Switch to using chrony for time synchronisation
[chef.git] / .mailmap
2019-02-24 Tom HughesAdd mailmap entry for Stereo
2014-05-26 Tom HughesAdd mailmap