Update carto stylesheet to v4.2.0
[chef.git] / .mailmap
2014-05-26 Tom HughesAdd mailmap