Truncate HP apt repo key correctly
[chef.git] / .mailmap
2014-05-26 Tom HughesAdd mailmap