Remove "vi" locale in favour of "vi_VN".
[potlatch2.git] / l10n / locale / vi_VN / p2_main.properties
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Author: Minh Nguyen
4
5 main.undo = Hoàn tác
6 main.redo = Làm lại
7 main.background = Lớp Nền
8 main.map_style = Kiểu Bản đồ
9 main.gpsButton = Dữ liệu GPS
10 main.gps_data = Dữ liệu GPS
11 main.my_tracks = Tuyến dường của Tôi
12 main.clear_gps = Xóa
13 main.help = Trợ giúp
14 main.options = Tùy chọn
15 main.save = Lưu
16
17 tag_viewer.dndprompt = Để thêm dịa điểm mới, kéo nó vào bản đồ
18
19 toolbox.delete_node = Xóa Nốt (Delete)
20 toolbox.delete_area = Xóa Vùng (Shift+Delete)
21 toolbox.delete_way = Xóa Lối (Shift+Delete)
22 toolbox.delete_item = Xóa Đối tượng
23 toolbox.reverse_direction = Đảo nguợc (V)
24 toolbox.split_way = Cắt đôi Lối (X)
25 toolbox.merge_ways = Hợp nhất các Lối
26 toolbox.straighten_way = Làm Thẳng
27 toolbox.make_circular = Làm Tròn
28 toolbox.make_right_angled = Làm Vuông góc (Q)
29 toolbox.create_parrallel_way = Vẽ Lối Song song (P)
30
31 oauth.gotLinkBox=Nhấn chuột vào liên kết ở duới để mở một trang Web xin bạn cho phép ứng dụng này truy cập vào tài khoản của bạn.
32 oauth.authorized=Sau khi bạn cho phép ứng dụng này, bấm nút “Thử Truy cập” ở duới.
33 oauth.deniedLabel=<b>Ứng dụng không có phép truy cập tài khoản của bạn. Xin vui lòng kiểm tra lại và thử lần nữa.</b>
34 oauth.rememberMe=Nhớ thông tin đăng nhập của tôi
35 oauth.permFail=<p>Máy chủ không thể xác nhận thông tin đăng nhập của ứng dụng này.</p>\n<p> <b>Không thể truy cập tài khoản của OAuth.</b> </p>\n<p> Xin vui lòng liên lạc với chủ ứng dụng để biết thêm chi tiết.</p>
36 oauth.tempFail=Xuất hiện trục trặc khi kết nối với máy chủ để kiểm tra thông tin đăng nhập. Đây có thể là một vấn đề tạm thời; xin thử lại sau.
37 oauth.tryAccessButton=Thử Truy cập
38 oauth.cancelButton=Hủy bỏ
39
40 save.editDescription=Xin vui lòng miêu tả các sửa đổi của bạn, để cho những nguời dùng khác hiểu biết những thay đổi trên bản đồ.
41
42 styleSelector.editButton=Sửa đổi…
43 backgroundSelector.dim=Làm mờ
44 backgroundSelector.sharpen=Làm rõ
45 backgroundSelector.editButton=Sửa đổi…
46 backgroundSelector.vectorButton=Tập tin Vectơ…
47
48 options.tbcheck=Hiện hộp công cụ
49 options.cursorcheck=Hiện con trỏ đặc biệt
50 options.ok=OK