Translated latest en_US p2_main.properties in openstreetmap master branch.
[potlatch2.git] / l10n / locale / vi_VN / p2_main.properties
1 # vi resources file
2
3 main.undo = Hoàn tác
4 main.redo = Làm lại
5 main.background = Lớp Nền
6 main.map_style = Kiểu Bản đồ
7 main.gpsButton = Dữ liệu GPS
8 main.gps_data = Dữ liệu GPS
9 main.my_tracks = Tuyến dường của Tôi
10 main.clear_gps = Xóa
11 main.help = Trợ giúp
12 main.options = Tùy chọn
13 main.save = Lưu
14
15 tag_viewer.dndprompt = Để thêm dịa điểm mới, kéo nó vào bản đồ
16
17 toolbox.delete_node = Xóa Nốt (Delete)
18 toolbox.delete_area = Xóa Vùng (Shift+Delete)
19 toolbox.delete_way = Xóa Lối (Shift+Delete)
20 toolbox.delete_item = Xóa Điểm lối
21 toolbox.reverse_direction = Đảo nguợc (V)
22 toolbox.split_way = Chia cắt Lối (X)
23 toolbox.merge_ways = Hợp nhất các Lối
24 toolbox.straighten_way = Làm thẳng
25 toolbox.make_circular = Làm tròn
26 toolbox.make_right_angled = Làm vuông góc (Q)
27 toolbox.create_parrallel_way = Vẽ lối song song (P)
28
29 oauth.gotLinkBox=Nhấn chuột vào liên kết ở duới để mở một trang Web xin bạn cho phép ứng dụng này truy cập vào tài khoản của bạn.
30 oauth.authorized=Sau khi bạn cho phép ứng dụng này, bấm nút “Thử Truy cập” ở duới.
31 oauth.deniedLabel=<b>Ứng dụng không có phép truy cập tài khoản của bạn. Xin vui lòng kiểm tra lại và thử lần nữa.</b>
32 oauth.rememberMe=Nhớ thông tin đăng nhập của tôi
33 oauth.permFail=<p>Máy chủ không thể xác nhận thông tin đăng nhập của ứng dụng này.</p><p> <b>Không thể truy cập tài khoản của OAuth.</b> </p><p> Xin vui lòng liên lạc với chủ ứng dụng để biết thêm chi tiết.</p>
34 oauth.tempFail=Xuất hiện trục trặc khi kết nối với máy chủ để kiểm tra thông tin đăng nhập. Đây có thể là một vấn đề tạm thời; xin thử lại sau.
35 oauth.tryAccessButton=Thử Truy cập
36 oauth.cancelButton=Hủy bỏ
37
38 save.editDescription=Xin vui lòng miêu tả các sửa đổi của bạn, để cho những nguời dùng khác hiểu biết những thay đổi trên bản đồ.
39
40 styleSelector.editButton=Sửa đổi…
41 backgroundSelector.dim=làm mờ
42 backgroundSelector.sharpen=làm rõ
43 backgroundSelector.editButton=Sửa đổi…
44 backgroundSelector.vectorButton=Tập tin vectơ...
45
46 options.tbcheck=Hiện hộp công cụ
47 options.cursorcheck=Hiện con trỏ đặc biệt
48 options.ok=OK