2ad3ca02d022dca3bd0597118586e25e2d77a4a1
[potlatch2.git] / l10n / locale / vi_VN / p2_main.properties
1 # vi resources file
2
3 main.undo = Hoàn tác
4 main.redo = Làm lại
5 main.background = Lớp Nền
6 main.map_style = Kiểu Bản đồ
7 main.gps_data = Dữ liệu GPS
8 main.my_tracks = Tuyến dường của Tôi
9 main.help = Trợ giúp
10 main.options = Tùy chọn
11 main.save = Lưu