Merge pull request #47 from stevage/parking-types
[potlatch2.git] / l10n / locale / vi_VN / help_dialog.properties
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Author: Minh Nguyen
4
5 help.gettingStarted=Bắt đầu
6 help.welcome=Hoan nghênh
7 help.whyOpenstreetmap=<p><b>Tại sao OpenStreetMap?</b> OSM là một dịch vụ bản đồ có dữ liệu được cập nhật luôn luôn do công sức của những nguời thường như bạn. Dĩ nhiên bạn có thể sử dụng OSM miễn phí, nhưng nó cũng có điểm lợi khác. Nó là một trong những dịch vụ quan trọng nhất cung cấp bản đồ ở nơi thảm họa: dữ liệu OSM được sử dụng để phối hợp các nỗ lực cứu tế tại Haiti sau động đất. Dữ liệu bản đồ cần phải chính xác và đầy đủ. Hy vọng bạn sẽ tình nguyện để dành một tí thì giờ để đóng góp!</p>
8 help.activeMembers=<p><b>• Các thành viên đã có tài khoản:</b> Xin vui lòng đăng nhập vào OpenStreetMap truớc khi sửa đổi.</p>
9 help.newMembers=<p><b>• Các thành viên mới:</b> Xin vui lòng ghé vào <a href="http://www.openstreetmap.org/user/new" target="_blank">http://www.openstreetmap.org</a> để mở tài khoản mới truớc tiên. Sau đó, đăng nhập và trở về đây để cho phép Potlatch 2 truy cập tài khoản và bắt đầu sửa đổi.</p>
10 help.introText=<p><b>Potlatch2</b> là một trình vẽ OpenStreetMap (OSM) cho phép bạn sửa đổi trực tiếp từ trang {0}.</p>
11 help.introduction=Giới thiệu
12 help.controls=Điều khiển
13 help.interfaceControls=Các điều khiển giao diện
14 help.mapBackground=<p>Chọn lớp nền bản đồ từ trình đơn hoặc thêm một tập tin vectơ của bạn.</p>
15 help.colourStyle=<p>Chọn kiểu để hiển thị bản đồ. Có sẵn nhiều kiểu màu sắc và kiểu vẽ đường, cũng như một số tùy chọn khác như Khung lưới.</p>
16 help.gps=GPS
17 help.createOsmMap=<p>Vẽ dữ liệu bản đồ OSM bằng cách đồ lên tuyến đường GPS của nguời khác.</p>
18 help.myGps=MyGPS
19 help.displayGps=<p>Hiện các tuyến đường GPS mà bạn đã tải lên OpenStreetMap.</p>
20 help.undoRedo=Hoàn tác / Làm lại
21 help.madeMistake=<p>Vừa vẽ nhầm lẫn? Chỉ việc bấm Hoàn tác hoặc Làm lại để chỉnh sửa các đối tượng vẽ.</p>
22 help.help=Trợ giúp
23 help.guideInfomation=<p>Mở hướng dẫn này để chỉ dẫn cách sửa đổi.</p>
24 help.save=Lưu
25 help.addingFeatures=Bổ sung Đối tượng
26 help.addingFeaturesText=<p><i>Truớc tiên, bạn phải nhớ quy tắc quan trọng nhất về cách sử dụng dữ liệu mang tính thương mại: <b>không cho phép</b> sử dụng dữ liệu từ bất kỳ bản đồ có bản quyền hoặc bất kỳ dữ liệu thương mại khác! <b>Không cho phép</b> sao chép, đồ lên, hoặc tái sản xuất bằng bất cứ phương pháp nào! (Nguồn: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright?uselang=vi" target="_blank">Quyền tác giả – OpenStreetMap Wiki</a>)</i></p>\n<p></p>\n<p>Hướng dẫn này chỉ đến các đối tượng hình tuyến như đường sá, đường bộ, đường sắt, và hình dạng tòa nhà với tên <b>lối</b>.</p>\n<p>Nếu bạn tình cờ nhận thấy rằng các hình tượng trên thanh bên bị mất, có lẽ một địa điểm hay lối đang được chọn trên bản đồ. Để bỏ chọn nó, nhấn chuột vào một vùng trống trên bản đồ; các hình tượng sẽ hiện ngay.</p>\n<p>Để <b>bổ sung một địa điểm (hoặc nốt)</b>, chỉ việc kéo một hình tượng trưng cho nó từ thanh bên và thả nó vào bản đồ. Xem “Bổ sung địa điểm” để biết thêm về việc tạo địa điểm ưa thích (POI)</p>\n<p>Để <b>vẽ một lối</b>, nhấn chuột vào bản đồ tại vị trí bắt đầu, rồi nhấn chuột vào mọi vị trí dẫn tiếp. Nhấn đúp hoặc bấm “Enter” trên bàn phím để kết thúc đường vẽ.</p>\n<p>Để <b>vẽ một hình đa giác (vùng)</b>, nhấn chuột vào bản đồ tại vị trí bắt đầu, rồi nhấn chuột vào mọi vị trí dẫn tiếp – y chang như việc vẽ lối – và nhấn chuột vào nốt đầu tiên để đóng hình đa giác.</p>\n<p>Nếu bạn vẽ nhầm lẫn, bạn có thể bấm nút Hoàn tác. Bấm “Esc” trên bàn phím để kết thúc sửa đổi điểm hay lối hiện hành.</p>
27 help.editBeg=Sửa (Cơ bản)
28 help.editingFeatures=Sửa đổi Đối tượng (Cơ bản)
29 help.editingFeaturesText=<p>Để <b>thêm một nốt vào giữa một lối đã tồn tại</b>, chọn lối đó, rồi giữ bấm Shift và nhấn chuột vào vị trí của nốt mới.</p>\n<p>Để <b>xóa một nốt</b>, chọn nó và bấm nút “Xóa Nốt” ở phía duới bên phải hoặc bấm Delete (hoặc Backspace) trên bàn phím.</p>\n<p>Để <b>xóa cả một lối</b>, chọn lối đó và bấm nút “Xóa Lối” ở phía dưới bên phải, hoặc bấm Shift+Delete (hoặc Shift+Backspace) trên bàn phím.</p>\n<p>Để <b>di chuyển một điểm hay nốt</b>, chọn và kéo nó.</p>\n<p>Để <b>di chuyển một lối</b>, bấm và kéo cả lối đó. (Gợi ý: Khi kéo lối, tránh các nốt của lối).</p>\n<p>Để <b>kéo dài một lối</b>, nhấn chuột vào nốt tại đầu hay đuôi của lối, rồi tiếp tục vẽ lối bình thường.</p>\n<p>Để <b>vẽ một lối mới liền với đầu hay đuôi của lối đã tồn tại</b>, giữ Shift và nhấn chuột vào nốt tại đầu hay đuôi của lối đó, rồi tiếp tục vẽ lối mới bình thường.</p>
30 help.editAdv=Sửa (Nâng cao)
31 help.editingFeaturesAdv=Sửa đổi Đối tượng (Nâng cao)
32 help.editingFeaturesAdvText=<p>Để <b>cắt đôi một lối</b>, chọn một điểm để cắt và nhấn chuột vào công cụ “Cắt đôi” (đôi kéo) hoặc bấm “X” trên bàn phím. (Gợi ý: Để cắt một lối giữa hai nốt, thêm một nốt mới trước tiên.)</p>\n<p>Để <b>nối liền hai lối</b>, vẽ các lối bình thường đến khi cần nối liền. Khi bạn chuyển con trỏ lên trên một lối khác, các nốt của lối đó sẽ được tô màu xanh. Nhấn chuột vào một trong những nốt xanh hoặc vào nơi khác nào đó trên lối để nối liền.</p>\n<p>Để <b>gỡ một lối khỏi nơi nối liền</b>, chọn nốt trên lối mà bạn muốn gỡ ra. Bấm “-” trên bàn phím để dời nốt khỏi lối.</p>\n<p>Để <b>đảo nguợc một lối</b>, bấm nút “Đảo nguợc” ở phía duới bên phải. Hướng của lối chỉ có ảnh hưởng đến các lối có thẻ “oneway” (một chiều) như các đường một chiều, cũng như các bờ biển, hòn đảo, v.v.</p>\n<p>Để <b>vẽ các lối song song</b>, chọn lối gốc và bấm nút “Vẽ Lối Song song” ở phía duới bên phải, hoặc bấm “P” trên bàn phím.</p>\n<p>Để <b>vẽ lối mới chạy theo lối khác</b>, bắt đầu vẽ lối mới, nhấn chuột vào ít nhất hai nốt trên lối khác, rồi cứ bấm “F” trên bàn phím để tự động chạy theo lối khác.</p>\n<p><i>Đọc <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch2/Primer?uselang=vi" target="_blank">Hướng dẫn Potlatch2</a> trên OpenStreetMap Wiki để biết những cách sửa đổi nâng cao hơn.</i></p>
33 help.tag=Thẻ
34 help.taggingFeatures=Gắn thẻ vào Đối tượng
35 help.taggingFeaturesText=<p>Trong Potlatch 2, bạn có thể sử dụng các trình đơn, hộp văn bản, và hình tượng để gắn thẻ dễ dàng.</p>\n<p><b>Gắn thẻ vào một địa điểm, nốt, hay lối</b></p>\n<p>Chọn nốt hay điểm để sửa đổi và chọn thẻ phù hợp từ thanh bên ở bên trái. Sau khi gắn thẻ vào đối tượng, bạn có thể tùy biến một số chi tiết cơ bản, thí dụ như “Tên”, “Tốc độ Tối đa”, và “Chiều rộng”, tùy thẻ được chọn. Điền biểu mẫu này càng đầy đủ càng tốt.</p>\n<p>Những người dùng nâng cao có thể cần đặt một số thẻ và chi tiết ít phổ biến hơn. Trong trường hợp này, bấm thẻ “Nâng cao” ở phía duới của thanh bên và sửa đổi và bổ sung các thẻ khác.</p>\n<p>OpenStreetMap Wiki cung cấp một <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Map_Features?uselang=vi" target="_blank">danh sách thẻ và giá trị thẻ đầy đủ</a>. Xin vui lòng tra cứu tài liệu OSM này khi nào không chắc chắn về các thẻ để sử dụng.</p>
36 help.shortcuts=Phím tắt
37 help.keyboardShortcuts=Phím tắt