improve GPS track support
[potlatch2.git] / resources / stylesheets.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
3 <stylesheets>
4         <stylesheet>
5                 <name>Potlatch</name>
6                 <url>potlatch.css</url>
7         </stylesheet>
8         <stylesheet>
9                 <name>Wireframe</name>
10                 <url>wireframe.css</url>
11         </stylesheet>
12     <stylesheet>
13         <name>OpenCycleMap</name>
14         <url>opencyclemap.css</url>
15     </stylesheet>
16     <stylesheet>
17         <name>GPS</name>
18         <url>gpx.css</url>
19     </stylesheet>
20 </stylesheets>