Localisation updates from https://translatewiki.net.
[potlatch2.git] / l10n / locale / fa / p2_main.properties
1 # Messages for Persian (فارسی)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Author: Alirezaaa
4 # Author: Ebraminio
5 # Author: Hooshmand.hasannia
6 # Author: Mcuteangel
7 # Author: Meisam
8 # Author: ZxxZxxZ
9
10 main.undo=واگردانی
11 main.redo=انجام دوباره
12 main.background=پس زمینه
13 main.map_style=سبک نقشه
14 main.gpsButton=داده های GPS
15 main.gps_data=داده های GPS
16 main.my_tracks=مسیرهای من
17 main.clear_gps=پاک‌کردن
18 main.help=کمک
19 main.options=گزینه‌ها
20 main.save=ذخیره
21 tag_viewer.dndprompt=نقطه های تازه را با کشیدن آنها روی نقشه اضافه کنید
22 toolbox.delete_node=حذف گره (Delete)
23 toolbox.delete_area=حذف فضا (Shift+Delete)
24 toolbox.delete_way=حذف راه (Shift+Delete)
25 toolbox.delete_item=حذف مورد
26 toolbox.reverse_direction=معکوس‌کردن جهت (V)
27 toolbox.split_way=تقسیم راه (X)
28 toolbox.merge_ways=ادغام راه‌ها (J)
29 toolbox.straighten_way=مستقیم‌سازی راه
30 toolbox.make_circular=دایره‌وار کردن
31 toolbox.make_right_angled=راست‌گرد کردن (Q)
32 toolbox.create_parrallel_way=ایجاد راه موازی (P)
33 oauth.gotLinkBox=برای باز کردن صفحهٔ وبی که دربارهٔ دسترسی اختیاردادن به این برنامه از شما درخواست می‌شود روی پیوند زیر کلیک کنید.
34 oauth.authorized=هنگامی که خواستید دسترسی را اجازه دهید دکمه ی 'تلاش دسترسی' زیر را کلیک کنید
35 oauth.deniedLabel=<b>دسترسی رد شد، لطفاً بررسی کنید، و دوباره سعی کنید</b>
36 oauth.rememberMe=مرا به خاطر بسپار
37 oauth.permFail=<p>سرور گواهی این برنامه را رد کرد--پیوند اجازه‌دادن گرفته نشد.       </p>\n<p>       <b>دسترسی OAuth ممکن نیست.</b>            </p>\n<p>       لطفاً با فروشندهٔ برنامه تماس بگیرید تا بفهمید چه جریانی است.</p>
38 oauth.tempFail=برای دریافت گواهی مشکلی در ارتباط با سرور پیش آمد.    ممکن است یک خطای موقت باشد، بعدا دوباره سعی کنید.
39 oauth.tryAccessButton=تلاش دسترسی
40 oauth.cancelButton=لغو
41 save.editDescription=لطفاً توضیحی برای ویرایش‌های خود وارد کنید. این کار به کاربران دیگر تغییرات شما را توضیح می‌دهد.
42 styleSelector.editButton=ویرایش...
43 backgroundSelector.dim=تیره
44 backgroundSelector.sharpen=واضح
45 backgroundSelector.editButton=ویرایش...
46 backgroundSelector.vectorButton=پروندهٔ برداری...
47 options.tbcheck=نمایش جعبه‌ابزار
48 options.cursorcheck=استفاده از نشانگرهای سفارشی
49 options.ok=تأیید