Merge pull request #72 from rnorris/Help
[potlatch2.git] / l10n / locale / vi_VN / p2_main.properties
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Author: Minh Nguyen
4
5 main.undo=Hoàn tác
6 main.redo=Làm lại
7 main.background=Lớp Nền
8 main.map_style=Kiểu Bản đồ
9 main.gpsButton=Dữ liệu GPS
10 main.gps_data=Dữ liệu GPS
11 main.my_tracks=Tuyến dường của Tôi
12 main.clear_gps=Xóa
13 main.help=Trợ giúp
14 main.options=Tùy chọn
15 main.save=Lưu
16 tag_viewer.dndprompt=Để thêm dịa điểm mới, kéo nó vào bản đồ
17 toolbox.delete_node=Xóa Nốt (Delete)
18 toolbox.delete_area=Xóa Vùng (Shift+Delete)
19 toolbox.delete_way=Xóa Lối (Shift+Delete)
20 toolbox.delete_item=Xóa Đối tượng
21 toolbox.reverse_direction=Đảo nguợc (V)
22 toolbox.split_way=Cắt đôi Lối (X)
23 toolbox.merge_ways=Hợp nhất các Lối (J)
24 toolbox.straighten_way=Làm Thẳng
25 toolbox.make_circular=Làm Tròn
26 toolbox.make_right_angled=Làm Vuông góc (Q)
27 toolbox.create_parrallel_way=Vẽ Lối Song song (P)
28 oauth.gotLinkBox=Nhấn chuột vào liên kết ở duới để mở một trang Web xin bạn cho phép ứng dụng này truy cập vào tài khoản của bạn.
29 oauth.authorized=Sau khi bạn cho phép ứng dụng này, bấm nút “Thử Truy cập” ở duới.
30 oauth.deniedLabel=<b>Ứng dụng không có phép truy cập tài khoản của bạn. Xin vui lòng kiểm tra lại và thử lần nữa.</b>
31 oauth.rememberMe=Nhớ thông tin đăng nhập của tôi
32 oauth.permFail=<p>Máy chủ không thể xác nhận thông tin đăng nhập của ứng dụng này.</p>\n<p> <b>Không thể truy cập tài khoản của OAuth.</b> </p>\n<p> Xin vui lòng liên lạc với chủ ứng dụng để biết thêm chi tiết.</p>
33 oauth.tempFail=Xuất hiện trục trặc khi kết nối với máy chủ để kiểm tra thông tin đăng nhập. Đây có thể là một vấn đề tạm thời; xin thử lại sau.
34 oauth.tryAccessButton=Thử Truy cập
35 oauth.cancelButton=Hủy bỏ
36 save.editDescription=Xin vui lòng miêu tả các sửa đổi của bạn, để cho những nguời dùng khác hiểu biết những thay đổi trên bản đồ.
37 styleSelector.editButton=Sửa đổi…
38 backgroundSelector.dim=Làm mờ
39 backgroundSelector.sharpen=Làm rõ
40 backgroundSelector.editButton=Sửa đổi…
41 backgroundSelector.vectorButton=Tập tin Vectơ…
42 options.tbcheck=Hiện hộp công cụ
43 options.cursorcheck=Hiện con trỏ đặc biệt
44 options.ok=OK