e7658c586d116d4aef2c1319dfbe302d2906b3e5
[potlatch2.git] / l10n / locale / ksh / p2_main.properties
1 # Messages for Colognian (Ripoarisch)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Author: Purodha
4
5 main.undo=Retur nämme
6 main.redo=Norr_ens donn
7 main.background=Hengerjrond
8 main.map_style=Der Kaat iere Schtihl
9 main.gpsButton=<i lang="en" xml:lang="en" dir="ltr" title="Global Positioning System">GPS</i>-Dahte
10 main.gps_data=<i lang="en" xml:lang="en" dir="ltr" title="Global Positioning System">GPS</i>-Dahte
11 main.my_tracks=Ming Opzeijschnonge vun Wähje
12 main.clear_gps=Läddesch maache
13 main.help=Hölp
14 main.options=Ennschtällonge
15 main.save=Faßhalde
16 tag_viewer.dndprompt=Donn neu pongkte derbei, endämm dat De se op di Kaat triks
17 toolbox.delete_node=Ene Krüzpongk fottschmiiße (Entf)
18 toolbox.delete_area=Ene Berätt fottschmiiße (Gruhß-Entf)
19 toolbox.delete_way=Ene Wähsch fottschmiiße (Gruhß-Entf)
20 toolbox.reverse_direction=De reeschdong ömdriehje (V)
21 toolbox.split_way=Wääsch opdeijle (X)
22 toolbox.merge_ways=Wääje zosammelähje (J)
23 toolbox.straighten_way=Wähje verijnfaache
24 toolbox.make_right_angled=Op rääsch_äkesch säze (Q)
25 toolbox.create_parrallel_way=Lääsch ene parallehle Wääsch aan (P)
26 oauth.deniedLabel=<b>Der Zohjang wohd nit jewährd, donn dat ens pröhve un versöhg et norr_ens</b>
27 oauth.rememberMe=Op Duur enlogge
28 oauth.tryAccessButton=Versöhk der Zohjang ze krijje
29 oauth.cancelButton=Ophühre
30 styleSelector.editButton=Ändere&nbsp;…
31 backgroundSelector.sharpen=schärfer maache
32 backgroundSelector.editButton=Ändere&nbsp;…
33 backgroundSelector.vectorButton=Dateij met Väktohre&nbsp;…
34 options.tbcheck=Zeijsch de Wärkzüschless aan
35 options.ok=Lohß Jonn!