Remove "vi" locale in favour of "vi_VN".
authorSiebrand Mazeland <s.mazeland@xs4all.nl>
Sun, 4 Mar 2012 15:31:56 +0000 (16:31 +0100)
committerSiebrand Mazeland <s.mazeland@xs4all.nl>
Sun, 4 Mar 2012 15:31:56 +0000 (16:31 +0100)
Synced a few changed from vi to vi_VN.

l10n/locale/vi/help_dialog.properties [deleted file]
l10n/locale/vi/p2_main.properties [deleted file]
l10n/locale/vi_VN/help_dialog.properties
l10n/locale/vi_VN/p2_main.properties

diff --git a/l10n/locale/vi/help_dialog.properties b/l10n/locale/vi/help_dialog.properties
deleted file mode 100644 (file)
index 9fd363c..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-# Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
-# Exported from translatewiki.net
-# Author: Minh Nguyen
-
-help.gettingStarted=Bắt đầu
-help.welcome=Hoan nghênh
-help.whyOpenstreetmap=<p><b>Tại sao OpenStreetMap?</b> OSM là một dịch vụ bản đồ có dữ liệu được cập nhật luôn luôn do công sức của những nguời thường như bạn. Dĩ nhiên bạn có thể sử dụng OSM miễn phí, nhưng nó cũng có điểm lợi khác. Nó là một trong những dịch vụ quan trọng nhất cung cấp bản đồ ở nơi thảm họa: dữ liệu OSM được sử dụng để phối hợp các nỗ lực cứu tế tại Haiti sau động đất. Dữ liệu bản đồ cần phải chính xác và đầy đủ. Hy vọng bạn sẽ tình nguyện để dành một tí thì giờ để đóng góp!</p>
-help.activeMembers=<p><b>• Các thành viên đã có tài khoản:</b> Xin vui lòng đăng nhập vào OpenStreetMap truớc khi sửa đổi.</p>
-help.newMembers=<p><b>• Các thành viên mới:</b> Xin vui lòng ghé vào <a href="http://www.openstreetmap.org/user/new" target="_blank">http://www.openstreetmap.org</a> để mở tài khoản mới truớc tiên. Sau đó, đăng nhập và trở về đây để cho phép Potlatch 2 truy cập tài khoản và bắt đầu sửa đổi.</p>
-help.introText=<p><b>Potlatch2</b> là một trình vẽ OpenStreetMap (OSM) cho phép bạn sửa đổi trực tiếp từ trang {0}.</p>
-help.introduction=Giới thiệu
-help.controls=Điều khiển
-help.interfaceControls=Các điều khiển giao diện
-help.mapBackground=<p>Chọn lớp nền bản đồ từ trình đơn hoặc thêm một tập tin vectơ của bạn.</p>
-help.colourStyle=<p>Chọn kiểu để hiển thị bản đồ. Có sẵn nhiều kiểu màu sắc và kiểu vẽ đường, cũng như một số tùy chọn khác như Khung lưới.</p>
-help.gps=GPS
-help.createOsmMap=<p>Vẽ dữ liệu bản đồ OSM bằng cách đồ lên tuyến đường GPS của nguời khác.</p>
-help.myGps=MyGPS
-help.displayGps=<p>Hiện các tuyến đường GPS mà bạn đã tải lên OpenStreetMap.</p>
-help.undoRedo=Hoàn tác / Làm lại
-help.madeMistake=<p>Vừa vẽ nhầm lẫn? Chỉ việc bấm Hoàn tác hoặc Làm lại để chỉnh sửa các đối tượng vẽ.</p>
-help.help=Trợ giúp
-help.guideInfomation=<p>Mở hướng dẫn này để chỉ dẫn cách sửa đổi.</p>
-help.save=Lưu
-help.addingFeatures=Bổ sung Đối tượng
-help.addingFeaturesText=<p><i>Truớc tiên, bạn phải nhớ quy tắc quan trọng nhất về cách sử dụng dữ liệu mang tính thương mại: <b>không cho phép</b> sử dụng dữ liệu từ bất kỳ bản đồ có bản quyền hoặc bất kỳ dữ liệu thương mại khác! <b>Không cho phép</b> sao chép, đồ lên, hoặc tái sản xuất bằng bất cứ phương pháp nào! (Nguồn: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright?uselang=vi" target="_blank">Quyền tác giả – OpenStreetMap Wiki</a>)</i></p>\n<p></p>\n<p>Hướng dẫn này chỉ đến các đối tượng hình tuyến như đường sá, đường bộ, đường sắt, và hình dạng tòa nhà với tên <b>lối</b>.</p>\n<p>Nếu bạn tình cờ nhận thấy rằng các hình tượng trên thanh bên bị mất, có lẽ một địa điểm hay lối đang được chọn trên bản đồ. Để bỏ chọn nó, nhấn chuột vào một vùng trống trên bản đồ; các hình tượng sẽ hiện ngay.</p>\n<p>Để <b>bổ sung một địa điểm (hoặc nốt)</b>, chỉ việc kéo một hình tượng trưng cho nó từ thanh bên và thả nó vào bản đồ. Xem “Bổ sung địa điểm” để biết thêm về việc tạo địa điểm ưa thích (POI)</p>\n<p>Để <b>vẽ một lối</b>, nhấn chuột vào bản đồ tại vị trí bắt đầu, rồi nhấn chuột vào mọi vị trí dẫn tiếp. Nhấn đúp hoặc bấm “Enter” trên bàn phím để kết thúc đường vẽ.</p>\n<p>Để <b>vẽ một hình đa giác (vùng)</b>, nhấn chuột vào bản đồ tại vị trí bắt đầu, rồi nhấn chuột vào mọi vị trí dẫn tiếp – y chang như việc vẽ lối – và nhấn chuột vào nốt đầu tiên để đóng hình đa giác.</p>\n<p>Nếu bạn vẽ nhầm lẫn, bạn có thể bấm nút Hoàn tác. Bấm “Esc” trên bàn phím để kết thúc sửa đổi điểm hay lối hiện hành.</p>
-help.editBeg=Sửa (Cơ bản)
-help.editingFeatures=Sửa đổi Đối tượng (Cơ bản)
-help.editingFeaturesText=<p>Để <b>thêm một nốt vào giữa một lối đã tồn tại</b>, chọn lối đó, rồi giữ bấm Shift và nhấn chuột vào vị trí của nốt mới.</p>\n<p>Để <b>xóa một nốt</b>, chọn nó và bấm nút “Xóa Nốt” ở phía duới bên phải hoặc bấm Delete (hoặc Backspace) trên bàn phím.</p>\n<p>Để <b>xóa cả một lối</b>, chọn lối đó và bấm nút “Xóa Lối” ở phía dưới bên phải, hoặc bấm Shift+Delete (hoặc Shift+Backspace) trên bàn phím.</p>\n<p>Để <b>di chuyển một điểm hay nốt</b>, chọn và kéo nó.</p>\n<p>Để <b>di chuyển một lối</b>, bấm và kéo cả lối đó. (Gợi ý: Khi kéo lối, tránh các nốt của lối).</p>\n<p>Để <b>kéo dài một lối</b>, nhấn chuột vào nốt tại đầu hay đuôi của lối, rồi tiếp tục vẽ lối bình thường.</p>\n<p>Để <b>vẽ một lối mới liền với đầu hay đuôi của lối đã tồn tại</b>, giữ Shift và nhấn chuột vào nốt tại đầu hay đuôi của lối đó, rồi tiếp tục vẽ lối mới bình thường.</p>
-help.editAdv=Sửa (Nâng cao)
-help.editingFeaturesAdv=Sửa đổi Đối tượng (Nâng cao)
-help.editingFeaturesAdvText=<p>Để <b>cắt đôi một lối</b>, chọn một điểm để cắt và nhấn chuột vào công cụ “Cắt đôi” (đôi kéo) hoặc bấm “X” trên bàn phím. (Gợi ý: Để cắt một lối giữa hai nốt, thêm một nốt mới trước tiên.)</p>\n<p>Để <b>nối liền hai lối</b>, vẽ các lối bình thường đến khi cần nối liền. Khi bạn chuyển con trỏ lên trên một lối khác, các nốt của lối đó sẽ được tô màu xanh. Nhấn chuột vào một trong những nốt xanh hoặc vào nơi khác nào đó trên lối để nối liền.</p>\n<p>Để <b>gỡ một lối khỏi nơi nối liền</b>, chọn nốt trên lối mà bạn muốn gỡ ra. Bấm “-” trên bàn phím để dời nốt khỏi lối.</p>\n<p>Để <b>đảo nguợc một lối</b>, bấm nút “Đảo nguợc” ở phía duới bên phải. Hướng của lối chỉ có ảnh hưởng đến các lối có thẻ “oneway” (một chiều) như các đường một chiều, cũng như các bờ biển, hòn đảo, v.v.</p>\n<p>Để <b>vẽ các lối song song</b>, chọn lối gốc và bấm nút “Vẽ Lối Song song” ở phía duới bên phải, hoặc bấm “P” trên bàn phím.</p>\n<p>Để <b>vẽ lối mới chạy theo lối khác</b>, bắt đầu vẽ lối mới, nhấn chuột vào ít nhất hai nốt trên lối khác, rồi cứ bấm “F” trên bàn phím để tự động chạy theo lối khác.</p>\n<p><i>Đọc <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch2/Primer?uselang=vi" target="_blank">Hướng dẫn Potlatch2</a> trên OpenStreetMap Wiki để biết những cách sửa đổi nâng cao hơn.</i></p>
-help.tag=Thẻ
-help.taggingFeatures=Gắn thẻ vào Đối tượng
-help.taggingFeaturesText=<p>Trong Potlatch 2, bạn có thể sử dụng các trình đơn, hộp văn bản, và hình tượng để gắn thẻ dễ dàng.</p>\n<p><b>Gắn thẻ vào một địa điểm, nốt, hay lối</b></p>\n<p>Chọn nốt hay điểm để sửa đổi và chọn thẻ phù hợp từ thanh bên ở bên trái. Sau khi gắn thẻ vào đối tượng, bạn có thể tùy biến một số chi tiết cơ bản, thí dụ như “Tên”, “Tốc độ Tối đa”, và “Chiều rộng”, tùy thẻ được chọn. Điền biểu mẫu này càng đầy đủ càng tốt.</p>\n<p>Những người dùng nâng cao có thể cần đặt một số thẻ và chi tiết ít phổ biến hơn. Trong trường hợp này, bấm thẻ “Nâng cao” ở phía duới của thanh bên và sửa đổi và bổ sung các thẻ khác.</p>\n<p>OpenStreetMap Wiki cung cấp một <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Map_Features?uselang=vi" target="_blank">danh sách thẻ và giá trị thẻ đầy đủ</a>. Xin vui lòng tra cứu tài liệu OSM này khi nào không chắc chắn về các thẻ để sử dụng.</p>
-help.shortcuts=Phím tắt
-help.keyboardShortcuts=Phím tắt
diff --git a/l10n/locale/vi/p2_main.properties b/l10n/locale/vi/p2_main.properties
deleted file mode 100644 (file)
index 8f15315..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-# Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
-# Exported from translatewiki.net
-# Author: Minh Nguyen
-
-main.undo=Hoàn tác
-main.redo=Làm lại
-main.background=Lớp Nền
-main.map_style=Kiểu Bản đồ
-main.gpsButton=Dữ liệu GPS
-main.gps_data=Dữ liệu GPS
-main.my_tracks=Tuyến dường của Tôi
-main.clear_gps=Xóa
-main.help=Trợ giúp
-main.options=Tùy chọn
-main.save=Lưu
-tag_viewer.dndprompt=Để thêm dịa điểm mới, kéo nó vào bản đồ
-toolbox.delete_node=Xóa Nốt (Delete)
-toolbox.delete_area=Xóa Vùng (Shift+Delete)
-toolbox.delete_way=Xóa Lối (Shift+Delete)
-toolbox.delete_item=Xóa Đối tượng
-toolbox.reverse_direction=Đảo nguợc (V)
-toolbox.split_way=Cắt đôi Lối (X)
-toolbox.merge_ways=Hợp nhất các Lối
-toolbox.straighten_way=Làm Thẳng
-toolbox.make_circular=Làm Tròn
-toolbox.make_right_angled=Làm Vuông góc (Q)
-toolbox.create_parrallel_way=Vẽ Lối Song song (P)
-oauth.gotLinkBox=Nhấn chuột vào liên kết ở duới để mở một trang Web xin bạn cho phép ứng dụng này truy cập vào tài khoản của bạn.
-oauth.authorized=Sau khi bạn cho phép ứng dụng này, bấm nút “Thử Truy cập” ở duới.
-oauth.deniedLabel=<b>Ứng dụng không có phép truy cập tài khoản của bạn. Xin vui lòng kiểm tra lại và thử lần nữa.</b>
-oauth.rememberMe=Nhớ thông tin đăng nhập của tôi
-oauth.permFail=<p>Máy chủ không thể xác nhận thông tin đăng nhập của ứng dụng này.</p>\n<p> <b>Không thể truy cập tài khoản của OAuth.</b> </p>\n<p> Xin vui lòng liên lạc với chủ ứng dụng để biết thêm chi tiết.</p>
-oauth.tempFail=Xuất hiện trục trặc khi kết nối với máy chủ để kiểm tra thông tin đăng nhập. Đây có thể là một vấn đề tạm thời; xin thử lại sau.
-oauth.tryAccessButton=Thử Truy cập
-oauth.cancelButton=Hủy bỏ
-save.editDescription=Xin vui lòng miêu tả các sửa đổi của bạn, để cho những nguời dùng khác hiểu biết những thay đổi trên bản đồ.
-styleSelector.editButton=Sửa đổi…
-backgroundSelector.dim=Làm mờ
-backgroundSelector.sharpen=Làm rõ
-backgroundSelector.editButton=Sửa đổi…
-backgroundSelector.vectorButton=Tập tin Vectơ…
-options.tbcheck=Hiện hộp công cụ
-options.cursorcheck=Hiện con trỏ đặc biệt
-options.ok=OK
index b5069509bf38b46a9bd0ac87cd6332b8e3873b3f..cec28bb72c7d07186151d8d540c26dffbedf8b0d 100644 (file)
@@ -1,9 +1,11 @@
-# vi resources file
+# Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
+# Exported from translatewiki.net
+# Author: Minh Nguyen
 
 help.gettingStarted = Bắt đầu
 help.welcome = Hoan nghênh
 help.whyOpenstreetmap = <p><b>Tại sao OpenStreetMap?</b> OSM là một dịch vụ bản đồ có dữ liệu được cập nhật luôn luôn do công sức của những nguời thường như bạn. Dĩ nhiên bạn có thể sử dụng OSM miễn phí, nhưng nó cũng có điểm lợi khác. Nó là một trong những dịch vụ quan trọng nhất cung cấp bản đồ ở nơi thảm họa: dữ liệu OSM được sử dụng để phối hợp các nỗ lực cứu tế tại Haiti sau động đất. Dữ liệu bản đồ cần phải chính xác và đầy đủ. Hy vọng bạn sẽ tình nguyện để dành một tí thì giờ để đóng góp!</p>
-help.activeMembers = <p><b>• Các thành viên đã có tài khoản:</b> Xin vui lòng đăng nhập vào OpenStreetMap truớc khi sửa đổi</b></p>
+help.activeMembers=<p><b>• Các thành viên đã có tài khoản:</b> Xin vui lòng đăng nhập vào OpenStreetMap truớc khi sửa đổi.</p>
 help.newMembers = <p><b>• Các thành viên mới:</b> Xin vui lòng ghé vào <a href="http://www.openstreetmap.org/user/new" target="_blank">http://www.openstreetmap.org</a> để mở tài khoản mới truớc tiên. Sau đó, đăng nhập và trở về đây để cho phép Potlatch 2 truy cập tài khoản và bắt đầu sửa đổi.</p>
 help.introText = <p><b>Potlatch2</b> là một trình vẽ OpenStreetMap (OSM) cho phép bạn sửa đổi trực tiếp từ trang {0}.</p>
 help.introduction = Giới thiệu
@@ -13,7 +15,7 @@ help.mapBackground = <p>Chọn lớp nền bản đồ từ trình đơn hoặc
 help.colourStyle=<p>Chọn kiểu để hiển thị bản đồ. Có sẵn nhiều kiểu màu sắc và kiểu vẽ đường, cũng như một số tùy chọn khác như Khung lưới.</p>
 help.gps = GPS
 help.createOsmMap = <p>Vẽ dữ liệu bản đồ OSM bằng cách đồ lên tuyến đường GPS của nguời khác.</p>
-help.myGps = MyGPX
+help.myGps=MyGPS
 help.displayGps = <p>Hiện các tuyến đường GPS mà bạn đã tải lên OpenStreetMap.</p>
 help.undoRedo = Hoàn tác / Làm lại
 help.madeMistake = <p>Vừa vẽ nhầm lẫn? Chỉ việc bấm Hoàn tác hoặc Làm lại để chỉnh sửa các đối tượng vẽ.</p>
@@ -21,15 +23,15 @@ help.help = Trợ giúp
 help.guideInfomation = <p>Mở hướng dẫn này để chỉ dẫn cách sửa đổi.</p>
 help.save = Lưu
 help.addingFeatures = Bổ sung Đối tượng
-help.addingFeaturesText = <p><i>Truớc tiên, bạn phải nhớ quy tắc quan trọng nhất về cách sử dụng dữ liệu mang tính thương mại: <b>không cho phép</b> sử dụng dữ liệu từ bất kỳ bản đồ có bản quyền hoặc bất kỳ dữ liệu thương mại khác! <b>Không cho phép</b> sao chép, đồ lên, hoặc tái sản xuất bằng bất cứ phương pháp nào! (Nguồn: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright?uselang=vi" target="_blank">Quyền tác giả – OpenStreetMap Wiki</a>)</i></p> <p></p> <p>Hướng dẫn này chỉ đến các đối tượng hình tuyến như đường sá, đường bộ, đường sắt, và hình dạng tòa nhà với tên <b>lối</b>.</p> <p>Nếu bạn tình cờ nhận thấy rằng các hình tượng trên thanh bên bị mất, có lẽ một địa điểm hay lối đang được chọn trên bản đồ. Để bỏ chọn nó, nhấn chuột vào một vùng trống trên bản đồ; các hình tượng sẽ hiện ngay.</p> <p>Để <b>bổ sung một địa điểm (hoặc nốt)</b>, chỉ việc kéo một hình tượng trưng cho nó từ thanh bên và thả nó vào bản đồ. Xem “Bổ sung địa điểm” để biết thêm về việc tạo địa điểm ưa thích (POI)</p> <p>Để <b>vẽ một lối</b>, nhấn chuột vào bản đồ tại vị trí bắt đầu, rồi nhấn chuột vào mọi vị trí dẫn tiếp. Nhấn đúp hoặc bấm “Enter” trên bàn phím để kết thúc đường vẽ.</p> <p>Để <b>vẽ một hình đa giác (vùng)</b>, nhấn chuột vào bản đồ tại vị trí bắt đầu, rồi nhấn chuột vào mọi vị trí dẫn tiếp – y chang như việc vẽ lối – và nhấn chuột vào nốt đầu tiên để đóng hình đa giác.</p> <p>Nếu bạn vẽ nhầm lẫn, bạn có thể bấm nút Hoàn tác. Bấm “Esc” trên bàn phím để kết thúc sửa đổi điểm hay lối hiện hành.</p>
+help.addingFeaturesText=<p><i>Truớc tiên, bạn phải nhớ quy tắc quan trọng nhất về cách sử dụng dữ liệu mang tính thương mại: <b>không cho phép</b> sử dụng dữ liệu từ bất kỳ bản đồ có bản quyền hoặc bất kỳ dữ liệu thương mại khác! <b>Không cho phép</b> sao chép, đồ lên, hoặc tái sản xuất bằng bất cứ phương pháp nào! (Nguồn: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright?uselang=vi" target="_blank">Quyền tác giả – OpenStreetMap Wiki</a>)</i></p>\n<p></p>\n<p>Hướng dẫn này chỉ đến các đối tượng hình tuyến như đường sá, đường bộ, đường sắt, và hình dạng tòa nhà với tên <b>lối</b>.</p>\n<p>Nếu bạn tình cờ nhận thấy rằng các hình tượng trên thanh bên bị mất, có lẽ một địa điểm hay lối đang được chọn trên bản đồ. Để bỏ chọn nó, nhấn chuột vào một vùng trống trên bản đồ; các hình tượng sẽ hiện ngay.</p>\n<p>Để <b>bổ sung một địa điểm (hoặc nốt)</b>, chỉ việc kéo một hình tượng trưng cho nó từ thanh bên và thả nó vào bản đồ. Xem “Bổ sung địa điểm” để biết thêm về việc tạo địa điểm ưa thích (POI)</p>\n<p>Để <b>vẽ một lối</b>, nhấn chuột vào bản đồ tại vị trí bắt đầu, rồi nhấn chuột vào mọi vị trí dẫn tiếp. Nhấn đúp hoặc bấm “Enter” trên bàn phím để kết thúc đường vẽ.</p>\n<p>Để <b>vẽ một hình đa giác (vùng)</b>, nhấn chuột vào bản đồ tại vị trí bắt đầu, rồi nhấn chuột vào mọi vị trí dẫn tiếp – y chang như việc vẽ lối – và nhấn chuột vào nốt đầu tiên để đóng hình đa giác.</p>\n<p>Nếu bạn vẽ nhầm lẫn, bạn có thể bấm nút Hoàn tác. Bấm “Esc” trên bàn phím để kết thúc sửa đổi điểm hay lối hiện hành.</p>
 help.editBeg = Sửa (Cơ bản)
 help.editingFeatures = Sửa đổi Đối tượng (Cơ bản)
-help.editingFeaturesText = <p>Để <b>thêm một nốt vào giữa một lối đã tồn tại</b>, chọn lối đó, rồi giữ bấm Shift và nhấn chuột vào vị trí của nốt mới.</p> <p>Để <b>xóa một nốt</b>, chọn nó và bấm nút “Xóa Nốt” ở phía duới bên phải hoặc bấm Delete (hoặc Backspace) trên bàn phím.</p> <p>Để <b>xóa cả một lối</b>, chọn lối đó và bấm nút “Xóa Lối” ở phía dưới bên phải, hoặc bấm Shift+Delete (hoặc Shift+Backspace) trên bàn phím.</p> <p>Để <b>di chuyển một điểm hay nốt</b>, chọn và kéo nó.</p> <p>Để <b>di chuyển một lối</b>, bấm và kéo cả lối đó. (Gợi ý: Khi kéo lối, tránh các nốt của lối).</p> <p>Để <b>kéo dài một lối</b>, nhấn chuột vào nốt tại đầu hay đuôi của lối, rồi tiếp tục vẽ lối bình thường.</p> <p>Để <b>vẽ một lối mới liền với đầu hay đuôi của lối đã tồn tại</b>, giữ Shift và nhấn chuột vào nốt tại đầu hay đuôi của lối đó, rồi tiếp tục vẽ lối mới bình thường.</p>
+help.editingFeaturesText=<p>Để <b>thêm một nốt vào giữa một lối đã tồn tại</b>, chọn lối đó, rồi giữ bấm Shift và nhấn chuột vào vị trí của nốt mới.</p>\n<p>Để <b>xóa một nốt</b>, chọn nó và bấm nút “Xóa Nốt” ở phía duới bên phải hoặc bấm Delete (hoặc Backspace) trên bàn phím.</p>\n<p>Để <b>xóa cả một lối</b>, chọn lối đó và bấm nút “Xóa Lối” ở phía dưới bên phải, hoặc bấm Shift+Delete (hoặc Shift+Backspace) trên bàn phím.</p>\n<p>Để <b>di chuyển một điểm hay nốt</b>, chọn và kéo nó.</p>\n<p>Để <b>di chuyển một lối</b>, bấm và kéo cả lối đó. (Gợi ý: Khi kéo lối, tránh các nốt của lối).</p>\n<p>Để <b>kéo dài một lối</b>, nhấn chuột vào nốt tại đầu hay đuôi của lối, rồi tiếp tục vẽ lối bình thường.</p>\n<p>Để <b>vẽ một lối mới liền với đầu hay đuôi của lối đã tồn tại</b>, giữ Shift và nhấn chuột vào nốt tại đầu hay đuôi của lối đó, rồi tiếp tục vẽ lối mới bình thường.</p>
 help.editAdv = Sửa (Nâng cao)
 help.editingFeaturesAdv = Sửa đổi Đối tượng (Nâng cao)
-help.editingFeaturesAdvText = <p>Để <b>cắt đôi một lối</b>, chọn một điểm để cắt và nhấn chuột vào công cụ “Cắt đôi” (đôi kéo) hoặc bấm “X” trên bàn phím. (Gợi ý: Để cắt một lối giữa hai nốt, thêm một nốt mới trước tiên.)</p> <p>Để <b>nối liền hai lối</b>, vẽ các lối bình thường đến khi cần nối liền. Khi bạn chuyển con trỏ lên trên một lối khác, các nốt của lối đó sẽ được tô màu xanh. Nhấn chuột vào một trong những nốt xanh hoặc vào nơi khác nào đó trên lối để nối liền.</p> <p>Để <b>gỡ một lối khỏi nơi nối liền</b>, chọn nốt trên lối mà bạn muốn gỡ ra. Bấm “-” trên bàn phím để dời nốt khỏi lối.</p> <p>Để <b>đảo nguợc một lối</b>, bấm nút “Đảo nguợc” ở phía duới bên phải. Hướng của lối chỉ có ảnh hưởng đến các lối có thẻ “oneway” (một chiều) như các đường một chiều, cũng như các bờ biển, hòn đảo, v.v.</p> <p>Để <b>vẽ các lối song song</b>, chọn lối gốc và bấm nút “Vẽ Lối Song song” ở phía duới bên phải, hoặc bấm “P” trên bàn phím.</p> <p>Để <b>vẽ lối mới chạy theo lối khác</b>, bắt đầu vẽ lối mới, nhấn chuột vào ít nhất hai nốt trên lối khác, rồi cứ bấm “F” trên bàn phím để tự động chạy theo lối khác.</p> <p><i>Đọc <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch2/Primer?uselang=vi" target="_blank">Hướng dẫn Potlatch2</a> trên OpenStreetMap Wiki để biết những cách sửa đổi nâng cao hơn.</i></p>
+help.editingFeaturesAdvText=<p>Để <b>cắt đôi một lối</b>, chọn một điểm để cắt và nhấn chuột vào công cụ “Cắt đôi” (đôi kéo) hoặc bấm “X” trên bàn phím. (Gợi ý: Để cắt một lối giữa hai nốt, thêm một nốt mới trước tiên.)</p>\n<p>Để <b>nối liền hai lối</b>, vẽ các lối bình thường đến khi cần nối liền. Khi bạn chuyển con trỏ lên trên một lối khác, các nốt của lối đó sẽ được tô màu xanh. Nhấn chuột vào một trong những nốt xanh hoặc vào nơi khác nào đó trên lối để nối liền.</p>\n<p>Để <b>gỡ một lối khỏi nơi nối liền</b>, chọn nốt trên lối mà bạn muốn gỡ ra. Bấm “-” trên bàn phím để dời nốt khỏi lối.</p>\n<p>Để <b>đảo nguợc một lối</b>, bấm nút “Đảo nguợc” ở phía duới bên phải. Hướng của lối chỉ có ảnh hưởng đến các lối có thẻ “oneway” (một chiều) như các đường một chiều, cũng như các bờ biển, hòn đảo, v.v.</p>\n<p>Để <b>vẽ các lối song song</b>, chọn lối gốc và bấm nút “Vẽ Lối Song song” ở phía duới bên phải, hoặc bấm “P” trên bàn phím.</p>\n<p>Để <b>vẽ lối mới chạy theo lối khác</b>, bắt đầu vẽ lối mới, nhấn chuột vào ít nhất hai nốt trên lối khác, rồi cứ bấm “F” trên bàn phím để tự động chạy theo lối khác.</p>\n<p><i>Đọc <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch2/Primer?uselang=vi" target="_blank">Hướng dẫn Potlatch2</a> trên OpenStreetMap Wiki để biết những cách sửa đổi nâng cao hơn.</i></p>
 help.tag = Thẻ
 help.taggingFeatures = Gắn thẻ vào Đối tượng
-help.taggingFeaturesText = <p>Trong Potlatch 2, bạn có thể sử dụng các trình đơn, hộp văn bản, và hình tượng để gắn thẻ dễ dàng.</p> <p><b>Gắn thẻ vào một địa điểm, nốt, hay lối</b></p> <p>Chọn nốt hay điểm để sửa đổi và chọn thẻ phù hợp từ thanh bên ở bên trái. Sau khi gắn thẻ vào đối tượng, bạn có thể tùy biến một số chi tiết cơ bản, thí dụ như “Tên”, “Tốc độ Tối đa”, và “Chiều rộng”, tùy thẻ được chọn. Điền biểu mẫu này càng đầy đủ càng tốt.</p><p>Những người dùng nâng cao có thể cần đặt một số thẻ và chi tiết ít phổ biến hơn. Trong trường hợp này, bấm thẻ “Nâng cao” ở phía duới của thanh bên và sửa đổi và bổ sung các thẻ khác.</p> <p>OpenStreetMap Wiki cung cấp một <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Map_Features?uselang=vi" target="_blank">danh sách thẻ và giá trị thẻ đầy đủ</a>. Xin vui lòng tra cứu tài liệu OSM này khi nào không chắc chắn về các thẻ để sử dụng.</p>
+help.taggingFeaturesText=<p>Trong Potlatch 2, bạn có thể sử dụng các trình đơn, hộp văn bản, và hình tượng để gắn thẻ dễ dàng.</p>\n<p><b>Gắn thẻ vào một địa điểm, nốt, hay lối</b></p>\n<p>Chọn nốt hay điểm để sửa đổi và chọn thẻ phù hợp từ thanh bên ở bên trái. Sau khi gắn thẻ vào đối tượng, bạn có thể tùy biến một số chi tiết cơ bản, thí dụ như “Tên”, “Tốc độ Tối đa”, và “Chiều rộng”, tùy thẻ được chọn. Điền biểu mẫu này càng đầy đủ càng tốt.</p>\n<p>Những người dùng nâng cao có thể cần đặt một số thẻ và chi tiết ít phổ biến hơn. Trong trường hợp này, bấm thẻ “Nâng cao” ở phía duới của thanh bên và sửa đổi và bổ sung các thẻ khác.</p>\n<p>OpenStreetMap Wiki cung cấp một <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Map_Features?uselang=vi" target="_blank">danh sách thẻ và giá trị thẻ đầy đủ</a>. Xin vui lòng tra cứu tài liệu OSM này khi nào không chắc chắn về các thẻ để sử dụng.</p>
 help.shortcuts = Phím tắt
 help.keyboardShortcuts = Phím tắt
index 0b16027668f505db41ef92b075f2318a2b43fc2e..51523775cca657cb63cde2173b9615536bca5aae 100644 (file)
@@ -1,4 +1,6 @@
-# vi resources file
+# Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
+# Exported from translatewiki.net
+# Author: Minh Nguyen
 
 main.undo = Hoàn tác
 main.redo = Làm lại
@@ -30,7 +32,7 @@ oauth.gotLinkBox=Nhấn chuột vào liên kết ở duới để mở một tra
 oauth.authorized=Sau khi bạn cho phép ứng dụng này, bấm nút “Thử Truy cập” ở duới.
 oauth.deniedLabel=<b>Ứng dụng không có phép truy cập tài khoản của bạn. Xin vui lòng kiểm tra lại và thử lần nữa.</b>
 oauth.rememberMe=Nhớ thông tin đăng nhập của tôi
-oauth.permFail=<p>Máy chủ không thể xác nhận thông tin đăng nhập của ứng dụng này.</p><p> <b>Không thể truy cập tài khoản của OAuth.</b> </p><p> Xin vui lòng liên lạc với chủ ứng dụng để biết thêm chi tiết.</p>
+oauth.permFail=<p>Máy chủ không thể xác nhận thông tin đăng nhập của ứng dụng này.</p>\n<p> <b>Không thể truy cập tài khoản của OAuth.</b> </p>\n<p> Xin vui lòng liên lạc với chủ ứng dụng để biết thêm chi tiết.</p>
 oauth.tempFail=Xuất hiện trục trặc khi kết nối với máy chủ để kiểm tra thông tin đăng nhập. Đây có thể là một vấn đề tạm thời; xin thử lại sau.
 oauth.tryAccessButton=Thử Truy cập
 oauth.cancelButton=Hủy bỏ
@@ -41,7 +43,7 @@ styleSelector.editButton=Sửa đổi…
 backgroundSelector.dim=Làm mờ
 backgroundSelector.sharpen=Làm rõ
 backgroundSelector.editButton=Sửa đổi…
-backgroundSelector.vectorButton=Tập tin Vectơ...
+backgroundSelector.vectorButton=Tập tin Vectơ
 
 options.tbcheck=Hiện hộp công cụ
 options.cursorcheck=Hiện con trỏ đặc biệt