Translated latest en_US p2_main.properties in openstreetmap master branch.
authorMinh Nguyễn <mxn@1ec5.org>
Wed, 30 Nov 2011 18:36:06 +0000 (10:36 -0800)
committerMinh Nguyễn <mxn@1ec5.org>
Wed, 30 Nov 2011 18:36:06 +0000 (10:36 -0800)
l10n/locale/vi_VN/p2_main.properties

index 2ad3ca02d022dca3bd0597118586e25e2d77a4a1..fc62afbb12d112d73f6dc70106842f7bf6ccc391 100644 (file)
@@ -4,8 +4,45 @@ main.undo = Hoàn tác
 main.redo = Làm lại
 main.background = Lớp Nền
 main.map_style = Kiểu Bản đồ
 main.redo = Làm lại
 main.background = Lớp Nền
 main.map_style = Kiểu Bản đồ
+main.gpsButton = Dữ liệu GPS
 main.gps_data = Dữ liệu GPS
 main.my_tracks = Tuyến dường của Tôi
 main.gps_data = Dữ liệu GPS
 main.my_tracks = Tuyến dường của Tôi
+main.clear_gps = Xóa
 main.help = Trợ giúp
 main.options = Tùy chọn
 main.save = Lưu
 main.help = Trợ giúp
 main.options = Tùy chọn
 main.save = Lưu
+
+tag_viewer.dndprompt = Để thêm dịa điểm mới, kéo nó vào bản đồ
+
+toolbox.delete_node = Xóa Nốt (Delete)
+toolbox.delete_area = Xóa Vùng (Shift+Delete)
+toolbox.delete_way = Xóa Lối (Shift+Delete)
+toolbox.delete_item = Xóa Điểm lối
+toolbox.reverse_direction = Đảo nguợc (V)
+toolbox.split_way = Chia cắt Lối (X)
+toolbox.merge_ways = Hợp nhất các Lối
+toolbox.straighten_way = Làm thẳng
+toolbox.make_circular = Làm tròn
+toolbox.make_right_angled = Làm vuông góc (Q)
+toolbox.create_parrallel_way = Vẽ lối song song (P)
+
+oauth.gotLinkBox=Nhấn chuột vào liên kết ở duới để mở một trang Web xin bạn cho phép ứng dụng này truy cập vào tài khoản của bạn.
+oauth.authorized=Sau khi bạn cho phép ứng dụng này, bấm nút “Thử Truy cập” ở duới.
+oauth.deniedLabel=<b>Ứng dụng không có phép truy cập tài khoản của bạn. Xin vui lòng kiểm tra lại và thử lần nữa.</b>
+oauth.rememberMe=Nhớ thông tin đăng nhập của tôi
+oauth.permFail=<p>Máy chủ không thể xác nhận thông tin đăng nhập của ứng dụng này.</p><p> <b>Không thể truy cập tài khoản của OAuth.</b> </p><p> Xin vui lòng liên lạc với chủ ứng dụng để biết thêm chi tiết.</p>
+oauth.tempFail=Xuất hiện trục trặc khi kết nối với máy chủ để kiểm tra thông tin đăng nhập. Đây có thể là một vấn đề tạm thời; xin thử lại sau.
+oauth.tryAccessButton=Thử Truy cập
+oauth.cancelButton=Hủy bỏ
+
+save.editDescription=Xin vui lòng miêu tả các sửa đổi của bạn, để cho những nguời dùng khác hiểu biết những thay đổi trên bản đồ.
+
+styleSelector.editButton=Sửa đổi…
+backgroundSelector.dim=làm mờ
+backgroundSelector.sharpen=làm rõ
+backgroundSelector.editButton=Sửa đổi…
+backgroundSelector.vectorButton=Tập tin vectơ...
+
+options.tbcheck=Hiện hộp công cụ
+options.cursorcheck=Hiện con trỏ đặc biệt
+options.ok=OK