Merge pull request #102 from pnorman/patch-1
authorRichard Fairhurst <richard@systemeD.net>
Mon, 8 Apr 2013 08:05:17 +0000 (01:05 -0700)
committerRichard Fairhurst <richard@systemeD.net>
Mon, 8 Apr 2013 08:05:17 +0000 (01:05 -0700)
Add Oct 2012 Landsat visible light imagery in Mali

l10n/locale/it_IT/p2_main.properties
l10n/locale/vi_VN/help_dialog.properties
l10n/locale/vi_VN/p2_main.properties

index 36187fa1cbd00bd8a5e5a9fb4b5e491d72fecf69..a1d72f4ddc27ef752c5ce924d3d1134a4fde58cb 100644 (file)
@@ -1,10 +1,11 @@
 # Messages for Italian (italiano)
 # Exported from translatewiki.net
 # Author: Beta16
+# Author: Muxator
 # Author: Ximo17
 
 main.undo=Annulla
-main.redo=Rifai
+main.redo=Ripeti
 main.background=Sfondo
 main.map_style=Stile della mappa
 main.gpsButton=Dati GPS
@@ -15,18 +16,18 @@ main.help=Help
 main.options=Opzioni
 main.save=Salva
 tag_viewer.dndprompt=Aggiungi nuovi punti trascinandoli nella mappa
-toolbox.delete_node=Elimina punto (Delete)
-toolbox.delete_area=Eliminare la zona (Maiusc + Canc)
+toolbox.delete_node=Elimina punto (Canc)
+toolbox.delete_area=Elimina la zona (Maiusc + Canc)
 toolbox.delete_way=Elimina la via (Maiusc + Canc)
-toolbox.delete_item=Eliminare voce
+toolbox.delete_item=Elimina voce
 toolbox.reverse_direction=Inverti direzione (V)
 toolbox.split_way=Dividi strada (X)
-toolbox.merge_ways=Unire strade (J)
-toolbox.straighten_way=Raddrizzare strada
-toolbox.make_circular=Renderlo circolare
-toolbox.make_right_angled=Rendere ad angolo retto (Q)
+toolbox.merge_ways=Unisci strade (J)
+toolbox.straighten_way=Raddrizza il percorso
+toolbox.make_circular=Rendi circolare
+toolbox.make_right_angled=Rendi ad angolo retto (Q)
 toolbox.create_parrallel_way=Crea strada parallela (P)
-oauth.gotLinkBox=Clicca sul link qui sotto per aprire una pagina web dove vi verrà chiesto di autorizzare l'accesso per questa applicazione.
+oauth.gotLinkBox=Clicca sul link qui sotto per aprire una pagina web dove ti verrà chiesto di autorizzare l'accesso per questa applicazione.
 oauth.authorized=Una volta autorizzato l'accesso, clicca sul pulsante 'Prova ad accedere' qui sotto
 oauth.deniedLabel=<b>L'accesso è stato negato, si prega di controllare e provare di nuovo.</b>
 oauth.rememberMe=Ricordati di me
@@ -41,5 +42,5 @@ backgroundSelector.sharpen=Mettere a fuoco
 backgroundSelector.editButton=Modifica...
 backgroundSelector.vectorButton=File vettoriale...
 options.tbcheck=Mostra casella degli strumenti
-options.cursorcheck=Utilizzo di cursori personalizzati
+options.cursorcheck=Utilizza cursori personalizzati
 options.ok=OK
index 9fd363ca3b08365035f96c88af644eed595ca16c..e110d392fc9ea6220b3d1bf7258168dca845ab3d 100644 (file)
@@ -26,12 +26,12 @@ help.addingFeatures=Bổ sung Đối tượng
 help.addingFeaturesText=<p><i>Truớc tiên, bạn phải nhớ quy tắc quan trọng nhất về cách sử dụng dữ liệu mang tính thương mại: <b>không cho phép</b> sử dụng dữ liệu từ bất kỳ bản đồ có bản quyền hoặc bất kỳ dữ liệu thương mại khác! <b>Không cho phép</b> sao chép, đồ lên, hoặc tái sản xuất bằng bất cứ phương pháp nào! (Nguồn: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright?uselang=vi" target="_blank">Quyền tác giả – OpenStreetMap Wiki</a>)</i></p>\n<p></p>\n<p>Hướng dẫn này chỉ đến các đối tượng hình tuyến như đường sá, đường bộ, đường sắt, và hình dạng tòa nhà với tên <b>lối</b>.</p>\n<p>Nếu bạn tình cờ nhận thấy rằng các hình tượng trên thanh bên bị mất, có lẽ một địa điểm hay lối đang được chọn trên bản đồ. Để bỏ chọn nó, nhấn chuột vào một vùng trống trên bản đồ; các hình tượng sẽ hiện ngay.</p>\n<p>Để <b>bổ sung một địa điểm (hoặc nốt)</b>, chỉ việc kéo một hình tượng trưng cho nó từ thanh bên và thả nó vào bản đồ. Xem “Bổ sung địa điểm” để biết thêm về việc tạo địa điểm ưa thích (POI)</p>\n<p>Để <b>vẽ một lối</b>, nhấn chuột vào bản đồ tại vị trí bắt đầu, rồi nhấn chuột vào mọi vị trí dẫn tiếp. Nhấn đúp hoặc bấm “Enter” trên bàn phím để kết thúc đường vẽ.</p>\n<p>Để <b>vẽ một hình đa giác (vùng)</b>, nhấn chuột vào bản đồ tại vị trí bắt đầu, rồi nhấn chuột vào mọi vị trí dẫn tiếp – y chang như việc vẽ lối – và nhấn chuột vào nốt đầu tiên để đóng hình đa giác.</p>\n<p>Nếu bạn vẽ nhầm lẫn, bạn có thể bấm nút Hoàn tác. Bấm “Esc” trên bàn phím để kết thúc sửa đổi điểm hay lối hiện hành.</p>
 help.editBeg=Sửa (Cơ bản)
 help.editingFeatures=Sửa đổi Đối tượng (Cơ bản)
-help.editingFeaturesText=<p>Để <b>thêm một nốt vào giữa một lối đã tồn tại</b>, chọn lối đó, rồi giữ bấm Shift và nhấn chuột vào vị trí của nốt mới.</p>\n<p>Để <b>xóa một nốt</b>, chọn nó và bấm nút “Xóa Nốt” ở phía duới bên phải hoặc bấm Delete (hoặc Backspace) trên bàn phím.</p>\n<p>Để <b>xóa cả một lối</b>, chọn lối đó và bấm nút “Xóa Lối” ở phía dưới bên phải, hoặc bấm Shift+Delete (hoặc Shift+Backspace) trên bàn phím.</p>\n<p>Để <b>di chuyển một điểm hay nốt</b>, chọn và kéo nó.</p>\n<p>Để <b>di chuyển một lối</b>, bấm và kéo cả lối đó. (Gợi ý: Khi kéo lối, tránh các nốt của lối).</p>\n<p>Để <b>kéo dài một lối</b>, nhấn chuột vào nốt tại đầu hay đuôi của lối, rồi tiếp tục vẽ lối bình thường.</p>\n<p>Để <b>vẽ một lối mới liền với đầu hay đuôi của lối đã tồn tại</b>, giữ Shift và nhấn chuột vào nốt tại đầu hay đuôi của lối đó, rồi tiếp tục vẽ lối mới bình thường.</p>
+help.editingFeaturesText=<p>Để <b>thêm một nốt vào giữa một lối đã tồn tại</b>, chọn lối đó, rồi giữ bấm Shift và nhấn chuột vào vị trí của nốt mới.</p>\n<p>Để <b>xóa một nốt</b>, chọn nó và bấm nút “Xóa Nốt” ở phía dưới bên phải hoặc bấm Delete (hoặc Backspace) trên bàn phím.</p>\n<p>Để <b>xóa cả một lối</b>, chọn lối đó và bấm nút “Xóa Lối” ở phía dưới bên phải, hoặc bấm Shift+Delete (hoặc Shift+Backspace) trên bàn phím.</p>\n<p>Để <b>di chuyển một điểm hay nốt</b>, chọn và kéo nó.</p>\n<p>Để <b>di chuyển một lối</b>, bấm và kéo cả lối đó. (Gợi ý: Khi kéo lối, tránh các nốt của lối).</p>\n<p>Để <b>kéo dài một lối</b>, nhấn chuột vào nốt tại đầu hay đuôi của lối, rồi tiếp tục vẽ lối bình thường.</p>\n<p>Để <b>vẽ một lối mới liền với đầu hay đuôi của lối đã tồn tại</b>, giữ Shift và nhấn chuột vào nốt tại đầu hay đuôi của lối đó, rồi tiếp tục vẽ lối mới bình thường.</p>
 help.editAdv=Sửa (Nâng cao)
 help.editingFeaturesAdv=Sửa đổi Đối tượng (Nâng cao)
-help.editingFeaturesAdvText=<p>Để <b>cắt đôi một lối</b>, chọn một điểm để cắt và nhấn chuột vào công cụ “Cắt đôi” (đôi kéo) hoặc bấm “X” trên bàn phím. (Gợi ý: Để cắt một lối giữa hai nốt, thêm một nốt mới trước tiên.)</p>\n<p>Để <b>nối liền hai lối</b>, vẽ các lối bình thường đến khi cần nối liền. Khi bạn chuyển con trỏ lên trên một lối khác, các nốt của lối đó sẽ được tô màu xanh. Nhấn chuột vào một trong những nốt xanh hoặc vào nơi khác nào đó trên lối để nối liền.</p>\n<p>Để <b>gỡ một lối khỏi nơi nối liền</b>, chọn nốt trên lối mà bạn muốn gỡ ra. Bấm “-” trên bàn phím để dời nốt khỏi lối.</p>\n<p>Để <b>đảo nguợc một lối</b>, bấm nút “Đảo nguợc” ở phía duới bên phải. Hướng của lối chỉ có ảnh hưởng đến các lối có thẻ “oneway” (một chiều) như các đường một chiều, cũng như các bờ biển, hòn đảo, v.v.</p>\n<p>Để <b>vẽ các lối song song</b>, chọn lối gốc và bấm nút “Vẽ Lối Song song” ở phía duới bên phải, hoặc bấm “P” trên bàn phím.</p>\n<p>Để <b>vẽ lối mới chạy theo lối khác</b>, bắt đầu vẽ lối mới, nhấn chuột vào ít nhất hai nốt trên lối khác, rồi cứ bấm “F” trên bàn phím để tự động chạy theo lối khác.</p>\n<p><i>Đọc <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch2/Primer?uselang=vi" target="_blank">Hướng dẫn Potlatch2</a> trên OpenStreetMap Wiki để biết những cách sửa đổi nâng cao hơn.</i></p>
+help.editingFeaturesAdvText=<p>Để <b>cắt đôi một lối</b>, chọn một điểm để cắt và nhấn chuột vào công cụ “Cắt đôi” (đôi kéo) hoặc bấm “X” trên bàn phím. (Gợi ý: Để cắt một lối giữa hai nốt, thêm một nốt mới trước tiên.)</p>\n<p>Để <b>nối liền hai lối</b>, vẽ các lối bình thường đến khi cần nối liền. Khi bạn chuyển con trỏ lên trên một lối khác, các nốt của lối đó sẽ được tô màu xanh. Nhấn chuột vào một trong những nốt xanh hoặc vào nơi khác nào đó trên lối để nối liền.</p>\n<p>Để <b>gỡ một lối khỏi nơi nối liền</b>, chọn nốt trên lối mà bạn muốn gỡ ra. Bấm “-” trên bàn phím để dời nốt khỏi lối.</p>\n<p>Để <b>đảo nguợc một lối</b>, bấm nút “Đảo nguợc” ở phía dưới bên phải. Hướng của lối chỉ có ảnh hưởng đến các lối có thẻ “oneway” (một chiều) như các đường một chiều, cũng như các bờ biển, hòn đảo, v.v.</p>\n<p>Để <b>vẽ các lối song song</b>, chọn lối gốc và bấm nút “Vẽ Lối Song song” ở phía dưới bên phải, hoặc bấm “P” trên bàn phím.</p>\n<p>Để <b>vẽ lối mới chạy theo lối khác</b>, bắt đầu vẽ lối mới, nhấn chuột vào ít nhất hai nốt trên lối khác, rồi cứ bấm “F” trên bàn phím để tự động chạy theo lối khác.</p>\n<p><i>Đọc <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch2/Primer?uselang=vi" target="_blank">Hướng dẫn Potlatch2</a> trên OpenStreetMap Wiki để biết những cách sửa đổi nâng cao hơn.</i></p>
 help.tag=Thẻ
 help.taggingFeatures=Gắn thẻ vào Đối tượng
-help.taggingFeaturesText=<p>Trong Potlatch 2, bạn có thể sử dụng các trình đơn, hộp văn bản, và hình tượng để gắn thẻ dễ dàng.</p>\n<p><b>Gắn thẻ vào một địa điểm, nốt, hay lối</b></p>\n<p>Chọn nốt hay điểm để sửa đổi và chọn thẻ phù hợp từ thanh bên ở bên trái. Sau khi gắn thẻ vào đối tượng, bạn có thể tùy biến một số chi tiết cơ bản, thí dụ như “Tên”, “Tốc độ Tối đa”, và “Chiều rộng”, tùy thẻ được chọn. Điền biểu mẫu này càng đầy đủ càng tốt.</p>\n<p>Những người dùng nâng cao có thể cần đặt một số thẻ và chi tiết ít phổ biến hơn. Trong trường hợp này, bấm thẻ “Nâng cao” ở phía duới của thanh bên và sửa đổi và bổ sung các thẻ khác.</p>\n<p>OpenStreetMap Wiki cung cấp một <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Map_Features?uselang=vi" target="_blank">danh sách thẻ và giá trị thẻ đầy đủ</a>. Xin vui lòng tra cứu tài liệu OSM này khi nào không chắc chắn về các thẻ để sử dụng.</p>
+help.taggingFeaturesText=<p>Trong Potlatch 2, bạn có thể sử dụng các trình đơn, hộp văn bản, và hình tượng để gắn thẻ dễ dàng.</p>\n<p><b>Gắn thẻ vào một địa điểm, nốt, hay lối</b></p>\n<p>Chọn nốt hay điểm để sửa đổi và chọn thẻ phù hợp từ thanh bên ở bên trái. Sau khi gắn thẻ vào đối tượng, bạn có thể tùy biến một số chi tiết cơ bản, thí dụ như “Tên”, “Tốc độ Tối đa”, và “Chiều rộng”, tùy thẻ được chọn. Điền biểu mẫu này càng đầy đủ càng tốt.</p>\n<p>Những người dùng nâng cao có thể cần đặt một số thẻ và chi tiết ít phổ biến hơn. Trong trường hợp này, bấm thẻ “Nâng cao” ở phía dưới của thanh bên và sửa đổi và bổ sung các thẻ khác.</p>\n<p>OpenStreetMap Wiki cung cấp một <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Map_Features?uselang=vi" target="_blank">danh sách thẻ và giá trị thẻ đầy đủ</a>. Xin vui lòng tra cứu tài liệu OSM này khi nào không chắc chắn về các thẻ để sử dụng.</p>
 help.shortcuts=Phím tắt
 help.keyboardShortcuts=Phím tắt
index 7b7f077c4b3a9b1a36984fddd2d2c11795f76eaf..9dfe13b557e68ec756ef9d8c133ff2d4a8eac220 100644 (file)
@@ -25,8 +25,8 @@ toolbox.straighten_way=Làm Thẳng
 toolbox.make_circular=Làm Tròn
 toolbox.make_right_angled=Làm Vuông góc (Q)
 toolbox.create_parrallel_way=Vẽ Lối Song song (P)
-oauth.gotLinkBox=Nhấn chuột vào liên kết ở duới để mở một trang Web xin bạn cho phép ứng dụng này truy cập vào tài khoản của bạn.
-oauth.authorized=Sau khi bạn cho phép ứng dụng này, bấm nút “Thử Truy cập” ở duới.
+oauth.gotLinkBox=Nhấn chuột vào liên kết ở dưới để mở một trang Web xin bạn cho phép ứng dụng này truy cập vào tài khoản của bạn.
+oauth.authorized=Sau khi bạn cho phép ứng dụng này, bấm nút “Thử Truy cập” ở dưới.
 oauth.deniedLabel=<b>Ứng dụng không có phép truy cập tài khoản của bạn. Xin vui lòng kiểm tra lại và thử lần nữa.</b>
 oauth.rememberMe=Nhớ thông tin đăng nhập của tôi
 oauth.permFail=<p>Máy chủ không thể xác nhận thông tin đăng nhập của ứng dụng này.</p>\n<p> <b>Không thể truy cập tài khoản của OAuth.</b> </p>\n<p> Xin vui lòng liên lạc với chủ ứng dụng để biết thêm chi tiết.</p>