Add POI icon for Shopping: Department Store.
[potlatch2.git] / LICENCE.txt
2009-06-01 Richard FairhurstPOI stuff