Merge 18123:18249 from trunk.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 vi: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Nội dung
10       diary_entry: 
11         language: Ngôn ngữ
12         latitude: Vĩ độ
13         longitude: Kinh độ
14         title: Tiêu đề
15         user: Người dùng
16       friend: 
17         friend: Người bạn
18         user: Người dùng
19       message: 
20         body: Nội dung
21         recipient: Người nhận
22         sender: Người gửi
23         title: Tiêu đề
24       trace: 
25         description: Miêu tả
26         latitude: Vĩ độ
27         longitude: Kinh độ
28         name: Tên
29         public: Công khai
30         size: Kích cỡ
31         user: Người dùng
32         visible: Thấy được
33       user: 
34         active: Tích cực
35         description: Miêu tả
36         display_name: Tên Hiển thị
37         email: Thư điện tử
38         languages: Ngôn ngữ
39         pass_crypt: Mật khẩu
40     models: 
41       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
42       changeset: Bộ thay đổi
43       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
44       country: Quốc gia
45       diary_comment: Bình luận Nhật ký
46       diary_entry: Mục Nhật ký
47       friend: Người bạn
48       language: Ngôn ngữ
49       message: Thư
50       node: Nốt
51       node_tag: Thẻ Nốt
52       notifier: Trình báo
53       old_node: Nốt Cũ
54       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
55       old_relation: Quan hệ Cũ
56       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
57       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
58       old_way: Lối Cũ
59       old_way_node: Nốt Lối Cũ
60       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
61       relation: Quan hệ
62       relation_member: Thành viên Quan hệ
63       relation_tag: Thẻ Quan hệ
64       session: Phiên
65       trace: Tuyến đường
66       tracepoint: Điểm Tuyến đường
67       tracetag: Thẻ Tuyến đường
68       user: Người dùng
69       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
70       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
71       way: Lối
72       way_node: Nốt Lối
73       way_tag: Thẻ Lối
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
82       changesetxml: Bộ thay đổi XML
83       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Bộ thay đổi {{id}}
86         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Bộ thay đổi
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
91       bounding_box: "Hộp bao:"
92       box: hộp
93       closed_at: "Lúc Đóng:"
94       created_at: "Lúc Tạo:"
95       has_nodes: 
96         one: "Có {{count}} nốt sau:"
97         other: "Có {{count}} nốt sau:"
98       has_relations: 
99         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
100         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101       has_ways: 
102         one: "Có {{count}} lối sau:"
103         other: "Có {{count}} lối sau:"
104       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
105       show_area_box: Hiện Hộp vùng
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
109         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
110       user: 
111         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
112         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
113         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Miêu tả:"
116       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
117       edited_by: "Người Sửa đổi:"
118       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
119       version: "Phiên bản:"
120     containing_relation: 
121       entry: Quan hệ {{relation_name}}
122       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
123     map: 
124       deleted: Đã xóa
125       larger: 
126         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
127         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
128         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
129         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
130       loading: Đang tải...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
133       download_xml: Tải xuống XML
134       edit: sửa đổi
135       node: Nốt
136       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
137       view_history: xem lịch sử
138     node_details: 
139       coordinates: "Tọa độ:"
140       part_of: "Trực thuộc:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
143       download_xml: Tải xuống XML
144       node_history: Lịch sử Nốt
145       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
146       view_details: xem chi tiết
147     not_found: 
148       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
149       type: 
150         changeset: bộ thay đổi
151         node: nốt
152         relation: quan hệ
153         way: lối
154     paging_nav: 
155       of: trong
156       showing_page: Đang hiện trang
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
159       download_xml: Tải xuống XML
160       relation: Quan hệ
161       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
162       view_history: xem lịch sử
163     relation_details: 
164       members: "Thành viên:"
165       part_of: "Trực thuộc:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
168       download_xml: Tải xuống XML
169       relation_history: Lịch sử Quan hệ
170       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
171       view_details: xem chi tiết
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
174       type: 
175         node: Nốt
176         relation: Quan hệ
177         way: Lối
178     start: 
179       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
180       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Dữ liệu
183       data_layer_name: Dữ liệu
184       details: Chi tiết
185       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
186       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
187       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
188       load_data: Tải Dữ liệu
189       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
190       loading: Đang tải...
191       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
192       object_list: 
193         api: Lấy vùng này dùng API
194         back: Liệt kê các đối tượng
195         details: Chi tiết
196         heading: Danh sách đối tượng
197         history: 
198           type: 
199             node: Nốt [[id]]
200             way: Lối [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Nốt [[id]]
204             way: Lối [[id]]
205         type: 
206           node: Nốt
207           way: Lối
208       private_user: người bí mật
209       show_history: Xem Lịch sử
210       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
211       wait: Xin chờ...
212       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
213     tag_details: 
214       tags: "Thẻ:"
215     way: 
216       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
217       download_xml: Tải xuống XML
218       edit: sửa đổi
219       view_history: xem lịch sử
220       way: Lối
221       way_title: "Lối: {{way_name}}"
222     way_details: 
223       also_part_of: 
224         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
225         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
226       nodes: "Nốt:"
227       part_of: "Thuộc về:"
228     way_history: 
229       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
230       download_xml: Tải xuống XML
231       view_details: xem chi tiết
232       way_history: Lịch sử Lối
233       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
234   changeset: 
235     changeset: 
236       anonymous: Vô danh
237       big_area: (lớn)
238       no_comment: (không có)
239       no_edits: (không có thay đổi)
240       show_area_box: hiện hộp vùng
241       still_editing: (đang mở)
242       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
243     changeset_paging_nav: 
244       of: trong
245       showing_page: Đang hiện trang
246     changesets: 
247       area: Vùng
248       comment: Miêu tả
249       id: ID
250       saved_at: Lúc Lưu
251       user: Người dùng
252     list: 
253       description: Những thay đổi gần đây
254       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
255       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
256       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
257       heading: Các bộ thay đổi
258       heading_bbox: Các bộ thay đổi
259       heading_user: Các bộ thay đổi
260       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
261       title: Các bộ thay đổi
262       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
263       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
264       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
265   diary_entry: 
266     diary_comment: 
267       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
268     diary_entry: 
269       comment_count: 
270         one: 1 bình luận
271         other: "{{count}} bình luận"
272       comment_link: Bình luận về mục này
273       edit_link: Sửa đổi mục này
274       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
275       reply_link: Trả lời mục này
276     edit: 
277       body: "Nội dung:"
278       language: "Ngôn ngữ:"
279       latitude: "Vĩ độ:"
280       location: "Vị trí:"
281       longitude: "Kinh độ:"
282       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
283       save_button: Lưu
284       subject: "Tiêu đề:"
285       title: Sửa đổi mục nhật ký
286       use_map_link: sử dụng bản đồ
287     feed: 
288       all: 
289         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
290         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
291       language: 
292         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
293         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
294       user: 
295         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
296         title: Các mục nhật ký của {{user}}
297     list: 
298       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
299       new: Mục Nhật ký Mới
300       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
301       newer_entries: Mục Sau
302       no_entries: Chưa có mục nhật ký
303       older_entries: Mục Trước
304       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
305       title: Các Nhật ký Cá nhân
306       user_title: Nhật ký của {{user}}
307     new: 
308       title: Mục Nhật ký Mới
309     no_such_entry: 
310       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
311       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
312       title: Mục nhật ký không tồn tại
313     no_such_user: 
314       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
315       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
316       title: Người dùng không tồn tại
317     view: 
318       leave_a_comment: Bình luận
319       login: Đăng nhập
320       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
321       save_button: Lưu
322       title: Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}
323       user_title: Nhật ký của {{user}}
324   export: 
325     start: 
326       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
327       area_to_export: Vùng để Xuất
328       embeddable_html: HTML để Nhúng
329       export_button: Xuất
330       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
331       format: "Định dạng:"
332       format_to_export: Định dạng Xuất
333       image_size: Hình có Kích cỡ
334       latitude: "Vĩ độ:"
335       licence: Giấy phép
336       longitude: "Kinh độ:"
337       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
338       mapnik_image: Hình Mapnik
339       max: tối đa
340       options: Tùy chọn
341       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
342       osmarender_image: Hình Osmarender
343       output: Đầu ra
344       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
345       scale: Tỷ lệ
346       zoom: Thu phóng
347     start_rjs: 
348       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
349       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
350       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
351       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
352       export: Xuất
353       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
354       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
355   geocoder: 
356     description: 
357       title: 
358         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
359         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
360       types: 
361         cities: Thành phố
362         places: Địa điểm
363         towns: Thị xã
364     description_osm_namefinder: 
365       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
366     direction: 
367       east: đông
368       north: bắc
369       north_east: đông bắc
370       north_west: tây bắc
371       south: nam
372       south_east: đông nam
373       south_west: tây nam
374       west: tây
375     distance: 
376       one: khoảng 1 km
377       other: khoảng {{count}} km
378       zero: không tới 1 km
379     results: 
380       no_results: Không tìm thấy kết quả
381     search: 
382       title: 
383         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
384         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
385         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
386         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
387         osm_twain: Kết quả <a href="http://katie.openstreetmap.org/~twain/">OpenStreetMap Twain</a>
388         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
389         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
390     search_osm_namefinder: 
391       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
392       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
393     search_osm_twain: 
394       prefix_highway: Đường {{type}}
395   javascripts: 
396     map: 
397       base: 
398         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
399         mapnik: Mapnik
400         noname: Không tên
401         osmarender: Osmarender
402       overlays: 
403         maplint: Maplint
404     site: 
405       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
406       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
407   layouts: 
408     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
409     donate_link_text: quyên góp
410     edit: Sửa đổi
411     edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
412     export: Xuất
413     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
414     gps_traces: Tuyến đường GPS
415     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
416     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
417     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
418     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
419     history: Lịch sử
420     history_tooltip: Lịch sử bộ thay đổi
421     home: nhà
422     home_tooltip: Về vị trí nhà
423     inbox: hộp thư ({{count}})
424     inbox_tooltip: 
425       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
426       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
427       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
428     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
429     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
430     intro_3: OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}.
431     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
432     license: 
433       alt: CC BY-SA 2.0
434       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
435     log_in: đăng nhập
436     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
437     logo: 
438       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
439     logout: đăng xuất
440     logout_tooltip: Đăng xuất
441     make_a_donation: 
442       text: Quyên góp
443       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
444     news_blog: Blog Tin tức
445     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
446     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
447     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
448     shop: Tiệm
449     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
450     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
451     sign_up: đăng ký
452     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
453     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
454     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
455     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
456     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
457     view: Xem
458     view_tooltip: Xem bản đồ
459     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
460     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
461   map: 
462     coordinates: "Tọa độ:"
463     edit: Sửa đổi
464     view: Hiển thị
465   message: 
466     delete: 
467       deleted: Đã xóa thư
468     inbox: 
469       date: Ngày
470       from: Từ
471       my_inbox: Hộp thư đến
472       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
473       outbox: đã gửi
474       people_mapping_nearby: những người ở gần
475       subject: Tiêu đề
476       title: Hộp thư
477       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
478     mark: 
479       as_read: Thư đã đọc
480       as_unread: Thư chưa đọc
481     message_summary: 
482       delete_button: Xóa
483       read_button: Đánh dấu là đã đọc
484       reply_button: Trả lời
485       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
486     new: 
487       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
488       body: Nội dung
489       message_sent: Thư đã gửi
490       send_button: Gửi
491       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
492       subject: Tiêu đề
493       title: Gửi thư
494     no_such_user: 
495       body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
496       heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
497       title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
498     outbox: 
499       date: Ngày
500       inbox: thư đến
501       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
502       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
503       outbox: thư đã gửi
504       people_mapping_nearby: những người ở gần
505       subject: Tiêu đề
506       title: Hộp thư đã gửi
507       to: Tới
508       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
509     read: 
510       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
511       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
512       date: Ngày
513       from: Từ
514       reading_your_messages: Đọc thư
515       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
516       reply_button: Trả lời
517       subject: Tiêu đề
518       title: Đọc thư
519       to: Tới
520       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
521     sent_message_summary: 
522       delete_button: Xóa
523   notifier: 
524     diary_comment_notification: 
525       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
526       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
527       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
528       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
529       hi: Chào {{to_user}},
530       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
531     email_confirm: 
532       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
533     email_confirm_html: 
534       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
535       greeting: Chào bạn,
536       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
537     email_confirm_plain: 
538       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
539       greeting: Chào bạn,
540       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
541       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
542     friend_notification: 
543       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
544       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
545       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
546     gpx_notification: 
547       and_no_tags: và không có thẻ
548       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
549       failure: 
550         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
551         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
552         more_info_2: "vấn đề này tại:"
553         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
554       greeting: Chào bạn,
555       success: 
556         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
557         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
558       with_description: với miêu tả
559       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
560     lost_password: 
561       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
562     lost_password_html: 
563       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
564       greeting: Chào bạn,
565       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
566     lost_password_plain: 
567       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
568       greeting: Hi,
569       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
570       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
571     message_notification: 
572       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
573       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
574       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
575       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
576       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
577       hi: Chào {{to_user}},
578       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
579     signup_confirm: 
580       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
581     signup_confirm_html: 
582       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
583       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
584       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
585       greeting: Chào bạn!
586       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
587       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
588       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
589       more_videos_here: thêm video tại đây
590       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
591       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
592       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
593     signup_confirm_plain: 
594       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
595       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
596       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
597       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
598       current_user_2: "tại:"
599       greeting: Chào bạn!
600       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
601       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
602       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
603       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
604       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
605       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide
606       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
607       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
608       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
609       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page
610   oauth: 
611     oauthorize: 
612       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
613       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
614       allow_to: "Cho phép trình khách:"
615       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
616       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
617       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
618       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
619       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
620     revoke: 
621       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
622   oauth_clients: 
623     create: 
624       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
625     destroy: 
626       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
627     edit: 
628       submit: Sửa đổi
629       title: Sửa đổi chương trình của bạn
630     form: 
631       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
632       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
633       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
634       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
635       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
636       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
637       callback_url: URL Gọi lại
638       name: Tên
639       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
640       required: Bắt buộc
641       support_url: URL Trợ giúp
642       url: URL Trang chủ Chương trình
643     index: 
644       application: Tên Chương trình
645       issued_at: Lúc Cho phép
646       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
647       my_apps: Trình khách của Tôi
648       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
649       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
650       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
651       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
652       revoke: Thu hồi!
653       title: Chi tiết OAuth của Tôi
654     new: 
655       submit: Đăng ký
656       title: Đăng ký chương trình mới
657     not_found: 
658       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
659     show: 
660       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
661       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
662       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
663       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
664       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
665       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
666       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
667       authorize_url: "Cho phép URL:"
668       edit: Sửa đổi Chi tiết
669       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
670       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
671       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
672       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa hmac-sha1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
673       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
674       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
675     update: 
676       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
677   site: 
678     edit: 
679       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
680       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
681       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
682       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
683       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
684       user_page_link: trang cá nhân
685     index: 
686       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
687       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
688       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
689       license: 
690         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
691         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
692         project_name: Dự án OpenStreetMap
693       permalink: Liên kết Thường trực
694       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
695     key: 
696       map_key: Chú giải
697       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
698       table: 
699         entry: 
700           admin: Biên giới hành chính
701           allotments: Khu vườn gia đình
702           apron: 
703             - Sân đậu máy bay
704             - nhà ga hành khách
705           bridge: Đường rắn = cầu
706           bridleway: Đường cưỡi ngựa
707           brownfield: Sân để trống
708           building: Kiến trúc quan trọng
709           byway: Đường mòn đa mốt
710           cable: 
711             - Đường xe cáp
712             - ski lift
713           cemetery: Nghĩa địa
714           centre: Trung tâm thể thao
715           commercial: Khu vực thương mại
716           common: 
717             - Đất công
718             - bãi cỏ
719           construction: Đường đang xây
720           cycleway: Đường xe đạp
721           destination: Chỉ giao thông địa phương
722           farm: Ruộng
723           footway: Đường đi bộ
724           forest: Rừng trồng cây
725           golf: Sân golf
726           heathland: Vùng cây bụi
727           industrial: Khu vực công nghiệp
728           lake: 
729             - Hồ
730             - bể nước
731           military: Khu vực quân sự
732           motorway: Đường cao tốc
733           park: Công viên
734           permissive: Đường cho phép
735           pitch: Sân thể thao
736           primary: Đường chính
737           private: Đường riêng
738           rail: Đường sắt
739           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
740           resident: Khu vực nhà ở
741           retail: Khu vực buôn bán
742           runway: 
743             - Đường băng
744             - đường lăn
745           school: 
746             - Trường học
747             - đại học
748           secondary: Đường lớn
749           station: Nhà ga
750           subway: Đường ngầm
751           summit: 
752             - Đỉnh núi
753             - đồi
754           tourist: Nơi du lịch
755           track: Đường mòn
756           tram: 
757             - Đường sắt nhẹ
758             - xe điện
759           trunk: Xa lộ
760           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
761           unclassified: Đường không phân loại
762           unsurfaced: Đường không lát
763           wood: Rừng
764         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
765     search: 
766       search: Tìm kiếm
767       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
768       submit_text: Đi
769       where_am_i: Tôi ở đâu?
770     sidebar: 
771       close: Đóng
772       search_results: Kết quả Tìm kiếm
773   trace: 
774     create: 
775       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
776       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
777     delete: 
778       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
779     edit: 
780       description: "Miêu tả:"
781       download: tải xuống
782       edit: sửa đổi
783       filename: "Tên tập tin:"
784       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
785       map: bản đồ
786       owner: "Tác giả:"
787       points: "Số nốt:"
788       save_button: Lưu các Thay đổi
789       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
790       tags: "Thẻ:"
791       tags_help: dấu phẩy phân cách
792       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
793       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
794       visibility: "Mức độ truy cập:"
795       visibility_help: có nghĩa là gì?
796       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
797     list: 
798       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
799       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
800       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
801       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
802     make_public: 
803       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
804     no_such_user: 
805       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
806       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
807       title: Người dùng không tồn tại
808     trace: 
809       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
810       by: bởi
811       count_points: "{{count}} nốt"
812       edit: sửa đổi
813       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
814       in: trong
815       map: bản đồ
816       more: thêm
817       pending: CHƯA XỬ
818       private: RIÊNG
819       public: CÔNG KHAI
820       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
821       view_map: Xem Bản đồ
822     trace_form: 
823       description: Miêu tả
824       help: Trợ giúp
825       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
826       tags: Thẻ
827       tags_help: dấu phẩy phân cách
828       upload_button: Tải lên
829       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
830       visibility: "Mức độ truy cập:"
831       visibility_help: có nghĩa là gì?
832       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
833     trace_header: 
834       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
835       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
836       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
837       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
838     trace_optionals: 
839       tags: Thẻ
840     trace_paging_nav: 
841       of: trong
842       showing: Xem trang
843     view: 
844       delete_track: Xóa tuyến đường này
845       description: "Miêu tả:"
846       download: tải xuống
847       edit: sửa đổi
848       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
849       filename: "Tên tập tin:"
850       heading: Xem tuyến đường {{name}}
851       map: bản đồ
852       none: Không có
853       owner: "Tác giả:"
854       pending: CHƯA XỬ
855       points: "Số nốt:"
856       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
857       tags: "Thẻ:"
858       title: Xem tuyến đường {{name}}
859       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
860       uploaded: "Lúc tải lên:"
861       visibility: "Mức độ truy cập:"
862     visibility: 
863       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
864       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
865       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
866       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
867   user: 
868     account: 
869       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
870       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
871       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
872       home location: "Vị trí Nhà:"
873       latitude: "Vĩ độ:"
874       longitude: "Kinh độ:"
875       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
876       my settings: Tùy chọn
877       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
878       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
879       profile description: "Tự giới thiệu:"
880       public editing: 
881         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
882         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
883         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
884         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
885         enabled link text: có nghĩa là gì?
886         heading: "Sửa đổi công khai:"
887       return to profile: Trở về trang cá nhân
888       save changes button: Lưu các Thay đổi
889       title: Chỉnh sửa tài khoản
890       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
891     confirm: 
892       button: Xác nhận
893       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
894       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
895       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
896       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
897     confirm_email: 
898       button: Xác nhận
899       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
900       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
901       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
902       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
903     filter: 
904       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
905     friend_map: 
906       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
907       your location: Vị trí của bạn
908     go_public: 
909       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
910     login: 
911       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
912       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
913       create_account: mở tài khoản
914       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
915       heading: Đăng nhập
916       login_button: Đăng nhập
917       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
918       password: "Mật khẩu:"
919       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
920       title: Đăng nhập
921     lost_password: 
922       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
923       heading: Quên mất Mật khẩu?
924       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
925       new password button: Đặt lại mật khẩu
926       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
927       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
928       title: Quên mất mật khẩu
929     make_friend: 
930       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
931       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
932       success: "{{name}} mới là người bạn."
933     new: 
934       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
935       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
936       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
937       display name: "Tên hiển thị:"
938       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
939       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
940       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
941       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
942       heading: Mở Tài khoản Người dùng
943       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (BY-SA)</a>.
944       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
945       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
946       password: "Mật khẩu:"
947       signup: Đăng ký
948       title: Mở tài khoản
949     no_such_user: 
950       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
951       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
952       title: Người dùng không tồn tại
953     remove_friend: 
954       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
955       success: "{{name}} không còn là người bạn."
956     reset_password: 
957       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
958       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
959       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
960       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
961       password: "Mật khẩu:"
962       reset: Đặt lại Mật khẩu
963       title: Đặt lại mật khẩu
964     set_home: 
965       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
966     view: 
967       activate_user: kích hoạt tài khoản này
968       add as friend: thêm là người bạn
969       add image: Thêm Hình
970       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
971       block_history: xem các tác vụ cấm người này
972       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
973       blocks on me: tác vụ cấm tôi
974       change your settings: thay đổi tùy chọn của bạn
975       confirm: Xác nhận
976       create_block: cấm người dùng này
977       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
978       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
979       delete image: Xóa Hình
980       delete_user: xóa tài khoản này
981       description: Miêu tả
982       diary: nhật ký
983       edits: đóng góp
984       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
985       hide_user: ẩn tài khoản này
986       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
987       km away: cách {{count}} km
988       m away: cách {{count}} m
989       mapper since: "Tham gia:"
990       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
991       my diary: nhật ký của tôi
992       my edits: đóng góp của tôi
993       my settings: tùy chọn
994       my traces: tuyến đường của tôi
995       my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
996       nearby users: "Người dùng ở gần:"
997       new diary entry: mục nhật ký mới
998       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
999       no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
1000       no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
1001       remove as friend: dời người bạn
1002       role: 
1003         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1004         grant: 
1005           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1006           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1007         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1008         revoke: 
1009           administrator: Rút quyền quản lý viên
1010           moderator: Rút quyền điều hành viên
1011       send message: gửi thư
1012       settings_link_text: tùy chọn
1013       traces: tuyến đường
1014       unhide_user: hiện tài khoản này
1015       upload an image: Tải lên hình
1016       user image heading: Hình người dùng
1017       user location: Vị trí của người dùng
1018       your friends: Người bạn của bạn
1019   user_block: 
1020     blocks_by: 
1021       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1022       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1023       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1024     blocks_on: 
1025       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1026       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1027       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1028     create: 
1029       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1030       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1031       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1032     edit: 
1033       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1034       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1035       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1036       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1037       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1038       show: Xem tác vụ cấm này
1039       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1040       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1041     filter: 
1042       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1043       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1044       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1045     helper: 
1046       time_future: Hết hạn {{time}}.
1047       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1048       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1049     index: 
1050       empty: Chưa ai bị cấm.
1051       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1052       title: Người dùng bị cấm
1053     model: 
1054       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1055       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1056     new: 
1057       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1058       heading: Cấm {{name}}
1059       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1060       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1061       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1062       submit: Cấm người dùng
1063       title: Cấm {{name}}
1064       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1065       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1066     not_found: 
1067       back: Trở về trang đầu
1068       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1069     partial: 
1070       confirm: Bạn có chắc không?
1071       creator_name: Người cấm
1072       display_name: Người bị cấm
1073       edit: Sửa đổi
1074       not_revoked: (không bị hủy)
1075       reason: Lý do cấm
1076       revoke: Bỏ cấm!
1077       revoker_name: Người bỏ cấm
1078       show: Hiện
1079       status: Trạng thái
1080     period: "{{count}} giờ"
1081     revoke: 
1082       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1083       flash: Đã bỏ cấm.
1084       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1085       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1086       revoke: Bỏ cấm!
1087       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1088       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1089     show: 
1090       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1091       confirm: Bạn có chắc không?
1092       edit: Sửa đổi
1093       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1094       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1095       reason: "Lý do cấm:"
1096       revoke: Bỏ cấm!
1097       revoker: "Người bỏ cấm:"
1098       show: Hiện
1099       status: Trạng thái
1100       time_future: Hết hạn {{time}}
1101       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1102       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1103     update: 
1104       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1105       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1106   user_role: 
1107     filter: 
1108       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1109       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1110       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1111       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1112     grant: 
1113       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1114       confirm: Xác nhận
1115       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1116       heading: Xác nhận cấp vai trò
1117       title: Xác nhận cấp vai trò
1118     revoke: 
1119       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1120       confirm: Xác nhận
1121       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1122       heading: Xác nhận rút vai trò
1123       title: Xác nhận rút vai trò