Merge branch 'master' into openid
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 vi: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Nội dung
11       diary_entry: 
12         language: Ngôn ngữ
13         latitude: Vĩ độ
14         longitude: Kinh độ
15         title: Tiêu đề
16         user: Người dùng
17       friend: 
18         friend: Người bạn
19         user: Người dùng
20       message: 
21         body: Nội dung
22         recipient: Người nhận
23         sender: Người gửi
24         title: Tiêu đề
25       trace: 
26         description: Miêu tả
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         name: Tên
30         public: Công khai
31         size: Kích cỡ
32         user: Người dùng
33         visible: Thấy được
34       user: 
35         active: Tích cực
36         description: Miêu tả
37         display_name: Tên Hiển thị
38         email: Thư điện tử
39         languages: Ngôn ngữ
40         pass_crypt: Mật khẩu
41     models: 
42       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
43       changeset: Bộ thay đổi
44       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
45       country: Quốc gia
46       diary_comment: Bình luận Nhật ký
47       diary_entry: Mục Nhật ký
48       friend: Người bạn
49       language: Ngôn ngữ
50       message: Thư
51       node: Nốt
52       node_tag: Thẻ Nốt
53       notifier: Trình báo
54       old_node: Nốt Cũ
55       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
56       old_relation: Quan hệ Cũ
57       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
58       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
59       old_way: Lối Cũ
60       old_way_node: Nốt Lối Cũ
61       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
62       relation: Quan hệ
63       relation_member: Thành viên Quan hệ
64       relation_tag: Thẻ Quan hệ
65       session: Phiên
66       trace: Tuyến đường
67       tracepoint: Điểm Tuyến đường
68       tracetag: Thẻ Tuyến đường
69       user: Người dùng
70       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
71       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
72       way: Lối
73       way_node: Nốt Lối
74       way_tag: Thẻ Lối
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
78     setup_user_auth: 
79       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
83       changesetxml: Bộ thay đổi XML
84       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
85       feed: 
86         title: Bộ thay đổi {{id}}
87         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Bộ thay đổi
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
92       bounding_box: "Hộp bao:"
93       box: hộp
94       closed_at: "Lúc Đóng:"
95       created_at: "Lúc Tạo:"
96       has_nodes: 
97         one: "Có {{count}} nốt sau:"
98         other: "Có {{count}} nốt sau:"
99       has_relations: 
100         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
102       has_ways: 
103         one: "Có {{count}} lối sau:"
104         other: "Có {{count}} lối sau:"
105       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
106       show_area_box: Hiện Hộp vùng
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Miêu tả:"
109       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
110       edited_by: "Người Sửa đổi:"
111       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
112       version: "Phiên bản:"
113     containing_relation: 
114       entry: Quan hệ {{relation_name}}
115       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
116     map: 
117       deleted: Đã xóa
118       larger: 
119         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
120         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
121         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
122         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
123       loading: Đang tải…
124     navigation: 
125       all: 
126         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
127         next_node_tooltip: Node tiếp theo
128         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
129         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
130         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
131         prev_node_tooltip: Node trước
132         prev_relation_tooltip: Relation trước
133         prev_way_tooltip: Lối trước
134       user: 
135         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
136         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
137         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
138     node: 
139       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
140       download_xml: Tải xuống XML
141       edit: sửa đổi
142       node: Nốt
143       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
144       view_history: xem lịch sử
145     node_details: 
146       coordinates: "Tọa độ:"
147       part_of: "Trực thuộc:"
148     node_history: 
149       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
150       download_xml: Tải xuống XML
151       node_history: Lịch sử Nốt
152       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
153       view_details: xem chi tiết
154     not_found: 
155       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
156       type: 
157         changeset: bộ thay đổi
158         node: nốt
159         relation: quan hệ
160         way: lối
161     paging_nav: 
162       of: trong
163       showing_page: Đang hiện trang
164     relation: 
165       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
166       download_xml: Tải xuống XML
167       relation: Quan hệ
168       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
169       view_history: xem lịch sử
170     relation_details: 
171       members: "Thành viên:"
172       part_of: "Trực thuộc:"
173     relation_history: 
174       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
175       download_xml: Tải xuống XML
176       relation_history: Lịch sử Quan hệ
177       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
178       view_details: xem chi tiết
179     relation_member: 
180       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
181       type: 
182         node: Nốt
183         relation: Quan hệ
184         way: Lối
185     start: 
186       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
187       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
188     start_rjs: 
189       data_frame_title: Dữ liệu
190       data_layer_name: Dữ liệu
191       details: Chi tiết
192       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
193       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
194       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
195       load_data: Tải Dữ liệu
196       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
197       loading: Đang tải…
198       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
199       object_list: 
200         api: Lấy vùng này dùng API
201         back: Liệt kê các đối tượng
202         details: Chi tiết
203         heading: Danh sách đối tượng
204         history: 
205           type: 
206             node: Nốt [[id]]
207             way: Lối [[id]]
208         selected: 
209           type: 
210             node: Nốt [[id]]
211             way: Lối [[id]]
212         type: 
213           node: Nốt
214           way: Lối
215       private_user: người bí mật
216       show_history: Xem Lịch sử
217       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
218       wait: Xin chờ...
219       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
220     tag_details: 
221       tags: "Thẻ:"
222       wiki_link: 
223         key: Trang wiki miêu tả khóa {{key}}
224         tag: Trang wiki miêu tả thẻ {{key}}={{value}}
225       wikipedia_link: Bài {{page}} trên Wikipedia
226     timeout: 
227       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
228       type: 
229         changeset: bộ thay đổi
230         node: nốt
231         relation: quan hệ
232         way: lối
233     way: 
234       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
235       download_xml: Tải xuống XML
236       edit: sửa đổi
237       view_history: xem lịch sử
238       way: Lối
239       way_title: "Lối: {{way_name}}"
240     way_details: 
241       also_part_of: 
242         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
243         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
244       nodes: "Nốt:"
245       part_of: "Thuộc về:"
246     way_history: 
247       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
248       download_xml: Tải xuống XML
249       view_details: xem chi tiết
250       way_history: Lịch sử Lối
251       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
252   changeset: 
253     changeset: 
254       anonymous: Vô danh
255       big_area: (lớn)
256       no_comment: (không có)
257       no_edits: (không có thay đổi)
258       show_area_box: hiện hộp vùng
259       still_editing: (đang mở)
260       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
261     changeset_paging_nav: 
262       next: Sau »
263       previous: « Trước
264       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
265     changesets: 
266       area: Vùng
267       comment: Miêu tả
268       id: ID
269       saved_at: Lúc Lưu
270       user: Người dùng
271     list: 
272       description: Những thay đổi gần đây
273       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
274       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
275       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
276       heading: Các bộ thay đổi
277       heading_bbox: Các bộ thay đổi
278       heading_user: Các bộ thay đổi
279       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
280       title: Các bộ thay đổi
281       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
282       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
283       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
284     timeout: 
285       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
286   diary_entry: 
287     diary_comment: 
288       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
289       confirm: Xác nhận
290       hide_link: Ẩn bình luận này
291     diary_entry: 
292       comment_count: 
293         one: 1 bình luận
294         other: "{{count}} bình luận"
295       comment_link: Bình luận về mục này
296       confirm: Xác nhận
297       edit_link: Sửa đổi mục này
298       hide_link: Ẩn mục này
299       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
300       reply_link: Trả lời mục này
301     edit: 
302       body: "Nội dung:"
303       language: "Ngôn ngữ:"
304       latitude: "Vĩ độ:"
305       location: "Vị trí:"
306       longitude: "Kinh độ:"
307       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
308       save_button: Lưu
309       subject: "Tiêu đề:"
310       title: Sửa đổi mục nhật ký
311       use_map_link: sử dụng bản đồ
312     feed: 
313       all: 
314         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
315         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
316       language: 
317         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
318         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
319       user: 
320         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
321         title: Các mục nhật ký của {{user}}
322     list: 
323       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
324       new: Mục Nhật ký Mới
325       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
326       newer_entries: Mục Sau
327       no_entries: Chưa có mục nhật ký
328       older_entries: Mục Trước
329       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
330       title: Các Nhật ký Cá nhân
331       user_title: Nhật ký của {{user}}
332     location: 
333       edit: Sửa
334       location: "Vị trí:"
335       view: Xem
336     new: 
337       title: Mục Nhật ký Mới
338     no_such_entry: 
339       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
340       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
341       title: Mục nhật ký không tồn tại
342     no_such_user: 
343       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
344       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
345       title: Người dùng không tồn tại
346     view: 
347       leave_a_comment: Bình luận
348       login: Đăng nhập
349       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
350       save_button: Lưu
351       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
352       user_title: Nhật ký của {{user}}
353   editor: 
354     default: Mặc định (hiện là {{name}})
355     potlatch: 
356       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
357       name: Potlatch 1
358     potlatch2: 
359       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
360       name: Potlatch 2
361     remote: 
362       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
363       name: phần điều khiển từ xa
364   export: 
365     start: 
366       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
367       area_to_export: Vùng để Xuất
368       embeddable_html: HTML để Nhúng
369       export_button: Xuất
370       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
371       format: "Định dạng:"
372       format_to_export: Định dạng Xuất
373       image_size: Hình có Kích cỡ
374       latitude: "Vĩ độ:"
375       licence: Giấy phép
376       longitude: "Kinh độ:"
377       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
378       mapnik_image: Hình Mapnik
379       max: tối đa
380       options: Tùy chọn
381       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
382       osmarender_image: Hình Osmarender
383       output: Đầu ra
384       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
385       scale: Tỷ lệ
386       too_large: 
387         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
388         heading: Khu vực Lớn quá
389       zoom: Thu phóng
390     start_rjs: 
391       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
392       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
393       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
394       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
395       export: Xuất
396       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
397       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
398   geocoder: 
399     description: 
400       title: 
401         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
402         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
403         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
404       types: 
405         cities: Thành phố
406         places: Địa điểm
407         towns: Thị xã
408     description_osm_namefinder: 
409       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
410     direction: 
411       east: đông
412       north: bắc
413       north_east: đông bắc
414       north_west: tây bắc
415       south: nam
416       south_east: đông nam
417       south_west: tây nam
418       west: tây
419     distance: 
420       one: khoảng 1 km
421       other: khoảng {{count}} km
422       zero: không tới 1 km
423     results: 
424       more_results: Thêm kết quả
425       no_results: Không tìm thấy kết quả
426     search: 
427       title: 
428         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
429         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
430         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
431         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
432         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
433         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
434         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
435     search_osm_namefinder: 
436       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
437       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
438     search_osm_nominatim: 
439       prefix: 
440         amenity: 
441           airport: Sân bay
442           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
443           atm: Máy Rút tiền Tự động
444           auditorium: Phòng hội họp
445           bank: Ngân hàng
446           bar: Quán Rượu
447           bench: Ghế
448           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
449           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
450           brothel: Nhà chứa
451           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
452           bus_station: Trạm Xe buýt
453           cafe: Quán Cà phê
454           car_rental: Chỗ Mướn Xe
455           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
456           car_wash: Tiệm Rửa Xe
457           casino: Sòng bạc
458           cinema: Rạp phim
459           clinic: Phòng khám
460           club: Câu lạc bộ
461           college: Trường Cao đẳng
462           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
463           courthouse: Tòa
464           crematorium: Lò Hỏa táng
465           dentist: Nha sĩ
466           doctors: Bác sĩ
467           dormitory: Ký túc xá
468           drinking_water: Vòi Nước uống
469           driving_school: Trường Lái xe
470           embassy: Tòa Đại sứ
471           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
472           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
473           ferry_terminal: Trạm Phà
474           fire_hydrant: Vòi nước Máy
475           fire_station: Trạm Cứu hỏa
476           fountain: Vòi nước
477           fuel: Cây xăng
478           grave_yard: Nghĩa địa
479           gym: Nhà Thể dục
480           health_centre: Trung tâm Y tế
481           hospital: Bệnh viện
482           hotel: Khách sạn
483           ice_cream: Tiệm Kem
484           kindergarten: Tiểu học
485           library: Thư viện
486           market: Chợ
487           marketplace: Chợ phiên
488           nursery: Nhà trẻ
489           office: Văn phòng
490           park: Công viên
491           parking: Chỗ Đậu xe
492           pharmacy: Nhà thuốc
493           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
494           police: Cảnh sát
495           post_box: Hòm thư
496           post_office: Bưu điện
497           preschool: Trường Mầm non
498           prison: Nhà tù
499           pub: Quán rượu
500           public_building: Tòa nhà Công cộng
501           public_market: Chợ phiên
502           restaurant: Nhà hàng
503           retirement_home: Nhà về hưu
504           sauna: Nhà Tắm hơi
505           school: Trường học
506           shop: Tiệm
507           shopping: Tiệm
508           supermarket: Siêu thị
509           taxi: Taxi
510           telephone: Điện thoại Công cộng
511           theatre: Nhà hát
512           toilets: Vệ sinh
513           townhall: Thị sảnh
514           university: Trường Đại học
515           vending_machine: Máy Bán hàng
516           waste_basket: Thùng rác
517           wifi: Điểm Truy cập Không dây
518           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
519         boundary: 
520           administrative: Biên giới Hành chính
521         building: 
522           bunker: Boong ke
523           church: Nhà thờ
524           city_hall: Trụ sở Thành phố
525           commercial: Tòa nhà Thương mại
526           dormitory: Ký túc xá
527           entrance: Cửa vào
528           garage: Ga ra
529           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
530           hotel: Khách sạn
531           house: Nhà ở
532           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
533           office: Tòa nhà Văn phòng
534           public: Tòa nhà Công cộng
535           residential: Nhà ở
536           school: Nhà trường
537           shop: Tiệm
538           stadium: Sân vận động
539           store: Tiệm
540           tower: Tháp
541           train_station: Nhà ga
542           university: Tòa nhà Đại học
543           "yes": Tòa nhà
544         highway: 
545           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
546           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
547           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
548           byway: Đường mòn Đa mốt
549           construction: Đường Đang Xây
550           cycleway: Đường Xe đạp
551           distance_marker: Cây số
552           footway: Đường bộ
553           ford: Khúc Sông Cạn
554           gate: Cổng
555           living_street: Đường Hàng xóm
556           minor: Đường Nhỏ
557           motorway: Đường Cao tốc
558           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
559           motorway_link: Đường Cao tốc
560           path: Lối
561           pedestrian: Đường bộ Lớn
562           platform: Sân ga
563           primary: Đường Chính
564           primary_link: Đường Chính
565           raceway: Đường đua
566           residential: Đường Nhà ở
567           road: Đường
568           secondary: Đường Lớn
569           secondary_link: Đường Lớn
570           service: Đường phụ
571           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
572           steps: Cầu thang
573           stile: Cửa xoay
574           tertiary: Đường Lớn
575           track: Đường mòn
576           trail: Đường mòn
577           trunk: Xa lộ
578           trunk_link: Xa lộ
579           unclassified: Đường Không Phân loại
580           unsurfaced: Đường Không Lát
581         historic: 
582           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
583           battlefield: Chiến trường
584           boundary_stone: Mốc Biên giới
585           building: Tòa nhà
586           castle: Lâu đài
587           church: Nhà thờ
588           house: Nhà ở
589           icon: Thánh tượng
590           manor: Trang viên
591           memorial: Đài Tưởng niệm
592           mine: Mỏ
593           monument: Đài Kỷ niệm
594           museum: Bảo tàng
595           ruins: Tàn tích
596           tower: Tháp
597           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
598           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
599           wreck: Xác Tàu Đắm
600         landuse: 
601           allotments: Khu Vườn Gia đình
602           basin: Lưu vực
603           cemetery: Nghĩa địa
604           commercial: Khu vực Thương mại
605           conservation: Bảo tồn
606           construction: Công trường Xây dựng
607           farm: Trại
608           farmland: Trại
609           farmyard: Sân Trại
610           forest: Rừng Trồng Cây
611           grass: Cỏ
612           industrial: Khu vực Công nghiệp
613           landfill: Nơi Đổ Rác
614           meadow: Đồng cỏ
615           military: Khu vực Quân sự
616           mine: Mỏ
617           mountain: Núi
618           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
619           park: Công viên
620           piste: Đường Trượt tuyết
621           plaza: Quảng trường
622           quarry: Mỏ Đá
623           railway: Đường sắt
624           recreation_ground: Sân chơi
625           reservoir: Bể nước
626           residential: Khu vực Nhà ở
627           retail: Khu vực Buôn bán
628           vineyard: Vườn Nho
629           wetland: Đầm lầy
630           wood: Rừng
631         leisure: 
632           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
633           common: Đất Công
634           fishing: Hồ Đánh cá
635           garden: Vườn
636           golf_course: Sân Golf
637           ice_rink: Sân băng
638           marina: Bến tàu
639           miniature_golf: Golf Nhỏ
640           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
641           park: Công viên
642           pitch: Bãi Thể thao
643           playground: Sân chơi
644           recreation_ground: Sân Giải trí
645           slipway: Bến tàu
646           sports_centre: Trung tâm Thể thao
647           stadium: Sân vận động
648           swimming_pool: Hồ Bơi
649           track: Đường Chạy
650           water_park: Công viên Nước
651         natural: 
652           bay: Vịnh
653           beach: Bãi biển
654           cape: Mũi đất
655           cave_entrance: Cửa vào Hang
656           channel: Eo biển
657           cliff: Vách đá
658           coastline: Bờ biển
659           crater: Miệng Núi
660           fell: Đồi đá
661           fjord: Vịnh hẹp
662           geyser: Mạch nước Phun
663           glacier: Sông băng
664           heath: Bãi Hoang
665           hill: Đồi
666           island: Đảo
667           land: Đất
668           marsh: Đầm lầy
669           moor: Truông
670           mud: Bùn
671           peak: Đỉnh
672           point: Mũi đất
673           reef: Rạn san hô
674           ridge: Luống đất
675           river: Sông
676           rock: Đá
677           scree: Bãi Đá
678           spring: Suối
679           strait: Eo biển
680           tree: Cây
681           valley: Thung lũng
682           volcano: Núi lửa
683           water: Nước
684           wetland: Đầm lầy
685           wetlands: Đầm lầy
686           wood: Rừng
687         place: 
688           airport: Sân bay
689           city: Thành phố
690           country: Quốc gia
691           county: Quận hạt
692           farm: Trại
693           hamlet: Xóm
694           house: Nhà ở
695           houses: Dãy Nhà
696           island: Đảo
697           islet: Đảo Nhỏ
698           locality: Địa phương
699           moor: Truông
700           municipality: Đô thị
701           postcode: Mã Bưu điện
702           region: Miền
703           sea: Biển
704           state: Tỉnh bang
705           subdivision: Hàng xóm
706           suburb: Ngoại ô
707           town: Thị xã/trấn
708           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
709           village: Làng
710         railway: 
711           construction: Đường sắt Đang Xây
712           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
713           funicular: Đường sắt Leo núi
714           historic_station: Nhà ga Lịch sử
715           junction: Ga Đầu mối
716           light_rail: Đường sắt nhẹ
717           monorail: Đường Một Ray
718           spur: Đường sắt Phụ
719           station: Nhà ga
720           subway: Trạm Xe điện Ngầm
721           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
722           tram: Đường Xe điện
723           yard: Sân ga
724         shop: 
725           bakery: Tiệm Bánh
726           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
727           beverages: Tiệm Đồ uống
728           bicycle: Tiệm Xe đạp
729           books: Tiệm Sách
730           butcher: Tiệm Thịt
731           car: Tiệm Xe hơi
732           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
733           car_repair: Tiệm Sửa Xe
734           carpet: Tiệm Thảm
735           chemist: Nhà thuốc
736           clothes: Tiệm Quần áo
737           computer: Tiệm Máy tính
738           confectionery: Tiệm Kẹo
739           convenience: Tiệm Tập hóa
740           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
741           doityourself: Tiệm Ngũ kim
742           drugstore: Nhà thuốc
743           dry_cleaning: Hấp tẩy
744           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
745           fashion: Tiệm Thời trang
746           fish: Tiệm Cá
747           florist: Tiệm Hoa
748           food: Tiệm Thực phẩm
749           funeral_directors: Nhà tang lễ
750           general: Tiệm Đồ
751           grocery: Tiệm Tạp phẩm
752           hairdresser: Tiệm Làm tóc
753           hardware: Tiệm Ngũ kim
754           insurance: Bảo hiểm
755           jewelry: Tiệm Kim hoàn
756           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
757           mall: Trung tâm Mua sắm
758           market: Chợ
759           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
760           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
761           music: Tiệm Nhạc
762           newsagent: Tiệm Báo
763           optician: Tiệm Kính mắt
764           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
765           photo: Tiệm Rửa Hình
766           salon: Tiệm Làm tóc
767           shoes: Tiệm Giày
768           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
769           sports: Tiệm Thể thao
770           supermarket: Siêu thị
771           toys: Tiệm Đồ chơi
772           travel_agency: Văn phòng Du lịch
773           video: Tiệm Phim
774         tourism: 
775           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
776           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
777           attraction: Nơi Du lịch
778           bed_and_breakfast: Nhà trọ
779           cabin: Túp lều
780           camp_site: Nơi Cắm trại
781           chalet: Nhà ván
782           guest_house: Nhà khách
783           hostel: Nhà trọ
784           hotel: Khách sạn
785           information: Thông tin
786           lean_to: Nhà chái
787           motel: Khách sạn Dọc đường
788           museum: Bảo tàng
789           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
790           theme_park: Công viên Giải trí
791           valley: Thung lũng
792           viewpoint: Thắng cảnh
793           zoo: Vườn thú
794         waterway: 
795           canal: Kênh
796           dam: Đập
797           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
798           ditch: Mương
799           dock: Vũng tàu
800           drain: Cống
801           lock: Âu tàu
802           rapids: Thác ghềnh
803           river: Sông
804           riverbank: Bờ sông
805           stream: Dòng suối
806           wadi: Dòng sông Vào mùa
807           waterfall: Thác
808           weir: Đập Cột nước Thấp
809   javascripts: 
810     map: 
811       base: 
812         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
813         mapnik: Mapnik
814         noname: Không tên
815         osmarender: Osmarender
816       overlays: 
817         maplint: Maplint
818     site: 
819       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
820       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
821       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
822       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
823       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
824       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
825   layouts: 
826     community_blogs: Blog của Cộng đồng
827     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
828     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
829     documentation: Tài liệu
830     documentation_title: Tài liệu về dự án
831     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
832     donate_link_text: quyên góp
833     edit: Sửa đổi
834     edit_with: Sửa đổi dùng {{editor}}
835     export: Xuất
836     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
837     foundation: Quỹ OpenStreetMap
838     foundation_title: Quỹ Hỗ trợ OpenStreetMap
839     gps_traces: Tuyến đường GPS
840     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
841     help: Trợ giúp
842     help_centre: Trung tâm Trợ giúp
843     help_title: Trang trợ giúp của dự án
844     history: Lịch sử
845     home: nhà
846     home_tooltip: Về vị trí nhà
847     inbox: hộp thư ({{count}})
848     inbox_tooltip: 
849       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
850       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
851       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
852     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
853     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
854     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
855     intro_3_partners: wiki
856     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
857     license: 
858       alt: CC BY-SA 2.0
859       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
860     log_in: đăng nhập
861     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
862     logo: 
863       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
864     logout: đăng xuất
865     logout_tooltip: Đăng xuất
866     make_a_donation: 
867       text: Quyên góp
868       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
869     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
870     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
871     sign_up: đăng ký
872     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
873     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
874     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
875     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
876     view: Xem
877     view_tooltip: Xem bản đồ
878     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
879     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
880     wiki: Wiki
881     wiki_title: Trang wiki của dự án
882     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
883   license_page: 
884     foreign: 
885       english_link: nguyên bản tiếng Anh
886       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang {{english_original_link}}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
887       title: Thông tin về bản dịch này
888     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Google Maps hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
889     native: 
890       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
891       native_link: bản dịch tiếng Việt
892       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về {{native_link}} của trang này hoặc {{mapping_link}} thay vì đọc mãi.
893       title: Giới thiệu về trang này
894   message: 
895     delete: 
896       deleted: Đã xóa thư
897     inbox: 
898       date: Ngày
899       from: Từ
900       my_inbox: Hộp thư đến
901       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
902       outbox: đã gửi
903       people_mapping_nearby: những người ở gần
904       subject: Tiêu đề
905       title: Hộp thư
906       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
907     mark: 
908       as_read: Thư đã đọc
909       as_unread: Thư chưa đọc
910     message_summary: 
911       delete_button: Xóa
912       read_button: Đánh dấu là đã đọc
913       reply_button: Trả lời
914       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
915     new: 
916       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
917       body: Nội dung
918       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
919       message_sent: Thư đã gửi
920       send_button: Gửi
921       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
922       subject: Tiêu đề
923       title: Gửi thư
924     no_such_message: 
925       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
926       heading: Thư không tồn tại
927       title: Thư không tồn tại
928     no_such_user: 
929       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
930       heading: Người dùng không tồn tại
931       title: Người dùng không tồn tại
932     outbox: 
933       date: Ngày
934       inbox: thư đến
935       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
936       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
937       outbox: thư đã gửi
938       people_mapping_nearby: những người ở gần
939       subject: Tiêu đề
940       title: Hộp thư đã gửi
941       to: Tới
942       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
943     read: 
944       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
945       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
946       date: Ngày
947       from: Từ
948       reading_your_messages: Đọc thư
949       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
950       reply_button: Trả lời
951       subject: Tiêu đề
952       title: Đọc thư
953       to: Tới
954       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
955       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
956     reply: 
957       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
958     sent_message_summary: 
959       delete_button: Xóa
960   notifier: 
961     diary_comment_notification: 
962       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
963       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
964       hi: Chào {{to_user}},
965       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
966     email_confirm: 
967       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
968     email_confirm_html: 
969       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
970       greeting: Chào bạn,
971       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
972     email_confirm_plain: 
973       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
974       greeting: Chào bạn,
975       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
976       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
977     friend_notification: 
978       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
979       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
980       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
981       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
982     gpx_notification: 
983       and_no_tags: và không có thẻ
984       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
985       failure: 
986         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
987         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
988         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
989         more_info_2: "vấn đề này tại:"
990         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
991       greeting: Chào bạn,
992       success: 
993         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
994         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
995       with_description: với miêu tả
996       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
997     lost_password: 
998       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
999     lost_password_html: 
1000       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1001       greeting: Chào bạn,
1002       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1003     lost_password_plain: 
1004       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1005       greeting: Chào bạn,
1006       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1007       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
1008     message_notification: 
1009       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
1010       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
1011       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
1012       hi: Chào {{to_user}},
1013     signup_confirm: 
1014       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
1015     signup_confirm_html: 
1016       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1017       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1018       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1019       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1020       greeting: Chào bạn!
1021       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1022       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
1023       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
1024       more_videos_here: thêm video tại đây
1025       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1026       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1027       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1028     signup_confirm_plain: 
1029       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1030       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1031       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
1032       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1033       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
1034       current_user_2: "tại:"
1035       greeting: Chào bạn!
1036       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1037       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1038       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1039       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1040       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1041       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1042       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
1043       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1044       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1045       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1046   oauth: 
1047     oauthorize: 
1048       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1049       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1050       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1051       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1052       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1053       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1054       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1055       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1056     revoke: 
1057       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
1058   oauth_clients: 
1059     create: 
1060       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1061     destroy: 
1062       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1063     edit: 
1064       submit: Sửa đổi
1065       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1066     form: 
1067       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1068       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1069       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1070       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1071       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1072       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1073       callback_url: URL Gọi lại
1074       name: Tên
1075       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1076       required: Bắt buộc
1077       support_url: URL Trợ giúp
1078       url: URL Trang chủ Chương trình
1079     index: 
1080       application: Tên Chương trình
1081       issued_at: Lúc Cho phép
1082       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1083       my_apps: Trình khách của Tôi
1084       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1085       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1086       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1087       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1088       revoke: Thu hồi!
1089       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1090     new: 
1091       submit: Đăng ký
1092       title: Đăng ký chương trình mới
1093     not_found: 
1094       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
1095     show: 
1096       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1097       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1098       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1099       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1100       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1101       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1102       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1103       authorize_url: "Cho phép URL:"
1104       edit: Sửa đổi Chi tiết
1105       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1106       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1107       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1108       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1109       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
1110       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1111     update: 
1112       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1113   site: 
1114     edit: 
1115       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1116       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1117       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1118       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1119       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
1120       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1121       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1122       user_page_link: trang cá nhân
1123     index: 
1124       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1125       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1126       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1127       license: 
1128         license_name: Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0
1129         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
1130         project_name: Dự án OpenStreetMap
1131       permalink: Liên kết Thường trực
1132       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1133       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1134     key: 
1135       map_key: Chú giải
1136       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1137       table: 
1138         entry: 
1139           admin: Biên giới hành chính
1140           allotments: Khu vườn gia đình
1141           apron: 
1142             - Sân đậu máy bay
1143             - nhà ga hành khách
1144           bridge: Đường rắn = cầu
1145           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1146           brownfield: Sân để trống
1147           building: Kiến trúc quan trọng
1148           byway: Đường mòn đa mốt
1149           cable: 
1150             - Đường xe cáp
1151             - ski lift
1152           cemetery: Nghĩa địa
1153           centre: Trung tâm thể thao
1154           commercial: Khu vực thương mại
1155           common: 
1156             - Đất công
1157             - bãi cỏ
1158           construction: Đường đang xây
1159           cycleway: Đường xe đạp
1160           destination: Chỉ giao thông địa phương
1161           farm: Ruộng
1162           footway: Đường đi bộ
1163           forest: Rừng trồng cây
1164           golf: Sân golf
1165           heathland: Vùng cây bụi
1166           industrial: Khu vực công nghiệp
1167           lake: 
1168             - Hồ
1169             - bể nước
1170           military: Khu vực quân sự
1171           motorway: Đường cao tốc
1172           park: Công viên
1173           permissive: Đường cho phép
1174           pitch: Sân thể thao
1175           primary: Đường chính
1176           private: Đường riêng
1177           rail: Đường sắt
1178           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1179           resident: Khu vực nhà ở
1180           retail: Khu vực buôn bán
1181           runway: 
1182             - Đường băng
1183             - đường lăn
1184           school: 
1185             - Trường học
1186             - đại học
1187           secondary: Đường lớn
1188           station: Nhà ga
1189           subway: Đường ngầm
1190           summit: 
1191             - Đỉnh núi
1192             - đồi
1193           tourist: Nơi du lịch
1194           track: Đường mòn
1195           tram: 
1196             - Đường sắt nhẹ
1197             - xe điện
1198           trunk: Xa lộ
1199           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1200           unclassified: Đường không phân loại
1201           unsurfaced: Đường không lát
1202           wood: Rừng
1203     search: 
1204       search: Tìm kiếm
1205       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1206       submit_text: Đi
1207       where_am_i: Tôi ở đâu?
1208       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1209     sidebar: 
1210       close: Đóng
1211       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1212   time: 
1213     formats: 
1214       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1215   trace: 
1216     create: 
1217       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1218       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1219     delete: 
1220       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1221     edit: 
1222       description: "Miêu tả:"
1223       download: tải về
1224       edit: sửa đổi
1225       filename: "Tên tập tin:"
1226       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1227       map: bản đồ
1228       owner: "Tác giả:"
1229       points: "Số nốt:"
1230       save_button: Lưu các Thay đổi
1231       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1232       tags: "Thẻ:"
1233       tags_help: dấu phẩy phân cách
1234       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1235       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1236       visibility: "Mức độ truy cập:"
1237       visibility_help: có nghĩa là gì?
1238       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1239     list: 
1240       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1241       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1242       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1243       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1244     make_public: 
1245       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1246     no_such_user: 
1247       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1248       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1249       title: Người dùng không tồn tại
1250     offline: 
1251       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1252       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1253     offline_warning: 
1254       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1255     trace: 
1256       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1257       by: bởi
1258       count_points: "{{count}} nốt"
1259       edit: sửa đổi
1260       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1261       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1262       in: trong
1263       map: bản đồ
1264       more: thêm
1265       pending: CHƯA XỬ
1266       private: RIÊNG
1267       public: CÔNG KHAI
1268       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1269       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1270       view_map: Xem Bản đồ
1271     trace_form: 
1272       description: Miêu tả
1273       help: Trợ giúp
1274       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1275       tags: Thẻ
1276       tags_help: dấu phẩy phân cách
1277       upload_button: Tải lên
1278       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1279       visibility: "Mức độ truy cập:"
1280       visibility_help: có nghĩa là gì?
1281       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1282     trace_header: 
1283       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1284       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1285       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1286       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1287       your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn
1288     trace_optionals: 
1289       tags: Thẻ
1290     trace_paging_nav: 
1291       next: Sau »
1292       previous: « Trước
1293       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1294     view: 
1295       delete_track: Xóa tuyến đường này
1296       description: "Miêu tả:"
1297       download: tải về
1298       edit: sửa đổi
1299       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1300       filename: "Tên tập tin:"
1301       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1302       map: bản đồ
1303       none: Không có
1304       owner: "Tác giả:"
1305       pending: CHƯA XỬ
1306       points: "Số nốt:"
1307       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1308       tags: "Thẻ:"
1309       title: Xem tuyến đường {{name}}
1310       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1311       uploaded: "Lúc tải lên:"
1312       visibility: "Mức độ truy cập:"
1313     visibility: 
1314       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1315       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1316       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1317       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1318   user: 
1319     account: 
1320       contributor terms: 
1321         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1322         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1323         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1324         link text: có nghĩa là gì?
1325         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1326         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1327       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1328       delete image: Xóa hình hiện dùng
1329       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1330       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1331       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1332       home location: "Vị trí Nhà:"
1333       image: "Hình:"
1334       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1335       keep image: Giữ hình hiện dùng
1336       latitude: "Vĩ độ:"
1337       longitude: "Kinh độ:"
1338       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1339       my settings: Tùy chọn
1340       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1341       new image: Thêm hình
1342       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1343       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1344       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1345       profile description: "Tự giới thiệu:"
1346       public editing: 
1347         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1348         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1349         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1350         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1351         enabled link text: có nghĩa là gì?
1352         heading: "Sửa đổi công khai:"
1353       public editing note: 
1354         heading: Sửa đổi công khai
1355         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1356       replace image: Thay hình hiện dùng
1357       return to profile: Trở về trang cá nhân
1358       save changes button: Lưu các Thay đổi
1359       title: Chỉnh sửa tài khoản
1360       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1361     confirm: 
1362       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1363       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1364       button: Xác nhận
1365       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1366       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1367       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="{{reconfirm}}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1368       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1369       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1370     confirm_email: 
1371       button: Xác nhận
1372       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1373       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1374       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1375       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1376     confirm_resend: 
1377       failure: Không tìm thấy người dùng {{name}}.
1378       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến {{email}}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1379     filter: 
1380       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1381     go_public: 
1382       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1383     list: 
1384       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1385       empty: Không tìm thấy người dùng.
1386       heading: Người dùng
1387       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1388       showing: 
1389         one: Trang {{page}} ({{first_item}} trên tổng {{items}})
1390         other: Trang {{page}} ({{first_item}}–{{last_item}} trên tổng {{items}})
1391       summary: "{{name}} do {{ip_address}} mở ngày {{date}}"
1392       summary_no_ip: "{{name}} mở ngày {{date}}"
1393       title: Người dùng
1394     login: 
1395       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="{{reconfirm}}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1396       account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.
1397       already have: Đã có một tài khoản OpenStreetMap? Xin vui lòng đăng nhập.
1398       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1399       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1400       create_account: mở tài khoản
1401       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1402       heading: Đăng nhập
1403       login_button: Đăng nhập
1404       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1405       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1406       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
1407       password: "Mật khẩu:"
1408       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1409       register now: Đăng ký ngay
1410       remember: "Nhớ tôi:"
1411       title: Đăng nhập
1412       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1413       webmaster: chủ trang
1414     logout: 
1415       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1416       logout_button: Đăng xuất
1417       title: Đăng xuất
1418     lost_password: 
1419       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1420       heading: Quên mất Mật khẩu?
1421       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1422       new password button: Đặt lại mật khẩu
1423       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1424       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1425       title: Quên mất mật khẩu
1426     make_friend: 
1427       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1428       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1429       success: "{{name}} mới là người bạn."
1430     new: 
1431       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1432       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1433       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1434       continue: Tiếp tục
1435       display name: "Tên hiển thị:"
1436       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1437       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1438       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1439       flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến {{email}}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1440       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1441       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1442       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1443       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1444       password: "Mật khẩu:"
1445       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1446       title: Mở tài khoản
1447     no_such_user: 
1448       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1449       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1450       title: Người dùng không tồn tại
1451     popup: 
1452       friend: Người bạn
1453       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1454       your location: Vị trí của bạn
1455     remove_friend: 
1456       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1457       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1458     reset_password: 
1459       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1460       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1461       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1462       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1463       password: "Mật khẩu:"
1464       reset: Đặt lại Mật khẩu
1465       title: Đặt lại mật khẩu
1466     set_home: 
1467       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1468     suspended: 
1469       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1470       heading: Tài khoản bị Cấm
1471       title: Tài khoản bị Cấm
1472       webmaster: chủ trang
1473     terms: 
1474       agree: Chấp nhận
1475       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1476       consider_pd_why: có nghĩa là gì?
1477       decline: Từ chối
1478       heading: Điều kiện đóng góp
1479       legale_names: 
1480         france: Pháp
1481         italy: Ý
1482         rest_of_world: Các nước khác
1483       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1484       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1485       title: Điều kiện đóng góp
1486     view: 
1487       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1488       add as friend: thêm là người bạn
1489       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1490       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1491       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1492       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1493       confirm: Xác nhận
1494       confirm_user: xác nhận người dùng này
1495       create_block: cấm người dùng này
1496       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1497       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1498       delete_user: xóa tài khoản này
1499       description: Miêu tả
1500       diary: nhật ký
1501       edits: đóng góp
1502       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1503       hide_user: ẩn tài khoản này
1504       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1505       km away: cách {{count}} km
1506       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây {{ago}}:"
1507       m away: cách {{count}} m
1508       mapper since: "Tham gia:"
1509       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1510       my diary: nhật ký của tôi
1511       my edits: đóng góp của tôi
1512       my settings: tùy chọn
1513       my traces: tuyến đường của tôi
1514       nearby users: Người dùng khác ở gần
1515       new diary entry: mục nhật ký mới
1516       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1517       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1518       oauth settings: thiết lập OAuth
1519       remove as friend: dời người bạn
1520       role: 
1521         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1522         grant: 
1523           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1524           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1525         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1526         revoke: 
1527           administrator: Rút quyền quản lý viên
1528           moderator: Rút quyền điều hành viên
1529       send message: gửi thư
1530       settings_link_text: tùy chọn
1531       spam score: "Điểm số Spam:"
1532       status: "Trạng thái:"
1533       traces: tuyến đường
1534       unhide_user: hiện tài khoản này
1535       user location: Vị trí của người dùng
1536       your friends: Người bạn của bạn
1537   user_block: 
1538     blocks_by: 
1539       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1540       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1541       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1542     blocks_on: 
1543       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1544       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1545       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1546     create: 
1547       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1548       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1549       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1550     edit: 
1551       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1552       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1553       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1554       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1555       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1556       show: Xem tác vụ cấm này
1557       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1558       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1559     filter: 
1560       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1561       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1562       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1563     helper: 
1564       time_future: Hết hạn {{time}}.
1565       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1566       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1567     index: 
1568       empty: Chưa ai bị cấm.
1569       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1570       title: Người dùng bị cấm
1571     model: 
1572       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1573       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1574     new: 
1575       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1576       heading: Cấm {{name}}
1577       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1578       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1579       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1580       submit: Cấm người dùng
1581       title: Cấm {{name}}
1582       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1583       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1584     not_found: 
1585       back: Trở về trang đầu
1586       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1587     partial: 
1588       confirm: Bạn có chắc không?
1589       creator_name: Người cấm
1590       display_name: Người bị cấm
1591       edit: Sửa đổi
1592       not_revoked: (không bị hủy)
1593       reason: Lý do cấm
1594       revoke: Bỏ cấm!
1595       revoker_name: Người bỏ cấm
1596       show: Hiện
1597       status: Trạng thái
1598     period: "{{count}} giờ"
1599     revoke: 
1600       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1601       flash: Đã bỏ cấm.
1602       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1603       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1604       revoke: Bỏ cấm!
1605       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1606       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1607     show: 
1608       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1609       confirm: Bạn có chắc không?
1610       edit: Sửa đổi
1611       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1612       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1613       reason: "Lý do cấm:"
1614       revoke: Bỏ cấm!
1615       revoker: "Người bỏ cấm:"
1616       show: Hiện
1617       status: Trạng thái
1618       time_future: Hết hạn {{time}}
1619       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1620       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1621     update: 
1622       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1623       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1624   user_role: 
1625     filter: 
1626       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1627       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1628       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1629       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1630     grant: 
1631       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1632       confirm: Xác nhận
1633       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1634       heading: Xác nhận cấp vai trò
1635       title: Xác nhận cấp vai trò
1636     revoke: 
1637       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1638       confirm: Xác nhận
1639       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1640       heading: Xác nhận rút vai trò
1641       title: Xác nhận rút vai trò