Merge branch 'master' into patch/view_migration
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: Dinhxuanduyet
6 # Author: Ioe2015
7 # Author: KhangND
8 # Author: Leducthn
9 # Author: Macofe
10 # Author: Minh Nguyen
11 # Author: Nemo bis
12 # Author: Ninomax
13 # Author: Phjtieudoc
14 # Author: Ruila
15 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
16 # Author: 神樂坂秀吉
17 ---
18 vi:
19   time:
20     formats:
21       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
22       blog: '%d tháng %m năm %Y'
23   helpers:
24     submit:
25       diary_comment:
26         create: Lưu
27       diary_entry:
28         create: Đăng
29       message:
30         create: Gửi
31       client_application:
32         create: Đăng ký
33         update: Sửa đổi
34       redaction:
35         create: Ẩn dãy phiên bản
36         update: Lưu dãy ẩn
37       trace:
38         create: Tải lên
39         update: Lưu các Thay đổi
40       user_block:
41         create: Cấm người dùng
42         update: Cập nhật tác vụ cấm
43   activerecord:
44     errors:
45       messages:
46         invalid_email_address: hình như không phải là địa chỉ thư điện tử hợp lệ
47         email_address_not_routable: không thể gửi đến
48     models:
49       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
50       changeset: Bộ thay đổi
51       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
52       country: Quốc gia
53       diary_comment: Bình luận Nhật ký
54       diary_entry: Mục Nhật ký
55       friend: Người bạn
56       language: Ngôn ngữ
57       message: Thư
58       node: Nốt
59       node_tag: Thẻ Nốt
60       notifier: Trình báo
61       old_node: Nốt Cũ
62       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
63       old_relation: Quan hệ Cũ
64       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
65       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
66       old_way: Lối Cũ
67       old_way_node: Nốt Lối Cũ
68       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
69       relation: Quan hệ
70       relation_member: Thành viên Quan hệ
71       relation_tag: Thẻ Quan hệ
72       session: Phiên
73       trace: Tuyến đường
74       tracepoint: Điểm Tuyến đường
75       tracetag: Thẻ Tuyến đường
76       user: Người dùng
77       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
78       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
79       way: Lối
80       way_node: Nốt Lối
81       way_tag: Thẻ Lối
82     attributes:
83       diary_comment:
84         body: Nội dung
85       diary_entry:
86         user: Người dùng
87         title: Tiêu đề
88         latitude: Vĩ độ
89         longitude: Kinh độ
90         language: Ngôn ngữ
91       friend:
92         user: Người dùng
93         friend: Người bạn
94       trace:
95         user: Người dùng
96         visible: Thấy được
97         name: Tên
98         size: Kích cỡ
99         latitude: Vĩ độ
100         longitude: Kinh độ
101         public: Công khai
102         description: Miêu tả
103       message:
104         sender: Người gửi
105         title: Tiêu đề
106         body: Nội dung
107         recipient: Người nhận
108       user:
109         email: Thư điện tử
110         active: Tích cực
111         display_name: Tên Hiển thị
112         description: Miêu tả
113         languages: Ngôn ngữ
114         pass_crypt: Mật khẩu
115   datetime:
116     distance_in_words_ago:
117       half_a_minute: 30 giây trước
118       x_years:
119         one: 1 năm trước
120         other: '%{count} năm trước'
121   editor:
122     default: Mặc định (hiện là %{name})
123     potlatch:
124       name: Potlatch 1
125       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
126     id:
127       name: iD
128       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
129     potlatch2:
130       name: Potlatch 2
131       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
132     remote:
133       name: phần điều khiển từ xa
134       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
135   api:
136     notes:
137       comment:
138         opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
139         opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
140         commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
141         commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
142         closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
143         closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
144         reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
145         reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
146       rss:
147         title: Ghi chú OpenStreetMap
148         description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
149           khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
150         description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
151         opened: mở ghi chú (gần %{place})
152         commented: bình luận mới (gần %{place})
153         closed: đóng ghi chú (gần %{place})
154         reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
155       entry:
156         comment: Bình luận
157         full: Ghi chú đầy đủ
158   browse:
159     created: Tạo
160     closed: Đóng
161     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
162     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
163     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
164     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
165     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
166     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
167     version: Phiên bản
168     in_changeset: Bộ thay đổi
169     anonymous: vô danh
170     no_comment: (không miêu tả)
171     part_of: Trực thuộc
172     download_xml: Tải về XML
173     view_history: Xem Lịch sử
174     view_details: Xem Chi tiết
175     location: 'Vị trí:'
176     changeset:
177       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
178       belongs_to: Tác giả
179       node: Các nốt (%{count})
180       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
181       way: Các lối (%{count})
182       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
183       relation: Các quan hệ (%{count})
184       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
185       comment: Bình luận (%{count})
186       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
187         đây %{when}</abbr>
188       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
189       changesetxml: Bộ thay đổi XML
190       osmchangexml: osmChange XML
191       feed:
192         title: Bộ thay đổi %{id}
193         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
194       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
195       discussion: Thảo luận
196       still_open: Bộ thay đổi đang mở – có thể thảo luận sau khi bộ thay đổi được
197         đóng.
198     node:
199       title: 'Nốt: %{name}'
200       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
201     way:
202       title: 'Lối: %{name}'
203       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
204       nodes: Các nốt
205       also_part_of:
206         one: trực thuộc lối %{related_ways}
207         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
208     relation:
209       title: 'Quan hệ: %{name}'
210       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
211       members: Các thành viên
212     relation_member:
213       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
214       type:
215         node: Nốt
216         way: Lối
217         relation: Quan hệ
218     containing_relation:
219       entry: Quan hệ %{relation_name}
220       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
221     not_found:
222       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
223       type:
224         node: nốt
225         way: lối
226         relation: quan hệ
227         changeset: bộ thay đổi
228         note: ghi chú
229     timeout:
230       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
231       type:
232         node: nốt
233         way: lối
234         relation: quan hệ
235         changeset: bộ thay đổi
236         note: ghi chú
237     redacted:
238       redaction: Dãy ẩn %{id}
239       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
240         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
241       type:
242         node: nốt
243         way: lối
244         relation: quan hệ
245     start_rjs:
246       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
247         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
248         bộ dữ liệu này?
249       load_data: Tải Dữ liệu
250       loading: Đang tải…
251     tag_details:
252       tags: Thẻ
253       wiki_link:
254         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
255         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
256       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
257       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
258       telephone_link: Gọi %{phone_number}
259     note:
260       title: 'Ghi chú: %{id}'
261       new_note: Ghi chú Mới
262       description: Miêu tả
263       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
264       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
265       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
266       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
267       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
268       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
269       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
270         %{when}</abbr>
271       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
272       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
273         %{when}</abbr>
274       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
275       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
276       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
277       report: Báo cáo ghi chú này
278     query:
279       title: Thăm dò Yếu tố
280       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
281       nearby: Yếu tố lân cận
282       enclosing: Yếu tố bao gồm
283   changesets:
284     changeset_paging_nav:
285       showing_page: Trang %{page}
286       next: Sau »
287       previous: « Trước
288     changeset:
289       anonymous: Vô danh
290       no_edits: (không có thay đổi)
291       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
292     changesets:
293       id: ID
294       saved_at: Lưu vào lúc
295       user: Người dùng
296       comment: Tóm lược
297       area: Vùng
298     index:
299       title: Các bộ thay đổi
300       title_user: Những bộ thay đổi bởi %{user}
301       title_friend: Những bộ thay đổi bởi bạn bè của bạn
302       title_nearby: Những bộ thay đổi bởi người dùng ở gần
303       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
304       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
305       empty_user: Không có bộ thay đổi bởi người dùng này.
306       no_more: Không tìm thấy thêm bộ thay đổi.
307       no_more_area: Không có thêm bộ thay đổi trong khu vực này.
308       no_more_user: Không có thêm bộ thay đổi bởi người dùng này.
309       load_more: Tải thêm
310     timeout:
311       sorry: Rất tiếc, việc lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
312   changeset_comments:
313     comment:
314       comment: 'Nhận xét mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
315       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
316     comments:
317       comment: 'Nhận xét mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
318     index:
319       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
320       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
321     timeout:
322       sorry: Rất tiếc, việc lấy danh sách lời tóm lược bộ thay đổi tốn quá nhiều thì
323         giờ.
324   diary_entries:
325     new:
326       title: Mục nhật ký mới
327     form:
328       subject: 'Tiêu đề:'
329       body: 'Nội dung:'
330       language: 'Ngôn ngữ:'
331       location: 'Vị trí:'
332       latitude: 'Vĩ độ:'
333       longitude: 'Kinh độ:'
334       use_map_link: sử dụng bản đồ
335     index:
336       title: Các nhật ký của các người dùng
337       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
338       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
339       user_title: Nhật ký của %{user}
340       in_language_title: Các mục nhật ký bằng %{language}
341       new: Mục nhật ký mới
342       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của tôi
343       no_entries: Chưa có mục nhật ký
344       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
345       older_entries: Mục cũ hơn
346       newer_entries: Mục mới hơn
347     edit:
348       title: Sửa đổi mục nhật ký
349       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
350     show:
351       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
352       user_title: Nhật ký của %{user}
353       leave_a_comment: Để lại nhận xét
354       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để nhận xét'
355       login: Đăng nhập
356     no_such_entry:
357       title: Mục nhật ký không tồn tại
358       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
359       body: Rất tiếc, không có mục hoặc ghi chú trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy
360         kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
361     diary_entry:
362       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
363       comment_link: Nhận xét về mục này
364       reply_link: Trả lời mục này
365       comment_count:
366         zero: Chưa có bình luận
367         other: '%{count} bình luận'
368       edit_link: Sửa đổi mục này
369       hide_link: Ẩn mục này
370       confirm: Xác nhận
371       report: Báo cáo mục này
372     diary_comment:
373       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
374       hide_link: Ẩn bình luận này
375       confirm: Xác nhận
376       report: Báo cáo bình luận này
377     location:
378       location: 'Vị trí:'
379       view: Xem
380       edit: Sửa
381     feed:
382       user:
383         title: Các mục nhật ký của %{user}
384         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap từ %{user}
385       language:
386         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
387         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
388       all:
389         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
390         description: Những mục nhật ký gần đây từ người dùng OpenStreetMap
391     comments:
392       has_commented_on: '%{display_name} đã nhận xét về các mục nhật ký sau'
393       post: Mục nhật ký
394       when: Lúc đăng
395       comment: Nhận xét
396       newer_comments: Các Nhận xét Mới hơn
397       older_comments: Các Nhận xét Cũ hơn
398   geocoder:
399     search:
400       title:
401         latlon: Kết quả <a href="https://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
402         ca_postcode: Kết quả <a href="https://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
403         osm_nominatim: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
404           Nominatim</a>
405         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
406         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
407           Nominatim</a>
408         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
409     search_osm_nominatim:
410       prefix:
411         aerialway:
412           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
413           chair_lift: Ghế Cáp treo
414           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
415           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
416           pylon: Cột tháp
417           station: Trạm Cáp treo
418         aeroway:
419           aerodrome: Sân bay
420           airstrip: Bãi hạ cánh
421           apron: Sân Đậu Máy bay
422           gate: Cổng
423           hangar: Nhà Máy bay
424           helipad: Sân bay Trực thăng
425           parking_position: Chỗ Đậu Máy bay
426           runway: Đường băng
427           taxiway: Đường lăn
428           terminal: Nhà ga Sân bay
429         amenity:
430           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
431           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
432           atm: Máy Rút tiền Tự động
433           bank: Ngân hàng
434           bar: Quán rượu
435           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
436           bench: Ghế
437           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
438           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
439           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
440           boat_rental: Cho thuê Tàu
441           brothel: Nhà chứa
442           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
443           bus_station: Bến Xe buýt
444           cafe: Quán Cà phê
445           car_rental: Chỗ Mướn Xe
446           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
447           car_wash: Tiệm Rửa Xe
448           casino: Sòng bạc
449           charging_station: Trạm Sạc Pin
450           childcare: Nhà Giữ Trẻ
451           cinema: Rạp phim
452           clinic: Phòng khám
453           clock: Đồng hồ
454           college: Trường Cao đẳng
455           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
456           courthouse: Tòa
457           crematorium: Lò Hỏa táng
458           dentist: Nha sĩ
459           doctors: Bác sĩ
460           drinking_water: Vòi Nước uống
461           driving_school: Trường Lái xe
462           embassy: Tòa Đại sứ
463           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
464           ferry_terminal: Trạm Phà
465           fire_station: Trạm Cứu hỏa
466           food_court: Khu Ẩm thực
467           fountain: Vòi nước
468           fuel: Cây xăng
469           gambling: Xe Cáp treo Lớn
470           grave_yard: Nghĩa địa
471           hospital: Bệnh viện
472           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
473           ice_cream: Tiệm Kem
474           kindergarten: Tiểu học
475           library: Thư viện
476           marketplace: Chợ phiên
477           monastery: Nhà tu
478           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
479           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
480           nursing_home: Viện Dưỡng lão
481           office: Văn phòng
482           parking: Chỗ Đậu xe
483           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
484           parking_space: Chỗ Đậu xe
485           pharmacy: Nhà thuốc
486           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
487           police: Cảnh sát
488           post_box: Hòm thư
489           post_office: Bưu điện
490           preschool: Trường Mầm non
491           prison: Nhà tù
492           pub: Quán rượu
493           public_building: Tòa nhà Công cộng
494           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
495           restaurant: Nhà hàng
496           retirement_home: Nhà về hưu
497           sauna: Nhà Tắm hơi
498           school: Trường học
499           shelter: Nơi Trú ẩn
500           shop: Tiệm
501           shower: Vòi tắm
502           social_centre: Hội trường
503           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
504           social_facility: Cơ quan Xã hội
505           studio: Studio
506           swimming_pool: Hồ tắm
507           taxi: Taxi
508           telephone: Điện thoại Công cộng
509           theatre: Nhà hát
510           toilets: Vệ sinh
511           townhall: Thị sảnh
512           university: Trường Đại học
513           vending_machine: Máy Bán hàng
514           veterinary: Phẫu thuật Thú y
515           village_hall: Trụ sở Làng
516           waste_basket: Thùng rác
517           waste_disposal: Thùng rác
518           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
519         boundary:
520           administrative: Biên giới Hành chính
521           census: Biên giới Điều tra Dân số
522           national_park: Vườn quốc gia
523           protected_area: Khu bảo tồn
524         bridge:
525           aqueduct: Cống nước
526           suspension: Cầu Treo
527           swing: Cầu Quay
528           viaduct: Cầu Cạn
529           "yes": Cầu
530         building:
531           "yes": Tòa nhà
532         craft:
533           brewery: Nhà máy Bia
534           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
535           electrician: Thợ Lắp điện
536           gardener: Thợ Làm vườn
537           painter: Thợ Sơn
538           photographer: Nhà Chụp hình
539           plumber: Thợ Sửa Ống nước
540           shoemaker: Thợ Đóng giày
541           tailor: Tiệm May
542           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
543         emergency:
544           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
545           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
546           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
547           phone: Điện thoại Khẩn cấp
548           "yes": Khẩn cấp
549         highway:
550           abandoned: Đường Bỏ hoang
551           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
552           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
553           bus_stop: Trạm Xe buýt
554           construction: Đường Đang Xây
555           corridor: Hành lang
556           cycleway: Đường Xe đạp
557           elevator: Thang máy
558           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
559           footway: Đường Đi bộ
560           ford: Khúc Sông Cạn
561           give_way: Bảng Nhường đường
562           living_street: Đường Hàng xóm
563           milestone: Mốc
564           motorway: Đường Cao tốc
565           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
566           motorway_link: Đường Cao tốc
567           passing_place: Nơi Vượt qua
568           path: Lối
569           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
570           platform: Sân ga
571           primary: Đường Chính
572           primary_link: Đường Chính
573           proposed: Đường được Đề nghị
574           raceway: Đường đua
575           residential: Ngõ Dân cư
576           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
577           road: Đường
578           secondary: Đường Lớn
579           secondary_link: Đường Lớn
580           service: Ngách
581           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
582           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
583           steps: Cầu thang
584           stop: Bảng Dừng lại
585           street_lamp: Đèn Đường phố
586           tertiary: Phố
587           tertiary_link: Phố
588           track: Đường mòn
589           traffic_signals: Đèn Giao thông
590           trail: Đường mòn
591           trunk: Xa lộ
592           trunk_link: Xa lộ
593           unclassified: Ngõ
594           "yes": Đường
595         historic:
596           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
597           battlefield: Chiến trường
598           boundary_stone: Mốc Biên giới
599           building: Tòa nhà Lịch sử
600           bunker: Boong ke
601           castle: Lâu đài
602           church: Nhà thờ
603           city_gate: Cổng Thành phố
604           citywalls: Tường Thành phố
605           fort: Pháo đài
606           heritage: Nơi Di sản
607           house: Nhà ở
608           icon: Thánh tượng
609           manor: Trang viên
610           memorial: Vật Tưởng niệm
611           mine: Mỏ
612           mine_shaft: Hầm Mỏ
613           monument: Công trình Tưởng niệm
614           roman_road: Đường La Mã
615           ruins: Tàn tích
616           stone: Đá
617           tomb: Mộ
618           tower: Tháp
619           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
620           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
621           wreck: Xác Tàu Đắm
622           "yes": Nơi Lịch sử
623         junction:
624           "yes": Giao lộ
625         landuse:
626           allotments: Khu Vườn Gia đình
627           basin: Lưu vực
628           brownfield: Cánh đồng Nâu
629           cemetery: Nghĩa địa
630           commercial: Khu vực Thương mại
631           conservation: Bảo tồn
632           construction: Công trường Xây dựng
633           farm: Trại
634           farmland: Trại
635           farmyard: Sân Trại
636           forest: Rừng Trồng Cây
637           garages: Ga ra
638           grass: Cỏ
639           greenfield: Cánh đồng Xanh
640           industrial: Khu vực Công nghiệp
641           landfill: Nơi Đổ Rác
642           meadow: Đồng cỏ
643           military: Khu vực Quân sự
644           mine: Mỏ
645           orchard: Vườn Cây
646           quarry: Mỏ Đá
647           railway: Đường sắt
648           recreation_ground: Sân Giải trí
649           reservoir: Bể nước
650           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
651           residential: Khu vực Nhà ở
652           retail: Khu vực Buôn bán
653           road: Đất của con Đường
654           village_green: Sân Làng
655           vineyard: Vườn Nho
656           "yes": Sử dụng đất
657         leisure:
658           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
659           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
660           common: Đất Công
661           dog_park: Công viên Chó
662           fishing: Hồ Đánh cá
663           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
664           fitness_station: Trạm Thể dục
665           garden: Vườn
666           golf_course: Sân Golf
667           horse_riding: Cưỡi Ngựa
668           ice_rink: Sân băng
669           marina: Bến tàu
670           miniature_golf: Golf Nhỏ
671           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
672           park: Công viên
673           pitch: Sân cỏ
674           playground: Sân chơi
675           recreation_ground: Sân Giải trí
676           resort: Khu Nghỉ mát
677           sauna: Nhà Tắm hơi
678           slipway: Bến tàu
679           sports_centre: Trung tâm Thể thao
680           stadium: Sân vận động
681           swimming_pool: Hồ Bơi
682           track: Đường Chạy
683           water_park: Công viên Nước
684           "yes": Giải trí
685         man_made:
686           adit: Lối vào
687           beacon: Đèn hiệu
688           beehive: Tổ ong
689           breakwater: Đê chắn sóng
690           bridge: Cầu
691           bunker_silo: Boong ke
692           chimney: Ống khói
693           crane: Cần cẩu
694           dolphin: Cột neo đậu
695           embankment: Đê
696           flagpole: Cột cờ
697           gasometer: Máy Đo Khí
698           groyne: Đê biển
699           kiln: Lò
700           lighthouse: Hải đăng
701           mast: Cột
702           mine: Mỏ
703           mineshaft: Hầm Mỏ
704           monitoring_station: Trạm quan sát bằng camera
705           petroleum_well: Giếng dầu
706           pier: Cầu tàu
707           pipeline: Ống dẫn
708           silo: Xi lô
709           storage_tank: Bể chứa
710           tower: Tháp
711           wastewater_plant: Nhà máy Nước thải
712           watermill: Cối xay nước
713           water_tower: Tháp nước
714           water_well: Giếng
715           water_works: Nhà máy Nước
716           windmill: Cối xay gió
717           works: Nhà máy
718           "yes": Nhân tạo
719         military:
720           airfield: Sân bay Không quân
721           barracks: Trại Lính
722           bunker: Boong ke
723           "yes": Quân sự
724         mountain_pass:
725           "yes": Đèo
726         natural:
727           bay: Vịnh
728           beach: Bãi biển
729           cape: Mũi đất
730           cave_entrance: Cửa vào Hang
731           cliff: Vách đá
732           crater: Miệng Núi
733           dune: Cồn cát
734           fell: Đồi Cằn cỗi
735           fjord: Vịnh hẹp
736           forest: Rừng
737           geyser: Mạch nước Phun
738           glacier: Sông băng
739           grassland: Đồng cỏ
740           heath: Bãi Hoang
741           hill: Đồi
742           island: Đảo
743           land: Đất
744           marsh: Đầm lầy
745           moor: Truông
746           mud: Bùn
747           peak: Đỉnh
748           point: Mũi đất
749           reef: Rạn san hô
750           ridge: Luống đất
751           rock: Đá
752           saddle: Đèo
753           sand: Cát
754           scree: Sườn Núi Đá
755           scrub: Đất Bụi rậm
756           spring: Suối
757           stone: Đá
758           strait: Eo biển
759           tree: Cây
760           valley: Thung lũng
761           volcano: Núi lửa
762           water: Nước
763           wetland: Đầm lầy
764           wood: Rừng
765         office:
766           accountant: Kế toán viên
767           administrative: Công sở
768           architect: Kiến trúc sư
769           association: Hiệp hội
770           company: Công ty
771           educational_institution: Học viện
772           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
773           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
774           government: Văn phòng Chính phủ
775           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
776           it: Văn phòng CNTT
777           lawyer: Luật sư
778           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
779           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
780           travel_agent: Văn phòng Du lịch
781           "yes": Văn phòng
782         place:
783           allotments: Khu Vườn Gia đình
784           city: Thành phố
785           country: Quốc gia
786           county: Quận hạt
787           farm: Trại
788           hamlet: Xóm
789           house: Nhà ở
790           houses: Dãy Nhà
791           island: Đảo
792           islet: Đảo Nhỏ
793           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
794           locality: Địa phương
795           municipality: Đô thị
796           neighbourhood: Hàng xóm
797           postcode: Mã Bưu chính
798           region: Miền
799           sea: Biển
800           square: Quảng trường
801           state: Tỉnh bang
802           subdivision: Hàng xóm
803           suburb: Ngoại ô
804           town: Thị xã/trấn
805           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
806           village: Làng
807           "yes": Nơi
808         railway:
809           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
810           construction: Đường sắt Đang Xây
811           disused: Đường sắt Không hoạt động
812           funicular: Đường sắt Leo núi
813           halt: Ga Xép
814           junction: Ga Đầu mối
815           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
816           light_rail: Đường sắt Nhẹ
817           miniature: Đường sắt Nhỏ
818           monorail: Đường sắt Một ray
819           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
820           platform: Ke ga
821           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
822           proposed: Đường sắt được Đề nghị
823           spur: Đường sắt Phụ
824           station: Nhà ga
825           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
826           subway: Đường ngầm
827           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
828           switch: Ghi Đường sắt
829           tram: Đường Xe điện
830           tram_stop: Ga Xép Điện
831         shop:
832           alcohol: Tiệm Rượu
833           antiques: Tiệm Đồ cổ
834           art: Tiệm Nghệ phẩm
835           bakery: Tiệm Bánh
836           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
837           beverages: Tiệm Đồ uống
838           bicycle: Tiệm Xe đạp
839           books: Tiệm Sách
840           boutique: Tiệm Thời trang
841           butcher: Hàng Thịt
842           car: Tiệm Xe hơi
843           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
844           car_repair: Tiệm Sửa Xe
845           carpet: Tiệm Thảm
846           charity: Cửa hàng Từ thiện
847           chemist: Tiệm Dược phẩm
848           clothes: Tiệm Quần áo
849           computer: Tiệm Máy tính
850           confectionery: Tiệm Kẹo
851           convenience: Tiệm Tiện lợi
852           copyshop: Tiệm In ấn
853           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
854           deli: Deli
855           department_store: Cửa hàng Bách hóa
856           discount: Cửa hàng Giảm giá
857           doityourself: Tiệm Ngũ kim
858           dry_cleaning: Hấp tẩy
859           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
860           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
861           farm: Tiệm Nông cụ
862           fashion: Tiệm Thời trang
863           fish: Tiệm Cá
864           florist: Tiệm Hoa
865           food: Tiệm Thực phẩm
866           funeral_directors: Nhà tang lễ
867           furniture: Tiệm Đồ đạc
868           gallery: Thư viện Ảnh
869           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
870           general: Tiệm Đồ
871           gift: Tiệm Quà tặng
872           greengrocer: Tiệm Rau quả
873           grocery: Tiệm Tạp phẩm
874           hairdresser: Tiệm Làm tóc
875           hardware: Tiệm Ngũ kim
876           hifi: Cửa hàng Hi-fi
877           houseware: Cửa hàng gia dụng
878           jewelry: Tiệm Kim hoàn
879           kiosk: Quán
880           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
881           lottery: Xổ số
882           mall: Trung tâm Mua sắm
883           market: Chợ
884           massage: Xoa bóp
885           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
886           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
887           music: Tiệm Nhạc
888           newsagent: Tiệm Báo
889           optician: Tiệm Kính mắt
890           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
891           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
892           paint: Tiệm Sơn
893           pet: Tiệm Vật nuôi
894           pharmacy: Nhà thuốc
895           photo: Tiệm Rửa Hình
896           seafood: Đổ biển
897           second_hand: Tiệm Mua lại
898           shoes: Tiệm Giày
899           sports: Tiệm Thể thao
900           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
901           supermarket: Siêu thị
902           tailor: Tiệm May
903           ticket: Tiệm Vé
904           tobacco: Tiệm Thuốc lá
905           toys: Tiệm Đồ chơi
906           travel_agency: Văn phòng Du lịch
907           tyres: Tiệm Lốp xe
908           vacant: Tiệm Đóng cửa
909           video: Tiệm Phim
910           wine: Tiệm Rượu
911           "yes": Tiệm
912         tourism:
913           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
914           apartment: Khu Nghỉ dưỡng Chung cư
915           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
916           attraction: Nơi Du lịch
917           bed_and_breakfast: Nhà trọ
918           cabin: Túp lều
919           camp_site: Nơi Cắm trại
920           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
921           chalet: Nhà ván
922           gallery: Phòng Tranh
923           guest_house: Nhà khách
924           hostel: Nhà trọ
925           hotel: Khách sạn
926           information: Thông tin
927           motel: Khách sạn Dọc đường
928           museum: Bảo tàng
929           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
930           theme_park: Công viên Giải trí
931           viewpoint: Thắng cảnh
932           zoo: Vườn thú
933         tunnel:
934           culvert: Cống
935           "yes": Đường hầm
936         waterway:
937           artificial: Dòng nước Nhân tạo
938           boatyard: Bãi Thuyền
939           canal: Kênh
940           dam: Đập
941           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
942           ditch: Mương
943           dock: Vũng tàu
944           drain: Cống
945           lock: Âu tàu
946           lock_gate: Âu tàu
947           mooring: Cột neo tàu
948           rapids: Thác ghềnh
949           river: Sông
950           stream: Dòng suối
951           wadi: Dòng sông Vào mùa
952           waterfall: Thác
953           weir: Đập Tràn
954           "yes": Đường thủy
955       admin_levels:
956         level2: Biên giới Quốc gia
957         level4: Biên giới Tỉnh bang
958         level5: Biên giới Miền
959         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
960         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
961         level9: Biên giới Làng
962         level10: Biên giới Khu phố
963     description:
964       title:
965         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
966           Nominatim</a>
967         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
968       types:
969         cities: Thành phố
970         towns: Thị xã
971         places: Địa điểm
972     results:
973       no_results: Không tìm thấy kết quả
974       more_results: Thêm kết quả
975   issues:
976     index:
977       title: Vấn đề
978       select_status: Chọn Trạng thái
979       select_type: Chọn Loại
980       select_last_updated_by: Chọn Người Cập nhật Cuối cùng
981       reported_user: Người dùng Báo cáo
982       not_updated: Không được Cập nhật
983       search: Tìm kiếm
984       search_guidance: 'Tìm kiếm Vấn đề:'
985       user_not_found: Người dùng không tồn tại
986       issues_not_found: Không tìm thấy vấn đề
987       status: Trạng thái
988       reports: Báo cáo
989       last_updated: Lần Cập nhật Cuối
990       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
991       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
992         bởi %{user}
993       link_to_reports: Xem Báo cáo
994       reports_count:
995         one: 1 Báo cáo
996         other: '%{count} Báo cáo'
997       reported_item: Mục Báo cáo
998       states:
999         ignored: Bỏ qua
1000         open: Mở
1001         resolved: Giải quyết
1002     update:
1003       new_report: Lời báo cáo của bạn đã được gửi thành công
1004       successful_update: Lời báo cáo của bạn đã được cập nhật thành công
1005       provide_details: Vui lòng cung cấp các chi tiết được yêu cầu
1006     show:
1007       title: 'Vấn đề %{status} #%{issue_id}'
1008       reports:
1009         zero: Không có báo cáo
1010         one: 1 báo cáo
1011         other: '%{count} báo cáo'
1012       report_created_at: Báo cáo lần đầu tiên vào %{datetime}
1013       last_resolved_at: Giải quyết lần cuối cùng vào %{datetime}
1014       last_updated_at: Cập nhật lần cuối cùng vào %{datetime} bởi %{displayname}
1015       resolve: Giải quyết
1016       ignore: Bỏ qua
1017       reopen: Mở lại
1018       reports_of_this_issue: Báo cáo về Vấn đề này
1019       read_reports: Báo cáo Đã đọc
1020       new_reports: Báo cáo Mới
1021       other_issues_against_this_user: Vấn đề khác do người dùng này gây ra
1022       no_other_issues: Không có vấn đề khác do người dùng ngày gây ra.
1023       comments_on_this_issue: Bình luận về vấn đề này
1024     resolve:
1025       resolved: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Giải quyết”
1026     ignore:
1027       ignored: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Bỏ qua”
1028     reopen:
1029       reopened: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Mở”
1030     comments:
1031       created_at: Vào %{datetime}
1032       reassign_param: Chỉ định lại Vấn đề?
1033     reports:
1034       updated_at: Vào %{datetime}
1035       reported_by_html: Báo cáo là %{category} bởi %{user}
1036     helper:
1037       reportable_title:
1038         diary_comment: '%{entry_title}, bình luận #%{comment_id}'
1039         note: 'Ghi chú #%{note_id}'
1040   issue_comments:
1041     create:
1042       comment_created: Bình luận của bạn đã được tạo ra thành công
1043   reports:
1044     new:
1045       title_html: Báo cáo %{link}
1046       missing_params: Không thể tạo báo cáo mới
1047       details: Vui lòng cung cấp thêm chi tiết về vấn đề (yêu cầu).
1048       select: 'Chọn lý do bạn báo cáo vấn đề này:'
1049       disclaimer:
1050         intro: 'Trước khi bạn gửi báo cáo cho nhóm điều hành viên, xin hãy chắc chắn:'
1051         not_just_mistake: Bạn chắc chắn rằng vấn đề không chỉ là vụ nhầm lẫn
1052         unable_to_fix: Bạn không thể giải quyết vấn đề một mình hoặc với sự giúp đỡ
1053           của những người khác trong cộng đồng
1054         resolve_with_user: Bạn đã cố gắng giải quyết vấn đề với người dùng gây vấn
1055           đề nhưng không thành công
1056       categories:
1057         diary_entry:
1058           spam_label: Mục nhật ký này là hoặc chứa rác (spam)
1059           offensive_label: Mục nhật ký này tục tĩu hoặc xúc phạm
1060           threat_label: Mục nhật ký này đe họa người nào đó
1061           other_label: Khác
1062         diary_comment:
1063           spam_label: Bình luận nhật ký này là hoặc chứa rác (spam)
1064           offensive_label: Bình luận nhật ký này tục tĩu hoặc xúc phạm
1065           threat_label: Bình luận nhật ký này hăm họa người nào đó
1066           other_label: Khác
1067         user:
1068           spam_label: Trang cá nhân này là hoặc chứa rác (spam)
1069           offensive_label: Trang cá nhân này tục tĩu hoặc xúc phạm
1070           threat_label: Trang cá nhân này đe dọa người nào đó
1071           vandal_label: Người dùng này phá hoại
1072           other_label: Khác
1073         note:
1074           spam_label: Ghi chú này là rác (spam)
1075           personal_label: Ghi chú này chứa thông tin cá nhân
1076           abusive_label: Ghi chú này đe dọa
1077           other_label: Khác
1078     create:
1079       successful_report: Lời báo cáo của bạn đã được gửi thành công
1080       provide_details: Vui lòng cung cấp các chi tiết được yêu cầu
1081   layouts:
1082     logo:
1083       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
1084     home: Về Vị trí Nhà ở
1085     logout: Đăng xuất
1086     log_in: Đăng nhập
1087     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
1088     sign_up: Mở Tài khoản
1089     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1090     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1091     edit: Sửa đổi
1092     history: Lịch sử
1093     export: Xuất
1094     issues: Vấn đề
1095     data: Dữ liệu
1096     export_data: Xuất Dữ liệu
1097     gps_traces: Tuyến GPS
1098     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
1099     user_diaries: Nhật ký
1100     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1101     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
1102     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1103     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
1104     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
1105       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
1106     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
1107     hosting_partners_html: Dịch vụ lưu trữ nhờ sự hỗ trợ của %{ucl}, %{bytemark},
1108       và %{partners} khác.
1109     partners_ucl: UCL
1110     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1111     partners_partners: các công ty bảo trợ
1112     tou: Điều khoản Sử dụng
1113     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
1114       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1115     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
1116       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1117     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
1118     help: Trợ giúp
1119     about: Giới thiệu
1120     copyright: Bản quyền
1121     community: Cộng đồng
1122     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
1123     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
1124     foundation: Quỹ OpenStreetMap
1125     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
1126     make_a_donation:
1127       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
1128       text: Quyên góp
1129     learn_more: Tìm hiểu Thêm
1130     more: Thêm
1131   notifier:
1132     diary_comment_notification:
1133       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký'
1134       hi: Chào %{to_user},
1135       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây tại OpenStreetMap
1136         với tiêu đề %{subject}:'
1137       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1138         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1139     message_notification:
1140       hi: Chào %{to_user},
1141       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1142       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1143         tại %{replyurl}
1144     friend_notification:
1145       hi: Chào %{to_user},
1146       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1147       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1148       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1149       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1150     gpx_notification:
1151       greeting: Chào bạn,
1152       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1153       with_description: với miêu tả
1154       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1155       and_no_tags: và không có thẻ
1156       failure:
1157         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1158         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1159         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1160         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1161         import_failures_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=vi
1162       success:
1163         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1164         loaded_successfully: |-
1165           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1166           %{possible_points} điểm.
1167     signup_confirm:
1168       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1169       greeting: Chào bạn!
1170       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1171       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1172         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1173         bạn:'
1174       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1175         thông tin về cách bắt đầu.
1176     email_confirm:
1177       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1178     email_confirm_plain:
1179       greeting: Chào bạn,
1180       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1181         thành %{new_address}.
1182       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1183         để xác nhận thay đổi này.
1184     email_confirm_html:
1185       greeting: Chào bạn,
1186       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1187         thành %{new_address}.
1188       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1189         để xác nhận thay đổi này.
1190     lost_password:
1191       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1192     lost_password_plain:
1193       greeting: Chào bạn,
1194       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1195         có địa chỉ thư điện tử này.
1196       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1197         để đặt lại mật khẩu.
1198     lost_password_html:
1199       greeting: Chào bạn,
1200       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1201         có địa chỉ thư điện tử này.
1202       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1203         để đặt lại mật khẩu.
1204     note_comment_notification:
1205       anonymous: Người dùng vô danh
1206       greeting: Chào bạn,
1207       commented:
1208         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1209           bạn'
1210         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1211           mà bạn đang quan tâm'
1212         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1213           %{place}.'
1214         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1215           bản đồ gần %{place}.'
1216       closed:
1217         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1218         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1219           bạn đang quan tâm'
1220         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1221         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1222           ghi chú gần %{place}.'
1223       reopened:
1224         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1225         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1226           đang quan tâm'
1227         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1228         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1229           chú gần %{place}.'
1230       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1231     changeset_comment_notification:
1232       hi: Chào %{to_user},
1233       greeting: Chào bạn,
1234       commented:
1235         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1236           của bạn'
1237         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1238           mà bạn đang quan tâm'
1239         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1240           %{time}'
1241         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1242           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1243         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1244         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1245       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1246       unsubscribe: Để ngừng nhận các thông báo về bộ thay đổi này, mở %{url} và bấm
1247         “Không theo dõi”.
1248   messages:
1249     inbox:
1250       title: Hộp thư
1251       my_inbox: Hộp thư đến
1252       outbox: đã gửi
1253       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1254       new_messages: '%{count} thư mới'
1255       old_messages: '%{count} thư cũ'
1256       from: Từ
1257       subject: Tiêu đề
1258       date: Ngày
1259       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1260       people_mapping_nearby: những người ở gần
1261     message_summary:
1262       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1263       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1264       reply_button: Trả lời
1265       destroy_button: Xóa
1266     new:
1267       title: Gửi thư
1268       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1269       subject: Tiêu đề
1270       body: Nội dung
1271       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1272     create:
1273       message_sent: Thư đã gửi
1274       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1275         tục gửi thư.
1276     no_such_message:
1277       title: Thư không tồn tại
1278       heading: Thư không tồn tại
1279       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1280     outbox:
1281       title: Hộp thư đã gửi
1282       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1283       inbox: thư đến
1284       outbox: thư đã gửi
1285       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1286       to: Tới
1287       subject: Tiêu đề
1288       date: Ngày
1289       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1290       people_mapping_nearby: những người ở gần
1291     reply:
1292       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1293         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1294         xác để trả lời.
1295     show:
1296       title: Đọc thư
1297       from: Từ
1298       subject: Tiêu đề
1299       date: Ngày
1300       reply_button: Trả lời
1301       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1302       destroy_button: Xóa
1303       back: Quay lại
1304       to: Tới
1305       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1306         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1307         xác để đọc nó.
1308     sent_message_summary:
1309       destroy_button: Xóa
1310     mark:
1311       as_read: Thư đã đọc
1312       as_unread: Thư chưa đọc
1313     destroy:
1314       destroyed: Đã xóa thư
1315   site:
1316     about:
1317       next: Tiếp
1318       copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1319       used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng
1320         di động, và thiết bị phần cứng'
1321       lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và
1322         bảo quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ
1323         ở khắp thế giới.
1324       local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1325       local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1326         người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1327         đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1328       community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1329       community_driven_html: |-
1330         Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1331         Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1332         Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc <a href='https://blog.openstreetmap.org'>Blog OpenStreetMap</a>, các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1333         <a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='https://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1334       open_data_title: Dữ liệu Mở
1335       open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng
1336         nó cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người
1337         đóng góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên
1338         dữ liệu theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết
1339         quả dưới cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1340         Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1341       legal_title: Pháp luật
1342       legal_html: |-
1343         Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='https://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng. Việc sử dụng các dịch vụ do OSMF hoạt động phải tuân theo <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Terms_of_Use?uselang=vi">các Điều khoản Sử dụng</a>, <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy?uselang=vi">các Quy định Sử dụng Hợp lý</a>, và <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi">Quy định về Quyền Riêng tư</a> của chúng tôi.
1344         <br>
1345         Xin vui lòng <a href='https://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc thắc mắc khác về pháp luật.
1346         <br>
1347         OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều là <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OSM</a>.
1348       partners_title: Nhà bảo trợ
1349     copyright:
1350       foreign:
1351         title: Thông tin về bản dịch này
1352         text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
1353           trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1354         english_link: nguyên bản tiếng Anh
1355       native:
1356         title: Giới thiệu về trang này
1357         text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của
1358           trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1359         native_link: bản dịch tiếng Việt
1360         mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1361       legal_babble:
1362         title_html: Bản quyền và Giấy phép
1363         intro_1_html: |-
1364           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
1365           href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
1366           Commons</a> (ODbL) bởi <a href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1367         intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
1368           phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
1369           và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
1370           các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng
1371           giấy phép. <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp
1372           lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1373         intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
1374           theo giấy phép <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
1375           \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1376         credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1377         credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người
1378           đóng góp vào OpenStreetMap”.
1379         credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
1380           Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ
1381           của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA.
1382           Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">trang
1383           bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
1384           muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt
1385           liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện
1386           không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi
1387           gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
1388           trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
1389           creativecommons.org.
1390         credit_3_html: |-
1391           Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1392           Ví dụ:
1393         attribution_example:
1394           alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1395           title: Ví dụ ghi công
1396         more_title_html: Tìm hiểu thêm
1397         more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và
1398           cách ghi công chúng tôi tại <a href="https://osmfoundation.org/Licence">trang
1399           giấy phép Quỹ OSM</a>.
1400         more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1401           thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Quy
1402           định Sử dụng API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Quy
1403           định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Quy
1404           định Sử dụng Nominatim</a>.
1405         contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1406         contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá
1407           nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát
1408           quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1409         contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="https://data.wien.gv.at/">Bang
1410           Viên</a> (theo <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1411           BY</a>), <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1412           Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1413           sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1414         contributors_au_html: '<strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa
1415           trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.'
1416         contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1417           GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và
1418           StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1419         contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1420           liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập
1421           hợp dữ liệu khác theo \n<a href=\"https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1\">Giấy
1422           phép dữ liệu mở NLS</a>."
1423         contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1424           (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1425         contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND
1426           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)'
1427         contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1428           từ <a href="https://data.linz.govt.nz/">Dịch vụ Dữ liệu LINZ</a> và được
1429           phát hành theo giấy phép <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.vi">CC
1430           BY 4.0</a>.'
1431         contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a
1432           href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a
1433           href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức
1434           ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1435         contributors_es_html: "<strong>Tây Ban Nha</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1436           từ \nViện Địa lý Quốc gia Tây Ban Nha (<a href=\"http://www.ign.es/\">IGN</a>)
1437           và\nHệ thống Bản đồ Quốc gia (<a href=\"http://www.scne.es/\">SCNE</a>)\nđược
1438           cấp phép tái sử dụng theo <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.vi\">CC
1439           BY 4.0</a>."
1440         contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1441           cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1442           lưu.'
1443         contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1444           Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–19.'
1445         contributors_footer_1_html: |-
1446           Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1447           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1448         contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1449           ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1450           chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1451         infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1452         infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1453           bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1454           các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1455         infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1456           vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1457           xin vui lòng tham khảo <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1458           trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1459           khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1460         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1461         trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map
1462           đều là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách
1463           sử dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng tham khảo <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy?uselang=vi">Quy
1464           định về nhãn hiệu</a> của chúng tôi.
1465     index:
1466       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1467       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1468       permalink: Liên kết Thường trực
1469       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1470       createnote: Thêm ghi chú
1471       license:
1472         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1473           hành theo giấy phép mở
1474       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1475         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1476     edit:
1477       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1478       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1479         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1480       user_page_link: trang cá nhân
1481       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1482       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1483         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">tải
1484         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1485         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1486       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1487         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1488         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1489       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1490         tại https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1491       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1492         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1493       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1494       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1495         trong HTML.
1496     export:
1497       title: Xuất
1498       area_to_export: Vùng để Xuất
1499       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
1500       format_to_export: Định dạng Xuất
1501       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
1502       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
1503       embeddable_html: HTML để Nhúng
1504       licence: Giấy phép
1505       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
1506         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
1507       too_large:
1508         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
1509           một trong những nguồn bên dưới:'
1510         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
1511           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
1512           từ một dịch vụ sau:'
1513         planet:
1514           title: Quả đất OSM
1515           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
1516             thường xuyên
1517         overpass:
1518           title: Overpass API
1519           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
1520         geofabrik:
1521           title: Tải về Geofabrik
1522           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
1523             thường xuyên
1524         metro:
1525           title: Bản trích Metro
1526           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
1527         other:
1528           title: Nguồn Khác
1529           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
1530       options: Tùy chọn
1531       format: 'Định dạng:'
1532       scale: Tỷ lệ
1533       max: tối đa
1534       image_size: Hình có Kích cỡ
1535       zoom: Thu phóng
1536       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
1537       latitude: 'Vĩ độ:'
1538       longitude: 'Kinh độ:'
1539       output: Đầu ra
1540       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
1541       export_button: Xuất
1542     fixthemap:
1543       title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1544       how_to_help:
1545         title: Cách giúp đỡ
1546         join_the_community:
1547           title: Tham gia cộng đồng
1548           explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của
1549             chúng tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý
1550             tốt nhất là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu
1551             lấy.
1552         add_a_note:
1553           instructions_html: |-
1554             Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1555             Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1556       other_concerns:
1557         title: Vấn đề khác
1558         explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1559           hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1560           bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1561           làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1562     help:
1563       title: Trợ giúp
1564       introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1565         hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1566       welcome:
1567         url: /welcome
1568         title: Chào mừng đến với OSM
1569         description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1570       beginners_guide:
1571         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1572         title: Hướng dẫn Bắt đầu
1573         description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1574       help:
1575         url: https://help.openstreetmap.org/
1576         title: help.openstreetmap.org
1577         description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp
1578           của OSM.
1579       mailing_lists:
1580         title: Danh sách thư
1581         description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1582           sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1583       forums:
1584         title: Diễn đàn
1585         description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1586       irc:
1587         title: IRC
1588         description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1589       switch2osm:
1590         title: switch2osm
1591         description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ
1592           và dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1593       welcomemat:
1594         url: https://welcome.openstreetmap.org/
1595         title: Dành cho các tổ chức
1596         description: Tổ chức của bạn có tính tương tác với OpenStreetMap? Tìm hiểu
1597           thêm trong “Thảm Trước Cửa”.
1598       wiki:
1599         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1600         title: wiki.openstreetmap.org
1601         description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1602     sidebar:
1603       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1604       close: Đóng
1605     search:
1606       search: Tìm kiếm
1607       get_directions: Chỉ đường
1608       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1609       from: Từ
1610       to: Đến
1611       where_am_i: Đây là đâu?
1612       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1613       submit_text: Đi
1614       reverse_directions_text: Đảo ngược
1615     key:
1616       table:
1617         entry:
1618           motorway: Đường cao tốc
1619           main_road: Đại lộ
1620           trunk: Xa lộ
1621           primary: Đường chính
1622           secondary: Đường lớn
1623           unclassified: Đường không phân loại
1624           track: Đường mòn
1625           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1626           cycleway: Đường xe đạp
1627           cycleway_national: Quốc lộ xe đạp
1628           cycleway_regional: Xa lộ xe đạp
1629           cycleway_local: Đường xe đạp địa phương
1630           footway: Đường đi bộ
1631           rail: Đường sắt
1632           subway: Đường ngầm
1633           tram:
1634           - Đường sắt nhẹ
1635           - xe điện
1636           cable:
1637           - Đường xe cáp
1638           - ghế cáp treo
1639           runway:
1640           - Đường băng
1641           - đường băng
1642           apron:
1643           - Sân đậu máy bay
1644           - nhà ga hành khách
1645           admin: Biên giới hành chính
1646           forest: Rừng trồng cây
1647           wood: Rừng
1648           golf: Sân golf
1649           park: Công viên
1650           resident: Khu vực nhà ở
1651           common:
1652           - Đất công
1653           - bãi cỏ
1654           retail: Khu vực buôn bán
1655           industrial: Khu vực công nghiệp
1656           commercial: Khu vực thương mại
1657           heathland: Vùng cây bụi
1658           lake:
1659           - Hồ
1660           - bể nước
1661           farm: Ruộng
1662           brownfield: Cánh đồng nâu
1663           cemetery: Nghĩa địa
1664           allotments: Khu vườn gia đình
1665           pitch: Sân cỏ
1666           centre: Trung tâm thể thao
1667           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1668           military: Khu vực quân sự
1669           school:
1670           - Trường học
1671           - đại học
1672           building: Kiến trúc quan trọng
1673           station: Nhà ga
1674           summit:
1675           - Đỉnh núi
1676           - đồi
1677           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1678           bridge: Đường rắn = cầu
1679           private: Đường riêng
1680           destination: Chỉ giao thông địa phương
1681           construction: Đường đang xây
1682           bicycle_shop: Tiệm xe đạp
1683           bicycle_parking: Chỗ đậu xe đạp
1684           toilets: Vệ sinh
1685     richtext_area:
1686       edit: Sửa đổi
1687       preview: Xem trước
1688     markdown_help:
1689       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="https://kramdown.gettalong.org/quickref.html">kramdown</a>
1690       headings: Đề mục
1691       heading: Đề mục
1692       subheading: Đề mục con
1693       unordered: Danh sách không đánh số
1694       ordered: Danh sách đánh số
1695       first: Khoản mục đầu tiên
1696       second: Khoản mục sau
1697       link: Liên kết
1698       text: Văn bản
1699       image: Hình ảnh
1700       alt: Văn bản thay thế
1701       url: URL
1702     welcome:
1703       title: Hoan nghênh!
1704       introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ
1705         liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản
1706         thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng
1707         góp.
1708       whats_on_the_map:
1709         title: Mục đích của Bản đồ
1710         on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1711           – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối…
1712           đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1713         off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1714           hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1715           xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản
1716           đồ trực tuyến khác.
1717       basic_terms:
1718         title: Thuật ngữ Cơ bản
1719         paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1720           vào OpenStreetMap:'
1721         editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho
1722           phép sửa đổi bản đồ.
1723         node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1724           hàng hoặc một cái cây.
1725         way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1726           dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1727         tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ
1728           tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1729       rules:
1730         title: Quy định!
1731         paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta
1732           mong muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng.
1733           Nếu bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và
1734           tuân theo các hướng dẫn về việc <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1735           và \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1736           động sửa đổi</a>."
1737       questions:
1738         title: Có thắc mắc?
1739         paragraph_1_html: |-
1740           OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1741           <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>. Nếu bạn thuộc về một tổ chức đang lập kế hoạch về OpenStreetMap, <a href='https://welcome.openstreetmap.org/'>hãy xem phần Thảm cửa Chào mừng</a>.
1742       start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1743       add_a_note:
1744         title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1745         paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1746           tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1747         paragraph_2_html: |-
1748           Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1749           <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1750   traces:
1751     visibility:
1752       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1753       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1754         không có thứ tự)
1755       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1756       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1757         điểm có tên và thời điểm)
1758     new:
1759       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1760       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1761       description: 'Miêu tả:'
1762       tags: 'Thẻ:'
1763       tags_help: dấu phẩy phân cách
1764       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1765       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1766       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1767       help: Trợ giúp
1768       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1769     create:
1770       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1771       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1772         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1773         thư điện tử lúc khi nó xong.
1774       upload_failed: Rất tiếc, việc tải lên tuyến GPX bị thất bại. Một quản lý viên
1775         đã được thông báo. Xin vui lòng thử lại.
1776       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1777         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1778         đợi kịp.
1779     edit:
1780       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1781       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1782       filename: 'Tên tập tin:'
1783       download: tải về
1784       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1785       points: 'Số nốt:'
1786       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1787       map: bản đồ
1788       edit: sửa đổi
1789       owner: 'Tác giả:'
1790       description: 'Miêu tả:'
1791       tags: 'Thẻ:'
1792       tags_help: dấu phẩy phân cách
1793       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1794       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1795       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1796     update:
1797       updated: Đã cập nhật tuyến đường
1798     trace_optionals:
1799       tags: Thẻ
1800     show:
1801       title: Xem tuyến đường %{name}
1802       heading: Xem tuyến đường %{name}
1803       pending: CHƯA XỬ
1804       filename: 'Tên tập tin:'
1805       download: tải về
1806       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1807       points: 'Số nốt:'
1808       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1809       map: bản đồ
1810       edit: sửa đổi
1811       owner: 'Tác giả:'
1812       description: 'Miêu tả:'
1813       tags: 'Thẻ:'
1814       none: Không có
1815       edit_trace: Sửa đổi tuyến đường này
1816       delete_trace: Xóa tuyến đường này
1817       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1818       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1819       confirm_delete: Xóa tuyến đường này?
1820     trace_paging_nav:
1821       showing_page: Trang %{page}
1822       older: Tuyến đường Cũ hơn
1823       newer: Tuyến đường Mới hơn
1824     trace:
1825       pending: CHƯA XỬ
1826       count_points: '%{count} nốt'
1827       more: thêm
1828       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1829       view_map: Xem Bản đồ
1830       edit: sửa đổi
1831       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1832       public: CÔNG KHAI
1833       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1834       private: RIÊNG
1835       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1836       by: bởi
1837       in: trong
1838       map: bản đồ
1839     index:
1840       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1841       my_traces: Tuyên đường GPS của tôi
1842       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1843       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1844       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1845       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1846         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1847         wiki</a>.
1848       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1849       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1850       see_my_traces: Xem các tuyến đường của tôi
1851     delete:
1852       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1853     make_public:
1854       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1855     offline_warning:
1856       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1857     offline:
1858       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1859       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1860     georss:
1861       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1862     description:
1863       description_with_count:
1864         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1865       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1866   application:
1867     permission_denied: Bạn không có quyền thực hiện tác vụ này
1868     require_cookies:
1869       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1870         trình duyệt để tiếp tục.
1871     require_admin:
1872       not_an_admin: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1873     setup_user_auth:
1874       blocked_zero_hour: Bạn có tin nhắn mới rất quan trọng tại trang Web OpenStreetMap.
1875         Bạn phải đọc tin nhắn này trước khi được phép lưu thêm thay đổi.
1876       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1877         diện Web để biết chi tiết.
1878       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1879         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1880         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1881   oauth:
1882     authorize:
1883       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1884       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1885         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1886         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1887       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1888       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1889       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1890       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1891       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1892       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1893       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1894       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1895       grant_access: Cấp phép Truy cập
1896     authorize_success:
1897       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1898       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1899       verification: Mã xác minh là %{code}.
1900     authorize_failure:
1901       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1902       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1903         của bạn.
1904       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1905     revoke:
1906       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1907     permissions:
1908       missing: Bạn chưa cấp phép cho ứng dụng sử dụng chức năng này
1909   oauth_clients:
1910     new:
1911       title: Đăng ký chương trình mới
1912     edit:
1913       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1914     show:
1915       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1916       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1917       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1918       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1919       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1920       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1921       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1922       edit: Sửa đổi Chi tiết
1923       delete: Xóa Trình khách
1924       confirm: Bạn có chắc không?
1925       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1926       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1927       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1928       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1929       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1930       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1931       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1932       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1933     index:
1934       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1935       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1936       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1937       application: Tên Chương trình
1938       issued_at: Lúc Cho phép
1939       revoke: Thu hồi!
1940       my_apps: Trình khách của Tôi
1941       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1942         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1943         được.
1944       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1945       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1946     form:
1947       name: Tên
1948       required: Bắt buộc
1949       url: URL Trang chủ Chương trình
1950       callback_url: URL Gọi lại
1951       support_url: URL Trợ giúp
1952       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1953       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1954       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1955       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1956       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1957       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1958       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1959       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1960     not_found:
1961       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1962     create:
1963       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1964     update:
1965       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1966     destroy:
1967       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1968   users:
1969     login:
1970       title: Đăng nhập
1971       heading: Đăng nhập
1972       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1973       password: 'Mật khẩu:'
1974       openid: '%{logo} OpenID:'
1975       remember: Nhớ tôi
1976       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1977       login_button: Đăng nhập
1978       register now: Mở tài khoản ngay
1979       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1980         và mật khẩu của bạn:'
1981       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
1982       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1983       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1984       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1985       no account: Chưa có tài khoản?
1986       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1987         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1988         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1989       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1990         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1991         để thảo luận về điều này.
1992       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1993       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1994       auth_providers:
1995         openid:
1996           title: Đăng nhập qua OpenID
1997           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1998         google:
1999           title: Đăng nhập qua Google
2000           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
2001         facebook:
2002           title: Đăng nhập qua Facebook
2003           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
2004         windowslive:
2005           title: Đăng nhập qua Windows Live
2006           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
2007         github:
2008           title: Đăng nhập qua GitHub
2009           alt: Đăng nhập dùng tài khoản GitHub
2010         wikipedia:
2011           title: Đăng nhập qua Wikipedia
2012           alt: Đăng nhập qua Tài khoản Wikipedia
2013         yahoo:
2014           title: Đăng nhập qua Yahoo!
2015           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
2016         wordpress:
2017           title: Đăng nhập qua WordPress
2018           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
2019         aol:
2020           title: Đăng nhập qua AOL
2021           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
2022     logout:
2023       title: Đăng xuất
2024       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
2025       logout_button: Đăng xuất
2026     lost_password:
2027       title: Quên mất mật khẩu
2028       heading: Quên mất Mật khẩu?
2029       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
2030       new password button: Đặt lại mật khẩu
2031       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
2032         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
2033       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
2034         để bạn đặt nó lại.
2035       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
2036     reset_password:
2037       title: Đặt lại mật khẩu
2038       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
2039       password: 'Mật khẩu:'
2040       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
2041       reset: Đặt lại Mật khẩu
2042       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
2043       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
2044     new:
2045       title: Mở tài khoản
2046       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
2047         khoản tự động cho bạn.
2048       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
2049         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
2050       about:
2051         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
2052         html: |-
2053           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
2054           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
2055       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
2056         Điều kiện Đóng góp</a>.
2057       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
2058       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
2059       not displayed publicly: Địa chỉ thư điện tử của bạn không được hiển thị công
2060         khai (xem thêm chi tiết trong <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
2061         title="Quy định quyền riêng tư Quỹ OSM, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
2062         định quyền riêng tư</a> của chúng tôi)
2063       display name: 'Tên hiển thị:'
2064       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
2065         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
2066       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
2067       password: 'Mật khẩu:'
2068       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
2069       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
2070       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
2071         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
2072       continue: Mở tài khoản
2073       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
2074       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
2075         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
2076         wiki này</a>.
2077       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
2078     terms:
2079       title: Điều khoản
2080       heading: Điều khoản
2081       heading_ct: Điều kiện đóng góp
2082       read and accept with tou: Xin vui lòng đọc thỏa thuận đóng góp và các điều khoản
2083         sử dụng, đọc xong thì đánh cả hai hộp kiểm và bấm nút Tiếp tục.
2084       contributor_terms_explain: Thỏa thuận này quy định các đóng góp do bạn đã thực
2085         hiện và sẽ thực hiện.
2086       read_ct: Tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản đóng góp bên trên
2087       tou_explain_html: Các %{tou_link} quy định cách sử dụng trang Web và các cơ
2088         sở hạ tầng khác do OSMF cung cấp. Xin vui lòng mở liên kết và đọc và chấp
2089         nhận thỏa thuận.
2090       read_tou: Tôi đã đọc và chấp nhận các Điều khoản Sử dụng
2091       consider_pd: Bên ngoài các điều bên trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
2092         thuộc về phạm vi công cộng
2093       consider_pd_why: đây là gì?
2094       consider_pd_why_url: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence_and_Legal_FAQ/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
2095       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
2096         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
2097         thức</a>'
2098       continue: Tiếp tục
2099       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
2100       decline: Từ chối
2101       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
2102         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
2103       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
2104       legale_names:
2105         france: Pháp
2106         italy: Ý
2107         rest_of_world: Các nước khác
2108     no_such_user:
2109       title: Người dùng không tồn tại
2110       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
2111       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
2112         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
2113       deleted: đã xóa
2114     show:
2115       my diary: Nhật ký của Tôi
2116       new diary entry: mục nhật ký mới
2117       my edits: Đóng góp của Tôi
2118       my traces: Tuyến đường của Tôi
2119       my notes: Ghi chú của Tôi
2120       my messages: Hộp Tin nhắn
2121       my profile: Trang của Tôi
2122       my settings: Tùy chọn
2123       my comments: Bình luận của Tôi
2124       oauth settings: thiết lập OAuth
2125       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
2126       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
2127       send message: Gửi Thư
2128       diary: Nhật ký
2129       edits: Đóng góp
2130       traces: Tuyến đường
2131       notes: Ghi chú trên Bản đồ
2132       remove as friend: Hủy Kết Bạn
2133       add as friend: Kết Bạn
2134       mapper since: 'Tham gia:'
2135       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
2136       ct undecided: Chưa quyết định
2137       ct declined: Từ chối
2138       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
2139       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
2140       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
2141       status: 'Trạng thái:'
2142       spam score: 'Điểm số Spam:'
2143       description: Miêu tả
2144       user location: Vị trí của người dùng
2145       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
2146         dùng ở gần.
2147       settings_link_text: tùy chọn
2148       my friends: Bạn bè của tôi
2149       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
2150       km away: cách %{count} km
2151       m away: cách %{count} m
2152       nearby users: Người dùng khác ở gần
2153       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
2154       role:
2155         administrator: Người dùng này là quản lý viên
2156         moderator: Người dùng này là điều hành viên
2157         grant:
2158           administrator: Cấp quyền quản lý viên
2159           moderator: Cấp quyền điều hành viên
2160         revoke:
2161           administrator: Rút quyền quản lý viên
2162           moderator: Rút quyền điều hành viên
2163       block_history: Tác vụ Cấm Người Này
2164       moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
2165       comments: Bình luận
2166       create_block: Cấm Người dùng Này
2167       activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
2168       deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
2169       confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
2170       hide_user: Ẩn Tài khoản Này
2171       unhide_user: Hiện Tài khoản Này
2172       delete_user: Xóa Tài khoản Này
2173       confirm: Xác nhận
2174       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
2175       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
2176       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
2177       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
2178       report: Báo cáo Người dùng này
2179     popup:
2180       your location: Vị trí của bạn
2181       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
2182       friend: Người bạn
2183     account:
2184       title: Chỉnh sửa tài khoản
2185       my settings: Tùy chọn
2186       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
2187       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
2188       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
2189       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
2190       openid:
2191         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
2192         link text: đây là gì?
2193       public editing:
2194         heading: 'Sửa đổi công khai:'
2195         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
2196         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
2197         enabled link text: đây là gì?
2198         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. Tất cả các sửa đổi truớc là
2199           vô danh.
2200         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
2201       public editing note:
2202         heading: Sửa đổi công khai
2203         text: |-
2204           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
2205           <ul>
2206           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
2207           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
2208           </ul>
2209       contributor terms:
2210         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
2211         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2212         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2213         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
2214           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
2215         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
2216           phạm vi công cộng.
2217         link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence/Contributor_Terms?uselang=vi
2218         link text: đây là gì?
2219       profile description: 'Tự giới thiệu:'
2220       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
2221       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
2222       image: 'Hình:'
2223       gravatar:
2224         gravatar: Sử dụng Gravatar
2225         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
2226         link text: đây là gì?
2227         disabled: Hình Gravatar của bạn đã bị tắt.
2228         enabled: Hình Gravatar của bạn đã bị kích hoạt.
2229       new image: Thêm hình
2230       keep image: Giữ hình hiện dùng
2231       delete image: Xóa hình hiện dùng
2232       replace image: Thay hình hiện dùng
2233       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
2234       home location: 'Vị trí Nhà:'
2235       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
2236       latitude: 'Vĩ độ:'
2237       longitude: 'Kinh độ:'
2238       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
2239         đồ?
2240       save changes button: Lưu các Thay đổi
2241       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
2242       return to profile: Trở về trang cá nhân
2243       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2244         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
2245       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2246     confirm:
2247       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
2248       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
2249       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
2250         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
2251       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
2252       button: Xác nhận
2253       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
2254       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
2255       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2256       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2257         nhận lần nữa.
2258     confirm_resend:
2259       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
2260         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
2261         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách trắng, vì
2262         chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2263       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2264     confirm_email:
2265       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2266       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2267         mới.
2268       button: Xác nhận
2269       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2270       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2271       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2272     set_home:
2273       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2274     go_public:
2275       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2276         được phép sửa đổi.
2277     make_friend:
2278       heading: Kết bạn với %{user}?
2279       button: Thêm là người bạn
2280       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
2281       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
2282       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
2283     remove_friend:
2284       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
2285       button: Hủy kết nối bạn
2286       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
2287       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
2288     index:
2289       title: Người dùng
2290       heading: Người dùng
2291       showing:
2292         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2293         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2294       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2295       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
2296       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2297       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2298       empty: Không tìm thấy người dùng.
2299     suspended:
2300       title: Tài khoản bị Cấm
2301       heading: Tài khoản bị Cấm
2302       webmaster: chủ trang
2303       body: |-
2304         <p>
2305           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2306         </p>
2307         <p>
2308           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2309           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2310         </p>
2311     auth_failure:
2312       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2313       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2314       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2315       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2316       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2317     auth_association:
2318       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2319       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2320         biểu mẫu bên dưới.
2321       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2322         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2323         bạn trong tùy chọn.
2324   user_role:
2325     filter:
2326       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2327       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2328       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2329       not_revoke_admin_current_user: Không thể rút quyền quản lý viên từ người dùng
2330         hiện tại.
2331     grant:
2332       title: Xác nhận cấp vai trò
2333       heading: Xác nhận cấp vai trò
2334       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2335       confirm: Xác nhận
2336       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2337         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2338     revoke:
2339       title: Xác nhận rút vai trò
2340       heading: Xác nhận rút vai trò
2341       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2342       confirm: Xác nhận
2343       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2344         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2345   user_blocks:
2346     model:
2347       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2348         vụ cấm.
2349       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2350     not_found:
2351       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2352       back: Trở về trang đầu
2353     new:
2354       title: Cấm %{name}
2355       heading: Cấm %{name}
2356       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2357         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2358         thể không rành.
2359       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2360       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2361       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2362         gian hợp lý.
2363       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2364       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2365     edit:
2366       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2367       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2368       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2369         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2370         có thể không rành.
2371       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2372         giờ.
2373       show: Xem tác vụ cấm này
2374       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2375       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2376     filter:
2377       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2378       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2379         xuống.
2380     create:
2381       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2382         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2383       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2384         cấm họ.
2385       flash: Cấm người dùng %{name}.
2386     update:
2387       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2388         sửa đổi nó.
2389       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2390     index:
2391       title: Người dùng bị cấm
2392       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2393       empty: Chưa ai bị cấm.
2394     revoke:
2395       title: Bỏ cấm %{block_on}
2396       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2397       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2398       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2399       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2400       revoke: Bỏ cấm!
2401       flash: Đã bỏ cấm.
2402     helper:
2403       time_future: Hết hạn %{time}.
2404       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2405       time_future_and_until_login: Kết thúc %{time} nữa sau khi người dùng đăng nhập.
2406       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2407       block_duration:
2408         hours: '%{count} giờ'
2409     blocks_on:
2410       title: Các tác vụ cấm %{name}
2411       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2412       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2413     blocks_by:
2414       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2415       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2416       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2417     show:
2418       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2419       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2420       created: Tạo
2421       status: Trạng thái
2422       show: Hiện
2423       edit: Sửa đổi
2424       revoke: Bỏ cấm!
2425       confirm: Bạn có chắc không?
2426       reason: 'Lý do cấm:'
2427       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2428       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2429       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2430     block:
2431       not_revoked: (không bị hủy)
2432       show: Hiện
2433       edit: Sửa đổi
2434       revoke: Bỏ cấm!
2435     blocks:
2436       display_name: Người bị cấm
2437       creator_name: Người cấm
2438       reason: Lý do cấm
2439       status: Trạng thái
2440       revoker_name: Người bỏ cấm
2441       showing_page: Trang %{page}
2442       next: Sau »
2443       previous: « Trước
2444   notes:
2445     mine:
2446       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2447       heading: Ghi chú của %{user}
2448       subheading_html: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2449       id: Mã số
2450       creator: Người tạo
2451       description: Miêu tả
2452       created_at: Lúc tạo
2453       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2454   javascripts:
2455     close: Đóng
2456     share:
2457       title: Chia sẻ
2458       cancel: Hủy bỏ
2459       image: Hình ảnh
2460       link: Liên kết hoặc HTML
2461       long_link: Liên kết
2462       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2463       geo_uri: URI geo
2464       embed: HTML
2465       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2466       format: 'Định dạng:'
2467       scale: 'Tỷ lệ:'
2468       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2469       download: Tải về
2470       short_url: URL Ngắn gọn
2471       include_marker: Ghim trên bản đồ
2472       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2473       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2474       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2475       only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
2476     embed:
2477       report_problem: Báo vấn đề
2478     key:
2479       title: Chú giải Bản đồ
2480       tooltip: Chú giải Bản đồ
2481       tooltip_disabled: Bảng Chú giải không có sẵn cho lớp này
2482     map:
2483       zoom:
2484         in: Phóng to
2485         out: Thu nhỏ
2486       locate:
2487         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2488         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2489       base:
2490         standard: Chuẩn
2491         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2492         transport_map: Bản đồ Giao thông
2493         hot: Nhân đạo
2494       layers:
2495         header: Lớp Bản đồ
2496         notes: Ghi chú Bản đồ
2497         data: Dữ liệu Bản đồ
2498         gps: Tuyến đường GPS Công khai
2499         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2500         title: Lớp
2501       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2502       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2503       terms: <a href='%{terms_url}' target='_blank'>Điều khoản trang Web và API</a>
2504     site:
2505       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2506       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2507       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2508       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2509       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2510       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2511       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2512       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2513     changesets:
2514       show:
2515         comment: Bình luận
2516         subscribe: Theo dõi
2517         unsubscribe: Không theo dõi
2518         hide_comment: ẩn
2519         unhide_comment: bỏ ẩn
2520     notes:
2521       new:
2522         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2523           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2524           thích vấn đề.
2525         advice: Ghi chú của bạn được hiển thị công khai và có thể được sử dụng để
2526           cập nhật bản đồ. Xin đừng ghi thông tin cá nhân hoặc thông tin lấy từ bản
2527           đồ hay danh bạ có bản quyền.
2528         add: Thêm Ghi chú
2529       show:
2530         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2531           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2532         hide: Ẩn
2533         resolve: Giải quyết
2534         reactivate: Mở lại
2535         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2536         comment: Bình luận
2537     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2538       chuột vào đây.
2539     directions:
2540       ascend: Lên
2541       engines:
2542         fossgis_osrm_bike: Xe đạp (OSRM)
2543         fossgis_osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2544         fossgis_osrm_foot: Đi bộ (OSRM)
2545         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2546         graphhopper_car: Xe hơi (GraphHopper)
2547         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2548       descend: Xuống
2549       directions: Chỉ đường
2550       distance: Tầm xa
2551       errors:
2552         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2553         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy “%{place}”.
2554       instructions:
2555         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2556         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2557         offramp_right: Đi đường nhánh bên phải
2558         offramp_right_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên phải
2559         offramp_right_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào %{name}
2560         offramp_right_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải về %{directions}
2561         offramp_right_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào
2562           %{name} về %{directions}
2563         offramp_right_with_name: Đi đường nhánh bên phải vào %{name}
2564         offramp_right_with_directions: Đi đường nhánh bên phải về %{directions}
2565         offramp_right_with_name_directions: Đi đường nhánh bên phải vào %{name} về
2566           %{directions}
2567         onramp_right_without_exit: Quẹo phải vào lối bên phải vào %{name}
2568         onramp_right_with_directions: Quẹo phải vào đường nhánh về %{directions}
2569         onramp_right_with_name_directions: Quẹo phải vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2570         onramp_right_without_directions: Quẹo phải vào đường nhánh
2571         onramp_right: Quẹo phải vào đường nhánh
2572         endofroad_right_without_exit: Tới cuối đường quẹo phải vào %{name}
2573         merge_right_without_exit: Nhập sang phải vào %{name}
2574         fork_right_without_exit: Tới ngã ba quẹo phải vào %{name}
2575         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2576         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2577         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2578         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2579         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2580         offramp_left: Đi đường nhánh bên trái
2581         offramp_left_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên trái
2582         offramp_left_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào %{name}
2583         offramp_left_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái về %{directions}
2584         offramp_left_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào
2585           %{name} về %{directions}
2586         offramp_left_with_name: Đi đường nhánh bên trái vào %{name}
2587         offramp_left_with_directions: Đi đường nhánh bên trái về %{directions}
2588         offramp_left_with_name_directions: Đi đường nhánh bên trái vào %{name} về
2589           %{directions}
2590         onramp_left_without_exit: Quẹo phải vào lối bên trái vào %{name}
2591         onramp_left_with_directions: Quẹo trái vào đường nhánh về %{directions}
2592         onramp_left_with_name_directions: Quẹo trái vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2593         onramp_left_without_directions: Quẹo trái vào đường nhánh
2594         onramp_left: Quẹo trái vào đường nhánh
2595         endofroad_left_without_exit: Tới cuối đường quẹo trái vào %{name}
2596         merge_left_without_exit: Nhập sang trái vào %{name}
2597         fork_left_without_exit: Tới ngã ba quẹo trái vào %{name}
2598         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2599         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2600         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2601         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra %{name}
2602         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2603         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2604         start_without_exit: Bắt đầu đi theo %{name}
2605         destination_without_exit: Tới nơi
2606         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2607         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2608         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2609         roundabout_with_exit_ordinal: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức
2610           %{name}
2611         exit_roundabout: Đi ra tại đường %{name}
2612         unnamed: không tên
2613         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2614         exit_counts:
2615           first: nhất
2616           second: "2"
2617           third: "3"
2618           fourth: "4"
2619           fifth: "5"
2620           sixth: "6"
2621           seventh: "7"
2622           eighth: "8"
2623           ninth: "9"
2624           tenth: "10"
2625       time: Thời gian
2626     query:
2627       node: Nốt
2628       way: Lối
2629       relation: Quan hệ
2630       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2631       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2632       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2633     context:
2634       directions_from: Chỉ đường từ đây
2635       directions_to: Chỉ đường tới đây
2636       add_note: Thêm ghi chú tại đây
2637       show_address: Xem địa chỉ
2638       query_features: Thăm dò yếu tố
2639       centre_map: Tập trung bản đồ tại đây
2640   redactions:
2641     edit:
2642       description: Miêu tả
2643       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2644       title: Sửa đổi dãy ẩn
2645     index:
2646       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2647       heading: Danh sách dãy ẩn
2648       title: Danh sách dãy ẩn
2649     new:
2650       description: Miêu tả
2651       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2652       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2653     show:
2654       description: 'Miêu tả:'
2655       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2656       title: Đang xem dãy ẩn
2657       user: 'Người ẩn:'
2658       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2659       destroy: Xóa dãy ẩn này
2660       confirm: Bạn có chắc không?
2661     create:
2662       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2663     update:
2664       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2665     destroy:
2666       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2667         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2668       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2669       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2670   validations:
2671     leading_whitespace: có khoảng cách thừa đằng trước
2672     trailing_whitespace: có khoảng cách thừa đằng sau
2673     invalid_characters: chứa ký tự không hợp lệ
2674     url_characters: chứa ký tự URL đặc biệt (%{characters})
2675 ...