Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Dinhxuanduyet
5 # Author: KhangND
6 # Author: Minh Nguyen
7 # Author: Nemo bis
8 # Author: Ninomax
9 # Author: Ruila
10 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
11 ---
12 vi:
13   time:
14     formats:
15       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
16       blog: '%d tháng %m năm %Y'
17   activerecord:
18     models:
19       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
20       changeset: Bộ thay đổi
21       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
22       country: Quốc gia
23       diary_comment: Bình luận Nhật ký
24       diary_entry: Mục Nhật ký
25       friend: Người bạn
26       language: Ngôn ngữ
27       message: Thư
28       node: Nốt
29       node_tag: Thẻ Nốt
30       notifier: Trình báo
31       old_node: Nốt Cũ
32       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
33       old_relation: Quan hệ Cũ
34       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
35       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
36       old_way: Lối Cũ
37       old_way_node: Nốt Lối Cũ
38       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
39       relation: Quan hệ
40       relation_member: Thành viên Quan hệ
41       relation_tag: Thẻ Quan hệ
42       session: Phiên
43       trace: Tuyến đường
44       tracepoint: Điểm Tuyến đường
45       tracetag: Thẻ Tuyến đường
46       user: Người dùng
47       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
48       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
49       way: Lối
50       way_node: Nốt Lối
51       way_tag: Thẻ Lối
52     attributes:
53       diary_comment:
54         body: Nội dung
55       diary_entry:
56         user: Người dùng
57         title: Tiêu đề
58         latitude: Vĩ độ
59         longitude: Kinh độ
60         language: Ngôn ngữ
61       friend:
62         user: Người dùng
63         friend: Người bạn
64       trace:
65         user: Người dùng
66         visible: Thấy được
67         name: Tên
68         size: Kích cỡ
69         latitude: Vĩ độ
70         longitude: Kinh độ
71         public: Công khai
72         description: Miêu tả
73       message:
74         sender: Người gửi
75         title: Tiêu đề
76         body: Nội dung
77         recipient: Người nhận
78       user:
79         email: Thư điện tử
80         active: Tích cực
81         display_name: Tên Hiển thị
82         description: Miêu tả
83         languages: Ngôn ngữ
84         pass_crypt: Mật khẩu
85   editor:
86     default: Mặc định (hiện là %{name})
87     potlatch:
88       name: Potlatch 1
89       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
90     id:
91       name: iD
92       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
93     potlatch2:
94       name: Potlatch 2
95       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
96     remote:
97       name: phần điều khiển từ xa
98       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
99   browse:
100     created: Tạo
101     closed: Đóng
102     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
103     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
104     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
105     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
106     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
107     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
108     version: Phiên bản
109     in_changeset: Bộ thay đổi
110     anonymous: vô danh
111     no_comment: (không miêu tả)
112     part_of: Trực thuộc
113     download_xml: Tải về XML
114     view_history: Xem Lịch sử
115     view_details: Xem Chi tiết
116     location: 'Vị trí:'
117     changeset:
118       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
119       belongs_to: Tác giả
120       node: Các nốt (%{count})
121       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
122       way: Các lối (%{count})
123       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
124       relation: Các quan hệ (%{count})
125       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
126       comment: Bình luận (%{count})
127       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
128         đây %{when}</abbr>
129       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
130       changesetxml: Bộ thay đổi XML
131       osmchangexml: osmChange XML
132       feed:
133         title: Bộ thay đổi %{id}
134         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
135       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
136       discussion: Thảo luận
137     node:
138       title: 'Nốt: %{name}'
139       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
140     way:
141       title: 'Lối: %{name}'
142       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
143       nodes: Các nốt
144       also_part_of:
145         one: trực thuộc lối %{related_ways}
146         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
147     relation:
148       title: 'Quan hệ: %{name}'
149       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
150       members: Các thành viên
151     relation_member:
152       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
153       type:
154         node: Nốt
155         way: Lối
156         relation: Quan hệ
157     containing_relation:
158       entry: Quan hệ %{relation_name}
159       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
160     not_found:
161       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
162       type:
163         node: nốt
164         way: lối
165         relation: quan hệ
166         changeset: bộ thay đổi
167     timeout:
168       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
169       type:
170         node: nốt
171         way: lối
172         relation: quan hệ
173         changeset: bộ thay đổi
174     redacted:
175       redaction: Dãy ẩn %{id}
176       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
177         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
178       type:
179         node: nốt
180         way: lối
181         relation: quan hệ
182     start_rjs:
183       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
184         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
185         bộ dữ liệu này?
186       load_data: Tải Dữ liệu
187       loading: Đang tải…
188     tag_details:
189       tags: Thẻ
190       wiki_link:
191         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
192         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
193       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
194       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
195       telephone_link: Gọi %{phone_number}
196     note:
197       title: 'Ghi chú: %{id}'
198       new_note: Ghi chú Mới
199       description: Miêu tả
200       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
201       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
202       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
203       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
204       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
205       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
206       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
207         %{when}</abbr>
208       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
209       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
210         %{when}</abbr>
211       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
212       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
213       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
214     query:
215       title: Thăm dò Yếu tố
216       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
217       nearby: Yếu tố lân cận
218       enclosing: Yếu tố bao gồm
219   changeset:
220     changeset_paging_nav:
221       showing_page: Trang %{page}
222       next: Sau »
223       previous: « Trước
224     changeset:
225       anonymous: Vô danh
226       no_edits: (không có thay đổi)
227       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
228     changesets:
229       id: ID
230       saved_at: Lúc Lưu
231       user: Người dùng
232       comment: Miêu tả
233       area: Vùng
234     list:
235       title: Các bộ thay đổi
236       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
237       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
238       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
239       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
240       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
241       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
242       no_more: Hết bộ thay đổi.
243       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
244       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
245       load_more: Tải tiếp
246     timeout:
247       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
248     rss:
249       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
250       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
251       comment: 'Bình luận mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
252       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
253       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
254       full: Thảo luận đầy đủ
255   diary_entry:
256     new:
257       title: Mục Nhật ký Mới
258     list:
259       title: Các Nhật ký Cá nhân
260       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
261       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
262       user_title: Nhật ký của %{user}
263       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
264       new: Mục Nhật ký Mới
265       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
266       no_entries: Chưa có mục nhật ký
267       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
268       older_entries: Mục Trước
269       newer_entries: Mục Sau
270     edit:
271       title: Sửa đổi mục nhật ký
272       subject: 'Tiêu đề:'
273       body: 'Nội dung:'
274       language: 'Ngôn ngữ:'
275       location: 'Vị trí:'
276       latitude: 'Vĩ độ:'
277       longitude: 'Kinh độ:'
278       use_map_link: sử dụng bản đồ
279       save_button: Lưu
280       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
281     view:
282       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
283       user_title: Nhật ký của %{user}
284       leave_a_comment: Bình luận
285       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để bình luận'
286       login: Đăng nhập
287       save_button: Lưu
288     no_such_entry:
289       title: Mục nhật ký không tồn tại
290       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
291       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin
292         hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
293     diary_entry:
294       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
295       comment_link: Bình luận về mục này
296       reply_link: Trả lời mục này
297       comment_count:
298         zero: Chưa có bình luận
299         other: '%{count} bình luận'
300       edit_link: Sửa đổi mục này
301       hide_link: Ẩn mục này
302       confirm: Xác nhận
303     diary_comment:
304       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
305       hide_link: Ẩn bình luận này
306       confirm: Xác nhận
307     location:
308       location: 'Vị trí:'
309       view: Xem
310       edit: Sửa
311     feed:
312       user:
313         title: Các mục nhật ký của %{user}
314         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
315       language:
316         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
317         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
318       all:
319         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
320         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
321     comments:
322       has_commented_on: '%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau'
323       post: Mục nhật ký
324       when: Lúc đăng
325       comment: Bình luận
326       ago: cách đây %{ago}
327       newer_comments: Các Bình luận Sau
328       older_comments: Các Bình luận Trước
329   export:
330     title: Xuất
331     start:
332       area_to_export: Vùng để Xuất
333       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
334       format_to_export: Định dạng Xuất
335       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
336       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
337       embeddable_html: HTML để Nhúng
338       licence: Giấy phép
339       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
340         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
341       too_large:
342         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
343           một trong những nguồn bên dưới:'
344         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
345           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
346           từ một dịch vụ sau:'
347         planet:
348           title: Quả đất OSM
349           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
350             thường xuyên
351         overpass:
352           title: Overpass API
353           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
354         geofabrik:
355           title: Tải về Geofabrik
356           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
357             thường xuyên
358         metro:
359           title: Bản trích Metro
360           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
361         other:
362           title: Nguồn Khác
363           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
364       options: Tùy chọn
365       format: 'Định dạng:'
366       scale: Tỷ lệ
367       max: tối đa
368       image_size: Hình có Kích cỡ
369       zoom: Thu phóng
370       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
371       latitude: 'Vĩ độ:'
372       longitude: 'Kinh độ:'
373       output: Đầu ra
374       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
375       export_button: Xuất
376   geocoder:
377     search:
378       title:
379         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
380         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
381         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
382           Postcode</a>
383         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
384         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
385           Nominatim</a>
386         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
387         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
388           Nominatim</a>
389         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
390     search_osm_nominatim:
391       prefix:
392         aerialway:
393           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
394           chair_lift: Ghế Cáp treo
395           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
396           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
397           station: Trạm Cáp treo
398         aeroway:
399           aerodrome: Sân bay
400           apron: Sân Đậu Máy bay
401           gate: Cổng
402           helipad: Sân bay Trực thăng
403           runway: Đường băng
404           taxiway: Đường lăn
405           terminal: Nhà ga Sân bay
406         amenity:
407           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
408           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
409           atm: Máy Rút tiền Tự động
410           bank: Ngân hàng
411           bar: Quán rượu
412           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
413           bench: Ghế
414           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
415           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
416           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
417           boat_rental: Cho thuê Tàu
418           brothel: Nhà chứa
419           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
420           bus_station: Bến Xe buýt
421           cafe: Quán Cà phê
422           car_rental: Chỗ Mướn Xe
423           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
424           car_wash: Tiệm Rửa Xe
425           casino: Sòng bạc
426           charging_station: Trạm Sạc Pin
427           childcare: Nhà Giữ Trẻ
428           cinema: Rạp phim
429           clinic: Phòng khám
430           clock: Đồng hồ
431           college: Trường Cao đẳng
432           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
433           courthouse: Tòa
434           crematorium: Lò Hỏa táng
435           dentist: Nha sĩ
436           doctors: Bác sĩ
437           dormitory: Ký túc xá
438           drinking_water: Vòi Nước uống
439           driving_school: Trường Lái xe
440           embassy: Tòa Đại sứ
441           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
442           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
443           ferry_terminal: Trạm Phà
444           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
445           fire_station: Trạm Cứu hỏa
446           food_court: Khu Ẩm thực
447           fountain: Vòi nước
448           fuel: Cây xăng
449           gambling: Xe Cáp treo Lớn
450           grave_yard: Nghĩa địa
451           gym: Nhà Thể dục
452           health_centre: Trung tâm Y tế
453           hospital: Bệnh viện
454           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
455           ice_cream: Tiệm Kem
456           kindergarten: Tiểu học
457           library: Thư viện
458           market: Chợ
459           marketplace: Chợ phiên
460           monastery: Nhà tu
461           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
462           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
463           nursery: Nhà trẻ
464           nursing_home: Viện Dưỡng lão
465           office: Văn phòng
466           parking: Chỗ Đậu xe
467           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
468           pharmacy: Nhà thuốc
469           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
470           police: Cảnh sát
471           post_box: Hòm thư
472           post_office: Bưu điện
473           preschool: Trường Mầm non
474           prison: Nhà tù
475           pub: Quán rượu
476           public_building: Tòa nhà Công cộng
477           reception_area: Phòng Tiếp khách
478           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
479           restaurant: Nhà hàng
480           retirement_home: Nhà về hưu
481           sauna: Nhà Tắm hơi
482           school: Trường học
483           shelter: Nơi Trú ẩn
484           shop: Tiệm
485           shower: Vòi tắm
486           social_centre: Hội trường
487           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
488           social_facility: Cơ quan Xã hội
489           studio: Studio
490           swimming_pool: Hồ tắm
491           taxi: Taxi
492           telephone: Điện thoại Công cộng
493           theatre: Nhà hát
494           toilets: Vệ sinh
495           townhall: Thị sảnh
496           university: Trường Đại học
497           vending_machine: Máy Bán hàng
498           veterinary: Phẫu thuật Thú y
499           village_hall: Trụ sở Làng
500           waste_basket: Thùng rác
501           waste_disposal: Thùng rác
502           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
503         boundary:
504           administrative: Biên giới Hành chính
505           census: Biên giới Điều tra Dân số
506           national_park: Vườn quốc gia
507           protected_area: Khu bảo tồn
508         bridge:
509           aqueduct: Cống nước
510           suspension: Cầu Treo
511           swing: Cầu Quay
512           viaduct: Cầu Cạn
513           "yes": Cầu
514         building:
515           "yes": Tòa nhà
516         craft:
517           brewery: Nhà máy Bia
518           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
519           electrician: Thợ Lắp điện
520           gardener: Thợ Làm vườn
521           painter: Thợ Sơn
522           photographer: Nhà Chụp hình
523           plumber: Thợ Sửa Ống nước
524           shoemaker: Thợ Đóng giày
525           tailor: Tiệm May
526           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
527         emergency:
528           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
529           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
530           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
531           phone: Điện thoại Khẩn cấp
532         highway:
533           abandoned: Đường Bỏ hoang
534           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
535           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
536           bus_stop: Trạm Xe buýt
537           construction: Đường Đang Xây
538           cycleway: Đường Xe đạp
539           elevator: Thang máy
540           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
541           footway: Đường Đi bộ
542           ford: Khúc Sông Cạn
543           living_street: Đường Hàng xóm
544           milestone: Mốc
545           motorway: Đường Cao tốc
546           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
547           motorway_link: Đường Cao tốc
548           path: Lối
549           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
550           platform: Sân ga
551           primary: Đường Chính
552           primary_link: Đường Chính
553           proposed: Đường được Đề nghị
554           raceway: Đường đua
555           residential: Ngõ Dân cư
556           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
557           road: Đường
558           secondary: Đường Lớn
559           secondary_link: Đường Lớn
560           service: Ngách
561           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
562           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
563           steps: Cầu thang
564           street_lamp: Đèn Đường phố
565           tertiary: Phố
566           tertiary_link: Phố
567           track: Đường mòn
568           traffic_signals: Đèn Giao thông
569           trail: Đường mòn
570           trunk: Xa lộ
571           trunk_link: Xa lộ
572           unclassified: Ngõ
573           unsurfaced: Đường Không Lát
574           "yes": Đường
575         historic:
576           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
577           battlefield: Chiến trường
578           boundary_stone: Mốc Biên giới
579           building: Tòa nhà Lịch sử
580           bunker: Boong ke
581           castle: Lâu đài
582           church: Nhà thờ
583           city_gate: Cổng Thành phố
584           citywalls: Tường Thành phố
585           fort: Pháo đài
586           heritage: Nơi Di sản
587           house: Nhà ở
588           icon: Thánh tượng
589           manor: Trang viên
590           memorial: Vật Tưởng niệm
591           mine: Mỏ
592           monument: Công trình Tưởng niệm
593           roman_road: Đường La Mã
594           ruins: Tàn tích
595           stone: Đá
596           tomb: Mộ
597           tower: Tháp
598           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
599           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
600           wreck: Xác Tàu Đắm
601         junction:
602           "yes": Giao lộ
603         landuse:
604           allotments: Khu Vườn Gia đình
605           basin: Lưu vực
606           brownfield: Cánh đồng Nâu
607           cemetery: Nghĩa địa
608           commercial: Khu vực Thương mại
609           conservation: Bảo tồn
610           construction: Công trường Xây dựng
611           farm: Trại
612           farmland: Trại
613           farmyard: Sân Trại
614           forest: Rừng Trồng Cây
615           garages: Ga ra
616           grass: Cỏ
617           greenfield: Cánh đồng Xanh
618           industrial: Khu vực Công nghiệp
619           landfill: Nơi Đổ Rác
620           meadow: Đồng cỏ
621           military: Khu vực Quân sự
622           mine: Mỏ
623           orchard: Vườn Cây
624           quarry: Mỏ Đá
625           railway: Đường sắt
626           recreation_ground: Sân chơi
627           reservoir: Bể nước
628           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
629           residential: Khu vực Nhà ở
630           retail: Khu vực Buôn bán
631           road: Đất của con Đường
632           village_green: Sân Làng
633           vineyard: Vườn Nho
634           "yes": Sử dụng đất
635         leisure:
636           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
637           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
638           club: Câu lạc bộ
639           common: Đất Công
640           dog_park: Công viên Chó
641           fishing: Hồ Đánh cá
642           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
643           fitness_station: Trạm Thể dục
644           garden: Vườn
645           golf_course: Sân Golf
646           horse_riding: Cưỡi Ngựa
647           ice_rink: Sân băng
648           marina: Bến tàu
649           miniature_golf: Golf Nhỏ
650           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
651           park: Công viên
652           pitch: Sân cỏ
653           playground: Sân chơi
654           recreation_ground: Sân Giải trí
655           resort: Khu Nghỉ mát
656           sauna: Nhà Tắm hơi
657           slipway: Bến tàu
658           sports_centre: Trung tâm Thể thao
659           stadium: Sân vận động
660           swimming_pool: Hồ Bơi
661           track: Đường Chạy
662           water_park: Công viên Nước
663           "yes": Giải trí
664         man_made:
665           lighthouse: Hải đăng
666           pipeline: Ống dẫn
667           tower: Tháp
668           works: Nhà máy
669           "yes": Nhân tạo
670         military:
671           airfield: Sân bay Không quân
672           barracks: Trại Lính
673           bunker: Boong ke
674         mountain_pass:
675           "yes": Đèo
676         natural:
677           bay: Vịnh
678           beach: Bãi biển
679           cape: Mũi đất
680           cave_entrance: Cửa vào Hang
681           cliff: Vách đá
682           crater: Miệng Núi
683           dune: Cồn cát
684           fell: Đồi Cằn cỗi
685           fjord: Vịnh hẹp
686           forest: Rừng
687           geyser: Mạch nước Phun
688           glacier: Sông băng
689           grassland: Đồng cỏ
690           heath: Bãi Hoang
691           hill: Đồi
692           island: Đảo
693           land: Đất
694           marsh: Đầm lầy
695           moor: Truông
696           mud: Bùn
697           peak: Đỉnh
698           point: Mũi đất
699           reef: Rạn san hô
700           ridge: Luống đất
701           rock: Đá
702           saddle: Đèo
703           sand: Cát
704           scree: Sườn Núi Đá
705           scrub: Đất Bụi rậm
706           spring: Suối
707           stone: Đá
708           strait: Eo biển
709           tree: Cây
710           valley: Thung lũng
711           volcano: Núi lửa
712           water: Nước
713           wetland: Đầm lầy
714           wood: Rừng
715         office:
716           accountant: Kế toán viên
717           administrative: Công sở
718           architect: Kiến trúc sư
719           company: Công ty
720           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
721           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
722           government: Văn phòng Chính phủ
723           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
724           lawyer: Luật sư
725           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
726           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
727           travel_agent: Văn phòng Du lịch
728           "yes": Văn phòng
729         place:
730           allotments: Khu Vườn Gia đình
731           block: Khối phố
732           airport: Sân bay
733           city: Thành phố
734           country: Quốc gia
735           county: Quận hạt
736           farm: Trại
737           hamlet: Xóm
738           house: Nhà ở
739           houses: Dãy Nhà
740           island: Đảo
741           islet: Đảo Nhỏ
742           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
743           locality: Địa phương
744           moor: Truông
745           municipality: Đô thị
746           neighbourhood: Hàng xóm
747           postcode: Mã Bưu chính
748           region: Miền
749           sea: Biển
750           state: Tỉnh bang
751           subdivision: Hàng xóm
752           suburb: Ngoại ô
753           town: Thị xã/trấn
754           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
755           village: Làng
756           "yes": Nơi
757         railway:
758           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
759           construction: Đường sắt Đang Xây
760           disused: Đường sắt Không hoạt động
761           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
762           funicular: Đường sắt Leo núi
763           halt: Ga Xép
764           historic_station: Nhà ga Lịch sử
765           junction: Ga Đầu mối
766           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
767           light_rail: Đường sắt Nhẹ
768           miniature: Đường sắt Nhỏ
769           monorail: Đường sắt Một ray
770           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
771           platform: Ke ga
772           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
773           proposed: Đường sắt được Đề nghị
774           spur: Đường sắt Phụ
775           station: Nhà ga
776           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
777           subway: Trạm Xe điện Ngầm
778           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
779           switch: Ghi Đường sắt
780           tram: Đường Xe điện
781           tram_stop: Ga Xép Điện
782         shop:
783           alcohol: Tiệm Rượu
784           antiques: Tiệm Đồ cổ
785           art: Tiệm Nghệ phẩm
786           bakery: Tiệm Bánh
787           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
788           beverages: Tiệm Đồ uống
789           bicycle: Tiệm Xe đạp
790           books: Tiệm Sách
791           boutique: Tiệm Thời trang
792           butcher: Hàng Thịt
793           car: Tiệm Xe hơi
794           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
795           car_repair: Tiệm Sửa Xe
796           carpet: Tiệm Thảm
797           charity: Cửa hàng Từ thiện
798           chemist: Tiệm Dược phẩm
799           clothes: Tiệm Quần áo
800           computer: Tiệm Máy tính
801           confectionery: Tiệm Kẹo
802           convenience: Tiệm Tiện lợi
803           copyshop: Tiệm In ấn
804           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
805           deli: Deli
806           department_store: Cửa hàng Bách hóa
807           discount: Cửa hàng Giảm giá
808           doityourself: Tiệm Ngũ kim
809           dry_cleaning: Hấp tẩy
810           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
811           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
812           farm: Tiệm Nông cụ
813           fashion: Tiệm Thời trang
814           fish: Tiệm Cá
815           florist: Tiệm Hoa
816           food: Tiệm Thực phẩm
817           funeral_directors: Nhà tang lễ
818           furniture: Tiệm Đồ đạc
819           gallery: Thư viện Ảnh
820           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
821           general: Tiệm Đồ
822           gift: Tiệm Quà tặng
823           greengrocer: Tiệm Rau quả
824           grocery: Tiệm Tạp phẩm
825           hairdresser: Tiệm Làm tóc
826           hardware: Tiệm Ngũ kim
827           hifi: Cửa hàng Hi-fi
828           insurance: Bảo hiểm
829           jewelry: Tiệm Kim hoàn
830           kiosk: Quán
831           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
832           mall: Trung tâm Mua sắm
833           market: Chợ
834           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
835           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
836           music: Tiệm Nhạc
837           newsagent: Tiệm Báo
838           optician: Tiệm Kính mắt
839           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
840           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
841           pet: Tiệm Vật nuôi
842           pharmacy: Nhà thuốc
843           photo: Tiệm Rửa Hình
844           salon: Tiệm Làm tóc
845           second_hand: Tiệm Mua lại
846           shoes: Tiệm Giày
847           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
848           sports: Tiệm Thể thao
849           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
850           supermarket: Siêu thị
851           tailor: Tiệm May
852           toys: Tiệm Đồ chơi
853           travel_agency: Văn phòng Du lịch
854           video: Tiệm Phim
855           wine: Tiệm Rượu
856           "yes": Tiệm
857         tourism:
858           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
859           apartment: Khu chung cư
860           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
861           attraction: Nơi Du lịch
862           bed_and_breakfast: Nhà trọ
863           cabin: Túp lều
864           camp_site: Nơi Cắm trại
865           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
866           chalet: Nhà ván
867           gallery: Phòng Tranh
868           guest_house: Nhà khách
869           hostel: Nhà trọ
870           hotel: Khách sạn
871           information: Thông tin
872           motel: Khách sạn Dọc đường
873           museum: Bảo tàng
874           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
875           theme_park: Công viên Giải trí
876           viewpoint: Thắng cảnh
877           zoo: Vườn thú
878         tunnel:
879           culvert: Cống
880           "yes": Đường hầm
881         waterway:
882           artificial: Dòng nước Nhân tạo
883           boatyard: Bãi Thuyền
884           canal: Kênh
885           dam: Đập
886           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
887           ditch: Mương
888           dock: Vũng tàu
889           drain: Cống
890           lock: Âu tàu
891           lock_gate: Âu tàu
892           mooring: Cột neo tàu
893           rapids: Thác ghềnh
894           river: Sông
895           stream: Dòng suối
896           wadi: Dòng sông Vào mùa
897           waterfall: Thác
898           weir: Đập Tràn
899           "yes": Đường thủy
900       admin_levels:
901         level2: Biên giới Quốc gia
902         level4: Biên giới Tỉnh bang
903         level5: Biên giới Miền
904         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
905         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
906         level9: Biên giới Làng
907         level10: Biên giới Khu phố
908     description:
909       title:
910         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
911           Nominatim</a>
912         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
913       types:
914         cities: Thành phố
915         towns: Thị xã
916         places: Địa điểm
917     results:
918       no_results: Không tìm thấy kết quả
919       more_results: Thêm kết quả
920   layouts:
921     logo:
922       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
923     home: Về Vị trí Nhà ở
924     logout: Đăng xuất
925     log_in: Đăng nhập
926     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
927     sign_up: Mở Tài khoản
928     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
929     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
930     edit: Sửa đổi
931     history: Lịch sử
932     export: Xuất
933     data: Dữ liệu
934     export_data: Xuất Dữ liệu
935     gps_traces: Tuyến GPS
936     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
937     user_diaries: Nhật ký
938     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
939     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
940     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
941     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
942     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
943       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
944     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
945     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark},
946       cũng như %{partners} khác.
947     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
948     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
949     partners_bytemark: Bytemark Hosting
950     partners_partners: các công ty bảo trợ
951     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
952     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
953       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
954     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
955       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
956     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
957     help: Trợ giúp
958     about: Giới thiệu
959     copyright: Bản quyền
960     community: Cộng đồng
961     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
962     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
963     foundation: Quỹ OpenStreetMap
964     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
965     make_a_donation:
966       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
967       text: Quyên góp
968     learn_more: Tìm hiểu Thêm
969     more: Thêm
970   license_page:
971     foreign:
972       title: Thông tin về bản dịch này
973       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
974         trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
975       english_link: nguyên bản tiếng Anh
976     native:
977       title: Giới thiệu về trang này
978       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang
979         này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
980       native_link: bản dịch tiếng Việt
981       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
982     legal_babble:
983       title_html: Bản quyền và Giấy phép
984       intro_1_html: |-
985         OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
986         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
987         Commons</a> (ODbL) bởi <a href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
988       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
989         phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
990         và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
991         các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy
992         phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a>
993         đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
994       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
995         theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
996         \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
997       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
998       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng
999         góp vào OpenStreetMap”.
1000       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
1001         Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của
1002         chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn
1003         có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang
1004         bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
1005         muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên
1006         kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không
1007         cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ
1008         các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
1009         trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
1010         creativecommons.org.
1011       credit_3_html: |-
1012         Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1013         Ví dụ:
1014       attribution_example:
1015         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1016         title: Ví dụ ghi công
1017       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1018       more_1_html: |-
1019         Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi tại <a href="http://osmfoundation.org/Licence">OSMF Licence page</a> and the community <a
1020         <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1021       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1022         thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản
1023         đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy
1024         định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy
1025         định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy
1026         định Sử dụng Nominatim</a>.
1027       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1028       contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân
1029         và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia
1030         và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1031       contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://data.wien.gv.at/">Bang
1032         Viên</a> (theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1033         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1034         Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1035         sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1036       contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1037         GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan
1038         (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1039       contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1040         liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp
1041         dữ liệu khác theo \n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501\">Giấy
1042         phép dữ liệu mở NLS</a>."
1043       contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1044         (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1045       contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a
1046         href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1047       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1048         từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.'
1049       contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1050         cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1051         lưu.'
1052       contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1053         Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1054       contributors_footer_1_html: |-
1055         Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1056         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1057       contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1058         ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1059         chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1060       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1061       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1062         bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1063         các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1064       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1065         vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1066         xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1067         trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1068         khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1069   welcome_page:
1070     title: Hoan nghênh!
1071     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu
1072       mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy
1073       cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1074     whats_on_the_map:
1075       title: Mục đích của Bản đồ
1076       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1077         – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ
1078         mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1079       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1080         hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1081         xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ
1082         trực tuyến khác.
1083     basic_terms:
1084       title: Thuật ngữ Cơ bản
1085       paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1086         vào OpenStreetMap:'
1087       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép
1088         sửa đổi bản đồ.
1089       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1090         hàng hoặc một cái cây.
1091       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1092         dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1093       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên
1094         của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1095     questions:
1096       title: Có thắc mắc?
1097       paragraph_1_html: |-
1098         OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1099         <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>.
1100     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1101     add_a_note:
1102       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1103       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1104         tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1105       paragraph_2_html: |-
1106         Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1107         <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1108   fixthemap:
1109     title: Báo cáo lỗi / Sửa bản đồ
1110     how_to_help:
1111       title: Cách giúp đỡ
1112       join_the_community:
1113         title: Tham gia cộng đồng
1114         explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của chúng
1115           tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý tốt nhất
1116           là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu lấy.
1117       add_a_note:
1118         instructions_html: |-
1119           Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1120           Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1121     other_concerns:
1122       title: Vấn đề khác
1123       explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1124         hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1125         bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1126         làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1127   help_page:
1128     title: Trợ giúp
1129     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1130       hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1131     welcome:
1132       url: /welcome
1133       title: Chào mừng đến với OSM
1134       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1135     beginners_guide:
1136       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1137     help:
1138       url: https://help.openstreetmap.org/
1139       title: help.openstreetmap.org
1140       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của
1141         OSM.
1142     forums:
1143       url: http://forum.openstreetmap.org/
1144       title: Diễn đàn
1145     wiki:
1146       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1147       title: wiki.openstreetmap.org
1148       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1149   about_page:
1150     next: Tiếp
1151     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1152     used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng trăm trang Web, ứng dụng di
1153       động, và thiết bị phần cứng'
1154     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo
1155       quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp
1156       thế giới.
1157     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1158     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1159       người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1160       đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1161     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1162     community_driven_html: |-
1163       Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1164       Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1165       Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1166       <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1167     open_data_title: Dữ liệu Mở
1168     open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó
1169       cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng
1170       góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu
1171       theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới
1172       cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1173       Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1174     partners_title: Nhà bảo trợ
1175   notifier:
1176     diary_comment_notification:
1177       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn'
1178       hi: Chào %{to_user},
1179       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap
1180         với tiêu đề %{subject}:'
1181       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1182         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1183     message_notification:
1184       hi: Chào %{to_user},
1185       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1186       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1187         tại %{replyurl}
1188     friend_notification:
1189       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1190       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1191       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1192       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1193     gpx_notification:
1194       greeting: Chào bạn,
1195       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1196       with_description: với miêu tả
1197       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1198       and_no_tags: và không có thẻ
1199       failure:
1200         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1201         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1202         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1203         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1204         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi
1205       success:
1206         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1207         loaded_successfully: |-
1208           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1209           %{possible_points} điểm.
1210     signup_confirm:
1211       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1212       greeting: Chào bạn!
1213       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1214       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1215         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1216         bạn:'
1217       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1218         thông tin về cách bắt đầu.
1219     email_confirm:
1220       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1221     email_confirm_plain:
1222       greeting: Chào bạn,
1223       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1224         thành %{new_address}.
1225       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1226         để xác nhận thay đổi này.
1227     email_confirm_html:
1228       greeting: Chào bạn,
1229       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1230         thành %{new_address}.
1231       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1232         để xác nhận thay đổi này.
1233     lost_password:
1234       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1235     lost_password_plain:
1236       greeting: Chào bạn,
1237       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1238         có địa chỉ thư điện tử này.
1239       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1240         để đặt lại mật khẩu.
1241     lost_password_html:
1242       greeting: Chào bạn,
1243       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1244         có địa chỉ thư điện tử này.
1245       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1246         để đặt lại mật khẩu.
1247     note_comment_notification:
1248       anonymous: Người dùng vô danh
1249       greeting: Chào bạn,
1250       commented:
1251         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1252           bạn'
1253         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1254           mà bạn đang quan tâm'
1255         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1256           %{place}.'
1257         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1258           bản đồ gần %{place}.'
1259       closed:
1260         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1261         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1262           bạn đang quan tâm'
1263         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1264         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1265           ghi chú gần %{place}.'
1266       reopened:
1267         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1268         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1269           đang quan tâm'
1270         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1271         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1272           chú gần %{place}.'
1273       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1274     changeset_comment_notification:
1275       greeting: Chào bạn,
1276       commented:
1277         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1278           của bạn'
1279         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1280           mà bạn đang quan tâm'
1281         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1282           %{time}'
1283         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1284           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1285         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1286         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1287       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1288   message:
1289     inbox:
1290       title: Hộp thư
1291       my_inbox: Hộp thư đến
1292       outbox: đã gửi
1293       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1294       new_messages: '%{count} thư mới'
1295       old_messages: '%{count} thư cũ'
1296       from: Từ
1297       subject: Tiêu đề
1298       date: Ngày
1299       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1300       people_mapping_nearby: những người ở gần
1301     message_summary:
1302       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1303       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1304       reply_button: Trả lời
1305       delete_button: Xóa
1306     new:
1307       title: Gửi thư
1308       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1309       subject: Tiêu đề
1310       body: Nội dung
1311       send_button: Gửi
1312       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1313       message_sent: Thư đã gửi
1314       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1315         tục gửi thư.
1316     no_such_message:
1317       title: Thư không tồn tại
1318       heading: Thư không tồn tại
1319       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1320     outbox:
1321       title: Hộp thư đã gửi
1322       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1323       inbox: thư đến
1324       outbox: thư đã gửi
1325       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1326       to: Tới
1327       subject: Tiêu đề
1328       date: Ngày
1329       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1330       people_mapping_nearby: những người ở gần
1331     reply:
1332       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1333         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1334         xác để trả lời.
1335     read:
1336       title: Đọc thư
1337       from: Từ
1338       subject: Tiêu đề
1339       date: Ngày
1340       reply_button: Trả lời
1341       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1342       back: Quay lại
1343       to: Tới
1344       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1345         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1346         xác để đọc nó.
1347     sent_message_summary:
1348       delete_button: Xóa
1349     mark:
1350       as_read: Thư đã đọc
1351       as_unread: Thư chưa đọc
1352     delete:
1353       deleted: Đã xóa thư
1354   site:
1355     index:
1356       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1357       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1358       permalink: Liên kết Thường trực
1359       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1360       createnote: Thêm ghi chú
1361       license:
1362         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1363           hành theo giấy phép mở
1364       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1365         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1366     edit:
1367       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1368       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1369         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1370       user_page_link: trang cá nhân
1371       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1372       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1373         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải
1374         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1375         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1376       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1377         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1378         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1379       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1380         tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1381       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1382         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1383       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1384       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1385         trong HTML.
1386     sidebar:
1387       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1388       close: Đóng
1389     search:
1390       search: Tìm kiếm
1391       get_directions: Chỉ đường
1392       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1393       from: Từ
1394       to: Đến
1395       where_am_i: Tôi ở đâu?
1396       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1397       submit_text: Đi
1398     key:
1399       table:
1400         entry:
1401           motorway: Đường cao tốc
1402           trunk: Xa lộ
1403           primary: Đường chính
1404           secondary: Đường lớn
1405           unclassified: Đường không phân loại
1406           unsurfaced: Đường không lát
1407           track: Đường mòn
1408           byway: Đường mòn đa mốt
1409           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1410           cycleway: Đường xe đạp
1411           footway: Đường đi bộ
1412           rail: Đường sắt
1413           subway: Đường ngầm
1414           tram:
1415           - Đường sắt nhẹ
1416           - xe điện
1417           cable:
1418           - Đường xe cáp
1419           - ghế cáp treo
1420           runway:
1421           - Đường băng
1422           - đường băng
1423           apron:
1424           - Sân đậu máy bay
1425           - nhà ga hành khách
1426           admin: Biên giới hành chính
1427           forest: Rừng trồng cây
1428           wood: Rừng
1429           golf: Sân golf
1430           park: Công viên
1431           resident: Khu vực nhà ở
1432           tourist: Nơi du lịch
1433           common:
1434           - Đất công
1435           - bãi cỏ
1436           retail: Khu vực buôn bán
1437           industrial: Khu vực công nghiệp
1438           commercial: Khu vực thương mại
1439           heathland: Vùng cây bụi
1440           lake:
1441           - Hồ
1442           - bể nước
1443           farm: Ruộng
1444           brownfield: Cánh đồng nâu
1445           cemetery: Nghĩa địa
1446           allotments: Khu vườn gia đình
1447           pitch: Sân cỏ
1448           centre: Trung tâm thể thao
1449           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1450           military: Khu vực quân sự
1451           school:
1452           - Trường học
1453           - đại học
1454           building: Kiến trúc quan trọng
1455           station: Nhà ga
1456           summit:
1457           - Đỉnh núi
1458           - đồi
1459           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1460           bridge: Đường rắn = cầu
1461           private: Đường riêng
1462           permissive: Đường cho phép
1463           destination: Chỉ giao thông địa phương
1464           construction: Đường đang xây
1465     richtext_area:
1466       edit: Sửa đổi
1467       preview: Xem trước
1468     markdown_help:
1469       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1470       headings: Đề mục
1471       heading: Đề mục
1472       subheading: Đề mục con
1473       unordered: Danh sách không đánh số
1474       ordered: Danh sách đánh số
1475       first: Khoản mục đầu tiên
1476       second: Khoản mục sau
1477       link: Liên kết
1478       text: Văn bản
1479       image: Hình ảnh
1480       alt: Văn bản thay thế
1481       url: URL
1482   trace:
1483     visibility:
1484       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1485       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1486         không có thứ tự)
1487       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1488       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1489         điểm có tên và thời điểm)
1490     create:
1491       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1492       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1493         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1494         thư điện tử lúc khi nó xong.
1495     edit:
1496       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1497       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1498       filename: 'Tên tập tin:'
1499       download: tải về
1500       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1501       points: 'Số nốt:'
1502       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1503       map: bản đồ
1504       edit: sửa đổi
1505       owner: 'Tác giả:'
1506       description: 'Miêu tả:'
1507       tags: 'Thẻ:'
1508       tags_help: dấu phẩy phân cách
1509       save_button: Lưu các Thay đổi
1510       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1511       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1512       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1513     trace_form:
1514       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1515       description: 'Miêu tả:'
1516       tags: 'Thẻ:'
1517       tags_help: dấu phẩy phân cách
1518       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1519       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1520       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1521       upload_button: Tải lên
1522       help: Trợ giúp
1523       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1524     trace_header:
1525       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1526       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1527       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1528       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1529         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1530         đợi kịp.
1531     trace_optionals:
1532       tags: Thẻ
1533     view:
1534       title: Xem tuyến đường %{name}
1535       heading: Xem tuyến đường %{name}
1536       pending: CHƯA XỬ
1537       filename: 'Tên tập tin:'
1538       download: tải về
1539       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1540       points: 'Số nốt:'
1541       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1542       map: bản đồ
1543       edit: sửa đổi
1544       owner: 'Tác giả:'
1545       description: 'Miêu tả:'
1546       tags: 'Thẻ:'
1547       none: Không có
1548       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1549       delete_track: Xóa tuyến đường này
1550       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1551       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1552     trace_paging_nav:
1553       showing_page: Trang %{page}
1554       older: Tuyến đường Cũ hơn
1555       newer: Tuyến đường Mới hơn
1556     trace:
1557       pending: CHƯA XỬ
1558       count_points: '%{count} nốt'
1559       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1560       more: thêm
1561       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1562       view_map: Xem Bản đồ
1563       edit: sửa đổi
1564       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1565       public: CÔNG KHAI
1566       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1567       private: RIÊNG
1568       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1569       by: bởi
1570       in: trong
1571       map: bản đồ
1572     list:
1573       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1574       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1575       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1576       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1577       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1578       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1579         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1580         wiki</a>.
1581     delete:
1582       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1583     make_public:
1584       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1585     offline_warning:
1586       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1587     offline:
1588       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1589       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1590     georss:
1591       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1592     description:
1593       description_with_count: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1594       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1595   application:
1596     require_cookies:
1597       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1598         trình duyệt để tiếp tục.
1599     require_moderator:
1600       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1601     setup_user_auth:
1602       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1603         diện Web để biết chi tiết.
1604       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1605         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1606         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1607   oauth:
1608     oauthorize:
1609       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1610       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1611         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1612         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1613       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1614       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1615       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1616       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1617       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1618       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1619       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1620       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1621     oauthorize_success:
1622       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1623       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1624       verification: Mã xác minh là %{code}.
1625     oauthorize_failure:
1626       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1627       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1628         của bạn.
1629       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1630     revoke:
1631       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1632   oauth_clients:
1633     new:
1634       title: Đăng ký chương trình mới
1635       submit: Đăng ký
1636     edit:
1637       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1638       submit: Sửa đổi
1639     show:
1640       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1641       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1642       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1643       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1644       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1645       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1646       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1647       edit: Sửa đổi Chi tiết
1648       delete: Xóa Trình khách
1649       confirm: Bạn có chắc không?
1650       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1651       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1652       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1653       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1654       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1655       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1656       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1657       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1658     index:
1659       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1660       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1661       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1662       application: Tên Chương trình
1663       issued_at: Lúc Cho phép
1664       revoke: Thu hồi!
1665       my_apps: Trình khách của Tôi
1666       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1667         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1668         được.
1669       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1670       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1671     form:
1672       name: Tên
1673       required: Bắt buộc
1674       url: URL Trang chủ Chương trình
1675       callback_url: URL Gọi lại
1676       support_url: URL Trợ giúp
1677       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1678       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1679       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1680       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1681       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1682       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1683       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1684       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1685     not_found:
1686       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1687     create:
1688       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1689     update:
1690       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1691     destroy:
1692       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1693   user:
1694     login:
1695       title: Đăng nhập
1696       heading: Đăng nhập
1697       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1698       password: 'Mật khẩu:'
1699       openid: '%{logo} OpenID:'
1700       remember: Nhớ tôi
1701       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1702       login_button: Đăng nhập
1703       register now: Mở tài khoản ngay
1704       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1705         và mật khẩu của bạn:'
1706       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1707       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1708       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1709       no account: Chưa có tài khoản?
1710       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1711         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1712         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1713       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1714         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1715         để thảo luận về điều này.
1716       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1717       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1718     logout:
1719       title: Đăng xuất
1720       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1721       logout_button: Đăng xuất
1722     lost_password:
1723       title: Quên mất mật khẩu
1724       heading: Quên mất Mật khẩu?
1725       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1726       new password button: Đặt lại mật khẩu
1727       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1728         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1729       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1730         để bạn đặt nó lại.
1731       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1732     reset_password:
1733       title: Đặt lại mật khẩu
1734       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1735       password: 'Mật khẩu:'
1736       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1737       reset: Đặt lại Mật khẩu
1738       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1739       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1740     new:
1741       title: Mở tài khoản
1742       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
1743         khoản tự động cho bạn.
1744       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a>
1745         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1746       about:
1747         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1748         html: |-
1749           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
1750           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
1751       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
1752         Điều kiện Đóng góp</a>.
1753       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1754       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
1755       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
1756         title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
1757         định quyền riêng tư</a>)
1758       display name: 'Tên hiển thị:'
1759       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
1760         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1761       password: 'Mật khẩu:'
1762       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1763       continue: Mở tài khoản
1764       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1765       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
1766         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
1767         wiki này</a>.
1768       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1769     terms:
1770       title: Điều kiện đóng góp
1771       heading: Điều kiện đóng góp
1772       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
1773         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
1774         bạn hiện tại và tương lai.
1775       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
1776         thuộc về phạm vi công cộng
1777       consider_pd_why: đây là gì?
1778       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1779       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
1780         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
1781         thức</a>'
1782       agree: Chấp nhận
1783       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1784       decline: Từ chối
1785       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
1786         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1787       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
1788       legale_names:
1789         france: Pháp
1790         italy: Ý
1791         rest_of_world: Các nước khác
1792     no_such_user:
1793       title: Người dùng không tồn tại
1794       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1795       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
1796         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1797     view:
1798       my diary: Nhật ký của Tôi
1799       new diary entry: mục nhật ký mới
1800       my edits: Đóng góp của Tôi
1801       my traces: Tuyến đường của Tôi
1802       my notes: Ghi chú của Tôi
1803       my messages: Hộp Tin nhắn
1804       my profile: Trang của Tôi
1805       my settings: Tùy chọn
1806       my comments: Bình luận của Tôi
1807       oauth settings: thiết lập OAuth
1808       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1809       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1810       send message: Gửi Thư
1811       diary: Nhật ký
1812       edits: Đóng góp
1813       traces: Tuyến đường
1814       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1815       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1816       add as friend: Kết Bạn
1817       mapper since: 'Tham gia:'
1818       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1819       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
1820       ct undecided: Chưa quyết định
1821       ct declined: Từ chối
1822       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1823       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
1824       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
1825       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
1826       status: 'Trạng thái:'
1827       spam score: 'Điểm số Spam:'
1828       description: Miêu tả
1829       user location: Vị trí của người dùng
1830       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
1831         dùng ở gần.
1832       settings_link_text: tùy chọn
1833       your friends: Bạn bè của bạn
1834       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1835       km away: cách %{count} km
1836       m away: cách %{count} m
1837       nearby users: Người dùng khác ở gần
1838       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1839       role:
1840         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1841         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1842         grant:
1843           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1844           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1845         revoke:
1846           administrator: Rút quyền quản lý viên
1847           moderator: Rút quyền điều hành viên
1848       block_history: tác vụ cấm người này
1849       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1850       comments: Bình luận
1851       create_block: cấm người dùng này
1852       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1853       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1854       confirm_user: xác nhận người dùng này
1855       hide_user: ẩn tài khoản này
1856       unhide_user: hiện tài khoản này
1857       delete_user: xóa tài khoản này
1858       confirm: Xác nhận
1859       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1860       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1861       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1862       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1863     popup:
1864       your location: Vị trí của bạn
1865       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1866       friend: Người bạn
1867     account:
1868       title: Chỉnh sửa tài khoản
1869       my settings: Tùy chọn
1870       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
1871       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
1872       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1873       openid:
1874         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1875         link text: đây là gì?
1876       public editing:
1877         heading: 'Sửa đổi công khai:'
1878         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1879         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1880         enabled link text: đây là gì?
1881         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1882         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1883       public editing note:
1884         heading: Sửa đổi công khai
1885         text: |-
1886           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
1887           <ul>
1888           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
1889           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
1890           </ul>
1891       contributor terms:
1892         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
1893         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1894         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1895         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
1896           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1897         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
1898           phạm vi công cộng.
1899         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1900         link text: đây là gì?
1901       profile description: 'Tự giới thiệu:'
1902       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
1903       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
1904       image: 'Hình:'
1905       gravatar:
1906         gravatar: Sử dụng Gravatar
1907         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1908         link text: đây là gì?
1909       new image: Thêm hình
1910       keep image: Giữ hình hiện dùng
1911       delete image: Xóa hình hiện dùng
1912       replace image: Thay hình hiện dùng
1913       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1914       home location: 'Vị trí Nhà:'
1915       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1916       latitude: 'Vĩ độ:'
1917       longitude: 'Kinh độ:'
1918       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
1919         đồ?
1920       save changes button: Lưu các Thay đổi
1921       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1922       return to profile: Trở về trang cá nhân
1923       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1924         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1925       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1926     confirm:
1927       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1928       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
1929       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
1930         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
1931       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1932       button: Xác nhận
1933       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1934       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1935       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
1936       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
1937         nhận lần nữa.
1938     confirm_resend:
1939       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
1940         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
1941         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào
1942         danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1943       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1944     confirm_email:
1945       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1946       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
1947         mới.
1948       button: Xác nhận
1949       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1950       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1951     set_home:
1952       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1953     go_public:
1954       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
1955         được phép sửa đổi.
1956     make_friend:
1957       heading: Kết bạn với %{user}?
1958       button: Thêm là người bạn
1959       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
1960       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
1961       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
1962     remove_friend:
1963       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1964       button: Hủy kết nối bạn
1965       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
1966       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
1967     filter:
1968       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1969     list:
1970       title: Người dùng
1971       heading: Người dùng
1972       showing:
1973         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1974         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1975       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
1976       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
1977       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1978       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1979       empty: Không tìm thấy người dùng.
1980     suspended:
1981       title: Tài khoản bị Cấm
1982       heading: Tài khoản bị Cấm
1983       webmaster: chủ trang
1984       body: |-
1985         <p>
1986           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
1987         </p>
1988         <p>
1989           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
1990           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
1991         </p>
1992   user_role:
1993     filter:
1994       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người
1995         dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1996       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1997       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1998       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1999     grant:
2000       title: Xác nhận cấp vai trò
2001       heading: Xác nhận cấp vai trò
2002       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2003       confirm: Xác nhận
2004       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2005         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2006     revoke:
2007       title: Xác nhận rút vai trò
2008       heading: Xác nhận rút vai trò
2009       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2010       confirm: Xác nhận
2011       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2012         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2013   user_block:
2014     model:
2015       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2016         vụ cấm.
2017       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2018     not_found:
2019       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2020       back: Trở về trang đầu
2021     new:
2022       title: Cấm %{name}
2023       heading: Cấm %{name}
2024       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2025         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2026         thể không rành.
2027       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2028       submit: Cấm người dùng
2029       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2030       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2031         gian hợp lý.
2032       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2033       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2034     edit:
2035       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2036       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2037       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2038         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2039         có thể không rành.
2040       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2041         giờ.
2042       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2043       show: Xem tác vụ cấm này
2044       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2045       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2046     filter:
2047       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2048       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2049         xuống.
2050     create:
2051       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2052         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2053       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2054         cấm họ.
2055       flash: Cấm người dùng %{name}.
2056     update:
2057       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2058         sửa đổi nó.
2059       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2060     index:
2061       title: Người dùng bị cấm
2062       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2063       empty: Chưa ai bị cấm.
2064     revoke:
2065       title: Bỏ cấm %{block_on}
2066       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2067       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2068       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2069       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2070       revoke: Bỏ cấm!
2071       flash: Đã bỏ cấm.
2072     period: '%{count} giờ'
2073     partial:
2074       show: Hiện
2075       edit: Sửa đổi
2076       revoke: Bỏ cấm!
2077       confirm: Bạn có chắc không?
2078       display_name: Người bị cấm
2079       creator_name: Người cấm
2080       reason: Lý do cấm
2081       status: Trạng thái
2082       revoker_name: Người bỏ cấm
2083       not_revoked: (không bị hủy)
2084       showing_page: Trang %{page}
2085       next: Sau »
2086       previous: « Trước
2087     helper:
2088       time_future: Hết hạn %{time}.
2089       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2090       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2091     blocks_on:
2092       title: Các tác vụ cấm %{name}
2093       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2094       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2095     blocks_by:
2096       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2097       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2098       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2099     show:
2100       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2101       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2102       time_future: Hết hạn %{time}
2103       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2104       status: Trạng thái
2105       show: Hiện
2106       edit: Sửa đổi
2107       revoke: Bỏ cấm!
2108       confirm: Bạn có chắc không?
2109       reason: 'Lý do cấm:'
2110       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2111       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2112       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2113   note:
2114     description:
2115       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
2116       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
2117       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
2118       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
2119       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
2120       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
2121       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
2122       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
2123     rss:
2124       title: Ghi chú OpenStreetMap
2125       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
2126         khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
2127       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
2128       opened: mở ghi chú (gần %{place})
2129       commented: bình luận mới (gần %{place})
2130       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
2131       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
2132     entry:
2133       comment: Bình luận
2134       full: Ghi chú đầy đủ
2135     mine:
2136       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2137       heading: Ghi chú của %{user}
2138       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2139       id: Mã số
2140       creator: Người tạo
2141       description: Miêu tả
2142       created_at: Lúc tạo
2143       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2144       ago_html: cách đây %{when}
2145   javascripts:
2146     close: Đóng
2147     share:
2148       title: Chia sẻ
2149       cancel: Hủy bỏ
2150       image: Hình ảnh
2151       link: Liên kết hoặc HTML
2152       long_link: Liên kết
2153       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2154       embed: HTML
2155       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2156       format: 'Định dạng:'
2157       scale: 'Tỷ lệ:'
2158       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2159       download: Tải về
2160       short_url: URL Ngắn gọn
2161       include_marker: Ghim trên bản đồ
2162       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2163       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2164       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2165     key:
2166       title: Chú giải Bản đồ
2167       tooltip: Chú giải Bản đồ
2168       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
2169     map:
2170       zoom:
2171         in: Phóng to
2172         out: Thu nhỏ
2173       locate:
2174         title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
2175         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2176       base:
2177         standard: Chuẩn
2178         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2179         transport_map: Bản đồ Giao thông
2180         mapquest: MapQuest Mở
2181         hot: Nhân đạo
2182       layers:
2183         header: Lớp Bản đồ
2184         notes: Ghi chú Bản đồ
2185         data: Dữ liệu Bản đồ
2186         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2187         title: Lớp
2188       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2189       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2190     site:
2191       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2192       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2193       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2194       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2195       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2196       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2197       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2198       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2199     changesets:
2200       show:
2201         comment: Bình luận
2202         subscribe: Theo dõi
2203         unsubscribe: Không theo dõi
2204         hide_comment: ẩn
2205         unhide_comment: bỏ ẩn
2206     notes:
2207       new:
2208         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2209           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2210           thích vấn đề. (Xin vui lòng đừng nhập thông tin cá nhân hoặc sao chép từ
2211           danh bạ hoặc bản đồ có bản quyền.)
2212         add: Thêm Ghi chú
2213       show:
2214         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2215           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2216         hide: Ẩn
2217         resolve: Giải quyết
2218         reactivate: Mở lại
2219         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2220         comment: Bình luận
2221     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2222       chuột vào đây.
2223     directions:
2224       engines:
2225         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2226         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2227         mapquest_bicycle: Xe đạp (MapQuest)
2228         mapquest_car: Xe hơi (MapQuest)
2229         mapquest_foot: Đi bộ (MapQuest)
2230         osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2231       directions: Chỉ đường
2232       distance: Tầm xa
2233       errors:
2234         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2235         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy địa điểm này.
2236       instructions:
2237         continue_on: Chạy thẳng trên
2238         slight_right: Vẹo phải vào
2239         turn_right: Rẽ phải vào
2240         sharp_right: Rẽ ngay sang phải vào
2241         uturn: Quay ngược trên
2242         sharp_left: Rẽ ngay sang trái vào
2243         turn_left: Rẽ trái vào
2244         slight_left: Vẹo trái vào
2245         via_point: (địa điểm trên đường)
2246         follow: Chạy theo
2247         roundabout: Tại đường vòng, chạy sang
2248         leave_roundabout: Bỏ đường vòng –
2249         stay_roundabout: Chạy theo đường vòng –
2250         start: Bắt đầu tại cuối
2251         destination: Tới nơi
2252         against_oneway: Chạy ngược đường một chiều trên
2253         end_oneway: Kết thúc đường một chiều trên
2254         unnamed: (không tên)
2255         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2256       time: Thời gian
2257     query:
2258       node: Nốt
2259       way: Lối
2260       relation: Quan hệ
2261       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2262       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2263       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2264   redaction:
2265     edit:
2266       description: Miêu tả
2267       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2268       submit: Lưu dãy ẩn
2269       title: Sửa đổi dãy ẩn
2270     index:
2271       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2272       heading: Danh sách dãy ẩn
2273       title: Danh sách dãy ẩn
2274     new:
2275       description: Miêu tả
2276       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2277       submit: Ẩn dãy phiên bản
2278       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2279     show:
2280       description: 'Miêu tả:'
2281       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2282       title: Đang xem dãy ẩn
2283       user: 'Người ẩn:'
2284       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2285       destroy: Xóa dãy ẩn này
2286       confirm: Bạn có chắc không?
2287     create:
2288       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2289     update:
2290       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2291     destroy:
2292       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2293         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2294       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2295       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2296 ...