Localisation updates from translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 vi: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Nội dung
11       diary_entry: 
12         language: Ngôn ngữ
13         latitude: Vĩ độ
14         longitude: Kinh độ
15         title: Tiêu đề
16         user: Người dùng
17       friend: 
18         friend: Người bạn
19         user: Người dùng
20       message: 
21         body: Nội dung
22         recipient: Người nhận
23         sender: Người gửi
24         title: Tiêu đề
25       trace: 
26         description: Miêu tả
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         name: Tên
30         public: Công khai
31         size: Kích cỡ
32         user: Người dùng
33         visible: Thấy được
34       user: 
35         active: Tích cực
36         description: Miêu tả
37         display_name: Tên Hiển thị
38         email: Thư điện tử
39         languages: Ngôn ngữ
40         pass_crypt: Mật khẩu
41     models: 
42       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
43       changeset: Bộ thay đổi
44       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
45       country: Quốc gia
46       diary_comment: Bình luận Nhật ký
47       diary_entry: Mục Nhật ký
48       friend: Người bạn
49       language: Ngôn ngữ
50       message: Thư
51       node: Nốt
52       node_tag: Thẻ Nốt
53       notifier: Trình báo
54       old_node: Nốt Cũ
55       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
56       old_relation: Quan hệ Cũ
57       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
58       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
59       old_way: Lối Cũ
60       old_way_node: Nốt Lối Cũ
61       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
62       relation: Quan hệ
63       relation_member: Thành viên Quan hệ
64       relation_tag: Thẻ Quan hệ
65       session: Phiên
66       trace: Tuyến đường
67       tracepoint: Điểm Tuyến đường
68       tracetag: Thẻ Tuyến đường
69       user: Người dùng
70       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
71       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
72       way: Lối
73       way_node: Nốt Lối
74       way_tag: Thẻ Lối
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
78     setup_user_auth: 
79       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
83       changesetxml: Bộ thay đổi XML
84       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
85       feed: 
86         title: Bộ thay đổi {{id}}
87         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Bộ thay đổi
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
92       bounding_box: "Hộp bao:"
93       box: hộp
94       closed_at: "Lúc Đóng:"
95       created_at: "Lúc Tạo:"
96       has_nodes: 
97         one: "Có {{count}} nốt sau:"
98         other: "Có {{count}} nốt sau:"
99       has_relations: 
100         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
102       has_ways: 
103         one: "Có {{count}} lối sau:"
104         other: "Có {{count}} lối sau:"
105       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
106       show_area_box: Hiện Hộp vùng
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Miêu tả:"
109       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
110       edited_by: "Người Sửa đổi:"
111       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
112       version: "Phiên bản:"
113     containing_relation: 
114       entry: Quan hệ {{relation_name}}
115       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
116     map: 
117       deleted: Đã xóa
118       larger: 
119         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
120         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
121         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
122         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
123       loading: Đang tải...
124     navigation: 
125       all: 
126         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
127         next_node_tooltip: Node tiếp theo
128         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
129         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
130         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
131         prev_node_tooltip: Node trước
132         prev_relation_tooltip: Relation trước
133         prev_way_tooltip: Lối trước
134       user: 
135         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
136         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
137         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
138     node: 
139       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
140       download_xml: Tải xuống XML
141       edit: sửa đổi
142       node: Nốt
143       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
144       view_history: xem lịch sử
145     node_details: 
146       coordinates: "Tọa độ:"
147       part_of: "Trực thuộc:"
148     node_history: 
149       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
150       download_xml: Tải xuống XML
151       node_history: Lịch sử Nốt
152       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
153       view_details: xem chi tiết
154     not_found: 
155       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
156       type: 
157         changeset: bộ thay đổi
158         node: nốt
159         relation: quan hệ
160         way: lối
161     paging_nav: 
162       of: trong
163       showing_page: Đang hiện trang
164     relation: 
165       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
166       download_xml: Tải xuống XML
167       relation: Quan hệ
168       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
169       view_history: xem lịch sử
170     relation_details: 
171       members: "Thành viên:"
172       part_of: "Trực thuộc:"
173     relation_history: 
174       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
175       download_xml: Tải xuống XML
176       relation_history: Lịch sử Quan hệ
177       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
178       view_details: xem chi tiết
179     relation_member: 
180       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
181       type: 
182         node: Nốt
183         relation: Quan hệ
184         way: Lối
185     start: 
186       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
187       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
188     start_rjs: 
189       data_frame_title: Dữ liệu
190       data_layer_name: Dữ liệu
191       details: Chi tiết
192       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
193       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
194       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
195       load_data: Tải Dữ liệu
196       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
197       loading: Đang tải...
198       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
199       object_list: 
200         api: Lấy vùng này dùng API
201         back: Liệt kê các đối tượng
202         details: Chi tiết
203         heading: Danh sách đối tượng
204         history: 
205           type: 
206             node: Nốt [[id]]
207             way: Lối [[id]]
208         selected: 
209           type: 
210             node: Nốt [[id]]
211             way: Lối [[id]]
212         type: 
213           node: Nốt
214           way: Lối
215       private_user: người bí mật
216       show_history: Xem Lịch sử
217       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
218       wait: Xin chờ...
219       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
220     tag_details: 
221       tags: "Thẻ:"
222       wiki_link: 
223         key: Trang wiki miêu tả khóa {{key}}
224         tag: Trang wiki miêu tả thẻ {{key}}={{value}}
225       wikipedia_link: Bài {{page}} trên Wikipedia
226     timeout: 
227       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
228       type: 
229         changeset: bộ thay đổi
230         node: nốt
231         relation: quan hệ
232         way: lối
233     way: 
234       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
235       download_xml: Tải xuống XML
236       edit: sửa đổi
237       view_history: xem lịch sử
238       way: Lối
239       way_title: "Lối: {{way_name}}"
240     way_details: 
241       also_part_of: 
242         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
243         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
244       nodes: "Nốt:"
245       part_of: "Thuộc về:"
246     way_history: 
247       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
248       download_xml: Tải xuống XML
249       view_details: xem chi tiết
250       way_history: Lịch sử Lối
251       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
252   changeset: 
253     changeset: 
254       anonymous: Vô danh
255       big_area: (lớn)
256       no_comment: (không có)
257       no_edits: (không có thay đổi)
258       show_area_box: hiện hộp vùng
259       still_editing: (đang mở)
260       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
261     changeset_paging_nav: 
262       next: Sau »
263       previous: « Trước
264       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
265     changesets: 
266       area: Vùng
267       comment: Miêu tả
268       id: ID
269       saved_at: Lúc Lưu
270       user: Người dùng
271     list: 
272       description: Những thay đổi gần đây
273       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
274       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
275       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
276       heading: Các bộ thay đổi
277       heading_bbox: Các bộ thay đổi
278       heading_user: Các bộ thay đổi
279       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
280       title: Các bộ thay đổi
281       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
282       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
283       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
284     timeout: 
285       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
286   diary_entry: 
287     diary_comment: 
288       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
289       confirm: Xác nhận
290       hide_link: Ẩn bình luận này
291     diary_entry: 
292       comment_count: 
293         one: 1 bình luận
294         other: "{{count}} bình luận"
295       comment_link: Bình luận về mục này
296       confirm: Xác nhận
297       edit_link: Sửa đổi mục này
298       hide_link: Ẩn mục này
299       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
300       reply_link: Trả lời mục này
301     edit: 
302       body: "Nội dung:"
303       language: "Ngôn ngữ:"
304       latitude: "Vĩ độ:"
305       location: "Vị trí:"
306       longitude: "Kinh độ:"
307       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
308       save_button: Lưu
309       subject: "Tiêu đề:"
310       title: Sửa đổi mục nhật ký
311       use_map_link: sử dụng bản đồ
312     feed: 
313       all: 
314         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
315         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
316       language: 
317         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
318         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
319       user: 
320         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
321         title: Các mục nhật ký của {{user}}
322     list: 
323       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
324       new: Mục Nhật ký Mới
325       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
326       newer_entries: Mục Sau
327       no_entries: Chưa có mục nhật ký
328       older_entries: Mục Trước
329       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
330       title: Các Nhật ký Cá nhân
331       user_title: Nhật ký của {{user}}
332     location: 
333       edit: Sửa
334       location: "Vị trí:"
335       view: Xem
336     new: 
337       title: Mục Nhật ký Mới
338     no_such_entry: 
339       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
340       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
341       title: Mục nhật ký không tồn tại
342     no_such_user: 
343       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
344       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
345       title: Người dùng không tồn tại
346     view: 
347       leave_a_comment: Bình luận
348       login: Đăng nhập
349       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
350       save_button: Lưu
351       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
352       user_title: Nhật ký của {{user}}
353   export: 
354     start: 
355       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
356       area_to_export: Vùng để Xuất
357       embeddable_html: HTML để Nhúng
358       export_button: Xuất
359       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
360       format: "Định dạng:"
361       format_to_export: Định dạng Xuất
362       image_size: Hình có Kích cỡ
363       latitude: "Vĩ độ:"
364       licence: Giấy phép
365       longitude: "Kinh độ:"
366       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
367       mapnik_image: Hình Mapnik
368       max: tối đa
369       options: Tùy chọn
370       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
371       osmarender_image: Hình Osmarender
372       output: Đầu ra
373       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
374       scale: Tỷ lệ
375       too_large: 
376         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
377         heading: Khu vực Lớn quá
378       zoom: Thu phóng
379     start_rjs: 
380       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
381       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
382       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
383       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
384       export: Xuất
385       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
386       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
387   geocoder: 
388     description: 
389       title: 
390         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
392         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
393       types: 
394         cities: Thành phố
395         places: Địa điểm
396         towns: Thị xã
397     description_osm_namefinder: 
398       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
399     direction: 
400       east: đông
401       north: bắc
402       north_east: đông bắc
403       north_west: tây bắc
404       south: nam
405       south_east: đông nam
406       south_west: tây nam
407       west: tây
408     distance: 
409       one: khoảng 1 km
410       other: khoảng {{count}} km
411       zero: không tới 1 km
412     results: 
413       more_results: Thêm kết quả
414       no_results: Không tìm thấy kết quả
415     search: 
416       title: 
417         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
418         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
419         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
420         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
421         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
422         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
423         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
424     search_osm_namefinder: 
425       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
426       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
427     search_osm_nominatim: 
428       prefix: 
429         amenity: 
430           airport: Sân bay
431           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
432           atm: Máy Rút tiền Tự động
433           auditorium: Phòng hội họp
434           bank: Ngân hàng
435           bar: Quán Rượu
436           bench: Ghế
437           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
438           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
439           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
440           bus_station: Trạm xe bus
441           cafe: Quán Cà phê
442           car_rental: Chỗ Mướn Xe
443           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
444           car_wash: Tiệm Rửa Xe
445           casino: Sòng bạc
446           cinema: Rạp phim
447           club: Câu lạc bộ
448           college: Trường Cao đẳng
449           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
450           courthouse: Tòa
451           crematorium: Lò Hỏa táng
452           dentist: Nha sĩ
453           doctors: Bác sĩ
454           dormitory: Ký túc xá
455           drinking_water: Vòi Nước uống
456           driving_school: Trường Lái xe
457           embassy: Tòa Đại sứ
458           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
459           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
460           ferry_terminal: Trạm Phà
461           fire_hydrant: Vòi nước Máy
462           fire_station: Trạm Cứu hỏa
463           fountain: Vòi nước
464           fuel: Cây xăng
465           grave_yard: Nghĩa địa
466           gym: Nhà Thể dục
467           health_centre: Trung tâm Y tế
468           hospital: Bệnh viện
469           hotel: Khách sạn
470           ice_cream: Tiệm Kem
471           kindergarten: Tiểu học
472           library: Thư viện
473           market: Chợ
474           marketplace: Chợ phiên
475           nursery: Nhà trẻ
476           office: Văn phòng
477           park: Công viên
478           parking: Chỗ Đậu xe
479           pharmacy: Nhà thuốc
480           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
481           police: Cảnh sát
482           post_box: Hòm thư
483           post_office: Bưu điện
484           preschool: Trường Mầm non
485           prison: Nhà tù
486           pub: Quán rượu
487           public_market: Chợ phiên
488           restaurant: Nhà hàng
489           sauna: Nhà Tắm hơi
490           school: Trường học
491           shop: Tiệm
492           shopping: Tiệm
493           supermarket: Siêu thị
494           taxi: Taxi
495           telephone: Điện thoại Công cộng
496           theatre: Nhà hát
497           toilets: Vệ sinh
498           townhall: Thị sảnh
499           university: Trường Đại học
500           vending_machine: Máy Bán hàng
501           waste_basket: Thùng rác
502           wifi: Điểm Truy cập Không dây
503           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
504         boundary: 
505           administrative: Biên giới Hành chính
506         building: 
507           bunker: Boong ke
508           church: Nhà thờ
509           city_hall: Trụ sở Thành phố
510           commercial: Tòa nhà Thương mại
511           dormitory: Ký túc xá
512           entrance: Cửa vào
513           garage: Ga ra
514           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
515           hotel: Khách sạn
516           house: Nhà ở
517           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
518           office: Tòa nhà Văn phòng
519           residential: Nhà ở
520           school: Nhà trường
521           shop: Tiệm
522           stadium: Sân vận động
523           store: Tiệm
524           tower: Tháp
525           train_station: Nhà ga
526           university: Tòa nhà Đại học
527           "yes": Tòa nhà
528         highway: 
529           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
530           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
531           construction: Đường Đang Xây
532           cycleway: Đường Xe đạp
533           distance_marker: Cây số
534           footway: Đường bộ
535           gate: Cổng
536           living_street: Đường Hàng xóm
537           minor: Đường Nhỏ
538           motorway: Đường Cao tốc
539           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
540           motorway_link: Đường Cao tốc
541           path: Lối
542           pedestrian: Đường bộ Lớn
543           platform: Sân ga
544           primary: Đường Chính
545           primary_link: Đường Chính
546           raceway: Đường đua
547           residential: Đường Nhà ở
548           road: Đường
549           secondary: Đường Lớn
550           secondary_link: Đường Lớn
551           service: Đường phụ
552           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
553           steps: Cầu thang
554           stile: Cửa xoay
555           tertiary: Đường Lớn
556           track: Đường mòn
557           trail: Đường mòn
558           trunk: Xa lộ
559           trunk_link: Xa lộ
560           unclassified: Đường Không Phân loại
561           unsurfaced: Đường Không Lát
562         historic: 
563           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
564           battlefield: Chiến trường
565           boundary_stone: Mốc Biên giới
566           building: Tòa nhà
567           castle: Lâu đài
568           church: Nhà thờ
569           house: Nhà ở
570           icon: Thánh tượng
571           manor: Trang viên
572           memorial: Đài Tưởng niệm
573           mine: Mỏ
574           monument: Đài Kỷ niệm
575           museum: Bảo tàng
576           ruins: Tàn tích
577           tower: Tháp
578           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
579           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
580         landuse: 
581           allotments: Khu Vườn Gia đình
582           basin: Lưu vực
583           cemetery: Nghĩa địa
584           commercial: Khu vực Thương mại
585           conservation: Bảo tồn
586           construction: Công trường Xây dựng
587           farm: Trại
588           farmland: Trại
589           farmyard: Sân Trại
590           forest: Rừng Trồng Cây
591           grass: Cỏ
592           industrial: Khu vực Công nghiệp
593           landfill: Nơi Đổ Rác
594           meadow: Đồng cỏ
595           military: Khu vực Quân sự
596           mine: Mỏ
597           mountain: Núi
598           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
599           park: Công viên
600           piste: Đường Trượt tuyết
601           plaza: Quảng trường
602           quarry: Mỏ Đá
603           railway: Đường sắt
604           recreation_ground: Sân chơi
605           reservoir: Bể nước
606           residential: Khu vực Nhà ở
607           retail: Khu vực Buôn bán
608           vineyard: Vườn Nho
609           wetland: Đầm lầy
610           wood: Rừng
611         leisure: 
612           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
613           fishing: Hồ Đánh cá
614           garden: Vườn
615           golf_course: Sân Golf
616           ice_rink: Sân băng
617           marina: Bến tàu
618           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
619           park: Công viên
620           pitch: Bãi Thể thao
621           playground: Sân chơi
622           recreation_ground: Sân Giải trí
623           sports_centre: Trung tâm Thể thao
624           stadium: Sân vận động
625           swimming_pool: Hồ Bơi
626           water_park: Công viên Nước
627         natural: 
628           bay: Vịnh
629           beach: Bãi biển
630           cape: Mũi đất
631           cave_entrance: Cửa vào Hang
632           channel: Eo biển
633           cliff: Vách đá
634           coastline: Bờ biển
635           fjord: Vịnh hẹp
636           geyser: Mạch nước Phun
637           glacier: Sông băng
638           heath: Bãi Hoang
639           hill: Đồi
640           island: Đảo
641           land: Đất
642           marsh: Đầm lầy
643           moor: Truông
644           peak: Đỉnh
645           point: Mũi đất
646           reef: Rạn san hô
647           ridge: Luống đất
648           river: Sông
649           rock: Đá
650           spring: Suối
651           strait: Eo biển
652           tree: Cây
653           valley: Thung lũng
654           volcano: Núi lửa
655           water: Nước
656           wetland: Đầm lầy
657           wetlands: Đầm lầy
658           wood: Rừng
659         place: 
660           airport: Sân bay
661           city: Thành phố
662           country: Quốc gia
663           county: Quận hạt
664           farm: Trại
665           hamlet: Xóm
666           house: Nhà ở
667           houses: Dãy Nhà
668           island: Đảo
669           locality: Địa phương
670           postcode: Mã Bưu điện
671           region: Miền
672           sea: Biển
673           state: Tỉnh bang
674           subdivision: Hàng xóm
675           suburb: Ngoại ô
676           town: Thị xã/trấn
677           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
678           village: Làng
679         railway: 
680           construction: Đường sắt Đang Xây
681           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
682           funicular: Đường sắt Leo núi
683           historic_station: Nhà ga Lịch sử
684           junction: Ga Đầu mối
685           light_rail: Đường sắt nhẹ
686           monorail: Đường Một Ray
687           station: Nhà ga
688           subway: Trạm Xe điện Ngầm
689           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
690           tram: Đường Xe điện
691         shop: 
692           bakery: Tiệm Bánh
693           bicycle: Tiệm Xe đạp
694           books: Tiệm Sách
695           butcher: Tiệm Thịt
696           car: Tiệm Xe hơi
697           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
698           car_repair: Tiệm Sửa Xe
699           carpet: Tiệm Thảm
700           chemist: Nhà thuốc
701           clothes: Tiệm Quần áo
702           computer: Tiệm Máy tính
703           confectionery: Tiệm Kẹo
704           convenience: Tiệm Tập hóa
705           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
706           doityourself: Tiệm Ngũ kim
707           drugstore: Nhà thuốc
708           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
709           fashion: Tiệm Thời trang
710           fish: Tiệm Cá
711           florist: Tiệm Hoa
712           food: Tiệm Thực phẩm
713           grocery: Tiệm Tạp phẩm
714           hairdresser: Tiệm Làm tóc
715           insurance: Bảo hiểm
716           jewelry: Tiệm Kim hoàn
717           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
718           mall: Trung tâm Mua sắm
719           market: Chợ
720           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
721           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
722           music: Tiệm Nhạc
723           newsagent: Tiệm Báo
724           optician: Tiệm Kính mắt
725           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
726           photo: Tiệm Rửa Hình
727           salon: Tiệm Làm tóc
728           shoes: Tiệm Giày
729           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
730           sports: Tiệm Thể thao
731           supermarket: Siêu thị
732           toys: Tiệm Đồ chơi
733           travel_agency: Văn phòng Du lịch
734           video: Tiệm Phim
735         tourism: 
736           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
737           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
738           attraction: Nơi Du lịch
739           bed_and_breakfast: Nhà trọ
740           cabin: Túp lều
741           camp_site: Nơi Cắm trại
742           chalet: Nhà ván
743           hostel: Nhà trọ
744           hotel: Khách sạn
745           information: Thông tin
746           lean_to: Nhà chái
747           motel: Khách sạn Dọc đường
748           museum: Bảo tàng
749           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
750           theme_park: Công viên Giải trí
751           valley: Thung lũng
752           viewpoint: Thắng cảnh
753           zoo: Vườn thú
754         waterway: 
755           canal: Kênh
756           dam: Đập
757           rapids: Thác ghềnh
758           river: Sông
759           riverbank: Bờ sông
760           stream: Dòng suối
761           wadi: Dòng sông Vào mùa
762           waterfall: Thác
763   javascripts: 
764     map: 
765       base: 
766         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
767         mapnik: Mapnik
768         noname: Không tên
769         osmarender: Osmarender
770       overlays: 
771         maplint: Maplint
772     site: 
773       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
774       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
775       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
776       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
777       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
778       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
779   layouts: 
780     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
781     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
782     donate_link_text: quyên góp
783     edit: Sửa đổi
784     export: Xuất
785     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
786     gps_traces: Tuyến đường GPS
787     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
788     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
789     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
790     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
791     history: Lịch sử
792     home: nhà
793     home_tooltip: Về vị trí nhà
794     inbox: hộp thư ({{count}})
795     inbox_tooltip: 
796       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
797       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
798       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
799     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
800     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
801     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
802     intro_3_partners: wiki
803     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
804     license: 
805       alt: CC BY-SA 2.0
806       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
807     log_in: đăng nhập
808     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
809     logo: 
810       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
811     logout: đăng xuất
812     logout_tooltip: Đăng xuất
813     make_a_donation: 
814       text: Quyên góp
815       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
816     news_blog: Blog Tin tức
817     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
818     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
819     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
820     shop: Tiệm
821     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
822     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
823     sign_up: đăng ký
824     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
825     sotm2010: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2010, The State of the Map (Tình trạng Bản đồ), ngày 9–11 tháng 7 tại Girona, Tây Ban Nha!
826     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
827     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
828     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
829     view: Xem
830     view_tooltip: Xem bản đồ
831     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
832     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
833   license_page: 
834     foreign: 
835       english_link: nguyên bản tiếng Anh
836       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang {{english_original_link}}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
837       title: Thông tin về bản dịch này
838     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Google Maps hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
839     native: 
840       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
841       native_link: bản dịch tiếng Việt
842       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về {{native_link}} của trang này hoặc {{mapping_link}} thay vì đọc mãi.
843       title: Giới thiệu về trang này
844   message: 
845     delete: 
846       deleted: Đã xóa thư
847     inbox: 
848       date: Ngày
849       from: Từ
850       my_inbox: Hộp thư đến
851       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
852       outbox: đã gửi
853       people_mapping_nearby: những người ở gần
854       subject: Tiêu đề
855       title: Hộp thư
856       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
857     mark: 
858       as_read: Thư đã đọc
859       as_unread: Thư chưa đọc
860     message_summary: 
861       delete_button: Xóa
862       read_button: Đánh dấu là đã đọc
863       reply_button: Trả lời
864       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
865     new: 
866       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
867       body: Nội dung
868       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
869       message_sent: Thư đã gửi
870       send_button: Gửi
871       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
872       subject: Tiêu đề
873       title: Gửi thư
874     no_such_message: 
875       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
876       heading: Thư không tồn tại
877       title: Thư không tồn tại
878     no_such_user: 
879       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
880       heading: Người dùng không tồn tại
881       title: Người dùng không tồn tại
882     outbox: 
883       date: Ngày
884       inbox: thư đến
885       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
886       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
887       outbox: thư đã gửi
888       people_mapping_nearby: những người ở gần
889       subject: Tiêu đề
890       title: Hộp thư đã gửi
891       to: Tới
892       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
893     read: 
894       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
895       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
896       date: Ngày
897       from: Từ
898       reading_your_messages: Đọc thư
899       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
900       reply_button: Trả lời
901       subject: Tiêu đề
902       title: Đọc thư
903       to: Tới
904       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
905       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
906     reply: 
907       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
908     sent_message_summary: 
909       delete_button: Xóa
910   notifier: 
911     diary_comment_notification: 
912       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
913       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
914       hi: Chào {{to_user}},
915       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
916     email_confirm: 
917       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
918     email_confirm_html: 
919       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
920       greeting: Chào bạn,
921       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
922     email_confirm_plain: 
923       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
924       greeting: Chào bạn,
925       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
926       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
927     friend_notification: 
928       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
929       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
930       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
931       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
932     gpx_notification: 
933       and_no_tags: và không có thẻ
934       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
935       failure: 
936         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
937         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
938         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
939         more_info_2: "vấn đề này tại:"
940         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
941       greeting: Chào bạn,
942       success: 
943         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
944         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
945       with_description: với miêu tả
946       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
947     lost_password: 
948       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
949     lost_password_html: 
950       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
951       greeting: Chào bạn,
952       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
953     lost_password_plain: 
954       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
955       greeting: Hi,
956       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
957       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
958     message_notification: 
959       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
960       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
961       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
962       hi: Chào {{to_user}},
963     signup_confirm: 
964       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
965     signup_confirm_html: 
966       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
967       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
968       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
969       greeting: Chào bạn!
970       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
971       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
972       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
973       more_videos_here: thêm video tại đây
974       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
975       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
976       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
977     signup_confirm_plain: 
978       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
979       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
980       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
981       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
982       current_user_2: "tại:"
983       greeting: Chào bạn!
984       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
985       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
986       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
987       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
988       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
989       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
990       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
991       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
992       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
993       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
994   oauth: 
995     oauthorize: 
996       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
997       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
998       allow_to: "Cho phép trình khách:"
999       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1000       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1001       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1002       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1003       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1004     revoke: 
1005       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
1006   oauth_clients: 
1007     create: 
1008       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1009     destroy: 
1010       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1011     edit: 
1012       submit: Sửa đổi
1013       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1014     form: 
1015       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1016       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1017       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1018       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1019       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1020       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1021       callback_url: URL Gọi lại
1022       name: Tên
1023       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1024       required: Bắt buộc
1025       support_url: URL Trợ giúp
1026       url: URL Trang chủ Chương trình
1027     index: 
1028       application: Tên Chương trình
1029       issued_at: Lúc Cho phép
1030       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1031       my_apps: Trình khách của Tôi
1032       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1033       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1034       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1035       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1036       revoke: Thu hồi!
1037       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1038     new: 
1039       submit: Đăng ký
1040       title: Đăng ký chương trình mới
1041     not_found: 
1042       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
1043     show: 
1044       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1045       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1046       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1047       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1048       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1049       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1050       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1051       authorize_url: "Cho phép URL:"
1052       edit: Sửa đổi Chi tiết
1053       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1054       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1055       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1056       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1057       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
1058       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1059     update: 
1060       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1061   site: 
1062     edit: 
1063       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1064       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1065       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1066       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
1067       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1068       user_page_link: trang cá nhân
1069     index: 
1070       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1071       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1072       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1073       license: 
1074         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1075         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
1076         project_name: Dự án OpenStreetMap
1077       permalink: Liên kết Thường trực
1078       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1079     key: 
1080       map_key: Chú giải
1081       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
1082       table: 
1083         entry: 
1084           admin: Biên giới hành chính
1085           allotments: Khu vườn gia đình
1086           apron: 
1087             - Sân đậu máy bay
1088             - nhà ga hành khách
1089           bridge: Đường rắn = cầu
1090           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1091           brownfield: Sân để trống
1092           building: Kiến trúc quan trọng
1093           byway: Đường mòn đa mốt
1094           cable: 
1095             - Đường xe cáp
1096             - ski lift
1097           cemetery: Nghĩa địa
1098           centre: Trung tâm thể thao
1099           commercial: Khu vực thương mại
1100           common: 
1101             - Đất công
1102             - bãi cỏ
1103           construction: Đường đang xây
1104           cycleway: Đường xe đạp
1105           destination: Chỉ giao thông địa phương
1106           farm: Ruộng
1107           footway: Đường đi bộ
1108           forest: Rừng trồng cây
1109           golf: Sân golf
1110           heathland: Vùng cây bụi
1111           industrial: Khu vực công nghiệp
1112           lake: 
1113             - Hồ
1114             - bể nước
1115           military: Khu vực quân sự
1116           motorway: Đường cao tốc
1117           park: Công viên
1118           permissive: Đường cho phép
1119           pitch: Sân thể thao
1120           primary: Đường chính
1121           private: Đường riêng
1122           rail: Đường sắt
1123           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1124           resident: Khu vực nhà ở
1125           retail: Khu vực buôn bán
1126           runway: 
1127             - Đường băng
1128             - đường lăn
1129           school: 
1130             - Trường học
1131             - đại học
1132           secondary: Đường lớn
1133           station: Nhà ga
1134           subway: Đường ngầm
1135           summit: 
1136             - Đỉnh núi
1137             - đồi
1138           tourist: Nơi du lịch
1139           track: Đường mòn
1140           tram: 
1141             - Đường sắt nhẹ
1142             - xe điện
1143           trunk: Xa lộ
1144           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1145           unclassified: Đường không phân loại
1146           unsurfaced: Đường không lát
1147           wood: Rừng
1148         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
1149     search: 
1150       search: Tìm kiếm
1151       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1152       submit_text: Đi
1153       where_am_i: Tôi ở đâu?
1154       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1155     sidebar: 
1156       close: Đóng
1157       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1158   time: 
1159     formats: 
1160       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1161   trace: 
1162     create: 
1163       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1164       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1165     delete: 
1166       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1167     edit: 
1168       description: "Miêu tả:"
1169       download: tải xuống
1170       edit: sửa đổi
1171       filename: "Tên tập tin:"
1172       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1173       map: bản đồ
1174       owner: "Tác giả:"
1175       points: "Số nốt:"
1176       save_button: Lưu các Thay đổi
1177       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1178       tags: "Thẻ:"
1179       tags_help: dấu phẩy phân cách
1180       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1181       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1182       visibility: "Mức độ truy cập:"
1183       visibility_help: có nghĩa là gì?
1184       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1185     list: 
1186       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1187       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1188       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1189       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1190     make_public: 
1191       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1192     no_such_user: 
1193       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1194       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1195       title: Người dùng không tồn tại
1196     offline: 
1197       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1198       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1199     offline_warning: 
1200       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1201     trace: 
1202       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1203       by: bởi
1204       count_points: "{{count}} nốt"
1205       edit: sửa đổi
1206       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1207       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1208       in: trong
1209       map: bản đồ
1210       more: thêm
1211       pending: CHƯA XỬ
1212       private: RIÊNG
1213       public: CÔNG KHAI
1214       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1215       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1216       view_map: Xem Bản đồ
1217     trace_form: 
1218       description: Miêu tả
1219       help: Trợ giúp
1220       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1221       tags: Thẻ
1222       tags_help: dấu phẩy phân cách
1223       upload_button: Tải lên
1224       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1225       visibility: "Mức độ truy cập:"
1226       visibility_help: có nghĩa là gì?
1227       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1228     trace_header: 
1229       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1230       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
1231       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1232       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1233     trace_optionals: 
1234       tags: Thẻ
1235     trace_paging_nav: 
1236       next: Sau »
1237       previous: « Trước
1238       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1239     view: 
1240       delete_track: Xóa tuyến đường này
1241       description: "Miêu tả:"
1242       download: tải xuống
1243       edit: sửa đổi
1244       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1245       filename: "Tên tập tin:"
1246       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1247       map: bản đồ
1248       none: Không có
1249       owner: "Tác giả:"
1250       pending: CHƯA XỬ
1251       points: "Số nốt:"
1252       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1253       tags: "Thẻ:"
1254       title: Xem tuyến đường {{name}}
1255       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1256       uploaded: "Lúc tải lên:"
1257       visibility: "Mức độ truy cập:"
1258     visibility: 
1259       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1260       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1261       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1262       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1263   user: 
1264     account: 
1265       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1266       delete image: Xóa hình hiện dùng
1267       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1268       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1269       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1270       home location: "Vị trí Nhà:"
1271       image: "Hình:"
1272       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1273       keep image: Giữ hình hiện dùng
1274       latitude: "Vĩ độ:"
1275       longitude: "Kinh độ:"
1276       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1277       my settings: Tùy chọn
1278       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1279       new image: Thêm hình
1280       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1281       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1282       profile description: "Tự giới thiệu:"
1283       public editing: 
1284         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1285         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1286         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1287         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1288         enabled link text: có nghĩa là gì?
1289         heading: "Sửa đổi công khai:"
1290       public editing note: 
1291         heading: Sửa đổi công khai
1292         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1293       replace image: Thay hình hiện dùng
1294       return to profile: Trở về trang cá nhân
1295       save changes button: Lưu các Thay đổi
1296       title: Chỉnh sửa tài khoản
1297       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1298     confirm: 
1299       button: Xác nhận
1300       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
1301       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1302       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1303       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1304     confirm_email: 
1305       button: Xác nhận
1306       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1307       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1308       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1309       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1310     filter: 
1311       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1312     go_public: 
1313       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1314     list: 
1315       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1316       empty: Không tìm thấy người dùng.
1317       heading: Người dùng
1318       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1319       showing: 
1320         one: Trang {{page}} ({{page}} trên tổng {{page}})
1321         other: Trang {{page}} ({{page}}–{{page}} trên tổng {{page}})
1322       summary: "{{name}} do {{ip_address}} mở ngày {{date}}"
1323       summary_no_ip: "{{name}} mở ngày {{date}}"
1324       title: Người dùng
1325     login: 
1326       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
1327       account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.
1328       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1329       create_account: mở tài khoản
1330       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1331       heading: Đăng nhập
1332       login_button: Đăng nhập
1333       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1334       password: "Mật khẩu:"
1335       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1336       remember: "Nhớ tôi:"
1337       title: Đăng nhập
1338       webmaster: chủ trang
1339     logout: 
1340       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1341       logout_button: Đăng xuất
1342       title: Đăng xuất
1343     lost_password: 
1344       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1345       heading: Quên mất Mật khẩu?
1346       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1347       new password button: Đặt lại mật khẩu
1348       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1349       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1350       title: Quên mất mật khẩu
1351     make_friend: 
1352       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1353       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1354       success: "{{name}} mới là người bạn."
1355     new: 
1356       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1357       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1358       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1359       continue: Tiếp tục
1360       display name: "Tên hiển thị:"
1361       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1362       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1363       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1364       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1365       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1366       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1367       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1368       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1369       password: "Mật khẩu:"
1370       title: Mở tài khoản
1371     no_such_user: 
1372       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1373       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1374       title: Người dùng không tồn tại
1375     popup: 
1376       friend: Người bạn
1377       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1378       your location: Vị trí của bạn
1379     remove_friend: 
1380       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1381       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1382     reset_password: 
1383       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1384       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1385       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1386       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1387       password: "Mật khẩu:"
1388       reset: Đặt lại Mật khẩu
1389       title: Đặt lại mật khẩu
1390     set_home: 
1391       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1392     suspended: 
1393       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1394       heading: Tài khoản bị Cấm
1395       title: Tài khoản bị Cấm
1396       webmaster: chủ trang
1397     terms: 
1398       agree: Chấp nhận
1399       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1400       consider_pd_why: có nghĩa là gì?
1401       decline: Từ chối
1402       heading: Điều kiện đóng góp
1403       legale_names: 
1404         france: Pháp
1405         italy: Ý
1406         rest_of_world: Các nước khác
1407       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1408       press accept button: Xin hãy đọc kỹ thỏa thuận ở dưới và bấm nút Chấp nhận để mở tài khoản.
1409     view: 
1410       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1411       add as friend: thêm là người bạn
1412       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1413       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1414       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1415       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1416       confirm: Xác nhận
1417       confirm_user: xác nhận người dùng này
1418       create_block: cấm người dùng này
1419       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1420       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1421       delete_user: xóa tài khoản này
1422       description: Miêu tả
1423       diary: nhật ký
1424       edits: đóng góp
1425       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1426       hide_user: ẩn tài khoản này
1427       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1428       km away: cách {{count}} km
1429       m away: cách {{count}} m
1430       mapper since: "Tham gia:"
1431       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1432       my diary: nhật ký của tôi
1433       my edits: đóng góp của tôi
1434       my settings: tùy chọn
1435       my traces: tuyến đường của tôi
1436       nearby users: Người dùng khác ở gần
1437       new diary entry: mục nhật ký mới
1438       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1439       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1440       oauth settings: Thiết lập OAuth
1441       remove as friend: dời người bạn
1442       role: 
1443         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1444         grant: 
1445           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1446           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1447         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1448         revoke: 
1449           administrator: Rút quyền quản lý viên
1450           moderator: Rút quyền điều hành viên
1451       send message: gửi thư
1452       settings_link_text: tùy chọn
1453       spam score: "Điểm số Spam:"
1454       status: "Trạng thái:"
1455       traces: tuyến đường
1456       unhide_user: hiện tài khoản này
1457       user location: Vị trí của người dùng
1458       your friends: Người bạn của bạn
1459   user_block: 
1460     blocks_by: 
1461       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1462       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1463       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1464     blocks_on: 
1465       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1466       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1467       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1468     create: 
1469       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1470       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1471       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1472     edit: 
1473       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1474       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1475       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1476       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1477       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1478       show: Xem tác vụ cấm này
1479       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1480       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1481     filter: 
1482       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1483       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1484       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1485     helper: 
1486       time_future: Hết hạn {{time}}.
1487       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1488       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1489     index: 
1490       empty: Chưa ai bị cấm.
1491       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1492       title: Người dùng bị cấm
1493     model: 
1494       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1495       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1496     new: 
1497       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1498       heading: Cấm {{name}}
1499       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1500       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1501       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1502       submit: Cấm người dùng
1503       title: Cấm {{name}}
1504       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1505       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1506     not_found: 
1507       back: Trở về trang đầu
1508       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1509     partial: 
1510       confirm: Bạn có chắc không?
1511       creator_name: Người cấm
1512       display_name: Người bị cấm
1513       edit: Sửa đổi
1514       not_revoked: (không bị hủy)
1515       reason: Lý do cấm
1516       revoke: Bỏ cấm!
1517       revoker_name: Người bỏ cấm
1518       show: Hiện
1519       status: Trạng thái
1520     period: "{{count}} giờ"
1521     revoke: 
1522       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1523       flash: Đã bỏ cấm.
1524       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1525       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1526       revoke: Bỏ cấm!
1527       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1528       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1529     show: 
1530       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1531       confirm: Bạn có chắc không?
1532       edit: Sửa đổi
1533       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1534       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1535       reason: "Lý do cấm:"
1536       revoke: Bỏ cấm!
1537       revoker: "Người bỏ cấm:"
1538       show: Hiện
1539       status: Trạng thái
1540       time_future: Hết hạn {{time}}
1541       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1542       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1543     update: 
1544       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1545       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1546   user_role: 
1547     filter: 
1548       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1549       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1550       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1551       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1552     grant: 
1553       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1554       confirm: Xác nhận
1555       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1556       heading: Xác nhận cấp vai trò
1557       title: Xác nhận cấp vai trò
1558     revoke: 
1559       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1560       confirm: Xác nhận
1561       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1562       heading: Xác nhận rút vai trò
1563       title: Xác nhận rút vai trò