252fbfc36a6af00e66d88fecb92b707947704212
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Dinhxuanduyet
5 # Author: KhangND
6 # Author: Macofe
7 # Author: Minh Nguyen
8 # Author: Nemo bis
9 # Author: Ninomax
10 # Author: Ruila
11 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
12 ---
13 vi:
14   time:
15     formats:
16       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
17       blog: '%d tháng %m năm %Y'
18   activerecord:
19     models:
20       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
21       changeset: Bộ thay đổi
22       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
23       country: Quốc gia
24       diary_comment: Bình luận Nhật ký
25       diary_entry: Mục Nhật ký
26       friend: Người bạn
27       language: Ngôn ngữ
28       message: Thư
29       node: Nốt
30       node_tag: Thẻ Nốt
31       notifier: Trình báo
32       old_node: Nốt Cũ
33       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
34       old_relation: Quan hệ Cũ
35       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
36       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
37       old_way: Lối Cũ
38       old_way_node: Nốt Lối Cũ
39       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
40       relation: Quan hệ
41       relation_member: Thành viên Quan hệ
42       relation_tag: Thẻ Quan hệ
43       session: Phiên
44       trace: Tuyến đường
45       tracepoint: Điểm Tuyến đường
46       tracetag: Thẻ Tuyến đường
47       user: Người dùng
48       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
49       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
50       way: Lối
51       way_node: Nốt Lối
52       way_tag: Thẻ Lối
53     attributes:
54       diary_comment:
55         body: Nội dung
56       diary_entry:
57         user: Người dùng
58         title: Tiêu đề
59         latitude: Vĩ độ
60         longitude: Kinh độ
61         language: Ngôn ngữ
62       friend:
63         user: Người dùng
64         friend: Người bạn
65       trace:
66         user: Người dùng
67         visible: Thấy được
68         name: Tên
69         size: Kích cỡ
70         latitude: Vĩ độ
71         longitude: Kinh độ
72         public: Công khai
73         description: Miêu tả
74       message:
75         sender: Người gửi
76         title: Tiêu đề
77         body: Nội dung
78         recipient: Người nhận
79       user:
80         email: Thư điện tử
81         active: Tích cực
82         display_name: Tên Hiển thị
83         description: Miêu tả
84         languages: Ngôn ngữ
85         pass_crypt: Mật khẩu
86   editor:
87     default: Mặc định (hiện là %{name})
88     potlatch:
89       name: Potlatch 1
90       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
91     id:
92       name: iD
93       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
94     potlatch2:
95       name: Potlatch 2
96       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
97     remote:
98       name: phần điều khiển từ xa
99       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
100   browse:
101     created: Tạo
102     closed: Đóng
103     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
104     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
105     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
106     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
107     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
108     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
109     version: Phiên bản
110     in_changeset: Bộ thay đổi
111     anonymous: vô danh
112     no_comment: (không miêu tả)
113     part_of: Trực thuộc
114     download_xml: Tải về XML
115     view_history: Xem Lịch sử
116     view_details: Xem Chi tiết
117     location: 'Vị trí:'
118     changeset:
119       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
120       belongs_to: Tác giả
121       node: Các nốt (%{count})
122       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
123       way: Các lối (%{count})
124       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
125       relation: Các quan hệ (%{count})
126       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
127       comment: Bình luận (%{count})
128       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
129         đây %{when}</abbr>
130       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
131       changesetxml: Bộ thay đổi XML
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Bộ thay đổi %{id}
135         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
136       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
137       discussion: Thảo luận
138     node:
139       title: 'Nốt: %{name}'
140       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
141     way:
142       title: 'Lối: %{name}'
143       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
144       nodes: Các nốt
145       also_part_of:
146         one: trực thuộc lối %{related_ways}
147         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
148     relation:
149       title: 'Quan hệ: %{name}'
150       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
151       members: Các thành viên
152     relation_member:
153       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
154       type:
155         node: Nốt
156         way: Lối
157         relation: Quan hệ
158     containing_relation:
159       entry: Quan hệ %{relation_name}
160       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
161     not_found:
162       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
163       type:
164         node: nốt
165         way: lối
166         relation: quan hệ
167         changeset: bộ thay đổi
168         note: ghi chú
169     timeout:
170       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
171       type:
172         node: nốt
173         way: lối
174         relation: quan hệ
175         changeset: bộ thay đổi
176         note: ghi chú
177     redacted:
178       redaction: Dãy ẩn %{id}
179       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
180         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
181       type:
182         node: nốt
183         way: lối
184         relation: quan hệ
185     start_rjs:
186       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
187         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
188         bộ dữ liệu này?
189       load_data: Tải Dữ liệu
190       loading: Đang tải…
191     tag_details:
192       tags: Thẻ
193       wiki_link:
194         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
195         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
196       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
197       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
198       telephone_link: Gọi %{phone_number}
199     note:
200       title: 'Ghi chú: %{id}'
201       new_note: Ghi chú Mới
202       description: Miêu tả
203       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
204       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
205       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
206       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
207       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
208       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
209       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
210         %{when}</abbr>
211       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
212       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
213         %{when}</abbr>
214       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
215       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
216       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
217     query:
218       title: Thăm dò Yếu tố
219       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
220       nearby: Yếu tố lân cận
221       enclosing: Yếu tố bao gồm
222   changeset:
223     changeset_paging_nav:
224       showing_page: Trang %{page}
225       next: Sau »
226       previous: « Trước
227     changeset:
228       anonymous: Vô danh
229       no_edits: (không có thay đổi)
230       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
231     changesets:
232       id: ID
233       saved_at: Lúc Lưu
234       user: Người dùng
235       comment: Miêu tả
236       area: Vùng
237     list:
238       title: Các bộ thay đổi
239       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
240       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
241       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
242       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
243       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
244       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
245       no_more: Hết bộ thay đổi.
246       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
247       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
248       load_more: Tải tiếp
249     timeout:
250       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
251     rss:
252       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
253       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
254       comment: 'Bình luận mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
255       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
256       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
257       full: Thảo luận đầy đủ
258   diary_entry:
259     new:
260       title: Mục Nhật ký Mới
261       publish_button: Đăng
262     list:
263       title: Các Nhật ký Cá nhân
264       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
265       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
266       user_title: Nhật ký của %{user}
267       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
268       new: Mục Nhật ký Mới
269       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
270       no_entries: Chưa có mục nhật ký
271       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
272       older_entries: Mục Trước
273       newer_entries: Mục Sau
274     edit:
275       title: Sửa đổi mục nhật ký
276       subject: 'Tiêu đề:'
277       body: 'Nội dung:'
278       language: 'Ngôn ngữ:'
279       location: 'Vị trí:'
280       latitude: 'Vĩ độ:'
281       longitude: 'Kinh độ:'
282       use_map_link: sử dụng bản đồ
283       save_button: Lưu
284       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
285     view:
286       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
287       user_title: Nhật ký của %{user}
288       leave_a_comment: Bình luận
289       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để bình luận'
290       login: Đăng nhập
291       save_button: Lưu
292     no_such_entry:
293       title: Mục nhật ký không tồn tại
294       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
295       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin
296         hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
297     diary_entry:
298       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
299       comment_link: Bình luận về mục này
300       reply_link: Trả lời mục này
301       comment_count:
302         zero: Chưa có bình luận
303         other: '%{count} bình luận'
304       edit_link: Sửa đổi mục này
305       hide_link: Ẩn mục này
306       confirm: Xác nhận
307     diary_comment:
308       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
309       hide_link: Ẩn bình luận này
310       confirm: Xác nhận
311     location:
312       location: 'Vị trí:'
313       view: Xem
314       edit: Sửa
315     feed:
316       user:
317         title: Các mục nhật ký của %{user}
318         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
319       language:
320         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
321         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
322       all:
323         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
324         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
325     comments:
326       has_commented_on: '%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau'
327       post: Mục nhật ký
328       when: Lúc đăng
329       comment: Bình luận
330       ago: cách đây %{ago}
331       newer_comments: Các Bình luận Sau
332       older_comments: Các Bình luận Trước
333   export:
334     title: Xuất
335     start:
336       area_to_export: Vùng để Xuất
337       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
338       format_to_export: Định dạng Xuất
339       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
340       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
341       embeddable_html: HTML để Nhúng
342       licence: Giấy phép
343       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
344         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
345       too_large:
346         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
347           một trong những nguồn bên dưới:'
348         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
349           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
350           từ một dịch vụ sau:'
351         planet:
352           title: Quả đất OSM
353           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
354             thường xuyên
355         overpass:
356           title: Overpass API
357           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
358         geofabrik:
359           title: Tải về Geofabrik
360           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
361             thường xuyên
362         metro:
363           title: Bản trích Metro
364           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
365         other:
366           title: Nguồn Khác
367           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
368       options: Tùy chọn
369       format: 'Định dạng:'
370       scale: Tỷ lệ
371       max: tối đa
372       image_size: Hình có Kích cỡ
373       zoom: Thu phóng
374       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
375       latitude: 'Vĩ độ:'
376       longitude: 'Kinh độ:'
377       output: Đầu ra
378       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
379       export_button: Xuất
380   geocoder:
381     search:
382       title:
383         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
384         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
385           Postcode</a>
386         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
387         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
388           Nominatim</a>
389         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
390         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
391           Nominatim</a>
392         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
393     search_osm_nominatim:
394       prefix:
395         aerialway:
396           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
397           chair_lift: Ghế Cáp treo
398           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
399           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
400           station: Trạm Cáp treo
401         aeroway:
402           aerodrome: Sân bay
403           apron: Sân Đậu Máy bay
404           gate: Cổng
405           helipad: Sân bay Trực thăng
406           runway: Đường băng
407           taxiway: Đường lăn
408           terminal: Nhà ga Sân bay
409         amenity:
410           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
411           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
412           atm: Máy Rút tiền Tự động
413           bank: Ngân hàng
414           bar: Quán rượu
415           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
416           bench: Ghế
417           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
418           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
419           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
420           boat_rental: Cho thuê Tàu
421           brothel: Nhà chứa
422           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
423           bus_station: Bến Xe buýt
424           cafe: Quán Cà phê
425           car_rental: Chỗ Mướn Xe
426           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
427           car_wash: Tiệm Rửa Xe
428           casino: Sòng bạc
429           charging_station: Trạm Sạc Pin
430           childcare: Nhà Giữ Trẻ
431           cinema: Rạp phim
432           clinic: Phòng khám
433           clock: Đồng hồ
434           college: Trường Cao đẳng
435           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
436           courthouse: Tòa
437           crematorium: Lò Hỏa táng
438           dentist: Nha sĩ
439           doctors: Bác sĩ
440           dormitory: Ký túc xá
441           drinking_water: Vòi Nước uống
442           driving_school: Trường Lái xe
443           embassy: Tòa Đại sứ
444           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
445           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
446           ferry_terminal: Trạm Phà
447           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
448           fire_station: Trạm Cứu hỏa
449           food_court: Khu Ẩm thực
450           fountain: Vòi nước
451           fuel: Cây xăng
452           gambling: Xe Cáp treo Lớn
453           grave_yard: Nghĩa địa
454           gym: Nhà Thể dục
455           health_centre: Trung tâm Y tế
456           hospital: Bệnh viện
457           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
458           ice_cream: Tiệm Kem
459           kindergarten: Tiểu học
460           library: Thư viện
461           market: Chợ
462           marketplace: Chợ phiên
463           monastery: Nhà tu
464           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
465           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
466           nursery: Nhà trẻ
467           nursing_home: Viện Dưỡng lão
468           office: Văn phòng
469           parking: Chỗ Đậu xe
470           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
471           pharmacy: Nhà thuốc
472           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
473           police: Cảnh sát
474           post_box: Hòm thư
475           post_office: Bưu điện
476           preschool: Trường Mầm non
477           prison: Nhà tù
478           pub: Quán rượu
479           public_building: Tòa nhà Công cộng
480           reception_area: Phòng Tiếp khách
481           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
482           restaurant: Nhà hàng
483           retirement_home: Nhà về hưu
484           sauna: Nhà Tắm hơi
485           school: Trường học
486           shelter: Nơi Trú ẩn
487           shop: Tiệm
488           shower: Vòi tắm
489           social_centre: Hội trường
490           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
491           social_facility: Cơ quan Xã hội
492           studio: Studio
493           swimming_pool: Hồ tắm
494           taxi: Taxi
495           telephone: Điện thoại Công cộng
496           theatre: Nhà hát
497           toilets: Vệ sinh
498           townhall: Thị sảnh
499           university: Trường Đại học
500           vending_machine: Máy Bán hàng
501           veterinary: Phẫu thuật Thú y
502           village_hall: Trụ sở Làng
503           waste_basket: Thùng rác
504           waste_disposal: Thùng rác
505           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
506         boundary:
507           administrative: Biên giới Hành chính
508           census: Biên giới Điều tra Dân số
509           national_park: Vườn quốc gia
510           protected_area: Khu bảo tồn
511         bridge:
512           aqueduct: Cống nước
513           suspension: Cầu Treo
514           swing: Cầu Quay
515           viaduct: Cầu Cạn
516           "yes": Cầu
517         building:
518           "yes": Tòa nhà
519         craft:
520           brewery: Nhà máy Bia
521           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
522           electrician: Thợ Lắp điện
523           gardener: Thợ Làm vườn
524           painter: Thợ Sơn
525           photographer: Nhà Chụp hình
526           plumber: Thợ Sửa Ống nước
527           shoemaker: Thợ Đóng giày
528           tailor: Tiệm May
529           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
530         emergency:
531           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
532           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
533           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
534           phone: Điện thoại Khẩn cấp
535         highway:
536           abandoned: Đường Bỏ hoang
537           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
538           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
539           bus_stop: Trạm Xe buýt
540           construction: Đường Đang Xây
541           cycleway: Đường Xe đạp
542           elevator: Thang máy
543           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
544           footway: Đường Đi bộ
545           ford: Khúc Sông Cạn
546           living_street: Đường Hàng xóm
547           milestone: Mốc
548           motorway: Đường Cao tốc
549           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
550           motorway_link: Đường Cao tốc
551           path: Lối
552           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
553           platform: Sân ga
554           primary: Đường Chính
555           primary_link: Đường Chính
556           proposed: Đường được Đề nghị
557           raceway: Đường đua
558           residential: Ngõ Dân cư
559           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
560           road: Đường
561           secondary: Đường Lớn
562           secondary_link: Đường Lớn
563           service: Ngách
564           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
565           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
566           steps: Cầu thang
567           street_lamp: Đèn Đường phố
568           tertiary: Phố
569           tertiary_link: Phố
570           track: Đường mòn
571           traffic_signals: Đèn Giao thông
572           trail: Đường mòn
573           trunk: Xa lộ
574           trunk_link: Xa lộ
575           unclassified: Ngõ
576           unsurfaced: Đường Không Lát
577           "yes": Đường
578         historic:
579           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
580           battlefield: Chiến trường
581           boundary_stone: Mốc Biên giới
582           building: Tòa nhà Lịch sử
583           bunker: Boong ke
584           castle: Lâu đài
585           church: Nhà thờ
586           city_gate: Cổng Thành phố
587           citywalls: Tường Thành phố
588           fort: Pháo đài
589           heritage: Nơi Di sản
590           house: Nhà ở
591           icon: Thánh tượng
592           manor: Trang viên
593           memorial: Vật Tưởng niệm
594           mine: Mỏ
595           monument: Công trình Tưởng niệm
596           roman_road: Đường La Mã
597           ruins: Tàn tích
598           stone: Đá
599           tomb: Mộ
600           tower: Tháp
601           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
602           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
603           wreck: Xác Tàu Đắm
604         junction:
605           "yes": Giao lộ
606         landuse:
607           allotments: Khu Vườn Gia đình
608           basin: Lưu vực
609           brownfield: Cánh đồng Nâu
610           cemetery: Nghĩa địa
611           commercial: Khu vực Thương mại
612           conservation: Bảo tồn
613           construction: Công trường Xây dựng
614           farm: Trại
615           farmland: Trại
616           farmyard: Sân Trại
617           forest: Rừng Trồng Cây
618           garages: Ga ra
619           grass: Cỏ
620           greenfield: Cánh đồng Xanh
621           industrial: Khu vực Công nghiệp
622           landfill: Nơi Đổ Rác
623           meadow: Đồng cỏ
624           military: Khu vực Quân sự
625           mine: Mỏ
626           orchard: Vườn Cây
627           quarry: Mỏ Đá
628           railway: Đường sắt
629           recreation_ground: Sân Giải trí
630           reservoir: Bể nước
631           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
632           residential: Khu vực Nhà ở
633           retail: Khu vực Buôn bán
634           road: Đất của con Đường
635           village_green: Sân Làng
636           vineyard: Vườn Nho
637           "yes": Sử dụng đất
638         leisure:
639           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
640           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
641           club: Câu lạc bộ
642           common: Đất Công
643           dog_park: Công viên Chó
644           fishing: Hồ Đánh cá
645           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
646           fitness_station: Trạm Thể dục
647           garden: Vườn
648           golf_course: Sân Golf
649           horse_riding: Cưỡi Ngựa
650           ice_rink: Sân băng
651           marina: Bến tàu
652           miniature_golf: Golf Nhỏ
653           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
654           park: Công viên
655           pitch: Sân cỏ
656           playground: Sân chơi
657           recreation_ground: Sân Giải trí
658           resort: Khu Nghỉ mát
659           sauna: Nhà Tắm hơi
660           slipway: Bến tàu
661           sports_centre: Trung tâm Thể thao
662           stadium: Sân vận động
663           swimming_pool: Hồ Bơi
664           track: Đường Chạy
665           water_park: Công viên Nước
666           "yes": Giải trí
667         man_made:
668           lighthouse: Hải đăng
669           pipeline: Ống dẫn
670           tower: Tháp
671           works: Nhà máy
672           "yes": Nhân tạo
673         military:
674           airfield: Sân bay Không quân
675           barracks: Trại Lính
676           bunker: Boong ke
677         mountain_pass:
678           "yes": Đèo
679         natural:
680           bay: Vịnh
681           beach: Bãi biển
682           cape: Mũi đất
683           cave_entrance: Cửa vào Hang
684           cliff: Vách đá
685           crater: Miệng Núi
686           dune: Cồn cát
687           fell: Đồi Cằn cỗi
688           fjord: Vịnh hẹp
689           forest: Rừng
690           geyser: Mạch nước Phun
691           glacier: Sông băng
692           grassland: Đồng cỏ
693           heath: Bãi Hoang
694           hill: Đồi
695           island: Đảo
696           land: Đất
697           marsh: Đầm lầy
698           moor: Truông
699           mud: Bùn
700           peak: Đỉnh
701           point: Mũi đất
702           reef: Rạn san hô
703           ridge: Luống đất
704           rock: Đá
705           saddle: Đèo
706           sand: Cát
707           scree: Sườn Núi Đá
708           scrub: Đất Bụi rậm
709           spring: Suối
710           stone: Đá
711           strait: Eo biển
712           tree: Cây
713           valley: Thung lũng
714           volcano: Núi lửa
715           water: Nước
716           wetland: Đầm lầy
717           wood: Rừng
718         office:
719           accountant: Kế toán viên
720           administrative: Công sở
721           architect: Kiến trúc sư
722           company: Công ty
723           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
724           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
725           government: Văn phòng Chính phủ
726           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
727           lawyer: Luật sư
728           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
729           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
730           travel_agent: Văn phòng Du lịch
731           "yes": Văn phòng
732         place:
733           allotments: Khu Vườn Gia đình
734           block: Khối phố
735           airport: Sân bay
736           city: Thành phố
737           country: Quốc gia
738           county: Quận hạt
739           farm: Trại
740           hamlet: Xóm
741           house: Nhà ở
742           houses: Dãy Nhà
743           island: Đảo
744           islet: Đảo Nhỏ
745           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
746           locality: Địa phương
747           moor: Truông
748           municipality: Đô thị
749           neighbourhood: Hàng xóm
750           postcode: Mã Bưu chính
751           region: Miền
752           sea: Biển
753           state: Tỉnh bang
754           subdivision: Hàng xóm
755           suburb: Ngoại ô
756           town: Thị xã/trấn
757           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
758           village: Làng
759           "yes": Nơi
760         railway:
761           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
762           construction: Đường sắt Đang Xây
763           disused: Đường sắt Không hoạt động
764           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
765           funicular: Đường sắt Leo núi
766           halt: Ga Xép
767           historic_station: Nhà ga Lịch sử
768           junction: Ga Đầu mối
769           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
770           light_rail: Đường sắt Nhẹ
771           miniature: Đường sắt Nhỏ
772           monorail: Đường sắt Một ray
773           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
774           platform: Ke ga
775           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
776           proposed: Đường sắt được Đề nghị
777           spur: Đường sắt Phụ
778           station: Nhà ga
779           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
780           subway: Đường ngầm
781           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
782           switch: Ghi Đường sắt
783           tram: Đường Xe điện
784           tram_stop: Ga Xép Điện
785         shop:
786           alcohol: Tiệm Rượu
787           antiques: Tiệm Đồ cổ
788           art: Tiệm Nghệ phẩm
789           bakery: Tiệm Bánh
790           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
791           beverages: Tiệm Đồ uống
792           bicycle: Tiệm Xe đạp
793           books: Tiệm Sách
794           boutique: Tiệm Thời trang
795           butcher: Hàng Thịt
796           car: Tiệm Xe hơi
797           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
798           car_repair: Tiệm Sửa Xe
799           carpet: Tiệm Thảm
800           charity: Cửa hàng Từ thiện
801           chemist: Tiệm Dược phẩm
802           clothes: Tiệm Quần áo
803           computer: Tiệm Máy tính
804           confectionery: Tiệm Kẹo
805           convenience: Tiệm Tiện lợi
806           copyshop: Tiệm In ấn
807           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
808           deli: Deli
809           department_store: Cửa hàng Bách hóa
810           discount: Cửa hàng Giảm giá
811           doityourself: Tiệm Ngũ kim
812           dry_cleaning: Hấp tẩy
813           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
814           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
815           farm: Tiệm Nông cụ
816           fashion: Tiệm Thời trang
817           fish: Tiệm Cá
818           florist: Tiệm Hoa
819           food: Tiệm Thực phẩm
820           funeral_directors: Nhà tang lễ
821           furniture: Tiệm Đồ đạc
822           gallery: Thư viện Ảnh
823           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
824           general: Tiệm Đồ
825           gift: Tiệm Quà tặng
826           greengrocer: Tiệm Rau quả
827           grocery: Tiệm Tạp phẩm
828           hairdresser: Tiệm Làm tóc
829           hardware: Tiệm Ngũ kim
830           hifi: Cửa hàng Hi-fi
831           insurance: Bảo hiểm
832           jewelry: Tiệm Kim hoàn
833           kiosk: Quán
834           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
835           mall: Trung tâm Mua sắm
836           market: Chợ
837           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
838           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
839           music: Tiệm Nhạc
840           newsagent: Tiệm Báo
841           optician: Tiệm Kính mắt
842           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
843           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
844           pet: Tiệm Vật nuôi
845           pharmacy: Nhà thuốc
846           photo: Tiệm Rửa Hình
847           salon: Tiệm Làm tóc
848           second_hand: Tiệm Mua lại
849           shoes: Tiệm Giày
850           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
851           sports: Tiệm Thể thao
852           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
853           supermarket: Siêu thị
854           tailor: Tiệm May
855           toys: Tiệm Đồ chơi
856           travel_agency: Văn phòng Du lịch
857           video: Tiệm Phim
858           wine: Tiệm Rượu
859           "yes": Tiệm
860         tourism:
861           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
862           apartment: Khu chung cư
863           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
864           attraction: Nơi Du lịch
865           bed_and_breakfast: Nhà trọ
866           cabin: Túp lều
867           camp_site: Nơi Cắm trại
868           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
869           chalet: Nhà ván
870           gallery: Phòng Tranh
871           guest_house: Nhà khách
872           hostel: Nhà trọ
873           hotel: Khách sạn
874           information: Thông tin
875           motel: Khách sạn Dọc đường
876           museum: Bảo tàng
877           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
878           theme_park: Công viên Giải trí
879           viewpoint: Thắng cảnh
880           zoo: Vườn thú
881         tunnel:
882           culvert: Cống
883           "yes": Đường hầm
884         waterway:
885           artificial: Dòng nước Nhân tạo
886           boatyard: Bãi Thuyền
887           canal: Kênh
888           dam: Đập
889           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
890           ditch: Mương
891           dock: Vũng tàu
892           drain: Cống
893           lock: Âu tàu
894           lock_gate: Âu tàu
895           mooring: Cột neo tàu
896           rapids: Thác ghềnh
897           river: Sông
898           stream: Dòng suối
899           wadi: Dòng sông Vào mùa
900           waterfall: Thác
901           weir: Đập Tràn
902           "yes": Đường thủy
903       admin_levels:
904         level2: Biên giới Quốc gia
905         level4: Biên giới Tỉnh bang
906         level5: Biên giới Miền
907         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
908         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
909         level9: Biên giới Làng
910         level10: Biên giới Khu phố
911     description:
912       title:
913         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
914           Nominatim</a>
915         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
916       types:
917         cities: Thành phố
918         towns: Thị xã
919         places: Địa điểm
920     results:
921       no_results: Không tìm thấy kết quả
922       more_results: Thêm kết quả
923   layouts:
924     logo:
925       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
926     home: Về Vị trí Nhà ở
927     logout: Đăng xuất
928     log_in: Đăng nhập
929     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
930     sign_up: Mở Tài khoản
931     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
932     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
933     edit: Sửa đổi
934     history: Lịch sử
935     export: Xuất
936     data: Dữ liệu
937     export_data: Xuất Dữ liệu
938     gps_traces: Tuyến GPS
939     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
940     user_diaries: Nhật ký
941     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
942     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
943     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
944     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
945     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
946       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
947     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
948     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark},
949       cũng như %{partners} khác.
950     partners_ucl: UCL
951     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
952     partners_bytemark: Bytemark Hosting
953     partners_partners: các công ty bảo trợ
954     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
955       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
956     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
957       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
958     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
959     help: Trợ giúp
960     about: Giới thiệu
961     copyright: Bản quyền
962     community: Cộng đồng
963     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
964     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
965     foundation: Quỹ OpenStreetMap
966     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
967     make_a_donation:
968       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
969       text: Quyên góp
970     learn_more: Tìm hiểu Thêm
971     more: Thêm
972   license_page:
973     foreign:
974       title: Thông tin về bản dịch này
975       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
976         trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
977       english_link: nguyên bản tiếng Anh
978     native:
979       title: Giới thiệu về trang này
980       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang
981         này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
982       native_link: bản dịch tiếng Việt
983       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
984     legal_babble:
985       title_html: Bản quyền và Giấy phép
986       intro_1_html: |-
987         OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
988         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
989         Commons</a> (ODbL) bởi <a href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
990       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
991         phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
992         và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
993         các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy
994         phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a>
995         đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
996       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
997         theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
998         \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
999       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1000       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng
1001         góp vào OpenStreetMap”.
1002       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
1003         Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của
1004         chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn
1005         có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang
1006         bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
1007         muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên
1008         kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không
1009         cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ
1010         các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
1011         trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
1012         creativecommons.org.
1013       credit_3_html: |-
1014         Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1015         Ví dụ:
1016       attribution_example:
1017         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1018         title: Ví dụ ghi công
1019       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1020       more_1_html: |-
1021         Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi tại <a href="http://osmfoundation.org/Licence">OSMF Licence page</a> and the community <a
1022         <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1023       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1024         thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Quy
1025         định Sử dụng API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Quy
1026         định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Quy
1027         định Sử dụng Nominatim</a>.
1028       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1029       contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân
1030         và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia
1031         và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1032       contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://data.wien.gv.at/">Bang
1033         Viên</a> (theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1034         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1035         Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1036         sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1037       contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1038         GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan
1039         (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1040       contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1041         liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp
1042         dữ liệu khác theo \n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501\">Giấy
1043         phép dữ liệu mở NLS</a>."
1044       contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1045         (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1046       contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a
1047         href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1048       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1049         từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.'
1050       contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ
1051         quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục
1052         Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1053       contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1054         cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1055         lưu.'
1056       contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1057         Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1058       contributors_footer_1_html: |-
1059         Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1060         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1061       contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1062         ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1063         chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1064       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1065       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1066         bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1067         các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1068       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1069         vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1070         xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1071         trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1072         khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1073       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1074       trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều
1075         là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách sử
1076         dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng liên lạc với <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group?uselang=vi">Nhóm
1077         làm việc Giấy phép</a>.
1078   welcome_page:
1079     title: Hoan nghênh!
1080     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu
1081       mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy
1082       cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1083     whats_on_the_map:
1084       title: Mục đích của Bản đồ
1085       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1086         – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ
1087         mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1088       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1089         hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1090         xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ
1091         trực tuyến khác.
1092     basic_terms:
1093       title: Thuật ngữ Cơ bản
1094       paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1095         vào OpenStreetMap:'
1096       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép
1097         sửa đổi bản đồ.
1098       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1099         hàng hoặc một cái cây.
1100       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1101         dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1102       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên
1103         của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1104     rules:
1105       title: Quy định!
1106       paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta mong
1107         muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng. Nếu
1108         bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và tuân theo
1109         các hướng dẫn về việc <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1110         và \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1111         động sửa đổi</a>."
1112     questions:
1113       title: Có thắc mắc?
1114       paragraph_1_html: |-
1115         OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1116         <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>.
1117     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1118     add_a_note:
1119       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1120       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1121         tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1122       paragraph_2_html: |-
1123         Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1124         <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1125   fixthemap:
1126     title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1127     how_to_help:
1128       title: Cách giúp đỡ
1129       join_the_community:
1130         title: Tham gia cộng đồng
1131         explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của chúng
1132           tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý tốt nhất
1133           là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu lấy.
1134       add_a_note:
1135         instructions_html: |-
1136           Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1137           Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1138     other_concerns:
1139       title: Vấn đề khác
1140       explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1141         hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1142         bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1143         làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1144   help_page:
1145     title: Trợ giúp
1146     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1147       hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1148     welcome:
1149       url: /welcome
1150       title: Chào mừng đến với OSM
1151       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1152     beginners_guide:
1153       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1154       title: Hướng dẫn Bắt đầu
1155       description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1156     help:
1157       url: https://help.openstreetmap.org/
1158       title: help.openstreetmap.org
1159       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của
1160         OSM.
1161     mailing_lists:
1162       title: Danh sách thư
1163       description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1164         sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1165     forums:
1166       title: Diễn đàn
1167       description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1168     irc:
1169       title: IRC
1170       description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1171     switch2osm:
1172       title: switch2osm
1173       description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ và
1174         dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1175     wiki:
1176       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1177       title: wiki.openstreetmap.org
1178       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1179   about_page:
1180     next: Tiếp
1181     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1182     used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng di
1183       động, và thiết bị phần cứng'
1184     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo
1185       quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp
1186       thế giới.
1187     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1188     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1189       người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1190       đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1191     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1192     community_driven_html: |-
1193       Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1194       Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1195       Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1196       <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1197     open_data_title: Dữ liệu Mở
1198     open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó
1199       cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng
1200       góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu
1201       theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới
1202       cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1203       Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1204     legal_title: Pháp luật
1205     legal_html: |-
1206       Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='http://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng. Việc sử dụng các dịch vụ do OSMF hoạt động phải tuân theo <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy?uselang=vi">các Quy định Sử dụng Hợp lý</a> và <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi">Quy định về Quyền Riêng tư</a> của chúng tôi.
1207       <br>
1208       Xin vui lòng <a href='http://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc vấn đề pháp luật khác.
1209     partners_title: Nhà bảo trợ
1210   notifier:
1211     diary_comment_notification:
1212       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký'
1213       hi: Chào %{to_user},
1214       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây tại OpenStreetMap
1215         với tiêu đề %{subject}:'
1216       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1217         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1218     message_notification:
1219       hi: Chào %{to_user},
1220       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1221       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1222         tại %{replyurl}
1223     friend_notification:
1224       hi: Chào %{to_user},
1225       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1226       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1227       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1228       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1229     gpx_notification:
1230       greeting: Chào bạn,
1231       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1232       with_description: với miêu tả
1233       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1234       and_no_tags: và không có thẻ
1235       failure:
1236         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1237         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1238         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1239         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1240         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi
1241       success:
1242         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1243         loaded_successfully: |-
1244           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1245           %{possible_points} điểm.
1246     signup_confirm:
1247       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1248       greeting: Chào bạn!
1249       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1250       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1251         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1252         bạn:'
1253       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1254         thông tin về cách bắt đầu.
1255     email_confirm:
1256       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1257     email_confirm_plain:
1258       greeting: Chào bạn,
1259       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1260         thành %{new_address}.
1261       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1262         để xác nhận thay đổi này.
1263     email_confirm_html:
1264       greeting: Chào bạn,
1265       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1266         thành %{new_address}.
1267       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1268         để xác nhận thay đổi này.
1269     lost_password:
1270       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1271     lost_password_plain:
1272       greeting: Chào bạn,
1273       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1274         có địa chỉ thư điện tử này.
1275       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1276         để đặt lại mật khẩu.
1277     lost_password_html:
1278       greeting: Chào bạn,
1279       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1280         có địa chỉ thư điện tử này.
1281       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1282         để đặt lại mật khẩu.
1283     note_comment_notification:
1284       anonymous: Người dùng vô danh
1285       greeting: Chào bạn,
1286       commented:
1287         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1288           bạn'
1289         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1290           mà bạn đang quan tâm'
1291         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1292           %{place}.'
1293         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1294           bản đồ gần %{place}.'
1295       closed:
1296         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1297         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1298           bạn đang quan tâm'
1299         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1300         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1301           ghi chú gần %{place}.'
1302       reopened:
1303         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1304         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1305           đang quan tâm'
1306         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1307         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1308           chú gần %{place}.'
1309       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1310     changeset_comment_notification:
1311       hi: Chào %{to_user},
1312       greeting: Chào bạn,
1313       commented:
1314         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1315           của bạn'
1316         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1317           mà bạn đang quan tâm'
1318         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1319           %{time}'
1320         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1321           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1322         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1323         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1324       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1325       unsubscribe: Để ngừng nhận các thông báo về bộ thay đổi này, mở %{url} và bấm
1326         “Không theo dõi”.
1327   message:
1328     inbox:
1329       title: Hộp thư
1330       my_inbox: Hộp thư đến
1331       outbox: đã gửi
1332       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1333       new_messages: '%{count} thư mới'
1334       old_messages: '%{count} thư cũ'
1335       from: Từ
1336       subject: Tiêu đề
1337       date: Ngày
1338       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1339       people_mapping_nearby: những người ở gần
1340     message_summary:
1341       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1342       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1343       reply_button: Trả lời
1344       delete_button: Xóa
1345     new:
1346       title: Gửi thư
1347       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1348       subject: Tiêu đề
1349       body: Nội dung
1350       send_button: Gửi
1351       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1352       message_sent: Thư đã gửi
1353       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1354         tục gửi thư.
1355     no_such_message:
1356       title: Thư không tồn tại
1357       heading: Thư không tồn tại
1358       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1359     outbox:
1360       title: Hộp thư đã gửi
1361       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1362       inbox: thư đến
1363       outbox: thư đã gửi
1364       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1365       to: Tới
1366       subject: Tiêu đề
1367       date: Ngày
1368       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1369       people_mapping_nearby: những người ở gần
1370     reply:
1371       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1372         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1373         xác để trả lời.
1374     read:
1375       title: Đọc thư
1376       from: Từ
1377       subject: Tiêu đề
1378       date: Ngày
1379       reply_button: Trả lời
1380       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1381       delete_button: Xóa
1382       back: Quay lại
1383       to: Tới
1384       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1385         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1386         xác để đọc nó.
1387     sent_message_summary:
1388       delete_button: Xóa
1389     mark:
1390       as_read: Thư đã đọc
1391       as_unread: Thư chưa đọc
1392     delete:
1393       deleted: Đã xóa thư
1394   site:
1395     index:
1396       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1397       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1398       permalink: Liên kết Thường trực
1399       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1400       createnote: Thêm ghi chú
1401       license:
1402         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1403           hành theo giấy phép mở
1404       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1405         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1406     edit:
1407       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1408       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1409         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1410       user_page_link: trang cá nhân
1411       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1412       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1413         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải
1414         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1415         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1416       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1417         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1418         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1419       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1420         tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1421       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1422         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1423       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1424       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1425         trong HTML.
1426     sidebar:
1427       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1428       close: Đóng
1429     search:
1430       search: Tìm kiếm
1431       get_directions: Chỉ đường
1432       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1433       from: Từ
1434       to: Đến
1435       where_am_i: Tôi ở đâu?
1436       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1437       submit_text: Đi
1438     key:
1439       table:
1440         entry:
1441           motorway: Đường cao tốc
1442           main_road: Đại lộ
1443           trunk: Xa lộ
1444           primary: Đường chính
1445           secondary: Đường lớn
1446           unclassified: Đường không phân loại
1447           track: Đường mòn
1448           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1449           cycleway: Đường xe đạp
1450           cycleway_national: Quốc lộ xe đạp
1451           cycleway_regional: Xa lộ xe đạp
1452           cycleway_local: Đường xe đạp địa phương
1453           footway: Đường đi bộ
1454           rail: Đường sắt
1455           subway: Đường ngầm
1456           tram:
1457           - Đường sắt nhẹ
1458           - xe điện
1459           cable:
1460           - Đường xe cáp
1461           - ghế cáp treo
1462           runway:
1463           - Đường băng
1464           - đường băng
1465           apron:
1466           - Sân đậu máy bay
1467           - nhà ga hành khách
1468           admin: Biên giới hành chính
1469           forest: Rừng trồng cây
1470           wood: Rừng
1471           golf: Sân golf
1472           park: Công viên
1473           resident: Khu vực nhà ở
1474           common:
1475           - Đất công
1476           - bãi cỏ
1477           retail: Khu vực buôn bán
1478           industrial: Khu vực công nghiệp
1479           commercial: Khu vực thương mại
1480           heathland: Vùng cây bụi
1481           lake:
1482           - Hồ
1483           - bể nước
1484           farm: Ruộng
1485           brownfield: Cánh đồng nâu
1486           cemetery: Nghĩa địa
1487           allotments: Khu vườn gia đình
1488           pitch: Sân cỏ
1489           centre: Trung tâm thể thao
1490           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1491           military: Khu vực quân sự
1492           school:
1493           - Trường học
1494           - đại học
1495           building: Kiến trúc quan trọng
1496           station: Nhà ga
1497           summit:
1498           - Đỉnh núi
1499           - đồi
1500           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1501           bridge: Đường rắn = cầu
1502           private: Đường riêng
1503           destination: Chỉ giao thông địa phương
1504           construction: Đường đang xây
1505           bicycle_shop: Tiệm xe đạp
1506           bicycle_parking: Chỗ đậu xe đạp
1507           toilets: Vệ sinh
1508     richtext_area:
1509       edit: Sửa đổi
1510       preview: Xem trước
1511     markdown_help:
1512       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1513       headings: Đề mục
1514       heading: Đề mục
1515       subheading: Đề mục con
1516       unordered: Danh sách không đánh số
1517       ordered: Danh sách đánh số
1518       first: Khoản mục đầu tiên
1519       second: Khoản mục sau
1520       link: Liên kết
1521       text: Văn bản
1522       image: Hình ảnh
1523       alt: Văn bản thay thế
1524       url: URL
1525   trace:
1526     visibility:
1527       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1528       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1529         không có thứ tự)
1530       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1531       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1532         điểm có tên và thời điểm)
1533     create:
1534       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1535       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1536         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1537         thư điện tử lúc khi nó xong.
1538     edit:
1539       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1540       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1541       filename: 'Tên tập tin:'
1542       download: tải về
1543       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1544       points: 'Số nốt:'
1545       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1546       map: bản đồ
1547       edit: sửa đổi
1548       owner: 'Tác giả:'
1549       description: 'Miêu tả:'
1550       tags: 'Thẻ:'
1551       tags_help: dấu phẩy phân cách
1552       save_button: Lưu các Thay đổi
1553       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1554       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1555       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1556     trace_form:
1557       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1558       description: 'Miêu tả:'
1559       tags: 'Thẻ:'
1560       tags_help: dấu phẩy phân cách
1561       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1562       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1563       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1564       upload_button: Tải lên
1565       help: Trợ giúp
1566       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1567     trace_header:
1568       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1569       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1570       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1571       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1572         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1573         đợi kịp.
1574     trace_optionals:
1575       tags: Thẻ
1576     view:
1577       title: Xem tuyến đường %{name}
1578       heading: Xem tuyến đường %{name}
1579       pending: CHƯA XỬ
1580       filename: 'Tên tập tin:'
1581       download: tải về
1582       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1583       points: 'Số nốt:'
1584       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1585       map: bản đồ
1586       edit: sửa đổi
1587       owner: 'Tác giả:'
1588       description: 'Miêu tả:'
1589       tags: 'Thẻ:'
1590       none: Không có
1591       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1592       delete_track: Xóa tuyến đường này
1593       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1594       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1595     trace_paging_nav:
1596       showing_page: Trang %{page}
1597       older: Tuyến đường Cũ hơn
1598       newer: Tuyến đường Mới hơn
1599     trace:
1600       pending: CHƯA XỬ
1601       count_points: '%{count} nốt'
1602       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1603       more: thêm
1604       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1605       view_map: Xem Bản đồ
1606       edit: sửa đổi
1607       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1608       public: CÔNG KHAI
1609       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1610       private: RIÊNG
1611       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1612       by: bởi
1613       in: trong
1614       map: bản đồ
1615     list:
1616       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1617       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1618       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1619       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1620       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1621       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1622         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1623         wiki</a>.
1624     delete:
1625       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1626     make_public:
1627       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1628     offline_warning:
1629       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1630     offline:
1631       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1632       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1633     georss:
1634       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1635     description:
1636       description_with_count:
1637         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1638       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1639   application:
1640     require_cookies:
1641       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1642         trình duyệt để tiếp tục.
1643     require_moderator:
1644       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1645     setup_user_auth:
1646       blocked_zero_hour: Bạn có tin nhắn mới rất quan trọng tại trang Web OpenStreetMap.
1647         Bạn phải đọc tin nhắn này trước khi được phép lưu thêm thay đổi.
1648       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1649         diện Web để biết chi tiết.
1650       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1651         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1652         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1653   oauth:
1654     oauthorize:
1655       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1656       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1657         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1658         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1659       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1660       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1661       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1662       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1663       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1664       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1665       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1666       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1667       grant_access: Cấp phép Truy cập
1668     oauthorize_success:
1669       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1670       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1671       verification: Mã xác minh là %{code}.
1672     oauthorize_failure:
1673       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1674       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1675         của bạn.
1676       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1677     revoke:
1678       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1679     permissions:
1680       missing: Bạn chưa cấp phép cho ứng dụng sử dụng chức năng này
1681   oauth_clients:
1682     new:
1683       title: Đăng ký chương trình mới
1684       submit: Đăng ký
1685     edit:
1686       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1687       submit: Sửa đổi
1688     show:
1689       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1690       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1691       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1692       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1693       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1694       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1695       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1696       edit: Sửa đổi Chi tiết
1697       delete: Xóa Trình khách
1698       confirm: Bạn có chắc không?
1699       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1700       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1701       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1702       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1703       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1704       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1705       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1706       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1707     index:
1708       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1709       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1710       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1711       application: Tên Chương trình
1712       issued_at: Lúc Cho phép
1713       revoke: Thu hồi!
1714       my_apps: Trình khách của Tôi
1715       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1716         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1717         được.
1718       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1719       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1720     form:
1721       name: Tên
1722       required: Bắt buộc
1723       url: URL Trang chủ Chương trình
1724       callback_url: URL Gọi lại
1725       support_url: URL Trợ giúp
1726       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1727       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1728       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1729       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1730       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1731       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1732       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1733       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1734     not_found:
1735       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1736     create:
1737       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1738     update:
1739       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1740     destroy:
1741       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1742   user:
1743     login:
1744       title: Đăng nhập
1745       heading: Đăng nhập
1746       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1747       password: 'Mật khẩu:'
1748       openid: '%{logo} OpenID:'
1749       remember: Nhớ tôi
1750       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1751       login_button: Đăng nhập
1752       register now: Mở tài khoản ngay
1753       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1754         và mật khẩu của bạn:'
1755       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
1756       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1757       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1758       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1759       no account: Chưa có tài khoản?
1760       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1761         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1762         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1763       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1764         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1765         để thảo luận về điều này.
1766       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1767       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1768       auth_providers:
1769         openid:
1770           title: Đăng nhập qua OpenID
1771           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1772         google:
1773           title: Đăng nhập qua Google
1774           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
1775         facebook:
1776           title: Đăng nhập qua Facebook
1777           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
1778         windowslive:
1779           title: Đăng nhập qua Windows Live
1780           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
1781         github:
1782           title: Đăng nhập qua GitHub
1783           alt: Đăng nhập dùng tài khoản GitHub
1784         wikipedia:
1785           title: Đăng nhập qua Wikipedia
1786           alt: Đăng nhập qua Tài khoản Wikipedia
1787         yahoo:
1788           title: Đăng nhập qua Yahoo!
1789           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
1790         wordpress:
1791           title: Đăng nhập qua WordPress
1792           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
1793         aol:
1794           title: Đăng nhập qua AOL
1795           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
1796     logout:
1797       title: Đăng xuất
1798       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1799       logout_button: Đăng xuất
1800     lost_password:
1801       title: Quên mất mật khẩu
1802       heading: Quên mất Mật khẩu?
1803       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1804       new password button: Đặt lại mật khẩu
1805       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1806         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1807       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1808         để bạn đặt nó lại.
1809       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1810     reset_password:
1811       title: Đặt lại mật khẩu
1812       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1813       password: 'Mật khẩu:'
1814       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1815       reset: Đặt lại Mật khẩu
1816       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1817       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1818     new:
1819       title: Mở tài khoản
1820       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
1821         khoản tự động cho bạn.
1822       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1823         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1824       about:
1825         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1826         html: |-
1827           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
1828           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
1829       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
1830         Điều kiện Đóng góp</a>.
1831       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1832       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
1833       not displayed publicly: Địa chỉ thư điện tử của bạn không được hiển thị công
1834         khai (xem thêm chi tiết trong <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
1835         title="Quy định quyền riêng tư OSMF, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
1836         định quyền riêng tư</a> của chúng tôi)
1837       display name: 'Tên hiển thị:'
1838       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
1839         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1840       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
1841       password: 'Mật khẩu:'
1842       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1843       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
1844       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
1845         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
1846       continue: Mở tài khoản
1847       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1848       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
1849         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
1850         wiki này</a>.
1851       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1852     terms:
1853       title: Điều kiện đóng góp
1854       heading: Điều kiện đóng góp
1855       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
1856         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
1857         bạn hiện tại và tương lai.
1858       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
1859         thuộc về phạm vi công cộng
1860       consider_pd_why: đây là gì?
1861       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1862       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
1863         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
1864         thức</a>'
1865       agree: Chấp nhận
1866       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1867       decline: Từ chối
1868       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
1869         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1870       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
1871       legale_names:
1872         france: Pháp
1873         italy: Ý
1874         rest_of_world: Các nước khác
1875     no_such_user:
1876       title: Người dùng không tồn tại
1877       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1878       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
1879         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1880       deleted: đã xóa
1881     view:
1882       my diary: Nhật ký của Tôi
1883       new diary entry: mục nhật ký mới
1884       my edits: Đóng góp của Tôi
1885       my traces: Tuyến đường của Tôi
1886       my notes: Ghi chú của Tôi
1887       my messages: Hộp Tin nhắn
1888       my profile: Trang của Tôi
1889       my settings: Tùy chọn
1890       my comments: Bình luận của Tôi
1891       oauth settings: thiết lập OAuth
1892       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1893       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1894       send message: Gửi Thư
1895       diary: Nhật ký
1896       edits: Đóng góp
1897       traces: Tuyến đường
1898       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1899       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1900       add as friend: Kết Bạn
1901       mapper since: 'Tham gia:'
1902       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1903       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
1904       ct undecided: Chưa quyết định
1905       ct declined: Từ chối
1906       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1907       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
1908       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
1909       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
1910       status: 'Trạng thái:'
1911       spam score: 'Điểm số Spam:'
1912       description: Miêu tả
1913       user location: Vị trí của người dùng
1914       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
1915         dùng ở gần.
1916       settings_link_text: tùy chọn
1917       your friends: Bạn bè của bạn
1918       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1919       km away: cách %{count} km
1920       m away: cách %{count} m
1921       nearby users: Người dùng khác ở gần
1922       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1923       role:
1924         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1925         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1926         grant:
1927           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1928           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1929         revoke:
1930           administrator: Rút quyền quản lý viên
1931           moderator: Rút quyền điều hành viên
1932       block_history: Tác vụ Cấm Người Này
1933       moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
1934       comments: Bình luận
1935       create_block: Cấm Người dùng Này
1936       activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
1937       deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
1938       confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
1939       hide_user: Ẩn Tài khoản Này
1940       unhide_user: Hiện Tài khoản Này
1941       delete_user: Xóa Tài khoản Này
1942       confirm: Xác nhận
1943       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1944       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1945       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1946       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1947     popup:
1948       your location: Vị trí của bạn
1949       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1950       friend: Người bạn
1951     account:
1952       title: Chỉnh sửa tài khoản
1953       my settings: Tùy chọn
1954       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
1955       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
1956       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1957       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
1958       openid:
1959         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1960         link text: đây là gì?
1961       public editing:
1962         heading: 'Sửa đổi công khai:'
1963         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1964         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1965         enabled link text: đây là gì?
1966         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. Tất cả các sửa đổi truớc là
1967           vô danh.
1968         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1969       public editing note:
1970         heading: Sửa đổi công khai
1971         text: |-
1972           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
1973           <ul>
1974           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
1975           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
1976           </ul>
1977       contributor terms:
1978         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
1979         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1980         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1981         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
1982           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1983         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
1984           phạm vi công cộng.
1985         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1986         link text: đây là gì?
1987       profile description: 'Tự giới thiệu:'
1988       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
1989       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
1990       image: 'Hình:'
1991       gravatar:
1992         gravatar: Sử dụng Gravatar
1993         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1994         link text: đây là gì?
1995         disabled: Hình Gravatar của bạn đã bị tắt.
1996         enabled: Hình Gravatar của bạn đã bị kích hoạt.
1997       new image: Thêm hình
1998       keep image: Giữ hình hiện dùng
1999       delete image: Xóa hình hiện dùng
2000       replace image: Thay hình hiện dùng
2001       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
2002       home location: 'Vị trí Nhà:'
2003       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
2004       latitude: 'Vĩ độ:'
2005       longitude: 'Kinh độ:'
2006       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
2007         đồ?
2008       save changes button: Lưu các Thay đổi
2009       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
2010       return to profile: Trở về trang cá nhân
2011       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2012         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
2013       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2014     confirm:
2015       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
2016       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
2017       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
2018         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
2019       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
2020       button: Xác nhận
2021       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
2022       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
2023       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2024       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2025         nhận lần nữa.
2026     confirm_resend:
2027       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
2028         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
2029         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách trắng, vì
2030         chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2031       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2032     confirm_email:
2033       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2034       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2035         mới.
2036       button: Xác nhận
2037       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2038       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2039       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2040     set_home:
2041       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2042     go_public:
2043       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2044         được phép sửa đổi.
2045     make_friend:
2046       heading: Kết bạn với %{user}?
2047       button: Thêm là người bạn
2048       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
2049       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
2050       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
2051     remove_friend:
2052       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
2053       button: Hủy kết nối bạn
2054       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
2055       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
2056     filter:
2057       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
2058     list:
2059       title: Người dùng
2060       heading: Người dùng
2061       showing:
2062         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2063         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2064       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2065       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
2066       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2067       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2068       empty: Không tìm thấy người dùng.
2069     suspended:
2070       title: Tài khoản bị Cấm
2071       heading: Tài khoản bị Cấm
2072       webmaster: chủ trang
2073       body: |-
2074         <p>
2075           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2076         </p>
2077         <p>
2078           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2079           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2080         </p>
2081     auth_failure:
2082       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2083       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2084       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2085       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2086       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2087     auth_association:
2088       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2089       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2090         biểu mẫu bên dưới.
2091       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2092         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2093         bạn trong tùy chọn.
2094   user_role:
2095     filter:
2096       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người
2097         dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
2098       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2099       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2100       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2101     grant:
2102       title: Xác nhận cấp vai trò
2103       heading: Xác nhận cấp vai trò
2104       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2105       confirm: Xác nhận
2106       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2107         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2108     revoke:
2109       title: Xác nhận rút vai trò
2110       heading: Xác nhận rút vai trò
2111       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2112       confirm: Xác nhận
2113       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2114         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2115   user_block:
2116     model:
2117       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2118         vụ cấm.
2119       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2120     not_found:
2121       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2122       back: Trở về trang đầu
2123     new:
2124       title: Cấm %{name}
2125       heading: Cấm %{name}
2126       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2127         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2128         thể không rành.
2129       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2130       submit: Cấm người dùng
2131       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2132       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2133         gian hợp lý.
2134       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2135       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2136     edit:
2137       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2138       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2139       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2140         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2141         có thể không rành.
2142       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2143         giờ.
2144       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2145       show: Xem tác vụ cấm này
2146       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2147       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2148     filter:
2149       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2150       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2151         xuống.
2152     create:
2153       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2154         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2155       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2156         cấm họ.
2157       flash: Cấm người dùng %{name}.
2158     update:
2159       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2160         sửa đổi nó.
2161       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2162     index:
2163       title: Người dùng bị cấm
2164       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2165       empty: Chưa ai bị cấm.
2166     revoke:
2167       title: Bỏ cấm %{block_on}
2168       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2169       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2170       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2171       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2172       revoke: Bỏ cấm!
2173       flash: Đã bỏ cấm.
2174     period: '%{count} giờ'
2175     partial:
2176       show: Hiện
2177       edit: Sửa đổi
2178       revoke: Bỏ cấm!
2179       confirm: Bạn có chắc không?
2180       display_name: Người bị cấm
2181       creator_name: Người cấm
2182       reason: Lý do cấm
2183       status: Trạng thái
2184       revoker_name: Người bỏ cấm
2185       not_revoked: (không bị hủy)
2186       showing_page: Trang %{page}
2187       next: Sau »
2188       previous: « Trước
2189     helper:
2190       time_future: Hết hạn %{time}.
2191       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2192       time_future_and_until_login: Kết thúc %{time} nữa sau khi người dùng đăng nhập.
2193       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2194     blocks_on:
2195       title: Các tác vụ cấm %{name}
2196       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2197       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2198     blocks_by:
2199       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2200       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2201       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2202     show:
2203       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2204       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2205       time_future: Hết hạn %{time}
2206       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2207       created: Tạo
2208       ago: cách đây %{time}
2209       status: Trạng thái
2210       show: Hiện
2211       edit: Sửa đổi
2212       revoke: Bỏ cấm!
2213       confirm: Bạn có chắc không?
2214       reason: 'Lý do cấm:'
2215       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2216       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2217       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2218   note:
2219     description:
2220       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
2221       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
2222       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
2223       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
2224       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
2225       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
2226       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
2227       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
2228     rss:
2229       title: Ghi chú OpenStreetMap
2230       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
2231         khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
2232       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
2233       opened: mở ghi chú (gần %{place})
2234       commented: bình luận mới (gần %{place})
2235       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
2236       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
2237     entry:
2238       comment: Bình luận
2239       full: Ghi chú đầy đủ
2240     mine:
2241       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2242       heading: Ghi chú của %{user}
2243       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2244       id: Mã số
2245       creator: Người tạo
2246       description: Miêu tả
2247       created_at: Lúc tạo
2248       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2249       ago_html: cách đây %{when}
2250   javascripts:
2251     close: Đóng
2252     share:
2253       title: Chia sẻ
2254       cancel: Hủy bỏ
2255       image: Hình ảnh
2256       link: Liên kết hoặc HTML
2257       long_link: Liên kết
2258       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2259       geo_uri: URI geo
2260       embed: HTML
2261       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2262       format: 'Định dạng:'
2263       scale: 'Tỷ lệ:'
2264       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2265       download: Tải về
2266       short_url: URL Ngắn gọn
2267       include_marker: Ghim trên bản đồ
2268       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2269       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2270       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2271       only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
2272     embed:
2273       report_problem: Báo vấn đề
2274     key:
2275       title: Chú giải Bản đồ
2276       tooltip: Chú giải Bản đồ
2277       tooltip_disabled: Bảng Chú giải không có sẵn cho lớp này
2278     map:
2279       zoom:
2280         in: Phóng to
2281         out: Thu nhỏ
2282       locate:
2283         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2284         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2285       base:
2286         standard: Chuẩn
2287         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2288         transport_map: Bản đồ Giao thông
2289         hot: Nhân đạo
2290       layers:
2291         header: Lớp Bản đồ
2292         notes: Ghi chú Bản đồ
2293         data: Dữ liệu Bản đồ
2294         gps: Tuyến đường GPS Công khai
2295         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2296         title: Lớp
2297       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2298       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2299     site:
2300       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2301       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2302       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2303       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2304       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2305       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2306       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2307       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2308     changesets:
2309       show:
2310         comment: Bình luận
2311         subscribe: Theo dõi
2312         unsubscribe: Không theo dõi
2313         hide_comment: ẩn
2314         unhide_comment: bỏ ẩn
2315     notes:
2316       new:
2317         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2318           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2319           thích vấn đề. (Xin vui lòng đừng nhập thông tin cá nhân hoặc sao chép từ
2320           danh bạ hoặc bản đồ có bản quyền.)
2321         add: Thêm Ghi chú
2322       show:
2323         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2324           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2325         hide: Ẩn
2326         resolve: Giải quyết
2327         reactivate: Mở lại
2328         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2329         comment: Bình luận
2330     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2331       chuột vào đây.
2332     directions:
2333       ascend: Lên
2334       engines:
2335         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2336         graphhopper_car: Xe hơi (GraphHopper)
2337         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2338         mapquest_bicycle: Xe đạp (MapQuest)
2339         mapquest_car: Xe hơi (MapQuest)
2340         mapquest_foot: Đi bộ (MapQuest)
2341         osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2342         mapzen_bicycle: Xe đạp (Mapzen)
2343         mapzen_car: Xe hơi (Mapzen)
2344         mapzen_foot: Đi bộ (Mapzen)
2345       descend: Xuống
2346       directions: Chỉ đường
2347       distance: Tầm xa
2348       errors:
2349         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2350         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy địa điểm này.
2351       instructions:
2352         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2353         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2354         offramp_right_without_exit: Đi vào lối ra bên phải vào %{name}
2355         onramp_right_without_exit: Quẹo phải vào lối bên phải vào %{name}
2356         endofroad_right_without_exit: Tới cuối đường quẹo phải vào %{name}
2357         merge_right_without_exit: Nhập sang phải vào %{name}
2358         fork_right_without_exit: Tới ngã ba quẹo phải vào %{name}
2359         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2360         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2361         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2362         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2363         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2364         offramp_left_without_exit: Đi vào lối ra bên trái vào %{name}
2365         onramp_left_without_exit: Quẹo phải vào lối bên trái vào %{name}
2366         endofroad_left_without_exit: Tới cuối đường quẹo trái vào %{name}
2367         merge_left_without_exit: Nhập sang trái vào %{name}
2368         fork_left_without_exit: Tới ngã ba quẹo trái vào %{name}
2369         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2370         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2371         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2372         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra tại %{name}
2373         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2374         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2375         start_without_exit: Bắt đầu tại cuối %{name}
2376         destination_without_exit: Tới nơi
2377         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2378         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2379         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2380         turn_left_with_exit: Tới bùng binh quẹo trái vào %{name}
2381         slight_left_with_exit: Tới bùng binh nghiêng về bên trái vào %{name}
2382         turn_right_with_exit: Tới bùng binh quẹo phải vào %{name}
2383         slight_right_with_exit: Tới bùng binh nghiêng về bên phải vào %{name}
2384         continue_with_exit: Tới bùng binh đi thẳng vào %{name}
2385         unnamed: không tên
2386         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2387       time: Thời gian
2388     query:
2389       node: Nốt
2390       way: Lối
2391       relation: Quan hệ
2392       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2393       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2394       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2395     context:
2396       directions_from: Chỉ đường từ đây
2397       directions_to: Chỉ đường tới đây
2398       add_note: Thêm ghi chú tại đây
2399       show_address: Xem địa chỉ
2400       query_features: Thăm dò yếu tố
2401       centre_map: Tập trung bản đồ tại đây
2402   redaction:
2403     edit:
2404       description: Miêu tả
2405       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2406       submit: Lưu dãy ẩn
2407       title: Sửa đổi dãy ẩn
2408     index:
2409       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2410       heading: Danh sách dãy ẩn
2411       title: Danh sách dãy ẩn
2412     new:
2413       description: Miêu tả
2414       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2415       submit: Ẩn dãy phiên bản
2416       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2417     show:
2418       description: 'Miêu tả:'
2419       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2420       title: Đang xem dãy ẩn
2421       user: 'Người ẩn:'
2422       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2423       destroy: Xóa dãy ẩn này
2424       confirm: Bạn có chắc không?
2425     create:
2426       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2427     update:
2428       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2429     destroy:
2430       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2431         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2432       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2433       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2434 ...