* localisation updates from translatewiki.net (2009-10-07)
[rails.git] / config / potlatch / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Vinhtantran
6 vi: 
7   a_poi: $1 địa điểm
8   a_way: $1 lối
9   action_addpoint: đang thêm nốt vào cuối lối
10   action_cancelchanges: đang hủy bỏ các thay đổi
11   action_changeway: thay đổi lối
12   action_createparallel: đang tạo lối song song
13   action_createpoi: đang tạo địa điểm
14   action_deletepoint: đang xóa điểm
15   action_insertnode: đang gắn nốt vào lối
16   action_mergeways: đang hợp nhất hai lối
17   action_movepoi: đang chuyển địa điểm
18   action_movepoint: đang chuyển điểm
19   action_moveway: đang chuyển lối
20   action_pointtags: đang gắn thẻ vào điểm
21   action_poitags: đang gắn thẻ vào địa điểm
22   action_reverseway: đang đảo ngược lối
23   action_revertway: đang lùi lối
24   action_splitway: đang chia cắt lối
25   action_waytags: đang gắn thẻ vào lối
26   advanced: Nâng cao
27   advanced_close: Đóng bộ thay đổi
28   advanced_history: Lịch sử lối
29   advanced_inspector: Bộ kiểm tra
30   advanced_maximise: Phóng to cửa sổ
31   advanced_minimise: Thu nhỏ cửa sổ
32   advanced_parallel: Lối song song
33   advanced_tooltip: Tác vụ sửa đổi nâng cao
34   advanced_undelete: Phục hồi
35   advice_bendy: Quá quanh co để thẳng ra (SHIFT để ép)
36   advice_deletingpoi: Đang xóa địa điểm (Z để hủy bỏ)
37   advice_deletingway: Đang xóa lối (Z để hủy bỏ)
38   advice_nocommonpoint: Các lối không cắt ngang nhau tại điểm nào
39   advice_revertingpoi: Đang lùi địa điểm về phiên bản trước (Z để hủy bỏ)
40   advice_revertingway: Đang lùi lối về phiên bản trước (Z để hủy bỏ)
41   advice_tagconflict: Các thẻ không hợp - xin kiểm tra lại
42   advice_toolong: Dài quá không thể mở khóa - xin chia cắt nó thành các lối ngắn hơn
43   advice_uploadempty: Không có gì để tải lên
44   advice_uploadfail: Việc tải lên bị thất bại
45   advice_uploadsuccess: Tất cả dữ liệu được tải lên thành công
46   advice_waydragged: Đã kéo lối (Z để lùi lại)
47   cancel: Hủy bỏ
48   closechangeset: Đang đóng bộ thay đổi
49   conflict_download: Tải xuống phiên bản của họ
50   conflict_overwrite: Ghi đè phiên bản của họ
51   conflict_poichanged: Người khác đã thay đổi nốt $1$2 sau khi bạn bắt đầu sửa.
52   conflict_relchanged: Người khác đã thay đổi quan hệ $1$2 sau khi bạn bắt đầu sửa.
53   conflict_visitpoi: Bấm “OK” để hiện địa điểm.
54   conflict_visitway: Bấm “OK” để hiện lối.
55   conflict_waychanged: Người khác đã thay đổi lối $1$2 sau khi bạn bắt đầu sửa.
56   createrelation: Tạo quan hệ mới
57   custom: "Khác:"
58   delete: Xóa
59   deleting: đang xóa
60   drag_pois: Kéo và thả các địa điểm ưa thích
61   editinglive: Đang áp dụng ngay
62   editingoffline: Đang ngoại tuyến
63   emailauthor: \n\nXin gửi thư điện tử cho richard\@systemeD.net báo cáo lỗi và giải thích bạn làm gì lúc khi gặp lỗi.
64   error_anonymous: Không thể liên lạc với người vẽ vô danh.
65   error_connectionfailed: "Rất tiếc - không thể kết nối với máy chủ OpenStreetMap. Những thay đổi gần đây có thể chưa được lưu.\n\nBạn có muốn thử lại không?"
66   error_nopoi: Không tìm thấy địa điểm (có lẽ bạn đã kéo ra khỏi vùng?) nên không thể lùi lại.
67   error_nosharedpoint: Các lối $1 và $2 không còn cắt ngang nhau tại điểm nào, nên không thể lùi lại việc chia cắt lối.
68   error_noway: Không tìm thấy $1 (có lẽ bạn đã kéo ra khỏi vùng?) nên không thể lùi lại.
69   error_readfailed: Rất tiếc, máy chủ OpenStreetMap không phản ứng lời yêu cầu dữ liệu.\n\nBa.n có muốn thử lại không?
70   existingrelation: Xếp vào quan hệ đã tồn tại
71   findrelation: Tìm kiếm quan hệ chứa
72   gpxpleasewait: Xin chờ, đang xử lý tuyến đường GPX.
73   heading_drawing: Vẽ
74   heading_introduction: Giới thiệu
75   heading_pois: Bắt đầu
76   heading_quickref: Tham khảo nhanh
77   heading_surveying: Tham hiếm
78   heading_tagging: Gắn thẻ
79   heading_troubleshooting: Trục trặc
80   help: Trợ giúp
81   hint_drawmode: nhấn chuột để thêm điểm\nnhấn đúp/Enter\nđể kết thúc lối
82   hint_loading: đang tải các lối
83   hint_overendpoint: đang trên điểm kết thúc\nnhấn chuột để nối\nshift-nhấn chuột để hợp nhất
84   hint_overpoint: đang trên điểm\nnhấn chuột để nối"
85   hint_pointselected: đã chọn điểm\n(shift-nhấn chuột để\nbắt đầu lối mới)
86   hint_saving: đang lưu dữ liệu
87   hint_saving_loading: đang tải/lưu dữ liệu
88   login_pwd: "Mật khẩu:"
89   login_retry: Không nhận ra tài khoản đăng ký của bạn. Vui lòng thử lần nữa.
90   login_title: Không thể đăng nhập
91   login_uid: "Tên đăng ký:"
92   mail: Thư
93   more: Thêm
94   newchangeset: Vui lòng thử lần nữa. Potlatch sẽ mở bộ thay đổi mới.
95   nobackground: Không có nền
96   norelations: Không có quan hệ trong vùng này
97   offset_broadcanal: Lối kéo của kênh rộng
98   offset_choose: Chọn bề ngang (m)
99   offset_dual: Vách ngăn đôi (D2)
100   offset_motorway: Đường cao tốc (D3)
101   offset_narrowcanal: Lối kéo của kênh hẹp
102   ok: OK
103   openchangeset: Đang mở bộ thay đổi
104   option_custompointers: Hiện con trỏ bút và tay
105   option_external: "Khởi động bên ngoài:"
106   option_fadebackground: Nhạt màu nền
107   option_noname: Tô sáng đường sá không tên
108   option_photo: "KML hình chụp:"
109   option_thinareas: Vẽ đường khung hẹp cho khu vực
110   option_thinlines: Hiện đường hẹp ở các tỷ lệ
111   option_tiger: Tô sáng dữ liệu TIGER chưa sửa
112   option_warnings: Nổi các cảnh báo
113   point: Điểm
114   prompt_addtorelation: Xếp $1 vào quan hệ
115   prompt_changesetcomment: "Miêu tả các thay đổi:"
116   prompt_closechangeset: Đóng bộ thay đổi $1
117   prompt_createparallel: Tạo lối song song
118   prompt_editlive: Áp dụng Ngay
119   prompt_editsave: Lưu Sau
120   prompt_helpavailable: Mới tới đây? Có trợ giúp dưới đây ở bên trái.
121   prompt_launch: Mở URL bên ngoài
122   prompt_revertversion: "Lùi lại phiên bản cũ hơn:"
123   prompt_savechanges: Lưu các thay đổi
124   prompt_taggedpoints: Một số điểm trên lối này đã được gắn thẻ. Bạn có chắc muốn xóa nó?
125   prompt_track: Chuyển đổi tuyến đường GPS thành các lối (khóa) để sửa đổi.
126   prompt_welcome: Hoan nghênh bạn đã đến OpenStreetMap!
127   retry: Thử lại
128   revert: Lùi lại
129   save: Lưu
130   tip_addrelation: Xếp vào quan hệ
131   tip_addtag: Thêm thẻ mới
132   tip_alert: Đã gặp lỗi - nhấn để xem chi tiết
133   tip_anticlockwise: Lối vòng ngược chiều kim đồng hồ - nhấn để đảo ngược
134   tip_clockwise: Lối vòng theo chiều kim đồng hồ - nhấn để đảo ngược
135   tip_direction: Hướng của lối - nhấn để đảo ngược
136   tip_gps: Hiện các tuyến đường GPS (G)
137   tip_noundo: Không có gì để lùi
138   tip_options: Tùy chỉnh (chọn nền bản đồ)
139   tip_photo: Tải hình ảnh
140   tip_presettype: Chọn các loại thẻ được định trước trong trình đơn.
141   tip_repeattag: Chép các thẻ từ lối được chọn trước (R)
142   tip_revertversion: Chọn phiên bản để lùi lại
143   tip_selectrelation: Thêm vào tuyến đường đã chọn
144   tip_splitway: Chia cắt lối tại điểm đã chọn (X)
145   tip_tidy: Thẳng/tròn ra các nốt trong lối (T)
146   tip_undo: Lùi $1 (Z)
147   uploading: Đang tải lên…
148   way: Lối