5035d3f1c537ab80b8193f5cc496a3d6df8a4821
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Nội dung
13       diary_entry: 
14         language: Ngôn ngữ
15         latitude: Vĩ độ
16         longitude: Kinh độ
17         title: Tiêu đề
18         user: Người dùng
19       friend: 
20         friend: Người bạn
21         user: Người dùng
22       message: 
23         body: Nội dung
24         recipient: Người nhận
25         sender: Người gửi
26         title: Tiêu đề
27       trace: 
28         description: Miêu tả
29         latitude: Vĩ độ
30         longitude: Kinh độ
31         name: Tên
32         public: Công khai
33         size: Kích cỡ
34         user: Người dùng
35         visible: Thấy được
36       user: 
37         active: Tích cực
38         description: Miêu tả
39         display_name: Tên Hiển thị
40         email: Thư điện tử
41         languages: Ngôn ngữ
42         pass_crypt: Mật khẩu
43     models: 
44       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
45       changeset: Bộ thay đổi
46       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
47       country: Quốc gia
48       diary_comment: Bình luận Nhật ký
49       diary_entry: Mục Nhật ký
50       friend: Người bạn
51       language: Ngôn ngữ
52       message: Thư
53       node: Nốt
54       node_tag: Thẻ Nốt
55       notifier: Trình báo
56       old_node: Nốt Cũ
57       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
58       old_relation: Quan hệ Cũ
59       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
60       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
61       old_way: Lối Cũ
62       old_way_node: Nốt Lối Cũ
63       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
64       relation: Quan hệ
65       relation_member: Thành viên Quan hệ
66       relation_tag: Thẻ Quan hệ
67       session: Phiên
68       trace: Tuyến đường
69       tracepoint: Điểm Tuyến đường
70       tracetag: Thẻ Tuyến đường
71       user: Người dùng
72       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
73       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
74       way: Lối
75       way_node: Nốt Lối
76       way_tag: Thẻ Lối
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
84       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
88       changesetxml: Bộ thay đổi XML
89       feed: 
90         title: Bộ thay đổi %{id}
91         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Bộ thay đổi
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
96       bounding_box: "Hộp bao:"
97       box: hộp
98       closed_at: "Lúc Đóng:"
99       created_at: "Lúc Tạo:"
100       has_nodes: 
101         one: "Có nốt sau:"
102         other: "Có %{count} nốt sau:"
103       has_relations: 
104         one: "Có quan hệ sau:"
105         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
106       has_ways: 
107         one: "Có lối sau:"
108         other: "Có %{count} lối sau:"
109       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
110       show_area_box: Hiện Hộp vùng
111     common_details: 
112       changeset_comment: "Miêu tả:"
113       deleted_at: "Lúc Xóa:"
114       deleted_by: "Người Xóa:"
115       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
116       edited_by: "Người Sửa đổi:"
117       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
118       version: "Phiên bản:"
119     containing_relation: 
120       entry: Quan hệ %{relation_name}
121       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
122     map: 
123       deleted: Đã xóa
124       edit: 
125         area: Sửa đổi vùng
126         node: Sửa đổi nốt
127         relation: Sửa đổi quan hệ
128         way: Sửa đổi lối
129       larger: 
130         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
131         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
132         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
133         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
134       loading: Đang tải…
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
138         next_node_tooltip: Node tiếp theo
139         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
140         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
141         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
142         prev_node_tooltip: Node trước
143         prev_relation_tooltip: Relation trước
144         prev_way_tooltip: Lối trước
145       user: 
146         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
147         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
148         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
149     node: 
150       download_xml: Tải về XML
151       edit: Sửa đổi nốt
152       node: Nốt
153       node_title: "Nốt: %{node_name}"
154       view_history: Xem lịch sử
155     node_details: 
156       coordinates: "Tọa độ:"
157       part_of: "Trực thuộc:"
158     node_history: 
159       download_xml: Tải về XML
160       node_history: Lịch sử Nốt
161       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
162       view_details: Xem chi tiết
163     not_found: 
164       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
165       type: 
166         changeset: bộ thay đổi
167         node: nốt
168         relation: quan hệ
169         way: lối
170     paging_nav: 
171       of: trong
172       showing_page: Đang hiện trang
173     redacted: 
174       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
175       redaction: Dãy ẩn %{id}
176       type: 
177         node: nốt
178         relation: quan hệ
179         way: lối
180     relation: 
181       download_xml: Tải về XML
182       relation: Quan hệ
183       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
184       view_history: Xem lịch sử
185     relation_details: 
186       members: "Thành viên:"
187       part_of: "Trực thuộc:"
188     relation_history: 
189       download_xml: Tải về XML
190       relation_history: Lịch sử Quan hệ
191       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
192       view_details: Xem chi tiết
193     relation_member: 
194       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
195       type: 
196         node: Nốt
197         relation: Quan hệ
198         way: Lối
199     start: 
200       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
201       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
202     start_rjs: 
203       data_frame_title: Dữ liệu
204       data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
205       details: Chi tiết
206       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
207       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
208       hide_areas: Ẩn các khu vực
209       history_for_feature: Lịch sử [[đối tượng]]
210       load_data: Tải Dữ liệu
211       loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa 100 đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
212       loading: Đang tải…
213       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
214       object_list: 
215         api: Lấy vùng này dùng API
216         back: Liệt kê các đối tượng
217         details: Chi tiết
218         heading: Danh sách đối tượng
219         history: 
220           type: 
221             node: Nốt [[id]]
222             way: Lối [[id]]
223         selected: 
224           type: 
225             node: Nốt [[id]]
226             way: Lối [[id]]
227         type: 
228           node: Nốt
229           way: Lối
230       private_user: người bí mật
231       show_areas: Hiện các khu vực
232       show_history: Xem Lịch sử
233       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
234       wait: Xin chờ...
235       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
236     tag_details: 
237       tags: "Thẻ:"
238       wiki_link: 
239         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
240         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
241       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
242     timeout: 
243       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
244       type: 
245         changeset: bộ thay đổi
246         node: nốt
247         relation: quan hệ
248         way: lối
249     way: 
250       download_xml: Tải về XML
251       edit: Sửa đổi lối
252       view_history: Xem lịch sử
253       way: Lối
254       way_title: "Lối: %{way_name}"
255     way_details: 
256       also_part_of: 
257         one: cũng thuộc về lối %{related_ways}
258         other: cũng thuộc về các lối %{related_ways}
259       nodes: "Nốt:"
260       part_of: "Trực thuộc:"
261     way_history: 
262       download_xml: Tải về XML
263       view_details: Xem chi tiết
264       way_history: Lịch sử Lối
265       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
266   changeset: 
267     changeset: 
268       anonymous: Vô danh
269       big_area: (lớn)
270       no_comment: (không có)
271       no_edits: (không có thay đổi)
272       show_area_box: hiện hộp vùng
273       still_editing: (đang sửa)
274       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
275     changeset_paging_nav: 
276       next: Sau »
277       previous: « Trước
278       showing_page: Đang hiện trang %{page}
279     changesets: 
280       area: Vùng
281       comment: Miêu tả
282       id: ID
283       saved_at: Lúc Lưu
284       user: Người dùng
285     list: 
286       description: Những thay đổi gần đây
287       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
288       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
289       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
290       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
291       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
292       empty_anon_html: Chưa sửa đổi lần nào.
293       empty_user_html: Hình như bạn chưa đóng góp sửa đổi nào. Hãy bắt đầu với <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3?uselang=vi">Hướng dẫn Bắt đầu</a>.
294       heading: Các bộ thay đổi
295       heading_bbox: Các bộ thay đổi
296       heading_friend: Các bộ thay đổi
297       heading_nearby: Các bộ thay đổi
298       heading_user: Các bộ thay đổi
299       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
300       title: Các bộ thay đổi
301       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
302       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
303       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
304       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
305       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
306     timeout: 
307       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
308   diary_entry: 
309     comments: 
310       ago: cách đây %{ago}
311       comment: Bình luận
312       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
313       newer_comments: Các Bình luận Sau
314       older_comments: Các Bình luận Trước
315       post: Mục nhật ký
316       when: Lúc đăng
317     diary_comment: 
318       comment_from: Bình luận của %{link_user} lúc %{comment_created_at}
319       confirm: Xác nhận
320       hide_link: Ẩn bình luận này
321     diary_entry: 
322       comment_count: 
323         one: 1 bình luận
324         other: "%{count} bình luận"
325       comment_link: Bình luận về mục này
326       confirm: Xác nhận
327       edit_link: Sửa đổi mục này
328       hide_link: Ẩn mục này
329       posted_by: Được đăng bởi %{link_user} lúc %{created} bằng %{language_link}
330       reply_link: Trả lời mục này
331     edit: 
332       body: "Nội dung:"
333       language: "Ngôn ngữ:"
334       latitude: "Vĩ độ:"
335       location: "Vị trí:"
336       longitude: "Kinh độ:"
337       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
338       save_button: Lưu
339       subject: "Tiêu đề:"
340       title: Sửa đổi mục nhật ký
341       use_map_link: sử dụng bản đồ
342     feed: 
343       all: 
344         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
345         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
346       language: 
347         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
348         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
349       user: 
350         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
351         title: Các mục nhật ký của %{user}
352     list: 
353       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
354       new: Mục Nhật ký Mới
355       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
356       newer_entries: Mục Sau
357       no_entries: Chưa có mục nhật ký
358       older_entries: Mục Trước
359       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
360       title: Các Nhật ký Cá nhân
361       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
362       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
363       user_title: Nhật ký của %{user}
364     location: 
365       edit: Sửa
366       location: "Vị trí:"
367       view: Xem
368     new: 
369       title: Mục Nhật ký Mới
370     no_such_entry: 
371       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
372       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
373       title: Mục nhật ký không tồn tại
374     view: 
375       leave_a_comment: Bình luận
376       login: Đăng nhập
377       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
378       save_button: Lưu
379       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
380       user_title: Nhật ký của %{user}
381   editor: 
382     default: Mặc định (hiện là %{name})
383     potlatch: 
384       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
385       name: Potlatch 1
386     potlatch2: 
387       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
388       name: Potlatch 2
389     remote: 
390       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
391       name: phần điều khiển từ xa
392   export: 
393     start: 
394       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
395       area_to_export: Vùng để Xuất
396       embeddable_html: HTML để Nhúng
397       export_button: Xuất
398       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
399       format: "Định dạng:"
400       format_to_export: Định dạng Xuất
401       image_size: Hình có Kích cỡ
402       latitude: "Vĩ độ:"
403       licence: Giấy phép
404       longitude: "Kinh độ:"
405       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
406       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
407       max: tối đa
408       options: Tùy chọn
409       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
410       output: Đầu ra
411       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
412       scale: Tỷ lệ
413       too_large: 
414         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
415         heading: Khu vực Lớn quá
416       zoom: Thu phóng
417     start_rjs: 
418       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
419       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
420       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
421       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
422       export: Xuất
423       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
424       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
425   geocoder: 
426     description: 
427       title: 
428         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
429         osm_namefinder: "%{types} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
430         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
431       types: 
432         cities: Thành phố
433         places: Địa điểm
434         towns: Thị xã
435     description_osm_namefinder: 
436       prefix: "%{distance} về phía %{direction} của %{type}"
437     direction: 
438       east: đông
439       north: bắc
440       north_east: đông bắc
441       north_west: tây bắc
442       south: nam
443       south_east: đông nam
444       south_west: tây nam
445       west: tây
446     distance: 
447       one: khoảng 1 km
448       other: khoảng %{count} km
449       zero: không tới 1 km
450     results: 
451       more_results: Thêm kết quả
452       no_results: Không tìm thấy kết quả
453     search: 
454       title: 
455         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
456         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
457         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
458         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
459         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
460         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
461         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
462     search_osm_namefinder: 
463       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} về phía %{parentdirection} của %{parentname})"
464       suffix_place: ", %{distance} về phía %{direction} của %{placename}"
465     search_osm_nominatim: 
466       prefix: 
467         aeroway: 
468           aerodrome: Sân bay
469           apron: Sân Đậu Máy bay
470           gate: Cổng
471           helipad: Sân bay Trực thăng
472           runway: Đường băng
473           taxiway: Đường lăn
474           terminal: Nhà ga Sân bay
475         amenity: 
476           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
477           airport: Phi trường
478           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
479           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
480           atm: Máy Rút tiền Tự động
481           auditorium: Phòng hội họp
482           bank: Ngân hàng
483           bar: Quán rượu
484           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
485           bench: Ghế
486           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
487           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
488           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
489           brothel: Nhà chứa
490           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
491           bus_station: Trạm Xe buýt
492           cafe: Quán Cà phê
493           car_rental: Chỗ Mướn Xe
494           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
495           car_wash: Tiệm Rửa Xe
496           casino: Sòng bạc
497           charging_station: Trạm Sạc Pin
498           cinema: Rạp phim
499           clinic: Phòng khám
500           club: Câu lạc bộ
501           college: Trường Cao đẳng
502           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
503           courthouse: Tòa
504           crematorium: Lò Hỏa táng
505           dentist: Nha sĩ
506           doctors: Bác sĩ
507           dormitory: Ký túc xá
508           drinking_water: Vòi Nước uống
509           driving_school: Trường Lái xe
510           embassy: Tòa Đại sứ
511           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
512           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
513           ferry_terminal: Trạm Phà
514           fire_hydrant: Vòi nước Máy
515           fire_station: Trạm Cứu hỏa
516           food_court: Khu Ẩm thực
517           fountain: Vòi nước
518           fuel: Cây xăng
519           grave_yard: Nghĩa địa
520           gym: Nhà Thể dục
521           hall: Hội trường
522           health_centre: Trung tâm Y tế
523           hospital: Bệnh viện
524           hotel: Khách sạn
525           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
526           ice_cream: Tiệm Kem
527           kindergarten: Tiểu học
528           library: Thư viện
529           market: Chợ
530           marketplace: Chợ phiên
531           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
532           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
533           nursery: Nhà trẻ
534           nursing_home: Viện Dưỡng lão
535           office: Văn phòng
536           park: Công viên
537           parking: Chỗ Đậu xe
538           pharmacy: Nhà thuốc
539           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
540           police: Cảnh sát
541           post_box: Hòm thư
542           post_office: Bưu điện
543           preschool: Trường Mầm non
544           prison: Nhà tù
545           pub: Quán rượu
546           public_building: Tòa nhà Công cộng
547           public_market: Chợ phiên
548           reception_area: Phòng Tiếp khách
549           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
550           restaurant: Nhà hàng
551           retirement_home: Nhà về hưu
552           sauna: Nhà Tắm hơi
553           school: Trường học
554           shelter: Nơi Trú ẩn
555           shop: Tiệm
556           shopping: Tiệm
557           shower: Vòi tắm
558           social_centre: Hội trường
559           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
560           studio: Studio
561           supermarket: Siêu thị
562           swimming_pool: Hồ tắm
563           taxi: Taxi
564           telephone: Điện thoại Công cộng
565           theatre: Nhà hát
566           toilets: Vệ sinh
567           townhall: Thị sảnh
568           university: Trường Đại học
569           vending_machine: Máy Bán hàng
570           veterinary: Phẫu thuật Thú y
571           village_hall: Trụ sở Làng
572           waste_basket: Thùng rác
573           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
574           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
575         boundary: 
576           administrative: Biên giới Hành chính
577           census: Biên giới Điều tra Dân số
578           national_park: Vườn quốc gia
579           protected_area: Khu bảo tồn
580         bridge: 
581           aqueduct: Cống nước
582           suspension: Cầu Treo
583           swing: Cầu Quay
584           viaduct: Cầu Cạn
585           "yes": Cầu
586         building: 
587           "yes": Tòa nhà
588         highway: 
589           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
590           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
591           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
592           byway: Đường mòn Đa mốt
593           construction: Đường Đang Xây
594           cycleway: Đường Xe đạp
595           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
596           footway: Đường bộ
597           ford: Khúc Sông Cạn
598           living_street: Đường Hàng xóm
599           milestone: Mốc
600           minor: Đường Nhỏ
601           motorway: Đường Cao tốc
602           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
603           motorway_link: Đường Cao tốc
604           path: Lối
605           pedestrian: Đường bộ Lớn
606           platform: Sân ga
607           primary: Đường Chính
608           primary_link: Đường Chính
609           raceway: Đường đua
610           residential: Đường Nhà ở
611           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
612           road: Đường
613           secondary: Đường Lớn
614           secondary_link: Đường Lớn
615           service: Đường phụ
616           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
617           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
618           steps: Cầu thang
619           stile: Cửa xoay
620           tertiary: Đường Lớn
621           tertiary_link: Đường Lớn
622           track: Đường mòn
623           trail: Đường mòn
624           trunk: Xa lộ
625           trunk_link: Xa lộ
626           unclassified: Đường Không Phân loại
627           unsurfaced: Đường Không Lát
628         historic: 
629           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
630           battlefield: Chiến trường
631           boundary_stone: Mốc Biên giới
632           building: Tòa nhà
633           castle: Lâu đài
634           church: Nhà thờ
635           fort: Pháo đài
636           house: Nhà ở
637           icon: Thánh tượng
638           manor: Trang viên
639           memorial: Đài Tưởng niệm
640           mine: Mỏ
641           monument: Đài Tưởng niệm
642           museum: Bảo tàng
643           ruins: Tàn tích
644           tower: Tháp
645           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
646           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
647           wreck: Xác Tàu Đắm
648         landuse: 
649           allotments: Khu Vườn Gia đình
650           basin: Lưu vực
651           brownfield: Cánh đồng Nâu
652           cemetery: Nghĩa địa
653           commercial: Khu vực Thương mại
654           conservation: Bảo tồn
655           construction: Công trường Xây dựng
656           farm: Trại
657           farmland: Trại
658           farmyard: Sân Trại
659           forest: Rừng Trồng Cây
660           garages: Ga ra
661           grass: Cỏ
662           greenfield: Cánh đồng Xanh
663           industrial: Khu vực Công nghiệp
664           landfill: Nơi Đổ Rác
665           meadow: Đồng cỏ
666           military: Khu vực Quân sự
667           mine: Mỏ
668           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
669           orchard: Vườn Cây
670           park: Công viên
671           piste: Đường Trượt tuyết
672           quarry: Mỏ Đá
673           railway: Đường sắt
674           recreation_ground: Sân chơi
675           reservoir: Bể nước
676           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
677           residential: Khu vực Nhà ở
678           retail: Khu vực Buôn bán
679           road: Đất của con Đường
680           village_green: Sân Làng
681           vineyard: Vườn Nho
682           wetland: Đầm lầy
683           wood: Rừng
684         leisure: 
685           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
686           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
687           common: Đất Công
688           fishing: Hồ Đánh cá
689           fitness_station: Trạm Thể dục
690           garden: Vườn
691           golf_course: Sân Golf
692           ice_rink: Sân băng
693           marina: Bến tàu
694           miniature_golf: Golf Nhỏ
695           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
696           park: Công viên
697           pitch: Bãi Thể thao
698           playground: Sân chơi
699           recreation_ground: Sân Giải trí
700           sauna: Nhà Tắm hơi
701           slipway: Bến tàu
702           sports_centre: Trung tâm Thể thao
703           stadium: Sân vận động
704           swimming_pool: Hồ Bơi
705           track: Đường Chạy
706           water_park: Công viên Nước
707         military: 
708           airfield: Sân bay Không quân
709           barracks: Trại Lính
710           bunker: Boong ke
711         natural: 
712           bay: Vịnh
713           beach: Bãi biển
714           cape: Mũi đất
715           cave_entrance: Cửa vào Hang
716           channel: Eo biển
717           cliff: Vách đá
718           crater: Miệng Núi
719           dune: Cồn cát
720           feature: Đối tượng Thiên nhiên
721           fell: Đồi đá
722           fjord: Vịnh hẹp
723           forest: Rừng
724           geyser: Mạch nước Phun
725           glacier: Sông băng
726           heath: Bãi Hoang
727           hill: Đồi
728           island: Đảo
729           land: Đất
730           marsh: Đầm lầy
731           moor: Truông
732           mud: Bùn
733           peak: Đỉnh
734           point: Mũi đất
735           reef: Rạn san hô
736           ridge: Luống đất
737           river: Sông
738           rock: Đá
739           scree: Bãi Đá
740           scrub: Đất Bụi rậm
741           shoal: Bãi cạn
742           spring: Suối
743           stone: Đá
744           strait: Eo biển
745           tree: Cây
746           valley: Thung lũng
747           volcano: Núi lửa
748           water: Nước
749           wetland: Đầm lầy
750           wetlands: Đầm lầy
751           wood: Rừng
752         office: 
753           accountant: Kế toán viên
754           architect: Kiến trúc sư
755           company: Công ty
756           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
757           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
758           government: Văn phòng Chính phủ
759           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
760           lawyer: Luật sư
761           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
762           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
763           travel_agent: Văn phòng Du lịch
764           "yes": Văn phòng
765         place: 
766           airport: Phi trường
767           city: Thành phố
768           country: Quốc gia
769           county: Quận hạt
770           farm: Trại
771           hamlet: Xóm
772           house: Nhà ở
773           houses: Dãy Nhà
774           island: Đảo
775           islet: Đảo Nhỏ
776           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
777           locality: Địa phương
778           moor: Truông
779           municipality: Đô thị
780           postcode: Mã Bưu chính
781           region: Miền
782           sea: Biển
783           state: Tỉnh bang
784           subdivision: Hàng xóm
785           suburb: Ngoại ô
786           town: Thị xã/trấn
787           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
788           village: Làng
789         railway: 
790           abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
791           construction: Đường sắt Đang Xây
792           disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
793           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
794           funicular: Đường sắt Leo núi
795           halt: Ga Xép
796           historic_station: Nhà ga Lịch sử
797           junction: Ga Đầu mối
798           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
799           light_rail: Đường sắt Nhẹ
800           miniature: Đường sắt Nhỏ
801           monorail: Đường Một Ray
802           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
803           platform: Ke ga
804           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
805           spur: Đường sắt Phụ
806           station: Nhà ga
807           subway: Trạm Xe điện Ngầm
808           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
809           switch: Ghi Đường sắt
810           tram: Đường Xe điện
811           tram_stop: Ga Xép Điện
812           yard: Sân ga
813         shop: 
814           alcohol: Tiệm Rượu
815           antiques: Tiệm Đồ cổ
816           art: Tiệm Nghệ phẩm
817           bakery: Tiệm Bánh
818           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
819           beverages: Tiệm Đồ uống
820           bicycle: Tiệm Xe đạp
821           books: Tiệm Sách
822           butcher: Tiệm Thịt
823           car: Tiệm Xe hơi
824           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
825           car_repair: Tiệm Sửa Xe
826           carpet: Tiệm Thảm
827           charity: Cửa hàng Từ thiện
828           chemist: Nhà thuốc
829           clothes: Tiệm Quần áo
830           computer: Tiệm Máy tính
831           confectionery: Tiệm Kẹo
832           convenience: Tiệm Tập hóa
833           copyshop: Tiệm In ấn
834           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
835           department_store: Cửa hàng Bách hóa
836           discount: Cửa hàng Giảm giá
837           doityourself: Tiệm Ngũ kim
838           dry_cleaning: Hấp tẩy
839           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
840           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
841           farm: Tiệm Nông cụ
842           fashion: Tiệm Thời trang
843           fish: Tiệm Cá
844           florist: Tiệm Hoa
845           food: Tiệm Thực phẩm
846           funeral_directors: Nhà tang lễ
847           furniture: Tiệm Đồ đạc
848           gallery: Thư viện Ảnh
849           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
850           general: Tiệm Đồ
851           gift: Tiệm Quà tặng
852           greengrocer: Tiệm Rau
853           grocery: Tiệm Tạp phẩm
854           hairdresser: Tiệm Làm tóc
855           hardware: Tiệm Ngũ kim
856           hifi: Cửa hàng Hi-fi
857           insurance: Bảo hiểm
858           jewelry: Tiệm Kim hoàn
859           kiosk: Quán
860           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
861           mall: Trung tâm Mua sắm
862           market: Chợ
863           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
864           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
865           music: Tiệm Nhạc
866           newsagent: Tiệm Báo
867           optician: Tiệm Kính mắt
868           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
869           outdoor: Cửa hàng Ngoài trời
870           pet: Tiệm Vật nuôi
871           photo: Tiệm Rửa Hình
872           salon: Tiệm Làm tóc
873           shoes: Tiệm Giày
874           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
875           sports: Tiệm Thể thao
876           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
877           supermarket: Siêu thị
878           toys: Tiệm Đồ chơi
879           travel_agency: Văn phòng Du lịch
880           video: Tiệm Phim
881           wine: Tiệm Rượu
882         tourism: 
883           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
884           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
885           attraction: Nơi Du lịch
886           bed_and_breakfast: Nhà trọ
887           cabin: Túp lều
888           camp_site: Nơi Cắm trại
889           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
890           chalet: Nhà ván
891           guest_house: Nhà khách
892           hostel: Nhà trọ
893           hotel: Khách sạn
894           information: Thông tin
895           lean_to: Nhà chái
896           motel: Khách sạn Dọc đường
897           museum: Bảo tàng
898           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
899           theme_park: Công viên Giải trí
900           valley: Thung lũng
901           viewpoint: Thắng cảnh
902           zoo: Vườn thú
903         tunnel: 
904           "yes": Đường hầm
905         waterway: 
906           artificial: Dòng nước Nhân tạo
907           boatyard: Bãi Thuyền
908           canal: Kênh
909           connector: Đường thủy Nối
910           dam: Đập
911           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
912           ditch: Mương
913           dock: Vũng tàu
914           drain: Cống
915           lock: Âu tàu
916           lock_gate: Âu tàu
917           mineral_spring: Suối Nước khoáng
918           mooring: Cột neo tàu
919           rapids: Thác ghềnh
920           river: Sông
921           riverbank: Bờ sông
922           stream: Dòng suối
923           wadi: Dòng sông Vào mùa
924           water_point: Máy bơm nước
925           waterfall: Thác
926           weir: Đập Cột nước Thấp
927   javascripts: 
928     map: 
929       base: 
930         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
931         mapquest: MapQuest Mở
932         standard: Chuẩn
933         transport_map: Bản đồ Giao thông
934       overlays: 
935         maplint: Maplint
936     site: 
937       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
938       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
939       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
940       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
941       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
942       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
943   layouts: 
944     community: Cộng đồng
945     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
946     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
947     copyright: Bản quyền & Giấy phép
948     documentation: Tài liệu
949     documentation_title: Tài liệu về dự án
950     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
951     donate_link_text: quyên góp
952     edit: Sửa đổi
953     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
954     export: Xuất
955     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
956     foundation: Quỹ OpenStreetMap
957     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
958     gps_traces: Tuyến đường GPS
959     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
960     help: Trợ giúp
961     help_centre: Hỏi đáp
962     help_title: Trang trợ giúp của dự án
963     history: Lịch sử
964     home: nhà
965     home_tooltip: Về vị trí nhà
966     inbox_tooltip: 
967       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
968       other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
969       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
970     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
971     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
972     intro_2_download: tải về
973     intro_2_html: Bạn được phép %{download} và %{use} theo %{license}. Hãy %{create_account} để cải tiến bản đồ.
974     intro_2_license: giấy phép mở
975     intro_2_use: sử dụng
976     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=vi
977     license: 
978       alt: CC BY-SA 2.0
979       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
980     log_in: đăng nhập
981     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
982     logo: 
983       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
984     logout: đăng xuất
985     logout_tooltip: Đăng xuất
986     make_a_donation: 
987       text: Quyên góp
988       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
989     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
990     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
991     partners_bytemark: Bytemark Hosting
992     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
993     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
994     partners_partners: các công ty bảo trợ
995     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
996     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
997     sign_up: đăng ký
998     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
999     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1000     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
1001     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1002     view: Xem
1003     view_tooltip: Xem bản đồ
1004     welcome_user: Hoan nghênh, %{user_link}
1005     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
1006     wiki: Wiki
1007     wiki_title: Trang wiki của dự án
1008     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1009   license_page: 
1010     foreign: 
1011       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1012       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1013       title: Thông tin về bản dịch này
1014     legal_babble: 
1015       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1016       contributors_au_html: "<strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc."
1017       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1018       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1019       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1020       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1021       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010."
1022       contributors_intro_html: "  Giấy phép CC BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này."
1023       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1024       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1025       contributors_pl_html: "<strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL. Xem thêm chi tiết về <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:UMP2OSM/Import?uselang=vi\">cách sử dụng dữ liệu UMP tại OpenStreetMap</a>."
1026       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1027       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1028       credit_1_html: "  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC BY-SA”."
1029       credit_2_html: "  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org."
1030       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1031       intro_1_html: "   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1032       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1033       more_1_html: "  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>."
1034       more_2_html: "  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng."
1035       more_3_html: "  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>."
1036       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1037       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1038     native: 
1039       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1040       native_link: bản dịch tiếng Việt
1041       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1042       title: Giới thiệu về trang này
1043   message: 
1044     delete: 
1045       deleted: Đã xóa thư
1046     inbox: 
1047       date: Ngày
1048       from: Từ
1049       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1050       my_inbox: Hộp thư đến
1051       new_messages: "%{count} thư mới"
1052       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1053       old_messages: "%{count} thư cũ"
1054       outbox: đã gửi
1055       people_mapping_nearby: những người ở gần
1056       subject: Tiêu đề
1057       title: Hộp thư
1058     mark: 
1059       as_read: Thư đã đọc
1060       as_unread: Thư chưa đọc
1061     message_summary: 
1062       delete_button: Xóa
1063       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1064       reply_button: Trả lời
1065       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1066     new: 
1067       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1068       body: Nội dung
1069       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1070       message_sent: Thư đã gửi
1071       send_button: Gửi
1072       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1073       subject: Tiêu đề
1074       title: Gửi thư
1075     no_such_message: 
1076       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1077       heading: Thư không tồn tại
1078       title: Thư không tồn tại
1079     outbox: 
1080       date: Ngày
1081       inbox: thư đến
1082       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1083       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1084       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1085       outbox: thư đã gửi
1086       people_mapping_nearby: những người ở gần
1087       subject: Tiêu đề
1088       title: Hộp thư đã gửi
1089       to: Tới
1090     read: 
1091       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1092       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
1093       date: Ngày
1094       from: Từ
1095       reading_your_messages: Đọc thư
1096       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
1097       reply_button: Trả lời
1098       subject: Tiêu đề
1099       title: Đọc thư
1100       to: Tới
1101       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1102       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1103     reply: 
1104       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1105     sent_message_summary: 
1106       delete_button: Xóa
1107   notifier: 
1108     diary_comment_notification: 
1109       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1110       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1111       hi: Chào %{to_user},
1112       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1113     email_confirm: 
1114       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1115     email_confirm_html: 
1116       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1117       greeting: Chào bạn,
1118       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1119     email_confirm_plain: 
1120       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1121       greeting: Chào bạn,
1122       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
1123       hopefully_you_2: "%{server_url} thành %{new_address}."
1124     friend_notification: 
1125       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
1126       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1127       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1128       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
1129     gpx_notification: 
1130       and_no_tags: và không có thẻ
1131       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1132       failure: 
1133         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1134         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1135         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1136         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1137         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1138       greeting: Chào bạn,
1139       success: 
1140         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1141         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1142       with_description: với miêu tả
1143       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1144     lost_password: 
1145       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1146     lost_password_html: 
1147       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1148       greeting: Chào bạn,
1149       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1150     lost_password_plain: 
1151       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1152       greeting: Chào bạn,
1153       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1154       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
1155     message_notification: 
1156       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
1157       footer2: và trả lời tại %{replyurl}
1158       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1159       hi: Chào %{to_user},
1160     signup_confirm: 
1161       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
1162     signup_confirm_html: 
1163       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1164       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1165       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1166       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1167       greeting: Chào bạn!
1168       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1169       introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
1170       more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
1171       more_videos_here: thêm video tại đây
1172       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1173       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1174       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1175     signup_confirm_plain: 
1176       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1177       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1178       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
1179       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1180       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
1181       current_user_2: "tại:"
1182       greeting: Chào bạn!
1183       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1184       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1185       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1186       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1187       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1188       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1189       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
1190       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1191       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1192       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1193   oauth: 
1194     oauthorize: 
1195       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1196       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1197       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1198       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1199       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1200       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1201       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1202       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1203     revoke: 
1204       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1205   oauth_clients: 
1206     create: 
1207       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1208     destroy: 
1209       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1210     edit: 
1211       submit: Sửa đổi
1212       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1213     form: 
1214       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1215       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1216       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1217       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1218       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1219       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1220       callback_url: URL Gọi lại
1221       name: Tên
1222       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1223       required: Bắt buộc
1224       support_url: URL Trợ giúp
1225       url: URL Trang chủ Chương trình
1226     index: 
1227       application: Tên Chương trình
1228       issued_at: Lúc Cho phép
1229       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1230       my_apps: Trình khách của Tôi
1231       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1232       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1233       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1234       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1235       revoke: Thu hồi!
1236       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1237     new: 
1238       submit: Đăng ký
1239       title: Đăng ký chương trình mới
1240     not_found: 
1241       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1242     show: 
1243       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1244       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1245       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1246       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1247       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1248       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1249       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1250       authorize_url: "Cho phép URL:"
1251       confirm: Bạn có chắc không?
1252       delete: Xóa Trình khách
1253       edit: Sửa đổi Chi tiết
1254       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1255       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1256       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1257       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1258       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1259       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1260     update: 
1261       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1262   redaction: 
1263     create: 
1264       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1265     destroy: 
1266       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1267       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1268       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1269     edit: 
1270       description: Miêu tả
1271       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1272       submit: Lưu dãy ẩn
1273       title: Sửa đổi dãy ẩn
1274     index: 
1275       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1276       heading: Danh sách dãy ẩn
1277       title: Danh sách dãy ẩn
1278     new: 
1279       description: Miêu tả
1280       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1281       submit: Ẩn dãy phiên bản
1282       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1283     show: 
1284       confirm: Bạn có chắc không?
1285       description: "Miêu tả:"
1286       destroy: Xóa dãy ẩn này
1287       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1288       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1289       title: Đang xem dãy ẩn
1290       user: "Người ẩn:"
1291     update: 
1292       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1293   site: 
1294     edit: 
1295       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1296       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1297       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1298       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1299       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1300       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1301       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1302       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1303       user_page_link: trang cá nhân
1304     index: 
1305       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1306       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1307       license: 
1308         license_name: Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0
1309         notice: "%{project_name} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép %{license_name}."
1310         project_name: Dự án OpenStreetMap
1311       permalink: Liên kết Thường trực
1312       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1313       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1314     key: 
1315       map_key: Chú giải
1316       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1317       table: 
1318         entry: 
1319           admin: Biên giới hành chính
1320           allotments: Khu vườn gia đình
1321           apron: 
1322             - Sân đậu máy bay
1323             - nhà ga hành khách
1324           bridge: Đường rắn = cầu
1325           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1326           brownfield: Cánh đồng nâu
1327           building: Kiến trúc quan trọng
1328           byway: Đường mòn đa mốt
1329           cable: 
1330             - Đường xe cáp
1331             - thang kéo trượt tuyết
1332           cemetery: Nghĩa địa
1333           centre: Trung tâm thể thao
1334           commercial: Khu vực thương mại
1335           common: 
1336             - Đất công
1337             - bãi cỏ
1338           construction: Đường đang xây
1339           cycleway: Đường xe đạp
1340           destination: Chỉ giao thông địa phương
1341           farm: Ruộng
1342           footway: Đường đi bộ
1343           forest: Rừng trồng cây
1344           golf: Sân golf
1345           heathland: Vùng cây bụi
1346           industrial: Khu vực công nghiệp
1347           lake: 
1348             - Hồ
1349             - bể nước
1350           military: Khu vực quân sự
1351           motorway: Đường cao tốc
1352           park: Công viên
1353           permissive: Đường cho phép
1354           pitch: Sân thể thao
1355           primary: Đường chính
1356           private: Đường riêng
1357           rail: Đường sắt
1358           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1359           resident: Khu vực nhà ở
1360           retail: Khu vực buôn bán
1361           runway: 
1362             - Đường băng
1363             - đường băng
1364           school: 
1365             - Trường học
1366             - đại học
1367           secondary: Đường lớn
1368           station: Nhà ga
1369           subway: Đường ngầm
1370           summit: 
1371             - Đỉnh núi
1372             - đồi
1373           tourist: Nơi du lịch
1374           track: Đường mòn
1375           tram: 
1376             - Đường sắt nhẹ
1377             - xe điện
1378           trunk: Xa lộ
1379           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1380           unclassified: Đường không phân loại
1381           unsurfaced: Đường không lát
1382           wood: Rừng
1383     markdown_help: 
1384       alt: Văn bản thay thế
1385       first: Khoản mục đầu tiên
1386       heading: Đề mục
1387       headings: Đề mục
1388       image: Hình ảnh
1389       link: Liên kết
1390       ordered: Danh sách đánh số
1391       second: Khoản mục sau
1392       subheading: Đề mục con
1393       text: Văn bản
1394       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1395       unordered: Danh sách không đánh số
1396       url: URL
1397     richtext_area: 
1398       edit: Sửa đổi
1399       preview: Xem trước
1400     search: 
1401       search: Tìm kiếm
1402       search_help: "thí dụ: “Thượng Hải”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1403       submit_text: Đi
1404       where_am_i: Tôi ở đâu?
1405       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1406     sidebar: 
1407       close: Đóng
1408       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1409   time: 
1410     formats: 
1411       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1412   trace: 
1413     create: 
1414       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1415       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1416     delete: 
1417       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1418     edit: 
1419       description: "Miêu tả:"
1420       download: tải về
1421       edit: sửa đổi
1422       filename: "Tên tập tin:"
1423       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1424       map: bản đồ
1425       owner: "Tác giả:"
1426       points: "Số nốt:"
1427       save_button: Lưu các Thay đổi
1428       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1429       tags: "Thẻ:"
1430       tags_help: dấu phẩy phân cách
1431       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1432       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1433       visibility: "Mức độ truy cập:"
1434       visibility_help: có nghĩa là gì?
1435       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1436     list: 
1437       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1438       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1439       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1440       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1441       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1442     make_public: 
1443       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1444     offline: 
1445       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1446       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1447     offline_warning: 
1448       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1449     trace: 
1450       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1451       by: bởi
1452       count_points: "%{count} nốt"
1453       edit: sửa đổi
1454       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1455       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1456       in: trong
1457       map: bản đồ
1458       more: thêm
1459       pending: CHƯA XỬ
1460       private: RIÊNG
1461       public: CÔNG KHAI
1462       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1463       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1464       view_map: Xem Bản đồ
1465     trace_form: 
1466       description: "Miêu tả:"
1467       help: Trợ giúp
1468       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1469       tags: "Thẻ:"
1470       tags_help: dấu phẩy phân cách
1471       upload_button: Tải lên
1472       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1473       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1474       visibility_help: có nghĩa là gì?
1475       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1476     trace_header: 
1477       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1478       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1479       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1480       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1481     trace_optionals: 
1482       tags: Thẻ
1483     trace_paging_nav: 
1484       newer: Tuyến đường Mới hơn
1485       older: Tuyến đường Cũ hơn
1486       showing_page: Đang hiện trang %{page}
1487     view: 
1488       delete_track: Xóa tuyến đường này
1489       description: "Miêu tả:"
1490       download: tải về
1491       edit: sửa đổi
1492       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1493       filename: "Tên tập tin:"
1494       heading: Xem tuyến đường %{name}
1495       map: bản đồ
1496       none: Không có
1497       owner: "Tác giả:"
1498       pending: CHƯA XỬ
1499       points: "Số nốt:"
1500       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1501       tags: "Thẻ:"
1502       title: Xem tuyến đường %{name}
1503       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1504       uploaded: "Lúc tải lên:"
1505       visibility: "Mức độ truy cập:"
1506     visibility: 
1507       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1508       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1509       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1510       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1511   user: 
1512     account: 
1513       contributor terms: 
1514         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1515         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1516         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1517         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1518         link text: đây là gì?
1519         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1520         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1521       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1522       delete image: Xóa hình hiện dùng
1523       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1524       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1525       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1526       home location: "Vị trí Nhà:"
1527       image: "Hình:"
1528       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1529       keep image: Giữ hình hiện dùng
1530       latitude: "Vĩ độ:"
1531       longitude: "Kinh độ:"
1532       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1533       my settings: Tùy chọn
1534       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1535       new image: Thêm hình
1536       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1537       openid: 
1538         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1539         link text: đây là gì?
1540         openid: "OpenID:"
1541       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1542       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1543       profile description: "Tự giới thiệu:"
1544       public editing: 
1545         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1546         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1547         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1548         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1549         enabled link text: đây là gì?
1550         heading: "Sửa đổi công khai:"
1551       public editing note: 
1552         heading: Sửa đổi công khai
1553         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1554       replace image: Thay hình hiện dùng
1555       return to profile: Trở về trang cá nhân
1556       save changes button: Lưu các Thay đổi
1557       title: Chỉnh sửa tài khoản
1558       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1559     confirm: 
1560       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1561       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1562       button: Xác nhận
1563       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1564       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1565       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1566       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1567       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1568     confirm_email: 
1569       button: Xác nhận
1570       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1571       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1572       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1573       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1574     confirm_resend: 
1575       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1576       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1577     filter: 
1578       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1579     go_public: 
1580       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1581     list: 
1582       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1583       empty: Không tìm thấy người dùng.
1584       heading: Người dùng
1585       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1586       showing: 
1587         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1588         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1589       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1590       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1591       title: Người dùng
1592     login: 
1593       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1594       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1595       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1596       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1597       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1598       heading: Đăng nhập
1599       login_button: Đăng nhập
1600       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1601       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1602       no account: Chưa có tài khoản?
1603       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
1604       notice_terms: OpenStreetMap sẽ đổi qua một giấy phép mới vào ngày 1 tháng 4 năm 2012. Giấy phép mới vẫn mở như giấy phép hiện tại, trong khi các chi tiết pháp lý mới phù hợp hơn với cơ sở dữ liệu bản đồ của chúng ta. Chúng tôi rất muốn tiếp tục bao gồm các đóng góp của bạn trong OpenStreetMap; tuy nhiên, bạn cần phải cho phép chúng tôi phân phối các đóng góp này theo các điều khoản của giấy phép mới. Nếu không cho phép, chúng tôi sẽ phải xóa chúng khỏi cơ sở dữ liệu.<br /><br />Xin làm ơn đăng nhập rồi đọc lại và chấp nhận các điều khoản mới, chỉ mất vài giây thôi. Cám ơn!
1605       openid: "%{logo} OpenID:"
1606       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1607       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1608       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1609       openid_providers: 
1610         aol: 
1611           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1612           title: Đăng nhập với AOL
1613         google: 
1614           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1615           title: Đăng nhập với Google
1616         myopenid: 
1617           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1618           title: Đăng nhập với myOpenID
1619         openid: 
1620           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1621           title: Đăng nhập dùng OpenID
1622         wordpress: 
1623           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1624           title: Đăng nhập với WordPress
1625         yahoo: 
1626           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1627           title: Đăng nhập với Yahoo!
1628       password: "Mật khẩu:"
1629       register now: Đăng ký ngay
1630       remember: Nhớ tôi
1631       title: Đăng nhập
1632       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1633       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1634       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1635     logout: 
1636       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1637       logout_button: Đăng xuất
1638       title: Đăng xuất
1639     lost_password: 
1640       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1641       heading: Quên mất Mật khẩu?
1642       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1643       new password button: Đặt lại mật khẩu
1644       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1645       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1646       title: Quên mất mật khẩu
1647     make_friend: 
1648       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1649       failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
1650       success: "%{name} mới là người bạn."
1651     new: 
1652       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1653       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1654       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1655       continue: Tiếp tục
1656       display name: "Tên hiển thị:"
1657       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1658       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1659       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1660       flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1661       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1662       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1663       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1664       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1665       openid: "%{logo} OpenID:"
1666       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1667       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1668       password: "Mật khẩu:"
1669       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1670       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1671       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1672       title: Mở tài khoản
1673       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1674     no_such_user: 
1675       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1676       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1677       title: Người dùng không tồn tại
1678     popup: 
1679       friend: Người bạn
1680       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1681       your location: Vị trí của bạn
1682     remove_friend: 
1683       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1684       success: "%{name} không còn là người bạn."
1685     reset_password: 
1686       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1687       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1688       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1689       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1690       password: "Mật khẩu:"
1691       reset: Đặt lại Mật khẩu
1692       title: Đặt lại mật khẩu
1693     set_home: 
1694       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1695     suspended: 
1696       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1697       heading: Tài khoản bị Cấm
1698       title: Tài khoản bị Cấm
1699       webmaster: chủ trang
1700     terms: 
1701       agree: Chấp nhận
1702       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1703       consider_pd_why: đây là gì?
1704       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1705       decline: Từ chối
1706       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1707       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1708       heading: Điều kiện đóng góp
1709       legale_names: 
1710         france: Pháp
1711         italy: Ý
1712         rest_of_world: Các nước khác
1713       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1714       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1715       title: Điều kiện đóng góp
1716       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1717     view: 
1718       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1719       add as friend: thêm là người bạn
1720       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1721       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1722       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1723       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1724       comments: bình luận
1725       confirm: Xác nhận
1726       confirm_user: xác nhận người dùng này
1727       create_block: cấm người dùng này
1728       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1729       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1730       ct declined: Từ chối
1731       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1732       ct undecided: Chưa quyết định
1733       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1734       delete_user: xóa tài khoản này
1735       description: Miêu tả
1736       diary: nhật ký
1737       edits: đóng góp
1738       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1739       friends_changesets: Xem những bộ thay đổi của bạn bè
1740       friends_diaries: Đọc những mục nhật ký của bạn bè
1741       hide_user: ẩn tài khoản này
1742       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link}.
1743       km away: cách %{count} km
1744       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1745       m away: cách %{count} m
1746       mapper since: "Tham gia:"
1747       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1748       my comments: bình luận của tôi
1749       my diary: nhật ký của tôi
1750       my edits: đóng góp của tôi
1751       my settings: tùy chọn
1752       my traces: tuyến đường của tôi
1753       nearby users: Người dùng khác ở gần
1754       nearby_changesets: Xem các bộ thay đổi của người dùng ở gần
1755       nearby_diaries: Đọc các mục nhật ký của người dùng ở gần
1756       new diary entry: mục nhật ký mới
1757       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1758       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1759       oauth settings: thiết lập OAuth
1760       remove as friend: dời người bạn
1761       role: 
1762         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1763         grant: 
1764           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1765           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1766         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1767         revoke: 
1768           administrator: Rút quyền quản lý viên
1769           moderator: Rút quyền điều hành viên
1770       send message: gửi thư
1771       settings_link_text: tùy chọn
1772       spam score: "Điểm số Spam:"
1773       status: "Trạng thái:"
1774       traces: tuyến đường
1775       unhide_user: hiện tài khoản này
1776       user location: Vị trí của người dùng
1777       your friends: Người bạn của bạn
1778   user_block: 
1779     blocks_by: 
1780       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1781       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1782       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1783     blocks_on: 
1784       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1785       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1786       title: Các tác vụ cấm %{name}
1787     create: 
1788       flash: Cấm người dùng %{name}.
1789       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1790       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1791     edit: 
1792       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1793       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1794       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1795       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1796       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1797       show: Xem tác vụ cấm này
1798       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1799       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1800     filter: 
1801       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1802       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1803     helper: 
1804       time_future: Hết hạn %{time}.
1805       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1806       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1807     index: 
1808       empty: Chưa ai bị cấm.
1809       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1810       title: Người dùng bị cấm
1811     model: 
1812       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1813       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1814     new: 
1815       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1816       heading: Cấm %{name}
1817       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1818       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1819       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1820       submit: Cấm người dùng
1821       title: Cấm %{name}
1822       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1823       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1824     not_found: 
1825       back: Trở về trang đầu
1826       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1827     partial: 
1828       confirm: Bạn có chắc không?
1829       creator_name: Người cấm
1830       display_name: Người bị cấm
1831       edit: Sửa đổi
1832       next: Sau »
1833       not_revoked: (không bị hủy)
1834       previous: « Trước
1835       reason: Lý do cấm
1836       revoke: Bỏ cấm!
1837       revoker_name: Người bỏ cấm
1838       show: Hiện
1839       showing_page: Đang hiện trang %{page}
1840       status: Trạng thái
1841     period: "%{count} giờ"
1842     revoke: 
1843       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1844       flash: Đã bỏ cấm.
1845       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1846       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1847       revoke: Bỏ cấm!
1848       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1849       title: Bỏ cấm %{block_on}
1850     show: 
1851       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1852       confirm: Bạn có chắc không?
1853       edit: Sửa đổi
1854       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1855       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1856       reason: "Lý do cấm:"
1857       revoke: Bỏ cấm!
1858       revoker: "Người bỏ cấm:"
1859       show: Hiện
1860       status: Trạng thái
1861       time_future: Hết hạn %{time}
1862       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1863       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1864     update: 
1865       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1866       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1867   user_role: 
1868     filter: 
1869       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1870       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1871       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1872       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1873     grant: 
1874       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1875       confirm: Xác nhận
1876       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1877       heading: Xác nhận cấp vai trò
1878       title: Xác nhận cấp vai trò
1879     revoke: 
1880       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1881       confirm: Xác nhận
1882       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1883       heading: Xác nhận rút vai trò
1884       title: Xác nhận rút vai trò