Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
7 vi: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Nội dung
12       diary_entry: 
13         language: Ngôn ngữ
14         latitude: Vĩ độ
15         longitude: Kinh độ
16         title: Tiêu đề
17         user: Người dùng
18       friend: 
19         friend: Người bạn
20         user: Người dùng
21       message: 
22         body: Nội dung
23         recipient: Người nhận
24         sender: Người gửi
25         title: Tiêu đề
26       trace: 
27         description: Miêu tả
28         latitude: Vĩ độ
29         longitude: Kinh độ
30         name: Tên
31         public: Công khai
32         size: Kích cỡ
33         user: Người dùng
34         visible: Thấy được
35       user: 
36         active: Tích cực
37         description: Miêu tả
38         display_name: Tên Hiển thị
39         email: Thư điện tử
40         languages: Ngôn ngữ
41         pass_crypt: Mật khẩu
42     models: 
43       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
44       changeset: Bộ thay đổi
45       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
46       country: Quốc gia
47       diary_comment: Bình luận Nhật ký
48       diary_entry: Mục Nhật ký
49       friend: Người bạn
50       language: Ngôn ngữ
51       message: Thư
52       node: Nốt
53       node_tag: Thẻ Nốt
54       notifier: Trình báo
55       old_node: Nốt Cũ
56       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
57       old_relation: Quan hệ Cũ
58       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
59       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
60       old_way: Lối Cũ
61       old_way_node: Nốt Lối Cũ
62       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
63       relation: Quan hệ
64       relation_member: Thành viên Quan hệ
65       relation_tag: Thẻ Quan hệ
66       session: Phiên
67       trace: Tuyến đường
68       tracepoint: Điểm Tuyến đường
69       tracetag: Thẻ Tuyến đường
70       user: Người dùng
71       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
72       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
73       way: Lối
74       way_node: Nốt Lối
75       way_tag: Thẻ Lối
76   application: 
77     require_cookies: 
78       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
81       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
85       changesetxml: Bộ thay đổi XML
86       download: Tải về %{changeset_xml_link} hoặc %{osmchange_xml_link}
87       feed: 
88         title: Bộ thay đổi %{id}
89         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Bộ thay đổi
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
94       bounding_box: "Hộp bao:"
95       box: hộp
96       closed_at: "Lúc Đóng:"
97       created_at: "Lúc Tạo:"
98       has_nodes: 
99         one: "Có nốt sau:"
100         other: "Có %{count} nốt sau:"
101       has_relations: 
102         one: "Có quan hệ sau:"
103         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
104       has_ways: 
105         one: "Có lối sau:"
106         other: "Có %{count} lối sau:"
107       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
108       show_area_box: Hiện Hộp vùng
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Miêu tả:"
111       deleted_at: "Lúc Xóa:"
112       deleted_by: "Người Xóa:"
113       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
114       edited_by: "Người Sửa đổi:"
115       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
116       version: "Phiên bản:"
117     containing_relation: 
118       entry: Quan hệ %{relation_name}
119       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
120     map: 
121       deleted: Đã xóa
122       edit: 
123         area: Sửa đổi vùng
124         node: Sửa đổi nốt
125         relation: Sửa đổi quan hệ
126         way: Sửa đổi lối
127       larger: 
128         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
129         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
130         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
131         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
132       loading: Đang tải…
133     navigation: 
134       all: 
135         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
136         next_node_tooltip: Node tiếp theo
137         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
138         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
139         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
140         prev_node_tooltip: Node trước
141         prev_relation_tooltip: Relation trước
142         prev_way_tooltip: Lối trước
143       user: 
144         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
145         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
146         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
147     node: 
148       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
149       download_xml: Tải về XML
150       edit: sửa đổi
151       node: Nốt
152       node_title: "Nốt: %{node_name}"
153       view_history: xem lịch sử
154     node_details: 
155       coordinates: "Tọa độ:"
156       part_of: "Trực thuộc:"
157     node_history: 
158       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
159       download_xml: Tải về XML
160       node_history: Lịch sử Nốt
161       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
162       view_details: xem chi tiết
163     not_found: 
164       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
165       type: 
166         changeset: bộ thay đổi
167         node: nốt
168         relation: quan hệ
169         way: lối
170     paging_nav: 
171       of: trong
172       showing_page: Đang hiện trang
173     relation: 
174       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_history_link}"
175       download_xml: Tải về XML
176       relation: Quan hệ
177       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
178       view_history: xem lịch sử
179     relation_details: 
180       members: "Thành viên:"
181       part_of: "Trực thuộc:"
182     relation_history: 
183       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
184       download_xml: Tải về XML
185       relation_history: Lịch sử Quan hệ
186       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
187       view_details: xem chi tiết
188     relation_member: 
189       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
190       type: 
191         node: Nốt
192         relation: Quan hệ
193         way: Lối
194     start: 
195       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
196       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
197     start_rjs: 
198       data_frame_title: Dữ liệu
199       data_layer_name: Dữ liệu
200       details: Chi tiết
201       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
202       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
203       hide_areas: Ẩn các khu vực
204       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
205       load_data: Tải Dữ liệu
206       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
207       loading: Đang tải…
208       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
209       object_list: 
210         api: Lấy vùng này dùng API
211         back: Liệt kê các đối tượng
212         details: Chi tiết
213         heading: Danh sách đối tượng
214         history: 
215           type: 
216             node: Nốt [[id]]
217             way: Lối [[id]]
218         selected: 
219           type: 
220             node: Nốt [[id]]
221             way: Lối [[id]]
222         type: 
223           node: Nốt
224           way: Lối
225       private_user: người bí mật
226       show_areas: Hiện các khu vực
227       show_history: Xem Lịch sử
228       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
229       wait: Xin chờ...
230       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
231     tag_details: 
232       tags: "Thẻ:"
233       wiki_link: 
234         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
235         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
236       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
237     timeout: 
238       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
239       type: 
240         changeset: bộ thay đổi
241         node: nốt
242         relation: quan hệ
243         way: lối
244     way: 
245       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link}, hoặc %{edit_link}"
246       download_xml: Tải về XML
247       edit: sửa đổi
248       view_history: xem lịch sử
249       way: Lối
250       way_title: "Lối: %{way_name}"
251     way_details: 
252       also_part_of: 
253         one: cũng thuộc về lối %{related_ways}
254         other: cũng thuộc về các lối %{related_ways}
255       nodes: "Nốt:"
256       part_of: "Thuộc về:"
257     way_history: 
258       download: "%{download_xml_link} hoặc %{view_details_link}"
259       download_xml: Tải về XML
260       view_details: xem chi tiết
261       way_history: Lịch sử Lối
262       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
263   changeset: 
264     changeset: 
265       anonymous: Vô danh
266       big_area: (lớn)
267       no_comment: (không có)
268       no_edits: (không có thay đổi)
269       show_area_box: hiện hộp vùng
270       still_editing: (đang sửa)
271       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
272     changeset_paging_nav: 
273       next: Sau »
274       previous: « Trước
275       showing_page: Đang hiện trang %{page}
276     changesets: 
277       area: Vùng
278       comment: Miêu tả
279       id: ID
280       saved_at: Lúc Lưu
281       user: Người dùng
282     list: 
283       description: Những thay đổi gần đây
284       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
285       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
286       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
287       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
288       heading: Các bộ thay đổi
289       heading_bbox: Các bộ thay đổi
290       heading_friend: Các bộ thay đổi
291       heading_user: Các bộ thay đổi
292       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
293       title: Các bộ thay đổi
294       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
295       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
296       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
297       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
298     timeout: 
299       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
300   diary_entry: 
301     diary_comment: 
302       comment_from: Bình luận của %{link_user} lúc %{comment_created_at}
303       confirm: Xác nhận
304       hide_link: Ẩn bình luận này
305     diary_entry: 
306       comment_count: 
307         one: 1 bình luận
308         other: "%{count} bình luận"
309       comment_link: Bình luận về mục này
310       confirm: Xác nhận
311       edit_link: Sửa đổi mục này
312       hide_link: Ẩn mục này
313       posted_by: Được đăng bởi %{link_user} lúc %{created} bằng %{language_link}
314       reply_link: Trả lời mục này
315     edit: 
316       body: "Nội dung:"
317       language: "Ngôn ngữ:"
318       latitude: "Vĩ độ:"
319       location: "Vị trí:"
320       longitude: "Kinh độ:"
321       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
322       save_button: Lưu
323       subject: "Tiêu đề:"
324       title: Sửa đổi mục nhật ký
325       use_map_link: sử dụng bản đồ
326     feed: 
327       all: 
328         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
329         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
330       language: 
331         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
332         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
333       user: 
334         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
335         title: Các mục nhật ký của %{user}
336     list: 
337       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
338       new: Mục Nhật ký Mới
339       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
340       newer_entries: Mục Sau
341       no_entries: Chưa có mục nhật ký
342       older_entries: Mục Trước
343       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
344       title: Các Nhật ký Cá nhân
345       user_title: Nhật ký của %{user}
346     location: 
347       edit: Sửa
348       location: "Vị trí:"
349       view: Xem
350     new: 
351       title: Mục Nhật ký Mới
352     no_such_entry: 
353       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
354       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
355       title: Mục nhật ký không tồn tại
356     no_such_user: 
357       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
358       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
359       title: Người dùng không tồn tại
360     view: 
361       leave_a_comment: Bình luận
362       login: Đăng nhập
363       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
364       save_button: Lưu
365       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
366       user_title: Nhật ký của %{user}
367   editor: 
368     default: Mặc định (hiện là %{name})
369     potlatch: 
370       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
371       name: Potlatch 1
372     potlatch2: 
373       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
374       name: Potlatch 2
375     remote: 
376       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
377       name: phần điều khiển từ xa
378   export: 
379     start: 
380       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
381       area_to_export: Vùng để Xuất
382       embeddable_html: HTML để Nhúng
383       export_button: Xuất
384       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
385       format: "Định dạng:"
386       format_to_export: Định dạng Xuất
387       image_size: Hình có Kích cỡ
388       latitude: "Vĩ độ:"
389       licence: Giấy phép
390       longitude: "Kinh độ:"
391       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
392       mapnik_image: Hình Mapnik
393       max: tối đa
394       options: Tùy chọn
395       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
396       osmarender_image: Hình Osmarender
397       output: Đầu ra
398       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
399       scale: Tỷ lệ
400       too_large: 
401         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
402         heading: Khu vực Lớn quá
403       zoom: Thu phóng
404     start_rjs: 
405       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
406       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
407       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
408       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
409       export: Xuất
410       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
411       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
412   geocoder: 
413     description: 
414       title: 
415         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
416         osm_namefinder: "%{types} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
417         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
418       types: 
419         cities: Thành phố
420         places: Địa điểm
421         towns: Thị xã
422     description_osm_namefinder: 
423       prefix: "%{distance} về phía %{direction} của %{type}"
424     direction: 
425       east: đông
426       north: bắc
427       north_east: đông bắc
428       north_west: tây bắc
429       south: nam
430       south_east: đông nam
431       south_west: tây nam
432       west: tây
433     distance: 
434       one: khoảng 1 km
435       other: khoảng %{count} km
436       zero: không tới 1 km
437     results: 
438       more_results: Thêm kết quả
439       no_results: Không tìm thấy kết quả
440     search: 
441       title: 
442         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
443         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
444         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
445         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
446         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
447         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
448         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
449     search_osm_namefinder: 
450       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} về phía %{parentdirection} của %{parentname})"
451       suffix_place: ", %{distance} về phía %{direction} của %{placename}"
452     search_osm_nominatim: 
453       prefix: 
454         amenity: 
455           airport: Sân bay
456           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
457           atm: Máy Rút tiền Tự động
458           auditorium: Phòng hội họp
459           bank: Ngân hàng
460           bar: Quán Rượu
461           bench: Ghế
462           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
463           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
464           brothel: Nhà chứa
465           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
466           bus_station: Trạm Xe buýt
467           cafe: Quán Cà phê
468           car_rental: Chỗ Mướn Xe
469           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
470           car_wash: Tiệm Rửa Xe
471           casino: Sòng bạc
472           cinema: Rạp phim
473           clinic: Phòng khám
474           club: Câu lạc bộ
475           college: Trường Cao đẳng
476           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
477           courthouse: Tòa
478           crematorium: Lò Hỏa táng
479           dentist: Nha sĩ
480           doctors: Bác sĩ
481           dormitory: Ký túc xá
482           drinking_water: Vòi Nước uống
483           driving_school: Trường Lái xe
484           embassy: Tòa Đại sứ
485           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
486           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
487           ferry_terminal: Trạm Phà
488           fire_hydrant: Vòi nước Máy
489           fire_station: Trạm Cứu hỏa
490           fountain: Vòi nước
491           fuel: Cây xăng
492           grave_yard: Nghĩa địa
493           gym: Nhà Thể dục
494           hall: Hội trường
495           health_centre: Trung tâm Y tế
496           hospital: Bệnh viện
497           hotel: Khách sạn
498           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
499           ice_cream: Tiệm Kem
500           kindergarten: Tiểu học
501           library: Thư viện
502           market: Chợ
503           marketplace: Chợ phiên
504           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
505           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
506           nursery: Nhà trẻ
507           nursing_home: Viện Dưỡng lão
508           office: Văn phòng
509           park: Công viên
510           parking: Chỗ Đậu xe
511           pharmacy: Nhà thuốc
512           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
513           police: Cảnh sát
514           post_box: Hòm thư
515           post_office: Bưu điện
516           preschool: Trường Mầm non
517           prison: Nhà tù
518           pub: Quán rượu
519           public_building: Tòa nhà Công cộng
520           public_market: Chợ phiên
521           reception_area: Phòng Tiếp khách
522           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
523           restaurant: Nhà hàng
524           retirement_home: Nhà về hưu
525           sauna: Nhà Tắm hơi
526           school: Trường học
527           shelter: Nơi Trú ẩn
528           shop: Tiệm
529           shopping: Tiệm
530           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
531           studio: Studio
532           supermarket: Siêu thị
533           taxi: Taxi
534           telephone: Điện thoại Công cộng
535           theatre: Nhà hát
536           toilets: Vệ sinh
537           townhall: Thị sảnh
538           university: Trường Đại học
539           vending_machine: Máy Bán hàng
540           veterinary: Phẫu thuật Thú y
541           village_hall: Trụ sở Làng
542           waste_basket: Thùng rác
543           wifi: Điểm Truy cập Không dây
544           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
545         boundary: 
546           administrative: Biên giới Hành chính
547         building: 
548           apartments: Khối Căn hộ
549           block: Khối cao ốc
550           bunker: Boong ke
551           chapel: Nhà nguyện
552           church: Nhà thờ
553           city_hall: Trụ sở Thành phố
554           commercial: Tòa nhà Thương mại
555           dormitory: Ký túc xá
556           entrance: Cửa vào
557           faculty: Tòa nhà Trường học
558           farm: Công trình Nông trại
559           flats: Khu chung cư
560           garage: Ga ra
561           hall: Hội trường
562           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
563           hotel: Khách sạn
564           house: Nhà ở
565           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
566           office: Tòa nhà Văn phòng
567           public: Tòa nhà Công cộng
568           residential: Nhà ở
569           retail: Tòa nhà Cửa hàng
570           school: Nhà trường
571           shop: Tiệm
572           stadium: Sân vận động
573           store: Tiệm
574           terrace: Thềm
575           tower: Tháp
576           train_station: Nhà ga
577           university: Tòa nhà Đại học
578         highway: 
579           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
580           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
581           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
582           byway: Đường mòn Đa mốt
583           construction: Đường Đang Xây
584           cycleway: Đường Xe đạp
585           distance_marker: Cây số
586           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
587           footway: Đường bộ
588           ford: Khúc Sông Cạn
589           gate: Cổng
590           living_street: Đường Hàng xóm
591           minor: Đường Nhỏ
592           motorway: Đường Cao tốc
593           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
594           motorway_link: Đường Cao tốc
595           path: Lối
596           pedestrian: Đường bộ Lớn
597           platform: Sân ga
598           primary: Đường Chính
599           primary_link: Đường Chính
600           raceway: Đường đua
601           residential: Đường Nhà ở
602           road: Đường
603           secondary: Đường Lớn
604           secondary_link: Đường Lớn
605           service: Đường phụ
606           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
607           steps: Cầu thang
608           stile: Cửa xoay
609           tertiary: Đường Lớn
610           track: Đường mòn
611           trail: Đường mòn
612           trunk: Xa lộ
613           trunk_link: Xa lộ
614           unclassified: Đường Không Phân loại
615           unsurfaced: Đường Không Lát
616         historic: 
617           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
618           battlefield: Chiến trường
619           boundary_stone: Mốc Biên giới
620           building: Tòa nhà
621           castle: Lâu đài
622           church: Nhà thờ
623           house: Nhà ở
624           icon: Thánh tượng
625           manor: Trang viên
626           memorial: Đài Tưởng niệm
627           mine: Mỏ
628           monument: Đài Tưởng niệm
629           museum: Bảo tàng
630           ruins: Tàn tích
631           tower: Tháp
632           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
633           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
634           wreck: Xác Tàu Đắm
635         landuse: 
636           allotments: Khu Vườn Gia đình
637           basin: Lưu vực
638           brownfield: Cánh đồng Nâu
639           cemetery: Nghĩa địa
640           commercial: Khu vực Thương mại
641           conservation: Bảo tồn
642           construction: Công trường Xây dựng
643           farm: Trại
644           farmland: Trại
645           farmyard: Sân Trại
646           forest: Rừng Trồng Cây
647           grass: Cỏ
648           greenfield: Cánh đồng Xanh
649           industrial: Khu vực Công nghiệp
650           landfill: Nơi Đổ Rác
651           meadow: Đồng cỏ
652           military: Khu vực Quân sự
653           mine: Mỏ
654           mountain: Núi
655           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
656           park: Công viên
657           piste: Đường Trượt tuyết
658           plaza: Quảng trường
659           quarry: Mỏ Đá
660           railway: Đường sắt
661           recreation_ground: Sân chơi
662           reservoir: Bể nước
663           residential: Khu vực Nhà ở
664           retail: Khu vực Buôn bán
665           village_green: Sân Làng
666           vineyard: Vườn Nho
667           wetland: Đầm lầy
668           wood: Rừng
669         leisure: 
670           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
671           common: Đất Công
672           fishing: Hồ Đánh cá
673           garden: Vườn
674           golf_course: Sân Golf
675           ice_rink: Sân băng
676           marina: Bến tàu
677           miniature_golf: Golf Nhỏ
678           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
679           park: Công viên
680           pitch: Bãi Thể thao
681           playground: Sân chơi
682           recreation_ground: Sân Giải trí
683           slipway: Bến tàu
684           sports_centre: Trung tâm Thể thao
685           stadium: Sân vận động
686           swimming_pool: Hồ Bơi
687           track: Đường Chạy
688           water_park: Công viên Nước
689         natural: 
690           bay: Vịnh
691           beach: Bãi biển
692           cape: Mũi đất
693           cave_entrance: Cửa vào Hang
694           channel: Eo biển
695           cliff: Vách đá
696           coastline: Bờ biển
697           crater: Miệng Núi
698           feature: Đối tượng Thiên nhiên
699           fell: Đồi đá
700           fjord: Vịnh hẹp
701           geyser: Mạch nước Phun
702           glacier: Sông băng
703           heath: Bãi Hoang
704           hill: Đồi
705           island: Đảo
706           land: Đất
707           marsh: Đầm lầy
708           moor: Truông
709           mud: Bùn
710           peak: Đỉnh
711           point: Mũi đất
712           reef: Rạn san hô
713           ridge: Luống đất
714           river: Sông
715           rock: Đá
716           scree: Bãi Đá
717           scrub: Đất Bụi rậm
718           shoal: Bãi cạn
719           spring: Suối
720           strait: Eo biển
721           tree: Cây
722           valley: Thung lũng
723           volcano: Núi lửa
724           water: Nước
725           wetland: Đầm lầy
726           wetlands: Đầm lầy
727           wood: Rừng
728         place: 
729           airport: Sân bay
730           city: Thành phố
731           country: Quốc gia
732           county: Quận hạt
733           farm: Trại
734           hamlet: Xóm
735           house: Nhà ở
736           houses: Dãy Nhà
737           island: Đảo
738           islet: Đảo Nhỏ
739           locality: Địa phương
740           moor: Truông
741           municipality: Đô thị
742           postcode: Mã Bưu chính
743           region: Miền
744           sea: Biển
745           state: Tỉnh bang
746           subdivision: Hàng xóm
747           suburb: Ngoại ô
748           town: Thị xã/trấn
749           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
750           village: Làng
751         railway: 
752           abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
753           construction: Đường sắt Đang Xây
754           disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
755           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
756           funicular: Đường sắt Leo núi
757           halt: Ga Xép
758           historic_station: Nhà ga Lịch sử
759           junction: Ga Đầu mối
760           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
761           light_rail: Đường sắt Nhẹ
762           monorail: Đường Một Ray
763           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
764           platform: Ke ga
765           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
766           spur: Đường sắt Phụ
767           station: Nhà ga
768           subway: Trạm Xe điện Ngầm
769           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
770           switch: Ghi Đường sắt
771           tram: Đường Xe điện
772           tram_stop: Ga Xép Điện
773           yard: Sân ga
774         shop: 
775           alcohol: Tiệm Rượu
776           apparel: Tiệm May mặc
777           art: Tiệm Nghệ phẩm
778           bakery: Tiệm Bánh
779           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
780           beverages: Tiệm Đồ uống
781           bicycle: Tiệm Xe đạp
782           books: Tiệm Sách
783           butcher: Tiệm Thịt
784           car: Tiệm Xe hơi
785           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
786           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
787           car_repair: Tiệm Sửa Xe
788           carpet: Tiệm Thảm
789           charity: Cửa hàng Từ thiện
790           chemist: Nhà thuốc
791           clothes: Tiệm Quần áo
792           computer: Tiệm Máy tính
793           confectionery: Tiệm Kẹo
794           convenience: Tiệm Tập hóa
795           copyshop: Tiệm In ấn
796           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
797           department_store: Cửa hàng Bách hóa
798           discount: Cửa hàng Giảm giá
799           doityourself: Tiệm Ngũ kim
800           drugstore: Nhà thuốc
801           dry_cleaning: Hấp tẩy
802           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
803           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
804           farm: Tiệm Nông cụ
805           fashion: Tiệm Thời trang
806           fish: Tiệm Cá
807           florist: Tiệm Hoa
808           food: Tiệm Thực phẩm
809           funeral_directors: Nhà tang lễ
810           furniture: Tiệm Đồ đạc
811           gallery: Thư viện Ảnh
812           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
813           general: Tiệm Đồ
814           gift: Tiệm Quà tặng
815           greengrocer: Tiệm Rau
816           grocery: Tiệm Tạp phẩm
817           hairdresser: Tiệm Làm tóc
818           hardware: Tiệm Ngũ kim
819           hifi: Cửa hàng Hi-fi
820           insurance: Bảo hiểm
821           jewelry: Tiệm Kim hoàn
822           kiosk: Quán
823           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
824           mall: Trung tâm Mua sắm
825           market: Chợ
826           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
827           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
828           music: Tiệm Nhạc
829           newsagent: Tiệm Báo
830           optician: Tiệm Kính mắt
831           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
832           outdoor: Cửa hàng Ngoài trời
833           pet: Tiệm Vật nuôi
834           photo: Tiệm Rửa Hình
835           salon: Tiệm Làm tóc
836           shoes: Tiệm Giày
837           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
838           sports: Tiệm Thể thao
839           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
840           supermarket: Siêu thị
841           toys: Tiệm Đồ chơi
842           travel_agency: Văn phòng Du lịch
843           video: Tiệm Phim
844           wine: Tiệm Rượu
845         tourism: 
846           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
847           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
848           attraction: Nơi Du lịch
849           bed_and_breakfast: Nhà trọ
850           cabin: Túp lều
851           camp_site: Nơi Cắm trại
852           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
853           chalet: Nhà ván
854           guest_house: Nhà khách
855           hostel: Nhà trọ
856           hotel: Khách sạn
857           information: Thông tin
858           lean_to: Nhà chái
859           motel: Khách sạn Dọc đường
860           museum: Bảo tàng
861           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
862           theme_park: Công viên Giải trí
863           valley: Thung lũng
864           viewpoint: Thắng cảnh
865           zoo: Vườn thú
866         waterway: 
867           boatyard: Bãi Thuyền
868           canal: Kênh
869           connector: Đường thủy Nối
870           dam: Đập
871           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
872           ditch: Mương
873           dock: Vũng tàu
874           drain: Cống
875           lock: Âu tàu
876           lock_gate: Âu tàu
877           mineral_spring: Suối Nước khoáng
878           mooring: Cột neo tàu
879           rapids: Thác ghềnh
880           river: Sông
881           riverbank: Bờ sông
882           stream: Dòng suối
883           wadi: Dòng sông Vào mùa
884           water_point: Máy bơm nước
885           waterfall: Thác
886           weir: Đập Cột nước Thấp
887   javascripts: 
888     map: 
889       base: 
890         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
891         mapnik: Mapnik
892         mapquest: MapQuest Mở
893         osmarender: Osmarender
894         transport_map: Bản đồ Giao thông
895       overlays: 
896         maplint: Maplint
897     site: 
898       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
899       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
900       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
901       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
902       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
903       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
904   layouts: 
905     community_blogs: Blog của Cộng đồng
906     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
907     copyright: Bản quyền & Giấy phép
908     documentation: Tài liệu
909     documentation_title: Tài liệu về dự án
910     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
911     donate_link_text: quyên góp
912     edit: Sửa đổi
913     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
914     export: Xuất
915     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
916     foundation: Quỹ OpenStreetMap
917     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
918     gps_traces: Tuyến đường GPS
919     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
920     help: Trợ giúp
921     help_centre: Trung tâm Trợ giúp
922     help_title: Trang trợ giúp của dự án
923     history: Lịch sử
924     home: nhà
925     home_tooltip: Về vị trí nhà
926     inbox: hộp thư (%{count})
927     inbox_tooltip: 
928       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
929       other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
930       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
931     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
932     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
933     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại %{partners}.
934     intro_3_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
935     intro_3_partners: wiki
936     intro_3_partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
937     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
938     license: 
939       alt: CC BY-SA 2.0
940       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
941     log_in: đăng nhập
942     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
943     logo: 
944       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
945     logout: đăng xuất
946     logout_tooltip: Đăng xuất
947     make_a_donation: 
948       text: Quyên góp
949       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
950     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
951     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
952     sign_up: đăng ký
953     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
954     sotm2011: Mời tham dự Hội nghị OpenStreetMap 2011, Tình trạng Bản đồ, 9–11 tháng 9 tại Denver!
955     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
956     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
957     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
958     view: Xem
959     view_tooltip: Xem bản đồ
960     welcome_user: Hoan nghênh, %{user_link}
961     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
962     wiki: Wiki
963     wiki_title: Trang wiki của dự án
964     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
965   license_page: 
966     foreign: 
967       english_link: nguyên bản tiếng Anh
968       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
969       title: Thông tin về bản dịch này
970     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC-BY</a>.</li>\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>).</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
971     native: 
972       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
973       native_link: bản dịch tiếng Việt
974       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
975       title: Giới thiệu về trang này
976   message: 
977     delete: 
978       deleted: Đã xóa thư
979     inbox: 
980       date: Ngày
981       from: Từ
982       my_inbox: Hộp thư đến
983       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
984       outbox: đã gửi
985       people_mapping_nearby: những người ở gần
986       subject: Tiêu đề
987       title: Hộp thư
988     mark: 
989       as_read: Thư đã đọc
990       as_unread: Thư chưa đọc
991     message_summary: 
992       delete_button: Xóa
993       read_button: Đánh dấu là đã đọc
994       reply_button: Trả lời
995       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
996     new: 
997       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
998       body: Nội dung
999       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1000       message_sent: Thư đã gửi
1001       send_button: Gửi
1002       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1003       subject: Tiêu đề
1004       title: Gửi thư
1005     no_such_message: 
1006       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1007       heading: Thư không tồn tại
1008       title: Thư không tồn tại
1009     no_such_user: 
1010       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
1011       heading: Người dùng không tồn tại
1012       title: Người dùng không tồn tại
1013     outbox: 
1014       date: Ngày
1015       inbox: thư đến
1016       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1017       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1018       outbox: thư đã gửi
1019       people_mapping_nearby: những người ở gần
1020       subject: Tiêu đề
1021       title: Hộp thư đã gửi
1022       to: Tới
1023     read: 
1024       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1025       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
1026       date: Ngày
1027       from: Từ
1028       reading_your_messages: Đọc thư
1029       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
1030       reply_button: Trả lời
1031       subject: Tiêu đề
1032       title: Đọc thư
1033       to: Tới
1034       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1035       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1036     reply: 
1037       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1038     sent_message_summary: 
1039       delete_button: Xóa
1040   notifier: 
1041     diary_comment_notification: 
1042       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1043       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1044       hi: Chào %{to_user},
1045       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1046     email_confirm: 
1047       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1048     email_confirm_html: 
1049       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1050       greeting: Chào bạn,
1051       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1052     email_confirm_plain: 
1053       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1054       greeting: Chào bạn,
1055       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
1056       hopefully_you_2: "%{server_url} thành %{new_address}."
1057     friend_notification: 
1058       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
1059       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1060       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1061       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
1062     gpx_notification: 
1063       and_no_tags: và không có thẻ
1064       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1065       failure: 
1066         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1067         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1068         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1069         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1070         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1071       greeting: Chào bạn,
1072       success: 
1073         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1074         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1075       with_description: với miêu tả
1076       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1077     lost_password: 
1078       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1079     lost_password_html: 
1080       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1081       greeting: Chào bạn,
1082       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1083     lost_password_plain: 
1084       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1085       greeting: Chào bạn,
1086       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1087       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
1088     message_notification: 
1089       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
1090       footer2: và trả lời tại %{replyurl}
1091       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1092       hi: Chào %{to_user},
1093     signup_confirm: 
1094       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
1095     signup_confirm_html: 
1096       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1097       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1098       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1099       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1100       greeting: Chào bạn!
1101       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1102       introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
1103       more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
1104       more_videos_here: thêm video tại đây
1105       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1106       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1107       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1108     signup_confirm_plain: 
1109       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1110       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1111       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
1112       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1113       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
1114       current_user_2: "tại:"
1115       greeting: Chào bạn!
1116       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1117       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1118       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1119       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1120       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1121       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1122       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
1123       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1124       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1125       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1126   oauth: 
1127     oauthorize: 
1128       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1129       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1130       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1131       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1132       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1133       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1134       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1135       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1136     revoke: 
1137       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1138   oauth_clients: 
1139     create: 
1140       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1141     destroy: 
1142       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1143     edit: 
1144       submit: Sửa đổi
1145       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1146     form: 
1147       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1148       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1149       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1150       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1151       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1152       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1153       callback_url: URL Gọi lại
1154       name: Tên
1155       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1156       required: Bắt buộc
1157       support_url: URL Trợ giúp
1158       url: URL Trang chủ Chương trình
1159     index: 
1160       application: Tên Chương trình
1161       issued_at: Lúc Cho phép
1162       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1163       my_apps: Trình khách của Tôi
1164       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1165       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1166       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1167       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1168       revoke: Thu hồi!
1169       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1170     new: 
1171       submit: Đăng ký
1172       title: Đăng ký chương trình mới
1173     not_found: 
1174       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1175     show: 
1176       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1177       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1178       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1179       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1180       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1181       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1182       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1183       authorize_url: "Cho phép URL:"
1184       edit: Sửa đổi Chi tiết
1185       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1186       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1187       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1188       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1189       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1190       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1191     update: 
1192       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1193   site: 
1194     edit: 
1195       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1196       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1197       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1198       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1199       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1200       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1201       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1202       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1203       user_page_link: trang cá nhân
1204     index: 
1205       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1206       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1207       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1208       license: 
1209         license_name: Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0
1210         notice: "%{project_name} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép %{license_name}."
1211         project_name: Dự án OpenStreetMap
1212       permalink: Liên kết Thường trực
1213       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1214       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1215     key: 
1216       map_key: Chú giải
1217       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1218       table: 
1219         entry: 
1220           admin: Biên giới hành chính
1221           allotments: Khu vườn gia đình
1222           apron: 
1223             - Sân đậu máy bay
1224             - nhà ga hành khách
1225           bridge: Đường rắn = cầu
1226           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1227           brownfield: Cánh đồng nâu
1228           building: Kiến trúc quan trọng
1229           byway: Đường mòn đa mốt
1230           cable: 
1231             - Đường xe cáp
1232             - ski lift
1233           cemetery: Nghĩa địa
1234           centre: Trung tâm thể thao
1235           commercial: Khu vực thương mại
1236           common: 
1237             - Đất công
1238             - bãi cỏ
1239           construction: Đường đang xây
1240           cycleway: Đường xe đạp
1241           destination: Chỉ giao thông địa phương
1242           farm: Ruộng
1243           footway: Đường đi bộ
1244           forest: Rừng trồng cây
1245           golf: Sân golf
1246           heathland: Vùng cây bụi
1247           industrial: Khu vực công nghiệp
1248           lake: 
1249             - Hồ
1250             - bể nước
1251           military: Khu vực quân sự
1252           motorway: Đường cao tốc
1253           park: Công viên
1254           permissive: Đường cho phép
1255           pitch: Sân thể thao
1256           primary: Đường chính
1257           private: Đường riêng
1258           rail: Đường sắt
1259           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1260           resident: Khu vực nhà ở
1261           retail: Khu vực buôn bán
1262           runway: 
1263             - Đường băng
1264             - đường lăn
1265           school: 
1266             - Trường học
1267             - đại học
1268           secondary: Đường lớn
1269           station: Nhà ga
1270           subway: Đường ngầm
1271           summit: 
1272             - Đỉnh núi
1273             - đồi
1274           tourist: Nơi du lịch
1275           track: Đường mòn
1276           tram: 
1277             - Đường sắt nhẹ
1278             - xe điện
1279           trunk: Xa lộ
1280           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1281           unclassified: Đường không phân loại
1282           unsurfaced: Đường không lát
1283           wood: Rừng
1284     search: 
1285       search: Tìm kiếm
1286       search_help: "thí dụ: “Hoa Thịnh Đốn”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1287       submit_text: Đi
1288       where_am_i: Tôi ở đâu?
1289       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1290     sidebar: 
1291       close: Đóng
1292       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1293   time: 
1294     formats: 
1295       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1296   trace: 
1297     create: 
1298       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1299       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1300     delete: 
1301       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1302     edit: 
1303       description: "Miêu tả:"
1304       download: tải về
1305       edit: sửa đổi
1306       filename: "Tên tập tin:"
1307       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1308       map: bản đồ
1309       owner: "Tác giả:"
1310       points: "Số nốt:"
1311       save_button: Lưu các Thay đổi
1312       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1313       tags: "Thẻ:"
1314       tags_help: dấu phẩy phân cách
1315       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1316       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1317       visibility: "Mức độ truy cập:"
1318       visibility_help: có nghĩa là gì?
1319       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1320     list: 
1321       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1322       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1323       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1324       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1325     make_public: 
1326       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1327     no_such_user: 
1328       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1329       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1330       title: Người dùng không tồn tại
1331     offline: 
1332       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1333       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1334     offline_warning: 
1335       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1336     trace: 
1337       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1338       by: bởi
1339       count_points: "%{count} nốt"
1340       edit: sửa đổi
1341       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1342       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1343       in: trong
1344       map: bản đồ
1345       more: thêm
1346       pending: CHƯA XỬ
1347       private: RIÊNG
1348       public: CÔNG KHAI
1349       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1350       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1351       view_map: Xem Bản đồ
1352     trace_form: 
1353       description: "Miêu tả:"
1354       help: Trợ giúp
1355       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1356       tags: "Thẻ:"
1357       tags_help: dấu phẩy phân cách
1358       upload_button: Tải lên
1359       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1360       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1361       visibility_help: có nghĩa là gì?
1362       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1363     trace_header: 
1364       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1365       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1366       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1367       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1368     trace_optionals: 
1369       tags: Thẻ
1370     trace_paging_nav: 
1371       next: Sau »
1372       previous: « Trước
1373       showing_page: Đang hiện trang %{page}
1374     view: 
1375       delete_track: Xóa tuyến đường này
1376       description: "Miêu tả:"
1377       download: tải về
1378       edit: sửa đổi
1379       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1380       filename: "Tên tập tin:"
1381       heading: Xem tuyến đường %{name}
1382       map: bản đồ
1383       none: Không có
1384       owner: "Tác giả:"
1385       pending: CHƯA XỬ
1386       points: "Số nốt:"
1387       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1388       tags: "Thẻ:"
1389       title: Xem tuyến đường %{name}
1390       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1391       uploaded: "Lúc tải lên:"
1392       visibility: "Mức độ truy cập:"
1393     visibility: 
1394       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1395       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1396       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1397       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1398   user: 
1399     account: 
1400       contributor terms: 
1401         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1402         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1403         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1404         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1405         link text: đây là gì?
1406         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1407         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1408       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1409       delete image: Xóa hình hiện dùng
1410       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1411       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1412       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1413       home location: "Vị trí Nhà:"
1414       image: "Hình:"
1415       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1416       keep image: Giữ hình hiện dùng
1417       latitude: "Vĩ độ:"
1418       longitude: "Kinh độ:"
1419       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1420       my settings: Tùy chọn
1421       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1422       new image: Thêm hình
1423       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1424       openid: 
1425         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1426         link text: đây là gì?
1427         openid: "OpenID:"
1428       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1429       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1430       profile description: "Tự giới thiệu:"
1431       public editing: 
1432         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1433         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1434         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1435         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1436         enabled link text: đây là gì?
1437         heading: "Sửa đổi công khai:"
1438       public editing note: 
1439         heading: Sửa đổi công khai
1440         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1441       replace image: Thay hình hiện dùng
1442       return to profile: Trở về trang cá nhân
1443       save changes button: Lưu các Thay đổi
1444       title: Chỉnh sửa tài khoản
1445       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1446     confirm: 
1447       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1448       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1449       button: Xác nhận
1450       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1451       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1452       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1453       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1454       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1455     confirm_email: 
1456       button: Xác nhận
1457       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1458       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1459       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1460       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1461     confirm_resend: 
1462       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1463       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1464     filter: 
1465       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1466     go_public: 
1467       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1468     list: 
1469       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1470       empty: Không tìm thấy người dùng.
1471       heading: Người dùng
1472       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1473       showing: 
1474         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1475         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1476       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1477       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1478       title: Người dùng
1479     login: 
1480       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1481       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1482       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1483       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1484       heading: Đăng nhập
1485       login_button: Đăng nhập
1486       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1487       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1488       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
1489       notice_terms: OpenStreetMap sẽ đổi qua một giấy phép mới vào ngày 1 tháng 4 năm 2012. Giấy phép mới vẫn mở như giấy phép hiện tại, trong khi các chi tiết pháp lý mới phù hợp hơn với cơ sở dữ liệu bản đồ của chúng ta. Chúng tôi rất muốn tiếp tục bao gồm các đóng góp của bạn trong OpenStreetMap; tuy nhiên, bạn cần phải cho phép chúng tôi phân phối các đóng góp này theo các điều khoản của giấy phép mới. Nếu không cho phép, chúng tôi sẽ phải xóa chúng khỏi cơ sở dữ liệu.<br /><br />Xin làm ơn đăng nhập rồi đọc lại và chấp nhận các điều khoản mới, chỉ mất vài giây thôi. Cám ơn!
1490       openid: "%{logo} OpenID:"
1491       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1492       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1493       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1494       openid_providers: 
1495         aol: 
1496           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1497           title: Đăng nhập với AOL
1498         google: 
1499           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1500           title: Đăng nhập với Google
1501         myopenid: 
1502           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1503           title: Đăng nhập với myOpenID
1504         openid: 
1505           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1506           title: Đăng nhập dùng OpenID
1507         wordpress: 
1508           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1509           title: Đăng nhập với WordPress
1510         yahoo: 
1511           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1512           title: Đăng nhập với Yahoo!
1513       password: "Mật khẩu:"
1514       register now: Đăng ký ngay
1515       remember: "Nhớ tôi:"
1516       title: Đăng nhập
1517       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1518       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1519       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1520     logout: 
1521       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1522       logout_button: Đăng xuất
1523       title: Đăng xuất
1524     lost_password: 
1525       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1526       heading: Quên mất Mật khẩu?
1527       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1528       new password button: Đặt lại mật khẩu
1529       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1530       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1531       title: Quên mất mật khẩu
1532     make_friend: 
1533       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1534       failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
1535       success: "%{name} mới là người bạn."
1536     new: 
1537       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1538       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1539       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1540       continue: Tiếp tục
1541       display name: "Tên hiển thị:"
1542       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1543       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1544       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1545       flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1546       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1547       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1548       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1549       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1550       openid: "%{logo} OpenID:"
1551       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1552       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1553       password: "Mật khẩu:"
1554       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1555       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1556       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1557       title: Mở tài khoản
1558       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1559     no_such_user: 
1560       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1561       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1562       title: Người dùng không tồn tại
1563     popup: 
1564       friend: Người bạn
1565       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1566       your location: Vị trí của bạn
1567     remove_friend: 
1568       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1569       success: "%{name} không còn là người bạn."
1570     reset_password: 
1571       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1572       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1573       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1574       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1575       password: "Mật khẩu:"
1576       reset: Đặt lại Mật khẩu
1577       title: Đặt lại mật khẩu
1578     set_home: 
1579       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1580     suspended: 
1581       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1582       heading: Tài khoản bị Cấm
1583       title: Tài khoản bị Cấm
1584       webmaster: chủ trang
1585     terms: 
1586       agree: Chấp nhận
1587       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1588       consider_pd_why: đây là gì?
1589       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1590       decline: Từ chối
1591       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1592       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1593       heading: Điều kiện đóng góp
1594       legale_names: 
1595         france: Pháp
1596         italy: Ý
1597         rest_of_world: Các nước khác
1598       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1599       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1600       title: Điều kiện đóng góp
1601       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1602     view: 
1603       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1604       add as friend: thêm là người bạn
1605       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1606       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1607       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1608       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1609       confirm: Xác nhận
1610       confirm_user: xác nhận người dùng này
1611       create_block: cấm người dùng này
1612       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1613       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1614       ct declined: Từ chối
1615       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1616       ct undecided: Chưa quyết định
1617       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1618       delete_user: xóa tài khoản này
1619       description: Miêu tả
1620       diary: nhật ký
1621       edits: đóng góp
1622       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1623       friends_changesets: Xem những bộ thay đổi của bạn bè
1624       hide_user: ẩn tài khoản này
1625       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link}.
1626       km away: cách %{count} km
1627       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1628       m away: cách %{count} m
1629       mapper since: "Tham gia:"
1630       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1631       my diary: nhật ký của tôi
1632       my edits: đóng góp của tôi
1633       my settings: tùy chọn
1634       my traces: tuyến đường của tôi
1635       nearby users: Người dùng khác ở gần
1636       new diary entry: mục nhật ký mới
1637       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1638       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1639       oauth settings: thiết lập OAuth
1640       remove as friend: dời người bạn
1641       role: 
1642         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1643         grant: 
1644           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1645           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1646         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1647         revoke: 
1648           administrator: Rút quyền quản lý viên
1649           moderator: Rút quyền điều hành viên
1650       send message: gửi thư
1651       settings_link_text: tùy chọn
1652       spam score: "Điểm số Spam:"
1653       status: "Trạng thái:"
1654       traces: tuyến đường
1655       unhide_user: hiện tài khoản này
1656       user location: Vị trí của người dùng
1657       your friends: Người bạn của bạn
1658   user_block: 
1659     blocks_by: 
1660       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1661       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1662       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1663     blocks_on: 
1664       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1665       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1666       title: Các tác vụ cấm %{name}
1667     create: 
1668       flash: Cấm người dùng %{name}.
1669       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1670       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1671     edit: 
1672       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1673       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1674       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1675       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1676       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1677       show: Xem tác vụ cấm này
1678       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1679       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1680     filter: 
1681       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1682       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1683       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1684     helper: 
1685       time_future: Hết hạn %{time}.
1686       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1687       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1688     index: 
1689       empty: Chưa ai bị cấm.
1690       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1691       title: Người dùng bị cấm
1692     model: 
1693       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1694       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1695     new: 
1696       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1697       heading: Cấm %{name}
1698       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1699       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1700       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1701       submit: Cấm người dùng
1702       title: Cấm %{name}
1703       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1704       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1705     not_found: 
1706       back: Trở về trang đầu
1707       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1708     partial: 
1709       confirm: Bạn có chắc không?
1710       creator_name: Người cấm
1711       display_name: Người bị cấm
1712       edit: Sửa đổi
1713       not_revoked: (không bị hủy)
1714       reason: Lý do cấm
1715       revoke: Bỏ cấm!
1716       revoker_name: Người bỏ cấm
1717       show: Hiện
1718       status: Trạng thái
1719     period: "%{count} giờ"
1720     revoke: 
1721       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1722       flash: Đã bỏ cấm.
1723       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1724       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1725       revoke: Bỏ cấm!
1726       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1727       title: Bỏ cấm %{block_on}
1728     show: 
1729       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1730       confirm: Bạn có chắc không?
1731       edit: Sửa đổi
1732       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1733       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1734       reason: "Lý do cấm:"
1735       revoke: Bỏ cấm!
1736       revoker: "Người bỏ cấm:"
1737       show: Hiện
1738       status: Trạng thái
1739       time_future: Hết hạn %{time}
1740       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1741       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1742     update: 
1743       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1744       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1745   user_role: 
1746     filter: 
1747       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1748       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1749       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1750       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1751     grant: 
1752       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1753       confirm: Xác nhận
1754       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1755       heading: Xác nhận cấp vai trò
1756       title: Xác nhận cấp vai trò
1757     revoke: 
1758       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1759       confirm: Xác nhận
1760       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1761       heading: Xác nhận rút vai trò
1762       title: Xác nhận rút vai trò