]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/vi.yml
Updated from Translatewiki with ''perl script/locale/merge-from-translatewiki''
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 vi: 
2   activerecord: 
3     attributes: 
4       diary_comment: 
5         body: Nội dung
6       diary_entry: 
7         language: Ngôn ngữ
8         latitude: Vĩ độ
9         longitude: Kinh độ
10         title: Tiêu đề
11         user: Người dùng
12       friend: 
13         friend: Người bạn
14         user: Người dùng
15       message: 
16         body: Nội dung
17         recipient: Người nhận
18         sender: Người gửi
19         title: Tiêu đề
20       trace: 
21         description: Miêu tả
22         latitude: Vĩ độ
23         longitude: Kinh độ
24         name: Tên
25         public: Công khai
26         size: Kích cỡ
27         user: Người dùng
28         visible: Thấy được
29       user: 
30         active: Tích cực
31         description: Miêu tả
32         display_name: Tên Hiển thị
33         email: Thư điện tử
34         languages: Ngôn ngữ
35         pass_crypt: Mật khẩu
36     models: 
37       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
38       changeset: Bộ thay đổi
39       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
40       country: Quốc gia
41       diary_comment: Bình luận Nhật ký
42       diary_entry: Mục Nhật ký
43       friend: Người bạn
44       language: Ngôn ngữ
45       message: Thư
46       node: Nốt
47       node_tag: Thẻ Nốt
48       notifier: Trình báo
49       old_node: Nốt Cũ
50       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
51       old_relation: Quan hệ Cũ
52       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
53       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
54       old_way: Lối Cũ
55       old_way_node: Nốt Lối Cũ
56       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
57       relation: Quan hệ
58       relation_member: Thành viên Quan hệ
59       relation_tag: Thẻ Quan hệ
60       session: Phiên
61       trace: Tuyến đường
62       tracepoint: Điểm Tuyến đường
63       tracetag: Thẻ Tuyến đường
64       user: Người dùng
65       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
66       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
67       way: Lối
68       way_node: Nốt Lối
69       way_tag: Thẻ Lối
70   browse: 
71     changeset: 
72       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
73       changesetxml: Bộ thay đổi XML
74       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
75       feed: 
76         title: Bộ thay đổi {{id}}
77         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
78       osmchangexml: osmChange XML
79       title: Bộ thay đổi
80     changeset_details: 
81       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
82       bounding_box: "Hộp bao:"
83       box: hộp
84       closed_at: "Lúc Đóng:"
85       created_at: "Lúc Tạo:"
86       has_nodes: 
87         one: "Có {{count}} nốt sau:"
88         other: "Có {{count}} nốt sau:"
89       has_relations: 
90         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
91         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
92       has_ways: 
93         one: "Có {{count}} lối sau:"
94         other: "Có {{count}} lối sau:"
95       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
96       show_area_box: Hiện Hộp vùng
97     changeset_navigation: 
98       all: 
99         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
100         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
101       user: 
102         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
103         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
104         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
105     common_details: 
106       changeset_comment: "Miêu tả:"
107       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
108       edited_by: "Người Sửa đổi:"
109       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
110       version: "Phiên bản:"
111     containing_relation: 
112       entry: Quan hệ {{relation_name}}
113       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
114     map: 
115       deleted: Đã xóa
116       larger: 
117         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
118         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
119         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
120         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
121       loading: Đang tải...
122     node: 
123       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
124       download_xml: Tải xuống XML
125       edit: sửa đổi
126       node: Nốt
127       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
128       view_history: xem lịch sử
129     node_details: 
130       coordinates: "Tọa độ:"
131       part_of: "Trực thuộc:"
132     node_history: 
133       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
134       download_xml: Tải xuống XML
135       node_history: Lịch sử Nốt
136       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
137       view_details: xem chi tiết
138     not_found: 
139       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
140       type: 
141         changeset: bộ thay đổi
142         node: nốt
143         relation: quan hệ
144         way: lối
145     paging_nav: 
146       of: trong
147       showing_page: Đang hiện trang
148     relation: 
149       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
150       download_xml: Tải xuống XML
151       relation: Quan hệ
152       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
153       view_history: xem lịch sử
154     relation_details: 
155       members: "Thành viên:"
156       part_of: "Trực thuộc:"
157     relation_history: 
158       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
159       download_xml: Tải xuống XML
160       relation_history: Lịch sử Quan hệ
161       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
162       view_details: xem chi tiết
163     relation_member: 
164       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
165       type: 
166         node: Nốt
167         relation: Quan hệ
168         way: Lối
169     start: 
170       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
171       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
172     start_rjs: 
173       data_frame_title: Dữ liệu
174       data_layer_name: Dữ liệu
175       details: Chi tiết
176       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
177       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
178       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
179       load_data: Tải Dữ liệu
180       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
181       loading: Đang tải...
182       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
183       object_list: 
184         api: Lấy vùng này dùng API
185         back: Liệt kê các đối tượng
186         details: Chi tiết
187         heading: Danh sách đối tượng
188         history: 
189           type: 
190             node: Nốt [[id]]
191             way: Lối [[id]]
192         selected: 
193           type: 
194             node: Nốt [[id]]
195             way: Lối [[id]]
196         type: 
197           node: Nốt
198           way: Lối
199       private_user: người bí mật
200       show_history: Xem Lịch sử
201       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
202       wait: Xin chờ...
203       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
204     tag_details: 
205       tags: "Thẻ:"
206     way: 
207       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
208       download_xml: Tải xuống XML
209       edit: sửa đổi
210       view_history: xem lịch sử
211       way: Lối
212       way_title: "Lối: {{way_name}}"
213     way_details: 
214       also_part_of: 
215         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
216         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
217       nodes: "Nốt:"
218       part_of: "Thuộc về:"
219     way_history: 
220       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
221       download_xml: Tải xuống XML
222       view_details: xem chi tiết
223       way_history: Lịch sử Lối
224       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
225   changeset: 
226     changeset: 
227       anonymous: Vô danh
228       big_area: (lớn)
229       no_comment: (không có)
230       no_edits: (không có thay đổi)
231       show_area_box: hiện hộp vùng
232       still_editing: (đang mở)
233       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
234     changeset_paging_nav: 
235       of: trong
236       showing_page: Đang hiện trang
237     changesets: 
238       area: Vùng
239       comment: Miêu tả
240       id: ID
241       saved_at: Lúc Lưu
242       user: Người dùng
243     list: 
244       description: Những thay đổi gần đây
245       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
246       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
247       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
248       heading: Các bộ thay đổi
249       heading_bbox: Các bộ thay đổi
250       heading_user: Các bộ thay đổi
251       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
252       title: Các bộ thay đổi
253       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
254       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
255       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
256   diary_entry: 
257     diary_comment: 
258       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
259     diary_entry: 
260       comment_count: 
261         one: 1 bình luận
262         other: "{{count}} bình luận"
263       comment_link: Bình luận về mục này
264       edit_link: Sửa đổi mục này
265       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
266       reply_link: Trả lời mục này
267     edit: 
268       body: "Nội dung:"
269       language: "Ngôn ngữ:"
270       latitude: "Vĩ độ:"
271       location: "Vị trí:"
272       longitude: "Kinh độ:"
273       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
274       save_button: Lưu
275       subject: "Tiêu đề:"
276       title: Sửa đổi mục nhật ký
277       use_map_link: sử dụng bản đồ
278     feed: 
279       all: 
280         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
281         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
282       language: 
283         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
284         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
285       user: 
286         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
287         title: Các mục nhật ký của {{user}}
288     list: 
289       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
290       new: Mục Nhật ký Mới
291       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
292       newer_entries: Mục Sau
293       no_entries: Chưa có mục nhật ký
294       older_entries: Mục Trước
295       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
296       title: Các Nhật ký Cá nhân
297       user_title: Nhật ký của {{user}}
298     new: 
299       title: Mục Nhật ký Mới
300     no_such_entry: 
301       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
302       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
303       title: Mục nhật ký không tồn tại
304     no_such_user: 
305       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
306       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
307       title: Người dùng không tồn tại
308     view: 
309       leave_a_comment: Bình luận
310       login: Đăng nhập
311       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
312       save_button: Lưu
313       title: Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}
314       user_title: Nhật ký của {{user}}
315   export: 
316     start: 
317       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
318       area_to_export: Vùng để Xuất
319       embeddable_html: HTML để Nhúng
320       export_button: Xuất
321       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
322       format: Định dạng
323       format_to_export: Định dạng Xuất
324       image_size: Kích cỡ Hình
325       latitude: "Vĩ độ:"
326       licence: Giấy phép
327       longitude: "Kinh độ:"
328       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
329       mapnik_image: Hình Mapnik
330       max: tối đa
331       options: Tùy chọn
332       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
333       osmarender_image: Hình Osmarender
334       output: Đầu ra
335       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
336       scale: Tỷ lệ
337       zoom: Thu phóng
338     start_rjs: 
339       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
340       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
341       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
342       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
343       export: Xuất
344       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
345       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
346   geocoder: 
347     description: 
348       title: 
349         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
350         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
351       types: 
352         cities: Thành phố
353         places: Địa điểm
354         towns: Thị xã
355     description_osm_namefinder: 
356       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
357     direction: 
358       east: đông
359       north: bắc
360       north_east: đông bắc
361       north_west: tây bắc
362       south: nam
363       south_east: đông nam
364       south_west: tây nam
365       west: tây
366     distance: 
367       one: khoảng 1 km
368       other: khoảng {{count}} km
369       zero: không tới 1 km
370     results: 
371       no_results: Không tìm thấy kết quả
372     search: 
373       title: 
374         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
375         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
376         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
377         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
378         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
379         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
380     search_osm_namefinder: 
381       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
382       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
383   layouts: 
384     alt_donation: Quyên góp
385     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
386     donate_link_text: quyên góp
387     edit: Sửa đổi
388     edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
389     export: Xuất
390     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
391     gps_traces: Tuyến đường GPS
392     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
393     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
394     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
395     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
396     history: Lịch sử
397     history_tooltip: Lịch sử bộ thay đổi
398     home: nhà
399     home_tooltip: Về vị trí nhà
400     inbox: hộp thư ({{count}})
401     inbox_tooltip: 
402       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
403       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
404       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
405     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
406     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
407     intro_3: OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}.
408     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
409     log_in: đăng nhập
410     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
411     logo: 
412       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
413     logout: đăng xuất
414     logout_tooltip: Đăng xuất
415     news_blog: Blog Tin tức
416     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
417     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
418     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
419     shop: Tiệm
420     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
421     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
422     sign_up: đăng ký
423     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
424     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
425     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
426     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
427     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
428     view: Xem
429     view_tooltip: Xem bản đồ
430     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
431     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
432   map: 
433     coordinates: "Tọa độ:"
434     edit: Sửa đổi
435     view: Hiển thị
436   message: 
437     delete: 
438       deleted: Đã xóa thư
439     inbox: 
440       date: Ngày
441       from: Từ
442       my_inbox: Hộp thư đến
443       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
444       outbox: đã gửi
445       people_mapping_nearby: những người ở gần
446       subject: Tiêu đề
447       title: Hộp thư
448       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
449     mark: 
450       as_read: Thư đã đọc
451       as_unread: Thư chưa đọc
452     message_summary: 
453       delete_button: Xóa
454       read_button: Đánh dấu là đã đọc
455       reply_button: Trả lời
456       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
457     new: 
458       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
459       body: Nội dung
460       message_sent: Thư đã gửi
461       send_button: Gửi
462       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
463       subject: Tiêu đề
464       title: Gửi thư
465     no_such_user: 
466       body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
467       heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
468       title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
469     outbox: 
470       date: Ngày
471       inbox: thư đến
472       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
473       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
474       outbox: thư đã gửi
475       people_mapping_nearby: những người ở gần
476       subject: Tiêu đề
477       title: Hộp thư đã gửi
478       to: Tới
479       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{sent_count}} thư
480     read: 
481       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
482       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
483       date: Ngày
484       from: Từ
485       reading_your_messages: Đọc thư
486       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
487       reply_button: Trả lời
488       subject: Tiêu đề
489       title: Đọc thư
490       to: Tới
491       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
492     sent_message_summary: 
493       delete_button: Xóa
494   notifier: 
495     diary_comment_notification: 
496       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
497       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
498       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
499       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
500       hi: Chào {{to_user}},
501       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
502     email_confirm: 
503       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
504     email_confirm_html: 
505       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
506       greeting: Chào bạn,
507       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
508     email_confirm_plain: 
509       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
510       greeting: Chào bạn,
511       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
512       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
513     friend_notification: 
514       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
515       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
516       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
517     gpx_notification: 
518       and_no_tags: và không có thẻ
519       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
520       failure: 
521         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
522         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
523         more_info_2: "vấn đề này tại:"
524         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
525       greeting: Chào bạn,
526       success: 
527         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
528         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
529       with_description: với miêu tả
530       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
531     lost_password: 
532       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
533     lost_password_html: 
534       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
535       greeting: Chào bạn,
536       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
537     lost_password_plain: 
538       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
539       greeting: Hi,
540       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
541       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
542     message_notification: 
543       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
544       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
545       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
546       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
547       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
548       hi: Chào {{to_user}},
549       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
550     signup_confirm: 
551       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
552     signup_confirm_html: 
553       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
554       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
555       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a> hoặc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog OpenGeoData</a>, blog này cũng chứa <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast để nghe</a>!
556       greeting: Chào bạn!
557       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
558       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
559       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
560       more_videos_here: thêm video tại đây
561       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
562       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
563       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
564     signup_confirm_plain: 
565       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
566       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
567       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
568       current_user_2: "tại:"
569       greeting: Chào bạn!
570       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
571       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
572       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
573       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của OpenStreetMap, nó cũng chứa podcast:"
574       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
575       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide
576       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
577       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
578       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
579       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page
580   oauth: 
581     oauthorize: 
582       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
583       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
584       allow_to: "Cho phép trình khách:"
585       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
586       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
587       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
588       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
589       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
590     revoke: 
591       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
592   oauth_clients: 
593     create: 
594       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
595     destroy: 
596       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
597     edit: 
598       submit: Sửa đổi
599       title: Sửa đổi chương trình của bạn
600     form: 
601       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
602       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
603       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
604       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
605       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
606       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
607       callback_url: URL Gọi lại
608       name: Tên
609       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
610       required: Bắt buộc
611       support_url: URL Trợ giúp
612       url: URL Trang chủ Chương trình
613     index: 
614       application: Tên Chương trình
615       issued_at: Lúc Cho phép
616       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
617       my_apps: Trình khách của Tôi
618       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
619       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
620       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
621       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
622       revoke: Thu hồi!
623       title: Chi tiết OAuth của Tôi
624     new: 
625       submit: Đăng ký
626       title: Đăng ký chương trình mới
627     not_found: 
628       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
629     show: 
630       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
631       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
632       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
633       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
634       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
635       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
636       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
637       authorize_url: "Cho phép URL:"
638       edit: Sửa đổi Chi tiết
639       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
640       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
641       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
642       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa hmac-sha1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
643       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
644       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
645     update: 
646       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
647   site: 
648     edit: 
649       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
650       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
651       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
652       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
653       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
654       user_page_link: trang cá nhân
655     index: 
656       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
657       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
658       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
659       license: 
660         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
661         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
662         project_name: Dự án OpenStreetMap
663       permalink: Liên kết Thường trực
664       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
665     key: 
666       map_key: Chú giải
667       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
668       table: 
669         entry: 
670           admin: Biên giới hành chính
671           allotments: Khu vườn gia đình
672           apron: 
673             - Sân đậu máy bay
674             - nhà ga hành khách
675           bridge: Đường rắn = cầu
676           bridleway: Đường cưỡi ngựa
677           brownfield: Sân để trống
678           building: Kiến trúc quan trọng
679           byway: Đường mòn đa mốt
680           cable: 
681             - Đường xe cáp
682             - ski lift
683           cemetery: Nghĩa địa
684           centre: Trung tâm thể thao
685           commercial: Khu vực thương mại
686           common: 
687             - Đất công
688             - bãi cỏ
689           construction: Đường đang xây
690           cycleway: Đường xe đạp
691           destination: Chỉ giao thông địa phương
692           farm: Ruộng
693           footway: Đường đi bộ
694           forest: Rừng trồng cây
695           golf: Sân golf
696           heathland: Vùng cây bụi
697           industrial: Khu vực công nghiệp
698           lake: 
699             - Hồ
700             - bể nước
701           military: Khu vực quân sự
702           motorway: Đường cao tốc
703           park: Công viên
704           permissive: Đường cho phép
705           pitch: Sân thể thao
706           primary: Đường chính
707           private: Đường riêng
708           rail: Đường sắt
709           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
710           resident: Khu vực nhà ở
711           retail: Khu vực buôn bán
712           runway: 
713             - Đường băng
714             - đường lăn
715           school: Trường học
716           secondary: Đường lớn
717           station: Nhà ga
718           subway: Đường ngầm
719           summit: 
720             - Đỉnh núi
721             - đồi
722           tourist: Nơi du lịch
723           track: Đường mòn
724           tram: 
725             - Đường sắt nhẹ
726             - xe điện
727           trunk: Xa lộ
728           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
729           unclassified: Đường không phân loại
730           unsurfaced: Đường không lát
731           wood: Rừng
732         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
733     search: 
734       search: Tìm kiếm
735       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
736       submit_text: Đi
737       where_am_i: Tôi ở đâu?
738     sidebar: 
739       close: Đóng
740       search_results: Kết quả Tìm kiếm
741   trace: 
742     create: 
743       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
744       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
745     delete: 
746       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
747     edit: 
748       description: "Miêu tả:"
749       download: tải xuống
750       edit: sửa đổi
751       filename: "Tên tập tin:"
752       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
753       map: bản đồ
754       owner: "Tác giả:"
755       points: "Số nốt:"
756       save_button: Lưu các Thay đổi
757       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
758       tags: "Thẻ:"
759       tags_help: dấu phẩy phân cách
760       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
761       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
762       visibility: "Mức độ truy cập:"
763       visibility_help: có nghĩa là gì?
764       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
765     list: 
766       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
767       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
768       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
769       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
770     make_public: 
771       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
772     no_such_user: 
773       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
774       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
775       title: Người dùng không tồn tại
776     trace: 
777       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
778       by: bởi
779       count_points: "{{count}} nốt"
780       edit: sửa đổi
781       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
782       in: trong
783       map: bản đồ
784       more: thêm
785       pending: CHƯA XỬ
786       private: RIÊNG
787       public: CÔNG KHAI
788       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
789       view_map: Xem Bản đồ
790     trace_form: 
791       description: Miêu tả
792       help: Trợ giúp
793       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
794       tags: Thẻ
795       tags_help: dấu phẩy phân cách
796       upload_button: Tải lên
797       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
798       visibility: "Mức độ truy cập:"
799       visibility_help: có nghĩa là gì?
800       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
801     trace_header: 
802       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
803       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
804       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
805       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
806     trace_optionals: 
807       tags: Thẻ
808     trace_paging_nav: 
809       of: trong
810       showing: Xem trang
811     view: 
812       delete_track: Xóa tuyến đường này
813       description: "Miêu tả:"
814       download: tải xuống
815       edit: sửa đổi
816       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
817       filename: "Tên tập tin:"
818       heading: Xem tuyến đường {{name}}
819       map: bản đồ
820       none: Không có
821       owner: "Tác giả:"
822       pending: CHƯA XỬ
823       points: "Số nốt:"
824       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
825       tags: "Thẻ:"
826       title: Xem tuyến đường {{name}}
827       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
828       uploaded: "Lúc tải lên:"
829       visibility: "Mức độ truy cập:"
830     visibility: 
831       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
832       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
833       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
834       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
835   user: 
836     account: 
837       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
838       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
839       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
840       home location: "Vị trí Nhà:"
841       latitude: "Vĩ độ:"
842       longitude: "Kinh độ:"
843       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
844       my settings: Tùy chọn
845       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
846       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
847       profile description: "Tự giới thiệu:"
848       public editing: 
849         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
850         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
851         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
852         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
853         enabled link text: có nghĩa là gì?
854         heading: "Sửa đổi công khai:"
855       return to profile: Trở về trang cá nhân
856       save changes button: Lưu các Thay đổi
857       title: Chỉnh sửa tài khoản
858       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
859     confirm: 
860       button: Xác nhận
861       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
862       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
863       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
864       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
865     confirm_email: 
866       button: Xác nhận
867       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
868       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
869       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
870       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
871     friend_map: 
872       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
873       your location: Vị trí của bạn
874     go_public: 
875       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
876     login: 
877       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
878       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
879       create_account: mở tài khoản
880       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
881       heading: Đăng nhập
882       login_button: Đăng nhập
883       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
884       password: "Mật khẩu:"
885       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
886       title: Đăng nhập
887     lost_password: 
888       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
889       heading: Quên mất Mật khẩu?
890       new password button: Đặt lại mật khẩu
891       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
892       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
893       title: Quên mất mật khẩu
894     make_friend: 
895       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
896       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
897       success: "{{name}} mới là người bạn."
898     new: 
899       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
900       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
901       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
902       display name: "Tên hiển thị:"
903       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
904       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
905       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
906       heading: Mở Tài khoản Người dùng
907       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (by-sa)</a>.
908       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
909       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
910       password: "Mật khẩu:"
911       signup: Đăng ký
912       title: Mở tài khoản
913     no_such_user: 
914       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
915       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
916       title: Người dùng không tồn tại
917     remove_friend: 
918       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
919       success: "{{name}} không còn là người bạn."
920     reset_password: 
921       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
922       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
923       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
924       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
925       password: "Mật khẩu:"
926       reset: Đặt lại Mật khẩu
927       title: Đặt lại mật khẩu
928     set_home: 
929       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
930     view: 
931       add as friend: thêm là người bạn
932       add image: Thêm Hình
933       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
934       change your settings: thay đổi tùy chọn của bạn
935       delete image: Xóa Hình
936       description: Miêu tả
937       diary: nhật ký
938       edits: đóng góp
939       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
940       km away: cách {{count}} km
941       m away: cách {{count}} m
942       mapper since: "Tham gia:"
943       my diary: nhật ký của tôi
944       my edits: đóng góp của tôi
945       my settings: tùy chọn
946       my traces: tuyến đường của tôi
947       my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
948       nearby users: "Người dùng ở gần:"
949       new diary entry: mục nhật ký mới
950       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
951       no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
952       no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
953       remove as friend: dời người bạn
954       send message: gửi thư
955       settings_link_text: tùy chọn
956       traces: tuyến đường
957       upload an image: Tải lên hình
958       user image heading: Hình người dùng
959       user location: Vị trí của người dùng
960       your friends: Người bạn của bạn