]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/vi.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 vi: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Nội dung
11       diary_entry: 
12         language: Ngôn ngữ
13         latitude: Vĩ độ
14         longitude: Kinh độ
15         title: Tiêu đề
16         user: Người dùng
17       friend: 
18         friend: Người bạn
19         user: Người dùng
20       message: 
21         body: Nội dung
22         recipient: Người nhận
23         sender: Người gửi
24         title: Tiêu đề
25       trace: 
26         description: Miêu tả
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         name: Tên
30         public: Công khai
31         size: Kích cỡ
32         user: Người dùng
33         visible: Thấy được
34       user: 
35         active: Tích cực
36         description: Miêu tả
37         display_name: Tên Hiển thị
38         email: Thư điện tử
39         languages: Ngôn ngữ
40         pass_crypt: Mật khẩu
41     models: 
42       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
43       changeset: Bộ thay đổi
44       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
45       country: Quốc gia
46       diary_comment: Bình luận Nhật ký
47       diary_entry: Mục Nhật ký
48       friend: Người bạn
49       language: Ngôn ngữ
50       message: Thư
51       node: Nốt
52       node_tag: Thẻ Nốt
53       notifier: Trình báo
54       old_node: Nốt Cũ
55       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
56       old_relation: Quan hệ Cũ
57       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
58       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
59       old_way: Lối Cũ
60       old_way_node: Nốt Lối Cũ
61       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
62       relation: Quan hệ
63       relation_member: Thành viên Quan hệ
64       relation_tag: Thẻ Quan hệ
65       session: Phiên
66       trace: Tuyến đường
67       tracepoint: Điểm Tuyến đường
68       tracetag: Thẻ Tuyến đường
69       user: Người dùng
70       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
71       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
72       way: Lối
73       way_node: Nốt Lối
74       way_tag: Thẻ Lối
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
78     setup_user_auth: 
79       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
83       changesetxml: Bộ thay đổi XML
84       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
85       feed: 
86         title: Bộ thay đổi {{id}}
87         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Bộ thay đổi
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
92       bounding_box: "Hộp bao:"
93       box: hộp
94       closed_at: "Lúc Đóng:"
95       created_at: "Lúc Tạo:"
96       has_nodes: 
97         one: "Có {{count}} nốt sau:"
98         other: "Có {{count}} nốt sau:"
99       has_relations: 
100         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
102       has_ways: 
103         one: "Có {{count}} lối sau:"
104         other: "Có {{count}} lối sau:"
105       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
106       show_area_box: Hiện Hộp vùng
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Miêu tả:"
109       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
110       edited_by: "Người Sửa đổi:"
111       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
112       version: "Phiên bản:"
113     containing_relation: 
114       entry: Quan hệ {{relation_name}}
115       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
116     map: 
117       deleted: Đã xóa
118       larger: 
119         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
120         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
121         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
122         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
123       loading: Đang tải...
124     navigation: 
125       all: 
126         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
127         next_node_tooltip: Node tiếp theo
128         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
129         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
130         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
131         prev_node_tooltip: Node trước
132         prev_relation_tooltip: Relation trước
133         prev_way_tooltip: Lối trước
134       user: 
135         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
136         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
137         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
138     node: 
139       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
140       download_xml: Tải xuống XML
141       edit: sửa đổi
142       node: Nốt
143       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
144       view_history: xem lịch sử
145     node_details: 
146       coordinates: "Tọa độ:"
147       part_of: "Trực thuộc:"
148     node_history: 
149       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
150       download_xml: Tải xuống XML
151       node_history: Lịch sử Nốt
152       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
153       view_details: xem chi tiết
154     not_found: 
155       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
156       type: 
157         changeset: bộ thay đổi
158         node: nốt
159         relation: quan hệ
160         way: lối
161     paging_nav: 
162       of: trong
163       showing_page: Đang hiện trang
164     relation: 
165       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
166       download_xml: Tải xuống XML
167       relation: Quan hệ
168       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
169       view_history: xem lịch sử
170     relation_details: 
171       members: "Thành viên:"
172       part_of: "Trực thuộc:"
173     relation_history: 
174       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
175       download_xml: Tải xuống XML
176       relation_history: Lịch sử Quan hệ
177       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
178       view_details: xem chi tiết
179     relation_member: 
180       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
181       type: 
182         node: Nốt
183         relation: Quan hệ
184         way: Lối
185     start: 
186       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
187       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
188     start_rjs: 
189       data_frame_title: Dữ liệu
190       data_layer_name: Dữ liệu
191       details: Chi tiết
192       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
193       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
194       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
195       load_data: Tải Dữ liệu
196       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
197       loading: Đang tải...
198       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
199       object_list: 
200         api: Lấy vùng này dùng API
201         back: Liệt kê các đối tượng
202         details: Chi tiết
203         heading: Danh sách đối tượng
204         history: 
205           type: 
206             node: Nốt [[id]]
207             way: Lối [[id]]
208         selected: 
209           type: 
210             node: Nốt [[id]]
211             way: Lối [[id]]
212         type: 
213           node: Nốt
214           way: Lối
215       private_user: người bí mật
216       show_history: Xem Lịch sử
217       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
218       wait: Xin chờ...
219       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
220     tag_details: 
221       tags: "Thẻ:"
222       wiki_link: 
223         key: Trang wiki miêu tả khóa {{key}}
224         tag: Trang wiki miêu tả thẻ {{key}}={{value}}
225       wikipedia_link: Bài {{page}} trên Wikipedia
226     timeout: 
227       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
228       type: 
229         changeset: bộ thay đổi
230         node: nốt
231         relation: quan hệ
232         way: lối
233     way: 
234       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
235       download_xml: Tải xuống XML
236       edit: sửa đổi
237       view_history: xem lịch sử
238       way: Lối
239       way_title: "Lối: {{way_name}}"
240     way_details: 
241       also_part_of: 
242         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
243         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
244       nodes: "Nốt:"
245       part_of: "Thuộc về:"
246     way_history: 
247       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
248       download_xml: Tải xuống XML
249       view_details: xem chi tiết
250       way_history: Lịch sử Lối
251       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
252   changeset: 
253     changeset: 
254       anonymous: Vô danh
255       big_area: (lớn)
256       no_comment: (không có)
257       no_edits: (không có thay đổi)
258       show_area_box: hiện hộp vùng
259       still_editing: (đang mở)
260       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
261     changeset_paging_nav: 
262       next: Sau »
263       previous: « Trước
264       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
265     changesets: 
266       area: Vùng
267       comment: Miêu tả
268       id: ID
269       saved_at: Lúc Lưu
270       user: Người dùng
271     list: 
272       description: Những thay đổi gần đây
273       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
274       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
275       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
276       heading: Các bộ thay đổi
277       heading_bbox: Các bộ thay đổi
278       heading_user: Các bộ thay đổi
279       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
280       title: Các bộ thay đổi
281       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
282       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
283       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
284     timeout: 
285       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
286   diary_entry: 
287     diary_comment: 
288       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
289       confirm: Xác nhận
290       hide_link: Ẩn bình luận này
291     diary_entry: 
292       comment_count: 
293         one: 1 bình luận
294         other: "{{count}} bình luận"
295       comment_link: Bình luận về mục này
296       confirm: Xác nhận
297       edit_link: Sửa đổi mục này
298       hide_link: Ẩn mục này
299       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
300       reply_link: Trả lời mục này
301     edit: 
302       body: "Nội dung:"
303       language: "Ngôn ngữ:"
304       latitude: "Vĩ độ:"
305       location: "Vị trí:"
306       longitude: "Kinh độ:"
307       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
308       save_button: Lưu
309       subject: "Tiêu đề:"
310       title: Sửa đổi mục nhật ký
311       use_map_link: sử dụng bản đồ
312     feed: 
313       all: 
314         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
315         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
316       language: 
317         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
318         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
319       user: 
320         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
321         title: Các mục nhật ký của {{user}}
322     list: 
323       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
324       new: Mục Nhật ký Mới
325       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
326       newer_entries: Mục Sau
327       no_entries: Chưa có mục nhật ký
328       older_entries: Mục Trước
329       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
330       title: Các Nhật ký Cá nhân
331       user_title: Nhật ký của {{user}}
332     location: 
333       edit: Sửa
334       location: "Vị trí:"
335       view: Xem
336     new: 
337       title: Mục Nhật ký Mới
338     no_such_entry: 
339       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
340       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
341       title: Mục nhật ký không tồn tại
342     no_such_user: 
343       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
344       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
345       title: Người dùng không tồn tại
346     view: 
347       leave_a_comment: Bình luận
348       login: Đăng nhập
349       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
350       save_button: Lưu
351       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
352       user_title: Nhật ký của {{user}}
353   export: 
354     start: 
355       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
356       area_to_export: Vùng để Xuất
357       embeddable_html: HTML để Nhúng
358       export_button: Xuất
359       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
360       format: "Định dạng:"
361       format_to_export: Định dạng Xuất
362       image_size: Hình có Kích cỡ
363       latitude: "Vĩ độ:"
364       licence: Giấy phép
365       longitude: "Kinh độ:"
366       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
367       mapnik_image: Hình Mapnik
368       max: tối đa
369       options: Tùy chọn
370       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
371       osmarender_image: Hình Osmarender
372       output: Đầu ra
373       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
374       scale: Tỷ lệ
375       too_large: 
376         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
377         heading: Khu vực Lớn quá
378       zoom: Thu phóng
379     start_rjs: 
380       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
381       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
382       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
383       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
384       export: Xuất
385       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
386       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
387   geocoder: 
388     description: 
389       title: 
390         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
392         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
393       types: 
394         cities: Thành phố
395         places: Địa điểm
396         towns: Thị xã
397     description_osm_namefinder: 
398       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
399     direction: 
400       east: đông
401       north: bắc
402       north_east: đông bắc
403       north_west: tây bắc
404       south: nam
405       south_east: đông nam
406       south_west: tây nam
407       west: tây
408     distance: 
409       one: khoảng 1 km
410       other: khoảng {{count}} km
411       zero: không tới 1 km
412     results: 
413       more_results: Thêm kết quả
414       no_results: Không tìm thấy kết quả
415     search: 
416       title: 
417         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
418         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
419         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
420         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
421         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
422         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
423         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
424     search_osm_namefinder: 
425       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
426       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
427     search_osm_nominatim: 
428       prefix: 
429         amenity: 
430           airport: Sân bay
431           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
432           atm: Máy Rút tiền Tự động
433           auditorium: Phòng hội họp
434           bank: Ngân hàng
435           bar: Quán Rượu
436           bench: Ghế
437           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
438           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
439           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
440           bus_station: Trạm Xe buýt
441           cafe: Quán Cà phê
442           car_rental: Chỗ Mướn Xe
443           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
444           car_wash: Tiệm Rửa Xe
445           casino: Sòng bạc
446           cinema: Rạp phim
447           club: Câu lạc bộ
448           college: Trường Cao đẳng
449           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
450           courthouse: Tòa
451           crematorium: Lò Hỏa táng
452           dentist: Nha sĩ
453           doctors: Bác sĩ
454           dormitory: Ký túc xá
455           drinking_water: Vòi Nước uống
456           driving_school: Trường Lái xe
457           embassy: Tòa Đại sứ
458           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
459           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
460           ferry_terminal: Trạm Phà
461           fire_hydrant: Vòi nước Máy
462           fire_station: Trạm Cứu hỏa
463           fountain: Vòi nước
464           fuel: Cây xăng
465           grave_yard: Nghĩa địa
466           gym: Nhà Thể dục
467           health_centre: Trung tâm Y tế
468           hospital: Bệnh viện
469           hotel: Khách sạn
470           ice_cream: Tiệm Kem
471           kindergarten: Tiểu học
472           library: Thư viện
473           market: Chợ
474           marketplace: Chợ phiên
475           nursery: Nhà trẻ
476           office: Văn phòng
477           park: Công viên
478           parking: Chỗ Đậu xe
479           pharmacy: Nhà thuốc
480           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
481           police: Cảnh sát
482           post_box: Hòm thư
483           post_office: Bưu điện
484           preschool: Trường Mầm non
485           prison: Nhà tù
486           pub: Quán rượu
487           public_market: Chợ phiên
488           restaurant: Nhà hàng
489           retirement_home: Nhà về hưu
490           sauna: Nhà Tắm hơi
491           school: Trường học
492           shop: Tiệm
493           shopping: Tiệm
494           supermarket: Siêu thị
495           taxi: Taxi
496           telephone: Điện thoại Công cộng
497           theatre: Nhà hát
498           toilets: Vệ sinh
499           townhall: Thị sảnh
500           university: Trường Đại học
501           vending_machine: Máy Bán hàng
502           waste_basket: Thùng rác
503           wifi: Điểm Truy cập Không dây
504           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
505         boundary: 
506           administrative: Biên giới Hành chính
507         building: 
508           bunker: Boong ke
509           church: Nhà thờ
510           city_hall: Trụ sở Thành phố
511           commercial: Tòa nhà Thương mại
512           dormitory: Ký túc xá
513           entrance: Cửa vào
514           garage: Ga ra
515           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
516           hotel: Khách sạn
517           house: Nhà ở
518           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
519           office: Tòa nhà Văn phòng
520           residential: Nhà ở
521           school: Nhà trường
522           shop: Tiệm
523           stadium: Sân vận động
524           store: Tiệm
525           tower: Tháp
526           train_station: Nhà ga
527           university: Tòa nhà Đại học
528           "yes": Tòa nhà
529         highway: 
530           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
531           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
532           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
533           byway: Đường mòn Đa mốt
534           construction: Đường Đang Xây
535           cycleway: Đường Xe đạp
536           distance_marker: Cây số
537           footway: Đường bộ
538           gate: Cổng
539           living_street: Đường Hàng xóm
540           minor: Đường Nhỏ
541           motorway: Đường Cao tốc
542           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
543           motorway_link: Đường Cao tốc
544           path: Lối
545           pedestrian: Đường bộ Lớn
546           platform: Sân ga
547           primary: Đường Chính
548           primary_link: Đường Chính
549           raceway: Đường đua
550           residential: Đường Nhà ở
551           road: Đường
552           secondary: Đường Lớn
553           secondary_link: Đường Lớn
554           service: Đường phụ
555           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
556           steps: Cầu thang
557           stile: Cửa xoay
558           tertiary: Đường Lớn
559           track: Đường mòn
560           trail: Đường mòn
561           trunk: Xa lộ
562           trunk_link: Xa lộ
563           unclassified: Đường Không Phân loại
564           unsurfaced: Đường Không Lát
565         historic: 
566           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
567           battlefield: Chiến trường
568           boundary_stone: Mốc Biên giới
569           building: Tòa nhà
570           castle: Lâu đài
571           church: Nhà thờ
572           house: Nhà ở
573           icon: Thánh tượng
574           manor: Trang viên
575           memorial: Đài Tưởng niệm
576           mine: Mỏ
577           monument: Đài Kỷ niệm
578           museum: Bảo tàng
579           ruins: Tàn tích
580           tower: Tháp
581           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
582           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
583         landuse: 
584           allotments: Khu Vườn Gia đình
585           basin: Lưu vực
586           cemetery: Nghĩa địa
587           commercial: Khu vực Thương mại
588           conservation: Bảo tồn
589           construction: Công trường Xây dựng
590           farm: Trại
591           farmland: Trại
592           farmyard: Sân Trại
593           forest: Rừng Trồng Cây
594           grass: Cỏ
595           industrial: Khu vực Công nghiệp
596           landfill: Nơi Đổ Rác
597           meadow: Đồng cỏ
598           military: Khu vực Quân sự
599           mine: Mỏ
600           mountain: Núi
601           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
602           park: Công viên
603           piste: Đường Trượt tuyết
604           plaza: Quảng trường
605           quarry: Mỏ Đá
606           railway: Đường sắt
607           recreation_ground: Sân chơi
608           reservoir: Bể nước
609           residential: Khu vực Nhà ở
610           retail: Khu vực Buôn bán
611           vineyard: Vườn Nho
612           wetland: Đầm lầy
613           wood: Rừng
614         leisure: 
615           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
616           fishing: Hồ Đánh cá
617           garden: Vườn
618           golf_course: Sân Golf
619           ice_rink: Sân băng
620           marina: Bến tàu
621           miniature_golf: Golf Nhỏ
622           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
623           park: Công viên
624           pitch: Bãi Thể thao
625           playground: Sân chơi
626           recreation_ground: Sân Giải trí
627           sports_centre: Trung tâm Thể thao
628           stadium: Sân vận động
629           swimming_pool: Hồ Bơi
630           water_park: Công viên Nước
631         natural: 
632           bay: Vịnh
633           beach: Bãi biển
634           cape: Mũi đất
635           cave_entrance: Cửa vào Hang
636           channel: Eo biển
637           cliff: Vách đá
638           coastline: Bờ biển
639           crater: Miệng Núi
640           fjord: Vịnh hẹp
641           geyser: Mạch nước Phun
642           glacier: Sông băng
643           heath: Bãi Hoang
644           hill: Đồi
645           island: Đảo
646           land: Đất
647           marsh: Đầm lầy
648           moor: Truông
649           peak: Đỉnh
650           point: Mũi đất
651           reef: Rạn san hô
652           ridge: Luống đất
653           river: Sông
654           rock: Đá
655           spring: Suối
656           strait: Eo biển
657           tree: Cây
658           valley: Thung lũng
659           volcano: Núi lửa
660           water: Nước
661           wetland: Đầm lầy
662           wetlands: Đầm lầy
663           wood: Rừng
664         place: 
665           airport: Sân bay
666           city: Thành phố
667           country: Quốc gia
668           county: Quận hạt
669           farm: Trại
670           hamlet: Xóm
671           house: Nhà ở
672           houses: Dãy Nhà
673           island: Đảo
674           islet: Đảo Nhỏ
675           locality: Địa phương
676           moor: Truông
677           municipality: Đô thị
678           postcode: Mã Bưu điện
679           region: Miền
680           sea: Biển
681           state: Tỉnh bang
682           subdivision: Hàng xóm
683           suburb: Ngoại ô
684           town: Thị xã/trấn
685           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
686           village: Làng
687         railway: 
688           construction: Đường sắt Đang Xây
689           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
690           funicular: Đường sắt Leo núi
691           historic_station: Nhà ga Lịch sử
692           junction: Ga Đầu mối
693           light_rail: Đường sắt nhẹ
694           monorail: Đường Một Ray
695           spur: Đường sắt Phụ
696           station: Nhà ga
697           subway: Trạm Xe điện Ngầm
698           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
699           tram: Đường Xe điện
700           yard: Sân ga
701         shop: 
702           bakery: Tiệm Bánh
703           bicycle: Tiệm Xe đạp
704           books: Tiệm Sách
705           butcher: Tiệm Thịt
706           car: Tiệm Xe hơi
707           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
708           car_repair: Tiệm Sửa Xe
709           carpet: Tiệm Thảm
710           chemist: Nhà thuốc
711           clothes: Tiệm Quần áo
712           computer: Tiệm Máy tính
713           confectionery: Tiệm Kẹo
714           convenience: Tiệm Tập hóa
715           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
716           doityourself: Tiệm Ngũ kim
717           drugstore: Nhà thuốc
718           dry_cleaning: Hấp tẩy
719           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
720           fashion: Tiệm Thời trang
721           fish: Tiệm Cá
722           florist: Tiệm Hoa
723           food: Tiệm Thực phẩm
724           funeral_directors: Nhà tang lễ
725           grocery: Tiệm Tạp phẩm
726           hairdresser: Tiệm Làm tóc
727           hardware: Tiệm Ngũ kim
728           insurance: Bảo hiểm
729           jewelry: Tiệm Kim hoàn
730           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
731           mall: Trung tâm Mua sắm
732           market: Chợ
733           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
734           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
735           music: Tiệm Nhạc
736           newsagent: Tiệm Báo
737           optician: Tiệm Kính mắt
738           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
739           photo: Tiệm Rửa Hình
740           salon: Tiệm Làm tóc
741           shoes: Tiệm Giày
742           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
743           sports: Tiệm Thể thao
744           supermarket: Siêu thị
745           toys: Tiệm Đồ chơi
746           travel_agency: Văn phòng Du lịch
747           video: Tiệm Phim
748         tourism: 
749           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
750           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
751           attraction: Nơi Du lịch
752           bed_and_breakfast: Nhà trọ
753           cabin: Túp lều
754           camp_site: Nơi Cắm trại
755           chalet: Nhà ván
756           hostel: Nhà trọ
757           hotel: Khách sạn
758           information: Thông tin
759           lean_to: Nhà chái
760           motel: Khách sạn Dọc đường
761           museum: Bảo tàng
762           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
763           theme_park: Công viên Giải trí
764           valley: Thung lũng
765           viewpoint: Thắng cảnh
766           zoo: Vườn thú
767         waterway: 
768           canal: Kênh
769           dam: Đập
770           rapids: Thác ghềnh
771           river: Sông
772           riverbank: Bờ sông
773           stream: Dòng suối
774           wadi: Dòng sông Vào mùa
775           waterfall: Thác
776   javascripts: 
777     map: 
778       base: 
779         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
780         mapnik: Mapnik
781         noname: Không tên
782         osmarender: Osmarender
783       overlays: 
784         maplint: Maplint
785     site: 
786       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
787       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
788       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
789       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
790       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
791       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
792   layouts: 
793     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
794     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
795     donate_link_text: quyên góp
796     edit: Sửa đổi
797     export: Xuất
798     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
799     gps_traces: Tuyến đường GPS
800     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
801     help: Trợ giúp
802     help_and_wiki: "{{help}} & {{wiki}}"
803     help_title: Trang trợ giúp của dự án
804     history: Lịch sử
805     home: nhà
806     home_tooltip: Về vị trí nhà
807     inbox: hộp thư ({{count}})
808     inbox_tooltip: 
809       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
810       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
811       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
812     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
813     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
814     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
815     intro_3_partners: wiki
816     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
817     license: 
818       alt: CC BY-SA 2.0
819       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
820     log_in: đăng nhập
821     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
822     logo: 
823       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
824     logout: đăng xuất
825     logout_tooltip: Đăng xuất
826     make_a_donation: 
827       text: Quyên góp
828       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
829     news_blog: Blog Tin tức
830     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
831     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
832     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
833     shop: Tiệm
834     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
835     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
836     sign_up: đăng ký
837     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
838     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
839     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
840     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
841     view: Xem
842     view_tooltip: Xem bản đồ
843     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
844     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
845     wiki: Wiki
846     wiki_title: Trang wiki của dự án
847   license_page: 
848     foreign: 
849       english_link: nguyên bản tiếng Anh
850       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang {{english_original_link}}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
851       title: Thông tin về bản dịch này
852     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Google Maps hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
853     native: 
854       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
855       native_link: bản dịch tiếng Việt
856       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về {{native_link}} của trang này hoặc {{mapping_link}} thay vì đọc mãi.
857       title: Giới thiệu về trang này
858   message: 
859     delete: 
860       deleted: Đã xóa thư
861     inbox: 
862       date: Ngày
863       from: Từ
864       my_inbox: Hộp thư đến
865       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
866       outbox: đã gửi
867       people_mapping_nearby: những người ở gần
868       subject: Tiêu đề
869       title: Hộp thư
870       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
871     mark: 
872       as_read: Thư đã đọc
873       as_unread: Thư chưa đọc
874     message_summary: 
875       delete_button: Xóa
876       read_button: Đánh dấu là đã đọc
877       reply_button: Trả lời
878       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
879     new: 
880       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
881       body: Nội dung
882       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
883       message_sent: Thư đã gửi
884       send_button: Gửi
885       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
886       subject: Tiêu đề
887       title: Gửi thư
888     no_such_message: 
889       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
890       heading: Thư không tồn tại
891       title: Thư không tồn tại
892     no_such_user: 
893       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
894       heading: Người dùng không tồn tại
895       title: Người dùng không tồn tại
896     outbox: 
897       date: Ngày
898       inbox: thư đến
899       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
900       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
901       outbox: thư đã gửi
902       people_mapping_nearby: những người ở gần
903       subject: Tiêu đề
904       title: Hộp thư đã gửi
905       to: Tới
906       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
907     read: 
908       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
909       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
910       date: Ngày
911       from: Từ
912       reading_your_messages: Đọc thư
913       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
914       reply_button: Trả lời
915       subject: Tiêu đề
916       title: Đọc thư
917       to: Tới
918       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
919       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
920     reply: 
921       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
922     sent_message_summary: 
923       delete_button: Xóa
924   notifier: 
925     diary_comment_notification: 
926       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
927       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
928       hi: Chào {{to_user}},
929       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
930     email_confirm: 
931       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
932     email_confirm_html: 
933       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
934       greeting: Chào bạn,
935       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
936     email_confirm_plain: 
937       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
938       greeting: Chào bạn,
939       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
940       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
941     friend_notification: 
942       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
943       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
944       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
945       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
946     gpx_notification: 
947       and_no_tags: và không có thẻ
948       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
949       failure: 
950         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
951         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
952         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
953         more_info_2: "vấn đề này tại:"
954         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
955       greeting: Chào bạn,
956       success: 
957         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
958         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
959       with_description: với miêu tả
960       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
961     lost_password: 
962       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
963     lost_password_html: 
964       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
965       greeting: Chào bạn,
966       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
967     lost_password_plain: 
968       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
969       greeting: Chào bạn,
970       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
971       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
972     message_notification: 
973       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
974       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
975       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
976       hi: Chào {{to_user}},
977     signup_confirm: 
978       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
979     signup_confirm_html: 
980       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
981       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
982       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
983       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
984       greeting: Chào bạn!
985       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
986       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
987       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
988       more_videos_here: thêm video tại đây
989       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
990       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
991       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
992     signup_confirm_plain: 
993       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
994       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
995       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
996       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
997       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
998       current_user_2: "tại:"
999       greeting: Chào bạn!
1000       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1001       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1002       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1003       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1004       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1005       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1006       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
1007       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1008       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1009       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1010   oauth: 
1011     oauthorize: 
1012       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1013       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1014       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1015       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1016       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1017       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1018       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1019       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1020     revoke: 
1021       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
1022   oauth_clients: 
1023     create: 
1024       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1025     destroy: 
1026       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1027     edit: 
1028       submit: Sửa đổi
1029       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1030     form: 
1031       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1032       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1033       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1034       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1035       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1036       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1037       callback_url: URL Gọi lại
1038       name: Tên
1039       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1040       required: Bắt buộc
1041       support_url: URL Trợ giúp
1042       url: URL Trang chủ Chương trình
1043     index: 
1044       application: Tên Chương trình
1045       issued_at: Lúc Cho phép
1046       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1047       my_apps: Trình khách của Tôi
1048       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1049       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1050       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1051       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1052       revoke: Thu hồi!
1053       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1054     new: 
1055       submit: Đăng ký
1056       title: Đăng ký chương trình mới
1057     not_found: 
1058       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
1059     show: 
1060       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1061       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1062       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1063       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1064       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1065       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1066       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1067       authorize_url: "Cho phép URL:"
1068       edit: Sửa đổi Chi tiết
1069       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1070       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1071       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1072       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1073       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
1074       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1075     update: 
1076       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1077   site: 
1078     edit: 
1079       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1080       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1081       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1082       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
1083       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1084       user_page_link: trang cá nhân
1085     index: 
1086       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1087       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1088       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1089       license: 
1090         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1091         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
1092         project_name: Dự án OpenStreetMap
1093       permalink: Liên kết Thường trực
1094       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1095     key: 
1096       map_key: Chú giải
1097       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1098       table: 
1099         entry: 
1100           admin: Biên giới hành chính
1101           allotments: Khu vườn gia đình
1102           apron: 
1103             - Sân đậu máy bay
1104             - nhà ga hành khách
1105           bridge: Đường rắn = cầu
1106           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1107           brownfield: Sân để trống
1108           building: Kiến trúc quan trọng
1109           byway: Đường mòn đa mốt
1110           cable: 
1111             - Đường xe cáp
1112             - ski lift
1113           cemetery: Nghĩa địa
1114           centre: Trung tâm thể thao
1115           commercial: Khu vực thương mại
1116           common: 
1117             - Đất công
1118             - bãi cỏ
1119           construction: Đường đang xây
1120           cycleway: Đường xe đạp
1121           destination: Chỉ giao thông địa phương
1122           farm: Ruộng
1123           footway: Đường đi bộ
1124           forest: Rừng trồng cây
1125           golf: Sân golf
1126           heathland: Vùng cây bụi
1127           industrial: Khu vực công nghiệp
1128           lake: 
1129             - Hồ
1130             - bể nước
1131           military: Khu vực quân sự
1132           motorway: Đường cao tốc
1133           park: Công viên
1134           permissive: Đường cho phép
1135           pitch: Sân thể thao
1136           primary: Đường chính
1137           private: Đường riêng
1138           rail: Đường sắt
1139           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1140           resident: Khu vực nhà ở
1141           retail: Khu vực buôn bán
1142           runway: 
1143             - Đường băng
1144             - đường lăn
1145           school: 
1146             - Trường học
1147             - đại học
1148           secondary: Đường lớn
1149           station: Nhà ga
1150           subway: Đường ngầm
1151           summit: 
1152             - Đỉnh núi
1153             - đồi
1154           tourist: Nơi du lịch
1155           track: Đường mòn
1156           tram: 
1157             - Đường sắt nhẹ
1158             - xe điện
1159           trunk: Xa lộ
1160           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1161           unclassified: Đường không phân loại
1162           unsurfaced: Đường không lát
1163           wood: Rừng
1164     search: 
1165       search: Tìm kiếm
1166       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1167       submit_text: Đi
1168       where_am_i: Tôi ở đâu?
1169       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1170     sidebar: 
1171       close: Đóng
1172       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1173   time: 
1174     formats: 
1175       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1176   trace: 
1177     create: 
1178       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1179       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1180     delete: 
1181       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1182     edit: 
1183       description: "Miêu tả:"
1184       download: tải về
1185       edit: sửa đổi
1186       filename: "Tên tập tin:"
1187       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1188       map: bản đồ
1189       owner: "Tác giả:"
1190       points: "Số nốt:"
1191       save_button: Lưu các Thay đổi
1192       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1193       tags: "Thẻ:"
1194       tags_help: dấu phẩy phân cách
1195       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1196       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1197       visibility: "Mức độ truy cập:"
1198       visibility_help: có nghĩa là gì?
1199       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1200     list: 
1201       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1202       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1203       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1204       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1205     make_public: 
1206       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1207     no_such_user: 
1208       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1209       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1210       title: Người dùng không tồn tại
1211     offline: 
1212       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1213       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1214     offline_warning: 
1215       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1216     trace: 
1217       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1218       by: bởi
1219       count_points: "{{count}} nốt"
1220       edit: sửa đổi
1221       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1222       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1223       in: trong
1224       map: bản đồ
1225       more: thêm
1226       pending: CHƯA XỬ
1227       private: RIÊNG
1228       public: CÔNG KHAI
1229       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1230       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1231       view_map: Xem Bản đồ
1232     trace_form: 
1233       description: Miêu tả
1234       help: Trợ giúp
1235       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1236       tags: Thẻ
1237       tags_help: dấu phẩy phân cách
1238       upload_button: Tải lên
1239       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1240       visibility: "Mức độ truy cập:"
1241       visibility_help: có nghĩa là gì?
1242       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1243     trace_header: 
1244       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1245       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1246       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1247       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1248       your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn
1249     trace_optionals: 
1250       tags: Thẻ
1251     trace_paging_nav: 
1252       next: Sau »
1253       previous: « Trước
1254       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1255     view: 
1256       delete_track: Xóa tuyến đường này
1257       description: "Miêu tả:"
1258       download: tải về
1259       edit: sửa đổi
1260       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1261       filename: "Tên tập tin:"
1262       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1263       map: bản đồ
1264       none: Không có
1265       owner: "Tác giả:"
1266       pending: CHƯA XỬ
1267       points: "Số nốt:"
1268       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1269       tags: "Thẻ:"
1270       title: Xem tuyến đường {{name}}
1271       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1272       uploaded: "Lúc tải lên:"
1273       visibility: "Mức độ truy cập:"
1274     visibility: 
1275       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1276       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1277       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1278       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1279   user: 
1280     account: 
1281       contributor terms: 
1282         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1283         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1284         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1285         link text: có nghĩa là gì?
1286         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1287         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1288       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1289       delete image: Xóa hình hiện dùng
1290       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1291       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1292       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1293       home location: "Vị trí Nhà:"
1294       image: "Hình:"
1295       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1296       keep image: Giữ hình hiện dùng
1297       latitude: "Vĩ độ:"
1298       longitude: "Kinh độ:"
1299       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1300       my settings: Tùy chọn
1301       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1302       new image: Thêm hình
1303       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1304       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1305       profile description: "Tự giới thiệu:"
1306       public editing: 
1307         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1308         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1309         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1310         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1311         enabled link text: có nghĩa là gì?
1312         heading: "Sửa đổi công khai:"
1313       public editing note: 
1314         heading: Sửa đổi công khai
1315         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1316       replace image: Thay hình hiện dùng
1317       return to profile: Trở về trang cá nhân
1318       save changes button: Lưu các Thay đổi
1319       title: Chỉnh sửa tài khoản
1320       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1321     confirm: 
1322       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1323       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1324       button: Xác nhận
1325       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1326       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1327       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="{{reconfirm}}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1328       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1329       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1330     confirm_email: 
1331       button: Xác nhận
1332       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1333       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1334       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1335       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1336     confirm_resend: 
1337       failure: Không tìm thấy người dùng {{name}}.
1338       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến {{email}}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1339     filter: 
1340       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1341     go_public: 
1342       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1343     list: 
1344       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1345       empty: Không tìm thấy người dùng.
1346       heading: Người dùng
1347       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1348       showing: 
1349         one: Trang {{page}} ({{first_item}} trên tổng {{items}})
1350         other: Trang {{page}} ({{first_item}}–{{last_item}} trên tổng {{items}})
1351       summary: "{{name}} do {{ip_address}} mở ngày {{date}}"
1352       summary_no_ip: "{{name}} mở ngày {{date}}"
1353       title: Người dùng
1354     login: 
1355       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="{{reconfirm}}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1356       account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.
1357       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1358       create_account: mở tài khoản
1359       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1360       heading: Đăng nhập
1361       login_button: Đăng nhập
1362       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1363       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
1364       password: "Mật khẩu:"
1365       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1366       remember: "Nhớ tôi:"
1367       title: Đăng nhập
1368       webmaster: chủ trang
1369     logout: 
1370       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1371       logout_button: Đăng xuất
1372       title: Đăng xuất
1373     lost_password: 
1374       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1375       heading: Quên mất Mật khẩu?
1376       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1377       new password button: Đặt lại mật khẩu
1378       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1379       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1380       title: Quên mất mật khẩu
1381     make_friend: 
1382       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1383       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1384       success: "{{name}} mới là người bạn."
1385     new: 
1386       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1387       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1388       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1389       continue: Tiếp tục
1390       display name: "Tên hiển thị:"
1391       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1392       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1393       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1394       flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến {{email}}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1395       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1396       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1397       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1398       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1399       password: "Mật khẩu:"
1400       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1401       title: Mở tài khoản
1402     no_such_user: 
1403       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1404       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1405       title: Người dùng không tồn tại
1406     popup: 
1407       friend: Người bạn
1408       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1409       your location: Vị trí của bạn
1410     remove_friend: 
1411       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1412       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1413     reset_password: 
1414       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1415       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1416       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1417       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1418       password: "Mật khẩu:"
1419       reset: Đặt lại Mật khẩu
1420       title: Đặt lại mật khẩu
1421     set_home: 
1422       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1423     suspended: 
1424       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1425       heading: Tài khoản bị Cấm
1426       title: Tài khoản bị Cấm
1427       webmaster: chủ trang
1428     terms: 
1429       agree: Chấp nhận
1430       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1431       consider_pd_why: có nghĩa là gì?
1432       decline: Từ chối
1433       heading: Điều kiện đóng góp
1434       legale_names: 
1435         france: Pháp
1436         italy: Ý
1437         rest_of_world: Các nước khác
1438       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1439       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1440       title: Điều kiện đóng góp
1441     view: 
1442       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1443       add as friend: thêm là người bạn
1444       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1445       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1446       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1447       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1448       confirm: Xác nhận
1449       confirm_user: xác nhận người dùng này
1450       create_block: cấm người dùng này
1451       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1452       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1453       delete_user: xóa tài khoản này
1454       description: Miêu tả
1455       diary: nhật ký
1456       edits: đóng góp
1457       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1458       hide_user: ẩn tài khoản này
1459       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1460       km away: cách {{count}} km
1461       m away: cách {{count}} m
1462       mapper since: "Tham gia:"
1463       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1464       my diary: nhật ký của tôi
1465       my edits: đóng góp của tôi
1466       my settings: tùy chọn
1467       my traces: tuyến đường của tôi
1468       nearby users: Người dùng khác ở gần
1469       new diary entry: mục nhật ký mới
1470       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1471       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1472       oauth settings: Thiết lập OAuth
1473       remove as friend: dời người bạn
1474       role: 
1475         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1476         grant: 
1477           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1478           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1479         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1480         revoke: 
1481           administrator: Rút quyền quản lý viên
1482           moderator: Rút quyền điều hành viên
1483       send message: gửi thư
1484       settings_link_text: tùy chọn
1485       spam score: "Điểm số Spam:"
1486       status: "Trạng thái:"
1487       traces: tuyến đường
1488       unhide_user: hiện tài khoản này
1489       user location: Vị trí của người dùng
1490       your friends: Người bạn của bạn
1491   user_block: 
1492     blocks_by: 
1493       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1494       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1495       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1496     blocks_on: 
1497       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1498       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1499       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1500     create: 
1501       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1502       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1503       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1504     edit: 
1505       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1506       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1507       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1508       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1509       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1510       show: Xem tác vụ cấm này
1511       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1512       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1513     filter: 
1514       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1515       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1516       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1517     helper: 
1518       time_future: Hết hạn {{time}}.
1519       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1520       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1521     index: 
1522       empty: Chưa ai bị cấm.
1523       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1524       title: Người dùng bị cấm
1525     model: 
1526       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1527       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1528     new: 
1529       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1530       heading: Cấm {{name}}
1531       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1532       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1533       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1534       submit: Cấm người dùng
1535       title: Cấm {{name}}
1536       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1537       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1538     not_found: 
1539       back: Trở về trang đầu
1540       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1541     partial: 
1542       confirm: Bạn có chắc không?
1543       creator_name: Người cấm
1544       display_name: Người bị cấm
1545       edit: Sửa đổi
1546       not_revoked: (không bị hủy)
1547       reason: Lý do cấm
1548       revoke: Bỏ cấm!
1549       revoker_name: Người bỏ cấm
1550       show: Hiện
1551       status: Trạng thái
1552     period: "{{count}} giờ"
1553     revoke: 
1554       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1555       flash: Đã bỏ cấm.
1556       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1557       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1558       revoke: Bỏ cấm!
1559       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1560       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1561     show: 
1562       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1563       confirm: Bạn có chắc không?
1564       edit: Sửa đổi
1565       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1566       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1567       reason: "Lý do cấm:"
1568       revoke: Bỏ cấm!
1569       revoker: "Người bỏ cấm:"
1570       show: Hiện
1571       status: Trạng thái
1572       time_future: Hết hạn {{time}}
1573       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1574       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1575     update: 
1576       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1577       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1578   user_role: 
1579     filter: 
1580       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1581       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1582       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1583       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1584     grant: 
1585       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1586       confirm: Xác nhận
1587       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1588       heading: Xác nhận cấp vai trò
1589       title: Xác nhận cấp vai trò
1590     revoke: 
1591       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1592       confirm: Xác nhận
1593       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1594       heading: Xác nhận rút vai trò
1595       title: Xác nhận rút vai trò