Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Nội dung
13       diary_entry: 
14         language: Ngôn ngữ
15         latitude: Vĩ độ
16         longitude: Kinh độ
17         title: Tiêu đề
18         user: Người dùng
19       friend: 
20         friend: Người bạn
21         user: Người dùng
22       message: 
23         body: Nội dung
24         recipient: Người nhận
25         sender: Người gửi
26         title: Tiêu đề
27       trace: 
28         description: Miêu tả
29         latitude: Vĩ độ
30         longitude: Kinh độ
31         name: Tên
32         public: Công khai
33         size: Kích cỡ
34         user: Người dùng
35         visible: Thấy được
36       user: 
37         active: Tích cực
38         description: Miêu tả
39         display_name: Tên Hiển thị
40         email: Thư điện tử
41         languages: Ngôn ngữ
42         pass_crypt: Mật khẩu
43     models: 
44       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
45       changeset: Bộ thay đổi
46       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
47       country: Quốc gia
48       diary_comment: Bình luận Nhật ký
49       diary_entry: Mục Nhật ký
50       friend: Người bạn
51       language: Ngôn ngữ
52       message: Thư
53       node: Nốt
54       node_tag: Thẻ Nốt
55       notifier: Trình báo
56       old_node: Nốt Cũ
57       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
58       old_relation: Quan hệ Cũ
59       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
60       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
61       old_way: Lối Cũ
62       old_way_node: Nốt Lối Cũ
63       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
64       relation: Quan hệ
65       relation_member: Thành viên Quan hệ
66       relation_tag: Thẻ Quan hệ
67       session: Phiên
68       trace: Tuyến đường
69       tracepoint: Điểm Tuyến đường
70       tracetag: Thẻ Tuyến đường
71       user: Người dùng
72       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
73       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
74       way: Lối
75       way_node: Nốt Lối
76       way_tag: Thẻ Lối
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
84       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
88       changesetxml: Bộ thay đổi XML
89       feed: 
90         title: Bộ thay đổi %{id}
91         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Bộ thay đổi
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
96       bounding_box: "Hộp bao:"
97       box: hộp
98       closed_at: "Lúc Đóng:"
99       created_at: "Lúc Tạo:"
100       has_nodes: 
101         one: "Có nốt sau:"
102         other: "Có %{count} nốt sau:"
103       has_relations: 
104         one: "Có quan hệ sau:"
105         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
106       has_ways: 
107         one: "Có lối sau:"
108         other: "Có %{count} lối sau:"
109       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
110       show_area_box: Hiện Hộp vùng
111     common_details: 
112       changeset_comment: "Miêu tả:"
113       deleted_at: "Lúc Xóa:"
114       deleted_by: "Người Xóa:"
115       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
116       edited_by: "Người Sửa đổi:"
117       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
118       version: "Phiên bản:"
119     containing_relation: 
120       entry: Quan hệ %{relation_name}
121       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
122     map: 
123       deleted: Đã xóa
124       edit: 
125         area: Sửa đổi vùng
126         node: Sửa đổi nốt
127         note: Sửa đổi ghi chú
128         relation: Sửa đổi quan hệ
129         way: Sửa đổi lối
130       larger: 
131         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
132         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
133         note: Xem ghi chú trên bản đồ rộng hơn
134         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
135         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
136       loading: Đang tải…
137     navigation: 
138       all: 
139         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
140         next_node_tooltip: Nốt sau
141         next_note_tooltip: Ghi chú sau
142         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
143         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
144         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
145         prev_node_tooltip: Nốt trước
146         prev_note_tooltip: Ghi chú trước
147         prev_relation_tooltip: Relation trước
148         prev_way_tooltip: Lối trước
149       user: 
150         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
151         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
152         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
153     node: 
154       download_xml: Tải về XML
155       edit: Sửa đổi nốt
156       node: Nốt
157       node_title: "Nốt: %{node_name}"
158       view_history: Xem lịch sử
159     node_details: 
160       coordinates: "Tọa độ:"
161       part_of: "Trực thuộc:"
162     node_history: 
163       download_xml: Tải về XML
164       node_history: Lịch sử Nốt
165       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
166       view_details: Xem chi tiết
167     not_found: 
168       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
169       type: 
170         changeset: bộ thay đổi
171         node: nốt
172         relation: quan hệ
173         way: lối
174     note: 
175       at_by_html: cách đây %{when} bởi %{user}
176       at_html: cách đây %{when}
177       closed: "Đóng:"
178       closed_title: "Ghi chú đã giải quyết: %{note_name}"
179       comments: "Ghi chú:"
180       description: "Miêu tả:"
181       last_modified: "Sửa đổi lần cuối:"
182       open_title: "Ghi chú chưa giải quyết: %{note_name}"
183       opened: "Mở:"
184       title: Ghi chú
185     paging_nav: 
186       of: trong
187       showing_page: trang
188     redacted: 
189       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
190       redaction: Dãy ẩn %{id}
191       type: 
192         node: nốt
193         relation: quan hệ
194         way: lối
195     relation: 
196       download_xml: Tải về XML
197       relation: Quan hệ
198       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
199       view_history: Xem lịch sử
200     relation_details: 
201       members: "Thành viên:"
202       part_of: "Trực thuộc:"
203     relation_history: 
204       download_xml: Tải về XML
205       relation_history: Lịch sử Quan hệ
206       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
207       view_details: Xem chi tiết
208     relation_member: 
209       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
210       type: 
211         node: Nốt
212         relation: Quan hệ
213         way: Lối
214     start_rjs: 
215       data_frame_title: Dữ liệu
216       data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
217       details: Chi tiết
218       edited_by_user_at_timestamp: Được %{user} sửa đổi vào %{timestamp}
219       hide_areas: Ẩn các khu vực
220       history_for_feature: Lịch sử %{feature}
221       load_data: Tải Dữ liệu
222       loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa %{num_features} đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa %{max_features} đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
223       loading: Đang tải…
224       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
225       notes_layer_name: Xem các Ghi chú
226       object_list: 
227         api: Lấy vùng này dùng API
228         back: Quay lại danh sách đối tượng
229         details: Chi tiết
230         heading: Danh sách đối tượng
231         history: 
232           type: 
233             node: Nốt %{id}
234             way: Lối %{id}
235         selected: 
236           type: 
237             node: Nốt %{id}
238             way: Lối %{id}
239         type: 
240           node: Nốt
241           way: Lối
242       private_user: người bí mật
243       show_areas: Hiện các khu vực
244       show_history: Xem Lịch sử
245       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ %{bbox_size} quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
246       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
247       wait: Xin chờ…
248       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
249     tag_details: 
250       tags: "Thẻ:"
251       wiki_link: 
252         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
253         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
254       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
255     timeout: 
256       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
257       type: 
258         changeset: bộ thay đổi
259         node: nốt
260         relation: quan hệ
261         way: lối
262     way: 
263       download_xml: Tải về XML
264       edit: Sửa đổi lối
265       view_history: Xem lịch sử
266       way: Lối
267       way_title: "Lối: %{way_name}"
268     way_details: 
269       also_part_of: 
270         one: thuộc về lối %{related_ways}
271         other: thuộc về các lối %{related_ways}
272       nodes: "Nốt:"
273       part_of: "Trực thuộc:"
274     way_history: 
275       download_xml: Tải về XML
276       view_details: Xem chi tiết
277       way_history: Lịch sử Lối
278       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
279   changeset: 
280     changeset: 
281       anonymous: Vô danh
282       big_area: (lớn)
283       no_comment: (không có)
284       no_edits: (không có thay đổi)
285       show_area_box: hiện hộp vùng
286       still_editing: (đang sửa)
287       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
288     changeset_paging_nav: 
289       next: Sau »
290       previous: « Trước
291       showing_page: Trang %{page}
292     changesets: 
293       area: Vùng
294       comment: Miêu tả
295       id: ID
296       saved_at: Lúc Lưu
297       user: Người dùng
298     list: 
299       description: Xem những đóng góp gần đây vào bản đồ
300       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
301       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
302       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
303       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
304       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
305       empty_anon_html: Chưa sửa đổi lần nào.
306       empty_user_html: Hình như bạn chưa đóng góp sửa đổi nào. Hãy bắt đầu với <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3?uselang=vi">Hướng dẫn Bắt đầu</a>.
307       heading: Các bộ thay đổi
308       heading_bbox: Các bộ thay đổi
309       heading_friend: Các bộ thay đổi
310       heading_nearby: Các bộ thay đổi
311       heading_user: Các bộ thay đổi
312       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
313       title: Các bộ thay đổi
314       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
315       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
316       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
317       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
318       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
319     timeout: 
320       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
321   diary_entry: 
322     comments: 
323       ago: cách đây %{ago}
324       comment: Bình luận
325       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
326       newer_comments: Các Bình luận Sau
327       older_comments: Các Bình luận Trước
328       post: Mục nhật ký
329       when: Lúc đăng
330     diary_comment: 
331       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
332       confirm: Xác nhận
333       hide_link: Ẩn bình luận này
334     diary_entry: 
335       comment_count: 
336         other: "%{count} bình luận"
337         zero: Chưa có bình luận
338       comment_link: Bình luận về mục này
339       confirm: Xác nhận
340       edit_link: Sửa đổi mục này
341       hide_link: Ẩn mục này
342       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
343       reply_link: Trả lời mục này
344     edit: 
345       body: "Nội dung:"
346       language: "Ngôn ngữ:"
347       latitude: "Vĩ độ:"
348       location: "Vị trí:"
349       longitude: "Kinh độ:"
350       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
351       save_button: Lưu
352       subject: "Tiêu đề:"
353       title: Sửa đổi mục nhật ký
354       use_map_link: sử dụng bản đồ
355     feed: 
356       all: 
357         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
358         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
359       language: 
360         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
361         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
362       user: 
363         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
364         title: Các mục nhật ký của %{user}
365     list: 
366       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
367       new: Mục Nhật ký Mới
368       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
369       newer_entries: Mục Sau
370       no_entries: Chưa có mục nhật ký
371       older_entries: Mục Trước
372       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
373       title: Các Nhật ký Cá nhân
374       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
375       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
376       user_title: Nhật ký của %{user}
377     location: 
378       edit: Sửa
379       location: "Vị trí:"
380       view: Xem
381     new: 
382       title: Mục Nhật ký Mới
383     no_such_entry: 
384       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
385       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
386       title: Mục nhật ký không tồn tại
387     view: 
388       leave_a_comment: Bình luận
389       login: Đăng nhập
390       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
391       save_button: Lưu
392       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
393       user_title: Nhật ký của %{user}
394   editor: 
395     default: Mặc định (hiện là %{name})
396     id: 
397       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
398       name: iD
399     potlatch: 
400       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
401       name: Potlatch 1
402     potlatch2: 
403       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
404       name: Potlatch 2
405     remote: 
406       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
407       name: phần điều khiển từ xa
408   export: 
409     start: 
410       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
411       area_to_export: Vùng để Xuất
412       embeddable_html: HTML để Nhúng
413       export_button: Xuất
414       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
415       format: "Định dạng:"
416       format_to_export: Định dạng Xuất
417       image_size: Hình có Kích cỡ
418       latitude: "Vĩ độ:"
419       licence: Giấy phép
420       longitude: "Kinh độ:"
421       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
422       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
423       max: tối đa
424       options: Tùy chọn
425       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
426       output: Đầu ra
427       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
428       scale: Tỷ lệ
429       too_large: 
430         body: "Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn từ một dịch vụ sau:"
431         geofabrik: 
432           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật thường xuyên
433           title: Tải về Geofabrik
434         heading: Khu vực Lớn quá
435         metro: 
436           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
437           title: Bản trích Metro
438         other: 
439           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
440           title: Nguồn Khác
441         planet: 
442           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật thường xuyên
443           title: Quả đất OSM
444       zoom: Thu phóng
445     start_rjs: 
446       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
447       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
448       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
449       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
450       export: Xuất
451       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
452   geocoder: 
453     description: 
454       title: 
455         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
456         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
457       types: 
458         cities: Thành phố
459         places: Địa điểm
460         towns: Thị xã
461     direction: 
462       east: đông
463       north: bắc
464       north_east: đông bắc
465       north_west: tây bắc
466       south: nam
467       south_east: đông nam
468       south_west: tây nam
469       west: tây
470     distance: 
471       one: khoảng 1 km
472       other: khoảng %{count} km
473       zero: không tới 1 km
474     results: 
475       more_results: Thêm kết quả
476       no_results: Không tìm thấy kết quả
477     search: 
478       title: 
479         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
480         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
481         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
482         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
483         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
484         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
485         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
486         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
487     search_osm_nominatim: 
488       admin_levels: 
489         level10: Biên giới Khu phố
490         level2: Biên giới Quốc gia
491         level4: Biên giới Tỉnh bang
492         level5: Biên giới Miền
493         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
494         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
495         level9: Biên giới Làng
496       prefix: 
497         aerialway: 
498           chair_lift: Thang kéo Trượt tuyết Ngồi ghế
499           drag_lift: Thang kéo Trượt tuyết trên Mặt đất
500           station: Trạm Thang kéo
501         aeroway: 
502           aerodrome: Sân bay
503           apron: Sân Đậu Máy bay
504           gate: Cổng
505           helipad: Sân bay Trực thăng
506           runway: Đường băng
507           taxiway: Đường lăn
508           terminal: Nhà ga Sân bay
509         amenity: 
510           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
511           airport: Sân bay
512           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
513           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
514           atm: Máy Rút tiền Tự động
515           auditorium: Phòng hội họp
516           bank: Ngân hàng
517           bar: Quán rượu
518           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
519           bench: Ghế
520           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
521           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
522           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
523           brothel: Nhà chứa
524           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
525           bus_station: Bến Xe buýt
526           cafe: Quán Cà phê
527           car_rental: Chỗ Mướn Xe
528           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
529           car_wash: Tiệm Rửa Xe
530           casino: Sòng bạc
531           charging_station: Trạm Sạc Pin
532           cinema: Rạp phim
533           clinic: Phòng khám
534           club: Câu lạc bộ
535           college: Trường Cao đẳng
536           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
537           courthouse: Tòa
538           crematorium: Lò Hỏa táng
539           dentist: Nha sĩ
540           doctors: Bác sĩ
541           dormitory: Ký túc xá
542           drinking_water: Vòi Nước uống
543           driving_school: Trường Lái xe
544           embassy: Tòa Đại sứ
545           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
546           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
547           ferry_terminal: Trạm Phà
548           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
549           fire_station: Trạm Cứu hỏa
550           food_court: Khu Ẩm thực
551           fountain: Vòi nước
552           fuel: Cây xăng
553           grave_yard: Nghĩa địa
554           gym: Nhà Thể dục
555           hall: Hội trường
556           health_centre: Trung tâm Y tế
557           hospital: Bệnh viện
558           hotel: Khách sạn
559           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
560           ice_cream: Tiệm Kem
561           kindergarten: Tiểu học
562           library: Thư viện
563           market: Chợ
564           marketplace: Chợ phiên
565           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
566           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
567           nursery: Nhà trẻ
568           nursing_home: Viện Dưỡng lão
569           office: Văn phòng
570           park: Công viên
571           parking: Chỗ Đậu xe
572           pharmacy: Nhà thuốc
573           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
574           police: Cảnh sát
575           post_box: Hòm thư
576           post_office: Bưu điện
577           preschool: Trường Mầm non
578           prison: Nhà tù
579           pub: Quán rượu
580           public_building: Tòa nhà Công cộng
581           public_market: Chợ phiên
582           reception_area: Phòng Tiếp khách
583           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
584           restaurant: Nhà hàng
585           retirement_home: Nhà về hưu
586           sauna: Nhà Tắm hơi
587           school: Trường học
588           shelter: Nơi Trú ẩn
589           shop: Tiệm
590           shopping: Tiệm
591           shower: Vòi tắm
592           social_centre: Hội trường
593           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
594           social_facility: Cơ quan Xã hội
595           studio: Studio
596           supermarket: Siêu thị
597           swimming_pool: Hồ tắm
598           taxi: Taxi
599           telephone: Điện thoại Công cộng
600           theatre: Nhà hát
601           toilets: Vệ sinh
602           townhall: Thị sảnh
603           university: Trường Đại học
604           vending_machine: Máy Bán hàng
605           veterinary: Phẫu thuật Thú y
606           village_hall: Trụ sở Làng
607           waste_basket: Thùng rác
608           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
609           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
610         boundary: 
611           administrative: Biên giới Hành chính
612           census: Biên giới Điều tra Dân số
613           national_park: Vườn quốc gia
614           protected_area: Khu bảo tồn
615         bridge: 
616           aqueduct: Cống nước
617           suspension: Cầu Treo
618           swing: Cầu Quay
619           viaduct: Cầu Cạn
620           "yes": Cầu
621         building: 
622           "yes": Tòa nhà
623         emergency: 
624           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
625           phone: Điện thoại Khẩn cấp
626         highway: 
627           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
628           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
629           bus_stop: Trạm Xe buýt
630           byway: Đường mòn Đa mốt
631           construction: Đường Đang Xây
632           cycleway: Đường Xe đạp
633           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
634           footway: Đường Đi bộ
635           ford: Khúc Sông Cạn
636           living_street: Đường Hàng xóm
637           milestone: Mốc
638           minor: Đường Nhỏ
639           motorway: Đường Cao tốc
640           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
641           motorway_link: Đường Cao tốc
642           path: Lối
643           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
644           platform: Sân ga
645           primary: Đường Chính
646           primary_link: Đường Chính
647           proposed: Đường được Đề nghị
648           raceway: Đường đua
649           residential: Ngõ Dân cư
650           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
651           road: Đường
652           secondary: Đường Lớn
653           secondary_link: Đường Lớn
654           service: Ngách
655           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
656           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
657           steps: Cầu thang
658           stile: Cửa xoay
659           street_lamp: Đèn Đường phố
660           tertiary: Phố
661           tertiary_link: Phố
662           track: Đường mòn
663           trail: Đường mòn
664           trunk: Xa lộ
665           trunk_link: Xa lộ
666           unclassified: Ngõ
667           unsurfaced: Đường Không Lát
668         historic: 
669           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
670           battlefield: Chiến trường
671           boundary_stone: Mốc Biên giới
672           building: Tòa nhà
673           castle: Lâu đài
674           church: Nhà thờ
675           citywalls: Tường Thành phố
676           fort: Pháo đài
677           house: Nhà ở
678           icon: Thánh tượng
679           manor: Trang viên
680           memorial: Vật Tưởng niệm
681           mine: Mỏ
682           monument: Công trình Tưởng niệm
683           museum: Bảo tàng
684           ruins: Tàn tích
685           tomb: Mộ
686           tower: Tháp
687           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
688           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
689           wreck: Xác Tàu Đắm
690         landuse: 
691           allotments: Khu Vườn Gia đình
692           basin: Lưu vực
693           brownfield: Cánh đồng Nâu
694           cemetery: Nghĩa địa
695           commercial: Khu vực Thương mại
696           conservation: Bảo tồn
697           construction: Công trường Xây dựng
698           farm: Trại
699           farmland: Trại
700           farmyard: Sân Trại
701           forest: Rừng Trồng Cây
702           garages: Ga ra
703           grass: Cỏ
704           greenfield: Cánh đồng Xanh
705           industrial: Khu vực Công nghiệp
706           landfill: Nơi Đổ Rác
707           meadow: Đồng cỏ
708           military: Khu vực Quân sự
709           mine: Mỏ
710           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
711           orchard: Vườn Cây
712           park: Công viên
713           piste: Đường Trượt tuyết
714           quarry: Mỏ Đá
715           railway: Đường sắt
716           recreation_ground: Sân chơi
717           reservoir: Bể nước
718           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
719           residential: Khu vực Nhà ở
720           retail: Khu vực Buôn bán
721           road: Đất của con Đường
722           village_green: Sân Làng
723           vineyard: Vườn Nho
724           wetland: Đầm lầy
725           wood: Rừng
726         leisure: 
727           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
728           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
729           common: Đất Công
730           fishing: Hồ Đánh cá
731           fitness_station: Trạm Thể dục
732           garden: Vườn
733           golf_course: Sân Golf
734           ice_rink: Sân băng
735           marina: Bến tàu
736           miniature_golf: Golf Nhỏ
737           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
738           park: Công viên
739           pitch: Sân cỏ
740           playground: Sân chơi
741           recreation_ground: Sân Giải trí
742           sauna: Nhà Tắm hơi
743           slipway: Bến tàu
744           sports_centre: Trung tâm Thể thao
745           stadium: Sân vận động
746           swimming_pool: Hồ Bơi
747           track: Đường Chạy
748           water_park: Công viên Nước
749         military: 
750           airfield: Sân bay Không quân
751           barracks: Trại Lính
752           bunker: Boong ke
753         mountain_pass: 
754           "yes": Đèo
755         natural: 
756           bay: Vịnh
757           beach: Bãi biển
758           cape: Mũi đất
759           cave_entrance: Cửa vào Hang
760           channel: Eo biển
761           cliff: Vách đá
762           crater: Miệng Núi
763           dune: Cồn cát
764           feature: Đối tượng Thiên nhiên
765           fell: Đồi Cằn cỗi
766           fjord: Vịnh hẹp
767           forest: Rừng
768           geyser: Mạch nước Phun
769           glacier: Sông băng
770           heath: Bãi Hoang
771           hill: Đồi
772           island: Đảo
773           land: Đất
774           marsh: Đầm lầy
775           moor: Truông
776           mud: Bùn
777           peak: Đỉnh
778           point: Mũi đất
779           reef: Rạn san hô
780           ridge: Luống đất
781           river: Sông
782           rock: Đá
783           scree: Sườn Núi Đá
784           scrub: Đất Bụi rậm
785           shoal: Bãi cạn
786           spring: Suối
787           stone: Đá
788           strait: Eo biển
789           tree: Cây
790           valley: Thung lũng
791           volcano: Núi lửa
792           water: Nước
793           wetland: Đầm lầy
794           wetlands: Đầm lầy
795           wood: Rừng
796         office: 
797           accountant: Kế toán viên
798           architect: Kiến trúc sư
799           company: Công ty
800           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
801           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
802           government: Văn phòng Chính phủ
803           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
804           lawyer: Luật sư
805           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
806           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
807           travel_agent: Văn phòng Du lịch
808           "yes": Văn phòng
809         place: 
810           airport: Sân bay
811           city: Thành phố
812           country: Quốc gia
813           county: Quận hạt
814           farm: Trại
815           hamlet: Xóm
816           house: Nhà ở
817           houses: Dãy Nhà
818           island: Đảo
819           islet: Đảo Nhỏ
820           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
821           locality: Địa phương
822           moor: Truông
823           municipality: Đô thị
824           neighbourhood: Hàng xóm
825           postcode: Mã Bưu chính
826           region: Miền
827           sea: Biển
828           state: Tỉnh bang
829           subdivision: Hàng xóm
830           suburb: Ngoại ô
831           town: Thị xã/trấn
832           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
833           village: Làng
834         railway: 
835           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
836           construction: Đường sắt Đang Xây
837           disused: Đường sắt Không hoạt động
838           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
839           funicular: Đường sắt Leo núi
840           halt: Ga Xép
841           historic_station: Nhà ga Lịch sử
842           junction: Ga Đầu mối
843           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
844           light_rail: Đường sắt Nhẹ
845           miniature: Đường sắt Nhỏ
846           monorail: Đường sắt Một ray
847           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
848           platform: Ke ga
849           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
850           proposed: Đường sắt được Đề nghị
851           spur: Đường sắt Phụ
852           station: Nhà ga
853           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
854           subway: Trạm Xe điện Ngầm
855           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
856           switch: Ghi Đường sắt
857           tram: Đường Xe điện
858           tram_stop: Ga Xép Điện
859           yard: Sân ga
860         shop: 
861           alcohol: Tiệm Rượu
862           antiques: Tiệm Đồ cổ
863           art: Tiệm Nghệ phẩm
864           bakery: Tiệm Bánh
865           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
866           beverages: Tiệm Đồ uống
867           bicycle: Tiệm Xe đạp
868           books: Tiệm Sách
869           boutique: Tiệm Thời trang
870           butcher: Hàng Thịt
871           car: Tiệm Xe hơi
872           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
873           car_repair: Tiệm Sửa Xe
874           carpet: Tiệm Thảm
875           charity: Cửa hàng Từ thiện
876           chemist: Tiệm Dược phẩm
877           clothes: Tiệm Quần áo
878           computer: Tiệm Máy tính
879           confectionery: Tiệm Kẹo
880           convenience: Tiệm Tiện lợi
881           copyshop: Tiệm In ấn
882           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
883           deli: Deli
884           department_store: Cửa hàng Bách hóa
885           discount: Cửa hàng Giảm giá
886           doityourself: Tiệm Ngũ kim
887           dry_cleaning: Hấp tẩy
888           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
889           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
890           farm: Tiệm Nông cụ
891           fashion: Tiệm Thời trang
892           fish: Tiệm Cá
893           florist: Tiệm Hoa
894           food: Tiệm Thực phẩm
895           funeral_directors: Nhà tang lễ
896           furniture: Tiệm Đồ đạc
897           gallery: Thư viện Ảnh
898           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
899           general: Tiệm Đồ
900           gift: Tiệm Quà tặng
901           greengrocer: Tiệm Rau quả
902           grocery: Tiệm Tạp phẩm
903           hairdresser: Tiệm Làm tóc
904           hardware: Tiệm Ngũ kim
905           hifi: Cửa hàng Hi-fi
906           insurance: Bảo hiểm
907           jewelry: Tiệm Kim hoàn
908           kiosk: Quán
909           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
910           mall: Trung tâm Mua sắm
911           market: Chợ
912           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
913           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
914           music: Tiệm Nhạc
915           newsagent: Tiệm Báo
916           optician: Tiệm Kính mắt
917           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
918           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
919           pet: Tiệm Vật nuôi
920           pharmacy: Nhà thuốc
921           photo: Tiệm Rửa Hình
922           salon: Tiệm Làm tóc
923           second_hand: Tiệm Mua lại
924           shoes: Tiệm Giày
925           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
926           sports: Tiệm Thể thao
927           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
928           supermarket: Siêu thị
929           tailor: Tiệm May
930           toys: Tiệm Đồ chơi
931           travel_agency: Văn phòng Du lịch
932           video: Tiệm Phim
933           wine: Tiệm Rượu
934           "yes": Tiệm
935         tourism: 
936           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
937           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
938           attraction: Nơi Du lịch
939           bed_and_breakfast: Nhà trọ
940           cabin: Túp lều
941           camp_site: Nơi Cắm trại
942           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
943           chalet: Nhà ván
944           guest_house: Nhà khách
945           hostel: Nhà trọ
946           hotel: Khách sạn
947           information: Thông tin
948           lean_to: Nhà chái
949           motel: Khách sạn Dọc đường
950           museum: Bảo tàng
951           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
952           theme_park: Công viên Giải trí
953           valley: Thung lũng
954           viewpoint: Thắng cảnh
955           zoo: Vườn thú
956         tunnel: 
957           culvert: Cống
958           "yes": Đường hầm
959         waterway: 
960           artificial: Dòng nước Nhân tạo
961           boatyard: Bãi Thuyền
962           canal: Kênh
963           connector: Đường thủy Nối
964           dam: Đập
965           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
966           ditch: Mương
967           dock: Vũng tàu
968           drain: Cống
969           lock: Âu tàu
970           lock_gate: Âu tàu
971           mineral_spring: Suối Nước khoáng
972           mooring: Cột neo tàu
973           rapids: Thác ghềnh
974           river: Sông
975           riverbank: Bờ sông
976           stream: Dòng suối
977           wadi: Dòng sông Vào mùa
978           water_point: Máy bơm nước
979           waterfall: Thác
980           weir: Đập Tràn
981   javascripts: 
982     close: Đóng
983     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn chuột vào đây.
984     key: 
985       title: Chú giải Bản đồ
986       tooltip: Chú giải Bản đồ
987       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
988     map: 
989       base: 
990         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
991         hot: Nhân đạo
992         mapquest: MapQuest Mở
993         standard: Chuẩn
994         transport_map: Bản đồ Giao thông
995       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
996       layers: 
997         data: Dữ liệu Bản đồ
998         header: Lớp Bản đồ
999         notes: Ghi chú Bản đồ
1000         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
1001         title: Lớp
1002       locate: 
1003         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
1004         title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
1005       zoom: 
1006         in: Phóng to
1007         out: Thu nhỏ
1008     notes: 
1009       new: 
1010         add: Thêm Ghi chú
1011         intro: Những thông tin bạn nhập được hiển thị cho những người dùng khác để cho họ cải thiện bản đồ. Xin vui lòng chuyển ghim vào đúng vị trí và ghi chú trong hộp bên dưới càng rõ ràng càng tốt.
1012       show: 
1013         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp; các bình luận này cần được xác nhận lại.
1014         closed_by: được giải quyết bởi <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
1015         closed_by_anonymous: được giải quyết bởi người dùng vô danh vào %{time}
1016         comment: Bình luận
1017         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
1018         commented_by: bình luận của <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
1019         commented_by_anonymous: bình luận của người dùng vô danh vào %{time}
1020         hide: Ẩn
1021         opened_by: do <a href='%{user_url}'>%{user}</a> tạo ra vào %{time}
1022         opened_by_anonymous: do người dùng vô danh tạo ra vào %{time}
1023         permalink: Liên kết Thường trực
1024         reactivate: Mở lại
1025         reopened_by: được <a href='%{user_url}'>%{user}</a> mở lại vào %{time}
1026         reopened_by_anonymous: được người dùng vô danh mở lại vào %{time}
1027         resolve: Giải quyết
1028     share: 
1029       cancel: Hủy bỏ
1030       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
1031       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
1032       download: Tải về
1033       embed: HTML
1034       format: "Định dạng:"
1035       image: Hình ảnh
1036       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
1037       include_marker: Ghim trên bản đồ
1038       link: Liên kết hoặc HTML
1039       long_link: Liên kết
1040       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
1041       scale: "Tỷ lệ:"
1042       short_link: Liên kết Ngắn gọn
1043       short_url: URL Ngắn gọn
1044       title: Chia sẻ
1045       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
1046     site: 
1047       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
1048       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
1049       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
1050       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
1051       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
1052       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
1053   layouts: 
1054     community: Cộng đồng
1055     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
1056     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
1057     copyright: Bản quyền & Giấy phép
1058     data: Dữ liệu
1059     documentation: Tài liệu
1060     documentation_title: Tài liệu về dự án
1061     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
1062     donate_link_text: quyên góp
1063     edit: Sửa đổi
1064     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
1065     export_data: Xuất Dữ liệu
1066     foundation: Quỹ OpenStreetMap
1067     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
1068     gps_traces: Tuyến đường GPS
1069     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
1070     help: Trợ giúp
1071     help_centre: Hỏi đáp
1072     help_title: Trang trợ giúp của dự án
1073     history: Lịch sử
1074     home: Về Vị trí Nhà ở
1075     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
1076     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
1077     intro_2_download: tải về
1078     intro_2_html: Bạn được phép %{download} và %{use} theo %{license}. Hãy %{create_account} để cải tiến bản đồ.
1079     intro_2_license: giấy phép mở
1080     intro_2_use: sử dụng
1081     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=vi
1082     log_in: đăng nhập
1083     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
1084     logo: 
1085       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
1086     logout: Đăng xuất
1087     make_a_donation: 
1088       text: Quyên góp
1089       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
1090     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1091     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1092     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1093     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
1094     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
1095     partners_partners: các công ty bảo trợ
1096     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
1097     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
1098     sign_up: mở tài khoản
1099     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1100     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1101     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
1102     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1103     view: Xem
1104     view_tooltip: Xem bản đồ
1105     wiki: Wiki
1106     wiki_title: Trang wiki của dự án
1107     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1108   license_page: 
1109     foreign: 
1110       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1111       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1112       title: Thông tin về bản dịch này
1113     legal_babble: 
1114       attribution_example: 
1115         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1116         title: Ví dụ ghi công
1117       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1118       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1119       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1120       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1121       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1122       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
1123       contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
1124       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1125       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1126       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1127       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1128       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
1129       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
1130       credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
1131       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1132       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1133       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1134       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1135       intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
1136       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1137       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1138       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1139       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
1140       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1141       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1142     native: 
1143       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1144       native_link: bản dịch tiếng Việt
1145       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1146       title: Giới thiệu về trang này
1147   message: 
1148     delete: 
1149       deleted: Đã xóa thư
1150     inbox: 
1151       date: Ngày
1152       from: Từ
1153       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1154       my_inbox: Hộp thư đến
1155       new_messages: "%{count} thư mới"
1156       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1157       old_messages: "%{count} thư cũ"
1158       outbox: đã gửi
1159       people_mapping_nearby: những người ở gần
1160       subject: Tiêu đề
1161       title: Hộp thư
1162     mark: 
1163       as_read: Thư đã đọc
1164       as_unread: Thư chưa đọc
1165     message_summary: 
1166       delete_button: Xóa
1167       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1168       reply_button: Trả lời
1169       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1170     new: 
1171       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1172       body: Nội dung
1173       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1174       message_sent: Thư đã gửi
1175       send_button: Gửi
1176       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1177       subject: Tiêu đề
1178       title: Gửi thư
1179     no_such_message: 
1180       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1181       heading: Thư không tồn tại
1182       title: Thư không tồn tại
1183     outbox: 
1184       date: Ngày
1185       inbox: thư đến
1186       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1187       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1188       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1189       outbox: thư đã gửi
1190       people_mapping_nearby: những người ở gần
1191       subject: Tiêu đề
1192       title: Hộp thư đã gửi
1193       to: Tới
1194     read: 
1195       back: Quay lại
1196       date: Ngày
1197       from: Từ
1198       reply_button: Trả lời
1199       subject: Tiêu đề
1200       title: Đọc thư
1201       to: Tới
1202       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1203       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1204     reply: 
1205       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1206     sent_message_summary: 
1207       delete_button: Xóa
1208   note: 
1209     description: 
1210       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
1211       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
1212       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
1213       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
1214       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
1215       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
1216       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
1217       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
1218     entry: 
1219       comment: Bình luận
1220       full: Ghi chú đầy đủ
1221     mine: 
1222       ago_html: cách đây %{when}
1223       created_at: Lúc tạo
1224       creator: Người tạo
1225       description: Miêu tả
1226       heading: Ghi chú của %{user}
1227       id: Mã số
1228       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
1229       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1230       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1231     rss: 
1232       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
1233       commented: bình luận mới (gần %{place})
1234       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
1235       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
1236       opened: mở ghi chú (gần %{place})
1237       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
1238       title: Ghi chú OpenStreetMap
1239   notifier: 
1240     diary_comment_notification: 
1241       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1242       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1243       hi: Chào %{to_user},
1244       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1245     email_confirm: 
1246       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1247     email_confirm_html: 
1248       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1249       greeting: Chào bạn,
1250       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1251     email_confirm_plain: 
1252       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1253       greeting: Chào bạn,
1254       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1255     friend_notification: 
1256       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1257       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1258       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1259       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn"
1260     gpx_notification: 
1261       and_no_tags: và không có thẻ
1262       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1263       failure: 
1264         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1265         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1266         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1267         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1268         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1269       greeting: Chào bạn,
1270       success: 
1271         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1272         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1273       with_description: với miêu tả
1274       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1275     lost_password: 
1276       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1277     lost_password_html: 
1278       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1279       greeting: Chào bạn,
1280       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1281     lost_password_plain: 
1282       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1283       greeting: Chào bạn,
1284       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1285     message_notification: 
1286       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời tại %{replyurl}
1287       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1288       hi: Chào %{to_user},
1289     note_comment_notification: 
1290       anonymous: Người dùng vô danh
1291       closed: 
1292         commented_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1293         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1294         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn"
1295         your_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1296       commented: 
1297         commented_note: "%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú bản đồ gần %{place}."
1298         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1299         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của bạn"
1300         your_note: "%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1301       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1302       greeting: Chào bạn,
1303       reopened: 
1304         commented_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1305         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1306         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn"
1307         your_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1308     signup_confirm: 
1309       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
1310       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1311       greeting: Chào bạn!
1312       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
1313       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin về cách bắt đầu.
1314   oauth: 
1315     oauthorize: 
1316       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1317       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1318       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1319       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1320       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1321       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1322       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1323       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1324       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1325     revoke: 
1326       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1327   oauth_clients: 
1328     create: 
1329       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1330     destroy: 
1331       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1332     edit: 
1333       submit: Sửa đổi
1334       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1335     form: 
1336       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1337       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1338       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1339       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1340       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1341       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1342       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1343       callback_url: URL Gọi lại
1344       name: Tên
1345       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1346       required: Bắt buộc
1347       support_url: URL Trợ giúp
1348       url: URL Trang chủ Chương trình
1349     index: 
1350       application: Tên Chương trình
1351       issued_at: Lúc Cho phép
1352       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1353       my_apps: Trình khách của Tôi
1354       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1355       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1356       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1357       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1358       revoke: Thu hồi!
1359       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1360     new: 
1361       submit: Đăng ký
1362       title: Đăng ký chương trình mới
1363     not_found: 
1364       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1365     show: 
1366       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1367       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1368       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1369       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1370       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1371       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1372       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1373       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1374       authorize_url: "Cho phép URL:"
1375       confirm: Bạn có chắc không?
1376       delete: Xóa Trình khách
1377       edit: Sửa đổi Chi tiết
1378       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1379       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1380       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1381       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1382       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1383       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1384     update: 
1385       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1386   redaction: 
1387     create: 
1388       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1389     destroy: 
1390       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1391       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1392       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1393     edit: 
1394       description: Miêu tả
1395       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1396       submit: Lưu dãy ẩn
1397       title: Sửa đổi dãy ẩn
1398     index: 
1399       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1400       heading: Danh sách dãy ẩn
1401       title: Danh sách dãy ẩn
1402     new: 
1403       description: Miêu tả
1404       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1405       submit: Ẩn dãy phiên bản
1406       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1407     show: 
1408       confirm: Bạn có chắc không?
1409       description: "Miêu tả:"
1410       destroy: Xóa dãy ẩn này
1411       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1412       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1413       title: Đang xem dãy ẩn
1414       user: "Người ẩn:"
1415     update: 
1416       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1417   site: 
1418     edit: 
1419       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1420       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1421       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1422       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1423       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1424       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1425       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1426       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1427       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1428       user_page_link: trang cá nhân
1429     index: 
1430       createnote: Thêm ghi chú
1431       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1432       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1433       license: 
1434         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
1435       permalink: Liên kết Thường trực
1436       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1437       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1438     key: 
1439       table: 
1440         entry: 
1441           admin: Biên giới hành chính
1442           allotments: Khu vườn gia đình
1443           apron: 
1444             - Sân đậu máy bay
1445             - nhà ga hành khách
1446           bridge: Đường rắn = cầu
1447           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1448           brownfield: Cánh đồng nâu
1449           building: Kiến trúc quan trọng
1450           byway: Đường mòn đa mốt
1451           cable: 
1452             - Đường xe cáp
1453             - thang kéo trượt tuyết
1454           cemetery: Nghĩa địa
1455           centre: Trung tâm thể thao
1456           commercial: Khu vực thương mại
1457           common: 
1458             - Đất công
1459             - bãi cỏ
1460           construction: Đường đang xây
1461           cycleway: Đường xe đạp
1462           destination: Chỉ giao thông địa phương
1463           farm: Ruộng
1464           footway: Đường đi bộ
1465           forest: Rừng trồng cây
1466           golf: Sân golf
1467           heathland: Vùng cây bụi
1468           industrial: Khu vực công nghiệp
1469           lake: 
1470             - Hồ
1471             - bể nước
1472           military: Khu vực quân sự
1473           motorway: Đường cao tốc
1474           park: Công viên
1475           permissive: Đường cho phép
1476           pitch: Sân cỏ
1477           primary: Đường chính
1478           private: Đường riêng
1479           rail: Đường sắt
1480           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1481           resident: Khu vực nhà ở
1482           retail: Khu vực buôn bán
1483           runway: 
1484             - Đường băng
1485             - đường băng
1486           school: 
1487             - Trường học
1488             - đại học
1489           secondary: Đường lớn
1490           station: Nhà ga
1491           subway: Đường ngầm
1492           summit: 
1493             - Đỉnh núi
1494             - đồi
1495           tourist: Nơi du lịch
1496           track: Đường mòn
1497           tram: 
1498             - Đường sắt nhẹ
1499             - xe điện
1500           trunk: Xa lộ
1501           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1502           unclassified: Đường không phân loại
1503           unsurfaced: Đường không lát
1504           wood: Rừng
1505     markdown_help: 
1506       alt: Văn bản thay thế
1507       first: Khoản mục đầu tiên
1508       heading: Đề mục
1509       headings: Đề mục
1510       image: Hình ảnh
1511       link: Liên kết
1512       ordered: Danh sách đánh số
1513       second: Khoản mục sau
1514       subheading: Đề mục con
1515       text: Văn bản
1516       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1517       unordered: Danh sách không đánh số
1518       url: URL
1519     richtext_area: 
1520       edit: Sửa đổi
1521       preview: Xem trước
1522     search: 
1523       search: Tìm kiếm
1524       search_help: "thí dụ: “Thượng Hải”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1525       submit_text: Đi
1526       where_am_i: Tôi ở đâu?
1527       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1528     sidebar: 
1529       close: Đóng
1530       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1531   time: 
1532     formats: 
1533       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1534   trace: 
1535     create: 
1536       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1537       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1538     delete: 
1539       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1540     description: 
1541       description_with_count: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1542       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1543     edit: 
1544       description: "Miêu tả:"
1545       download: tải về
1546       edit: sửa đổi
1547       filename: "Tên tập tin:"
1548       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1549       map: bản đồ
1550       owner: "Tác giả:"
1551       points: "Số nốt:"
1552       save_button: Lưu các Thay đổi
1553       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1554       tags: "Thẻ:"
1555       tags_help: dấu phẩy phân cách
1556       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1557       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1558       visibility: "Mức độ truy cập:"
1559       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1560       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1561     georss: 
1562       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1563     list: 
1564       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1565       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1566       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1567       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1568       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1569       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1570     make_public: 
1571       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1572     offline: 
1573       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1574       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1575     offline_warning: 
1576       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1577     trace: 
1578       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1579       by: bởi
1580       count_points: "%{count} nốt"
1581       edit: sửa đổi
1582       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1583       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1584       in: trong
1585       map: bản đồ
1586       more: thêm
1587       pending: CHƯA XỬ
1588       private: RIÊNG
1589       public: CÔNG KHAI
1590       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1591       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1592       view_map: Xem Bản đồ
1593     trace_form: 
1594       description: "Miêu tả:"
1595       help: Trợ giúp
1596       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1597       tags: "Thẻ:"
1598       tags_help: dấu phẩy phân cách
1599       upload_button: Tải lên
1600       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1601       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1602       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1603       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1604     trace_header: 
1605       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1606       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1607       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1608       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1609     trace_optionals: 
1610       tags: Thẻ
1611     trace_paging_nav: 
1612       newer: Tuyến đường Mới hơn
1613       older: Tuyến đường Cũ hơn
1614       showing_page: Trang %{page}
1615     view: 
1616       delete_track: Xóa tuyến đường này
1617       description: "Miêu tả:"
1618       download: tải về
1619       edit: sửa đổi
1620       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1621       filename: "Tên tập tin:"
1622       heading: Xem tuyến đường %{name}
1623       map: bản đồ
1624       none: Không có
1625       owner: "Tác giả:"
1626       pending: CHƯA XỬ
1627       points: "Số nốt:"
1628       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1629       tags: "Thẻ:"
1630       title: Xem tuyến đường %{name}
1631       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1632       uploaded: "Lúc tải lên:"
1633       visibility: "Mức độ truy cập:"
1634     visibility: 
1635       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1636       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1637       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1638       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1639   user: 
1640     account: 
1641       contributor terms: 
1642         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1643         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1644         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1645         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1646         link text: đây là gì?
1647         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1648         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1649       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1650       delete image: Xóa hình hiện dùng
1651       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1652       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1653       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1654       gravatar: 
1655         gravatar: Sử dụng Gravatar
1656         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1657         link text: đây là gì?
1658       home location: "Vị trí Nhà:"
1659       image: "Hình:"
1660       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1661       keep image: Giữ hình hiện dùng
1662       latitude: "Vĩ độ:"
1663       longitude: "Kinh độ:"
1664       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1665       my settings: Tùy chọn
1666       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1667       new image: Thêm hình
1668       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1669       openid: 
1670         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1671         link text: đây là gì?
1672         openid: "OpenID:"
1673       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1674       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1675       profile description: "Tự giới thiệu:"
1676       public editing: 
1677         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1678         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1679         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1680         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1681         enabled link text: đây là gì?
1682         heading: "Sửa đổi công khai:"
1683       public editing note: 
1684         heading: Sửa đổi công khai
1685         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1686       replace image: Thay hình hiện dùng
1687       return to profile: Trở về trang cá nhân
1688       save changes button: Lưu các Thay đổi
1689       title: Chỉnh sửa tài khoản
1690       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1691     confirm: 
1692       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1693       button: Xác nhận
1694       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1695       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
1696       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
1697       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1698       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác nhận lần nữa.
1699       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
1700     confirm_email: 
1701       button: Xác nhận
1702       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1703       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1704       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1705       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1706     confirm_resend: 
1707       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1708       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1709     filter: 
1710       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1711     go_public: 
1712       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1713     list: 
1714       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1715       empty: Không tìm thấy người dùng.
1716       heading: Người dùng
1717       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1718       showing: 
1719         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1720         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1721       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1722       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1723       title: Người dùng
1724     login: 
1725       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1726       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1727       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1728       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1729       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
1730       heading: Đăng nhập
1731       login_button: Đăng nhập
1732       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1733       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1734       no account: Chưa có tài khoản?
1735       openid: "%{logo} OpenID:"
1736       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1737       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1738       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1739       openid_providers: 
1740         aol: 
1741           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1742           title: Đăng nhập với AOL
1743         google: 
1744           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1745           title: Đăng nhập với Google
1746         myopenid: 
1747           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1748           title: Đăng nhập với myOpenID
1749         openid: 
1750           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1751           title: Đăng nhập dùng OpenID
1752         wordpress: 
1753           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1754           title: Đăng nhập với WordPress
1755         yahoo: 
1756           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1757           title: Đăng nhập với Yahoo!
1758       password: "Mật khẩu:"
1759       register now: Mở tài khoản ngay
1760       remember: Nhớ tôi
1761       title: Đăng nhập
1762       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1763       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1764       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1765     logout: 
1766       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1767       logout_button: Đăng xuất
1768       title: Đăng xuất
1769     lost_password: 
1770       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1771       heading: Quên mất Mật khẩu?
1772       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1773       new password button: Đặt lại mật khẩu
1774       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1775       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1776       title: Quên mất mật khẩu
1777     make_friend: 
1778       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1779       button: Thêm là người bạn
1780       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
1781       heading: Kết bạn với %{user}?
1782       success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
1783     new: 
1784       about: 
1785         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1786         html: "<p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>\n<p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>"
1787       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1788       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1789       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1790       continue: Mở tài khoản
1791       display name: "Tên hiển thị:"
1792       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1793       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1794       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1795       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1796       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy định quyền riêng tư</a>)
1797       openid: "%{logo} OpenID:"
1798       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1799       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1800       password: "Mật khẩu:"
1801       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1802       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1803       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1804       title: Mở tài khoản
1805       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1806     no_such_user: 
1807       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1808       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1809       title: Người dùng không tồn tại
1810     popup: 
1811       friend: Người bạn
1812       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1813       your location: Vị trí của bạn
1814     remove_friend: 
1815       button: Hủy kết nối bạn
1816       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1817       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1818       success: "%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn."
1819     reset_password: 
1820       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1821       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1822       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1823       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1824       password: "Mật khẩu:"
1825       reset: Đặt lại Mật khẩu
1826       title: Đặt lại mật khẩu
1827     set_home: 
1828       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1829     suspended: 
1830       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1831       heading: Tài khoản bị Cấm
1832       title: Tài khoản bị Cấm
1833       webmaster: chủ trang
1834     terms: 
1835       agree: Chấp nhận
1836       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1837       consider_pd_why: đây là gì?
1838       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1839       decline: Từ chối
1840       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1841       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1842       heading: Điều kiện đóng góp
1843       legale_names: 
1844         france: Pháp
1845         italy: Ý
1846         rest_of_world: Các nước khác
1847       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1848       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1849       title: Điều kiện đóng góp
1850       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1851     view: 
1852       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1853       add as friend: Kết Bạn
1854       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1855       block_history: tác vụ cấm người này
1856       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1857       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1858       comments: Bình luận
1859       confirm: Xác nhận
1860       confirm_user: xác nhận người dùng này
1861       create_block: cấm người dùng này
1862       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1863       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1864       ct declined: Từ chối
1865       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1866       ct undecided: Chưa quyết định
1867       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1868       delete_user: xóa tài khoản này
1869       description: Miêu tả
1870       diary: Nhật ký
1871       edits: Đóng góp
1872       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1873       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1874       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1875       hide_user: ẩn tài khoản này
1876       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người dùng ở gần.
1877       km away: cách %{count} km
1878       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1879       m away: cách %{count} m
1880       mapper since: "Tham gia:"
1881       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1882       my comments: Bình luận của Tôi
1883       my diary: Nhật ký của Tôi
1884       my edits: Đóng góp của Tôi
1885       my notes: Ghi chú của Tôi
1886       my profile: Trang của Tôi
1887       my settings: Tùy chọn
1888       my traces: Tuyến đường của Tôi
1889       nearby users: Người dùng khác ở gần
1890       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1891       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1892       new diary entry: mục nhật ký mới
1893       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1894       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1895       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1896       oauth settings: thiết lập OAuth
1897       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1898       role: 
1899         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1900         grant: 
1901           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1902           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1903         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1904         revoke: 
1905           administrator: Rút quyền quản lý viên
1906           moderator: Rút quyền điều hành viên
1907       send message: Gửi Thư
1908       settings_link_text: tùy chọn
1909       spam score: "Điểm số Spam:"
1910       status: "Trạng thái:"
1911       traces: Tuyến đường
1912       unhide_user: hiện tài khoản này
1913       user location: Vị trí của người dùng
1914       your friends: Bạn bè của bạn
1915   user_block: 
1916     blocks_by: 
1917       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1918       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1919       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1920     blocks_on: 
1921       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1922       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1923       title: Các tác vụ cấm %{name}
1924     create: 
1925       flash: Cấm người dùng %{name}.
1926       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1927       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1928     edit: 
1929       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1930       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1931       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1932       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1933       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1934       show: Xem tác vụ cấm này
1935       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1936       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1937     filter: 
1938       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1939       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1940     helper: 
1941       time_future: Hết hạn %{time}.
1942       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1943       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1944     index: 
1945       empty: Chưa ai bị cấm.
1946       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1947       title: Người dùng bị cấm
1948     model: 
1949       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1950       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1951     new: 
1952       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1953       heading: Cấm %{name}
1954       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1955       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1956       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1957       submit: Cấm người dùng
1958       title: Cấm %{name}
1959       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1960       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1961     not_found: 
1962       back: Trở về trang đầu
1963       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1964     partial: 
1965       confirm: Bạn có chắc không?
1966       creator_name: Người cấm
1967       display_name: Người bị cấm
1968       edit: Sửa đổi
1969       next: Sau »
1970       not_revoked: (không bị hủy)
1971       previous: « Trước
1972       reason: Lý do cấm
1973       revoke: Bỏ cấm!
1974       revoker_name: Người bỏ cấm
1975       show: Hiện
1976       showing_page: Trang %{page}
1977       status: Trạng thái
1978     period: "%{count} giờ"
1979     revoke: 
1980       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1981       flash: Đã bỏ cấm.
1982       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1983       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1984       revoke: Bỏ cấm!
1985       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1986       title: Bỏ cấm %{block_on}
1987     show: 
1988       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1989       confirm: Bạn có chắc không?
1990       edit: Sửa đổi
1991       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1992       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1993       reason: "Lý do cấm:"
1994       revoke: Bỏ cấm!
1995       revoker: "Người bỏ cấm:"
1996       show: Hiện
1997       status: Trạng thái
1998       time_future: Hết hạn %{time}
1999       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2000       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
2001     update: 
2002       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
2003       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2004   user_role: 
2005     filter: 
2006       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2007       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2008       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2009       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
2010     grant: 
2011       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2012       confirm: Xác nhận
2013       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2014       heading: Xác nhận cấp vai trò
2015       title: Xác nhận cấp vai trò
2016     revoke: 
2017       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2018       confirm: Xác nhận
2019       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2020       heading: Xác nhận rút vai trò
2021       title: Xác nhận rút vai trò
2022   welcome_page: 
2023     add_a_note: 
2024       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
2025       paragraph_2_html: "Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú\n<span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn."
2026       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
2027     basic_terms: 
2028       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép sửa đổi bản đồ.
2029       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà hàng hoặc một cái cây.
2030       paragraph_1_html: "Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp vào OpenStreetMap:"
2031       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
2032       title: Thuật ngữ Cơ bản
2033       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường, dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
2034     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
2035     questions: 
2036       paragraph_1_html: Bạn có cần giúp đỡ với trình vẽ, hoặc chưa chắc chắn về cách sử dụng OpenStreetMap? Hãy hỏi cộng đồng tại <a href='http://help.openstreetmap.org/'>trung tâm hỏi đáp</a>.
2037       title: Có thắc mắc?
2038     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
2039     title: Hoan nghênh!
2040     whats_on_the_map: 
2041       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ trực tuyến khác.
2042       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em> – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
2043       title: Mục đích của Bản đồ