Localisation updates from translatewiki.net (2009-10-15)
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 vi: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Nội dung
10       diary_entry: 
11         language: Ngôn ngữ
12         latitude: Vĩ độ
13         longitude: Kinh độ
14         title: Tiêu đề
15         user: Người dùng
16       friend: 
17         friend: Người bạn
18         user: Người dùng
19       message: 
20         body: Nội dung
21         recipient: Người nhận
22         sender: Người gửi
23         title: Tiêu đề
24       trace: 
25         description: Miêu tả
26         latitude: Vĩ độ
27         longitude: Kinh độ
28         name: Tên
29         public: Công khai
30         size: Kích cỡ
31         user: Người dùng
32         visible: Thấy được
33       user: 
34         active: Tích cực
35         description: Miêu tả
36         display_name: Tên Hiển thị
37         email: Thư điện tử
38         languages: Ngôn ngữ
39         pass_crypt: Mật khẩu
40     models: 
41       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
42       changeset: Bộ thay đổi
43       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
44       country: Quốc gia
45       diary_comment: Bình luận Nhật ký
46       diary_entry: Mục Nhật ký
47       friend: Người bạn
48       language: Ngôn ngữ
49       message: Thư
50       node: Nốt
51       node_tag: Thẻ Nốt
52       notifier: Trình báo
53       old_node: Nốt Cũ
54       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
55       old_relation: Quan hệ Cũ
56       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
57       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
58       old_way: Lối Cũ
59       old_way_node: Nốt Lối Cũ
60       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
61       relation: Quan hệ
62       relation_member: Thành viên Quan hệ
63       relation_tag: Thẻ Quan hệ
64       session: Phiên
65       trace: Tuyến đường
66       tracepoint: Điểm Tuyến đường
67       tracetag: Thẻ Tuyến đường
68       user: Người dùng
69       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
70       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
71       way: Lối
72       way_node: Nốt Lối
73       way_tag: Thẻ Lối
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
82       changesetxml: Bộ thay đổi XML
83       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Bộ thay đổi {{id}}
86         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Bộ thay đổi
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
91       bounding_box: "Hộp bao:"
92       box: hộp
93       closed_at: "Lúc Đóng:"
94       created_at: "Lúc Tạo:"
95       has_nodes: 
96         one: "Có {{count}} nốt sau:"
97         other: "Có {{count}} nốt sau:"
98       has_relations: 
99         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
100         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101       has_ways: 
102         one: "Có {{count}} lối sau:"
103         other: "Có {{count}} lối sau:"
104       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
105       show_area_box: Hiện Hộp vùng
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
109         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
110       user: 
111         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
112         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
113         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Miêu tả:"
116       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
117       edited_by: "Người Sửa đổi:"
118       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
119       version: "Phiên bản:"
120     containing_relation: 
121       entry: Quan hệ {{relation_name}}
122       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
123     map: 
124       deleted: Đã xóa
125       larger: 
126         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
127         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
128         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
129         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
130       loading: Đang tải...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
133       download_xml: Tải xuống XML
134       edit: sửa đổi
135       node: Nốt
136       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
137       view_history: xem lịch sử
138     node_details: 
139       coordinates: "Tọa độ:"
140       part_of: "Trực thuộc:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
143       download_xml: Tải xuống XML
144       node_history: Lịch sử Nốt
145       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
146       view_details: xem chi tiết
147     not_found: 
148       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
149       type: 
150         changeset: bộ thay đổi
151         node: nốt
152         relation: quan hệ
153         way: lối
154     paging_nav: 
155       of: trong
156       showing_page: Đang hiện trang
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
159       download_xml: Tải xuống XML
160       relation: Quan hệ
161       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
162       view_history: xem lịch sử
163     relation_details: 
164       members: "Thành viên:"
165       part_of: "Trực thuộc:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
168       download_xml: Tải xuống XML
169       relation_history: Lịch sử Quan hệ
170       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
171       view_details: xem chi tiết
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
174       type: 
175         node: Nốt
176         relation: Quan hệ
177         way: Lối
178     start: 
179       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
180       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Dữ liệu
183       data_layer_name: Dữ liệu
184       details: Chi tiết
185       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
186       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
187       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
188       load_data: Tải Dữ liệu
189       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
190       loading: Đang tải...
191       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
192       object_list: 
193         api: Lấy vùng này dùng API
194         back: Liệt kê các đối tượng
195         details: Chi tiết
196         heading: Danh sách đối tượng
197         history: 
198           type: 
199             node: Nốt [[id]]
200             way: Lối [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Nốt [[id]]
204             way: Lối [[id]]
205         type: 
206           node: Nốt
207           way: Lối
208       private_user: người bí mật
209       show_history: Xem Lịch sử
210       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
211       wait: Xin chờ...
212       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
213     tag_details: 
214       tags: "Thẻ:"
215     way: 
216       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
217       download_xml: Tải xuống XML
218       edit: sửa đổi
219       view_history: xem lịch sử
220       way: Lối
221       way_title: "Lối: {{way_name}}"
222     way_details: 
223       also_part_of: 
224         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
225         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
226       nodes: "Nốt:"
227       part_of: "Thuộc về:"
228     way_history: 
229       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
230       download_xml: Tải xuống XML
231       view_details: xem chi tiết
232       way_history: Lịch sử Lối
233       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
234   changeset: 
235     changeset: 
236       anonymous: Vô danh
237       big_area: (lớn)
238       no_comment: (không có)
239       no_edits: (không có thay đổi)
240       show_area_box: hiện hộp vùng
241       still_editing: (đang mở)
242       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
243     changeset_paging_nav: 
244       of: trong
245       showing_page: Đang hiện trang
246     changesets: 
247       area: Vùng
248       comment: Miêu tả
249       id: ID
250       saved_at: Lúc Lưu
251       user: Người dùng
252     list: 
253       description: Những thay đổi gần đây
254       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
255       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
256       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
257       heading: Các bộ thay đổi
258       heading_bbox: Các bộ thay đổi
259       heading_user: Các bộ thay đổi
260       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
261       title: Các bộ thay đổi
262       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
263       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
264       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
265   diary_entry: 
266     diary_comment: 
267       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
268     diary_entry: 
269       comment_count: 
270         one: 1 bình luận
271         other: "{{count}} bình luận"
272       comment_link: Bình luận về mục này
273       edit_link: Sửa đổi mục này
274       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
275       reply_link: Trả lời mục này
276     edit: 
277       body: "Nội dung:"
278       language: "Ngôn ngữ:"
279       latitude: "Vĩ độ:"
280       location: "Vị trí:"
281       longitude: "Kinh độ:"
282       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
283       save_button: Lưu
284       subject: "Tiêu đề:"
285       title: Sửa đổi mục nhật ký
286       use_map_link: sử dụng bản đồ
287     feed: 
288       all: 
289         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
290         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
291       language: 
292         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
293         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
294       user: 
295         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
296         title: Các mục nhật ký của {{user}}
297     list: 
298       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
299       new: Mục Nhật ký Mới
300       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
301       newer_entries: Mục Sau
302       no_entries: Chưa có mục nhật ký
303       older_entries: Mục Trước
304       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
305       title: Các Nhật ký Cá nhân
306       user_title: Nhật ký của {{user}}
307     new: 
308       title: Mục Nhật ký Mới
309     no_such_entry: 
310       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
311       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
312       title: Mục nhật ký không tồn tại
313     no_such_user: 
314       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
315       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
316       title: Người dùng không tồn tại
317     view: 
318       leave_a_comment: Bình luận
319       login: Đăng nhập
320       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
321       save_button: Lưu
322       title: Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}
323       user_title: Nhật ký của {{user}}
324   export: 
325     start: 
326       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
327       area_to_export: Vùng để Xuất
328       embeddable_html: HTML để Nhúng
329       export_button: Xuất
330       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
331       format: Định dạng
332       format_to_export: Định dạng Xuất
333       image_size: Kích cỡ Hình
334       latitude: "Vĩ độ:"
335       licence: Giấy phép
336       longitude: "Kinh độ:"
337       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
338       mapnik_image: Hình Mapnik
339       max: tối đa
340       options: Tùy chọn
341       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
342       osmarender_image: Hình Osmarender
343       output: Đầu ra
344       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
345       scale: Tỷ lệ
346       zoom: Thu phóng
347     start_rjs: 
348       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
349       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
350       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
351       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
352       export: Xuất
353       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
354       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
355   geocoder: 
356     description: 
357       title: 
358         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
359         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
360       types: 
361         cities: Thành phố
362         places: Địa điểm
363         towns: Thị xã
364     description_osm_namefinder: 
365       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
366     direction: 
367       east: đông
368       north: bắc
369       north_east: đông bắc
370       north_west: tây bắc
371       south: nam
372       south_east: đông nam
373       south_west: tây nam
374       west: tây
375     distance: 
376       one: khoảng 1 km
377       other: khoảng {{count}} km
378       zero: không tới 1 km
379     results: 
380       no_results: Không tìm thấy kết quả
381     search: 
382       title: 
383         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
384         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
385         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
386         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
387         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
388         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
389     search_osm_namefinder: 
390       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
391       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
392   javascripts: 
393     map: 
394       base: 
395         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
396         mapnik: Mapnik
397         noname: Không tên
398         osmarender: Osmarender
399       overlays: 
400         maplint: Maplint
401     site: 
402       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
403       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
404   layouts: 
405     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
406     donate_link_text: quyên góp
407     edit: Sửa đổi
408     edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
409     export: Xuất
410     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
411     gps_traces: Tuyến đường GPS
412     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
413     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
414     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
415     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
416     history: Lịch sử
417     history_tooltip: Lịch sử bộ thay đổi
418     home: nhà
419     home_tooltip: Về vị trí nhà
420     inbox: hộp thư ({{count}})
421     inbox_tooltip: 
422       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
423       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
424       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
425     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
426     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
427     intro_3: OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}.
428     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
429     license: 
430       alt: CC BY-SA 2.0
431       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
432     log_in: đăng nhập
433     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
434     logo: 
435       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
436     logout: đăng xuất
437     logout_tooltip: Đăng xuất
438     make_a_donation: 
439       text: Quyên góp
440       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
441     news_blog: Blog Tin tức
442     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
443     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
444     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
445     shop: Tiệm
446     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
447     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
448     sign_up: đăng ký
449     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
450     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
451     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
452     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
453     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
454     view: Xem
455     view_tooltip: Xem bản đồ
456     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
457     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
458   map: 
459     coordinates: "Tọa độ:"
460     edit: Sửa đổi
461     view: Hiển thị
462   message: 
463     delete: 
464       deleted: Đã xóa thư
465     inbox: 
466       date: Ngày
467       from: Từ
468       my_inbox: Hộp thư đến
469       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
470       outbox: đã gửi
471       people_mapping_nearby: những người ở gần
472       subject: Tiêu đề
473       title: Hộp thư
474       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
475     mark: 
476       as_read: Thư đã đọc
477       as_unread: Thư chưa đọc
478     message_summary: 
479       delete_button: Xóa
480       read_button: Đánh dấu là đã đọc
481       reply_button: Trả lời
482       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
483     new: 
484       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
485       body: Nội dung
486       message_sent: Thư đã gửi
487       send_button: Gửi
488       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
489       subject: Tiêu đề
490       title: Gửi thư
491     no_such_user: 
492       body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
493       heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
494       title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
495     outbox: 
496       date: Ngày
497       inbox: thư đến
498       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
499       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
500       outbox: thư đã gửi
501       people_mapping_nearby: những người ở gần
502       subject: Tiêu đề
503       title: Hộp thư đã gửi
504       to: Tới
505       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
506     read: 
507       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
508       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
509       date: Ngày
510       from: Từ
511       reading_your_messages: Đọc thư
512       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
513       reply_button: Trả lời
514       subject: Tiêu đề
515       title: Đọc thư
516       to: Tới
517       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
518     sent_message_summary: 
519       delete_button: Xóa
520   notifier: 
521     diary_comment_notification: 
522       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
523       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
524       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
525       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
526       hi: Chào {{to_user}},
527       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
528     email_confirm: 
529       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
530     email_confirm_html: 
531       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
532       greeting: Chào bạn,
533       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
534     email_confirm_plain: 
535       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
536       greeting: Chào bạn,
537       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
538       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
539     friend_notification: 
540       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
541       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
542       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
543     gpx_notification: 
544       and_no_tags: và không có thẻ
545       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
546       failure: 
547         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
548         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
549         more_info_2: "vấn đề này tại:"
550         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
551       greeting: Chào bạn,
552       success: 
553         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
554         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
555       with_description: với miêu tả
556       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
557     lost_password: 
558       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
559     lost_password_html: 
560       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
561       greeting: Chào bạn,
562       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
563     lost_password_plain: 
564       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
565       greeting: Hi,
566       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
567       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
568     message_notification: 
569       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
570       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
571       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
572       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
573       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
574       hi: Chào {{to_user}},
575       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
576     signup_confirm: 
577       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
578     signup_confirm_html: 
579       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
580       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
581       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a> hoặc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog OpenGeoData</a>, blog này cũng chứa <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast để nghe</a>!
582       greeting: Chào bạn!
583       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
584       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
585       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
586       more_videos_here: thêm video tại đây
587       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
588       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
589       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
590     signup_confirm_plain: 
591       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
592       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
593       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
594       current_user_2: "tại:"
595       greeting: Chào bạn!
596       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
597       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
598       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
599       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của OpenStreetMap, nó cũng chứa podcast:"
600       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
601       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide
602       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
603       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
604       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
605       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page
606   oauth: 
607     oauthorize: 
608       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
609       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
610       allow_to: "Cho phép trình khách:"
611       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
612       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
613       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
614       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
615       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
616     revoke: 
617       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
618   oauth_clients: 
619     create: 
620       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
621     destroy: 
622       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
623     edit: 
624       submit: Sửa đổi
625       title: Sửa đổi chương trình của bạn
626     form: 
627       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
628       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
629       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
630       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
631       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
632       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
633       callback_url: URL Gọi lại
634       name: Tên
635       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
636       required: Bắt buộc
637       support_url: URL Trợ giúp
638       url: URL Trang chủ Chương trình
639     index: 
640       application: Tên Chương trình
641       issued_at: Lúc Cho phép
642       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
643       my_apps: Trình khách của Tôi
644       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
645       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
646       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
647       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
648       revoke: Thu hồi!
649       title: Chi tiết OAuth của Tôi
650     new: 
651       submit: Đăng ký
652       title: Đăng ký chương trình mới
653     not_found: 
654       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
655     show: 
656       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
657       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
658       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
659       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
660       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
661       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
662       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
663       authorize_url: "Cho phép URL:"
664       edit: Sửa đổi Chi tiết
665       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
666       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
667       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
668       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa hmac-sha1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
669       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
670       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
671     update: 
672       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
673   site: 
674     edit: 
675       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
676       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
677       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
678       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
679       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
680       user_page_link: trang cá nhân
681     index: 
682       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
683       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
684       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
685       license: 
686         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
687         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
688         project_name: Dự án OpenStreetMap
689       permalink: Liên kết Thường trực
690       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
691     key: 
692       map_key: Chú giải
693       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
694       table: 
695         entry: 
696           admin: Biên giới hành chính
697           allotments: Khu vườn gia đình
698           apron: 
699             - Sân đậu máy bay
700             - nhà ga hành khách
701           bridge: Đường rắn = cầu
702           bridleway: Đường cưỡi ngựa
703           brownfield: Sân để trống
704           building: Kiến trúc quan trọng
705           byway: Đường mòn đa mốt
706           cable: 
707             - Đường xe cáp
708             - ski lift
709           cemetery: Nghĩa địa
710           centre: Trung tâm thể thao
711           commercial: Khu vực thương mại
712           common: 
713             - Đất công
714             - bãi cỏ
715           construction: Đường đang xây
716           cycleway: Đường xe đạp
717           destination: Chỉ giao thông địa phương
718           farm: Ruộng
719           footway: Đường đi bộ
720           forest: Rừng trồng cây
721           golf: Sân golf
722           heathland: Vùng cây bụi
723           industrial: Khu vực công nghiệp
724           lake: 
725             - Hồ
726             - bể nước
727           military: Khu vực quân sự
728           motorway: Đường cao tốc
729           park: Công viên
730           permissive: Đường cho phép
731           pitch: Sân thể thao
732           primary: Đường chính
733           private: Đường riêng
734           rail: Đường sắt
735           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
736           resident: Khu vực nhà ở
737           retail: Khu vực buôn bán
738           runway: 
739             - Đường băng
740             - đường lăn
741           school: 
742             - Trường học
743             - đại học
744           secondary: Đường lớn
745           station: Nhà ga
746           subway: Đường ngầm
747           summit: 
748             - Đỉnh núi
749             - đồi
750           tourist: Nơi du lịch
751           track: Đường mòn
752           tram: 
753             - Đường sắt nhẹ
754             - xe điện
755           trunk: Xa lộ
756           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
757           unclassified: Đường không phân loại
758           unsurfaced: Đường không lát
759           wood: Rừng
760         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
761     search: 
762       search: Tìm kiếm
763       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
764       submit_text: Đi
765       where_am_i: Tôi ở đâu?
766     sidebar: 
767       close: Đóng
768       search_results: Kết quả Tìm kiếm
769   trace: 
770     create: 
771       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
772       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
773     delete: 
774       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
775     edit: 
776       description: "Miêu tả:"
777       download: tải xuống
778       edit: sửa đổi
779       filename: "Tên tập tin:"
780       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
781       map: bản đồ
782       owner: "Tác giả:"
783       points: "Số nốt:"
784       save_button: Lưu các Thay đổi
785       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
786       tags: "Thẻ:"
787       tags_help: dấu phẩy phân cách
788       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
789       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
790       visibility: "Mức độ truy cập:"
791       visibility_help: có nghĩa là gì?
792       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
793     list: 
794       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
795       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
796       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
797       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
798     make_public: 
799       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
800     no_such_user: 
801       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
802       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
803       title: Người dùng không tồn tại
804     trace: 
805       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
806       by: bởi
807       count_points: "{{count}} nốt"
808       edit: sửa đổi
809       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
810       in: trong
811       map: bản đồ
812       more: thêm
813       pending: CHƯA XỬ
814       private: RIÊNG
815       public: CÔNG KHAI
816       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
817       view_map: Xem Bản đồ
818     trace_form: 
819       description: Miêu tả
820       help: Trợ giúp
821       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
822       tags: Thẻ
823       tags_help: dấu phẩy phân cách
824       upload_button: Tải lên
825       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
826       visibility: "Mức độ truy cập:"
827       visibility_help: có nghĩa là gì?
828       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
829     trace_header: 
830       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
831       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
832       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
833       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
834     trace_optionals: 
835       tags: Thẻ
836     trace_paging_nav: 
837       of: trong
838       showing: Xem trang
839     view: 
840       delete_track: Xóa tuyến đường này
841       description: "Miêu tả:"
842       download: tải xuống
843       edit: sửa đổi
844       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
845       filename: "Tên tập tin:"
846       heading: Xem tuyến đường {{name}}
847       map: bản đồ
848       none: Không có
849       owner: "Tác giả:"
850       pending: CHƯA XỬ
851       points: "Số nốt:"
852       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
853       tags: "Thẻ:"
854       title: Xem tuyến đường {{name}}
855       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
856       uploaded: "Lúc tải lên:"
857       visibility: "Mức độ truy cập:"
858     visibility: 
859       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
860       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
861       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
862       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
863   user: 
864     account: 
865       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
866       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
867       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
868       home location: "Vị trí Nhà:"
869       latitude: "Vĩ độ:"
870       longitude: "Kinh độ:"
871       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
872       my settings: Tùy chọn
873       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
874       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
875       profile description: "Tự giới thiệu:"
876       public editing: 
877         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
878         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
879         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
880         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
881         enabled link text: có nghĩa là gì?
882         heading: "Sửa đổi công khai:"
883       return to profile: Trở về trang cá nhân
884       save changes button: Lưu các Thay đổi
885       title: Chỉnh sửa tài khoản
886       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
887     confirm: 
888       button: Xác nhận
889       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
890       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
891       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
892       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
893     confirm_email: 
894       button: Xác nhận
895       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
896       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
897       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
898       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
899     filter: 
900       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
901     friend_map: 
902       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
903       your location: Vị trí của bạn
904     go_public: 
905       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
906     login: 
907       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
908       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
909       create_account: mở tài khoản
910       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
911       heading: Đăng nhập
912       login_button: Đăng nhập
913       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
914       password: "Mật khẩu:"
915       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
916       title: Đăng nhập
917     lost_password: 
918       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
919       heading: Quên mất Mật khẩu?
920       new password button: Đặt lại mật khẩu
921       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
922       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
923       title: Quên mất mật khẩu
924     make_friend: 
925       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
926       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
927       success: "{{name}} mới là người bạn."
928     new: 
929       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
930       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
931       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
932       display name: "Tên hiển thị:"
933       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
934       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
935       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
936       heading: Mở Tài khoản Người dùng
937       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (by-sa)</a>.
938       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
939       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
940       password: "Mật khẩu:"
941       signup: Đăng ký
942       title: Mở tài khoản
943     no_such_user: 
944       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
945       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
946       title: Người dùng không tồn tại
947     remove_friend: 
948       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
949       success: "{{name}} không còn là người bạn."
950     reset_password: 
951       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
952       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
953       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
954       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
955       password: "Mật khẩu:"
956       reset: Đặt lại Mật khẩu
957       title: Đặt lại mật khẩu
958     set_home: 
959       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
960     view: 
961       activate_user: kích hoạt tài khoản này
962       add as friend: thêm là người bạn
963       add image: Thêm Hình
964       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
965       block_history: xem các tác vụ cấm người này
966       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
967       blocks on me: tác vụ cấm tôi
968       change your settings: thay đổi tùy chọn của bạn
969       confirm: Xác nhận
970       create_block: cấm người dùng này
971       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
972       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
973       delete image: Xóa Hình
974       delete_user: xóa tài khoản này
975       description: Miêu tả
976       diary: nhật ký
977       edits: đóng góp
978       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
979       hide_user: ẩn tài khoản này
980       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
981       km away: cách {{count}} km
982       m away: cách {{count}} m
983       mapper since: "Tham gia:"
984       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
985       my diary: nhật ký của tôi
986       my edits: đóng góp của tôi
987       my settings: tùy chọn
988       my traces: tuyến đường của tôi
989       my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
990       nearby users: "Người dùng ở gần:"
991       new diary entry: mục nhật ký mới
992       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
993       no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
994       no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
995       remove as friend: dời người bạn
996       role: 
997         administrator: Người dùng này là quản lý viên
998         grant: 
999           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1000           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1001         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1002         revoke: 
1003           administrator: Rút quyền quản lý viên
1004           moderator: Rút quyền điều hành viên
1005       send message: gửi thư
1006       settings_link_text: tùy chọn
1007       traces: tuyến đường
1008       unhide_user: hiện tài khoản này
1009       upload an image: Tải lên hình
1010       user image heading: Hình người dùng
1011       user location: Vị trí của người dùng
1012       your friends: Người bạn của bạn
1013   user_block: 
1014     blocks_by: 
1015       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1016       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1017       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1018     blocks_on: 
1019       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1020       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1021       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1022     create: 
1023       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1024       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1025       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1026     edit: 
1027       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1028       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1029       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1030       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1031       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1032       show: Xem tác vụ cấm này
1033       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1034       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1035     filter: 
1036       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1037       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1038       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1039     helper: 
1040       time_future: Hết hạn {{time}}.
1041       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1042       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1043     index: 
1044       empty: Chưa ai bị cấm.
1045       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1046       title: Người dùng bị cấm
1047     model: 
1048       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1049       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1050     new: 
1051       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1052       heading: Cấm {{name}}
1053       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1054       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1055       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1056       submit: Cấm người dùng
1057       title: Cấm {{name}}
1058       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1059       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1060     not_found: 
1061       back: Trở về trang đầu
1062       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1063     partial: 
1064       confirm: Bạn có chắc không?
1065       creator_name: Người cấm
1066       display_name: Người bị cấm
1067       edit: Sửa đổi
1068       not_revoked: (không bị hủy)
1069       reason: Lý do cấm
1070       revoke: Bỏ cấm!
1071       revoker_name: Người bỏ cấm
1072       show: Hiện
1073       status: Trạng thái
1074     period: "{{count}} giờ"
1075     revoke: 
1076       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1077       flash: Đã bỏ cấm.
1078       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1079       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1080       revoke: Bỏ cấm!
1081       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1082       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1083     show: 
1084       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1085       confirm: Bạn có chắc không?
1086       edit: Sửa đổi
1087       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1088       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1089       reason: "Lý do cấm:"
1090       revoke: Bỏ cấm!
1091       revoker: "Người bỏ cấm:"
1092       show: Hiện
1093       status: Trạng thái
1094       time_future: Hết hạn {{time}}
1095       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1096       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1097     update: 
1098       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1099       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1100   user_role: 
1101     filter: 
1102       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1103       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1104       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1105       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1106     grant: 
1107       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1108       confirm: Xác nhận
1109       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1110       heading: Xác nhận cấp vai trò
1111       title: Xác nhận cấp vai trò
1112     revoke: 
1113       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1114       confirm: Xác nhận
1115       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1116       heading: Xác nhận rút vai trò
1117       title: Xác nhận rút vai trò