7978f899b75de82d3bb178b2c2ef8ebb6369bf68
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 vi: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Nội dung
11       diary_entry: 
12         language: Ngôn ngữ
13         latitude: Vĩ độ
14         longitude: Kinh độ
15         title: Tiêu đề
16         user: Người dùng
17       friend: 
18         friend: Người bạn
19         user: Người dùng
20       message: 
21         body: Nội dung
22         recipient: Người nhận
23         sender: Người gửi
24         title: Tiêu đề
25       trace: 
26         description: Miêu tả
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         name: Tên
30         public: Công khai
31         size: Kích cỡ
32         user: Người dùng
33         visible: Thấy được
34       user: 
35         active: Tích cực
36         description: Miêu tả
37         display_name: Tên Hiển thị
38         email: Thư điện tử
39         languages: Ngôn ngữ
40         pass_crypt: Mật khẩu
41     models: 
42       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
43       changeset: Bộ thay đổi
44       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
45       country: Quốc gia
46       diary_comment: Bình luận Nhật ký
47       diary_entry: Mục Nhật ký
48       friend: Người bạn
49       language: Ngôn ngữ
50       message: Thư
51       node: Nốt
52       node_tag: Thẻ Nốt
53       notifier: Trình báo
54       old_node: Nốt Cũ
55       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
56       old_relation: Quan hệ Cũ
57       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
58       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
59       old_way: Lối Cũ
60       old_way_node: Nốt Lối Cũ
61       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
62       relation: Quan hệ
63       relation_member: Thành viên Quan hệ
64       relation_tag: Thẻ Quan hệ
65       session: Phiên
66       trace: Tuyến đường
67       tracepoint: Điểm Tuyến đường
68       tracetag: Thẻ Tuyến đường
69       user: Người dùng
70       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
71       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
72       way: Lối
73       way_node: Nốt Lối
74       way_tag: Thẻ Lối
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
78     setup_user_auth: 
79       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
83       changesetxml: Bộ thay đổi XML
84       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
85       feed: 
86         title: Bộ thay đổi {{id}}
87         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Bộ thay đổi
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
92       bounding_box: "Hộp bao:"
93       box: hộp
94       closed_at: "Lúc Đóng:"
95       created_at: "Lúc Tạo:"
96       has_nodes: 
97         one: "Có {{count}} nốt sau:"
98         other: "Có {{count}} nốt sau:"
99       has_relations: 
100         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
102       has_ways: 
103         one: "Có {{count}} lối sau:"
104         other: "Có {{count}} lối sau:"
105       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
106       show_area_box: Hiện Hộp vùng
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Miêu tả:"
109       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
110       edited_by: "Người Sửa đổi:"
111       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
112       version: "Phiên bản:"
113     containing_relation: 
114       entry: Quan hệ {{relation_name}}
115       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
116     map: 
117       deleted: Đã xóa
118       larger: 
119         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
120         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
121         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
122         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
123       loading: Đang tải...
124     navigation: 
125       all: 
126         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
127         next_node_tooltip: Node tiếp theo
128         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
129         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
130         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
131         prev_node_tooltip: Node trước
132         prev_relation_tooltip: Relation trước
133         prev_way_tooltip: Lối trước
134       user: 
135         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
136         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
137         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
138     node: 
139       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
140       download_xml: Tải xuống XML
141       edit: sửa đổi
142       node: Nốt
143       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
144       view_history: xem lịch sử
145     node_details: 
146       coordinates: "Tọa độ:"
147       part_of: "Trực thuộc:"
148     node_history: 
149       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
150       download_xml: Tải xuống XML
151       node_history: Lịch sử Nốt
152       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
153       view_details: xem chi tiết
154     not_found: 
155       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
156       type: 
157         changeset: bộ thay đổi
158         node: nốt
159         relation: quan hệ
160         way: lối
161     paging_nav: 
162       of: trong
163       showing_page: Đang hiện trang
164     relation: 
165       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
166       download_xml: Tải xuống XML
167       relation: Quan hệ
168       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
169       view_history: xem lịch sử
170     relation_details: 
171       members: "Thành viên:"
172       part_of: "Trực thuộc:"
173     relation_history: 
174       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
175       download_xml: Tải xuống XML
176       relation_history: Lịch sử Quan hệ
177       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
178       view_details: xem chi tiết
179     relation_member: 
180       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
181       type: 
182         node: Nốt
183         relation: Quan hệ
184         way: Lối
185     start: 
186       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
187       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
188     start_rjs: 
189       data_frame_title: Dữ liệu
190       data_layer_name: Dữ liệu
191       details: Chi tiết
192       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
193       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
194       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
195       load_data: Tải Dữ liệu
196       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
197       loading: Đang tải...
198       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
199       object_list: 
200         api: Lấy vùng này dùng API
201         back: Liệt kê các đối tượng
202         details: Chi tiết
203         heading: Danh sách đối tượng
204         history: 
205           type: 
206             node: Nốt [[id]]
207             way: Lối [[id]]
208         selected: 
209           type: 
210             node: Nốt [[id]]
211             way: Lối [[id]]
212         type: 
213           node: Nốt
214           way: Lối
215       private_user: người bí mật
216       show_history: Xem Lịch sử
217       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
218       wait: Xin chờ...
219       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
220     tag_details: 
221       tags: "Thẻ:"
222       wiki_link: 
223         key: Trang wiki miêu tả khóa {{key}}
224         tag: Trang wiki miêu tả thẻ {{key}}={{value}}
225       wikipedia_link: Bài {{page}} trên Wikipedia
226     timeout: 
227       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
228       type: 
229         changeset: bộ thay đổi
230         node: nốt
231         relation: quan hệ
232         way: lối
233     way: 
234       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
235       download_xml: Tải xuống XML
236       edit: sửa đổi
237       view_history: xem lịch sử
238       way: Lối
239       way_title: "Lối: {{way_name}}"
240     way_details: 
241       also_part_of: 
242         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
243         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
244       nodes: "Nốt:"
245       part_of: "Thuộc về:"
246     way_history: 
247       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
248       download_xml: Tải xuống XML
249       view_details: xem chi tiết
250       way_history: Lịch sử Lối
251       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
252   changeset: 
253     changeset: 
254       anonymous: Vô danh
255       big_area: (lớn)
256       no_comment: (không có)
257       no_edits: (không có thay đổi)
258       show_area_box: hiện hộp vùng
259       still_editing: (đang mở)
260       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
261     changeset_paging_nav: 
262       next: Sau »
263       previous: « Trước
264       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
265     changesets: 
266       area: Vùng
267       comment: Miêu tả
268       id: ID
269       saved_at: Lúc Lưu
270       user: Người dùng
271     list: 
272       description: Những thay đổi gần đây
273       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
274       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
275       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
276       heading: Các bộ thay đổi
277       heading_bbox: Các bộ thay đổi
278       heading_user: Các bộ thay đổi
279       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
280       title: Các bộ thay đổi
281       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
282       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
283       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
284   diary_entry: 
285     diary_comment: 
286       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
287       confirm: Xác nhận
288       hide_link: Ẩn bình luận này
289     diary_entry: 
290       comment_count: 
291         one: 1 bình luận
292         other: "{{count}} bình luận"
293       comment_link: Bình luận về mục này
294       confirm: Xác nhận
295       edit_link: Sửa đổi mục này
296       hide_link: Ẩn mục này
297       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
298       reply_link: Trả lời mục này
299     edit: 
300       body: "Nội dung:"
301       language: "Ngôn ngữ:"
302       latitude: "Vĩ độ:"
303       location: "Vị trí:"
304       longitude: "Kinh độ:"
305       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
306       save_button: Lưu
307       subject: "Tiêu đề:"
308       title: Sửa đổi mục nhật ký
309       use_map_link: sử dụng bản đồ
310     feed: 
311       all: 
312         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
313         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
314       language: 
315         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
316         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
317       user: 
318         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
319         title: Các mục nhật ký của {{user}}
320     list: 
321       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
322       new: Mục Nhật ký Mới
323       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
324       newer_entries: Mục Sau
325       no_entries: Chưa có mục nhật ký
326       older_entries: Mục Trước
327       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
328       title: Các Nhật ký Cá nhân
329       user_title: Nhật ký của {{user}}
330     location: 
331       edit: Sửa
332       location: "Vị trí:"
333       view: Xem
334     new: 
335       title: Mục Nhật ký Mới
336     no_such_entry: 
337       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
338       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
339       title: Mục nhật ký không tồn tại
340     no_such_user: 
341       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
342       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
343       title: Người dùng không tồn tại
344     view: 
345       leave_a_comment: Bình luận
346       login: Đăng nhập
347       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
348       save_button: Lưu
349       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
350       user_title: Nhật ký của {{user}}
351   export: 
352     start: 
353       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
354       area_to_export: Vùng để Xuất
355       embeddable_html: HTML để Nhúng
356       export_button: Xuất
357       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
358       format: "Định dạng:"
359       format_to_export: Định dạng Xuất
360       image_size: Hình có Kích cỡ
361       latitude: "Vĩ độ:"
362       licence: Giấy phép
363       longitude: "Kinh độ:"
364       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
365       mapnik_image: Hình Mapnik
366       max: tối đa
367       options: Tùy chọn
368       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
369       osmarender_image: Hình Osmarender
370       output: Đầu ra
371       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
372       scale: Tỷ lệ
373       too_large: 
374         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
375         heading: Khu vực Lớn quá
376       zoom: Thu phóng
377     start_rjs: 
378       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
379       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
380       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
381       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
382       export: Xuất
383       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
384       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
385   geocoder: 
386     description: 
387       title: 
388         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
389         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
390         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
391       types: 
392         cities: Thành phố
393         places: Địa điểm
394         towns: Thị xã
395     description_osm_namefinder: 
396       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
397     direction: 
398       east: đông
399       north: bắc
400       north_east: đông bắc
401       north_west: tây bắc
402       south: nam
403       south_east: đông nam
404       south_west: tây nam
405       west: tây
406     distance: 
407       one: khoảng 1 km
408       other: khoảng {{count}} km
409       zero: không tới 1 km
410     results: 
411       more_results: Thêm kết quả
412       no_results: Không tìm thấy kết quả
413     search: 
414       title: 
415         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
416         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
417         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
418         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
419         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
420         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
421         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
422     search_osm_namefinder: 
423       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
424       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
425     search_osm_nominatim: 
426       prefix: 
427         amenity: 
428           airport: Sân bay
429           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
430           atm: Máy Rút tiền Tự động
431           bank: Ngân hàng
432           bar: Quán Rượu
433           bench: Ghế
434           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
435           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
436           bus_station: Trạm xe bus
437           cafe: Quán Cà phê
438           car_rental: Chỗ Mướn Xe
439           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
440           car_wash: Tiệm Rửa Xe
441           casino: Sòng bạc
442           cinema: Rạp phim
443           club: Câu lạc bộ
444           college: Trường Cao đẳng
445           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
446           courthouse: Tòa
447           dentist: Nha sĩ
448           doctors: Bác sĩ
449           dormitory: Ký túc xá
450           drinking_water: Vòi Nước uống
451           driving_school: Trường Lái xe
452           embassy: Tòa Đại sứ
453           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
454           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
455           ferry_terminal: Trạm Phà
456           fire_hydrant: Vòi nước Máy
457           fire_station: Trạm Cứu hỏa
458           fountain: Vòi nước
459           fuel: Cây xăng
460           grave_yard: Nghĩa địa
461           gym: Nhà Thể dục
462           health_centre: Trung tâm Y tế
463           hospital: Bệnh viện
464           hotel: Khách sạn
465           ice_cream: Tiệm Kem
466           kindergarten: Tiểu học
467           library: Thư viện
468           market: Chợ
469           marketplace: Chợ phiên
470           nursery: Nhà trẻ
471           office: Văn phòng
472           park: Công viên
473           parking: Chỗ Đậu xe
474           pharmacy: Nhà thuốc
475           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
476           police: Cảnh sát
477           post_box: Hòm thư
478           post_office: Bưu điện
479           preschool: Trường Mầm non
480           prison: Nhà tù
481           pub: Quán rượu
482           public_market: Chợ phiên
483           restaurant: Nhà hàng
484           sauna: Nhà Tắm hơi
485           school: Trường học
486           shop: Tiệm
487           shopping: Tiệm
488           supermarket: Siêu thị
489           taxi: Taxi
490           telephone: Điện thoại Công cộng
491           theatre: Nhà hát
492           toilets: Vệ sinh
493           townhall: Thị sảnh
494           university: Trường Đại học
495           vending_machine: Máy Bán hàng
496           waste_basket: Thùng rác
497           wifi: Điểm Truy cập Không dây
498           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
499         boundary: 
500           administrative: Biên giới Hành chính
501         building: 
502           bunker: Boong ke
503           church: Nhà thờ
504           city_hall: Trụ sở Thành phố
505           commercial: Tòa nhà Thương mại
506           dormitory: Ký túc xá
507           entrance: Cửa vào
508           garage: Ga ra
509           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
510           hotel: Khách sạn
511           house: Nhà ở
512           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
513           office: Tòa nhà Văn phòng
514           residential: Nhà ở
515           school: Nhà trường
516           shop: Tiệm
517           stadium: Sân vận động
518           store: Tiệm
519           tower: Tháp
520           train_station: Nhà ga
521           university: Tòa nhà Đại học
522           "yes": Tòa nhà
523         highway: 
524           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
525           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
526           construction: Đường Đang Xây
527           cycleway: Đường Xe đạp
528           distance_marker: Cây số
529           footway: Đường bộ
530           gate: Cổng
531           living_street: Đường Hàng xóm
532           minor: Đường Nhỏ
533           motorway: Đường Cao tốc
534           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
535           motorway_link: Đường Cao tốc
536           path: Lối
537           pedestrian: Đường bộ Lớn
538           primary: Đường Chính
539           primary_link: Đường Chính
540           raceway: Đường đua
541           residential: Đường Nhà ở
542           road: Đường
543           secondary: Đường Lớn
544           secondary_link: Đường Lớn
545           service: Đường phụ
546           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
547           steps: Cầu thang
548           tertiary: Đường Lớn
549           track: Đường mòn
550           trail: Đường mòn
551           trunk: Xa lộ
552           trunk_link: Xa lộ
553           unclassified: Đường Không Phân loại
554           unsurfaced: Đường Không Lát
555         historic: 
556           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
557           battlefield: Chiến trường
558           boundary_stone: Mốc Biên giới
559           building: Tòa nhà
560           castle: Lâu đài
561           church: Nhà thờ
562           house: Nhà ở
563           icon: Thánh tượng
564           manor: Trang viên
565           memorial: Đài Tưởng niệm
566           mine: Mỏ
567           monument: Đài Kỷ niệm
568           museum: Bảo tàng
569           ruins: Tàn tích
570           tower: Tháp
571           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
572           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
573         landuse: 
574           allotments: Khu Vườn Gia đình
575           basin: Lưu vực
576           cemetery: Nghĩa địa
577           commercial: Khu vực Thương mại
578           conservation: Bảo tồn
579           construction: Công trường Xây dựng
580           farm: Trại
581           farmland: Trại
582           farmyard: Sân Trại
583           forest: Rừng Trồng Cây
584           grass: Cỏ
585           industrial: Khu vực Công nghiệp
586           landfill: Nơi Đổ Rác
587           meadow: Đồng cỏ
588           military: Khu vực Quân sự
589           mine: Mỏ
590           mountain: Núi
591           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
592           park: Công viên
593           piste: Đường Trượt tuyết
594           plaza: Quảng trường
595           quarry: Mỏ Đá
596           railway: Đường sắt
597           recreation_ground: Sân chơi
598           reservoir: Bể nước
599           residential: Khu vực Nhà ở
600           retail: Khu vực Buôn bán
601           vineyard: Vườn Nho
602           wetland: Đầm lầy
603           wood: Rừng
604         leisure: 
605           fishing: Hồ Đánh cá
606           garden: Vườn
607           golf_course: Sân Golf
608           ice_rink: Sân băng
609           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
610           park: Công viên
611           pitch: Bãi Thể thao
612           playground: Sân chơi
613           recreation_ground: Sân Giải trí
614           sports_centre: Trung tâm Thể thao
615           stadium: Sân vận động
616           swimming_pool: Hồ Bơi
617           water_park: Công viên Nước
618         natural: 
619           bay: Vịnh
620           beach: Bãi biển
621           cape: Mũi đất
622           cave_entrance: Cửa vào Hang
623           channel: Eo biển
624           cliff: Vách đá
625           coastline: Bờ biển
626           geyser: Mạch nước Phun
627           glacier: Sông băng
628           heath: Bãi Hoang
629           hill: Đồi
630           island: Đảo
631           land: Đất
632           moor: Truông
633           peak: Đỉnh
634           reef: Rạn san hô
635           river: Sông
636           rock: Đá
637           spring: Suối
638           strait: Eo biển
639           tree: Cây
640           valley: Thung lũng
641           volcano: Núi lửa
642           water: Nước
643           wetlands: Đầm lầy
644           wood: Rừng
645         place: 
646           airport: Sân bay
647           city: Thành phố
648           country: Quốc gia
649           county: Quận hạt
650           farm: Trại
651           house: Nhà ở
652           houses: Dãy Nhà
653           island: Đảo
654           locality: Địa phương
655           postcode: Mã Bưu điện
656           region: Miền
657           sea: Biển
658           state: Tỉnh bang
659           subdivision: Hàng xóm
660           suburb: Ngoại ô
661           town: Thị xã/trấn
662           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
663           village: Làng
664         railway: 
665           construction: Đường sắt Đang Xây
666           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
667           funicular: Đường sắt Leo núi
668           historic_station: Nhà ga Lịch sử
669           junction: Ga Đầu mối
670           monorail: Đường Một Ray
671           station: Nhà ga
672           subway: Trạm Xe điện Ngầm
673           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
674           tram: Đường Xe điện
675         shop: 
676           bakery: Tiệm Bánh
677           bicycle: Tiệm Xe đạp
678           books: Tiệm Sách
679           car: Tiệm Xe hơi
680           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
681           car_repair: Tiệm Sửa Xe
682           carpet: Tiệm Thảm
683           chemist: Nhà thuốc
684           clothes: Tiệm Quần áo
685           computer: Tiệm Máy tính
686           confectionery: Tiệm Kẹo
687           convenience: Tiệm Tập hóa
688           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
689           drugstore: Nhà thuốc
690           fashion: Tiệm Thời trang
691           fish: Tiệm Cá
692           florist: Tiệm Hoa
693           food: Tiệm Thực phẩm
694           grocery: Tiệm Tạp phẩm
695           hairdresser: Tiệm Làm tóc
696           insurance: Bảo hiểm
697           jewelry: Tiệm Kim hoàn
698           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
699           mall: Trung tâm Mua sắm
700           market: Chợ
701           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
702           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
703           music: Tiệm Nhạc
704           newsagent: Tiệm Báo
705           optician: Tiệm Kính mắt
706           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
707           photo: Tiệm Rửa Hình
708           salon: Tiệm Làm tóc
709           shoes: Tiệm Giày
710           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
711           sports: Tiệm Thể thao
712           supermarket: Siêu thị
713           toys: Tiệm Đồ chơi
714           travel_agency: Văn phòng Du lịch
715           video: Tiệm Phim
716         tourism: 
717           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
718           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
719           attraction: Nơi Du lịch
720           bed_and_breakfast: Nhà trọ
721           cabin: Túp lều
722           camp_site: Nơi Cắm trại
723           chalet: Nhà ván
724           hostel: Nhà trọ
725           hotel: Khách sạn
726           information: Thông tin
727           lean_to: Nhà chái
728           motel: Khách sạn Dọc đường
729           museum: Bảo tàng
730           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
731           theme_park: Công viên Giải trí
732           valley: Thung lũng
733           viewpoint: Thắng cảnh
734           zoo: Vườn thú
735         waterway: 
736           canal: Kênh
737           dam: Đập
738           rapids: Thác ghềnh
739           river: Sông
740           riverbank: Bờ sông
741           stream: Dòng suối
742           waterfall: Thác
743   javascripts: 
744     map: 
745       base: 
746         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
747         mapnik: Mapnik
748         noname: Không tên
749         osmarender: Osmarender
750       overlays: 
751         maplint: Maplint
752     site: 
753       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
754       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
755       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
756       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
757       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
758       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
759   layouts: 
760     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
761     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
762     donate_link_text: quyên góp
763     edit: Sửa đổi
764     export: Xuất
765     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
766     gps_traces: Tuyến đường GPS
767     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
768     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
769     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
770     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
771     history: Lịch sử
772     home: nhà
773     home_tooltip: Về vị trí nhà
774     inbox: hộp thư ({{count}})
775     inbox_tooltip: 
776       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
777       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
778       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
779     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
780     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
781     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
782     intro_3_partners: wiki
783     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
784     license: 
785       alt: CC BY-SA 2.0
786       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
787     log_in: đăng nhập
788     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
789     logo: 
790       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
791     logout: đăng xuất
792     logout_tooltip: Đăng xuất
793     make_a_donation: 
794       text: Quyên góp
795       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
796     news_blog: Blog Tin tức
797     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
798     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
799     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
800     shop: Tiệm
801     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
802     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
803     sign_up: đăng ký
804     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
805     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
806     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
807     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
808     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
809     view: Xem
810     view_tooltip: Xem bản đồ
811     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
812     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
813   license_page: 
814     foreign: 
815       english_link: nguyên bản tiếng Anh
816       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang {{english_original_link}}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
817       title: Thông tin về bản dịch này
818     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Google Maps hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
819     native: 
820       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
821       native_link: bản dịch tiếng Việt
822       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về {{native_link}} của trang này hoặc {{mapping_link}} thay vì đọc mãi.
823       title: Giới thiệu về trang này
824   message: 
825     delete: 
826       deleted: Đã xóa thư
827     inbox: 
828       date: Ngày
829       from: Từ
830       my_inbox: Hộp thư đến
831       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
832       outbox: đã gửi
833       people_mapping_nearby: những người ở gần
834       subject: Tiêu đề
835       title: Hộp thư
836       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
837     mark: 
838       as_read: Thư đã đọc
839       as_unread: Thư chưa đọc
840     message_summary: 
841       delete_button: Xóa
842       read_button: Đánh dấu là đã đọc
843       reply_button: Trả lời
844       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
845     new: 
846       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
847       body: Nội dung
848       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
849       message_sent: Thư đã gửi
850       send_button: Gửi
851       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
852       subject: Tiêu đề
853       title: Gửi thư
854     no_such_message: 
855       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
856       heading: Thư không tồn tại
857       title: Thư không tồn tại
858     no_such_user: 
859       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
860       heading: Người dùng không tồn tại
861       title: Người dùng không tồn tại
862     outbox: 
863       date: Ngày
864       inbox: thư đến
865       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
866       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
867       outbox: thư đã gửi
868       people_mapping_nearby: những người ở gần
869       subject: Tiêu đề
870       title: Hộp thư đã gửi
871       to: Tới
872       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
873     read: 
874       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
875       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
876       date: Ngày
877       from: Từ
878       reading_your_messages: Đọc thư
879       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
880       reply_button: Trả lời
881       subject: Tiêu đề
882       title: Đọc thư
883       to: Tới
884       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
885       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
886     reply: 
887       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
888     sent_message_summary: 
889       delete_button: Xóa
890   notifier: 
891     diary_comment_notification: 
892       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
893       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
894       hi: Chào {{to_user}},
895       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
896     email_confirm: 
897       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
898     email_confirm_html: 
899       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
900       greeting: Chào bạn,
901       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
902     email_confirm_plain: 
903       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
904       greeting: Chào bạn,
905       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
906       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
907     friend_notification: 
908       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
909       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
910       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
911       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
912     gpx_notification: 
913       and_no_tags: và không có thẻ
914       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
915       failure: 
916         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
917         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
918         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
919         more_info_2: "vấn đề này tại:"
920         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
921       greeting: Chào bạn,
922       success: 
923         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
924         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
925       with_description: với miêu tả
926       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
927     lost_password: 
928       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
929     lost_password_html: 
930       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
931       greeting: Chào bạn,
932       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
933     lost_password_plain: 
934       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
935       greeting: Hi,
936       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
937       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
938     message_notification: 
939       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
940       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
941       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
942       hi: Chào {{to_user}},
943       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
944     signup_confirm: 
945       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
946     signup_confirm_html: 
947       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
948       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
949       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
950       greeting: Chào bạn!
951       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
952       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
953       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
954       more_videos_here: thêm video tại đây
955       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
956       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
957       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
958     signup_confirm_plain: 
959       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
960       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
961       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
962       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
963       current_user_2: "tại:"
964       greeting: Chào bạn!
965       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
966       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
967       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
968       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
969       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
970       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
971       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
972       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
973       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
974       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
975   oauth: 
976     oauthorize: 
977       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
978       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
979       allow_to: "Cho phép trình khách:"
980       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
981       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
982       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
983       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
984       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
985     revoke: 
986       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
987   oauth_clients: 
988     create: 
989       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
990     destroy: 
991       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
992     edit: 
993       submit: Sửa đổi
994       title: Sửa đổi chương trình của bạn
995     form: 
996       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
997       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
998       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
999       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1000       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1001       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1002       callback_url: URL Gọi lại
1003       name: Tên
1004       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1005       required: Bắt buộc
1006       support_url: URL Trợ giúp
1007       url: URL Trang chủ Chương trình
1008     index: 
1009       application: Tên Chương trình
1010       issued_at: Lúc Cho phép
1011       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1012       my_apps: Trình khách của Tôi
1013       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1014       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1015       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1016       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1017       revoke: Thu hồi!
1018       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1019     new: 
1020       submit: Đăng ký
1021       title: Đăng ký chương trình mới
1022     not_found: 
1023       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
1024     show: 
1025       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1026       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1027       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1028       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1029       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1030       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1031       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1032       authorize_url: "Cho phép URL:"
1033       edit: Sửa đổi Chi tiết
1034       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1035       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1036       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1037       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1038       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
1039       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1040     update: 
1041       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1042   site: 
1043     edit: 
1044       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1045       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1046       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1047       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
1048       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1049       user_page_link: trang cá nhân
1050     index: 
1051       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1052       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1053       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1054       license: 
1055         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1056         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
1057         project_name: Dự án OpenStreetMap
1058       permalink: Liên kết Thường trực
1059       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1060     key: 
1061       map_key: Chú giải
1062       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
1063       table: 
1064         entry: 
1065           admin: Biên giới hành chính
1066           allotments: Khu vườn gia đình
1067           apron: 
1068             - Sân đậu máy bay
1069             - nhà ga hành khách
1070           bridge: Đường rắn = cầu
1071           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1072           brownfield: Sân để trống
1073           building: Kiến trúc quan trọng
1074           byway: Đường mòn đa mốt
1075           cable: 
1076             - Đường xe cáp
1077             - ski lift
1078           cemetery: Nghĩa địa
1079           centre: Trung tâm thể thao
1080           commercial: Khu vực thương mại
1081           common: 
1082             - Đất công
1083             - bãi cỏ
1084           construction: Đường đang xây
1085           cycleway: Đường xe đạp
1086           destination: Chỉ giao thông địa phương
1087           farm: Ruộng
1088           footway: Đường đi bộ
1089           forest: Rừng trồng cây
1090           golf: Sân golf
1091           heathland: Vùng cây bụi
1092           industrial: Khu vực công nghiệp
1093           lake: 
1094             - Hồ
1095             - bể nước
1096           military: Khu vực quân sự
1097           motorway: Đường cao tốc
1098           park: Công viên
1099           permissive: Đường cho phép
1100           pitch: Sân thể thao
1101           primary: Đường chính
1102           private: Đường riêng
1103           rail: Đường sắt
1104           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1105           resident: Khu vực nhà ở
1106           retail: Khu vực buôn bán
1107           runway: 
1108             - Đường băng
1109             - đường lăn
1110           school: 
1111             - Trường học
1112             - đại học
1113           secondary: Đường lớn
1114           station: Nhà ga
1115           subway: Đường ngầm
1116           summit: 
1117             - Đỉnh núi
1118             - đồi
1119           tourist: Nơi du lịch
1120           track: Đường mòn
1121           tram: 
1122             - Đường sắt nhẹ
1123             - xe điện
1124           trunk: Xa lộ
1125           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1126           unclassified: Đường không phân loại
1127           unsurfaced: Đường không lát
1128           wood: Rừng
1129         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
1130     search: 
1131       search: Tìm kiếm
1132       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1133       submit_text: Đi
1134       where_am_i: Tôi ở đâu?
1135       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1136     sidebar: 
1137       close: Đóng
1138       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1139   time: 
1140     formats: 
1141       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1142   trace: 
1143     create: 
1144       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1145       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1146     delete: 
1147       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1148     edit: 
1149       description: "Miêu tả:"
1150       download: tải xuống
1151       edit: sửa đổi
1152       filename: "Tên tập tin:"
1153       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1154       map: bản đồ
1155       owner: "Tác giả:"
1156       points: "Số nốt:"
1157       save_button: Lưu các Thay đổi
1158       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1159       tags: "Thẻ:"
1160       tags_help: dấu phẩy phân cách
1161       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1162       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1163       visibility: "Mức độ truy cập:"
1164       visibility_help: có nghĩa là gì?
1165       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1166     list: 
1167       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1168       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1169       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1170       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1171     make_public: 
1172       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1173     no_such_user: 
1174       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1175       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1176       title: Người dùng không tồn tại
1177     offline: 
1178       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1179       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1180     offline_warning: 
1181       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1182     trace: 
1183       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1184       by: bởi
1185       count_points: "{{count}} nốt"
1186       edit: sửa đổi
1187       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1188       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1189       in: trong
1190       map: bản đồ
1191       more: thêm
1192       pending: CHƯA XỬ
1193       private: RIÊNG
1194       public: CÔNG KHAI
1195       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1196       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1197       view_map: Xem Bản đồ
1198     trace_form: 
1199       description: Miêu tả
1200       help: Trợ giúp
1201       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1202       tags: Thẻ
1203       tags_help: dấu phẩy phân cách
1204       upload_button: Tải lên
1205       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1206       visibility: "Mức độ truy cập:"
1207       visibility_help: có nghĩa là gì?
1208       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1209     trace_header: 
1210       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1211       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
1212       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1213       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1214     trace_optionals: 
1215       tags: Thẻ
1216     trace_paging_nav: 
1217       next: Sau »
1218       previous: « Trước
1219       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1220     view: 
1221       delete_track: Xóa tuyến đường này
1222       description: "Miêu tả:"
1223       download: tải xuống
1224       edit: sửa đổi
1225       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1226       filename: "Tên tập tin:"
1227       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1228       map: bản đồ
1229       none: Không có
1230       owner: "Tác giả:"
1231       pending: CHƯA XỬ
1232       points: "Số nốt:"
1233       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1234       tags: "Thẻ:"
1235       title: Xem tuyến đường {{name}}
1236       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1237       uploaded: "Lúc tải lên:"
1238       visibility: "Mức độ truy cập:"
1239     visibility: 
1240       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1241       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1242       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1243       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1244   user: 
1245     account: 
1246       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1247       delete image: Xóa hình hiện dùng
1248       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1249       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1250       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1251       home location: "Vị trí Nhà:"
1252       image: "Hình:"
1253       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1254       keep image: Giữ hình hiện dùng
1255       latitude: "Vĩ độ:"
1256       longitude: "Kinh độ:"
1257       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1258       my settings: Tùy chọn
1259       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1260       new image: Thêm hình
1261       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1262       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1263       profile description: "Tự giới thiệu:"
1264       public editing: 
1265         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1266         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1267         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1268         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1269         enabled link text: có nghĩa là gì?
1270         heading: "Sửa đổi công khai:"
1271       public editing note: 
1272         heading: Sửa đổi công khai
1273         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1274       replace image: Thay hình hiện dùng
1275       return to profile: Trở về trang cá nhân
1276       save changes button: Lưu các Thay đổi
1277       title: Chỉnh sửa tài khoản
1278       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1279     confirm: 
1280       button: Xác nhận
1281       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
1282       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1283       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1284       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1285     confirm_email: 
1286       button: Xác nhận
1287       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1288       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1289       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1290       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1291     filter: 
1292       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1293     go_public: 
1294       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1295     list: 
1296       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1297       heading: Người dùng
1298       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1299       showing: 
1300         one: Trang {{page}} ({{page}} trên tổng {{page}})
1301         other: Trang {{page}} ({{page}}–{{page}} trên tổng {{page}})
1302       summary: "{{name}} do {{ip_address}} mở ngày {{date}}"
1303       summary_no_ip: "{{name}} mở ngày {{date}}"
1304       title: Người dùng
1305     login: 
1306       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
1307       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1308       create_account: mở tài khoản
1309       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1310       heading: Đăng nhập
1311       login_button: Đăng nhập
1312       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1313       password: "Mật khẩu:"
1314       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1315       remember: "Nhớ tôi:"
1316       title: Đăng nhập
1317     logout: 
1318       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1319       logout_button: Đăng xuất
1320       title: Đăng xuất
1321     lost_password: 
1322       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1323       heading: Quên mất Mật khẩu?
1324       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1325       new password button: Đặt lại mật khẩu
1326       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1327       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1328       title: Quên mất mật khẩu
1329     make_friend: 
1330       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1331       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1332       success: "{{name}} mới là người bạn."
1333     new: 
1334       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1335       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1336       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1337       continue: Tiếp tục
1338       display name: "Tên hiển thị:"
1339       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1340       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1341       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1342       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1343       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1344       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1345       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1346       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1347       password: "Mật khẩu:"
1348       title: Mở tài khoản
1349     no_such_user: 
1350       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1351       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1352       title: Người dùng không tồn tại
1353     popup: 
1354       friend: Người bạn
1355       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1356       your location: Vị trí của bạn
1357     remove_friend: 
1358       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1359       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1360     reset_password: 
1361       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1362       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1363       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1364       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1365       password: "Mật khẩu:"
1366       reset: Đặt lại Mật khẩu
1367       title: Đặt lại mật khẩu
1368     set_home: 
1369       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1370     terms: 
1371       agree: Chấp nhận
1372       consider_pd: Tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1373       consider_pd_why: có nghĩa là gì?
1374       decline: Từ chối
1375       heading: Điều kiện đóng góp
1376       legale_names: 
1377         france: Pháp
1378         italy: Ý
1379         rest_of_world: Các nước khác
1380       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1381       press accept button: Xin hãy đọc kỹ thỏa thuận ở dưới và bấm nút Chấp nhận để mở tài khoản.
1382     view: 
1383       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1384       add as friend: thêm là người bạn
1385       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1386       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1387       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1388       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1389       confirm: Xác nhận
1390       confirm_user: xác nhận người dùng này
1391       create_block: cấm người dùng này
1392       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1393       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1394       delete_user: xóa tài khoản này
1395       description: Miêu tả
1396       diary: nhật ký
1397       edits: đóng góp
1398       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1399       hide_user: ẩn tài khoản này
1400       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1401       km away: cách {{count}} km
1402       m away: cách {{count}} m
1403       mapper since: "Tham gia:"
1404       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1405       my diary: nhật ký của tôi
1406       my edits: đóng góp của tôi
1407       my settings: tùy chọn
1408       my traces: tuyến đường của tôi
1409       nearby users: Người dùng khác ở gần
1410       new diary entry: mục nhật ký mới
1411       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1412       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1413       oauth settings: Thiết lập OAuth
1414       remove as friend: dời người bạn
1415       role: 
1416         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1417         grant: 
1418           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1419           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1420         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1421         revoke: 
1422           administrator: Rút quyền quản lý viên
1423           moderator: Rút quyền điều hành viên
1424       send message: gửi thư
1425       settings_link_text: tùy chọn
1426       spam score: "Điểm số Spam:"
1427       status: "Trạng thái:"
1428       traces: tuyến đường
1429       unhide_user: hiện tài khoản này
1430       user location: Vị trí của người dùng
1431       your friends: Người bạn của bạn
1432   user_block: 
1433     blocks_by: 
1434       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1435       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1436       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1437     blocks_on: 
1438       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1439       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1440       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1441     create: 
1442       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1443       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1444       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1445     edit: 
1446       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1447       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1448       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1449       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1450       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1451       show: Xem tác vụ cấm này
1452       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1453       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1454     filter: 
1455       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1456       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1457       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1458     helper: 
1459       time_future: Hết hạn {{time}}.
1460       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1461       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1462     index: 
1463       empty: Chưa ai bị cấm.
1464       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1465       title: Người dùng bị cấm
1466     model: 
1467       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1468       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1469     new: 
1470       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1471       heading: Cấm {{name}}
1472       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1473       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1474       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1475       submit: Cấm người dùng
1476       title: Cấm {{name}}
1477       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1478       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1479     not_found: 
1480       back: Trở về trang đầu
1481       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1482     partial: 
1483       confirm: Bạn có chắc không?
1484       creator_name: Người cấm
1485       display_name: Người bị cấm
1486       edit: Sửa đổi
1487       not_revoked: (không bị hủy)
1488       reason: Lý do cấm
1489       revoke: Bỏ cấm!
1490       revoker_name: Người bỏ cấm
1491       show: Hiện
1492       status: Trạng thái
1493     period: "{{count}} giờ"
1494     revoke: 
1495       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1496       flash: Đã bỏ cấm.
1497       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1498       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1499       revoke: Bỏ cấm!
1500       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1501       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1502     show: 
1503       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1504       confirm: Bạn có chắc không?
1505       edit: Sửa đổi
1506       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1507       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1508       reason: "Lý do cấm:"
1509       revoke: Bỏ cấm!
1510       revoker: "Người bỏ cấm:"
1511       show: Hiện
1512       status: Trạng thái
1513       time_future: Hết hạn {{time}}
1514       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1515       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1516     update: 
1517       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1518       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1519   user_role: 
1520     filter: 
1521       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1522       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1523       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1524       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1525     grant: 
1526       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1527       confirm: Xác nhận
1528       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1529       heading: Xác nhận cấp vai trò
1530       title: Xác nhận cấp vai trò
1531     revoke: 
1532       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1533       confirm: Xác nhận
1534       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1535       heading: Xác nhận rút vai trò
1536       title: Xác nhận rút vai trò