Merge 17944:17988 from trunk.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 vi: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Nội dung
10       diary_entry: 
11         language: Ngôn ngữ
12         latitude: Vĩ độ
13         longitude: Kinh độ
14         title: Tiêu đề
15         user: Người dùng
16       friend: 
17         friend: Người bạn
18         user: Người dùng
19       message: 
20         body: Nội dung
21         recipient: Người nhận
22         sender: Người gửi
23         title: Tiêu đề
24       trace: 
25         description: Miêu tả
26         latitude: Vĩ độ
27         longitude: Kinh độ
28         name: Tên
29         public: Công khai
30         size: Kích cỡ
31         user: Người dùng
32         visible: Thấy được
33       user: 
34         active: Tích cực
35         description: Miêu tả
36         display_name: Tên Hiển thị
37         email: Thư điện tử
38         languages: Ngôn ngữ
39         pass_crypt: Mật khẩu
40     models: 
41       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
42       changeset: Bộ thay đổi
43       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
44       country: Quốc gia
45       diary_comment: Bình luận Nhật ký
46       diary_entry: Mục Nhật ký
47       friend: Người bạn
48       language: Ngôn ngữ
49       message: Thư
50       node: Nốt
51       node_tag: Thẻ Nốt
52       notifier: Trình báo
53       old_node: Nốt Cũ
54       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
55       old_relation: Quan hệ Cũ
56       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
57       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
58       old_way: Lối Cũ
59       old_way_node: Nốt Lối Cũ
60       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
61       relation: Quan hệ
62       relation_member: Thành viên Quan hệ
63       relation_tag: Thẻ Quan hệ
64       session: Phiên
65       trace: Tuyến đường
66       tracepoint: Điểm Tuyến đường
67       tracetag: Thẻ Tuyến đường
68       user: Người dùng
69       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
70       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
71       way: Lối
72       way_node: Nốt Lối
73       way_tag: Thẻ Lối
74   browse: 
75     changeset: 
76       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
77       changesetxml: Bộ thay đổi XML
78       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
79       feed: 
80         title: Bộ thay đổi {{id}}
81         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
82       osmchangexml: osmChange XML
83       title: Bộ thay đổi
84     changeset_details: 
85       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
86       bounding_box: "Hộp bao:"
87       box: hộp
88       closed_at: "Lúc Đóng:"
89       created_at: "Lúc Tạo:"
90       has_nodes: 
91         one: "Có {{count}} nốt sau:"
92         other: "Có {{count}} nốt sau:"
93       has_relations: 
94         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
95         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
96       has_ways: 
97         one: "Có {{count}} lối sau:"
98         other: "Có {{count}} lối sau:"
99       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
100       show_area_box: Hiện Hộp vùng
101     changeset_navigation: 
102       all: 
103         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
104         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
105       user: 
106         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
107         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
108         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Miêu tả:"
111       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
112       edited_by: "Người Sửa đổi:"
113       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
114       version: "Phiên bản:"
115     containing_relation: 
116       entry: Quan hệ {{relation_name}}
117       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
118     map: 
119       deleted: Đã xóa
120       larger: 
121         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
122         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
123         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
124         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
125       loading: Đang tải...
126     node: 
127       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
128       download_xml: Tải xuống XML
129       edit: sửa đổi
130       node: Nốt
131       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
132       view_history: xem lịch sử
133     node_details: 
134       coordinates: "Tọa độ:"
135       part_of: "Trực thuộc:"
136     node_history: 
137       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
138       download_xml: Tải xuống XML
139       node_history: Lịch sử Nốt
140       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
141       view_details: xem chi tiết
142     not_found: 
143       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
144       type: 
145         changeset: bộ thay đổi
146         node: nốt
147         relation: quan hệ
148         way: lối
149     paging_nav: 
150       of: trong
151       showing_page: Đang hiện trang
152     relation: 
153       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
154       download_xml: Tải xuống XML
155       relation: Quan hệ
156       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
157       view_history: xem lịch sử
158     relation_details: 
159       members: "Thành viên:"
160       part_of: "Trực thuộc:"
161     relation_history: 
162       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
163       download_xml: Tải xuống XML
164       relation_history: Lịch sử Quan hệ
165       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
166       view_details: xem chi tiết
167     relation_member: 
168       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
169       type: 
170         node: Nốt
171         relation: Quan hệ
172         way: Lối
173     start: 
174       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
175       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
176     start_rjs: 
177       data_frame_title: Dữ liệu
178       data_layer_name: Dữ liệu
179       details: Chi tiết
180       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
181       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
182       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
183       load_data: Tải Dữ liệu
184       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
185       loading: Đang tải...
186       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
187       object_list: 
188         api: Lấy vùng này dùng API
189         back: Liệt kê các đối tượng
190         details: Chi tiết
191         heading: Danh sách đối tượng
192         history: 
193           type: 
194             node: Nốt [[id]]
195             way: Lối [[id]]
196         selected: 
197           type: 
198             node: Nốt [[id]]
199             way: Lối [[id]]
200         type: 
201           node: Nốt
202           way: Lối
203       private_user: người bí mật
204       show_history: Xem Lịch sử
205       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
206       wait: Xin chờ...
207       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
208     tag_details: 
209       tags: "Thẻ:"
210     way: 
211       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
212       download_xml: Tải xuống XML
213       edit: sửa đổi
214       view_history: xem lịch sử
215       way: Lối
216       way_title: "Lối: {{way_name}}"
217     way_details: 
218       also_part_of: 
219         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
220         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
221       nodes: "Nốt:"
222       part_of: "Thuộc về:"
223     way_history: 
224       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
225       download_xml: Tải xuống XML
226       view_details: xem chi tiết
227       way_history: Lịch sử Lối
228       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
229   changeset: 
230     changeset: 
231       anonymous: Vô danh
232       big_area: (lớn)
233       no_comment: (không có)
234       no_edits: (không có thay đổi)
235       show_area_box: hiện hộp vùng
236       still_editing: (đang mở)
237       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
238     changeset_paging_nav: 
239       of: trong
240       showing_page: Đang hiện trang
241     changesets: 
242       area: Vùng
243       comment: Miêu tả
244       id: ID
245       saved_at: Lúc Lưu
246       user: Người dùng
247     list: 
248       description: Những thay đổi gần đây
249       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
250       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
251       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
252       heading: Các bộ thay đổi
253       heading_bbox: Các bộ thay đổi
254       heading_user: Các bộ thay đổi
255       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
256       title: Các bộ thay đổi
257       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
258       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
259       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
260   diary_entry: 
261     diary_comment: 
262       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
263     diary_entry: 
264       comment_count: 
265         one: 1 bình luận
266         other: "{{count}} bình luận"
267       comment_link: Bình luận về mục này
268       edit_link: Sửa đổi mục này
269       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
270       reply_link: Trả lời mục này
271     edit: 
272       body: "Nội dung:"
273       language: "Ngôn ngữ:"
274       latitude: "Vĩ độ:"
275       location: "Vị trí:"
276       longitude: "Kinh độ:"
277       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
278       save_button: Lưu
279       subject: "Tiêu đề:"
280       title: Sửa đổi mục nhật ký
281       use_map_link: sử dụng bản đồ
282     feed: 
283       all: 
284         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
285         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
286       language: 
287         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
288         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
289       user: 
290         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
291         title: Các mục nhật ký của {{user}}
292     list: 
293       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
294       new: Mục Nhật ký Mới
295       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
296       newer_entries: Mục Sau
297       no_entries: Chưa có mục nhật ký
298       older_entries: Mục Trước
299       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
300       title: Các Nhật ký Cá nhân
301       user_title: Nhật ký của {{user}}
302     new: 
303       title: Mục Nhật ký Mới
304     no_such_entry: 
305       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
306       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
307       title: Mục nhật ký không tồn tại
308     no_such_user: 
309       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
310       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
311       title: Người dùng không tồn tại
312     view: 
313       leave_a_comment: Bình luận
314       login: Đăng nhập
315       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
316       save_button: Lưu
317       title: Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}
318       user_title: Nhật ký của {{user}}
319   export: 
320     start: 
321       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
322       area_to_export: Vùng để Xuất
323       embeddable_html: HTML để Nhúng
324       export_button: Xuất
325       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
326       format: Định dạng
327       format_to_export: Định dạng Xuất
328       image_size: Kích cỡ Hình
329       latitude: "Vĩ độ:"
330       licence: Giấy phép
331       longitude: "Kinh độ:"
332       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
333       mapnik_image: Hình Mapnik
334       max: tối đa
335       options: Tùy chọn
336       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
337       osmarender_image: Hình Osmarender
338       output: Đầu ra
339       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
340       scale: Tỷ lệ
341       zoom: Thu phóng
342     start_rjs: 
343       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
344       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
345       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
346       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
347       export: Xuất
348       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
349       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
350   geocoder: 
351     description: 
352       title: 
353         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
354         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
355       types: 
356         cities: Thành phố
357         places: Địa điểm
358         towns: Thị xã
359     description_osm_namefinder: 
360       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
361     direction: 
362       east: đông
363       north: bắc
364       north_east: đông bắc
365       north_west: tây bắc
366       south: nam
367       south_east: đông nam
368       south_west: tây nam
369       west: tây
370     distance: 
371       one: khoảng 1 km
372       other: khoảng {{count}} km
373       zero: không tới 1 km
374     results: 
375       no_results: Không tìm thấy kết quả
376     search: 
377       title: 
378         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
379         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
380         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
381         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
382         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
383         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
384     search_osm_namefinder: 
385       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
386       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
387   javascripts: 
388     map: 
389       base: 
390         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
391         mapnik: Mapnik
392         noname: Không tên
393         osmarender: Osmarender
394       overlays: 
395         maplint: Maplint
396     site: 
397       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
398       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
399   layouts: 
400     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
401     donate_link_text: quyên góp
402     edit: Sửa đổi
403     edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
404     export: Xuất
405     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
406     gps_traces: Tuyến đường GPS
407     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
408     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
409     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
410     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
411     history: Lịch sử
412     history_tooltip: Lịch sử bộ thay đổi
413     home: nhà
414     home_tooltip: Về vị trí nhà
415     inbox: hộp thư ({{count}})
416     inbox_tooltip: 
417       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
418       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
419       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
420     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
421     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
422     intro_3: OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}.
423     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
424     license: 
425       alt: CC BY-SA 2.0
426       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
427     log_in: đăng nhập
428     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
429     logo: 
430       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
431     logout: đăng xuất
432     logout_tooltip: Đăng xuất
433     make_a_donation: 
434       text: Quyên góp
435       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
436     news_blog: Blog Tin tức
437     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
438     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
439     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
440     shop: Tiệm
441     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
442     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
443     sign_up: đăng ký
444     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
445     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
446     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
447     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
448     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
449     view: Xem
450     view_tooltip: Xem bản đồ
451     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
452     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
453   map: 
454     coordinates: "Tọa độ:"
455     edit: Sửa đổi
456     view: Hiển thị
457   message: 
458     delete: 
459       deleted: Đã xóa thư
460     inbox: 
461       date: Ngày
462       from: Từ
463       my_inbox: Hộp thư đến
464       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
465       outbox: đã gửi
466       people_mapping_nearby: những người ở gần
467       subject: Tiêu đề
468       title: Hộp thư
469       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
470     mark: 
471       as_read: Thư đã đọc
472       as_unread: Thư chưa đọc
473     message_summary: 
474       delete_button: Xóa
475       read_button: Đánh dấu là đã đọc
476       reply_button: Trả lời
477       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
478     new: 
479       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
480       body: Nội dung
481       message_sent: Thư đã gửi
482       send_button: Gửi
483       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
484       subject: Tiêu đề
485       title: Gửi thư
486     no_such_user: 
487       body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
488       heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
489       title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
490     outbox: 
491       date: Ngày
492       inbox: thư đến
493       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
494       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
495       outbox: thư đã gửi
496       people_mapping_nearby: những người ở gần
497       subject: Tiêu đề
498       title: Hộp thư đã gửi
499       to: Tới
500       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
501     read: 
502       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
503       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
504       date: Ngày
505       from: Từ
506       reading_your_messages: Đọc thư
507       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
508       reply_button: Trả lời
509       subject: Tiêu đề
510       title: Đọc thư
511       to: Tới
512       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
513     sent_message_summary: 
514       delete_button: Xóa
515   notifier: 
516     diary_comment_notification: 
517       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
518       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
519       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
520       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
521       hi: Chào {{to_user}},
522       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
523     email_confirm: 
524       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
525     email_confirm_html: 
526       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
527       greeting: Chào bạn,
528       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
529     email_confirm_plain: 
530       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
531       greeting: Chào bạn,
532       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
533       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
534     friend_notification: 
535       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
536       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
537       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
538     gpx_notification: 
539       and_no_tags: và không có thẻ
540       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
541       failure: 
542         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
543         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
544         more_info_2: "vấn đề này tại:"
545         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
546       greeting: Chào bạn,
547       success: 
548         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
549         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
550       with_description: với miêu tả
551       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
552     lost_password: 
553       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
554     lost_password_html: 
555       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
556       greeting: Chào bạn,
557       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
558     lost_password_plain: 
559       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
560       greeting: Hi,
561       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
562       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
563     message_notification: 
564       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
565       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
566       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
567       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
568       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
569       hi: Chào {{to_user}},
570       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
571     signup_confirm: 
572       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
573     signup_confirm_html: 
574       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
575       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
576       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a> hoặc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog OpenGeoData</a>, blog này cũng chứa <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast để nghe</a>!
577       greeting: Chào bạn!
578       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
579       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
580       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
581       more_videos_here: thêm video tại đây
582       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
583       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
584       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
585     signup_confirm_plain: 
586       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
587       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
588       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
589       current_user_2: "tại:"
590       greeting: Chào bạn!
591       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
592       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
593       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
594       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của OpenStreetMap, nó cũng chứa podcast:"
595       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
596       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide
597       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
598       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
599       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
600       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page
601   oauth: 
602     oauthorize: 
603       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
604       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
605       allow_to: "Cho phép trình khách:"
606       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
607       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
608       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
609       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
610       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
611     revoke: 
612       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
613   oauth_clients: 
614     create: 
615       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
616     destroy: 
617       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
618     edit: 
619       submit: Sửa đổi
620       title: Sửa đổi chương trình của bạn
621     form: 
622       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
623       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
624       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
625       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
626       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
627       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
628       callback_url: URL Gọi lại
629       name: Tên
630       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
631       required: Bắt buộc
632       support_url: URL Trợ giúp
633       url: URL Trang chủ Chương trình
634     index: 
635       application: Tên Chương trình
636       issued_at: Lúc Cho phép
637       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
638       my_apps: Trình khách của Tôi
639       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
640       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
641       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
642       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
643       revoke: Thu hồi!
644       title: Chi tiết OAuth của Tôi
645     new: 
646       submit: Đăng ký
647       title: Đăng ký chương trình mới
648     not_found: 
649       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
650     show: 
651       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
652       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
653       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
654       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
655       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
656       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
657       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
658       authorize_url: "Cho phép URL:"
659       edit: Sửa đổi Chi tiết
660       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
661       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
662       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
663       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa hmac-sha1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
664       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
665       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
666     update: 
667       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
668   site: 
669     edit: 
670       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
671       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
672       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
673       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
674       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
675       user_page_link: trang cá nhân
676     index: 
677       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
678       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
679       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
680       license: 
681         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
682         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
683         project_name: Dự án OpenStreetMap
684       permalink: Liên kết Thường trực
685       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
686     key: 
687       map_key: Chú giải
688       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
689       table: 
690         entry: 
691           admin: Biên giới hành chính
692           allotments: Khu vườn gia đình
693           apron: 
694             - Sân đậu máy bay
695             - nhà ga hành khách
696           bridge: Đường rắn = cầu
697           bridleway: Đường cưỡi ngựa
698           brownfield: Sân để trống
699           building: Kiến trúc quan trọng
700           byway: Đường mòn đa mốt
701           cable: 
702             - Đường xe cáp
703             - ski lift
704           cemetery: Nghĩa địa
705           centre: Trung tâm thể thao
706           commercial: Khu vực thương mại
707           common: 
708             - Đất công
709             - bãi cỏ
710           construction: Đường đang xây
711           cycleway: Đường xe đạp
712           destination: Chỉ giao thông địa phương
713           farm: Ruộng
714           footway: Đường đi bộ
715           forest: Rừng trồng cây
716           golf: Sân golf
717           heathland: Vùng cây bụi
718           industrial: Khu vực công nghiệp
719           lake: 
720             - Hồ
721             - bể nước
722           military: Khu vực quân sự
723           motorway: Đường cao tốc
724           park: Công viên
725           permissive: Đường cho phép
726           pitch: Sân thể thao
727           primary: Đường chính
728           private: Đường riêng
729           rail: Đường sắt
730           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
731           resident: Khu vực nhà ở
732           retail: Khu vực buôn bán
733           runway: 
734             - Đường băng
735             - đường lăn
736           school: 
737             - Trường học
738             - đại học
739           secondary: Đường lớn
740           station: Nhà ga
741           subway: Đường ngầm
742           summit: 
743             - Đỉnh núi
744             - đồi
745           tourist: Nơi du lịch
746           track: Đường mòn
747           tram: 
748             - Đường sắt nhẹ
749             - xe điện
750           trunk: Xa lộ
751           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
752           unclassified: Đường không phân loại
753           unsurfaced: Đường không lát
754           wood: Rừng
755         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
756     search: 
757       search: Tìm kiếm
758       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
759       submit_text: Đi
760       where_am_i: Tôi ở đâu?
761     sidebar: 
762       close: Đóng
763       search_results: Kết quả Tìm kiếm
764   trace: 
765     create: 
766       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
767       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
768     delete: 
769       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
770     edit: 
771       description: "Miêu tả:"
772       download: tải xuống
773       edit: sửa đổi
774       filename: "Tên tập tin:"
775       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
776       map: bản đồ
777       owner: "Tác giả:"
778       points: "Số nốt:"
779       save_button: Lưu các Thay đổi
780       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
781       tags: "Thẻ:"
782       tags_help: dấu phẩy phân cách
783       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
784       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
785       visibility: "Mức độ truy cập:"
786       visibility_help: có nghĩa là gì?
787       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
788     list: 
789       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
790       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
791       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
792       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
793     make_public: 
794       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
795     no_such_user: 
796       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
797       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
798       title: Người dùng không tồn tại
799     trace: 
800       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
801       by: bởi
802       count_points: "{{count}} nốt"
803       edit: sửa đổi
804       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
805       in: trong
806       map: bản đồ
807       more: thêm
808       pending: CHƯA XỬ
809       private: RIÊNG
810       public: CÔNG KHAI
811       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
812       view_map: Xem Bản đồ
813     trace_form: 
814       description: Miêu tả
815       help: Trợ giúp
816       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
817       tags: Thẻ
818       tags_help: dấu phẩy phân cách
819       upload_button: Tải lên
820       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
821       visibility: "Mức độ truy cập:"
822       visibility_help: có nghĩa là gì?
823       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
824     trace_header: 
825       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
826       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
827       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
828       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
829     trace_optionals: 
830       tags: Thẻ
831     trace_paging_nav: 
832       of: trong
833       showing: Xem trang
834     view: 
835       delete_track: Xóa tuyến đường này
836       description: "Miêu tả:"
837       download: tải xuống
838       edit: sửa đổi
839       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
840       filename: "Tên tập tin:"
841       heading: Xem tuyến đường {{name}}
842       map: bản đồ
843       none: Không có
844       owner: "Tác giả:"
845       pending: CHƯA XỬ
846       points: "Số nốt:"
847       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
848       tags: "Thẻ:"
849       title: Xem tuyến đường {{name}}
850       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
851       uploaded: "Lúc tải lên:"
852       visibility: "Mức độ truy cập:"
853     visibility: 
854       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
855       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
856       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
857       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
858   user: 
859     account: 
860       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
861       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
862       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
863       home location: "Vị trí Nhà:"
864       latitude: "Vĩ độ:"
865       longitude: "Kinh độ:"
866       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
867       my settings: Tùy chọn
868       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
869       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
870       profile description: "Tự giới thiệu:"
871       public editing: 
872         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
873         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
874         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
875         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
876         enabled link text: có nghĩa là gì?
877         heading: "Sửa đổi công khai:"
878       return to profile: Trở về trang cá nhân
879       save changes button: Lưu các Thay đổi
880       title: Chỉnh sửa tài khoản
881       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
882     confirm: 
883       button: Xác nhận
884       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
885       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
886       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
887       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
888     confirm_email: 
889       button: Xác nhận
890       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
891       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
892       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
893       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
894     friend_map: 
895       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
896       your location: Vị trí của bạn
897     go_public: 
898       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
899     login: 
900       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
901       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
902       create_account: mở tài khoản
903       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
904       heading: Đăng nhập
905       login_button: Đăng nhập
906       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
907       password: "Mật khẩu:"
908       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
909       title: Đăng nhập
910     lost_password: 
911       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
912       heading: Quên mất Mật khẩu?
913       new password button: Đặt lại mật khẩu
914       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
915       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
916       title: Quên mất mật khẩu
917     make_friend: 
918       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
919       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
920       success: "{{name}} mới là người bạn."
921     new: 
922       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
923       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
924       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
925       display name: "Tên hiển thị:"
926       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
927       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
928       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
929       heading: Mở Tài khoản Người dùng
930       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (by-sa)</a>.
931       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
932       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
933       password: "Mật khẩu:"
934       signup: Đăng ký
935       title: Mở tài khoản
936     no_such_user: 
937       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
938       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
939       title: Người dùng không tồn tại
940     remove_friend: 
941       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
942       success: "{{name}} không còn là người bạn."
943     reset_password: 
944       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
945       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
946       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
947       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
948       password: "Mật khẩu:"
949       reset: Đặt lại Mật khẩu
950       title: Đặt lại mật khẩu
951     set_home: 
952       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
953     view: 
954       add as friend: thêm là người bạn
955       add image: Thêm Hình
956       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
957       change your settings: thay đổi tùy chọn của bạn
958       delete image: Xóa Hình
959       description: Miêu tả
960       diary: nhật ký
961       edits: đóng góp
962       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
963       km away: cách {{count}} km
964       m away: cách {{count}} m
965       mapper since: "Tham gia:"
966       my diary: nhật ký của tôi
967       my edits: đóng góp của tôi
968       my settings: tùy chọn
969       my traces: tuyến đường của tôi
970       my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
971       nearby users: "Người dùng ở gần:"
972       new diary entry: mục nhật ký mới
973       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
974       no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
975       no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
976       remove as friend: dời người bạn
977       send message: gửi thư
978       settings_link_text: tùy chọn
979       traces: tuyến đường
980       upload an image: Tải lên hình
981       user image heading: Hình người dùng
982       user location: Vị trí của người dùng
983       your friends: Người bạn của bạn