Update to iD v2.15.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / dv.json
1 {
2     "dv": {
3         "modes": {
4             "add_area": {
5                 "title": "އިމާރާތްތައް",
6                 "description": "ޕާރކުތަކާއި، އިމާރާތްތަކާއި އަދިވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަން ހިމަނުއްވާ"
7             },
8             "add_line": {
9                 "title": "ރޮނގު",
10                 "description": "ހައިވޭއާއި، މަގުތަކާއި، ދުވާރާއި އަދި އެހެނިހެން ރޮނގުތައް ހިމަނުއްވާ"
11             },
12             "add_point": {
13                 "title": "ލޮކޭޝަން ޕޮއިންޓް",
14                 "description": "ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި، ފާހަގަކުރެވޭ ބިނާތަކާއި، ޕޯސްޓް ފޮށިތަކާއި، އެހެނިހެން މުހިއްމު ތަންތަން ހިމަނުއްވާ"
15             }
16         },
17         "operations": {
18             "add": {
19                 "annotation": {
20                     "point": "މައުލޫމާތެއް އިތުރުކުރައްވައިފި."
21                 }
22             },
23             "start": {
24                 "annotation": {
25                     "line": "ރޮނގެއް އިތުރުކުރަން ފަށައިފި",
26                     "area": "ސަރަޙައްދެއް އިތުރުކުރަން ފަށައިފި"
27                 }
28             },
29             "continue": {
30                 "title": "ކުރިއަަށްދޭ",
31                 "description": "މިރޮނގު ކުރިއަށްގެންދޭ",
32                 "not_eligible": "މިރޮޮނގު މިތަނުގައި ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ",
33                 "annotation": {
34                     "line": "ކުރިިއަށް ގެންދިޔަ ރޮނގު",
35                     "area": "ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރަޙައްދު"
36                 }
37             },
38             "change_tags": {
39                 "annotation": "ޓެގެއް ބަދަލުކުރުން"
40             },
41             "circularize": {
42                 "title": "މިސަރަޙައްދު ވަށްބުރަކަށް ބަދަލުކުރައްވާ",
43                 "description": {
44                     "line": "މިިރޮނގު ވަށްބުރަކަށް ހައްދަވާ"
45                 },
46                 "not_closed": "މިި ވަށްބުރަކަށް ނުހެދޭނެ "
47             },
48             "orthogonalize": {
49                 "description": {
50                     "area": "މިސަރަޙައްދުގެ ކަންތައް ހަތަރެސްކަން ކުރައްވާ"
51                 },
52                 "annotation": {
53                     "area": "މިސަރަޙައްދުގެ ކަންތައް ހަތަރެސްކަން ކުރައްވާ"
54                 },
55                 "not_squarish": "މި ހަތަރެސްކަނަކަށް ނުހެދޭނެ"
56             },
57             "delete": {
58                 "title": "ޑިލީޓްކުރުން",
59                 "description": {
60                     "single": "އެއްްކޮށް ޑިލީޓްކޮށްލާ."
61                 }
62             },
63             "disconnect": {
64                 "title": "ވަކިކުރުން",
65                 "description": "މި ރޮނގުތަކާއި، ސަރަޙައްދުތައް ވަކިކުރައްވާ",
66                 "not_connected": "އެންމެ ރޮނގެއް އޮތުމުން ޑިސްކަނެކްޓް ޓޫލް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ"
67             },
68             "move": {
69                 "title": "ކުރިއަށް",
70                 "description": {
71                     "single": "މިބަައި އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރައްވާ",
72                     "multiple": "މިބަައި އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރައްވާ"
73                 }
74             },
75             "reflect": {
76                 "title": {
77                     "long": "ދިގުމިނަށް ގެނައި ބަދަލު",
78                     "short": "ކުރުމިނަށް ގެނައި ބަދަލު"
79                 },
80                 "description": {
81                     "long": {
82                         "single": "އެންމެ ދުރަށް ދެވޭ ހިސާބަށް މިމައުލޫމާތު އެއްކުރައްވާ"
83                     },
84                     "short": {
85                         "single": "އެންމެ ކުައިރިއަށް ދެވޭނެހެން މިމައުލޫމާތު އެއްކުރައްވާ"
86                     }
87                 }
88             },
89             "rotate": {
90                 "title": "އަނބުރާލާ",
91                 "description": {
92                     "single": "މެދު ޕޮއިންޓާ ދިމާވާނެހެން އަނބުރާލާ"
93                 }
94             },
95             "reverse": {
96                 "title": "ދާދިމާ ބަދަލުކުރުމަށް",
97                 "description": "މިރޮނގު އަނެއް ކޮޅަށް ދާނެހެން ހައްދަވާ"
98             },
99             "split": {
100                 "title": "ބައިކޮށްލާ",
101                 "description": {
102                     "line": "މިރޮނގު ދެބަޔަށް ބައިކޮށްލާ"
103                 },
104                 "not_eligible": "ފަށާއިރު ނުވަތަ ނިންމާއިރު ބައި ނުކުރެވޭނެ ރޮނގުތައް"
105             }
106         },
107         "undo": {
108             "tooltip": "ރަނގަޅުކުރޭ: {action}",
109             "nothing": "ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ތަނެެއް ނެތް"
110         },
111         "redo": {
112             "tooltip": "އަލުން ހައްދަވާ: {action}",
113             "nothing": "އަލުން ހަދަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތް"
114         },
115         "tooltip_keyhint": "ޝޯރޓްކަޓް:",
116         "translate": {
117             "translate": "އެކި ބަސްބަހުން ބޭނުންކުރާ ނަންތައް",
118             "localized_translation_language": "ބަސްް ޚިޔާރުކުރައްވާ",
119             "localized_translation_name": "ނަން"
120         },
121         "help_translate": "އެކި ބަސްބަހުން ބޭނުންކުރާ ނަންތައް",
122         "info_panels": {
123             "measurement": {
124                 "area": "އިމާރާތްތައް"
125             }
126         },
127         "geometry": {
128             "point": "ލޮކޭޝަން ޕޮއިންޓް",
129             "line": "ރޮނގު",
130             "area": "އިމާރާތްތައް"
131         },
132         "geocoder": {
133             "search": "މުޅި ދުނިޔެއިން ބެލުމަށް ހޯދާ"
134         },
135         "inspector": {
136             "all_fields": "ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް",
137             "all_tags": "ޓެގްތައް",
138             "all_relations": "ޗާޓަުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ބައިތަކެއް",
139             "choose": "ކަޮންކަހަލަ މައުލޫމާތެއްކަން ފާހަގަކުރޭ",
140             "search": "ހޯދާ",
141             "feature_list": "ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަން ހޯދާ",
142             "radio": {
143                 "structure": {
144                     "type": "އެކިިބާވަތްތަކުގެ ތަންތަން"
145                 }
146             },
147             "add_fields": "ޗާާޓަށް މައުލޫމާތު އެއްކުރައްވާ"
148         },
149         "background": {
150             "description": "ސެޓެލައިޓް މެޕް"
151         },
152         "map_data": {
153             "data_layers": "ފަށަލަތައް"
154         },
155         "save": {
156             "title": "ސޭވްކުރައްވާ",
157             "help": "ގެެނައި ބަދަލުތައް ބެލުމަށްފަހު، އެހެން ފަރާތްތަކަށް އޯޕަން ސްޓްރީޓް މެޕަށް އަޕްލޯޑްކުރައްވާ",
158             "no_changes": "އެއްވެސް ބަދަލެއް އަދި ނުގެނޭ"
159         },
160         "help": {
161             "title": "އެހީ ހޯއްދަވާ"
162         },
163         "shortcuts": {
164             "browsing": {
165                 "help": {
166                     "title": "އެހީ ހޯއްދަވާ",
167                     "help": "އެހީ ހޯއްދަވާ"
168                 }
169             },
170             "editing": {
171                 "commands": {
172                     "undo": "ރަނގަޅުކުރޭ",
173                     "redo": "އަލުން ހައްދަވާ",
174                     "save": "ގެނައި ބަދަލުތައް ސޭވްކުރައްވާ"
175                 }
176             }
177         },
178         "presets": {
179             "categories": {
180                 "category-barrier": {
181                     "name": "ފާރުތައް"
182                 },
183                 "category-building": {
184                     "name": "އެކި ވައްތަރުގެ އިމާރާތް"
185                 },
186                 "category-landuse": {
187                     "name": "ބިން ބޭނުންކުރާގޮތުގެ ފާހަގަތައް"
188                 }
189             },
190             "fields": {
191                 "access": {
192                     "label": "ހުއްދަދެވޭ ތަންތަން",
193                     "types": {
194                         "access": "ހަުރިހާ އެންމެނަށް ވަދެވޭ",
195                         "bicycle": "ބައިސިކަލް ދުއްވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ",
196                         "foot": "ހިނގާފައި އުޅޭ މަގުތައް",
197                         "horse": "އަސް",
198                         "motor_vehicle": "އުޅަނދުފަހަރަށް ވަދެވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ"
199                     }
200                 },
201                 "access_simple": {
202                     "label": "ހުއްދަދެވޭ ތަންތަން"
203                 },
204                 "address": {
205                     "label": "އެޑްރެސް",
206                     "placeholders": {
207                         "city": "ސިިޓީ",
208                         "city!jp": "ސިިޓީ/އަވަށް/Village/Tokyo Special Ward",
209                         "city!vn": "ސިިޓީ/އަވަށް",
210                         "district!vn": "Arrondissement/އަވަށް/District",
211                         "place": "ތަނުގެ ނަން"
212                     }
213                 },
214                 "building": {
215                     "label": "އިމާރާތް"
216                 },
217                 "building_area": {
218                     "label": "އިމާރާތް"
219                 },
220                 "capacity": {
221                     "label": "ރެސްޓޯރަންޓުގެ ޖާގަ"
222                 },
223                 "cuisine": {
224                     "label": "ރެސްްޓޯރަންޓްގެ ޚާއްސަ ރަހަތައް"
225                 },
226                 "cycleway": {
227                     "label": "ބަައިސިކަލް ދުއްވޭ މަގުތައް",
228                     "types": {
229                         "cycleway:left": "ވައަތް ފަރާތް",
230                         "cycleway:right": "ކަނާތް ފަރާތް"
231                     }
232                 },
233                 "delivery": {
234                     "label": "ޑެލިވަރީކުރުން"
235                 },
236                 "denomination": {
237                     "label": "ދީން"
238                 },
239                 "generator/source": {
240                     "label": "ޗާޓަށް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތް"
241                 },
242                 "internet_access": {
243                     "label": "އިންްޓަރނެޓް ލިބޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ"
244                 },
245                 "lanes": {
246                     "label": "ގޯޅިތަކުގެ އަދަދު"
247                 },
248                 "levels": {
249                     "label": "ލެެވެލްތައް"
250                 },
251                 "maxheight": {
252                     "label": "އެންމެ އުސް އުޅަނދުތައް"
253                 },
254                 "maxspeed": {
255                     "label": "ދުުއްވޭ އެންމެ ބާރު ސްޕީޑު"
256                 },
257                 "name": {
258                     "label": "ނަން",
259                     "placeholder": "ޢާއްމު ނަންތައް"
260                 },
261                 "oneway": {
262                     "label": "އެެއްކޮޅަށް ދުއްވާ މަގު"
263                 },
264                 "oneway_yes": {
265                     "label": "އެެއްކޮޅަށް ދުއްވާ މަގު"
266                 },
267                 "opening_hours": {
268                     "label": "ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ވަގުތު"
269                 },
270                 "operator": {
271                     "label": "ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގާ ފަރާތް"
272                 },
273                 "outdoor_seating": {
274                     "label": "ބޭރުގައި އިށީނދެވޭ ގޮތަށް ހުރި ރެސްޓޯރަންޓް"
275                 },
276                 "parking": {
277                     "options": {
278                         "surface": "މަގު"
279                     }
280                 },
281                 "smoking": {
282                     "label": "ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން ހުއްދަ"
283                 },
284                 "sport": {
285                     "label": "ކުޅިވަރު ސްޓޭޑިއަމް"
286                 },
287                 "sport_ice": {
288                     "label": "ކުޅިވަރު ސްޓޭޑިއަމް"
289                 },
290                 "sport_racing_motor": {
291                     "label": "ކުޅިވަރު ސްޓޭޑިއަމް"
292                 },
293                 "sport_racing_nonmotor": {
294                     "label": "ކުޅިވަރު ސްޓޭޑިއަމް"
295                 },
296                 "structure": {
297                     "label": "އެކި މަގުތަކުގެ އޮނިގަނޑު",
298                     "options": {
299                         "bridge": "ފާލަން",
300                         "tunnel": "ޓަނަލް"
301                     }
302                 },
303                 "surface": {
304                     "label": "މަގު"
305                 },
306                 "takeaway": {
307                     "label": "ޓޭކްއަވޭ ރެސްޓޯރަންޓް"
308                 }
309             },
310             "presets": {
311                 "address": {
312                     "name": "އެޑްރެސް"
313                 },
314                 "aeroway/runway": {
315                     "name": "އެއާރޕޯޓް ރަންވޭ"
316                 },
317                 "aeroway/terminal": {
318                     "name": "އެއާރޕޯޓް ގިމަތަ"
319                 },
320                 "amenity/bank": {
321                     "name": "ބޭންކު"
322                 },
323                 "amenity/bar": {
324                     "name": "ބާރ"
325                 },
326                 "amenity/cafe": {
327                     "name": "ކެފޭ"
328                 },
329                 "amenity/cinema": {
330                     "name": "ސިނަމާ"
331                 },
332                 "amenity/fast_food": {
333                     "name": "ފާސްޓް ފުޑް"
334                 },
335                 "amenity/hospital": {
336                     "name": "ހޮސްޕިޓަލް"
337                 },
338                 "amenity/library": {
339                     "name": "ލައިބްރަރީ"
340                 },
341                 "amenity/place_of_worship": {
342                     "name": "އަޅުކަންކުރާ ތަންތަން"
343                 },
344                 "amenity/restaurant": {
345                     "name": "ރެސްޓޯރަންޓް"
346                 },
347                 "amenity/school": {
348                     "name": "ސްކޫލު ބިން"
349                 },
350                 "amenity/toilets": {
351                     "name": "ފާޚާނާ"
352                 },
353                 "area": {
354                     "name": "އިމާރާތްތައް"
355                 },
356                 "area/highway": {
357                     "name": "މަގު"
358                 },
359                 "building": {
360                     "name": "އިމާރާތް"
361                 },
362                 "building/commercial": {
363                     "name": "ވިިޔަފާރި ޢިމާރާތްތައް"
364                 },
365                 "building/house": {
366                     "name": "ގެެދޮރު"
367                 },
368                 "building/industrial": {
369                     "name": "ސިނާާޢީ ޢިމާރާތްތައް"
370                 },
371                 "building/public": {
372                     "name": "ސަރުކާރު އިމާރާތްތައް"
373                 },
374                 "building/residential": {
375                     "name": "މީީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް"
376                 },
377                 "highway": {
378                     "name": "ހައިވޭ"
379                 },
380                 "highway/path": {
381                     "name": "ދުވާރު"
382                 },
383                 "highway/primary": {
384                     "name": "މައި މަގު"
385                 },
386                 "highway/residential": {
387                     "name": "މީހުުން ދިރިއުޅޭ މަގުތައް"
388                 },
389                 "highway/service": {
390                     "name": "ޚިދުމަތްދޭ މަގުތައް"
391                 },
392                 "highway/tertiary": {
393                     "name": "ބާރުބޮޑު މަގުތައް"
394                 },
395                 "highway/track": {
396                     "name": "ނުހަދާ މަގުތައް"
397                 },
398                 "highway/unclassified": {
399                     "name": "ފާހަަގަނުކުރެވޭ ކުދި މަގުތައް"
400                 },
401                 "landuse/aquaculture": {
402                     "name": "އެެކުއާކަލްޗަރ"
403                 },
404                 "landuse/cemetery": {
405                     "name": "ސަހަރާ"
406                 },
407                 "landuse/commercial": {
408                     "name": "ވިޔަފާރި ސަރަޙައްދު"
409                 },
410                 "landuse/farm": {
411                     "name": "ދަނޑުވެރި ސަރަޙައްދުތައް"
412                 },
413                 "landuse/farmland": {
414                     "name": "ދަނޑުވެރި ސަރަޙައްދުތައް"
415                 },
416                 "landuse/grass": {
417                     "name": "ވިނަގަނޑު"
418                 },
419                 "landuse/industrial": {
420                     "name": "ސިނާޢީ ސަރަޙައްދު"
421                 },
422                 "landuse/landfill": {
423                     "name": "ކުނި އުކާލާ ސަރަޙައްދު"
424                 },
425                 "landuse/military": {
426                     "name": "އަސްކަރީ ސަރަޙައްދު"
427                 },
428                 "landuse/residential": {
429                     "name": "މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދު"
430                 },
431                 "landuse/retail": {
432                     "name": "ވިޔަފާރި ސަރަޙައްދު"
433                 },
434                 "leisure/marina": {
435                     "name": "ޔޮޓު މެރީނާ"
436                 },
437                 "leisure/park": {
438                     "name": "ޕާރކުތައް"
439                 },
440                 "leisure/pitch/cricket": {
441                     "name": "ކްރިކެޓް ކުޅޭ ސަރަޙައްދު"
442                 },
443                 "leisure/sports_centre": {
444                     "name": "ކުުޅިވަރު މަރުކަޒު"
445                 },
446                 "leisure/stadium": {
447                     "name": "ސްޓޭޑިއަމް"
448                 },
449                 "man_made/bridge": {
450                     "name": "ފާލަން"
451                 },
452                 "man_made/pier": {
453                     "name": "ބަނދަރު"
454                 },
455                 "natural/bare_rock": {
456                     "name": "ފަރުބަދަ ފަދަ ތަންތަން"
457                 },
458                 "natural/beach": {
459                     "name": "މޫދު ސަރަޙައްދު"
460                 },
461                 "natural/coastline": {
462                     "name": "އައްސޭރިފަށް"
463                 },
464                 "natural/water": {
465                     "name": "ފެން"
466                 },
467                 "natural/water/lake": {
468                     "name": "ކޯރު"
469                 },
470                 "natural/water/pond": {
471                     "name": "ފެންގަނޑު"
472                 },
473                 "natural/wetland": {
474                     "name": "ޗަކަ ގަނޑު"
475                 },
476                 "natural/wood": {
477                     "name": "ޖަންގަލި"
478                 },
479                 "office/government": {
480                     "name": "ސަރުކާރު އޮފީސްތައް"
481                 },
482                 "office/travel_agent": {
483                     "name": "ޓްރެވެލް އޭޖެންސީ"
484                 },
485                 "place": {
486                     "name": "ތަނުގެ ނަން"
487                 },
488                 "place/city": {
489                     "name": "ސިިޓީ"
490                 },
491                 "place/island": {
492                     "name": "ރަށް"
493                 },
494                 "place/locality": {
495                     "name": "ރަށްްފުށު"
496                 },
497                 "place/town": {
498                     "name": "އަވަށް"
499                 },
500                 "point": {
501                     "name": "ލޮކޭޝަން ޕޮއިންޓް"
502                 },
503                 "power/line": {
504                     "name": "ކަރަންޓް ވިއުގަ"
505                 },
506                 "route/ferry": {
507                     "name": "ފެރީއަށްދާ މަގުތައް"
508                 },
509                 "shop": {
510                     "name": "ފިހާރަ"
511                 },
512                 "shop/car_repair": {
513                     "name": "ކާާރު ހަދައިދޭ ގަރާޖް"
514                 },
515                 "shop/hardware": {
516                     "name": "ހާރޑްވެއާރ ފިހާރަ"
517                 },
518                 "shop/mobile_phone": {
519                     "name": "މޯބައިލް ފޯނު ވިއްކާ ފިހާރަ"
520                 },
521                 "shop/supermarket": {
522                     "name": "ސުޕަރމާރކެޓް"
523                 },
524                 "shop/travel_agency": {
525                     "name": "ޓްރެވެލް އޭޖެންސީ"
526                 },
527                 "tourism/hotel": {
528                     "name": "ހޮޓާ"
529                 },
530                 "type/route/ferry": {
531                     "name": "ފެރީއަށްދާ މަގުތައް"
532                 },
533                 "waterway": {
534                     "name": "ކަނޑުމަގު"
535                 },
536                 "waterway/canal": {
537                     "name": "ކެނެލް"
538                 },
539                 "waterway/dock": {
540                     "name": "ބޯޓުފަހަރު ބަނދަރުކުރާ ސަރަޙައްދު"
541                 }
542             }
543         }
544     }
545 }