Merge branch 'master' into openid
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 vi: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Nội dung
11       diary_entry: 
12         language: Ngôn ngữ
13         latitude: Vĩ độ
14         longitude: Kinh độ
15         title: Tiêu đề
16         user: Người dùng
17       friend: 
18         friend: Người bạn
19         user: Người dùng
20       message: 
21         body: Nội dung
22         recipient: Người nhận
23         sender: Người gửi
24         title: Tiêu đề
25       trace: 
26         description: Miêu tả
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         name: Tên
30         public: Công khai
31         size: Kích cỡ
32         user: Người dùng
33         visible: Thấy được
34       user: 
35         active: Tích cực
36         description: Miêu tả
37         display_name: Tên Hiển thị
38         email: Thư điện tử
39         languages: Ngôn ngữ
40         pass_crypt: Mật khẩu
41     models: 
42       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
43       changeset: Bộ thay đổi
44       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
45       country: Quốc gia
46       diary_comment: Bình luận Nhật ký
47       diary_entry: Mục Nhật ký
48       friend: Người bạn
49       language: Ngôn ngữ
50       message: Thư
51       node: Nốt
52       node_tag: Thẻ Nốt
53       notifier: Trình báo
54       old_node: Nốt Cũ
55       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
56       old_relation: Quan hệ Cũ
57       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
58       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
59       old_way: Lối Cũ
60       old_way_node: Nốt Lối Cũ
61       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
62       relation: Quan hệ
63       relation_member: Thành viên Quan hệ
64       relation_tag: Thẻ Quan hệ
65       session: Phiên
66       trace: Tuyến đường
67       tracepoint: Điểm Tuyến đường
68       tracetag: Thẻ Tuyến đường
69       user: Người dùng
70       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
71       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
72       way: Lối
73       way_node: Nốt Lối
74       way_tag: Thẻ Lối
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
78     setup_user_auth: 
79       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
80       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
81   browse: 
82     changeset: 
83       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
84       changesetxml: Bộ thay đổi XML
85       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
86       feed: 
87         title: Bộ thay đổi {{id}}
88         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
89       osmchangexml: osmChange XML
90       title: Bộ thay đổi
91     changeset_details: 
92       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
93       bounding_box: "Hộp bao:"
94       box: hộp
95       closed_at: "Lúc Đóng:"
96       created_at: "Lúc Tạo:"
97       has_nodes: 
98         one: "Có {{count}} nốt sau:"
99         other: "Có {{count}} nốt sau:"
100       has_relations: 
101         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
102         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
103       has_ways: 
104         one: "Có {{count}} lối sau:"
105         other: "Có {{count}} lối sau:"
106       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
107       show_area_box: Hiện Hộp vùng
108     common_details: 
109       changeset_comment: "Miêu tả:"
110       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
111       edited_by: "Người Sửa đổi:"
112       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
113       version: "Phiên bản:"
114     containing_relation: 
115       entry: Quan hệ {{relation_name}}
116       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
117     map: 
118       deleted: Đã xóa
119       larger: 
120         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
121         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
122         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
123         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
124       loading: Đang tải…
125     navigation: 
126       all: 
127         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
128         next_node_tooltip: Node tiếp theo
129         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
130         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
131         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
132         prev_node_tooltip: Node trước
133         prev_relation_tooltip: Relation trước
134         prev_way_tooltip: Lối trước
135       user: 
136         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
137         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
138         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
139     node: 
140       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
141       download_xml: Tải xuống XML
142       edit: sửa đổi
143       node: Nốt
144       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
145       view_history: xem lịch sử
146     node_details: 
147       coordinates: "Tọa độ:"
148       part_of: "Trực thuộc:"
149     node_history: 
150       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
151       download_xml: Tải xuống XML
152       node_history: Lịch sử Nốt
153       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
154       view_details: xem chi tiết
155     not_found: 
156       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
157       type: 
158         changeset: bộ thay đổi
159         node: nốt
160         relation: quan hệ
161         way: lối
162     paging_nav: 
163       of: trong
164       showing_page: Đang hiện trang
165     relation: 
166       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
167       download_xml: Tải xuống XML
168       relation: Quan hệ
169       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
170       view_history: xem lịch sử
171     relation_details: 
172       members: "Thành viên:"
173       part_of: "Trực thuộc:"
174     relation_history: 
175       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
176       download_xml: Tải xuống XML
177       relation_history: Lịch sử Quan hệ
178       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
179       view_details: xem chi tiết
180     relation_member: 
181       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
182       type: 
183         node: Nốt
184         relation: Quan hệ
185         way: Lối
186     start: 
187       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
188       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
189     start_rjs: 
190       data_frame_title: Dữ liệu
191       data_layer_name: Dữ liệu
192       details: Chi tiết
193       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
194       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
195       hide_areas: Ẩn các khu vực
196       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
197       load_data: Tải Dữ liệu
198       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
199       loading: Đang tải…
200       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
201       object_list: 
202         api: Lấy vùng này dùng API
203         back: Liệt kê các đối tượng
204         details: Chi tiết
205         heading: Danh sách đối tượng
206         history: 
207           type: 
208             node: Nốt [[id]]
209             way: Lối [[id]]
210         selected: 
211           type: 
212             node: Nốt [[id]]
213             way: Lối [[id]]
214         type: 
215           node: Nốt
216           way: Lối
217       private_user: người bí mật
218       show_areas: Hiện các khu vực
219       show_history: Xem Lịch sử
220       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
221       wait: Xin chờ...
222       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
223     tag_details: 
224       tags: "Thẻ:"
225       wiki_link: 
226         key: Trang wiki miêu tả khóa {{key}}
227         tag: Trang wiki miêu tả thẻ {{key}}={{value}}
228       wikipedia_link: Bài {{page}} trên Wikipedia
229     timeout: 
230       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
231       type: 
232         changeset: bộ thay đổi
233         node: nốt
234         relation: quan hệ
235         way: lối
236     way: 
237       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
238       download_xml: Tải xuống XML
239       edit: sửa đổi
240       view_history: xem lịch sử
241       way: Lối
242       way_title: "Lối: {{way_name}}"
243     way_details: 
244       also_part_of: 
245         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
246         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
247       nodes: "Nốt:"
248       part_of: "Thuộc về:"
249     way_history: 
250       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
251       download_xml: Tải xuống XML
252       view_details: xem chi tiết
253       way_history: Lịch sử Lối
254       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
255   changeset: 
256     changeset: 
257       anonymous: Vô danh
258       big_area: (lớn)
259       no_comment: (không có)
260       no_edits: (không có thay đổi)
261       show_area_box: hiện hộp vùng
262       still_editing: (đang mở)
263       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
264     changeset_paging_nav: 
265       next: Sau »
266       previous: « Trước
267       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
268     changesets: 
269       area: Vùng
270       comment: Miêu tả
271       id: ID
272       saved_at: Lúc Lưu
273       user: Người dùng
274     list: 
275       description: Những thay đổi gần đây
276       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
277       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
278       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
279       heading: Các bộ thay đổi
280       heading_bbox: Các bộ thay đổi
281       heading_user: Các bộ thay đổi
282       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
283       title: Các bộ thay đổi
284       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
285       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
286       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
287     timeout: 
288       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
289   diary_entry: 
290     diary_comment: 
291       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
292       confirm: Xác nhận
293       hide_link: Ẩn bình luận này
294     diary_entry: 
295       comment_count: 
296         one: 1 bình luận
297         other: "{{count}} bình luận"
298       comment_link: Bình luận về mục này
299       confirm: Xác nhận
300       edit_link: Sửa đổi mục này
301       hide_link: Ẩn mục này
302       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
303       reply_link: Trả lời mục này
304     edit: 
305       body: "Nội dung:"
306       language: "Ngôn ngữ:"
307       latitude: "Vĩ độ:"
308       location: "Vị trí:"
309       longitude: "Kinh độ:"
310       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
311       save_button: Lưu
312       subject: "Tiêu đề:"
313       title: Sửa đổi mục nhật ký
314       use_map_link: sử dụng bản đồ
315     feed: 
316       all: 
317         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
318         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
319       language: 
320         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
321         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
322       user: 
323         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
324         title: Các mục nhật ký của {{user}}
325     list: 
326       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
327       new: Mục Nhật ký Mới
328       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
329       newer_entries: Mục Sau
330       no_entries: Chưa có mục nhật ký
331       older_entries: Mục Trước
332       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
333       title: Các Nhật ký Cá nhân
334       user_title: Nhật ký của {{user}}
335     location: 
336       edit: Sửa
337       location: "Vị trí:"
338       view: Xem
339     new: 
340       title: Mục Nhật ký Mới
341     no_such_entry: 
342       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
343       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
344       title: Mục nhật ký không tồn tại
345     no_such_user: 
346       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
347       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
348       title: Người dùng không tồn tại
349     view: 
350       leave_a_comment: Bình luận
351       login: Đăng nhập
352       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
353       save_button: Lưu
354       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
355       user_title: Nhật ký của {{user}}
356   editor: 
357     default: Mặc định (hiện là {{name}})
358     potlatch: 
359       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
360       name: Potlatch 1
361     potlatch2: 
362       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
363       name: Potlatch 2
364     remote: 
365       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
366       name: phần điều khiển từ xa
367   export: 
368     start: 
369       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
370       area_to_export: Vùng để Xuất
371       embeddable_html: HTML để Nhúng
372       export_button: Xuất
373       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
374       format: "Định dạng:"
375       format_to_export: Định dạng Xuất
376       image_size: Hình có Kích cỡ
377       latitude: "Vĩ độ:"
378       licence: Giấy phép
379       longitude: "Kinh độ:"
380       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
381       mapnik_image: Hình Mapnik
382       max: tối đa
383       options: Tùy chọn
384       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
385       osmarender_image: Hình Osmarender
386       output: Đầu ra
387       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
388       scale: Tỷ lệ
389       too_large: 
390         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
391         heading: Khu vực Lớn quá
392       zoom: Thu phóng
393     start_rjs: 
394       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
395       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
396       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
397       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
398       export: Xuất
399       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
400       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
401   geocoder: 
402     description: 
403       title: 
404         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
405         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
406         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
407       types: 
408         cities: Thành phố
409         places: Địa điểm
410         towns: Thị xã
411     description_osm_namefinder: 
412       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
413     direction: 
414       east: đông
415       north: bắc
416       north_east: đông bắc
417       north_west: tây bắc
418       south: nam
419       south_east: đông nam
420       south_west: tây nam
421       west: tây
422     distance: 
423       one: khoảng 1 km
424       other: khoảng {{count}} km
425       zero: không tới 1 km
426     results: 
427       more_results: Thêm kết quả
428       no_results: Không tìm thấy kết quả
429     search: 
430       title: 
431         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
432         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
433         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
434         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
435         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
436         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
437         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
438     search_osm_namefinder: 
439       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
440       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
441     search_osm_nominatim: 
442       prefix: 
443         amenity: 
444           airport: Sân bay
445           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
446           atm: Máy Rút tiền Tự động
447           auditorium: Phòng hội họp
448           bank: Ngân hàng
449           bar: Quán Rượu
450           bench: Ghế
451           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
452           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
453           brothel: Nhà chứa
454           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
455           bus_station: Trạm Xe buýt
456           cafe: Quán Cà phê
457           car_rental: Chỗ Mướn Xe
458           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
459           car_wash: Tiệm Rửa Xe
460           casino: Sòng bạc
461           cinema: Rạp phim
462           clinic: Phòng khám
463           club: Câu lạc bộ
464           college: Trường Cao đẳng
465           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
466           courthouse: Tòa
467           crematorium: Lò Hỏa táng
468           dentist: Nha sĩ
469           doctors: Bác sĩ
470           dormitory: Ký túc xá
471           drinking_water: Vòi Nước uống
472           driving_school: Trường Lái xe
473           embassy: Tòa Đại sứ
474           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
475           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
476           ferry_terminal: Trạm Phà
477           fire_hydrant: Vòi nước Máy
478           fire_station: Trạm Cứu hỏa
479           fountain: Vòi nước
480           fuel: Cây xăng
481           grave_yard: Nghĩa địa
482           gym: Nhà Thể dục
483           health_centre: Trung tâm Y tế
484           hospital: Bệnh viện
485           hotel: Khách sạn
486           ice_cream: Tiệm Kem
487           kindergarten: Tiểu học
488           library: Thư viện
489           market: Chợ
490           marketplace: Chợ phiên
491           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
492           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
493           nursery: Nhà trẻ
494           nursing_home: Viện Dưỡng lão
495           office: Văn phòng
496           park: Công viên
497           parking: Chỗ Đậu xe
498           pharmacy: Nhà thuốc
499           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
500           police: Cảnh sát
501           post_box: Hòm thư
502           post_office: Bưu điện
503           preschool: Trường Mầm non
504           prison: Nhà tù
505           pub: Quán rượu
506           public_building: Tòa nhà Công cộng
507           public_market: Chợ phiên
508           reception_area: Phòng Tiếp khách
509           restaurant: Nhà hàng
510           retirement_home: Nhà về hưu
511           sauna: Nhà Tắm hơi
512           school: Trường học
513           shelter: Nơi Trú ẩn
514           shop: Tiệm
515           shopping: Tiệm
516           studio: Studio
517           supermarket: Siêu thị
518           taxi: Taxi
519           telephone: Điện thoại Công cộng
520           theatre: Nhà hát
521           toilets: Vệ sinh
522           townhall: Thị sảnh
523           university: Trường Đại học
524           vending_machine: Máy Bán hàng
525           village_hall: Trụ sở Làng
526           waste_basket: Thùng rác
527           wifi: Điểm Truy cập Không dây
528           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
529         boundary: 
530           administrative: Biên giới Hành chính
531         building: 
532           apartments: Khối Căn hộ
533           bunker: Boong ke
534           chapel: Nhà nguyện
535           church: Nhà thờ
536           city_hall: Trụ sở Thành phố
537           commercial: Tòa nhà Thương mại
538           dormitory: Ký túc xá
539           entrance: Cửa vào
540           faculty: Tòa nhà Trường học
541           farm: Công trình Nông trại
542           garage: Ga ra
543           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
544           hotel: Khách sạn
545           house: Nhà ở
546           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
547           office: Tòa nhà Văn phòng
548           public: Tòa nhà Công cộng
549           residential: Nhà ở
550           retail: Tòa nhà Cửa hàng
551           school: Nhà trường
552           shop: Tiệm
553           stadium: Sân vận động
554           store: Tiệm
555           terrace: Thềm
556           tower: Tháp
557           train_station: Nhà ga
558           university: Tòa nhà Đại học
559         highway: 
560           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
561           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
562           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
563           byway: Đường mòn Đa mốt
564           construction: Đường Đang Xây
565           cycleway: Đường Xe đạp
566           distance_marker: Cây số
567           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
568           footway: Đường bộ
569           ford: Khúc Sông Cạn
570           gate: Cổng
571           living_street: Đường Hàng xóm
572           minor: Đường Nhỏ
573           motorway: Đường Cao tốc
574           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
575           motorway_link: Đường Cao tốc
576           path: Lối
577           pedestrian: Đường bộ Lớn
578           platform: Sân ga
579           primary: Đường Chính
580           primary_link: Đường Chính
581           raceway: Đường đua
582           residential: Đường Nhà ở
583           road: Đường
584           secondary: Đường Lớn
585           secondary_link: Đường Lớn
586           service: Đường phụ
587           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
588           steps: Cầu thang
589           stile: Cửa xoay
590           tertiary: Đường Lớn
591           track: Đường mòn
592           trail: Đường mòn
593           trunk: Xa lộ
594           trunk_link: Xa lộ
595           unclassified: Đường Không Phân loại
596           unsurfaced: Đường Không Lát
597         historic: 
598           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
599           battlefield: Chiến trường
600           boundary_stone: Mốc Biên giới
601           building: Tòa nhà
602           castle: Lâu đài
603           church: Nhà thờ
604           house: Nhà ở
605           icon: Thánh tượng
606           manor: Trang viên
607           memorial: Đài Tưởng niệm
608           mine: Mỏ
609           monument: Đài Kỷ niệm
610           museum: Bảo tàng
611           ruins: Tàn tích
612           tower: Tháp
613           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
614           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
615           wreck: Xác Tàu Đắm
616         landuse: 
617           allotments: Khu Vườn Gia đình
618           basin: Lưu vực
619           cemetery: Nghĩa địa
620           commercial: Khu vực Thương mại
621           conservation: Bảo tồn
622           construction: Công trường Xây dựng
623           farm: Trại
624           farmland: Trại
625           farmyard: Sân Trại
626           forest: Rừng Trồng Cây
627           grass: Cỏ
628           industrial: Khu vực Công nghiệp
629           landfill: Nơi Đổ Rác
630           meadow: Đồng cỏ
631           military: Khu vực Quân sự
632           mine: Mỏ
633           mountain: Núi
634           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
635           park: Công viên
636           piste: Đường Trượt tuyết
637           plaza: Quảng trường
638           quarry: Mỏ Đá
639           railway: Đường sắt
640           recreation_ground: Sân chơi
641           reservoir: Bể nước
642           residential: Khu vực Nhà ở
643           retail: Khu vực Buôn bán
644           vineyard: Vườn Nho
645           wetland: Đầm lầy
646           wood: Rừng
647         leisure: 
648           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
649           common: Đất Công
650           fishing: Hồ Đánh cá
651           garden: Vườn
652           golf_course: Sân Golf
653           ice_rink: Sân băng
654           marina: Bến tàu
655           miniature_golf: Golf Nhỏ
656           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
657           park: Công viên
658           pitch: Bãi Thể thao
659           playground: Sân chơi
660           recreation_ground: Sân Giải trí
661           slipway: Bến tàu
662           sports_centre: Trung tâm Thể thao
663           stadium: Sân vận động
664           swimming_pool: Hồ Bơi
665           track: Đường Chạy
666           water_park: Công viên Nước
667         natural: 
668           bay: Vịnh
669           beach: Bãi biển
670           cape: Mũi đất
671           cave_entrance: Cửa vào Hang
672           channel: Eo biển
673           cliff: Vách đá
674           coastline: Bờ biển
675           crater: Miệng Núi
676           fell: Đồi đá
677           fjord: Vịnh hẹp
678           geyser: Mạch nước Phun
679           glacier: Sông băng
680           heath: Bãi Hoang
681           hill: Đồi
682           island: Đảo
683           land: Đất
684           marsh: Đầm lầy
685           moor: Truông
686           mud: Bùn
687           peak: Đỉnh
688           point: Mũi đất
689           reef: Rạn san hô
690           ridge: Luống đất
691           river: Sông
692           rock: Đá
693           scree: Bãi Đá
694           scrub: Đất Bụi rậm
695           shoal: Bãi cạn
696           spring: Suối
697           strait: Eo biển
698           tree: Cây
699           valley: Thung lũng
700           volcano: Núi lửa
701           water: Nước
702           wetland: Đầm lầy
703           wetlands: Đầm lầy
704           wood: Rừng
705         place: 
706           airport: Sân bay
707           city: Thành phố
708           country: Quốc gia
709           county: Quận hạt
710           farm: Trại
711           hamlet: Xóm
712           house: Nhà ở
713           houses: Dãy Nhà
714           island: Đảo
715           islet: Đảo Nhỏ
716           locality: Địa phương
717           moor: Truông
718           municipality: Đô thị
719           postcode: Mã Bưu điện
720           region: Miền
721           sea: Biển
722           state: Tỉnh bang
723           subdivision: Hàng xóm
724           suburb: Ngoại ô
725           town: Thị xã/trấn
726           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
727           village: Làng
728         railway: 
729           abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
730           construction: Đường sắt Đang Xây
731           disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
732           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
733           funicular: Đường sắt Leo núi
734           halt: Ga Xép
735           historic_station: Nhà ga Lịch sử
736           junction: Ga Đầu mối
737           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
738           light_rail: Đường sắt Nhẹ
739           monorail: Đường Một Ray
740           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
741           platform: Ke ga
742           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
743           spur: Đường sắt Phụ
744           station: Nhà ga
745           subway: Trạm Xe điện Ngầm
746           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
747           switch: Ghi Đường sắt
748           tram: Đường Xe điện
749           tram_stop: Ga Xép Điện
750           yard: Sân ga
751         shop: 
752           alcohol: Tiệm Rượu
753           apparel: Tiệm May mặc
754           art: Tiệm Nghệ phẩm
755           bakery: Tiệm Bánh
756           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
757           beverages: Tiệm Đồ uống
758           bicycle: Tiệm Xe đạp
759           books: Tiệm Sách
760           butcher: Tiệm Thịt
761           car: Tiệm Xe hơi
762           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
763           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
764           car_repair: Tiệm Sửa Xe
765           carpet: Tiệm Thảm
766           charity: Cửa hàng Từ thiện
767           chemist: Nhà thuốc
768           clothes: Tiệm Quần áo
769           computer: Tiệm Máy tính
770           confectionery: Tiệm Kẹo
771           convenience: Tiệm Tập hóa
772           copyshop: Tiệm In ấn
773           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
774           department_store: Cửa hàng Bách hóa
775           discount: Cửa hàng Giảm giá
776           doityourself: Tiệm Ngũ kim
777           drugstore: Nhà thuốc
778           dry_cleaning: Hấp tẩy
779           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
780           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
781           farm: Tiệm Nông cụ
782           fashion: Tiệm Thời trang
783           fish: Tiệm Cá
784           florist: Tiệm Hoa
785           food: Tiệm Thực phẩm
786           funeral_directors: Nhà tang lễ
787           furniture: Tiệm Đồ đạc
788           gallery: Thư viện Ảnh
789           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
790           general: Tiệm Đồ
791           gift: Tiệm Quà tặng
792           greengrocer: Tiệm Rau
793           grocery: Tiệm Tạp phẩm
794           hairdresser: Tiệm Làm tóc
795           hardware: Tiệm Ngũ kim
796           insurance: Bảo hiểm
797           jewelry: Tiệm Kim hoàn
798           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
799           mall: Trung tâm Mua sắm
800           market: Chợ
801           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
802           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
803           music: Tiệm Nhạc
804           newsagent: Tiệm Báo
805           optician: Tiệm Kính mắt
806           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
807           pet: Tiệm Vật nuôi
808           photo: Tiệm Rửa Hình
809           salon: Tiệm Làm tóc
810           shoes: Tiệm Giày
811           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
812           sports: Tiệm Thể thao
813           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
814           supermarket: Siêu thị
815           toys: Tiệm Đồ chơi
816           travel_agency: Văn phòng Du lịch
817           video: Tiệm Phim
818           wine: Tiệm Rượu
819         tourism: 
820           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
821           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
822           attraction: Nơi Du lịch
823           bed_and_breakfast: Nhà trọ
824           cabin: Túp lều
825           camp_site: Nơi Cắm trại
826           chalet: Nhà ván
827           guest_house: Nhà khách
828           hostel: Nhà trọ
829           hotel: Khách sạn
830           information: Thông tin
831           lean_to: Nhà chái
832           motel: Khách sạn Dọc đường
833           museum: Bảo tàng
834           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
835           theme_park: Công viên Giải trí
836           valley: Thung lũng
837           viewpoint: Thắng cảnh
838           zoo: Vườn thú
839         waterway: 
840           boatyard: Bãi Thuyền
841           canal: Kênh
842           connector: Đường thủy Nối
843           dam: Đập
844           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
845           ditch: Mương
846           dock: Vũng tàu
847           drain: Cống
848           lock: Âu tàu
849           rapids: Thác ghềnh
850           river: Sông
851           riverbank: Bờ sông
852           stream: Dòng suối
853           wadi: Dòng sông Vào mùa
854           waterfall: Thác
855           weir: Đập Cột nước Thấp
856   javascripts: 
857     map: 
858       base: 
859         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
860         mapnik: Mapnik
861         noname: Không tên
862         osmarender: Osmarender
863       overlays: 
864         maplint: Maplint
865     site: 
866       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
867       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
868       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
869       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
870       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
871       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
872   layouts: 
873     community_blogs: Blog của Cộng đồng
874     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
875     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
876     documentation: Tài liệu
877     documentation_title: Tài liệu về dự án
878     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
879     donate_link_text: quyên góp
880     edit: Sửa đổi
881     edit_with: Sửa đổi dùng {{editor}}
882     export: Xuất
883     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
884     foundation: Quỹ OpenStreetMap
885     foundation_title: Quỹ Hỗ trợ OpenStreetMap
886     gps_traces: Tuyến đường GPS
887     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
888     help: Trợ giúp
889     help_centre: Trung tâm Trợ giúp
890     help_title: Trang trợ giúp của dự án
891     history: Lịch sử
892     home: nhà
893     home_tooltip: Về vị trí nhà
894     inbox: hộp thư ({{count}})
895     inbox_tooltip: 
896       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
897       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
898       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
899     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
900     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
901     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
902     intro_3_partners: wiki
903     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
904     license: 
905       alt: CC BY-SA 2.0
906       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
907     log_in: đăng nhập
908     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
909     logo: 
910       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
911     logout: đăng xuất
912     logout_tooltip: Đăng xuất
913     make_a_donation: 
914       text: Quyên góp
915       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
916     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
917     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
918     sign_up: đăng ký
919     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
920     sotm2011: Mời tham dự Hội nghị OpenStreetMap 2011, Tình trạng Bản đồ, 9–11 tháng 9 tại Denver!
921     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
922     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
923     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
924     view: Xem
925     view_tooltip: Xem bản đồ
926     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
927     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
928     wiki: Wiki
929     wiki_title: Trang wiki của dự án
930     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
931   license_page: 
932     foreign: 
933       english_link: nguyên bản tiếng Anh
934       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang {{english_original_link}}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
935       title: Thông tin về bản dịch này
936     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>).</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
937     native: 
938       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
939       native_link: bản dịch tiếng Việt
940       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về {{native_link}} của trang này hoặc {{mapping_link}} thay vì đọc mãi.
941       title: Giới thiệu về trang này
942   message: 
943     delete: 
944       deleted: Đã xóa thư
945     inbox: 
946       date: Ngày
947       from: Từ
948       my_inbox: Hộp thư đến
949       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
950       outbox: đã gửi
951       people_mapping_nearby: những người ở gần
952       subject: Tiêu đề
953       title: Hộp thư
954       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
955     mark: 
956       as_read: Thư đã đọc
957       as_unread: Thư chưa đọc
958     message_summary: 
959       delete_button: Xóa
960       read_button: Đánh dấu là đã đọc
961       reply_button: Trả lời
962       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
963     new: 
964       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
965       body: Nội dung
966       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
967       message_sent: Thư đã gửi
968       send_button: Gửi
969       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
970       subject: Tiêu đề
971       title: Gửi thư
972     no_such_message: 
973       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
974       heading: Thư không tồn tại
975       title: Thư không tồn tại
976     no_such_user: 
977       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
978       heading: Người dùng không tồn tại
979       title: Người dùng không tồn tại
980     outbox: 
981       date: Ngày
982       inbox: thư đến
983       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
984       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
985       outbox: thư đã gửi
986       people_mapping_nearby: những người ở gần
987       subject: Tiêu đề
988       title: Hộp thư đã gửi
989       to: Tới
990       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
991     read: 
992       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
993       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
994       date: Ngày
995       from: Từ
996       reading_your_messages: Đọc thư
997       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
998       reply_button: Trả lời
999       subject: Tiêu đề
1000       title: Đọc thư
1001       to: Tới
1002       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1003       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1004     reply: 
1005       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1006     sent_message_summary: 
1007       delete_button: Xóa
1008   notifier: 
1009     diary_comment_notification: 
1010       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
1011       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
1012       hi: Chào {{to_user}},
1013       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1014     email_confirm: 
1015       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1016     email_confirm_html: 
1017       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1018       greeting: Chào bạn,
1019       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
1020     email_confirm_plain: 
1021       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1022       greeting: Chào bạn,
1023       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
1024       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
1025     friend_notification: 
1026       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
1027       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1028       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
1029       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
1030     gpx_notification: 
1031       and_no_tags: và không có thẻ
1032       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1033       failure: 
1034         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1035         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1036         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1037         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1038         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1039       greeting: Chào bạn,
1040       success: 
1041         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
1042         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1043       with_description: với miêu tả
1044       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1045     lost_password: 
1046       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1047     lost_password_html: 
1048       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1049       greeting: Chào bạn,
1050       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1051     lost_password_plain: 
1052       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1053       greeting: Chào bạn,
1054       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1055       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
1056     message_notification: 
1057       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
1058       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
1059       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
1060       hi: Chào {{to_user}},
1061     signup_confirm: 
1062       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
1063     signup_confirm_html: 
1064       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1065       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1066       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1067       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1068       greeting: Chào bạn!
1069       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1070       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
1071       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
1072       more_videos_here: thêm video tại đây
1073       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1074       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1075       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1076     signup_confirm_plain: 
1077       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1078       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1079       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
1080       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1081       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
1082       current_user_2: "tại:"
1083       greeting: Chào bạn!
1084       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1085       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1086       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1087       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1088       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1089       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1090       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
1091       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1092       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1093       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1094   oauth: 
1095     oauthorize: 
1096       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1097       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1098       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1099       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1100       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1101       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1102       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1103       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1104     revoke: 
1105       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
1106   oauth_clients: 
1107     create: 
1108       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1109     destroy: 
1110       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1111     edit: 
1112       submit: Sửa đổi
1113       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1114     form: 
1115       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1116       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1117       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1118       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1119       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1120       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1121       callback_url: URL Gọi lại
1122       name: Tên
1123       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1124       required: Bắt buộc
1125       support_url: URL Trợ giúp
1126       url: URL Trang chủ Chương trình
1127     index: 
1128       application: Tên Chương trình
1129       issued_at: Lúc Cho phép
1130       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1131       my_apps: Trình khách của Tôi
1132       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1133       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1134       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1135       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1136       revoke: Thu hồi!
1137       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1138     new: 
1139       submit: Đăng ký
1140       title: Đăng ký chương trình mới
1141     not_found: 
1142       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
1143     show: 
1144       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1145       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1146       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1147       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1148       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1149       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1150       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1151       authorize_url: "Cho phép URL:"
1152       edit: Sửa đổi Chi tiết
1153       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1154       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1155       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1156       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1157       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
1158       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1159     update: 
1160       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1161   site: 
1162     edit: 
1163       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1164       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1165       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1166       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1167       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
1168       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1169       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1170       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1171       user_page_link: trang cá nhân
1172     index: 
1173       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1174       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1175       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1176       license: 
1177         license_name: Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0
1178         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
1179         project_name: Dự án OpenStreetMap
1180       permalink: Liên kết Thường trực
1181       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1182       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1183     key: 
1184       map_key: Chú giải
1185       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1186       table: 
1187         entry: 
1188           admin: Biên giới hành chính
1189           allotments: Khu vườn gia đình
1190           apron: 
1191             - Sân đậu máy bay
1192             - nhà ga hành khách
1193           bridge: Đường rắn = cầu
1194           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1195           brownfield: Sân để trống
1196           building: Kiến trúc quan trọng
1197           byway: Đường mòn đa mốt
1198           cable: 
1199             - Đường xe cáp
1200             - ski lift
1201           cemetery: Nghĩa địa
1202           centre: Trung tâm thể thao
1203           commercial: Khu vực thương mại
1204           common: 
1205             - Đất công
1206             - bãi cỏ
1207           construction: Đường đang xây
1208           cycleway: Đường xe đạp
1209           destination: Chỉ giao thông địa phương
1210           farm: Ruộng
1211           footway: Đường đi bộ
1212           forest: Rừng trồng cây
1213           golf: Sân golf
1214           heathland: Vùng cây bụi
1215           industrial: Khu vực công nghiệp
1216           lake: 
1217             - Hồ
1218             - bể nước
1219           military: Khu vực quân sự
1220           motorway: Đường cao tốc
1221           park: Công viên
1222           permissive: Đường cho phép
1223           pitch: Sân thể thao
1224           primary: Đường chính
1225           private: Đường riêng
1226           rail: Đường sắt
1227           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1228           resident: Khu vực nhà ở
1229           retail: Khu vực buôn bán
1230           runway: 
1231             - Đường băng
1232             - đường lăn
1233           school: 
1234             - Trường học
1235             - đại học
1236           secondary: Đường lớn
1237           station: Nhà ga
1238           subway: Đường ngầm
1239           summit: 
1240             - Đỉnh núi
1241             - đồi
1242           tourist: Nơi du lịch
1243           track: Đường mòn
1244           tram: 
1245             - Đường sắt nhẹ
1246             - xe điện
1247           trunk: Xa lộ
1248           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1249           unclassified: Đường không phân loại
1250           unsurfaced: Đường không lát
1251           wood: Rừng
1252     search: 
1253       search: Tìm kiếm
1254       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1255       submit_text: Đi
1256       where_am_i: Tôi ở đâu?
1257       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1258     sidebar: 
1259       close: Đóng
1260       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1261   time: 
1262     formats: 
1263       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1264   trace: 
1265     create: 
1266       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1267       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1268     delete: 
1269       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1270     edit: 
1271       description: "Miêu tả:"
1272       download: tải về
1273       edit: sửa đổi
1274       filename: "Tên tập tin:"
1275       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1276       map: bản đồ
1277       owner: "Tác giả:"
1278       points: "Số nốt:"
1279       save_button: Lưu các Thay đổi
1280       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1281       tags: "Thẻ:"
1282       tags_help: dấu phẩy phân cách
1283       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1284       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1285       visibility: "Mức độ truy cập:"
1286       visibility_help: có nghĩa là gì?
1287       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1288     list: 
1289       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1290       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1291       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1292       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1293     make_public: 
1294       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1295     no_such_user: 
1296       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1297       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1298       title: Người dùng không tồn tại
1299     offline: 
1300       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1301       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1302     offline_warning: 
1303       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1304     trace: 
1305       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1306       by: bởi
1307       count_points: "{{count}} nốt"
1308       edit: sửa đổi
1309       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1310       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1311       in: trong
1312       map: bản đồ
1313       more: thêm
1314       pending: CHƯA XỬ
1315       private: RIÊNG
1316       public: CÔNG KHAI
1317       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1318       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1319       view_map: Xem Bản đồ
1320     trace_form: 
1321       description: Miêu tả
1322       help: Trợ giúp
1323       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1324       tags: Thẻ
1325       tags_help: dấu phẩy phân cách
1326       upload_button: Tải lên
1327       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1328       visibility: "Mức độ truy cập:"
1329       visibility_help: có nghĩa là gì?
1330       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1331     trace_header: 
1332       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1333       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1334       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1335       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1336       your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn
1337     trace_optionals: 
1338       tags: Thẻ
1339     trace_paging_nav: 
1340       next: Sau »
1341       previous: « Trước
1342       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1343     view: 
1344       delete_track: Xóa tuyến đường này
1345       description: "Miêu tả:"
1346       download: tải về
1347       edit: sửa đổi
1348       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1349       filename: "Tên tập tin:"
1350       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1351       map: bản đồ
1352       none: Không có
1353       owner: "Tác giả:"
1354       pending: CHƯA XỬ
1355       points: "Số nốt:"
1356       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1357       tags: "Thẻ:"
1358       title: Xem tuyến đường {{name}}
1359       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1360       uploaded: "Lúc tải lên:"
1361       visibility: "Mức độ truy cập:"
1362     visibility: 
1363       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1364       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1365       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1366       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1367   user: 
1368     account: 
1369       contributor terms: 
1370         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1371         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1372         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1373         link text: có nghĩa là gì?
1374         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1375         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1376       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1377       delete image: Xóa hình hiện dùng
1378       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1379       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1380       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1381       home location: "Vị trí Nhà:"
1382       image: "Hình:"
1383       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1384       keep image: Giữ hình hiện dùng
1385       latitude: "Vĩ độ:"
1386       longitude: "Kinh độ:"
1387       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1388       my settings: Tùy chọn
1389       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1390       new image: Thêm hình
1391       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1392       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1393       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1394       profile description: "Tự giới thiệu:"
1395       public editing: 
1396         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1397         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1398         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1399         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1400         enabled link text: có nghĩa là gì?
1401         heading: "Sửa đổi công khai:"
1402       public editing note: 
1403         heading: Sửa đổi công khai
1404         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1405       replace image: Thay hình hiện dùng
1406       return to profile: Trở về trang cá nhân
1407       save changes button: Lưu các Thay đổi
1408       title: Chỉnh sửa tài khoản
1409       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1410     confirm: 
1411       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1412       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1413       button: Xác nhận
1414       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1415       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1416       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="{{reconfirm}}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1417       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1418       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1419     confirm_email: 
1420       button: Xác nhận
1421       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1422       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1423       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1424       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1425     confirm_resend: 
1426       failure: Không tìm thấy người dùng {{name}}.
1427       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến {{email}}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1428     filter: 
1429       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1430     go_public: 
1431       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1432     list: 
1433       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1434       empty: Không tìm thấy người dùng.
1435       heading: Người dùng
1436       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1437       showing: 
1438         one: Trang {{page}} ({{first_item}} trên tổng {{items}})
1439         other: Trang {{page}} ({{first_item}}–{{last_item}} trên tổng {{items}})
1440       summary: "{{name}} do {{ip_address}} mở ngày {{date}}"
1441       summary_no_ip: "{{name}} mở ngày {{date}}"
1442       title: Người dùng
1443     login: 
1444       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="{{reconfirm}}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1445       account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.
1446       already have: Đã có một tài khoản OpenStreetMap? Xin vui lòng đăng nhập.
1447       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1448       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1449       create_account: mở tài khoản
1450       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1451       heading: Đăng nhập
1452       login_button: Đăng nhập
1453       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1454       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1455       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
1456       password: "Mật khẩu:"
1457       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1458       register now: Đăng ký ngay
1459       remember: "Nhớ tôi:"
1460       title: Đăng nhập
1461       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1462       webmaster: chủ trang
1463     logout: 
1464       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1465       logout_button: Đăng xuất
1466       title: Đăng xuất
1467     lost_password: 
1468       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1469       heading: Quên mất Mật khẩu?
1470       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1471       new password button: Đặt lại mật khẩu
1472       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1473       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1474       title: Quên mất mật khẩu
1475     make_friend: 
1476       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1477       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1478       success: "{{name}} mới là người bạn."
1479     new: 
1480       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1481       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1482       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1483       continue: Tiếp tục
1484       display name: "Tên hiển thị:"
1485       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1486       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1487       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1488       flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến {{email}}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1489       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1490       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1491       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1492       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1493       password: "Mật khẩu:"
1494       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1495       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="{{url}}">trang wiki này</a>.
1496       title: Mở tài khoản
1497     no_such_user: 
1498       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1499       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1500       title: Người dùng không tồn tại
1501     popup: 
1502       friend: Người bạn
1503       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1504       your location: Vị trí của bạn
1505     remove_friend: 
1506       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1507       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1508     reset_password: 
1509       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1510       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1511       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1512       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1513       password: "Mật khẩu:"
1514       reset: Đặt lại Mật khẩu
1515       title: Đặt lại mật khẩu
1516     set_home: 
1517       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1518     suspended: 
1519       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1520       heading: Tài khoản bị Cấm
1521       title: Tài khoản bị Cấm
1522       webmaster: chủ trang
1523     terms: 
1524       agree: Chấp nhận
1525       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1526       consider_pd_why: có nghĩa là gì?
1527       decline: Từ chối
1528       heading: Điều kiện đóng góp
1529       legale_names: 
1530         france: Pháp
1531         italy: Ý
1532         rest_of_world: Các nước khác
1533       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1534       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1535       title: Điều kiện đóng góp
1536       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1537     view: 
1538       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1539       add as friend: thêm là người bạn
1540       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1541       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1542       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1543       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1544       confirm: Xác nhận
1545       confirm_user: xác nhận người dùng này
1546       create_block: cấm người dùng này
1547       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1548       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1549       delete_user: xóa tài khoản này
1550       description: Miêu tả
1551       diary: nhật ký
1552       edits: đóng góp
1553       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1554       hide_user: ẩn tài khoản này
1555       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1556       km away: cách {{count}} km
1557       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây {{ago}}:"
1558       m away: cách {{count}} m
1559       mapper since: "Tham gia:"
1560       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1561       my diary: nhật ký của tôi
1562       my edits: đóng góp của tôi
1563       my settings: tùy chọn
1564       my traces: tuyến đường của tôi
1565       nearby users: Người dùng khác ở gần
1566       new diary entry: mục nhật ký mới
1567       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1568       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1569       oauth settings: thiết lập OAuth
1570       remove as friend: dời người bạn
1571       role: 
1572         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1573         grant: 
1574           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1575           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1576         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1577         revoke: 
1578           administrator: Rút quyền quản lý viên
1579           moderator: Rút quyền điều hành viên
1580       send message: gửi thư
1581       settings_link_text: tùy chọn
1582       spam score: "Điểm số Spam:"
1583       status: "Trạng thái:"
1584       traces: tuyến đường
1585       unhide_user: hiện tài khoản này
1586       user location: Vị trí của người dùng
1587       your friends: Người bạn của bạn
1588   user_block: 
1589     blocks_by: 
1590       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1591       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1592       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1593     blocks_on: 
1594       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1595       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1596       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1597     create: 
1598       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1599       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1600       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1601     edit: 
1602       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1603       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1604       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1605       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1606       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1607       show: Xem tác vụ cấm này
1608       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1609       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1610     filter: 
1611       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1612       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1613       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1614     helper: 
1615       time_future: Hết hạn {{time}}.
1616       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1617       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1618     index: 
1619       empty: Chưa ai bị cấm.
1620       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1621       title: Người dùng bị cấm
1622     model: 
1623       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1624       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1625     new: 
1626       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1627       heading: Cấm {{name}}
1628       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1629       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1630       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1631       submit: Cấm người dùng
1632       title: Cấm {{name}}
1633       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1634       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1635     not_found: 
1636       back: Trở về trang đầu
1637       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1638     partial: 
1639       confirm: Bạn có chắc không?
1640       creator_name: Người cấm
1641       display_name: Người bị cấm
1642       edit: Sửa đổi
1643       not_revoked: (không bị hủy)
1644       reason: Lý do cấm
1645       revoke: Bỏ cấm!
1646       revoker_name: Người bỏ cấm
1647       show: Hiện
1648       status: Trạng thái
1649     period: "{{count}} giờ"
1650     revoke: 
1651       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1652       flash: Đã bỏ cấm.
1653       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1654       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1655       revoke: Bỏ cấm!
1656       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1657       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1658     show: 
1659       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1660       confirm: Bạn có chắc không?
1661       edit: Sửa đổi
1662       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1663       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1664       reason: "Lý do cấm:"
1665       revoke: Bỏ cấm!
1666       revoker: "Người bỏ cấm:"
1667       show: Hiện
1668       status: Trạng thái
1669       time_future: Hết hạn {{time}}
1670       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1671       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1672     update: 
1673       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1674       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1675   user_role: 
1676     filter: 
1677       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1678       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1679       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1680       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1681     grant: 
1682       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1683       confirm: Xác nhận
1684       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1685       heading: Xác nhận cấp vai trò
1686       title: Xác nhận cấp vai trò
1687     revoke: 
1688       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1689       confirm: Xác nhận
1690       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1691       heading: Xác nhận rút vai trò
1692       title: Xác nhận rút vai trò