Merge remote-tracking branch 'openstreetmap/pull/1120'
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Dinhxuanduyet
5 # Author: KhangND
6 # Author: Minh Nguyen
7 # Author: Nemo bis
8 # Author: Ninomax
9 # Author: Ruila
10 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
11 ---
12 vi:
13   time:
14     formats:
15       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
16       blog: '%d tháng %m năm %Y'
17   activerecord:
18     models:
19       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
20       changeset: Bộ thay đổi
21       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
22       country: Quốc gia
23       diary_comment: Bình luận Nhật ký
24       diary_entry: Mục Nhật ký
25       friend: Người bạn
26       language: Ngôn ngữ
27       message: Thư
28       node: Nốt
29       node_tag: Thẻ Nốt
30       notifier: Trình báo
31       old_node: Nốt Cũ
32       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
33       old_relation: Quan hệ Cũ
34       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
35       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
36       old_way: Lối Cũ
37       old_way_node: Nốt Lối Cũ
38       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
39       relation: Quan hệ
40       relation_member: Thành viên Quan hệ
41       relation_tag: Thẻ Quan hệ
42       session: Phiên
43       trace: Tuyến đường
44       tracepoint: Điểm Tuyến đường
45       tracetag: Thẻ Tuyến đường
46       user: Người dùng
47       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
48       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
49       way: Lối
50       way_node: Nốt Lối
51       way_tag: Thẻ Lối
52     attributes:
53       diary_comment:
54         body: Nội dung
55       diary_entry:
56         user: Người dùng
57         title: Tiêu đề
58         latitude: Vĩ độ
59         longitude: Kinh độ
60         language: Ngôn ngữ
61       friend:
62         user: Người dùng
63         friend: Người bạn
64       trace:
65         user: Người dùng
66         visible: Thấy được
67         name: Tên
68         size: Kích cỡ
69         latitude: Vĩ độ
70         longitude: Kinh độ
71         public: Công khai
72         description: Miêu tả
73       message:
74         sender: Người gửi
75         title: Tiêu đề
76         body: Nội dung
77         recipient: Người nhận
78       user:
79         email: Thư điện tử
80         active: Tích cực
81         display_name: Tên Hiển thị
82         description: Miêu tả
83         languages: Ngôn ngữ
84         pass_crypt: Mật khẩu
85   editor:
86     default: Mặc định (hiện là %{name})
87     potlatch:
88       name: Potlatch 1
89       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
90     id:
91       name: iD
92       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
93     potlatch2:
94       name: Potlatch 2
95       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
96     remote:
97       name: phần điều khiển từ xa
98       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
99   browse:
100     created: Tạo
101     closed: Đóng
102     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
103     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
104     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
105     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
106     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
107     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
108     version: Phiên bản
109     in_changeset: Bộ thay đổi
110     anonymous: vô danh
111     no_comment: (không miêu tả)
112     part_of: Trực thuộc
113     download_xml: Tải về XML
114     view_history: Xem Lịch sử
115     view_details: Xem Chi tiết
116     location: 'Vị trí:'
117     changeset:
118       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
119       belongs_to: Tác giả
120       node: Các nốt (%{count})
121       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
122       way: Các lối (%{count})
123       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
124       relation: Các quan hệ (%{count})
125       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
126       comment: Bình luận (%{count})
127       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
128         đây %{when}</abbr>
129       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
130       changesetxml: Bộ thay đổi XML
131       osmchangexml: osmChange XML
132       feed:
133         title: Bộ thay đổi %{id}
134         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
135       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
136       discussion: Thảo luận
137     node:
138       title: 'Nốt: %{name}'
139       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
140     way:
141       title: 'Lối: %{name}'
142       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
143       nodes: Các nốt
144       also_part_of:
145         one: trực thuộc lối %{related_ways}
146         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
147     relation:
148       title: 'Quan hệ: %{name}'
149       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
150       members: Các thành viên
151     relation_member:
152       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
153       type:
154         node: Nốt
155         way: Lối
156         relation: Quan hệ
157     containing_relation:
158       entry: Quan hệ %{relation_name}
159       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
160     not_found:
161       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
162       type:
163         node: nốt
164         way: lối
165         relation: quan hệ
166         changeset: bộ thay đổi
167         note: ghi chú
168     timeout:
169       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
170       type:
171         node: nốt
172         way: lối
173         relation: quan hệ
174         changeset: bộ thay đổi
175         note: ghi chú
176     redacted:
177       redaction: Dãy ẩn %{id}
178       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
179         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
180       type:
181         node: nốt
182         way: lối
183         relation: quan hệ
184     start_rjs:
185       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
186         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
187         bộ dữ liệu này?
188       load_data: Tải Dữ liệu
189       loading: Đang tải…
190     tag_details:
191       tags: Thẻ
192       wiki_link:
193         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
194         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
195       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
196       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
197       telephone_link: Gọi %{phone_number}
198     note:
199       title: 'Ghi chú: %{id}'
200       new_note: Ghi chú Mới
201       description: Miêu tả
202       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
203       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
204       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
205       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
206       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
207       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
208       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
209         %{when}</abbr>
210       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
211       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
212         %{when}</abbr>
213       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
214       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
215       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
216     query:
217       title: Thăm dò Yếu tố
218       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
219       nearby: Yếu tố lân cận
220       enclosing: Yếu tố bao gồm
221   changeset:
222     changeset_paging_nav:
223       showing_page: Trang %{page}
224       next: Sau »
225       previous: « Trước
226     changeset:
227       anonymous: Vô danh
228       no_edits: (không có thay đổi)
229       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
230     changesets:
231       id: ID
232       saved_at: Lúc Lưu
233       user: Người dùng
234       comment: Miêu tả
235       area: Vùng
236     list:
237       title: Các bộ thay đổi
238       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
239       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
240       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
241       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
242       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
243       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
244       no_more: Hết bộ thay đổi.
245       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
246       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
247       load_more: Tải tiếp
248     timeout:
249       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
250     rss:
251       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
252       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
253       comment: 'Bình luận mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
254       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
255       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
256       full: Thảo luận đầy đủ
257   diary_entry:
258     new:
259       title: Mục Nhật ký Mới
260       publish_button: Xuất bản
261     list:
262       title: Các Nhật ký Cá nhân
263       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
264       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
265       user_title: Nhật ký của %{user}
266       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
267       new: Mục Nhật ký Mới
268       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
269       no_entries: Chưa có mục nhật ký
270       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
271       older_entries: Mục Trước
272       newer_entries: Mục Sau
273     edit:
274       title: Sửa đổi mục nhật ký
275       subject: 'Tiêu đề:'
276       body: 'Nội dung:'
277       language: 'Ngôn ngữ:'
278       location: 'Vị trí:'
279       latitude: 'Vĩ độ:'
280       longitude: 'Kinh độ:'
281       use_map_link: sử dụng bản đồ
282       save_button: Lưu
283       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
284     view:
285       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
286       user_title: Nhật ký của %{user}
287       leave_a_comment: Bình luận
288       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để bình luận'
289       login: Đăng nhập
290       save_button: Lưu
291     no_such_entry:
292       title: Mục nhật ký không tồn tại
293       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
294       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin
295         hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
296     diary_entry:
297       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
298       comment_link: Bình luận về mục này
299       reply_link: Trả lời mục này
300       comment_count:
301         zero: Chưa có bình luận
302         other: '%{count} bình luận'
303       edit_link: Sửa đổi mục này
304       hide_link: Ẩn mục này
305       confirm: Xác nhận
306     diary_comment:
307       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
308       hide_link: Ẩn bình luận này
309       confirm: Xác nhận
310     location:
311       location: 'Vị trí:'
312       view: Xem
313       edit: Sửa
314     feed:
315       user:
316         title: Các mục nhật ký của %{user}
317         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
318       language:
319         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
320         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
321       all:
322         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
323         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
324     comments:
325       has_commented_on: '%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau'
326       post: Mục nhật ký
327       when: Lúc đăng
328       comment: Bình luận
329       ago: cách đây %{ago}
330       newer_comments: Các Bình luận Sau
331       older_comments: Các Bình luận Trước
332   export:
333     title: Xuất
334     start:
335       area_to_export: Vùng để Xuất
336       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
337       format_to_export: Định dạng Xuất
338       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
339       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
340       embeddable_html: HTML để Nhúng
341       licence: Giấy phép
342       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
343         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
344       too_large:
345         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
346           một trong những nguồn bên dưới:'
347         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
348           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
349           từ một dịch vụ sau:'
350         planet:
351           title: Quả đất OSM
352           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
353             thường xuyên
354         overpass:
355           title: Overpass API
356           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
357         geofabrik:
358           title: Tải về Geofabrik
359           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
360             thường xuyên
361         metro:
362           title: Bản trích Metro
363           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
364         other:
365           title: Nguồn Khác
366           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
367       options: Tùy chọn
368       format: 'Định dạng:'
369       scale: Tỷ lệ
370       max: tối đa
371       image_size: Hình có Kích cỡ
372       zoom: Thu phóng
373       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
374       latitude: 'Vĩ độ:'
375       longitude: 'Kinh độ:'
376       output: Đầu ra
377       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
378       export_button: Xuất
379   geocoder:
380     search:
381       title:
382         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
383         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
384         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
385           Postcode</a>
386         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
387         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
388           Nominatim</a>
389         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
390         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
391           Nominatim</a>
392         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
393     search_osm_nominatim:
394       prefix:
395         aerialway:
396           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
397           chair_lift: Ghế Cáp treo
398           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
399           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
400           station: Trạm Cáp treo
401         aeroway:
402           aerodrome: Sân bay
403           apron: Sân Đậu Máy bay
404           gate: Cổng
405           helipad: Sân bay Trực thăng
406           runway: Đường băng
407           taxiway: Đường lăn
408           terminal: Nhà ga Sân bay
409         amenity:
410           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
411           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
412           atm: Máy Rút tiền Tự động
413           bank: Ngân hàng
414           bar: Quán rượu
415           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
416           bench: Ghế
417           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
418           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
419           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
420           boat_rental: Cho thuê Tàu
421           brothel: Nhà chứa
422           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
423           bus_station: Bến Xe buýt
424           cafe: Quán Cà phê
425           car_rental: Chỗ Mướn Xe
426           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
427           car_wash: Tiệm Rửa Xe
428           casino: Sòng bạc
429           charging_station: Trạm Sạc Pin
430           childcare: Nhà Giữ Trẻ
431           cinema: Rạp phim
432           clinic: Phòng khám
433           clock: Đồng hồ
434           college: Trường Cao đẳng
435           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
436           courthouse: Tòa
437           crematorium: Lò Hỏa táng
438           dentist: Nha sĩ
439           doctors: Bác sĩ
440           dormitory: Ký túc xá
441           drinking_water: Vòi Nước uống
442           driving_school: Trường Lái xe
443           embassy: Tòa Đại sứ
444           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
445           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
446           ferry_terminal: Trạm Phà
447           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
448           fire_station: Trạm Cứu hỏa
449           food_court: Khu Ẩm thực
450           fountain: Vòi nước
451           fuel: Cây xăng
452           gambling: Xe Cáp treo Lớn
453           grave_yard: Nghĩa địa
454           gym: Nhà Thể dục
455           health_centre: Trung tâm Y tế
456           hospital: Bệnh viện
457           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
458           ice_cream: Tiệm Kem
459           kindergarten: Tiểu học
460           library: Thư viện
461           market: Chợ
462           marketplace: Chợ phiên
463           monastery: Nhà tu
464           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
465           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
466           nursery: Nhà trẻ
467           nursing_home: Viện Dưỡng lão
468           office: Văn phòng
469           parking: Chỗ Đậu xe
470           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
471           pharmacy: Nhà thuốc
472           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
473           police: Cảnh sát
474           post_box: Hòm thư
475           post_office: Bưu điện
476           preschool: Trường Mầm non
477           prison: Nhà tù
478           pub: Quán rượu
479           public_building: Tòa nhà Công cộng
480           reception_area: Phòng Tiếp khách
481           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
482           restaurant: Nhà hàng
483           retirement_home: Nhà về hưu
484           sauna: Nhà Tắm hơi
485           school: Trường học
486           shelter: Nơi Trú ẩn
487           shop: Tiệm
488           shower: Vòi tắm
489           social_centre: Hội trường
490           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
491           social_facility: Cơ quan Xã hội
492           studio: Studio
493           swimming_pool: Hồ tắm
494           taxi: Taxi
495           telephone: Điện thoại Công cộng
496           theatre: Nhà hát
497           toilets: Vệ sinh
498           townhall: Thị sảnh
499           university: Trường Đại học
500           vending_machine: Máy Bán hàng
501           veterinary: Phẫu thuật Thú y
502           village_hall: Trụ sở Làng
503           waste_basket: Thùng rác
504           waste_disposal: Thùng rác
505           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
506         boundary:
507           administrative: Biên giới Hành chính
508           census: Biên giới Điều tra Dân số
509           national_park: Vườn quốc gia
510           protected_area: Khu bảo tồn
511         bridge:
512           aqueduct: Cống nước
513           suspension: Cầu Treo
514           swing: Cầu Quay
515           viaduct: Cầu Cạn
516           "yes": Cầu
517         building:
518           "yes": Tòa nhà
519         craft:
520           brewery: Nhà máy Bia
521           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
522           electrician: Thợ Lắp điện
523           gardener: Thợ Làm vườn
524           painter: Thợ Sơn
525           photographer: Nhà Chụp hình
526           plumber: Thợ Sửa Ống nước
527           shoemaker: Thợ Đóng giày
528           tailor: Tiệm May
529           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
530         emergency:
531           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
532           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
533           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
534           phone: Điện thoại Khẩn cấp
535         highway:
536           abandoned: Đường Bỏ hoang
537           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
538           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
539           bus_stop: Trạm Xe buýt
540           construction: Đường Đang Xây
541           cycleway: Đường Xe đạp
542           elevator: Thang máy
543           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
544           footway: Đường Đi bộ
545           ford: Khúc Sông Cạn
546           living_street: Đường Hàng xóm
547           milestone: Mốc
548           motorway: Đường Cao tốc
549           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
550           motorway_link: Đường Cao tốc
551           path: Lối
552           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
553           platform: Sân ga
554           primary: Đường Chính
555           primary_link: Đường Chính
556           proposed: Đường được Đề nghị
557           raceway: Đường đua
558           residential: Ngõ Dân cư
559           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
560           road: Đường
561           secondary: Đường Lớn
562           secondary_link: Đường Lớn
563           service: Ngách
564           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
565           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
566           steps: Cầu thang
567           street_lamp: Đèn Đường phố
568           tertiary: Phố
569           tertiary_link: Phố
570           track: Đường mòn
571           traffic_signals: Đèn Giao thông
572           trail: Đường mòn
573           trunk: Xa lộ
574           trunk_link: Xa lộ
575           unclassified: Ngõ
576           unsurfaced: Đường Không Lát
577           "yes": Đường
578         historic:
579           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
580           battlefield: Chiến trường
581           boundary_stone: Mốc Biên giới
582           building: Tòa nhà Lịch sử
583           bunker: Boong ke
584           castle: Lâu đài
585           church: Nhà thờ
586           city_gate: Cổng Thành phố
587           citywalls: Tường Thành phố
588           fort: Pháo đài
589           heritage: Nơi Di sản
590           house: Nhà ở
591           icon: Thánh tượng
592           manor: Trang viên
593           memorial: Vật Tưởng niệm
594           mine: Mỏ
595           monument: Công trình Tưởng niệm
596           roman_road: Đường La Mã
597           ruins: Tàn tích
598           stone: Đá
599           tomb: Mộ
600           tower: Tháp
601           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
602           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
603           wreck: Xác Tàu Đắm
604         junction:
605           "yes": Giao lộ
606         landuse:
607           allotments: Khu Vườn Gia đình
608           basin: Lưu vực
609           brownfield: Cánh đồng Nâu
610           cemetery: Nghĩa địa
611           commercial: Khu vực Thương mại
612           conservation: Bảo tồn
613           construction: Công trường Xây dựng
614           farm: Trại
615           farmland: Trại
616           farmyard: Sân Trại
617           forest: Rừng Trồng Cây
618           garages: Ga ra
619           grass: Cỏ
620           greenfield: Cánh đồng Xanh
621           industrial: Khu vực Công nghiệp
622           landfill: Nơi Đổ Rác
623           meadow: Đồng cỏ
624           military: Khu vực Quân sự
625           mine: Mỏ
626           orchard: Vườn Cây
627           quarry: Mỏ Đá
628           railway: Đường sắt
629           recreation_ground: Sân chơi
630           reservoir: Bể nước
631           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
632           residential: Khu vực Nhà ở
633           retail: Khu vực Buôn bán
634           road: Đất của con Đường
635           village_green: Sân Làng
636           vineyard: Vườn Nho
637           "yes": Sử dụng đất
638         leisure:
639           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
640           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
641           club: Câu lạc bộ
642           common: Đất Công
643           dog_park: Công viên Chó
644           fishing: Hồ Đánh cá
645           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
646           fitness_station: Trạm Thể dục
647           garden: Vườn
648           golf_course: Sân Golf
649           horse_riding: Cưỡi Ngựa
650           ice_rink: Sân băng
651           marina: Bến tàu
652           miniature_golf: Golf Nhỏ
653           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
654           park: Công viên
655           pitch: Sân cỏ
656           playground: Sân chơi
657           recreation_ground: Sân Giải trí
658           resort: Khu Nghỉ mát
659           sauna: Nhà Tắm hơi
660           slipway: Bến tàu
661           sports_centre: Trung tâm Thể thao
662           stadium: Sân vận động
663           swimming_pool: Hồ Bơi
664           track: Đường Chạy
665           water_park: Công viên Nước
666           "yes": Giải trí
667         man_made:
668           lighthouse: Hải đăng
669           pipeline: Ống dẫn
670           tower: Tháp
671           works: Nhà máy
672           "yes": Nhân tạo
673         military:
674           airfield: Sân bay Không quân
675           barracks: Trại Lính
676           bunker: Boong ke
677         mountain_pass:
678           "yes": Đèo
679         natural:
680           bay: Vịnh
681           beach: Bãi biển
682           cape: Mũi đất
683           cave_entrance: Cửa vào Hang
684           cliff: Vách đá
685           crater: Miệng Núi
686           dune: Cồn cát
687           fell: Đồi Cằn cỗi
688           fjord: Vịnh hẹp
689           forest: Rừng
690           geyser: Mạch nước Phun
691           glacier: Sông băng
692           grassland: Đồng cỏ
693           heath: Bãi Hoang
694           hill: Đồi
695           island: Đảo
696           land: Đất
697           marsh: Đầm lầy
698           moor: Truông
699           mud: Bùn
700           peak: Đỉnh
701           point: Mũi đất
702           reef: Rạn san hô
703           ridge: Luống đất
704           rock: Đá
705           saddle: Đèo
706           sand: Cát
707           scree: Sườn Núi Đá
708           scrub: Đất Bụi rậm
709           spring: Suối
710           stone: Đá
711           strait: Eo biển
712           tree: Cây
713           valley: Thung lũng
714           volcano: Núi lửa
715           water: Nước
716           wetland: Đầm lầy
717           wood: Rừng
718         office:
719           accountant: Kế toán viên
720           administrative: Công sở
721           architect: Kiến trúc sư
722           company: Công ty
723           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
724           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
725           government: Văn phòng Chính phủ
726           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
727           lawyer: Luật sư
728           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
729           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
730           travel_agent: Văn phòng Du lịch
731           "yes": Văn phòng
732         place:
733           allotments: Khu Vườn Gia đình
734           block: Khối phố
735           airport: Sân bay
736           city: Thành phố
737           country: Quốc gia
738           county: Quận hạt
739           farm: Trại
740           hamlet: Xóm
741           house: Nhà ở
742           houses: Dãy Nhà
743           island: Đảo
744           islet: Đảo Nhỏ
745           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
746           locality: Địa phương
747           moor: Truông
748           municipality: Đô thị
749           neighbourhood: Hàng xóm
750           postcode: Mã Bưu chính
751           region: Miền
752           sea: Biển
753           state: Tỉnh bang
754           subdivision: Hàng xóm
755           suburb: Ngoại ô
756           town: Thị xã/trấn
757           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
758           village: Làng
759           "yes": Nơi
760         railway:
761           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
762           construction: Đường sắt Đang Xây
763           disused: Đường sắt Không hoạt động
764           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
765           funicular: Đường sắt Leo núi
766           halt: Ga Xép
767           historic_station: Nhà ga Lịch sử
768           junction: Ga Đầu mối
769           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
770           light_rail: Đường sắt Nhẹ
771           miniature: Đường sắt Nhỏ
772           monorail: Đường sắt Một ray
773           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
774           platform: Ke ga
775           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
776           proposed: Đường sắt được Đề nghị
777           spur: Đường sắt Phụ
778           station: Nhà ga
779           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
780           subway: Đường ngầm
781           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
782           switch: Ghi Đường sắt
783           tram: Đường Xe điện
784           tram_stop: Ga Xép Điện
785         shop:
786           alcohol: Tiệm Rượu
787           antiques: Tiệm Đồ cổ
788           art: Tiệm Nghệ phẩm
789           bakery: Tiệm Bánh
790           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
791           beverages: Tiệm Đồ uống
792           bicycle: Tiệm Xe đạp
793           books: Tiệm Sách
794           boutique: Tiệm Thời trang
795           butcher: Hàng Thịt
796           car: Tiệm Xe hơi
797           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
798           car_repair: Tiệm Sửa Xe
799           carpet: Tiệm Thảm
800           charity: Cửa hàng Từ thiện
801           chemist: Tiệm Dược phẩm
802           clothes: Tiệm Quần áo
803           computer: Tiệm Máy tính
804           confectionery: Tiệm Kẹo
805           convenience: Tiệm Tiện lợi
806           copyshop: Tiệm In ấn
807           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
808           deli: Deli
809           department_store: Cửa hàng Bách hóa
810           discount: Cửa hàng Giảm giá
811           doityourself: Tiệm Ngũ kim
812           dry_cleaning: Hấp tẩy
813           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
814           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
815           farm: Tiệm Nông cụ
816           fashion: Tiệm Thời trang
817           fish: Tiệm Cá
818           florist: Tiệm Hoa
819           food: Tiệm Thực phẩm
820           funeral_directors: Nhà tang lễ
821           furniture: Tiệm Đồ đạc
822           gallery: Thư viện Ảnh
823           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
824           general: Tiệm Đồ
825           gift: Tiệm Quà tặng
826           greengrocer: Tiệm Rau quả
827           grocery: Tiệm Tạp phẩm
828           hairdresser: Tiệm Làm tóc
829           hardware: Tiệm Ngũ kim
830           hifi: Cửa hàng Hi-fi
831           insurance: Bảo hiểm
832           jewelry: Tiệm Kim hoàn
833           kiosk: Quán
834           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
835           mall: Trung tâm Mua sắm
836           market: Chợ
837           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
838           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
839           music: Tiệm Nhạc
840           newsagent: Tiệm Báo
841           optician: Tiệm Kính mắt
842           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
843           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
844           pet: Tiệm Vật nuôi
845           pharmacy: Nhà thuốc
846           photo: Tiệm Rửa Hình
847           salon: Tiệm Làm tóc
848           second_hand: Tiệm Mua lại
849           shoes: Tiệm Giày
850           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
851           sports: Tiệm Thể thao
852           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
853           supermarket: Siêu thị
854           tailor: Tiệm May
855           toys: Tiệm Đồ chơi
856           travel_agency: Văn phòng Du lịch
857           video: Tiệm Phim
858           wine: Tiệm Rượu
859           "yes": Tiệm
860         tourism:
861           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
862           apartment: Khu chung cư
863           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
864           attraction: Nơi Du lịch
865           bed_and_breakfast: Nhà trọ
866           cabin: Túp lều
867           camp_site: Nơi Cắm trại
868           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
869           chalet: Nhà ván
870           gallery: Phòng Tranh
871           guest_house: Nhà khách
872           hostel: Nhà trọ
873           hotel: Khách sạn
874           information: Thông tin
875           motel: Khách sạn Dọc đường
876           museum: Bảo tàng
877           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
878           theme_park: Công viên Giải trí
879           viewpoint: Thắng cảnh
880           zoo: Vườn thú
881         tunnel:
882           culvert: Cống
883           "yes": Đường hầm
884         waterway:
885           artificial: Dòng nước Nhân tạo
886           boatyard: Bãi Thuyền
887           canal: Kênh
888           dam: Đập
889           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
890           ditch: Mương
891           dock: Vũng tàu
892           drain: Cống
893           lock: Âu tàu
894           lock_gate: Âu tàu
895           mooring: Cột neo tàu
896           rapids: Thác ghềnh
897           river: Sông
898           stream: Dòng suối
899           wadi: Dòng sông Vào mùa
900           waterfall: Thác
901           weir: Đập Tràn
902           "yes": Đường thủy
903       admin_levels:
904         level2: Biên giới Quốc gia
905         level4: Biên giới Tỉnh bang
906         level5: Biên giới Miền
907         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
908         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
909         level9: Biên giới Làng
910         level10: Biên giới Khu phố
911     description:
912       title:
913         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
914           Nominatim</a>
915         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
916       types:
917         cities: Thành phố
918         towns: Thị xã
919         places: Địa điểm
920     results:
921       no_results: Không tìm thấy kết quả
922       more_results: Thêm kết quả
923   layouts:
924     logo:
925       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
926     home: Về Vị trí Nhà ở
927     logout: Đăng xuất
928     log_in: Đăng nhập
929     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
930     sign_up: Mở Tài khoản
931     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
932     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
933     edit: Sửa đổi
934     history: Lịch sử
935     export: Xuất
936     data: Dữ liệu
937     export_data: Xuất Dữ liệu
938     gps_traces: Tuyến GPS
939     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
940     user_diaries: Nhật ký
941     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
942     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
943     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
944     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
945     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
946       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
947     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
948     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark},
949       cũng như %{partners} khác.
950     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
951     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
952     partners_bytemark: Bytemark Hosting
953     partners_partners: các công ty bảo trợ
954     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
955     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
956       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
957     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
958       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
959     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
960     help: Trợ giúp
961     about: Giới thiệu
962     copyright: Bản quyền
963     community: Cộng đồng
964     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
965     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
966     foundation: Quỹ OpenStreetMap
967     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
968     make_a_donation:
969       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
970       text: Quyên góp
971     learn_more: Tìm hiểu Thêm
972     more: Thêm
973   license_page:
974     foreign:
975       title: Thông tin về bản dịch này
976       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
977         trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
978       english_link: nguyên bản tiếng Anh
979     native:
980       title: Giới thiệu về trang này
981       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang
982         này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
983       native_link: bản dịch tiếng Việt
984       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
985     legal_babble:
986       title_html: Bản quyền và Giấy phép
987       intro_1_html: |-
988         OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
989         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
990         Commons</a> (ODbL) bởi <a href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
991       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
992         phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
993         và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
994         các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy
995         phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a>
996         đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
997       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
998         theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
999         \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1000       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1001       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng
1002         góp vào OpenStreetMap”.
1003       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
1004         Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của
1005         chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn
1006         có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang
1007         bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
1008         muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên
1009         kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không
1010         cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ
1011         các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
1012         trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
1013         creativecommons.org.
1014       credit_3_html: |-
1015         Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1016         Ví dụ:
1017       attribution_example:
1018         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1019         title: Ví dụ ghi công
1020       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1021       more_1_html: |-
1022         Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi tại <a href="http://osmfoundation.org/Licence">OSMF Licence page</a> and the community <a
1023         <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1024       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1025         thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản
1026         đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy
1027         định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy
1028         định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy
1029         định Sử dụng Nominatim</a>.
1030       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1031       contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân
1032         và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia
1033         và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1034       contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://data.wien.gv.at/">Bang
1035         Viên</a> (theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1036         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1037         Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1038         sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1039       contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1040         GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan
1041         (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1042       contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1043         liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp
1044         dữ liệu khác theo \n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501\">Giấy
1045         phép dữ liệu mở NLS</a>."
1046       contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1047         (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1048       contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a
1049         href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1050       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1051         từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.'
1052       contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ
1053         quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục
1054         Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1055       contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1056         cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1057         lưu.'
1058       contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1059         Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1060       contributors_footer_1_html: |-
1061         Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1062         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1063       contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1064         ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1065         chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1066       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1067       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1068         bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1069         các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1070       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1071         vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1072         xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1073         trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1074         khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1075       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1076       trademarks_1_html: OpenStreetMap và biểu trưng kính lúp đều là nhãn hiệu đăng
1077         ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng các nhãn hiệu
1078         này, xin vui lòng liên lạc với <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group?uselang=vi">Nhóm
1079         làm việc Giấy phép</a>.
1080   welcome_page:
1081     title: Hoan nghênh!
1082     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu
1083       mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy
1084       cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1085     whats_on_the_map:
1086       title: Mục đích của Bản đồ
1087       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1088         – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ
1089         mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1090       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1091         hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1092         xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ
1093         trực tuyến khác.
1094     basic_terms:
1095       title: Thuật ngữ Cơ bản
1096       paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1097         vào OpenStreetMap:'
1098       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép
1099         sửa đổi bản đồ.
1100       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1101         hàng hoặc một cái cây.
1102       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1103         dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1104       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên
1105         của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1106     rules:
1107       title: Quy định!
1108       paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta mong
1109         muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng. Nếu
1110         bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và tuân theo
1111         các hướng dẫn về việc <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1112         và \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1113         động sửa đổi</a>."
1114     questions:
1115       title: Có thắc mắc?
1116       paragraph_1_html: |-
1117         OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1118         <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>.
1119     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1120     add_a_note:
1121       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1122       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1123         tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1124       paragraph_2_html: |-
1125         Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1126         <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1127   fixthemap:
1128     title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1129     how_to_help:
1130       title: Cách giúp đỡ
1131       join_the_community:
1132         title: Tham gia cộng đồng
1133         explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của chúng
1134           tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý tốt nhất
1135           là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu lấy.
1136       add_a_note:
1137         instructions_html: |-
1138           Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1139           Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1140     other_concerns:
1141       title: Vấn đề khác
1142       explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1143         hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1144         bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1145         làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1146   help_page:
1147     title: Trợ giúp
1148     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1149       hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1150     welcome:
1151       url: /welcome
1152       title: Chào mừng đến với OSM
1153       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1154     beginners_guide:
1155       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1156       title: Hướng dẫn Bắt đầu
1157       description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1158     help:
1159       url: https://help.openstreetmap.org/
1160       title: help.openstreetmap.org
1161       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của
1162         OSM.
1163     mailing_lists:
1164       title: Danh sách thư
1165       description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1166         sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1167     forums:
1168       title: Diễn đàn
1169       description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1170     irc:
1171       title: IRC
1172       description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1173     switch2osm:
1174       title: switch2osm
1175       description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ và
1176         dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1177     wiki:
1178       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1179       title: wiki.openstreetmap.org
1180       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1181   about_page:
1182     next: Tiếp
1183     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1184     used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng di
1185       động, và thiết bị phần cứng'
1186     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo
1187       quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp
1188       thế giới.
1189     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1190     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1191       người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1192       đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1193     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1194     community_driven_html: |-
1195       Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1196       Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1197       Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1198       <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1199     open_data_title: Dữ liệu Mở
1200     open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó
1201       cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng
1202       góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu
1203       theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới
1204       cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1205       Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1206     legal_title: Pháp luật
1207     legal_html: |-
1208       Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='http://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng.
1209       <br>
1210       Xin vui lòng <a href='http://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc vấn đề pháp luật khác.
1211     partners_title: Nhà bảo trợ
1212   notifier:
1213     diary_comment_notification:
1214       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn'
1215       hi: Chào %{to_user},
1216       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap
1217         với tiêu đề %{subject}:'
1218       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1219         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1220     message_notification:
1221       hi: Chào %{to_user},
1222       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1223       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1224         tại %{replyurl}
1225     friend_notification:
1226       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1227       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1228       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1229       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1230     gpx_notification:
1231       greeting: Chào bạn,
1232       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1233       with_description: với miêu tả
1234       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1235       and_no_tags: và không có thẻ
1236       failure:
1237         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1238         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1239         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1240         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1241         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi
1242       success:
1243         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1244         loaded_successfully: |-
1245           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1246           %{possible_points} điểm.
1247     signup_confirm:
1248       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1249       greeting: Chào bạn!
1250       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1251       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1252         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1253         bạn:'
1254       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1255         thông tin về cách bắt đầu.
1256     email_confirm:
1257       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1258     email_confirm_plain:
1259       greeting: Chào bạn,
1260       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1261         thành %{new_address}.
1262       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1263         để xác nhận thay đổi này.
1264     email_confirm_html:
1265       greeting: Chào bạn,
1266       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1267         thành %{new_address}.
1268       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1269         để xác nhận thay đổi này.
1270     lost_password:
1271       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1272     lost_password_plain:
1273       greeting: Chào bạn,
1274       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1275         có địa chỉ thư điện tử này.
1276       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1277         để đặt lại mật khẩu.
1278     lost_password_html:
1279       greeting: Chào bạn,
1280       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1281         có địa chỉ thư điện tử này.
1282       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1283         để đặt lại mật khẩu.
1284     note_comment_notification:
1285       anonymous: Người dùng vô danh
1286       greeting: Chào bạn,
1287       commented:
1288         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1289           bạn'
1290         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1291           mà bạn đang quan tâm'
1292         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1293           %{place}.'
1294         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1295           bản đồ gần %{place}.'
1296       closed:
1297         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1298         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1299           bạn đang quan tâm'
1300         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1301         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1302           ghi chú gần %{place}.'
1303       reopened:
1304         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1305         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1306           đang quan tâm'
1307         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1308         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1309           chú gần %{place}.'
1310       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1311     changeset_comment_notification:
1312       greeting: Chào bạn,
1313       commented:
1314         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1315           của bạn'
1316         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1317           mà bạn đang quan tâm'
1318         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1319           %{time}'
1320         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1321           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1322         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1323         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1324       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1325   message:
1326     inbox:
1327       title: Hộp thư
1328       my_inbox: Hộp thư đến
1329       outbox: đã gửi
1330       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1331       new_messages: '%{count} thư mới'
1332       old_messages: '%{count} thư cũ'
1333       from: Từ
1334       subject: Tiêu đề
1335       date: Ngày
1336       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1337       people_mapping_nearby: những người ở gần
1338     message_summary:
1339       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1340       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1341       reply_button: Trả lời
1342       delete_button: Xóa
1343     new:
1344       title: Gửi thư
1345       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1346       subject: Tiêu đề
1347       body: Nội dung
1348       send_button: Gửi
1349       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1350       message_sent: Thư đã gửi
1351       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1352         tục gửi thư.
1353     no_such_message:
1354       title: Thư không tồn tại
1355       heading: Thư không tồn tại
1356       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1357     outbox:
1358       title: Hộp thư đã gửi
1359       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1360       inbox: thư đến
1361       outbox: thư đã gửi
1362       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1363       to: Tới
1364       subject: Tiêu đề
1365       date: Ngày
1366       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1367       people_mapping_nearby: những người ở gần
1368     reply:
1369       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1370         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1371         xác để trả lời.
1372     read:
1373       title: Đọc thư
1374       from: Từ
1375       subject: Tiêu đề
1376       date: Ngày
1377       reply_button: Trả lời
1378       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1379       back: Quay lại
1380       to: Tới
1381       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1382         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1383         xác để đọc nó.
1384     sent_message_summary:
1385       delete_button: Xóa
1386     mark:
1387       as_read: Thư đã đọc
1388       as_unread: Thư chưa đọc
1389     delete:
1390       deleted: Đã xóa thư
1391   site:
1392     index:
1393       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1394       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1395       permalink: Liên kết Thường trực
1396       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1397       createnote: Thêm ghi chú
1398       license:
1399         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1400           hành theo giấy phép mở
1401       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1402         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1403     edit:
1404       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1405       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1406         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1407       user_page_link: trang cá nhân
1408       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1409       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1410         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải
1411         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1412         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1413       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1414         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1415         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1416       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1417         tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1418       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1419         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1420       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1421       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1422         trong HTML.
1423     sidebar:
1424       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1425       close: Đóng
1426     search:
1427       search: Tìm kiếm
1428       get_directions: Chỉ đường
1429       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1430       from: Từ
1431       to: Đến
1432       where_am_i: Tôi ở đâu?
1433       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1434       submit_text: Đi
1435     key:
1436       table:
1437         entry:
1438           motorway: Đường cao tốc
1439           main_road: Đại lộ
1440           trunk: Xa lộ
1441           primary: Đường chính
1442           secondary: Đường lớn
1443           unclassified: Đường không phân loại
1444           track: Đường mòn
1445           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1446           cycleway: Đường xe đạp
1447           footway: Đường đi bộ
1448           rail: Đường sắt
1449           subway: Đường ngầm
1450           tram:
1451           - Đường sắt nhẹ
1452           - xe điện
1453           cable:
1454           - Đường xe cáp
1455           - ghế cáp treo
1456           runway:
1457           - Đường băng
1458           - đường băng
1459           apron:
1460           - Sân đậu máy bay
1461           - nhà ga hành khách
1462           admin: Biên giới hành chính
1463           forest: Rừng trồng cây
1464           wood: Rừng
1465           golf: Sân golf
1466           park: Công viên
1467           resident: Khu vực nhà ở
1468           common:
1469           - Đất công
1470           - bãi cỏ
1471           retail: Khu vực buôn bán
1472           industrial: Khu vực công nghiệp
1473           commercial: Khu vực thương mại
1474           heathland: Vùng cây bụi
1475           lake:
1476           - Hồ
1477           - bể nước
1478           farm: Ruộng
1479           brownfield: Cánh đồng nâu
1480           cemetery: Nghĩa địa
1481           allotments: Khu vườn gia đình
1482           pitch: Sân cỏ
1483           centre: Trung tâm thể thao
1484           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1485           military: Khu vực quân sự
1486           school:
1487           - Trường học
1488           - đại học
1489           building: Kiến trúc quan trọng
1490           station: Nhà ga
1491           summit:
1492           - Đỉnh núi
1493           - đồi
1494           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1495           bridge: Đường rắn = cầu
1496           private: Đường riêng
1497           destination: Chỉ giao thông địa phương
1498           construction: Đường đang xây
1499     richtext_area:
1500       edit: Sửa đổi
1501       preview: Xem trước
1502     markdown_help:
1503       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1504       headings: Đề mục
1505       heading: Đề mục
1506       subheading: Đề mục con
1507       unordered: Danh sách không đánh số
1508       ordered: Danh sách đánh số
1509       first: Khoản mục đầu tiên
1510       second: Khoản mục sau
1511       link: Liên kết
1512       text: Văn bản
1513       image: Hình ảnh
1514       alt: Văn bản thay thế
1515       url: URL
1516   trace:
1517     visibility:
1518       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1519       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1520         không có thứ tự)
1521       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1522       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1523         điểm có tên và thời điểm)
1524     create:
1525       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1526       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1527         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1528         thư điện tử lúc khi nó xong.
1529     edit:
1530       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1531       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1532       filename: 'Tên tập tin:'
1533       download: tải về
1534       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1535       points: 'Số nốt:'
1536       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1537       map: bản đồ
1538       edit: sửa đổi
1539       owner: 'Tác giả:'
1540       description: 'Miêu tả:'
1541       tags: 'Thẻ:'
1542       tags_help: dấu phẩy phân cách
1543       save_button: Lưu các Thay đổi
1544       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1545       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1546       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1547     trace_form:
1548       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1549       description: 'Miêu tả:'
1550       tags: 'Thẻ:'
1551       tags_help: dấu phẩy phân cách
1552       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1553       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1554       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1555       upload_button: Tải lên
1556       help: Trợ giúp
1557       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1558     trace_header:
1559       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1560       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1561       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1562       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1563         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1564         đợi kịp.
1565     trace_optionals:
1566       tags: Thẻ
1567     view:
1568       title: Xem tuyến đường %{name}
1569       heading: Xem tuyến đường %{name}
1570       pending: CHƯA XỬ
1571       filename: 'Tên tập tin:'
1572       download: tải về
1573       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1574       points: 'Số nốt:'
1575       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1576       map: bản đồ
1577       edit: sửa đổi
1578       owner: 'Tác giả:'
1579       description: 'Miêu tả:'
1580       tags: 'Thẻ:'
1581       none: Không có
1582       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1583       delete_track: Xóa tuyến đường này
1584       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1585       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1586     trace_paging_nav:
1587       showing_page: Trang %{page}
1588       older: Tuyến đường Cũ hơn
1589       newer: Tuyến đường Mới hơn
1590     trace:
1591       pending: CHƯA XỬ
1592       count_points: '%{count} nốt'
1593       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1594       more: thêm
1595       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1596       view_map: Xem Bản đồ
1597       edit: sửa đổi
1598       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1599       public: CÔNG KHAI
1600       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1601       private: RIÊNG
1602       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1603       by: bởi
1604       in: trong
1605       map: bản đồ
1606     list:
1607       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1608       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1609       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1610       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1611       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1612       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1613         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1614         wiki</a>.
1615     delete:
1616       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1617     make_public:
1618       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1619     offline_warning:
1620       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1621     offline:
1622       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1623       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1624     georss:
1625       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1626     description:
1627       description_with_count:
1628         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1629       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1630   application:
1631     require_cookies:
1632       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1633         trình duyệt để tiếp tục.
1634     require_moderator:
1635       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1636     setup_user_auth:
1637       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1638         diện Web để biết chi tiết.
1639       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1640         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1641         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1642   oauth:
1643     oauthorize:
1644       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1645       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1646         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1647         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1648       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1649       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1650       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1651       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1652       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1653       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1654       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1655       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1656       grant_access: Cấp phép Truy cập
1657     oauthorize_success:
1658       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1659       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1660       verification: Mã xác minh là %{code}.
1661     oauthorize_failure:
1662       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1663       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1664         của bạn.
1665       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1666     revoke:
1667       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1668   oauth_clients:
1669     new:
1670       title: Đăng ký chương trình mới
1671       submit: Đăng ký
1672     edit:
1673       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1674       submit: Sửa đổi
1675     show:
1676       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1677       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1678       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1679       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1680       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1681       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1682       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1683       edit: Sửa đổi Chi tiết
1684       delete: Xóa Trình khách
1685       confirm: Bạn có chắc không?
1686       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1687       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1688       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1689       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1690       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1691       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1692       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1693       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1694     index:
1695       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1696       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1697       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1698       application: Tên Chương trình
1699       issued_at: Lúc Cho phép
1700       revoke: Thu hồi!
1701       my_apps: Trình khách của Tôi
1702       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1703         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1704         được.
1705       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1706       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1707     form:
1708       name: Tên
1709       required: Bắt buộc
1710       url: URL Trang chủ Chương trình
1711       callback_url: URL Gọi lại
1712       support_url: URL Trợ giúp
1713       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1714       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1715       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1716       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1717       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1718       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1719       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1720       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1721     not_found:
1722       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1723     create:
1724       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1725     update:
1726       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1727     destroy:
1728       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1729   user:
1730     login:
1731       title: Đăng nhập
1732       heading: Đăng nhập
1733       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1734       password: 'Mật khẩu:'
1735       openid: '%{logo} OpenID:'
1736       remember: Nhớ tôi
1737       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1738       login_button: Đăng nhập
1739       register now: Mở tài khoản ngay
1740       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1741         và mật khẩu của bạn:'
1742       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
1743       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1744       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1745       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1746       no account: Chưa có tài khoản?
1747       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1748         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1749         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1750       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1751         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1752         để thảo luận về điều này.
1753       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1754       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1755       auth_providers:
1756         openid:
1757           title: Đăng nhập qua OpenID
1758           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1759         google:
1760           title: Đăng nhập qua Google
1761           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
1762         facebook:
1763           title: Đăng nhập qua Facebook
1764           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
1765         windowslive:
1766           title: Đăng nhập qua Windows Live
1767           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
1768         yahoo:
1769           title: Đăng nhập qua Yahoo!
1770           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
1771         wordpress:
1772           title: Đăng nhập qua WordPress
1773           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
1774         aol:
1775           title: Đăng nhập qua AOL
1776           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
1777     logout:
1778       title: Đăng xuất
1779       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1780       logout_button: Đăng xuất
1781     lost_password:
1782       title: Quên mất mật khẩu
1783       heading: Quên mất Mật khẩu?
1784       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1785       new password button: Đặt lại mật khẩu
1786       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1787         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1788       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1789         để bạn đặt nó lại.
1790       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1791     reset_password:
1792       title: Đặt lại mật khẩu
1793       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1794       password: 'Mật khẩu:'
1795       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1796       reset: Đặt lại Mật khẩu
1797       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1798       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1799     new:
1800       title: Mở tài khoản
1801       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
1802         khoản tự động cho bạn.
1803       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a>
1804         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1805       about:
1806         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1807         html: |-
1808           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
1809           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
1810       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
1811         Điều kiện Đóng góp</a>.
1812       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1813       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
1814       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
1815         title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
1816         định quyền riêng tư</a>)
1817       display name: 'Tên hiển thị:'
1818       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
1819         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1820       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
1821       password: 'Mật khẩu:'
1822       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1823       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
1824       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
1825         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
1826       continue: Mở tài khoản
1827       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1828       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
1829         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
1830         wiki này</a>.
1831       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1832     terms:
1833       title: Điều kiện đóng góp
1834       heading: Điều kiện đóng góp
1835       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
1836         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
1837         bạn hiện tại và tương lai.
1838       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
1839         thuộc về phạm vi công cộng
1840       consider_pd_why: đây là gì?
1841       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1842       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
1843         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
1844         thức</a>'
1845       agree: Chấp nhận
1846       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1847       decline: Từ chối
1848       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
1849         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1850       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
1851       legale_names:
1852         france: Pháp
1853         italy: Ý
1854         rest_of_world: Các nước khác
1855     no_such_user:
1856       title: Người dùng không tồn tại
1857       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1858       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
1859         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1860     view:
1861       my diary: Nhật ký của Tôi
1862       new diary entry: mục nhật ký mới
1863       my edits: Đóng góp của Tôi
1864       my traces: Tuyến đường của Tôi
1865       my notes: Ghi chú của Tôi
1866       my messages: Hộp Tin nhắn
1867       my profile: Trang của Tôi
1868       my settings: Tùy chọn
1869       my comments: Bình luận của Tôi
1870       oauth settings: thiết lập OAuth
1871       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1872       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1873       send message: Gửi Thư
1874       diary: Nhật ký
1875       edits: Đóng góp
1876       traces: Tuyến đường
1877       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1878       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1879       add as friend: Kết Bạn
1880       mapper since: 'Tham gia:'
1881       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1882       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
1883       ct undecided: Chưa quyết định
1884       ct declined: Từ chối
1885       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1886       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
1887       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
1888       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
1889       status: 'Trạng thái:'
1890       spam score: 'Điểm số Spam:'
1891       description: Miêu tả
1892       user location: Vị trí của người dùng
1893       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
1894         dùng ở gần.
1895       settings_link_text: tùy chọn
1896       your friends: Bạn bè của bạn
1897       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1898       km away: cách %{count} km
1899       m away: cách %{count} m
1900       nearby users: Người dùng khác ở gần
1901       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1902       role:
1903         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1904         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1905         grant:
1906           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1907           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1908         revoke:
1909           administrator: Rút quyền quản lý viên
1910           moderator: Rút quyền điều hành viên
1911       block_history: tác vụ cấm người này
1912       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1913       comments: Bình luận
1914       create_block: cấm người dùng này
1915       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1916       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1917       confirm_user: xác nhận người dùng này
1918       hide_user: ẩn tài khoản này
1919       unhide_user: hiện tài khoản này
1920       delete_user: xóa tài khoản này
1921       confirm: Xác nhận
1922       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1923       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1924       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1925       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1926     popup:
1927       your location: Vị trí của bạn
1928       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1929       friend: Người bạn
1930     account:
1931       title: Chỉnh sửa tài khoản
1932       my settings: Tùy chọn
1933       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
1934       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
1935       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1936       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
1937       openid:
1938         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1939         link text: đây là gì?
1940       public editing:
1941         heading: 'Sửa đổi công khai:'
1942         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1943         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1944         enabled link text: đây là gì?
1945         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1946         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1947       public editing note:
1948         heading: Sửa đổi công khai
1949         text: |-
1950           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
1951           <ul>
1952           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
1953           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
1954           </ul>
1955       contributor terms:
1956         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
1957         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1958         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1959         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
1960           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1961         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
1962           phạm vi công cộng.
1963         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1964         link text: đây là gì?
1965       profile description: 'Tự giới thiệu:'
1966       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
1967       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
1968       image: 'Hình:'
1969       gravatar:
1970         gravatar: Sử dụng Gravatar
1971         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1972         link text: đây là gì?
1973       new image: Thêm hình
1974       keep image: Giữ hình hiện dùng
1975       delete image: Xóa hình hiện dùng
1976       replace image: Thay hình hiện dùng
1977       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1978       home location: 'Vị trí Nhà:'
1979       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1980       latitude: 'Vĩ độ:'
1981       longitude: 'Kinh độ:'
1982       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
1983         đồ?
1984       save changes button: Lưu các Thay đổi
1985       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1986       return to profile: Trở về trang cá nhân
1987       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1988         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1989       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1990     confirm:
1991       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1992       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
1993       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
1994         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
1995       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1996       button: Xác nhận
1997       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1998       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1999       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2000       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2001         nhận lần nữa.
2002     confirm_resend:
2003       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
2004         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
2005         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào
2006         danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2007       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2008     confirm_email:
2009       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2010       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2011         mới.
2012       button: Xác nhận
2013       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2014       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2015       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2016     set_home:
2017       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2018     go_public:
2019       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2020         được phép sửa đổi.
2021     make_friend:
2022       heading: Kết bạn với %{user}?
2023       button: Thêm là người bạn
2024       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
2025       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
2026       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
2027     remove_friend:
2028       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
2029       button: Hủy kết nối bạn
2030       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
2031       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
2032     filter:
2033       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
2034     list:
2035       title: Người dùng
2036       heading: Người dùng
2037       showing:
2038         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2039         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2040       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2041       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
2042       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2043       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2044       empty: Không tìm thấy người dùng.
2045     suspended:
2046       title: Tài khoản bị Cấm
2047       heading: Tài khoản bị Cấm
2048       webmaster: chủ trang
2049       body: |-
2050         <p>
2051           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2052         </p>
2053         <p>
2054           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2055           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2056         </p>
2057     auth_failure:
2058       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2059       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2060       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2061       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2062       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2063     auth_association:
2064       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2065       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2066         biểu mẫu bên dưới.
2067       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2068         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2069         bạn trong tùy chọn.
2070   user_role:
2071     filter:
2072       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người
2073         dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
2074       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2075       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2076       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2077     grant:
2078       title: Xác nhận cấp vai trò
2079       heading: Xác nhận cấp vai trò
2080       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2081       confirm: Xác nhận
2082       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2083         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2084     revoke:
2085       title: Xác nhận rút vai trò
2086       heading: Xác nhận rút vai trò
2087       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2088       confirm: Xác nhận
2089       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2090         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2091   user_block:
2092     model:
2093       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2094         vụ cấm.
2095       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2096     not_found:
2097       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2098       back: Trở về trang đầu
2099     new:
2100       title: Cấm %{name}
2101       heading: Cấm %{name}
2102       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2103         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2104         thể không rành.
2105       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2106       submit: Cấm người dùng
2107       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2108       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2109         gian hợp lý.
2110       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2111       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2112     edit:
2113       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2114       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2115       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2116         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2117         có thể không rành.
2118       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2119         giờ.
2120       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2121       show: Xem tác vụ cấm này
2122       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2123       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2124     filter:
2125       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2126       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2127         xuống.
2128     create:
2129       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2130         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2131       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2132         cấm họ.
2133       flash: Cấm người dùng %{name}.
2134     update:
2135       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2136         sửa đổi nó.
2137       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2138     index:
2139       title: Người dùng bị cấm
2140       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2141       empty: Chưa ai bị cấm.
2142     revoke:
2143       title: Bỏ cấm %{block_on}
2144       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2145       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2146       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2147       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2148       revoke: Bỏ cấm!
2149       flash: Đã bỏ cấm.
2150     period: '%{count} giờ'
2151     partial:
2152       show: Hiện
2153       edit: Sửa đổi
2154       revoke: Bỏ cấm!
2155       confirm: Bạn có chắc không?
2156       display_name: Người bị cấm
2157       creator_name: Người cấm
2158       reason: Lý do cấm
2159       status: Trạng thái
2160       revoker_name: Người bỏ cấm
2161       not_revoked: (không bị hủy)
2162       showing_page: Trang %{page}
2163       next: Sau »
2164       previous: « Trước
2165     helper:
2166       time_future: Hết hạn %{time}.
2167       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2168       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2169     blocks_on:
2170       title: Các tác vụ cấm %{name}
2171       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2172       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2173     blocks_by:
2174       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2175       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2176       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2177     show:
2178       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2179       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2180       time_future: Hết hạn %{time}
2181       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2182       created: Tạo
2183       ago: cách đây %{time}
2184       status: Trạng thái
2185       show: Hiện
2186       edit: Sửa đổi
2187       revoke: Bỏ cấm!
2188       confirm: Bạn có chắc không?
2189       reason: 'Lý do cấm:'
2190       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2191       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2192       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2193   note:
2194     description:
2195       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
2196       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
2197       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
2198       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
2199       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
2200       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
2201       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
2202       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
2203     rss:
2204       title: Ghi chú OpenStreetMap
2205       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
2206         khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
2207       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
2208       opened: mở ghi chú (gần %{place})
2209       commented: bình luận mới (gần %{place})
2210       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
2211       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
2212     entry:
2213       comment: Bình luận
2214       full: Ghi chú đầy đủ
2215     mine:
2216       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2217       heading: Ghi chú của %{user}
2218       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2219       id: Mã số
2220       creator: Người tạo
2221       description: Miêu tả
2222       created_at: Lúc tạo
2223       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2224       ago_html: cách đây %{when}
2225   javascripts:
2226     close: Đóng
2227     share:
2228       title: Chia sẻ
2229       cancel: Hủy bỏ
2230       image: Hình ảnh
2231       link: Liên kết hoặc HTML
2232       long_link: Liên kết
2233       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2234       geo_uri: URI geo
2235       embed: HTML
2236       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2237       format: 'Định dạng:'
2238       scale: 'Tỷ lệ:'
2239       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2240       download: Tải về
2241       short_url: URL Ngắn gọn
2242       include_marker: Ghim trên bản đồ
2243       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2244       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2245       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2246     key:
2247       title: Chú giải Bản đồ
2248       tooltip: Chú giải Bản đồ
2249       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
2250     map:
2251       zoom:
2252         in: Phóng to
2253         out: Thu nhỏ
2254       locate:
2255         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2256         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2257       base:
2258         standard: Chuẩn
2259         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2260         transport_map: Bản đồ Giao thông
2261         mapquest: MapQuest Mở
2262         hot: Nhân đạo
2263       layers:
2264         header: Lớp Bản đồ
2265         notes: Ghi chú Bản đồ
2266         data: Dữ liệu Bản đồ
2267         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2268         title: Lớp
2269       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2270       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2271     site:
2272       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2273       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2274       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2275       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2276       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2277       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2278       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2279       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2280     changesets:
2281       show:
2282         comment: Bình luận
2283         subscribe: Theo dõi
2284         unsubscribe: Không theo dõi
2285         hide_comment: ẩn
2286         unhide_comment: bỏ ẩn
2287     notes:
2288       new:
2289         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2290           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2291           thích vấn đề. (Xin vui lòng đừng nhập thông tin cá nhân hoặc sao chép từ
2292           danh bạ hoặc bản đồ có bản quyền.)
2293         add: Thêm Ghi chú
2294       show:
2295         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2296           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2297         hide: Ẩn
2298         resolve: Giải quyết
2299         reactivate: Mở lại
2300         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2301         comment: Bình luận
2302     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2303       chuột vào đây.
2304     directions:
2305       engines:
2306         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2307         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2308         mapquest_bicycle: Xe đạp (MapQuest)
2309         mapquest_car: Xe hơi (MapQuest)
2310         mapquest_foot: Đi bộ (MapQuest)
2311         osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2312         mapzen_bicycle: Xe đạp (Mapzen)
2313         mapzen_car: Xe hơi (Mapzen)
2314         mapzen_foot: Đi bộ (Mapzen)
2315       directions: Chỉ đường
2316       distance: Tầm xa
2317       errors:
2318         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2319         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy địa điểm này.
2320       instructions:
2321         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2322         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2323         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2324         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2325         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2326         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2327         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2328         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2329         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2330         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2331         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra tại %{name}
2332         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2333         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2334         start_without_exit: Bắt đầu tại cuối %{name}
2335         destination_without_exit: Tới nơi
2336         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2337         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2338         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2339         unnamed: không tên
2340         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2341       time: Thời gian
2342     query:
2343       node: Nốt
2344       way: Lối
2345       relation: Quan hệ
2346       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2347       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2348       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2349   redaction:
2350     edit:
2351       description: Miêu tả
2352       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2353       submit: Lưu dãy ẩn
2354       title: Sửa đổi dãy ẩn
2355     index:
2356       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2357       heading: Danh sách dãy ẩn
2358       title: Danh sách dãy ẩn
2359     new:
2360       description: Miêu tả
2361       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2362       submit: Ẩn dãy phiên bản
2363       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2364     show:
2365       description: 'Miêu tả:'
2366       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2367       title: Đang xem dãy ẩn
2368       user: 'Người ẩn:'
2369       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2370       destroy: Xóa dãy ẩn này
2371       confirm: Bạn có chắc không?
2372     create:
2373       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2374     update:
2375       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2376     destroy:
2377       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2378         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2379       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2380       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2381 ...