Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 ---
9 vi:
10   time:
11     formats:
12       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
13       blog: '%d tháng %m năm %Y'
14   activerecord:
15     models:
16       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
17       changeset: Bộ thay đổi
18       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
19       country: Quốc gia
20       diary_comment: Bình luận Nhật ký
21       diary_entry: Mục Nhật ký
22       friend: Người bạn
23       language: Ngôn ngữ
24       message: Thư
25       node: Nốt
26       node_tag: Thẻ Nốt
27       notifier: Trình báo
28       old_node: Nốt Cũ
29       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
30       old_relation: Quan hệ Cũ
31       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
32       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
33       old_way: Lối Cũ
34       old_way_node: Nốt Lối Cũ
35       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
36       relation: Quan hệ
37       relation_member: Thành viên Quan hệ
38       relation_tag: Thẻ Quan hệ
39       session: Phiên
40       trace: Tuyến đường
41       tracepoint: Điểm Tuyến đường
42       tracetag: Thẻ Tuyến đường
43       user: Người dùng
44       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
45       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
46       way: Lối
47       way_node: Nốt Lối
48       way_tag: Thẻ Lối
49     attributes:
50       diary_comment:
51         body: Nội dung
52       diary_entry:
53         user: Người dùng
54         title: Tiêu đề
55         latitude: Vĩ độ
56         longitude: Kinh độ
57         language: Ngôn ngữ
58       friend:
59         user: Người dùng
60         friend: Người bạn
61       trace:
62         user: Người dùng
63         visible: Thấy được
64         name: Tên
65         size: Kích cỡ
66         latitude: Vĩ độ
67         longitude: Kinh độ
68         public: Công khai
69         description: Miêu tả
70       message:
71         sender: Người gửi
72         title: Tiêu đề
73         body: Nội dung
74         recipient: Người nhận
75       user:
76         email: Thư điện tử
77         active: Tích cực
78         display_name: Tên Hiển thị
79         description: Miêu tả
80         languages: Ngôn ngữ
81         pass_crypt: Mật khẩu
82   editor:
83     default: Mặc định (hiện là %{name})
84     potlatch:
85       name: Potlatch 1
86       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
87     id:
88       name: iD
89       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
90     potlatch2:
91       name: Potlatch 2
92       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
93     remote:
94       name: phần điều khiển từ xa
95       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
96   browse:
97     created: Tạo
98     closed: Đóng
99     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
100     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
101     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
102     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
103     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
104     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
105     version: Phiên bản
106     in_changeset: Bộ thay đổi
107     anonymous: vô danh
108     no_comment: (không miêu tả)
109     part_of: Trực thuộc
110     download_xml: Tải về XML
111     view_history: Xem Lịch sử
112     view_details: Xem Chi tiết
113     location: 'Vị trí:'
114     changeset:
115       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
116       belongs_to: Tác giả
117       node: Các nốt (%{count})
118       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
119       way: Các lối (%{count})
120       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
121       relation: Các quan hệ (%{count})
122       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
123       comment: Bình luận (%{count})
124       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách
125         đây %{when}</abbr>
126       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
127       changesetxml: Bộ thay đổi XML
128       osmchangexml: osmChange XML
129       feed:
130         title: Bộ thay đổi %{id}
131         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
132       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
133       discussion: Thảo luận
134     node:
135       title: 'Nốt: %{name}'
136       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
137     way:
138       title: 'Lối: %{name}'
139       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
140       nodes: Các nốt
141       also_part_of:
142         one: trực thuộc lối %{related_ways}
143         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
144     relation:
145       title: 'Quan hệ: %{name}'
146       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
147       members: Các thành viên
148     relation_member:
149       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
150       type:
151         node: Nốt
152         way: Lối
153         relation: Quan hệ
154     containing_relation:
155       entry: Quan hệ %{relation_name}
156       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
157     not_found:
158       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
159       type:
160         node: nốt
161         way: lối
162         relation: quan hệ
163         changeset: bộ thay đổi
164     timeout:
165       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
166       type:
167         node: nốt
168         way: lối
169         relation: quan hệ
170         changeset: bộ thay đổi
171     redacted:
172       redaction: Dãy ẩn %{id}
173       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
174         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
175       type:
176         node: nốt
177         way: lối
178         relation: quan hệ
179     start_rjs:
180       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
181         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
182         bộ dữ liệu này?
183       load_data: Tải Dữ liệu
184       loading: Đang tải…
185     tag_details:
186       tags: Thẻ
187       wiki_link:
188         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
189         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
190       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
191       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
192       telephone_link: Gọi %{phone_number}
193     note:
194       title: 'Ghi chú: %{id}'
195       new_note: Ghi chú Mới
196       description: Miêu tả
197       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
198       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
199       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
200       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
201       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
202       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
203       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
204         %{when}</abbr>
205       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
206       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
207         %{when}</abbr>
208       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
209       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
210       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
211     query:
212       title: Thăm dò Yếu tố
213       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
214       nearby: Yếu tố lân cận
215       enclosing: Yếu tố bao gồm
216   changeset:
217     changeset_paging_nav:
218       showing_page: Trang %{page}
219       next: Sau »
220       previous: « Trước
221     changeset:
222       anonymous: Vô danh
223       no_edits: (không có thay đổi)
224       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
225     changesets:
226       id: ID
227       saved_at: Lúc Lưu
228       user: Người dùng
229       comment: Miêu tả
230       area: Vùng
231     list:
232       title: Các bộ thay đổi
233       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
234       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
235       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
236       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
237       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
238       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
239       no_more: Hết bộ thay đổi.
240       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
241       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
242       load_more: Tải tiếp
243     timeout:
244       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
245     rss:
246       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
247       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
248       comment: 'Bình luận mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
249       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
250       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
251       full: Thảo luận đầy đủ
252   diary_entry:
253     new:
254       title: Mục Nhật ký Mới
255     list:
256       title: Các Nhật ký Cá nhân
257       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
258       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
259       user_title: Nhật ký của %{user}
260       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
261       new: Mục Nhật ký Mới
262       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
263       no_entries: Chưa có mục nhật ký
264       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
265       older_entries: Mục Trước
266       newer_entries: Mục Sau
267     edit:
268       title: Sửa đổi mục nhật ký
269       subject: 'Tiêu đề:'
270       body: 'Nội dung:'
271       language: 'Ngôn ngữ:'
272       location: 'Vị trí:'
273       latitude: 'Vĩ độ:'
274       longitude: 'Kinh độ:'
275       use_map_link: sử dụng bản đồ
276       save_button: Lưu
277       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
278     view:
279       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
280       user_title: Nhật ký của %{user}
281       leave_a_comment: Bình luận
282       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để bình luận'
283       login: Đăng nhập
284       save_button: Lưu
285     no_such_entry:
286       title: Mục nhật ký không tồn tại
287       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
288       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin
289         hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
290     diary_entry:
291       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
292       comment_link: Bình luận về mục này
293       reply_link: Trả lời mục này
294       comment_count:
295         zero: Chưa có bình luận
296         other: '%{count} bình luận'
297       edit_link: Sửa đổi mục này
298       hide_link: Ẩn mục này
299       confirm: Xác nhận
300     diary_comment:
301       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
302       hide_link: Ẩn bình luận này
303       confirm: Xác nhận
304     location:
305       location: 'Vị trí:'
306       view: Xem
307       edit: Sửa
308     feed:
309       user:
310         title: Các mục nhật ký của %{user}
311         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
312       language:
313         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
314         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
315       all:
316         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
317         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
318     comments:
319       has_commented_on: '%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau'
320       post: Mục nhật ký
321       when: Lúc đăng
322       comment: Bình luận
323       ago: cách đây %{ago}
324       newer_comments: Các Bình luận Sau
325       older_comments: Các Bình luận Trước
326   export:
327     title: Xuất
328     start:
329       area_to_export: Vùng để Xuất
330       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
331       format_to_export: Định dạng Xuất
332       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
333       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
334       embeddable_html: HTML để Nhúng
335       licence: Giấy phép
336       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
337         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
338       too_large:
339         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
340           một trong những nguồn bên dưới:'
341         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
342           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
343           từ một dịch vụ sau:'
344         planet:
345           title: Quả đất OSM
346           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
347             thường xuyên
348         overpass:
349           title: Overpass API
350           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
351         geofabrik:
352           title: Tải về Geofabrik
353           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
354             thường xuyên
355         metro:
356           title: Bản trích Metro
357           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
358         other:
359           title: Nguồn Khác
360           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
361       options: Tùy chọn
362       format: 'Định dạng:'
363       scale: Tỷ lệ
364       max: tối đa
365       image_size: Hình có Kích cỡ
366       zoom: Thu phóng
367       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
368       latitude: 'Vĩ độ:'
369       longitude: 'Kinh độ:'
370       output: Đầu ra
371       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
372       export_button: Xuất
373   geocoder:
374     search:
375       title:
376         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
377         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
378         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
379           Postcode</a>
380         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
381         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
382           Nominatim</a>
383         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
384         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
385           Nominatim</a>
386         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
387     search_osm_nominatim:
388       prefix:
389         aerialway:
390           chair_lift: Ghế Cáp treo
391           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
392           station: Trạm Cáp treo
393         aeroway:
394           aerodrome: Sân bay
395           apron: Sân Đậu Máy bay
396           gate: Cổng
397           helipad: Sân bay Trực thăng
398           runway: Đường băng
399           taxiway: Đường lăn
400           terminal: Nhà ga Sân bay
401         amenity:
402           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
403           atm: Máy Rút tiền Tự động
404           bank: Ngân hàng
405           bar: Quán rượu
406           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
407           bench: Ghế
408           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
409           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
410           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
411           brothel: Nhà chứa
412           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
413           bus_station: Bến Xe buýt
414           cafe: Quán Cà phê
415           car_rental: Chỗ Mướn Xe
416           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
417           car_wash: Tiệm Rửa Xe
418           casino: Sòng bạc
419           charging_station: Trạm Sạc Pin
420           cinema: Rạp phim
421           clinic: Phòng khám
422           college: Trường Cao đẳng
423           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
424           courthouse: Tòa
425           crematorium: Lò Hỏa táng
426           dentist: Nha sĩ
427           doctors: Bác sĩ
428           dormitory: Ký túc xá
429           drinking_water: Vòi Nước uống
430           driving_school: Trường Lái xe
431           embassy: Tòa Đại sứ
432           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
433           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
434           ferry_terminal: Trạm Phà
435           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
436           fire_station: Trạm Cứu hỏa
437           food_court: Khu Ẩm thực
438           fountain: Vòi nước
439           fuel: Cây xăng
440           grave_yard: Nghĩa địa
441           gym: Nhà Thể dục
442           health_centre: Trung tâm Y tế
443           hospital: Bệnh viện
444           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
445           ice_cream: Tiệm Kem
446           kindergarten: Tiểu học
447           library: Thư viện
448           market: Chợ
449           marketplace: Chợ phiên
450           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
451           nursery: Nhà trẻ
452           nursing_home: Viện Dưỡng lão
453           office: Văn phòng
454           parking: Chỗ Đậu xe
455           pharmacy: Nhà thuốc
456           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
457           police: Cảnh sát
458           post_box: Hòm thư
459           post_office: Bưu điện
460           preschool: Trường Mầm non
461           prison: Nhà tù
462           pub: Quán rượu
463           public_building: Tòa nhà Công cộng
464           reception_area: Phòng Tiếp khách
465           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
466           restaurant: Nhà hàng
467           retirement_home: Nhà về hưu
468           sauna: Nhà Tắm hơi
469           school: Trường học
470           shelter: Nơi Trú ẩn
471           shop: Tiệm
472           shower: Vòi tắm
473           social_centre: Hội trường
474           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
475           social_facility: Cơ quan Xã hội
476           studio: Studio
477           swimming_pool: Hồ tắm
478           taxi: Taxi
479           telephone: Điện thoại Công cộng
480           theatre: Nhà hát
481           toilets: Vệ sinh
482           townhall: Thị sảnh
483           university: Trường Đại học
484           vending_machine: Máy Bán hàng
485           veterinary: Phẫu thuật Thú y
486           village_hall: Trụ sở Làng
487           waste_basket: Thùng rác
488           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
489         boundary:
490           administrative: Biên giới Hành chính
491           census: Biên giới Điều tra Dân số
492           national_park: Vườn quốc gia
493           protected_area: Khu bảo tồn
494         bridge:
495           aqueduct: Cống nước
496           suspension: Cầu Treo
497           swing: Cầu Quay
498           viaduct: Cầu Cạn
499           "yes": Cầu
500         building:
501           "yes": Tòa nhà
502         emergency:
503           phone: Điện thoại Khẩn cấp
504         highway:
505           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
506           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
507           bus_stop: Trạm Xe buýt
508           construction: Đường Đang Xây
509           cycleway: Đường Xe đạp
510           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
511           footway: Đường Đi bộ
512           ford: Khúc Sông Cạn
513           living_street: Đường Hàng xóm
514           milestone: Mốc
515           motorway: Đường Cao tốc
516           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
517           motorway_link: Đường Cao tốc
518           path: Lối
519           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
520           platform: Sân ga
521           primary: Đường Chính
522           primary_link: Đường Chính
523           proposed: Đường được Đề nghị
524           raceway: Đường đua
525           residential: Ngõ Dân cư
526           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
527           road: Đường
528           secondary: Đường Lớn
529           secondary_link: Đường Lớn
530           service: Ngách
531           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
532           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
533           steps: Cầu thang
534           street_lamp: Đèn Đường phố
535           tertiary: Phố
536           tertiary_link: Phố
537           track: Đường mòn
538           trail: Đường mòn
539           trunk: Xa lộ
540           trunk_link: Xa lộ
541           unclassified: Ngõ
542           unsurfaced: Đường Không Lát
543         historic:
544           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
545           battlefield: Chiến trường
546           boundary_stone: Mốc Biên giới
547           building: Tòa nhà
548           castle: Lâu đài
549           church: Nhà thờ
550           citywalls: Tường Thành phố
551           fort: Pháo đài
552           house: Nhà ở
553           icon: Thánh tượng
554           manor: Trang viên
555           memorial: Vật Tưởng niệm
556           mine: Mỏ
557           monument: Công trình Tưởng niệm
558           ruins: Tàn tích
559           tomb: Mộ
560           tower: Tháp
561           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
562           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
563           wreck: Xác Tàu Đắm
564         landuse:
565           allotments: Khu Vườn Gia đình
566           basin: Lưu vực
567           brownfield: Cánh đồng Nâu
568           cemetery: Nghĩa địa
569           commercial: Khu vực Thương mại
570           conservation: Bảo tồn
571           construction: Công trường Xây dựng
572           farm: Trại
573           farmland: Trại
574           farmyard: Sân Trại
575           forest: Rừng Trồng Cây
576           garages: Ga ra
577           grass: Cỏ
578           greenfield: Cánh đồng Xanh
579           industrial: Khu vực Công nghiệp
580           landfill: Nơi Đổ Rác
581           meadow: Đồng cỏ
582           military: Khu vực Quân sự
583           mine: Mỏ
584           orchard: Vườn Cây
585           quarry: Mỏ Đá
586           railway: Đường sắt
587           recreation_ground: Sân chơi
588           reservoir: Bể nước
589           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
590           residential: Khu vực Nhà ở
591           retail: Khu vực Buôn bán
592           road: Đất của con Đường
593           village_green: Sân Làng
594           vineyard: Vườn Nho
595         leisure:
596           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
597           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
598           common: Đất Công
599           fishing: Hồ Đánh cá
600           fitness_station: Trạm Thể dục
601           garden: Vườn
602           golf_course: Sân Golf
603           ice_rink: Sân băng
604           marina: Bến tàu
605           miniature_golf: Golf Nhỏ
606           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
607           park: Công viên
608           pitch: Sân cỏ
609           playground: Sân chơi
610           recreation_ground: Sân Giải trí
611           sauna: Nhà Tắm hơi
612           slipway: Bến tàu
613           sports_centre: Trung tâm Thể thao
614           stadium: Sân vận động
615           swimming_pool: Hồ Bơi
616           track: Đường Chạy
617           water_park: Công viên Nước
618         military:
619           airfield: Sân bay Không quân
620           barracks: Trại Lính
621           bunker: Boong ke
622         mountain_pass:
623           "yes": Đèo
624         natural:
625           bay: Vịnh
626           beach: Bãi biển
627           cape: Mũi đất
628           cave_entrance: Cửa vào Hang
629           cliff: Vách đá
630           crater: Miệng Núi
631           dune: Cồn cát
632           fell: Đồi Cằn cỗi
633           fjord: Vịnh hẹp
634           forest: Rừng
635           geyser: Mạch nước Phun
636           glacier: Sông băng
637           heath: Bãi Hoang
638           hill: Đồi
639           island: Đảo
640           land: Đất
641           marsh: Đầm lầy
642           moor: Truông
643           mud: Bùn
644           peak: Đỉnh
645           point: Mũi đất
646           reef: Rạn san hô
647           ridge: Luống đất
648           rock: Đá
649           scree: Sườn Núi Đá
650           scrub: Đất Bụi rậm
651           spring: Suối
652           stone: Đá
653           strait: Eo biển
654           tree: Cây
655           valley: Thung lũng
656           volcano: Núi lửa
657           water: Nước
658           wetland: Đầm lầy
659           wood: Rừng
660         office:
661           accountant: Kế toán viên
662           architect: Kiến trúc sư
663           company: Công ty
664           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
665           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
666           government: Văn phòng Chính phủ
667           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
668           lawyer: Luật sư
669           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
670           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
671           travel_agent: Văn phòng Du lịch
672           "yes": Văn phòng
673         place:
674           airport: Sân bay
675           city: Thành phố
676           country: Quốc gia
677           county: Quận hạt
678           farm: Trại
679           hamlet: Xóm
680           house: Nhà ở
681           houses: Dãy Nhà
682           island: Đảo
683           islet: Đảo Nhỏ
684           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
685           locality: Địa phương
686           moor: Truông
687           municipality: Đô thị
688           neighbourhood: Hàng xóm
689           postcode: Mã Bưu chính
690           region: Miền
691           sea: Biển
692           state: Tỉnh bang
693           subdivision: Hàng xóm
694           suburb: Ngoại ô
695           town: Thị xã/trấn
696           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
697           village: Làng
698         railway:
699           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
700           construction: Đường sắt Đang Xây
701           disused: Đường sắt Không hoạt động
702           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
703           funicular: Đường sắt Leo núi
704           halt: Ga Xép
705           historic_station: Nhà ga Lịch sử
706           junction: Ga Đầu mối
707           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
708           light_rail: Đường sắt Nhẹ
709           miniature: Đường sắt Nhỏ
710           monorail: Đường sắt Một ray
711           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
712           platform: Ke ga
713           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
714           proposed: Đường sắt được Đề nghị
715           spur: Đường sắt Phụ
716           station: Nhà ga
717           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
718           subway: Trạm Xe điện Ngầm
719           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
720           switch: Ghi Đường sắt
721           tram: Đường Xe điện
722           tram_stop: Ga Xép Điện
723         shop:
724           alcohol: Tiệm Rượu
725           antiques: Tiệm Đồ cổ
726           art: Tiệm Nghệ phẩm
727           bakery: Tiệm Bánh
728           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
729           beverages: Tiệm Đồ uống
730           bicycle: Tiệm Xe đạp
731           books: Tiệm Sách
732           boutique: Tiệm Thời trang
733           butcher: Hàng Thịt
734           car: Tiệm Xe hơi
735           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
736           car_repair: Tiệm Sửa Xe
737           carpet: Tiệm Thảm
738           charity: Cửa hàng Từ thiện
739           chemist: Tiệm Dược phẩm
740           clothes: Tiệm Quần áo
741           computer: Tiệm Máy tính
742           confectionery: Tiệm Kẹo
743           convenience: Tiệm Tiện lợi
744           copyshop: Tiệm In ấn
745           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
746           deli: Deli
747           department_store: Cửa hàng Bách hóa
748           discount: Cửa hàng Giảm giá
749           doityourself: Tiệm Ngũ kim
750           dry_cleaning: Hấp tẩy
751           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
752           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
753           farm: Tiệm Nông cụ
754           fashion: Tiệm Thời trang
755           fish: Tiệm Cá
756           florist: Tiệm Hoa
757           food: Tiệm Thực phẩm
758           funeral_directors: Nhà tang lễ
759           furniture: Tiệm Đồ đạc
760           gallery: Thư viện Ảnh
761           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
762           general: Tiệm Đồ
763           gift: Tiệm Quà tặng
764           greengrocer: Tiệm Rau quả
765           grocery: Tiệm Tạp phẩm
766           hairdresser: Tiệm Làm tóc
767           hardware: Tiệm Ngũ kim
768           hifi: Cửa hàng Hi-fi
769           insurance: Bảo hiểm
770           jewelry: Tiệm Kim hoàn
771           kiosk: Quán
772           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
773           mall: Trung tâm Mua sắm
774           market: Chợ
775           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
776           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
777           music: Tiệm Nhạc
778           newsagent: Tiệm Báo
779           optician: Tiệm Kính mắt
780           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
781           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
782           pet: Tiệm Vật nuôi
783           pharmacy: Nhà thuốc
784           photo: Tiệm Rửa Hình
785           salon: Tiệm Làm tóc
786           second_hand: Tiệm Mua lại
787           shoes: Tiệm Giày
788           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
789           sports: Tiệm Thể thao
790           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
791           supermarket: Siêu thị
792           tailor: Tiệm May
793           toys: Tiệm Đồ chơi
794           travel_agency: Văn phòng Du lịch
795           video: Tiệm Phim
796           wine: Tiệm Rượu
797           "yes": Tiệm
798         tourism:
799           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
800           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
801           attraction: Nơi Du lịch
802           bed_and_breakfast: Nhà trọ
803           cabin: Túp lều
804           camp_site: Nơi Cắm trại
805           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
806           chalet: Nhà ván
807           guest_house: Nhà khách
808           hostel: Nhà trọ
809           hotel: Khách sạn
810           information: Thông tin
811           motel: Khách sạn Dọc đường
812           museum: Bảo tàng
813           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
814           theme_park: Công viên Giải trí
815           viewpoint: Thắng cảnh
816           zoo: Vườn thú
817         tunnel:
818           culvert: Cống
819           "yes": Đường hầm
820         waterway:
821           artificial: Dòng nước Nhân tạo
822           boatyard: Bãi Thuyền
823           canal: Kênh
824           dam: Đập
825           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
826           ditch: Mương
827           dock: Vũng tàu
828           drain: Cống
829           lock: Âu tàu
830           lock_gate: Âu tàu
831           mooring: Cột neo tàu
832           rapids: Thác ghềnh
833           river: Sông
834           stream: Dòng suối
835           wadi: Dòng sông Vào mùa
836           waterfall: Thác
837           weir: Đập Tràn
838       admin_levels:
839         level2: Biên giới Quốc gia
840         level4: Biên giới Tỉnh bang
841         level5: Biên giới Miền
842         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
843         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
844         level9: Biên giới Làng
845         level10: Biên giới Khu phố
846     description:
847       title:
848         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
849           Nominatim</a>
850         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
851       types:
852         cities: Thành phố
853         towns: Thị xã
854         places: Địa điểm
855     results:
856       no_results: Không tìm thấy kết quả
857       more_results: Thêm kết quả
858     distance:
859       one: khoảng 1 km
860       zero: không tới 1 km
861       other: khoảng %{count} km
862     direction:
863       south_west: tây nam
864       south: nam
865       south_east: đông nam
866       east: đông
867       north_east: đông bắc
868       north: bắc
869       north_west: tây bắc
870       west: tây
871   layouts:
872     logo:
873       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
874     home: Về Vị trí Nhà ở
875     logout: Đăng xuất
876     log_in: Đăng nhập
877     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
878     sign_up: Mở Tài khoản
879     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
880     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
881     edit: Sửa đổi
882     history: Lịch sử
883     export: Xuất
884     data: Dữ liệu
885     export_data: Xuất Dữ liệu
886     gps_traces: Tuyến GPS
887     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
888     user_diaries: Nhật ký
889     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
890     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
891     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
892     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
893     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
894       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
895     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
896     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark},
897       cũng như %{partners} khác.
898     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
899     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
900     partners_bytemark: Bytemark Hosting
901     partners_partners: các công ty bảo trợ
902     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
903     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
904       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
905     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
906       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
907     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
908     help: Trợ giúp
909     about: Giới thiệu
910     copyright: Bản quyền
911     community: Cộng đồng
912     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
913     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
914     foundation: Quỹ OpenStreetMap
915     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
916     make_a_donation:
917       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
918       text: Quyên góp
919     learn_more: Tìm hiểu Thêm
920     more: Thêm
921   license_page:
922     foreign:
923       title: Thông tin về bản dịch này
924       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
925         trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
926       english_link: nguyên bản tiếng Anh
927     native:
928       title: Giới thiệu về trang này
929       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang
930         này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
931       native_link: bản dịch tiếng Việt
932       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
933     legal_babble:
934       title_html: Bản quyền và Giấy phép
935       intro_1_html: |-
936         OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
937         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
938         Commons</a> (ODbL).
939       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
940         phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
941         và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
942         các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy
943         phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a>
944         đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
945       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
946         theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
947         \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
948       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
949       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng
950         góp vào OpenStreetMap”.
951       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
952         Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của
953         chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn
954         có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang
955         bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
956         muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên
957         kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không
958         cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ
959         các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
960         trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
961         creativecommons.org.
962       credit_3_html: |-
963         Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
964         Ví dụ:
965       attribution_example:
966         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
967         title: Ví dụ ghi công
968       more_title_html: Tìm hiểu thêm
969       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và
970         cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi
971         đáp Pháp lý</a>.
972       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
973         thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản
974         đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy
975         định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy
976         định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy
977         định Sử dụng Nominatim</a>.
978       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
979       contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân
980         và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia
981         và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
982       contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://data.wien.gv.at/">Bang
983         Viên</a> (theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
984         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
985         Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
986         sửa đổi CC BY Áo</a>).'
987       contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
988         GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan
989         (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
990       contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
991         liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp
992         dữ liệu khác theo \n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501\">Giấy
993         phép dữ liệu mở NLS</a>."
994       contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
995         (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
996       contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a
997         href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
998       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
999         từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.'
1000       contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1001         cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1002         lưu.'
1003       contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1004         Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1005       contributors_footer_1_html: |-
1006         Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1007         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1008       contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1009         ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1010         chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1011       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1012       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1013         bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1014         các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1015       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1016         vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1017         xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1018         trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1019         khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1020   welcome_page:
1021     title: Hoan nghênh!
1022     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu
1023       mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy
1024       cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1025     whats_on_the_map:
1026       title: Mục đích của Bản đồ
1027       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1028         – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ
1029         mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1030       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1031         hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1032         xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ
1033         trực tuyến khác.
1034     basic_terms:
1035       title: Thuật ngữ Cơ bản
1036       paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1037         vào OpenStreetMap:'
1038       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép
1039         sửa đổi bản đồ.
1040       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1041         hàng hoặc một cái cây.
1042       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1043         dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1044       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên
1045         của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1046     questions:
1047       title: Có thắc mắc?
1048       paragraph_1_html: |-
1049         OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1050         <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>.
1051     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1052     add_a_note:
1053       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1054       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1055         tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1056       paragraph_2_html: |-
1057         Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1058         <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1059   fixthemap:
1060     title: Báo cáo lỗi / Sửa bản đồ
1061     how_to_help:
1062       title: Cách giúp đỡ
1063       join_the_community:
1064         title: Tham gia cộng đồng
1065         explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của chúng
1066           tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý tốt nhất
1067           là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu lấy.
1068       add_a_note:
1069         instructions_html: |-
1070           Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1071           Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1072     other_concerns:
1073       title: Vấn đề khác
1074       explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1075         hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1076         bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1077         làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1078   help_page:
1079     title: Trợ giúp
1080     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1081       hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1082     welcome:
1083       url: /welcome
1084       title: Chào mừng đến với OSM
1085       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1086     help:
1087       url: https://help.openstreetmap.org/
1088       title: help.openstreetmap.org
1089       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của
1090         OSM.
1091     wiki:
1092       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1093       title: wiki.openstreetmap.org
1094       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1095   about_page:
1096     next: Tiếp
1097     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1098     used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng trăm trang Web, ứng dụng di
1099       động, và thiết bị phần cứng'
1100     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo
1101       quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp
1102       thế giới.
1103     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1104     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1105       người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1106       đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1107     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1108     community_driven_html: |-
1109       Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1110       Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1111       Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1112       <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1113     open_data_title: Dữ liệu Mở
1114     open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó
1115       cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng
1116       góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu
1117       theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới
1118       cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1119       Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1120     partners_title: Nhà bảo trợ
1121   notifier:
1122     diary_comment_notification:
1123       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn'
1124       hi: Chào %{to_user},
1125       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap
1126         với tiêu đề %{subject}:'
1127       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1128         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1129     message_notification:
1130       hi: Chào %{to_user},
1131       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1132       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1133         tại %{replyurl}
1134     friend_notification:
1135       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1136       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1137       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1138       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1139     gpx_notification:
1140       greeting: Chào bạn,
1141       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1142       with_description: với miêu tả
1143       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1144       and_no_tags: và không có thẻ
1145       failure:
1146         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1147         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1148         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1149         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1150         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi
1151       success:
1152         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1153         loaded_successfully: |-
1154           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1155           %{possible_points} điểm.
1156     signup_confirm:
1157       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1158       greeting: Chào bạn!
1159       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1160       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1161         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1162         bạn:'
1163       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1164         thông tin về cách bắt đầu.
1165     email_confirm:
1166       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1167     email_confirm_plain:
1168       greeting: Chào bạn,
1169       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1170         thành %{new_address}.
1171       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1172         để xác nhận thay đổi này.
1173     email_confirm_html:
1174       greeting: Chào bạn,
1175       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1176         thành %{new_address}.
1177       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1178         để xác nhận thay đổi này.
1179     lost_password:
1180       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1181     lost_password_plain:
1182       greeting: Chào bạn,
1183       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1184         có địa chỉ thư điện tử này.
1185       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1186         để đặt lại mật khẩu.
1187     lost_password_html:
1188       greeting: Chào bạn,
1189       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1190         có địa chỉ thư điện tử này.
1191       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1192         để đặt lại mật khẩu.
1193     note_comment_notification:
1194       anonymous: Người dùng vô danh
1195       greeting: Chào bạn,
1196       commented:
1197         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1198           bạn'
1199         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1200           mà bạn đang quan tâm'
1201         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1202           %{place}.'
1203         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1204           bản đồ gần %{place}.'
1205       closed:
1206         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1207         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1208           bạn đang quan tâm'
1209         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1210         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1211           ghi chú gần %{place}.'
1212       reopened:
1213         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1214         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1215           đang quan tâm'
1216         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1217         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1218           chú gần %{place}.'
1219       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1220     changeset_comment_notification:
1221       greeting: Chào bạn,
1222       commented:
1223         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1224           của bạn'
1225         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1226           mà bạn đang quan tâm'
1227         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1228           %{time}'
1229         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1230           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1231         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1232         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1233       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1234   message:
1235     inbox:
1236       title: Hộp thư
1237       my_inbox: Hộp thư đến
1238       outbox: đã gửi
1239       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1240       new_messages: '%{count} thư mới'
1241       old_messages: '%{count} thư cũ'
1242       from: Từ
1243       subject: Tiêu đề
1244       date: Ngày
1245       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1246       people_mapping_nearby: những người ở gần
1247     message_summary:
1248       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1249       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1250       reply_button: Trả lời
1251       delete_button: Xóa
1252     new:
1253       title: Gửi thư
1254       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1255       subject: Tiêu đề
1256       body: Nội dung
1257       send_button: Gửi
1258       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1259       message_sent: Thư đã gửi
1260       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1261         tục gửi thư.
1262     no_such_message:
1263       title: Thư không tồn tại
1264       heading: Thư không tồn tại
1265       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1266     outbox:
1267       title: Hộp thư đã gửi
1268       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1269       inbox: thư đến
1270       outbox: thư đã gửi
1271       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1272       to: Tới
1273       subject: Tiêu đề
1274       date: Ngày
1275       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1276       people_mapping_nearby: những người ở gần
1277     reply:
1278       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1279         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1280         xác để trả lời.
1281     read:
1282       title: Đọc thư
1283       from: Từ
1284       subject: Tiêu đề
1285       date: Ngày
1286       reply_button: Trả lời
1287       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1288       back: Quay lại
1289       to: Tới
1290       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1291         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1292         xác để đọc nó.
1293     sent_message_summary:
1294       delete_button: Xóa
1295     mark:
1296       as_read: Thư đã đọc
1297       as_unread: Thư chưa đọc
1298     delete:
1299       deleted: Đã xóa thư
1300   site:
1301     index:
1302       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1303       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1304       permalink: Liên kết Thường trực
1305       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1306       createnote: Thêm ghi chú
1307       license:
1308         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1309           hành theo giấy phép mở
1310       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1311         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1312     edit:
1313       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1314       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1315         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1316       user_page_link: trang cá nhân
1317       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1318       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1319         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải
1320         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1321         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1322       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1323         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1324         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1325       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1326         tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1327       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1328         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1329       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1330       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1331         trong HTML.
1332     sidebar:
1333       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1334       close: Đóng
1335     search:
1336       search: Tìm kiếm
1337       where_am_i: Tôi ở đâu?
1338       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1339       submit_text: Đi
1340     key:
1341       table:
1342         entry:
1343           motorway: Đường cao tốc
1344           trunk: Xa lộ
1345           primary: Đường chính
1346           secondary: Đường lớn
1347           unclassified: Đường không phân loại
1348           unsurfaced: Đường không lát
1349           track: Đường mòn
1350           byway: Đường mòn đa mốt
1351           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1352           cycleway: Đường xe đạp
1353           footway: Đường đi bộ
1354           rail: Đường sắt
1355           subway: Đường ngầm
1356           tram:
1357           - Đường sắt nhẹ
1358           - xe điện
1359           cable:
1360           - Đường xe cáp
1361           - ghế cáp treo
1362           runway:
1363           - Đường băng
1364           - đường băng
1365           apron:
1366           - Sân đậu máy bay
1367           - nhà ga hành khách
1368           admin: Biên giới hành chính
1369           forest: Rừng trồng cây
1370           wood: Rừng
1371           golf: Sân golf
1372           park: Công viên
1373           resident: Khu vực nhà ở
1374           tourist: Nơi du lịch
1375           common:
1376           - Đất công
1377           - bãi cỏ
1378           retail: Khu vực buôn bán
1379           industrial: Khu vực công nghiệp
1380           commercial: Khu vực thương mại
1381           heathland: Vùng cây bụi
1382           lake:
1383           - Hồ
1384           - bể nước
1385           farm: Ruộng
1386           brownfield: Cánh đồng nâu
1387           cemetery: Nghĩa địa
1388           allotments: Khu vườn gia đình
1389           pitch: Sân cỏ
1390           centre: Trung tâm thể thao
1391           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1392           military: Khu vực quân sự
1393           school:
1394           - Trường học
1395           - đại học
1396           building: Kiến trúc quan trọng
1397           station: Nhà ga
1398           summit:
1399           - Đỉnh núi
1400           - đồi
1401           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1402           bridge: Đường rắn = cầu
1403           private: Đường riêng
1404           permissive: Đường cho phép
1405           destination: Chỉ giao thông địa phương
1406           construction: Đường đang xây
1407     richtext_area:
1408       edit: Sửa đổi
1409       preview: Xem trước
1410     markdown_help:
1411       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1412       headings: Đề mục
1413       heading: Đề mục
1414       subheading: Đề mục con
1415       unordered: Danh sách không đánh số
1416       ordered: Danh sách đánh số
1417       first: Khoản mục đầu tiên
1418       second: Khoản mục sau
1419       link: Liên kết
1420       text: Văn bản
1421       image: Hình ảnh
1422       alt: Văn bản thay thế
1423       url: URL
1424   trace:
1425     visibility:
1426       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1427       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1428         không có thứ tự)
1429       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1430       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1431         điểm có tên và thời điểm)
1432     create:
1433       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1434       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1435         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1436         thư điện tử lúc khi nó xong.
1437     edit:
1438       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1439       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1440       filename: 'Tên tập tin:'
1441       download: tải về
1442       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1443       points: 'Số nốt:'
1444       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1445       map: bản đồ
1446       edit: sửa đổi
1447       owner: 'Tác giả:'
1448       description: 'Miêu tả:'
1449       tags: 'Thẻ:'
1450       tags_help: dấu phẩy phân cách
1451       save_button: Lưu các Thay đổi
1452       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1453       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1454       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1455     trace_form:
1456       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1457       description: 'Miêu tả:'
1458       tags: 'Thẻ:'
1459       tags_help: dấu phẩy phân cách
1460       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1461       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1462       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1463       upload_button: Tải lên
1464       help: Trợ giúp
1465       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1466     trace_header:
1467       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1468       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1469       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1470       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1471         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1472         đợi kịp.
1473     trace_optionals:
1474       tags: Thẻ
1475     view:
1476       title: Xem tuyến đường %{name}
1477       heading: Xem tuyến đường %{name}
1478       pending: CHƯA XỬ
1479       filename: 'Tên tập tin:'
1480       download: tải về
1481       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1482       points: 'Số nốt:'
1483       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1484       map: bản đồ
1485       edit: sửa đổi
1486       owner: 'Tác giả:'
1487       description: 'Miêu tả:'
1488       tags: 'Thẻ:'
1489       none: Không có
1490       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1491       delete_track: Xóa tuyến đường này
1492       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1493       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1494     trace_paging_nav:
1495       showing_page: Trang %{page}
1496       older: Tuyến đường Cũ hơn
1497       newer: Tuyến đường Mới hơn
1498     trace:
1499       pending: CHƯA XỬ
1500       count_points: '%{count} nốt'
1501       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1502       more: thêm
1503       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1504       view_map: Xem Bản đồ
1505       edit: sửa đổi
1506       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1507       public: CÔNG KHAI
1508       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1509       private: RIÊNG
1510       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1511       by: bởi
1512       in: trong
1513       map: bản đồ
1514     list:
1515       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1516       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1517       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1518       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1519       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1520       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1521         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1522         wiki</a>.
1523     delete:
1524       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1525     make_public:
1526       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1527     offline_warning:
1528       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1529     offline:
1530       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1531       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1532     georss:
1533       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1534     description:
1535       description_with_count: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1536       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1537   application:
1538     require_cookies:
1539       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1540         trình duyệt để tiếp tục.
1541     require_moderator:
1542       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1543     setup_user_auth:
1544       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1545         diện Web để biết chi tiết.
1546       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1547         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1548         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1549   oauth:
1550     oauthorize:
1551       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1552       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1553         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1554         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1555       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1556       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1557       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1558       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1559       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1560       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1561       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1562       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1563     oauthorize_success:
1564       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1565       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1566       verification: Mã xác minh là %{code}.
1567     oauthorize_failure:
1568       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1569       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1570         của bạn.
1571       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1572     revoke:
1573       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1574   oauth_clients:
1575     new:
1576       title: Đăng ký chương trình mới
1577       submit: Đăng ký
1578     edit:
1579       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1580       submit: Sửa đổi
1581     show:
1582       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1583       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1584       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1585       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1586       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1587       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1588       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1589       edit: Sửa đổi Chi tiết
1590       delete: Xóa Trình khách
1591       confirm: Bạn có chắc không?
1592       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1593       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1594       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1595       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1596       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1597       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1598       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1599       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1600     index:
1601       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1602       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1603       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1604       application: Tên Chương trình
1605       issued_at: Lúc Cho phép
1606       revoke: Thu hồi!
1607       my_apps: Trình khách của Tôi
1608       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1609         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1610         được.
1611       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1612       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1613     form:
1614       name: Tên
1615       required: Bắt buộc
1616       url: URL Trang chủ Chương trình
1617       callback_url: URL Gọi lại
1618       support_url: URL Trợ giúp
1619       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1620       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1621       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1622       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1623       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1624       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1625       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1626       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1627     not_found:
1628       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1629     create:
1630       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1631     update:
1632       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1633     destroy:
1634       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1635   user:
1636     login:
1637       title: Đăng nhập
1638       heading: Đăng nhập
1639       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1640       password: 'Mật khẩu:'
1641       openid: '%{logo} OpenID:'
1642       remember: Nhớ tôi
1643       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1644       login_button: Đăng nhập
1645       register now: Mở tài khoản ngay
1646       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1647         và mật khẩu của bạn:'
1648       with openid: 'Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:'
1649       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1650       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1651       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1652       no account: Chưa có tài khoản?
1653       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1654         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1655         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1656       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1657         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1658         để thảo luận về điều này.
1659       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1660       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID
1661         của bạn
1662       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1663       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1664       openid_providers:
1665         openid:
1666           title: Đăng nhập dùng OpenID
1667           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1668         google:
1669           title: Đăng nhập với Google
1670           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1671         yahoo:
1672           title: Đăng nhập với Yahoo!
1673           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1674         wordpress:
1675           title: Đăng nhập với WordPress
1676           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1677         aol:
1678           title: Đăng nhập với AOL
1679           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1680     logout:
1681       title: Đăng xuất
1682       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1683       logout_button: Đăng xuất
1684     lost_password:
1685       title: Quên mất mật khẩu
1686       heading: Quên mất Mật khẩu?
1687       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1688       new password button: Đặt lại mật khẩu
1689       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1690         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1691       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1692         để bạn đặt nó lại.
1693       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1694     reset_password:
1695       title: Đặt lại mật khẩu
1696       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1697       password: 'Mật khẩu:'
1698       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1699       reset: Đặt lại Mật khẩu
1700       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1701       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1702     new:
1703       title: Mở tài khoản
1704       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
1705         khoản tự động cho bạn.
1706       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a>
1707         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1708       about:
1709         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1710         html: |-
1711           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
1712           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
1713       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
1714         Điều kiện Đóng góp</a>.
1715       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1716       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
1717       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
1718         title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
1719         định quyền riêng tư</a>)
1720       display name: 'Tên hiển thị:'
1721       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
1722         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1723       openid: '%{logo} OpenID:'
1724       password: 'Mật khẩu:'
1725       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1726       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1727       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật
1728         khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1729       openid association: |-
1730         <p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>
1731         <ul>
1732           <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>
1733           <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>
1734         </ul>
1735       continue: Mở tài khoản
1736       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1737       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
1738         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
1739         wiki này</a>.
1740       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1741     terms:
1742       title: Điều kiện đóng góp
1743       heading: Điều kiện đóng góp
1744       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
1745         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
1746         bạn hiện tại và tương lai.
1747       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
1748         thuộc về phạm vi công cộng
1749       consider_pd_why: đây là gì?
1750       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1751       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
1752         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
1753         thức</a>'
1754       agree: Chấp nhận
1755       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1756       decline: Từ chối
1757       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
1758         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1759       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
1760       legale_names:
1761         france: Pháp
1762         italy: Ý
1763         rest_of_world: Các nước khác
1764     no_such_user:
1765       title: Người dùng không tồn tại
1766       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1767       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
1768         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1769     view:
1770       my diary: Nhật ký của Tôi
1771       new diary entry: mục nhật ký mới
1772       my edits: Đóng góp của Tôi
1773       my traces: Tuyến đường của Tôi
1774       my notes: Ghi chú của Tôi
1775       my messages: Hộp Tin nhắn
1776       my profile: Trang của Tôi
1777       my settings: Tùy chọn
1778       my comments: Bình luận của Tôi
1779       oauth settings: thiết lập OAuth
1780       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1781       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1782       send message: Gửi Thư
1783       diary: Nhật ký
1784       edits: Đóng góp
1785       traces: Tuyến đường
1786       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1787       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1788       add as friend: Kết Bạn
1789       mapper since: 'Tham gia:'
1790       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1791       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
1792       ct undecided: Chưa quyết định
1793       ct declined: Từ chối
1794       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1795       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
1796       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
1797       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
1798       status: 'Trạng thái:'
1799       spam score: 'Điểm số Spam:'
1800       description: Miêu tả
1801       user location: Vị trí của người dùng
1802       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
1803         dùng ở gần.
1804       settings_link_text: tùy chọn
1805       your friends: Bạn bè của bạn
1806       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1807       km away: cách %{count} km
1808       m away: cách %{count} m
1809       nearby users: Người dùng khác ở gần
1810       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1811       role:
1812         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1813         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1814         grant:
1815           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1816           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1817         revoke:
1818           administrator: Rút quyền quản lý viên
1819           moderator: Rút quyền điều hành viên
1820       block_history: tác vụ cấm người này
1821       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1822       comments: Bình luận
1823       create_block: cấm người dùng này
1824       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1825       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1826       confirm_user: xác nhận người dùng này
1827       hide_user: ẩn tài khoản này
1828       unhide_user: hiện tài khoản này
1829       delete_user: xóa tài khoản này
1830       confirm: Xác nhận
1831       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1832       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1833       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1834       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1835     popup:
1836       your location: Vị trí của bạn
1837       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1838       friend: Người bạn
1839     account:
1840       title: Chỉnh sửa tài khoản
1841       my settings: Tùy chọn
1842       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
1843       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
1844       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1845       openid:
1846         openid: 'OpenID:'
1847         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1848         link text: đây là gì?
1849       public editing:
1850         heading: 'Sửa đổi công khai:'
1851         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1852         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1853         enabled link text: đây là gì?
1854         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1855         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1856       public editing note:
1857         heading: Sửa đổi công khai
1858         text: |-
1859           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
1860           <ul>
1861           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
1862           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
1863           </ul>
1864       contributor terms:
1865         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
1866         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1867         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1868         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
1869           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1870         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
1871           phạm vi công cộng.
1872         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1873         link text: đây là gì?
1874       profile description: 'Tự giới thiệu:'
1875       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
1876       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
1877       image: 'Hình:'
1878       gravatar:
1879         gravatar: Sử dụng Gravatar
1880         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1881         link text: đây là gì?
1882       new image: Thêm hình
1883       keep image: Giữ hình hiện dùng
1884       delete image: Xóa hình hiện dùng
1885       replace image: Thay hình hiện dùng
1886       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1887       home location: 'Vị trí Nhà:'
1888       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1889       latitude: 'Vĩ độ:'
1890       longitude: 'Kinh độ:'
1891       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
1892         đồ?
1893       save changes button: Lưu các Thay đổi
1894       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1895       return to profile: Trở về trang cá nhân
1896       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1897         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1898       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1899     confirm:
1900       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1901       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
1902       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
1903         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
1904       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1905       button: Xác nhận
1906       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1907       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
1908       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
1909         nhận lần nữa.
1910     confirm_resend:
1911       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
1912         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
1913         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào
1914         danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1915       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1916     confirm_email:
1917       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1918       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
1919         mới.
1920       button: Xác nhận
1921       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1922       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1923     set_home:
1924       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1925     go_public:
1926       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
1927         được phép sửa đổi.
1928     make_friend:
1929       heading: Kết bạn với %{user}?
1930       button: Thêm là người bạn
1931       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
1932       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
1933       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
1934     remove_friend:
1935       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1936       button: Hủy kết nối bạn
1937       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
1938       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
1939     filter:
1940       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1941     list:
1942       title: Người dùng
1943       heading: Người dùng
1944       showing:
1945         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1946         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1947       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
1948       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
1949       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1950       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1951       empty: Không tìm thấy người dùng.
1952     suspended:
1953       title: Tài khoản bị Cấm
1954       heading: Tài khoản bị Cấm
1955       webmaster: chủ trang
1956       body: |-
1957         <p>
1958           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
1959         </p>
1960         <p>
1961           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
1962           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
1963         </p>
1964   user_role:
1965     filter:
1966       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người
1967         dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1968       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1969       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1970       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1971     grant:
1972       title: Xác nhận cấp vai trò
1973       heading: Xác nhận cấp vai trò
1974       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1975       confirm: Xác nhận
1976       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
1977         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1978     revoke:
1979       title: Xác nhận rút vai trò
1980       heading: Xác nhận rút vai trò
1981       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1982       confirm: Xác nhận
1983       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
1984         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1985   user_block:
1986     model:
1987       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
1988         vụ cấm.
1989       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1990     not_found:
1991       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1992       back: Trở về trang đầu
1993     new:
1994       title: Cấm %{name}
1995       heading: Cấm %{name}
1996       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
1997         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
1998         thể không rành.
1999       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2000       submit: Cấm người dùng
2001       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2002       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2003         gian hợp lý.
2004       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2005       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2006     edit:
2007       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2008       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2009       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2010         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2011         có thể không rành.
2012       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2013         giờ.
2014       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2015       show: Xem tác vụ cấm này
2016       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2017       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2018     filter:
2019       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2020       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2021         xuống.
2022     create:
2023       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2024         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2025       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2026         cấm họ.
2027       flash: Cấm người dùng %{name}.
2028     update:
2029       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2030         sửa đổi nó.
2031       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2032     index:
2033       title: Người dùng bị cấm
2034       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2035       empty: Chưa ai bị cấm.
2036     revoke:
2037       title: Bỏ cấm %{block_on}
2038       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2039       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2040       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2041       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2042       revoke: Bỏ cấm!
2043       flash: Đã bỏ cấm.
2044     period: '%{count} giờ'
2045     partial:
2046       show: Hiện
2047       edit: Sửa đổi
2048       revoke: Bỏ cấm!
2049       confirm: Bạn có chắc không?
2050       display_name: Người bị cấm
2051       creator_name: Người cấm
2052       reason: Lý do cấm
2053       status: Trạng thái
2054       revoker_name: Người bỏ cấm
2055       not_revoked: (không bị hủy)
2056       showing_page: Trang %{page}
2057       next: Sau »
2058       previous: « Trước
2059     helper:
2060       time_future: Hết hạn %{time}.
2061       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2062       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2063     blocks_on:
2064       title: Các tác vụ cấm %{name}
2065       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2066       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2067     blocks_by:
2068       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2069       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2070       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2071     show:
2072       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2073       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2074       time_future: Hết hạn %{time}
2075       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2076       status: Trạng thái
2077       show: Hiện
2078       edit: Sửa đổi
2079       revoke: Bỏ cấm!
2080       confirm: Bạn có chắc không?
2081       reason: 'Lý do cấm:'
2082       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2083       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2084       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2085   note:
2086     description:
2087       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
2088       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
2089       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
2090       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
2091       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
2092       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
2093       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
2094       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
2095     rss:
2096       title: Ghi chú OpenStreetMap
2097       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
2098         khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
2099       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
2100       opened: mở ghi chú (gần %{place})
2101       commented: bình luận mới (gần %{place})
2102       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
2103       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
2104     entry:
2105       comment: Bình luận
2106       full: Ghi chú đầy đủ
2107     mine:
2108       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2109       heading: Ghi chú của %{user}
2110       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2111       id: Mã số
2112       creator: Người tạo
2113       description: Miêu tả
2114       created_at: Lúc tạo
2115       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2116       ago_html: cách đây %{when}
2117   javascripts:
2118     close: Đóng
2119     share:
2120       title: Chia sẻ
2121       cancel: Hủy bỏ
2122       image: Hình ảnh
2123       link: Liên kết hoặc HTML
2124       long_link: Liên kết
2125       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2126       embed: HTML
2127       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2128       format: 'Định dạng:'
2129       scale: 'Tỷ lệ:'
2130       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2131       download: Tải về
2132       short_url: URL Ngắn gọn
2133       include_marker: Ghim trên bản đồ
2134       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2135       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2136       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2137     key:
2138       title: Chú giải Bản đồ
2139       tooltip: Chú giải Bản đồ
2140       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
2141     map:
2142       zoom:
2143         in: Phóng to
2144         out: Thu nhỏ
2145       locate:
2146         title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
2147         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2148       base:
2149         standard: Chuẩn
2150         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2151         transport_map: Bản đồ Giao thông
2152         mapquest: MapQuest Mở
2153         hot: Nhân đạo
2154       layers:
2155         header: Lớp Bản đồ
2156         notes: Ghi chú Bản đồ
2157         data: Dữ liệu Bản đồ
2158         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2159         title: Lớp
2160       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2161       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2162     site:
2163       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2164       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2165       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2166       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2167       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2168       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2169       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2170       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2171     changesets:
2172       show:
2173         comment: Bình luận
2174         subscribe: Theo dõi
2175         unsubscribe: Không theo dõi
2176         hide_comment: ẩn
2177         unhide_comment: bỏ ẩn
2178     notes:
2179       new:
2180         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2181           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2182           thích vấn đề. (Xin vui lòng đừng nhập thông tin cá nhân hoặc sao chép từ
2183           danh bạ hoặc bản đồ có bản quyền.)
2184         add: Thêm Ghi chú
2185       show:
2186         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2187           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2188         hide: Ẩn
2189         resolve: Giải quyết
2190         reactivate: Mở lại
2191         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2192         comment: Bình luận
2193     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2194       chuột vào đây.
2195     query:
2196       node: Nốt
2197       way: Lối
2198       relation: Quan hệ
2199       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2200       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2201       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2202   redaction:
2203     edit:
2204       description: Miêu tả
2205       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2206       submit: Lưu dãy ẩn
2207       title: Sửa đổi dãy ẩn
2208     index:
2209       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2210       heading: Danh sách dãy ẩn
2211       title: Danh sách dãy ẩn
2212     new:
2213       description: Miêu tả
2214       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2215       submit: Ẩn dãy phiên bản
2216       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2217     show:
2218       description: 'Miêu tả:'
2219       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2220       title: Đang xem dãy ẩn
2221       user: 'Người ẩn:'
2222       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2223       destroy: Xóa dãy ẩn này
2224       confirm: Bạn có chắc không?
2225     create:
2226       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2227     update:
2228       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2229     destroy:
2230       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2231         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2232       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2233       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2234 ...