Remove "do not reply" banner from message and comment notifications.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 vi: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Nội dung
10       diary_entry: 
11         language: Ngôn ngữ
12         latitude: Vĩ độ
13         longitude: Kinh độ
14         title: Tiêu đề
15         user: Người dùng
16       friend: 
17         friend: Người bạn
18         user: Người dùng
19       message: 
20         body: Nội dung
21         recipient: Người nhận
22         sender: Người gửi
23         title: Tiêu đề
24       trace: 
25         description: Miêu tả
26         latitude: Vĩ độ
27         longitude: Kinh độ
28         name: Tên
29         public: Công khai
30         size: Kích cỡ
31         user: Người dùng
32         visible: Thấy được
33       user: 
34         active: Tích cực
35         description: Miêu tả
36         display_name: Tên Hiển thị
37         email: Thư điện tử
38         languages: Ngôn ngữ
39         pass_crypt: Mật khẩu
40     models: 
41       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
42       changeset: Bộ thay đổi
43       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
44       country: Quốc gia
45       diary_comment: Bình luận Nhật ký
46       diary_entry: Mục Nhật ký
47       friend: Người bạn
48       language: Ngôn ngữ
49       message: Thư
50       node: Nốt
51       node_tag: Thẻ Nốt
52       notifier: Trình báo
53       old_node: Nốt Cũ
54       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
55       old_relation: Quan hệ Cũ
56       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
57       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
58       old_way: Lối Cũ
59       old_way_node: Nốt Lối Cũ
60       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
61       relation: Quan hệ
62       relation_member: Thành viên Quan hệ
63       relation_tag: Thẻ Quan hệ
64       session: Phiên
65       trace: Tuyến đường
66       tracepoint: Điểm Tuyến đường
67       tracetag: Thẻ Tuyến đường
68       user: Người dùng
69       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
70       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
71       way: Lối
72       way_node: Nốt Lối
73       way_tag: Thẻ Lối
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
82       changesetxml: Bộ thay đổi XML
83       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Bộ thay đổi {{id}}
86         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Bộ thay đổi
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
91       bounding_box: "Hộp bao:"
92       box: hộp
93       closed_at: "Lúc Đóng:"
94       created_at: "Lúc Tạo:"
95       has_nodes: 
96         one: "Có {{count}} nốt sau:"
97         other: "Có {{count}} nốt sau:"
98       has_relations: 
99         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
100         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101       has_ways: 
102         one: "Có {{count}} lối sau:"
103         other: "Có {{count}} lối sau:"
104       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
105       show_area_box: Hiện Hộp vùng
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
109         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
110       user: 
111         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
112         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
113         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Miêu tả:"
116       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
117       edited_by: "Người Sửa đổi:"
118       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
119       version: "Phiên bản:"
120     containing_relation: 
121       entry: Quan hệ {{relation_name}}
122       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
123     map: 
124       deleted: Đã xóa
125       larger: 
126         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
127         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
128         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
129         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
130       loading: Đang tải...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
133       download_xml: Tải xuống XML
134       edit: sửa đổi
135       node: Nốt
136       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
137       view_history: xem lịch sử
138     node_details: 
139       coordinates: "Tọa độ:"
140       part_of: "Trực thuộc:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
143       download_xml: Tải xuống XML
144       node_history: Lịch sử Nốt
145       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
146       view_details: xem chi tiết
147     not_found: 
148       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
149       type: 
150         changeset: bộ thay đổi
151         node: nốt
152         relation: quan hệ
153         way: lối
154     paging_nav: 
155       of: trong
156       showing_page: Đang hiện trang
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
159       download_xml: Tải xuống XML
160       relation: Quan hệ
161       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
162       view_history: xem lịch sử
163     relation_details: 
164       members: "Thành viên:"
165       part_of: "Trực thuộc:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
168       download_xml: Tải xuống XML
169       relation_history: Lịch sử Quan hệ
170       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
171       view_details: xem chi tiết
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
174       type: 
175         node: Nốt
176         relation: Quan hệ
177         way: Lối
178     start: 
179       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
180       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Dữ liệu
183       data_layer_name: Dữ liệu
184       details: Chi tiết
185       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
186       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
187       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
188       load_data: Tải Dữ liệu
189       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
190       loading: Đang tải...
191       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
192       object_list: 
193         api: Lấy vùng này dùng API
194         back: Liệt kê các đối tượng
195         details: Chi tiết
196         heading: Danh sách đối tượng
197         history: 
198           type: 
199             node: Nốt [[id]]
200             way: Lối [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Nốt [[id]]
204             way: Lối [[id]]
205         type: 
206           node: Nốt
207           way: Lối
208       private_user: người bí mật
209       show_history: Xem Lịch sử
210       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
211       wait: Xin chờ...
212       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
213     tag_details: 
214       tags: "Thẻ:"
215     way: 
216       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
217       download_xml: Tải xuống XML
218       edit: sửa đổi
219       view_history: xem lịch sử
220       way: Lối
221       way_title: "Lối: {{way_name}}"
222     way_details: 
223       also_part_of: 
224         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
225         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
226       nodes: "Nốt:"
227       part_of: "Thuộc về:"
228     way_history: 
229       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
230       download_xml: Tải xuống XML
231       view_details: xem chi tiết
232       way_history: Lịch sử Lối
233       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
234   changeset: 
235     changeset: 
236       anonymous: Vô danh
237       big_area: (lớn)
238       no_comment: (không có)
239       no_edits: (không có thay đổi)
240       show_area_box: hiện hộp vùng
241       still_editing: (đang mở)
242       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
243     changeset_paging_nav: 
244       of: trong
245       showing_page: Đang hiện trang
246     changesets: 
247       area: Vùng
248       comment: Miêu tả
249       id: ID
250       saved_at: Lúc Lưu
251       user: Người dùng
252     list: 
253       description: Những thay đổi gần đây
254       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
255       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
256       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
257       heading: Các bộ thay đổi
258       heading_bbox: Các bộ thay đổi
259       heading_user: Các bộ thay đổi
260       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
261       title: Các bộ thay đổi
262       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
263       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
264       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
265   diary_entry: 
266     diary_comment: 
267       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
268     diary_entry: 
269       comment_count: 
270         one: 1 bình luận
271         other: "{{count}} bình luận"
272       comment_link: Bình luận về mục này
273       edit_link: Sửa đổi mục này
274       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
275       reply_link: Trả lời mục này
276     edit: 
277       body: "Nội dung:"
278       language: "Ngôn ngữ:"
279       latitude: "Vĩ độ:"
280       location: "Vị trí:"
281       longitude: "Kinh độ:"
282       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
283       save_button: Lưu
284       subject: "Tiêu đề:"
285       title: Sửa đổi mục nhật ký
286       use_map_link: sử dụng bản đồ
287     feed: 
288       all: 
289         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
290         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
291       language: 
292         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
293         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
294       user: 
295         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
296         title: Các mục nhật ký của {{user}}
297     list: 
298       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
299       new: Mục Nhật ký Mới
300       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
301       newer_entries: Mục Sau
302       no_entries: Chưa có mục nhật ký
303       older_entries: Mục Trước
304       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
305       title: Các Nhật ký Cá nhân
306       user_title: Nhật ký của {{user}}
307     new: 
308       title: Mục Nhật ký Mới
309     no_such_entry: 
310       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
311       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
312       title: Mục nhật ký không tồn tại
313     no_such_user: 
314       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
315       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
316       title: Người dùng không tồn tại
317     view: 
318       leave_a_comment: Bình luận
319       login: Đăng nhập
320       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
321       save_button: Lưu
322       title: Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}
323       user_title: Nhật ký của {{user}}
324   export: 
325     start: 
326       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
327       area_to_export: Vùng để Xuất
328       embeddable_html: HTML để Nhúng
329       export_button: Xuất
330       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
331       format: "Định dạng:"
332       format_to_export: Định dạng Xuất
333       image_size: Hình có Kích cỡ
334       latitude: "Vĩ độ:"
335       licence: Giấy phép
336       longitude: "Kinh độ:"
337       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
338       mapnik_image: Hình Mapnik
339       max: tối đa
340       options: Tùy chọn
341       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
342       osmarender_image: Hình Osmarender
343       output: Đầu ra
344       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
345       scale: Tỷ lệ
346       zoom: Thu phóng
347     start_rjs: 
348       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
349       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
350       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
351       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
352       export: Xuất
353       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
354       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
355   geocoder: 
356     description: 
357       title: 
358         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
359         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
360         osm_twain: Vị trí từ <a href="http://katie.openstreetmap.org/~twain/">OpenStreetMap Twain</a>
361       types: 
362         cities: Thành phố
363         places: Địa điểm
364         towns: Thị xã
365     description_osm_namefinder: 
366       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
367     direction: 
368       east: đông
369       north: bắc
370       north_east: đông bắc
371       north_west: tây bắc
372       south: nam
373       south_east: đông nam
374       south_west: tây nam
375       west: tây
376     distance: 
377       one: khoảng 1 km
378       other: khoảng {{count}} km
379       zero: không tới 1 km
380     results: 
381       no_results: Không tìm thấy kết quả
382     search: 
383       title: 
384         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
385         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
386         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
387         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
388         osm_twain: Kết quả <a href="http://katie.openstreetmap.org/~twain/">OpenStreetMap Twain</a>
389         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
390         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
391     search_osm_namefinder: 
392       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
393       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
394     search_osm_twain: 
395       prefix_highway: Đường {{type}}
396   javascripts: 
397     map: 
398       base: 
399         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
400         mapnik: Mapnik
401         noname: Không tên
402         osmarender: Osmarender
403       overlays: 
404         maplint: Maplint
405     site: 
406       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
407       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
408   layouts: 
409     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
410     donate_link_text: quyên góp
411     edit: Sửa đổi
412     edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
413     export: Xuất
414     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
415     gps_traces: Tuyến đường GPS
416     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
417     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
418     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
419     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
420     history: Lịch sử
421     history_tooltip: Lịch sử bộ thay đổi
422     home: nhà
423     home_tooltip: Về vị trí nhà
424     inbox: hộp thư ({{count}})
425     inbox_tooltip: 
426       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
427       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
428       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
429     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
430     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
431     intro_3: OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}.
432     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
433     license: 
434       alt: CC BY-SA 2.0
435       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
436     log_in: đăng nhập
437     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
438     logo: 
439       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
440     logout: đăng xuất
441     logout_tooltip: Đăng xuất
442     make_a_donation: 
443       text: Quyên góp
444       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
445     news_blog: Blog Tin tức
446     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
447     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
448     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
449     shop: Tiệm
450     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
451     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
452     sign_up: đăng ký
453     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
454     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
455     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
456     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
457     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
458     view: Xem
459     view_tooltip: Xem bản đồ
460     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
461     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
462   map: 
463     coordinates: "Tọa độ:"
464     edit: Sửa đổi
465     view: Hiển thị
466   message: 
467     delete: 
468       deleted: Đã xóa thư
469     inbox: 
470       date: Ngày
471       from: Từ
472       my_inbox: Hộp thư đến
473       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
474       outbox: đã gửi
475       people_mapping_nearby: những người ở gần
476       subject: Tiêu đề
477       title: Hộp thư
478       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
479     mark: 
480       as_read: Thư đã đọc
481       as_unread: Thư chưa đọc
482     message_summary: 
483       delete_button: Xóa
484       read_button: Đánh dấu là đã đọc
485       reply_button: Trả lời
486       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
487     new: 
488       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
489       body: Nội dung
490       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
491       message_sent: Thư đã gửi
492       send_button: Gửi
493       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
494       subject: Tiêu đề
495       title: Gửi thư
496     no_such_user: 
497       body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
498       heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
499       title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
500     outbox: 
501       date: Ngày
502       inbox: thư đến
503       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
504       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
505       outbox: thư đã gửi
506       people_mapping_nearby: những người ở gần
507       subject: Tiêu đề
508       title: Hộp thư đã gửi
509       to: Tới
510       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
511     read: 
512       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
513       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
514       date: Ngày
515       from: Từ
516       reading_your_messages: Đọc thư
517       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
518       reply_button: Trả lời
519       subject: Tiêu đề
520       title: Đọc thư
521       to: Tới
522       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
523     sent_message_summary: 
524       delete_button: Xóa
525   notifier: 
526     diary_comment_notification: 
527       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
528       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
529       hi: Chào {{to_user}},
530       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
531     email_confirm: 
532       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
533     email_confirm_html: 
534       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
535       greeting: Chào bạn,
536       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
537     email_confirm_plain: 
538       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
539       greeting: Chào bạn,
540       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
541       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
542     friend_notification: 
543       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
544       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
545       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
546     gpx_notification: 
547       and_no_tags: và không có thẻ
548       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
549       failure: 
550         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
551         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
552         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
553         more_info_2: "vấn đề này tại:"
554         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
555       greeting: Chào bạn,
556       success: 
557         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
558         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
559       with_description: với miêu tả
560       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
561     lost_password: 
562       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
563     lost_password_html: 
564       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
565       greeting: Chào bạn,
566       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
567     lost_password_plain: 
568       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
569       greeting: Hi,
570       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
571       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
572     message_notification: 
573       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
574       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
575       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
576       hi: Chào {{to_user}},
577       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
578     signup_confirm: 
579       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
580     signup_confirm_html: 
581       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
582       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
583       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
584       greeting: Chào bạn!
585       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
586       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
587       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
588       more_videos_here: thêm video tại đây
589       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
590       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
591       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
592     signup_confirm_plain: 
593       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
594       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
595       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
596       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
597       current_user_2: "tại:"
598       greeting: Chào bạn!
599       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
600       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
601       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
602       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
603       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
604       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
605       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
606       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
607       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
608       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
609   oauth: 
610     oauthorize: 
611       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
612       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
613       allow_to: "Cho phép trình khách:"
614       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
615       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
616       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
617       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
618       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
619     revoke: 
620       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
621   oauth_clients: 
622     create: 
623       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
624     destroy: 
625       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
626     edit: 
627       submit: Sửa đổi
628       title: Sửa đổi chương trình của bạn
629     form: 
630       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
631       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
632       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
633       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
634       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
635       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
636       callback_url: URL Gọi lại
637       name: Tên
638       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
639       required: Bắt buộc
640       support_url: URL Trợ giúp
641       url: URL Trang chủ Chương trình
642     index: 
643       application: Tên Chương trình
644       issued_at: Lúc Cho phép
645       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
646       my_apps: Trình khách của Tôi
647       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
648       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
649       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
650       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
651       revoke: Thu hồi!
652       title: Chi tiết OAuth của Tôi
653     new: 
654       submit: Đăng ký
655       title: Đăng ký chương trình mới
656     not_found: 
657       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
658     show: 
659       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
660       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
661       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
662       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
663       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
664       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
665       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
666       authorize_url: "Cho phép URL:"
667       edit: Sửa đổi Chi tiết
668       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
669       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
670       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
671       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
672       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
673       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
674     update: 
675       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
676   site: 
677     edit: 
678       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
679       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
680       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
681       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
682       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
683       user_page_link: trang cá nhân
684     index: 
685       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
686       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
687       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
688       license: 
689         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
690         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
691         project_name: Dự án OpenStreetMap
692       permalink: Liên kết Thường trực
693       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
694     key: 
695       map_key: Chú giải
696       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
697       table: 
698         entry: 
699           admin: Biên giới hành chính
700           allotments: Khu vườn gia đình
701           apron: 
702             - Sân đậu máy bay
703             - nhà ga hành khách
704           bridge: Đường rắn = cầu
705           bridleway: Đường cưỡi ngựa
706           brownfield: Sân để trống
707           building: Kiến trúc quan trọng
708           byway: Đường mòn đa mốt
709           cable: 
710             - Đường xe cáp
711             - ski lift
712           cemetery: Nghĩa địa
713           centre: Trung tâm thể thao
714           commercial: Khu vực thương mại
715           common: 
716             - Đất công
717             - bãi cỏ
718           construction: Đường đang xây
719           cycleway: Đường xe đạp
720           destination: Chỉ giao thông địa phương
721           farm: Ruộng
722           footway: Đường đi bộ
723           forest: Rừng trồng cây
724           golf: Sân golf
725           heathland: Vùng cây bụi
726           industrial: Khu vực công nghiệp
727           lake: 
728             - Hồ
729             - bể nước
730           military: Khu vực quân sự
731           motorway: Đường cao tốc
732           park: Công viên
733           permissive: Đường cho phép
734           pitch: Sân thể thao
735           primary: Đường chính
736           private: Đường riêng
737           rail: Đường sắt
738           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
739           resident: Khu vực nhà ở
740           retail: Khu vực buôn bán
741           runway: 
742             - Đường băng
743             - đường lăn
744           school: 
745             - Trường học
746             - đại học
747           secondary: Đường lớn
748           station: Nhà ga
749           subway: Đường ngầm
750           summit: 
751             - Đỉnh núi
752             - đồi
753           tourist: Nơi du lịch
754           track: Đường mòn
755           tram: 
756             - Đường sắt nhẹ
757             - xe điện
758           trunk: Xa lộ
759           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
760           unclassified: Đường không phân loại
761           unsurfaced: Đường không lát
762           wood: Rừng
763         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
764     search: 
765       search: Tìm kiếm
766       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
767       submit_text: Đi
768       where_am_i: Tôi ở đâu?
769       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
770     sidebar: 
771       close: Đóng
772       search_results: Kết quả Tìm kiếm
773   trace: 
774     create: 
775       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
776       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
777     delete: 
778       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
779     edit: 
780       description: "Miêu tả:"
781       download: tải xuống
782       edit: sửa đổi
783       filename: "Tên tập tin:"
784       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
785       map: bản đồ
786       owner: "Tác giả:"
787       points: "Số nốt:"
788       save_button: Lưu các Thay đổi
789       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
790       tags: "Thẻ:"
791       tags_help: dấu phẩy phân cách
792       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
793       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
794       visibility: "Mức độ truy cập:"
795       visibility_help: có nghĩa là gì?
796       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
797     list: 
798       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
799       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
800       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
801       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
802     make_public: 
803       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
804     no_such_user: 
805       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
806       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
807       title: Người dùng không tồn tại
808     trace: 
809       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
810       by: bởi
811       count_points: "{{count}} nốt"
812       edit: sửa đổi
813       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
814       in: trong
815       map: bản đồ
816       more: thêm
817       pending: CHƯA XỬ
818       private: RIÊNG
819       public: CÔNG KHAI
820       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
821       view_map: Xem Bản đồ
822     trace_form: 
823       description: Miêu tả
824       help: Trợ giúp
825       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
826       tags: Thẻ
827       tags_help: dấu phẩy phân cách
828       upload_button: Tải lên
829       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
830       visibility: "Mức độ truy cập:"
831       visibility_help: có nghĩa là gì?
832       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
833     trace_header: 
834       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
835       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
836       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
837       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
838     trace_optionals: 
839       tags: Thẻ
840     trace_paging_nav: 
841       of: trong
842       showing: Xem trang
843     view: 
844       delete_track: Xóa tuyến đường này
845       description: "Miêu tả:"
846       download: tải xuống
847       edit: sửa đổi
848       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
849       filename: "Tên tập tin:"
850       heading: Xem tuyến đường {{name}}
851       map: bản đồ
852       none: Không có
853       owner: "Tác giả:"
854       pending: CHƯA XỬ
855       points: "Số nốt:"
856       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
857       tags: "Thẻ:"
858       title: Xem tuyến đường {{name}}
859       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
860       uploaded: "Lúc tải lên:"
861       visibility: "Mức độ truy cập:"
862     visibility: 
863       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
864       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
865       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
866       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
867   user: 
868     account: 
869       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
870       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
871       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
872       home location: "Vị trí Nhà:"
873       latitude: "Vĩ độ:"
874       longitude: "Kinh độ:"
875       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
876       my settings: Tùy chọn
877       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
878       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
879       profile description: "Tự giới thiệu:"
880       public editing: 
881         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
882         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
883         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
884         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
885         enabled link text: có nghĩa là gì?
886         heading: "Sửa đổi công khai:"
887       public editing note: 
888         heading: Sửa đổi công khai
889         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
890       return to profile: Trở về trang cá nhân
891       save changes button: Lưu các Thay đổi
892       title: Chỉnh sửa tài khoản
893       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
894     confirm: 
895       button: Xác nhận
896       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
897       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
898       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
899       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
900     confirm_email: 
901       button: Xác nhận
902       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
903       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
904       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
905       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
906     filter: 
907       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
908     friend_map: 
909       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
910       your location: Vị trí của bạn
911     go_public: 
912       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
913     login: 
914       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
915       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
916       create_account: mở tài khoản
917       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
918       heading: Đăng nhập
919       login_button: Đăng nhập
920       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
921       password: "Mật khẩu:"
922       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
923       title: Đăng nhập
924     lost_password: 
925       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
926       heading: Quên mất Mật khẩu?
927       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
928       new password button: Đặt lại mật khẩu
929       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
930       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
931       title: Quên mất mật khẩu
932     make_friend: 
933       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
934       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
935       success: "{{name}} mới là người bạn."
936     new: 
937       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
938       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
939       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
940       display name: "Tên hiển thị:"
941       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
942       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
943       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
944       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
945       heading: Mở Tài khoản Người dùng
946       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (BY-SA)</a>.
947       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
948       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
949       password: "Mật khẩu:"
950       signup: Đăng ký
951       title: Mở tài khoản
952     no_such_user: 
953       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
954       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
955       title: Người dùng không tồn tại
956     remove_friend: 
957       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
958       success: "{{name}} không còn là người bạn."
959     reset_password: 
960       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
961       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
962       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
963       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
964       password: "Mật khẩu:"
965       reset: Đặt lại Mật khẩu
966       title: Đặt lại mật khẩu
967     set_home: 
968       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
969     view: 
970       activate_user: kích hoạt tài khoản này
971       add as friend: thêm là người bạn
972       add image: Thêm Hình
973       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
974       block_history: xem các tác vụ cấm người này
975       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
976       blocks on me: tác vụ cấm tôi
977       change your settings: thay đổi tùy chọn của bạn
978       confirm: Xác nhận
979       create_block: cấm người dùng này
980       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
981       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
982       delete image: Xóa Hình
983       delete_user: xóa tài khoản này
984       description: Miêu tả
985       diary: nhật ký
986       edits: đóng góp
987       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
988       hide_user: ẩn tài khoản này
989       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
990       km away: cách {{count}} km
991       m away: cách {{count}} m
992       mapper since: "Tham gia:"
993       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
994       my diary: nhật ký của tôi
995       my edits: đóng góp của tôi
996       my settings: tùy chọn
997       my traces: tuyến đường của tôi
998       my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
999       nearby users: "Người dùng ở gần:"
1000       new diary entry: mục nhật ký mới
1001       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1002       no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
1003       no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
1004       remove as friend: dời người bạn
1005       role: 
1006         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1007         grant: 
1008           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1009           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1010         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1011         revoke: 
1012           administrator: Rút quyền quản lý viên
1013           moderator: Rút quyền điều hành viên
1014       send message: gửi thư
1015       settings_link_text: tùy chọn
1016       traces: tuyến đường
1017       unhide_user: hiện tài khoản này
1018       upload an image: Tải lên hình
1019       user image heading: Hình người dùng
1020       user location: Vị trí của người dùng
1021       your friends: Người bạn của bạn
1022   user_block: 
1023     blocks_by: 
1024       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1025       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1026       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1027     blocks_on: 
1028       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1029       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1030       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1031     create: 
1032       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1033       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1034       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1035     edit: 
1036       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1037       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1038       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1039       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1040       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1041       show: Xem tác vụ cấm này
1042       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1043       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1044     filter: 
1045       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1046       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1047       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1048     helper: 
1049       time_future: Hết hạn {{time}}.
1050       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1051       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1052     index: 
1053       empty: Chưa ai bị cấm.
1054       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1055       title: Người dùng bị cấm
1056     model: 
1057       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1058       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1059     new: 
1060       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1061       heading: Cấm {{name}}
1062       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1063       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1064       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1065       submit: Cấm người dùng
1066       title: Cấm {{name}}
1067       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1068       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1069     not_found: 
1070       back: Trở về trang đầu
1071       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1072     partial: 
1073       confirm: Bạn có chắc không?
1074       creator_name: Người cấm
1075       display_name: Người bị cấm
1076       edit: Sửa đổi
1077       not_revoked: (không bị hủy)
1078       reason: Lý do cấm
1079       revoke: Bỏ cấm!
1080       revoker_name: Người bỏ cấm
1081       show: Hiện
1082       status: Trạng thái
1083     period: "{{count}} giờ"
1084     revoke: 
1085       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1086       flash: Đã bỏ cấm.
1087       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1088       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1089       revoke: Bỏ cấm!
1090       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1091       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1092     show: 
1093       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1094       confirm: Bạn có chắc không?
1095       edit: Sửa đổi
1096       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1097       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1098       reason: "Lý do cấm:"
1099       revoke: Bỏ cấm!
1100       revoker: "Người bỏ cấm:"
1101       show: Hiện
1102       status: Trạng thái
1103       time_future: Hết hạn {{time}}
1104       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1105       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1106     update: 
1107       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1108       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1109   user_role: 
1110     filter: 
1111       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1112       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1113       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1114       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1115     grant: 
1116       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1117       confirm: Xác nhận
1118       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1119       heading: Xác nhận cấp vai trò
1120       title: Xác nhận cấp vai trò
1121     revoke: 
1122       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1123       confirm: Xác nhận
1124       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1125       heading: Xác nhận rút vai trò
1126       title: Xác nhận rút vai trò