8e422c6ab1344a7956dbaed504a0ef8efb96382f
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Nội dung
13       diary_entry: 
14         language: Ngôn ngữ
15         latitude: Vĩ độ
16         longitude: Kinh độ
17         title: Tiêu đề
18         user: Người dùng
19       friend: 
20         friend: Người bạn
21         user: Người dùng
22       message: 
23         body: Nội dung
24         recipient: Người nhận
25         sender: Người gửi
26         title: Tiêu đề
27       trace: 
28         description: Miêu tả
29         latitude: Vĩ độ
30         longitude: Kinh độ
31         name: Tên
32         public: Công khai
33         size: Kích cỡ
34         user: Người dùng
35         visible: Thấy được
36       user: 
37         active: Tích cực
38         description: Miêu tả
39         display_name: Tên Hiển thị
40         email: Thư điện tử
41         languages: Ngôn ngữ
42         pass_crypt: Mật khẩu
43     models: 
44       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
45       changeset: Bộ thay đổi
46       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
47       country: Quốc gia
48       diary_comment: Bình luận Nhật ký
49       diary_entry: Mục Nhật ký
50       friend: Người bạn
51       language: Ngôn ngữ
52       message: Thư
53       node: Nốt
54       node_tag: Thẻ Nốt
55       notifier: Trình báo
56       old_node: Nốt Cũ
57       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
58       old_relation: Quan hệ Cũ
59       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
60       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
61       old_way: Lối Cũ
62       old_way_node: Nốt Lối Cũ
63       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
64       relation: Quan hệ
65       relation_member: Thành viên Quan hệ
66       relation_tag: Thẻ Quan hệ
67       session: Phiên
68       trace: Tuyến đường
69       tracepoint: Điểm Tuyến đường
70       tracetag: Thẻ Tuyến đường
71       user: Người dùng
72       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
73       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
74       way: Lối
75       way_node: Nốt Lối
76       way_tag: Thẻ Lối
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
84       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
88       changesetxml: Bộ thay đổi XML
89       feed: 
90         title: Bộ thay đổi %{id}
91         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Bộ thay đổi
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
96       bounding_box: "Hộp bao:"
97       box: hộp
98       closed_at: "Lúc Đóng:"
99       created_at: "Lúc Tạo:"
100       has_nodes: 
101         one: "Có nốt sau:"
102         other: "Có %{count} nốt sau:"
103       has_relations: 
104         one: "Có quan hệ sau:"
105         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
106       has_ways: 
107         one: "Có lối sau:"
108         other: "Có %{count} lối sau:"
109       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
110       show_area_box: Hiện Hộp vùng
111     common_details: 
112       changeset_comment: "Miêu tả:"
113       deleted_at: "Lúc Xóa:"
114       deleted_by: "Người Xóa:"
115       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
116       edited_by: "Người Sửa đổi:"
117       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
118       version: "Phiên bản:"
119     containing_relation: 
120       entry: Quan hệ %{relation_name}
121       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
122     map: 
123       deleted: Đã xóa
124       edit: 
125         area: Sửa đổi vùng
126         node: Sửa đổi nốt
127         relation: Sửa đổi quan hệ
128         way: Sửa đổi lối
129       larger: 
130         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
131         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
132         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
133         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
134       loading: Đang tải…
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
138         next_node_tooltip: Node tiếp theo
139         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
140         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
141         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
142         prev_node_tooltip: Node trước
143         prev_relation_tooltip: Relation trước
144         prev_way_tooltip: Lối trước
145       user: 
146         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
147         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
148         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
149     node: 
150       download_xml: Tải về XML
151       edit: Sửa đổi nốt
152       node: Nốt
153       node_title: "Nốt: %{node_name}"
154       view_history: Xem lịch sử
155     node_details: 
156       coordinates: "Tọa độ:"
157       part_of: "Trực thuộc:"
158     node_history: 
159       download_xml: Tải về XML
160       node_history: Lịch sử Nốt
161       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
162       view_details: Xem chi tiết
163     not_found: 
164       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
165       type: 
166         changeset: bộ thay đổi
167         node: nốt
168         relation: quan hệ
169         way: lối
170     paging_nav: 
171       of: trong
172       showing_page: Đang hiện trang
173     redacted: 
174       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
175       redaction: Dãy ẩn %{id}
176       type: 
177         node: nốt
178         relation: quan hệ
179         way: lối
180     relation: 
181       download_xml: Tải về XML
182       relation: Quan hệ
183       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
184       view_history: Xem lịch sử
185     relation_details: 
186       members: "Thành viên:"
187       part_of: "Trực thuộc:"
188     relation_history: 
189       download_xml: Tải về XML
190       relation_history: Lịch sử Quan hệ
191       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
192       view_details: Xem chi tiết
193     relation_member: 
194       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
195       type: 
196         node: Nốt
197         relation: Quan hệ
198         way: Lối
199     start: 
200       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
201       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
202     start_rjs: 
203       data_frame_title: Dữ liệu
204       data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
205       details: Chi tiết
206       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
207       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi %{user} lúc %{timestamp}
208       hide_areas: Ẩn các khu vực
209       history_for_feature: Lịch sử %{đối tượng}
210       load_data: Tải Dữ liệu
211       loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa %{num_features} đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa 100 đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
212       loading: Đang tải…
213       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
214       object_list: 
215         api: Lấy vùng này dùng API
216         back: Liệt kê các đối tượng
217         details: Chi tiết
218         heading: Danh sách đối tượng
219         history: 
220           type: 
221             node: Nốt %{id}
222             way: Lối %{id}
223         selected: 
224           type: 
225             node: Nốt %{id}
226             way: Lối %{id}
227         type: 
228           node: Nốt
229           way: Lối
230       private_user: người bí mật
231       show_areas: Hiện các khu vực
232       show_history: Xem Lịch sử
233       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ %{bbox_size} quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
234       wait: Xin chờ…
235       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
236     tag_details: 
237       tags: "Thẻ:"
238       wiki_link: 
239         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
240         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
241       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
242     timeout: 
243       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
244       type: 
245         changeset: bộ thay đổi
246         node: nốt
247         relation: quan hệ
248         way: lối
249     way: 
250       download_xml: Tải về XML
251       edit: Sửa đổi lối
252       view_history: Xem lịch sử
253       way: Lối
254       way_title: "Lối: %{way_name}"
255     way_details: 
256       also_part_of: 
257         one: cũng thuộc về lối %{related_ways}
258         other: cũng thuộc về các lối %{related_ways}
259       nodes: "Nốt:"
260       part_of: "Trực thuộc:"
261     way_history: 
262       download_xml: Tải về XML
263       view_details: Xem chi tiết
264       way_history: Lịch sử Lối
265       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
266   changeset: 
267     changeset: 
268       anonymous: Vô danh
269       big_area: (lớn)
270       no_comment: (không có)
271       no_edits: (không có thay đổi)
272       show_area_box: hiện hộp vùng
273       still_editing: (đang sửa)
274       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
275     changeset_paging_nav: 
276       next: Sau »
277       previous: « Trước
278       showing_page: Đang hiện trang %{page}
279     changesets: 
280       area: Vùng
281       comment: Miêu tả
282       id: ID
283       saved_at: Lúc Lưu
284       user: Người dùng
285     list: 
286       description: Những thay đổi gần đây
287       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
288       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
289       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
290       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
291       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
292       empty_anon_html: Chưa sửa đổi lần nào.
293       empty_user_html: Hình như bạn chưa đóng góp sửa đổi nào. Hãy bắt đầu với <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3?uselang=vi">Hướng dẫn Bắt đầu</a>.
294       heading: Các bộ thay đổi
295       heading_bbox: Các bộ thay đổi
296       heading_friend: Các bộ thay đổi
297       heading_nearby: Các bộ thay đổi
298       heading_user: Các bộ thay đổi
299       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
300       title: Các bộ thay đổi
301       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
302       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
303       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
304       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
305       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
306     timeout: 
307       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
308   diary_entry: 
309     comments: 
310       ago: cách đây %{ago}
311       comment: Bình luận
312       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
313       newer_comments: Các Bình luận Sau
314       older_comments: Các Bình luận Trước
315       post: Mục nhật ký
316       when: Lúc đăng
317     diary_comment: 
318       comment_from: Bình luận của %{link_user} lúc %{comment_created_at}
319       confirm: Xác nhận
320       hide_link: Ẩn bình luận này
321     diary_entry: 
322       comment_count: 
323         one: 1 bình luận
324         other: "%{count} bình luận"
325       comment_link: Bình luận về mục này
326       confirm: Xác nhận
327       edit_link: Sửa đổi mục này
328       hide_link: Ẩn mục này
329       posted_by: Được đăng bởi %{link_user} lúc %{created} bằng %{language_link}
330       reply_link: Trả lời mục này
331     edit: 
332       body: "Nội dung:"
333       language: "Ngôn ngữ:"
334       latitude: "Vĩ độ:"
335       location: "Vị trí:"
336       longitude: "Kinh độ:"
337       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
338       save_button: Lưu
339       subject: "Tiêu đề:"
340       title: Sửa đổi mục nhật ký
341       use_map_link: sử dụng bản đồ
342     feed: 
343       all: 
344         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
345         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
346       language: 
347         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
348         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
349       user: 
350         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
351         title: Các mục nhật ký của %{user}
352     list: 
353       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
354       new: Mục Nhật ký Mới
355       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
356       newer_entries: Mục Sau
357       no_entries: Chưa có mục nhật ký
358       older_entries: Mục Trước
359       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
360       title: Các Nhật ký Cá nhân
361       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
362       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
363       user_title: Nhật ký của %{user}
364     location: 
365       edit: Sửa
366       location: "Vị trí:"
367       view: Xem
368     new: 
369       title: Mục Nhật ký Mới
370     no_such_entry: 
371       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
372       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
373       title: Mục nhật ký không tồn tại
374     view: 
375       leave_a_comment: Bình luận
376       login: Đăng nhập
377       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
378       save_button: Lưu
379       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
380       user_title: Nhật ký của %{user}
381   editor: 
382     default: Mặc định (hiện là %{name})
383     potlatch: 
384       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
385       name: Potlatch 1
386     potlatch2: 
387       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
388       name: Potlatch 2
389     remote: 
390       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
391       name: phần điều khiển từ xa
392   export: 
393     start: 
394       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
395       area_to_export: Vùng để Xuất
396       embeddable_html: HTML để Nhúng
397       export_button: Xuất
398       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
399       format: "Định dạng:"
400       format_to_export: Định dạng Xuất
401       image_size: Hình có Kích cỡ
402       latitude: "Vĩ độ:"
403       licence: Giấy phép
404       longitude: "Kinh độ:"
405       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
406       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
407       max: tối đa
408       options: Tùy chọn
409       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
410       output: Đầu ra
411       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
412       scale: Tỷ lệ
413       too_large: 
414         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
415         heading: Khu vực Lớn quá
416       zoom: Thu phóng
417     start_rjs: 
418       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
419       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
420       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
421       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
422       export: Xuất
423       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
424       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
425   geocoder: 
426     description: 
427       title: 
428         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
429         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
430       types: 
431         cities: Thành phố
432         places: Địa điểm
433         towns: Thị xã
434     direction: 
435       east: đông
436       north: bắc
437       north_east: đông bắc
438       north_west: tây bắc
439       south: nam
440       south_east: đông nam
441       south_west: tây nam
442       west: tây
443     distance: 
444       one: khoảng 1 km
445       other: khoảng %{count} km
446       zero: không tới 1 km
447     results: 
448       more_results: Thêm kết quả
449       no_results: Không tìm thấy kết quả
450     search: 
451       title: 
452         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
453         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
454         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
455         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
456         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
457         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
458     search_osm_nominatim: 
459       prefix: 
460         aeroway: 
461           aerodrome: Sân bay
462           apron: Sân Đậu Máy bay
463           gate: Cổng
464           helipad: Sân bay Trực thăng
465           runway: Đường băng
466           taxiway: Đường lăn
467           terminal: Nhà ga Sân bay
468         amenity: 
469           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
470           airport: Phi trường
471           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
472           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
473           atm: Máy Rút tiền Tự động
474           auditorium: Phòng hội họp
475           bank: Ngân hàng
476           bar: Quán rượu
477           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
478           bench: Ghế
479           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
480           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
481           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
482           brothel: Nhà chứa
483           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
484           bus_station: Trạm Xe buýt
485           cafe: Quán Cà phê
486           car_rental: Chỗ Mướn Xe
487           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
488           car_wash: Tiệm Rửa Xe
489           casino: Sòng bạc
490           charging_station: Trạm Sạc Pin
491           cinema: Rạp phim
492           clinic: Phòng khám
493           club: Câu lạc bộ
494           college: Trường Cao đẳng
495           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
496           courthouse: Tòa
497           crematorium: Lò Hỏa táng
498           dentist: Nha sĩ
499           doctors: Bác sĩ
500           dormitory: Ký túc xá
501           drinking_water: Vòi Nước uống
502           driving_school: Trường Lái xe
503           embassy: Tòa Đại sứ
504           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
505           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
506           ferry_terminal: Trạm Phà
507           fire_hydrant: Vòi nước Máy
508           fire_station: Trạm Cứu hỏa
509           food_court: Khu Ẩm thực
510           fountain: Vòi nước
511           fuel: Cây xăng
512           grave_yard: Nghĩa địa
513           gym: Nhà Thể dục
514           hall: Hội trường
515           health_centre: Trung tâm Y tế
516           hospital: Bệnh viện
517           hotel: Khách sạn
518           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
519           ice_cream: Tiệm Kem
520           kindergarten: Tiểu học
521           library: Thư viện
522           market: Chợ
523           marketplace: Chợ phiên
524           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
525           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
526           nursery: Nhà trẻ
527           nursing_home: Viện Dưỡng lão
528           office: Văn phòng
529           park: Công viên
530           parking: Chỗ Đậu xe
531           pharmacy: Nhà thuốc
532           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
533           police: Cảnh sát
534           post_box: Hòm thư
535           post_office: Bưu điện
536           preschool: Trường Mầm non
537           prison: Nhà tù
538           pub: Quán rượu
539           public_building: Tòa nhà Công cộng
540           public_market: Chợ phiên
541           reception_area: Phòng Tiếp khách
542           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
543           restaurant: Nhà hàng
544           retirement_home: Nhà về hưu
545           sauna: Nhà Tắm hơi
546           school: Trường học
547           shelter: Nơi Trú ẩn
548           shop: Tiệm
549           shopping: Tiệm
550           shower: Vòi tắm
551           social_centre: Hội trường
552           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
553           studio: Studio
554           supermarket: Siêu thị
555           swimming_pool: Hồ tắm
556           taxi: Taxi
557           telephone: Điện thoại Công cộng
558           theatre: Nhà hát
559           toilets: Vệ sinh
560           townhall: Thị sảnh
561           university: Trường Đại học
562           vending_machine: Máy Bán hàng
563           veterinary: Phẫu thuật Thú y
564           village_hall: Trụ sở Làng
565           waste_basket: Thùng rác
566           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
567           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
568         boundary: 
569           administrative: Biên giới Hành chính
570           census: Biên giới Điều tra Dân số
571           national_park: Vườn quốc gia
572           protected_area: Khu bảo tồn
573         bridge: 
574           aqueduct: Cống nước
575           suspension: Cầu Treo
576           swing: Cầu Quay
577           viaduct: Cầu Cạn
578           "yes": Cầu
579         building: 
580           "yes": Tòa nhà
581         highway: 
582           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
583           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
584           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
585           byway: Đường mòn Đa mốt
586           construction: Đường Đang Xây
587           cycleway: Đường Xe đạp
588           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
589           footway: Đường bộ
590           ford: Khúc Sông Cạn
591           living_street: Đường Hàng xóm
592           milestone: Mốc
593           minor: Đường Nhỏ
594           motorway: Đường Cao tốc
595           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
596           motorway_link: Đường Cao tốc
597           path: Lối
598           pedestrian: Đường bộ Lớn
599           platform: Sân ga
600           primary: Đường Chính
601           primary_link: Đường Chính
602           raceway: Đường đua
603           residential: Đường Nhà ở
604           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
605           road: Đường
606           secondary: Đường Lớn
607           secondary_link: Đường Lớn
608           service: Đường phụ
609           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
610           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
611           steps: Cầu thang
612           stile: Cửa xoay
613           tertiary: Đường Lớn
614           tertiary_link: Đường Lớn
615           track: Đường mòn
616           trail: Đường mòn
617           trunk: Xa lộ
618           trunk_link: Xa lộ
619           unclassified: Đường Không Phân loại
620           unsurfaced: Đường Không Lát
621         historic: 
622           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
623           battlefield: Chiến trường
624           boundary_stone: Mốc Biên giới
625           building: Tòa nhà
626           castle: Lâu đài
627           church: Nhà thờ
628           fort: Pháo đài
629           house: Nhà ở
630           icon: Thánh tượng
631           manor: Trang viên
632           memorial: Đài Tưởng niệm
633           mine: Mỏ
634           monument: Đài Tưởng niệm
635           museum: Bảo tàng
636           ruins: Tàn tích
637           tower: Tháp
638           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
639           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
640           wreck: Xác Tàu Đắm
641         landuse: 
642           allotments: Khu Vườn Gia đình
643           basin: Lưu vực
644           brownfield: Cánh đồng Nâu
645           cemetery: Nghĩa địa
646           commercial: Khu vực Thương mại
647           conservation: Bảo tồn
648           construction: Công trường Xây dựng
649           farm: Trại
650           farmland: Trại
651           farmyard: Sân Trại
652           forest: Rừng Trồng Cây
653           garages: Ga ra
654           grass: Cỏ
655           greenfield: Cánh đồng Xanh
656           industrial: Khu vực Công nghiệp
657           landfill: Nơi Đổ Rác
658           meadow: Đồng cỏ
659           military: Khu vực Quân sự
660           mine: Mỏ
661           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
662           orchard: Vườn Cây
663           park: Công viên
664           piste: Đường Trượt tuyết
665           quarry: Mỏ Đá
666           railway: Đường sắt
667           recreation_ground: Sân chơi
668           reservoir: Bể nước
669           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
670           residential: Khu vực Nhà ở
671           retail: Khu vực Buôn bán
672           road: Đất của con Đường
673           village_green: Sân Làng
674           vineyard: Vườn Nho
675           wetland: Đầm lầy
676           wood: Rừng
677         leisure: 
678           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
679           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
680           common: Đất Công
681           fishing: Hồ Đánh cá
682           fitness_station: Trạm Thể dục
683           garden: Vườn
684           golf_course: Sân Golf
685           ice_rink: Sân băng
686           marina: Bến tàu
687           miniature_golf: Golf Nhỏ
688           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
689           park: Công viên
690           pitch: Bãi Thể thao
691           playground: Sân chơi
692           recreation_ground: Sân Giải trí
693           sauna: Nhà Tắm hơi
694           slipway: Bến tàu
695           sports_centre: Trung tâm Thể thao
696           stadium: Sân vận động
697           swimming_pool: Hồ Bơi
698           track: Đường Chạy
699           water_park: Công viên Nước
700         military: 
701           airfield: Sân bay Không quân
702           barracks: Trại Lính
703           bunker: Boong ke
704         natural: 
705           bay: Vịnh
706           beach: Bãi biển
707           cape: Mũi đất
708           cave_entrance: Cửa vào Hang
709           channel: Eo biển
710           cliff: Vách đá
711           crater: Miệng Núi
712           dune: Cồn cát
713           feature: Đối tượng Thiên nhiên
714           fell: Đồi đá
715           fjord: Vịnh hẹp
716           forest: Rừng
717           geyser: Mạch nước Phun
718           glacier: Sông băng
719           heath: Bãi Hoang
720           hill: Đồi
721           island: Đảo
722           land: Đất
723           marsh: Đầm lầy
724           moor: Truông
725           mud: Bùn
726           peak: Đỉnh
727           point: Mũi đất
728           reef: Rạn san hô
729           ridge: Luống đất
730           river: Sông
731           rock: Đá
732           scree: Bãi Đá
733           scrub: Đất Bụi rậm
734           shoal: Bãi cạn
735           spring: Suối
736           stone: Đá
737           strait: Eo biển
738           tree: Cây
739           valley: Thung lũng
740           volcano: Núi lửa
741           water: Nước
742           wetland: Đầm lầy
743           wetlands: Đầm lầy
744           wood: Rừng
745         office: 
746           accountant: Kế toán viên
747           architect: Kiến trúc sư
748           company: Công ty
749           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
750           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
751           government: Văn phòng Chính phủ
752           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
753           lawyer: Luật sư
754           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
755           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
756           travel_agent: Văn phòng Du lịch
757           "yes": Văn phòng
758         place: 
759           airport: Phi trường
760           city: Thành phố
761           country: Quốc gia
762           county: Quận hạt
763           farm: Trại
764           hamlet: Xóm
765           house: Nhà ở
766           houses: Dãy Nhà
767           island: Đảo
768           islet: Đảo Nhỏ
769           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
770           locality: Địa phương
771           moor: Truông
772           municipality: Đô thị
773           postcode: Mã Bưu chính
774           region: Miền
775           sea: Biển
776           state: Tỉnh bang
777           subdivision: Hàng xóm
778           suburb: Ngoại ô
779           town: Thị xã/trấn
780           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
781           village: Làng
782         railway: 
783           abandoned: Đường sắt bị Bỏ rơi
784           construction: Đường sắt Đang Xây
785           disused: Đường sắt Ngừng hoạt động
786           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
787           funicular: Đường sắt Leo núi
788           halt: Ga Xép
789           historic_station: Nhà ga Lịch sử
790           junction: Ga Đầu mối
791           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
792           light_rail: Đường sắt Nhẹ
793           miniature: Đường sắt Nhỏ
794           monorail: Đường Một Ray
795           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
796           platform: Ke ga
797           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
798           spur: Đường sắt Phụ
799           station: Nhà ga
800           subway: Trạm Xe điện Ngầm
801           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
802           switch: Ghi Đường sắt
803           tram: Đường Xe điện
804           tram_stop: Ga Xép Điện
805           yard: Sân ga
806         shop: 
807           alcohol: Tiệm Rượu
808           antiques: Tiệm Đồ cổ
809           art: Tiệm Nghệ phẩm
810           bakery: Tiệm Bánh
811           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
812           beverages: Tiệm Đồ uống
813           bicycle: Tiệm Xe đạp
814           books: Tiệm Sách
815           butcher: Tiệm Thịt
816           car: Tiệm Xe hơi
817           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
818           car_repair: Tiệm Sửa Xe
819           carpet: Tiệm Thảm
820           charity: Cửa hàng Từ thiện
821           chemist: Nhà thuốc
822           clothes: Tiệm Quần áo
823           computer: Tiệm Máy tính
824           confectionery: Tiệm Kẹo
825           convenience: Tiệm Tập hóa
826           copyshop: Tiệm In ấn
827           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
828           department_store: Cửa hàng Bách hóa
829           discount: Cửa hàng Giảm giá
830           doityourself: Tiệm Ngũ kim
831           dry_cleaning: Hấp tẩy
832           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
833           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
834           farm: Tiệm Nông cụ
835           fashion: Tiệm Thời trang
836           fish: Tiệm Cá
837           florist: Tiệm Hoa
838           food: Tiệm Thực phẩm
839           funeral_directors: Nhà tang lễ
840           furniture: Tiệm Đồ đạc
841           gallery: Thư viện Ảnh
842           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
843           general: Tiệm Đồ
844           gift: Tiệm Quà tặng
845           greengrocer: Tiệm Rau
846           grocery: Tiệm Tạp phẩm
847           hairdresser: Tiệm Làm tóc
848           hardware: Tiệm Ngũ kim
849           hifi: Cửa hàng Hi-fi
850           insurance: Bảo hiểm
851           jewelry: Tiệm Kim hoàn
852           kiosk: Quán
853           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
854           mall: Trung tâm Mua sắm
855           market: Chợ
856           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
857           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
858           music: Tiệm Nhạc
859           newsagent: Tiệm Báo
860           optician: Tiệm Kính mắt
861           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
862           outdoor: Cửa hàng Ngoài trời
863           pet: Tiệm Vật nuôi
864           photo: Tiệm Rửa Hình
865           salon: Tiệm Làm tóc
866           shoes: Tiệm Giày
867           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
868           sports: Tiệm Thể thao
869           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
870           supermarket: Siêu thị
871           toys: Tiệm Đồ chơi
872           travel_agency: Văn phòng Du lịch
873           video: Tiệm Phim
874           wine: Tiệm Rượu
875         tourism: 
876           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
877           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
878           attraction: Nơi Du lịch
879           bed_and_breakfast: Nhà trọ
880           cabin: Túp lều
881           camp_site: Nơi Cắm trại
882           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
883           chalet: Nhà ván
884           guest_house: Nhà khách
885           hostel: Nhà trọ
886           hotel: Khách sạn
887           information: Thông tin
888           lean_to: Nhà chái
889           motel: Khách sạn Dọc đường
890           museum: Bảo tàng
891           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
892           theme_park: Công viên Giải trí
893           valley: Thung lũng
894           viewpoint: Thắng cảnh
895           zoo: Vườn thú
896         tunnel: 
897           "yes": Đường hầm
898         waterway: 
899           artificial: Dòng nước Nhân tạo
900           boatyard: Bãi Thuyền
901           canal: Kênh
902           connector: Đường thủy Nối
903           dam: Đập
904           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
905           ditch: Mương
906           dock: Vũng tàu
907           drain: Cống
908           lock: Âu tàu
909           lock_gate: Âu tàu
910           mineral_spring: Suối Nước khoáng
911           mooring: Cột neo tàu
912           rapids: Thác ghềnh
913           river: Sông
914           riverbank: Bờ sông
915           stream: Dòng suối
916           wadi: Dòng sông Vào mùa
917           water_point: Máy bơm nước
918           waterfall: Thác
919           weir: Đập Cột nước Thấp
920   javascripts: 
921     map: 
922       base: 
923         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
924         mapquest: MapQuest Mở
925         standard: Chuẩn
926         transport_map: Bản đồ Giao thông
927       overlays: 
928         maplint: Maplint
929     site: 
930       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
931       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
932       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
933       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
934       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
935       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
936   layouts: 
937     community: Cộng đồng
938     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
939     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
940     copyright: Bản quyền & Giấy phép
941     documentation: Tài liệu
942     documentation_title: Tài liệu về dự án
943     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
944     donate_link_text: quyên góp
945     edit: Sửa đổi
946     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
947     export: Xuất
948     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
949     foundation: Quỹ OpenStreetMap
950     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
951     gps_traces: Tuyến đường GPS
952     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
953     help: Trợ giúp
954     help_centre: Hỏi đáp
955     help_title: Trang trợ giúp của dự án
956     history: Lịch sử
957     home: nhà
958     home_tooltip: Về vị trí nhà
959     inbox_html: hộp thư %{count}
960     inbox_tooltip: 
961       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
962       other: Hộp thư của bạn có %{count} thư chưa đọc
963       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
964     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
965     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
966     intro_2_download: tải về
967     intro_2_html: Bạn được phép %{download} và %{use} theo %{license}. Hãy %{create_account} để cải tiến bản đồ.
968     intro_2_license: giấy phép mở
969     intro_2_use: sử dụng
970     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=vi
971     log_in: đăng nhập
972     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
973     logo: 
974       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
975     logout: đăng xuất
976     logout_tooltip: Đăng xuất
977     make_a_donation: 
978       text: Quyên góp
979       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
980     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
981     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
982     partners_bytemark: Bytemark Hosting
983     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
984     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
985     partners_partners: các công ty bảo trợ
986     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
987     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
988     sign_up: đăng ký
989     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
990     sotm2012: Mời tham dự Hội nghị OpenStreetMap Hoa Kỳ 2012, Tình trạng Bản đồ Mỹ, 13–14 tháng 10 tại Portland, Oregon!
991     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
992     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
993     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
994     view: Xem
995     view_tooltip: Xem bản đồ
996     welcome_user: Hoan nghênh, %{user_link}
997     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
998     wiki: Wiki
999     wiki_title: Trang wiki của dự án
1000     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1001   license_page: 
1002     foreign: 
1003       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1004       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1005       title: Thông tin về bản dịch này
1006     legal_babble: 
1007       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1008       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1009       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1010       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1011       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1012       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
1013       contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
1014       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1015       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1016       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1017       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1018       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
1019       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
1020       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1021       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1022       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1023       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1024       intro_1_html: "   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1025       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1026       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1027       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1028       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
1029       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1030       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1031     native: 
1032       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1033       native_link: bản dịch tiếng Việt
1034       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1035       title: Giới thiệu về trang này
1036   message: 
1037     delete: 
1038       deleted: Đã xóa thư
1039     inbox: 
1040       date: Ngày
1041       from: Từ
1042       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1043       my_inbox: Hộp thư đến
1044       new_messages: "%{count} thư mới"
1045       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1046       old_messages: "%{count} thư cũ"
1047       outbox: đã gửi
1048       people_mapping_nearby: những người ở gần
1049       subject: Tiêu đề
1050       title: Hộp thư
1051     mark: 
1052       as_read: Thư đã đọc
1053       as_unread: Thư chưa đọc
1054     message_summary: 
1055       delete_button: Xóa
1056       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1057       reply_button: Trả lời
1058       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1059     new: 
1060       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1061       body: Nội dung
1062       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1063       message_sent: Thư đã gửi
1064       send_button: Gửi
1065       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1066       subject: Tiêu đề
1067       title: Gửi thư
1068     no_such_message: 
1069       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1070       heading: Thư không tồn tại
1071       title: Thư không tồn tại
1072     outbox: 
1073       date: Ngày
1074       inbox: thư đến
1075       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1076       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1077       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1078       outbox: thư đã gửi
1079       people_mapping_nearby: những người ở gần
1080       subject: Tiêu đề
1081       title: Hộp thư đã gửi
1082       to: Tới
1083     read: 
1084       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1085       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
1086       date: Ngày
1087       from: Từ
1088       reading_your_messages: Đọc thư
1089       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
1090       reply_button: Trả lời
1091       subject: Tiêu đề
1092       title: Đọc thư
1093       to: Tới
1094       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1095       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1096     reply: 
1097       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1098     sent_message_summary: 
1099       delete_button: Xóa
1100   notifier: 
1101     diary_comment_notification: 
1102       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1103       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1104       hi: Chào %{to_user},
1105       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1106     email_confirm: 
1107       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1108     email_confirm_html: 
1109       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1110       greeting: Chào bạn,
1111       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1112     email_confirm_plain: 
1113       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1114       greeting: Chào bạn,
1115       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
1116       hopefully_you_2: "%{server_url} thành %{new_address}."
1117     friend_notification: 
1118       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại %{befriendurl}.
1119       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1120       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1121       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã thêm bạn là người bạn"
1122     gpx_notification: 
1123       and_no_tags: và không có thẻ
1124       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1125       failure: 
1126         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1127         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1128         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1129         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1130         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1131       greeting: Chào bạn,
1132       success: 
1133         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1134         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1135       with_description: với miêu tả
1136       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1137     lost_password: 
1138       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1139     lost_password_html: 
1140       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1141       greeting: Chào bạn,
1142       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1143     lost_password_plain: 
1144       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1145       greeting: Chào bạn,
1146       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1147       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
1148     message_notification: 
1149       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại %{readurl}
1150       footer2: và trả lời tại %{replyurl}
1151       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1152       hi: Chào %{to_user},
1153     signup_confirm: 
1154       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
1155     signup_confirm_html: 
1156       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
1157       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1158       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
1159       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
1160       greeting: Chào bạn!
1161       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1162       introductory_video: Bạn có thể coi %{introductory_video_link}.
1163       more_videos: Cũng có %{more_videos_link}.
1164       more_videos_here: thêm video tại đây
1165       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1166       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1167       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1168     signup_confirm_plain: 
1169       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1170       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1171       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
1172       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1173       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
1174       current_user_2: "tại:"
1175       greeting: Chào bạn!
1176       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1177       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1178       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1179       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1180       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1181       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1182       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
1183       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1184       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1185       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1186   oauth: 
1187     oauthorize: 
1188       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1189       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1190       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1191       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1192       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1193       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1194       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1195       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1196     revoke: 
1197       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1198   oauth_clients: 
1199     create: 
1200       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1201     destroy: 
1202       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1203     edit: 
1204       submit: Sửa đổi
1205       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1206     form: 
1207       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1208       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1209       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1210       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1211       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1212       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1213       callback_url: URL Gọi lại
1214       name: Tên
1215       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1216       required: Bắt buộc
1217       support_url: URL Trợ giúp
1218       url: URL Trang chủ Chương trình
1219     index: 
1220       application: Tên Chương trình
1221       issued_at: Lúc Cho phép
1222       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1223       my_apps: Trình khách của Tôi
1224       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1225       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1226       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1227       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1228       revoke: Thu hồi!
1229       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1230     new: 
1231       submit: Đăng ký
1232       title: Đăng ký chương trình mới
1233     not_found: 
1234       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1235     show: 
1236       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1237       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1238       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1239       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1240       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1241       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1242       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1243       authorize_url: "Cho phép URL:"
1244       confirm: Bạn có chắc không?
1245       delete: Xóa Trình khách
1246       edit: Sửa đổi Chi tiết
1247       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1248       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1249       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1250       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1251       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1252       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1253     update: 
1254       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1255   redaction: 
1256     create: 
1257       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1258     destroy: 
1259       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1260       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1261       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1262     edit: 
1263       description: Miêu tả
1264       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1265       submit: Lưu dãy ẩn
1266       title: Sửa đổi dãy ẩn
1267     index: 
1268       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1269       heading: Danh sách dãy ẩn
1270       title: Danh sách dãy ẩn
1271     new: 
1272       description: Miêu tả
1273       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1274       submit: Ẩn dãy phiên bản
1275       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1276     show: 
1277       confirm: Bạn có chắc không?
1278       description: "Miêu tả:"
1279       destroy: Xóa dãy ẩn này
1280       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1281       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1282       title: Đang xem dãy ẩn
1283       user: "Người ẩn:"
1284     update: 
1285       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1286   site: 
1287     edit: 
1288       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1289       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1290       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1291       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1292       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1293       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1294       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1295       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1296       user_page_link: trang cá nhân
1297     index: 
1298       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1299       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1300       license: 
1301         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
1302       permalink: Liên kết Thường trực
1303       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1304       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1305     key: 
1306       map_key: Chú giải
1307       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1308       table: 
1309         entry: 
1310           admin: Biên giới hành chính
1311           allotments: Khu vườn gia đình
1312           apron: 
1313             - Sân đậu máy bay
1314             - nhà ga hành khách
1315           bridge: Đường rắn = cầu
1316           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1317           brownfield: Cánh đồng nâu
1318           building: Kiến trúc quan trọng
1319           byway: Đường mòn đa mốt
1320           cable: 
1321             - Đường xe cáp
1322             - thang kéo trượt tuyết
1323           cemetery: Nghĩa địa
1324           centre: Trung tâm thể thao
1325           commercial: Khu vực thương mại
1326           common: 
1327             - Đất công
1328             - bãi cỏ
1329           construction: Đường đang xây
1330           cycleway: Đường xe đạp
1331           destination: Chỉ giao thông địa phương
1332           farm: Ruộng
1333           footway: Đường đi bộ
1334           forest: Rừng trồng cây
1335           golf: Sân golf
1336           heathland: Vùng cây bụi
1337           industrial: Khu vực công nghiệp
1338           lake: 
1339             - Hồ
1340             - bể nước
1341           military: Khu vực quân sự
1342           motorway: Đường cao tốc
1343           park: Công viên
1344           permissive: Đường cho phép
1345           pitch: Sân thể thao
1346           primary: Đường chính
1347           private: Đường riêng
1348           rail: Đường sắt
1349           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1350           resident: Khu vực nhà ở
1351           retail: Khu vực buôn bán
1352           runway: 
1353             - Đường băng
1354             - đường băng
1355           school: 
1356             - Trường học
1357             - đại học
1358           secondary: Đường lớn
1359           station: Nhà ga
1360           subway: Đường ngầm
1361           summit: 
1362             - Đỉnh núi
1363             - đồi
1364           tourist: Nơi du lịch
1365           track: Đường mòn
1366           tram: 
1367             - Đường sắt nhẹ
1368             - xe điện
1369           trunk: Xa lộ
1370           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1371           unclassified: Đường không phân loại
1372           unsurfaced: Đường không lát
1373           wood: Rừng
1374     markdown_help: 
1375       alt: Văn bản thay thế
1376       first: Khoản mục đầu tiên
1377       heading: Đề mục
1378       headings: Đề mục
1379       image: Hình ảnh
1380       link: Liên kết
1381       ordered: Danh sách đánh số
1382       second: Khoản mục sau
1383       subheading: Đề mục con
1384       text: Văn bản
1385       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1386       unordered: Danh sách không đánh số
1387       url: URL
1388     richtext_area: 
1389       edit: Sửa đổi
1390       preview: Xem trước
1391     search: 
1392       search: Tìm kiếm
1393       search_help: "thí dụ: “Thượng Hải”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1394       submit_text: Đi
1395       where_am_i: Tôi ở đâu?
1396       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1397     sidebar: 
1398       close: Đóng
1399       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1400   time: 
1401     formats: 
1402       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1403   trace: 
1404     create: 
1405       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1406       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1407     delete: 
1408       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1409     edit: 
1410       description: "Miêu tả:"
1411       download: tải về
1412       edit: sửa đổi
1413       filename: "Tên tập tin:"
1414       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1415       map: bản đồ
1416       owner: "Tác giả:"
1417       points: "Số nốt:"
1418       save_button: Lưu các Thay đổi
1419       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1420       tags: "Thẻ:"
1421       tags_help: dấu phẩy phân cách
1422       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1423       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1424       visibility: "Mức độ truy cập:"
1425       visibility_help: có nghĩa là gì?
1426       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1427     list: 
1428       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1429       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1430       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1431       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1432       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1433     make_public: 
1434       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1435     offline: 
1436       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1437       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1438     offline_warning: 
1439       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1440     trace: 
1441       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1442       by: bởi
1443       count_points: "%{count} nốt"
1444       edit: sửa đổi
1445       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1446       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1447       in: trong
1448       map: bản đồ
1449       more: thêm
1450       pending: CHƯA XỬ
1451       private: RIÊNG
1452       public: CÔNG KHAI
1453       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1454       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1455       view_map: Xem Bản đồ
1456     trace_form: 
1457       description: "Miêu tả:"
1458       help: Trợ giúp
1459       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1460       tags: "Thẻ:"
1461       tags_help: dấu phẩy phân cách
1462       upload_button: Tải lên
1463       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1464       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1465       visibility_help: có nghĩa là gì?
1466       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1467     trace_header: 
1468       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1469       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1470       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1471       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1472     trace_optionals: 
1473       tags: Thẻ
1474     trace_paging_nav: 
1475       newer: Tuyến đường Mới hơn
1476       older: Tuyến đường Cũ hơn
1477       showing_page: Đang hiện trang %{page}
1478     view: 
1479       delete_track: Xóa tuyến đường này
1480       description: "Miêu tả:"
1481       download: tải về
1482       edit: sửa đổi
1483       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1484       filename: "Tên tập tin:"
1485       heading: Xem tuyến đường %{name}
1486       map: bản đồ
1487       none: Không có
1488       owner: "Tác giả:"
1489       pending: CHƯA XỬ
1490       points: "Số nốt:"
1491       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1492       tags: "Thẻ:"
1493       title: Xem tuyến đường %{name}
1494       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1495       uploaded: "Lúc tải lên:"
1496       visibility: "Mức độ truy cập:"
1497     visibility: 
1498       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1499       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1500       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1501       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1502   user: 
1503     account: 
1504       contributor terms: 
1505         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1506         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1507         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1508         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1509         link text: đây là gì?
1510         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1511         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1512       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1513       delete image: Xóa hình hiện dùng
1514       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1515       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1516       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1517       home location: "Vị trí Nhà:"
1518       image: "Hình:"
1519       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1520       keep image: Giữ hình hiện dùng
1521       latitude: "Vĩ độ:"
1522       longitude: "Kinh độ:"
1523       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1524       my settings: Tùy chọn
1525       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1526       new image: Thêm hình
1527       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1528       openid: 
1529         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1530         link text: đây là gì?
1531         openid: "OpenID:"
1532       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1533       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1534       profile description: "Tự giới thiệu:"
1535       public editing: 
1536         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1537         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1538         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1539         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1540         enabled link text: đây là gì?
1541         heading: "Sửa đổi công khai:"
1542       public editing note: 
1543         heading: Sửa đổi công khai
1544         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1545       replace image: Thay hình hiện dùng
1546       return to profile: Trở về trang cá nhân
1547       save changes button: Lưu các Thay đổi
1548       title: Chỉnh sửa tài khoản
1549       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1550     confirm: 
1551       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1552       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1553       button: Xác nhận
1554       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1555       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1556       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="%{reconfirm}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1557       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1558       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1559     confirm_email: 
1560       button: Xác nhận
1561       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1562       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1563       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1564       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1565     confirm_resend: 
1566       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1567       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1568     filter: 
1569       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1570     go_public: 
1571       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1572     list: 
1573       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1574       empty: Không tìm thấy người dùng.
1575       heading: Người dùng
1576       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1577       showing: 
1578         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1579         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1580       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1581       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1582       title: Người dùng
1583     login: 
1584       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1585       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1586       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1587       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1588       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1589       heading: Đăng nhập
1590       login_button: Đăng nhập
1591       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1592       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1593       no account: Chưa có tài khoản?
1594       openid: "%{logo} OpenID:"
1595       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1596       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1597       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1598       openid_providers: 
1599         aol: 
1600           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1601           title: Đăng nhập với AOL
1602         google: 
1603           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1604           title: Đăng nhập với Google
1605         myopenid: 
1606           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1607           title: Đăng nhập với myOpenID
1608         openid: 
1609           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1610           title: Đăng nhập dùng OpenID
1611         wordpress: 
1612           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1613           title: Đăng nhập với WordPress
1614         yahoo: 
1615           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1616           title: Đăng nhập với Yahoo!
1617       password: "Mật khẩu:"
1618       register now: Đăng ký ngay
1619       remember: Nhớ tôi
1620       title: Đăng nhập
1621       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1622       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1623       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1624     logout: 
1625       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1626       logout_button: Đăng xuất
1627       title: Đăng xuất
1628     lost_password: 
1629       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1630       heading: Quên mất Mật khẩu?
1631       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1632       new password button: Đặt lại mật khẩu
1633       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1634       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1635       title: Quên mất mật khẩu
1636     make_friend: 
1637       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1638       button: Thêm là người bạn
1639       failed: Rất tiếc, việc thêm %{name} là người bạn bị thất bại.
1640       heading: Thêm %{user} là người bạn?
1641       success: "%{name} mới là người bạn."
1642     new: 
1643       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1644       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1645       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1646       continue: Tiếp tục
1647       display name: "Tên hiển thị:"
1648       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1649       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1650       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1651       flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1652       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1653       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1654       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1655       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1656       openid: "%{logo} OpenID:"
1657       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1658       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1659       password: "Mật khẩu:"
1660       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1661       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1662       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1663       title: Mở tài khoản
1664       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1665     no_such_user: 
1666       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1667       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1668       title: Người dùng không tồn tại
1669     popup: 
1670       friend: Người bạn
1671       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1672       your location: Vị trí của bạn
1673     remove_friend: 
1674       button: Hủy kết nối bạn
1675       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1676       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1677       success: "%{name} không còn là người bạn."
1678     reset_password: 
1679       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1680       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1681       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1682       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1683       password: "Mật khẩu:"
1684       reset: Đặt lại Mật khẩu
1685       title: Đặt lại mật khẩu
1686     set_home: 
1687       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1688     suspended: 
1689       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1690       heading: Tài khoản bị Cấm
1691       title: Tài khoản bị Cấm
1692       webmaster: chủ trang
1693     terms: 
1694       agree: Chấp nhận
1695       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1696       consider_pd_why: đây là gì?
1697       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1698       decline: Từ chối
1699       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1700       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1701       heading: Điều kiện đóng góp
1702       legale_names: 
1703         france: Pháp
1704         italy: Ý
1705         rest_of_world: Các nước khác
1706       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1707       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1708       title: Điều kiện đóng góp
1709       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1710     view: 
1711       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1712       add as friend: thêm là người bạn
1713       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1714       block_history: tác vụ cấm người này
1715       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1716       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1717       comments: bình luận
1718       confirm: Xác nhận
1719       confirm_user: xác nhận người dùng này
1720       create_block: cấm người dùng này
1721       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1722       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1723       ct declined: Từ chối
1724       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1725       ct undecided: Chưa quyết định
1726       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1727       delete_user: xóa tài khoản này
1728       description: Miêu tả
1729       diary: nhật ký
1730       edits: đóng góp
1731       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1732       friends_changesets: Xem những bộ thay đổi của bạn bè
1733       friends_diaries: Đọc những mục nhật ký của bạn bè
1734       hide_user: ẩn tài khoản này
1735       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link}.
1736       km away: cách %{count} km
1737       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1738       m away: cách %{count} m
1739       mapper since: "Tham gia:"
1740       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1741       my comments: bình luận của tôi
1742       my diary: nhật ký của tôi
1743       my edits: đóng góp của tôi
1744       my settings: tùy chọn
1745       my traces: tuyến đường của tôi
1746       nearby users: Người dùng khác ở gần
1747       nearby_changesets: Xem các bộ thay đổi của người dùng ở gần
1748       nearby_diaries: Đọc các mục nhật ký của người dùng ở gần
1749       new diary entry: mục nhật ký mới
1750       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1751       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1752       oauth settings: thiết lập OAuth
1753       remove as friend: hủy kết nối bạn
1754       role: 
1755         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1756         grant: 
1757           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1758           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1759         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1760         revoke: 
1761           administrator: Rút quyền quản lý viên
1762           moderator: Rút quyền điều hành viên
1763       send message: gửi thư
1764       settings_link_text: tùy chọn
1765       spam score: "Điểm số Spam:"
1766       status: "Trạng thái:"
1767       traces: tuyến đường
1768       unhide_user: hiện tài khoản này
1769       user location: Vị trí của người dùng
1770       your friends: Người bạn của bạn
1771   user_block: 
1772     blocks_by: 
1773       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1774       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1775       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1776     blocks_on: 
1777       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1778       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1779       title: Các tác vụ cấm %{name}
1780     create: 
1781       flash: Cấm người dùng %{name}.
1782       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1783       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1784     edit: 
1785       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1786       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1787       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1788       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1789       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1790       show: Xem tác vụ cấm này
1791       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1792       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1793     filter: 
1794       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1795       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1796     helper: 
1797       time_future: Hết hạn %{time}.
1798       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1799       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1800     index: 
1801       empty: Chưa ai bị cấm.
1802       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1803       title: Người dùng bị cấm
1804     model: 
1805       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1806       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1807     new: 
1808       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1809       heading: Cấm %{name}
1810       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1811       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1812       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1813       submit: Cấm người dùng
1814       title: Cấm %{name}
1815       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1816       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1817     not_found: 
1818       back: Trở về trang đầu
1819       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1820     partial: 
1821       confirm: Bạn có chắc không?
1822       creator_name: Người cấm
1823       display_name: Người bị cấm
1824       edit: Sửa đổi
1825       next: Sau »
1826       not_revoked: (không bị hủy)
1827       previous: « Trước
1828       reason: Lý do cấm
1829       revoke: Bỏ cấm!
1830       revoker_name: Người bỏ cấm
1831       show: Hiện
1832       showing_page: Đang hiện trang %{page}
1833       status: Trạng thái
1834     period: "%{count} giờ"
1835     revoke: 
1836       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1837       flash: Đã bỏ cấm.
1838       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1839       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1840       revoke: Bỏ cấm!
1841       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1842       title: Bỏ cấm %{block_on}
1843     show: 
1844       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1845       confirm: Bạn có chắc không?
1846       edit: Sửa đổi
1847       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1848       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1849       reason: "Lý do cấm:"
1850       revoke: Bỏ cấm!
1851       revoker: "Người bỏ cấm:"
1852       show: Hiện
1853       status: Trạng thái
1854       time_future: Hết hạn %{time}
1855       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1856       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1857     update: 
1858       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1859       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1860   user_role: 
1861     filter: 
1862       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1863       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1864       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1865       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1866     grant: 
1867       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1868       confirm: Xác nhận
1869       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1870       heading: Xác nhận cấp vai trò
1871       title: Xác nhận cấp vai trò
1872     revoke: 
1873       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1874       confirm: Xác nhận
1875       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1876       heading: Xác nhận rút vai trò
1877       title: Xác nhận rút vai trò