Localisation updates from translatewiki.net (2009-11-29)
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 vi: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Nội dung
10       diary_entry: 
11         language: Ngôn ngữ
12         latitude: Vĩ độ
13         longitude: Kinh độ
14         title: Tiêu đề
15         user: Người dùng
16       friend: 
17         friend: Người bạn
18         user: Người dùng
19       message: 
20         body: Nội dung
21         recipient: Người nhận
22         sender: Người gửi
23         title: Tiêu đề
24       trace: 
25         description: Miêu tả
26         latitude: Vĩ độ
27         longitude: Kinh độ
28         name: Tên
29         public: Công khai
30         size: Kích cỡ
31         user: Người dùng
32         visible: Thấy được
33       user: 
34         active: Tích cực
35         description: Miêu tả
36         display_name: Tên Hiển thị
37         email: Thư điện tử
38         languages: Ngôn ngữ
39         pass_crypt: Mật khẩu
40     models: 
41       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
42       changeset: Bộ thay đổi
43       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
44       country: Quốc gia
45       diary_comment: Bình luận Nhật ký
46       diary_entry: Mục Nhật ký
47       friend: Người bạn
48       language: Ngôn ngữ
49       message: Thư
50       node: Nốt
51       node_tag: Thẻ Nốt
52       notifier: Trình báo
53       old_node: Nốt Cũ
54       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
55       old_relation: Quan hệ Cũ
56       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
57       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
58       old_way: Lối Cũ
59       old_way_node: Nốt Lối Cũ
60       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
61       relation: Quan hệ
62       relation_member: Thành viên Quan hệ
63       relation_tag: Thẻ Quan hệ
64       session: Phiên
65       trace: Tuyến đường
66       tracepoint: Điểm Tuyến đường
67       tracetag: Thẻ Tuyến đường
68       user: Người dùng
69       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
70       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
71       way: Lối
72       way_node: Nốt Lối
73       way_tag: Thẻ Lối
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
82       changesetxml: Bộ thay đổi XML
83       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Bộ thay đổi {{id}}
86         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Bộ thay đổi
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
91       bounding_box: "Hộp bao:"
92       box: hộp
93       closed_at: "Lúc Đóng:"
94       created_at: "Lúc Tạo:"
95       has_nodes: 
96         one: "Có {{count}} nốt sau:"
97         other: "Có {{count}} nốt sau:"
98       has_relations: 
99         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
100         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101       has_ways: 
102         one: "Có {{count}} lối sau:"
103         other: "Có {{count}} lối sau:"
104       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
105       show_area_box: Hiện Hộp vùng
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
109         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
110       user: 
111         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
112         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
113         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Miêu tả:"
116       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
117       edited_by: "Người Sửa đổi:"
118       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
119       version: "Phiên bản:"
120     containing_relation: 
121       entry: Quan hệ {{relation_name}}
122       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
123     map: 
124       deleted: Đã xóa
125       larger: 
126         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
127         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
128         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
129         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
130       loading: Đang tải...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
133       download_xml: Tải xuống XML
134       edit: sửa đổi
135       node: Nốt
136       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
137       view_history: xem lịch sử
138     node_details: 
139       coordinates: "Tọa độ:"
140       part_of: "Trực thuộc:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
143       download_xml: Tải xuống XML
144       node_history: Lịch sử Nốt
145       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
146       view_details: xem chi tiết
147     not_found: 
148       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
149       type: 
150         changeset: bộ thay đổi
151         node: nốt
152         relation: quan hệ
153         way: lối
154     paging_nav: 
155       of: trong
156       showing_page: Đang hiện trang
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
159       download_xml: Tải xuống XML
160       relation: Quan hệ
161       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
162       view_history: xem lịch sử
163     relation_details: 
164       members: "Thành viên:"
165       part_of: "Trực thuộc:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
168       download_xml: Tải xuống XML
169       relation_history: Lịch sử Quan hệ
170       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
171       view_details: xem chi tiết
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
174       type: 
175         node: Nốt
176         relation: Quan hệ
177         way: Lối
178     start: 
179       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
180       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Dữ liệu
183       data_layer_name: Dữ liệu
184       details: Chi tiết
185       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
186       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
187       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
188       load_data: Tải Dữ liệu
189       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
190       loading: Đang tải...
191       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
192       object_list: 
193         api: Lấy vùng này dùng API
194         back: Liệt kê các đối tượng
195         details: Chi tiết
196         heading: Danh sách đối tượng
197         history: 
198           type: 
199             node: Nốt [[id]]
200             way: Lối [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Nốt [[id]]
204             way: Lối [[id]]
205         type: 
206           node: Nốt
207           way: Lối
208       private_user: người bí mật
209       show_history: Xem Lịch sử
210       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
211       wait: Xin chờ...
212       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
213     tag_details: 
214       tags: "Thẻ:"
215     way: 
216       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
217       download_xml: Tải xuống XML
218       edit: sửa đổi
219       view_history: xem lịch sử
220       way: Lối
221       way_title: "Lối: {{way_name}}"
222     way_details: 
223       also_part_of: 
224         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
225         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
226       nodes: "Nốt:"
227       part_of: "Thuộc về:"
228     way_history: 
229       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
230       download_xml: Tải xuống XML
231       view_details: xem chi tiết
232       way_history: Lịch sử Lối
233       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
234   changeset: 
235     changeset: 
236       anonymous: Vô danh
237       big_area: (lớn)
238       no_comment: (không có)
239       no_edits: (không có thay đổi)
240       show_area_box: hiện hộp vùng
241       still_editing: (đang mở)
242       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
243     changeset_paging_nav: 
244       next: Sau »
245       previous: « Trước
246       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
247     changesets: 
248       area: Vùng
249       comment: Miêu tả
250       id: ID
251       saved_at: Lúc Lưu
252       user: Người dùng
253     list: 
254       description: Những thay đổi gần đây
255       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
256       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
257       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
258       heading: Các bộ thay đổi
259       heading_bbox: Các bộ thay đổi
260       heading_user: Các bộ thay đổi
261       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
262       title: Các bộ thay đổi
263       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
264       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
265       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
266   diary_entry: 
267     diary_comment: 
268       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
269       confirm: Xác nhận
270       hide_link: Ẩn bình luận này
271     diary_entry: 
272       comment_count: 
273         one: 1 bình luận
274         other: "{{count}} bình luận"
275       comment_link: Bình luận về mục này
276       confirm: Xác nhận
277       edit_link: Sửa đổi mục này
278       hide_link: Ẩn mục này
279       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
280       reply_link: Trả lời mục này
281     edit: 
282       body: "Nội dung:"
283       language: "Ngôn ngữ:"
284       latitude: "Vĩ độ:"
285       location: "Vị trí:"
286       longitude: "Kinh độ:"
287       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
288       save_button: Lưu
289       subject: "Tiêu đề:"
290       title: Sửa đổi mục nhật ký
291       use_map_link: sử dụng bản đồ
292     feed: 
293       all: 
294         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
295         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
296       language: 
297         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
298         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
299       user: 
300         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
301         title: Các mục nhật ký của {{user}}
302     list: 
303       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
304       new: Mục Nhật ký Mới
305       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
306       newer_entries: Mục Sau
307       no_entries: Chưa có mục nhật ký
308       older_entries: Mục Trước
309       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
310       title: Các Nhật ký Cá nhân
311       user_title: Nhật ký của {{user}}
312     new: 
313       title: Mục Nhật ký Mới
314     no_such_entry: 
315       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
316       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
317       title: Mục nhật ký không tồn tại
318     no_such_user: 
319       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
320       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
321       title: Người dùng không tồn tại
322     view: 
323       leave_a_comment: Bình luận
324       login: Đăng nhập
325       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
326       save_button: Lưu
327       title: Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}
328       user_title: Nhật ký của {{user}}
329   export: 
330     start: 
331       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
332       area_to_export: Vùng để Xuất
333       embeddable_html: HTML để Nhúng
334       export_button: Xuất
335       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
336       format: "Định dạng:"
337       format_to_export: Định dạng Xuất
338       image_size: Hình có Kích cỡ
339       latitude: "Vĩ độ:"
340       licence: Giấy phép
341       longitude: "Kinh độ:"
342       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
343       mapnik_image: Hình Mapnik
344       max: tối đa
345       options: Tùy chọn
346       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
347       osmarender_image: Hình Osmarender
348       output: Đầu ra
349       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
350       scale: Tỷ lệ
351       zoom: Thu phóng
352     start_rjs: 
353       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
354       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
355       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
356       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
357       export: Xuất
358       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
359       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
360   geocoder: 
361     description: 
362       title: 
363         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
364         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
365         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
366       types: 
367         cities: Thành phố
368         places: Địa điểm
369         towns: Thị xã
370     description_osm_namefinder: 
371       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
372     direction: 
373       east: đông
374       north: bắc
375       north_east: đông bắc
376       north_west: tây bắc
377       south: nam
378       south_east: đông nam
379       south_west: tây nam
380       west: tây
381     distance: 
382       one: khoảng 1 km
383       other: khoảng {{count}} km
384       zero: không tới 1 km
385     results: 
386       no_results: Không tìm thấy kết quả
387     search: 
388       title: 
389         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
390         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
392         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
393         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
394         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
395         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
396     search_osm_namefinder: 
397       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
398       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
399     search_osm_nominatim: 
400       prefix: 
401         amenity: 
402           airport: Sân bay
403           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
404           atm: Máy Rút tiền Tự động
405           bank: Ngân hàng
406           bench: Ghế
407           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
408           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
409           cafe: Quán Cà phê
410           car_rental: Chỗ Mướn Xe
411           car_wash: Tiệm Rửa Xe
412           casino: Sòng bạc
413           cinema: Rạp phim
414           college: Trường Cao đẳng
415           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
416           courthouse: Tòa
417           dentist: Nha sĩ
418           doctors: Bác sĩ
419           dormitory: Ký túc xá
420           drinking_water: Vòi Nước uống
421           driving_school: Trường Lái xe
422           embassy: Tòa Đại sứ
423           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
424           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
425           ferry_terminal: Trạm Phà
426           fire_hydrant: Vòi nước Máy
427           fire_station: Trạm Cứu hỏa
428           fountain: Vòi nước
429           fuel: Cây xăng
430           grave_yard: Nghĩa địa
431           health_centre: Trung tâm Y tế
432           hospital: Bệnh viện
433           hotel: Khách sạn
434           ice_cream: Tiệm Kem
435           kindergarten: Tiểu học
436           library: Thư viện
437           market: Chợ
438           marketplace: Chợ phiên
439           nursery: Nhà trẻ
440           office: Văn phòng
441           park: Công viên
442           parking: Chỗ Đậu xe
443           pharmacy: Nhà thuốc
444           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
445           police: Cảnh sát
446           post_box: Hòm thư
447           post_office: Bưu điện
448           preschool: Trường Mầm non
449           prison: Nhà tù
450           public_market: Chợ phiên
451           restaurant: Nhà hàng
452           sauna: Nhà Tắm hơi
453           school: Trường học
454           shop: Tiệm
455           shopping: Tiệm
456           supermarket: Siêu thị
457           taxi: Taxi
458           telephone: Điện thoại Công cộng
459           theatre: Nhà hát
460           toilets: Vệ sinh
461           university: Trường Đại học
462           waste_basket: Thùng rác
463         highway: 
464           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
465           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
466           construction: Đường Đang Xây
467           cycleway: Đường Xe đạp
468           footway: Đường bộ
469           gate: Cổng
470           minor: Đường Nhỏ
471           motorway: Đường Cao tốc
472           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
473           pedestrian: Đường bộ Lớn
474           primary: Đường Chính
475           primary_link: Đường Chính
476           raceway: Đường đua
477           road: Đường
478           secondary_link: Đường Lớn
479           service: Đường phụ
480           steps: Cầu thang
481           trail: Đường mòn
482           trunk_link: Xa lộ
483           unsurfaced: Đường Không Lát
484         leisure: 
485           fishing: Hồ Đánh cá
486           garden: Vườn
487           golf_course: Sân Golf
488           ice_rink: Sân băng
489           park: Công viên
490           pitch: Bãi Thể thao
491           sports_centre: Trung tâm Thể thao
492           stadium: Sân vận động
493         natural: 
494           bay: Vịnh
495           beach: Bãi biển
496           cape: Mũi đất
497           cliff: Vách đá
498           coastline: Bờ biển
499           glacier: Sông băng
500           hill: Đồi
501           island: Đảo
502           land: Đất
503           moor: Truông
504           peak: Đỉnh
505           river: Sông
506           spring: Suối
507           strait: Eo biển
508           tree: Cây
509           valley: Thung lũng
510           volcano: Núi lửa
511           water: Nước
512           wood: Rừng
513         place: 
514           airport: Sân bay
515           city: Thành phố
516           country: Quốc gia
517           county: Quận hạt
518           farm: Trại
519           house: Nhà ở
520           island: Đảo
521           locality: Địa phương
522           postcode: Mã Bưu điện
523           region: Miền
524           sea: Biển
525           state: Tỉnh bang
526           subdivision: Hàng xóm
527           suburb: Ngoại ô
528           town: Thị xã/trấn
529           village: Làng
530         shop: 
531           bicycle: Tiệm Xe đạp
532           books: Tiệm Sách
533           car_dealer: Tiệm Xe hơi
534           car_repair: Tiệm Sửa Xe
535           carpet: Tiệm Thảm
536           chemist: Nhà thuốc
537           clothes: Tiệm Quần áo
538           computer: Tiệm Máy tính
539           confectionery: Tiệm Kẹo
540           convenience: Tiệm Tập hóa
541           drugstore: Nhà thuốc
542           fashion: Tiệm Thời trang
543           fish: Tiệm Cá
544           grocery: Tiệm Tạp phẩm
545           hairdresser: Tiệm Làm tóc
546           insurance: Bảo hiểm
547           market: Chợ
548           music: Tiệm Nhạc
549           optician: Tiệm Kính mắt
550           photo: Tiệm Rửa Hình
551           salon: Tiệm Làm tóc
552           supermarket: Siêu thị
553           toys: Tiệm Đồ chơi
554           travel_agency: Văn phòng Du lịch
555           video: Tiệm Phim
556         tourism: 
557           attraction: Nơi Du lịch
558           hotel: Khách sạn
559           information: Thông tin
560           museum: Bảo tàng
561           valley: Thung lũng
562           zoo: Vườn thú
563   javascripts: 
564     map: 
565       base: 
566         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
567         mapnik: Mapnik
568         noname: Không tên
569         osmarender: Osmarender
570       overlays: 
571         maplint: Maplint
572     site: 
573       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
574       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
575   layouts: 
576     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
577     donate_link_text: quyên góp
578     edit: Sửa đổi
579     edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
580     export: Xuất
581     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
582     gps_traces: Tuyến đường GPS
583     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
584     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
585     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
586     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
587     history: Lịch sử
588     history_tooltip: Lịch sử bộ thay đổi
589     home: nhà
590     home_tooltip: Về vị trí nhà
591     inbox: hộp thư ({{count}})
592     inbox_tooltip: 
593       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
594       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
595       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
596     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
597     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
598     intro_3: OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}.
599     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
600     license: 
601       alt: CC BY-SA 2.0
602       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
603     log_in: đăng nhập
604     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
605     logo: 
606       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
607     logout: đăng xuất
608     logout_tooltip: Đăng xuất
609     make_a_donation: 
610       text: Quyên góp
611       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
612     news_blog: Blog Tin tức
613     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
614     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
615     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
616     shop: Tiệm
617     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
618     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
619     sign_up: đăng ký
620     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
621     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
622     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
623     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
624     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
625     view: Xem
626     view_tooltip: Xem bản đồ
627     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
628     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
629   map: 
630     coordinates: "Tọa độ:"
631     edit: Sửa đổi
632     view: Hiển thị
633   message: 
634     delete: 
635       deleted: Đã xóa thư
636     inbox: 
637       date: Ngày
638       from: Từ
639       my_inbox: Hộp thư đến
640       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
641       outbox: đã gửi
642       people_mapping_nearby: những người ở gần
643       subject: Tiêu đề
644       title: Hộp thư
645       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
646     mark: 
647       as_read: Thư đã đọc
648       as_unread: Thư chưa đọc
649     message_summary: 
650       delete_button: Xóa
651       read_button: Đánh dấu là đã đọc
652       reply_button: Trả lời
653       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
654     new: 
655       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
656       body: Nội dung
657       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
658       message_sent: Thư đã gửi
659       send_button: Gửi
660       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
661       subject: Tiêu đề
662       title: Gửi thư
663     no_such_user: 
664       body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
665       heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
666       title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
667     outbox: 
668       date: Ngày
669       inbox: thư đến
670       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
671       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
672       outbox: thư đã gửi
673       people_mapping_nearby: những người ở gần
674       subject: Tiêu đề
675       title: Hộp thư đã gửi
676       to: Tới
677       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
678     read: 
679       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
680       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
681       date: Ngày
682       from: Từ
683       reading_your_messages: Đọc thư
684       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
685       reply_button: Trả lời
686       subject: Tiêu đề
687       title: Đọc thư
688       to: Tới
689       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
690     sent_message_summary: 
691       delete_button: Xóa
692   notifier: 
693     diary_comment_notification: 
694       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
695       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
696       hi: Chào {{to_user}},
697       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
698     email_confirm: 
699       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
700     email_confirm_html: 
701       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
702       greeting: Chào bạn,
703       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
704     email_confirm_plain: 
705       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
706       greeting: Chào bạn,
707       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
708       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
709     friend_notification: 
710       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
711       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
712       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
713     gpx_notification: 
714       and_no_tags: và không có thẻ
715       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
716       failure: 
717         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
718         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
719         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
720         more_info_2: "vấn đề này tại:"
721         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
722       greeting: Chào bạn,
723       success: 
724         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
725         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
726       with_description: với miêu tả
727       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
728     lost_password: 
729       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
730     lost_password_html: 
731       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
732       greeting: Chào bạn,
733       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
734     lost_password_plain: 
735       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
736       greeting: Hi,
737       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
738       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
739     message_notification: 
740       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
741       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
742       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
743       hi: Chào {{to_user}},
744       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
745     signup_confirm: 
746       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
747     signup_confirm_html: 
748       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
749       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
750       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
751       greeting: Chào bạn!
752       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
753       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
754       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
755       more_videos_here: thêm video tại đây
756       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
757       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
758       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
759     signup_confirm_plain: 
760       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
761       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
762       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
763       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
764       current_user_2: "tại:"
765       greeting: Chào bạn!
766       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
767       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
768       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
769       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
770       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
771       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
772       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
773       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
774       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
775       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
776   oauth: 
777     oauthorize: 
778       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
779       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
780       allow_to: "Cho phép trình khách:"
781       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
782       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
783       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
784       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
785       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
786     revoke: 
787       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
788   oauth_clients: 
789     create: 
790       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
791     destroy: 
792       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
793     edit: 
794       submit: Sửa đổi
795       title: Sửa đổi chương trình của bạn
796     form: 
797       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
798       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
799       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
800       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
801       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
802       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
803       callback_url: URL Gọi lại
804       name: Tên
805       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
806       required: Bắt buộc
807       support_url: URL Trợ giúp
808       url: URL Trang chủ Chương trình
809     index: 
810       application: Tên Chương trình
811       issued_at: Lúc Cho phép
812       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
813       my_apps: Trình khách của Tôi
814       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
815       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
816       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
817       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
818       revoke: Thu hồi!
819       title: Chi tiết OAuth của Tôi
820     new: 
821       submit: Đăng ký
822       title: Đăng ký chương trình mới
823     not_found: 
824       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
825     show: 
826       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
827       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
828       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
829       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
830       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
831       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
832       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
833       authorize_url: "Cho phép URL:"
834       edit: Sửa đổi Chi tiết
835       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
836       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
837       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
838       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
839       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
840       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
841     update: 
842       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
843   site: 
844     edit: 
845       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
846       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
847       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
848       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
849       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
850       user_page_link: trang cá nhân
851     index: 
852       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
853       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
854       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
855       license: 
856         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
857         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
858         project_name: Dự án OpenStreetMap
859       permalink: Liên kết Thường trực
860       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
861     key: 
862       map_key: Chú giải
863       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
864       table: 
865         entry: 
866           admin: Biên giới hành chính
867           allotments: Khu vườn gia đình
868           apron: 
869             - Sân đậu máy bay
870             - nhà ga hành khách
871           bridge: Đường rắn = cầu
872           bridleway: Đường cưỡi ngựa
873           brownfield: Sân để trống
874           building: Kiến trúc quan trọng
875           byway: Đường mòn đa mốt
876           cable: 
877             - Đường xe cáp
878             - ski lift
879           cemetery: Nghĩa địa
880           centre: Trung tâm thể thao
881           commercial: Khu vực thương mại
882           common: 
883             - Đất công
884             - bãi cỏ
885           construction: Đường đang xây
886           cycleway: Đường xe đạp
887           destination: Chỉ giao thông địa phương
888           farm: Ruộng
889           footway: Đường đi bộ
890           forest: Rừng trồng cây
891           golf: Sân golf
892           heathland: Vùng cây bụi
893           industrial: Khu vực công nghiệp
894           lake: 
895             - Hồ
896             - bể nước
897           military: Khu vực quân sự
898           motorway: Đường cao tốc
899           park: Công viên
900           permissive: Đường cho phép
901           pitch: Sân thể thao
902           primary: Đường chính
903           private: Đường riêng
904           rail: Đường sắt
905           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
906           resident: Khu vực nhà ở
907           retail: Khu vực buôn bán
908           runway: 
909             - Đường băng
910             - đường lăn
911           school: 
912             - Trường học
913             - đại học
914           secondary: Đường lớn
915           station: Nhà ga
916           subway: Đường ngầm
917           summit: 
918             - Đỉnh núi
919             - đồi
920           tourist: Nơi du lịch
921           track: Đường mòn
922           tram: 
923             - Đường sắt nhẹ
924             - xe điện
925           trunk: Xa lộ
926           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
927           unclassified: Đường không phân loại
928           unsurfaced: Đường không lát
929           wood: Rừng
930         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
931     search: 
932       search: Tìm kiếm
933       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
934       submit_text: Đi
935       where_am_i: Tôi ở đâu?
936       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
937     sidebar: 
938       close: Đóng
939       search_results: Kết quả Tìm kiếm
940   trace: 
941     create: 
942       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
943       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
944     delete: 
945       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
946     edit: 
947       description: "Miêu tả:"
948       download: tải xuống
949       edit: sửa đổi
950       filename: "Tên tập tin:"
951       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
952       map: bản đồ
953       owner: "Tác giả:"
954       points: "Số nốt:"
955       save_button: Lưu các Thay đổi
956       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
957       tags: "Thẻ:"
958       tags_help: dấu phẩy phân cách
959       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
960       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
961       visibility: "Mức độ truy cập:"
962       visibility_help: có nghĩa là gì?
963       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
964     list: 
965       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
966       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
967       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
968       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
969     make_public: 
970       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
971     no_such_user: 
972       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
973       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
974       title: Người dùng không tồn tại
975     trace: 
976       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
977       by: bởi
978       count_points: "{{count}} nốt"
979       edit: sửa đổi
980       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
981       in: trong
982       map: bản đồ
983       more: thêm
984       pending: CHƯA XỬ
985       private: RIÊNG
986       public: CÔNG KHAI
987       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
988       view_map: Xem Bản đồ
989     trace_form: 
990       description: Miêu tả
991       help: Trợ giúp
992       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
993       tags: Thẻ
994       tags_help: dấu phẩy phân cách
995       upload_button: Tải lên
996       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
997       visibility: "Mức độ truy cập:"
998       visibility_help: có nghĩa là gì?
999       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1000     trace_header: 
1001       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1002       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
1003       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1004       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1005     trace_optionals: 
1006       tags: Thẻ
1007     trace_paging_nav: 
1008       of: trong
1009       showing: Xem trang
1010     view: 
1011       delete_track: Xóa tuyến đường này
1012       description: "Miêu tả:"
1013       download: tải xuống
1014       edit: sửa đổi
1015       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1016       filename: "Tên tập tin:"
1017       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1018       map: bản đồ
1019       none: Không có
1020       owner: "Tác giả:"
1021       pending: CHƯA XỬ
1022       points: "Số nốt:"
1023       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1024       tags: "Thẻ:"
1025       title: Xem tuyến đường {{name}}
1026       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1027       uploaded: "Lúc tải lên:"
1028       visibility: "Mức độ truy cập:"
1029     visibility: 
1030       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1031       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1032       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1033       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1034   user: 
1035     account: 
1036       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1037       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1038       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1039       home location: "Vị trí Nhà:"
1040       latitude: "Vĩ độ:"
1041       longitude: "Kinh độ:"
1042       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1043       my settings: Tùy chọn
1044       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1045       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1046       profile description: "Tự giới thiệu:"
1047       public editing: 
1048         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1049         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1050         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1051         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1052         enabled link text: có nghĩa là gì?
1053         heading: "Sửa đổi công khai:"
1054       public editing note: 
1055         heading: Sửa đổi công khai
1056         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1057       return to profile: Trở về trang cá nhân
1058       save changes button: Lưu các Thay đổi
1059       title: Chỉnh sửa tài khoản
1060       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1061     confirm: 
1062       button: Xác nhận
1063       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
1064       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1065       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1066       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1067     confirm_email: 
1068       button: Xác nhận
1069       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1070       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1071       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1072       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1073     filter: 
1074       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1075     friend_map: 
1076       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
1077       your location: Vị trí của bạn
1078     go_public: 
1079       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1080     login: 
1081       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
1082       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1083       create_account: mở tài khoản
1084       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1085       heading: Đăng nhập
1086       login_button: Đăng nhập
1087       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1088       password: "Mật khẩu:"
1089       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1090       title: Đăng nhập
1091     lost_password: 
1092       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1093       heading: Quên mất Mật khẩu?
1094       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1095       new password button: Đặt lại mật khẩu
1096       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1097       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1098       title: Quên mất mật khẩu
1099     make_friend: 
1100       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1101       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1102       success: "{{name}} mới là người bạn."
1103     new: 
1104       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1105       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1106       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1107       display name: "Tên hiển thị:"
1108       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1109       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1110       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1111       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1112       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1113       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (BY-SA)</a>.
1114       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1115       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1116       password: "Mật khẩu:"
1117       signup: Đăng ký
1118       title: Mở tài khoản
1119     no_such_user: 
1120       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1121       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1122       title: Người dùng không tồn tại
1123     remove_friend: 
1124       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1125       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1126     reset_password: 
1127       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1128       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1129       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1130       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1131       password: "Mật khẩu:"
1132       reset: Đặt lại Mật khẩu
1133       title: Đặt lại mật khẩu
1134     set_home: 
1135       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1136     view: 
1137       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1138       add as friend: thêm là người bạn
1139       add image: Thêm Hình
1140       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1141       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1142       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1143       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1144       change your settings: thay đổi tùy chọn của bạn
1145       confirm: Xác nhận
1146       create_block: cấm người dùng này
1147       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1148       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1149       delete image: Xóa Hình
1150       delete_user: xóa tài khoản này
1151       description: Miêu tả
1152       diary: nhật ký
1153       edits: đóng góp
1154       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1155       hide_user: ẩn tài khoản này
1156       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1157       km away: cách {{count}} km
1158       m away: cách {{count}} m
1159       mapper since: "Tham gia:"
1160       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1161       my diary: nhật ký của tôi
1162       my edits: đóng góp của tôi
1163       my settings: tùy chọn
1164       my traces: tuyến đường của tôi
1165       my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
1166       nearby users: "Người dùng ở gần:"
1167       new diary entry: mục nhật ký mới
1168       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1169       no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
1170       no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
1171       remove as friend: dời người bạn
1172       role: 
1173         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1174         grant: 
1175           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1176           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1177         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1178         revoke: 
1179           administrator: Rút quyền quản lý viên
1180           moderator: Rút quyền điều hành viên
1181       send message: gửi thư
1182       settings_link_text: tùy chọn
1183       traces: tuyến đường
1184       unhide_user: hiện tài khoản này
1185       upload an image: Tải lên hình
1186       user image heading: Hình người dùng
1187       user location: Vị trí của người dùng
1188       your friends: Người bạn của bạn
1189   user_block: 
1190     blocks_by: 
1191       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1192       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1193       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1194     blocks_on: 
1195       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1196       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1197       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1198     create: 
1199       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1200       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1201       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1202     edit: 
1203       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1204       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1205       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1206       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1207       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1208       show: Xem tác vụ cấm này
1209       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1210       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1211     filter: 
1212       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1213       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1214       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1215     helper: 
1216       time_future: Hết hạn {{time}}.
1217       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1218       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1219     index: 
1220       empty: Chưa ai bị cấm.
1221       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1222       title: Người dùng bị cấm
1223     model: 
1224       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1225       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1226     new: 
1227       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1228       heading: Cấm {{name}}
1229       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1230       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1231       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1232       submit: Cấm người dùng
1233       title: Cấm {{name}}
1234       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1235       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1236     not_found: 
1237       back: Trở về trang đầu
1238       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1239     partial: 
1240       confirm: Bạn có chắc không?
1241       creator_name: Người cấm
1242       display_name: Người bị cấm
1243       edit: Sửa đổi
1244       not_revoked: (không bị hủy)
1245       reason: Lý do cấm
1246       revoke: Bỏ cấm!
1247       revoker_name: Người bỏ cấm
1248       show: Hiện
1249       status: Trạng thái
1250     period: "{{count}} giờ"
1251     revoke: 
1252       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1253       flash: Đã bỏ cấm.
1254       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1255       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1256       revoke: Bỏ cấm!
1257       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1258       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1259     show: 
1260       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1261       confirm: Bạn có chắc không?
1262       edit: Sửa đổi
1263       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1264       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1265       reason: "Lý do cấm:"
1266       revoke: Bỏ cấm!
1267       revoker: "Người bỏ cấm:"
1268       show: Hiện
1269       status: Trạng thái
1270       time_future: Hết hạn {{time}}
1271       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1272       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1273     update: 
1274       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1275       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1276   user_role: 
1277     filter: 
1278       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1279       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1280       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1281       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1282     grant: 
1283       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1284       confirm: Xác nhận
1285       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1286       heading: Xác nhận cấp vai trò
1287       title: Xác nhận cấp vai trò
1288     revoke: 
1289       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1290       confirm: Xác nhận
1291       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1292       heading: Xác nhận rút vai trò
1293       title: Xác nhận rút vai trò