Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 vi: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Nội dung
11       diary_entry: 
12         language: Ngôn ngữ
13         latitude: Vĩ độ
14         longitude: Kinh độ
15         title: Tiêu đề
16         user: Người dùng
17       friend: 
18         friend: Người bạn
19         user: Người dùng
20       message: 
21         body: Nội dung
22         recipient: Người nhận
23         sender: Người gửi
24         title: Tiêu đề
25       trace: 
26         description: Miêu tả
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         name: Tên
30         public: Công khai
31         size: Kích cỡ
32         user: Người dùng
33         visible: Thấy được
34       user: 
35         active: Tích cực
36         description: Miêu tả
37         display_name: Tên Hiển thị
38         email: Thư điện tử
39         languages: Ngôn ngữ
40         pass_crypt: Mật khẩu
41     models: 
42       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
43       changeset: Bộ thay đổi
44       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
45       country: Quốc gia
46       diary_comment: Bình luận Nhật ký
47       diary_entry: Mục Nhật ký
48       friend: Người bạn
49       language: Ngôn ngữ
50       message: Thư
51       node: Nốt
52       node_tag: Thẻ Nốt
53       notifier: Trình báo
54       old_node: Nốt Cũ
55       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
56       old_relation: Quan hệ Cũ
57       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
58       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
59       old_way: Lối Cũ
60       old_way_node: Nốt Lối Cũ
61       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
62       relation: Quan hệ
63       relation_member: Thành viên Quan hệ
64       relation_tag: Thẻ Quan hệ
65       session: Phiên
66       trace: Tuyến đường
67       tracepoint: Điểm Tuyến đường
68       tracetag: Thẻ Tuyến đường
69       user: Người dùng
70       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
71       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
72       way: Lối
73       way_node: Nốt Lối
74       way_tag: Thẻ Lối
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
78     setup_user_auth: 
79       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
83       changesetxml: Bộ thay đổi XML
84       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
85       feed: 
86         title: Bộ thay đổi {{id}}
87         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Bộ thay đổi
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
92       bounding_box: "Hộp bao:"
93       box: hộp
94       closed_at: "Lúc Đóng:"
95       created_at: "Lúc Tạo:"
96       has_nodes: 
97         one: "Có {{count}} nốt sau:"
98         other: "Có {{count}} nốt sau:"
99       has_relations: 
100         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
102       has_ways: 
103         one: "Có {{count}} lối sau:"
104         other: "Có {{count}} lối sau:"
105       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
106       show_area_box: Hiện Hộp vùng
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Miêu tả:"
109       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
110       edited_by: "Người Sửa đổi:"
111       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
112       version: "Phiên bản:"
113     containing_relation: 
114       entry: Quan hệ {{relation_name}}
115       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
116     map: 
117       deleted: Đã xóa
118       larger: 
119         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
120         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
121         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
122         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
123       loading: Đang tải...
124     navigation: 
125       all: 
126         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
127         next_node_tooltip: Node tiếp theo
128         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
129         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
130         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
131         prev_node_tooltip: Node trước
132         prev_relation_tooltip: Relation trước
133         prev_way_tooltip: Lối trước
134       user: 
135         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
136         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
137         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
138     node: 
139       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
140       download_xml: Tải xuống XML
141       edit: sửa đổi
142       node: Nốt
143       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
144       view_history: xem lịch sử
145     node_details: 
146       coordinates: "Tọa độ:"
147       part_of: "Trực thuộc:"
148     node_history: 
149       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
150       download_xml: Tải xuống XML
151       node_history: Lịch sử Nốt
152       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
153       view_details: xem chi tiết
154     not_found: 
155       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
156       type: 
157         changeset: bộ thay đổi
158         node: nốt
159         relation: quan hệ
160         way: lối
161     paging_nav: 
162       of: trong
163       showing_page: Đang hiện trang
164     relation: 
165       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
166       download_xml: Tải xuống XML
167       relation: Quan hệ
168       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
169       view_history: xem lịch sử
170     relation_details: 
171       members: "Thành viên:"
172       part_of: "Trực thuộc:"
173     relation_history: 
174       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
175       download_xml: Tải xuống XML
176       relation_history: Lịch sử Quan hệ
177       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
178       view_details: xem chi tiết
179     relation_member: 
180       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
181       type: 
182         node: Nốt
183         relation: Quan hệ
184         way: Lối
185     start: 
186       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
187       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
188     start_rjs: 
189       data_frame_title: Dữ liệu
190       data_layer_name: Dữ liệu
191       details: Chi tiết
192       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
193       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
194       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
195       load_data: Tải Dữ liệu
196       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
197       loading: Đang tải...
198       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
199       object_list: 
200         api: Lấy vùng này dùng API
201         back: Liệt kê các đối tượng
202         details: Chi tiết
203         heading: Danh sách đối tượng
204         history: 
205           type: 
206             node: Nốt [[id]]
207             way: Lối [[id]]
208         selected: 
209           type: 
210             node: Nốt [[id]]
211             way: Lối [[id]]
212         type: 
213           node: Nốt
214           way: Lối
215       private_user: người bí mật
216       show_history: Xem Lịch sử
217       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
218       wait: Xin chờ...
219       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
220     tag_details: 
221       tags: "Thẻ:"
222       wiki_link: 
223         key: Trang wiki miêu tả khóa {{key}}
224         tag: Trang wiki miêu tả thẻ {{key}}={{value}}
225       wikipedia_link: Bài {{page}} trên Wikipedia
226     timeout: 
227       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
228       type: 
229         changeset: bộ thay đổi
230         node: nốt
231         relation: quan hệ
232         way: lối
233     way: 
234       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
235       download_xml: Tải xuống XML
236       edit: sửa đổi
237       view_history: xem lịch sử
238       way: Lối
239       way_title: "Lối: {{way_name}}"
240     way_details: 
241       also_part_of: 
242         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
243         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
244       nodes: "Nốt:"
245       part_of: "Thuộc về:"
246     way_history: 
247       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
248       download_xml: Tải xuống XML
249       view_details: xem chi tiết
250       way_history: Lịch sử Lối
251       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
252   changeset: 
253     changeset: 
254       anonymous: Vô danh
255       big_area: (lớn)
256       no_comment: (không có)
257       no_edits: (không có thay đổi)
258       show_area_box: hiện hộp vùng
259       still_editing: (đang mở)
260       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
261     changeset_paging_nav: 
262       next: Sau »
263       previous: « Trước
264       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
265     changesets: 
266       area: Vùng
267       comment: Miêu tả
268       id: ID
269       saved_at: Lúc Lưu
270       user: Người dùng
271     list: 
272       description: Những thay đổi gần đây
273       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
274       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
275       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
276       heading: Các bộ thay đổi
277       heading_bbox: Các bộ thay đổi
278       heading_user: Các bộ thay đổi
279       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
280       title: Các bộ thay đổi
281       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
282       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
283       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
284     timeout: 
285       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
286   diary_entry: 
287     diary_comment: 
288       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
289       confirm: Xác nhận
290       hide_link: Ẩn bình luận này
291     diary_entry: 
292       comment_count: 
293         one: 1 bình luận
294         other: "{{count}} bình luận"
295       comment_link: Bình luận về mục này
296       confirm: Xác nhận
297       edit_link: Sửa đổi mục này
298       hide_link: Ẩn mục này
299       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
300       reply_link: Trả lời mục này
301     edit: 
302       body: "Nội dung:"
303       language: "Ngôn ngữ:"
304       latitude: "Vĩ độ:"
305       location: "Vị trí:"
306       longitude: "Kinh độ:"
307       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
308       save_button: Lưu
309       subject: "Tiêu đề:"
310       title: Sửa đổi mục nhật ký
311       use_map_link: sử dụng bản đồ
312     feed: 
313       all: 
314         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
315         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
316       language: 
317         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
318         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
319       user: 
320         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
321         title: Các mục nhật ký của {{user}}
322     list: 
323       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
324       new: Mục Nhật ký Mới
325       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
326       newer_entries: Mục Sau
327       no_entries: Chưa có mục nhật ký
328       older_entries: Mục Trước
329       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
330       title: Các Nhật ký Cá nhân
331       user_title: Nhật ký của {{user}}
332     location: 
333       edit: Sửa
334       location: "Vị trí:"
335       view: Xem
336     new: 
337       title: Mục Nhật ký Mới
338     no_such_entry: 
339       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
340       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
341       title: Mục nhật ký không tồn tại
342     no_such_user: 
343       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
344       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
345       title: Người dùng không tồn tại
346     view: 
347       leave_a_comment: Bình luận
348       login: Đăng nhập
349       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
350       save_button: Lưu
351       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
352       user_title: Nhật ký của {{user}}
353   export: 
354     start: 
355       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
356       area_to_export: Vùng để Xuất
357       embeddable_html: HTML để Nhúng
358       export_button: Xuất
359       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
360       format: "Định dạng:"
361       format_to_export: Định dạng Xuất
362       image_size: Hình có Kích cỡ
363       latitude: "Vĩ độ:"
364       licence: Giấy phép
365       longitude: "Kinh độ:"
366       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
367       mapnik_image: Hình Mapnik
368       max: tối đa
369       options: Tùy chọn
370       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
371       osmarender_image: Hình Osmarender
372       output: Đầu ra
373       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
374       scale: Tỷ lệ
375       too_large: 
376         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
377         heading: Khu vực Lớn quá
378       zoom: Thu phóng
379     start_rjs: 
380       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
381       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
382       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
383       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
384       export: Xuất
385       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
386       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
387   geocoder: 
388     description: 
389       title: 
390         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
392         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
393       types: 
394         cities: Thành phố
395         places: Địa điểm
396         towns: Thị xã
397     description_osm_namefinder: 
398       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
399     direction: 
400       east: đông
401       north: bắc
402       north_east: đông bắc
403       north_west: tây bắc
404       south: nam
405       south_east: đông nam
406       south_west: tây nam
407       west: tây
408     distance: 
409       one: khoảng 1 km
410       other: khoảng {{count}} km
411       zero: không tới 1 km
412     results: 
413       more_results: Thêm kết quả
414       no_results: Không tìm thấy kết quả
415     search: 
416       title: 
417         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
418         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
419         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
420         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
421         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
422         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
423         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
424     search_osm_namefinder: 
425       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
426       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
427     search_osm_nominatim: 
428       prefix: 
429         amenity: 
430           airport: Sân bay
431           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
432           atm: Máy Rút tiền Tự động
433           auditorium: Phòng hội họp
434           bank: Ngân hàng
435           bar: Quán Rượu
436           bench: Ghế
437           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
438           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
439           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
440           bus_station: Trạm Xe buýt
441           cafe: Quán Cà phê
442           car_rental: Chỗ Mướn Xe
443           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
444           car_wash: Tiệm Rửa Xe
445           casino: Sòng bạc
446           cinema: Rạp phim
447           club: Câu lạc bộ
448           college: Trường Cao đẳng
449           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
450           courthouse: Tòa
451           crematorium: Lò Hỏa táng
452           dentist: Nha sĩ
453           doctors: Bác sĩ
454           dormitory: Ký túc xá
455           drinking_water: Vòi Nước uống
456           driving_school: Trường Lái xe
457           embassy: Tòa Đại sứ
458           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
459           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
460           ferry_terminal: Trạm Phà
461           fire_hydrant: Vòi nước Máy
462           fire_station: Trạm Cứu hỏa
463           fountain: Vòi nước
464           fuel: Cây xăng
465           grave_yard: Nghĩa địa
466           gym: Nhà Thể dục
467           health_centre: Trung tâm Y tế
468           hospital: Bệnh viện
469           hotel: Khách sạn
470           ice_cream: Tiệm Kem
471           kindergarten: Tiểu học
472           library: Thư viện
473           market: Chợ
474           marketplace: Chợ phiên
475           nursery: Nhà trẻ
476           office: Văn phòng
477           park: Công viên
478           parking: Chỗ Đậu xe
479           pharmacy: Nhà thuốc
480           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
481           police: Cảnh sát
482           post_box: Hòm thư
483           post_office: Bưu điện
484           preschool: Trường Mầm non
485           prison: Nhà tù
486           pub: Quán rượu
487           public_market: Chợ phiên
488           restaurant: Nhà hàng
489           retirement_home: Nhà về hưu
490           sauna: Nhà Tắm hơi
491           school: Trường học
492           shop: Tiệm
493           shopping: Tiệm
494           supermarket: Siêu thị
495           taxi: Taxi
496           telephone: Điện thoại Công cộng
497           theatre: Nhà hát
498           toilets: Vệ sinh
499           townhall: Thị sảnh
500           university: Trường Đại học
501           vending_machine: Máy Bán hàng
502           waste_basket: Thùng rác
503           wifi: Điểm Truy cập Không dây
504           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
505         boundary: 
506           administrative: Biên giới Hành chính
507         building: 
508           bunker: Boong ke
509           church: Nhà thờ
510           city_hall: Trụ sở Thành phố
511           commercial: Tòa nhà Thương mại
512           dormitory: Ký túc xá
513           entrance: Cửa vào
514           garage: Ga ra
515           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
516           hotel: Khách sạn
517           house: Nhà ở
518           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
519           office: Tòa nhà Văn phòng
520           residential: Nhà ở
521           school: Nhà trường
522           shop: Tiệm
523           stadium: Sân vận động
524           store: Tiệm
525           tower: Tháp
526           train_station: Nhà ga
527           university: Tòa nhà Đại học
528           "yes": Tòa nhà
529         highway: 
530           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
531           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
532           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
533           byway: Đường mòn Đa mốt
534           construction: Đường Đang Xây
535           cycleway: Đường Xe đạp
536           distance_marker: Cây số
537           footway: Đường bộ
538           gate: Cổng
539           living_street: Đường Hàng xóm
540           minor: Đường Nhỏ
541           motorway: Đường Cao tốc
542           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
543           motorway_link: Đường Cao tốc
544           path: Lối
545           pedestrian: Đường bộ Lớn
546           platform: Sân ga
547           primary: Đường Chính
548           primary_link: Đường Chính
549           raceway: Đường đua
550           residential: Đường Nhà ở
551           road: Đường
552           secondary: Đường Lớn
553           secondary_link: Đường Lớn
554           service: Đường phụ
555           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
556           steps: Cầu thang
557           stile: Cửa xoay
558           tertiary: Đường Lớn
559           track: Đường mòn
560           trail: Đường mòn
561           trunk: Xa lộ
562           trunk_link: Xa lộ
563           unclassified: Đường Không Phân loại
564           unsurfaced: Đường Không Lát
565         historic: 
566           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
567           battlefield: Chiến trường
568           boundary_stone: Mốc Biên giới
569           building: Tòa nhà
570           castle: Lâu đài
571           church: Nhà thờ
572           house: Nhà ở
573           icon: Thánh tượng
574           manor: Trang viên
575           memorial: Đài Tưởng niệm
576           mine: Mỏ
577           monument: Đài Kỷ niệm
578           museum: Bảo tàng
579           ruins: Tàn tích
580           tower: Tháp
581           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
582           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
583         landuse: 
584           allotments: Khu Vườn Gia đình
585           basin: Lưu vực
586           cemetery: Nghĩa địa
587           commercial: Khu vực Thương mại
588           conservation: Bảo tồn
589           construction: Công trường Xây dựng
590           farm: Trại
591           farmland: Trại
592           farmyard: Sân Trại
593           forest: Rừng Trồng Cây
594           grass: Cỏ
595           industrial: Khu vực Công nghiệp
596           landfill: Nơi Đổ Rác
597           meadow: Đồng cỏ
598           military: Khu vực Quân sự
599           mine: Mỏ
600           mountain: Núi
601           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
602           park: Công viên
603           piste: Đường Trượt tuyết
604           plaza: Quảng trường
605           quarry: Mỏ Đá
606           railway: Đường sắt
607           recreation_ground: Sân chơi
608           reservoir: Bể nước
609           residential: Khu vực Nhà ở
610           retail: Khu vực Buôn bán
611           vineyard: Vườn Nho
612           wetland: Đầm lầy
613           wood: Rừng
614         leisure: 
615           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
616           fishing: Hồ Đánh cá
617           garden: Vườn
618           golf_course: Sân Golf
619           ice_rink: Sân băng
620           marina: Bến tàu
621           miniature_golf: Golf Nhỏ
622           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
623           park: Công viên
624           pitch: Bãi Thể thao
625           playground: Sân chơi
626           recreation_ground: Sân Giải trí
627           sports_centre: Trung tâm Thể thao
628           stadium: Sân vận động
629           swimming_pool: Hồ Bơi
630           water_park: Công viên Nước
631         natural: 
632           bay: Vịnh
633           beach: Bãi biển
634           cape: Mũi đất
635           cave_entrance: Cửa vào Hang
636           channel: Eo biển
637           cliff: Vách đá
638           coastline: Bờ biển
639           crater: Miệng Núi
640           fjord: Vịnh hẹp
641           geyser: Mạch nước Phun
642           glacier: Sông băng
643           heath: Bãi Hoang
644           hill: Đồi
645           island: Đảo
646           land: Đất
647           marsh: Đầm lầy
648           moor: Truông
649           peak: Đỉnh
650           point: Mũi đất
651           reef: Rạn san hô
652           ridge: Luống đất
653           river: Sông
654           rock: Đá
655           spring: Suối
656           strait: Eo biển
657           tree: Cây
658           valley: Thung lũng
659           volcano: Núi lửa
660           water: Nước
661           wetland: Đầm lầy
662           wetlands: Đầm lầy
663           wood: Rừng
664         place: 
665           airport: Sân bay
666           city: Thành phố
667           country: Quốc gia
668           county: Quận hạt
669           farm: Trại
670           hamlet: Xóm
671           house: Nhà ở
672           houses: Dãy Nhà
673           island: Đảo
674           islet: Đảo Nhỏ
675           locality: Địa phương
676           moor: Truông
677           municipality: Đô thị
678           postcode: Mã Bưu điện
679           region: Miền
680           sea: Biển
681           state: Tỉnh bang
682           subdivision: Hàng xóm
683           suburb: Ngoại ô
684           town: Thị xã/trấn
685           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
686           village: Làng
687         railway: 
688           construction: Đường sắt Đang Xây
689           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
690           funicular: Đường sắt Leo núi
691           historic_station: Nhà ga Lịch sử
692           junction: Ga Đầu mối
693           light_rail: Đường sắt nhẹ
694           monorail: Đường Một Ray
695           station: Nhà ga
696           subway: Trạm Xe điện Ngầm
697           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
698           tram: Đường Xe điện
699         shop: 
700           bakery: Tiệm Bánh
701           bicycle: Tiệm Xe đạp
702           books: Tiệm Sách
703           butcher: Tiệm Thịt
704           car: Tiệm Xe hơi
705           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
706           car_repair: Tiệm Sửa Xe
707           carpet: Tiệm Thảm
708           chemist: Nhà thuốc
709           clothes: Tiệm Quần áo
710           computer: Tiệm Máy tính
711           confectionery: Tiệm Kẹo
712           convenience: Tiệm Tập hóa
713           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
714           doityourself: Tiệm Ngũ kim
715           drugstore: Nhà thuốc
716           dry_cleaning: Hấp tẩy
717           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
718           fashion: Tiệm Thời trang
719           fish: Tiệm Cá
720           florist: Tiệm Hoa
721           food: Tiệm Thực phẩm
722           funeral_directors: Nhà tang lễ
723           grocery: Tiệm Tạp phẩm
724           hairdresser: Tiệm Làm tóc
725           hardware: Tiệm Ngũ kim
726           insurance: Bảo hiểm
727           jewelry: Tiệm Kim hoàn
728           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
729           mall: Trung tâm Mua sắm
730           market: Chợ
731           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
732           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
733           music: Tiệm Nhạc
734           newsagent: Tiệm Báo
735           optician: Tiệm Kính mắt
736           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
737           photo: Tiệm Rửa Hình
738           salon: Tiệm Làm tóc
739           shoes: Tiệm Giày
740           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
741           sports: Tiệm Thể thao
742           supermarket: Siêu thị
743           toys: Tiệm Đồ chơi
744           travel_agency: Văn phòng Du lịch
745           video: Tiệm Phim
746         tourism: 
747           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
748           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
749           attraction: Nơi Du lịch
750           bed_and_breakfast: Nhà trọ
751           cabin: Túp lều
752           camp_site: Nơi Cắm trại
753           chalet: Nhà ván
754           hostel: Nhà trọ
755           hotel: Khách sạn
756           information: Thông tin
757           lean_to: Nhà chái
758           motel: Khách sạn Dọc đường
759           museum: Bảo tàng
760           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
761           theme_park: Công viên Giải trí
762           valley: Thung lũng
763           viewpoint: Thắng cảnh
764           zoo: Vườn thú
765         waterway: 
766           canal: Kênh
767           dam: Đập
768           rapids: Thác ghềnh
769           river: Sông
770           riverbank: Bờ sông
771           stream: Dòng suối
772           wadi: Dòng sông Vào mùa
773           waterfall: Thác
774   javascripts: 
775     map: 
776       base: 
777         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
778         mapnik: Mapnik
779         noname: Không tên
780         osmarender: Osmarender
781       overlays: 
782         maplint: Maplint
783     site: 
784       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
785       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
786       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
787       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
788       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
789       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
790   layouts: 
791     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
792     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
793     donate_link_text: quyên góp
794     edit: Sửa đổi
795     export: Xuất
796     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
797     gps_traces: Tuyến đường GPS
798     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
799     help: Trợ giúp
800     help_and_wiki: "{{help}} & {{wiki}}"
801     help_title: Trang trợ giúp của dự án
802     history: Lịch sử
803     home: nhà
804     home_tooltip: Về vị trí nhà
805     inbox: hộp thư ({{count}})
806     inbox_tooltip: 
807       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
808       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
809       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
810     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
811     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
812     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
813     intro_3_partners: wiki
814     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
815     license: 
816       alt: CC BY-SA 2.0
817       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
818     log_in: đăng nhập
819     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
820     logo: 
821       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
822     logout: đăng xuất
823     logout_tooltip: Đăng xuất
824     make_a_donation: 
825       text: Quyên góp
826       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
827     news_blog: Blog Tin tức
828     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
829     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
830     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
831     shop: Tiệm
832     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
833     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
834     sign_up: đăng ký
835     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
836     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
837     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
838     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
839     view: Xem
840     view_tooltip: Xem bản đồ
841     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
842     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
843     wiki: Wiki
844     wiki_title: Trang wiki của dự án
845   license_page: 
846     foreign: 
847       english_link: nguyên bản tiếng Anh
848       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang {{english_original_link}}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
849       title: Thông tin về bản dịch này
850     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Google Maps hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
851     native: 
852       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
853       native_link: bản dịch tiếng Việt
854       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về {{native_link}} của trang này hoặc {{mapping_link}} thay vì đọc mãi.
855       title: Giới thiệu về trang này
856   message: 
857     delete: 
858       deleted: Đã xóa thư
859     inbox: 
860       date: Ngày
861       from: Từ
862       my_inbox: Hộp thư đến
863       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
864       outbox: đã gửi
865       people_mapping_nearby: những người ở gần
866       subject: Tiêu đề
867       title: Hộp thư
868       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
869     mark: 
870       as_read: Thư đã đọc
871       as_unread: Thư chưa đọc
872     message_summary: 
873       delete_button: Xóa
874       read_button: Đánh dấu là đã đọc
875       reply_button: Trả lời
876       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
877     new: 
878       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
879       body: Nội dung
880       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
881       message_sent: Thư đã gửi
882       send_button: Gửi
883       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
884       subject: Tiêu đề
885       title: Gửi thư
886     no_such_message: 
887       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
888       heading: Thư không tồn tại
889       title: Thư không tồn tại
890     no_such_user: 
891       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
892       heading: Người dùng không tồn tại
893       title: Người dùng không tồn tại
894     outbox: 
895       date: Ngày
896       inbox: thư đến
897       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
898       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
899       outbox: thư đã gửi
900       people_mapping_nearby: những người ở gần
901       subject: Tiêu đề
902       title: Hộp thư đã gửi
903       to: Tới
904       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
905     read: 
906       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
907       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
908       date: Ngày
909       from: Từ
910       reading_your_messages: Đọc thư
911       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
912       reply_button: Trả lời
913       subject: Tiêu đề
914       title: Đọc thư
915       to: Tới
916       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
917       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
918     reply: 
919       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
920     sent_message_summary: 
921       delete_button: Xóa
922   notifier: 
923     diary_comment_notification: 
924       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
925       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
926       hi: Chào {{to_user}},
927       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
928     email_confirm: 
929       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
930     email_confirm_html: 
931       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
932       greeting: Chào bạn,
933       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
934     email_confirm_plain: 
935       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
936       greeting: Chào bạn,
937       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
938       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
939     friend_notification: 
940       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
941       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
942       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
943       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
944     gpx_notification: 
945       and_no_tags: và không có thẻ
946       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
947       failure: 
948         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
949         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
950         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
951         more_info_2: "vấn đề này tại:"
952         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
953       greeting: Chào bạn,
954       success: 
955         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
956         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
957       with_description: với miêu tả
958       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
959     lost_password: 
960       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
961     lost_password_html: 
962       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
963       greeting: Chào bạn,
964       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
965     lost_password_plain: 
966       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
967       greeting: Chào bạn,
968       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
969       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
970     message_notification: 
971       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
972       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
973       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
974       hi: Chào {{to_user}},
975     signup_confirm: 
976       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
977     signup_confirm_html: 
978       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
979       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
980       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
981       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
982       greeting: Chào bạn!
983       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
984       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
985       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
986       more_videos_here: thêm video tại đây
987       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
988       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
989       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
990     signup_confirm_plain: 
991       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
992       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
993       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
994       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
995       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
996       current_user_2: "tại:"
997       greeting: Chào bạn!
998       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
999       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1000       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1001       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1002       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1003       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1004       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
1005       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1006       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1007       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1008   oauth: 
1009     oauthorize: 
1010       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1011       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1012       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1013       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1014       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1015       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1016       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1017       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1018     revoke: 
1019       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
1020   oauth_clients: 
1021     create: 
1022       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1023     destroy: 
1024       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1025     edit: 
1026       submit: Sửa đổi
1027       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1028     form: 
1029       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1030       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1031       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1032       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1033       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1034       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1035       callback_url: URL Gọi lại
1036       name: Tên
1037       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1038       required: Bắt buộc
1039       support_url: URL Trợ giúp
1040       url: URL Trang chủ Chương trình
1041     index: 
1042       application: Tên Chương trình
1043       issued_at: Lúc Cho phép
1044       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1045       my_apps: Trình khách của Tôi
1046       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1047       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1048       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1049       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1050       revoke: Thu hồi!
1051       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1052     new: 
1053       submit: Đăng ký
1054       title: Đăng ký chương trình mới
1055     not_found: 
1056       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
1057     show: 
1058       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1059       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1060       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1061       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1062       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1063       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1064       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1065       authorize_url: "Cho phép URL:"
1066       edit: Sửa đổi Chi tiết
1067       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1068       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1069       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1070       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1071       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
1072       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1073     update: 
1074       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1075   site: 
1076     edit: 
1077       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1078       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1079       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1080       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
1081       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1082       user_page_link: trang cá nhân
1083     index: 
1084       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1085       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1086       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1087       license: 
1088         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1089         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
1090         project_name: Dự án OpenStreetMap
1091       permalink: Liên kết Thường trực
1092       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1093     key: 
1094       map_key: Chú giải
1095       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
1096       table: 
1097         entry: 
1098           admin: Biên giới hành chính
1099           allotments: Khu vườn gia đình
1100           apron: 
1101             - Sân đậu máy bay
1102             - nhà ga hành khách
1103           bridge: Đường rắn = cầu
1104           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1105           brownfield: Sân để trống
1106           building: Kiến trúc quan trọng
1107           byway: Đường mòn đa mốt
1108           cable: 
1109             - Đường xe cáp
1110             - ski lift
1111           cemetery: Nghĩa địa
1112           centre: Trung tâm thể thao
1113           commercial: Khu vực thương mại
1114           common: 
1115             - Đất công
1116             - bãi cỏ
1117           construction: Đường đang xây
1118           cycleway: Đường xe đạp
1119           destination: Chỉ giao thông địa phương
1120           farm: Ruộng
1121           footway: Đường đi bộ
1122           forest: Rừng trồng cây
1123           golf: Sân golf
1124           heathland: Vùng cây bụi
1125           industrial: Khu vực công nghiệp
1126           lake: 
1127             - Hồ
1128             - bể nước
1129           military: Khu vực quân sự
1130           motorway: Đường cao tốc
1131           park: Công viên
1132           permissive: Đường cho phép
1133           pitch: Sân thể thao
1134           primary: Đường chính
1135           private: Đường riêng
1136           rail: Đường sắt
1137           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1138           resident: Khu vực nhà ở
1139           retail: Khu vực buôn bán
1140           runway: 
1141             - Đường băng
1142             - đường lăn
1143           school: 
1144             - Trường học
1145             - đại học
1146           secondary: Đường lớn
1147           station: Nhà ga
1148           subway: Đường ngầm
1149           summit: 
1150             - Đỉnh núi
1151             - đồi
1152           tourist: Nơi du lịch
1153           track: Đường mòn
1154           tram: 
1155             - Đường sắt nhẹ
1156             - xe điện
1157           trunk: Xa lộ
1158           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1159           unclassified: Đường không phân loại
1160           unsurfaced: Đường không lát
1161           wood: Rừng
1162         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
1163     search: 
1164       search: Tìm kiếm
1165       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1166       submit_text: Đi
1167       where_am_i: Tôi ở đâu?
1168       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1169     sidebar: 
1170       close: Đóng
1171       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1172   time: 
1173     formats: 
1174       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1175   trace: 
1176     create: 
1177       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1178       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1179     delete: 
1180       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1181     edit: 
1182       description: "Miêu tả:"
1183       download: tải về
1184       edit: sửa đổi
1185       filename: "Tên tập tin:"
1186       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1187       map: bản đồ
1188       owner: "Tác giả:"
1189       points: "Số nốt:"
1190       save_button: Lưu các Thay đổi
1191       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1192       tags: "Thẻ:"
1193       tags_help: dấu phẩy phân cách
1194       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1195       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1196       visibility: "Mức độ truy cập:"
1197       visibility_help: có nghĩa là gì?
1198       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1199     list: 
1200       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1201       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1202       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1203       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1204     make_public: 
1205       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1206     no_such_user: 
1207       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1208       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1209       title: Người dùng không tồn tại
1210     offline: 
1211       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1212       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1213     offline_warning: 
1214       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1215     trace: 
1216       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1217       by: bởi
1218       count_points: "{{count}} nốt"
1219       edit: sửa đổi
1220       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1221       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1222       in: trong
1223       map: bản đồ
1224       more: thêm
1225       pending: CHƯA XỬ
1226       private: RIÊNG
1227       public: CÔNG KHAI
1228       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1229       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1230       view_map: Xem Bản đồ
1231     trace_form: 
1232       description: Miêu tả
1233       help: Trợ giúp
1234       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1235       tags: Thẻ
1236       tags_help: dấu phẩy phân cách
1237       upload_button: Tải lên
1238       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1239       visibility: "Mức độ truy cập:"
1240       visibility_help: có nghĩa là gì?
1241       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1242     trace_header: 
1243       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1244       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1245       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1246       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1247       your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn
1248     trace_optionals: 
1249       tags: Thẻ
1250     trace_paging_nav: 
1251       next: Sau »
1252       previous: « Trước
1253       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1254     view: 
1255       delete_track: Xóa tuyến đường này
1256       description: "Miêu tả:"
1257       download: tải về
1258       edit: sửa đổi
1259       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1260       filename: "Tên tập tin:"
1261       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1262       map: bản đồ
1263       none: Không có
1264       owner: "Tác giả:"
1265       pending: CHƯA XỬ
1266       points: "Số nốt:"
1267       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1268       tags: "Thẻ:"
1269       title: Xem tuyến đường {{name}}
1270       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1271       uploaded: "Lúc tải lên:"
1272       visibility: "Mức độ truy cập:"
1273     visibility: 
1274       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1275       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1276       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1277       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1278   user: 
1279     account: 
1280       contributor terms: 
1281         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1282         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1283         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1284         link text: có nghĩa là gì?
1285         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1286         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1287       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1288       delete image: Xóa hình hiện dùng
1289       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1290       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1291       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1292       home location: "Vị trí Nhà:"
1293       image: "Hình:"
1294       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1295       keep image: Giữ hình hiện dùng
1296       latitude: "Vĩ độ:"
1297       longitude: "Kinh độ:"
1298       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1299       my settings: Tùy chọn
1300       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1301       new image: Thêm hình
1302       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1303       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1304       profile description: "Tự giới thiệu:"
1305       public editing: 
1306         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1307         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1308         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1309         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1310         enabled link text: có nghĩa là gì?
1311         heading: "Sửa đổi công khai:"
1312       public editing note: 
1313         heading: Sửa đổi công khai
1314         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1315       replace image: Thay hình hiện dùng
1316       return to profile: Trở về trang cá nhân
1317       save changes button: Lưu các Thay đổi
1318       title: Chỉnh sửa tài khoản
1319       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1320     confirm: 
1321       button: Xác nhận
1322       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
1323       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1324       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1325       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1326     confirm_email: 
1327       button: Xác nhận
1328       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1329       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1330       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1331       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1332     filter: 
1333       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1334     go_public: 
1335       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1336     list: 
1337       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1338       empty: Không tìm thấy người dùng.
1339       heading: Người dùng
1340       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1341       showing: 
1342         one: Trang {{page}} ({{page}} trên tổng {{page}})
1343         other: Trang {{page}} ({{page}}–{{page}} trên tổng {{page}})
1344       summary: "{{name}} do {{ip_address}} mở ngày {{date}}"
1345       summary_no_ip: "{{name}} mở ngày {{date}}"
1346       title: Người dùng
1347     login: 
1348       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
1349       account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.
1350       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1351       create_account: mở tài khoản
1352       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1353       heading: Đăng nhập
1354       login_button: Đăng nhập
1355       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1356       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
1357       password: "Mật khẩu:"
1358       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1359       remember: "Nhớ tôi:"
1360       title: Đăng nhập
1361       webmaster: chủ trang
1362     logout: 
1363       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1364       logout_button: Đăng xuất
1365       title: Đăng xuất
1366     lost_password: 
1367       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1368       heading: Quên mất Mật khẩu?
1369       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1370       new password button: Đặt lại mật khẩu
1371       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1372       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1373       title: Quên mất mật khẩu
1374     make_friend: 
1375       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1376       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1377       success: "{{name}} mới là người bạn."
1378     new: 
1379       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1380       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1381       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1382       continue: Tiếp tục
1383       display name: "Tên hiển thị:"
1384       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1385       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1386       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1387       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1388       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1389       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1390       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1391       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1392       password: "Mật khẩu:"
1393       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1394       title: Mở tài khoản
1395     no_such_user: 
1396       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1397       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1398       title: Người dùng không tồn tại
1399     popup: 
1400       friend: Người bạn
1401       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1402       your location: Vị trí của bạn
1403     remove_friend: 
1404       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1405       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1406     reset_password: 
1407       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1408       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1409       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1410       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1411       password: "Mật khẩu:"
1412       reset: Đặt lại Mật khẩu
1413       title: Đặt lại mật khẩu
1414     set_home: 
1415       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1416     suspended: 
1417       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1418       heading: Tài khoản bị Cấm
1419       title: Tài khoản bị Cấm
1420       webmaster: chủ trang
1421     terms: 
1422       agree: Chấp nhận
1423       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1424       consider_pd_why: có nghĩa là gì?
1425       decline: Từ chối
1426       heading: Điều kiện đóng góp
1427       legale_names: 
1428         france: Pháp
1429         italy: Ý
1430         rest_of_world: Các nước khác
1431       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1432       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1433       title: Điều kiện đóng góp
1434     view: 
1435       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1436       add as friend: thêm là người bạn
1437       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1438       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1439       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1440       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1441       confirm: Xác nhận
1442       confirm_user: xác nhận người dùng này
1443       create_block: cấm người dùng này
1444       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1445       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1446       delete_user: xóa tài khoản này
1447       description: Miêu tả
1448       diary: nhật ký
1449       edits: đóng góp
1450       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1451       hide_user: ẩn tài khoản này
1452       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1453       km away: cách {{count}} km
1454       m away: cách {{count}} m
1455       mapper since: "Tham gia:"
1456       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1457       my diary: nhật ký của tôi
1458       my edits: đóng góp của tôi
1459       my settings: tùy chọn
1460       my traces: tuyến đường của tôi
1461       nearby users: Người dùng khác ở gần
1462       new diary entry: mục nhật ký mới
1463       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1464       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1465       oauth settings: Thiết lập OAuth
1466       remove as friend: dời người bạn
1467       role: 
1468         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1469         grant: 
1470           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1471           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1472         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1473         revoke: 
1474           administrator: Rút quyền quản lý viên
1475           moderator: Rút quyền điều hành viên
1476       send message: gửi thư
1477       settings_link_text: tùy chọn
1478       spam score: "Điểm số Spam:"
1479       status: "Trạng thái:"
1480       traces: tuyến đường
1481       unhide_user: hiện tài khoản này
1482       user location: Vị trí của người dùng
1483       your friends: Người bạn của bạn
1484   user_block: 
1485     blocks_by: 
1486       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1487       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1488       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1489     blocks_on: 
1490       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1491       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1492       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1493     create: 
1494       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1495       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1496       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1497     edit: 
1498       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1499       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1500       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1501       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1502       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1503       show: Xem tác vụ cấm này
1504       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1505       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1506     filter: 
1507       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1508       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1509       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1510     helper: 
1511       time_future: Hết hạn {{time}}.
1512       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1513       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1514     index: 
1515       empty: Chưa ai bị cấm.
1516       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1517       title: Người dùng bị cấm
1518     model: 
1519       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1520       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1521     new: 
1522       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1523       heading: Cấm {{name}}
1524       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1525       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1526       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1527       submit: Cấm người dùng
1528       title: Cấm {{name}}
1529       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1530       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1531     not_found: 
1532       back: Trở về trang đầu
1533       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1534     partial: 
1535       confirm: Bạn có chắc không?
1536       creator_name: Người cấm
1537       display_name: Người bị cấm
1538       edit: Sửa đổi
1539       not_revoked: (không bị hủy)
1540       reason: Lý do cấm
1541       revoke: Bỏ cấm!
1542       revoker_name: Người bỏ cấm
1543       show: Hiện
1544       status: Trạng thái
1545     period: "{{count}} giờ"
1546     revoke: 
1547       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1548       flash: Đã bỏ cấm.
1549       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1550       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1551       revoke: Bỏ cấm!
1552       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1553       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1554     show: 
1555       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1556       confirm: Bạn có chắc không?
1557       edit: Sửa đổi
1558       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1559       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1560       reason: "Lý do cấm:"
1561       revoke: Bỏ cấm!
1562       revoker: "Người bỏ cấm:"
1563       show: Hiện
1564       status: Trạng thái
1565       time_future: Hết hạn {{time}}
1566       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1567       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1568     update: 
1569       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1570       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1571   user_role: 
1572     filter: 
1573       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1574       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1575       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1576       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1577     grant: 
1578       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1579       confirm: Xác nhận
1580       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1581       heading: Xác nhận cấp vai trò
1582       title: Xác nhận cấp vai trò
1583     revoke: 
1584       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1585       confirm: Xác nhận
1586       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1587       heading: Xác nhận rút vai trò
1588       title: Xác nhận rút vai trò