Merge remote-tracking branch 'upstream/pull/2400'
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: Dinhxuanduyet
6 # Author: Ioe2015
7 # Author: KhangND
8 # Author: Leducthn
9 # Author: Macofe
10 # Author: Minh Nguyen
11 # Author: Nemo bis
12 # Author: Ninomax
13 # Author: Phjtieudoc
14 # Author: Ruila
15 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
16 # Author: Vinhtantran
17 # Author: 予弦
18 # Author: 神樂坂秀吉
19 ---
20 vi:
21   time:
22     formats:
23       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
24       blog: '%d tháng %m năm %Y'
25   helpers:
26     submit:
27       diary_comment:
28         create: Lưu
29       diary_entry:
30         create: Đăng
31         update: Cập nhật
32       issue_comment:
33         create: Thêm bình luận
34       message:
35         create: Gửi
36       client_application:
37         create: Đăng ký
38         update: Sửa đổi
39       redaction:
40         create: Ẩn dãy phiên bản
41         update: Lưu dãy ẩn
42       trace:
43         create: Tải lên
44         update: Lưu các Thay đổi
45       user_block:
46         create: Cấm người dùng
47         update: Cập nhật tác vụ cấm
48   activerecord:
49     errors:
50       messages:
51         invalid_email_address: hình như không phải là địa chỉ thư điện tử hợp lệ
52         email_address_not_routable: không thể gửi đến
53     models:
54       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
55       changeset: Bộ thay đổi
56       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
57       country: Quốc gia
58       diary_comment: Bình luận Nhật ký
59       diary_entry: Mục Nhật ký
60       friend: Người bạn
61       language: Ngôn ngữ
62       message: Thư
63       node: Nốt
64       node_tag: Thẻ Nốt
65       notifier: Trình báo
66       old_node: Nốt Cũ
67       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
68       old_relation: Quan hệ Cũ
69       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
70       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
71       old_way: Lối Cũ
72       old_way_node: Nốt Lối Cũ
73       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
74       relation: Quan hệ
75       relation_member: Thành viên Quan hệ
76       relation_tag: Thẻ Quan hệ
77       session: Phiên
78       trace: Tuyến đường
79       tracepoint: Điểm Tuyến đường
80       tracetag: Thẻ Tuyến đường
81       user: Người dùng
82       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
83       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
84       way: Lối
85       way_node: Nốt Lối
86       way_tag: Thẻ Lối
87     attributes:
88       diary_comment:
89         body: Nội dung
90       diary_entry:
91         user: Người dùng
92         title: Tiêu đề
93         latitude: Vĩ độ
94         longitude: Kinh độ
95         language: Ngôn ngữ
96       friend:
97         user: Người dùng
98         friend: Người bạn
99       trace:
100         user: Người dùng
101         visible: Thấy được
102         name: Tên
103         size: Kích cỡ
104         latitude: Vĩ độ
105         longitude: Kinh độ
106         public: Công khai
107         description: Miêu tả
108       message:
109         sender: Người gửi
110         title: Tiêu đề
111         body: Nội dung
112         recipient: Người nhận
113       user:
114         email: Thư điện tử
115         active: Tích cực
116         display_name: Tên Hiển thị
117         description: Miêu tả
118         languages: Ngôn ngữ
119         pass_crypt: Mật khẩu
120   datetime:
121     distance_in_words_ago:
122       about_x_hours:
123         one: khoảng 1 giờ trước
124         other: khoảng %{count} giờ trước
125       half_a_minute: 30 giây trước
126       x_years:
127         one: 1 năm trước
128         other: '%{count} năm trước'
129   editor:
130     default: Mặc định (hiện là %{name})
131     potlatch:
132       name: Potlatch 1
133       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
134     id:
135       name: iD
136       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
137     potlatch2:
138       name: Potlatch 2
139       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
140     remote:
141       name: phần điều khiển từ xa
142       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
143   api:
144     notes:
145       comment:
146         opened_at_html: Được tạo %{when}
147         opened_at_by_html: Được %{user} tạo %{when}
148         commented_at_html: Được cập nhật %{when}
149         commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật %{when}
150         closed_at_html: Được giải quyết %{when}
151         closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết %{when}
152         reopened_at_html: Được mở lại %{when}
153         reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại %{when}
154       rss:
155         title: Ghi chú OpenStreetMap
156         description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
157           khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
158         description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
159         opened: mở ghi chú (gần %{place})
160         commented: bình luận mới (gần %{place})
161         closed: đóng ghi chú (gần %{place})
162         reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
163       entry:
164         comment: Bình luận
165         full: Ghi chú đầy đủ
166   browse:
167     created: Tạo
168     closed: Đóng
169     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
170     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
171     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
172     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
173     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
174     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
175     version: Phiên bản
176     in_changeset: Bộ thay đổi
177     anonymous: vô danh
178     no_comment: (không miêu tả)
179     part_of: Trực thuộc
180     download_xml: Tải về XML
181     view_history: Xem Lịch sử
182     view_details: Xem Chi tiết
183     location: 'Vị trí:'
184     changeset:
185       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
186       belongs_to: Tác giả
187       node: Các nốt (%{count})
188       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
189       way: Các lối (%{count})
190       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
191       relation: Các quan hệ (%{count})
192       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
193       comment: Bình luận (%{count})
194       hidden_commented_by: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
195       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
196       changesetxml: Bộ thay đổi XML
197       osmchangexml: osmChange XML
198       feed:
199         title: Bộ thay đổi %{id}
200         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
201       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
202       discussion: Thảo luận
203       still_open: Bộ thay đổi đang mở – có thể thảo luận sau khi bộ thay đổi được
204         đóng.
205     node:
206       title: 'Nốt: %{name}'
207       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
208     way:
209       title: 'Lối: %{name}'
210       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
211       nodes: Các nốt
212       also_part_of:
213         one: trực thuộc lối %{related_ways}
214         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
215     relation:
216       title: 'Quan hệ: %{name}'
217       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
218       members: Các thành viên
219     relation_member:
220       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
221       type:
222         node: Nốt
223         way: Lối
224         relation: Quan hệ
225     containing_relation:
226       entry: Quan hệ %{relation_name}
227       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
228     not_found:
229       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
230       type:
231         node: nốt
232         way: lối
233         relation: quan hệ
234         changeset: bộ thay đổi
235         note: ghi chú
236     timeout:
237       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
238       type:
239         node: nốt
240         way: lối
241         relation: quan hệ
242         changeset: bộ thay đổi
243         note: ghi chú
244     redacted:
245       redaction: Dãy ẩn %{id}
246       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
247         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
248       type:
249         node: nốt
250         way: lối
251         relation: quan hệ
252     start_rjs:
253       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
254         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
255         bộ dữ liệu này?
256       load_data: Tải Dữ liệu
257       loading: Đang tải…
258     tag_details:
259       tags: Thẻ
260       wiki_link:
261         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
262         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
263       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
264       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
265       telephone_link: Gọi %{phone_number}
266     note:
267       title: 'Ghi chú: %{id}'
268       new_note: Ghi chú Mới
269       description: Miêu tả
270       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
271       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
272       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
273       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
274       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
275       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
276       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
277       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
278       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
279       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
280       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
281       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
282       report: Báo cáo ghi chú này
283     query:
284       title: Thăm dò Yếu tố
285       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
286       nearby: Yếu tố lân cận
287       enclosing: Yếu tố bao gồm
288   changesets:
289     changeset_paging_nav:
290       showing_page: Trang %{page}
291       next: Sau »
292       previous: « Trước
293     changeset:
294       anonymous: Vô danh
295       no_edits: (không có thay đổi)
296       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
297     changesets:
298       id: ID
299       saved_at: Lưu vào lúc
300       user: Người dùng
301       comment: Tóm lược
302       area: Vùng
303     index:
304       title: Các bộ thay đổi
305       title_user: Những bộ thay đổi bởi %{user}
306       title_friend: Những bộ thay đổi bởi bạn bè của bạn
307       title_nearby: Những bộ thay đổi bởi người dùng ở gần
308       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
309       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
310       empty_user: Không có bộ thay đổi bởi người dùng này.
311       no_more: Không tìm thấy thêm bộ thay đổi.
312       no_more_area: Không có thêm bộ thay đổi trong khu vực này.
313       no_more_user: Không có thêm bộ thay đổi bởi người dùng này.
314       load_more: Tải thêm
315     timeout:
316       sorry: Rất tiếc, việc lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
317   changeset_comments:
318     comment:
319       comment: 'Nhận xét mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
320       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật %{when}
321     comments:
322       comment: 'Nhận xét mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
323     index:
324       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
325       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
326     timeout:
327       sorry: Rất tiếc, việc lấy danh sách lời tóm lược bộ thay đổi tốn quá nhiều thì
328         giờ.
329   diary_entries:
330     new:
331       title: Mục nhật ký mới
332     form:
333       subject: 'Tiêu đề:'
334       body: 'Nội dung:'
335       language: 'Ngôn ngữ:'
336       location: 'Vị trí:'
337       latitude: 'Vĩ độ:'
338       longitude: 'Kinh độ:'
339       use_map_link: sử dụng bản đồ
340     index:
341       title: Các nhật ký của các người dùng
342       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
343       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
344       user_title: Nhật ký của %{user}
345       in_language_title: Các mục nhật ký bằng %{language}
346       new: Mục nhật ký mới
347       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của tôi
348       no_entries: Chưa có mục nhật ký
349       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
350       older_entries: Mục cũ hơn
351       newer_entries: Mục mới hơn
352     edit:
353       title: Sửa đổi mục nhật ký
354       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
355     show:
356       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
357       user_title: Nhật ký của %{user}
358       leave_a_comment: Để lại nhận xét
359       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để nhận xét'
360       login: Đăng nhập
361     no_such_entry:
362       title: Mục nhật ký không tồn tại
363       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
364       body: Rất tiếc, không có mục hoặc ghi chú trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy
365         kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
366     diary_entry:
367       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
368       comment_link: Nhận xét về mục này
369       reply_link: Trả lời mục này
370       comment_count:
371         zero: Chưa có bình luận
372         other: '%{count} bình luận'
373       edit_link: Sửa đổi mục này
374       hide_link: Ẩn mục này
375       unhide_link: Bỏ ẩn mục này
376       confirm: Xác nhận
377       report: Báo cáo mục này
378     diary_comment:
379       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
380       hide_link: Ẩn bình luận này
381       unhide_link: Bỏ ẩn bình luận này
382       confirm: Xác nhận
383       report: Báo cáo bình luận này
384     location:
385       location: 'Vị trí:'
386       view: Xem
387       edit: Sửa
388     feed:
389       user:
390         title: Các mục nhật ký của %{user}
391         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap từ %{user}
392       language:
393         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
394         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
395       all:
396         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
397         description: Những mục nhật ký gần đây từ người dùng OpenStreetMap
398     comments:
399       has_commented_on: '%{display_name} đã nhận xét về các mục nhật ký sau'
400       post: Mục nhật ký
401       when: Lúc đăng
402       comment: Nhận xét
403       newer_comments: Các Nhận xét Mới hơn
404       older_comments: Các Nhận xét Cũ hơn
405   geocoder:
406     search:
407       title:
408         latlon: Kết quả <a href="https://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
409         ca_postcode: Kết quả <a href="https://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
410         osm_nominatim: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
411           Nominatim</a>
412         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
413         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
414           Nominatim</a>
415         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
416     search_osm_nominatim:
417       prefix:
418         aerialway:
419           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
420           chair_lift: Ghế Cáp treo
421           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
422           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
423           pylon: Cột tháp
424           station: Trạm Cáp treo
425         aeroway:
426           aerodrome: Sân bay
427           airstrip: Bãi hạ cánh
428           apron: Sân Đậu Máy bay
429           gate: Cổng
430           hangar: Nhà Máy bay
431           helipad: Sân bay Trực thăng
432           parking_position: Chỗ Đậu Máy bay
433           runway: Đường băng
434           taxiway: Đường lăn
435           terminal: Nhà ga Sân bay
436         amenity:
437           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
438           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
439           atm: Máy Rút tiền Tự động
440           bank: Ngân hàng
441           bar: Quán rượu
442           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
443           bench: Ghế
444           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
445           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
446           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
447           boat_rental: Cho thuê Tàu
448           brothel: Nhà chứa
449           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
450           bus_station: Bến Xe buýt
451           cafe: Quán Cà phê
452           car_rental: Chỗ Mướn Xe
453           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
454           car_wash: Tiệm Rửa Xe
455           casino: Sòng bạc
456           charging_station: Trạm Sạc Pin
457           childcare: Nhà Giữ Trẻ
458           cinema: Rạp phim
459           clinic: Phòng khám
460           clock: Đồng hồ
461           college: Trường Cao đẳng
462           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
463           courthouse: Tòa
464           crematorium: Lò Hỏa táng
465           dentist: Nha sĩ
466           doctors: Bác sĩ
467           drinking_water: Vòi Nước uống
468           driving_school: Trường Lái xe
469           embassy: Tòa Đại sứ
470           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
471           ferry_terminal: Trạm Phà
472           fire_station: Trạm Cứu hỏa
473           food_court: Khu Ẩm thực
474           fountain: Vòi nước
475           fuel: Cây xăng
476           gambling: Xe Cáp treo Lớn
477           grave_yard: Nghĩa địa
478           hospital: Bệnh viện
479           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
480           ice_cream: Tiệm Kem
481           kindergarten: Tiểu học
482           library: Thư viện
483           marketplace: Chợ phiên
484           monastery: Nhà tu
485           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
486           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
487           nursing_home: Viện Dưỡng lão
488           office: Văn phòng
489           parking: Chỗ Đậu xe
490           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
491           parking_space: Chỗ Đậu xe
492           pharmacy: Nhà thuốc
493           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
494           police: Cảnh sát
495           post_box: Hòm thư
496           post_office: Bưu điện
497           preschool: Trường Mầm non
498           prison: Nhà tù
499           pub: Quán rượu
500           public_building: Tòa nhà Công cộng
501           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
502           restaurant: Nhà hàng
503           retirement_home: Nhà về hưu
504           sauna: Nhà Tắm hơi
505           school: Trường học
506           shelter: Nơi Trú ẩn
507           shop: Tiệm
508           shower: Vòi tắm
509           social_centre: Hội trường
510           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
511           social_facility: Cơ quan Xã hội
512           studio: Studio
513           swimming_pool: Hồ tắm
514           taxi: Taxi
515           telephone: Điện thoại Công cộng
516           theatre: Nhà hát
517           toilets: Vệ sinh
518           townhall: Thị sảnh
519           university: Trường Đại học
520           vending_machine: Máy Bán hàng
521           veterinary: Phẫu thuật Thú y
522           village_hall: Trụ sở Làng
523           waste_basket: Thùng rác
524           waste_disposal: Thùng rác
525           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
526         boundary:
527           administrative: Biên giới Hành chính
528           census: Biên giới Điều tra Dân số
529           national_park: Vườn quốc gia
530           protected_area: Khu bảo tồn
531         bridge:
532           aqueduct: Cống nước
533           suspension: Cầu Treo
534           swing: Cầu Quay
535           viaduct: Cầu Cạn
536           "yes": Cầu
537         building:
538           "yes": Tòa nhà
539         craft:
540           brewery: Nhà máy Bia
541           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
542           electrician: Thợ Lắp điện
543           gardener: Thợ Làm vườn
544           painter: Thợ Sơn
545           photographer: Nhà Chụp hình
546           plumber: Thợ Sửa Ống nước
547           shoemaker: Thợ Đóng giày
548           tailor: Tiệm May
549           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
550         emergency:
551           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
552           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
553           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
554           phone: Điện thoại Khẩn cấp
555           "yes": Khẩn cấp
556         highway:
557           abandoned: Đường Bỏ hoang
558           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
559           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
560           bus_stop: Trạm Xe buýt
561           construction: Đường Đang Xây
562           corridor: Hành lang
563           cycleway: Đường Xe đạp
564           elevator: Thang máy
565           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
566           footway: Đường Đi bộ
567           ford: Khúc Sông Cạn
568           give_way: Bảng Nhường đường
569           living_street: Đường Hàng xóm
570           milestone: Mốc
571           motorway: Đường Cao tốc
572           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
573           motorway_link: Đường Cao tốc
574           passing_place: Nơi Vượt qua
575           path: Lối
576           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
577           platform: Sân ga
578           primary: Đường Chính
579           primary_link: Đường Chính
580           proposed: Đường được Đề nghị
581           raceway: Đường đua
582           residential: Ngõ Dân cư
583           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
584           road: Đường
585           secondary: Đường Lớn
586           secondary_link: Đường Lớn
587           service: Ngách
588           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
589           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
590           steps: Cầu thang
591           stop: Bảng Dừng lại
592           street_lamp: Đèn Đường phố
593           tertiary: Phố
594           tertiary_link: Phố
595           track: Đường mòn
596           traffic_signals: Đèn Giao thông
597           trail: Đường mòn
598           trunk: Xa lộ
599           trunk_link: Xa lộ
600           unclassified: Ngõ
601           "yes": Đường
602         historic:
603           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
604           battlefield: Chiến trường
605           boundary_stone: Mốc Biên giới
606           building: Tòa nhà Lịch sử
607           bunker: Boong ke
608           castle: Lâu đài
609           church: Nhà thờ
610           city_gate: Cổng Thành phố
611           citywalls: Tường Thành phố
612           fort: Pháo đài
613           heritage: Nơi Di sản
614           house: Nhà ở
615           icon: Thánh tượng
616           manor: Trang viên
617           memorial: Vật Tưởng niệm
618           mine: Mỏ
619           mine_shaft: Hầm Mỏ
620           monument: Công trình Tưởng niệm
621           roman_road: Đường La Mã
622           ruins: Tàn tích
623           stone: Đá
624           tomb: Mộ
625           tower: Tháp
626           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
627           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
628           wreck: Xác Tàu Đắm
629           "yes": Nơi Lịch sử
630         junction:
631           "yes": Giao lộ
632         landuse:
633           allotments: Khu Vườn Gia đình
634           basin: Lưu vực
635           brownfield: Cánh đồng Nâu
636           cemetery: Nghĩa địa
637           commercial: Khu vực Thương mại
638           conservation: Bảo tồn
639           construction: Công trường Xây dựng
640           farm: Trại
641           farmland: Trại
642           farmyard: Sân Trại
643           forest: Rừng Trồng Cây
644           garages: Ga ra
645           grass: Cỏ
646           greenfield: Cánh đồng Xanh
647           industrial: Khu vực Công nghiệp
648           landfill: Nơi Đổ Rác
649           meadow: Đồng cỏ
650           military: Khu vực Quân sự
651           mine: Mỏ
652           orchard: Vườn Cây
653           quarry: Mỏ Đá
654           railway: Đường sắt
655           recreation_ground: Sân Giải trí
656           reservoir: Bể nước
657           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
658           residential: Khu vực Nhà ở
659           retail: Khu vực Buôn bán
660           road: Đất của con Đường
661           village_green: Sân Làng
662           vineyard: Vườn Nho
663           "yes": Sử dụng đất
664         leisure:
665           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
666           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
667           common: Đất Công
668           dog_park: Công viên Chó
669           fishing: Hồ Đánh cá
670           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
671           fitness_station: Trạm Thể dục
672           garden: Vườn
673           golf_course: Sân Golf
674           horse_riding: Cưỡi Ngựa
675           ice_rink: Sân băng
676           marina: Bến tàu
677           miniature_golf: Golf Nhỏ
678           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
679           park: Công viên
680           pitch: Sân cỏ
681           playground: Sân chơi
682           recreation_ground: Sân Giải trí
683           resort: Khu Nghỉ mát
684           sauna: Nhà Tắm hơi
685           slipway: Bến tàu
686           sports_centre: Trung tâm Thể thao
687           stadium: Sân vận động
688           swimming_pool: Hồ Bơi
689           track: Đường Chạy
690           water_park: Công viên Nước
691           "yes": Giải trí
692         man_made:
693           adit: Lối vào
694           beacon: Đèn hiệu
695           beehive: Tổ ong
696           breakwater: Đê chắn sóng
697           bridge: Cầu
698           bunker_silo: Boong ke
699           chimney: Ống khói
700           crane: Cần cẩu
701           dolphin: Cột neo đậu
702           embankment: Đê
703           flagpole: Cột cờ
704           gasometer: Máy Đo Khí
705           groyne: Đê biển
706           kiln: Lò
707           lighthouse: Hải đăng
708           mast: Cột
709           mine: Mỏ
710           mineshaft: Hầm Mỏ
711           monitoring_station: Trạm quan sát bằng camera
712           petroleum_well: Giếng dầu
713           pier: Cầu tàu
714           pipeline: Ống dẫn
715           silo: Xi lô
716           storage_tank: Bể chứa
717           tower: Tháp
718           wastewater_plant: Nhà máy Nước thải
719           watermill: Cối xay nước
720           water_tower: Tháp nước
721           water_well: Giếng
722           water_works: Nhà máy Nước
723           windmill: Cối xay gió
724           works: Nhà máy
725           "yes": Nhân tạo
726         military:
727           airfield: Sân bay Không quân
728           barracks: Trại Lính
729           bunker: Boong ke
730           "yes": Quân sự
731         mountain_pass:
732           "yes": Đèo
733         natural:
734           bay: Vịnh
735           beach: Bãi biển
736           cape: Mũi đất
737           cave_entrance: Cửa vào Hang
738           cliff: Vách đá
739           crater: Miệng Núi
740           dune: Cồn cát
741           fell: Đồi Cằn cỗi
742           fjord: Vịnh hẹp
743           forest: Rừng
744           geyser: Mạch nước Phun
745           glacier: Sông băng
746           grassland: Đồng cỏ
747           heath: Bãi Hoang
748           hill: Đồi
749           island: Đảo
750           land: Đất
751           marsh: Đầm lầy
752           moor: Truông
753           mud: Bùn
754           peak: Đỉnh
755           point: Mũi đất
756           reef: Rạn san hô
757           ridge: Luống đất
758           rock: Đá
759           saddle: Đèo
760           sand: Cát
761           scree: Sườn Núi Đá
762           scrub: Đất Bụi rậm
763           spring: Suối
764           stone: Đá
765           strait: Eo biển
766           tree: Cây
767           valley: Thung lũng
768           volcano: Núi lửa
769           water: Nước
770           wetland: Đầm lầy
771           wood: Rừng
772         office:
773           accountant: Kế toán viên
774           administrative: Công sở
775           architect: Kiến trúc sư
776           association: Hiệp hội
777           company: Công ty
778           educational_institution: Học viện
779           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
780           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
781           government: Văn phòng Chính phủ
782           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
783           it: Văn phòng CNTT
784           lawyer: Luật sư
785           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
786           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
787           travel_agent: Văn phòng Du lịch
788           "yes": Văn phòng
789         place:
790           allotments: Khu Vườn Gia đình
791           city: Thành phố
792           country: Quốc gia
793           county: Quận hạt
794           farm: Trại
795           hamlet: Xóm
796           house: Nhà ở
797           houses: Dãy Nhà
798           island: Đảo
799           islet: Đảo Nhỏ
800           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
801           locality: Địa phương
802           municipality: Đô thị
803           neighbourhood: Hàng xóm
804           postcode: Mã Bưu chính
805           region: Miền
806           sea: Biển
807           square: Quảng trường
808           state: Tỉnh bang
809           subdivision: Hàng xóm
810           suburb: Ngoại ô
811           town: Thị xã/trấn
812           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
813           village: Làng
814           "yes": Nơi
815         railway:
816           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
817           construction: Đường sắt Đang Xây
818           disused: Đường sắt Không hoạt động
819           funicular: Đường sắt Leo núi
820           halt: Ga Xép
821           junction: Ga Đầu mối
822           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
823           light_rail: Đường sắt Nhẹ
824           miniature: Đường sắt Nhỏ
825           monorail: Đường sắt Một ray
826           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
827           platform: Ke ga
828           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
829           proposed: Đường sắt được Đề nghị
830           spur: Đường sắt Phụ
831           station: Nhà ga
832           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
833           subway: Đường ngầm
834           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
835           switch: Ghi Đường sắt
836           tram: Đường Xe điện
837           tram_stop: Ga Xép Điện
838         shop:
839           alcohol: Tiệm Rượu
840           antiques: Tiệm Đồ cổ
841           art: Tiệm Nghệ phẩm
842           bakery: Tiệm Bánh
843           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
844           beverages: Tiệm Đồ uống
845           bicycle: Tiệm Xe đạp
846           books: Tiệm Sách
847           boutique: Tiệm Thời trang
848           butcher: Hàng Thịt
849           car: Tiệm Xe hơi
850           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
851           car_repair: Tiệm Sửa Xe
852           carpet: Tiệm Thảm
853           charity: Cửa hàng Từ thiện
854           chemist: Tiệm Dược phẩm
855           clothes: Tiệm Quần áo
856           computer: Tiệm Máy tính
857           confectionery: Tiệm Kẹo
858           convenience: Tiệm Tiện lợi
859           copyshop: Tiệm In ấn
860           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
861           deli: Deli
862           department_store: Cửa hàng Bách hóa
863           discount: Cửa hàng Giảm giá
864           doityourself: Tiệm Ngũ kim
865           dry_cleaning: Hấp tẩy
866           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
867           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
868           farm: Tiệm Nông cụ
869           fashion: Tiệm Thời trang
870           fish: Tiệm Cá
871           florist: Tiệm Hoa
872           food: Tiệm Thực phẩm
873           funeral_directors: Nhà tang lễ
874           furniture: Tiệm Đồ đạc
875           gallery: Thư viện Ảnh
876           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
877           general: Tiệm Đồ
878           gift: Tiệm Quà tặng
879           greengrocer: Tiệm Rau quả
880           grocery: Tiệm Tạp phẩm
881           hairdresser: Tiệm Làm tóc
882           hardware: Tiệm Ngũ kim
883           hifi: Cửa hàng Hi-fi
884           houseware: Cửa hàng gia dụng
885           interior_decoration: Trang trí Nội thất
886           jewelry: Tiệm Kim hoàn
887           kiosk: Quán
888           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
889           lottery: Xổ số
890           mall: Trung tâm Mua sắm
891           market: Chợ
892           massage: Xoa bóp
893           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
894           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
895           music: Tiệm Nhạc
896           newsagent: Tiệm Báo
897           optician: Tiệm Kính mắt
898           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
899           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
900           paint: Tiệm Sơn
901           pet: Tiệm Vật nuôi
902           pharmacy: Nhà thuốc
903           photo: Tiệm Rửa Hình
904           seafood: Đổ biển
905           second_hand: Tiệm Mua lại
906           shoes: Tiệm Giày
907           sports: Tiệm Thể thao
908           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
909           supermarket: Siêu thị
910           tailor: Tiệm May
911           ticket: Tiệm Vé
912           tobacco: Tiệm Thuốc lá
913           toys: Tiệm Đồ chơi
914           travel_agency: Văn phòng Du lịch
915           tyres: Tiệm Lốp xe
916           vacant: Tiệm Đóng cửa
917           video: Tiệm Phim
918           wine: Tiệm Rượu
919           "yes": Tiệm
920         tourism:
921           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
922           apartment: Khu Nghỉ dưỡng Chung cư
923           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
924           attraction: Nơi Du lịch
925           bed_and_breakfast: Nhà trọ
926           cabin: Túp lều
927           camp_site: Nơi Cắm trại
928           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
929           chalet: Nhà ván
930           gallery: Phòng Tranh
931           guest_house: Nhà khách
932           hostel: Nhà trọ
933           hotel: Khách sạn
934           information: Thông tin
935           motel: Khách sạn Dọc đường
936           museum: Bảo tàng
937           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
938           theme_park: Công viên Giải trí
939           viewpoint: Thắng cảnh
940           zoo: Vườn thú
941         tunnel:
942           culvert: Cống
943           "yes": Đường hầm
944         waterway:
945           artificial: Dòng nước Nhân tạo
946           boatyard: Bãi Thuyền
947           canal: Kênh
948           dam: Đập
949           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
950           ditch: Mương
951           dock: Vũng tàu
952           drain: Cống
953           lock: Âu tàu
954           lock_gate: Âu tàu
955           mooring: Cột neo tàu
956           rapids: Thác ghềnh
957           river: Sông
958           stream: Dòng suối
959           wadi: Dòng sông Vào mùa
960           waterfall: Thác
961           weir: Đập Tràn
962           "yes": Đường thủy
963       admin_levels:
964         level2: Biên giới Quốc gia
965         level4: Biên giới Tỉnh bang
966         level5: Biên giới Miền
967         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
968         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
969         level9: Biên giới Làng
970         level10: Biên giới Khu phố
971     description:
972       title:
973         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
974           Nominatim</a>
975         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
976       types:
977         cities: Thành phố
978         towns: Thị xã
979         places: Địa điểm
980     results:
981       no_results: Không tìm thấy kết quả
982       more_results: Thêm kết quả
983   issues:
984     index:
985       title: Vấn đề
986       select_status: Chọn Trạng thái
987       select_type: Chọn Loại
988       select_last_updated_by: Chọn Người Cập nhật Cuối cùng
989       reported_user: Người dùng Báo cáo
990       not_updated: Không được Cập nhật
991       search: Tìm kiếm
992       search_guidance: 'Tìm kiếm Vấn đề:'
993       user_not_found: Người dùng không tồn tại
994       issues_not_found: Không tìm thấy vấn đề
995       status: Trạng thái
996       reports: Báo cáo
997       last_updated: Lần Cập nhật Cuối
998       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
999       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
1000       link_to_reports: Xem Báo cáo
1001       reports_count:
1002         one: 1 Báo cáo
1003         other: '%{count} Báo cáo'
1004       reported_item: Mục Báo cáo
1005       states:
1006         ignored: Bỏ qua
1007         open: Mở
1008         resolved: Giải quyết
1009     update:
1010       new_report: Lời báo cáo của bạn đã được gửi thành công
1011       successful_update: Lời báo cáo của bạn đã được cập nhật thành công
1012       provide_details: Vui lòng cung cấp các chi tiết được yêu cầu
1013     show:
1014       title: 'Vấn đề %{status} #%{issue_id}'
1015       reports:
1016         zero: Không có báo cáo
1017         one: 1 báo cáo
1018         other: '%{count} báo cáo'
1019       report_created_at: Báo cáo lần đầu tiên vào %{datetime}
1020       last_resolved_at: Giải quyết lần cuối cùng vào %{datetime}
1021       last_updated_at: Cập nhật lần cuối cùng vào %{datetime} bởi %{displayname}
1022       resolve: Giải quyết
1023       ignore: Bỏ qua
1024       reopen: Mở lại
1025       reports_of_this_issue: Báo cáo về Vấn đề này
1026       read_reports: Báo cáo Đã đọc
1027       new_reports: Báo cáo Mới
1028       other_issues_against_this_user: Vấn đề khác do người dùng này gây ra
1029       no_other_issues: Không có vấn đề khác do người dùng ngày gây ra.
1030       comments_on_this_issue: Bình luận về vấn đề này
1031     resolve:
1032       resolved: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Giải quyết”
1033     ignore:
1034       ignored: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Bỏ qua”
1035     reopen:
1036       reopened: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Mở”
1037     comments:
1038       created_at: Vào %{datetime}
1039       reassign_param: Chỉ định lại Vấn đề?
1040     reports:
1041       updated_at: Vào %{datetime}
1042       reported_by_html: Báo cáo là %{category} bởi %{user}
1043     helper:
1044       reportable_title:
1045         diary_comment: '%{entry_title}, bình luận #%{comment_id}'
1046         note: 'Ghi chú #%{note_id}'
1047   issue_comments:
1048     create:
1049       comment_created: Bình luận của bạn đã được tạo ra thành công
1050   reports:
1051     new:
1052       title_html: Báo cáo %{link}
1053       missing_params: Không thể tạo báo cáo mới
1054       details: Vui lòng cung cấp thêm chi tiết về vấn đề (yêu cầu).
1055       select: 'Chọn lý do bạn báo cáo vấn đề này:'
1056       disclaimer:
1057         intro: 'Trước khi bạn gửi báo cáo cho nhóm điều hành viên, xin hãy chắc chắn:'
1058         not_just_mistake: Bạn chắc chắn rằng vấn đề không chỉ là vụ nhầm lẫn
1059         unable_to_fix: Bạn không thể giải quyết vấn đề một mình hoặc với sự giúp đỡ
1060           của những người khác trong cộng đồng
1061         resolve_with_user: Bạn đã cố gắng giải quyết vấn đề với người dùng gây vấn
1062           đề nhưng không thành công
1063       categories:
1064         diary_entry:
1065           spam_label: Mục nhật ký này là hoặc chứa rác (spam)
1066           offensive_label: Mục nhật ký này tục tĩu hoặc xúc phạm
1067           threat_label: Mục nhật ký này đe họa người nào đó
1068           other_label: Khác
1069         diary_comment:
1070           spam_label: Bình luận nhật ký này là hoặc chứa rác (spam)
1071           offensive_label: Bình luận nhật ký này tục tĩu hoặc xúc phạm
1072           threat_label: Bình luận nhật ký này hăm họa người nào đó
1073           other_label: Khác
1074         user:
1075           spam_label: Trang cá nhân này là hoặc chứa rác (spam)
1076           offensive_label: Trang cá nhân này tục tĩu hoặc xúc phạm
1077           threat_label: Trang cá nhân này đe dọa người nào đó
1078           vandal_label: Người dùng này phá hoại
1079           other_label: Khác
1080         note:
1081           spam_label: Ghi chú này là rác (spam)
1082           personal_label: Ghi chú này chứa thông tin cá nhân
1083           abusive_label: Ghi chú này đe dọa
1084           other_label: Khác
1085     create:
1086       successful_report: Lời báo cáo của bạn đã được gửi thành công
1087       provide_details: Vui lòng cung cấp các chi tiết được yêu cầu
1088   layouts:
1089     logo:
1090       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
1091     home: Về Vị trí Nhà ở
1092     logout: Đăng xuất
1093     log_in: Đăng nhập
1094     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
1095     sign_up: Mở Tài khoản
1096     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1097     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1098     edit: Sửa đổi
1099     history: Lịch sử
1100     export: Xuất
1101     issues: Vấn đề
1102     data: Dữ liệu
1103     export_data: Xuất Dữ liệu
1104     gps_traces: Tuyến GPS
1105     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
1106     user_diaries: Nhật ký
1107     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1108     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
1109     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1110     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
1111     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
1112       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
1113     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
1114     hosting_partners_html: Dịch vụ lưu trữ nhờ sự hỗ trợ của %{ucl}, %{bytemark},
1115       và %{partners} khác.
1116     partners_ucl: UCL
1117     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1118     partners_partners: các công ty bảo trợ
1119     tou: Điều khoản Sử dụng
1120     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
1121       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1122     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
1123       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1124     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
1125     help: Trợ giúp
1126     about: Giới thiệu
1127     copyright: Bản quyền
1128     community: Cộng đồng
1129     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
1130     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
1131     foundation: Quỹ OpenStreetMap
1132     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
1133     make_a_donation:
1134       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
1135       text: Quyên góp
1136     learn_more: Tìm hiểu Thêm
1137     more: Thêm
1138   notifier:
1139     diary_comment_notification:
1140       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký'
1141       hi: Chào %{to_user},
1142       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây tại OpenStreetMap
1143         với tiêu đề %{subject}:'
1144       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1145         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1146     message_notification:
1147       hi: Chào %{to_user},
1148       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1149       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1150         tại %{replyurl}
1151     friend_notification:
1152       hi: Chào %{to_user},
1153       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1154       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1155       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1156       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1157     gpx_notification:
1158       greeting: Chào bạn,
1159       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1160       with_description: với miêu tả
1161       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1162       and_no_tags: và không có thẻ
1163       failure:
1164         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1165         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1166         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1167         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1168         import_failures_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=vi
1169       success:
1170         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1171         loaded_successfully: |-
1172           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1173           %{possible_points} điểm.
1174     signup_confirm:
1175       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1176       greeting: Chào bạn!
1177       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1178       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1179         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1180         bạn:'
1181       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1182         thông tin về cách bắt đầu.
1183     email_confirm:
1184       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1185     email_confirm_plain:
1186       greeting: Chào bạn,
1187       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1188         thành %{new_address}.
1189       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1190         để xác nhận thay đổi này.
1191     email_confirm_html:
1192       greeting: Chào bạn,
1193       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1194         thành %{new_address}.
1195       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1196         để xác nhận thay đổi này.
1197     lost_password:
1198       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1199     lost_password_plain:
1200       greeting: Chào bạn,
1201       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1202         có địa chỉ thư điện tử này.
1203       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1204         để đặt lại mật khẩu.
1205     lost_password_html:
1206       greeting: Chào bạn,
1207       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1208         có địa chỉ thư điện tử này.
1209       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1210         để đặt lại mật khẩu.
1211     note_comment_notification:
1212       anonymous: Người dùng vô danh
1213       greeting: Chào bạn,
1214       commented:
1215         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1216           bạn'
1217         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1218           mà bạn đang quan tâm'
1219         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1220           %{place}.'
1221         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1222           bản đồ gần %{place}.'
1223       closed:
1224         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1225         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1226           bạn đang quan tâm'
1227         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1228         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1229           ghi chú gần %{place}.'
1230       reopened:
1231         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1232         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1233           đang quan tâm'
1234         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1235         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1236           chú gần %{place}.'
1237       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1238     changeset_comment_notification:
1239       hi: Chào %{to_user},
1240       greeting: Chào bạn,
1241       commented:
1242         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1243           của bạn'
1244         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1245           mà bạn đang quan tâm'
1246         your_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi do bạn lưu vào
1247           %{time}'
1248         commented_changeset: '%{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi mà bạn
1249           đang theo dõi do %{changeset_author} lưu vào %{time}'
1250         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1251         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1252       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1253       unsubscribe: Để ngừng nhận các thông báo về bộ thay đổi này, mở %{url} và bấm
1254         “Không theo dõi”.
1255   messages:
1256     inbox:
1257       title: Hộp thư
1258       my_inbox: Hộp thư đến
1259       outbox: đã gửi
1260       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1261       new_messages: '%{count} thư mới'
1262       old_messages: '%{count} thư cũ'
1263       from: Từ
1264       subject: Tiêu đề
1265       date: Ngày
1266       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1267       people_mapping_nearby: những người ở gần
1268     message_summary:
1269       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1270       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1271       reply_button: Trả lời
1272       destroy_button: Xóa
1273     new:
1274       title: Gửi thư
1275       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1276       subject: Tiêu đề
1277       body: Nội dung
1278       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1279     create:
1280       message_sent: Thư đã gửi
1281       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1282         tục gửi thư.
1283     no_such_message:
1284       title: Thư không tồn tại
1285       heading: Thư không tồn tại
1286       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1287     outbox:
1288       title: Hộp thư đã gửi
1289       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1290       inbox: thư đến
1291       outbox: thư đã gửi
1292       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1293       to: Tới
1294       subject: Tiêu đề
1295       date: Ngày
1296       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1297       people_mapping_nearby: những người ở gần
1298     reply:
1299       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1300         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1301         xác để trả lời.
1302     show:
1303       title: Đọc thư
1304       from: Từ
1305       subject: Tiêu đề
1306       date: Ngày
1307       reply_button: Trả lời
1308       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1309       destroy_button: Xóa
1310       back: Quay lại
1311       to: Tới
1312       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1313         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1314         xác để đọc nó.
1315     sent_message_summary:
1316       destroy_button: Xóa
1317     mark:
1318       as_read: Thư đã đọc
1319       as_unread: Thư chưa đọc
1320     destroy:
1321       destroyed: Đã xóa thư
1322   site:
1323     about:
1324       next: Tiếp
1325       copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1326       used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng ngàn trang Web, ứng dụng
1327         di động, và thiết bị phần cứng'
1328       lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và
1329         bảo quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ
1330         ở khắp thế giới.
1331       local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1332       local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1333         người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1334         đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1335       community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1336       community_driven_html: |-
1337         Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1338         Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1339         Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc <a href='https://blog.openstreetmap.org'>Blog OpenStreetMap</a>, các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1340         <a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='https://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1341       open_data_title: Dữ liệu Mở
1342       open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng
1343         nó cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người
1344         đóng góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên
1345         dữ liệu theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết
1346         quả dưới cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1347         Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1348       legal_title: Pháp luật
1349       legal_html: |-
1350         Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính thức bởi <a href='https://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a> (OSMF) thay mặt cho cộng đồng. Việc sử dụng các dịch vụ do OSMF hoạt động phải tuân theo <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Terms_of_Use?uselang=vi">các Điều khoản Sử dụng</a>, <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy?uselang=vi">các Quy định Sử dụng Hợp lý</a>, và <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi">Quy định về Quyền Riêng tư</a> của chúng tôi.
1351         <br>
1352         Xin vui lòng <a href='https://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc thắc mắc khác về pháp luật.
1353         <br>
1354         OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều là <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OSM</a>.
1355       partners_title: Nhà bảo trợ
1356     copyright:
1357       foreign:
1358         title: Thông tin về bản dịch này
1359         text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
1360           trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1361         english_link: nguyên bản tiếng Anh
1362       native:
1363         title: Giới thiệu về trang này
1364         text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của
1365           trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1366         native_link: bản dịch tiếng Việt
1367         mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1368       legal_babble:
1369         title_html: Bản quyền và Giấy phép
1370         intro_1_html: |-
1371           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
1372           href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
1373           Commons</a> (ODbL) bởi <a href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1374         intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
1375           phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
1376           và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
1377           các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng
1378           giấy phép. <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp
1379           lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1380         intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
1381           theo giấy phép <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
1382           \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1383         credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1384         credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người
1385           đóng góp vào OpenStreetMap”.
1386         credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
1387           Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ
1388           của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA.
1389           Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">trang
1390           bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
1391           muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt
1392           liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện
1393           không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi
1394           gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
1395           trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
1396           creativecommons.org.
1397         credit_3_html: |-
1398           Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1399           Ví dụ:
1400         attribution_example:
1401           alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1402           title: Ví dụ ghi công
1403         more_title_html: Tìm hiểu thêm
1404         more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và
1405           cách ghi công chúng tôi tại <a href="https://osmfoundation.org/Licence">trang
1406           giấy phép Quỹ OSM</a>.
1407         more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1408           thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Quy
1409           định Sử dụng API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Quy
1410           định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Quy
1411           định Sử dụng Nominatim</a>.
1412         contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1413         contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá
1414           nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát
1415           quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1416         contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="https://data.wien.gv.at/">Bang
1417           Viên</a> (theo <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1418           BY</a>), <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1419           Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1420           sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1421         contributors_au_html: '<strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa
1422           trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.'
1423         contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1424           GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và
1425           StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1426         contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1427           liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập
1428           hợp dữ liệu khác theo \n<a href=\"https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1\">Giấy
1429           phép dữ liệu mở NLS</a>."
1430         contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1431           (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1432         contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND
1433           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)'
1434         contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1435           từ <a href="https://data.linz.govt.nz/">Dịch vụ Dữ liệu LINZ</a> và được
1436           phát hành theo giấy phép <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.vi">CC
1437           BY 4.0</a>.'
1438         contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a
1439           href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a
1440           href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức
1441           ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1442         contributors_es_html: "<strong>Tây Ban Nha</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1443           từ \nViện Địa lý Quốc gia Tây Ban Nha (<a href=\"http://www.ign.es/\">IGN</a>)
1444           và\nHệ thống Bản đồ Quốc gia (<a href=\"http://www.scne.es/\">SCNE</a>)\nđược
1445           cấp phép tái sử dụng theo <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.vi\">CC
1446           BY 4.0</a>."
1447         contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1448           cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1449           lưu.'
1450         contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1451           Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–19.'
1452         contributors_footer_1_html: |-
1453           Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1454           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1455         contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1456           ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1457           chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1458         infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1459         infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1460           bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1461           các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1462         infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1463           vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1464           xin vui lòng tham khảo <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1465           trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="https://dmca.openstreetmap.org/">trang
1466           khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1467         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1468         trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map
1469           đều là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách
1470           sử dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng tham khảo <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy?uselang=vi">Quy
1471           định về nhãn hiệu</a> của chúng tôi.
1472     index:
1473       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1474       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1475       permalink: Liên kết Thường trực
1476       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1477       createnote: Thêm ghi chú
1478       license:
1479         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1480           hành theo giấy phép mở
1481       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1482         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1483     edit:
1484       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1485       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1486         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1487       user_page_link: trang cá nhân
1488       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1489       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1490         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">tải
1491         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1492         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1493       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1494         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1495         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1496       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1497         tại https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1498       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1499         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1500       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1501       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1502         trong HTML.
1503     export:
1504       title: Xuất
1505       area_to_export: Vùng để Xuất
1506       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
1507       format_to_export: Định dạng Xuất
1508       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
1509       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
1510       embeddable_html: HTML để Nhúng
1511       licence: Giấy phép
1512       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
1513         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
1514       too_large:
1515         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
1516           một trong những nguồn bên dưới:'
1517         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
1518           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
1519           từ một dịch vụ sau:'
1520         planet:
1521           title: Quả đất OSM
1522           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
1523             thường xuyên
1524         overpass:
1525           title: Overpass API
1526           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
1527         geofabrik:
1528           title: Tải về Geofabrik
1529           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
1530             thường xuyên
1531         metro:
1532           title: Bản trích Metro
1533           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
1534         other:
1535           title: Nguồn Khác
1536           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
1537       options: Tùy chọn
1538       format: 'Định dạng:'
1539       scale: Tỷ lệ
1540       max: tối đa
1541       image_size: Hình có Kích cỡ
1542       zoom: Thu phóng
1543       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
1544       latitude: 'Vĩ độ:'
1545       longitude: 'Kinh độ:'
1546       output: Đầu ra
1547       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
1548       export_button: Xuất
1549     fixthemap:
1550       title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1551       how_to_help:
1552         title: Cách giúp đỡ
1553         join_the_community:
1554           title: Tham gia cộng đồng
1555           explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của
1556             chúng tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý
1557             tốt nhất là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu
1558             lấy.
1559         add_a_note:
1560           instructions_html: |-
1561             Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1562             Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1563       other_concerns:
1564         title: Vấn đề khác
1565         explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1566           hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1567           bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1568           làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1569     help:
1570       title: Trợ giúp
1571       introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1572         hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1573       welcome:
1574         url: /welcome
1575         title: Chào mừng đến OpenStreetMap
1576         description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1577       beginners_guide:
1578         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1579         title: Hướng dẫn Bắt đầu
1580         description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1581       help:
1582         url: https://help.openstreetmap.org/
1583         title: Diễn đàn Trợ giúp
1584         description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp
1585           của OSM.
1586       mailing_lists:
1587         title: Danh sách thư
1588         description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1589           sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1590       forums:
1591         title: Diễn đàn
1592         description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1593       irc:
1594         title: IRC
1595         description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1596       switch2osm:
1597         title: switch2osm
1598         description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ
1599           và dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1600       welcomemat:
1601         url: https://welcome.openstreetmap.org/
1602         title: Dành cho các tổ chức
1603         description: Tổ chức của bạn có tính tương tác với OpenStreetMap? Tìm hiểu
1604           thêm trong “Thảm Trước Cửa”.
1605       wiki:
1606         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1607         title: Wiki OpenStreetMap
1608         description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1609     sidebar:
1610       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1611       close: Đóng
1612     search:
1613       search: Tìm kiếm
1614       get_directions: Chỉ đường
1615       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1616       from: Từ
1617       to: Đến
1618       where_am_i: Đây là đâu?
1619       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1620       submit_text: Đi
1621       reverse_directions_text: Đảo ngược
1622     key:
1623       table:
1624         entry:
1625           motorway: Đường cao tốc
1626           main_road: Đại lộ
1627           trunk: Xa lộ
1628           primary: Đường chính
1629           secondary: Đường lớn
1630           unclassified: Đường không phân loại
1631           track: Đường mòn
1632           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1633           cycleway: Đường xe đạp
1634           cycleway_national: Quốc lộ xe đạp
1635           cycleway_regional: Xa lộ xe đạp
1636           cycleway_local: Đường xe đạp địa phương
1637           footway: Đường đi bộ
1638           rail: Đường sắt
1639           subway: Đường ngầm
1640           tram:
1641           - Đường sắt nhẹ
1642           - xe điện
1643           cable:
1644           - Đường xe cáp
1645           - ghế cáp treo
1646           runway:
1647           - Đường băng
1648           - đường băng
1649           apron:
1650           - Sân đậu máy bay
1651           - nhà ga hành khách
1652           admin: Biên giới hành chính
1653           forest: Rừng trồng cây
1654           wood: Rừng
1655           golf: Sân golf
1656           park: Công viên
1657           resident: Khu vực nhà ở
1658           common:
1659           - Đất công
1660           - bãi cỏ
1661           retail: Khu vực buôn bán
1662           industrial: Khu vực công nghiệp
1663           commercial: Khu vực thương mại
1664           heathland: Vùng cây bụi
1665           lake:
1666           - Hồ
1667           - bể nước
1668           farm: Ruộng
1669           brownfield: Cánh đồng nâu
1670           cemetery: Nghĩa địa
1671           allotments: Khu vườn gia đình
1672           pitch: Sân cỏ
1673           centre: Trung tâm thể thao
1674           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1675           military: Khu vực quân sự
1676           school:
1677           - Trường học
1678           - đại học
1679           building: Kiến trúc quan trọng
1680           station: Nhà ga
1681           summit:
1682           - Đỉnh núi
1683           - đồi
1684           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1685           bridge: Đường rắn = cầu
1686           private: Đường riêng
1687           destination: Chỉ giao thông địa phương
1688           construction: Đường đang xây
1689           bicycle_shop: Tiệm xe đạp
1690           bicycle_parking: Chỗ đậu xe đạp
1691           toilets: Vệ sinh
1692     richtext_area:
1693       edit: Sửa đổi
1694       preview: Xem trước
1695     markdown_help:
1696       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="https://kramdown.gettalong.org/quickref.html">kramdown</a>
1697       headings: Đề mục
1698       heading: Đề mục
1699       subheading: Đề mục con
1700       unordered: Danh sách không đánh số
1701       ordered: Danh sách đánh số
1702       first: Khoản mục đầu tiên
1703       second: Khoản mục sau
1704       link: Liên kết
1705       text: Văn bản
1706       image: Hình ảnh
1707       alt: Văn bản thay thế
1708       url: URL
1709     welcome:
1710       title: Hoan nghênh!
1711       introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ
1712         liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản
1713         thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng
1714         góp.
1715       whats_on_the_map:
1716         title: Mục đích của Bản đồ
1717         on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1718           – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối…
1719           đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1720         off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1721           hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1722           xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản
1723           đồ trực tuyến khác.
1724       basic_terms:
1725         title: Thuật ngữ Cơ bản
1726         paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1727           vào OpenStreetMap:'
1728         editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho
1729           phép sửa đổi bản đồ.
1730         node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1731           hàng hoặc một cái cây.
1732         way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1733           dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1734         tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ
1735           tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1736       rules:
1737         title: Quy định!
1738         paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta
1739           mong muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng.
1740           Nếu bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và
1741           tuân theo các hướng dẫn về việc <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1742           và \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1743           động sửa đổi</a>."
1744       questions:
1745         title: Có thắc mắc?
1746         paragraph_1_html: |-
1747           OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1748           <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>. Nếu bạn thuộc về một tổ chức đang lập kế hoạch về OpenStreetMap, <a href='https://welcome.openstreetmap.org/'>hãy xem phần Thảm cửa Chào mừng</a>.
1749       start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1750       add_a_note:
1751         title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1752         paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1753           tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1754         paragraph_2_html: |-
1755           Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1756           <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1757   traces:
1758     visibility:
1759       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1760       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1761         không có thứ tự)
1762       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1763       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1764         điểm có tên và thời điểm)
1765     new:
1766       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1767       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1768       description: 'Miêu tả:'
1769       tags: 'Thẻ:'
1770       tags_help: dấu phẩy phân cách
1771       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1772       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1773       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1774       help: Trợ giúp
1775       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1776     create:
1777       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1778       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1779         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1780         thư điện tử lúc khi nó xong.
1781       upload_failed: Rất tiếc, việc tải lên tuyến GPX bị thất bại. Một quản lý viên
1782         đã được thông báo. Xin vui lòng thử lại.
1783       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1784         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1785         đợi kịp.
1786     edit:
1787       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1788       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1789       filename: 'Tên tập tin:'
1790       download: tải về
1791       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1792       points: 'Số nốt:'
1793       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1794       map: bản đồ
1795       edit: sửa đổi
1796       owner: 'Tác giả:'
1797       description: 'Miêu tả:'
1798       tags: 'Thẻ:'
1799       tags_help: dấu phẩy phân cách
1800       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1801       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1802       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1803     update:
1804       updated: Đã cập nhật tuyến đường
1805     trace_optionals:
1806       tags: Thẻ
1807     show:
1808       title: Xem tuyến đường %{name}
1809       heading: Xem tuyến đường %{name}
1810       pending: CHƯA XỬ
1811       filename: 'Tên tập tin:'
1812       download: tải về
1813       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1814       points: 'Số nốt:'
1815       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1816       map: bản đồ
1817       edit: sửa đổi
1818       owner: 'Tác giả:'
1819       description: 'Miêu tả:'
1820       tags: 'Thẻ:'
1821       none: Không có
1822       edit_trace: Sửa đổi tuyến đường này
1823       delete_trace: Xóa tuyến đường này
1824       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1825       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1826       confirm_delete: Xóa tuyến đường này?
1827     trace_paging_nav:
1828       showing_page: Trang %{page}
1829       older: Tuyến đường Cũ hơn
1830       newer: Tuyến đường Mới hơn
1831     trace:
1832       pending: CHƯA XỬ
1833       count_points: '%{count} nốt'
1834       more: thêm
1835       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1836       view_map: Xem Bản đồ
1837       edit: sửa đổi
1838       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1839       public: CÔNG KHAI
1840       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1841       private: RIÊNG
1842       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1843       by: bởi
1844       in: trong
1845       map: bản đồ
1846     index:
1847       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1848       my_traces: Tuyên đường GPS của tôi
1849       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1850       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1851       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1852       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1853         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1854         wiki</a>.
1855       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1856       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1857       see_my_traces: Xem các tuyến đường của tôi
1858     delete:
1859       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1860     make_public:
1861       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1862     offline_warning:
1863       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1864     offline:
1865       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1866       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1867     georss:
1868       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1869     description:
1870       description_with_count:
1871         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1872       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1873   application:
1874     permission_denied: Bạn không có quyền thực hiện tác vụ này
1875     require_cookies:
1876       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1877         trình duyệt để tiếp tục.
1878     require_admin:
1879       not_an_admin: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1880     setup_user_auth:
1881       blocked_zero_hour: Bạn có tin nhắn mới rất quan trọng tại trang Web OpenStreetMap.
1882         Bạn phải đọc tin nhắn này trước khi được phép lưu thêm thay đổi.
1883       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1884         diện Web để biết chi tiết.
1885       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1886         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1887         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1888   oauth:
1889     authorize:
1890       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1891       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1892         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1893         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1894       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1895       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1896       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1897       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1898       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1899       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1900       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1901       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1902       grant_access: Cấp phép Truy cập
1903     authorize_success:
1904       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1905       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1906       verification: Mã xác minh là %{code}.
1907     authorize_failure:
1908       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1909       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1910         của bạn.
1911       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1912     revoke:
1913       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1914     permissions:
1915       missing: Bạn chưa cấp phép cho ứng dụng sử dụng chức năng này
1916   oauth_clients:
1917     new:
1918       title: Đăng ký chương trình mới
1919     edit:
1920       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1921     show:
1922       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1923       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1924       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1925       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1926       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1927       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1928       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1929       edit: Sửa đổi Chi tiết
1930       delete: Xóa Trình khách
1931       confirm: Bạn có chắc không?
1932       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1933       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1934       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1935       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1936       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1937       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1938       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1939       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1940     index:
1941       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1942       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1943       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1944       application: Tên Chương trình
1945       issued_at: Lúc Cho phép
1946       revoke: Thu hồi!
1947       my_apps: Trình khách của Tôi
1948       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1949         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1950         được.
1951       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1952       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1953     form:
1954       name: Tên
1955       required: Bắt buộc
1956       url: URL Trang chủ Chương trình
1957       callback_url: URL Gọi lại
1958       support_url: URL Trợ giúp
1959       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1960       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1961       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1962       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1963       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1964       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1965       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1966       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1967     not_found:
1968       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1969     create:
1970       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1971     update:
1972       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1973     destroy:
1974       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1975   users:
1976     login:
1977       title: Đăng nhập
1978       heading: Đăng nhập
1979       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1980       password: 'Mật khẩu:'
1981       openid: '%{logo} OpenID:'
1982       remember: Nhớ tôi
1983       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1984       login_button: Đăng nhập
1985       register now: Mở tài khoản ngay
1986       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1987         và mật khẩu của bạn:'
1988       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
1989       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1990       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1991       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1992       no account: Chưa có tài khoản?
1993       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1994         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1995         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1996       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1997         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1998         để thảo luận về điều này.
1999       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
2000       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
2001       auth_providers:
2002         openid:
2003           title: Đăng nhập qua OpenID
2004           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
2005         google:
2006           title: Đăng nhập qua Google
2007           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
2008         facebook:
2009           title: Đăng nhập qua Facebook
2010           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
2011         windowslive:
2012           title: Đăng nhập qua Windows Live
2013           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
2014         github:
2015           title: Đăng nhập qua GitHub
2016           alt: Đăng nhập dùng tài khoản GitHub
2017         wikipedia:
2018           title: Đăng nhập qua Wikipedia
2019           alt: Đăng nhập qua Tài khoản Wikipedia
2020         yahoo:
2021           title: Đăng nhập qua Yahoo!
2022           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
2023         wordpress:
2024           title: Đăng nhập qua WordPress
2025           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
2026         aol:
2027           title: Đăng nhập qua AOL
2028           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
2029     logout:
2030       title: Đăng xuất
2031       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
2032       logout_button: Đăng xuất
2033     lost_password:
2034       title: Quên mất mật khẩu
2035       heading: Quên mất Mật khẩu?
2036       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
2037       new password button: Đặt lại mật khẩu
2038       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
2039         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
2040       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
2041         để bạn đặt nó lại.
2042       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
2043     reset_password:
2044       title: Đặt lại mật khẩu
2045       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
2046       password: 'Mật khẩu:'
2047       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
2048       reset: Đặt lại Mật khẩu
2049       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
2050       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
2051     new:
2052       title: Mở tài khoản
2053       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
2054         khoản tự động cho bạn.
2055       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
2056         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
2057       about:
2058         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
2059         html: |-
2060           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
2061           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
2062       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
2063         Điều kiện Đóng góp</a>.
2064       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
2065       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
2066       not displayed publicly: Địa chỉ thư điện tử của bạn không được hiển thị công
2067         khai (xem thêm chi tiết trong <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
2068         title="Quy định quyền riêng tư Quỹ OSM, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
2069         định quyền riêng tư</a> của chúng tôi)
2070       display name: 'Tên hiển thị:'
2071       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
2072         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
2073       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
2074       password: 'Mật khẩu:'
2075       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
2076       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
2077       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
2078         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
2079       continue: Mở tài khoản
2080       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
2081       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
2082         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
2083         wiki này</a>.
2084       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
2085     terms:
2086       title: Điều khoản
2087       heading: Điều khoản
2088       heading_ct: Điều kiện đóng góp
2089       read and accept with tou: Xin vui lòng đọc thỏa thuận đóng góp và các điều khoản
2090         sử dụng, đọc xong thì đánh cả hai hộp kiểm và bấm nút Tiếp tục.
2091       contributor_terms_explain: Thỏa thuận này quy định các đóng góp do bạn đã thực
2092         hiện và sẽ thực hiện.
2093       read_ct: Tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản đóng góp bên trên
2094       tou_explain_html: Các %{tou_link} quy định cách sử dụng trang Web và các cơ
2095         sở hạ tầng khác do OSMF cung cấp. Xin vui lòng mở liên kết và đọc và chấp
2096         nhận thỏa thuận.
2097       read_tou: Tôi đã đọc và chấp nhận các Điều khoản Sử dụng
2098       consider_pd: Bên ngoài các điều bên trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
2099         thuộc về phạm vi công cộng
2100       consider_pd_why: đây là gì?
2101       consider_pd_why_url: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence_and_Legal_FAQ/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
2102       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
2103         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
2104         thức</a>'
2105       continue: Tiếp tục
2106       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
2107       decline: Từ chối
2108       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
2109         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
2110       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
2111       legale_names:
2112         france: Pháp
2113         italy: Ý
2114         rest_of_world: Các nước khác
2115     no_such_user:
2116       title: Người dùng không tồn tại
2117       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
2118       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
2119         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
2120       deleted: đã xóa
2121     show:
2122       my diary: Nhật ký của Tôi
2123       new diary entry: mục nhật ký mới
2124       my edits: Đóng góp của Tôi
2125       my traces: Tuyến đường của Tôi
2126       my notes: Ghi chú của Tôi
2127       my messages: Hộp Tin nhắn
2128       my profile: Trang của Tôi
2129       my settings: Tùy chọn
2130       my comments: Bình luận của Tôi
2131       oauth settings: thiết lập OAuth
2132       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
2133       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
2134       send message: Gửi Thư
2135       diary: Nhật ký
2136       edits: Đóng góp
2137       traces: Tuyến đường
2138       notes: Ghi chú trên Bản đồ
2139       remove as friend: Hủy Kết Bạn
2140       add as friend: Kết Bạn
2141       mapper since: 'Tham gia:'
2142       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
2143       ct undecided: Chưa quyết định
2144       ct declined: Từ chối
2145       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất (%{ago}):'
2146       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
2147       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
2148       status: 'Trạng thái:'
2149       spam score: 'Điểm số Spam:'
2150       description: Miêu tả
2151       user location: Vị trí của người dùng
2152       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
2153         dùng ở gần.
2154       settings_link_text: tùy chọn
2155       my friends: Bạn bè của tôi
2156       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
2157       km away: cách %{count} km
2158       m away: cách %{count} m
2159       nearby users: Người dùng khác ở gần
2160       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
2161       role:
2162         administrator: Người dùng này là quản lý viên
2163         moderator: Người dùng này là điều hành viên
2164         grant:
2165           administrator: Cấp quyền quản lý viên
2166           moderator: Cấp quyền điều hành viên
2167         revoke:
2168           administrator: Rút quyền quản lý viên
2169           moderator: Rút quyền điều hành viên
2170       block_history: Tác vụ Cấm Người Này
2171       moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
2172       comments: Bình luận
2173       create_block: Cấm Người dùng Này
2174       activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
2175       deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
2176       confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
2177       hide_user: Ẩn Tài khoản Này
2178       unhide_user: Hiện Tài khoản Này
2179       delete_user: Xóa Tài khoản Này
2180       confirm: Xác nhận
2181       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
2182       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
2183       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
2184       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
2185       report: Báo cáo Người dùng này
2186     popup:
2187       your location: Vị trí của bạn
2188       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
2189       friend: Người bạn
2190     account:
2191       title: Chỉnh sửa tài khoản
2192       my settings: Tùy chọn
2193       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
2194       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
2195       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
2196       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
2197       openid:
2198         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
2199         link text: đây là gì?
2200       public editing:
2201         heading: 'Sửa đổi công khai:'
2202         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
2203         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
2204         enabled link text: đây là gì?
2205         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. Tất cả các sửa đổi truớc là
2206           vô danh.
2207         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
2208       public editing note:
2209         heading: Sửa đổi công khai
2210         text: |-
2211           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
2212           <ul>
2213           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
2214           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
2215           </ul>
2216       contributor terms:
2217         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
2218         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2219         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2220         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
2221           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
2222         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
2223           phạm vi công cộng.
2224         link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence/Contributor_Terms?uselang=vi
2225         link text: đây là gì?
2226       profile description: 'Tự giới thiệu:'
2227       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
2228       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
2229       image: 'Hình:'
2230       gravatar:
2231         gravatar: Sử dụng Gravatar
2232         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
2233         link text: đây là gì?
2234         disabled: Hình Gravatar của bạn đã bị tắt.
2235         enabled: Hình Gravatar của bạn đã bị kích hoạt.
2236       new image: Thêm hình
2237       keep image: Giữ hình hiện dùng
2238       delete image: Xóa hình hiện dùng
2239       replace image: Thay hình hiện dùng
2240       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
2241       home location: 'Vị trí Nhà:'
2242       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
2243       latitude: 'Vĩ độ:'
2244       longitude: 'Kinh độ:'
2245       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
2246         đồ?
2247       save changes button: Lưu các Thay đổi
2248       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
2249       return to profile: Trở về trang cá nhân
2250       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2251         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
2252       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2253     confirm:
2254       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
2255       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
2256       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
2257         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
2258       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
2259       button: Xác nhận
2260       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
2261       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
2262       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2263       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2264         nhận lần nữa.
2265     confirm_resend:
2266       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
2267         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
2268         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách trắng, vì
2269         chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2270       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2271     confirm_email:
2272       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2273       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2274         mới.
2275       button: Xác nhận
2276       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2277       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2278       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2279     set_home:
2280       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2281     go_public:
2282       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2283         được phép sửa đổi.
2284     make_friend:
2285       heading: Kết bạn với %{user}?
2286       button: Thêm là người bạn
2287       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
2288       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
2289       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
2290     remove_friend:
2291       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
2292       button: Hủy kết nối bạn
2293       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
2294       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
2295     index:
2296       title: Người dùng
2297       heading: Người dùng
2298       showing:
2299         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2300         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2301       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2302       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
2303       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2304       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2305       empty: Không tìm thấy người dùng.
2306     suspended:
2307       title: Tài khoản bị Cấm
2308       heading: Tài khoản bị Cấm
2309       webmaster: chủ trang
2310       body: |-
2311         <p>
2312           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2313         </p>
2314         <p>
2315           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2316           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2317         </p>
2318     auth_failure:
2319       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2320       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2321       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2322       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2323       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2324     auth_association:
2325       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2326       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2327         biểu mẫu bên dưới.
2328       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2329         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2330         bạn trong tùy chọn.
2331   user_role:
2332     filter:
2333       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2334       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2335       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2336       not_revoke_admin_current_user: Không thể rút quyền quản lý viên từ người dùng
2337         hiện tại.
2338     grant:
2339       title: Xác nhận cấp vai trò
2340       heading: Xác nhận cấp vai trò
2341       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2342       confirm: Xác nhận
2343       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2344         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2345     revoke:
2346       title: Xác nhận rút vai trò
2347       heading: Xác nhận rút vai trò
2348       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2349       confirm: Xác nhận
2350       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2351         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2352   user_blocks:
2353     model:
2354       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2355         vụ cấm.
2356       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2357     not_found:
2358       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2359       back: Trở về trang đầu
2360     new:
2361       title: Cấm %{name}
2362       heading: Cấm %{name}
2363       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2364         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2365         thể không rành.
2366       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2367       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2368       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2369         gian hợp lý.
2370       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2371       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2372     edit:
2373       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2374       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2375       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2376         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2377         có thể không rành.
2378       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2379         giờ.
2380       show: Xem tác vụ cấm này
2381       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2382       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2383     filter:
2384       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2385       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2386         xuống.
2387     create:
2388       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2389         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2390       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2391         cấm họ.
2392       flash: Cấm người dùng %{name}.
2393     update:
2394       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2395         sửa đổi nó.
2396       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2397     index:
2398       title: Người dùng bị cấm
2399       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2400       empty: Chưa ai bị cấm.
2401     revoke:
2402       title: Bỏ cấm %{block_on}
2403       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2404       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2405       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn %{time} nên không bỏ được.
2406       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2407       revoke: Bỏ cấm!
2408       flash: Đã bỏ cấm.
2409     helper:
2410       time_future: Hết hạn %{time}.
2411       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2412       time_future_and_until_login: Kết thúc %{time} nữa sau khi người dùng đăng nhập.
2413       time_past: Đã hết hạn %{time}.
2414       block_duration:
2415         hours: '%{count} giờ'
2416     blocks_on:
2417       title: Các tác vụ cấm %{name}
2418       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2419       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2420     blocks_by:
2421       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2422       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2423       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2424     show:
2425       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2426       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2427       created: Tạo
2428       status: Trạng thái
2429       show: Hiện
2430       edit: Sửa đổi
2431       revoke: Bỏ cấm!
2432       confirm: Bạn có chắc không?
2433       reason: 'Lý do cấm:'
2434       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2435       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2436       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2437     block:
2438       not_revoked: (không bị hủy)
2439       show: Hiện
2440       edit: Sửa đổi
2441       revoke: Bỏ cấm!
2442     blocks:
2443       display_name: Người bị cấm
2444       creator_name: Người cấm
2445       reason: Lý do cấm
2446       status: Trạng thái
2447       revoker_name: Người bỏ cấm
2448       showing_page: Trang %{page}
2449       next: Sau »
2450       previous: « Trước
2451   notes:
2452     mine:
2453       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2454       heading: Ghi chú của %{user}
2455       subheading_html: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2456       id: Mã số
2457       creator: Người tạo
2458       description: Miêu tả
2459       created_at: Lúc tạo
2460       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2461   javascripts:
2462     close: Đóng
2463     share:
2464       title: Chia sẻ
2465       cancel: Hủy bỏ
2466       image: Hình ảnh
2467       link: Liên kết hoặc HTML
2468       long_link: Liên kết
2469       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2470       geo_uri: URI geo
2471       embed: HTML
2472       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2473       format: 'Định dạng:'
2474       scale: 'Tỷ lệ:'
2475       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2476       download: Tải về
2477       short_url: URL Ngắn gọn
2478       include_marker: Ghim trên bản đồ
2479       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2480       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2481       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2482       only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
2483     embed:
2484       report_problem: Báo vấn đề
2485     key:
2486       title: Chú giải Bản đồ
2487       tooltip: Chú giải Bản đồ
2488       tooltip_disabled: Bảng Chú giải không có sẵn cho lớp này
2489     map:
2490       zoom:
2491         in: Phóng to
2492         out: Thu nhỏ
2493       locate:
2494         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2495         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2496       base:
2497         standard: Chuẩn
2498         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2499         transport_map: Bản đồ Giao thông
2500         hot: Nhân đạo
2501       layers:
2502         header: Lớp Bản đồ
2503         notes: Ghi chú Bản đồ
2504         data: Dữ liệu Bản đồ
2505         gps: Tuyến đường GPS Công khai
2506         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2507         title: Lớp
2508       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2509       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2510       terms: <a href='%{terms_url}' target='_blank'>Điều khoản trang Web và API</a>
2511     site:
2512       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2513       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2514       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2515       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2516       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2517       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2518       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2519       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2520     changesets:
2521       show:
2522         comment: Bình luận
2523         subscribe: Theo dõi
2524         unsubscribe: Không theo dõi
2525         hide_comment: ẩn
2526         unhide_comment: bỏ ẩn
2527     notes:
2528       new:
2529         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2530           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2531           thích vấn đề.
2532         advice: Ghi chú của bạn được hiển thị công khai và có thể được sử dụng để
2533           cập nhật bản đồ. Xin đừng ghi thông tin cá nhân hoặc thông tin lấy từ bản
2534           đồ hay danh bạ có bản quyền.
2535         add: Thêm Ghi chú
2536       show:
2537         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2538           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2539         hide: Ẩn
2540         resolve: Giải quyết
2541         reactivate: Mở lại
2542         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2543         comment: Bình luận
2544     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2545       chuột vào đây.
2546     directions:
2547       ascend: Lên
2548       engines:
2549         fossgis_osrm_bike: Xe đạp (OSRM)
2550         fossgis_osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2551         fossgis_osrm_foot: Đi bộ (OSRM)
2552         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2553         graphhopper_car: Xe hơi (GraphHopper)
2554         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2555       descend: Xuống
2556       directions: Chỉ đường
2557       distance: Tầm xa
2558       errors:
2559         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2560         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy “%{place}”.
2561       instructions:
2562         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2563         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2564         offramp_right: Đi đường nhánh bên phải
2565         offramp_right_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên phải
2566         offramp_right_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào %{name}
2567         offramp_right_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải về %{directions}
2568         offramp_right_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào
2569           %{name} về %{directions}
2570         offramp_right_with_name: Đi đường nhánh bên phải vào %{name}
2571         offramp_right_with_directions: Đi đường nhánh bên phải về %{directions}
2572         offramp_right_with_name_directions: Đi đường nhánh bên phải vào %{name} về
2573           %{directions}
2574         onramp_right_without_exit: Quẹo phải vào lối bên phải vào %{name}
2575         onramp_right_with_directions: Quẹo phải vào đường nhánh về %{directions}
2576         onramp_right_with_name_directions: Quẹo phải vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2577         onramp_right_without_directions: Quẹo phải vào đường nhánh
2578         onramp_right: Quẹo phải vào đường nhánh
2579         endofroad_right_without_exit: Tới cuối đường quẹo phải vào %{name}
2580         merge_right_without_exit: Nhập sang phải vào %{name}
2581         fork_right_without_exit: Tới ngã ba quẹo phải vào %{name}
2582         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2583         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2584         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2585         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2586         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2587         offramp_left: Đi đường nhánh bên trái
2588         offramp_left_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên trái
2589         offramp_left_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào %{name}
2590         offramp_left_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái về %{directions}
2591         offramp_left_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào
2592           %{name} về %{directions}
2593         offramp_left_with_name: Đi đường nhánh bên trái vào %{name}
2594         offramp_left_with_directions: Đi đường nhánh bên trái về %{directions}
2595         offramp_left_with_name_directions: Đi đường nhánh bên trái vào %{name} về
2596           %{directions}
2597         onramp_left_without_exit: Quẹo phải vào lối bên trái vào %{name}
2598         onramp_left_with_directions: Quẹo trái vào đường nhánh về %{directions}
2599         onramp_left_with_name_directions: Quẹo trái vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2600         onramp_left_without_directions: Quẹo trái vào đường nhánh
2601         onramp_left: Quẹo trái vào đường nhánh
2602         endofroad_left_without_exit: Tới cuối đường quẹo trái vào %{name}
2603         merge_left_without_exit: Nhập sang trái vào %{name}
2604         fork_left_without_exit: Tới ngã ba quẹo trái vào %{name}
2605         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2606         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2607         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2608         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra %{name}
2609         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2610         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2611         start_without_exit: Bắt đầu đi theo %{name}
2612         destination_without_exit: Tới nơi
2613         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2614         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2615         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2616         roundabout_with_exit_ordinal: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức
2617           %{name}
2618         exit_roundabout: Đi ra tại đường %{name}
2619         unnamed: không tên
2620         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2621         exit_counts:
2622           first: nhất
2623           second: "2"
2624           third: "3"
2625           fourth: "4"
2626           fifth: "5"
2627           sixth: "6"
2628           seventh: "7"
2629           eighth: "8"
2630           ninth: "9"
2631           tenth: "10"
2632       time: Thời gian
2633     query:
2634       node: Nốt
2635       way: Lối
2636       relation: Quan hệ
2637       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2638       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2639       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2640     context:
2641       directions_from: Chỉ đường từ đây
2642       directions_to: Chỉ đường tới đây
2643       add_note: Thêm ghi chú tại đây
2644       show_address: Xem địa chỉ
2645       query_features: Thăm dò yếu tố
2646       centre_map: Tập trung bản đồ tại đây
2647   redactions:
2648     edit:
2649       description: Miêu tả
2650       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2651       title: Sửa đổi dãy ẩn
2652     index:
2653       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2654       heading: Danh sách dãy ẩn
2655       title: Danh sách dãy ẩn
2656     new:
2657       description: Miêu tả
2658       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2659       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2660     show:
2661       description: 'Miêu tả:'
2662       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2663       title: Đang xem dãy ẩn
2664       user: 'Người ẩn:'
2665       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2666       destroy: Xóa dãy ẩn này
2667       confirm: Bạn có chắc không?
2668     create:
2669       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2670     update:
2671       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2672     destroy:
2673       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2674         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2675       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2676       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2677   validations:
2678     leading_whitespace: có khoảng cách thừa đằng trước
2679     trailing_whitespace: có khoảng cách thừa đằng sau
2680     invalid_characters: chứa ký tự không hợp lệ
2681     url_characters: chứa ký tự URL đặc biệt (%{characters})
2682 ...