Allow redirects to authentication services from the settings page
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: A Retired User
5 # Author: Abijeet Patro
6 # Author: Dinhxuanduyet
7 # Author: Ioe2015
8 # Author: JohnsonLee01
9 # Author: KhangND
10 # Author: Leducthn
11 # Author: Macofe
12 # Author: Minh Nguyen
13 # Author: Nemo bis
14 # Author: Nguyễn Mạnh An
15 # Author: Ninomax
16 # Author: Phjtieudoc
17 # Author: Ruila
18 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
19 # Author: Vinhtantran
20 # Author: 予弦
21 # Author: 神樂坂秀吉
22 ---
23 vi:
24   time:
25     formats:
26       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
27       blog: '%d tháng %m năm %Y'
28   helpers:
29     file:
30       prompt: Chọn tập tin
31     submit:
32       diary_comment:
33         create: Lưu
34       diary_entry:
35         create: Đăng
36         update: Cập nhật
37       issue_comment:
38         create: Thêm bình luận
39       message:
40         create: Gửi
41       client_application:
42         create: Đăng ký
43         update: Cập nhật
44       redaction:
45         create: Ẩn dãy phiên bản
46         update: Lưu dãy ẩn
47       trace:
48         create: Tải lên
49         update: Lưu các Thay đổi
50       user_block:
51         create: Cấm người dùng
52         update: Cập nhật tác vụ cấm
53   activerecord:
54     errors:
55       messages:
56         invalid_email_address: hình như không phải là địa chỉ thư điện tử hợp lệ
57         email_address_not_routable: không thể gửi đến
58     models:
59       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
60       changeset: Bộ thay đổi
61       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
62       country: Quốc gia
63       diary_comment: Bình luận Nhật ký
64       diary_entry: Mục Nhật ký
65       friend: Người bạn
66       issue: Vấn đề
67       language: Ngôn ngữ
68       message: Thư
69       node: Nốt
70       node_tag: Thẻ Nốt
71       notifier: Trình báo
72       old_node: Nốt Cũ
73       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
74       old_relation: Quan hệ Cũ
75       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
76       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
77       old_way: Lối Cũ
78       old_way_node: Nốt Lối Cũ
79       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
80       relation: Quan hệ
81       relation_member: Thành viên Quan hệ
82       relation_tag: Thẻ Quan hệ
83       report: Báo cáo
84       session: Phiên
85       trace: Tuyến đường
86       tracepoint: Điểm Tuyến đường
87       tracetag: Thẻ Tuyến đường
88       user: Người dùng
89       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
90       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
91       way: Lối
92       way_node: Nốt Lối
93       way_tag: Thẻ Lối
94     attributes:
95       client_application:
96         name: Tựa đề (Yêu cầu)
97         url: URL ứng dụng chính (Bắt buộc)
98         callback_url: URL Gọi lại
99         support_url: URL Trợ giúp
100         allow_read_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân
101         allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân
102         allow_write_diary: tạo mục nhật ký, bình luận và kết bạn
103         allow_write_api: sửa đổi bản đồ
104         allow_read_gpx: đọc dấu vết GPS riêng tư của họ
105         allow_write_gpx: tải lên nật trình GPS
106         allow_write_notes: sửa đổi ghi chú
107       diary_comment:
108         body: Nội dung
109       diary_entry:
110         user: Người dùng
111         title: Tiêu đề
112         latitude: Vĩ độ
113         longitude: Kinh độ
114         language: Ngôn ngữ
115       friend:
116         user: Người dùng
117         friend: Người bạn
118       trace:
119         user: Người dùng
120         visible: Thấy được
121         name: Tên tập tin
122         size: Kích cỡ
123         latitude: Vĩ độ
124         longitude: Kinh độ
125         public: Công khai
126         description: Miêu tả
127         gpx_file: Tải lên Tập tin GPX
128         visibility: 'Mức độ truy cập:'
129         tagstring: 'Thẻ:'
130       message:
131         sender: Người gửi
132         title: Tiêu đề
133         body: Nội dung
134         recipient: Người nhận
135       report:
136         category: Chọn lý do cho báo cáo của bạn
137         details: Vui lòng cung cấp thêm chi tiết về vấn đề (yêu cầu).
138       user:
139         email: Thư điện tử
140         active: Tích cực
141         display_name: Tên Hiển thị
142         description: Miêu tả
143         languages: Ngôn ngữ
144         pass_crypt: Mật khẩu
145         pass_crypt_confirmation: Xác nhận mật khẩu
146     help:
147       trace:
148         tagstring: dấu phẩy phân cách
149   datetime:
150     distance_in_words_ago:
151       about_x_hours:
152         one: khoảng 1 giờ trước
153         other: khoảng %{count} giờ trước
154       about_x_months:
155         one: khoảng 1 tháng trước
156         other: khoảng %{count} tháng trước
157       about_x_years:
158         one: khoảng 1 năm trước
159         other: khoảng %{count} năm trước
160       almost_x_years:
161         one: gần 1 năm trước
162         other: gần %{count} năm trước
163       half_a_minute: 30 giây trước
164       less_than_x_seconds:
165         one: trong vòng 1 giây trước
166         other: trong vòng %{count} giây trước
167       less_than_x_minutes:
168         one: trong vòng 1 phút trước
169         other: trong vòng %{count} phút trước
170       over_x_years:
171         one: hơn 1 năm trước
172         other: hơn %{count} năm trước
173       x_seconds:
174         one: 1 giây trước
175         other: '%{count} giây trước'
176       x_minutes:
177         one: 1 phút trước
178         other: '%{count} phút trước'
179       x_days:
180         one: 1 ngày trước
181         other: '%{count} ngày trước'
182       x_months:
183         one: 1 tháng trước
184         other: '%{count} tháng trước'
185       x_years:
186         one: 1 năm trước
187         other: '%{count} năm trước'
188   editor:
189     default: Mặc định (hiện là %{name})
190     potlatch:
191       name: Potlatch 1
192       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
193     id:
194       name: iD
195       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
196     potlatch2:
197       name: Potlatch 2
198       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
199     remote:
200       name: phần điều khiển từ xa
201       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
202   auth:
203     providers:
204       none: Không có
205       openid: OpenID
206       google: Google
207       facebook: Facebook
208       windowslive: Windows Live
209       github: GitHub
210       wikipedia: Wikipedia
211   api:
212     notes:
213       comment:
214         opened_at_html: Được tạo %{when}
215         opened_at_by_html: Được %{user} tạo %{when}
216         commented_at_html: Được cập nhật %{when}
217         commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật %{when}
218         closed_at_html: Được giải quyết %{when}
219         closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết %{when}
220         reopened_at_html: Được mở lại %{when}
221         reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại %{when}
222       rss:
223         title: Ghi chú OpenStreetMap
224         description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
225           khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
226         description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
227         opened: mở ghi chú (gần %{place})
228         commented: bình luận mới (gần %{place})
229         closed: đóng ghi chú (gần %{place})
230         reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
231       entry:
232         comment: Bình luận
233         full: Ghi chú đầy đủ
234   browse:
235     created: Tạo
236     closed: Đóng
237     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
238     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
239     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
240     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
241     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
242     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
243     version: Phiên bản
244     in_changeset: Bộ thay đổi
245     anonymous: vô danh
246     no_comment: (không miêu tả)
247     part_of: Trực thuộc
248     part_of_relations:
249       one: '%{count} quan hệ'
250       other: '%{count} quan hệ'
251     part_of_ways:
252       one: '%{count} lối'
253       other: '%{count} lối'
254     download_xml: Tải về XML
255     view_history: Xem Lịch sử
256     view_details: Xem Chi tiết
257     location: 'Vị trí:'
258     common_details:
259       coordinates_html: '%{latitude}, %{longitude}'
260     changeset:
261       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
262       belongs_to: Tác giả
263       node: Các nốt (%{count})
264       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
265       way: Các lối (%{count})
266       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
267       relation: Các quan hệ (%{count})
268       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
269       comment: Bình luận (%{count})
270       hidden_commented_by_html: Bình luận ẩn của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
271       commented_by_html: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
272       changesetxml: Bộ thay đổi XML
273       osmchangexml: osmChange XML
274       feed:
275         title: Bộ thay đổi %{id}
276         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
277       join_discussion: Đăng nhập để tham gia thảo luận
278       discussion: Thảo luận
279       still_open: Bộ thay đổi đang mở – có thể thảo luận sau khi bộ thay đổi được
280         đóng.
281     node:
282       title_html: 'Nốt: %{name}'
283       history_title_html: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
284     way:
285       title_html: 'Lối: %{name}'
286       history_title_html: 'Lịch sử Lối: %{name}'
287       nodes: Các nốt
288       nodes_count:
289         other: '%{count} nốt'
290       also_part_of_html:
291         one: trực thuộc lối %{related_ways}
292         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
293     relation:
294       title_html: 'Quan hệ: %{name}'
295       history_title_html: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
296       members: Thành viên
297       members_count:
298         one: '%{count} thành viên'
299         other: '%{count} thành viên'
300     relation_member:
301       entry_role_html: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
302       type:
303         node: Nốt
304         way: Lối
305         relation: Quan hệ
306     containing_relation:
307       entry_html: Quan hệ %{relation_name}
308       entry_role_html: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
309     not_found:
310       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
311       type:
312         node: nốt
313         way: lối
314         relation: quan hệ
315         changeset: bộ thay đổi
316         note: ghi chú
317     timeout:
318       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
319       type:
320         node: nốt
321         way: lối
322         relation: quan hệ
323         changeset: bộ thay đổi
324         note: ghi chú
325     redacted:
326       redaction: Dãy ẩn %{id}
327       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
328         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
329       type:
330         node: nốt
331         way: lối
332         relation: quan hệ
333     start_rjs:
334       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
335         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
336         bộ dữ liệu này?
337       load_data: Tải Dữ liệu
338       loading: Đang tải…
339     tag_details:
340       tags: Thẻ
341       wiki_link:
342         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
343         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
344       wikidata_link: Khoản mục %{page} trên Wikidata
345       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
346       wikimedia_commons_link: Mục %{page} tại Wikimedia Commons
347       telephone_link: Gọi %{phone_number}
348       colour_preview: Xem trước màu %{colour_value}
349     note:
350       title: 'Ghi chú: %{id}'
351       new_note: Ghi chú Mới
352       description: Miêu tả
353       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
354       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
355       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
356       opened_by_html: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
357       opened_by_anonymous_html: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
358       commented_by_html: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
359       commented_by_anonymous_html: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
360       closed_by_html: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
361       closed_by_anonymous_html: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
362       reopened_by_html: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
363       reopened_by_anonymous_html: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
364       hidden_by_html: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}</abbr>
365       report: Báo cáo ghi chú này
366       coordinates_html: '%{latitude}, %{longitude}'
367     query:
368       title: Thăm dò Yếu tố
369       introduction: Nhấn chuột vào bản đồ để tìm những yếu tố lân cận.
370       nearby: Yếu tố lân cận
371       enclosing: Yếu tố bao gồm
372   changesets:
373     changeset_paging_nav:
374       showing_page: Trang %{page}
375       next: Sau »
376       previous: « Trước
377     changeset:
378       anonymous: Vô danh
379       no_edits: (không có thay đổi)
380       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
381     changesets:
382       id: ID
383       saved_at: Lưu vào lúc
384       user: Người dùng
385       comment: Tóm lược
386       area: Vùng
387     index:
388       title: Bộ thay đổi
389       title_user: Những bộ thay đổi bởi %{user}
390       title_friend: Những bộ thay đổi bởi bạn bè của bạn
391       title_nearby: Những bộ thay đổi bởi người dùng ở gần
392       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
393       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
394       empty_user: Không có bộ thay đổi bởi người dùng này.
395       no_more: Không tìm thấy thêm bộ thay đổi.
396       no_more_area: Không có thêm bộ thay đổi trong khu vực này.
397       no_more_user: Không có thêm bộ thay đổi bởi người dùng này.
398       load_more: Tải thêm
399     timeout:
400       sorry: Rất tiếc, việc lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
401   changeset_comments:
402     comment:
403       comment: 'Nhận xét mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
404       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật %{when}
405     comments:
406       comment: 'Nhận xét mới về bộ thay đổi #%{changeset_id} của %{author}'
407     index:
408       title_all: Thảo luận về bộ thay đổi tại OpenStreetMap
409       title_particular: 'Thảo luận về bộ thay đổi #%{changeset_id} tại OpenStreetMap'
410     timeout:
411       sorry: Rất tiếc, việc lấy danh sách lời tóm lược bộ thay đổi tốn quá nhiều thì
412         giờ.
413   diary_entries:
414     new:
415       title: Mục nhật ký mới
416     form:
417       subject: 'Tiêu đề:'
418       body: 'Nội dung:'
419       language: 'Ngôn ngữ:'
420       location: 'Vị trí:'
421       latitude: 'Vĩ độ:'
422       longitude: 'Kinh độ:'
423       use_map_link: sử dụng bản đồ
424     index:
425       title: Các nhật ký của các người dùng
426       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
427       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
428       user_title: Nhật ký của %{user}
429       in_language_title: Các mục nhật ký bằng %{language}
430       new: Mục nhật ký mới
431       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của tôi
432       my_diary: Nhật ký của Tôi
433       no_entries: Chưa có mục nhật ký
434       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
435       older_entries: Mục cũ hơn
436       newer_entries: Mục mới hơn
437     edit:
438       title: Sửa đổi mục nhật ký
439       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
440     show:
441       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
442       user_title: Nhật ký của %{user}
443       leave_a_comment: Để lại nhận xét
444       login_to_leave_a_comment_html: '%{login_link} để nhận xét'
445       login: Đăng nhập
446     no_such_entry:
447       title: Mục nhật ký không tồn tại
448       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
449       body: Rất tiếc, không có mục hoặc ghi chú trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy
450         kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
451     diary_entry:
452       posted_by_html: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
453       comment_link: Nhận xét về mục này
454       reply_link: Nhắn tin cho tác giả
455       comment_count:
456         zero: Chưa có bình luận
457         other: '%{count} bình luận'
458       edit_link: Sửa đổi mục này
459       hide_link: Ẩn mục này
460       unhide_link: Bỏ ẩn mục này
461       confirm: Xác nhận
462       report: Báo cáo mục này
463     diary_comment:
464       comment_from_html: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
465       hide_link: Ẩn bình luận này
466       unhide_link: Bỏ ẩn bình luận này
467       confirm: Xác nhận
468       report: Báo cáo bình luận này
469     location:
470       location: 'Vị trí:'
471       view: Xem
472       edit: Sửa
473       coordinates: '%{latitude}; %{longitude}'
474     feed:
475       user:
476         title: Các mục nhật ký của %{user}
477         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap từ %{user}
478       language:
479         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
480         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
481       all:
482         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
483         description: Những mục nhật ký gần đây từ người dùng OpenStreetMap
484     comments:
485       has_commented_on: '%{display_name} đã nhận xét về các mục nhật ký sau'
486       post: Mục nhật ký
487       when: Lúc đăng
488       comment: Nhận xét
489       newer_comments: Các Nhận xét Mới hơn
490       older_comments: Các Nhận xét Cũ hơn
491   friendships:
492     make_friend:
493       heading: Kết bạn với %{user}?
494       button: Thêm là người bạn
495       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
496       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
497       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
498     remove_friend:
499       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
500       button: Hủy kết nối bạn
501       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
502       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
503   geocoder:
504     search:
505       title:
506         latlon_html: Kết quả <a href="https://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
507         ca_postcode_html: Kết quả <a href="https://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
508         osm_nominatim_html: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
509           Nominatim</a>
510         geonames_html: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
511         osm_nominatim_reverse_html: Kết quả <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
512           Nominatim</a>
513         geonames_reverse_html: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
514     search_osm_nominatim:
515       prefix:
516         aerialway:
517           cable_car: Xe Cáp treo Lớn
518           chair_lift: Ghế Cáp treo
519           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
520           gondola: Xe Cáp treo Nhỏ
521           platter: Đĩa Treo
522           pylon: Cột tháp
523           station: Trạm Cáp treo
524           t-bar: T-Bar Lift
525         aeroway:
526           aerodrome: Sân bay
527           airstrip: Bãi hạ cánh
528           apron: Sân Đậu Máy bay
529           gate: Cổng
530           hangar: Nhà Máy bay
531           helipad: Sân bay Trực thăng
532           holding_position: Chỗ Dừng Máy bay
533           parking_position: Chỗ Đậu Máy bay
534           runway: Đường băng
535           taxiway: Đường lăn
536           terminal: Nhà ga Sân bay
537           windsock: Ống gió
538         amenity:
539           animal_shelter: Trạm Bảo vệ Động vật
540           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
541           atm: Máy Rút tiền Tự động
542           bank: Ngân hàng
543           bar: Quán rượu
544           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
545           bench: Ghế
546           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
547           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
548           bicycle_repair_station: Trạm sửa xe đạp
549           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
550           blood_bank: Ngân hàng máu
551           boat_rental: Cho thuê Tàu
552           brothel: Nhà chứa
553           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
554           bus_station: Bến Xe buýt
555           cafe: Quán Cà phê
556           car_rental: Chỗ Mướn Xe
557           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
558           car_wash: Tiệm Rửa Xe
559           casino: Sòng bạc
560           charging_station: Trạm Sạc Pin
561           childcare: Nhà Giữ Trẻ
562           cinema: Rạp phim
563           clinic: Phòng khám
564           clock: Đồng hồ
565           college: Trường Cao đẳng
566           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
567           conference_centre: Trung tâm hội nghị
568           courthouse: Tòa
569           crematorium: Lò Hỏa táng
570           dentist: Nha sĩ
571           doctors: Bác sĩ
572           drinking_water: Vòi Nước uống
573           driving_school: Trường Lái xe
574           embassy: Tòa Đại sứ
575           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
576           ferry_terminal: Trạm Phà
577           fire_station: Trạm Cứu hỏa
578           food_court: Khu Ẩm thực
579           fountain: Vòi nước
580           fuel: Cây xăng
581           gambling: Xe Cáp treo Lớn
582           grave_yard: Nghĩa địa
583           grit_bin: Thùng Muối
584           hospital: Bệnh viện
585           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
586           ice_cream: Tiệm Kem
587           kindergarten: Tiểu học
588           language_school: Trương học ngôn ngữ
589           library: Thư viện
590           love_hotel: Khách sạn tình yêu
591           marketplace: Chợ phiên
592           monastery: Nhà tu
593           motorcycle_parking: Chỗ Đậu Xe máy
594           music_school: Trường Âm nhạc
595           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
596           nursing_home: Viện Dưỡng lão
597           parking: Chỗ Đậu xe
598           parking_entrance: Lối vào Bãi đậu xe
599           parking_space: Chỗ Đậu xe
600           pharmacy: Nhà thuốc
601           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
602           police: Cảnh sát
603           post_box: Hòm thư
604           post_office: Bưu điện
605           prison: Nhà tù
606           pub: Quán rượu
607           public_bath: Nhà tắm công cộng
608           public_bookcase: Tủ sách công cộng
609           public_building: Tòa nhà Công cộng
610           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
611           restaurant: Nhà hàng
612           school: Trường học
613           shelter: Nơi Trú ẩn
614           shower: Vòi tắm
615           social_centre: Hội trường
616           social_facility: Cơ quan Xã hội
617           studio: Studio
618           swimming_pool: Hồ tắm
619           taxi: Taxi
620           telephone: Điện thoại Công cộng
621           theatre: Nhà hát
622           toilets: Vệ sinh
623           townhall: Thị sảnh
624           university: Trường Đại học
625           vending_machine: Máy Bán hàng
626           veterinary: Phẫu thuật Thú y
627           village_hall: Trụ sở Làng
628           waste_basket: Thùng rác
629           waste_disposal: Thùng rác
630           water_point: Trạm Đóng Bình Nước uống
631           weighbridge: Cầu cân xe
632           "yes": Tiện nghi
633         boundary:
634           administrative: Biên giới Hành chính
635           census: Biên giới Điều tra Dân số
636           national_park: Vườn quốc gia
637           protected_area: Khu bảo tồn
638           "yes": Biên giới
639         bridge:
640           aqueduct: Cống nước
641           boardwalk: Lối đi có Lót Ván
642           suspension: Cầu Treo
643           swing: Cầu Quay
644           viaduct: Cầu Cạn
645           "yes": Cầu
646         building:
647           apartment: Chung cư
648           apartments: Căn hộ
649           barn: Chuồng
650           bungalow: Boongalô
651           cabin: Túp lều
652           chapel: Nhà nguyện
653           church: Nhà thờ
654           college: Tòa nhà Cao đẳng
655           commercial: Tòa nhà Thương mại
656           dormitory: Ký túc xá
657           farm: Nông trại
658           garage: Ga ra
659           garages: Ga ra
660           greenhouse: Nhà kính
661           hangar: Nhà Máy bay
662           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
663           hotel: Khách sạn
664           house: Nhà ở
665           hut: Túp lều
666           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
667           office: Tòa nhà Văn phòng
668           public: Tòa nhà Công cộng
669           residential: Nhà ở
670           retail: Tòa nhà Cửa hàng
671           roof: Mái che
672           school: Nhà trường
673           shed: Lán
674           stable: Ổn định
675           terrace: Thềm
676           train_station: Nhà ga
677           university: Tòa nhà Đại học
678           warehouse: Nhà kho
679           "yes": Tòa nhà
680         club:
681           "yes": Câu lạc bộ
682         craft:
683           blacksmith: Thợ rèn
684           brewery: Nhà máy Bia
685           carpenter: Thợ Đóng Đồ Gỗ
686           dressmaker: Thợ may
687           electrician: Thợ Lắp điện
688           gardener: Thợ Làm vườn
689           painter: Thợ Sơn
690           photographer: Nhà Chụp hình
691           plumber: Thợ Sửa Ống nước
692           roofer: Thợ lợp mái
693           sawmill: Xưởng cưa
694           shoemaker: Thợ Đóng giày
695           tailor: Tiệm May
696           "yes": Doanh nghiệp Thủ công
697         emergency:
698           ambulance_station: Trạm Xe cứu thương
699           assembly_point: Điểm Tập trung Khẩn cấp
700           defibrillator: Máy Khử Rung Tim
701           landing_site: Nơi Hạ cánh Khẩn cấp
702           phone: Điện thoại Khẩn cấp
703           siren: Còi Báo động
704           water_tank: Bể Chứa Nước Khẩn cấp
705           "yes": Khẩn cấp
706         highway:
707           abandoned: Đường Bỏ hoang
708           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
709           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
710           bus_stop: Trạm Xe buýt
711           construction: Đường Đang Xây
712           corridor: Hành lang
713           cycleway: Đường Xe đạp
714           elevator: Thang máy
715           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
716           footway: Đường Đi bộ
717           ford: Khúc Sông Cạn
718           give_way: Bảng Nhường đường
719           living_street: Đường Hàng xóm
720           milestone: Mốc
721           motorway: Đường Cao tốc
722           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
723           motorway_link: Đường Cao tốc
724           passing_place: Nơi Vượt qua
725           path: Lối
726           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
727           platform: Sân ga
728           primary: Đường Chính
729           primary_link: Đường Chính
730           proposed: Đường được Đề nghị
731           raceway: Đường đua
732           residential: Ngõ Dân cư
733           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
734           road: Đường
735           secondary: Đường Lớn
736           secondary_link: Đường Lớn
737           service: Ngách
738           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
739           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
740           steps: Cầu thang
741           stop: Bảng Dừng lại
742           street_lamp: Đèn Đường phố
743           tertiary: Phố
744           tertiary_link: Phố
745           track: Đường mòn
746           traffic_signals: Đèn Giao thông
747           trunk: Xa lộ
748           trunk_link: Xa lộ
749           turning_loop: Bùng binh ở Đường cùng
750           unclassified: Ngõ
751           "yes": Đường
752         historic:
753           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
754           battlefield: Chiến trường
755           boundary_stone: Mốc Biên giới
756           building: Tòa nhà Lịch sử
757           bunker: Boong ke
758           castle: Lâu đài
759           church: Nhà thờ
760           city_gate: Cổng Thành phố
761           citywalls: Tường Thành phố
762           fort: Pháo đài
763           heritage: Nơi Di sản
764           house: Nhà ở
765           manor: Trang viên
766           memorial: Vật Tưởng niệm
767           mine: Mỏ
768           mine_shaft: Hầm Mỏ
769           monument: Công trình Tưởng niệm
770           roman_road: Đường La Mã
771           ruins: Tàn tích
772           stone: Đá
773           tomb: Mộ
774           tower: Tháp
775           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
776           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
777           wreck: Xác Tàu Đắm
778           "yes": Nơi Lịch sử
779         junction:
780           "yes": Giao lộ
781         landuse:
782           allotments: Khu Vườn Gia đình
783           basin: Lưu vực
784           brownfield: Cánh đồng Nâu
785           cemetery: Nghĩa địa
786           commercial: Khu vực Thương mại
787           conservation: Bảo tồn
788           construction: Công trường Xây dựng
789           farm: Trại
790           farmland: Trại
791           farmyard: Sân Trại
792           forest: Rừng Trồng Cây
793           garages: Ga ra
794           grass: Cỏ
795           greenfield: Cánh đồng Xanh
796           industrial: Khu vực Công nghiệp
797           landfill: Nơi Đổ Rác
798           meadow: Đồng cỏ
799           military: Khu vực Quân sự
800           mine: Mỏ
801           orchard: Vườn Cây
802           quarry: Mỏ Đá
803           railway: Đường sắt
804           recreation_ground: Sân Giải trí
805           religious: Đất Tôn giáo
806           reservoir: Bể nước
807           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
808           residential: Khu vực Nhà ở
809           retail: Khu vực Buôn bán
810           village_green: Sân Làng
811           vineyard: Vườn Nho
812           "yes": Sử dụng đất
813         leisure:
814           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
815           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
816           common: Đất Công
817           dog_park: Công viên Chó
818           firepit: Fire Pit
819           fishing: Hồ Đánh cá
820           fitness_centre: Trung tâm Thể dục
821           fitness_station: Trạm Thể dục
822           garden: Vườn
823           golf_course: Sân Golf
824           horse_riding: Cưỡi Ngựa
825           ice_rink: Sân băng
826           marina: Bến tàu
827           miniature_golf: Golf Nhỏ
828           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
829           park: Công viên
830           picnic_table: Bàn ăn Ngoài trời
831           pitch: Sân cỏ
832           playground: Sân chơi
833           recreation_ground: Sân Giải trí
834           resort: Khu Nghỉ mát
835           sauna: Nhà Tắm hơi
836           slipway: Bến tàu
837           sports_centre: Trung tâm Thể thao
838           stadium: Sân vận động
839           swimming_pool: Hồ Bơi
840           track: Đường Chạy
841           water_park: Công viên Nước
842           "yes": Giải trí
843         man_made:
844           adit: Lối vào
845           advertising: Quảng cáo
846           antenna: Ăng ten
847           beacon: Đèn hiệu
848           beehive: Tổ ong
849           breakwater: Đê chắn sóng
850           bridge: Cầu
851           bunker_silo: Boong ke
852           chimney: Ống khói
853           communications_tower: Tháp Viễn thông
854           crane: Cần cẩu
855           cross: Thánh Giá
856           dolphin: Cột neo đậu
857           dyke: Đê
858           embankment: Đê
859           flagpole: Cột cờ
860           gasometer: Máy Đo Khí
861           groyne: Đê biển
862           kiln: Lò
863           lighthouse: Hải đăng
864           manhole: Miệng Cống
865           mast: Cột
866           mine: Mỏ
867           mineshaft: Hầm Mỏ
868           monitoring_station: Trạm quan sát bằng camera
869           petroleum_well: Giếng dầu
870           pier: Cầu tàu
871           pipeline: Ống dẫn
872           pumping_station: Trạm Bơm
873           silo: Xi lô
874           storage_tank: Bể chứa
875           surveillance: Giám sát
876           telescope: Kính Thiên văn
877           tower: Tháp
878           wastewater_plant: Nhà máy Nước thải
879           watermill: Cối xay nước
880           water_tower: Tháp nước
881           water_well: Giếng
882           water_works: Nhà máy Nước
883           windmill: Cối xay gió
884           works: Nhà máy
885           "yes": Nhân tạo
886         military:
887           airfield: Sân bay Không quân
888           barracks: Trại Lính
889           bunker: Boong ke
890           "yes": Quân sự
891         mountain_pass:
892           "yes": Đèo
893         natural:
894           bay: Vịnh
895           beach: Bãi biển
896           cape: Mũi đất
897           cave_entrance: Cửa vào Hang
898           cliff: Vách đá
899           crater: Miệng Núi
900           dune: Cồn cát
901           fell: Đồi Cằn cỗi
902           fjord: Vịnh hẹp
903           forest: Rừng
904           geyser: Mạch nước Phun
905           glacier: Sông băng
906           grassland: Đồng cỏ
907           heath: Bãi Hoang
908           hill: Đồi
909           island: Đảo
910           land: Đất
911           marsh: Đầm lầy
912           moor: Truông
913           mud: Bùn
914           peak: Đỉnh
915           point: Mũi đất
916           reef: Rạn san hô
917           ridge: Luống đất
918           rock: Đá
919           saddle: Đèo
920           sand: Cát
921           scree: Sườn Núi Đá
922           scrub: Đất Bụi rậm
923           spring: Suối
924           stone: Đá
925           strait: Eo biển
926           tree: Cây
927           valley: Thung lũng
928           volcano: Núi lửa
929           water: Nước
930           wetland: Đầm lầy
931           wood: Rừng
932         office:
933           accountant: Kế toán viên
934           administrative: Công sở
935           architect: Kiến trúc sư
936           association: Hiệp hội
937           company: Công ty
938           educational_institution: Học viện
939           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
940           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
941           government: Văn phòng Chính phủ
942           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
943           it: Văn phòng CNTT
944           lawyer: Luật sư
945           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
946           religion: Văn phòng Tôn giáo
947           research: Văn phòng Nghiên cứu
948           tax_advisor: Cố vấn Thuế
949           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
950           travel_agent: Văn phòng Du lịch
951           "yes": Văn phòng
952         place:
953           allotments: Khu Vườn Gia đình
954           city: Thành phố
955           city_block: Ô phố
956           country: Quốc gia
957           county: Quận hạt
958           farm: Trại
959           hamlet: Xóm
960           house: Nhà ở
961           houses: Dãy Nhà
962           island: Đảo
963           islet: Đảo Nhỏ
964           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
965           locality: Địa phương
966           municipality: Đô thị
967           neighbourhood: Hàng xóm
968           postcode: Mã Bưu chính
969           quarter: Khu
970           region: Miền
971           sea: Biển
972           square: Quảng trường
973           state: Tỉnh bang
974           subdivision: Hàng xóm
975           suburb: Ngoại ô
976           town: Thị xã/trấn
977           village: Làng
978           "yes": Nơi
979         railway:
980           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
981           construction: Đường sắt Đang Xây
982           disused: Đường sắt Không hoạt động
983           funicular: Đường sắt Leo núi
984           halt: Ga Xép
985           junction: Ga Đầu mối
986           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
987           light_rail: Đường sắt Nhẹ
988           miniature: Đường sắt Nhỏ
989           monorail: Đường sắt Một ray
990           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
991           platform: Ke ga
992           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
993           proposed: Đường sắt được Đề nghị
994           spur: Đường sắt Phụ
995           station: Nhà ga
996           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
997           subway: Đường ngầm
998           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
999           switch: Ghi Đường sắt
1000           tram: Đường Xe điện
1001           tram_stop: Ga Xép Điện
1002           yard: Sân ga
1003         shop:
1004           alcohol: Tiệm Rượu
1005           antiques: Tiệm Đồ cổ
1006           art: Tiệm Nghệ phẩm
1007           bakery: Tiệm Bánh
1008           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
1009           beverages: Tiệm Đồ uống
1010           bicycle: Tiệm Xe đạp
1011           bookmaker: Phòng Đánh cá Ngựa
1012           books: Tiệm Sách
1013           boutique: Tiệm Thời trang
1014           butcher: Hàng Thịt
1015           car: Tiệm Xe hơi
1016           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
1017           car_repair: Tiệm Sửa Xe
1018           carpet: Tiệm Thảm
1019           charity: Cửa hàng Từ thiện
1020           chemist: Tiệm Dược phẩm
1021           chocolate: Sô cô la
1022           clothes: Tiệm Quần áo
1023           computer: Tiệm Máy tính
1024           confectionery: Tiệm Kẹo
1025           convenience: Tiệm Tiện lợi
1026           copyshop: Tiệm In ấn
1027           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
1028           deli: Deli
1029           department_store: Cửa hàng Bách hóa
1030           discount: Cửa hàng Giảm giá
1031           doityourself: Tiệm Ngũ kim
1032           dry_cleaning: Hấp tẩy
1033           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
1034           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
1035           farm: Tiệm Nông cụ
1036           fashion: Tiệm Thời trang
1037           florist: Tiệm Hoa
1038           food: Tiệm Thực phẩm
1039           funeral_directors: Nhà tang lễ
1040           furniture: Tiệm Đồ đạc
1041           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
1042           general: Tiệm Đồ
1043           gift: Tiệm Quà tặng
1044           greengrocer: Tiệm Rau quả
1045           grocery: Tiệm Tạp phẩm
1046           hairdresser: Tiệm Làm tóc
1047           hardware: Tiệm Ngũ kim
1048           hifi: Cửa hàng Hi-fi
1049           houseware: Cửa hàng gia dụng
1050           ice_cream: Tiệm Kem
1051           interior_decoration: Trang trí Nội thất
1052           jewelry: Tiệm Kim hoàn
1053           kiosk: Quán
1054           kitchen: Tiệm Thiết kế Phòng bếp
1055           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
1056           lottery: Xổ số
1057           mall: Trung tâm Mua sắm
1058           massage: Xoa bóp
1059           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
1060           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
1061           music: Tiệm Nhạc
1062           newsagent: Tiệm Báo
1063           optician: Tiệm Kính mắt
1064           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
1065           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
1066           paint: Tiệm Sơn
1067           pastry: Tiệm Bánh ngọt
1068           pawnbroker: Tiệm Cầm đồ
1069           pet: Tiệm Vật nuôi
1070           photo: Tiệm Rửa Hình
1071           seafood: Đổ biển
1072           second_hand: Tiệm Mua lại
1073           shoes: Tiệm Giày
1074           sports: Tiệm Thể thao
1075           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
1076           supermarket: Siêu thị
1077           tailor: Tiệm May
1078           ticket: Tiệm Vé
1079           tobacco: Tiệm Thuốc lá
1080           toys: Tiệm Đồ chơi
1081           travel_agency: Văn phòng Du lịch
1082           tyres: Tiệm Lốp xe
1083           vacant: Tiệm Đóng cửa
1084           variety_store: Tiệm Tạp hóa
1085           video: Tiệm Phim
1086           wine: Tiệm Rượu
1087           "yes": Tiệm
1088         tourism:
1089           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
1090           apartment: Khu Nghỉ dưỡng Chung cư
1091           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
1092           attraction: Nơi Du lịch
1093           bed_and_breakfast: Nhà trọ
1094           cabin: Túp lều
1095           camp_site: Nơi Cắm trại
1096           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
1097           chalet: Nhà ván
1098           gallery: Phòng Tranh
1099           guest_house: Nhà khách
1100           hostel: Nhà trọ
1101           hotel: Khách sạn
1102           information: Thông tin
1103           motel: Khách sạn Dọc đường
1104           museum: Bảo tàng
1105           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
1106           theme_park: Công viên Giải trí
1107           viewpoint: Thắng cảnh
1108           zoo: Vườn thú
1109         tunnel:
1110           building_passage: Lối Xuyên thủng Tòa nhà
1111           culvert: Cống
1112           "yes": Đường hầm
1113         waterway:
1114           artificial: Dòng nước Nhân tạo
1115           boatyard: Bãi Thuyền
1116           canal: Kênh
1117           dam: Đập
1118           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
1119           ditch: Mương
1120           dock: Vũng tàu
1121           drain: Cống
1122           lock: Âu tàu
1123           lock_gate: Âu tàu
1124           mooring: Cột neo tàu
1125           rapids: Thác ghềnh
1126           river: Sông
1127           stream: Dòng suối
1128           wadi: Dòng sông Vào mùa
1129           waterfall: Thác
1130           weir: Đập Tràn
1131           "yes": Đường thủy
1132       admin_levels:
1133         level2: Biên giới Quốc gia
1134         level4: Biên giới Tỉnh bang
1135         level5: Biên giới Miền
1136         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
1137         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
1138         level9: Biên giới Làng
1139         level10: Biên giới Khu phố
1140       types:
1141         cities: Thành phố
1142         towns: Thị xã
1143         places: Địa điểm
1144     results:
1145       no_results: Không tìm thấy kết quả
1146       more_results: Thêm kết quả
1147   issues:
1148     index:
1149       title: Vấn đề
1150       select_status: Chọn Trạng thái
1151       select_type: Chọn Loại
1152       select_last_updated_by: Chọn Người Cập nhật Cuối cùng
1153       reported_user: Người dùng Báo cáo
1154       not_updated: Không được Cập nhật
1155       search: Tìm kiếm
1156       search_guidance: 'Tìm kiếm Vấn đề:'
1157       user_not_found: Người dùng không tồn tại
1158       issues_not_found: Không tìm thấy vấn đề
1159       status: Trạng thái
1160       reports: Báo cáo
1161       last_updated: Lần Cập nhật Cuối
1162       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr>
1163       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>%{time}</abbr> bởi %{user}
1164       link_to_reports: Xem Báo cáo
1165       reports_count:
1166         one: 1 Báo cáo
1167         other: '%{count} Báo cáo'
1168       reported_item: Mục Báo cáo
1169       states:
1170         ignored: Bỏ qua
1171         open: Mở
1172         resolved: Giải quyết
1173     update:
1174       new_report: Lời báo cáo của bạn đã được gửi thành công
1175       successful_update: Lời báo cáo của bạn đã được cập nhật thành công
1176       provide_details: Vui lòng cung cấp các chi tiết được yêu cầu
1177     show:
1178       title: 'Vấn đề %{status} #%{issue_id}'
1179       reports:
1180         zero: Không có báo cáo
1181         one: 1 báo cáo
1182         other: '%{count} báo cáo'
1183       report_created_at: Báo cáo lần đầu tiên vào %{datetime}
1184       last_resolved_at: Giải quyết lần cuối cùng vào %{datetime}
1185       last_updated_at: Cập nhật lần cuối cùng vào %{datetime} bởi %{displayname}
1186       resolve: Giải quyết
1187       ignore: Bỏ qua
1188       reopen: Mở lại
1189       reports_of_this_issue: Báo cáo về Vấn đề này
1190       read_reports: Báo cáo Đã đọc
1191       new_reports: Báo cáo Mới
1192       other_issues_against_this_user: Vấn đề khác do người dùng này gây ra
1193       no_other_issues: Không có vấn đề khác do người dùng ngày gây ra.
1194       comments_on_this_issue: Bình luận về vấn đề này
1195     resolve:
1196       resolved: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Giải quyết”
1197     ignore:
1198       ignored: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Bỏ qua”
1199     reopen:
1200       reopened: Trạng thái vấn đề được đánh dấu là “Mở”
1201     comments:
1202       comment_from_html: Bình luận của %{user_link} vào %{comment_created_at}
1203       reassign_param: Chỉ định lại Vấn đề?
1204     reports:
1205       reported_by_html: Báo cáo là %{category} bởi %{user} vào %{updated_at}
1206     helper:
1207       reportable_title:
1208         diary_comment: '%{entry_title}, bình luận #%{comment_id}'
1209         note: 'Ghi chú #%{note_id}'
1210   issue_comments:
1211     create:
1212       comment_created: Bình luận của bạn đã được tạo ra thành công
1213   reports:
1214     new:
1215       title_html: Báo cáo %{link}
1216       missing_params: Không thể tạo báo cáo mới
1217       disclaimer:
1218         intro: 'Trước khi bạn gửi báo cáo cho nhóm điều hành viên, xin hãy chắc chắn:'
1219         not_just_mistake: Bạn chắc chắn rằng vấn đề không chỉ là vụ nhầm lẫn
1220         unable_to_fix: Bạn không thể giải quyết vấn đề một mình hoặc với sự giúp đỡ
1221           của những người khác trong cộng đồng
1222         resolve_with_user: Bạn đã cố gắng giải quyết vấn đề với người dùng gây vấn
1223           đề nhưng không thành công
1224       categories:
1225         diary_entry:
1226           spam_label: Mục nhật ký này là hoặc chứa rác (spam)
1227           offensive_label: Mục nhật ký này tục tĩu hoặc xúc phạm
1228           threat_label: Mục nhật ký này đe họa người nào đó
1229           other_label: Khác
1230         diary_comment:
1231           spam_label: Bình luận nhật ký này là hoặc chứa rác (spam)
1232           offensive_label: Bình luận nhật ký này tục tĩu hoặc xúc phạm
1233           threat_label: Bình luận nhật ký này hăm họa người nào đó
1234           other_label: Khác
1235         user:
1236           spam_label: Trang cá nhân này là hoặc chứa rác (spam)
1237           offensive_label: Trang cá nhân này tục tĩu hoặc xúc phạm
1238           threat_label: Trang cá nhân này đe dọa người nào đó
1239           vandal_label: Người dùng này phá hoại
1240           other_label: Khác
1241         note:
1242           spam_label: Ghi chú này là rác (spam)
1243           personal_label: Ghi chú này chứa thông tin cá nhân
1244           abusive_label: Ghi chú này đe dọa
1245           other_label: Khác
1246     create:
1247       successful_report: Lời báo cáo của bạn đã được gửi thành công
1248       provide_details: Vui lòng cung cấp các chi tiết được yêu cầu
1249   layouts:
1250     logo:
1251       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
1252     home: Về Vị trí Nhà ở
1253     logout: Đăng xuất
1254     log_in: Đăng nhập
1255     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
1256     sign_up: Mở Tài khoản
1257     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1258     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1259     edit: Sửa đổi
1260     history: Lịch sử
1261     export: Xuất
1262     issues: Vấn đề
1263     data: Dữ liệu
1264     export_data: Xuất Dữ liệu
1265     gps_traces: Tuyến GPS
1266     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
1267     user_diaries: Nhật ký
1268     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1269     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
1270     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1271     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
1272     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
1273       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
1274     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
1275     hosting_partners_html: Dịch vụ lưu trữ nhờ sự hỗ trợ của %{ucl}, %{bytemark},
1276       và %{partners} khác.
1277     partners_ucl: UCL
1278     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1279     partners_partners: các công ty bảo trợ
1280     tou: Điều khoản sử dụng
1281     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
1282       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1283     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
1284       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1285     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
1286     help: Trợ giúp
1287     about: Giới thiệu
1288     copyright: Bản quyền
1289     community: Cộng đồng
1290     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
1291     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
1292     foundation: Quỹ OpenStreetMap
1293     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
1294     make_a_donation:
1295       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
1296       text: Quyên góp
1297     learn_more: Tìm hiểu Thêm
1298     more: Thêm
1299   user_mailer:
1300     diary_comment_notification:
1301       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký'
1302       hi: Chào %{to_user},
1303       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây tại OpenStreetMap
1304         với tiêu đề %{subject}:'
1305       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1306         hoặc nhắn tin cho tác giả tại %{replyurl}
1307     message_notification:
1308       hi: Chào %{to_user},
1309       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1310       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể nhắn
1311         tin cho tác giả tại %{replyurl}
1312     friendship_notification:
1313       hi: Chào %{to_user},
1314       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1315       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1316       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1317       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1318     gpx_notification:
1319       greeting: Chào bạn,
1320       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1321       with_description: với miêu tả
1322       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1323       and_no_tags: và không có thẻ
1324       failure:
1325         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1326         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1327         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1328         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1329         import_failures_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=vi
1330       success:
1331         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1332         loaded_successfully:
1333           one: '%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số 1 điểm.'
1334           other: '%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số %{possible_points}
1335             điểm.'
1336     signup_confirm:
1337       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1338       greeting: Chào bạn!
1339       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1340       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1341         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1342         bạn:'
1343       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1344         thông tin về cách bắt đầu.
1345     email_confirm:
1346       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1347     email_confirm_plain:
1348       greeting: Chào bạn,
1349       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1350         thành %{new_address}.
1351       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1352         để xác nhận thay đổi này.
1353     email_confirm_html:
1354       greeting: Chào bạn,
1355       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1356         thành %{new_address}.
1357       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1358         để xác nhận thay đổi này.
1359     lost_password:
1360       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1361     lost_password_plain:
1362       greeting: Chào bạn,
1363       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1364         có địa chỉ thư điện tử này.
1365       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1366         để đặt lại mật khẩu.
1367     lost_password_html:
1368       greeting: Chào bạn,
1369       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1370         có địa chỉ thư điện tử này.
1371       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1372         để đặt lại mật khẩu.
1373     note_comment_notification:
1374       anonymous: Người dùng vô danh
1375       greeting: Chào bạn,
1376       commented:
1377         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1378           bạn'
1379         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1380           mà bạn đang quan tâm'
1381         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1382           %{place}.'
1383         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1384           bản đồ gần %{place}.'
1385       closed:
1386         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1387         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1388           bạn đang quan tâm'
1389         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1390         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1391           ghi chú gần %{place}.'
1392       reopened:
1393         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1394         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1395           đang quan tâm'
1396         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1397         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1398           chú gần %{place}.'
1399       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1400     changeset_comment_notification:
1401       hi: Chào %{to_user},
1402       greeting: Chào bạn,
1403       commented:
1404         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1405           của bạn'
1406         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận về một bộ thay đổi
1407           mà bạn đang quan tâm'
1408         your_changeset: '%{commenter} bình luận vào %{time} về một bộ thay đổi do
1409           bạn lưu'
1410         commented_changeset: '%{commenter} bình luận vào %{time} về một bộ thay đổi
1411           mà bạn đang theo dõi do %{changeset_author} lưu'
1412         partial_changeset_with_comment: với lời bình luận “%{changeset_comment}”
1413         partial_changeset_without_comment: không có lời bình luận
1414       details: Xem chi tiết về bộ thay đổi tại %{url}.
1415       unsubscribe: Để ngừng nhận các thông báo về bộ thay đổi này, mở %{url} và bấm
1416         “Không theo dõi”.
1417   messages:
1418     inbox:
1419       title: Hộp thư
1420       my_inbox: Hộp thư đến
1421       outbox: đã gửi
1422       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1423       new_messages: '%{count} thư mới'
1424       old_messages: '%{count} thư cũ'
1425       from: Từ
1426       subject: Tiêu đề
1427       date: Ngày
1428       no_messages_yet_html: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1429       people_mapping_nearby: những người ở gần
1430     message_summary:
1431       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1432       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1433       reply_button: Trả lời
1434       destroy_button: Xóa
1435     new:
1436       title: Gửi thư
1437       send_message_to_html: Gửi thư mới cho %{name}
1438       subject: Tiêu đề
1439       body: Nội dung
1440       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1441     create:
1442       message_sent: Thư đã gửi
1443       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1444         tục gửi thư.
1445     no_such_message:
1446       title: Thư không tồn tại
1447       heading: Thư không tồn tại
1448       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1449     outbox:
1450       title: Hộp thư đã gửi
1451       my_inbox_html: Hộp %{inbox_link}
1452       inbox: thư đến
1453       outbox: thư đã gửi
1454       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1455       to: Tới
1456       subject: Tiêu đề
1457       date: Ngày
1458       no_sent_messages_html: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với
1459         %{people_mapping_nearby_link}?
1460       people_mapping_nearby: những người ở gần
1461     reply:
1462       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1463         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1464         xác để trả lời.
1465     show:
1466       title: Đọc thư
1467       from: Từ
1468       subject: Tiêu đề
1469       date: Ngày
1470       reply_button: Trả lời
1471       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1472       destroy_button: Xóa
1473       back: Quay lại
1474       to: Tới
1475       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1476         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1477         xác để đọc nó.
1478     sent_message_summary:
1479       destroy_button: Xóa
1480     mark:
1481       as_read: Thư đã đọc
1482       as_unread: Thư chưa đọc
1483     destroy:
1484       destroyed: Đã xóa thư
1485   site:
1486     about:
1487       next: Tiếp
1488       copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1489       used_by_html: '%{name} cung cấp dữ liệu bản đồ cho hàng ngàn trang Web, ứng
1490         dụng di động, và thiết bị phần cứng'
1491       lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và
1492         bảo quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ
1493         ở khắp thế giới.
1494       local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1495       local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1496         người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1497         đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1498       community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1499       community_driven_html: |-
1500         Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1501         Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1502         Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc <a href='https://blog.openstreetmap.org'>Blog OpenStreetMap</a>, các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1503         <a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='https://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1504       open_data_title: Dữ liệu Mở
1505       open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng
1506         nó cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người
1507         đóng góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên
1508         dữ liệu theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết
1509         quả dưới cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1510         Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1511       legal_title: Pháp luật
1512       legal_1_html: Trang Web này và nhiều dịch vụ có liên quan được hoạt động chính
1513         thức bởi <a href='https://osmfoundation.org/?uselang=vi'>Quỹ OpenStreetMap</a>
1514         (OSMF) thay mặt cho cộng đồng. Việc sử dụng các dịch vụ do OSMF hoạt động
1515         phải tuân theo <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Terms_of_Use?uselang=vi">các
1516         Điều khoản Sử dụng</a>, <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy?uselang=vi">các
1517         Quy định Sử dụng Hợp lý</a> and our <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi">Quy
1518         định về Quyền Riêng tư</a> của chúng tôi.
1519       legal_2_html: |-
1520         Xin vui lòng <a href='https://osmfoundation.org/Contact?uselang=vi'>liên lạc với OSMF</a> nếu bạn có thắc mắc về giấy phép, bản quyền, hoặc thắc mắc khác về pháp luật.
1521         <br>
1522         OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map đều là <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy?uselang=vi">nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OSM</a>.
1523       partners_title: Nhà bảo trợ
1524     copyright:
1525       foreign:
1526         title: Thông tin về bản dịch này
1527         html: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
1528           trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1529         english_link: nguyên bản tiếng Anh
1530       native:
1531         title: Giới thiệu về trang này
1532         html: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của
1533           trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1534         native_link: bản dịch tiếng Việt
1535         mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1536       legal_babble:
1537         title_html: Bản quyền và Giấy phép
1538         intro_1_html: |-
1539           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
1540           href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
1541           Commons</a> (ODbL) bởi <a href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1542         intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
1543           phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
1544           và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
1545           các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng
1546           giấy phép. <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp
1547           lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1548         intro_3_1_html: "Tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
1549           \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1550         credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1551         credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người
1552           đóng góp vào OpenStreetMap”.
1553         credit_2_1_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
1554           Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ
1555           của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA.
1556           Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">trang
1557           bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
1558           muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt
1559           liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện
1560           không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi
1561           gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
1562           trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
1563           creativecommons.org.
1564         credit_3_1_html: "Các hình ảnh bản đồ lớp “Chuẩn” tại www.openstreetmap.org
1565           là một Tác phẩm được Sản xuất bởi Quỹ OpenStreetMap dùng dữ liệu OpenStreetMap
1566           theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở. Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh này,
1567           xin vui lòng ghi công như sau: \n“Bản đồ gốc và dữ liệu từ OpenStreetMap
1568           và Quỹ OpenStreetMap”."
1569         credit_4_html: |-
1570           Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
1571           Ví dụ:
1572         attribution_example:
1573           alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1574           title: Ví dụ ghi công
1575         more_title_html: Tìm hiểu thêm
1576         more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và
1577           cách ghi công chúng tôi tại <a href="https://osmfoundation.org/Licence">trang
1578           giấy phép Quỹ OSM</a>.
1579         more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
1580           thể cung cấp API miễn phí cho bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Quy
1581           định Sử dụng API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Quy
1582           định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Quy
1583           định Sử dụng Nominatim</a>.
1584         contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1585         contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá
1586           nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát
1587           quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
1588         contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="https://data.wien.gv.at/">Bang
1589           Viên</a> (theo <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
1590           BY</a>), <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1591           Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1592           sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1593         contributors_au_html: '<strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa
1594           trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.'
1595         contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1596           GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và
1597           StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1598         contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1599           liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập
1600           hợp dữ liệu khác theo \n<a href=\"https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1\">Giấy
1601           phép dữ liệu mở NLS</a>."
1602         contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1603           (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1604         contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND
1605           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)'
1606         contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1607           từ <a href="https://data.linz.govt.nz/">Dịch vụ Dữ liệu LINZ</a> và được
1608           phát hành theo giấy phép <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.vi">CC
1609           BY 4.0</a>.'
1610         contributors_si_html: "<strong>Slovenia</strong>: Bao gồm dữ liệu từ \n<a
1611           href=\"http://www.gu.gov.si/en/\">Cơ quan Khảo sát và Bản đồ</a> và\n<a
1612           href=\"http://www.mkgp.gov.si/en/\">Cục Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Thức
1613           ăn</a>\n(thông tin công cộng của Slovenia)."
1614         contributors_es_html: "<strong>Tây Ban Nha</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1615           từ \nViện Địa lý Quốc gia Tây Ban Nha (<a href=\"http://www.ign.es/\">IGN</a>)
1616           và\nHệ thống Bản đồ Quốc gia (<a href=\"http://www.scne.es/\">SCNE</a>)\nđược
1617           cấp phép tái sử dụng theo <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.vi\">CC
1618           BY 4.0</a>."
1619         contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1620           cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1621           lưu.'
1622         contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1623           Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–19.'
1624         contributors_footer_1_html: |-
1625           Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1626           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1627         contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1628           ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1629           chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1630         infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1631         infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1632           bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1633           các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1634         infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1635           vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1636           xin vui lòng tham khảo <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1637           trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="https://dmca.openstreetmap.org/">trang
1638           khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1639         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Nhãn hiệu
1640         trademarks_1_html: OpenStreetMap, biểu trưng kính lúp, và State of the Map
1641           đều là nhãn hiệu đăng ký của Quỹ OpenStreetMap. Nếu bạn có thắc mắc về cách
1642           sử dụng các nhãn hiệu này, xin vui lòng tham khảo <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy?uselang=vi">Quy
1643           định về nhãn hiệu</a> của chúng tôi.
1644     index:
1645       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1646       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1647       permalink: Liên kết Thường trực
1648       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1649       createnote: Thêm ghi chú
1650       license:
1651         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1652           hành theo giấy phép mở
1653       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1654         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1655     edit:
1656       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1657       not_public_description_html: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được
1658         phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1659       user_page_link: trang cá nhân
1660       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1661       flash_player_required_html: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình
1662         vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">tải
1663         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1664         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1665       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1666         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1667         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1668       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1669         tại https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1670       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1671         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1672       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1673       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1674         trong HTML.
1675     export:
1676       title: Xuất
1677       area_to_export: Vùng để Xuất
1678       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
1679       format_to_export: Định dạng Xuất
1680       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
1681       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
1682       embeddable_html: HTML để Nhúng
1683       licence: Giấy phép
1684       export_details_html: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
1685         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
1686       too_large:
1687         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
1688           một trong những nguồn bên dưới:'
1689         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
1690           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
1691           từ một dịch vụ sau:'
1692         planet:
1693           title: Quả đất OSM
1694           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
1695             thường xuyên
1696         overpass:
1697           title: Overpass API
1698           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
1699         geofabrik:
1700           title: Tải về Geofabrik
1701           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
1702             thường xuyên
1703         metro:
1704           title: Bản trích Metro
1705           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
1706         other:
1707           title: Nguồn Khác
1708           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
1709       options: Tùy chọn
1710       format: 'Định dạng:'
1711       scale: Tỷ lệ
1712       max: tối đa
1713       image_size: Hình có Kích cỡ
1714       zoom: Thu phóng
1715       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
1716       latitude: 'Vĩ độ:'
1717       longitude: 'Kinh độ:'
1718       output: Đầu ra
1719       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
1720       export_button: Xuất
1721     fixthemap:
1722       title: Báo lỗi / Sửa bản đồ
1723       how_to_help:
1724         title: Cách giúp đỡ
1725         join_the_community:
1726           title: Tham gia cộng đồng
1727           explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của
1728             chúng tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý
1729             tốt nhất là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu
1730             lấy.
1731         add_a_note:
1732           instructions_html: |-
1733             Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1734             Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1735       other_concerns:
1736         title: Vấn đề khác
1737         explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1738           hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1739           bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1740           làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1741     help:
1742       title: Trợ giúp
1743       introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1744         hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1745       welcome:
1746         url: /welcome
1747         title: Chào mừng đến OpenStreetMap
1748         description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1749       beginners_guide:
1750         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_guide
1751         title: Hướng dẫn Bắt đầu
1752         description: Hướng dẫn bắt đầu do cộng đồng biên tập.
1753       help:
1754         url: https://help.openstreetmap.org/
1755         title: Diễn đàn Trợ giúp
1756         description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp
1757           của OpenStreetMap.
1758       mailing_lists:
1759         title: Danh sách thư
1760         description: Hỏi han hoặc thảo luận về các chuyện quan trọng trên nhiều danh
1761           sách thư được sắp xếp theo chủ đề hoặc khu vực.
1762       forums:
1763         title: Diễn đàn
1764         description: Hỏi han và thảo luận trong một giao diện bảng tin.
1765       irc:
1766         title: IRC
1767         description: Trò chuyện tương tác trong nhiều ngôn ngữ về nhiều chủ đề.
1768       switch2osm:
1769         title: switch2osm
1770         description: Trợ giúp cho những công ty và tổ chức muốn đổi qua các bản đồ
1771           và dịch vụ dựa trên OpenStreetMap.
1772       welcomemat:
1773         url: https://welcome.openstreetmap.org/
1774         title: Dành cho các tổ chức
1775         description: Tổ chức của bạn có tính tương tác với OpenStreetMap? Tìm hiểu
1776           thêm trong “Thảm Trước Cửa”.
1777       wiki:
1778         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1779         title: Wiki OpenStreetMap
1780         description: Đọc tài liệu đầy đủ về OpenStreetMap trên wiki.
1781     sidebar:
1782       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1783       close: Đóng
1784     search:
1785       search: Tìm kiếm
1786       get_directions: Chỉ đường
1787       get_directions_title: Chỉ đường từ một địa điểm tới địa điểm khác
1788       from: Từ
1789       to: Đến
1790       where_am_i: Đây là đâu?
1791       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1792       submit_text: Đi
1793       reverse_directions_text: Đảo ngược
1794     key:
1795       table:
1796         entry:
1797           motorway: Đường cao tốc
1798           main_road: Đại lộ
1799           trunk: Xa lộ
1800           primary: Đường chính
1801           secondary: Đường lớn
1802           unclassified: Đường không phân loại
1803           track: Đường mòn
1804           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1805           cycleway: Đường xe đạp
1806           cycleway_national: Quốc lộ xe đạp
1807           cycleway_regional: Xa lộ xe đạp
1808           cycleway_local: Đường xe đạp địa phương
1809           footway: Đường đi bộ
1810           rail: Đường sắt
1811           subway: Đường ngầm
1812           tram:
1813           - Đường sắt nhẹ
1814           - xe điện
1815           cable:
1816           - Đường xe cáp
1817           - ghế cáp treo
1818           runway:
1819           - Đường băng
1820           - đường băng
1821           apron:
1822           - Sân đậu máy bay
1823           - nhà ga hành khách
1824           admin: Biên giới hành chính
1825           forest: Rừng trồng cây
1826           wood: Rừng
1827           golf: Sân golf
1828           park: Công viên
1829           resident: Khu vực nhà ở
1830           common:
1831           - Đất công
1832           - bãi cỏ
1833           retail: Khu vực buôn bán
1834           industrial: Khu vực công nghiệp
1835           commercial: Khu vực thương mại
1836           heathland: Vùng cây bụi
1837           lake:
1838           - Hồ
1839           - bể nước
1840           farm: Ruộng
1841           brownfield: Cánh đồng nâu
1842           cemetery: Nghĩa địa
1843           allotments: Khu vườn gia đình
1844           pitch: Sân cỏ
1845           centre: Trung tâm thể thao
1846           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1847           military: Khu vực quân sự
1848           school:
1849           - Trường học
1850           - đại học
1851           building: Kiến trúc quan trọng
1852           station: Nhà ga
1853           summit:
1854           - Đỉnh núi
1855           - đồi
1856           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1857           bridge: Đường rắn = cầu
1858           private: Đường riêng
1859           destination: Chỉ giao thông địa phương
1860           construction: Đường đang xây
1861           bicycle_shop: Tiệm xe đạp
1862           bicycle_parking: Chỗ đậu xe đạp
1863           toilets: Vệ sinh
1864     richtext_area:
1865       edit: Sửa đổi
1866       preview: Xem trước
1867     markdown_help:
1868       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="https://kramdown.gettalong.org/quickref.html">kramdown</a>
1869       headings: Đề mục
1870       heading: Đề mục
1871       subheading: Đề mục con
1872       unordered: Danh sách không đánh số
1873       ordered: Danh sách đánh số
1874       first: Khoản mục đầu tiên
1875       second: Khoản mục sau
1876       link: Liên kết
1877       text: Văn bản
1878       image: Hình ảnh
1879       alt: Văn bản thay thế
1880       url: URL
1881     welcome:
1882       title: Hoan nghênh!
1883       introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ
1884         liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản
1885         thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng
1886         góp.
1887       whats_on_the_map:
1888         title: Mục đích của Bản đồ
1889         on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1890           – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối…
1891           đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1892         off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1893           hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1894           xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản
1895           đồ trực tuyến khác.
1896       basic_terms:
1897         title: Thuật ngữ Cơ bản
1898         paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1899           vào OpenStreetMap:'
1900         editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho
1901           phép sửa đổi bản đồ.
1902         node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1903           hàng hoặc một cái cây.
1904         way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1905           dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1906         tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ
1907           tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1908       rules:
1909         title: Quy định!
1910         paragraph_1_html: "OpenStreetMap có ít quy định chính thức, nhưng chúng ta
1911           mong muốn tất cả mọi người tham gia mà cộng tác và giao thiệp với cộng đồng.
1912           Nếu bạn tính hoạt động ngoài việc sửa đổi thủ công, xin vui lòng đọc và
1913           tuân theo các hướng dẫn về việc <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines?uselang=vi'>nhập</a>
1914           và \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct?uselang=vi'>tự
1915           động sửa đổi</a>."
1916       questions:
1917         title: Có thắc mắc?
1918         paragraph_1_html: |-
1919           OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1920           <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>. Nếu bạn thuộc về một tổ chức đang lập kế hoạch về OpenStreetMap, <a href='https://welcome.openstreetmap.org/'>hãy xem phần Thảm cửa Chào mừng</a>.
1921       start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1922       add_a_note:
1923         title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1924         paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1925           tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1926         paragraph_2_html: |-
1927           Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1928           <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1929   traces:
1930     visibility:
1931       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1932       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1933         không có thứ tự)
1934       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1935       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1936         điểm có tên và thời điểm)
1937     new:
1938       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1939       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1940       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1941       help: Trợ giúp
1942       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1943     create:
1944       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1945       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1946         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1947         thư điện tử lúc khi nó xong.
1948       upload_failed: Rất tiếc, việc tải lên tuyến GPX bị thất bại. Một quản lý viên
1949         đã được thông báo. Xin vui lòng thử lại.
1950       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1951         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1952         đợi kịp.
1953     edit:
1954       cancel: Hủy bỏ
1955       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1956       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1957       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1958       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1959     update:
1960       updated: Đã cập nhật tuyến đường
1961     trace_optionals:
1962       tags: Thẻ
1963     show:
1964       title: Xem tuyến đường %{name}
1965       heading: Xem tuyến đường %{name}
1966       pending: CHƯA XỬ
1967       filename: 'Tên tập tin:'
1968       download: tải về
1969       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1970       points: 'Số nốt:'
1971       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1972       coordinates_html: '%{latitude}; %{longitude}'
1973       map: bản đồ
1974       edit: sửa đổi
1975       owner: 'Tác giả:'
1976       description: 'Miêu tả:'
1977       tags: 'Thẻ:'
1978       none: Không có
1979       edit_trace: Sửa đổi tuyến đường này
1980       delete_trace: Xóa tuyến đường này
1981       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1982       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1983       confirm_delete: Xóa tuyến đường này?
1984     trace_paging_nav:
1985       showing_page: Trang %{page}
1986       older: Tuyến đường Cũ hơn
1987       newer: Tuyến đường Mới hơn
1988     trace:
1989       pending: CHƯA XỬ
1990       count_points:
1991         one: 1 điểm
1992         other: '%{count} điểm'
1993       more: thêm
1994       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1995       view_map: Xem Bản đồ
1996       edit: sửa đổi
1997       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1998       public: CÔNG KHAI
1999       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
2000       private: RIÊNG
2001       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
2002       by: bởi
2003       in: trong
2004       map: bản đồ
2005     index:
2006       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
2007       my_traces: Tuyên đường GPS của tôi
2008       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
2009       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
2010       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
2011       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
2012         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
2013         wiki</a>.
2014       upload_trace: Tải lên tuyến đường
2015       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
2016       see_my_traces: Xem các tuyến đường của tôi
2017     destroy:
2018       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
2019     make_public:
2020       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
2021     offline_warning:
2022       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
2023     offline:
2024       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
2025       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
2026     georss:
2027       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
2028     description:
2029       description_with_count:
2030         other: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
2031       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
2032   application:
2033     permission_denied: Bạn không có quyền thực hiện tác vụ này
2034     require_cookies:
2035       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
2036         trình duyệt để tiếp tục.
2037     require_admin:
2038       not_an_admin: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
2039     setup_user_auth:
2040       blocked_zero_hour: Bạn có tin nhắn mới rất quan trọng tại trang Web OpenStreetMap.
2041         Bạn phải đọc tin nhắn này trước khi được phép lưu thêm thay đổi.
2042       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
2043         diện Web để biết chi tiết.
2044       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
2045         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
2046         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
2047   oauth:
2048     authorize:
2049       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
2050       request_access_html: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của
2051         bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình
2052         này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
2053       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
2054       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
2055       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
2056       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
2057       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
2058       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
2059       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
2060       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
2061       grant_access: Cấp phép Truy cập
2062     authorize_success:
2063       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
2064       allowed_html: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
2065       verification: Mã xác minh là %{code}.
2066     authorize_failure:
2067       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
2068       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
2069         của bạn.
2070       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
2071     revoke:
2072       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
2073     permissions:
2074       missing: Bạn chưa cấp phép cho ứng dụng sử dụng chức năng này
2075   oauth_clients:
2076     new:
2077       title: Đăng ký chương trình mới
2078     edit:
2079       title: Sửa đổi chương trình của bạn
2080     show:
2081       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
2082       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
2083       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
2084       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
2085       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
2086       authorize_url: 'Cho phép URL:'
2087       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
2088       edit: Sửa đổi Chi tiết
2089       delete: Xóa Trình khách
2090       confirm: Bạn có chắc không?
2091       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
2092     index:
2093       title: Chi tiết OAuth của Tôi
2094       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
2095       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
2096       application: Tên Chương trình
2097       issued_at: Lúc Cho phép
2098       revoke: Thu hồi!
2099       my_apps: Trình khách của Tôi
2100       no_apps_html: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu
2101         chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu
2102         OAuth được.
2103       oauth: OAuth
2104       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
2105       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
2106     form:
2107       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
2108     not_found:
2109       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
2110     create:
2111       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
2112     update:
2113       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
2114     destroy:
2115       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
2116   users:
2117     login:
2118       title: Đăng nhập
2119       heading: Đăng nhập
2120       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
2121       password: 'Mật khẩu:'
2122       openid_html: '%{logo} OpenID:'
2123       remember: Nhớ tôi
2124       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
2125       login_button: Đăng nhập
2126       register now: Mở tài khoản ngay
2127       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
2128         và mật khẩu của bạn:'
2129       with external: 'Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba:'
2130       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
2131       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
2132       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
2133       no account: Chưa có tài khoản?
2134       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
2135         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
2136         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
2137       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
2138         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
2139         để thảo luận về điều này.
2140       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
2141       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
2142       auth_providers:
2143         openid:
2144           title: Đăng nhập qua OpenID
2145           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
2146         google:
2147           title: Đăng nhập qua Google
2148           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Google
2149         facebook:
2150           title: Đăng nhập qua Facebook
2151           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Facebook
2152         windowslive:
2153           title: Đăng nhập qua Windows Live
2154           alt: Đăng nhập dùng tài khoản Windows Live
2155         github:
2156           title: Đăng nhập qua GitHub
2157           alt: Đăng nhập dùng tài khoản GitHub
2158         wikipedia:
2159           title: Đăng nhập qua Wikipedia
2160           alt: Đăng nhập qua Tài khoản Wikipedia
2161         yahoo:
2162           title: Đăng nhập qua Yahoo!
2163           alt: Đăng nhập dùng OpenID của Yahoo!
2164         wordpress:
2165           title: Đăng nhập qua WordPress
2166           alt: Đăng nhập dùng OpenID của WordPress
2167         aol:
2168           title: Đăng nhập qua AOL
2169           alt: Đăng nhập dùng OpenID của AOL
2170     logout:
2171       title: Đăng xuất
2172       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
2173       logout_button: Đăng xuất
2174     lost_password:
2175       title: Quên mất mật khẩu
2176       heading: Quên mất Mật khẩu?
2177       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
2178       new password button: Đặt lại mật khẩu
2179       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
2180         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
2181       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
2182         để bạn đặt nó lại.
2183       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
2184     reset_password:
2185       title: Đặt lại mật khẩu
2186       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
2187       reset: Đặt lại Mật khẩu
2188       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
2189       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
2190     new:
2191       title: Mở tài khoản
2192       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
2193         khoản tự động cho bạn.
2194       contact_webmaster_html: Xin hãy liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
2195         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
2196       about:
2197         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
2198         html: |-
2199           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
2200           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
2201       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
2202       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
2203       not_displayed_publicly_html: Địa chỉ thư điện tử của bạn không được hiển thị
2204         công khai (xem thêm chi tiết trong <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
2205         title="Quy định quyền riêng tư Quỹ OSM, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
2206         định quyền riêng tư</a> của chúng tôi)
2207       display name: 'Tên hiển thị:'
2208       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
2209         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
2210       external auth: 'Xác minh qua Dịch vụ Bên thứ ba:'
2211       password: 'Mật khẩu:'
2212       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
2213       use external auth: Hoặc đăng nhập qua dịch vụ bên thứ ba
2214       auth no password: Nếu xác minh qua dịch vụ bên thứ ba, bạn không cần nhập mật
2215         khẩu, nhưng một số công cụ hoặc máy chủ khác có thể vẫn yêu cầu mật khẩu.
2216       continue: Mở tài khoản
2217       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
2218       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
2219         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
2220         wiki này</a>.
2221       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
2222     terms:
2223       title: Điều khoản
2224       heading: Điều khoản
2225       heading_ct: Điều kiện đóng góp
2226       read and accept with tou: Xin vui lòng đọc thỏa thuận đóng góp và các điều khoản
2227         sử dụng, đọc xong thì đánh cả hai hộp kiểm và bấm nút Tiếp tục.
2228       contributor_terms_explain: Thỏa thuận này quy định các đóng góp do bạn đã thực
2229         hiện và sẽ thực hiện.
2230       read_ct: Tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản đóng góp bên trên
2231       tou_explain_html: Các %{tou_link} quy định cách sử dụng trang Web và các cơ
2232         sở hạ tầng khác do OSMF cung cấp. Xin vui lòng mở liên kết và đọc và chấp
2233         nhận thỏa thuận.
2234       read_tou: Tôi đã đọc và chấp nhận Điều khoản sử dụng
2235       consider_pd: Bên ngoài các điều bên trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
2236         thuộc về phạm vi công cộng
2237       consider_pd_why: đây là gì?
2238       consider_pd_why_url: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence_and_Legal_FAQ/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
2239       guidance_html: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
2240         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
2241         thức</a>'
2242       continue: Tiếp tục
2243       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
2244       decline: Từ chối
2245       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
2246         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
2247       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
2248       legale_names:
2249         france: Pháp
2250         italy: Ý
2251         rest_of_world: Các nước khác
2252     no_such_user:
2253       title: Người dùng không tồn tại
2254       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
2255       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
2256         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
2257       deleted: đã xóa
2258     show:
2259       my diary: Nhật ký của Tôi
2260       new diary entry: mục nhật ký mới
2261       my edits: Đóng góp của Tôi
2262       my traces: Tuyến đường của Tôi
2263       my notes: Ghi chú của Tôi
2264       my messages: Hộp Tin nhắn
2265       my profile: Trang của Tôi
2266       my settings: Tùy chọn
2267       my comments: Bình luận của Tôi
2268       oauth settings: thiết lập OAuth
2269       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
2270       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
2271       send message: Gửi Thư
2272       diary: Nhật ký
2273       edits: Đóng góp
2274       traces: Tuyến đường
2275       notes: Ghi chú trên Bản đồ
2276       remove as friend: Hủy Kết Bạn
2277       add as friend: Kết Bạn
2278       mapper since: 'Tham gia:'
2279       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
2280       ct undecided: Chưa quyết định
2281       ct declined: Từ chối
2282       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất (%{ago}):'
2283       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
2284       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
2285       status: 'Trạng thái:'
2286       spam score: 'Điểm số Spam:'
2287       description: Miêu tả
2288       user location: Vị trí của người dùng
2289       if_set_location_html: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những
2290         người dùng ở gần.
2291       settings_link_text: tùy chọn
2292       my friends: Bạn bè của tôi
2293       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
2294       km away: cách %{count} km
2295       m away: cách %{count} m
2296       nearby users: Người dùng khác ở gần
2297       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
2298       role:
2299         administrator: Người dùng này là quản lý viên
2300         moderator: Người dùng này là điều hành viên
2301         grant:
2302           administrator: Cấp quyền quản lý viên
2303           moderator: Cấp quyền điều hành viên
2304         revoke:
2305           administrator: Rút quyền quản lý viên
2306           moderator: Rút quyền điều hành viên
2307       block_history: Tác vụ Cấm Người Này
2308       moderator_history: Tác vụ Cấm bởi Người Này
2309       comments: Bình luận
2310       create_block: Cấm Người dùng Này
2311       activate_user: Kích hoạt Tài khoản Này
2312       deactivate_user: Vô hiệu hóa Tài khoản Này
2313       confirm_user: Xác nhận Người dùng Này
2314       hide_user: Ẩn Tài khoản Này
2315       unhide_user: Hiện Tài khoản Này
2316       delete_user: Xóa Tài khoản Này
2317       confirm: Xác nhận
2318       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
2319       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
2320       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
2321       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
2322       report: Báo cáo Người dùng này
2323     popup:
2324       your location: Vị trí của bạn
2325       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
2326       friend: Người bạn
2327     account:
2328       title: Chỉnh sửa tài khoản
2329       my settings: Tùy chọn
2330       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
2331       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
2332       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
2333       external auth: 'Xác minh Bên ngoài:'
2334       openid:
2335         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
2336         link text: đây là gì?
2337       public editing:
2338         heading: 'Sửa đổi công khai:'
2339         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
2340         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
2341         enabled link text: đây là gì?
2342         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. Tất cả các sửa đổi truớc là
2343           vô danh.
2344         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
2345       public editing note:
2346         heading: Sửa đổi công khai
2347         html: |-
2348           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
2349           <ul>
2350           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
2351           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
2352           </ul>
2353       contributor terms:
2354         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
2355         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2356         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
2357         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
2358           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
2359         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
2360           phạm vi công cộng.
2361         link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence/Contributor_Terms?uselang=vi
2362         link text: đây là gì?
2363       profile description: 'Tự giới thiệu:'
2364       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
2365       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
2366       image: 'Hình:'
2367       gravatar:
2368         gravatar: Sử dụng Gravatar
2369         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
2370         link text: đây là gì?
2371         disabled: Hình Gravatar của bạn đã bị tắt.
2372         enabled: Hình Gravatar của bạn đã bị kích hoạt.
2373       new image: Thêm hình
2374       keep image: Giữ hình hiện dùng
2375       delete image: Xóa hình hiện dùng
2376       replace image: Thay hình hiện dùng
2377       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
2378       home location: 'Vị trí Nhà:'
2379       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
2380       latitude: 'Vĩ độ:'
2381       longitude: 'Kinh độ:'
2382       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
2383         đồ?
2384       save changes button: Lưu các Thay đổi
2385       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
2386       return to profile: Trở về trang cá nhân
2387       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2388         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
2389       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
2390     confirm:
2391       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
2392       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
2393       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
2394         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
2395       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
2396       button: Xác nhận
2397       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
2398       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
2399       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2400       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
2401         nhận lần nữa.
2402     confirm_resend:
2403       success_html: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận
2404         tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư
2405         yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm %{sender} vào danh sách
2406         trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
2407       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
2408     confirm_email:
2409       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
2410       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
2411         mới.
2412       button: Xác nhận
2413       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới!
2414       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
2415       unknown_token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
2416     set_home:
2417       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
2418     go_public:
2419       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
2420         được phép sửa đổi.
2421     index:
2422       title: Người dùng
2423       heading: Người dùng
2424       showing:
2425         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
2426         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
2427       summary_html: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
2428       summary_no_ip_html: '%{name} mở ngày %{date}'
2429       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
2430       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
2431       empty: Không tìm thấy người dùng.
2432     suspended:
2433       title: Tài khoản bị Cấm
2434       heading: Tài khoản bị Cấm
2435       webmaster: chủ trang
2436       body_html: |-
2437         <p>
2438           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
2439         </p>
2440         <p>
2441           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
2442           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
2443         </p>
2444     auth_failure:
2445       connection_failed: Kết nối đến dịch vụ xác minh bị thất bại
2446       invalid_credentials: Chứng nhận xác minh không hợp lệ
2447       no_authorization_code: Không có mã cho phép
2448       unknown_signature_algorithm: Thuật toán chữ ký không rõ
2449       invalid_scope: Phạm vi không hợp lệ
2450     auth_association:
2451       heading: ID của bạn chưa được liên kết với một tài khoản OpenStreetMap.
2452       option_1: Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, xin vui lòng tạo tài khoản mới dùng
2453         biểu mẫu bên dưới.
2454       option_2: Nếu bạn đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn
2455         dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn rồi liên kết tài khoản với ID của
2456         bạn trong tùy chọn.
2457   user_role:
2458     filter:
2459       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2460       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2461       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2462       not_revoke_admin_current_user: Không thể rút quyền quản lý viên từ người dùng
2463         hiện tại.
2464     grant:
2465       title: Xác nhận cấp vai trò
2466       heading: Xác nhận cấp vai trò
2467       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2468       confirm: Xác nhận
2469       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2470         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2471     revoke:
2472       title: Xác nhận rút vai trò
2473       heading: Xác nhận rút vai trò
2474       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2475       confirm: Xác nhận
2476       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
2477         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2478   user_blocks:
2479     model:
2480       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
2481         vụ cấm.
2482       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
2483     not_found:
2484       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
2485       back: Trở về trang đầu
2486     new:
2487       title: Cấm %{name}
2488       heading_html: Cấm %{name}
2489       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
2490         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
2491         thể không rành.
2492       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2493       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2494       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2495         gian hợp lý.
2496       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2497       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2498     edit:
2499       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2500       heading_html: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2501       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2502         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2503         có thể không rành.
2504       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2505         giờ.
2506       show: Xem tác vụ cấm này
2507       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2508       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2509     filter:
2510       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2511       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2512         xuống.
2513     create:
2514       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2515         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2516       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2517         cấm họ.
2518       flash: Cấm người dùng %{name}.
2519     update:
2520       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2521         sửa đổi nó.
2522       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2523     index:
2524       title: Người dùng bị cấm
2525       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2526       empty: Chưa ai bị cấm.
2527     revoke:
2528       title: Bỏ cấm %{block_on}
2529       heading_html: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2530       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2531       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn %{time} nên không bỏ được.
2532       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2533       revoke: Bỏ cấm!
2534       flash: Đã bỏ cấm.
2535     helper:
2536       time_future_html: Hết hạn %{time}.
2537       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2538       time_future_and_until_login_html: Kết thúc %{time} nữa sau khi người dùng đăng
2539         nhập.
2540       time_past_html: Đã hết hạn %{time}.
2541       block_duration:
2542         hours: '%{count} giờ'
2543         days:
2544           one: 1 ngày
2545           other: '%{count} ngày'
2546         weeks:
2547           one: 1 tuần
2548           other: '%{count} tuần'
2549         months:
2550           one: 1 tháng
2551           other: '%{count} tháng'
2552         years:
2553           one: 1 năm
2554           other: '%{count} năm'
2555     blocks_on:
2556       title: Các tác vụ cấm %{name}
2557       heading_html: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2558       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2559     blocks_by:
2560       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2561       heading_html: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2562       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2563     show:
2564       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2565       heading_html: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2566       created: Tạo
2567       status: Trạng thái
2568       show: Hiện
2569       edit: Sửa đổi
2570       revoke: Bỏ cấm!
2571       confirm: Bạn có chắc không?
2572       reason: 'Lý do cấm:'
2573       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2574       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2575       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2576     block:
2577       not_revoked: (không bị hủy)
2578       show: Hiện
2579       edit: Sửa đổi
2580       revoke: Bỏ cấm!
2581     blocks:
2582       display_name: Người bị cấm
2583       creator_name: Người cấm
2584       reason: Lý do cấm
2585       status: Trạng thái
2586       revoker_name: Người bỏ cấm
2587       showing_page: Trang %{page}
2588       next: Sau »
2589       previous: « Trước
2590   notes:
2591     index:
2592       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2593       heading: Ghi chú của %{user}
2594       subheading_html: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2595       id: Mã số
2596       creator: Người tạo
2597       description: Miêu tả
2598       created_at: Lúc tạo
2599       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2600   javascripts:
2601     close: Đóng
2602     share:
2603       title: Chia sẻ
2604       cancel: Hủy bỏ
2605       image: Hình ảnh
2606       link: Liên kết hoặc HTML
2607       long_link: Liên kết
2608       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2609       geo_uri: URI geo
2610       embed: HTML
2611       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2612       format: 'Định dạng:'
2613       scale: 'Tỷ lệ:'
2614       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2615       download: Tải về
2616       short_url: URL Ngắn gọn
2617       include_marker: Ghim trên bản đồ
2618       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2619       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2620       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2621       only_standard_layer: Chỉ có thể xuất lớp chuẩn ra hình ảnh
2622     embed:
2623       report_problem: Báo vấn đề
2624     key:
2625       title: Chú giải Bản đồ
2626       tooltip: Chú giải Bản đồ
2627       tooltip_disabled: Bảng Chú giải không có sẵn cho lớp này
2628     map:
2629       zoom:
2630         in: Phóng to
2631         out: Thu nhỏ
2632       locate:
2633         title: Bay tới Vị trí của Tôi
2634         metersPopup:
2635           one: Bạn đang cách địa điểm này trong vòng 1 mét
2636           other: Bạn đang cách địa điểm này trong vòng %{count} mét
2637         feetPopup:
2638           one: Bạn đang cách địa điểm này trong vòng 1 foot
2639           other: Bạn đang cách địa điểm này trong vòng %{count} foot
2640       base:
2641         standard: Chuẩn
2642         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2643         transport_map: Bản đồ Giao thông
2644         hot: Nhân đạo
2645         opnvkarte: Thẻ giao thông công cộng
2646       layers:
2647         header: Lớp Bản đồ
2648         notes: Ghi chú Bản đồ
2649         data: Dữ liệu Bản đồ
2650         gps: Tuyến đường GPS Công khai
2651         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2652         title: Lớp
2653       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2654       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2655       terms: <a href='%{terms_url}' target='_blank'>Điều khoản trang Web và API</a>
2656       thunderforest: Các hình ảnh bản đồ do <a href='%{thunderforest_url}' target='_blank'>Andy
2657         Allan</a> cung cấp
2658       opnvkarte: Mảnh bản đồ do <a href='%{memomaps_url}' target='_blank'>MeMoMaps</a>
2659         cung cấp
2660       hotosm: Kiểu hình ảnh bản đồ do <a href='%{hotosm_url}' target='_blank'>Tổ chức
2661         Nhân đạo OpenStreetMap</a> do <a href='%{osmfrance_url}' target='_blank'>OpenStreetMap
2662         Pháp</a> phục vụ
2663     site:
2664       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2665       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2666       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2667       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2668       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2669       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2670       queryfeature_tooltip: Thăm dò yếu tố
2671       queryfeature_disabled_tooltip: Phóng to để thăm dò yếu tố
2672     changesets:
2673       show:
2674         comment: Bình luận
2675         subscribe: Theo dõi
2676         unsubscribe: Không theo dõi
2677         hide_comment: ẩn
2678         unhide_comment: bỏ ẩn
2679     notes:
2680       new:
2681         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2682           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2683           thích vấn đề.
2684         advice: Ghi chú của bạn được hiển thị công khai và có thể được sử dụng để
2685           cập nhật bản đồ. Xin đừng ghi thông tin cá nhân hoặc thông tin lấy từ bản
2686           đồ hay danh bạ có bản quyền.
2687         add: Thêm Ghi chú
2688       show:
2689         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2690           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2691         hide: Ẩn
2692         resolve: Giải quyết
2693         reactivate: Mở lại
2694         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2695         comment: Bình luận
2696     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2697       chuột vào đây.
2698     directions:
2699       ascend: Lên
2700       engines:
2701         fossgis_osrm_bike: Xe đạp (OSRM)
2702         fossgis_osrm_car: Xe hơi (OSRM)
2703         fossgis_osrm_foot: Đi bộ (OSRM)
2704         graphhopper_bicycle: Xe đạp (GraphHopper)
2705         graphhopper_car: Xe hơi (GraphHopper)
2706         graphhopper_foot: Đi bộ (GraphHopper)
2707       descend: Xuống
2708       directions: Chỉ đường
2709       distance: Tầm xa
2710       errors:
2711         no_route: Không tìm thấy tuyến đường giữa hai địa điểm này.
2712         no_place: Rất tiếc, không tìm thấy “%{place}”.
2713       instructions:
2714         continue_without_exit: Chạy tiếp trên %{name}
2715         slight_right_without_exit: Nghiêng về bên phải vào %{name}
2716         offramp_right: Đi đường nhánh bên phải
2717         offramp_right_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên phải
2718         offramp_right_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào %{name}
2719         offramp_right_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải về %{directions}
2720         offramp_right_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên phải vào
2721           %{name} về %{directions}
2722         offramp_right_with_name: Đi đường nhánh bên phải vào %{name}
2723         offramp_right_with_directions: Đi đường nhánh bên phải về %{directions}
2724         offramp_right_with_name_directions: Đi đường nhánh bên phải vào %{name} về
2725           %{directions}
2726         onramp_right_without_exit: Quẹo phải vào lối bên phải vào %{name}
2727         onramp_right_with_directions: Quẹo phải vào đường nhánh về %{directions}
2728         onramp_right_with_name_directions: Quẹo phải vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2729         onramp_right_without_directions: Quẹo phải vào đường nhánh
2730         onramp_right: Quẹo phải vào đường nhánh
2731         endofroad_right_without_exit: Tới cuối đường quẹo phải vào %{name}
2732         merge_right_without_exit: Nhập sang phải vào %{name}
2733         fork_right_without_exit: Tới ngã ba quẹo phải vào %{name}
2734         turn_right_without_exit: Quẹo phải vào %{name}
2735         sharp_right_without_exit: Quẹo gắt bên phải vào %{name}
2736         uturn_without_exit: Quay trở lại vào %{name}
2737         sharp_left_without_exit: Quẹo gắt bên trái vào %{name}
2738         turn_left_without_exit: Quẹo trái vào %{name}
2739         offramp_left: Đi đường nhánh bên trái
2740         offramp_left_with_exit: Đi theo lối ra %{exit} bên trái
2741         offramp_left_with_exit_name: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào %{name}
2742         offramp_left_with_exit_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái về %{directions}
2743         offramp_left_with_exit_name_directions: Đi theo lối ra %{exit} bên trái vào
2744           %{name} về %{directions}
2745         offramp_left_with_name: Đi đường nhánh bên trái vào %{name}
2746         offramp_left_with_directions: Đi đường nhánh bên trái về %{directions}
2747         offramp_left_with_name_directions: Đi đường nhánh bên trái vào %{name} về
2748           %{directions}
2749         onramp_left_without_exit: Quẹo phải vào lối bên trái vào %{name}
2750         onramp_left_with_directions: Quẹo trái vào đường nhánh về %{directions}
2751         onramp_left_with_name_directions: Quẹo trái vào đường nhánh %{name} về %{directions}
2752         onramp_left_without_directions: Quẹo trái vào đường nhánh
2753         onramp_left: Quẹo trái vào đường nhánh
2754         endofroad_left_without_exit: Tới cuối đường quẹo trái vào %{name}
2755         merge_left_without_exit: Nhập sang trái vào %{name}
2756         fork_left_without_exit: Tới ngã ba quẹo trái vào %{name}
2757         slight_left_without_exit: Nghiêng về bên trái vào %{name}
2758         via_point_without_exit: (địa điểm trên đường)
2759         follow_without_exit: Chạy theo %{name}
2760         roundabout_without_exit: Tại bùng binh, đi ra %{name}
2761         leave_roundabout_without_exit: Đi ra khỏi bùng binh – %{name}
2762         stay_roundabout_without_exit: Chạy tiếp xung quanh bùng binh – %{name}
2763         start_without_exit: Bắt đầu đi theo %{name}
2764         destination_without_exit: Tới nơi
2765         against_oneway_without_exit: Chạy ngược chiều trên %{name}
2766         end_oneway_without_exit: Kết thúc khúc một chiều trên %{name}
2767         roundabout_with_exit: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức %{name}
2768         roundabout_with_exit_ordinal: Tại bùng binh, đi ra tại đường thứ %{exit} tức
2769           %{name}
2770         exit_roundabout: Đi ra tại đường %{name}
2771         unnamed: không tên
2772         courtesy: Chỉ đường do %{link} cung cấp
2773         exit_counts:
2774           first: nhất
2775           second: "2"
2776           third: "3"
2777           fourth: "4"
2778           fifth: "5"
2779           sixth: "6"
2780           seventh: "7"
2781           eighth: "8"
2782           ninth: "9"
2783           tenth: "10"
2784       time: Thời gian
2785     query:
2786       node: Nốt
2787       way: Lối
2788       relation: Quan hệ
2789       nothing_found: Không tìm thấy yếu tố nào
2790       error: 'Lỗi khi kết nối với %{server}: %{error}'
2791       timeout: Hết thời gian kết nối với %{server}
2792     context:
2793       directions_from: Chỉ đường từ đây
2794       directions_to: Chỉ đường tới đây
2795       add_note: Thêm ghi chú tại đây
2796       show_address: Xem địa chỉ
2797       query_features: Thăm dò yếu tố
2798       centre_map: Tập trung bản đồ tại đây
2799   redactions:
2800     edit:
2801       description: Miêu tả
2802       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2803       title: Sửa đổi dãy ẩn
2804     index:
2805       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2806       heading: Danh sách dãy ẩn
2807       title: Danh sách dãy ẩn
2808     new:
2809       description: Miêu tả
2810       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2811       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2812     show:
2813       description: 'Miêu tả:'
2814       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2815       title: Đang xem dãy ẩn
2816       user: 'Người ẩn:'
2817       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2818       destroy: Xóa dãy ẩn này
2819       confirm: Bạn có chắc không?
2820     create:
2821       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2822     update:
2823       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2824     destroy:
2825       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2826         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2827       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2828       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2829   validations:
2830     leading_whitespace: có khoảng cách thừa đằng trước
2831     trailing_whitespace: có khoảng cách thừa đằng sau
2832     invalid_characters: chứa ký tự không hợp lệ
2833     url_characters: chứa ký tự URL đặc biệt (%{characters})
2834 ...