Update to rails 6.0.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / mk.json
1 {
2     "mk": {
3         "icons": {
4             "download": "преземи",
5             "information": "инфо",
6             "remove": "отстрани",
7             "undo": "откажи",
8             "zoom_to": "приближете кон",
9             "copy": "копирај",
10             "open_wikidata": "отвори на wikidata.org",
11             "favorite": "омилено"
12         },
13         "toolbar": {
14             "inspect": "Преглед",
15             "undo_redo": "Поврати / Повтори",
16             "recent": "Скорешно",
17             "favorites": "Омилено",
18             "add_feature": "Додај елемент"
19         },
20         "modes": {
21             "add_feature": {
22                 "title": "Додај елемент",
23                 "description": "Пребарајте елементи за додавање на картата.",
24                 "key": "Јазиче",
25                 "result": "{count} исходна ставка",
26                 "results": "{count} исходни ставки"
27             },
28             "add_area": {
29                 "title": "Подрачје",
30                 "description": "Додајте паркови, градби, езера и други подрачја на картата.",
31                 "tail": "Стиснете на картата за да почнете да цртате подрачје, како на пр. парк, езеро или градба.",
32                 "filter_tooltip": "подрачја"
33             },
34             "add_line": {
35                 "title": "Линија",
36                 "description": "Додајте автопати, улици, пешачки патеки, канали и други линии на картата.",
37                 "tail": "Стиснете на картата за да почнете со цртање на пат, патека или патен правец.",
38                 "filter_tooltip": "линии"
39             },
40             "add_point": {
41                 "title": "Точка",
42                 "description": "Додајте ресторани, споменици, поштенски сандачиња и други точки на картата.",
43                 "tail": "Стиснете на картата за да додадете точка.",
44                 "filter_tooltip": "точки"
45             },
46             "add_note": {
47                 "title": "Белешка",
48                 "label": "Додај белешка",
49                 "description": "Забележавте некој проблем? Соопштете им го на другите картографи.",
50                 "tail": "Стиснете на картата за да додадете патека.",
51                 "key": "N"
52             },
53             "add_preset": {
54                 "title": "Додај {feature}",
55                 "point": {
56                     "title": "Додај {feature} како точка"
57                 },
58                 "line": {
59                     "title": "Додај {feature} како линија"
60                 },
61                 "area": {
62                     "title": "Додај {feature} како подрачје"
63                 },
64                 "building": {
65                     "title": "Додај {feature} како градба"
66                 }
67             },
68             "browse": {
69                 "title": "Прелистај",
70                 "description": "Поместете и приближете ја картата."
71             },
72             "draw_area": {
73                 "tail": "Стиснете за да му додадете јазли на подрачјето. Стиснете на првиот јазол за да го довршите подрачјето."
74             },
75             "draw_line": {
76                 "tail": "Стиснете за да додадете повеќе јазли на линијата. Стиснете на други линии за се надоврзете на нив, а двоен стисок за да завршите линија."
77             },
78             "drag_node": {
79                 "connected_to_hidden": "Ова не може да се уредува бидејќи е поврзано со скриен елемент."
80             }
81         },
82         "operations": {
83             "add": {
84                 "annotation": {
85                     "point": "Додадена точка.",
86                     "vertex": "Додаден јазол на пат.",
87                     "relation": "Додаден однос.",
88                     "note": "Додадена белешка."
89                 }
90             },
91             "start": {
92                 "annotation": {
93                     "line": "Започната линија.",
94                     "area": "Започнато подрачје."
95                 }
96             },
97             "continue": {
98                 "key": "A",
99                 "title": "Продолжи",
100                 "description": "Продолжете ја линијава.",
101                 "not_eligible": "Тука не може да се продолжуваат линии.",
102                 "multiple": "Тука може да се продолжат неколку линии. За да изберете која, стиснете на Shift, па стиснете на линијата, за да ја одберете.",
103                 "annotation": {
104                     "line": "Продолжена линија.",
105                     "area": "Продолжено подрачје."
106                 }
107             },
108             "cancel_draw": {
109                 "annotation": "Откажано исцртување."
110             },
111             "change_role": {
112                 "annotation": "Изменета улогата на член на однос."
113             },
114             "change_tags": {
115                 "annotation": "Изменети ознаки."
116             },
117             "circularize": {
118                 "title": "Направи кружно",
119                 "description": {
120                     "line": "Направете ја линијава кружна.",
121                     "area": "Направете го подрачјево кружно."
122                 },
123                 "key": "O",
124                 "annotation": {
125                     "line": "Направена линија кружна.",
126                     "area": "Направено подрачје кружно."
127                 },
128                 "not_closed": "Не може да се направи кружно бидејќи не е јамка.",
129                 "too_large": "Не може да се направи кружно бидејќи не е наполно видливо.",
130                 "connected_to_hidden": "Не може да се направи кружно бидејќи обликот е поврзан со скриен елемент.",
131                 "not_downloaded": "Не може да се направи кружно бидејќи не е наполно преземено."
132             },
133             "orthogonalize": {
134                 "title": "Исправи агли",
135                 "description": {
136                     "vertex": "Исправи го аголов.",
137                     "line": "Исправи ги аглите на линијава.",
138                     "area": "Исправи ги аглите на подрачјево."
139                 },
140                 "key": "Q",
141                 "annotation": {
142                     "vertex": "Исправен еден агол.",
143                     "line": "Исправени аглите на линија.",
144                     "area": "Исправени аглите на подрачје."
145                 },
146                 "end_vertex": "Овој агол не може да се исправи бидејќи е завршен јазол.",
147                 "square_enough": "Ова не може да се направи поправоаголно отколку што е.",
148                 "not_squarish": "Не може да се исправат аглите бидејќи обликот не е квадратест.",
149                 "too_large": "Не може да се исправат аглите бидејќи не е наполно видливо.",
150                 "connected_to_hidden": "Не може да се исправат аглите бидејќи обликот е поврзан со скриен елемент.",
151                 "not_downloaded": "Не може да се направи квадратно бидејќи не е наполно преземено."
152             },
153             "straighten": {
154                 "title": "Исправи",
155                 "description": {
156                     "points": "Исправи ги точкиве,",
157                     "line": "Исправи ја линијава."
158                 },
159                 "key": "S",
160                 "annotation": {
161                     "points": "Исправи неколку точки.",
162                     "line": "Исправена линија."
163                 },
164                 "too_bendy": "Не може да се исправи бидејќи линијата е премногу свиткана.",
165                 "connected_to_hidden": "Не може да се исправи бидејќи е поврзано со скриен елемент.",
166                 "not_downloaded": "Не може да се исправи бидејќи не е наполно преземена."
167             },
168             "delete": {
169                 "title": "Избриши",
170                 "description": {
171                     "single": "Трајно избриши го елементов.",
172                     "multiple": "Трајно избриши го елементов."
173                 },
174                 "annotation": {
175                     "point": "Избришана точка.",
176                     "vertex": "Избришан јазол на пат.",
177                     "line": "Избришана линија.",
178                     "area": "Избришано подрачје.",
179                     "relation": "Избришан однос.",
180                     "multiple": "Избришани {n} елементи."
181                 },
182                 "too_large": {
183                     "single": "Овој елемент не може да се избрише бидејќи не е наполно видлив.",
184                     "multiple": "Овој елементи не можат да се избришат бидејќи не се наполно видливи."
185                 },
186                 "incomplete_relation": {
187                     "single": "Овој елемент не може да се избрише бидејќи не е наполно преземен.",
188                     "multiple": "Овие елементи не можат да се избришат бидејќи не се наполно видливи."
189                 },
190                 "part_of_relation": {
191                     "single": "Овие елементи не можат да се избришат бидејќи се дел од поголем однос. Ќе мора најпрвин да ги отстраните од односот.",
192                     "multiple": "Овие елементи не можат да се избришат бидејќи се дел од поголеми односи. Ќе мора најпрвин да ги отстраните од односите."
193                 },
194                 "connected_to_hidden": {
195                     "single": "Овој елемент не може да се избрише бидејќи е поврзан со скриен елемент.",
196                     "multiple": "Овие елементи не можат да се избришат бидејќи некои од нив се поврзани со скриени елементи."
197                 },
198                 "not_downloaded": {
199                     "single": "Овој елемент не може да се избрише бидејќи не е наполно преземен.",
200                     "multiple": "Овие елементи не можат да се избрише бидејќи не се наполно преземени."
201                 },
202                 "has_wikidata_tag": {
203                     "single": "Овој елемент не може да се збрише бидејќи има ознака за Википодатоците.",
204                     "multiple": "Овие елементи не можат да се избришат бидејќи некои од нив имаат ознаки за Википодатоците."
205                 }
206             },
207             "downgrade": {
208                 "title": "Снижи",
209                 "description": {
210                     "building_address": "Отстрани ги сите ознаки што не се адреси и не се градби.",
211                     "building": "Отстрани ги сите ознаки што не се градби.",
212                     "address": "Отстрани ги сите ознаки што не се адреси."
213                 },
214                 "annotation": {
215                     "building": {
216                         "single": "Снижен елемент во проста градба.",
217                         "multiple": "Снижени {n} елементи на прости градби."
218                     },
219                     "address": {
220                         "single": "Снижен елемент на адреса.",
221                         "multiple": "Снижени {n} елементи на адреси."
222                     },
223                     "multiple": "Снижени {n} елементи."
224                 },
225                 "has_wikidata_tag": {
226                     "single": "Овој елемент не може да се снижи бидејќи има ознака за Википодатоци.",
227                     "multiple": "Овие елементи не може да се снижат бидејќи имаат ознаки за Википодатоци."
228                 }
229             },
230             "add_member": {
231                 "annotation": "Додаден член во однос."
232             },
233             "delete_member": {
234                 "annotation": "Отстранет член од однос."
235             },
236             "reorder_members": {
237                 "annotation": "Прередени членовите на односот."
238             },
239             "connect": {
240                 "annotation": {
241                     "from_vertex": {
242                         "to_point": "Поврзан пат со точка.",
243                         "to_vertex": "Поврзан еден пат со друг.",
244                         "to_line": "Поврзан пат со линија.",
245                         "to_area": "Поврзан пат со подрачје.",
246                         "to_adjacent_vertex": "Соседни точки споени во пат.",
247                         "to_sibling_vertex": "Пат споен во самиот себе."
248                     },
249                     "from_point": {
250                         "to_point": "Споена една точка во друга.",
251                         "to_vertex": "Споена точка со точка на пат.",
252                         "to_line": "Преместена точка на линија.",
253                         "to_area": "Преместена точка во подрачје."
254                     }
255                 },
256                 "relation": "Овие елементи не можат да се поврзат бидејќи имаат спротиставени односни улоги.",
257                 "restriction": "Овие елементи не можат да се поврзат бидејќи ќе го расипат односот „{relation}“ relation."
258             },
259             "disconnect": {
260                 "title": "Оддели",
261                 "description": "Одделете ги линииве/подрачјава.",
262                 "line": {
263                     "description": "Оддели ја линијава од други елементи."
264                 },
265                 "area": {
266                     "description": "Оддели го подрачјево од други елементи."
267                 },
268                 "key": "D",
269                 "annotation": "Одделени линии/подрачја.",
270                 "too_large": {
271                     "single": "Не може да се оддели бидејќи не е наполно видливо."
272                 },
273                 "not_connected": "Нема доволно линии/подрачја за одделување.",
274                 "not_downloaded": "Не може да се одврзе бидејќи не е наполно преземено.",
275                 "connected_to_hidden": "Не може да се оддели бидејќи е поврзано со скриен елемент.",
276                 "relation": "Не може да се оддели бидејќи поврзува членови на однос."
277             },
278             "merge": {
279                 "title": "Спој",
280                 "description": "Спојте ги елементиве.",
281                 "key": "C",
282                 "annotation": "Споени {n} елементи.",
283                 "not_eligible": "Овие елементи не можат да се спојат.",
284                 "not_adjacent": "Овие елементи не можат да се спојат бидејќи нивните крајни точки не се поврзани.",
285                 "restriction": "Овие елементи не можат да се спојат бидејќи ќе го расипат односот „{relation}“ relation.",
286                 "relation": "Овие елементи не можат да се поврзат бидејќи имаат спротиставени односни улоги.",
287                 "incomplete_relation": "Овие елементи не можат да се спојат бидејќи барем еден од нив не е наполно преземен.",
288                 "conflicting_tags": "Овие елементи не можат да се спојат бидејќи некои од нивните ознаки имаат спротиставени вредности.",
289                 "paths_intersect": "Овие елементи не можат да се спојат бидејќи  исходната патека ќе се пресекува самата со себе."
290             },
291             "move": {
292                 "title": "Премести",
293                 "description": {
294                     "single": "Премести го елементов на друго место.",
295                     "multiple": "Премести ги елементиве на друго место."
296                 },
297                 "key": "M",
298                 "annotation": {
299                     "point": "Преместена точка.",
300                     "vertex": "Преместен јазол во пат.",
301                     "line": "Преместена линија.",
302                     "area": "Преместено подрачје.",
303                     "multiple": "Преместени повеќе елементи."
304                 },
305                 "incomplete_relation": {
306                     "single": "Овој елемент не може да се премести бидејќи не е наполно преземен.",
307                     "multiple": "Овие елементи не можат да се преместат бидејќи не се наполно преземени."
308                 },
309                 "too_large": {
310                     "single": "Овој елемент не може да се премести бидејќи не е наполно видлив.",
311                     "multiple": "Овие елементи не можат да се преместат бидејќи не се наполно видливи."
312                 },
313                 "connected_to_hidden": {
314                     "single": "Овој елемент не може да се премести бидејќи е поврзан со скриен елемент.",
315                     "multiple": "Овие елементи не можат да се преместат бидејќи се поврзани со скриени елементи."
316                 },
317                 "not_downloaded": {
318                     "single": "Не може да се премести бидејќи не е наполно преземено.",
319                     "multiple": "Не можат да се преместат бидејќи не се наполно преземени."
320                 }
321             },
322             "reflect": {
323                 "title": {
324                     "long": "Пресликај по долгата",
325                     "short": "Пресликај по кратката"
326                 },
327                 "description": {
328                     "long": {
329                         "single": "Пресликајте го елементов по долгата оска.",
330                         "multiple": "Пресликајте ги елементиве по долгите оски."
331                     },
332                     "short": {
333                         "single": "Пресликајте го елементов по кратката оска.",
334                         "multiple": "Пресликајте ги елементиве по кратките оски."
335                     }
336                 },
337                 "key": {
338                     "long": "T",
339                     "short": "Y"
340                 },
341                 "annotation": {
342                     "long": {
343                         "single": "Пресликан елемент по неговата долга оска.",
344                         "multiple": "Пресликани повеќе елементи по нивните долги оски."
345                     },
346                     "short": {
347                         "single": "Пресликан елемент по неговата кратка оска.",
348                         "multiple": "Пресликани повеќе елементи по нивните кратки оски."
349                     }
350                 },
351                 "incomplete_relation": {
352                     "single": "Овој елемент не може да се преслика бидејќи не е наполно преземен.",
353                     "multiple": "Овие елементи не можат да се пресликаат бидејќи не се наполно преземени."
354                 },
355                 "too_large": {
356                     "single": "Овој елемент не може да се преслика бидејќи не е наполно видлив.",
357                     "multiple": "Овие елементи не можат да се пресликаат бидејќи не се наполно видливи."
358                 },
359                 "connected_to_hidden": {
360                     "single": "Овој елемент не може да се преслика бидејќи не е поврзан со скриен елемент.",
361                     "multiple": "Овие елементи не можат да се пресликаат бидејќи се поврзани со скриени елементи."
362                 },
363                 "not_downloaded": {
364                     "single": "Не може да се одрази бидејќи не е наполно преземено.",
365                     "multiple": "Не можат да се одразат бидејќи не се наполно преземени."
366                 }
367             },
368             "rotate": {
369                 "title": "Сврти",
370                 "description": {
371                     "single": "Сврти го елементов околу неговото средиште",
372                     "multiple": "Сврти ги елементиве околку нивото средиште."
373                 },
374                 "key": "R",
375                 "annotation": {
376                     "line": "Свртена линија.",
377                     "area": "Свртено подрачје.",
378                     "multiple": "Свртени повеќе елементи."
379                 },
380                 "incomplete_relation": {
381                     "single": "Овој елемент не може да се сврти бидејќи не е наполно преземен.",
382                     "multiple": "Овие елементи не можат да се свртат бидејќи не се наполно преземени."
383                 },
384                 "too_large": {
385                     "single": "Овој елемент не може да се сврти бидејќи не е наполно видлив.",
386                     "multiple": "Овие елементи не можат да се свртат бидејќи не се наполно преземени."
387                 },
388                 "connected_to_hidden": {
389                     "single": "Овој елемент не може да се сврти бидејќи е поврзан со скриен елемент.",
390                     "multiple": "Овие елементи не можат да се свртат бидејќи се поврзани со скриени елементи."
391                 },
392                 "not_downloaded": {
393                     "single": "Не може да се сврти бидејќи не е наполно преземено.",
394                     "multiple": "Не можат да се свртат бидејќи не се наполно преземени."
395                 }
396             },
397             "reverse": {
398                 "title": "Преврти",
399                 "description": {
400                     "point": "Преврти ја насоката на точкава.",
401                     "points": "Преврти ја насоката на точкиве.",
402                     "line": "Преврти насока на линијата.",
403                     "lines": "Преврти насока на линиите.",
404                     "features": "Преврти насока на елементиве."
405                 },
406                 "key": "V",
407                 "annotation": {
408                     "point": "Превртена точка.",
409                     "points": "Превртени повеќе точки.",
410                     "line": "Превртена линија.",
411                     "lines": "Превртени повеќе линии.",
412                     "features": "Превртени повеќе елементи."
413                 }
414             },
415             "split": {
416                 "title": "Расцепи",
417                 "description": {
418                     "line": "Расцепете ја линијава во овој јазол на два дела.",
419                     "area": "Расцепете ја границата на подрачјево на два дела.",
420                     "multiple": "Расцепете ги линиите/границите на подрачјето во овој јазол на два дела."
421                 },
422                 "key": "X",
423                 "annotation": {
424                     "line": "Расцепена линија.",
425                     "area": "Расцепена граница на подрачје.",
426                     "multiple": "Расцепени {n} линии/граници на подрачја."
427                 },
428                 "not_eligible": "Линиите не можат да се расцепат во нивните почетоци или завршетоци.",
429                 "multiple_ways": "Тука има премногу јазли за да може да се раздвојат.",
430                 "connected_to_hidden": "Ова не може да се расцепи бидејќи е поврзано со скриен елемент."
431             },
432             "restriction": {
433                 "annotation": {
434                     "create": "Додадена забрана за вртење",
435                     "delete": "Избришана забрана за вртење"
436                 }
437             },
438             "extract": {
439                 "title": "Извади",
440                 "key": "ИГД",
441                 "description": {
442                     "vertex": {
443                         "single": "Извади ја точкава од нејзините матички линии/подрачја."
444                     },
445                     "area": {
446                         "single": "Извади точка од подрачјево."
447                     }
448                 },
449                 "annotation": {
450                     "single": "Изведена точка."
451                 },
452                 "too_large": {
453                     "area": {
454                         "single": "Не може да се извади точката од ова подрачје бидејќи не е наполно видлива."
455                     }
456                 },
457                 "restriction": {
458                     "vertex": {
459                         "single": "Оваа точка не може да се извади бидејќи со тоа ќе се расипе односот „{relation}“."
460                     }
461                 },
462                 "connected_to_hidden": {
463                     "vertex": {
464                         "single": "Оваа точка не може да се извади бидејќи е поврзана со скриен елемент."
465                     }
466                 }
467             }
468         },
469         "restriction": {
470             "controls": {
471                 "distance": "Растојание",
472                 "distance_up_to": "До {distance}",
473                 "via": "Преку",
474                 "via_node_only": "Само јазол",
475                 "via_up_to_one": "До 1 насока",
476                 "via_up_to_two": "До 2 насоки"
477             },
478             "help": {
479                 "indirect": "(посредно)",
480                 "turn": {
481                     "no_left_turn": "ЗАБРАНЕТО вртење лево {indirect}",
482                     "no_right_turn": "ЗАБРАНЕТО вртење десно {indirect}",
483                     "no_u_turn": "ЗАБРАНЕТО полукружно свртување {indirect}",
484                     "no_straight_on": "ЗАБРАНЕТО одење право {indirect}",
485                     "only_left_turn": "САМО вртење лево {indirect}",
486                     "only_right_turn": "САМО вртење десно {indirect}",
487                     "only_u_turn": "САМО полукружно свртување {indirect}",
488                     "only_straight_on": "САМО одење право {indirect}",
489                     "allowed_left_turn": "Дозволено вртење лево {indirect}",
490                     "allowed_right_turn": "Дозволено вртење десно {indirect}",
491                     "allowed_u_turn": "Дозволено полукружно свртување {indirect}",
492                     "allowed_straight_on": "Дозволено одење право {indirect}"
493                 },
494                 "from": "ОД",
495                 "via": "ПРЕКУ",
496                 "to": "ДО",
497                 "from_name": "{from} {fromName}",
498                 "from_name_to_name": "{from} {fromName} {to} {toName}",
499                 "via_names": "{via} {viaNames}",
500                 "select_from": "Стиснете за да изберете отсечка {from}",
501                 "select_from_name": "Стиснете за да изберете {from} {fromName}",
502                 "toggle": "Стиснете за „{turn}“"
503             }
504         },
505         "undo": {
506             "tooltip": "Отповикај: {action}",
507             "nothing": "Нема што да се отповика."
508         },
509         "redo": {
510             "tooltip": "Поврати: {action}",
511             "nothing": "Нема што да се поврати."
512         },
513         "tooltip_keyhint": "Кратенка:",
514         "browser_notice": "Уредников е поддржан во Firefox, Chrome, Safari, Opera и Internet Explorer 11 или понова верзија. Надградете го прелистувачот или користете го Potlatch 2 за уредување на картата.",
515         "translate": {
516             "translate": "Преведи",
517             "localized_translation_label": "Повеќејазично име",
518             "localized_translation_language": "Изберете јазик",
519             "localized_translation_name": "Име",
520             "language_and_code": "{language} ({code})"
521         },
522         "zoom_in_edit": "Приближете за да уредувате",
523         "login": "Најава",
524         "logout": "Одјава",
525         "loading_auth": "Се поврзувам со OpenStreetMap...",
526         "report_a_bug": "Пријави грешка",
527         "help_translate": "Помогнете со преводот",
528         "sidebar": {
529             "key": "`",
530             "tooltip": "Дај/тргни го страничникот."
531         },
532         "feature_info": {
533             "hidden_warning": "{count} скриени елементи",
534             "hidden_details": "Овие елементи се тековно скриени: {details}"
535         },
536         "status": {
537             "error": "Не можам да се поврзам со извршникот.",
538             "offline": "Извршникот не е на линија. Пробајте да уредувате подоцна.",
539             "readonly": "Извршникот не може да се запишува. Ќе треба да почекате за да ги зачувате промените.",
540             "rateLimit": "Извршникот забранува анонимни поврзувања. Ќе мора да се најавите."
541         },
542         "commit": {
543             "title": "Подигни на OpenStreetMap",
544             "upload_explanation": "Измените што ги подигате ќе бидат видливи на сите карти што користат  податоци од OpenStreetMap.",
545             "upload_explanation_with_user": "Измените што ги подигате како {user} ќе бидат видливи на сите карти што користат  податоци од OpenStreetMap.",
546             "request_review": "Би сакал некој ди ми ги прегледа уредувањата.",
547             "save": "Подигни",
548             "cancel": "Откажи",
549             "changes": "{count} промени",
550             "download_changes": "Преземи osmChange-податотека",
551             "errors": "Грешки",
552             "warnings": "Предупредувања",
553             "modified": "Изменети",
554             "deleted": "Избришани",
555             "created": "Создадени",
556             "outstanding_errors_message": "Најпрвин поправете ги сите грешки. Преостануваат {count}.",
557             "comment_needed_message": "Најпрвин ставете коментар на промените.",
558             "about_changeset_comments": "За прибелешките кон промените",
559             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
560             "google_warning": "Го спомнавте Гугл во прибелешката: имајте на ум дека копирањето од Гугл Карти е строго забрането.",
561             "google_warning_link": "https://www.openstreetmap.org/copyright"
562         },
563         "contributors": {
564             "list": "Уредувања на {users}",
565             "truncated_list": "Уредувања на {users} и {count} други"
566         },
567         "info_panels": {
568             "key": "I",
569             "background": {
570                 "key": "B",
571                 "title": "Заднина",
572                 "zoom": "Приближи",
573                 "vintage": "Стара",
574                 "source": "Извор",
575                 "description": "Опис",
576                 "resolution": "Разложеност",
577                 "accuracy": "Точност",
578                 "unknown": "Непознато",
579                 "show_tiles": "Прикажи полиња",
580                 "hide_tiles": "Скриј полиња",
581                 "show_vintage": "Прикажи стара",
582                 "hide_vintage": "Скриј стара"
583             },
584             "history": {
585                 "key": "H",
586                 "title": "Историја",
587                 "selected": "Избрано {n}",
588                 "no_history": "Нема историја (нов елемент)",
589                 "version": "Верзија",
590                 "last_edit": "Последно уредување",
591                 "edited_by": "Уредил",
592                 "changeset": "Промени",
593                 "unknown": "Непознато",
594                 "link_text": "Историја на openstreetmap.org",
595                 "note_no_history": "Нема историја (Нова белешка)",
596                 "note_comments": "Коментари",
597                 "note_created_date": "Создадено на",
598                 "note_created_user": "Создал",
599                 "note_link_text": "Белешка на openstreetmap.org"
600             },
601             "location": {
602                 "key": "L",
603                 "title": "Место",
604                 "unknown_location": "Непознато место"
605             },
606             "measurement": {
607                 "key": "M",
608                 "title": "Мерење",
609                 "selected": "Избрано {n}",
610                 "geometry": "Геометрија",
611                 "closed_line": "затворена линија",
612                 "closed_area": "затворено подрачје",
613                 "center": "Средиште",
614                 "perimeter": "Обиколка",
615                 "length": "Должина",
616                 "area": "Површина",
617                 "centroid": "Геом. средина",
618                 "location": "Место",
619                 "metric": "Метрички",
620                 "imperial": "Империјални",
621                 "node_count": "Бр. на јазли"
622             }
623         },
624         "geometry": {
625             "point": "точка",
626             "vertex": "теме",
627             "line": "отсечка",
628             "area": "површина",
629             "relation": "однос",
630             "note": "белешка"
631         },
632         "geocoder": {
633             "search": "Пребарај по светот...",
634             "no_results_visible": "На подрачјево нема видливи исходни ставки",
635             "no_results_worldwide": "Не најдов ништо"
636         },
637         "geolocate": {
638             "title": "Моја местоположба",
639             "locating": "Ве пронаоѓам. Почекајте..."
640         },
641         "inspector": {
642             "zoom_to": {
643                 "key": "Z",
644                 "title": "Приближи го ова",
645                 "tooltip_feature": "Сосредоточи и приближи го овој елемент.",
646                 "tooltip_note": "Сосредоточи и приближи ја оваа белешка.",
647                 "tooltip_data": "Сосредоточи и приближи го овој податок.",
648                 "tooltip_issue": "Сосредоточи и приближи го овој проблем."
649             },
650             "show_more": "Повеќе",
651             "view_on_osm": "Погл. на openstreetmap.org",
652             "view_on_keepRight": "Погл. на keepright.at",
653             "all_fields": "Сите полиња",
654             "all_tags": "Сите ознаки",
655             "all_members": "Сите членови",
656             "all_relations": "Сите односи",
657             "add_to_relation": "Додај во однос",
658             "new_relation": "Нов однос...",
659             "choose_relation": "Изберете матичен однос",
660             "role": "Улога",
661             "choose": "Изберете вид елемент",
662             "results": "{n} ставки од пребарувањето на {search}",
663             "no_documentation_key": "Нема расположива документација.",
664             "edit_reference": "уреди/преведи",
665             "wiki_reference": "Погл. документација",
666             "wiki_en_reference": "Погл. документација на англиски",
667             "hidden_preset": {
668                 "manual": "{features} се скриени. Овозможете ги во делот Податоци за картата.",
669                 "zoom": "{features} се скриени. Приближете за да ги овозможите."
670             },
671             "back_tooltip": "Измени елемент",
672             "remove": "Отстрани",
673             "search": "Пребарај",
674             "multiselect": "Избрани елементи",
675             "unknown": "Непознато",
676             "incomplete": "<непреземено>",
677             "feature_list": "Пребарај елементи",
678             "edit": "Измени елемент",
679             "check": {
680                 "yes": "Да",
681                 "no": "Не",
682                 "reverser": "Смени насока"
683             },
684             "radio": {
685                 "structure": {
686                     "type": "Вид",
687                     "default": "По основно",
688                     "layer": "Слој"
689                 }
690             },
691             "add": "Додај",
692             "none": "ништо",
693             "node": "Јазол",
694             "way": "Пат",
695             "relation": "Однос",
696             "location": "Местоположба",
697             "add_fields": "Додај поле:",
698             "lock": {
699                 "suggestion": "Полето „{label}“ е заклучено бидејќи е ознака за Википодатоците. Ознаките можете да ги бришете или уредувате во одделот „Сите ознаки“."
700             }
701         },
702         "background": {
703             "title": "Заднина",
704             "description": "Поставки за заднината",
705             "key": "B",
706             "backgrounds": "Заднини",
707             "none": "ништо",
708             "best_imagery": "Најдобра позната заднина за ова место",
709             "switch": "Префрли назад на заднинава",
710             "custom": "Прилагодено",
711             "overlays": "Облоги",
712             "imagery_problem_faq": "Пријави проблем со снимки",
713             "reset": "одново",
714             "reset_all": "Поништи сè",
715             "display_options": "Приказни можности",
716             "brightness": "Светлост",
717             "contrast": "Контраст",
718             "saturation": "Заситеност",
719             "sharpness": "Острина",
720             "minimap": {
721                 "description": "Прикажи Миникарта",
722                 "tooltip": "Прикажи оддалечена карта за пронаоѓање на тековно прикажаното подрачје.",
723                 "key": "/"
724             },
725             "panel": {
726                 "description": "Оддел со подробности",
727                 "tooltip": "Прикажи напредни позадински информации."
728             },
729             "fix_misalignment": "Прилагоди отстап на заднината",
730             "offset": "Довлечете некаде во сивото подрачје подолу за да го прилагодите отстапот на заднината, или пак внесете ги отстапните вредности во метри."
731         },
732         "map_data": {
733             "title": "Картографски податоци",
734             "description": "Картографски податоци",
735             "key": "F",
736             "data_layers": "Податочни слоеви",
737             "layers": {
738                 "osm": {
739                     "tooltip": "Карт. податоци од OpenStreetMap",
740                     "title": "Податоци од OpenStreetMap"
741                 },
742                 "notes": {
743                     "tooltip": "Податоците во белешки се од OpenStreetMap",
744                     "title": "Белешки од OpenStreetMap"
745                 },
746                 "keepRight": {
747                     "tooltip": "Автоматски утврдени проблеми со картата од keepright.at",
748                     "title": "Проблеми според KeepRight"
749                 },
750                 "improveOSM": {
751                     "tooltip": "Автоматски утврдни отсутни податоци од improveosm.org",
752                     "title": "Проблеми според ImproveOSM"
753                 },
754                 "custom": {
755                     "tooltip": "Повлечете и пуштете ја податотеката на страница, или пак стиснете на копчето за да направите поставка",
756                     "title": "Прилагодени катог. податоци",
757                     "zoom": "Приближи кон податоците"
758                 }
759             },
760             "style_options": "Стилски можности",
761             "highlight_edits": {
762                 "key": "G"
763             },
764             "map_features": "Картографски елементи",
765             "autohidden": "Овие елементи се автоматски скриени бидејќи на екранот би се прикажале премногу. Можете да приближите за да ги уредите.",
766             "osmhidden": "Овие елементи се автоматски скриени бидејќи слојот на OpenStreetMap е скриен."
767         },
768         "visual_diff": {
769             "highlight_edits": {
770                 "description": "Истакни промени",
771                 "tooltip": "Заокружи уредени елементи"
772             }
773         },
774         "photo_overlays": {
775             "title": "Фотооблоги",
776             "traffic_signs": {
777                 "title": "Сообраќајни знаци"
778             },
779             "photo_type": {
780                 "flat": {
781                     "title": "Рамни фотографии",
782                     "tooltip": "Традиционални фотографии"
783                 },
784                 "panoramic": {
785                     "title": "Панорамски фотографии",
786                     "tooltip": "Круговидни фотографии 360°"
787                 }
788             }
789         },
790         "feature": {
791             "points": {
792                 "description": "Точки",
793                 "tooltip": "Точки од интерес"
794             },
795             "traffic_roads": {
796                 "description": "Сообраќајни патишта",
797                 "tooltip": "Автопати, улици и тн."
798             },
799             "service_roads": {
800                 "description": "Помошни патишта",
801                 "tooltip": "Помошни патишта, паркинг-минувалишта, ленти и тн."
802             },
803             "paths": {
804                 "description": "Патеки",
805                 "tooltip": "Тротоари, пешачки патеки, велосипедски патеки и тн."
806             },
807             "buildings": {
808                 "description": "Градби",
809                 "tooltip": "Згради, засолништа, гаражи и тн."
810             },
811             "building_parts": {
812                 "description": "Делови од градби",
813                 "tooltip": "Делови од 3Д градби и покриви"
814             },
815             "indoor": {
816                 "description": "Внатрешни елементи",
817                 "tooltip": "Простории, ходници, скалишта и тн."
818             },
819             "landuse": {
820                 "description": "Видови земјиште",
821                 "tooltip": "Шуми, обработливи површини, паркови, домување, стопанисување и тн."
822             },
823             "boundaries": {
824                 "description": "Граници",
825                 "tooltip": "Административни граници"
826             },
827             "water": {
828                 "description": "Водни површини",
829                 "tooltip": "Реки, езера, бари, сливови и тн."
830             },
831             "rail": {
832                 "description": "Железница",
833                 "tooltip": "Железници"
834             },
835             "pistes": {
836                 "description": "Зимскорекреативни патеки",
837                 "tooltip": "Скијачки падини, патеки за лизгање, спушталишта за санки и тн."
838             },
839             "aerialways": {
840                 "description": "Жичнички елементи",
841                 "tooltip": "Клупни жичници, гондоли, жичени спушталки и тн."
842             },
843             "power": {
844                 "description": "Електродистрибуција",
845                 "tooltip": "Електрични водови, електрани, трафостаници и тн."
846             },
847             "past_future": {
848                 "description": "Минати/идни елементи",
849                 "tooltip": "Предложено, во изградба, напуштено, урнато и тн."
850             },
851             "others": {
852                 "description": "Други елементи",
853                 "tooltip": "Сето останато"
854             }
855         },
856         "area_fill": {
857             "wireframe": {
858                 "description": "Неисполнето (решетка)",
859                 "tooltip": "Овозможувајќи го решеткастиот режим лесно ќе ја видите заднината.",
860                 "key": "W"
861             },
862             "partial": {
863                 "description": "Делумна исполнетост",
864                 "tooltip": "Подрачјата се исцртуваат само со исполнување околу нивните внатрешни рабови. (Се препорачува за почетници)"
865             },
866             "full": {
867                 "description": "Целосна исполнетост",
868                 "tooltip": "Подрачјата се исцртуваат наполно исполнети."
869             }
870         },
871         "settings": {
872             "custom_background": {
873                 "tooltip": "Уреди прилагодена заднина",
874                 "header": "Нагодувања за прилагодената заднина",
875                 "instructions": "Внесете шаблон со URL на полето. Важечки шифри се:\n   {zoom} или {z}, {x}, {y} за шемата Z/X/Y\n   {-y} или пак {ty} за превртени Y-координати во стил на TMS\n   {u} за четворополска тема\n   {switch:a,b,c} за мултиплексирање на доменскиот опслужувач\n\nПример:\n{example}",
876                 "template": {
877                     "placeholder": "Внесете URL на шаблонот"
878                 }
879             },
880             "custom_data": {
881                 "tooltip": "Уреди прилагоден податочен слој",
882                 "header": "Поставки за прилагодените картог. податоци",
883                 "file": {
884                     "instructions": "Изберете месна податотека за податоците. Поддржани се:\n   .gpx, .kml, .geojson, .json",
885                     "label": "Прелистај податотеки"
886                 },
887                 "or": "Или",
888                 "url": {
889                     "instructions": "Внесете URL на податотеката или шаблон со URL за векторското поле. Важечки шифри се:\n   {zoom} или {z}, {x}, {y} за шемата Z/X/Y",
890                     "placeholder": "Внесете URL"
891                 }
892             }
893         },
894         "restore": {
895             "heading": "Имате незачувани промени",
896             "description": "Дали сакате да ги повратите незачуваните промени од претходното уредување?",
897             "restore": "Поврати ги промените",
898             "reset": "Отфрли ги промените"
899         },
900         "save": {
901             "title": "Зачувај",
902             "help": "Прегледајте ги направените промени и подигнете ги на OpenStreetMap, со што ќе станат видливи за јавноста.",
903             "no_changes": "Нема промени за зачувување.",
904             "error": "Се појавија грешки при обидот за зачувување",
905             "status_code": "Опслужувачот го даде состојбениот код {code}",
906             "unknown_error_details": "Проверете дали сте поврзани со семрежјето.",
907             "uploading": "Ги подигам промените на OpenStreetMap...",
908             "conflict_progress": "Проверувам спротиставености: {num} од {total}",
909             "unsaved_changes": "Имате незачувани промени",
910             "conflict": {
911                 "header": "Реши ги спротиставените уредувања",
912                 "count": "Спротиставеност {num} од {total}",
913                 "previous": "< Претходно",
914                 "next": "Следно>",
915                 "keep_local": "Задржи го моето",
916                 "keep_remote": "Користи го неговото",
917                 "restore": "Поврати",
918                 "delete": "Остави избришано",
919                 "download_changes": "Или пак преземете податотека osmChange",
920                 "done": "Сите спротиставености се разрешени!",
921                 "help": "Друг корисник измени некои од елементите кои вие ги менувавте.\nСтиснете на секој елемент подолу за да добиете повеќе сознанија за спротиставеноста и да изберете дали да ги задржите\nвашите промени, или промените на другиот корисник.\n"
922             }
923         },
924         "merge_remote_changes": {
925             "conflict": {
926                 "deleted": "Елементов е избришан од  {user}.",
927                 "location": "Елементов е преместен и од вас и од {user}.",
928                 "nodelist": "Јазлите се изменети и од вас, и од {user}.",
929                 "memberlist": "Членовите на односот се изменети и од вас и од {user}.",
930                 "tags": "Ја изменивте ознаката <b>{tag}</b> во „{local}“, а {user} ја смени во „{remote}“."
931             }
932         },
933         "success": {
934             "just_edited": "Штотуку го уредивте OpenStreetMap!",
935             "thank_you": "Ви благодариме што ја подобривте картата.",
936             "thank_you_location": "Ви благодариме што ја подобривте картата околу  {where}.",
937             "thank_you_where": {
938                 "format": "{place}{separator}{region}",
939                 "separator": ", "
940             },
941             "help_html": "Вашите промени треба да се појават на OpenStreetMap во рок од неколку минути. Ќе им треба подолго да се појават на други карти.",
942             "help_link_text": "Подробно",
943             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F",
944             "view_on_osm": "Погледајте ги промените на OSM",
945             "changeset_id": "Број на промената: {changeset_id}",
946             "like_osm": "Ви се допаѓа OpenStreetMap? Поврзете се со другите уредници:",
947             "more": "Повеќе",
948             "events": "Настани",
949             "languages": "Јазици: {languages}",
950             "missing": "Нешто недостасува од списокот?",
951             "tell_us": "Известете нè!"
952         },
953         "confirm": {
954             "okay": "ОК",
955             "cancel": "Откажи"
956         },
957         "splash": {
958             "welcome": "Добре дојдовте на уредникот ID за OpenStreetMap",
959             "text": "iD е достапна, но моќна алатка за учество во најдобрата слободна карта на светот. Ова е верзијата {version}. Повеќе информации ќе најдете на {website}. Грешките пријавувајте ги на {github}.",
960             "walkthrough": "Започнете ја прошетката",
961             "start": "Уреди сега"
962         },
963         "source_switch": {
964             "live": "во живо",
965             "lose_changes": "Имате незачувани промени. Ако се префрлите на друг картог. опслужувач, истите ќе се избришат. Дали сигурно сакате да се префрлите на друг опслужувач?",
966             "dev": "разр"
967         },
968         "version": {
969             "whats_new": "Што има ново во iD {version}"
970         },
971         "tag_reference": {
972             "description": "Опис",
973             "on_wiki": "{tag} на wiki.osm.org",
974             "used_with": "се користи со {type}"
975         },
976         "zoom": {
977             "in": "Приближи",
978             "out": "Оддалечи"
979         },
980         "cannot_zoom": "Не можам повеќе да оддалечувам во тековниот режим.",
981         "full_screen": "Дај/тргни полн екран",
982         "QA": {
983             "improveOSM": {
984                 "title": "Пронаоѓање со ImproveOSM",
985                 "geometry_types": {
986                     "path": "патеки",
987                     "parking": "паркирање",
988                     "road": "патишта",
989                     "both": "патишта и паркирање"
990                 },
991                 "directions": {
992                     "east": "исток",
993                     "north": "север",
994                     "northeast": "североисток",
995                     "northwest": "северозапад",
996                     "south": "југ",
997                     "southeast": "југоисток",
998                     "southwest": "југозапад",
999                     "west": "запад"
1000                 },
1001                 "error_types": {
1002                     "ow": {
1003                         "title": "Недостасува еднонасочна",
1004                         "description": "Долж оваа делница на {highway}, {percentage} % од заведените {num_trips} патувања се одвиваат од {from_node} до {to_node}. Може да им недостасува ознака „oneway“ за еднонасочност."
1005                     },
1006                     "mr": {
1007                         "title": "Отсутна геометрија",
1008                         "description": "Според {num_trips} заведени патувања на ова подрачје, може да се заклучи дека овде нема неисцртано {geometry_type}.",
1009                         "description_alt": "Според податоците од други извори, т.е. 3-ти лица., може да се заклучи дека овде нема неисцртано  {geometry_type}."
1010                     },
1011                     "tr": {
1012                         "title": "Отсуствува забрана за вртење",
1013                         "description": "{num_passed} од {num_trips} заведени патувања (патувајќи на {travel_direction}) на {junction} свртуваат од {from_way} кон {to_way} . Може да отсуствува забрана „{turn_restriction}“."
1014                     }
1015                 }
1016             },
1017             "keepRight": {
1018                 "title": "Грешка по KeepRight",
1019                 "detail_title": "Грешка",
1020                 "detail_description": "Опис",
1021                 "comment": "Коментар",
1022                 "comment_placeholder": "Внесете коментар кој ќе биде видлив за другите.",
1023                 "close": "Затвори (Грешката е исправена)",
1024                 "ignore": "Занемари (Не е грешка)",
1025                 "save_comment": "Зачувај коментар",
1026                 "close_comment": "Затвори и коментирај",
1027                 "ignore_comment": "Занемари и коментирај",
1028                 "error_parts": {
1029                     "this_node": "овој јазол",
1030                     "this_way": "овој пат",
1031                     "this_relation": "овој однос",
1032                     "this_oneway": "овој еднонасочник",
1033                     "this_highway": "овој автопат",
1034                     "this_railway": "оваа пруга",
1035                     "this_waterway": "овој воден пат",
1036                     "this_cycleway": "оваа велосипедска патека",
1037                     "this_cycleway_footpath": "оваа велосипедска/пешачка патека",
1038                     "this_riverbank": "овој речен брег",
1039                     "this_crossing": "овој преми",
1040                     "this_railway_crossing": "вој железнички премин",
1041                     "this_bridge": "овој мост",
1042                     "this_tunnel": "овој тунел",
1043                     "this_boundary": "оваа граница",
1044                     "this_turn_restriction": "ова забрането вртење",
1045                     "this_roundabout": "овој кружен тек",
1046                     "this_mini_roundabout": "овој мини-кружен тек",
1047                     "this_track": "оваа патека",
1048                     "this_feature": "овој елемент",
1049                     "highway": "автопат",
1050                     "railway": "пруга",
1051                     "waterway": "воден пат",
1052                     "cycleway": "велосипедска патека",
1053                     "cycleway_footpath": "велосипедска/пешачка патека",
1054                     "riverbank": "речен брег",
1055                     "place_of_worship": "верско здание",
1056                     "pub": "пивница",
1057                     "restaurant": "ресторан",
1058                     "school": "училиште",
1059                     "university": "универзитет",
1060                     "hospital": "болница",
1061                     "library": "библиотека",
1062                     "theatre": "театар",
1063                     "courthouse": "суд",
1064                     "bank": "банка",
1065                     "cinema": "кино",
1066                     "pharmacy": "аптека",
1067                     "cafe": "кафуле",
1068                     "fast_food": "брза храна",
1069                     "fuel": "гориво",
1070                     "from": "од",
1071                     "to": "до",
1072                     "left_hand": "на лево",
1073                     "right_hand": "на десно"
1074                 },
1075                 "errorTypes": {
1076                     "20": {
1077                         "title": "Повеќе јазли на исто место.",
1078                         "description": "На ова место има повеќе од еден јазол. Нивни назнаки: {var1}."
1079                     },
1080                     "30": {
1081                         "title": "Незатворено подрачје",
1082                         "description": "{var1} е означно со „{var2}“ и треба да биде затворена јамка."
1083                     },
1084                     "40": {
1085                         "title": "Невозможен еднонасочник",
1086                         "description": "Првиот јазол {var1} од {var2} не е поврзан со ниеден друг пат."
1087                     },
1088                     "41": {
1089                         "description": "Последниот јазол {var1} од {var2} не е поврзан со ниеден друг пат."
1090                     },
1091                     "42": {
1092                         "description": "Не можете да стасате до {var1} бидејќи сите патишта што водат од него се еднонасочни."
1093                     },
1094                     "43": {
1095                         "description": "Не можете да излезете од {var1} бидејќи сите патишта што водат од него се еднонасочни."
1096                     },
1097                     "50": {
1098                         "title": "Речиси е клучка",
1099                         "description": "{var1} е многу блиску, но не е поврзано со патот {var2}."
1100                     },
1101                     "60": {
1102                         "title": "Застарена ознака",
1103                         "description": "{var1} ја користи застарената ознака „{var2}“. Наместо неа, служете се со „{var3}“."
1104                     },
1105                     "70": {
1106                         "title": "Недостасува ознака",
1107                         "description": "{var1} ја има празната ознака: „{var2}“."
1108                     },
1109                     "71": {
1110                         "description": "{var1} нема ознаки."
1111                     },
1112                     "72": {
1113                         "description": "{var1} не е член на ниеден пат и нема никакви ознаки."
1114                     },
1115                     "73": {
1116                         "description": "{var1} има ознака „{var2}“ но нема ознака „автопат“."
1117                     },
1118                     "74": {
1119                         "description": "{var1} ја има празната ознака: „{var2}“."
1120                     },
1121                     "75": {
1122                         "description": "{var1} го носи името „{var2}“ но ниедна друга ознака."
1123                     },
1124                     "90": {
1125                         "title": "Автопат без упатна ознака",
1126                         "description": "{var1} е означено како автопат и затоа му треба ознака „ref“, „nat_ref“ или „int_ref“."
1127                     },
1128                     "100": {
1129                         "title": "Верско здание без вера",
1130                         "description": "{var1} е означено како верско здание и затоа му треба верска назнака."
1131                     },
1132                     "110": {
1133                         "title": "Точка од интерес без име.",
1134                         "description": "{var1} е означено како „{var2}“ и затоа му треба ознака за име."
1135                     },
1136                     "120": {
1137                         "title": "Пат без јазли",
1138                         "description": "{var1} има само еден јазол."
1139                     },
1140                     "130": {
1141                         "title": "Одделен пат",
1142                         "description": "{var1} не е поврзан со остатокот од картата."
1143                     },
1144                     "150": {
1145                         "title": "Железнички премин без ознака",
1146                         "description": "{var1} на пат и пруга треба да биде означен како „railway=crossing“ или „railway=level_crossing“."
1147                     },
1148                     "160": {
1149                         "title": "Спротиставеност во железничките слоеви",
1150                         "description": "Има два пата во различни слоеви (на пр. тунел или мост) кои се среќаваат во {var1}."
1151                     },
1152                     "170": {
1153                         "title": "Елемент означен со ПОПРАВИ МЕ",
1154                         "description": "{var1} има ознака ПОПРАВИ МЕ: {var2}"
1155                     },
1156                     "180": {
1157                         "title": "Однос без вид",
1158                         "description": "На {var1} му недостасува ознака „type“."
1159                     },
1160                     "190": {
1161                         "title": "Пресек без клучка",
1162                         "description": "{var1} се сече со {var2} {var3} но нема јазол за клучка, мост или тунел."
1163                     },
1164                     "200": {
1165                         "title": "Преклопени патишта",
1166                         "description": "{var1} се преклопува со {var2} {var3}."
1167                     },
1168                     "210": {
1169                         "title": "Самопресечен пат",
1170                         "description": "Се јави неукажан проблем со самопресечените патишта."
1171                     },
1172                     "211": {
1173                         "description": "{var1} содржи повеќе од еден јазол на повеќе наврати. Јазлите се {var2}. Ова може да биде грешка, но не мора да значи."
1174                     },
1175                     "212": {
1176                         "description": "{var1} има само два различни јазли, од кои еден се јавува повеќепати."
1177                     },
1178                     "220": {
1179                         "title": "Погрешно напишана ознака",
1180                         "description": "{var1} е означено како „{var2}“, додека пак „{var3}“ личи на „{var4}“."
1181                     },
1182                     "221": {
1183                         "description": "{var1} ја има сомнителната ознака „{var2}“."
1184                     },
1185                     "230": {
1186                         "title": "Спротиставеност во слоевите",
1187                         "description": "{var1} е клучка на патишта во разни слоеви."
1188                     },
1189                     "231": {
1190                         "description": "{var1} е клучка на патишта во разни слоеви: {var2}.",
1191                         "layer": "(слој: {layer})"
1192                     },
1193                     "232": {
1194                         "description": "{var1} е означено со „layer={var2}“. Ова не мора да биде по грешка, но делува чудно."
1195                     },
1196                     "270": {
1197                         "title": "Необична автопатна врска",
1198                         "description": "{var1} е клучка на автопат и пат кој не е „motorway“, „motorway_link“, „trunk“, „rest_area“ или „construction“. Врската со „service“ и „unclassified“ е исправна само ако има „access=no/private“, ако води до опслужно подрачје на автопатот, или пак ако е „service=parking_aisle“."
1199                     },
1200                     "280": {
1201                         "title": "Проблем со границата",
1202                         "description": "Се појави неодреден проблем со границава."
1203                     },
1204                     "281": {
1205                         "title": "Граница со отсутно име",
1206                         "description": "{var1} нема име."
1207                     },
1208                     "282": {
1209                         "title": "Граница се отсутен административен степен",
1210                         "description": "Границата на {var1} нема важечки бројчен admin_level. Не ги мешајте административните степени (на пр. „6;7“). Секогаш означувајте го најнискиот admin_level на сите граници."
1211                     },
1212                     "283": {
1213                         "title": "Границата не сочинува затворена јамка",
1214                         "description": "Границата на {var1} не сочинува затворена јамка."
1215                     },
1216                     "284": {
1217                         "title": "Границата е расцепена",
1218                         "description": "Границата на {var1} тука се цепи."
1219                     },
1220                     "285": {
1221                         "title": "admin_level на границата е превисоко"
1222                     },
1223                     "290": {
1224                         "title": "Проблем со забраната",
1225                         "description": "Се јави неукажан проблем со оваа забрана."
1226                     },
1227                     "291": {
1228                         "title": "На забраната ѝ недостасува вид.",
1229                         "description": "{var1} има непрепознаен вид на ограничување."
1230                     },
1231                     "292": {
1232                         "title": "Недостасува ограничување „од“ патот",
1233                         "description": "{var1} има {var2} члена „од“, но треба да има 1."
1234                     },
1235                     "293": {
1236                         "title": "Недостасува ограничување „кон“ патот",
1237                         "description": "{var1} има {var2} членови „кон“, но треба да има 1."
1238                     },
1239                     "294": {
1240                         "title": "Ограничувањето „од“ или „кон“ не е пат",
1241                         "description": "{var1} има членови „од“ или „кон“ кои треба да бидат патишта. {var2}."
1242                     },
1243                     "295": {
1244                         "title": "Ограничувањето „преку“ не е крајна точка",
1245                         "description": "{var1} има „преку“ (јазол {var2}) кој не е ни првиот ни последниот член на „{var3}“ (пат {var4})."
1246                     },
1247                     "296": {
1248                         "title": "Вообичаен агол на забраната",
1249                         "description": "{var1} има забрана од видот „{var2}“ но аголот изнесува {var3} степени. Можеби овој вид забрана е несоодветен?"
1250                     },
1251                     "297": {
1252                         "title": "Погрешна насока на патот „кон“",
1253                         "description": "{var1} не одговара на насоката на патот „кон“ {var2}."
1254                     },
1255                     "298": {
1256                         "title": "Излишна забрана — еднонасочно"
1257                     },
1258                     "300": {
1259                         "title": "Недостасува дозволена брзина"
1260                     },
1261                     "310": {
1262                         "title": "Проблем со кружниот тек",
1263                         "description": "Се појави неодреден проблем со кружниов тек."
1264                     },
1265                     "311": {
1266                         "title": "Кружниот тек не е затворен",
1267                         "description": "{var1} е дел од кружен тек, но е затворена јамка. (Одвоените колосеци кои наближуваат кружен тек не треба да се означуваат како кружен тек)."
1268                     },
1269                     "312": {
1270                         "title": "Кружниот тек оди во погрешна насока",
1271                         "description": "Ако {var1} се наоѓа во земја каде се вози на {var2}, тогаш оваа насоченост е обратна од правилната."
1272                     },
1273                     "313": {
1274                         "title": "Кружниот тек е слабо поврзан",
1275                         "description": "Со {var1} се поврзани само уште {var2} пат(ишта). Кружните текови обично имаат 3 или повеќе."
1276                     },
1277                     "370": {
1278                         "title": "Дуплирани места",
1279                         "description": "{var1} има заеднички ознаки со околниот пат {var2} {var3}, што делува излишно.",
1280                         "including_the_name": "(вкл. името {name})"
1281                     },
1282                     "380": {
1283                         "title": "Нефизичка употреба на спортска ознака",
1284                         "description": "{var1} е означено како „{var2}“ но нема физичка ознака (на пр. „разонода“, „градба“, „услужна постројка“ или „автопат“)."
1285                     },
1286                     "401": {
1287                         "title": "Недостасува забрана за вртење"
1288                     }
1289                 }
1290             }
1291         },
1292         "streetside": {
1293             "tooltip": "Улични фотографии од Microsoft",
1294             "title": "Bing Streetside",
1295             "report": "Пријави нарушување на приватност во сликава",
1296             "view_on_bing": "Погл. на Bing Карти",
1297             "hires": "Високоразделна"
1298         },
1299         "mapillary_images": {
1300             "tooltip": "Улични слики од Mapillary"
1301         },
1302         "mapillary_map_features": {
1303             "title": "Картографски елементи",
1304             "tooltip": "Картографски елементи од Mapillary",
1305             "request_data": "Побарај податоци"
1306         },
1307         "mapillary": {
1308             "title": "Mapillary",
1309             "signs": {
1310                 "tooltip": "Сообраќајни знаци од Mapillary"
1311             },
1312             "view_on_mapillary": "Погледајте ја сликава на Mapillary"
1313         },
1314         "openstreetcam_images": {
1315             "tooltip": "Улични фотографии од OpenStreetCam"
1316         },
1317         "openstreetcam": {
1318             "title": "OpenStreetCam",
1319             "view_on_openstreetcam": "Погледајте ја сликава на OpenStreetCam"
1320         },
1321         "note": {
1322             "note": "Белешка",
1323             "title": "Белешка при уредување",
1324             "anonymous": "анонимно",
1325             "closed": "(Затворено)",
1326             "commentTitle": "Коментари",
1327             "status": {
1328                 "opened": "отворено {when}",
1329                 "reopened": "преотворено {when}",
1330                 "commented": "коментирано {when}",
1331                 "closed": "затворено {when}"
1332             },
1333             "newComment": "Нов коментар",
1334             "inputPlaceholder": "Внесете коментар што сакате да го видат другите.",
1335             "close": "Затвори белешка",
1336             "open": "Преотвори белешка",
1337             "comment": "Коментар",
1338             "close_comment": "Затвори и коментирај",
1339             "open_comment": "Преотвори и коментирај",
1340             "report": "Пријави",
1341             "new": "Нова белешка",
1342             "newDescription": "Опишете го проблемот.",
1343             "save": "Зачувај белешка.",
1344             "login": "Мора да сте најавени за да менувате или коментирате на белешкава.",
1345             "upload_explanation": "Вашите коментари ќе бидат јавно видливи за сите корисинци на OpenStreetMap.",
1346             "upload_explanation_with_user": "Вашите коментари како {user} ќе бидат јавно видливи за сите корисници на OpenStreetMap."
1347         },
1348         "help": {
1349             "title": "Помош",
1350             "key": "H",
1351             "help": {
1352                 "title": "Помош",
1353                 "welcome": "Добре дојдовте на уредникот iD за [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/). Со овој уредник можете да го менувате OpenStreetMap право од прелистувачот.",
1354                 "open_data_h": "Отворени податоци",
1355                 "before_start_h": "Пред да почнете",
1356                 "open_source_h": "Отворен код",
1357                 "open_source": "Уредникот iD е отворен соработен проект, а вие сега ја користите верзијата {version}. Изворниот код ќе го најдете на [on GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD)."
1358             },
1359             "overview": {
1360                 "title": "Преглед",
1361                 "navigation_h": "Прегледник",
1362                 "features_h": "Елементи на картата"
1363             },
1364             "editing": {
1365                 "title": "Уредување и зачувување",
1366                 "select_h": "Избери",
1367                 "multiselect_h": "Повеќекратен избор",
1368                 "multiselect_shift_click": "„{shift}“+{leftclick} лево копче на глушецот за да одберете неколку елементи наеднаш. Ова го олеснува преместувањето или бришењето на повеќе елементи во еден потег.",
1369                 "undo_redo_h": "Поврати и повтори",
1370                 "undo_redo": "Вашите уредувања се складираат месно, во вашиот прелистувач, сè додека не решите да ја ги зачувате на OpenStreetMap. Уредувањата можете да ги отповикате со копчето {undo} **Поврати**, и да ги повторите на копчето {redo} **Повтори**.",
1371                 "save_h": "Зачувај",
1372                 "upload_h": "Подигни",
1373                 "upload": "Пред да ги подигнете вашите промени ќе треба да внесете [changeset comment] (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments). Потоа стиснете на **Подигни** за да ги испратите на OpenStreetMap, каде ќе бидат спроведени на картата, јавно видливи за сите.",
1374                 "keyboard_h": "Тастатурни кратенки"
1375             },
1376             "feature_editor": {
1377                 "type_h": "Вид елемент"
1378             },
1379             "lines": {
1380                 "connect_line_drag": "За да поврзете линија со друг елемент, довлечете една од нејзините точки врз елементот додека двете не се спојат самите. Совет: Можете го држите копчето „{alt}“ за да го спречите ова самоповрзување на јазлите со други елементи.",
1381                 "disconnect_line_h": "Одделување на линии",
1382                 "disconnect_line_command": "За да одделите еден пат од друг елемент, {rightclick} стиснете со десното копче на сврзниот јазол и изберете ја наредбата {disconnect} **Оддели** од уредувачкото мени."
1383             },
1384             "areas": {
1385                 "point_or_area": "Многу елементи можат да се претстават како точки или како подрачја. Градбите и имотите треба да се исцртуваат во подрачја. Точките се ставаат во исцртаното подрачје со цел да означат што претсатвува местото, како на пр. деловни простории, услужни постројки и други елементи сместени внатре во зградата.",
1386                 "square_area_h": "Исправи агли"
1387             },
1388             "relations": {
1389                 "maintain_relation": "iD речиси секогаш автоматски ќе ги запазува односите додека уредувате. Внимавајте кога заменувате елементи кои може да членуваат во односи. На пример, ако избришете патна делница и нацртате нова за да ја замените, новата ќе мора да ја придодадете кон истите односи (патни правци, забрани за вртење и тн.) како што било изворно.",
1390                 "relation_types_h": "Видови односи",
1391                 "turn_restriction_h": "Забрани за вртење",
1392                 "route_h": "Патни правци",
1393                 "route": "Односот *Патен правец* е група од еден или повеќе линиски елементи кои заеднички образуваат мрежа од правци, како на пр. автобуски, железнички или автопатен правец.",
1394                 "route_add": "За да додадете елемент во однос на патен правец, изберете го и пролизгајте надолу додека не дојдете до делот „Сите односи“ од уредникот на елементи, а потоа стиснете на {plus} копчето за додавање за да го природадете тој елемент кон постоечки или нов однос.",
1395                 "boundary": "Односот *граница* е група од еден или повеќе линиски елементи кои заеднички образуваат административна граница.",
1396                 "boundary_add": "За да додадете елемент во однос на патен правец, изберете го и пролизгајте надолу додека не дојдете до делот „Сите односи“ од уредникот на елементи, а потоа стиснете на {plus} копчето за додавање за да го природадете тој елемент кон постоечки или нов околен однос."
1397             },
1398             "gps": {
1399                 "title": "ГПС-траги",
1400                 "using_h": "Употреба на ГПС-траги"
1401             },
1402             "qa": {
1403                 "title": "Проверка на квалитетот",
1404                 "intro": "Алатките на *Проверка на квалитетот* (Q/A) пронаоѓаат несоодветни ознаки, прекинати патни врски и други проблеми во OpenStreetMap, со цел да им ги понудат на картографите за исправка. За да ги погледате постоечките проблеми според Q/A, стиснете на {data} на рамката **Картографски податоци** за да овозможите даден слој на Q/A.",
1405                 "tools_h": "Алатки"
1406             },
1407             "field": {
1408                 "restrictions": {
1409                     "about": {
1410                         "title": "За ова"
1411                     },
1412                     "inspecting": {
1413                         "title": "Преглед",
1414                         "from_shadow": "{fromShadow} **отсечка ОД**",
1415                         "allow_shadow": "{allowShadow} **Дозволено КОН**",
1416                         "restrict_shadow": "{restrictShadow} **Забрането КОН**",
1417                         "only_shadow": "{onlyShadow} **Само КОН**",
1418                         "restricted": "„Забрането“ значи дека постои забрана за вртење, на пр. „Забрането вртење лево“.",
1419                         "only": "„Само“ значи дека возилото на тој пат ја има само таа можност, на пр. „Само одење право“."
1420                     },
1421                     "modifying": {
1422                         "allow_turn": "{allowTurn} **Дозволено КОН**",
1423                         "restrict_turn": "{restrictTurn} **Забрането КОН**",
1424                         "only_turn": "{onlyTurn} **Само КОН**"
1425                     },
1426                     "tips": {
1427                         "title": "Совети"
1428                     }
1429                 }
1430             }
1431         },
1432         "issues": {
1433             "title": "Проблеми",
1434             "key": "I",
1435             "list_title": "Issues ({count})",
1436             "errors": {
1437                 "list_title": "Грешки ({count})"
1438             },
1439             "warnings": {
1440                 "list_title": "Предупредувања ({count})"
1441             },
1442             "rules": {
1443                 "title": "Правила"
1444             },
1445             "user_resolved_issues": "Проблеми решени со вашите уредувања",
1446             "warnings_and_errors": "Предупредувања и грешки",
1447             "no_issues": {
1448                 "message": {
1449                     "everything": "Сè е во ред",
1450                     "everything_in_view": "Сè е во ред во погледот",
1451                     "edits": "Вашите уредувања се во ред",
1452                     "edits_in_view": "Вашите уредувања во погледот се во ред",
1453                     "no_edits": "Сè уште немате уредувања"
1454                 },
1455                 "hidden_issues": {
1456                     "none": "Утврдените проблеми ќе се прикажуваат овде",
1457                     "elsewhere": "Проблеми другаде: {count}",
1458                     "everything_else": "Проблеми со сето останато: {count}",
1459                     "everything_else_elsewhere": "Проблеми другаде со сето останато: {count}",
1460                     "disabled_rules": "Проблеми со оневозможени правила: {count}",
1461                     "disabled_rules_elsewhere": "Проблеми другаде со оневозможени правила: {count}",
1462                     "ignored_issues": "Занемарени проблеми: {count}",
1463                     "ignored_issues_elsewhere": "Занемарени проблеми другаде: {count}"
1464                 }
1465             },
1466             "options": {
1467                 "what": {
1468                     "title": "Провери:",
1469                     "edited": "Мои уредувања",
1470                     "all": "Сè"
1471                 },
1472                 "where": {
1473                     "title": "Каде:",
1474                     "visible": "Во погледот",
1475                     "all": "Секаде"
1476                 }
1477             },
1478             "suggested": "Предложени поднови:",
1479             "enable_all": "Овозможи сè",
1480             "disable_all": "Оневозможи сè",
1481             "reset_ignored": "Занемарените одново ({count})",
1482             "fix_one": {
1483                 "title": "поправи"
1484             },
1485             "fix_all": {
1486                 "title": "Поправи сè",
1487                 "annotation": "Поправени неколку проблеми со заверката."
1488             },
1489             "almost_junction": {
1490                 "title": "Речиси клучки",
1491                 "message": "{feature}  е многу блиску, но не е поврзано со {feature2}.",
1492                 "self": {
1493                     "message": "{feature} завршува многу близу до самото себе, но не се преповрзува"
1494                 }
1495             },
1496             "close_nodes": {
1497                 "tip": "Најди излишни и пренатрупани точки",
1498                 "reference": "Излишните точки на патиштата треба да се спојат или да се оддалечат.",
1499                 "detached": {
1500                     "message": "{feature} е преблиску до {feature2}",
1501                     "reference": "Одделни точки не можат да стојат на исто место."
1502                 }
1503             },
1504             "crossing_ways": {
1505                 "title": "Вкрстени патишта",
1506                 "message": "{feature} — поминува преку {feature2}"
1507             },
1508             "disconnected_way": {
1509                 "title": "Одделени патишта",
1510                 "tip": "Најди патишта, патеки и траектни линии без одредиште",
1511                 "routable": {
1512                     "message": {
1513                         "multiple": "{count} одредишни елементи се поврзани само еден со друг."
1514                     },
1515                     "reference": "Сите патишта, патеки и траектни линии треба да се поврзат, образувајќи едиствена одредишна мрежа."
1516                 },
1517                 "highway": {
1518                     "message": "{highway} е одделен од други патишта и патеки"
1519                 }
1520             },
1521             "fixme_tag": {
1522                 "message": "{feature} има барање „Поправи ме“"
1523             },
1524             "generic_name": {
1525                 "message_language": "{feature} го носи сомнителното име „{name}“ на {language}"
1526             },
1527             "help_request": {
1528                 "title": "Барања за помош",
1529                 "tip": "Најдете елементи каде други побарале помош"
1530             },
1531             "incorrect_name": {
1532                 "message": "{feature} го носи погрешното име „{name}“",
1533                 "message_language": "{feature} го носи погрешното име „{name}“ на {language}"
1534             },
1535             "invalid_format": {
1536                 "title": "Неважечко форматирање",
1537                 "tip": "Најди ознаки со неочекувани формати",
1538                 "email": {
1539                     "message": "{feature} има неважечка е-пошта",
1540                     "message_multi": "{feature} има повеќе неважечки е-пошти",
1541                     "reference": "Е-поштенските адреси треба да бидат од обликот „user@example.com“."
1542                 }
1543             },
1544             "mismatched_geometry": {
1545                 "title": "Погрешна геометрија",
1546                 "tip": "Најди елементи со спротиставени ознаки и геометрија"
1547             },
1548             "missing_tag": {
1549                 "title": "Отсутни ознаки",
1550                 "any": {
1551                     "message": "{feature} нема ознаки"
1552                 },
1553                 "descriptive": {
1554                     "message": "{feature} нема описни ознаки"
1555                 },
1556                 "relation_type": {
1557                     "message": "{feature} е однос без вид"
1558                 }
1559             },
1560             "outdated_tags": {
1561                 "incomplete": {
1562                     "message": "{feature} има непотполни ознаки",
1563                     "reference": "Некои елементи треба да имаат дополнителни ознаки."
1564                 },
1565                 "noncanonical_brand": {
1566                     "message": "{feature} делува како марка со нестандардни ознаки",
1567                     "message_incomplete": "{feature} личи на марка со непотполни ознаки",
1568                     "reference": "Сите елементи со истата марка треба да се означат на истиот начин."
1569                 }
1570             },
1571             "point_as_vertex": {
1572                 "message": "{feature} треба да биде самостојна точка согласно неговите ознаки",
1573                 "reference": "Некои елементи не треба да бидат дел од линии или подрачја."
1574             },
1575             "private_data": {
1576                 "title": "Лични податоци",
1577                 "tip": "Најди елементи што може да содржат лични податоци",
1578                 "reference": "Чувствителните податоци како лични телефонски броеви не треба да се означуваат.",
1579                 "contact": {
1580                     "message": "{feature} може да се означи како личен контактен податок"
1581                 }
1582             },
1583             "suspicious_name": {
1584                 "title": "Сомнителни имиња",
1585                 "tip": "Најди елементи со општи или сомнителни имиња"
1586             },
1587             "unknown_road": {
1588                 "message": "{feature} нема класификација"
1589             },
1590             "unsquare_way": {
1591                 "title": "Неправоаголно (до {val}°)",
1592                 "message": "{feature} има неправаголни агли",
1593                 "tip": "Најди елементи со неправоаголни агли кои можат подобро да се исцртаат",
1594                 "buildings": {
1595                     "reference": "Градбите со неправоаголни агли најчесто можат да се исцртаат поверно"
1596                 }
1597             },
1598             "vertex_as_point": {
1599                 "message": "{feature} треба да е дел од линија или подрачје согласно неговите ознаки",
1600                 "reference": "Некои елементи не треба да бидат самостојни точки."
1601             },
1602             "fix": {
1603                 "address_the_concern": {
1604                     "title": "Осврни се на проблемот"
1605                 },
1606                 "connect_almost_junction": {
1607                     "annotation": "Поврзани мошне блиски елементи."
1608                 },
1609                 "connect_crossing_features": {
1610                     "annotation": "Поврзани вкрстени елементи."
1611                 },
1612                 "connect_endpoints": {
1613                     "title": "Поврзете ги краевите",
1614                     "annotation": "Поврзани крајните точки на пат."
1615                 },
1616                 "connect_feature": {
1617                     "title": "Поврзи го елементов"
1618                 },
1619                 "connect_features": {
1620                     "title": "Поврзете ги елементите"
1621                 },
1622                 "connect_using_ford": {
1623                     "title": "Поврзи со брод"
1624                 },
1625                 "continue_from_start": {
1626                     "title": "Продолжете со цртање од почетокот"
1627                 },
1628                 "continue_from_end": {
1629                     "title": "Продолжете со цртање од крајот"
1630                 },
1631                 "delete_feature": {
1632                     "title": "Избриши го елементов"
1633                 },
1634                 "extract_point": {
1635                     "title": "Извади ја точкава"
1636                 },
1637                 "ignore_issue": {
1638                     "title": "Занемари го проблемов"
1639                 },
1640                 "merge_close_vertices": {
1641                     "annotation": "Споени мошне блиски точки во пат."
1642                 },
1643                 "merge_points": {
1644                     "title": "Спој ги точкиве"
1645                 },
1646                 "move_points_apart": {
1647                     "title": "Оддалечи ги точкиве"
1648                 },
1649                 "move_tags": {
1650                     "title": "Премести ги ознаките",
1651                     "annotation": "Преместени ознаки."
1652                 },
1653                 "remove_from_relation": {
1654                     "title": "Отстрани од однос"
1655                 },
1656                 "remove_generic_name": {
1657                     "annotation": "Отстрането општовидовно име."
1658                 },
1659                 "remove_mistaken_name": {
1660                     "annotation": "Отстрането погрешно име."
1661                 },
1662                 "remove_private_info": {
1663                     "annotation": "Отстранети лични податоци."
1664                 },
1665                 "remove_proprietary_data": {
1666                     "title": "Отстранете сопственички податоци"
1667                 },
1668                 "remove_tag": {
1669                     "title": "Отстрани ја ознаката",
1670                     "annotation": "Отстранета ознаката."
1671                 },
1672                 "remove_tags": {
1673                     "title": "Отстрани ги ознаките"
1674                 },
1675                 "remove_the_name": {
1676                     "title": "Отстрани го името"
1677                 },
1678                 "reposition_features": {
1679                     "title": "Разместете ги елементите"
1680                 },
1681                 "reverse_feature": {
1682                     "title": "Преврти го елементов"
1683                 },
1684                 "select_preset": {
1685                     "title": "Изберете вид на елемент"
1686                 },
1687                 "select_road_type": {
1688                     "title": "Изберете вид на пат"
1689                 },
1690                 "set_as_inner": {
1691                     "title": "Задај како внатрешно"
1692                 },
1693                 "set_as_outer": {
1694                     "title": "Задај како надворешно"
1695                 },
1696                 "square_feature": {
1697                     "title": "Исправи ги аглите на елементов"
1698                 },
1699                 "tag_as_disconnected": {
1700                     "title": "Ознаката е одделена",
1701                     "annotation": "Означени многу блиски елементи како одделени."
1702                 },
1703                 "tag_as_unsquare": {
1704                     "title": "Означи како физички неправоаголно",
1705                     "annotation": "Означен пат како со неправоаголни агли."
1706                 },
1707                 "tag_this_as_higher": {
1708                     "title": "Означи како повисоко"
1709                 },
1710                 "tag_this_as_lower": {
1711                     "title": "Означи како пониско"
1712                 },
1713                 "upgrade_tags": {
1714                     "title": "Поднови ги ознаките",
1715                     "annotation": "Подновени стари ознаки."
1716                 },
1717                 "use_bridge_or_tunnel": {
1718                     "title": "Ставете мост или тунел"
1719                 },
1720                 "use_different_layers": {
1721                     "title": "Користи различни слоеви"
1722                 },
1723                 "use_different_layers_or_levels": {
1724                     "title": "Користи различни слоеви или степени"
1725                 },
1726                 "use_different_levels": {
1727                     "title": "Користи различни нивоа"
1728                 },
1729                 "use_tunnel": {
1730                     "title": "Користи тунел"
1731                 }
1732             }
1733         },
1734         "intro": {
1735             "done": "готово",
1736             "ok": "ОК",
1737             "graph": {
1738                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
1739                 "city": "Three Rivers",
1740                 "county": "<value for addr:county>",
1741                 "district": "<value for addr:district>",
1742                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
1743                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
1744                 "postcode": "49093",
1745                 "province": "<value for addr:province>",
1746                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
1747                 "state": "<value for addr:state>",
1748                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
1749                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
1750                 "countrycode": "mk",
1751                 "name": {
1752                     "1st-avenue": "ул „1 Мај“",
1753                     "2nd-avenue": "ул „2-ра Ударна Бригада“",
1754                     "4th-avenue": "ул „14-та Ударна бригада“",
1755                     "5th-avenue": "ул „50-та Дивизија“",
1756                     "6th-avenue": "бул. „60-ти Корпус “",
1757                     "6th-street": "ул. „16 Солунски книжевници“",
1758                     "7th-avenue": "ул. „7 Џуџиња“",
1759                     "8th-avenue": "бул. „8-ми Септември“",
1760                     "9th-avenue": "бул. „9 Великани“",
1761                     "10th-avenue": "ул. „105“",
1762                     "11th-avenue": "ул. „11 Октомври“",
1763                     "12th-avenue": "ул. „12 Апостоли“",
1764                     "adams-street": "ул. „Кнез Пребонд“",
1765                     "andrews-street": "ул „Раде Рогожаров“",
1766                     "armitage-street": "ул. „Градобор“",
1767                     "mural-mall": "ТЦ „Ексклузив“",
1768                     "paisanos-bar-and-grill": "Скара и пиво „Кај Столе“",
1769                     "paisley-emporium": "Стоковна куќа „Елегант“",
1770                     "paparazzi-tattoo": "Тетоважи „Готика“",
1771                     "pizza-hut": "Пицерија „Доминос“",
1772                     "preferred-insurance-services": "Осигурително друштво „Полог“",
1773                     "river-city-appliance": "Апарати за домаќинство „Електротехника“",
1774                     "riverside-cemetery": "Гробишта „Сопот“",
1775                     "riverwalk-trail": "Патека „Горска Чука“",
1776                     "riviera-theatre": "Театар „Васил Иљоски“",
1777                     "rocky-river": "р. Присојница",
1778                     "saint-joseph-river": "Ајдучка Река",
1779                     "wood-street": "ул. Шишкова",
1780                     "world-fare": "Светска изложба"
1781                 }
1782             },
1783             "welcome": {
1784                 "title": "Добре дојдовте"
1785             },
1786             "navigation": {
1787                 "title": "Упатување",
1788                 "points_lines_areas": "Елементите на картата се претставени со *точки, линии или подрачја.*"
1789             },
1790             "points": {
1791                 "title": "Точки",
1792                 "choose_cafe": "**Изберете {preset} од списокот.**",
1793                 "rightclick": "Можете да стиснете со десното копче на било кој елемент за да ви излезе *уредувачко мени*, каде се прикажани уредувачките зафати кои можете да ги извршите. **Стиснете со десното копче за да ја изберете направената точка и да го прикажете менито.**"
1794             },
1795             "areas": {
1796                 "title": "Подрачја",
1797                 "search_playground": "**Пребарај го „{preset}“.**"
1798             },
1799             "lines": {
1800                 "title": "Линии"
1801             },
1802             "buildings": {
1803                 "title": "Градби",
1804                 "choose_preset_house": "Постојат многу видови градби, но оваа очигледно е куќа.{br}Доколку не сте сигурни од кој вид е градбата, допуштено е да изберете само општ Вид на градба. **Изберете го видот {preset}.**",
1805                 "search_tank": "**Пребарај го „{preset}“.**",
1806                 "choose_tank": "**Изберете {preset} од списокот.**"
1807             },
1808             "startediting": {
1809                 "title": "Почнете со уредување",
1810                 "save": "Не заборавајте редовно да ги зачувувате промените!",
1811                 "start": "Почнете со картографската работа!"
1812             }
1813         },
1814         "shortcuts": {
1815             "title": "Тастатурни кратенки",
1816             "tooltip": "Прикажи го екранот со тастатурни кратенки.",
1817             "toggle": {
1818                 "key": "?"
1819             },
1820             "key": {
1821                 "alt": "Alt",
1822                 "backspace": "Враќач",
1823                 "cmd": "Cmd",
1824                 "ctrl": "Ctrl",
1825                 "delete": "Delete",
1826                 "del": "Del",
1827                 "end": "End",
1828                 "enter": "Enter",
1829                 "esc": "Esc",
1830                 "home": "Home",
1831                 "option": "Option",
1832                 "pause": "Pause",
1833                 "pgdn": "PgDn",
1834                 "pgup": "PgUp",
1835                 "return": "Return",
1836                 "shift": "Shift",
1837                 "space": "пробел"
1838             },
1839             "gesture": {
1840                 "drag": "повлечете"
1841             },
1842             "or": "-или-",
1843             "browsing": {
1844                 "title": "Прелистување",
1845                 "navigation": {
1846                     "title": "Прегледник",
1847                     "pan": "Поместете ја кратата",
1848                     "pan_more": "Поместете ја картата за еден екран",
1849                     "zoom": "Приближи / Оддалечи",
1850                     "zoom_more": "Приближи / Оддалечи многу"
1851                 },
1852                 "help": {
1853                     "title": "Помош",
1854                     "help": "Прикажи помош/документација",
1855                     "keyboard": "Прикажи тастатурни кратенки"
1856                 },
1857                 "display_options": {
1858                     "title": "Можности за приказ",
1859                     "background": "Прикажи можности за заднина",
1860                     "background_switch": "Врати ме на последната заднина",
1861                     "map_data": "Прикажи можности за картог. податоци",
1862                     "fullscreen": "Отвори на цел екран",
1863                     "sidebar": "Дај/тргни страничник",
1864                     "wireframe": "Дај/тргни омрежување",
1865                     "osm_data": "Дај/тргни податоци од OpenStreetMap",
1866                     "minimap": "Дај/тргни миникарта",
1867                     "highlight_edits": "Истакни незачувани уредувања"
1868                 },
1869                 "selecting": {
1870                     "title": "Избор на елементи",
1871                     "select_one": "Избери еден елемент",
1872                     "select_multi": "Избери повеќе елементи",
1873                     "lasso": "Исцртајте изборно ласо околу елементи",
1874                     "search": "Најдете елементи што одговарат на пребран текст"
1875                 },
1876                 "with_selected": {
1877                     "title": "Со избраниот елемент",
1878                     "edit_menu": "Дај/тргни уредувачко мени",
1879                     "zoom_to": "Приближи го избраниот елемент"
1880                 },
1881                 "vertex_selected": {
1882                     "title": "Со избраниот јазол",
1883                     "previous": "Прејди на претходниот јазол",
1884                     "next": "Прејди на следниот јазол",
1885                     "first": "Прејди на првиот јазол",
1886                     "last": "Прејди на последниот јазол",
1887                     "change_parent": "Смени матичен пат"
1888                 }
1889             },
1890             "editing": {
1891                 "title": "Уредување",
1892                 "drawing": {
1893                     "title": "Цртање",
1894                     "focus_add_feature": "Сосредоточи го полето за пребарување на елементи",
1895                     "add_point": "Режим „Додај точка“",
1896                     "add_line": "Режим „Додај линија“",
1897                     "add_area": "Режим „Додај подрачје“",
1898                     "add_note": "Режим „Додај белешка“",
1899                     "add_favorite": "Додај омилен елемент",
1900                     "place_point": "Стави точка или јазол",
1901                     "disable_snap": "Како да исклучите самоспојување на точки",
1902                     "stop_line": "Заврши со цртање на линија или подрачје"
1903                 },
1904                 "operations": {
1905                     "title": "Зафати",
1906                     "continue_line": "Продолжи линија од избраниот јазол",
1907                     "merge": "Здружи (спој) ги избраните елементи",
1908                     "disconnect": "Оддели елементи во избраниот јазол",
1909                     "extract": "Извади точка од елемент",
1910                     "split": "Расцепи линија во овој јазол на два дела",
1911                     "reverse": "Преврти избрани елементи",
1912                     "move": "Преместете ги избраните елементи",
1913                     "rotate": "Свртете ги избраните елементи",
1914                     "orthogonalize": "Исправете ги аглите на линија или подрачје",
1915                     "straighten": "Исправи линија или точки",
1916                     "circularize": "Направете кружна затворена линија или подрачје ",
1917                     "reflect_long": "Пресликај елементи по подолгата оска",
1918                     "reflect_short": "Пресликај елементи по пократката оска",
1919                     "delete": "Избришете ги избраните елементи"
1920                 },
1921                 "commands": {
1922                     "title": "Наредби",
1923                     "copy": "Ископирај ги избраните елементи",
1924                     "paste": "Залепи ги копираните елементи",
1925                     "undo": "Отповикај го последното дејство",
1926                     "redo": "Повтори го последното дејство",
1927                     "save": "Зачувај промени"
1928                 }
1929             },
1930             "tools": {
1931                 "title": "Алатки",
1932                 "info": {
1933                     "title": "Информации",
1934                     "all": "Дај/тргни ги сите информативни прозорци",
1935                     "background": "Дај/тргни заднински прозорец",
1936                     "history": "Дај/тргни оддел за историја",
1937                     "location": "Дај/тргни оддел за место",
1938                     "measurement": "Дај/тргни оддел за мерење"
1939                 }
1940             }
1941         },
1942         "units": {
1943             "feet": "{quantity} ст",
1944             "miles": "{quantity} ми",
1945             "square_feet": "{quantity} ст²",
1946             "square_miles": "{quantity} ми²",
1947             "acres": "{quantity} ак",
1948             "meters": "{quantity} м",
1949             "kilometers": "{quantity} км",
1950             "square_meters": "{quantity} м²",
1951             "square_kilometers": "{quantity} км²",
1952             "hectares": "{quantity} ха",
1953             "area_pair": "{area1} ({area2})",
1954             "arcdegrees": "{quantity}°",
1955             "arcminutes": "{quantity}′",
1956             "arcseconds": "{quantity}″",
1957             "north": "СГШ",
1958             "south": "ЈГШ",
1959             "east": "ИГД",
1960             "west": "ЗГД",
1961             "coordinate": "{coordinate} {direction}",
1962             "coordinate_pair": "{latitude}, {longitude}"
1963         },
1964         "wikidata": {
1965             "identifier": "Назнака",
1966             "label": "Натпис",
1967             "description": "Опис"
1968         },
1969         "presets": {
1970             "categories": {
1971                 "category-barrier": {
1972                     "name": "Елементи за препреки"
1973                 },
1974                 "category-building": {
1975                     "name": "Елементи за градби"
1976                 },
1977                 "category-golf": {
1978                     "name": "Елементи за голф"
1979                 },
1980                 "category-landuse": {
1981                     "name": "Елементи за видови земјиште"
1982                 },
1983                 "category-natural": {
1984                     "name": "Природни елементи"
1985                 },
1986                 "category-path": {
1987                     "name": "Патеки"
1988                 },
1989                 "category-rail": {
1990                     "name": "Пруги"
1991                 },
1992                 "category-restriction": {
1993                     "name": "Елементи за забрани"
1994                 },
1995                 "category-road_major": {
1996                     "name": "Главни патишта"
1997                 },
1998                 "category-road_minor": {
1999                     "name": "Споредни патишта"
2000                 },
2001                 "category-road_service": {
2002                     "name": "Службени патишта"
2003                 },
2004                 "category-route": {
2005                     "name": "Елементи за патни правци"
2006                 },
2007                 "category-utility": {
2008                     "name": "Јавнослужбени елементи"
2009                 },
2010                 "category-water": {
2011                     "name": "Водни површини"
2012                 },
2013                 "category-waterway": {
2014                     "name": "Водни патишта"
2015                 }
2016             },
2017             "fields": {
2018                 "access": {
2019                     "label": "Дозволен пристап",
2020                     "options": {
2021                         "designated": {
2022                             "description": "Пристапот е дозволен согласно знаците или дадените месни закони",
2023                             "title": "Укажано"
2024                         },
2025                         "destination": {
2026                             "description": "Пристапот е дозволен само до одредиштето",
2027                             "title": "Одредиште"
2028                         },
2029                         "dismount": {
2030                             "description": "Пристапот е дозволен, но јавачот мора да се симне од коњот",
2031                             "title": "Со симнување"
2032                         },
2033                         "no": {
2034                             "description": "Пристапот е дозволен за јавноста",
2035                             "title": "Забранет"
2036                         },
2037                         "permissive": {
2038                             "description": "Пристапот е дозволен сè додека сопственикот не го отповика одобрението",
2039                             "title": "Со дозвола"
2040                         },
2041                         "permit": {
2042                             "description": "Пристапот е дозволен само со важечка дозвола или службена исправа",
2043                             "title": "Дозвола"
2044                         },
2045                         "private": {
2046                             "description": "Пристапот е дозволен со одобрение од сопственикот на поединечна основа",
2047                             "title": "Приватен"
2048                         },
2049                         "yes": {
2050                             "description": "Пристапот е дозволен по закон — важи правото на поминување",
2051                             "title": "Дозволен"
2052                         }
2053                     },
2054                     "placeholder": "Неукажано",
2055                     "terms": "[преведете со истозначници или сродни поими на „Дозволен пристап“, одделени со запирки]",
2056                     "types": {
2057                         "access": "Сите",
2058                         "bicycle": "Велосипеди",
2059                         "foot": "Пешаци",
2060                         "horse": "Коњи",
2061                         "motor_vehicle": "Моторни возила"
2062                     }
2063                 },
2064                 "access_simple": {
2065                     "label": "Дозволен пристап",
2066                     "terms": "[преведете со истозначници или сродни поими на „Дозволен пристап“, одделени со запирки]"
2067                 },
2068                 "addr/interpolation": {
2069                     "label": "Вид",
2070                     "options": {
2071                         "all": "Сите",
2072                         "alphabetic": "Азбучно",
2073                         "even": "Парни",
2074                         "odd": "Непарни"
2075                     }
2076                 },
2077                 "address": {
2078                     "label": "Адреса",
2079                     "placeholders": {
2080                         "block_number": "Блок бр.",
2081                         "block_number!jp": "Блок бр.",
2082                         "city": "Град",
2083                         "city!jp": "Град/Село/Специјален округ во Токио",
2084                         "city!vn": "Град",
2085                         "conscriptionnumber": "123",
2086                         "country": "Земја",
2087                         "county": "Округ",
2088                         "county!jp": "Округ",
2089                         "district": "Округ",
2090                         "district!vn": "Округ/Населба",
2091                         "floor": "Кат",
2092                         "hamlet": "Заселок",
2093                         "housename": "Име на куќата",
2094                         "housenumber": "123",
2095                         "housenumber!jp": "Бр. на градба/Бр. на парцела",
2096                         "neighbourhood": "Маало",
2097                         "neighbourhood!jp": "Округ/Населба/Маало",
2098                         "place": "Место",
2099                         "postcode": "Поштенски број",
2100                         "province": "Покраина",
2101                         "province!jp": "Префектура",
2102                         "quarter": "Четврт",
2103                         "quarter!jp": "Оаза/Мачи",
2104                         "state": "Сојузна држава",
2105                         "street": "Улица",
2106                         "subdistrict": "Подокруг",
2107                         "subdistrict!vn": "Заедница/Паланка",
2108                         "suburb": "Предградие",
2109                         "suburb!jp": "Гласачка единица",
2110                         "unit": "Единица"
2111                     },
2112                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Адреса“, одделени со запирки]"
2113                 },
2114                 "admin_level": {
2115                     "label": "Админ. степен"
2116                 },
2117                 "aerialway": {
2118                     "label": "Вид"
2119                 },
2120                 "aerialway/access": {
2121                     "label": "Пристап",
2122                     "options": {
2123                         "both": "Обете",
2124                         "entry": "Влез",
2125                         "exit": "Излез"
2126                     }
2127                 },
2128                 "aerialway/bubble": {
2129                     "label": "Облаче"
2130                 },
2131                 "aerialway/capacity": {
2132                     "label": "Превозливост (на час)",
2133                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
2134                 },
2135                 "aerialway/duration": {
2136                     "label": "Времетраење (минути)",
2137                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2138                 },
2139                 "aerialway/heating": {
2140                     "label": "Со греење"
2141                 },
2142                 "aerialway/occupancy": {
2143                     "label": "Носивост",
2144                     "placeholder": "2, 4, 8..."
2145                 },
2146                 "aerialway/summer/access": {
2147                     "label": "Пристап (лете)",
2148                     "options": {
2149                         "both": "Обете",
2150                         "entry": "Влез",
2151                         "exit": "Излез"
2152                     }
2153                 },
2154                 "aeroway": {
2155                     "label": "Вид"
2156                 },
2157                 "agrarian": {
2158                     "label": "Производи"
2159                 },
2160                 "air_conditioning": {
2161                     "label": "Климатизација",
2162                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Климатизација“, одделени со запирки]"
2163                 },
2164                 "amenity": {
2165                     "label": "Вид"
2166                 },
2167                 "animal_boarding": {
2168                     "label": "За животни"
2169                 },
2170                 "animal_breeding": {
2171                     "label": "За животни"
2172                 },
2173                 "animal_shelter": {
2174                     "label": "За животни"
2175                 },
2176                 "architect": {
2177                     "label": "Архитект",
2178                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Архитект“, одделени со запирки]"
2179                 },
2180                 "area/highway": {
2181                     "label": "Вид"
2182                 },
2183                 "artist": {
2184                     "label": "Уметник"
2185                 },
2186                 "artwork_type": {
2187                     "label": "Вид"
2188                 },
2189                 "atm": {
2190                     "label": "Банкомат"
2191                 },
2192                 "attraction": {
2193                     "label": "Вид"
2194                 },
2195                 "baby_seat": {
2196                     "label": "Бебешко седиште"
2197                 },
2198                 "backrest": {
2199                     "label": "Наслон"
2200                 },
2201                 "bar": {
2202                     "label": "Бар",
2203                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Бар“, одделени со запирки]"
2204                 },
2205                 "barrier": {
2206                     "label": "Вид"
2207                 },
2208                 "basin": {
2209                     "label": "Вид"
2210                 },
2211                 "bath/open_air": {
2212                     "label": "На отворено"
2213                 },
2214                 "bath/sand_bath": {
2215                     "label": "Песочна бања"
2216                 },
2217                 "bath/type": {
2218                     "label": "Намена",
2219                     "options": {
2220                         "foot_bath": "Ножна бања",
2221                         "hot_spring": "Топол извор",
2222                         "onsen": "Јапонска бања"
2223                     }
2224                 },
2225                 "beauty": {
2226                     "label": "Козметичар"
2227                 },
2228                 "bench": {
2229                     "label": "Клупа",
2230                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Клупа“, одделени со запирки]"
2231                 },
2232                 "bicycle_parking": {
2233                     "label": "Вид"
2234                 },
2235                 "bin": {
2236                     "label": "Корпа за отпадоци",
2237                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Корпа за отпадоци“, одделени со запирки]"
2238                 },
2239                 "blind": {
2240                     "label": "Пристап за слепи",
2241                     "options": {
2242                         "limited": "Ограничен",
2243                         "no": "Не",
2244                         "yes": "Да"
2245                     },
2246                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Пристап за слепи“, одделени со запирки]"
2247                 },
2248                 "blood_components": {
2249                     "label": "Крвни составници",
2250                     "options": {
2251                         "plasma": "плазма",
2252                         "platelets": "плочки",
2253                         "stemcells": "примероци од матични ќелии",
2254                         "whole": "целовидна крв"
2255                     }
2256                 },
2257                 "board_type": {
2258                     "label": "Вид"
2259                 },
2260                 "bollard": {
2261                     "label": "Вид"
2262                 },
2263                 "booth": {
2264                     "label": "Трафика"
2265                 },
2266                 "boules": {
2267                     "label": "Вид"
2268                 },
2269                 "boundary": {
2270                     "label": "Вид"
2271                 },
2272                 "brand": {
2273                     "label": "Марка",
2274                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Марка“, одделени со запирки]"
2275                 },
2276                 "brewery": {
2277                     "label": "Точено пиво",
2278                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Точено пиво“, одделени со запирки]"
2279                 },
2280                 "bridge": {
2281                     "label": "Вид",
2282                     "placeholder": "По основно"
2283                 },
2284                 "bridge/support": {
2285                     "label": "Вид"
2286                 },
2287                 "building": {
2288                     "label": "Градба",
2289                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Градба“, одделени со запирки]"
2290                 },
2291                 "building/levels/underground": {
2292                     "label": "Подземни катови",
2293                     "placeholder": "2, 4, 6...",
2294                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Подземни катови“, одделени со запирки]"
2295                 },
2296                 "building/levels_building": {
2297                     "label": "Катови на градбата",
2298                     "placeholder": "2, 4, 6...",
2299                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Катови на градбата“, одделени со запирки]"
2300                 },
2301                 "building/material": {
2302                     "label": "Материјал",
2303                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Материјал“, одделени со запирки]"
2304                 },
2305                 "building_area": {
2306                     "label": "Градба"
2307                 },
2308                 "bunker_type": {
2309                     "label": "Вид"
2310                 },
2311                 "cables": {
2312                     "label": "Кабли",
2313                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2314                 },
2315                 "camera/direction": {
2316                     "label": "Насока (степени вдесно)",
2317                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
2318                 },
2319                 "camera/mount": {
2320                     "label": "Сталак"
2321                 },
2322                 "camera/type": {
2323                     "label": "Вид фотоапарат",
2324                     "options": {
2325                         "dome": "Купола",
2326                         "fixed": "Неподвижен",
2327                         "panning": "Кадровско движење"
2328                     }
2329                 },
2330                 "capacity": {
2331                     "label": "Приемност",
2332                     "placeholder": "50, 100, 200...",
2333                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Приемност“, одделени со запирки]"
2334                 },
2335                 "cash_in": {
2336                     "label": "Готовинска размена"
2337                 },
2338                 "castle_type": {
2339                     "label": "Вид"
2340                 },
2341                 "changing_table": {
2342                     "label": "Маса за повивање"
2343                 },
2344                 "charge_fee": {
2345                     "label": "Износ на наплатата",
2346                     "placeholder": "1 EUR, 5 USD, 10 JPY…",
2347                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Износ на наплатата“, одделени со запирки]"
2348                 },
2349                 "charge_toll": {
2350                     "label": "Вкупно",
2351                     "placeholder": "1 EUR, 5 USD, 10 JPY…",
2352                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Вкупен износ“, одделени со запирки]"
2353                 },
2354                 "check_date": {
2355                     "label": "Датум на последна проверка"
2356                 },
2357                 "clothes": {
2358                     "label": "Облека"
2359                 },
2360                 "club": {
2361                     "label": "Вид"
2362                 },
2363                 "collection_times": {
2364                     "label": "Распоред на собирање"
2365                 },
2366                 "colour": {
2367                     "label": "Боја",
2368                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Боја“, одделени со запирки]"
2369                 },
2370                 "comment": {
2371                     "label": "Коментар на промените",
2372                     "placeholder": "Краток опис на вашите придонеси (задолжително)"
2373                 },
2374                 "communication_multi": {
2375                     "label": "Видови општење",
2376                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Видови општење“, одделени со запирки]"
2377                 },
2378                 "construction": {
2379                     "label": "Вид"
2380                 },
2381                 "consulate": {
2382                     "label": "Вид"
2383                 },
2384                 "contact/webcam": {
2385                     "label": "URL на семрежната камера",
2386                     "placeholder": "http://example.com/"
2387                 },
2388                 "content": {
2389                     "label": "Содржина"
2390                 },
2391                 "conveying": {
2392                     "label": "Правец на движење",
2393                     "options": {
2394                         "backward": "Наназад",
2395                         "forward": "Нанапред",
2396                         "reversible": "Променлива насока"
2397                     }
2398                 },
2399                 "conveying_escalator": {
2400                     "label": "Подвижни скали"
2401                 },
2402                 "country": {
2403                     "label": "Земја"
2404                 },
2405                 "couplings": {
2406                     "label": "Спојки",
2407                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2408                 },
2409                 "covered": {
2410                     "label": "На покриено",
2411                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „На покриено“, одделени со запирки]"
2412                 },
2413                 "craft": {
2414                     "label": "Вид"
2415                 },
2416                 "crane/type": {
2417                     "label": "Вид дигалка",
2418                     "options": {
2419                         "floor-mounted_crane": "Подна дигалка",
2420                         "portal_crane": "Опчекорувачка дигалка",
2421                         "travel_lift": "Бродопреносна дигалка"
2422                     }
2423                 },
2424                 "crop": {
2425                     "label": "Посеви"
2426                 },
2427                 "crossing": {
2428                     "label": "Вид"
2429                 },
2430                 "crossing/island": {
2431                     "label": "Пешачки остров"
2432                 },
2433                 "cuisine": {
2434                     "label": "Кујни"
2435                 },
2436                 "currency_multi": {
2437                     "label": "Видови валути",
2438                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Видови валути“, одделени со запирки]"
2439                 },
2440                 "cutting": {
2441                     "label": "Вид",
2442                     "placeholder": "По основно"
2443                 },
2444                 "cycle_network": {
2445                     "label": "Мрежа"
2446                 },
2447                 "cycleway": {
2448                     "label": "Велосипедски патеки",
2449                     "options": {
2450                         "lane": {
2451                             "description": "Велосипедска патека одделена од сообраќајот со нацртана препрека",
2452                             "title": "Стандардна велосипедска патека"
2453                         },
2454                         "none": {
2455                             "description": "Без велосипедска патека",
2456                             "title": "Ништо"
2457                         },
2458                         "opposite": {
2459                             "description": "Велосипедска патека што оди во две насоки во еднонасочна улица",
2460                             "title": "Спротивозна велосипедска патека"
2461                         },
2462                         "opposite_lane": {
2463                             "description": "Велосипедска патека што оди спротивно од сообраќајот",
2464                             "title": "Спротивна велосипедска патека"
2465                         },
2466                         "share_busway": {
2467                             "description": "Велосипедска патека заедно со автобуска лента",
2468                             "title": "Велосипедска патека заедно со автобуска патека"
2469                         },
2470                         "shared_lane": {
2471                             "description": "Велосипедска трафика неодделена од моторниот сообраќај",
2472                             "title": "Заедничка велосипедска патека"
2473                         },
2474                         "track": {
2475                             "description": "Велосипедска патека одделена од сообраќајот со физичка препрека",
2476                             "title": "Велосипедско патче"
2477                         }
2478                     },
2479                     "placeholder": "нема",
2480                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Велосипедски патеки“, одделени со запирки]",
2481                     "types": {
2482                         "cycleway:left": "Лево",
2483                         "cycleway:right": "Десно"
2484                     }
2485                 },
2486                 "dance/style": {
2487                     "label": "Танцови стилови"
2488                 },
2489                 "date": {
2490                     "label": "Датум"
2491                 },
2492                 "delivery": {
2493                     "label": "Достава",
2494                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Достава“, одделени со запирки]"
2495                 },
2496                 "denomination": {
2497                     "label": "Вероисповед",
2498                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Вероисповед“, одделени со запирки]"
2499                 },
2500                 "denotation": {
2501                     "label": "Значење"
2502                 },
2503                 "departures_board": {
2504                     "label": "Табла на поаѓања",
2505                     "options": {
2506                         "no": "Ништо",
2507                         "realtime": "Во живо",
2508                         "timetable": "Распоред",
2509                         "yes": "Да"
2510                     }
2511                 },
2512                 "description": {
2513                     "label": "Опис",
2514                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Опис“, одделени со запирки]"
2515                 },
2516                 "design": {
2517                     "label": "Дизајн"
2518                 },
2519                 "destination/ref_oneway": {
2520                     "label": "Патни броеви на одредиштето"
2521                 },
2522                 "destination/symbol_oneway": {
2523                     "label": "Симболи за одредиште",
2524                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Симболи за одредиште“, одделени со запирки]"
2525                 },
2526                 "destination_oneway": {
2527                     "label": "Одредишта"
2528                 },
2529                 "devices": {
2530                     "label": "Уреди",
2531                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2532                 },
2533                 "diameter": {
2534                     "label": "Пречник",
2535                     "placeholder": "5 мм, 10 см, 15 ин…"
2536                 },
2537                 "diet_multi": {
2538                     "label": "Видови исхрана",
2539                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Видови исхрана“, одделени со запирки]"
2540                 },
2541                 "diplomatic": {
2542                     "label": "Вид"
2543                 },
2544                 "diplomatic/services": {
2545                     "label": "Услуги"
2546                 },
2547                 "direction": {
2548                     "label": "Правец (степени вдесно)",
2549                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
2550                 },
2551                 "direction_cardinal": {
2552                     "label": "Правец",
2553                     "options": {
2554                         "E": "исток",
2555                         "ENE": "исток-североисток",
2556                         "ESE": "исток-југоисток",
2557                         "N": "север",
2558                         "NE": "североисток",
2559                         "NNE": "север-североисток",
2560                         "NNW": "север-северозапад",
2561                         "NW": "северозапад",
2562                         "S": "југ",
2563                         "SE": "југоисток",
2564                         "SSE": "југ-југоисток",
2565                         "SSW": "југ-југозапад",
2566                         "SW": "југозапад",
2567                         "W": "запад",
2568                         "WNW": "запад-северозапад",
2569                         "WSW": "запад-југозапад"
2570                     }
2571                 },
2572                 "direction_clock": {
2573                     "label": "Правец",
2574                     "options": {
2575                         "anticlockwise": "Влево",
2576                         "clockwise": "Вдесно"
2577                     }
2578                 },
2579                 "direction_vertex": {
2580                     "label": "Засегната насока",
2581                     "options": {
2582                         "backward": "Назад",
2583                         "both": "Двете / Сите",
2584                         "forward": "Напред"
2585                     }
2586                 },
2587                 "dispensing": {
2588                     "label": "Издава препишани лекови"
2589                 },
2590                 "display": {
2591                     "label": "Приказ"
2592                 },
2593                 "distance": {
2594                     "label": "Растојание"
2595                 },
2596                 "dock": {
2597                     "label": "Вид"
2598                 },
2599                 "dog": {
2600                     "label": "Кучиња",
2601                     "options": {
2602                         "leashed": "Само на ланец",
2603                         "no": "Недопуштено",
2604                         "yes": "Допуштено"
2605                     },
2606                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Кучиња“, одделени со запирки]"
2607                 },
2608                 "door": {
2609                     "label": "Врата"
2610                 },
2611                 "door_type": {
2612                     "label": "Вид"
2613                 },
2614                 "drive_through": {
2615                     "label": "Услужна патека",
2616                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Услужна патека“, одделени со запирки]"
2617                 },
2618                 "duration": {
2619                     "label": "Времетраење",
2620                     "placeholder": "00:00",
2621                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Времетраење“, одделени со запирки]"
2622                 },
2623                 "electrified": {
2624                     "label": "Електрификација",
2625                     "options": {
2626                         "contact_line": "Контактна шина",
2627                         "no": "Не",
2628                         "rail": "Електрифицирана пруга",
2629                         "yes": "Да (неукажано)"
2630                     },
2631                     "placeholder": "Контактна шина, електрифицирана пруга..."
2632                 },
2633                 "elevation": {
2634                     "label": "Надм. висина",
2635                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Надм. висина“, одделени со запирки]"
2636                 },
2637                 "email": {
2638                     "label": "Е-пошта",
2639                     "placeholder": "example@example.com",
2640                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Е-пошта“, одделени со запирки]"
2641                 },
2642                 "embankment": {
2643                     "label": "Вид",
2644                     "placeholder": "По основно"
2645                 },
2646                 "embassy": {
2647                     "label": "Вид"
2648                 },
2649                 "emergency": {
2650                     "label": "Итна служба"
2651                 },
2652                 "emergency_combo": {
2653                     "label": "Вид"
2654                 },
2655                 "enforcement": {
2656                     "label": "Вид"
2657                 },
2658                 "entrance": {
2659                     "label": "Вид"
2660                 },
2661                 "except": {
2662                     "label": "Исклучоци"
2663                 },
2664                 "faces": {
2665                     "label": "Лица"
2666                 },
2667                 "fax": {
2668                     "label": "Факс",
2669                     "placeholder": "+31 42 123 4567",
2670                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Факс“, одделени со запирки]"
2671                 },
2672                 "fee": {
2673                     "label": "Наплата",
2674                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Наплата“, одделени со запирки]"
2675                 },
2676                 "fence_type": {
2677                     "label": "Вид"
2678                 },
2679                 "fire_hydrant/diameter": {
2680                     "label": "Пречник (мм, инчи или букви)",
2681                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Пречник (мм, инчи или букви)“, одделени со запирки]"
2682                 },
2683                 "fire_hydrant/pressure": {
2684                     "label": "Притисок (бари)",
2685                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Притисок (бари)“, одделени со запирки]"
2686                 },
2687                 "fire_hydrant/type": {
2688                     "label": "Облик",
2689                     "options": {
2690                         "pillar": "Столб/надземен",
2691                         "pipe": "Цевка со затворен завршеток",
2692                         "underground": "Подземен",
2693                         "wall": "Ѕиден"
2694                     }
2695                 },
2696                 "fireplace": {
2697                     "label": "Ками"
2698                 },
2699                 "fishing": {
2700                     "label": "Риболов",
2701                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Риболов“, одделени со запирки]"
2702                 },
2703                 "fitness_station": {
2704                     "label": "Вид опрема"
2705                 },
2706                 "fixme": {
2707                     "label": "Поправи ме",
2708                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Поправи ме“, одделени со запирки]"
2709                 },
2710                 "flag/type": {
2711                     "label": "Вид знаме"
2712                 },
2713                 "floating": {
2714                     "label": "Пловечки"
2715                 },
2716                 "flood_prone": {
2717                     "label": "Подложно на поплави",
2718                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Подложно на поплави“, одделени со запирки]"
2719                 },
2720                 "ford": {
2721                     "label": "Вид",
2722                     "placeholder": "По основно"
2723                 },
2724                 "frequency": {
2725                     "label": "Фреквенција на напојувањето",
2726                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Френвенција на напојувањето“, одделени со запирки]"
2727                 },
2728                 "frequency_electrified": {
2729                     "label": "Фреквенција на напојувањето",
2730                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Френвенција на напојувањето“, одделени со запирки]"
2731                 },
2732                 "from": {
2733                     "label": "Од"
2734                 },
2735                 "fuel": {
2736                     "label": "Гориво"
2737                 },
2738                 "fuel_multi": {
2739                     "label": "Видови гориво"
2740                 },
2741                 "gauge": {
2742                     "label": "Колосек"
2743                 },
2744                 "gender": {
2745                     "label": "Пол",
2746                     "options": {
2747                         "female": "Женски",
2748                         "male": "Машки",
2749                         "unisex": "Двополов"
2750                     },
2751                     "placeholder": "Непознат",
2752                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Пол“, одделени со запирки]"
2753                 },
2754                 "generator/method": {
2755                     "label": "Начин"
2756                 },
2757                 "generator/output/electricity": {
2758                     "label": "Излезна моќност",
2759                     "placeholder": "50 MW, 100 MW, 200 MW..."
2760                 },
2761                 "generator/source": {
2762                     "label": "Извор"
2763                 },
2764                 "generator/type": {
2765                     "label": "Вид"
2766                 },
2767                 "government": {
2768                     "label": "Вид"
2769                 },
2770                 "grape_variety": {
2771                     "label": "Сорти грозје"
2772                 },
2773                 "guest_house": {
2774                     "label": "Вид"
2775                 },
2776                 "handicap": {
2777                     "label": "Хендикеп",
2778                     "placeholder": "1-18"
2779                 },
2780                 "handrail": {
2781                     "label": "Гелендер",
2782                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Гелендер“, одделени со запирки>"
2783                 },
2784                 "hashtags": {
2785                     "label": "Предложени тарабни ознаки",
2786                     "placeholder": "#пример"
2787                 },
2788                 "healthcare": {
2789                     "label": "Вид"
2790                 },
2791                 "healthcare/speciality": {
2792                     "label": "Специјалисти"
2793                 },
2794                 "height": {
2795                     "label": "Висина (метри)",
2796                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Висина (метри)“, одделени со запирки]"
2797                 },
2798                 "height_building": {
2799                     "label": "Висина на градбата (метри)",
2800                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Висина на градбата (метри)“, одделени со запирки]"
2801                 },
2802                 "highspeed": {
2803                     "label": "Големобрзинска",
2804                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Големобрзинска“, одделени со запирки]"
2805                 },
2806                 "highway": {
2807                     "label": "Вид"
2808                 },
2809                 "historic": {
2810                     "label": "Вид"
2811                 },
2812                 "historic/civilization": {
2813                     "label": "Историска цивилизација"
2814                 },
2815                 "historic/wreck/date_sunk": {
2816                     "label": "Кога потонало"
2817                 },
2818                 "historic/wreck/visible_at_high_tide": {
2819                     "label": "Видливо при плима"
2820                 },
2821                 "historic/wreck/visible_at_low_tide": {
2822                     "label": "Видливо при осека"
2823                 },
2824                 "hoops": {
2825                     "label": "Обрачи",
2826                     "placeholder": "1, 2, 4..."
2827                 },
2828                 "horse_dressage": {
2829                     "label": "Дресурно јавање",
2830                     "options": {
2831                         "equestrian": "Да",
2832                         "undefined": "Не"
2833                     }
2834                 },
2835                 "horse_riding": {
2836                     "label": "Коњички спорт",
2837                     "options": {
2838                         "horse_riding": "Да",
2839                         "undefined": "Не"
2840                     }
2841                 },
2842                 "horse_scale": {
2843                     "label": "Тешкотија на јавањето",
2844                     "options": {
2845                         "common": "Лесно: Без проблеми или потешкотии. (по основно)",
2846                         "critical": "Преодно: Проодно само за искусни јавачи и коњи. Значајни препреки. Мостовите треба да се прегледаат внимателно.",
2847                         "dangerous": "Опасно: Проодно само за многу искусни јавачи и коњи и само при поволни временски услови. Симнете се од коњот.",
2848                         "demanding": "Обратете внимание: Нерамен пат, напати со тешки прооди.",
2849                         "difficult": "Тешко: Многу тесно и изложено. Може да има препреки за прегазување и тесни прооди.",
2850                         "impossible": "Непроодно: Патот или мостот е непрооден за коњи. Премногу тесно, недоволна потпора, препреки како скали. Опасно по живот."
2851                     },
2852                     "placeholder": "Тешко, Опасно...",
2853                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Тешкотија на јавањето“, одделени со запирки]"
2854                 },
2855                 "horse_stables": {
2856                     "label": "Покриена јавачница",
2857                     "options": {
2858                         "stables": "Да",
2859                         "undefined": "Не"
2860                     }
2861                 },
2862                 "iata": {
2863                     "label": "Аеродромски код по IATA"
2864                 },
2865                 "icao": {
2866                     "label": "Аеродромски код по ICAO"
2867                 },
2868                 "incline": {
2869                     "label": "Наклон",
2870                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Наклон“, одделени со запирки]"
2871                 },
2872                 "incline_steps": {
2873                     "label": "Наклон",
2874                     "options": {
2875                         "down": "Надолу",
2876                         "up": "Нагоре"
2877                     }
2878                 },
2879                 "indoor": {
2880                     "label": "На затворено",
2881                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „На затворено“, одделени со запирки]"
2882                 },
2883                 "indoor_type": {
2884                     "label": "Вид"
2885                 },
2886                 "industrial": {
2887                     "label": "Вид"
2888                 },
2889                 "informal": {
2890                     "label": "Неформално",
2891                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Неформално“, одделени со запирки>"
2892                 },
2893                 "information": {
2894                     "label": "Вид"
2895                 },
2896                 "inscription": {
2897                     "label": "Натпис",
2898                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Натпис“, одделени со запирки]"
2899                 },
2900                 "intermittent": {
2901                     "label": "Нередовно",
2902                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Нередовно“, одделени со запирки]"
2903                 },
2904                 "intermittent_yes": {
2905                     "label": "Нередовно"
2906                 },
2907                 "internet_access": {
2908                     "label": "Семрежен пристап",
2909                     "options": {
2910                         "no": "Нема",
2911                         "terminal": "Јазол",
2912                         "wired": "Жичен",
2913                         "wlan": "Безжичен",
2914                         "yes": "Да"
2915                     },
2916                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Семрежен пристап“, одделени со запирки]"
2917                 },
2918                 "internet_access/fee": {
2919                     "label": "Наплата за семрежјето",
2920                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Наплата за семрежјето“, одделени со запирки]"
2921                 },
2922                 "internet_access/ssid": {
2923                     "label": "Назив на WiFi-мрежата",
2924                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Назив на WiFi-мрежата“, одделени со запирки]"
2925                 },
2926                 "interval": {
2927                     "label": "Временско растојание",
2928                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Временско растојание“, одделени со запирки]"
2929                 },
2930                 "junction/ref_oneway": {
2931                     "label": "Бр. на клучка",
2932                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Бр. на клучка“, одделени со запирки]"
2933                 },
2934                 "junction_line": {
2935                     "label": "Клучка",
2936                     "options": {
2937                         "circular": "Кружен тек",
2938                         "jughandle": "Извиена рампа",
2939                         "roundabout": "Кружен тек"
2940                     },
2941                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Клучка“, одделени со запирки]"
2942                 },
2943                 "kerb": {
2944                     "label": "Рабник"
2945                 },
2946                 "kerb/height": {
2947                     "label": "Висина"
2948                 },
2949                 "label": {
2950                     "label": "Натпис"
2951                 },
2952                 "lamp_type": {
2953                     "label": "Вид"
2954                 },
2955                 "landuse": {
2956                     "label": "Вид"
2957                 },
2958                 "lanes": {
2959                     "label": "Ленти",
2960                     "placeholder": "1, 2, 3...",
2961                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Ленти“, одделени со запирки]"
2962                 },
2963                 "language_multi": {
2964                     "label": "Јазици"
2965                 },
2966                 "layer": {
2967                     "label": "Слој",
2968                     "placeholder": "0",
2969                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Слој“, одделени со запирки]"
2970                 },
2971                 "leaf_cycle": {
2972                     "label": "Листен циклус",
2973                     "options": {
2974                         "deciduous": "Листопадно",
2975                         "evergreen": "Зимзелено",
2976                         "mixed": "Мешано",
2977                         "semi_deciduous": "Полулистопадно",
2978                         "semi_evergreen": "Полузимзелено"
2979                     }
2980                 },
2981                 "leaf_cycle_singular": {
2982                     "label": "Листен циклус",
2983                     "options": {
2984                         "deciduous": "Зимзелен",
2985                         "evergreen": "Листопаден",
2986                         "semi_deciduous": "Полузимзелен",
2987                         "semi_evergreen": "Полулистопаден"
2988                     }
2989                 },
2990                 "leaf_type": {
2991                     "label": "Вид листови",
2992                     "options": {
2993                         "broadleaved": "Широколисни",
2994                         "leafless": "Безлисни",
2995                         "mixed": "Мешани",
2996                         "needleleaved": "Иглолисни"
2997                     }
2998                 },
2999                 "leaf_type_singular": {
3000                     "label": "Вид лист",
3001                     "options": {
3002                         "broadleaved": "Широколистен",
3003                         "leafless": "Безлистен",
3004                         "needleleaved": "Иглолистен"
3005                     }
3006                 },
3007                 "leisure": {
3008                     "label": "Вид"
3009                 },
3010                 "length": {
3011                     "label": "Должина (метри)"
3012                 },
3013                 "level": {
3014                     "label": "Кат",
3015                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Кат“, одделени со запирки]"
3016                 },
3017                 "level_semi": {
3018                     "label": "Катови",
3019                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Катови“, одделени со запирки]"
3020                 },
3021                 "levels": {
3022                     "label": "Катови",
3023                     "placeholder": "2, 4, 6...",
3024                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Катови“, одделени со запирки]"
3025                 },
3026                 "liaison": {
3027                     "label": "Вид"
3028                 },
3029                 "line_attachment": {
3030                     "label": "Кабелска приврска"
3031                 },
3032                 "lit": {
3033                     "label": "Осветлено",
3034                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Осветлено“, одделени со запирки]"
3035                 },
3036                 "location": {
3037                     "label": "Место",
3038                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Место“, одделени со запирки]"
3039                 },
3040                 "location_pool": {
3041                     "label": "Место",
3042                     "options": {
3043                         "indoor": "Внатре",
3044                         "outdoor": "Надвор",
3045                         "roof": "На покрив"
3046                     }
3047                 },
3048                 "lock": {
3049                     "label": "Преводница"
3050                 },
3051                 "lockable": {
3052                     "label": "Заклучливо",
3053                     "terms": "[translate with synonyms or related terms for 'Lockable', separated by commas]"
3054                 },
3055                 "man_made": {
3056                     "label": "Вид"
3057                 },
3058                 "manhole": {
3059                     "label": "Вид"
3060                 },
3061                 "manufacturer": {
3062                     "label": "Производител",
3063                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Производител“, одделени со запирки]"
3064                 },
3065                 "map_size": {
3066                     "label": "Покриеност"
3067                 },
3068                 "map_type": {
3069                     "label": "Вид"
3070                 },
3071                 "material": {
3072                     "label": "Материјал",
3073                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Материјал“, одделени со запирки]"
3074                 },
3075                 "max_age": {
3076                     "label": "Најголема возраст",
3077                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Најголема возраст“, одделени со запирки>"
3078                 },
3079                 "maxheight": {
3080                     "label": "Најг. височина",
3081                     "placeholder": "4, 4,5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\"",
3082                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Најг. височина“, одделени со запирки]"
3083                 },
3084                 "maxspeed": {
3085                     "label": "Дозволена брзина",
3086                     "placeholder": "40, 50, 60...",
3087                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Дозволена брзина“, одделени со запирки]"
3088                 },
3089                 "maxspeed/advisory": {
3090                     "label": "Препорачана брзина",
3091                     "placeholder": "40, 50, 60...",
3092                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Препорачана брзина“, одделени со запирки]"
3093                 },
3094                 "maxstay": {
3095                     "label": "Дозволен престој",
3096                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Дозволен престој“, одделени со запирки]"
3097                 },
3098                 "maxweight": {
3099                     "label": "Најг. тежина",
3100                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Дозволена тежина“, одделени со запирки]"
3101                 },
3102                 "maxweight_bridge": {
3103                     "label": "Најг. тежина",
3104                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Најг. тежина“, одделени со запирки]"
3105                 },
3106                 "memorial": {
3107                     "label": "Вид"
3108                 },
3109                 "microbrewery": {
3110                     "label": "Микропиварница",
3111                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Микропиварница“, одделени со запирки]"
3112                 },
3113                 "min_age": {
3114                     "label": "Најмала возраст",
3115                     "terms": "<преведете со истозначници или сродни поими на „Најмала возраст“, одделени со запирки>"
3116                 },
3117                 "minspeed": {
3118                     "label": "Најмала дозволена брзина",
3119                     "placeholder": "20, 30, 40...",
3120                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Најмала дозволена брзина“, одделени со запирки]"
3121                 },
3122                 "monitoring_multi": {
3123                     "label": "Надзор"
3124                 },
3125                 "mtb/scale": {
3126                     "label": "Тешкотија за планински велосипедизам",
3127                     "options": {
3128                         "0": "0: Збиен чакал/набиена земја, без препреки, широки кривини",
3129                         "1": "1: Извесни растресити површини, мали препреки, широки кривини",
3130                         "2": "2: Доста растресити површини, големи препреки, лесни остри кривини",
3131                         "3": "3: Лизгава површина, големи препреки, многу остри кривини",
3132                         "4": "4: Растресита површина или големи камења, опасни остри кривини",
3133                         "5": "5: Најтежок терен, полиња со големи камења, одрони",
3134                         "6": "6: Невозможно, освен за најврвните планински велосипедисти"
3135                     },
3136                     "placeholder": "0, 1, 2, 3...",
3137                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Тешкотија за планински велосипедизам“, одделени со запирки]"
3138                 },
3139                 "mtb/scale/imba": {
3140                     "label": "Тешкотија на патеката според IMBA",
3141                     "options": {
3142                         "0": "Најлесна (бел круг)",
3143                         "1": "Лесна (зелен круг)",
3144                         "2": "Средна (син круг)",
3145                         "3": "Тешка (црна баклава)",
3146                         "4": "Крајно тешка (двојна црна баклава)"
3147                     },
3148                     "placeholder": "Лесна, средна, тешка",
3149                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Тешкотија на патеката според IMBA“, одделени со запирки]"
3150                 },
3151                 "mtb/scale/uphill": {
3152                     "label": "Тешкотии на нагорнините",
3153                     "options": {
3154                         "0": "0: Прос. наклон <10%, чакал/набиена земја, без препреки",
3155                         "1": "1: Прос. наклон <15%, чакал/набиена земја, многу мали објекти",
3156                         "2": "2: Прос. наклон <20%, стабилна површина, камења/корења колку тупаница",
3157                         "3": "3: Прос. наклон <25%, променлива површина, камења/корења колку тупаница",
3158                         "4": "4: Прос. наклон <30%, во лоша состојба, големи камења/гранки",
3159                         "5": "5: Многу стрмно, велосипедот треба да се турка или носи"
3160                     },
3161                     "placeholder": "0, 1, 2, 3...",
3162                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Тешкотии на нагорнините“, одделени со запирки]"
3163                 },
3164                 "name": {
3165                     "label": "Име",
3166                     "placeholder": "Вообичаено име (ако има)",
3167                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Име“, одделени со запирки]"
3168                 },
3169                 "natural": {
3170                     "label": "Природно"
3171                 },
3172                 "network": {
3173                     "label": "Мрежа",
3174                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Мрежа“, одделени со запирки]"
3175                 },
3176                 "network_bicycle": {
3177                     "label": "Вид мрежа",
3178                     "options": {
3179                         "icn": "Меѓународна",
3180                         "lcn": "Месна",
3181                         "ncn": "Државна",
3182                         "rcn": "Регионална"
3183                     },
3184                     "placeholder": "Месна, регионална, државна, меѓународна"
3185                 },
3186                 "network_foot": {
3187                     "label": "Вид мрежа",
3188                     "options": {
3189                         "iwn": "Меѓународна",
3190                         "lwn": "Месна",
3191                         "nwn": "Државна",
3192                         "rwn": "Регионална"
3193                     },
3194                     "placeholder": "Месна, регионална, државна, меѓународна"
3195                 },
3196                 "network_horse": {
3197                     "label": "Вид мрежа",
3198                     "options": {
3199                         "ihn": "Меѓународна",
3200                         "lhn": "Месна",
3201                         "nhn": "Државна",
3202                         "rhn": "Регионална"
3203                     },
3204                     "placeholder": "Месна, регионална, државна, меѓународна"
3205                 },
3206                 "network_road": {
3207                     "label": "Мрежа"
3208                 },
3209                 "not/name": {
3210                     "label": "Неисправни имиња",
3211                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Неисправни имиња“, одделени со запирки]"
3212                 },
3213                 "note": {
3214                     "label": "Напомена",
3215                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Белешка“, одделени со запирки]"
3216                 },
3217                 "office": {
3218                     "label": "Вид"
3219                 },
3220                 "oneway": {
3221                     "label": "Еднонасочно",
3222                     "options": {
3223                         "alternating": "Наизменично",
3224                         "no": "Не",
3225                         "reversible": "Променлива насока",
3226                         "undefined": "Претпоставено дека не е",
3227                         "yes": "Да"
3228                     }
3229                 },
3230                 "oneway/bicycle": {
3231                     "label": "Еднонасочно (велосипеди)",
3232                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Еднонасочно (велосипеди)“, одделени со запирки]"
3233                 },
3234                 "oneway_yes": {
3235                     "label": "Еднонасочно",
3236                     "options": {
3237                         "alternating": "Наизменично",
3238                         "no": "Не",
3239                         "reversible": "Променлива насока",
3240                         "undefined": "Претпоставено дека е",
3241                         "yes": "Да"
3242                     }
3243                 },
3244                 "opening_date": {
3245                     "label": "Очекувано пуштање"
3246                 },
3247                 "opening_hours": {
3248                     "label": "Часови",
3249                     "placeholder": "непознато",
3250                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Часови“, одделени со запирки]"
3251                 },
3252                 "operator": {
3253                     "label": "Стопанисувач",
3254                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Стопанисувач“, одделени со запирки]"
3255                 },
3256                 "operator/type": {
3257                     "label": "Вид стопанисувач"
3258                 },
3259                 "outdoor_seating": {
3260                     "label": "Надворешни седишта",
3261                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Надворешни седишта“, одделени со запирки]"
3262                 },
3263                 "par": {
3264                     "label": "Норма",
3265                     "placeholder": "3, 4, 5..."
3266                 },
3267                 "park_ride": {
3268                     "label": "Преодно паркиралиште",
3269                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Преодно парлиралиште“, одделени со запирки]"
3270                 },
3271                 "parking": {
3272                     "label": "Вид",
3273                     "options": {
3274                         "carports": "Автомобилски стреи",
3275                         "garage_boxes": "Гаражи",
3276                         "lane": "Крајпатна лента",
3277                         "multi-storey": "Катно",
3278                         "sheds": "Шупи",
3279                         "surface": "Надземно",
3280                         "underground": "Подземно"
3281                     }
3282                 },
3283                 "payment_multi": {
3284                     "label": "Видови плаќање",
3285                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Видови плаќање“, одделени со запирки]"
3286                 },
3287                 "payment_multi_fee": {
3288                     "label": "Видови плаќање",
3289                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Видови плаќање“, одделени со запирки]"
3290                 },
3291                 "phases": {
3292                     "label": "Етапи",
3293                     "placeholder": "1, 2, 3..."
3294                 },
3295                 "phone": {
3296                     "label": "Телефон",
3297                     "placeholder": "+31 42 123 4567",
3298                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Телефон“, одделени со запирки]"
3299                 },
3300                 "piste/difficulty": {
3301                     "label": "Тешкотија",
3302                     "options": {
3303                         "advanced": "Напредно",
3304                         "easy": "Лесно",
3305                         "expert": "За стручњаци",
3306                         "extreme": "Крајно тешко",
3307                         "freeride": "Слободно",
3308                         "intermediate": "Средно",
3309                         "novice": "Почетнички"
3310                     },
3311                     "placeholder": "Лесно, средно, напредно..."
3312                 },
3313                 "piste/difficulty_downhill": {
3314                     "label": "Тешкотија",
3315                     "options": {
3316                         "advanced": "Напредно (црна баклава)",
3317                         "easy": "Лесно (зелен круг)",
3318                         "expert": "За стручњаци (двојна црна баклава)",
3319                         "extreme": "Крајно тешко (бара искачувачка опрема)",
3320                         "freeride": "Слободно (вон скијалиште)",
3321                         "intermediate": "Средно (син квадрат)",
3322                         "novice": "Почетнички (за учење)"
3323                     },
3324                     "placeholder": "Лесно, Средно, Напредно..."
3325                 },
3326                 "piste/difficulty_nordic": {
3327                     "label": "Тешкотија",
3328                     "options": {
3329                         "advanced": "Напоредно — Тесен, стрмен или замрзнат потег, нагло свртување",
3330                         "easy": "Лесно — Благи ридови, краток стрмен потег",
3331                         "expert": "За стручњаци — опасен околен терен",
3332                         "intermediate": "Средно — стрмен потег",
3333                         "novice": "Почетнички — Рамно, без напор"
3334                     },
3335                     "placeholder": "Лесно, Средно, Напредно..."
3336                 },
3337                 "piste/difficulty_skitour": {
3338                     "label": "Тешкотија",
3339                     "options": {
3340                         "advanced": "Напредно — S: наклон 40-45°",
3341                         "easy": "Лесно — WS: наклон 30-35°",
3342                         "expert": "За стручњаци — SS: наклон 45–50°",
3343                         "extreme": "Крајно тешко — EX: >наклон 55°",
3344                         "freeride": "Слободно — AS: наклон 50–55°",
3345                         "intermediate": "Средно — ZS: наклон 35-40°",
3346                         "novice": "Почетнички — L: наклон <30°"
3347                     },
3348                     "placeholder": "Лесно, Средно, Напредно..."
3349                 },
3350                 "piste/grooming": {
3351                     "label": "Тимарење",
3352                     "options": {
3353                         "backcountry": "Диво",
3354                         "classic": "Класично",
3355                         "classic+skating": "Класично и лизгање",
3356                         "mogul": "Спуст по грпки",
3357                         "scooter": "Моторна санка/снеговоз",
3358                         "skating": "Лизгање"
3359                     }
3360                 },
3361                 "piste/grooming_downhill": {
3362                     "label": "Одржување",
3363                     "options": {
3364                         "backcountry": "Зафрлени предели — не се одржува",
3365                         "classic": "Класично",
3366                         "mogul": "Со грпки"
3367                     }
3368                 },
3369                 "piste/grooming_hike": {
3370                     "label": "Одржување",
3371                     "options": {
3372                         "backcountry": "Зафрлено — со снегоодалки",
3373                         "classic": "Класично — зимско планинарење"
3374                     }
3375                 },
3376                 "piste/grooming_nordic": {
3377                     "label": "Одржување",
3378                     "options": {
3379                         "backcountry": "Зафрлени предели — не се одржува",
3380                         "classic": "Класично",
3381                         "classic+skating": "Класично или лизгање",
3382                         "scooter": "Моторна санка",
3383                         "skating": "Лизгање"
3384                     }
3385                 },
3386                 "piste/type": {
3387                     "label": "Вид",
3388                     "options": {
3389                         "connection": "Врска",
3390                         "downhill": "Надолно",
3391                         "hike": "Планинарско",
3392                         "ice_skate": "Лизгање по мраз",
3393                         "nordic": "Нордиско",
3394                         "playground": "Игралиште",
3395                         "skitour": "Скитурнеја",
3396                         "sled": "Санкање",
3397                         "sleigh": "Санкање",
3398                         "snow_park": "Снегопарк"
3399                     }
3400                 },
3401                 "place": {
3402                     "label": "Вид"
3403                 },
3404                 "plant": {
3405                     "label": "Погон"
3406                 },
3407                 "plant/output/electricity": {
3408                     "label": "Излезна моќност",
3409                     "placeholder": "500 MW, 1000 MW, 2000 MW..."
3410                 },
3411                 "playground": {
3412                     "label": "Вид"
3413                 },
3414                 "playground/theme": {
3415                     "label": "Тема"
3416                 },
3417                 "polling_station": {
3418                     "label": "Гласачко место",
3419                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Гласачко место“, одделени со запирки]"
3420                 },
3421                 "population": {
3422                     "label": "Население"
3423                 },
3424                 "post": {
3425                     "label": "Адреса за достава"
3426                 },
3427                 "power": {
3428                     "label": "Вид"
3429                 },
3430                 "power_supply": {
3431                     "label": "Напојување",
3432                     "terms": "[преведете со истозначници и сродни поими на „Напојување“, одделени со запирки]"
3433                 },
3434                 "preschool": {
3435                     "label": "Претшколски"
3436                 },
3437                 "produce": {
3438                     "label": "Пилјарска стока"
3439                 },
3440