Merge remote-tracking branch 'upstream/pull/3109'
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sv.json
1 {"sv":{"icons":{"download":"hämta","information":"info","remove":"radera","undo":"ångra","zoom_to":"Zooma till","copy":"kopiera","view_on":"visa på {domain}","favorite":"favorit","list":"lista","text":"text","deselect":"avmarkera"},"toolbar":{"inspect":"Inspektera","undo_redo":"Ångra / Gör om","recent":"Senaste","favorites":"Favoriter","add_feature":"Lägg till objekt"},"title":{"format":{"context":"{base} – {context}","changes":"({changes}) {base}","changes_context":"({changes}) {base} – {context}"},"labeled_and_more":{"one":"{labeled} och ytterligare {count}","other":"{labeled} och ytterligare {count}"}},"modes":{"add_area":{"title":"Område","description":"Lägg till parker, byggnader, sjöar eller andra områden på kartan.","filter_tooltip":"områden"},"add_line":{"title":"Linje","description":"Lägg till vägar, stigar, kanaler och andra linjer på kartan.","filter_tooltip":"linjer"},"add_point":{"title":"Punkt","description":"Lägg till restauranger, butiker, postlådor och andra punkter på kartan.","filter_tooltip":"punkter"},"add_note":{"title":"Anteckning","label":"Lägg till anteckning","description":"Hittat ett problem? Låt andra kartläggare få veta det. ","key":"N"},"add_preset":{"title":"Lägg till {feature}"},"browse":{"title":"Navigera","description":"Panorera och zooma kartan."},"drag_node":{"connected_to_hidden":"Detta kan inte redigeras då det är anslutet till ett dolt objekt."}},"operations":{"add":{"annotation":{"point":"Lade till en punkt.","vertex":"Lade till en nod till en linje.","relation":"Lade till en relation.","note":"Lade till en anteckning."}},"start":{"annotation":{"line":"Påbörjade en linje.","area":"Påbörjade ett område."}},"continue":{"key":"A","title":"Fortsätt","description":"Fortsätt denna linje.","not_eligible":"Ingen linje kan fortsätta här.","multiple":"Flera linjer kan fortsätta härifrån. Lägg till en till markeringen och fortsätt.","annotation":{"line":"Fortsatte en linje.","area":"Fortsatte på ett område."}},"cancel_draw":{"annotation":"Avbröt ritning."},"change_role":{"annotation":{"one":"Ändrade rollen för en medlem i relationen.","other":"Ändrade rollen för {n} medlemmar i relationen."}},"change_tags":{"annotation":"Ändrade tagg."},"copy":{"title":"Kopiera","description":{"one":"Ange detta objekt för att klistra in.","other":"Ange dessa objekt för att klistra in."},"annotation":{"one":"Kopierade ett objekt.","other":"Kopierade {n} objekt."},"too_large":{"one":"Detta kan inte kopieras då det inte är tillräckligt synliga för tillfället.","other":"Dessa kan inte kopieras då de inte är tillräckligt synliga för tillfället."}},"paste":{"title":"Klistra in","description":{"one":"Lägg till en/ett dubblerat {feature} här.","other":"Lägg till {n} dubblerade objekt här."},"annotation":{"one":"Klistrade in ett objekt.","other":"Klistrade in {n} objekt."},"nothing_copied":"Inget objekt har kopierats."},"circularize":{"title":"Gör till cirkel","description":{"single":"Gör detta objekt runt.","multiple":"Gör dessa objekt runa."},"key":"O","annotation":{"feature":{"one":"Gjorde ett objekt runt.","other":"Gjorde {n} objekt runda."}},"multiple_blockers":{"multiple":"Dessa kan inte göras runda på grund av flera anledningar."},"not_closed":{"single":"Detta kan inte göras runt då det inte är en loop.","multiple":"Dessa kan inte göras runda då de inte är loopar."},"too_large":{"single":"Detta kan inte göras runt då inte tillräckligt av det är synligt.","multiple":"Dessa kan inte göras runda då inte tillräckligt av dem är synliga."},"connected_to_hidden":{"single":"Detta kan inte göras runt då det är kopplat till ett dolt objekt.","multiple":"Dessa kan inte göras runda då vissa av dem är kopplade till dolda objekt."},"not_downloaded":{"single":"Detta kan inte göras runt då delar av det ännu inte har laddats ned.","multiple":"Dessa kan inte göras runda då delar av dem ännu inte har laddats ned."},"already_circular":{"single":"Detta kan inte göras mer runt än det redan är.","multiple":"Dessa kan inte göras mer runda än de redan är."}},"orthogonalize":{"title":"Räta upp","description":{"corner":{"single":"Räta upp detta hörn.","multiple":"Räta upp dessa hörn."},"feature":{"single":"Räta upp hörnen på detta objekt.","multiple":"Räta upp hörnen på dessa objekt."}},"key":"Q","annotation":{"corner":{"one":"Rätat upp ett hörn.","other":"Rätat upp {n} hörn."},"feature":{"one":"Rätat upp hörnen på ett objekt.","other":"Rätat upp hörnen på {n} objekt."}},"multiple_blockers":{"multiple":"Dessa kan inte räta upp av flera anledningar."},"end_vertex":{"single":"Denna kan inte rätas upp då den är en ändpunkt.","multiple":"Dessa kan inte rätas upp då de är ändpunkter."},"square_enough":{"single":"Denna kan inte rätas upp mer än den redan är.","multiple":"Dessa kan inte rätas upp mer än de redan är."},"not_squarish":{"single":"Denna kan inte rätas upp då den inte är en fyrkant.","multiple":"Dessa kan inte rätas upp då de inte är fyrkantiga."},"too_large":{"single":"Denna kan inte rätas upp då inte tillräckligt av den är synligt för tillfället.","multiple":"Dessa kan inte rätas upp då inte tillräckligt av dem är synligt för tillfället."},"connected_to_hidden":{"single":"Detta kan inte rätas upp då det är kopplat till ett dolt objekt.","multiple":"Dessa kan inte rätas upp då vissa av dem är kopplade till dolda objekt."},"not_downloaded":{"single":"Detta kan inte göras kvadratisk då delar av det ännu inte har laddats ned.","multiple":"Dessa kan inte göras kvadratisk då delar av dem ännu inte har laddats ned."}},"straighten":{"title":"Räta ut","description":{"points":"Placera dessa punkter längs en linje.","line":"Räta ut denna linje.","lines":"Räta ut dessa linjer."},"key":"S","annotation":{"point":{"one":"Placera en punkter längs en linje.","other":"Placera {n} punkter längs en linje."},"line":{"one":"Rätade ut en linje.","other":"Rätade ut {n} linjer."}},"too_bendy":{"single":"Den kan inte rätas ut då den är för böjd.","multiple":"Dessa kan inte rätas ut då de är för böjda."},"connected_to_hidden":{"single":"Denna linje kan inte rätas ut då den är kopplad till ett dolt objekt.","multiple":"Dessa kan inte rätas ut då vissa av dem är kopplade till dolda objekt."},"not_downloaded":{"single":"Detta kan inte rätas ut då delar av det ännu inte har laddats ned.","multiple":"Dessa kan inte rätas ut då delar av dem ännu inte har laddats ned."},"straight_enough":{"single":"Denna kan inte rätas ut mer än den redan är.","multiple":"Dessa kan inte rätas ut mer än de redan är."},"too_large":{"single":"Denna kan inte rätas ut då inte tillräckligt av den är synligt för tillfället.","multiple":"Dessa kan inte rätas ut då inte tillräckligt av dem är synligt för tillfället."}},"delete":{"title":"Radera","description":{"single":"Radera detta objekt permanent.","multiple":"Radera dessa objekt permanent."},"annotation":{"point":"Tog bort en punkt.","vertex":"Tog bort en nod från en väg.","line":"Tog bort en linje.","area":"Tog bort ett område.","relation":"Tog bort en relation.","feature":{"one":"Tog bort ett objekt.","other":"Tog bort {n} objekt."}},"too_large":{"single":"Detta objekt kan inte raderas då inte tillräckligt av det är synligt för tillfället.","multiple":"Dessa objekt kan inte raderas då inte tillräckligt av dem är synliga för tillfället."},"incomplete_relation":{"single":"Detta objekt kan inte raderas då det inte är fullständigt nedladdat.","multiple":"Dessa objekt kan inte raderas då de inte är fullständigt nedladdade."},"part_of_relation":{"single":"Detta objekt kan inte raderas då det är del i en relation. Du måste ta bort det från relationen först. ","multiple":"Dessa objekt kan inte raderas då de är delar i en relation. Du måste ta bort dem från relationen först."},"connected_to_hidden":{"single":"Detta objekt kan inte raderas då det är kopplat till ett dolt objekt.","multiple":"Dessa objekt kan inte raderas då några av dem är kopplade till dolda objekt."},"not_downloaded":{"single":"Detta objekt kan inte raderas då delar av det ännu inte har laddats ned.","multiple":"Dessa objekt kan inte raderas då delar av dem ännu inte har laddats ned."},"has_wikidata_tag":{"single":"Detta objekt kan inte raderas då det har en Wikidata-tagg.","multiple":"Dessa objekt kan inte raderas då de har Wikidata-taggar."}},"downgrade":{"title":"Nedgradera","description":{"building_address":"Ta bort alla icke adress- och byggnadsrelaterade taggar.","building":"Ta bort alla icke byggnadsrelaterade taggar.","address":"Ta bort alla icke adressrelaterade taggar.","generic":"Tog bort taggar."},"annotation":{"building":{"one":"Nedgradera ett objekt till en enkel byggnad.","other":"Nedgradera {n} objekt till enkla byggnader."},"address":{"one":"Nedgradera ett objekt till en adress.","other":"Nedgradera {n} objekt till adresser."},"generic":{"one":"Nedgradera ett objekt.","other":"Nedgradera {n} objekt."}},"has_wikidata_tag":{"single":"Detta objekt kan inte nedgraderas då det har en Wikidata-tagg.","multiple":"Dessa objekt kan inte nedgraderas då vissa ha Wikidata-taggar."}},"add_member":{"annotation":{"one":"Lade till en medlem till en relationen.","other":"Lade till {n} medlemmar till en relationen."}},"delete_member":{"annotation":{"one":"Tog bort en medlem från en relationen.","other":"Tog bort {n} medlemmar från en relationen."}},"reorder_members":{"annotation":"Ändrade ordningen på en relations medlemmar."},"connect":{"annotation":{"from_vertex":{"to_point":"Anslöt en väg till en punkt.","to_vertex":"Anslöt en väg till en annan.","to_line":"Anslöt en väg till en linje.","to_area":"Anslöt en väg till ett område.","to_adjacent_vertex":"Sammanfogade intilliggande punkter på en väg.","to_sibling_vertex":"Anslöt en väg till sig själv. "},"from_point":{"to_point":"Sammanfogade en punkt med en annan.","to_vertex":"Sammanfogade en punkt med en punkt på en väg. ","to_line":"Flyttade en punkt till en linje.","to_area":"Flyttade en punkt till ett område."}},"relation":"Dessa objekt kan inte kopplas ihop då de har motstridiga relationsroller.","restriction":"Dessa objekt kan inte kopplas ihop då det skulle skada en relation av typen \"{relation}\"."},"disconnect":{"title":"Koppla isär","description":{"no_points":{"single_way":{"line":"Koppla isär denna linje från andra objekt.","area":"Koppla isär detta område från andra objekt."},"multiple_ways":{"conjoined":"Koppla isär dessa objekt från varandra.","separate":"Koppla isär dessa objekt från allt."}},"single_point":{"no_ways":"Koppla isär objekten vid denna punkt.","single_way":{"line":"Koppla isär vald linje vid denna punkt.","area":"Koppla isär valt område vid denna punkt."},"multiple_ways":"Koppla isär valt objekt vid denna punkt."},"multiple_points":{"no_ways":"Koppla isär objekten vid dessa punkter.","single_way":{"line":"Koppla isär vald linje vid dessa punkter.","area":"Koppla isär valt område vid dessa punkter."},"multiple_ways":"Koppla isär valt objekt vid dessa punkter."}},"key":"D","annotation":{"features":"Kopplade isär objekt.","from_each_other":"Koppla isär objekt från varandra."},"too_large":{"single":"Detta kan inte kopplas isär då inte tillräckligt mycket av det är synligt för tillfället.","multiple":"Dessa kan inte kopplas isär då de inte är tillräckligt av dem synliga för tillfället."},"not_connected":"Det finns inte tillräckligt med linjer/områden här att sära på.","not_downloaded":"Detta kan inte kopplas isär då delar av det ännu inte har laddats ned.","connected_to_hidden":"Detta kan inte kopplas isär då det är kopplat till ett dolt objekt.","relation":"Detta kan inte kopplas isär då den kopplar ihop medlemmar i en relation."},"merge":{"title":"Sammanfoga","description":"Sammanfoga dessa objekt.","key":"C","annotation":{"one":"Sammanfogade ett objekt.","other":"Sammanfogade {n} objekt."},"not_eligible":"Dessa objekt kan inte sammanfogas.","not_adjacent":"Dessa objekt kan inte sammanfogas då deras ändar inte är sammankopplade.","restriction":"Dessa objekt kan inte sammanfogas då det kommer att skada en relation av typen \"{relation}\".","relation":"Dessa objekt kan inte sammanfogas då de har motstridiga relationsroller.","incomplete_relation":"Dessa objekt kan inte sammanfogas då åtminstone ett inte är fullständigt nedladdat.","conflicting_tags":"Dessa objekt kan inte sammanfogas då några av dess taggar har motstridiga värden.","paths_intersect":"Dessa objekt kan inte sammanfogas då den resulterande vägen skulle korsa sig själv. ","too_many_vertices":"Dessa objekt kan inte sammanfogas då den resulterande vägen skulle ha för många punkter. "},"move":{"title":"Flytta","description":{"single":"Flytta detta objekt till annan plats.","multiple":"Flytta dessa objekt till annan plats."},"key":"M","annotation":{"point":"Flyttade en punkt.","vertex":"Flyttade en nod i en väg.","line":"Flyttade en linje.","area":"Flyttade ett område.","relation":"Flyttade en relation.","feature":{"one":"Flyttade ett objekt.","other":"Flyttade {n} objekt."}},"incomplete_relation":{"single":"Detta objekt kan inte flyttas då det inte är fullständigt nedladdat.","multiple":"Dessa objekt kan inte flyttas då de inte är fullständigt nedladdade."},"too_large":{"single":"Detta objekt kan inte flyttas då det inte tillräckligt av det är synligt för tillfället.","multiple":"Dessa objekt kan inte flyttas då de inte är tillräckligt synliga för tillfället."},"connected_to_hidden":{"single":"Detta objekt kan inte flyttas då det är kopplat till dolt objekt.","multiple":"Dessa objekt kan inte flyttas då de är kopplade till dolda objekt."},"not_downloaded":{"single":"Detta objekt kan inte flyttas då delar av det ännu inte har laddats ned.","multiple":"Dessa objekt kan inte flyttas då delar av dem ännu inte har laddats ned."}},"reflect":{"title":{"long":"Spegla lång","short":"Spegla kort"},"description":{"long":{"single":"Spegla detta objekt längs dess långa axel.","multiple":"Spegla dessa objekt längs deras gemensamma långa axel."},"short":{"single":"Spegla detta objekt längs dess korta axel.","multiple":"Spegla dessa objekt längs deras gemensamma korta axel."}},"key":{"long":"T","short":"Y"},"annotation":{"long":{"feature":{"one":"Speglade ett objekt längs dess långa axel.","other":"Speglade {n} objekt längs deras långa axel."}},"short":{"feature":{"one":"Speglade ett objekt längs dess korta axel.","other":"Speglade {n} objekt längs deras korta axel."}}},"incomplete_relation":{"single":"Detta objekt kan inte speglas då det inte har laddats ned fullständigt.","multiple":"Dessa objekt kan inte speglas då de inte har laddats ned fullständigt."},"too_large":{"single":"Detta objekt kan inte speglas då inte tillräckligt av det är synligt för tillfället.","multiple":"Dessa objekt kan inte speglas då inte tillräckligt av dem är synligt för tillfället."},"connected_to_hidden":{"single":"Detta objekt kan inte speglas då det är kopplat till ett dolt objekt.","multiple":"Dessa objekt kan inte speglas då några av dem är kopplade till dolda objekt."},"not_downloaded":{"single":"Detta objekt kan inte speglas då delar av det ännu inte har laddats ned.","multiple":"Dessa objekt kan inte speglas då delar av det ännu inte har laddats ned."}},"rotate":{"title":"Rotera","description":{"single":"Rotera detta objekt runt dess centrumpunkt.","multiple":"Rotera dessa objekt runt deras gemensamma centrumpunkt."},"key":"R","annotation":{"line":"Roterade en linje.","area":"Roterade ett område.","relation":"Roterade en relation.","feature":{"one":"Roterade ett objekt.","other":"Roterade {n} objekt."}},"incomplete_relation":{"single":"Detta objekt kan inte roteras då det inte har laddats ned fullständigt.","multiple":"Dessa objekt kan inte roteras då de inte är fullständigt nedladdade."},"too_large":{"single":"Detta objekt kan inte roteras då det inte är tillräckligt av det är synligt för tillfället.","multiple":"Dessa objekt kan inte roteras då de inte är tillräckligt synliga för tillfället."},"connected_to_hidden":{"single":"Detta objekt kan inte roteras då det är kopplat till dolt objekt.","multiple":"Dessa objekt kan inte roteras då de är kopplade till dolda objekt."},"not_downloaded":{"single":"Detta objekt kan inte roteras då delar av det ännu inte har laddats ned.","multiple":"Dessa objekt kan inte roteras då delar av dem ännu inte har laddats ned."}},"reverse":{"title":"Byt riktning","description":{"point":"Växla riktningen för denna punkt.","points":"Växla riktningen för dessa punkter.","line":"Gör att denna linje går i motsatt riktning.","lines":"Gör att dessa linjer går i motsatt riktning.","features":"Växla riktningen på dessa objekt."},"key":"V","annotation":{"point":{"one":"Bytte riktning på en punkt.","other":"Bytte riktning på {n} punkter."},"line":{"one":"Bytte riktning på en linje.","other":"Bytte riktning på {n} linjer."},"feature":{"one":"Bytte riktning på ett objekt.","other":"Bytte riktning på {n} objekt."}}},"scale":{"annotation":{"down":{"feature":{"one":"Skalade ned ett objekt.","other":"Skalade ned {n} objekt."}},"up":{"feature":{"one":"Skalade upp ett objekt.","other":"Skalade upp {n} objekt."}}},"too_small":{"single":"Detta objekt kan inte skalas ned då det skulle bli för litet.","multiple":"Dessa objekt kan inte skalas ned då de skulle bli för små."},"too_large":{"single":"Detta objekt kan inte skalas då inte tillräckligt av det är synligt för tillfället.","multiple":"Dessa objekt kan inte skalas då inte tillräckligt av dem är synliga för tillfället."},"connected_to_hidden":{"single":"Detta objekt kan inte skalas då det är kopplat till ett dolt objekt.","multiple":"Dessa objekt kan inte skalas då några av dem är kopplade till dolda objekt."},"not_downloaded":{"single":"Detta objekt kan inte skalas då delar av det ännu inte har laddats ned.","multiple":"Dessa objekt kan inte skalas då delar av dem ännu inte har laddats ned."}},"split":{"title":"Dela upp","description":{"line":{"single":{"single_node":"Dela denna linje i två vid denna punkt.","multiple_node":"Dela denna linje vid dessa punkter."},"multiple":{"single_node":"Dela dessa linjer vid denna punkt.","multiple_node":"Dela dessa linjer vid dessa punkter."}},"area":{"single":{"single_node":"Dela kanten för detta område i två vid denna punkt.","multiple_node":"Dela kanten för detta område vid dessa punkter."},"multiple":{"single_node":"Dela kanterna för dessa områden vid denna punkt.","multiple_node":"Dela kanterna för dessa områden vid dessa punkter."}},"feature":{"multiple":{"single_node":"Dela dessa objekt vid denna punkt.","multiple_node":"Dela dessa objekt vid dessa punkter."}}},"key":"X","annotation":{"line":{"one":"Dela en linje.","other":"Dela {n} linjer."},"area":{"one":"Dela kanten för ett område.","other":"Dela {n} områden."},"feature":{"one":"Dela ett objekt.","other":"Dela {n} objekt."}},"not_eligible":"Linjer kan inte delas vid deras början eller slut.","connected_to_hidden":"Detta kan inte delas då det är kopplat till ett dolt objekt."},"restriction":{"annotation":{"create":"Lade till en svängrestriktion","delete":"Tog bort en svängrestriktion"}},"extract":{"title":"Extrahera","key":"E","description":{"vertex":{"single":"Extrahera denna punkt från linje/område den tillhör.","multiple":"Extrahera dessa punkter från dess föräldraobjekt."},"line":{"single":"Extrahera en punkt från denna linje.","multiple":"Extrahera punkter från dessa linjer."},"area":{"single":"Extrahera en punkt från detta område.","multiple":"Extrahera punkter från dessa områden."},"feature":{"multiple":"Extrahera punkter från dessa objekt."}},"annotation":{"one":"Extraherade en punkt.","other":"Extraherade {n} punkter."},"too_large":{"single":"En punkt kan inte extraheras då inte tillräckligt av det här objektet är synligt för tillfället.","multiple":"Punkter kan inte extraheras då inte tillräckligt av de här objekten är synliga för tillfället."},"connected_to_hidden":{"single":"Denna punkt kan inte extraheras då den är kopplad till ett dolt objekt.","multiple":"Punkter kan inte extraheras från dessa objekt då vissa av dem är kopplade till dolda objekt."}}},"restriction":{"controls":{"distance":"Distans","distance_up_to":"Upp till (distans)","via":"Via","via_node_only":"Enbart nod","via_up_to_one":"Upp till 1 väg","via_up_to_two":"Upp till 2 vägar"},"help":{"indirect":"(indirekt)","turn":{"no_left_turn":"INGEN vänstersväng (indirekt)","no_right_turn":"INGEN högersväng (indirekt)","no_u_turn":"INGEN U-sväng (indirekt)","no_straight_on":"INTE rakt fram (indirekt) ","only_left_turn":"ENBART vänstersväng (indirekt)","only_right_turn":"ENBART högersväng (indirekt)","only_u_turn":"ENBART U-sväng (indirekt)","only_straight_on":"ENBART rakt fram (indirekt)","allowed_left_turn":"Vänstersväng tillåten (indirekt)","allowed_right_turn":"Högersväng tillåten (indirekt)","allowed_u_turn":"U-sväng tillåten (indirekt)","allowed_straight_on":"Rakt fram tillåtet (indirekt)"},"from":"FRÅN","via":"VIA","to":"TILL","from_name":"{from} {fromName}","from_name_to_name":"{from} {fromName} {to} {toName}","via_names":"{via} {viaNames}","select_from":"Klicka för att välja ett {from}-segment","select_from_name":"Klicka för att välja {from} {fromName}","toggle":"Klicka för \"{turn}\""}},"undo":{"title":"Ångra","tooltip":"Ångra: {action}","nothing":"Inget att ångra."},"redo":{"title":"Gör om","tooltip":"Gör om: {action}","nothing":"Inget att upprepa."},"tooltip_keyhint":"Kortkommando:","browser_notice":"Redigeraren stöds i Firefox, Chrome, Safari, Opera samt Internet Explorer 11 och högre. Uppgradera din webbläsare eller använd Potlatch 2 för att redigera kartan.","translate":{"translate":"Lägg till flerspråkiga namn","localized_translation_label":"Flerspråkigt namn","localized_translation_language":"Välj språk","localized_translation_name":"Namn","language_and_code":"{language} ({code})"},"zoom_in_edit":"Zooma in för att redigera","login":"Logga in","logout":"Logga ut","loading_auth":"Ansluter till OpenStreetMap...","report_a_bug":"Rapportera ett fel","help_translate":"Hjälp till och översätta","sidebar":{"key":"´","tooltip":"Visa/dölj sidopanel"},"feature_info":{"hidden_warning":{"one":"{count} dolt objekt","other":"{count} dolda objekt"}},"osm_api_status":{"message":{"error":"Det går inte att nå OpenStreetMap API. Dina redigeringar är säkra lokalt. Kontrollera din nätverksanslutning.","offline":"OpenStreetMap API är offline. Dina redigeringar är säkra lokalt. Kom tillbaka senare.","readonly":"OpenStreetMap API är för närvarande skrivskyddat. Du kan fortsätta redigera, men måste vänta med att spara dina ändringar.","rateLimit":"OpenStreetMap API begränsar anonyma anslutningar. Du kan fixa detta genom att logga in."},"retry":"Försök igen"},"commit":{"title":"Ladda upp till OpenStreetMap","upload_explanation":"De redigeringar du bidrar med kommer att synas på alla kartor som använder OpenStreetMaps data.","upload_explanation_with_user":"De redigeringar du bidrar med som {user} kommer att synas på alla kartor som använder OpenStreetMaps data.","request_review":"Jag vill att någon granskar mina ändringar.","save":"Ladda upp","cancel":"Avbryt","changes":"Ändringar","download_changes":"Ladda ned osmChange-fil","errors":"Fel","warnings":"Varningar","modified":"Ändrat","deleted":"Raderat","created":"Skapat","outstanding_errors_message":"Rätta till alla fel först. {count} återstår.","comment_needed_message":"Ange en ändringskommentar först.","about_changeset_comments":"Om ändringskommentarer","about_changeset_comments_link":"//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments","google_warning":"Du nämnde Google i kommentaren: kom ihåg att det är strängt förbjudet att kopiera från Google Maps","google_warning_link":"http://www.openstreetmap.org/copyright/sv"},"contributors":{"list":"Ändrad av {users}","truncated_list":{"one":"Ändrad av {users} och {count} annan","other":"Ändrad av {users} och {count} andra"}},"info_panels":{"key":"I","selected":{"one":"{n} vald","other":"{n} valda"},"background":{"key":"B","title":"Bakgrund","zoom":"Zoom","vintage":"Ålder","source":"Källa","description":"Beskrivning","resolution":"Upplösning","accuracy":"Precision","unknown":"Okänt","show_tiles":"Visa kartrutor","hide_tiles":"Dölj kartrutor","show_vintage":"Visa ålder","hide_vintage":"Dölj ålder"},"history":{"key":"H","title":"Historik","no_history":"Ingen historik (nytt objekt)","version":"Version","last_edit":"Senast redigerad","edited_by":"Redigerad av","changeset":"Ändringsset","unknown":"Okänd","link_text":"Historik på openstreetmap.org","note_no_history":"Ingen historik (ny anteckning)","note_comments":"Kommentarer","note_created_date":"Skapad den","note_created_user":"Skapad av","note_link_text":"Anteckning på openstreetmap.org"},"location":{"key":"L","title":"Lokalisering","unknown_location":"Okänd lokalisering"},"measurement":{"key":"M","title":"Mätning","geometry":"Geometri","closed_line":"Stängd linje","closed_area":"Slutet område","center":"Centrum","perimeter":"Omkrets","length":"Längd","distance":"Distans","area":"Area","centroid":"Centrumpunkt","location":"Placering","metric":"Metriskt","imperial":"Brittiskt","node_count":"Antal noder"}},"geometry":{"point":"punkt","vertex":"hörn","line":"linje","area":"område","relation":"relation","note":"anteckning"},"geocoder":{"search":"Sök hela världen...","no_results_worldwide":"Inget hittades"},"geolocate":{"key":"L","title":"Visa var jag är","locating":"Lokaliserar, var god vänta...","location_unavailable":"Din plats är inte tillgänglig."},"inspector":{"zoom_to":{"key":"Z","title":"Zooma till markering","no_selection":"Inget att zooma till."},"show_more":"Visa mer","view_on_osm":"Visa på openstreetmap.org","view_on_osmose":"Visa på osmose.openstreetmap.fr","view_on_keepRight":"Visa på keepright.at","feature_type":"Objekttyp","fields":"Egenskaper","tags":"Taggar","members":"Medlemmar","relations":"Relationer","features":"Objekt","title_count":"{title} ({count})","add_to_relation":"Lägg till i en relation","new_relation":"Ny relation...","choose_relation":"Välj en föräldrarelation","role":"Roll","multiple_roles":"Multipla roller","choose":"Välj typ av objekt","results":{"one":"{n} sökresult för {search}","other":"{n} sökresult för {search}"},"no_documentation_key":"Det finns inget dokumentation tillgänglig.","edit_reference":"ändra/översätt","wiki_reference":"Visa dokumentation","wiki_en_reference":"Visa dokumentation på engelska","key_value":"nyckel=värde","multiple_values":"Multipla värden","multiple_types":"Flera typer","unshared_value_tooltip":"inte gemensam för alla objekt","hidden_preset":{"manual":"{features} är dolda. Aktivera dem i panelen Kartdata.","zoom":"{features} är dolda. Zooma in för att aktivera dem. "},"back_tooltip":"Ändra objekttyp","remove":"Ta bort","search":"Sök","unknown":"Okänd","incomplete":"<inte hämtad>","feature_list":"Sök efter objekt","edit":"Ändra objekt","edit_features":"Redigera objekt","check":{"yes":"Ja","no":"Nej","reverser":"Ändra riktning"},"radio":{"structure":{"type":"Typ","default":"Standard","layer":"Lager"}},"add":"Lägg till","none":"Ingen","node":"Nod","way":"Väg","relation":"Relation","location":"Plats","add_fields":"Lägg till egenskap:","lock":{"suggestion":"Egenskapen \"{label}\" är låst då det finns en Wikidata-tagg. Du kan ta bort den eller redigera taggen i sektionen \"Taggar."}},"background":{"title":"Bakgrund","description":"Bakgrundsinställningar","key":"B","backgrounds":"Bakgrunder","none":"Ingen","best_imagery":"Bästa kända bildkällan för den här platsen","switch":"Växla tillbaka till denna bakgrund","custom":"Anpassa","overlays":"Bildlager","imagery_problem_faq":"Rapportera ett problem med flygfoto","reset":"återställ","reset_all":"Återställ allt","display_options":"Visningsinställningar","brightness":"Ljusstyrka","contrast":"Kontrast","saturation":"Mättnad","sharpness":"Skärpa","minimap":{"description":"Visa minikarta","tooltip":"Visar en utzoomad karta för att hjälpa dig att hitta i området som visas för tillfället.","key":"/"},"panel":{"description":"Visa bakgrundspanel","tooltip":"Visa avancerad bakgrundsinformation."},"location_panel":{"description":"Visa lokaliseringspanelen","tooltip":"Visa koordinater och regionsdetaljer."},"fix_misalignment":"Bildkompensation","offset":"Dra i den grå ytan nedan för att justera bildplaceringen, eller ange hur mycket det ska justeras i meter."},"map_data":{"title":"Kartdata","description":"Kartdata","key":"F","data_layers":"Datalager","layers":{"osm":{"tooltip":"Kartdata från OpenStreetMap","title":"OpenStreetMap-data"},"notes":{"tooltip":"Anteckning från OpenStreetMap","title":"OpenStreetMap-anteckningar"},"keepRight":{"tooltip":"Dataproblem hittad av keepright.at","title":"KeepRight-problem"},"improveOSM":{"tooltip":"Saknad data hittad av improveosm.org","title":"ImproveOSM-problem"},"osmose":{"tooltip":"Dataproblem hittade av osmose.openstreetmap.fr","title":"Osmose-problem"},"custom":{"tooltip":"Drag och släpp en datafil på sidan, eller klicka på knappen för att ställa in","title":"Anpassad kartdata","zoom":"Zooma till data"}},"history_panel":{"title":"Visa panel för historik","tooltip":"Visa versionsdetaljer för markering."},"measurement_panel":{"title":"Visa mätpanelen","tooltip":"Visa geometriska värden för markeringen."},"style_options":"Stilinställningar","highlight_edits":{"key":"G"},"map_features":"Kartobjekt","autohidden":"Dessa objekt har dolts automatiskt då för mycket annars skulle ha visats på skärmen. Du kan zooma in för att redigera dem. ","osmhidden":"Dessa objekt har dolts automatiskt då OpenStreetMap-lagret är dolt."},"visual_diff":{"highlight_edits":{"description":"Markera ändringar","tooltip":"Rita en ram runt ändrade objekt"}},"photo_overlays":{"title":"Bildlager","traffic_signs":{"title":"Vägmärken"},"photo_type":{"flat":{"title":"Platta foton","tooltip":"Traditionella foton"},"panoramic":{"title":"Panoramabilder","tooltip":"360°-bilder"}},"date_filter":{"fromDate":{"title":"Från","tooltip":"Visa bilder tagna efter detta datum"},"toDate":{"title":"Till","tooltip":"Visa bilder tagna före detta datum"}},"username_filter":{"title":"Användarnamn","tooltip":"Visa enbart bilder från denna användare"}},"feature":{"points":{"description":"Punkter","tooltip":"Intressanta platser"},"traffic_roads":{"description":"Vägar","tooltip":"Landsväg, gata m.m."},"service_roads":{"description":"Servicevägar","tooltip":"Servicevägar, parkeringsvägar, bruksväg m.m."},"paths":{"description":"Stigar","tooltip":"Trottoarer, gångvägar, cykelvägar m.m."},"buildings":{"description":"Byggnader","tooltip":"Byggnader, skydd, garage, m.m."},"building_parts":{"description":"Byggnadsdelar","tooltip":"3D-byggnader och tak-komponenter"},"indoor":{"description":"Inomhusobjekt","tooltip":"Rum, korridorer, trapphus, etc."},"landuse":{"description":"Markanvändning","tooltip":"Skogar, åkermark, parker, bostadsområden, shoppingområden m.m."},"boundaries":{"description":"Gränser","tooltip":"Administrativa gränser"},"water":{"description":"Vattenobjekt","tooltip":"Floder, sjöar, dammar m.m."},"rail":{"description":"Rälsobjekt","tooltip":"Järnvägar"},"pistes":{"description":"Pister","tooltip":"Skidbackar, pulkabackar, Skridskobanor etc. "},"aerialways":{"description":"Linbaneobjekt","tooltip":"Stollift, gondol, linbana etc."},"power":{"description":"Kraftobjekt","tooltip":"Kraftledningar, kraftverk, fördelningsstation m.m."},"past_future":{"description":"Objekt för då- och framtid","tooltip":"Föreslaget, under uppbyggnad, övergivet, rivet m.m."},"others":{"description":"Andra objekt","tooltip":"Allt annat"}},"area_fill":{"wireframe":{"description":"Ingen fyllning (trådram)","tooltip":"Genom att använda trådram blir det enklare att se bakomliggande flygfoto.","key":"W"},"partial":{"description":"Delvis ifyllda","tooltip":"Områden ritas med fyllning enbart längs insidan av kanterna. (Rekommenderas för nybörjare)"},"full":{"description":"Fullt ifyllda","tooltip":"Områden är ritade fullt ifyllda."}},"settings":{"custom_background":{"tooltip":"Ändra anpassad bakgrund","header":"Inställningar för anpassad bakgrund","instructions":{"info":"Ange en URL-mall nedan.","wms":{"tokens_label":"WMS-nycklar som stöds:","tokens":{"proj":"`{proj}`: begärd projektion (enbart `EPSG:3857`)","wkid":"`{wkid}`: samma som proj, men utan EPSG (enbart `3857`)","dimensions":"`{width}`, `{height}`: begärda bildstorlekar (enbart `256`)","bbox":"`{bbox}`: begärda yttre gränser (t.ex. `minX,minY,maxX,maxY`)"}},"tms":{"tokens_label":"TMS-nycklar som stöds:","tokens":{"xyz":"`{zoom}` eller `{z}`, `{x}`, `{y}`: Z/X/Y-rutkoordinater","flipped_y":"`{-y}` eller `{ty}`: växlad TMS-stil Y-koordinater","switch":"`{switch:a,b,c}`: DNS-servermúltiplexing","quadtile":"`{u}`: quadtile-schema (Bing)","scale_factor":"`{@2x}` eller `{r}`: faktor för upplsningsskala"}},"example":"Exempel:"},"template":{"placeholder":"Ange en url-mall"}},"custom_data":{"tooltip":"Redigera anpassat kartlager","header":"Inställningar för anpassad kartdata","file":{"instructions":"Välj en lokal datafil. Filtyper som stöds är:\n .gpx, .kml, .geojson, .json","label":"Bläddra efter fil"},"or":"Eller","url":{"instructions":"Ange en datafil-URL eller en URL-mall för vektorplattor. Giltiga symboler är:\n {zoom} eller {z}, {x}, {y} för Z/X/Y-plattscheme","placeholder":"Ange en url"}}},"preferences":{"title":"Inställningar","description":"Inställningar","key":"P","privacy":{"title":"Integritet","privacy_link":"Se iDs sekretesspolicy","third_party_icons":{"description":"Visa tredjepartsikoner","tooltip":"Avmarkera denna ruta för att undvika att ladda ikoner från tredje parts webbplatser så som Wikimedia Commons, Facebook eller Twitter."}}},"restore":{"heading":"Du har osparade ändringar","description":"Vill du återställa osparade ändringar från föregående redigeringssession?","restore":"Återställ mina ändringar","reset":"Släng mina ändringar"},"save":{"title":"Spara","help":"Granska dina ändringar och ladda upp dem till OpenStreetMap för att göra dem synliga för andra användare.","no_changes":"Inga ändringar att spara.","error":"Något gick fel vid sparandet","status_code":"Servern returnerade statuskoden {code}","unknown_error_details":"Kontrollera att du är ansluten till Internet.","uploading":"Laddar upp ändringar till OpenStreetMap...","conflict_progress":"Söker efter konflikter: {num} av {total}","unsaved_changes":"Du har osparade ändringar.","conflict":{"header":"Lös motstridiga ändringar","count":"Konflikt {num} av {total}","previous":"< Föregående","next":"Nästa >","keep_local":"Behåll min","keep_remote":"Använd deras","restore":"Återställ","delete":"Låt vara raderad","download_changes":"Eller ladda ned osmChange-fil","done":"Alla konflikter lösta!","help":"En annan användare har ändrat på samma objekt som du har ändrat. Klicka på varje objekt nedan för ytterligare detaljer om konflikten, och välj om dina eller den andra användarens ändringar ska behållas."}},"merge_remote_changes":{"conflict":{"deleted":"Detta objekt har raderats av {user}.","location":"Detta objekt har flyttas av både dig och {user}.","nodelist":"Noder har ändrats av både dig och {user}.","memberlist":"Relationsmedlemar har ändrats av både dig och {user}.","tags":"Du ändrade taggen <b>{tag}</b> till \"{local}\" och {user} ändrade den till \"{remote}\"."}},"success":{"just_edited":"Du har nu redigerat OpenStreetMap!","thank_you":"Tack för att du förbättrade kartan.","thank_you_location":"Tack för att du förbättrade kartan kring {where}.","thank_you_where":{"format":"{place}{separator}{region}","separator":" i "},"help_html":"Dina ändringar borde synas på OpenStreetMap om några minuter. Det kan ta längre tid för andra kartor att bli uppdaterade.","help_link_text":"Detaljer","help_link_url":"https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F","view_on_osm":"Visa ändringar på OSM","changeset_id":"Ditt ändringsset #: {changeset_id}","like_osm":"Gillar OpenStreetMap? Kom i kontakt med andra:","more":"Mer","events":"Händelser","languages":"Språk: {languages}","missing":"Är det något som saknas i den här listan?","tell_us":"Berätta för oss!"},"confirm":{"okay":"OK","cancel":"Avbryt"},"splash":{"welcome":"Välkommen till iD OpenStreetMap-redigerare","text":"iD är ett användarvänligt och kraftfullt verktyg för att bidra till världens bästa fria karta. Detta är version {version}. För mer information, besök {website} eller rapportera fel på {github}.","privacy_update":"Vår integritetspolicy har nyligen uppdaterats.","privacy_policy":"iDs sekretesspolicy","privacy":"{updateMessage} Genom att använda den här programvaran accepterar du att göra det i enlighet {privacyLink}.","walkthrough":"Starta genomgången","start":"Redigera nu"},"source_switch":{"live":"live","lose_changes":"Du har osparade ändringar som kommer gå förlorade vid byte av kartserver. Är du säker att du vill byta server?","dev":"dev"},"version":{"whats_new":"Vad är nytt i iD {version}"},"tag_reference":{"description":"Beskrivning","on_wiki":"{tag} på wiki.osm.org","used_with":"används med {type}"},"zoom":{"in":"Zooma in","out":"Zooma ut","disabled":{"in":"Kan inte zooma in ytterligare.","out":"Kan inte zooma ut ytterligare."}},"cannot_zoom":"Går ej att zooma ut ytterligare i nuvarande läge. ","full_screen":"Växla fullskärm","self_intersection":{"error":{"lines":"En linje kan inte korsa sig själv","areas":"En yta kan inte överlappa sig själv."}},"QA":{"osmose":{"title":"Osmose-problem","detail_title":"Detaljer","elems_title":"Objekt","fix_title":"Riktlinjer för att åtgärda buggar","trap_title":"Vanliga misstag"},"improveOSM":{"title":"ImproveOSM-upptäckt","geometry_types":{"path":"spår","parking":"parkering","road":"vägar","both":"vägar och parkering"},"directions":{"east":"öst","north":"norr","northeast":"nordöst","northwest":"nordväst","south":"syd","southeast":"sydöst","southwest":"sydväst","west":"väst"},"error_types":{"ow":{"title":"Saknad enkelriktning","description":"Längs denna sektion av {highway} går {percentage} % av {num_trips} inspelade resor från {from_node} till {to_node}. Det kan saknas en \"oneway\"-tagg."},"mr":{"title":"Saknar geometri","description":"{num_trips} inspelade resor i detta område tyder på att det kan saknas ett okarterat objekt av typen {geometry_type} här.","description_alt":"Data från tredje part tyder på att det kan finnas ej kartlagd {geometry_type} här. "},"tr":{"title":"Saknar svängrestriktion ","description":"{num_passed} av {num_trips} inspelade resor (åt {travel_direction}) gör en sväng från {from_way} till {to_way} vid {junction}. Det kan saknas en svängrestriktion av typen \"{turn_restriction}\"."}}},"keepRight":{"title":"KeepRight","detail_description":"Beskrivning","comment":"Kommentar","comment_placeholder":"Skriv en kommentar att dela med andra användare. ","close":"Stäng (problem fixat)","ignore":"Radera (inte ett fel) ","save_comment":"Spara kommentar","close_comment":"Stäng och kommentera","ignore_comment":"Radera och kommentera","error_parts":{"this_node":"denna nod","this_way":"denna väg","this_relation":"denna relation","this_oneway":"denna enkelriktning","this_highway":"denna väg","this_railway":"denna järnväg","this_waterway":"denna vattenväg","this_cycleway":"denna cykelväg","this_cycleway_footpath":"denna cykel-/gångväg","this_riverbank":"denna flodbank","this_crossing":"denna korsning","this_railway_crossing":"denna järnvägskorsning","this_bridge":"denna bro","this_tunnel":"denna tunnel","this_boundary":"denna gräns","this_turn_restriction":"denna svängrestriktion","this_roundabout":"denna cirkulationsplats","this_mini_roundabout":"denna minirondell","this_track":"detta spår","this_feature":"detta objekt","highway":"väg","railway":"järnväg","waterway":"vattenväg","cycleway":"cykelväg","cycleway_footpath":"cykel-/gångväg","riverbank":"flodbank","place_of_worship":"plats för tillbedjan","pub":"pub","restaurant":"restaurang","school":"skola","university":"universitet","hospital":"sjukhus","library":"bibliotek","theatre":"teater","courthouse":"domstol","bank":"bank","cinema":"biograf","pharmacy":"apotek","cafe":"café ","fast_food":"snabbmat","fuel":"bränsle","from":"från","to":"till","left_hand":"vänster","right_hand":"höger"},"errorTypes":{"20":{"title":"Flera noder på samma plats","description":"Det finns fler än en nod på denna plats. Nod-ID:n: {var1}."},"30":{"title":"Icke slutet område","description":"{var1} är taggad med \"{var2}\" och bör vara en sluten slinga."},"40":{"title":"Omöjlig enkelriktning","description":"Första noden {var1} för {var2} är inte ansluten till någon annan väg."},"41":{"description":"Sista noden {var1} för {var2} är inte ansluten till någon annan väg."},"42":{"description":"Du kan inte nå {var1} då alla vägar som leder bort från den är enkelriktade."},"43":{"description":"Du kan inte lämna  {var1} då alla vägar som leder till den är enkelriktade."},"50":{"title":"Nästan korsning","description":"{var1} är väldigt nära men inte ansluten till väg {var2}."},"60":{"title":"Föråldrad tagg","description":"{var1} använder den föråldrade taggen \"{var2}\". Använd \"{var3}\" istället."},"70":{"title":"Saknar tagg","description":"{var1} har en tom tagg: \"{var2}\"."},"71":{"description":"{var1} har inga taggar."},"72":{"description":"{var1} är inte medlem i någon väg och har inga taggar."},"73":{"description":"{var1} har en \"{var2}\"-tagg men ingen \"highway\"-tagg"},"74":{"description":"{var1} har en tom tagg: \"{var2}\"."},"75":{"description":"{var1} har namnet \"{var2}\" men inga andra taggar."},"90":{"title":"Motorväg utan ref-tagg","description":"{var1} är taggad som en motorväg och behöver därför en \"ref\"-, \"nat_ref\"- eller \"int_ref\"-tagg."},"100":{"title":"Plats för tillbedjan utan religion","description":"{var1} är taggad som en plats för tillbedjan och behöver därför en religion-tagg."},"110":{"title":"Intressanta platser utan namn","description":"{var1} är taggad som en \"{var2}\" och behöver därför en namn-tagg."},"120":{"title":"Väg utan noder","description":"{var1} har bara en enda nod."},"130":{"title":"Ej ansluten väg","description":"{var1} är ej ansluten till resten av kartan."},"150":{"title":"Järnvägskorsning utan tagg","description":"{var1} mellan en väg och järnväg behöver bli taggad som en \"railway=crossing\" eller \"railway=level_crossing\"."},"160":{"title":"Lagerkonflikt för järnväg","description":"Det finns vägar i olika lager (t.ex. tunnel eller bro) som möts vid {var1}."},"170":{"title":"Objekt taggad med FIXME","description":"{var1} har en FIXME-tagg: {var2}"},"180":{"title":"Relation utan typ","description":"{var1} saknar en \"type\"-tagg."},"190":{"title":"Korsning utan koppling","description":"{var1} korsar {var2}en {var3} men det finns ingen sammankopplande nod, bro eller tunnel."},"200":{"title":"Överlappande vägar","description":"{var1} överlappar {var2}en {var3}."},"210":{"title":"Självkorsande väg","description":"Det är ett ospecificerat problem med självkorsande vägar."},"211":{"description":"{var1} innehåller mer än en nod flera gånger. Noderna är {var2}. Detta är inte nödvändigtvis ett fel."},"212":{"description":"{var1} har bara två olika noder och innehåller en av dem flera gånger."},"220":{"title":"Felstavad tagg","description":"{var1} är taggad \"{var2}\" där \"{var3}\" ser ut som \"{var4}\"."},"221":{"description":"{var1} har en misstänkt tagg \"{var2}\"."},"230":{"title":"Lagerkonflikt","description":"{var1} är en korsning mellan vägar på olika lager."},"231":{"description":"{var1} är en korsning mellan vägar på olika lager: {var2}.","layer":"(lager: {layer})"},"232":{"description":"{var1} är taggad med \"layer={var2}\". Detta är inte nödvändigtvis fel, men det ser konstigt ut. "},"270":{"title":"Ovanlig motorvägskorsning","description":"{var1} har en korsning mellan en motorväg och en väg av en annan typ än \"motorway\", \"motorway_link\", \"trunk\", \"rest_area\" eller \"construction\". Anslutning till \"service\" eller \"unclassified\" är enbart tillåtet om de har \"access=no/private\", om de leder till en rastplats eller om det är en \"service=parking_aisle\"."},"280":{"title":"Gränsproblem","description":"Det är en ospecificerat problem med denna gräns."},"281":{"title":"Gräns saknar namn","description":"{var1} har inget namn."},"282":{"title":"Gräns saknar administrativ nivå","description":"Gränsen för {var1}  har inget giltigt numeriskt admin_level. Blanda inte administrativa nivåer (t.ex. \"6;7\"). Tagga alltid den lägsta admin_level  för alla gränser."},"283":{"title":"Gräns är inte en sluten slinga","description":"Gränsen för {var1}  är inte en stängd slinga."},"284":{"title":"Gräns är uppdelad","description":"Gränsen för  {var1} är uppdelad här."},"285":{"title":"Gränsen administrativa nivå är för hög","description":"{var1} har \"admin_level={var1}\" men tillhör en relation med en lägre \"admin_level\" (t.ex. högre prioritet). Den bör har den lägsta \"admin_level\" av alla relationer."},"290":{"title":"Restriktionsproblem","description":"Det är en ospecificerat problem med denna restriktion."},"291":{"title":"Restriktion saknar typ","description":"{var1} har en okänd restriktionstyp."},"292":{"title":"Restriktion saknar \"from\"-väg","description":"{var1} har {var2} \"from\"-medlemmar, men den bör ha 1."},"293":{"title":"Restriktion saknar \"to\"-väg","description":"{var1} har {var2} \"to\"-medlemmar, men den bör ha 1."},"294":{"title":"Restriktion \"from\" eller \"to\" är inte en väg","description":"{var1} har \"from\"- eller \"to\"-medlemmar som bör vara vägar. {var2}."},"295":{"title":"restriktion \"via\" är inte en slutpunkt","description":"{var1} har en \"via\" (nod {var1}) som inte är den första eller sista medlemmen i \"{var2}\" (väg {var3})."},"296":{"title":"Ovanlig restriktionsvinkel","description":"{var1} har en restriktionstyp \"{var2}\" men vinkeln är {var3} grader. Restriktionstypen kanske inte är lämplig? "},"297":{"title":"Felaktig riktning på \"to\"-väg","description":"{var1} matchar inte riktningen på \"to\"-vägen {var2}."},"298":{"title":"Redundant restriktion - enkelriktning","description":"{var1} kan vara överflödig. Det är redan otillåtet att köra in här p.g.a. \"oneway\"-tagg på {var2}."},"300":{"title":"Saknar fartbegränsning","description":"{var1} saknar taggen \"maxspeed\" och är taggad som motorväg, stamväg, primär väg eller sekundär väg."},"310":{"title":"Problem på cirkulationsplats","description":"Det är ospecificerat problem med denna cirkulationsplats."},"311":{"title":"Cirkulationsplats är inte en stängd slinga","description":"{var1} är del av en cirkulationsplats men är inte en stängd slinga (delade körbanor som ansluter till en cirkulationsplats ska inte taggas som cirkulationsplats)."},"312":{"title":"Cirkulationsplats med fel riktning","description":"Om {var1} är i ett land med {var2}trafik är dess orientering i fel riktning runt."},"313":{"title":"Cirkulationsplats är svagt kopplad","description":"{var1} har enbart {var2} annan/andra väg(ar) kopplad till sig. Cirkulationsplatser har typiskt 3 eller fler. "},"320":{"title":"Felaktig länkanslutning","description":"{var1} är taggad som \"{var2}\" men har ingen anslutning till någon annan \"{var3}\" eller \"{var4}\"."},"350":{"title":"Felaktig bro-tagg","description":"{var1} har ingen tagg gemensamt med dess närliggande vägar som visar syftet med bron. Det bör finnas någon av dessa taggar: {var2}."},"360":{"title":"Saknar lokal namn-tagg","description":"Det skulle vara bra om {var1} hade en lokal namn-tagg \"name:XX={var2}\" där XX visar språket på dess vanliga namn \"{var2}\"."},"370":{"title":"Dubblerad plats","description":"{var1} har taggar gemensamt med en närliggande väg {var2} {var3} och ser ut att vara redundant.","including_the_name":"(inklusive namnet {name})"},"380":{"title":"Icke-fysisk användning av sport-tagg","description":"{var1} är taggad \"{var2}\" men har ingen fysisk tagg (t.ex. \"leisure\", \"building\", \"amenity\" eller \"highway\")."},"390":{"title":"Saknar tracktype","description":"{var1} har inte en \"tracktype\"-tagg."},"400":{"title":"Geometriproblem","description":"Det är ett ospecificerat problem med geometrin här."},"401":{"title":"Saknar svängrestriktion","description":"Väg {var1} och {var2} är sammankopplade i en väldigt skarp vinkel här och det finns ingen oneway-tagg eller svängrestriktion som förhindra vändning."},"402":{"title":"Omöjlig vinkel","description":"{var1} är böjd i en väldigt skarp vinkel här."},"410":{"title":"Problem med webbsida","description":"Det är ett ospecificerat problem med en kontaktwebbplats eller URL."},"411":{"description":"{var1} kan har en inaktuell URL: {var2} returnerar HTTP-statuskoden {var3}."},"412":{"description":"{var1} kan ha en inaktuell URL: {var2} innehåller misstänkt text \"{var3}\"."},"413":{"description":"{var1} kan ha en inaktuell URL: {var2} innehåller inte nyckelord {var3}."}}}},"streetside":{"tooltip":"Gatubilder från Microsoft","title":"Bing Streetside","report":"Rapportera ett integritetsproblem med den här bilden","view_on_bing":"Visa på Bing Maps","hires":"Hög upplösning"},"mapillary_images":{"tooltip":"Gatubilder från Mapillary"},"mapillary_map_features":{"title":"Kartobjekt","tooltip":"Kartobjekt från Mapillary","construction":{"flat":{"crosswalk_plain":"enkelt övergångsställe"}},"marking":{"discrete":{"crosswalk_zebra":"markerat övergångsställe"}},"object":{"banner":"baner","bench":"bänk","bike_rack":"cykelställ","billboard":"anslagstavla","catch_basin":"gatubrunn","cctv_camera":"övervakningskamera","fire_hydrant":"brandpost","mailbox":"brevlåda","manhole":"manhål","phone_booth":"telefonhytt","sign":{"advertisement":"reklam","information":"informationsskylt","store":"stoppskylt"},"street_light":"Gatuljus","support":{"utility_pole":"el-/telefonstolpe"},"traffic_cone":"trafikkon","traffic_light":{"cyclists":"trafikljus för cyklister","general_horizontal":"horisontellt trafikljus","general_single":"enskilt trafikljus","general_upright":"vertikalt trafikljus","other":"trafikljus","pedestrians":"trafikljus för fotgängare"},"trash_can":"soptunna"}},"mapillary":{"title":"Mapillary","signs":{"tooltip":"Trafikskyltar från Mapillary"},"view_on_mapillary":"Visa denna bild på Mapillary"},"openstreetcam_images":{"tooltip":"Gatubilder från OpenStreetCam"},"openstreetcam":{"title":"OpenStreetCam","view_on_openstreetcam":"Visa denna bild på OpenStreetCam"},"note":{"note":"Anteckning","title":"Ändra anteckning","anonymous":"anonym","closed":"(Stängd)","commentTitle":"Kommentarer","status":{"opened":"öppnad {when}","reopened":"återöppnad {when}","commented":"kommenterad {when}","closed":"stängd {when}"},"newComment":"Ny kommentar","inputPlaceholder":"Skriv en kommentar att dela med andra användare.","close":"Stäng anteckning","open":"Öppna anteckning igen","comment":"Kommentera","close_comment":"Stäng och kommentera","open_comment":"Öppna igen och kommentera","report":"Anmäl","new":"Ny anteckning","newDescription":"Beskriv problemet. ","save":"Spara anteckning","login":"Du måste logga in för att ändra eller kommentera den här anteckningen.","upload_explanation":"Dina kommentarer kommer att vara synliga för alla OpenStreetMap-användare.","upload_explanation_with_user":"Dina kommentarer som {user} kommer att vara synliga för alla OpenStreetMap-användare."},"help":{"title":"Hjälp","key":"H","help":{"title":"Hjälp","welcome":"Välkommen till iD, kartredigeraren för  [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/). Men denna kan du uppdatera OpenStreetMap direkt från webbläsaren. ","open_data_h":"Öppen data","open_data":"Ändringar du gör på kartan kommer att vara synliga för alla som använder OpenStreetMap. Dina ändringar kan vara baserade på egen kunskap, undersökningar på plats eller bilder  som samlats in från flyg eller på gatunivå. Kopiering från kommersiella källor, till exempel Google Maps, är [strängt förbjudet](https://www.openstreetmap.org/copyright).","before_start_h":"Innan du börjar","before_start":"Du bör vara bekant med OpenStreetMap och denna redigerare innan du börja redigera. iD har en genomgång för att lära dig grunderna i att redigera på OpenStreetMap. Tryck på knappen \"{start_the_walkthrough}\" på skärmen för att starta genomgången—det tar bara omkring 15 minuter. ","open_source_h":"Öppen källkod","open_source":"iD-redigeraren är ett open source-projekt gemensamt framtaget av dess användare, och du använder nu version {version}. Källkoden finns tillgänglig [på GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).","open_source_help":"Du kan hjälpa iD genom att [översätta](https://github.com/openstreetmap/iD/blob/develop/CONTRIBUTING.md#translatin) eller [rapportera buggar](https://github.com/openstreetmap/iD/issues)."},"overview":{"title":"Översikt","navigation_h":"Navigation","navigation_drag":"Du kan dra kartan genom att hålla ned {leftclick} vänster musknapp och flytta runt musen, eller genom att {touchdrag_icon} dra på skärmen. Du kan också använda `↓`, `↑`, `←`, `→` piltangenterna på ett tangentbord.","navigation_zoom":"Du kan zooma in eller ut genom att rulla med ett {mousewheel_icon} mushjul eller styrplattan eller genom att {pinch_icon} nypa med två fingrar på skärmen. Du kan även trycka på knapparna {plus} / {minus} vid sidan av kartan eller på knapparna `+`, `-` på ett tangentbord.","features_h":"Kartobjekt","features":"Vi använder ordet *objekt* för att beskriva saker som förekommer på kartan, så som vägar, byggnader eller intressanta platser. Allt i den verkliga världen kan kartläggas som ett objekt på OpenStreetMap. Kartobjekt representeras på kartan av *punkter*, *linjer* och *områden*.","nodes_ways":"I OpenStreetMap kallas ibland punkter för *noder*, och linjer och områden kallas ibland för *vägar*."},"editing":{"title":"Redigera & spara","select_h":"Markera","select_left_click":"{leftclick} Vänsterklicka eller {tap_icon} tryck på ett objekt för att markera det. Detta kommer markera det med ett pulserande glöd och visa ytterligare detaljer om det i sidopanelen.","select_right_click":"{rightclick} Högerklicka eller {longpress_icon} långtryck på ett objekt för att visa redigerarmenyn vilken innehåller operationer så som kopiera, rotera och radera. ","select_space":"Knappen `{space}` kan också användas istället för vänsterklick vid markering och när du ritar.","multiselect_h":"Markera flera","multiselect":"Markering av flera objekt tillsammans låter dig snabbt redigera dem alla på en gång.","multiselect_shift_click":"Med en mus och ett tangentbord, håll ned `{shift}` och {leftclick} vänsterklicka för att lägga till dem till markeringen. På en pekskärm, {longpress_icon} tryck-och-håll på ett objekt medan du {tap_icon} tryck på ytterligare objekt med ett annat finger.","multiselect_lasso":"Ett annat sätt att markera flera objekt är att hålla ned `{shift}`-tangenten, trycka och hålla ned {leftclick} vänster musknapp och sedan dra med musen för att rita ett markeringslasso. Alla punkter inuti lassot kommer att markeras.","undo_redo_h":"Ångra & gör om","undo_redo":"Dina ändringar lagras lokalt i din webbläsare tills dess att du väljer att spara dem på OpenStreetMaps server. Du kan ångra ändringar genom att trycka på knappen {undo_icon} **{undo}**, och göra om dem genom att trycka på knappen {redo_icon} **{redo}**.","save_h":"Spara","save":"Klicka på knappen {save_icon} **{save}** för att slutföra dina redigeringar och skicka dem till OpenStreetMap. Du bör komma ihåg att spara ditt arbete regelbundet!","save_validation":"I sparapanelen har du möjlighet att granska vad du har gjort. iD kommer även att utföra några enkla kontroller av saknad data och kommer att ge hjälpsamma förslag och varningar om något inte verka rätt.","upload_h":"Ladda upp","upload":"Före uppladdning av dina ändringar måste du ange en [ändringskommentar](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments). Klicka sedan på **{upload}** för att skicka dina ändringar till OpenStreetMap, där de kommer att införas i kartan och bli publikt synliga för alla.","backups_h":"Automatisk backup","backups":"Om du råkar stänga webbläsaren innan du sparat, är dina ändringar fortfarande lagrade lokalt. iD kommer att låta dig återställa ditt arbete när du kommer tillbaka med samma webbläsare.","keyboard_h":"Kortokmmandon","keyboard":"Du kan se en lista med kortkommandon för tangentbordet genom att trycka på tangenten `{shortcuts_key}`."},"feature_editor":{"title":"Objektredigeraren","intro":"*Objektredigeraren* visas bredvid kartan, och låter dig se och ändra all information för valt objekt.","definitions":"Den översta sektionen visar objektets typ. Mittsektionen innehåller *egenskaper* som visar objektets attribut, så som namn och adress.","type_h":"Objekttyp","type":"Du kan trycka på objekttyp för att ändra objektet till en annan typ. Allt som finns i den verkliga världen kan läggas till i OpenStreetMap, så det finns tusentals objekttyper att välja bland.","type_picker":"Typväljaren visar de vanligaste objekttyperna, så som parker, sjukhus, restauranger, vägar och byggnader. Du kan söka efter vad som helst genom att skriva vad du söker efter i sökrutan. Du kan också trycka på ikonen {inspect} **Info** bredvid en objekttyp för att lära dig mer om den.","fields_h":"Egenskaper","fields_all_fields":"Sektionen \"{fields}\" innehåller alla objektets detaljer som du kan redigera. I OpenStreetMap är alla egenskaper valfria, och det är ok att lämna en egenskap blank om du är osäker.","fields_example":"Varje objekttyp kommer att visa olika egenskaper. En väg t.ex. kan ha egenskaper om dess ytbeläggning och hastighetsbegränsning, medan en restaurang kan har egenskaper om vilken typ av mat de serverar och öppettider. ","fields_add_field":"Du kan även använda \"Lägg till egenskap\" för att lägga till fler egenskaper, så som beskrivning, Wikipedia-länk, handikappanpassning m.m.","tags_h":"Taggar","tags_all_tags":"Under sektionen egenskaper kan du expandera sektionen \"{tags}\" för att redigera någon av OpenStreetMaps *taggar* för valt objekt. Varje tagg består av *nyckel* och *värde*, dataelement som definierar alla objektet lagrade på OpenStreetMap.","tags_resources":"Att redigera ett objekts taggar kräver viss kunskap om OpenStreetMap. Du bör ta en titt på sidor så som [OpenStreetMap Wiki](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page) eller [Taginfo](https://taginfo.openstreetmap.org/) för att lära dig mer om accepterade taggnings-principer på OpenStreetMap."},"points":{"title":"Punkter","intro":"*Punkter* kan användas för att representera objekt så som affärer, restauranger och monument. De markerar en specifik plats och beskriver vad det är.","add_point_h":"Lägg till punkter","add_point":"För att lägga till en punkt, tryck på knappen {point_icon} **{point}** i verktygsraden ovanför kartan, eller tryck på kortkommandot `1`.","add_point_finish":"Placera sedan den nya punkten på kartan. Med en mus, positionera muspekaren där punkten ska vara och {leftclick} vänsterklicka. På en pekskärm, {tap_icon} tryck på positionen.","move_point_h":"Flytta punkter","move_point":"För att flytta en punkt, {leftclick} vänsterklicka och dra den med en mus eller {touchdrag_icon} tryck-och-drag den på en pekskärm.","delete_point_h":"Radera punkter","delete_point":"Det är ok att radera objekt som inte existerar i den verkliga världen. Genom att radera ett objekt från OpenStreetMap raderas det från kartan som alla användare ser, så du bör försäkra dig om att objektet verkligen inte finns i verkligheten innan du raderar det.","delete_point_command":"För att radera en punkt, {rightclick} högerklicka eller {longpress_icon}  långtryck på punkten för att visa redigerarmenyn. Använd sedan operationen {delete_icon} **{delete}**."},"lines":{"title":"Linjer","intro":"*Linjer* används för att representera objekt så som vägar, järnvägar och floder. Linjer bör ritas längst mitten av objektet de representerar.","add_line_h":"Lägg till linjer","add_line":"För att lägga till en linje, klicka på knappen {line_icon} **{line}** i verktygsraden ovanför kartan, eller tryck på kortkommandot `2`.","add_line_draw":"Markera sedan linjens startposition. Med en mus, positionera muspekaren där linjen ska starta och {leftclick} vänsterklicka för att placera en nod. På en pekskärm, {tap_icon} tryck på positionen.","add_line_continue":"Fortsätt placera noder genom att {leftclick} klicka eller {tap_icon} trycka längs formen av linjen. Medan du ritar kan du zooma in eller flytta kartan för att kunna lägga till fler detaljer.","add_line_finish":"För att slutföra linjen, klick eller tryck på senaste noden igen eller tryck `{return}`.","modify_line_h":"Modifiera linjer","modify_line_dragnode":"Ofta ser du linjer som inte har korrekt form, t.ex. vägar som inte helt matchar med bakgrundsbilden. För att justera formen på en linje, markera den först. Alla noder längst linjen kommer att visas som små cirklar. Du kan dra och flytta noderna till bättre platser.","modify_line_addnode":"Du kan även skapa nya noder längst en linje genom att {leftclick}**x2** dubbelklicka eller {doubletap_icon} dubbeltrycka på linjen eller genom att dra i den lilla triangeln mellan noder.","connect_line_h":"Koppla ihop linjer","connect_line":"Att ha vägar sammankopplade korrekt är viktigt för kartan, och en förutsättning för att kunna ge navigeringsanvisningar.","connect_line_display":"Sammankopplade vägar visas med gråa cirklar. Ändpunkten av en linje ritas med en stor vit cirkel om den inte är ansluten till något.","connect_line_drag":"För att sammankoppla en linje till ett annat objekt, dra en av linjens noder över det andra objektet tills båda objekten kopplas ihop. Tips: Du kan hålla ned tangenten `{alt}` för att förhindra att noder kopplas ihop med andra objekt. ","connect_line_tag":"Om du vet att anslutningen har trafikljus eller övergångsställe kan du lägga till det genom att markera den anslutna noden och använda objektredigeraren för att välja objekttyp.","disconnect_line_h":"Koppla isär linjer","disconnect_line_command":"För att koppla isär vägar från andra objekt, {rightclick} högerklicka eller {longpress_icon} långtryck på den anslutna noden och välj operationen {disconnect_icon} **{disconnect}** i redigeringsmeny. ","move_line_h":"Flytta linjer","move_line_command":"För att flytta en hel linje, {rightclick} högerklicka på linjen och välj operationen {move_icon} **{move}** i redigeringsmeny. Flytta sedan musen och {leftclick} vänsterklicka för att placera linjen på dess nya placering. ","move_line_connected":"Linjer som är sammankopplade med andra objekt kommer att förbli sammankopplad när du flyttar linjen till dess nya placering. iD kan förhindra dig att flytta en linje förbi en annan sammankopplad linje.","delete_line_h":"Radera linjer","delete_line":"Om en linje är helt fel, t.ex. om en väg inte existerar i verkligheten, är det ok att radera den. Var försiktig när du radera objekt: bakgrundsbilden du använder kan vara föråldrad, och en väg som ser fel ut kan helt enkelt vara nybyggd.","delete_line_command":"För att radera en linje, {rightclick} högerklicka eller {longpress_icon} långtryck på linjen för att visa redigeramenyn. Använd sedan operationen {delete_icon} **{delete}**."},"areas":{"title":"Områden","intro":"*Områden* används för att visa utbredningen för objekt så som sjöar, byggnader och bostadsområden. Områden bör ritas längst kanten av objektet de representerar, t.ex. runt en byggnads bottenvåning.","point_or_area_h":"Punkter eller områden?","point_or_area":"Många objekt kan representeras både som punkter och som områden. Du bör rita konturen av byggnader och fastigheter som områden när det är möjligt. Placera punkter inuti en byggnads område för att representera företag, faciliteter och andra objekt lokaliserade inuti byggnaden.","add_area_h":"Lägg till områden","add_area_command":"För att lägga till ett område, klicka på knappen {area_icon} **{area}** i verktygsraden ovanför kartan, eller tryck på kortkommandot `3`.","add_area_draw":"Placera sedan första hörnet av området. Med en mus, positionera pekaren över ett hörn och {leftclick} vänsterklicka för att placera en nod. På en pekskärm, {tap_icon} tryck på positionen.","add_area_continue":"Fortsätt att placera noder genom att {leftclick} klicka eller {tap_icon} trycka längs kanten av området. Medan du ritar kan du zooma in eller flytta kartan för att lägga till fler detaljer.","add_area_finish":"För att slutföra ett område, klicka eller tryck på första eller sista noden igen, eller tryck `{return}`.","square_area_h":"Räta upp hörn","square_area_command":"Många områdesobjekt så som byggnader har vinkelräta hörn. För att räta upp hörnen för ett område, {rightclick} högerklicka eller {longpress_icon} långtryck på kanten för området och välj operationen {orthogonalize_icon} **{orthogonalize}** i redigeringsmenyn.","modify_area_h":"Modifiera områden","modify_area_dragnode":"Ofta ser du områden som inte har korrekt form, t.ex. en byggnad som inte helt matchar med bakgrundsbilden. För att justera formen på ett område, markera det först. Alla noder längst området kommer att visas som små cirklar. Du kan dra och flytta noderna till bättre platser.","modify_area_addnode":"Du kan även skapa nya noder längst ett område genom att {leftclick}**x2** dubbelklicka eller {doubletap_icon} dubbeltrycka på kanten till området eller genom att dra i den lilla triangeln mellan noder.","delete_area_h":"Radera områden","delete_area":"Om ett område är helt fel, t.ex. om en byggnad inte existerar i verkligheten, är det ok att radera den. Var försiktig när du radera objekt – bakgrundsbilden du använder kan vara föråldrad, och en byggnad som ser fel ut kan helt enkelt vara nybyggd.","delete_area_command":"För att radera ett område, {rightclick} högerklicka {longpress_icon} långtryck på området för att visa redigeramenyn. Använd sedan operationen {delete_icon} **{delete}**."},"relations":{"title":"Relationer","intro":"En *relation* är en speciell typ av objekt i OpenStreetMap som grupperar ihop andra objekt. Objekten som ingår i en relation kallas *medlemmar*, och varje medlem har en *roll* i relationen.","edit_relation_h":"Redigera relationer","edit_relation":"Längst ned i objektredigeraren kan du expandera sektionen \"{relations}\" för att se om valt objekt är medlem i någon relation. Du kan sedan klicka på en relation för att redigera den.","edit_relation_add":"För att lägga till ett objekt till en relation, markera objektet och klicka på knappen {plus} lägg till i sektionen \"{relations}\" i objektredigeraren. Du kan välja från en lista över närliggande relationer, eller välja \"{new_relation}\".","edit_relation_delete":"Du kan även klicka på knappen {delete_icon} **{delete}** för att radera valt objekt från relationen. Om du raderar alla medlemmar från en relation kommer relationen automatiskt att raderas.","maintain_relation_h":"Hantera relationer","maintain_relation":"För det mesta hanterar iD relationerna automatiskt när du redigerar. Du bör vara försiktig när du ersätter objekt som kan vara medlemmar i relationer. Om du t.ex. raderar en sektion av en väg och ritar en ny sektion för att ersätta den, bör du lägga till den nya sektionen till samma relationer (rutter, svängrestriktioner, etc.) som den ursprungliga vägen.","relation_types_h":"Typer av relationer","multipolygon_h":"Multipolygoner","multipolygon":"En *multipolygon-relation* är en grupp av en eller flera *yttre* objekt och en eller flera *inre* objekt. De yttre objekten definierar den yttre kanten av av multipolygonen, och de inre objekten definierar delområden eller hål utklippta inuti multipolygonen.","multipolygon_create":"För att skapa en multipolygon, t.ex. en byggnad med hål i sig, rita den yttre kanten som ett område och den inre kanten som en linje eller annan typ av område. `{shift}`+{leftclick} vänsterklicka sedan för att markera båda objekten, {rightclick} högerklicka för att visa redigeringsmeny och välj operationen {merge_icon} **{merge}**.","multipolygon_merge":"Sammanfogning av flera linjer eller områden skapar en ny multipolygon-relation med alla markerade områden som medlemmar. iD kommer automatiskt välja rollerna inre och yttre baserat på vilka objekt som finns inuti andra objekt.","turn_restriction_h":"Svängrestriktioner","turn_restriction":"En *svängrestriktion-relation* är en grupp av flera vägsegment i en korsning. Svängrestriktioner består av en *från*-väg, en *via*-nod eller -vägar, och en *till*-väg.","turn_restriction_field":"För att redigera svängrestriktioner, markera en korsningsnod där två eller fler vägar möts. Objektredigeraren kommer att visa en speciell egenskap för \"{turn_restrictions}\" med en visualisering av korsningen.","turn_restriction_editing":"I egenskapen \"{turn_restrictions}\", klicka på en \"från\"-väg för att se om det är tillåtet eller förbjudet att svänga in på någon av \"till\"-vägarna. Du kan klicka på sväng-ikonerna för att växla dem mellan tillåtet och förbjudet. iD kommer automatiskt skapa relationer och sätta rollerna \"från\", \"via\" och \"till\" baserat på dina val.","route_h":"Rutter","route":"En *rutt*-relation är en grupp av en eller flera linjer som tillsammans formar ett ruttnätverk, så som buss-rutter, tåg-rutter eller väg-rutt.","route_add":"För att lägga till ett objekt till en rutt-relation, välj objektet och bläddra ned till sektionen \"{relations}\" i objektredigeraren. Tryck sedan på knappen {plus} Lägg till för att lägga till detta objekt till en närliggande existerande relation eller en ny relation.","boundary_h":"Gränser","boundary":"En *gräns*-relation är en grupp av en eller flera linjer som tillsammans formar en administrativ gräns.","boundary_add":"För att lägga till ett objekt till en gräns-relation, välj objektet och bläddra ned till sektionen \"{relations}\" i objektredigeraren. Tryck sedan på knappen {plus} lägg till för att lägga till detta objekt till en närliggande existerande relation eller en ny relation."},"operations":{"title":"Operationer","intro":"*Operations* är speciella kommandon du kan använda för att redigera objekt. {rightclick} Högerklicka eller {longpress_icon} lång-tryck på ett objekt för att se tillgängliga operationer.","intro_2":"Varje operation har dess egna kortokmmandon. De flesta operationer kan tillämpas på flera objekt samtidigt.","straighten":"{straighten_icon} **{straighten}** ta bort börjar på linjen. Den lägger grupper av punkter på en rak linje.","orthogonalize":"{orthogonalize_icon} **{orthogonalize}** gör hörn i ett område och på linjer till 90°. Du kan räta ut individuella hörn eller hela områden.","circularize":"{circularize_icon} **{circularize}** gör områden och stängda linjer till cirklar.","move":"{move_icon} **{move}** låter dig dra runt kartan.","rotate":"{rotate_icon} **{rotate}** låter dig vrida objekt runt dess centrumpunkt.","reflect":"{reflect_short_icon} **{reflect_short}** och {reflect_long_icon} **{reflect_long}** reflekterar objekt över dess långa och korta axel.","continue":"{continue_icon} **{continue}** låter dig expandera existerande linjer från dess ändpunkter.","reverse":"{reverse_icon} **{reverse}** ändrar riktningen på objekt. Riktningen har betydelse för saker så som enkelriktade vägar, trafikskyltar, vattenvägar och klippor.","disconnect":"{disconnect_icon} **{disconnect}** separerar sammankopplade linjer och områden från varandra. Du kan koppla isär hela objekt eller enbart valda punkter.","merge":"{merge_icon} **{merge}** kombinerar flera objekt till en enda. Du kan sammanfoga områden för att skapa multipolygoner, sammanfoga linjer för att skapa längre linjer och sammanfoga punkter för att överföra deras taggar.","split":"{split_icon} **{split}** klipper isär linjer vid valda punkter. Om specifika linjer är valda delas dessa från varandra.","extract":"{extract_icon} **{extract}** koppla bort punkter från linjer. Den drar även ut punkter från byggnader och andra områden.","delete":"{delete_icon} **{delete}** tar bort objekt från kartan. Allt som ej existerar i den verkliga värden bör raderas.","downgrade":"{downgrade_icon} **{downgrade}** tar bort de flesta taggarna förutom byggnads- och addresstaggar. Detta är användbart när verksamheter stänger men då fastigheten blir kvar.","copy_paste":"{copy_icon} **{copy}** och {paste_icon} **{paste}** låter dig dubblera objekt."},"notes":{"title":"Anteckningar","intro":"*Anteckningar* används för att uppmärksamma andra användare att ett objekt behöver fixas eller bearbetas. Anteckningar markerar en specifik plats på kartan. För att se existerande anteckningar eller lägga till nya, klicka på panelen  {data} {data_icon} **{map_data}** för att aktivera lagret {osm_notes}. ","add_note_h":"Lägga till anteckningar","add_note":"För att lägga till en ny anteckning, tryck på knappen {note_icon} **{note}** i verktygsraden ovanför kartan, eller trycka kortkommandot `{add_note_key}`.","place_note":"Placera sedan den nya anteckningen på kartan. Med en mus, positionera muspekaren där anteckningen ska vara och {leftclick} vänsterklicka. På en pekskärm, {tap_icon} tryck på positionen.","move_note":"För att flytta en anteckning, {leftclick} vänsterklicka och drag den med en mus eller {touchdrag_icon} tryck-och-drag den på en pekskärm. Enbart nya anteckningar kan flyttas.","update_note_h":"Stänga, återöppna och kommentera","update_note":"En existerande anteckning kan uppdateras genom att stänga den, återöppna den, eller genom att lägga till en kommentar till den. Genom att stänga en anteckning indikerar du att problemet har lösts. Genom att återöppna en anteckning indikerar du att det ursprungliga problemet inte är löst. ","save_note_h":"Spara anteckningar","save_note":"Du måste spara alla ändringar du gör på anteckningar individuellt genom att klicka på knapparna under anteckningens kommentarer. Ändringar på anteckningar inkluderas **inte** i ändringsset du laddar upp till OpenStreetMap."},"imagery":{"title":"Bakgrundsbilder","intro":"Bakgrundsbilderna som visas under kartdata är en viktig källa vid kartläggning. Dessa bilder kan vara flygfoton insamlade med satellit, flygplan eller drönare, eller så kan det vara inskannade historiska kartor eller andra fritt tillgängliga källor.","sources_h":"Bildkällor","choosing":"För att se vilka bildkällor som finns tillgängliga vid redigering, öppna panelen {layers_icon} **{background_settings}** vid sidan av kartan.","sources":"Satellitelagret [Bing Maps](https://www.bing.com/maps/) eller det bästa lokala flygbilderna är satt som standardbakgrund. Beroende på var du redigerar, finns flera bildkällor tillgängliga. Vissa kan vara nyare eller har bättre upplösning, så det är alltid klokt att kontrollera vilket lager som är bäst som referens vid kartläggning.","offsets_h":"Justera bildplacering","offset":"Bilder är ibland förskjutna lite i förhållande till korrekt kartdata. Om du ser att många vägar eller byggnader är förskjutna i förhållande till bakgrundsbilden kan det vara bakgrundsbilden som är felaktig, så flytta dem inte bara för att matcha bakgrunden. Istället kan du justera bakgrunden så att den matchar med existerande data genom att expandera sektionen \"{imagery_offset}\" längst ned i panelen Bakgrundsinställningar.","offset_change":"Tryck på de små triangelknapparna för att justera bildplaceringen i små steg, eller håll ned {leftclick} vänster musknapp och dra i den grå rutan för att flytta bilden till korrekt position."},"streetlevel":{"title":"Gatubilder","intro":"Gatufoton är användbara vid kartläggning av trafikmärken, företag, och andra detaljer du inte ser på satelit- eller flygfoton. iD stöder gatufoton från  [Bing Streetside](https://www.microsoft.com/en-us/maps/streetside), [Mapillary](https://www.mapillary.com) och [OpenStreetCam](https://www.openstreetcam.org).","using_h":"Använda gatubilder","using":"För att använda gatubilder för kartläggning, öppna panelen {data_icon} **{map_data}** vid sidan av kartan för att aktivera eller avaktivera tillgängliga bildlager.","photos":"När bildlagret är aktiverat visar den en linje längst sekvensen av bilder. Vid högre inzoomning visas en cirkel för varje bild, och vid ännu högre zoom-nivå visar en kon riktningen kameran hade när bilden togs.","viewer":"När du väljer en av bildernas placering visas en bildvisare i det nedre vänstra hörnet av kartan. Bildvisaren innehåller kontroller för att stega framåt eller bakåt i bildsekvensen. Den visar även användarnamn på personen som tog bilden, datum då den togs och en länk för att visa bilden på originalsidan."},"gps":{"title":"GPS-spår","intro":"Insamlade GPS-spår är en värdefull datakälla för OpenStreetMap. Denna redigerare stöder filtyperna *.gpx*, *.geojson* och *.kml* på din lokala enhet. Du kan samla in GPS-spår med en smartmobil, sportklocka eller andra GPS-enheter.","survey":"För information om hur du utför en GPS-uppmätning, läs [Kartlägg med en smartmobil, GPS eller papper](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/).","using_h":"Använda GPS-spår","using":"För att använda ett GPS-spår vid kartläggning, dra och släpp datafilen på kartredigeraren. Om den har ett känt format kommer den att ritas på kartan med en ljus lila linje. Öppna panelen {data_icon} **{map_data}** vid sidan av kartan för att aktivera, avaktivera eller zooma din GPS-data.","tracing":"GPS-spåret skickas inte till OpenStreetMap – bästa sättet att använda den är att rita på kartan användandes den som guide för nya objekt du lägger till.","upload":"Du kan även [ladda upp dina GPS-data till OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/trace/create) så att andra kan använda det."},"qa":{"title":"Kvalitetssäkring","intro":"\"Kvalitetssäkringsverktyg\" (Q/A=Quality Assurance) kan hitta olämpliga taggar, icke anslutna vägar och andra typer av problem på OpenStreetMap, som kartläggare sedan kan rätta till.  För att visa existerande Q/A-problem, öppna panelen {data_icon} **{map_data}** för att aktivera ett specifikt Q/A-lager.","tools_h":"Verktyg","tools":"Följande verktyg stöds för tillfället: [KeepRight](https://www.keepright.at/), [ImproveOSM](https://improveosm.org/en/) och [Osmose](https://osmose.openstreetmap.fr/).","issues_h":"Hantera problem","issues":"Hanteringen av Q/A-problem liknar hanteringen av anteckningar. Välj en markör för att se detaljer om problemet i sidopanelen. Varje verktyg har sina egna möjligheter, men generellt kan du kommentera och/eller stänga ett problem."},"field":{"restrictions":{"title":"Hjälp för svängrestriktioner ","about":{"title":"Om","about":"Denna egenskap låter dig inspektera och ändra svängrestriktioner. Den visar en modell över vald korsning inklusive närliggande anslutande vägar.","from_via_to":"En svängrestriktion innehåller alltid: en **FRÅN-väg**, en **TILL-väg** och antingen en **VIA-nod** eller en eller flera **VIA-vägar**.","maxdist":"\"{distField}\"-reglaget kontrollerar hur långt den ska söka för ytterligare anslutande vägar.","maxvia":"\"{viaField}\"-reglaget justerar hur många vägar som kan ingå i sökningen. (Tips: enkelhet är bättre)"},"inspecting":{"title":"Inspektera","about":"Håll musen över ett **FRÅN**-segment för att se om den har några svängrestriktioner. Varje möjlig **TILL**-destination kommer att visas med en färglagd skugga om restriktioner finns.","from_shadow":"{fromShadow} **FRÅN-segment**","allow_shadow":"{allowShadow} **TILL tillåten**","restrict_shadow":"{restrictShadow} **TILL förbjuden**","only_shadow":"{onlyShadow} **TILL enbart**","restricted":"\"Förbjuden\" betyder att det finns en svängrestriktion, t.ex. \"Ingen vänstersväng\".","only":"\"Enbart\" betyder att ett fordon som tar den vägen enbart kan göra det valet, t.ex. \"Enbart rakt fram\"."},"modifying":{"title":"Ändra","about":"För att ändra svängrestriktioner, klicka först på ett **FRÅN**-segment att starta från. Det valda segmentet kommer att pulsera, och alla möjliga **TILL**-destinationer kommer att visas med svängsymboler.","indicators":"Klicka sedan på en svängsymbol för att växla den mellan \"Tillåten\", \"Förbjuden\" och \"Enbart\"","allow_turn":"{allowTurn} **TILL tillåten**","restrict_turn":"{restrictTurn} **TILL förbjuden**","only_turn":"{onlyTurn} **TILL enbart**"},"tips":{"title":"Tips","simple":"**Föredra enkla restriktioner över komplexa.**","simple_example":"Undvik t.ex. att skapa en \"via väg\"-restriktion om en simpel \"via nod\"-restriktion räcker.","indirect":"**Vissa restriktioner visar texten \"(indirekt)\" och ritas lätt transparenta.**","indirect_example":"Dessa restriktioner existerar tack vare en annan närliggande restriktion. T.ex. en \"Enbart rakt fram\"-restriktion kommer indirekt skapa \"Ingen sväng\"-restriktioner för alla andra vägar genom korsningen.","indirect_noedit":"Du bör inte redigera indirekta restriktioner. Ändra istället den närliggande direkta restriktionen."}}}},"issues":{"title":"Problem","key":"I","list_title":"Problem","errors":{"list_title":"Fel"},"warnings":{"list_title":"Varningar"},"rules":{"title":"Regler"},"user_resolved_issues":"Problem lösta med dina ändringar","warnings_and_errors":"Varningar och fel","no_issues":{"message":{"everything":"Allt ser bra ut","everything_in_view":"Allt i vyn ser bra ut","edits":"Dina ändringar ser bra ut","edits_in_view":"Dina ändringar i vyn ser bra ut","no_edits":"Du har inga ändringar än"},"hidden_issues":{"none":"Upptäckta problem kommer att visas här","elsewhere":"Problem i närheten: {count}","everything_else":"Problem med allt annat: {count}","everything_else_elsewhere":"Problem i närheten med allt annat: {count}","disabled_rules":"Problem med deaktiverade regler: {count}","disabled_rules_elsewhere":"Problem i närheten med deaktiverade regler: {count}","ignored_issues":"Ignorerade problem: {count}","ignored_issues_elsewhere":"Ignorerade problem i närheten: {count}"}},"options":{"what":{"title":"Kontrollera:","edited":"Mina ändringar","all":"Alla"},"where":{"title":"Som är:","visible":"I vy","all":"Överallt"}},"suggested":"Föreslagna ändringar:","enable_all":"Aktivera alla","disable_all":"Deaktivera alla","reset_ignored":"Återställ ignorerade","fix_one":{"title":"fixa"},"fix_all":{"title":"Fixa alla","annotation":"Fixade flera valideringsproblem."},"almost_junction":{"title":"Nästan korsande","message":"{feature} är väldigt nära men inte ansluten till {feature2}","tip":"Hitta objekt som möjligtvis bör vara kopplade till andra närliggande objekt","self":{"message":"Ändarna för {feature} är väldigt nära varandra, men är inte sammankopplade"},"highway-highway":{"reference":"Korsande vägar bör ha en gemensam korsningspunkt."}},"close_nodes":{"title":"Punkt väldigt nära varandra","tip":"Hitta redundanta och tätt liggande punkter","message":"Två punkter på {way} är väldigt nära varandra","reference":"Redundanta punkter på vägar bör slås ihop eller flyttas isär.","detached":{"message":"{feature} är för nära {feature2}","reference":"Separata punkter för inte dela en plats."}},"crossing_ways":{"title":"Korsande vägar","message":"{feature} korsar {feature2}","tip":"Hitta objekt som felaktigt går över varandra","building-building":{"reference":"Byggnader bör inte överlappas förutom på olika lager. "},"building-highway":{"reference":"Vägar som korsar byggnader bör vara bro, tunnel eller i ett annat lager."},"building-railway":{"reference":"Järnvägar som korsar byggnader bör vara bro, tunnel eller i ett annat lager."},"building-waterway":{"reference":"Vattenvägar som korsar byggnader bör använda tunnlar eller vara på olika lager. "},"highway-highway":{"reference":"Korsande vägar bör använda broar, tunnlar eller korsningar. "},"highway-railway":{"reference":"Vägar som korsar järnvägar bör använda broar, tunnlar eller plankorsningar."},"highway-waterway":{"reference":"Vägar som korsar vattenvägar bör använda broar, tunnlar eller vadställen."},"railway-railway":{"reference":"Korsande järnvägar bör vara sammankopplade eller använda broar eller tunnlar."},"railway-waterway":{"reference":"Järnvägar som korsar vattenvägar bör använda broar eller tunnlar."},"waterway-waterway":{"reference":"Korsande vattenvägar bör vara sammankopplade eller använda tunnlar."},"tunnel-tunnel":{"reference":"Korsande tunnlar bör använda olika lager."},"tunnel-tunnel_connectable":{"reference":"Korsande tunnlar bör vara sammankopplade eller vara på olika lager."},"bridge-bridge":{"reference":"Korsande broar bör vara på olika lager."},"bridge-bridge_connectable":{"reference":"Korsande broar bör vara sammankopplade eller vara på olika lager."},"indoor-indoor":{"reference":"Korsande inomhusobjekt bör vara på olika våningar."},"indoor-indoor_connectable":{"reference":"Korsande inomhusobjekt bör vara sammankopplade eller vara på olika våningar."}},"disconnected_way":{"title":"Ej anslutna vägar","tip":"Hitta vägar, stigar och färjelinjer som ej går att skapa rutt till","routable":{"message":{"one":"{highway} är ej kopplad till andra vägar och stigar.","other":"{count} ruttobjekt är enbart kopplade till varandra"},"reference":"Alla vägar, stigar och färjelinjer bör vara sammankopplade för att skapa ett sammanhållet vägnät."}},"fixme_tag":{"message":"{feature} har en \"Fix Me\"-begäran","reference":"En \"fixme\"-tagg indikerar att en kartläggare har begärt hjälp med ett objekt. "},"generic_name":{"message":"{feature} har det misstänkta namnet \"{name}\"","message_language":"{feature} har det misstänkta namnet \"{name}\" på {language}","reference":"Namn bör vara de faktiska namnen som används i verkligheten för objekten."},"help_request":{"title":"Hjälpförfrågningar","tip":"Hitta objekt där andra har bett om assistans"},"incompatible_source":{"title":"Misstänkta källor","tip":"Hitta objekt med misstänkta source-taggar","google":{"feature":{"message":"{feature} listar Google som datakälla"},"reference":"Google-produkter är proprietära och får inte användas som referenser."}},"incorrect_name":{"message":"{feature} har det misstänka namnet \"{name}\"","message_language":"{feature} har det misstänkta namnet \"{name}\" på {language}"},"invalid_format":{"title":"Felaktig formatering","tip":"Hitta taggar med oväntat format","email":{"message":"{feature} har en felaktig e-postadress","message_multi":"{feature} har flera felaktiga e-postadresser","reference":"E-postadresser måste vara på formen \"mottagare@exempel.se\"."}},"mismatched_geometry":{"title":"Motstridig geometri","tip":"Hitta objekt med taggar och geometri som är i konflikt"},"missing_role":{"title":"Saknar roller","message":"{member} har ingen roll i {relation}","tip":"Hitta relationer med saknade eller felaktiga medlemsroller","multipolygon":{"reference":"Multipolygon-medlemmar måste ha rollen \"inner\" eller \"outer\"."}},"missing_tag":{"title":"Saknar taggar","tip":"Hitta objekt som saknar beskrivande taggar","reference":"Objekt måste ha taggar som definierar vad de är.","any":{"message":"{feature} har inga taggar"},"descriptive":{"message":"{feature} har inga beskrivande taggar"},"relation_type":{"message":"{feature} är en relation utan en typ"}},"old_multipolygon":{"message":"{multipolygon} har felstavade taggar","reference":"Multipolygoner bör vara taggade i sina relationer, inte i de omslutande vägarna."},"outdated_tags":{"title":"Föråldrade taggar","message":"{feature} har föråldrade taggar.","tip":"Hitta objekt med föråldrade taggar som kan uppdateras","reference":"Vissa taggar har ändrats över tid och bör uppdateras.","incomplete":{"message":"{feature} har ofullständiga taggar","reference":"Vissa objekt bör har ytterligare taggar."},"noncanonical_brand":{"message":"{feature} ser ut som ett varumärke med taggar som inte följer standard.","message_incomplete":"{feature} ser ut som ett varumärke med ofullständiga taggar","reference":"Alla objekt för samma varumärke bör taggas på samma sätt."}},"point_as_vertex":{"message":"{feature} bör vara en fristående punkt baserad på dess taggar","reference":"Vissa objekt bör inte vara del av linjer eller områden. "},"private_data":{"title":"Privat information","tip":"Hitta objekt som kan innehålla privat information","reference":"Känslig data så som privata telefonnummer bör ej taggas.","contact":{"message":"{feature} har möjligtvis taggats med privat kontaktinformation"}},"suspicious_name":{"title":"Suspekta namn","tip":"Hitta objekt med generiska eller suspekta namn"},"tag_suggests_area":{"message":"{feature} bör vara ett slutet område baserat på taggen \"{tag}\"","reference":"Områden måste ha sammankopplade ändpunkter."},"unknown_road":{"message":"{feature} har ingen klassificering","reference":"Vägar utan en specifik typ kanske inte visas på kartor eller i vägbeskrivningar."},"impossible_oneway":{"title":"Omöjliga enkelriktningar","tip":"Hitta rutt-problem rörande enkelriktningar","waterway":{"connected":{"start":{"message":"{feature} flödar iväg från en ansluten vattenväg"},"end":{"message":"{feature} har en motsatt flödesriktning mot en ansluten vattenväg"},"reference":"Sekvenser av vattenvägar måste alla flöda i samma riktning."}},"highway":{"start":{"message":"{feature} går ej att nå","reference":"Enkelriktade vägar måste gå att nå från andra vägar."},"end":{"message":"{feature} har ingen utfart","reference":"Enkelriktade vägar måste leda till andra vägar."}}},"unclosed_multipolygon_part":{"message":"{feature} en en ostängd del","reference":"Alla inre och yttre delar av multipolygoner bör ha sammankopplade ändpunkter."},"unsquare_way":{"title":"Ej räta hörn (upp till {val}°)","message":"{feature} har ej räta hörn","tip":"Hitta objekt med ej räta hörn som kan ritas bättre","buildings":{"reference":"Byggnader med ej räta hörn kan ofta ritas mer exakt."}},"vertex_as_point":{"message":"{feature} bör vara en del av en linje eller ett område baserat på dess taggar","reference":"Vissa objekt bör inte vara fristående punkter. "},"fix":{"add_a_bridge":{"title":"Lägg till en bro","annotation":"Lade till en bro"},"add_a_tunnel":{"title":"Lägg till en tunnel","annotation":"Lade till en tunnel"},"address_the_concern":{"title":"Hantera problemet"},"connect_almost_junction":{"annotation":"Kopplade samman närliggande objekt."},"connect_crossing_features":{"annotation":"Kopplade samman korsande objekt."},"connect_endpoints":{"title":"Koppla samman ändarna","annotation":"Kopplade samman ändarna på en väg."},"connect_feature":{"title":"Koppla samman detta objekt"},"connect_features":{"title":"Koppla samman objekten"},"connect_using_ford":{"title":"Sammankoppla som ett vadställe"},"continue_from_start":{"title":"Fortsätt rita från start"},"continue_from_end":{"title":"Fortsätt rita från slutet"},"delete_feature":{"title":"Radera detta objekt"},"extract_point":{"title":"Extrahera denna punkt"},"ignore_issue":{"title":"Ignorera detta problem"},"merge_close_vertices":{"annotation":"Sammanfogade intilliggande punkter på en väg."},"merge_points":{"title":"Sammanfoga dessa punkter"},"move_points_apart":{"title":"Flytta isär dessa punkter"},"move_tags":{"title":"Flytta taggen","annotation":"Flyttade taggar."},"remove_from_relation":{"title":"Ta bort från relation"},"remove_generic_name":{"annotation":"Tog bort ett generellt namn."},"remove_mistaken_name":{"annotation":"Raderat ett misstänkt namn."},"remove_private_info":{"annotation":"Ta bort privat information."},"remove_proprietary_data":{"title":"Ta bort all proprietär data"},"remove_tag":{"title":"Ta bort taggen","annotation":"Tog bort tagg."},"remove_tags":{"title":"Tog bort taggarna"},"remove_the_name":{"title":"Radera namnet"},"reposition_features":{"title":"Flytta objekten"},"reverse_feature":{"title":"Radera detta objekt"},"select_preset":{"title":"Välj en objekttyp"},"select_road_type":{"title":"Välj en vägtyp"},"set_as_inner":{"title":"Sätt som \"inner\""},"set_as_outer":{"title":"Sätt som \"outer\""},"square_feature":{"title":"Räta upp detta objekt"},"tag_as_disconnected":{"title":"Tagga som okopplad","annotation":"Taggade ett närliggande objekt som okopplat. "},"tag_as_unsquare":{"title":"Tagga som ej fysiskt räta hörn","annotation":"Tagga att en väg att ej ha räta hörn."},"tag_this_as_higher":{"title":"Tagga detta som högre"},"tag_this_as_lower":{"title":"Tagga detta som lägre"},"upgrade_tags":{"title":"Uppdatera taggarna","annotation":"Uppgraderade gamla taggar."},"use_different_layers":{"title":"Använd olika lager"},"use_different_layers_or_levels":{"title":"Använd olika lager eller våningar"},"use_different_levels":{"title":"Använd olika våningar"}}},"intro":{"done":"klar","ok":"OK","graph":{"block_number":"<value for addr:block_number>","city":"Grönköping","county":"<value for addr:county>","district":"<value for addr:district>","hamlet":"<value for addr:hamlet>","neighbourhood":"<value for addr:neighbourhood>","postcode":"541 89","province":"<value for addr:province>","quarter":"<value for addr:quarter>","state":"<value for addr:state>","subdistrict":"<value for addr:subdistrict>","suburb":"<value for addr:suburb>","countrycode":"se","name":{"1st-avenue":"Första gatan","2nd-avenue":"Andra gatan","4th-avenue":"Fjärde gatan","5th-avenue":"Femte gatan","6th-avenue":"Sjätte gatan","6th-street":"Sjätte vägen","7th-avenue":"Sjunde gatan","8th-avenue":"Åttonde gatan","9th-avenue":"Nionde gatan","10th-avenue":"Tionde gatan","11th-avenue":"Elfte gatan","12th-avenue":"Tolfte gatan","access-point-employment":"Arbetsförmedlingen","adams-street":"Adams gata","andrews-elementary-school":"S:t Andreas grundskola","andrews-street":"Andreasvägen","armitage-street":"Björkgatan","barrows-school":"Vagnsgatan","battle-street":"Segergatan","bennett-street":"Bokgatan","bowman-park":"Bågskyttsparken","collins-drive":"Ringvägen","conrail-railroad":"Gamla järnvägen","conservation-park":"Stadsliden","constantine-street":"Kristinavägen","cushman-street":"Mycelievägen","dollar-tree":"Pengaträdet","douglas-avenue":"Hjortronstigen","east-street":"Östra vägen","elm-street":"Almgatan","flower-street":"Blomgatan","foster-street":"Barnhemsgatan","french-street":"Franska vägen","garden-street":"Trädgårdsgatan","gem-pawnbroker":"Smyckespantbanken","golden-finch-framing":"Gyllene finkens rambutik","grant-avenue":"Blåbärsvägen","hoffman-pond":"Grössjön","hoffman-street":"Marmorvägen","hook-avenue":"Bärnstensvägen","jefferson-street":"Kvartsvägen","kelsey-street":"Utlastargränd","lafayette-park":"Mariehemsängarna","las-coffee-cafe":"Kvarncaféet","lincoln-avenue":"Olof Palmes aveny","lowrys-books":"Selmas bokhandel","lynns-garage":"Rogers garage","main-street-barbell":"Storgatans tyngdlyft","main-street-cafe":"Storgatans café","main-street-fitness":"Storgatans fitness","main-street":"Storgatan","maple-street":"Lönngatan","marina-park":"Havsparken","market-street":"Marknadsgatan","memory-isle-park":"Stadsparken","memory-isle":"Minnenas ö","michigan-avenue":"Götalandsgatan","middle-street":"Mellangatan","millard-street":"Morkullevägen","moore-street":"Rödhakevägen","morris-avenue":"Tvärvägen","mural-mall":"Målargränd","paisanos-bar-and-grill":"Paisano's Bar och Grill","paisley-emporium":"Begagnatmarknad","paparazzi-tattoo":"Paparazzi Tattoo","pealer-street":"Falkvägen","pine-street":"Tallgatan","pizza-hut":"Pizza Hut","portage-avenue":"Postvägen","portage-river":"Postfloden","preferred-insurance-services":"Säkra försäkringar","railroad-drive":"Järnvägsgatan","river-city-appliance":"Grönköpings vitvaror","river-drive":"Flodallén","river-road":"Flodvägen","river-street":"Flodgatan","riverside-cemetery":"Flodstrandens kyrkogård","riverwalk-trail":"Strandpromenaden","riviera-theatre":"Flodteatern","rocky-river":"Klippfloden","saint-joseph-river":"Storån","scidmore-park-petting-zoo":"Bokparkens barn-zoo","scidmore-park":"Bokparken","scouter-park":"Scoutparken","sherwin-williams":"Olssons färg","south-street":"Södra gatan","southern-michigan-bank":"Södra storgatans bank","spring-street":"Källgatan","sturgeon-river-road":"Grössjömyrstigen","three-rivers-city-hall":"Grönköpings kommunhus","three-rivers-elementary-school":"Grönköpings grundskola","three-rivers-fire-department":"Grönköpings brandstation","three-rivers-high-school":"Grönköpings gymnasium","three-rivers-middle-school":"Grönköpings högstadium","three-rivers-municipal-airport":"Grönköpings kommunala flygplats","three-rivers-post-office":"Grönköpings postkontor","three-rivers-public-library":"Grönköpings bibliotek","three-rivers":"Grönköping","unique-jewelry":"Unika juveler","walnut-street":"Valnötsgatan","washington-street":"Stockholmsgatan","water-street":"Vattenvägen","west-street":"Västra vägen","wheeler-street":"Hjulgatan","william-towing":"Villiams bilbärgning","willow-drive":"Grönstråket","wood-street":"Skogsgatan","world-fare":"World Fare"}},"welcome":{"title":"Välkommen","welcome":"Välkommen! Denna genomgång kommer att lära dig grunderna i att redigera på OpenStreetMap.","practice":"Allt i denna genomgång är enbart i träningssyfte; ingen redigering du gör i genomgången kommer att sparas.","words":"Denna genomgång kommer att introducera några nya ord och koncept. När vi introducerar ett nytt ord kommer vi att använda *kursiv* text. ","chapters":"Du kan använda knapparna nedan för att hoppa mellan kapitel när du vill, eller starta om ett kapitel om du fastnar. Låt oss början! **Tryck '{next}' för att fortsätta.**"},"navigation":{"title":"Navigation","map_info":"Den primära kartytan visar OpenStreetMap-data över en bakgrund.","drag":"Du kan klicka-och-dra kartan med {leftclick} vänster musknapp för att flytta runt den. Du kan också använda piltangenterna på ditt tangentbord. **Dra kartan!**","drag_touch":"Du kan {touchdrag_icon} trycka-och-dra kartan för att flytta runt den. Du kan också använda piltangenterna på ett tangentbord. **Dra kartan!**","zoom":"Du kan zooma genom att rulla med ett {mousewheel_icon} mushjul eller styrplatta, eller genom att klicka på knapparna {plus} / {minus}. **Zooma kartan!**","zoom_touch":"Du kan zooma kartan genom att {pinch_icon} nyp den med två fingrar, {doubletap_icon} dubbeltrycka på en position eller genom att trycka på knapparna {plus} / {minus}. **Zooma kartan!**","features":"Vi använder ordet *objekt* för att beskriva saker som förekommer på kartan. Allt i den verkliga världen kan kartläggas som ett objekt på OpenStreetMap.","points_lines_areas":"Kartobjekt representeras med *punkter, linjer och områden.*","nodes_ways":"I OpenStreetMap kallas ibland punkter för *noder*, och linjer och områden kallas ibland för *vägar*.","click_townhall":"Alla objekt på kartan kan markeras genom att {leftclick} klicka på dem. **Klicka på punkten och markera den.**","tap_townhall":"Alla objekt på kartan kan markeras genom att {tap_icon} trycka på dem. **Tryck på punkten och markera den.**","selected_townhall":"Vad bra! Punkten är nu markerad. Markerade objekt visas med en pulserande glödande ram.","editor_townhall":"När ett objekt är markerat visas *objektredigeraren* bredvid kartan.","preset_townhall":"Högst upp i objektredigeraren visas objekttyp. Denna punkt representerar ett {preset}.","fields_townhall":"Mittdelen av objektredigeraren innehåller *egenskaper* som visar objektets attribut, såsom namn och adress. ","close_townhall":"**Stäng objektredigeraren genom att trycka på knappen {button} i övre högra hörnet eller `{esc}`.**","search_street":"Du kan också söka efter objekt i aktuell vy eller globalt. **Sök efter '{name}'.**","choose_street":"**Välj {name} i listan för att markera den.**","selected_street":"Vad bra! {name} är nu markerad.","street_different_fields":"Egenskaperna som visas för en gata skiljer sig från egenskaperna som visas för kommunhuset.","editor_street":"För markerad gata visar objektredigeraren egenskaper så som '{field1}' och '{field2}'. **Stäng objektredigeraren genom att trycka på knappen {button} eller `{esc}`.**","play":"Prova att utforska kartan och välj några andra objekt för att se vad för typ av saker som kan läggas till i OpenStreetMap. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, tryck '{next}'.**"},"points":{"title":"Punkter","points_info":"*Punkter* kan användas för att representera objekt så som affärer, restauranger och monument.","add_point":"De markerar en viss plats och beskriver vad som finns där. **Tryck på knappen {point_icon} {point} för att skapa en ny punkt.**","place_point":"För att placera den nya punkten på kartan, placera din muspekare där punkten ska vara och {leftclick} vänsterklicka eller tryck `{space}`. **Flytta muspekaren till denna byggnad, vänsterklicka sedan eller tryck `{space}`.**","place_point_touch":"För att placera en ny punkt på kartan, {tap_icon} tryck på platsen där den ska vara. **Tryck i mitten av denna byggnad.**","search_cafe":"Det finns många olika typer av objekt som kan representeras med punkter. Punkten du just lade till är ett café. **Sök efter '{preset}'.**","choose_cafe":"**Välj {preset} i listan.**","feature_editor":"Punkten är nu markerad som ett café. Med hjälp av objektredigeraren kan vi lägga till mer information om caféet. ","fields_info":"I OpenStreetMap är alla egenskaper valfria, och det är ok att lämna en egenskap blank om du är osäker.","add_name":"Låt oss låtsas att du har lokalkännedom om caféet och vet dess namn. **Lägg till ett namn på caféet.**","add_close":"Objektredigeraren kommer ihåg alla dina ändringar automatiskt. **När du är klar med att lägga till ett namn, tryck på knappen {button} eller `{esc}` för att stänga objektredigeraren.**","reselect":"Ofta existerar redan punkter men är felaktiga eller ofullständiga. Vi kan ändra redan existerande punkter. **Markera caféet du just skapade.**","update":"Låt oss fylla i lite mer information om caféet. Du kan ändra dess namn, ange vad för typ av mat som serveras eller lägga till en adress. **Ändra information om caféet.**","update_close":"**När du är färdig med att uppdatera caféet, tryck på knappen {button} eller `{esc}` för att stänga objektredigeraren.**","rightclick":"Du kan {rightclick} högerklicka på valfritt objekt för att se *redigeringsmenyn*, vilken innehåller en lista med operationer som kan utföras.{br}Ett högerklick kan vara samma sak som ett control-klick eller klick med två fingrar. **Högerklicka för att markera punkten du skapade och för att visa redigeringsmenyn.**","edit_menu_touch":"Du kan {longpress_icon} långtrycka på valfritt objekt för att se *redigeringsmenyn*, vilken innehåller en lista med operationer som kan utföras. **Tryck-och-håll på punkten du skapade för att visa redigeringsmenyn.**","delete":"Det är ok att radera objekt som inte existerar i den verkliga världen.{br}Genom att radera ett objekt på OpenStreetMap tas det bort från kartan som alla använder, så du bör försäkra dig om att objektet verkligen är borta innan du raderar det. **Tryck på knappen {delete_icon} {delete} för att radera punkten.**","undo":"Du kan alltid ångra alla ändringar fram till att du sparar dina redigeringar till OpenStreetMap. **Klicka på knappen {undo_icon} {undo} för att få tillbaka punkten.**","play":"Nu när du vet hur du skapar och redigerar punkter, prova att skapa några fler punkter för övningens skull! **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, tryck på '{next}'.**"},"areas":{"title":"Områden","add_playground":"*Områden* används för att visa avgränsningar för objekt så som sjöar, byggnader och bostadsområden.{br}De kan också användas för mer detaljerad kartläggning av många objekt som du kanske normalt skulle kartlägga som punkter. **Tryck på knappen {area_icon} {area} för att skapa ett nytt område.**","start_playground":"Låt oss lägga till denna lekplats på kartan genom att rita ett område. Områden ritas genom att placera *noder* längs yttre kanten av objektet.","starting_node_click":"**Klicka eller tryck `{space}` för att lägga till en startpunkt på ett av lekplatsens hörn.**","starting_node_tap":"**{tap_icon} Tryck för att lägga till en startpunkt på ett av lekplatsens hörn.**","continue_playground":"Fortsätt rita området genom att placera noder längs kanten på lekplatsen. Det är ok att ansluta området till existerande gångvägar.{br}Tips: Du kan hålla ned `{alt}`-tangenten för att förhindra att noder kopplas ihop med andra objekt. **Fortsätt att rita ett område runt lekplatsen.**","finish_area_click":"Slutför området genom att trycka `{return}` eller klicka igen på antingen första eller senaste noden.","finish_area_tap":"Slutför området genom att {tap_icon} trycka igen på antingen första eller sista noden, eller genom att trycka `{return}` på ett tangentbord.","finish_playground":"**Slutför ritandet av området för lekplatsen.**","search_playground":"**Sök efter '{preset}'.**","choose_playground":"**Välj {preset} i listan.**","add_field":"Denna lekplats har inget officiellt namn, så vi anger inget för egenskapen {name}.{br}Låt oss istället lägga till lite andra detaljer om lekplatsen i egenskapen {description}. **Öppna listan för Lägg till egenskap.**","choose_field":"**Välj {field} i listan.**","retry_add_field":"Du valde inte egenskapen {field}. Låt oss försöka igen.","describe_playground":"**Ange en beskrivning och tryck sedan på knappen {button} för att stänga objektredigeraren.**","play":"Bra jobbat! Prova att rita lite fler områden och se vad för typ av typer av områden du kan lägga till på OpenStreetMap. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, tryck '{next}'.**"},"lines":{"title":"Linjer","add_line":"*Linjer* används för att representera objekt såsom vägar, järnvägar och floder. **Tryck på knappen {line_icon} {line} för att lägga till en ny linje.**","missing_road":"Här saknas en väg. Låt oss lägga till den!","line_draw_info":"På OpenStreetMap bör linjer ritas längs mitten av vägen. Du kan dra och zooma kartan medan du ritar om det är nödvändigt.","start_line":"**Påbörja en ny linje genom att klicka på övre änden av den saknade vägen.**","start_line_tap":"**Påbörja en ny linje genom att {tap_icon} trycka på övre änden av den saknade vägen.**","intersect":"Fortsätt rita linjen genom att placera noder längs vägen.{br}Vägar, tillsammans med stigar och färjerutter, måste vara korrekt kopplade till varandra för att navigeringsappar ska fungera. **Placera en korsningsnod på {name} för att sammankoppla de två linjerna.**","retry_intersect":"Vägen måste sammanbindas med {name}. Försök igen!","continue_line":"Fortsätt att rita linjen för den nya vägen. Kom ihåg att du kan dra och zooma kartan om du behöver.","finish_line_click":"När du är klar, klicka på senaste noden igen eller tryck `{return}`.","finish_line_tap":"När du är klar, {tap_icon} tryck på senaste noden igen eller tryck `{return}` på ett tangentbord.","finish_road":"**Slutför ritandet av vägen.**","choose_category_road":"**Välj {category} i listan.**","choose_preset_residential":"Det finns många typer av vägar, men detta är en bostadsgata. **Välj typen {preset}.**","retry_preset_residential":"Du valde inte typen {preset}. **Tryck på denna knapp för att välja igen.**","name_road":"**Ge vägen ett namn. Klicka sedan på knappen {button} eller `{esc}` för att stänga objektredigeraren.**","did_name_road":"Ser bra ut! Nu ska vi lära oss hur vi uppdaterar formen på en linje. ","update_line":"Ibland måste du ändra formen på en befintlig linje. Här är en väg som inte ser helt rätt ut.","add_node":"Vi kan lägga till några noder på linjen för att förbättra dess form. Ett sätt att lägga till noder är genom att dubbelklicka på linjen där du vill lägga till en nod. **Dubbelklicka på linjen för att skapa en ny nod.**","add_node_touch":"Vi kan lägga till några noder på linjen för att förbättra dess form. Ett sätt att lägga till noder är genom att {doubletap_icon} dubbeltrycka på linjen där du vill lägga till en nod. **Dubbeltryck på linjen för att skapa en ny nod.**","start_drag_endpoint":"När en linje är markerad kan du justera dess noder genom att klicka och hålla ned {leftclick} vänster musknapp samtidigt som du drar.","start_drag_endpoint_touch":"När en linje är markerad kan du {touchdrag_icon} trycka-och-dra alla dess noder för att justera dem.","drag_to_intersection":"**Dra ändpunkten till platsen där dessa vägar borde korsa varandra.**","spot_looks_good":"Denna plats ser bra ut.","finish_drag_endpoint":"**Släpp musknappen för att slutföra förflyttningen.**","finish_drag_endpoint_touch":"**Släpp noden för att slutföra förflyttningen.**","start_drag_midpoint":"Små trianglar ritas på \"mittpunkten\" mellan noder. Ett annat sätt att skapa en ny nod är genom att dra en mittpunkt till en ny position. **Dra triangeln i mittpunkten för att skapa en ny nod längs kurvan för vägen.**","continue_drag_midpoint":"Linjen ser mycket bättre ut nu! Fortsätt att justera linjen tills kurvan matchar vägens sträckning. **När du är nöjd med hur linjen ser ut, tryck {ok}.**","delete_lines":"Det är ok att radera linjer för vägar som inte existerar i verkligheten.{br}Här är ett exempel där staden planerade den {street} som sedan aldrig byggdes. Vi kan förbättra denna del av kartan genom att radera denna överflödiga linje. ","split_street":"Den sista verkliga gatan är {street1}, så vi kommer att *dela* {street2} vid den här korsningen och radera allt ovanför den. ","rightclick_intersection":"**{rightclick} Högerklicka på korsningsnoden.**","edit_menu_intersection_touch":"**{longpress_icon} Lång-tryck på korsningsnoden.**","split_intersection":"**Tryck på knappen {split_icon} {split} för att dela {street}.**","retry_split":"Du tryckte inte på knappen {split_icon} {split}. Försök igen.","did_split_multi":"Bra jobbat! {street1} är nu delad i två delar. Den övre delen kan raderas. **Markera den övre delen av {street2}.**","did_split_single":"**Markera den övre delen av {street2}.**","multi_select":"{selected} är nu markerad. Låt oss även markera {other1}.","add_to_selection_click":"Du kan hålla nere `{shift}` medan du klicka för att markera flera saker. **Shift-klicka på {other2}.**","add_to_selection_touch":"**{longpress_icon} Tryck-och-håll på {selected} och {tap_icon} tryck sedan på {other2} med ett annat finger för att markera båda..**","multi_select_success":"Bra! Båda linjerna som ska raderas är nu markerade.","multi_rightclick":"**{rightclick} Högerklicka på en av linjerna för att visa redigeringsmenyn.**","multi_edit_menu_touch":"**{longpress_icon} Lång-tryck på en av linjerna för att visa redigeringsmenyn.**","multi_delete":"**Tryck på knappen {delete_icon} {delete} för att radera de extra linjerna.**","retry_delete":"Du tryckte inte på knappen {delete_icon} {delete}. Försök igen.","play":"Bra! Använd de färdigheter som du har lärt dig i det här kapitlet för att öva på att redigera några fler linjer. ** När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, tryck '{next}'.**"},"buildings":{"title":"Byggnader","add_building":"OpenStreetMap har världens största databas över byggnader.{br}Du kan hjälpa till att förbättra denna databas genom att rita in byggnader som inte redan är kartlagda. **Tryck på knappen {area_icon} {area} för att lägga till ett nytt område.**","start_building":"Låt oss lägga till detta hus på kartan genom att rita av dess kontur.{br}Byggnader bör ritas efter hur deras kontur ser ut vid marknivå så gott det går.","building_corner_click":"**Klicka eller tryck `{space}` för att lägga till en startpunkt på ett av byggnadens hörn.**","building_corner_tap":"**{tap_icon} Tryck på hörnet av byggnaden för att placera startpunkten.**","continue_building":"Fortsätt att placera noder för att markera byggnadens kontur. Kom ihåg att du kan zooma in om du vill lägga till fler detaljer.","finish_building":"**Slutför ritandet av byggnaden.**","retry_building":"Det ser ut som att du har problem med att placera ut noderna vid byggnadens hörn. Försök igen!","choose_category_building":"**Välj {category} i listan.**","choose_preset_house":"Det finns många olika typer av byggnader, men detta är uppenbarligen ett enfamiljshus.{br}Om du inte är säker på typen är det helt ok att ange det som en odefinierad \"Byggnad\". **Välj typen {preset}.**","close":"**Tryck på knappen {button} eller `{esc}` för att stänga objektredigeraren.**","rightclick_building":"**{rightclick} Högerklicka för att markera byggnaden du skapade och visa redigeringsmenyn.**","edit_menu_building_touch":"**{longpress_icon} Lång-tryck på byggnaden du skapade för att visa redigeringsmenyn.**","square_building":"Huset du just lade till kommer att se ännu bättre ut med perfekt vinkelräta hörn. **Klicka på knappen {orthogonalize_icon} {orthogonalize} för att göra hörnen på byggnaden vinkelräta.**","retry_square":"Du tryckte inte på knappen {orthogonalize_icon} {orthogonalize}. Försök igen.","done_square":"Såg du hur byggnadens hörn justerades? Nu kommer ytterligare ett användbart trick.","add_tank":"Nu ska vi rita av konturen på denna cirkulära lagringstank. **Tryck på knappen {area_icon} {area}  för att lägga till ett nytt område.**","start_tank":"Oroa dig inte, du behöver inte rita en perfekt cirkel. Rita bara ett område inuti tanken som nuddar vid dess kanter.","tank_edge_click":"**Klicka eller tryck `{space}` för att lägga till en startpunkt på kanten av tankens.**","tank_edge_tap":"**{tap_icon} Tryck på kanten av tanken för att placera en startpunkt.**","continue_tank":"Lägg till några fler noder längs kanten. Cirkeln kommer sedan att skapas utanför de noder du ritar.","finish_tank":"**Slutför ritandet av tanken.**","search_tank":"**Sök efter '{preset}'.**","choose_tank":"**Välj {preset} i listan.**","rightclick_tank":"**{rightclick} Högerklicka för att markera lagringstanken du skapade och för att visa redigeringsmenyn.**","edit_menu_tank_touch":"**{longpress_icon} Lång-tryck på lagringstanken du skapade för att visa redigeringsmenyn.**","circle_tank":"**Tryck på knappen {circularize_icon} {circularize} för att göra tanken cirkulär.**","retry_circle":"Du tryckte inte på knappen {circularize_icon} {circularize}. Försök igen.","play":"Bra jobbat! Öva dig genom att rita av några fler byggnader och prova några fler av operationerna i redigeringsmenyn. **När du är redo att fortsätta till nästa kapitel, tryck '{next}'.**"},"startediting":{"title":"Börja redigera","help":"Du är nu redo att redigera OpenStreetMap!{br}Du kan repetera denna genomgång när du vill, eller läsa mer i dokumentationen genom att klicka på knappen {help_icon} {help} eller trycka på tangenten `{help_key}`.","shortcuts":"Du kan se en lista med kommandon tillsammans med deras kortkommandon genom att trycka på tangenten `{shortcuts_key}`.","save":"Glöm inte att regelbundet spara dina ändringar!","start":"Börja kartlägg!"}},"shortcuts":{"title":"Tangentbordskortkommandon","tooltip":"Visa vy med kortkommandon.","toggle":{"key":"?"},"key":{"alt":"Alt","backspace":"Backsteg","cmd":"Cmd","ctrl":"Ctrl","delete":"Delete","del":"Del","end":"End","enter":"Enter","esc":"Esc","home":"Home","menu":"Meny","option":"Option","pause":"Pause","pgdn":"PgDn","pgup":"PgUp","return":"Return","shift":"Shift","space":"Mellanslag"},"gesture":{"drag":"dra"},"or":"-eller-","browsing":{"title":"Navigera","navigation":{"title":"Navigation","pan":"Panorera kartan","pan_more":"Panorera kartan en skärm åt gången","zoom":"Zooma in / Zooma ut","zoom_more":"Zooma in / Zooma ut mycket","geolocate":"Zooma till min position"},"help":{"title":"Hjälp","help":"Visa hjälp/dokumentation","keyboard":"Visa kortkommandon"},"display_options":{"title":"Visa inställningar","background":"Visa/dölj panelen bakgrundsbild","background_switch":"Växla tillbaka till senaste bakgrund","map_data":"Visa/dölj panelen Kartdata","issues":"Visa/dölj panelen Problem","preferences":"Visa/dölj panelen användarinställningar","fullscreen":"Gå till fullskärmsläge","sidebar":"Visa/dölj sidopanel","wireframe":"Växla trådramsläge","osm_data":"Visa/dölj OpenStreetMap-data","minimap":"Visa/dölj minikarta","highlight_edits":"Markera osparade ändringar"},"selecting":{"title":"Markera objekt","select_one":"Markera ett enskilt objekt","select_multi":"Markera flera objekt","lasso":"Rita en markeringslasso runt objekt","search":"Hitta objekt som matchar söktext"},"with_selected":{"title":"Med objekt markerat","edit_menu":"Visa/dölj redigeringsmeny","zoom_to":"Zooma till valt objekt"},"vertex_selected":{"title":"Med nod markerad","previous":"Hoppa till föregående nod","next":"Hoppa till nästa nod","first":"Hoppa till första noden","last":"Hoppa till sista noden","change_parent":"Växla vald väg"}},"editing":{"title":"Redigera","drawing":{"title":"Rita","add_point":"'Lägg till punkt'-läge","add_line":"'Lägg till linje'-läge","add_area":"'Lägg till område'-läge","add_note":"'Lägg till anteckning'-läge","place_point":"Placera en punkt eller anteckning","disable_snap":"Hindra att punkter kopplas samman","stop_line":"Slutför linje eller område"},"operations":{"title":"Operationer","continue_line":"Fortsätt en linje från markerad slutnod","merge":"Kombinera (sammanfoga) markerade objekt","disconnect":"Koppla isär valt objekt","extract":"Extrahera en punkt från ett objekt","split":"Dela ett objekt vid angivna punkter","reverse":"Byt riktning på valt objekt","move":"Flytta markerade objekt","nudge":"Knuffa valda objekt","nudge_more":"Knuffa valda objekt mycket","scale":"Skala valda objekt","scale_more":"Skala valda objekt mycket","rotate":"Rotera markerade objekt","orthogonalize":"Räta upp hörn på en linje eller område","straighten":"Räta ut en linje eller punkter","circularize":"Gör en sluten linje eller ett område cirkulär. ","reflect_long":"Spegla objekt längs dess långa axel","reflect_short":"Spegla objekt längs deras korta axel","delete":"Radera markerade objekt"},"commands":{"title":"Kommandon","copy":"Kopiera markerade objekt","paste":"Klistra in kopierade objekt","undo":"Ångra senaste ändring","redo":"Gör om senaste ändring","save":"Spara ändringar"}},"tools":{"title":"Verktyg","info":{"title":"Information","all":"Visa/dölj alla informationspaneler","background":"Visa/dölj panelen Bakgrund","history":"Visa/dölj panelen Historik","location":"Visa/dölj panelen Lokalisering","measurement":"Visa/dölj panelen Mätning"}}},"units":{"feet":"{quantity} ft","miles":"{quantity} mi","square_feet":"{quantity} sq ft","square_miles":"{quantity} sq mi","acres":"{quantity} ac","meters":"{quantity} m","kilometers":"{quantity} km","square_meters":"{quantity} m²","square_kilometers":"{quantity} km²","hectares":"{quantity} ha","area_pair":"{area1} ({area2})","arcdegrees":"{quantity}°","arcminutes":"{quantity}′","arcseconds":"{quantity}″","north":"N","south":"S","east":"Ö","west":"V","coordinate":"{coordinate}{direction}","coordinate_pair":"{latitude}, {longitude}","year_month_day":"ÅÅÅÅ-MM-DD"},"wikidata":{"identifier":"Identifierare","label":"Etikett","description":"Beskrivning"},"presets":{"categories":{"category-barrier":{"name":"Barriärer"},"category-building":{"name":"Byggnad"},"category-golf":{"name":"Golfobjekt"},"category-landuse":{"name":"Landanvändning"},"category-natural":{"name":"Natur"},"category-path":{"name":"Gång- & cykelvägar & stigar"},"category-rail":{"name":"Spår"},"category-restriction":{"name":"Restriktion"},"category-road_major":{"name":"Större vägar"},"category-road_minor":{"name":"Mindre vägar"},"category-road_service":{"name":"Servicevägar"},"category-route":{"name":"Rutt"},"category-utility":{"name":"Samhällsinfrastruktur"},"category-water":{"name":"Vattenområden"},"category-waterway":{"name":"Vattendrag"}},"fields":{"access":{"label":"Tillåten åtkomst","options":{"designated":{"description":"Åtkomst tillåten enligt skyltar eller specifika lokala lagar","title":"Föredragen"},"destination":{"description":"Åtkomst tillåten endast för att nå en destination","title":"Destination"},"dismount":{"description":"Åtkomst tillåten, men förare måste stiga av","title":"Avstigning"},"no":{"description":"Tillträde ej tillåten för allmänheten","title":"Förbjuden"},"permissive":{"description":"Tillträde tillåten fram till dess ägare återkallar tillståndet","title":"Påbjuden"},"permit":{"description":"Tillträde tillåten enbart med giltigt tillstånd eller licens","title":"Tillstånd"},"private":{"description":"Tillträde tillåten endast med tillstånd av ägaren på individuell basis","title":"Privat"},"yes":{"description":"Tillträde är tillåtet enligt lag","title":"Tillåten"}},"placeholder":"Ej specificerat","terms":"åtkomst, tillåten, privat, publik","types":{"access":"Generell","bicycle":"Cyklar","foot":"Fotgängare","horse":"Hästar","motor_vehicle":"Motorfordon"}},"access_aisle":{"label":"Typ"},"access_simple":{"label":"Tillåten åtkomst","terms":"åtkomst, tillåten, privat, publik"},"addr/interpolation":{"label":"Typ","options":{"all":"Alla","alphabetic":"Alfabetisk","even":"Jämna","odd":"Udda"}},"address":{"label":"Adress","placeholders":{"block_number":"Kvartersnummer","block_number!jp":"Kv.nummer.","city":"Stad","city!cn":"Stad/Prefektur/Förbund","city!jp":"Stad/Ort/By/Tokyo stadsdelskommun","city!vn":"Stad/Ort","conscriptionnumber":"123","country":"Land","county":"Län","county!jp":"Distrikt","district":"Distrikt","district!cn":"Distrikt/Härad/Baner","district!vn":"Arrondissement/Stad/Distrikt","floor":"Våning","hamlet":"Småort","housename":"Husnamn","housenumber":"123","housenumber!jp":"Husnummer","neighbourhood":"Grannskap","neighbourhood!jp":"Chōme/Aza/Koaza","place":"Plats","postcode":"Postnummer","province":"Provins","province!cn":"Provins/Kommun/AR/SAR","province!jp":"Prefektur","quarter":"Stadsdel","quarter!jp":"Ōaza/Machi","state":"Stat","street":"Gata","subdistrict":"Deldistrikt","subdistrict!vn":"Stadsdel/Kommun/Ort","suburb":"Stadsdel","suburb!jp":"Stadsdel","unit":"Enhet/port/trappa"},"terms":"Adress, husnummer, destination, gatuadress, postnummer, postort, postadress"},"admin_level":{"label":"Administrativ nivå"},"aerialway":{"label":"Typ"},"aerialway/access":{"label":"Tillgång","options":{"both":"Båda","entry":"Ingång","exit":"Utgång"}},"aerialway/bubble":{"label":"Skidkabin"},"aerialway/capacity":{"label":"Kapacitet (per timme)","placeholder":"500, 2500, 5000..."},"aerialway/duration":{"label":"Varaktighet (min)","placeholder":"1, 2, 3..."},"aerialway/heating":{"label":"Uppvärmd"},"aerialway/occupancy":{"label":"Antal personer","placeholder":"2, 4, 8..."},"aerialway/summer/access":{"label":"Tillgång (sommar)","options":{"both":"Båda","entry":"Ingång","exit":"Utgång"}},"aeroway":{"label":"Typ"},"agrarian":{"label":"Produkter"},"air_conditioning":{"label":"Luftkonditionering","terms":"AC, kylning, Air condition, A/C"},"amenity":{"label":"Typ"},"animal_boarding":{"label":"För djur"},"animal_breeding":{"label":"För djur"},"animal_shelter":{"label":"För djur"},"architect":{"label":"Arkitekt","terms":"Arkitekt, byggnadskonstnär, byggnadskonst, ritningar"},"area/highway":{"label":"Typ"},"artist":{"label":"Konstnär"},"artwork_type":{"label":"Typ"},"ascent":{"label":"Total stigning","terms":"total stigning, stigning, klättring, möh, lutning"},"atm":{"label":"Uttagsautomat"},"attraction":{"label":"Typ"},"automated":{"label":"Automatisk"},"baby_feeding":{"label":"Plats för amning av spädbarn","options":{"no":"Ingen","room":"Dedikerat rum","yes":"Markerad plats"},"terms":"baby, spädbarn, amning, matning, amma, bröstmjölk, nappflaska, välling, ge bröstet, di, dia, dägga"},"baby_seat":{"label":"Barnstol"},"backcountry":{"label":"Vildmarkscamping","terms":"Vildmarkscamping, vildmark, enkel camping, naturcamping, camping"},"backrest":{"label":"Ryggstöd"},"bar":{"label":"Bar","terms":"Bar, krog, servering, matställe, pub, cocktailsalong, saloon, öl, sprit"},"barrier":{"label":"Typ"},"basin":{"label":"Typ"},"bath/open_air":{"label":"Utomhus"},"bath/sand_bath":{"label":"Sandbad"},"bath/type":{"label":"Specialitet"},"beauty":{"label":"Tjänster"},"bench":{"label":"Bänk","terms":"soffa, sittmöbel, sittbräde, sits, bänk"},"bicycle_parking":{"label":"Typ"},"bin":{"label":"Soptunna","terms":"Soptunna, papperskorg, sopkärl, papperskärl, skräpkorg, avfallskorg, skräp, sopor"},"blind":{"label":"Åtkomst för blind person","options":{"limited":"Begränsad","no":"Nej","yes":"Ja"},"terms":"Åtkomst för blind person, blind, nedsatt syn, synnedsatt, synnedsättning, synskadad"},"blood_components":{"label":"Blodkomponenter ","options":{"plasma":"plasma","platelets":"trombocytkoncentrat (blodplättar)","stemcells":"blodprov för stamceller","whole":"helt blod"}},"board_type":{"label":"Typ"},"bollard":{"label":"Typ"},"booth":{"label":"Typ av bås"},"bottle":{"label":"Flaskpåfyllning"},"boules":{"label":"Typ"},"boundary":{"label":"Typ"},"brand":{"label":"Varumärke","terms":"Märke, varumärke, ägare"},"brewery":{"label":"Ölmärken","terms":"Fatöl, öl"},"bridge":{"label":"Typ","placeholder":"Standard"},"bridge/support":{"label":"Typ"},"bridge_combo":{"label":"Typ"},"building":{"label":"Byggnad","terms":"Byggnad, hus, konstruktion, byggnadsverk, bygge, anläggning, fastighet, kåk"},"building/flats":{"label":"Lägenheter","placeholder":"2, 4, 6, 8..."},"building/levels":{"label":"Våningar","placeholder":"2, 4, 6...","terms":"Våningar, våning, byggnadsvåning, plan"},"building/levels/underground":{"label":"Underjordiska våningar","placeholder":"2, 4, 6...","terms":"Underjordiska våningar, källare, våning, våningar"},"building/levels_building":{"label":"Byggnadsvåning","placeholder":"2, 4, 6...","terms":"Byggnadsvåningar, våningar, plan"},"building/material":{"label":"Material","terms":"Material, tillverkat av"},"building_area":{"label":"Byggnad","terms":"Byggnad, hus, konstruktion, byggnadsverk, bygge, anläggning, fastighet, kåk"},"bunker_type":{"label":"Typ"},"cables":{"label":"Kablar","placeholder":"1, 2, 3..."},"camera/direction":{"label":"Riktning (grader medurs)","placeholder":"45, 90, 180, 270"},"camera/mount":{"label":"Kameramontering"},"camera/type":{"label":"Kameratyp","options":{"dome":"Dome (\"kupol\")","fixed":"Fast","panning":"Panorering"}},"capacity":{"label":"Kapacitet","placeholder":"50, 100, 200...","terms":"Kapacitet, antal, besökare, användare, antal"},"capacity/disabled_parking":{"label":"Handikappsplatser","placeholder":"1, 2, 3..."},"capacity_parking":{"label":"Totalt antal platser","placeholder":"10, 20, 30..."},"capacity_volume":{"label":"Kapacitet (kubikmeter)","placeholder":"50, 100, 200..."},"cash_in":{"label":"Insättning av pengar"},"castle_type":{"label":"Typ"},"changing_table":{"label":"Skötbord"},"charge_fee":{"label":"Avgiftsbelopp","placeholder":"10 SEK, 1 EUR, 5 USD, 10 JPY…","terms":"Avgift, tull, kostnad"},"charge_toll":{"label":"Tullavgift","placeholder":"10 SEK, 1 EUR, 5 USD, 10 JPY…","terms":"Avgift, tull, kostnad"},"check_date":{"label":"Datum senast kontrollerad","placeholder":"ÅÅÅÅ-MM-DD"},"circumference":{"label":"Omkrets","placeholder":"1 m, 20 cm, 30 in…","terms":"Omkrets, omfång, storlek, vidd"},"clothes":{"label":"Kläder"},"club":{"label":"Typ"},"collection_times":{"label":"Hämtningstider"},"collector":{"label":"Föremål"},"colour":{"label":"Färg","terms":"Färg"},"comment":{"label":"Ändringskommentar","placeholder":"Kortfattad beskrivning av ditt bidrag (obligatoriskt)"},"communication_multi":{"label":"Kommunikationstyper","terms":"Kommunikationstyper, kommunikation, radiomast, radiotorn, mast, antenn, mobilmast, mobilantenn, radioantenn, sändartorn, mobiltelefon, radiomast, TV-torn, TV-mast, radiosändning, kommunikationsmast, kommunikationstorn, transmissionsmast, överföringstorn, överföringsmast"},"connectivity":{"label":"Sammankoppling"},"construction":{"label":"Typ"},"consulate":{"label":"Typ"},"consulting":{"label":"Expertis"},"contact/webcam":{"label":"URL till webbkamera","placeholder":"http://exempel.se/"},"content":{"label":"Innehåll"},"conveying":{"label":"Rörelseriktning","options":{"backward":"Bakåt","forward":"Framåt","reversible":"Vändbar"}},"conveying_escalator":{"label":"Rulltrappa"},"country":{"label":"Land"},"country_flag":{"label":"Landsflagga"},"couplings":{"label":"Anslutningar","placeholder":"1, 2, 3..."},"covered":{"label":"Övertäckt","terms":"Övertäckt, täckt, dold"},"craft":{"label":"Typ"},"crane/type":{"label":"Krantyp","options":{"floor-mounted_crane":"Golvmonterad kran","portal_crane":"Portalkran","travel_lift":"Traverslift"}},"crop":{"label":"Grödor"},"crossing":{"label":"Typ"},"crossing/island":{"label":"Refug"},"cuisine":{"label":"Typer av mat","terms":"mat,kök,matgrupp,regional mat,världens mat,kost,kostalternativ,meny,menyutbud"},"currency_multi":{"label":"Valutor","terms":"Valutor, valuta, pengar, mynt, sedlar"},"cutting":{"label":"Typ","placeholder":"Standard"},"cycle_network":{"label":"Nätverk"},"cycleway":{"label":"Cykelfiler","options":{"lane":{"description":"Cykelfil separerad från motortrafik med en målad linje","title":"Normal cykelfil"},"none":{"description":"Ingen cykelfil","title":"Ingen"},"opposite":{"description":"Cykelfil som går i båda riktningarna på en enkelriktad gata","title":"Dubbelriktad cykelfil"},"opposite_lane":{"description":"Cykelfil som går i motsatt riktning mot övrig trafik","title":"Motriktad cykelfil"},"share_busway":{"description":"Cykelfil delad med bussfil","title":"Cykelfil delad med buss"},"shared_lane":{"description":"Cykelfil utan separation från motortrafik","title":"Delad cykelfil"},"track":{"description":"Cykelfil separerad från trafik med fysisk barriär ","title":"Cykelspår"}},"placeholder":"Ingen","terms":"Cykelfiler, cykelfil, cykelbana, cykelväg, cykel","types":{"cycleway:left":"Vänster sida","cycleway:right":"Höger sida"}},"dance/style":{"label":"Dansstilar"},"date":{"label":"Datum"},"defibrillator/location":{"label":"Platsbeskrivning"},"delivery":{"label":"Hemleverans","terms":"Hemleverans, leverans, postorder, online, webbshop, web shop, webb, webbaffär"},"denomination":{"label":"Samfund","terms":"Samfund, kyrka, församling, förbund"},"denotation":{"label":"Betydelse"},"departures_board":{"label":"Avgångstavla","options":{"no":"Ingen","realtime":"Realtid","timetable":"Tidtabell","yes":"Ja"}},"depth":{"label":"Djup (meter)"},"descent":{"label":"Total nedstigning","terms":"Total nedstigning, nedstigning, nedklättring, möh, lutning, stigning"},"description":{"label":"Beskrivning","terms":"Beskrivning, sammanfattning"},"design":{"label":"Design"},"destination":{"label":"Destinationer"},"destination/ref":{"label":"Vägnummer mot destination"},"destination/ref_oneway":{"label":"Destinationsruttsnummer"},"destination/symbol":{"label":"Symbol för destination"},"destination/symbol_oneway":{"label":"Destinationssymbol","terms":"Destinationssymbol, symbol, destination, skylt"},"destination_oneway":{"label":"Destinationer"},"destination_waterway":{"label":"Destination"},"devices":{"label":"Enheter","placeholder":"1, 2, 3..."},"diameter":{"label":"Diameter","placeholder":"5 mm, 10 cm, 15 in…"},"diet_multi":{"label":"Typ av diet","terms":"Typ av diet, diet, gluten, glutenfri, frukt, halal, kosher, laktosfri, mjölkfri, kött, Pescetarianism, rå, vegan, vegetarisk, vegetarian"},"diplomatic":{"label":"Typ"},"diplomatic/services":{"label":"Tjänster"},"direction":{"label":"Riktning (grader medurs)","placeholder":"45, 90, 180, 270","terms":"Riktning (grader medsols), riktning, grader, medsol, medsols, väderstreck"},"direction_clock":{"label":"Riktning","options":{"anticlockwise":"Moturs","clockwise":"Medurs"}},"direction_point":{"label":"Riktning (grader medurs)","placeholder":"45, 90, 180, 270"},"direction_vertex":{"label":"Påverkad riktning","options":{"backward":"Bakåt","both":"Båda / Alla","forward":"Framåt"}},"direction_vertex_dual":{"label":"Påverkad riktning","options":{"backward":"Bakåt","forward":"Framåt"}},"dispensing":{"label":"Receptbelagda läkemedel "},"display":{"label":"Visning"},"distance":{"label":"Distans","terms":"Distans, längd, avstånd, miltal"},"disused/amenity":{"label":"Typ"},"disused/railway":{"label":"Typ"},"disused/shop":{"label":"Typ"},"dock":{"label":"Typ"},"dog":{"label":"Hundar","options":{"leashed":"Endast kopplad","no":"Ej tillåten","yes":"Tillåten"},"terms":"hund, hundar, djur, husdjur"},"door":{"label":"Dörr"},"door_type":{"label":"Typ"},"drink_multi":{"label":"Drycker"},"drinking_water":{"label":"Drickbart","terms":"dricksvatten,drickbart,drickbar"},"drive_through":{"label":"Genomkörning (Drive-through)","terms":"Genomkörning, Drive-through, Drive through, Drivethrough, hämtmat, McDrive"},"duration":{"label":"Varaktighet","placeholder":"00:00","terms":"Varaktighet, tid, längd, tidslängd, minuter, sekunder, timmar"},"ele":{"label":"Höjd","terms":"Höjd, altitud, höjd över havet, höh"},"ele_node":{"label":"Höjd","terms":"Höjd, altitud, höjd över havet, höh"},"electrified":{"label":"Elförsörjning","options":{"contact_line":"Kontaktledning","no":"Nej","rail":"Elektrifierad räls","yes":"Ja (ospecificerad)"},"placeholder":"Kontaktledning, elektrifierad räls...","terms":"el,elektrisk,elektrifierad,ström,strömförsörjd,kraftledning"},"email":{"label":"E-post","placeholder":"exempel@exempel.se","terms":"Email, e-mail, epost, e-post, ebrev, e-brev, mejl, mail, maila, mejla, e-postadress, epostadress"},"embankment":{"label":"Typ","placeholder":"Standard"},"embassy":{"label":"Typ"},"emergency":{"label":"Akut"},"emergency_combo":{"label":"Typ"},"emergency_ward_entrance":{"label":"Typ"},"enforcement":{"label":"Typ"},"entrance":{"label":"Typ"},"except":{"label":"Undantag"},"expected_rcn_route_relations":{"label":"Angränsande cykelnoder"},"expected_rwn_route_relations":{"label":"Angränsande gångnoder"},"faces":{"label":"Sidor"},"fax":{"label":"Fax","placeholder":"+46 31 123 4567","terms":"Fax, faxa, faxnummer"},"fee":{"label":"Avgift","terms":"Avgift, kostnad, tull, belopp"},"fence_type":{"label":"Typ"},"fire_hydrant/diameter":{"label":"Diameter (mm, tum eller bokstäver)","terms":"Diameter, storlek"},"fire_hydrant/pressure":{"label":"Tryck (bar)","terms":"tryck, bar, vattentryck"},"fire_hydrant/type":{"label":"Form","options":{"pillar":"Stolpe/Ovan jord","pipe":"Kapslat rör","underground":"Underjordisk","wall":"Vägg"}},"fireplace":{"label":"Eldplats"},"fishing":{"label":"Fiske","terms":"Fiskeplats, fiske, fisk, fiskare, fiskevatten"},"fitness_station":{"label":"Typ av utrustning"},"fixme":{"label":"Fixa mig","terms":"Fixa mig, fix me, fixme, problem, hjälp behövs, hjälp"},"flag/type":{"label":"Flaggtyp"},"floating":{"label":"Flytande"},"flood_prone":{"label":"Risk för översvämning","terms":"Risk för översvämning, översvämningsrisk, översvämning"},"ford":{"label":"Typ","placeholder":"Standard"},"fountain":{"label":"Typ"},"frequency":{"label":"Arbetsfrekvens","terms":"Arbetsfrekvens, frekvens, strömfrekvens"},"frequency_electrified":{"label":"Arbetsfrekvens","terms":"Arbetsfrekvens, frekvens, strömfrekvens"},"from":{"label":"Från"},"fuel":{"label":"Bränsle"},"fuel_multi":{"label":"Bränslen"},"gambling":{"label":"Spel"},"garden/type":{"label":"Trädgårdstyp"},"gauge":{"label":"Spårvidd"},"gender":{"label":"Kön","options":{"female":"Kvinna","male":"Man","unisex":"Unisex"},"placeholder":"Okänt","terms":"Kön, åtkomst, man, kvinna, unisex, manlig, kvinnlig"},"generator/method":{"label":"Metod"},"generator/output/electricity":{"label":"Effektuttaget","placeholder":"50 MW, 100 MW, 200 MW..."},"generator/source":{"label":"Källa"},"generator/type":{"label":"Typ"},"geyser/height":{"label":"Utbrottets höjd"},"gnis/feature_id":{"label":"GNIS objekt-ID","terms":"GNIS objekt-ID, GNIS, Federal Geographic Names Information Service, United States Board on Geographic Names, USA"},"government":{"label":"Typ"},"grades":{"label":"Utbildningsnivåer"},"grape_variety":{"label":"druvsorter"},"group_only":{"label":"Enbart grupper","terms":"enbart grupper, grupper enbart, grupp, grupper"},"guest_house":{"label":"Typ"},"handicap":{"label":"Handikapp","placeholder":"1-18"},"handrail":{"label":"Ledstång","terms":"Ledstång, räcke"},"hashtags":{"label":"Hashtaggar","placeholder":"#exempel"},"healthcare":{"label":"Typ"},"healthcare/speciality":{"label":"Specialiteter"},"heating":{"label":"Uppvärmning"},"height":{"label":"Höjd (meter)","terms":"Höjd, längd, meter"},"height_building":{"label":"Byggnadshöjd (meter)","terms":"Byggnadshöjd, höjd, höjd på byggnad"},"highspeed":{"label":"Höghastighet","terms":"Höghastighet, snabbspår, höghastighetsspår, snabbtåg"},"highway":{"label":"Typ"},"historic":{"label":"Typ"},"historic/civilization":{"label":"Historisk civilization"},"historic/wreck/date_sunk":{"label":"Datum då det sjönk"},"historic/wreck/visible_at_high_tide":{"label":"Synligt vid högt tidvatten"},"historic/wreck/visible_at_low_tide":{"label":"Synligt vid lågt tidvatten"},"hoops":{"label":"Basketkorgar","placeholder":"1, 2, 4..."},"horse_dressage":{"label":"Dressyrriding","options":{"equestrian":"Ja","undefined":"Nej"}},"horse_riding":{"label":"Ridning","options":{"horse_riding":"Ja","undefined":"Nej"}},"horse_scale":{"label":"Svårighetsgrad – Ridning","options":{"common":"Lätt: Inga problem eller svårigheter (standard).","critical":"Gränsfall: Passar endast för erfarna ryttare och hästar. Större hinder. Broar bör undersökas noggrant.","dangerous":"Farligt: Passar endast för mycket erfarna ryttare och hästar och endast i gott väder. Sitt av.","demanding":"Används med försiktighet: Ojämnt underlag, ibland svåra passager.","difficult":"Svårt: Smal och utsatt väg. Kan ha hinder att gå över och smala passager.","impossible":"Oframkomlig: Väg eller bro som inte är lämplig för hästar. För smal, har otillräckligt stöd, hinder (t.ex. stegar). Livsfara."},"placeholder":"Svårt, farligt...","terms":"Svårighetsgrad – Ridning, svårighet, svårighetsgrad, ridning, hästridning, häst, ryttare, rida"},"horse_stables":{"label":"Ridstall","options":{"stables":"Ja","undefined":"Nej"}},"hot_water":{"label":"Varmvatten"},"iata":{"label":"IATA-flygplatskod"},"icao":{"label":"ICAO-flygplatskod"},"image":{"label":"Bild","placeholder":"https://exempel.se/bild.jpg","terms":"bild, foto, ikon, bildlänk, fotolänk, bild-url, foto-url"},"incline":{"label":"Lutning","terms":"Lutning, backe, uppförsbacke, nedförsbacke"},"incline_steps":{"label":"Lutning","options":{"down":"Ned","up":"Upp"}},"indoor":{"label":"Inomhus","terms":"Inomhus, korridor, inne, inomhusobjekt"},"indoor_type":{"label":"Typ"},"industrial":{"label":"Typ"},"informal":{"label":"Informell","terms":"Informell, fri, inofficiell, vardaglig, formell, okonventionell, icke-officiell, ej officiell"},"information":{"label":"Typ"},"inscription":{"label":"Inskription","terms":"Inskription, text, skrivet"},"intermittent":{"label":"Periodisk","terms":"Periodisk, periodiskt, då och då, tillfälligt, översvärmning"},"intermittent_yes":{"label":"Periodisk"},"internet_access":{"label":"Internetanslutning","options":{"no":"Nej","terminal":"Terminal","wired":"Trådbunden","wlan":"Wifi","yes":"Ja"},"terms":"Internetanslutning, internet, wifi, wlan, lan, trådlöst, trådlöst internet, Internetaccess, internetåtkomst, ethernet"},"internet_access/fee":{"label":"Internetåtkomst","options":{"customers":"Enbart kunder","no":"Fri","yes":"Betald"},"terms":"Internetanslutning, internet, wifi, wlan, lan, trådlöst, trådlöst internet, Internetaccess, internetåtkomst, ethernet, wifi-avgift, internetavgift"},"internet_access/ssid":{"label":"Wifi-nätverksnamn","terms":"Wifi-nätverksnamn, nätverksnamn, nätverk, namn på nätverk, ssid"},"interval":{"label":"Intervall","terms":"Intervall, frekvens, hur ofta, regelbundenhet, avgångar, avgångsintervall"},"junction/ref_oneway":{"label":"Avfartsnummer","terms":"Avfartsnummer, avfart, korsning, mot, trafikplats, vägkorsning"},"junction_line":{"label":"Korsning","options":{"circular":"Trafikcirkel","jughandle":"Spansk sväng","roundabout":"Cirkulationsplats"},"terms":"korsning, vägkorsningar, övergångsställe, järnvägskorsning, rondell, cirkulationsplats, trafiksignal, stoppskylt, stoppsignal, vägkors, trafikplats, trafikkorsning, gatukorsning"},"kerb":{"label":"Trottoarkant"},"kerb/height":{"label":"Höjd"},"kneipp_water_cure_multi":{"label":"Bassängtyper"},"label":{"label":"Märkning"},"lamp_mount":{"label":"Lampmontering"},"lamp_type":{"label":"Typ"},"landuse":{"label":"Typ"},"lanes":{"label":"Filer","placeholder":"1, 2, 3...","terms":"fil, Filer, körbanor, körfällt"},"language_multi":{"label":"Språk"},"layer":{"label":"Lager","placeholder":"0","terms":"Lager"},"leaf_cycle":{"label":"Lövcykel","options":{"deciduous":"Lövfällande","evergreen":"Vintergröna","mixed":"Mixat","semi_deciduous":"Delvist lövfällande","semi_evergreen":"Delvist vintergröna"}},"leaf_cycle_singular":{"label":"Lövcykel","options":{"deciduous":"Lövfällande","evergreen":"Vintergrön","semi_deciduous":"Delvist lövfällande","semi_evergreen":"Delvist vintergrön"}},"leaf_type":{"label":"Lövtyp","options":{"broadleaved":"Löv","leafless":"Utan löv","mixed":"Blandat","needleleaved":"Barr"}},"leaf_type_singular":{"label":"Lövtyp","options":{"broadleaved":"Löv","leafless":"Utan löv","needleleaved":"Barr"}},"leisure":{"label":"Typ"},"length":{"label":"Längd (meter)"},"level":{"label":"Våning","terms":"våning, byggnadsvåning, husvåning, plan, husplan, byggnadsplan, våningar"},"level_semi":{"label":"Våningar","terms":"Våningar, våning, byggnadsvåning, plan"},"liaison":{"label":"Typ"},"line_attachment":{"label":"Ledningsanslutning"},"line_management":{"label":"Trådarrangemang","terms":"Trådarrangemang, förgrening, trådtopografi, koppling"},"lit":{"label":"Belysning","terms":"Belysning, lampa, lampor, gatubelysning, vägbelysning"},"location":{"label":"Lokalisering","terms":"Lokalisering, underjordisk, nedsänkt, upphängd, nedgrävd, utomhus, inomhus"},"location_pool":{"label":"Lokalisering","options":{"indoor":"Inomhus","outdoor":"Utomhus","roof":"På taket"}},"lock":{"label":"Sluss"},"lockable":{"label":"Låsbar","terms":"Låsbar, lås, låsa, inlåsning, hänglås, nyckel"},"man_made":{"label":"Typ"},"manhole":{"label":"Typ"},"manufacturer":{"label":"Tillverkare","terms":"Tillverkare, leverantör"},"map_size":{"label":"Omfattning"},"map_type":{"label":"Typ"},"mapillary":{"label":"Bild-ID på Mapillary","terms":"Mapillary, bild-ID, bildid"},"marker":{"label":"Typ"},"material":{"label":"Material","terms":"material, tillverkad av"},"max_age":{"label":"Maxålder","terms":"Maxålder, högsta ålder, ålder, åldersgräns, åldersbegränsning, övre åldersgräns"},"maxheight":{"label":"Maxhöjd","placeholder":"4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\"","terms":"Maxhöjd, höjd, höjdbegränsning, begränsning, max"},"maxspeed":{"label":"Hastighetsbegränsning","placeholder":"50, 70, 90...","terms":"Hastighetsbegränsning, hastighet, fart, max hastighet, max fart, högsta hastighet, maxhastighet, maxfart"},"maxspeed/advisory":{"label":"Rekommenderad högsta hastighet","placeholder":"40, 50, 60...","terms":"Rekommenderad högsta hastighet, rekommenderad hastighet, rekommenderad fart, rekommendation, hastighet, fart, "},"maxstay":{"label":"Maxtid","terms":"Maxtid, längsta tid, parkeringstid, förtöjningstid, förtöjning, parkering, tid"},"maxweight":{"label":"Maxvikt","terms":"Maxvikt, vikt, tyngd, begränsning"},"maxweight_bridge":{"label":"Maxvikt","terms":"Maxvikt, vikt, tyngd, begränsning"},"memorial":{"label":"Typ"},"microbrewery":{"label":"Microbryggeri","terms":"Microbryggeri, bryggeri, hantverksbryggeri, öl"},"mimics":{"label":"Efterliknar","terms":"Efterliknar, härmar, kamouflage, kamouflerar, kamouflerad,  ser ut som. träd, förtäckt"},"min_age":{"label":"Lägsta ålder","terms":"Lägsta ålder, ålder, åldersgräns, åldersbegränsning, lägre åldersgräns"},"minspeed":{"label":"Lägsta tillåtna hastighet","placeholder":"20, 30, 40...","terms":"Hastighetsbegränsning, hastighet, fart, lägsta hastighet, minfart, minhastighet"},"monitoring_multi":{"label":"Mäter"},"mtb/scale":{"label":"Svårighetsgrad – Mountainbike","options":{"0":"0: Fast grus/packad jord, inga hinder, breda kurvor","1":"1: Delvis löst underlag, små hinder, breda kurvor","2":"2: Mycket löst underlag, stora hinder, enkla hårnålar","3":"3: Halt underlag, stora hinder, snäva hårnålar","4":"4: löst underlag eller stenblock, farliga hårnålar","5":"5: Maximal svårighet, blockfält, jordskred","6":"6: Inte körbar förutom för de allra bästa mountainbikecyklisterna"},"placeholder":"0, 1, 2, 3...","terms":"Svårighetsgrad – Mountainbike, Mountainbike, cykel, terrängkörning, "},"mtb/scale/imba":{"label":"Svårighetsgrad enligt IMBA","options":{"0":"Enklast (vita cirkel)","1":"Enkel (gröna cirkel)","2":"Medium (blå fyrkant)","3":"Svår (svart diamant)","4":"Extremt svårt (dubbel svart diamant)"},"placeholder":"Enkel, medel, svår...","terms":"Svårighetsgrad enligt IMBA, IMBA, svårighetsgrad, svårighet, utmaning"},"mtb/scale/uphill":{"label":"Svårighetsgrad – Mountainbike uppför","options":{"0":"0: Genomsnittlig lutning <10%, grus/packad jord, inga hinder","1":"1: Genomsnittlig lutning <15%, grus/packad jord, få små hinder","2":"2: Genomsnittlig lutning <20%, stabilt underlag, stena/rötter stora som en knytnäve","3":"3: Genomsnittlig lutning <25%, varierande underlag, stena/grenar stora som en knytnäve","4":"4: Genomsnittlig lutning <30%, dåliga förutsättningar, stora stena/grenar","5":"5: Mycket brant, cykel måste i regel skjutas eller bäras"},"placeholder":"0, 1, 2, 3...","terms":"Svårighetsgrad – Mountainbike uppför, Mountainbike, cykel, terrängkörning"},"museum":{"label":"Typ"},"name":{"label":"Namn","placeholder":"Vanligt namn (om något)","terms":"Namn, titel, märke"},"natural":{"label":"Natur"},"network":{"label":"Nätverk","terms":"Nätverk, bussnätverk, vägnätverk"},"network/type":{"label":"Nätverkstyp"},"network_bicycle":{"label":"Nätverksklass","options":{"icn":"Internationell","lcn":"Lokal","ncn":"Nationell","rcn":"Regional"},"placeholder":"Lokal, regional, nationell, internationell"},"network_foot":{"label":"Nätverksklass","options":{"iwn":"Internationell","lwn":"Lokal","nwn":"Nationell","rwn":"Regional"},"placeholder":"Lokal, regional, nationell, internationell"},"network_horse":{"label":"Nätverksklass","options":{"ihn":"Internationell","lhn":"Lokal","nhn":"Nationell","rhn":"Regional"},"placeholder":"Lokal, regional, nationell, internationell"},"network_road":{"label":"Nätverk"},"not/name":{"label":"Inkorrekt namn","terms":"inkorrekt namn, vanligt felaktigt namn, vanligt inkorrekt namn, felaktigt namn, felaktigt känd som"},"note":{"label":"Notering","terms":"Notering, kommentar, anmärkning"},"office":{"label":"Typ"},"oneway":{"label":"Enkelriktat","options":{"alternating":"Växlande","no":"Nej","reversible":"Vändbar","undefined":"Förväntas vara Nej","yes":"Ja"},"terms":"Enkelriktat, enkelriktad, dubbelriktad, färdriktning"},"oneway/bicycle":{"label":"Enkelriktat (cykel)","terms":"Enkelriktat, enkelriktad, enkelriktad cykelbana"},"oneway_yes":{"label":"Enkelriktat","options":{"alternating":"Växlande","no":"Nej","reversible":"Vändbar","undefined":"Förväntas vara Ja","yes":"Ja"}},"openfire":{"label":"Öppen eld tillåtet","terms":"öppen eld, eldstad, eldning tillåten,grill,flamma"},"opening_date":{"label":"Förväntat öppningsdatum","placeholder":"ÅÅÅÅ-MM-DD"},"opening_hours":{"label":"Öppettider ","placeholder":"Okänt","terms":"Öppettider, öppet"},"opening_hours/covid19":{"label":"Öppettider under COVID-19-pandemin","terms":"COVID-19, coronavirus, corona, lockdown, öppettider, SARS-CoV‑2"},"operator":{"label":"Operatör","terms":"Operatör, förvaltare, ansvarig"},"operator/type":{"label":"Typ av operatör"},"organic":{"label":"Organiska produkter","options":{"no":"Inget","only":"Enbart","yes":"En del"},"terms":"Organiska produkter, organiskt, naturligt, icke gmo, gmo"},"outdoor_seating":{"label":"Utomhusplatser","terms":"Utomhusplatser, uteplatser, Uteservering, servering, al fresco, beer garden, ölträdgård, café, restaurang, pub, bar, utomhusmatsal, terrass, utomhus, glassbar"},"par":{"label":"Par","placeholder":"3, 4, 5..."},"park_ride":{"label":"Pendelparkering","terms":"Pendelparkering, parkering, pendel"},"parking":{"label":"Typ","options":{"carports":"Carportar","garage_boxes":"Garageboxar","lane":"Fickparkering","multi-storey":"Flera våningar","rooftop":"På taket","sheds":"Skjul","surface":"Yta","underground":"Underjordisk"}},"parking_entrance":{"label":"Typ","options":{"multi-storey":"Flera våningar","underground":"Underjordisk"}},"parking_space":{"label":"Typ"},"payment_multi":{"label":"Betalningssätt","terms":"Betalningssätt, betalning, betalningstyper, visa, kort, kreditkort, bankkort, kontant"},"payment_multi_fee":{"label":"Betalningssätt","terms":"Betalningssätt, betalning, betalningstyper, visa, kort, kreditkort, bankkort, kontant"},"phases":{"label":"Faser","placeholder":"1, 2, 3..."},"phone":{"label":"Telefonnummer","placeholder":"+46 31 123 4567","terms":"Telefonnummer, telefon, nummer, mobil, mobilnummer"},"piste/difficulty":{"label":"Svårighetsgrad","options":{"advanced":"Svår","easy":"Lätt","expert":"Expert","extreme":"Extrem","freeride":"Friåkning","intermediate":"Medelsvår","novice":"Mycket lätt"},"placeholder":"Lätt, Medel, Svår..."},"piste/difficulty_downhill":{"label":"Svårighetsgrad","options":{"advanced":"Svår (svart)","easy":"Lätt (blå)","expert":"Expert (dubbelsvart)","extreme":"Extrem (klättringsutrustning krävs)","freeride":"Friåkning (offpist)","intermediate":"Medelsvår (röd)","novice":"Mycket lätt (grön)"},"placeholder":"Lätt, Medelsvår, Svår..."},"piste/difficulty_nordic":{"label":"Svårighetsgrad","options":{"advanced":"Svår - Smal, branta eller isiga partier, snäva kurvor","easy":"Lätt - Mjuka kullar, kortare branta partier","expert":"Expert - Farlig terräng längs spåret","intermediate":"Medelsvår - Branta partier","novice":"Mycket lätt - Inte så brant, ingen ansträngning krävs"},"placeholder":"Lätt, Medelsvår, Svår..."},"piste/difficulty_skitour":{"label":"Svårighetsgrad","options":{"advanced":"Svår - S: 40-45° lutning","easy":"Lätt - WS: 30-35° lutning","expert":"Expert - SS: 45–50° lutning","extreme":"Extrem - EX: >55° lutning","freeride":"Friåkning - AS: 50–55° lutning","intermediate":"Medelsvår - ZS: 35-40° lutning","novice":"Mycket lätt - L: <30° lutning"},"placeholder":"Lätt, Medel, Svår..."},"piste/grooming":{"label":"Stil","options":{"backcountry":"Off-pist","classic":"Klassisk","classic+skating":"Klassisk och skating","mogul":"Puckelpist","scooter":"Scooter/Snöskoter","skating":"Skating"}},"piste/grooming_downhill":{"label":"Stil","options":{"backcountry":"Off-pist - ingen preparering","classic":"Klassisk","mogul":"Puckelpist"}},"piste/grooming_hike":{"label":"Stil","options":{"backcountry":"Off-pist - Snöskor","classic":"Klassisk - Vintervandring"}},"piste/grooming_nordic":{"label":"Stil","options":{"backcountry":"Off-pist, ingen preparering","classic":"Klassisk","classic+skating":"Klassisk och skating","scooter":"Scooter/Snöskoter","skating":"Skating"}},"piste/type":{"label":"Typ","options":{"connection":"Anslutning","downhill":"Utförsåkning","hike":"Skidvandring","ice_skate":"Skridskoåkning","nordic":"Längdskidåkning","playground":"Lekplats","skitour":"Turåkning","sled":"Pulkabacke","sleigh":"Slädåkning ","snow_park":"Snöpark"}},"place":{"label":"Typ"},"plant":{"label":"Växt"},"plant/method":{"label":"Genereringsmetod"},"plant/output/electricity":{"label":"Effektuttaget","placeholder":"500 MW, 1000 MW, 2000 MW..."},"plant/source":{"label":"Energikälla"},"playground":{"label":"Typ"},"playground/theme":{"label":"Tema"},"plots":{"label":"Kolonilotter","placeholder":"10, 20, 30..."},"polling_station":{"label":"Vallokal","terms":"vallokal, valurna, valsedel, val, rösta, röstning, folkomröstning, omröstning, röstmaskin, valmaskin, omröstningsapparat, valbås"},"population":{"label":"Folkmängd"},"portable":{"label":"Portabel","terms":"portabel, mobil, flyttbar, löstagbar"},"post":{"label":"Leveransadress"},"power":{"label":"Typ"},"power_supply":{"label":"Strömförsörjning","terms":"Strömförsörjning, ström, spänning, uttag, strömuttag"},"preschool":{"label":"Förskola"},"produce":{"label":"Naturprodukt"},"product":{"label":"Produkter","terms":"Produkter, produkt, tillverkad, tillverkning"},"public_bookcase/type":{"label":"Typ"},"pump":{"label":"Pump","options":{"manual":"Manuell handpump","no":"Ingen","powered":"Motordriven pump","yes":"Ja"}},"railway":{"label":"Typ"},"railway/position":{"label":"Position förhållande till kilometerstolpe","placeholder":"Distans med en decimal (123.4)"},"railway/signal/direction":{"label":"Påverkad riktning","options":{"backward":"Bakåt","both":"Båda / Alla","forward":"Framåt"}},"ramp":{"label":"Inbyggd ramp","terms":"Inbyggd ramp, ramp, rullstolsramp, barnvagnsramp, cykelramp"},"rating":{"label":"Märkeffekt"},"rcn_ref":{"label":"Kod för cykelrutt"},"real_fire":{"label":"Verklig eldstad","terms":"Verklig eldstad, eldstad, brasa, kamin, öppen eldstad, öppen eld, eldplats, eld, brasa"},"recycling_accepts":{"label":"Accepterar"},"recycling_type":{"label":"Typ","options":{"centre":"Återvinningscentral","container":"Container"},"placeholder":"Container, Återvinningscentral"},"ref":{"label":"Referenskod","terms":"Referenskod, referens, kod"},"ref/isil":{"label":"ISIL-kod"},"ref/vatin":{"label":"VAT ID-nummer","terms":"VAT, VAT ID, vat, moms, momsnummer, momsregistreringsnummer, skatt, bolagsnummer"},"ref_aeroway_gate":{"label":"Gatenummer"},"ref_golf_hole":{"label":"Hålnummer","placeholder":"1-18"},"ref_highway_junction":{"label":"Avfartsnummer"},"ref_platform":{"label":"Plattformsnummer"},"ref_road_number":{"label":"Vägnummer","terms":"Vägnummer, vägnamn"},"ref_room_number":{"label":"Rumsnummer"},"ref_route":{"label":"Ruttnummer","terms":"Ruttnummer, rutt, nummer"},"ref_runway":{"label":"Nummer på start- och landningsbana","placeholder":"t.ex. 01L/19R"},"ref_stop_position":{"label":"Hållplatsnummer"},"ref_taxiway":{"label":"Namn på taxibana","placeholder":"t.ex. A5"},"relation":{"label":"Typ"},"religion":{"label":"Religion","terms":"Religion"},"reservation":{"label":"Bokning","options":{"no":"Ej möjligt","recommended":"Rekommenderas","required":"Krävs","yes":"Möjligt"},"terms":"Bokning, reservation"},"residential":{"label":"Typ"},"resort":{"label":"Typ"},"resource":{"label":"Resurser"},"restriction":{"label":"Typ"},"restrictions":{"label":"Svängrestriktioner "},"roof/colour":{"label":"Takfärg","terms":"takfärg, färg på tak, färg, tak"},"room":{"label":"Typ"},"rooms":{"label":"Rum"},"roundtrip":{"label":"Formar loop","terms":"Formar loop, loop, cirkulär, stängd, retur, rundtur"},"route":{"label":"Typ"},"route_master":{"label":"Typ"},"ruins":{"label":"Typ"},"rwn_ref":{"label":"Kod för vandringsrutt"},"sac_scale":{"label":"Svårighetsgrad - Vandring","options":{"alpine_hiking":"T4: Alpin vandring","demanding_alpine_hiking":"T5: Krävande alpin vandring","demanding_mountain_hiking":"T3: Krävande bergsvandring","difficult_alpine_hiking":"T6: Svår alpin vandring","hiking":"T1: Vandring","mountain_hiking":"T2: Bergsvandring"},"placeholder":"Bergsvandring, alpin vandring","terms":"Svårighetsgrad - Vandring, svårighetsgrad, svårighet, vandring, hiking"},"salt":{"label":"Salt","terms":"salt, saltlösning, försaltats"},"sanitary_dump_station":{"label":"Latrintömning ","terms":"Latrintömning, sanitet, campingplats, torrtoalett, toalettömning, Campingtoalett, gråvatten, tömningsplats"},"screen":{"label":"Salonger","placeholder":"1, 4, 8…"},"scuba_diving":{"label":"Tjänster"},"seamark/beacon_isolated_danger/shape":{"label":"Form"},"seamark/beacon_lateral/category":{"label":"Kategori","options":{"danger_left":"Fara vänster","danger_right":"Fara höger","port":"Babord","starboard":"Styrbord","waterway_left":"Farled vänster","waterway_right":"Farled höger"}},"seamark/beacon_lateral/colour":{"label":"Färg","options":{"green":"Grön","grey":"Grå","red":"Röd"}},"seamark/beacon_lateral/shape":{"label":"Form"},"seamark/beacon_lateral/system":{"label":"System","options":{"cevni":"CEVNI","iala-a":"IALA A","iala-b":"IALA B","other":"Annat"}},"seamark/buoy_lateral/category":{"label":"Kategori","options":{"channel_left":"Farled vänster","channel_right":"Farled höger","danger_left":"Fara vänster","danger_right":"Fara höger","port":"Barbord","preferred_channel_port":"Farledsriktning Babord","preferred_channel_starboard":"Farledsriktning Styrbord ","starboard":"Styrbord","waterway_left":"Farled vänster","waterway_right":"Farled höger"}},"seamark/buoy_lateral/colour":{"label":"Färg","options":{"green":"Grön","green;red;green":"Grön-röd-grön","green;white;green;white":"Grön-vit-grön-vit","red":"Röd","red;green;red":"Röd-grön-röd","red;white;red;white":"Röd-vit-röd-vit","white":"Vit","yellow":"Gul"}},"seamark/buoy_lateral/shape":{"label":"Form"},"seamark/buoy_lateral/system":{"label":"System","options":{"cevni":"CEVNI","iala-a":"IALA A","iala-b":"IALA B","other":"Annat"}},"seamark/mooring/category":{"label":"Kategori"},"seamark/type":{"label":"Sjömärke","terms":"Sjömärke, sjöfart, martin, marin"},"seamark/wreck/category":{"label":"Kategori"},"seasonal":{"label":"Säsongsöppen"},"seats":{"label":"Sittplatser","placeholder":"2, 4, 6..."},"second_hand":{"label":"Second hand","options":{"no":"Nej","only":"Enbart","yes":"Ja"},"placeholder":"Ja, nej, enbart","terms":"Second hand, loppis, andrahand, begagnad, antikvariat"},"segregated":{"label":"Separation av cyklister/gående"},"self_service":{"label":"Självbetjäning"},"service":{"label":"Typ"},"service/bicycle":{"label":"Tjänster"},"service/vehicle":{"label":"Tjänster"},"service_rail":{"label":"Typ av service","options":{"crossover":"Växelförbindelse","siding":"Sidospår","spur":"Industrispår","yard":"Bangård"},"terms":"Typ av service, typ av serviceväg, service, serviceväg"},"service_times":{"label":"Öppettid för tjänst"},"shelter":{"label":"Väderskydd"},"shelter_type":{"label":"Typ"},"shop":{"label":"Typ"},"shower":{"label":"Duschar","terms":"Dusch, duschutrymme, duschkabin, duschbad, badrum, duschrum"},"siren/purpose":{"label":"Syfte"},"siren/type":{"label":"Typ","options":{"electronic":"Elektronisk","other":"Annan","pneumatic":"Pneumatisk"}},"site":{"label":"Typ"},"site_type":{"label":"Typ av arkeologisk plats"},"smoking":{"label":"Rökning","options":{"dedicated":"Dedikerat för rökare (t.ex. rökklubb)","isolated":"I rökområde, fysiskt separerat","no":"Rökning ej tillåtet","outside":"Tillåtet utomhus","separated":"I rökområde, ej fysiskt separerat","yes":"Tillåtet överallt"},"placeholder":"Nej, separat, ja...","terms":"rökning, rökrum, rökområde, rökruta, rökning tillåten, rökning förbjuden, röka, cigarett"},"smoothness":{"label":"Jämnhet","options":{"bad":"Robusta hjul: trekkingcykel, bil, riksha","excellent":"Tunna rullar: rollerblade, skateboard","good":"Tunna Hjul: racercykel","horrible":"Terräng: tunga terrängfordon","impassable":"Oframkomligt / Inga hjulfordon","intermediate":"Hjul: cykel, rullstol, scooter","very_bad":"Hög frigång: lätta terrängfordon","very_horrible":"Specialiserade för terräng: traktor, fyrhjuling"},"placeholder":"Tunna hjul, hjul, terräng...","terms":"Jämnhet, släthet, yta"},"sms":{"label":"SMS","terms":"SMS, sms, meddelande, mms"},"social_facility":{"label":"Typ"},"social_facility_for":{"label":"Människohjälp"},"source":{"label":"Källor","terms":"Källa, referens, ursprung"},"species/wikidata":{"label":"Wikidata för art","terms":"Wikidata för art, wikidata, art-wikidata"},"sport":{"label":"Sporter"},"sport_ice":{"label":"Sporter"},"sport_racing_motor":{"label":"Sporter"},"sport_racing_nonmotor":{"label":"Sporter"},"stars":{"label":"Stjärnor","terms":"Stjärnor, rating, standard"},"start_date":{"label":"Startdatum","placeholder":"ÅÅÅÅ-MM-DD","terms":"Startdatum, öppnat, början, påbörjat, start"},"step_count":{"label":"Antal steg","terms":"Antal steg, antal trappsteg, trappsteg, trappa, steg"},"stile":{"label":"Typ"},"stop":{"label":"Stopptyp","options":{"all":"Alla vägar","minor":"Mindre väg"}},"street_cabinet":{"label":"Typ"},"stroller":{"label":"Åtkomst för barnvagn","options":{"limited":"Begränsad","no":"Nej","yes":"Ja"},"terms":"Åtkomst för barnvagn, barnvagnsåtkomst, barnvagn, sulky"},"structure":{"label":"Struktur","options":{"bridge":"Bro","cutting":"Vägsnitt","embankment":"Vägbank","ford":"Vadställe","tunnel":"Tunnel"},"placeholder":"Okänt","terms":"Struktur, bro, tunnel,  vägbank, vägsnitt, vadställe"},"structure_waterway":{"label":"Struktur","options":{"tunnel":"Tunnel"},"placeholder":"Okänd"},"studio":{"label":"Typ"},"substance":{"label":"Substans"},"substation":{"label":"Typ"},"supervised":{"label":"Övervakad","terms":"Övervakad, manövrerad, vaktad"},"support":{"label":"Stöd","terms":"Brostöd, bro, viadukt, akvedukt, stöd, bropelare, hängbro, snedkabelbro, pylon, anfang, stöd, förankring, landfäste, stödpelarna"},"surface":{"label":"Beläggning","terms":"Beläggning, underlag, yta, material, asfalt, grus, jord, gräs"},"surveillance":{"label":"Övervakningsslag"},"surveillance/type":{"label":"Övervakningstyp","options":{"ALPR":"Automatisk avläsning av registreringsskyltar","camera":"Kamera","guard":"Vakt"}},"surveillance/zone":{"label":"Övervakningsområde"},"survey/date":{"label":"Senaste undersökningsdatum","terms":"Senaste undersökningsdatum, undersökningsdatum"},"swimming_pool":{"label":"Typ"},"switch":{"label":"Typ","options":{"circuit_breaker":"Effektbrytare","disconnector":"Frånskiljare","earthing":"Enpelarjordningskopplare","mechanical":"Lastbrytare"}},"tactile_paving":{"label":"Ledstråk","terms":"Ledstråk, blindväg, detekterbara varningsytor, taktila markytor, taktila gångyteaindikatorer, synskadad, blind, synnedsatt, taktil, räfflor, gångbaneräfflor"},"takeaway":{"label":"Hämtmat","options":{"no":"Nej","only":"Enbart hämtmat","yes":"Ja"},"placeholder":"Ja, nej, enbart hämtmat","terms":"Hämtmat"},"target":{"label":"Riktas mot"},"telecom":{"label":"Typ"},"telecom/medium":{"label":"Medium"},"tidal":{"label":"Tidvatten","terms":"Tidvatten, flod, ebb"},"to":{"label":"Till"},"toilets":{"label":"Toaletter","terms":"Toalett, klosett, vattenklosett, wc, avträde, toa, dass, utedass, bajamaja, torrklosett, hemlighus, klo, mugg, bekvämlighetsinrättning, skithus, Baja-Maja, badrum, latrin, vattentoalett"},"toilets/disposal":{"label":"Omhändertagande","options":{"bucket":"Behållare","chemical":"Kemisk","flush":"Spola","pitlatrine":"Grop-latrin"}},"toilets/handwashing":{"label":"Handtvätt","terms":"Handtvätt, tvätt"},"toilets/position":{"label":"Ställningar","terms":"Ställningar, ställning, position, sitta, stå, huka"},"toll":{"label":"Tull","terms":"Tull, avgift, kostnad"},"tomb":{"label":"Typ"},"tourism":{"label":"Typ"},"tower/construction":{"label":"Konstruktion","placeholder":"Stagad, fackverk, betong, ..."},"tower/type":{"label":"Typ"},"townhall/type":{"label":"Typ"},"tracktype":{"label":"Typ av bruksväg","options":{"grade1":"Fast: asfalterad eller kraftigt packad hård yta","grade2":"Mestadels fast: grus/sten med inslag av mjukt material","grade3":"Jämn blandning av hårda och mjuka material","grade4":"Mestadels mjukt: jord/sand/gräs med inslag av hårt material","grade5":"Mjukt: jord/sand/gräs"},"placeholder":"Fast, Mestadels fast, Mjuk ..."},"trade":{"label":"Typ"},"traffic_calming":{"label":"Typ"},"traffic_sign":{"label":"Vägmärke"},"traffic_sign/direction":{"label":"Påverkad riktning","options":{"backward":"Bakåt","both":"Båda / Alla","forward":"Framåt"}},"traffic_signals":{"label":"Typ"},"traffic_signals/direction":{"label":"Påverkad riktning","options":{"backward":"Bakåt","both":"Båda / Alla","forward":"Framåt"}},"trail_visibility":{"label":"Synlighet","options":{"bad":"Dålig: inga markörer, stig ibland osynlig/stiglös","excellent":"Utmärkt: Tydlig stig eller markörer överallt","good":"Bra: markörer synliga men ibland svåra att hitta","horrible":"Värdelös: ofta stiglös, en del orienteringskunskaper krävs","intermediate":"Medel: få markörer, stig mestadels synlig","no":"Ingen: stiglös, utmärkta orienteringskunskaper krävs"},"placeholder":"Utmärkt, bra, dåligt...","terms":"Synlighet, tydlighet, följbarhet"},"transformer":{"label":"Typ","options":{"auto":"Enkellindad transformator","auxiliary":"Lokaltransformator","converter":"Omformarstation","distribution":"Distribution","generator":"Generator","phase_angle_regulator":"Fasregulator","traction":"Enfastransformator","yes":"Okänd"}},"trees":{"label":"Träd"},"trench":{"label":"Typ"},"trolley_wire":{"label":"Frihängande strömkabel för vagnar","terms":"kontaktledning,kontakttrådar,luftledning,lufttrådar,tågledning,spårvagnsledning"},"tunnel":{"label":"Typ","placeholder":"Standard"},"tunnel_combo":{"label":"Typ"},"usage_rail":{"label":"Användningsområde","options":{"branch":"Sidospår","industrial":"Industrispår","main":"Huvudspår","military":"Militärt spår","test":"Testspår","tourism":"Museijärnväg"},"terms":"Användningsområde, användning, används till"},"utility":{"label":"Infrastruktur"},"utility_semi":{"label":"Infrastruktur"},"valve":{"label":"Typ"},"vehicles":{"label":"Fordon","options":{"bus":"Buss","ferry":"Färja","light_rail":"Snabbspårväg / stadsbana","monorail":"Monorail","subway":"Tunnelbana","train":"Tåg","tram":"Spårvagn","trolleybus":"Trådbuss"}},"vending":{"label":"Typ av gods"},"vhf":{"label":"VHF-kanal","terms":"VHF-kanal, VHF, radio, anropsnamn"},"video_calls":{"label":"Videosamtal","terms":"Videosamtal, bildtelefon"},"visibility":{"label":"Synlighet","options":{"area":"Över 20 m (65 ft)","house":"Upp till 5 m (16 ft)","street":"5 till 20 m (16 till 65 ft)"}},"volcano/status":{"label":"Vulkanstatus","options":{"active":"Aktiv","dormant":"Vilande","extinct":"slocknad"}},"volcano/type":{"label":"Vulkantyp","options":{"scoria":"Scoria","shield":"Sköldvulkan","stratovolcano":"Stratovulkan"}},"voltage":{"label":"Spänning"},"voltage/primary":{"label":"Primärspänning","terms":"Primärspänning, spänning, volt, ström"},"voltage/secondary":{"label":"Sekundärspänning","terms":"Sekundärspänning, spänning, volt, ström"},"voltage/tertiary":{"label":"Tertiärspänning","terms":"Tertiärspänning, spänning, volt, ström"},"voltage_electrified":{"label":"Spänning","terms":"spänning, volt, ström"},"wall":{"label":"Typ"},"waste":{"label":"Skräp"},"water":{"label":"Typ"},"water_point":{"label":"Vattenpåfyllning"},"water_source":{"label":"Vattenkälla"},"water_tank/volume":{"label":"Volym (Liter)","placeholder":"10000, 20000, 30000…"},"water_volume":{"label":"Volym på vattenreservoarer (m³)","terms":"Volym på vattenreservoar (m³), volym, vattenreservoar, reservoar, m3"},"waterway":{"label":"Typ"},"website":{"label":"Webbsida","placeholder":"https://exampel.se","terms":"Webbsida, webbsite, website, hemsida, www, url, uri, internet, internetsida, internetsite"},"wetland":{"label":"Typ"},"wheelchair":{"label":"Handikappanpassning","options":{"limited":"Begränsad","no":"Nej","yes":"Ja"},"terms":"Handikappanpassat, handikappsåtkomst, handikapad, handikapp, rullstol, rullstoldåtkomst, åtkomst för handikapad, åtkomst för rullstolsbunden, rullstolsbunden, handikappsanpassning, Handikappanpassning"},"wholesale":{"label":"Grosist"},"width":{"label":"Bredd (meter)","terms":"Bredd, meter, maxbredd, storlek"},"wikidata":{"label":"Wikidata","terms":"Wikidata, wiki"},"wikimedia_commons":{"label":"Wikimedia Commons-sida","placeholder":"File:Exempel.jpg","terms":"wikimedia, wikipedia, wiki, commons"},"wikipedia":{"label":"Wikipedia","terms":"Wikipedia, wiki"},"windings":{"label":"Lindningar","placeholder":"1, 2, 3...","terms":"Lindningar, lindning"},"windings/configuration":{"label":"Lindningskonfiguration","options":{"delta":" D-koppling","leblanc":" Leblanc-koppling","open":"Öppna lindningar","open-delta":"Öppen D-koppling","scott":" Scott-koppling","star":" Y-koppling","zigzag":" Z-koppling"},"terms":"Lindningskonfiguration, lindning, lindningar, typ av lindning"}},"presets":{"addr/interpolation":{"name":"Adressinterpolering"},"address":{"name":"Adress","terms":"Adress, husnummer, destination, gatuadress, postnummer, postort, postadress"},"advertising/billboard":{"name":"Annonstavla","terms":"Annonstavla, reklamtavla, reklam, reklamskylt,  affisch,  affischtavla"},"advertising/board":{"name":"Anslagstavla","terms":"Anslagstavla, reklam, tillkännagivanden, korktavla, korktavla, flygblad, reklamblad, whiteboard"},"advertising/column":{"name":"Reklampelare","terms":"reklampelare,  affischpelare, billboard, annonspelare, annonstavla, annonsering, marknadsföring, reklam, annons, affisch, annons, reklamplats"},"advertising/poster_box":{"name":"Reklamtavla","terms":"Reklamtavla, reklamlåda, reklambox, reklamyta, affischtavla, reklampelare"},"advertising/totem":{"name":"Skyltpylon","terms":"skyltpylon, stolpskylt, skylttavla på stolpe, reklampelare, reklam på stolpe"},"aerialway":{"name":"Linbaneobjekt"},"aerialway/cable_car":{"name":"Kabinbana","terms":"Kabinbana, pendelbana, linbana"},"aerialway/chair_lift":{"name":"Stollift","terms":"Stollift, stolslift, linbana, skidlift, lift, Expresslift"},"aerialway/drag_lift":{"name":"Släplift","terms":"Släplift, Draglift, skidlift, lift, linbana"},"aerialway/gondola":{"name":"Gondollinbana","terms":"Gondol, Gondolbana, lift, linbana, skidlift, lift"},"aerialway/goods":{"name":"Transportlinbana","terms":"Transportlift, transportlinbana, varulift, gruvlift, linbana, transport, varor, gods, transportbana, lift, industri, industrilift"},"aerialway/j-bar":{"name":"J-krokslift","terms":"Ankarlift, J-bygellift, J-lift, släplift, skidlift, lift, linbana"},"aerialway/magic_carpet":{"name":"Rullband","terms":"Rullband, släplift, skidliften, lift, magisk matta"},"aerialway/mixed_lift":{"name":"Hybridlift (Telemixlift)","terms":"Telemixlift, hybridlift, gondol, gondolbana, lift, linbana, skidlift, lift, stollift, stolslift, expresslift"},"aerialway/platter":{"name":"Knapplift","terms":"Knapplift, skidlift, släplift, lift, linbana, knapp, tallrik, tallrikslift"},"aerialway/pylon":{"name":"Linbanestolpe","terms":"pylon, stötta, stolpe, pelare"},"aerialway/rope_tow":{"name":"Replift","terms":"Replift, släplift, skidlift, linbana, lift"},"aerialway/t-bar":{"name":"Ankarlift","terms":"Ankarlift, T-bygellift, T-lift, släplift, skidlift, lift, linbana"},"aerialway/zip_line":{"name":"Zipline","terms":"Zipline, linbana, glidbana, travers, zip-line, zipwire"},"aeroway":{"name":"Flygtrafiksobjekt"},"aeroway/aerodrome":{"name":"Flygplats","terms":"flyg, flygplan, flygplats, flygfält, flyghamn, aerodrom, landningsplats, lufthamn, flygplan"},"aeroway/apron":{"name":"Parkering för flygplan (Apron)","terms":"Flygplansparkering, flygplansplatta, flygplatsplatta, flygparkering, parkering av flygplan, parkering av plan, apron, taxibana, tamac, ramp"},"aeroway/gate":{"name":"Gate","terms":"Gate, flyggate, flygplatsgate"},"aeroway/hangar":{"name":"Hangar","terms":"Hangar, garage för flygplan, flygplanshall, flygverkstad, flygplansgarage, flyggarage"},"aeroway/helipad":{"name":"Helikopterplatta","terms":"Helipad, Helikopterplatta, helikopter"},"aeroway/holding_position":{"name":"Väntplats för flygplan","terms":"Väntplats för flygplan, väntplats, holding, holding position, ILS, MLS"},"aeroway/jet_bridge":{"name":"Ombordstigningsbrygga","terms":"Ombordstigningsbrygga, jet bridge, jetbridge, landgång, gate, PBB, skybridge, embarkeringsbrygga, landgång, brygga, passagerarbrygga"},"aeroway/parking_position":{"name":"Parkeringsplats för flygplan","terms":"Parkeringsplats för flygplan, flyg, flygplan, parkering, flygparkering"},"aeroway/runway":{"name":"Start- och landningsbana","terms":"Startbana, landningsbana, rullbana, landa, landning, RWY, landningsfällt, flygplats, flyg"},"aeroway/spaceport":{"name":"Rymdbas","terms":"Rymdbas, kosmodrom, raketuppskjutningscenter, raketuppskattningskomplex, raketuppsättningssida, raketområde, rymdport, raket, raketuppskjutning, avfyrningsplats. raketramp"},"aeroway/taxiway":{"name":"Taxibana","terms":"Taxibana, transportbana, flygplansväg, transportsträcka,Taxiway"},"aeroway/terminal":{"name":"Flygterminal","terms":"Flygplatsterminal, terminal, avgångshall, ankomsthall, flygterminal, flygplats"},"aeroway/windsock":{"name":"Vindstrut","terms":"vindstrut, vindmätning, strut, vind, vindriktning, vindstyrka"},"allotments/plot":{"name":"Kolonilott","terms":"Kolonilott, lott, täppa, koloniträdgård, odlingslott, koloniområde, koloni"},"amenity":{"name":"Facilitet"},"amenity/animal_boarding":{"name":"Djurhotell","terms":"Djurhotell,Djurpensionat, djurkollo, Hundpensionat, Hundhotell, hundkollo, katthotell, kattpensionat, kattkollo, inackordering, katt, hund, häst, husdjur, reptil"},"amenity/animal_breeding":{"name":"Djuruppfödning","terms":"Uppfödning, avel, tjur, katt, ko, hund, häst, djurhållning, kattunge, boskap, husdjur, valp, reptil, djuruppfödning, djuravel"},"amenity/animal_shelter":{"name":"Djurhem","terms":"Djurhem, djuradoption, katt, hund, häst, husdjur, rovfågel, reptil, katthem, djurskydd, hemlös, vanvårdad,omhändertagande, omplacering, karantän"},"amenity/arts_centre":{"name":"Konstcenter","terms":"Konstcenter, kulturhus, konst, kultur, museum, tavlor, kulturcenter"},"amenity/atm":{"name":"Uttagsautomat","terms":"uttagsautomat, bankomat, minuten, atm, otto, pengar, kontanter"},"amenity/bank":{"name":"Bank","terms":"Bank, kreditinrättning, penninginrättning, penninganstalt, kassa, bankkontor, banklokal, låneinstitut, insättning, fonder, investering, besparing, bankvalv, check"},"amenity/bar":{"name":"Bar","terms":"Bar, krog, servering, matställe, pub, cocktailsalong, saloon, öl, sprit"},"amenity/bar/lgbtq":{"name":"HBTQ-bar","terms":"gay-bar, lesbisk bar, HBTQ-bar, lgbtq bar,lgbt bar,lgb bar"},"amenity/bbq":{"name":"Grillplats/Grill","terms":"Grill, Barbecue, eldplats, eldstad, grillplats, grillning, eldning, bbq"},"amenity/bench":{"name":"Bänk","terms":"soffa, sittmöbel, sittbräde, sits, bänk"},"amenity/bicycle_parking":{"name":"Cykelparkering","terms":"Cykelparkering, ställplats, cykelställ, Parkering, cykel"},"amenity/bicycle_parking/building":{"name":"Cykelparkeringsgarage","terms":"Cykelparkeringsgarage, cykelparkering, cykel, parkering, garage, flervåningscykelparkering, flervåningscykelgarage"},"amenity/bicycle_parking/lockers":{"name":"Cykellås","terms":"Cykellås, cykel, lås, fastlåsning, fastlåsning av cykel"},"amenity/bicycle_parking/shed":{"name":"Cykelskydd","terms":"Cykelskydd, cykel, cykelparkering, cykelparkeringsskydd, cykeltak, tak, cykelparkeringstak"},"amenity/bicycle_rental":{"name":"Cykeluthyrning","terms":"Cykeluthyrning, cykellån, cykelleasing, lånecykel, hyrcykel, cykel"},"amenity/bicycle_repair_station":{"name":"Station för cykelreparation","terms":"Cykelreparation, kedjebrytare, cykelpump, tryckluft, pumpstation, cykel,"},"amenity/biergarten":{"name":"Ölträdgård","terms":"ölträdgård, Biergarten, uteservering, servering, ölcafé, utecafé, trädgårdspub, utepub, pub, öl, sprit, utebar, trädgårdsbar, bar, krog"},"amenity/binoculars":{"name":"Fast monterad kikare","terms":"Fast monterad kikare, kikare, teleskop, utsikt"},"amenity/boat_rental":{"name":"Båtuthyrning","terms":"Båtuthyrning, båtlån, båtleasing, lånebåt, hyrbåt"},"amenity/boat_storage":{"name":"Båtförvaring","terms":"Båtförvaring, båthus, torrdocka, marina, båtuppställning, uppställning, båt"},"amenity/bureau_de_change":{"name":"Växlingskontor","terms":"Växlingskontor, växling, valuta, pengar, pengaväxling, resecheckar, pengaväxlare"},"amenity/bus_station":{"name":"Busstation / Bussterminal"},"amenity/cafe":{"name":"Café","terms":"kaffeservering, kaffestuga, kafeteria, cafeteria, servering, konditori, kondis, fik, kaffe, te, bistro"},"amenity/cafe/bubble_tea":{"name":"Bubble tea-café","terms":"Bubble tea-café, café. Bubble tea, bubbelte, boba, taiwanesiskt te"},"amenity/cafe/coffee_shop":{"name":"Kaffehus","terms":"Kaffehus, café, americano, bryggkaffe, cappuccino, kakao, kaffe, espresso, varma drycker, latte, macchiato, te, kaffeaffär, kaffeshop"},"amenity/car_pooling":{"name":"Bilpoolstation","terms":"bilpoolstation, bilpool, bildelning, hyrbil, lånebil"},"amenity/car_rental":{"name":"Biluthyrning","terms":"Biluthyrning, billån, billeasing, lånebil, hyrbil"},"amenity/car_sharing":{"name":"Bildelningsstation","terms":"bildelningsstation, bilpool, bildelning, hyrbil, lånebil"},"amenity/car_wash":{"name":"Biltvätt","terms":"Biltvätt, portaltvätt, tvättgata, biltvättanläggning, tvätt-tunnel"},"amenity/casino":{"name":"Kasino","terms":"Casino, kasino, spelhus, spelhåla, spelrum, spelsalong, hasardspel, spelklubb, kortspel, spel, roulette, Tärning, poker, blackjack"},"amenity/charging_station":{"name":"Laddstation","terms":"Laddstation, elbil, snabbladdning, el, eluttag"},"amenity/childcare":{"name":"Barnomsorg","terms":"Barnomsorg, Förskola, Dagis, Barnhem, Dagmamma, daghem, lekgrupp"},"amenity/cinema":{"name":"Biograf","terms":"Bio, Biograf, Biografteater, film, drive-in, bioduk"},"amenity/clinic":{"name":"Vårdcentral","terms":"Klinik, vårdcentral, primärvård, distriktsläkare, distriktssköterska, sjukhus, läkare, doktor, sjukvård"},"amenity/clinic/abortion":{"name":"Abortklinik","terms":"abort, abortklinik, framkallat missfall, missfall, fosterfördrivning, avbrytande av havandeskap"},"amenity/clinic/fertility":{"name":"Fertilitetsklinik","terms":"Fertilitetsklinik, Fertilitet, IVF, Fertilitetscentrum, Insemination, Äggfrys, barnlöshet, befruktning, äggdonation, spermadonation, spermie, fortplantning, reproduktion, ägglossning"},"amenity/clock":{"name":"Klocka","terms":"Klocka, ur, urtavla, kyrkklocka, tidur, solur, väggur, väggklocka"},"amenity/clock/sundial":{"name":"Solur","terms":"Solur, solklocka, skugga, skuggklocka, soltid, Gnomon, solvisare"},"amenity/college":{"name":"Collegeområde","terms":"Gymnasium, gymnasie, college, vidareutbildning, gymnasiumområde, gymnasieområde"},"amenity/community_centre":{"name":"Samlingslokal","terms":"Samlingslokal, folkets hus, folkets park, festlokal, bygdegård, Hembygdsgård, Sockenstuga, bystuga, Byalag, byförening, festlokal, evenemang"},"amenity/community_centre/lgbtq":{"name":"HBTQ-samlingslokal","terms":"HBTQ-Samlingslokal, HBTQ-festlokal, HBTQ--evenemang, HBTQ"},"amenity/compressed_air":{"name":"Tryckluft","terms":"Tryckluft, pumpstation, komprimerad luft"},"amenity/conference_centre":{"name":"Kongresscenter","terms":"Kongresscenter, Kongresshall, auditorium , konferens, utställning, föreläsning, mässa, mässhall, mässcenter"},"amenity/courthouse":{"name":"Domstol","terms":"Domstol, rättskipare, rätt, ting, tribunal, instans, juridik, lag, lagbok"},"amenity/coworking_space":{"name":"Dagkontor"},"amenity/crematorium":{"name":"Krematorium","terms":"Krematorium, kremering, begravning"},"amenity/dentist":{"name":"Tandläkare","terms":"Tandläkare, tanddoktor, odontolog, tandhygienist, tänder, tandborstning, tand, tandhygien"},"amenity/dive_centre":{"name":"Dykcenter","terms":"Dykcenter, dykare, dykning, scuba, grodman, sportdykare, sportdykning"},"amenity/doctors":{"name":"Doktor","terms":"Doktor, vårdcentral, sjukhus, klinik, vårdinrättning, läkare, läkare, doktor, sjukvårdare, sjukvård"},"amenity/dojo":{"name":"Dojo / Akademi för kampsport","terms":"Dojo, kampsport, träningslokal, budo, japansk konst, japan, kampkonst, dojang"},"amenity/dressing_room":{"name":"Omklädningsrum","terms":"Omklädningsrum, omklädning, ombyte, påklädning, påklädningsrum, loge, avklädning, avklädningsrum"},"amenity/drinking_water":{"name":"Dricksvatten ","terms":"Dricksvatten, källa, vatten, fontän"},"amenity/driving_school":{"name":"Trafikskola","terms":"Trafikskola, körskola, bilskola, körkort, uppkörning, lastbilskort, övningskörning"},"amenity/embassy":{"name":"Ambassad"},"amenity/events_venue":{"name":"Evenemangsplats/festlokal","terms":"evenemangsplats, festlokal, evenemangslokal, festplats, bankettsal, dop, födelsedag, fest, konferens, konfirmation, möten, möteslokal, bröllop"},"amenity/exhibition_centre":{"name":"Utställningscenter/Mässa","terms":"utställningscenter, mässa, utställning, mässa, expo"},"amenity/fast_food":{"name":"Snabbmat","terms":"Snabbmat, skräpmat, gatuköksmat, bukfylla, junk-food, gatukök, restaurang, takeaway, hämtmat"},"amenity/fast_food/burger":{"name":"Snabbmat – Hamburgare","terms":"Snabbmat, skräpmat, gatuköksmat, bukfylla, junk-food, gatukök, restaurang, takeaway, hämtmat, drive-in, mat, äta, grill, lunch, hamburgare, burgare"},"amenity/fast_food/chicken":{"name":"Snabbmat – Kyckling","terms":"Snabbmat, skräpmat, gatuköksmat, bukfylla, junk-food, gatukök, restaurang, takeaway, hämtmat, drive-in, mat, äta, grill, lunch,  kyckling"},"amenity/fast_food/donut":{"name":"Snabbmat – Munkar","terms":"Snabbmat, skräpmat, gatuköksmat, bukfylla, junk-food, gatukök, restaurang, takeaway, hämtmat, drive-in, mat, äta, munk, munkar, donut, frukost, brunch, café, kaffe"},"amenity/fast_food/fish_and_chips":{"name":"Snabbmat – Fish & Chips","terms":"Snabbmat, skräpmat, gatuköksmat, bukfylla, junk-food, gatukök, restaurang, takeaway, hämtmat, drive-in, mat, äta, grill, lunch, Fish & chips, Fish and chips, fisk och chips"},"amenity/fast_food/hot_dog":{"name":"Snabbmat – Korv med bröd","terms":"Korv med bröd, snabbmat, korv, korvbröd, varmkorv"},"amenity/fast_food/ice_cream":{"name":"Snabbmat – Glass"},"amenity/fast_food/juice":{"name":"Snabbmat – Juice","terms":"Snabbmat, skräpmat, gatuköksmat, bukfylla, junk-food, gatukök, restaurang, takeaway, hämtmat, drive-in, mat, äta, grill, lunch,  juice, dryck, fruktdryck, frukt, juicebar, shakes, smoothies"},"amenity/fast_food/kebab":{"name":"Snabbmat – Kebab","terms":"Snabbmat, skräpmat, gatuköksmat, bukfylla, junk-food, gatukök, restaurang, takeaway, hämtmat, drive-in, mat, äta, grill, lunch, kebab"},"amenity/fast_food/mexican":{"name":"Snabbmat – Mexikanskt","terms":"Snabbmat, skräpmat, gatuköksmat, bukfylla, junk-food, gatukök, restaurang, takeaway, hämtmat, drive-in, mat, äta, grill, lunch, mexikanskt, mexico"},"amenity/fast_food/pizza":{"name":"Snabbmat – Pizza","terms":"Snabbmat, skräpmat, gatuköksmat, bukfylla, junk-food, gatukök, restaurang, takeaway, hämtmat, drive-in, mat, äta, grill, lunch, pizza, pizzeria, pan pizza,"},"amenity/fast_food/sandwich":{"name":"Snabbmat – Smörgås","terms":"Snabbmat, skräpmat, gatuköksmat, bukfylla, junk-food, gatukök, restaurang, takeaway, hämtmat, drive-in, mat, äta, grill, lunch, smörgås, smörgåsar, macka, mackor, baguetter, baguette,  bargett, bargetter, fralla, frallor"},"amenity/ferry_terminal":{"name":"Färjeterminal"},"amenity/fire_station":{"name":"Brandstation","terms":"Brandstation, räddningstjänsten, brandbil, brandstång, brandtorn"},"amenity/food_court":{"name":"Restaurangtorg","terms":"mattorg,restaurangtorg, food court, snabbmat, restaurang, mat, gatukök"},"amenity/fountain":{"name":"Fontän","terms":"Fontän, springbrunn, vattenkonst"},"amenity/fuel":{"name":"Bensinstation","terms":"Bensinstation, tapp, mack, bränsle, tankstation, bensin, diesel, diesel, propan, LNG, CNG, biodiesel"},"amenity/gambling":{"name":"Spelhall","terms":"spelhall, vadslagning, bingo, blackjack, kasino,casino, spel, keno, lotteri, poker, roulette, spelautomater, slots"},"amenity/give_box":{"name":"Bortskänkningslåda","terms":"Bortskänkningslåda, skänka bort, donation, donering, free box, frilåda, free table, fritt bord"},"amenity/grave_yard":{"name":"Kyrkogård","terms":"Gravplats, kyrkogård, begravningsplats, kyrkogård, urnlund, minneslund, griftegård"},"amenity/grit_bin":{"name":"Sandkista","terms":"Sandlåda, sandkista, sandbehållare, halkbekämpning, halka, sand, salt"},"amenity/hospital":{"name":"Sjukhusområde","terms":"Sjukhusområde, lasarett, sjukhus, klinik, läkare, läkarmottagning, sjukvård, sjukstuga, institution, vårdhem, sanatorium, sjuk, kirurgi"},"amenity/hunting_stand":{"name":"Jakttorn","terms":"Jakttorn, älgtorn, Skjutstege, utkik, utkikstorn, skjuta, jakt, vilt, viltjakt"},"amenity/ice_cream":{"name":"Glassaffär","terms":"Glassaffär, glass, glasskiosk, kulglass, mjukglass,gelato,sorbet,sherbet,frozen,yogurt"},"amenity/internet_cafe":{"name":"Internetkafé","terms":"Internetcafé, internetcafe, internetcaffe, cybercafé, internetkafé"},"amenity/karaoke_box":{"name":"Karaoke Box","terms":"karaoke box, karaoke lounge, karaoke-klubb, karaoke-rum, karaoke-TV, KTV"},"amenity/kindergarten":{"name":"Förskoleområde","terms":"Förskola, dagis, daghem, lekskola, kindergarten, lekis, lekplats"},"amenity/kneipp_water_cure":{"name":"Kneipp vattenterapi","terms":"Kneipp vattenterapi, Hydrotherapie, Kneipp, fotbad. vatten, Kallvattenkuranstalt, vattenkur, kallvattenkur"},"amenity/language_school":{"name":"Språkskola","terms":"Språkskola, språkutbildning, språkkurs, esl, språk"},"amenity/lavoir":{"name":"Tvättbrygga","terms":"tvättbrygga, Lavoir, Tvättstuga, tvätt, kläder, klädtvätt, tvättning, tvättställe, handtvätt,"},"amenity/letter_box":{"name":"Postlåda","terms":"Postlåda, brevinkast, brevlåda, postlucka"},"amenity/library":{"name":"Bibliotek","terms":"Bibliotek, boksamling, bokskatt, bokrum, läsesal, bibbla, bok, böcker"},"amenity/loading_dock":{"name":"Lastkaj","terms":"lastkaj, lastbrygga, gods, lastning, utlastning, inlastning, dörr, frakt, fraktbrygga, lagerhus, lager"},"amenity/lounger":{"name":"Solstol(ar)","terms":"Solstolar, stolar, bänkar, solning, soldäck"},"amenity/love_hotel":{"name":"Kärlekshotell","terms":"Kärlekshotell, sexhotell, korttidshotell, hotell"},"amenity/marketplace":{"name":"Marknadsplats","terms":"Saluhall, torg, marknad, salutorg"},"amenity/monastery":{"name":"Klosterområde","terms":"allah, andaktslokal, andaktsrum, andaktssal, andligt område, annexkyrka, basilika, begravningskapell, betel, bönehus, böneplats, bönhus, dom, dopkapell, dyrkan, fristad, församling, gravkapell, gud, guds hus, gudshus, gudstjänst, gudstjänstlokal, gudstjänstslokal, helgedom, kapell, katedral, kloster, kor, korkapell, kranskapell, kristen, kristendom, kyrka, kyrkbyggnad, kyrkobyggnad, kyrkogård, kyrkorum, kyrksal, mission, missionshus, moske, moské, mässkapell, predikan, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, sanktuarium, sidokapell, synagoga, tabernakel, tempel, tempelområde, tillbedjan, tro, vallfärdsort, vallfärgsplats"},"amenity/money_transfer":{"name":"Pengaöverföring","terms":"Pengaöverföring, pengar, valuta, valutaöverföring, räkning, faktura, betalning, finans, kontanter, betalning, utbetalning, inbetalning"},"amenity/mortuary":{"name":"Bårhus","terms":"bårhus, likbod, krematorium, begravningsbyrå, minneshem, begravningsplats, likförvaring, död, lik"},"amenity/motorcycle_parking":{"name":"Motorcykelparkering","terms":"Motorcykelparkering, parkering motorcykel, ställplats, motorcykelställ, parkering, motorcykel, parkeringsplats, parkeringsplats motorcykel"},"amenity/music_school":{"name":"Musikskola","terms":"musikskola, musik, kultur, kulturskola, sångskola, instrumentskola, instrument, musikinstrument, kör, sång"},"amenity/nightclub":{"name":"Nattklubb","terms":"Nattklubb, disko*, diskotek, klubb, nöjeslokal, dansställe, bar, disco, dans, dansklubb"},"amenity/nightclub/lgbtq":{"name":"HBTQ-nattklubb","terms":"HBTQ-Nattklubb, gay-nattklubb, gay nattklub, lesbisk nattklubb, gay-disko, gay disko, lesbiskt disko, HBTQ-klubb, gay-klubb, lesbisk klubb"},"amenity/nursing_home":{"name":"Vårdhem"},"amenity/parking":{"name":"Parkeringsplats","terms":"Parkering, parkeringsplats, p-plats, parkeringsområde, bilparkering, bil"},"amenity/parking/multi-storey":{"name":"Flervånigt parkeringsgarage","terms":"Flervånig bilparkering, flervånig parkeringsgarage, parkeringshus, garage, parkering, bilparkering, parkeringsgarage, parkeringsramp, parkeringsdäck, parkeringsbyggnad, inomhusparkering, bil, flervånig, flervånig, garagebyggnad"},"amenity/parking/park_ride":{"name":"Pendelparkeringsplats","terms":"Pendelparkeringsplats, Pendelparkering, pendlarparkering, Parkering, parkeringsplats, p-plats, parkeringsområde, bilparkering, bil, infartsparkering, pendling, pendlare"},"amenity/parking/underground":{"name":"Underjordisk parkering","terms":"Underjordisk parkering, parkering, parkeringsplats, p-plats, parkeringsområde, bilparkering, Underjordisk, fordonsparkering, parkeringshus, parkeringsgarage"},"amenity/parking_entrance":{"name":"In- och utfart parkeringsgarage","terms":"garage, parkeringshus, parkeringsgarage, infart, utfart"},"amenity/parking_space":{"name":"Parkeringsruta","terms":"Enskild parkeringsplats, parkeringsyta, parkeringsficka, handikapsparkering, handikapsficka, Parkeringsruta"},"amenity/parking_space/disabled":{"name":"Handikappsplats","terms":"Handikappsplats, handikapsparkering, handikapad, rullstol, rullstolsplats, handikapsficka"},"amenity/payment_centre":{"name":"Betalningscenter","terms":"Betalningscenter, betalningskontor, check, betalning, skatt, räkning, faktura, valuta, pengar, kontanter, utbetalning, inbetalning"},"amenity/payment_terminal":{"name":"Betalningsterminal","terms":"Betalningsterminal, ekiosk, atm, räkning, faktura, skatt, skatteinbetalning, inbetalning, utbetalning, betalning, pengar, valuta, kontanter, överföring, pengaröverföring"},"amenity/pharmacy":{"name":"Läkemedel","terms":"Läkemedel*, drog*, apotek, läkemedelsaffär, farmaceut, droghandel, medicin, recept"},"amenity/photo_booth":{"name":"Fotoautomat","terms":"Fotoautomat, fotobås, foto, bild, kamera, kameraautomat"},"amenity/place_of_worship":{"name":"Plats för tillbedjan","terms":"allah, andaktslokal, andaktsrum, andaktssal, andligt område, annexkyrka, basilika, begravningskapell, betel, bönehus, böneplats, bönhus, dom, dopkapell, dyrkan, fristad, församling, gravkapell, gud, guds hus, gudshus, gudstjänst, gudstjänstlokal, gudstjänstslokal, helgedom, kapell, katedral, kloster, kor, korkapell, kranskapell, kristen, kristendom, kyrka, kyrkbyggnad, kyrkobyggnad, kyrkogård, kyrkorum, kyrksal, mission, missionshus, moske, moské, mässkapell, pastorat, predikan, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, sanktuarium, sidokapell, slottskapell, socken, synagoga, tabernakel, tempel, tempelområde, tillbedjan, tro, vallfärdsort, vallfärgsplats"},"amenity/place_of_worship/buddhist":{"name":"Buddhisttempel","terms":"Buddhism, tempel, Buddha, kloster, tempel, dojo, stupa, chörten, vihara, pagoda, zendo, meditation, dojo"},"amenity/place_of_worship/christian":{"name":"Kristen kyrka","terms":"andaktslokal, andaktsrum, andaktssal, andligt område, annexkyrka, basilika, begravningskapell, betel, bönehus, böneplats, bönhus, dom, dopkapell, dyrkan, fristad, församling, gravkapell, gud, guds hus, gudshus, gudstjänst, gudstjänstlokal, gudstjänstslokal, helgedom, kapell, katedral, kloster, kor, korkapell, kranskapell, kristen, kristendom, kyrka, kyrkbyggnad, kyrkobyggnad, kyrkogård, kyrkorum, kyrksal, mission, missionshus, mässkapell, pastorat, predikan, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, sanktuarium, sidokapell, slottskapell, socken, tabernakel, tempel, tempelområde, tillbedjan, tro, vallfärdsort, vallfärgsplats"},"amenity/place_of_worship/christian/jehovahs_witness":{"name":"Rikets sal för Jehovas vittne","terms":"Rikets sal för Jehovas vittne, Rikets sal, jehovas vittne, kristen, kristendom, kyrka, guds hus, bönehus, hus för tillbedjan, bön, tillbedjan"},"amenity/place_of_worship/christian/la_luz_del_mundo":{"name":"La Luz del Mundo-tempel","terms":"La Luz del Mundo-tempel, La Luz del Mundo, tempel, kristen, kristendom, kyrka, guds hus, bönehus, hus för bön, the light of the world-kyrka, världens ljuskyrka"},"amenity/place_of_worship/christian/quaker":{"name":"Kväkarevännernas möteshus","terms":"Kväkare, Vännernas samfund, Kväkarevännernas möteshus, kristen, kristendom, guds hus, bönehus, hus för bön"},"amenity/place_of_worship/hindu":{"name":"Hindutempel","terms":"hindu, hinduism, Sanatana Dharma, garbhagriha,  puja, arcana, helgedom, tempel"},"amenity/place_of_worship/jewish":{"name":"Judisk synagoga","terms":"Synagoga, tempel, gudshus, bönehus, böneplats, missionshus, dom, katedral, helgedom, gudstjänstlokal,tro, religion, helgedom, Jude, Judendom, judisk, tillbedjan, predikan"},"amenity/place_of_worship/muslim":{"name":"Muslimsk moské","terms":"moské, gudshus, kyrkobyggnad, bönehus, böneplats, helgedom, gudstjänstlokal,tro, religion, helgedom, tillbedjan, muslim, muslimsk, predikan, minaret"},"amenity/place_of_worship/shinto":{"name":"Jinja (Shintoistisk helgedom)","terms":"Jinja, shintoism, Shinto, kami, torii, yashiro, miya, jingū, Shinto shrine, shrine, shintohelgedom, helgedom, tempel"},"amenity/place_of_worship/sikh":{"name":"Sikhiskt tempel","terms":"Sikh, Sikh-tempel, Sikhtempel, Sikhism, Gurudwara, tempel, helgedom"},"amenity/place_of_worship/taoist":{"name":"Taoistiskt tempel","terms":"Taoism, Taoistiskt tempel, daoism, tao, tempel, helgedom"},"amenity/planetarium":{"name":"Planetarium","terms":"Planetarium,museum, astronomi, observatorium"},"amenity/police":{"name":"Polis","terms":"Polis, ordningsmakt, polisväsende, polismyndighet, polismakt, polisstation, snut, konstapel, poliskonstapel, polisman, pass, kriminalare, lag"},"amenity/polling_station":{"name":"Permanent vallokal","terms":"vallokal, valurna, valsedel, val, rösta, röstning, folkomröstning, omröstning, röstmaskin, valmaskin, omröstningsapparat, valbås"},"amenity/post_box":{"name":"Brevlåda","terms":"brevlåda,postlåda,brevinkast,brevinlämning,paketinlämning,postfack,postbox"},"amenity/post_depot":{"name":"Postsorteringskontor","terms":"Postsorteringskontor, post, postsortering, sortering, postdistribution, postterminal, brev, brevsortering, brevdistribution"},"amenity/post_office":{"name":"Postkontor","terms":"Postkontor, post, posten, postverk, postväsende, brev, paket, försändelser, postgång, kort, frimärke,"},"amenity/prep_school":{"name":"Pluggskola","terms":"Kvälsskola, pluggskola, läxhjälp, akademisk, läxa, matematik, läsning, testförberedelse, handledning, skrivning"},"amenity/prison":{"name":"Fängelseområde","terms":"Fängelseområde, fängelse, fånganstalt, anstalt, fångvårdsanstalt, häkte, polisarrest, arrest, finka, fängelseförvar"},"amenity/pub":{"name":"Pub","terms":"Pub, bar, ölservering, ölstuga, krog, nattklubb, öl, sprit, alkohol, drinkar"},"amenity/pub/irish":{"name":"Irländsk pub","terms":"Irländsk pub, irländsk, Irland, pub, bar, irländsk bar"},"amenity/pub/lgbtq":{"name":"HBTQ-pub","terms":"gay-pub, lesbisk pub, HBTQ-pub, lgbtq pub,lgbt pub,lgb pub"},"amenity/pub/microbrewery":{"name":"Brewpub","terms":"Brewpub, alkohol, drink, öl, sprit, hantverksbryggeri, mikrobryggeri, bryggeri, ölframställning, öltillverkning, bar, pub"},"amenity/public_bath":{"name":"Publikt bad","terms":"Publikt bad, bad, fotbad, onsen, het källa, badplats, badställe, strandbad, strand, bassäng, bassängbad, badinrättning, badhus, simbassäng"},"amenity/public_bookcase":{"name":"Offentlig bokhylla","terms":"Offentlig bokhylla, publik bokhylla, begagnade böcker, låneböcker, bokdelning, bibliotek, bokbyte"},"amenity/ranger_station":{"name":"Friluftsanläggningen","terms":"Friluftsanläggningen, friluftsområde, park, friluftsliv, infocenter, informationscenter, besökscenter"},"amenity/recycling":{"name":"Återvinning"},"amenity/recycling/container/electrical_items":{"name":"Elektronikskrot","terms":"Elektronikskrot, datorer, elektroniskt avfall, elektronikåtervinning, telefoner, surfplattor, elskrot, elektronik, återvinning, återbruk, återvinningsstation"},"amenity/recycling/container/green_waste":{"name":"Komposterbart","terms":"Komposterbart, Trädgårdsavfall, biologiskt nedbrytbart, biologiskt, kompost, nedbrytbart, sopor, trädgårdsavfall, organiskt, skräp, matavfall, trädgård"},"amenity/recycling_centre":{"name":"Återvinningscentral","terms":"återvinning,återbruk,återvinningsstation,sopstation,burkar,flaskor,skrot,skräp,burkar,dumpa,glas,skrot,sopor"},"amenity/recycling_container":{"name":"Återvinningscontainer ","terms":"återvinning, återbruk, återvinningsstation, sopstation, burkar, flaskor, skrot, skräp, sopor, återvinningscontainer, container, metall, glas"},"amenity/refugee_site":{"name":"Flyktingläger","terms":"Flyktingläger, flykting, flyktingar, evakueringsläger, migranter"},"amenity/research_institute":{"name":"Forskningsinstitutsområde","terms":"Forskningsinstitutsområde, Forskningsinstitut, tillämpad forskning, experiment, FoU, forskning och utveckling, forskningsinstitution, forskningslaboratorium, forskningslaboratorier, forskning, institut"},"amenity/restaurant":{"name":"Restaurang","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch"},"amenity/restaurant/american":{"name":"Amerikansk restaurang","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch, amerikansk restaurang, amerikansk mat, USA"},"amenity/restaurant/asian":{"name":"Asiatisk restaurang","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch, asiatisk restaurang, asiatisk mat"},"amenity/restaurant/chinese":{"name":"Kinesisk restaurang","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch, kinesisk restaurang, Kina, kinesisk, kinamat"},"amenity/restaurant/french":{"name":"Fransk restaurang","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch, fransk restaurang, fransk mat, Frankrike"},"amenity/restaurant/german":{"name":"Tysk restaurang","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch, tysk restaurang, tysk mat, Tyskland"},"amenity/restaurant/greek":{"name":"Grekisk restaurang","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch, grekisk restaurang, grekisk mat, Grekland"},"amenity/restaurant/indian":{"name":"Indisk restaurang","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch, indisk restaurang, indisk mat, Indien"},"amenity/restaurant/italian":{"name":"Italiensk restaurang","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch, italiensk restaurang, italiensk mat, Italien"},"amenity/restaurant/japanese":{"name":"Japansk restaurang","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch, japansk restaurang, japansk mat, Japan"},"amenity/restaurant/mexican":{"name":"Mexikansk restaurang","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch, mexikansk restaurang, mexikansk mat, Mexiko"},"amenity/restaurant/noodle":{"name":"Nudelrestaurang","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch, nudelrestaurang, nudlar, ris, risnudlar"},"amenity/restaurant/pizza":{"name":"Pizzarestaurang","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch, pizzarestaurang, pizza, pizzeria, pan-pizza, panpizza, pan pizza"},"amenity/restaurant/seafood":{"name":"Fisk- och skaldjursrestaurang","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch, Fisk- och skaldjursrestaurang, fiskerestaurang, skaldjursrestaurang, seafood, fisk, skaldjur, blötdjur, kräftdjur, musslor, ostron, hummer, krabba, krabbor, räkor, bläckfisk"},"amenity/restaurant/steakhouse":{"name":"Stekhus","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch, stekhus, steak house, steakhouse, slakthus, kött, biff,"},"amenity/restaurant/sushi":{"name":"Sushi-restaurang","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch, asiatisk restaurang, asiatisk mat, Sushi-restaurang, sushi"},"amenity/restaurant/thai":{"name":"Thai-restaurang","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch, asiatisk restaurang, asiatisk mat, Thai-restaurang, thai, thaimat, Thailand"},"amenity/restaurant/turkish":{"name":"Turkisk restaurang","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch, Turkisk restaurang, turkisk mat, turkisk, Turkiet"},"amenity/restaurant/vietnamese":{"name":"Vietnamesisk restaurang","terms":"Restaurang, matservering, matställe, servering, restauration, näringsställe, grillbar, bar, krog, värdshus, pub, bodega, brasserie, rotisseri, pizzeria, kafé, cafeteria, sylta, café. matsal, kaffe, lunch, Vietnamesisk restaurang, Vietnamesisk mat, Vietnam, asiatisk restaurang, asiatisk mat"},"amenity/sanitary_dump_station":{"name":"Latrintömning för campingfordon","terms":"Latrintömning, sanitet, campingplats, torrtoalett, toalettömning, Campingtoalett, gråvatten, tömningsplats"},"amenity/school":{"name":"Skolområde","terms":"Skolgård, skolområde, Campus, universitetsområde, högskoleområde, universitet, högskola, grundskola, mellanstadium, lågstadium, högstadium, gymnasium"},"amenity/shelter":{"name":"Väderskydd","terms":"Skydd, tak över huvudet, hydda, vindskydd, koja, väntkur, grotta, väderskydd, lusthus, picknick"},"amenity/shelter/gazebo":{"name":"Lusthus","terms":"Lusthus, trädgårdspaviljong, paviljong, kolonistuga, fåfänga"},"amenity/shelter/lean_to":{"name":"Vindskydd","terms":"Vindskydd, skärmskydd, gapskjul"},"amenity/shelter/picnic_shelter":{"name":"Picknicktak","terms":"Picknicktak, Picknick, pavilion, paviljong, utflykt, rastplats, Picknickplats"},"amenity/shelter/public_transport":{"name":"Väderskydd för kollektivtrafik","terms":"Väderskydd för kollektivtrafik, busskur, busshållplats, väderskydd, väntplats, skydd, spårvagnshållplats"},"amenity/shower":{"name":"Dusch","terms":"Dusch, duschutrymme, duschkabin, duschbad, badrum, duschrum"},"amenity/smoking_area":{"name":"Rökområde","terms":"rökrum, rökområde, rökruta, rökning tillåten, rökning, röka, cigarett"},"amenity/social_centre":{"name":"Medborgarhus","terms":"Medborgarhus, allaktivitetshus, lokal, kulturverksamhet, kultur, kulturskola, möteslokal, möte, nöje, utbildning, kurser, kurs, föreningslokal, föreningsgård, folkets park, evenemang, event, fest, förening, förbund, musikskola"},"amenity/social_facility":{"name":"Social inrättning","terms":"Social inrättning, social hjälp, social, socialen, uteliggare, hjälparbete, välgörenhetsorganisationer, välgörenhet"},"amenity/social_facility/ambulatory_care":{"name":"Öppenvård","terms":"Öppenvård, Ambulerande vård, hemvård, hemtjänst, vård"},"amenity/social_facility/food_bank":{"name":"Matbank","terms":"matbank, välgörenhetsorganisation, matutdelning, matpaket"},"amenity/social_facility/group_home":{"name":"Gruppboende","terms":"Gruppboende, grupphem, kollektiv, hjälparbete, välgörenhetsorganisationer, välgörenhet, gammal, ålderdomshem"},"amenity/social_facility/homeless_shelter":{"name":"Härbärge","terms":"Härbärge, hemlös, bostadslös, sovsal"},"amenity/social_facility/nursing_home":{"name":"Seniorboende","terms":"Vårdhem, ålderdomshem, assistansboende, \npensionärshem, servicehus, servicehem, hem för gamla, äldreboende, hem för vård och boende, HVB-hem, seniorboende, pensionär, senior"},"amenity/studio":{"name":"Studio","terms":"Studio, inspelningslokal, utsändningslokal, filmstudio, radiostudio, TV-studio, TV, radio, inspelning, radio, television, filminspelning"},"amenity/studio/audio":{"name":"Inspelningsstudio","terms":"Inspelningsstudio, ljudmix, ljudproduktion, ljudinspelning, ljudstudio, sångstudio"},"amenity/studio/radio":{"name":"Radiostation","terms":"Radiostation, radio, am, fm, radiosändning, sändning, radiostudio, studio"},"amenity/studio/television":{"name":"TV-studio","terms":"TV-studio, TV, television, TV-sändning, TV-station, studio"},"amenity/studio/video":{"name":"Filmstudio","terms":"Filmstudio, film, filmproduktion, video, videoproduktion, videoinspelning, filminspelning"},"amenity/taxi":{"name":"Taxihållplats","terms":"Taxihållplats, taxificka, taxistation, taxi"},"amenity/telephone":{"name":"Telefon","terms":"Telefon, telefonkiosk, telefonkur, telefonhytt, telefonautomat"},"amenity/theatre":{"name":"Teater","terms":"föreställning, teaterföreställning, drama, skådespel, pjäs, skådeplats, skådebana, scen, teater, musikal"},"amenity/theatre/type/amphi":{"name":"Amfiteater","terms":"Amfiteater, utescen, utomhus, teater, utomhusteater, scen, läktare"},"amenity/toilets":{"name":"Toaletter","terms":"Toalett, klosett, vattenklosett, wc, avträde, toa, dass, utedass, bajamaja, torrklosett, hemlighus, klo, mugg, bekvämlighetsinrättning, skithus, Baja-Maja, badrum, latrin, vattentoalett"},"amenity/toilets/disposal/flush":{"name":"Vattentoalett","terms":"Vattentoalett, toalett, spoltoalett, badrum, WC"},"amenity/toilets/disposal/pitlatrine":{"name":"Grop-latrin","terms":"Grop-latrin, toalett, uthus, dass, groptoalett"},"amenity/toilets/portable":{"name":"Portabel toalett","terms":"portabel toalett, toalett, porta, kemisk toalett, mobil toalett, bajamaja"},"amenity/townhall":{"name":"Kommunhus","terms":"Stadshus, förvaltning, myndighet, ämbetsverk, representation, fullmäktige, riksdag, parlament, kommunalhus, samlingsplats, folkets hus, samlingslokal, by, stad, kommunstyrelse, domstolsbyggnad, kommun"},"amenity/townhall/city":{"name":"Rådhus","terms":"Rådhus, tingshus, regering, borgmästare, kommun, kommunhus, stadshus"},"amenity/toy_library":{"name":"Leksaksbibliotek","terms":"Leksaksbibliotek, spel, leksak"},"amenity/university":{"name":"Universitetsområde","terms":"Universitet, universitetsområde, högskola, högskoleområde, college,akademi, universitetsbyggnad, lärosäte"},"amenity/vacuum_cleaner":{"name":"Dammsugarstation","terms":"Dammsugarstation, bildammsugare, bildtvätt, sugstation, bilsugare"},"amenity/vehicle_inspection":{"name":"Fordonsbesiktning","terms":"Bilprovning, bilprovningen, Bilbesiktning, besiktning, Fordonsbesiktning, bilinspektion, fordonsinspektion,"},"amenity/vending_machine":{"name":"Varuautomat","terms":"Varuautomat, varumaskin, godisautomat, tuggummiautomater, godisautomat, läsk, biljett, biljetter, biljettautomat, läskautomat, mellanmål"},"amenity/vending_machine/bottle_return":{"name":"Pantautomat","terms":"pantautomat, pantmaskin"},"amenity/vending_machine/bread":{"name":"Brödvarumaskin","terms":"Varuautomat, varumaskin, brödautomat, Matvaruautomat, mat, matautomat, matvarumaskin, Varuautomat, varumaskin, bröd"},"amenity/vending_machine/cigarettes":{"name":"Cigarettautomat","terms":"Cigarettautomat, cigaretter, snusautomat, tobaksautomat"},"amenity/vending_machine/coffee":{"name":"Kaffeautomat","terms":"Kaffeautomat, kaffe, Espresso, expresso, te, the, Varuautomat, varumaskin"},"amenity/vending_machine/condoms":{"name":"Kondomautomat","terms":"Kondomautomat, kondomomat, kondomer"},"amenity/vending_machine/drinks":{"name":"Dryckesautomat ","terms":"dryckesautomat, dryckautomat, drickautomat, läskautomat, kaffemaskin, kaffeautomat, läsk, kaffe, dryck, juice"},"amenity/vending_machine/eggs":{"name":"Äggvarumaskin","terms":"Äggvarumaskin, äggautomat, ägg, äggmaskin, Matvaruautomat, mat, matautomat, matvarumaskin, Varuautomat, varumaskin,"},"amenity/vending_machine/electronics":{"name":"Varumaskin för elektronik","terms":"Varumaskin för elektronik, varumaskin, varuautomat, elektronik, kablar, laddkablar, laddkabel, kabel, laddare, öronsnäckor, hörlurar, telefon, mobiltelefon, pekplatta, surfplatta"},"amenity/vending_machine/elongated_coin":{"name":"Elongated coin-maskin (myntpressmaskin)","terms":"elongated coin, souvenirmynt, minnesmynt, souvenir, minne, mynt,  elongated coin-maskin, myntpressmaskin, minnesmyntmaskin, ECM, Penny Press, elongated penny, coin maskin"},"amenity/vending_machine/excrement_bags":{"name":"Bajspåsar","terms":"Bajspåsar, hundbajspåsar, hundpåsar, hundbajs, hundskit, skitpåse, avföringspåse, bajs, hund, djur"},"amenity/vending_machine/feminine_hygiene":{"name":"Varumaskin för mensskydd","terms":"Varumaskin för mensskydd, mensskydd, kondom, tampong, bindor, binda, kvinna, kvinnor, mens, menstruation"},"amenity/vending_machine/food":{"name":"Matvaruautomat","terms":"Matvaruautomat, mat, matautomat, matvarumaskin, Varuautomat, varumaskin, mellanmål"},"amenity/vending_machine/fuel":{"name":"Bränslepump","terms":"Bränslepump, bensin, etanol, diesel, bränsle, propan, ing, cng, biodiesel, pump, tapp, tanka, tankomat, tankstation, mack, bensinstation"},"amenity/vending_machine/ice_cream":{"name":"Glassautomat","terms":"Glassautomat, glass, isglass, Varuautomat, varumaskin"},"amenity/vending_machine/ice_cubes":{"name":"Ismaskin","terms":"Ismaskin, iskuber, is, varumaskin, varuautomat"},"amenity/vending_machine/newspapers":{"name":"Tidningsautomat","terms":"Tidningsautomat, tidningsutlämning, tidningsdistribution, tidningslåda, tidning, tidningar"},"amenity/vending_machine/parcel_pickup":{"name":"Paketautomat (utlämning)","terms":"paketautomat, amazon, paket, paketutlämning, utlämning, leverans, paketleverans, internetbutik, webbshop, InPosts"},"amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff":{"name":"Paketautomat (ut- och inlämning)","terms":"paketautomat, amazon, paket, paketutlämning, packetinlämning, utlämning, leverans, paketleverans, internetbutik, webbshop, InPosts"},"amenity/vending_machine/parking_tickets":{"name":"Parkeringsautomat","terms":"Parkeringsautomat, parkometer, parkeringsur, parkeringsavgift, parkering, biljett"},"amenity/vending_machine/public_transport_tickets":{"name":"Biljettautomat för kollektivtrafik","terms":"Biljettautomat, tågbiljett, tågbiljetter, bussbiljett, bussbiljetter, buss, tåg, tunnelbana, spårvagn, färja, båt, biljett, transport"},"amenity/vending_machine/stamps":{"name":"Frimärksautomat","terms":"Frimärksautomat, frimärke, frankering, frankeringsautomat, porto, post, brev, vykort, Varuautomat, varumaskin"},"amenity/vending_machine/sweets":{"name":"Godisautomat","terms":"godisautomat, tuggummiautomater, godisautomat, mellanmål, tuggummi, godis, chips"},"amenity/veterinary":{"name":"Veterinär ","terms":"Veterinär, djurläkare, djurdoktor, djurklinik, djursjukhus"},"amenity/waste/dog_excrement":{"name":"Sopkärl för hundbajspåsar","terms":"Sopkärl för hundbajspåsar, hundbajs, hundbajspåsar, hundbajspåse, hund, bajs, bajspåsar, soptunna, sopkärl, hundskit, skitpåse"},"amenity/waste_basket":{"name":"Soptunna (liten)","terms":"Soptunna, papperskorg, sopkärl, papperskärl, skräpkorg, avfallskorg, skräp, sopor"},"amenity/waste_disposal":{"name":"Soptunna (hushålls- eller industrisopor)","terms":"Soptunna, avfallstunna, sopkärl, sopor, hushållssopor, industrisopor, avfall, avfallskärl, avfallskontainer"},"amenity/waste_transfer_station":{"name":"Avfallscentral","terms":"Avfallscentral, dumpa, skräp, återvinning, skrot, skräp"},"amenity/water_point":{"name":"Dricksvatten för campingfordon","terms":"Dricksvatten för campingfordon, Dricksvatten, vattenpåfyllning"},"amenity/watering_place":{"name":"Dricksvatten för djur","terms":"dricksvatten för djur, vattenhåll, vattenkar, dricksvatten, djur, djurutfodring, utfodring"},"amenity/weighbridge":{"name":"Lastbilsvåg","terms":"Lastbilsvåg, vågstation, våg, väga, tyngd, vikt"},"area":{"name":"Yta","terms":"Yta, areal, område, plan, utrymme, fällt, mark"},"area/highway":{"name":"Vägyta","terms":"Vägbeläggning, Vägyta, vägplan, köryta, promenatyta, torg, area:highway, vägkant, trottoarkant, vägform, trottoar"},"attraction":{"name":"Attraktion"},"attraction/amusement_ride":{"name":"Åkattraktion","terms":"Åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"},"attraction/animal":{"name":"Djurinhägnad","terms":"Djurinhägnad, djurhage, djurpark, akvarium, björn, fågel, fisk, insekt, lejon, däggdjur, apa, pingvin, reptil, safari, temapark, tiger, zoo, djur, zoologisk trädgård, akvarium, fiskar"},"attraction/big_wheel":{"name":"Pariserhjul","terms":"Pariserhjul, stort hjul, nöjespark, temapark, tivoli, åkattraktion, karusell, nöjeskarusell"},"attraction/bumper_car":{"name":"Radiobilar","terms":"Radiobilar, radiobil, nöjespark, temapark, tivoli, åkattraktion"},"attraction/bungee_jumping":{"name":"Bungyjump","terms":"Bungyjump,  bungee jump, nöjespark, temapark, tivoli, hopplattform"},"attraction/carousel":{"name":"Karusell (roterande)","terms":"Karusell,  nöjespark, temapark, tivoli, åkattraktion, nöjeskarusell"},"attraction/dark_ride":{"name":"Mörk åktur","terms":"Mörk åktur, spöktåg, åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"},"attraction/drop_tower":{"name":"Fritt fall","terms":"Fritt fall, åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"},"attraction/kiddie_ride":{"name":"Kiddie Ride (åkattraktion för små barn)","terms":"Kiddie Ride, småbarnskarusell, småbarnsåkattraktion, åkattraktion"},"attraction/log_flume":{"name":"Flumeride","terms":"FlumeRide, Log Flume, temapark, nöjespark, tivoli, stock"},"attraction/maze":{"name":"Labyrint","terms":"Labyrint, irrgång, Trojaborg,Trojeborg, Trädgårdslabyrint, irrgång, slingergång"},"attraction/pirate_ship":{"name":"Båtgunga","terms":"Båtgunga, piratskepp, vikingaskepp, gunga, gungande båt, roterande båt, Åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"},"attraction/river_rafting":{"name":"Forsränning","terms":"Forsränning, forsbana, Vattenbana, fors, Åkattraktion, karusell, nöjeskarusell, nöjespark, temapark, tivoli"},"attraction/roller_coaster":{"name":"Berg- och dalbana","terms":"berg- och dalbana, berg-och-dalbana, bergochdalbana, bergodalbana, berg-och-dal-bana, dalbana, åkattraktion, temapark, nöjespark, tivoli"},"attraction/summer_toboggan":{"name":"Sommarrodel","terms":"Sommarrodel, rodel, kälke, Alpine slide, mountain coaster, Sommerrodelbahn"},"attraction/swing_carousel":{"name":"Gungkarusell","terms":"Karusell,  nöjespark, temapark, tivoli, åkattraktion, nöjeskarusell, Gungkarusell, gunga"},"attraction/train":{"name":"Turisttåg (ej på räls)","terms":"turisttåg,  Tschu-Tschu, vägtåg, stadståg, Tuff tuff-tåg, sightseeing, sightseeingtåg"},"attraction/water_slide":{"name":"Vattenrutschbana","terms":"vattenrutschbana, vattenrutschkana, rutschkana"},"barrier":{"name":"Barriär","terms":"barriär, räcke, spärr, bom, mur, vall, skydd, hinder, avspärrning, stopp, blockering"},"barrier/block":{"name":"Block","terms":"Block, betongsugga, sugga, avspärrare, trafikbarriärer, Trafikhinder"},"barrier/bollard":{"name":"Stolpe","terms":"Pollare, stolpe"},"barrier/bollard_line":{"name":"Stolprad","terms":"Pollare, stolpe, stolprad, barriär"},"barrier/border_control":{"name":"Gränskontroll","terms":"Gränskontroll, gräns, tull, pass, passkontroll, säkerhetskontroll"},"barrier/cattle_grid":{"name":"Färist","terms":"Färist, rist, galler"},"barrier/chain":{"name":"Kedja","terms":"kedja, kätting"},"barrier/city_wall":{"name":"Stadsmur","terms":"Stadsmur, befästningsverk, skans, fort, vallar, barrikad, mur, ringmur"},"barrier/cycle_barrier":{"name":"Cykelbarriär ","terms":"Cykelbarriär, hinder, barriär,"},"barrier/ditch":{"name":"Dike","terms":"Dike, vallgrav, ränna"},"barrier/entrance":{"name":"Entré"},"barrier/fence":{"name":"Staket","terms":"Staket, stängsel, inhägnad, gärdsgård"},"barrier/fence/railing":{"name":"Räcke","terms":"Räcke, staket, handräcke, skyddsräcke, trafikseparering"},"barrier/gate":{"name":"Grind","terms":"Grind"},"barrier/guard_rail":{"name":"Skyddsräcke","terms":"Skyddsräcke, trafikbarriär, kraschbarriär, trafikseparation, krockbarriär, kollisionsbarriär"},"barrier/hedge":{"name":"Häck","terms":"Häck, buskar"},"barrier/height_restrictor":{"name":"Höjdrestriktion","terms":"Höjdrestriktion, höjd, restriktion, maxhöjd, max"},"barrier/kerb":{"name":"Trottoarkant","terms":"trottoarkant, kant, kantsten"},"barrier/kerb/flush":{"name":"Trottoarkant utan upphöjning","terms":"Trottoarkant utan upphöjning, Avfasad trottoar, kant, trottoarkant, kant, kantsten, nedsänkt kant, nedsänkt trottoar, kantstensskärning, kantstensramp, trottoarsramp, sluttande, kantsten, rullstolsramp, barnvagnsramp"},"barrier/kerb/lowered":{"name":"Nedsänkt trottoarkant","terms":"trottoarkant, kant, kantsten, nedsänkt kant, nedsänkt trottoar, kantstensskärning, kantstensramp, trottoarsramp, sluttande,kantsten, rullstolsramp, barnvagnsramp"},"barrier/kerb/raised":{"name":"Upphöjd trottoarkant","terms":"upphöjd trottoarkant, trottoarkant, kant, kantsten, upphöjd kant, upphöjd trottoar, busshållplats"},"barrier/kerb/rolled":{"name":"Rundad trottoarkant","terms":"Rundad trottoarkant, trottoarkant, kant, kantsten"},"barrier/kissing_gate":{"name":"Grind vid betesmark","terms":"Grind vid betesmark, Kryssgrind"},"barrier/lift_gate":{"name":"Bom","terms":"Bom, lyftbom, spärr, avspärrning"},"barrier/retaining_wall":{"name":"Stödmur","terms":"Stödmur, nivåskillnad"},"barrier/sally_port":{"name":"Befäst entréport","terms":"Befäst entréport, borgport, slottsport, entréport, entré, port"},"barrier/spikes":{"name":"Spikremsa","terms":"Spikremsa, spikmatta, enkelriktning, stingers, stopppinnar, däckdeflationsanordning, däckförstörare, trafikspikar"},"barrier/stile":{"name":"Övergång","terms":"Övergång, trappa"},"barrier/swing_gate":{"name":"Svänggrind","terms":"Svänggrind, grind, bom, spärr, avspärrning"},"barrier/toll_booth":{"name":"Tullstation","terms":"Tullstation, införselavgift, importavgift, skatt,  tullhus, tullmyndighet, gränstull, tullkontroll, tullvisitation, vägavgift"},"barrier/turnstile":{"name":"Vändkors","terms":"Vändkors, spärr, spärrkors"},"barrier/wall":{"name":"Mur","terms":"Mur, vägg, murverk, skyddsvärn, befästning, hinder, barriär"},"barrier/wall/noise_barrier":{"name":"Ljudbarriär","terms":"Ljudbarriär, akustisk barriär, ljudvägg, ljudhinder, akustiskt hinder, bullerskärm, bullerhinder, ljud, buller, akustik"},"boundary":{"name":"Gräns"},"boundary/administrative":{"name":"Administrativ gräns","terms":"Gräns, administrativ gräns, gränslinje"},"bridge/support":{"name":"Brostöd","terms":"Brostöd, bro, viadukt, akvedukt, stöd, bropelare, hängbro, snedkabelbro, pylon, anfang, stöd, förankring, landfäste, stödpelarna"},"bridge/support/pier":{"name":"Stödpelare","terms":"stödpelare, stöd, pelare, bro, viadukt, akvedukt, vägport, överfart, balkbro"},"building":{"name":"Byggnad","terms":"Byggnad, hus, konstruktion, byggnadsverk, bygge, anläggning, fastighet, kåk"},"building/apartments":{"name":"Lägenhetsbyggnad","terms":"Lägenhetsbyggnad, Bostad, lägenheter, lägenhet, hyreshus, bostadshus"},"building/barn":{"name":"Lada","terms":"Lada, ladugård, loge, magasin, skjul, skulle, lagård"},"building/boathouse":{"name":"Båthus","terms":"Båthus, sjöbod, strandbod"},"building/bungalow":{"name":"Bungalow","terms":"Bungalow, stuga, sommarstuga, fristående hus, villa, semesterhus"},"building/bunker":{"name":"Bunker"},"building/cabin":{"name":"Stuga","terms":"Stuga, hus, torp, koja, kåk, fritidshus, sommarstuga, landställe"},"building/carport":{"name":"Carport","terms":"Carport, biltak, garage, övertäckt parkering, parkering, bilparkering"},"building/cathedral":{"name":"Katedral","terms":"Katedral, domkyrka, biskop, dom, biskopskyrka, kyrka, Huvudkyrka, stiftskyrka, andligt område, basilika, dyrkan, fristad, gud, guds hus, gudshus, gudstjänst, helgedom, kloster, kristen, kristendom, kyrkbyggnad, kyrkobyggnad, kyrkogård, kyrkorum, kyrksal, predikan, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, tillbedjan, tro, vallfärdsort, vallfärgsplats"},"building/chapel":{"name":"Kapell","terms":"Kapell, kyrkobyggnad, sidokapell, Kranskapell, gudstjänstlokal, korkapell, slottskapell, begravningskapell, gravkapell, dopkapell, andaktsrum, annexkyrka, bönhus, bönehus, kyrkorum, andaktslokal, andaktssal, böneplats, dyrkan, fristad,  gud, guds hus, gudshus, gudstjänst, gudstjänstlokal, helgedom, kor, kristen, kristendom, kyrka, kyrkbyggnad, kyrkogård, kyrksal, mission, missionshus, mässkapell, predikan, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, sanktuarium, socken, tempel, tempelområde, tillbedjan, tro"},"building/church":{"name":"Kyrkobyggnad","terms":"Kyrka, kyrkobyggnad, kyrkbyggnad, kyrksal, andaktssal, missionshus, gudstjänst, gudstjänstslokal, andaktslokal, gudshus, andaktsrum, andligt område, annexkyrka, basilika, begravningskapell, betel, bönehus, böneplats, bönhus, dom, dopkapell, dyrkan, fristad, församling, gravkapell, gud, guds hus, gudstjänstslokal, helgedom, kapell, katedral, kloster, kor, korkapell, kranskapell, kristen, kristendom, kyrkogård, kyrkorum,  mission, mässkapell, pastorat, predikan, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, sanktuarium, sidokapell, slottskapell, socken, tabernakel, tempel, tempelområde, tillbedjan, tro, vallfärdsort, vallfärgsplats"},"building/civic":{"name":"Kommunal byggnad","terms":"Civil, kommunal, publik, stadshus, kommunhus, medborgarhus"},"building/college":{"name":"Collegebyggnad","terms":"Gymnasie, gymnasium, gymnasiebyggnad, universitet"},"building/commercial":{"name":"Kontorsbyggnad","terms":"Kommersiell byggnad, kommersiellt, affärsbyggnad, handelsbyggnad"},"building/construction":{"name":"Byggnad under uppförande","terms":"Byggnad under konstruktion, Byggnad under uppförande, byggarbete, bygge, byggarbetsplats, byggnation, byggnadsplats"},"building/cowshed":{"name":"Kostall","terms":"Ladugård, kostall, kalvar, kvigor, ko, tjurar, mjölk, mjölkstall"},"building/detached":{"name":"Fristående hus","terms":"Villa, hus, småhus, enfamiljshus, enbostadshus, kåk, egnahem, fristående hus, friliggande hus, envåningshus, fristående villa, friliggande villa"},"building/dormitory":{"name":"Elevhem","terms":"Elevhem, internatskola, internat, sovsal, kollektiv, Korridorboende, studentkorridor, korridorboende"},"building/entrance":{"name":"Entré/utgång"},"building/farm":{"name":"Mangårdsbyggnad (bostadshus på gård)","terms":"Mangårdsbyggnad, bostad, hus, bostadshus, gård, lantbruk"},"building/farm_auxiliary":{"name":"Gårdsbyggnader","terms":"Gårdsbyggnader, ekonomibyggnader, gårdshus, ladugård, stall, lantbruksbyggnader, gård, lantbruk"},"building/garage":{"name":"Garage","terms":"garage, bilstall, bilskjul, carport, parkeringshus, varmgarage, kallgarage"},"building/garages":{"name":"Garage","terms":"skydd för bilar, bilstall, bilskjul, carport, parkeringshus, varmgarage, kallgarage, uppställningsplats, bilgarage, bilförvaring"},"building/grandstand":{"name":"Huvudläktare","terms":"Huvudläktare, läktare, åskådarplats, åskådare, publik, läktare, sittplats, sport"},"building/greenhouse":{"name":"Växthus","terms":"växthus, drivhus, orangeri, driveri, vinterträdgård, växtodling, blomsterhus, odlingshus"},"building/hangar":{"name":"Hangar","terms":"Hangarbyggnad, hangar, flyg, flygplan, flyggarage"},"building/hospital":{"name":"Sjukhusbyggnad","terms":"Sjukhusbyggnad, sjukhus, lasarett, sjukvårdsinrättning, klinik, sjukhem, sjukstuga, vårdhem, vårdanstalt, hospital"},"building/hotel":{"name":"Hotellbyggnad","terms":"Hotellbyggnad, hotell, motell, värdshus, pensionat, , härbärge, gästhem, vandrarhem"},"building/house":{"name":"Enfamiljshus","terms":"Villa, hus, småhus, enfamiljshus, enbostadshus, kåk, egnahem, radhus, parhus, bostadshus"},"building/houseboat":{"name":"Husbåt","terms":"Husbåt, båt, hem, bostad"},"building/hut":{"name":"Koja","terms":"Koja, stuga, skydd, hydda, kyffe, barack"},"building/industrial":{"name":"Industribyggnad","terms":"Industribyggnad, fabrik, industri, lager"},"building/kindergarten":{"name":"Förskolebyggnad","terms":"Förskola, dagis, daghem, lekskola, kindergarten, lekis,  förskolebyggnad, dagisbyggnad, dagishus, förskolehus, barnomsorg"},"building/mosque":{"name":"Moskébyggnad","terms":"Moskébyggnad, moské, islam, minaret, muhammedansk helgedom, muhammedanism, muslim"},"building/office":{"name":"Kontorsbyggnad","terms":"Kontorsbyggnad, kontor, affärscenter, kontorsområde, arbetsplats, arbetsplatser"},"building/pavilion":{"name":"Klubbhus","terms":"Sport, idrott, klubbhus, omklädningsrum, paviljong, idrottsklubb"},"building/public":{"name":"Publik byggnad","terms":"Publik byggnad, allmän byggnad, offentlig byggnad"},"building/residential":{"name":"Bostadshus","terms":"Bostadshus, Boningshus, Flerfamiljshus, Hyreshus"},"building/retail":{"name":"Affärsbyggnad","terms":"Affärsbyggnad, affärer, detaljhandel, butik, kiosk, försäljningsställe, varuhus, affärshus"},"building/roof":{"name":"Tak","terms":"Tak, övertäckning, valv, överbyggnad, regnskydd"},"building/ruins":{"name":"Ruinbyggnad","terms":"Ruinbyggnad, ruin, raserad, husrest, förfallen, ödehus, huslämning, fornlämning"},"building/school":{"name":"Skolbyggnad","terms":"Skolbyggnad, skola, läroanstalt, undervisningsanstalt, lärosäte, grundskola, gymnasium, folkhögskola, läroverk, skolhus, skolväsen, undervisning, utbildning, mellanstadium, lågstadium, högstadium, komvux"},"building/semidetached_house":{"name":"Delvist Fristående hus","terms":"Villa, hus, småhus, fristående hus, friliggande hus, radhus, parhus, radhusområde, parhusområde"},"building/service":{"name":"Teknikhus","terms":"teknikhus, teknik, transformatorhus, pumphus, transformator, pump, mäthus, mätning, mätstation, nätstation, fördelningsstation"},"building/shed":{"name":"Skjul","terms":"Skjul, friggebod, uthus, bod, barack, förråd, förvaringsskjul, visthusbod, visthus, hobbyhus, förvaring, verkstad, hobbyrum"},"building/stable":{"name":"Stall","terms":"Stall, hästar, häst, stallbyggnad, ridhus, ridhusanläggning"},"building/stadium":{"name":"Stadionbyggnad","terms":"stadium, Stadion, arena, Stadionbyggnad, arenabyggnad, byggnad, stadion, friidrottsstadion"},"building/static_caravan":{"name":"Villavagn","terms":"Villavagn, husvagn, campingvagn"},"building/sty":{"name":"Svinstia","terms":"Svinstia, stia, svin, gris, sugga, kulting, bås, grisbås, grislada, grisladugård, svinladugård"},"building/temple":{"name":"Tempelbyggnad","terms":"Tempelbyggnad, tempel, andaktsrum, bönhus, bönehus, böneplats, dyrkan, fristad, gud, guds hus, gudshus, helgedom, mission, religion, religiös, religiös anläggning, religiöst område, tempelområde, tillbedjan, tro"},"building/terrace":{"name":"Terrasshus","terms":"Terrasshus"},"building/train_station":{"name":"Tågstationsbyggnad"},"building/transportation":{"name":"Byggnad för kollektivtrafik","terms":"Byggnad för kollektivtrafik, kollektivtrafikbyggnad, kollektivtrafik, buss, bussterminal, båt, båtterminal, färja, Färjeterminal, linbana, linbaneterminal, linjetrafik, metro, Perrong, spårvagnsterminal, station, terminal, transit, transport"},"building/university":{"name":"Universitetsbyggnad","terms":"Universitetsbyggnad, högskolebyggnad, universitet, högskola, högskolebyggnad"},"building/warehouse":{"name":"Lagerhus","terms":"Lagerhus, lager, upplag, magasin, depå, packhus, lada"},"building_part":{"name":"Byggnadsdel","terms":"byggnadsdel, tak, enkla 3D-byggnader, 3D"},"building_point":{"name":"Byggnad"},"club":{"name":"Klubb","terms":"klubb, socialt, förening, klubblokal, föreningslokal, sällskap, sammanslutning"},"club/sport":{"name":"Idrottsklubb","terms":"klubb, socialt, förening, klubblokal, föreningslokal, sällskap, sammanslutning, idrott, idrottsplats, idrottsanläggning, sport, sportklubb, atlet, idrotta, idrottare, sporta, idrottsförening"},"craft":{"name":"Hantverk","terms":"Hantverk, skrå, slöjd, hantverkare"},"craft/agricultural_engines":{"name":"Jordbruksmekaniker","terms":"Jordbruksmekaniker, Jordbruksmaskiner, skördetröskor, lantbruksmaskiner, skördare, traktorer, mekaniker, motormekaniker, jordbruk"},"craft/basket_maker":{"name":"Korgtillverkare","terms":"Korgtillverkare, korg, korgtillverkning, korgflätning, Korgslöjd"},"craft/beekeeper":{"name":"Biodlare","terms":"Biodlare, bi, honung, honungstillverkning, biodling"},"craft/blacksmith":{"name":"Smed","terms":"Smed, smida, smide, konsthantverk, smidesverkstad"},"craft/boatbuilder":{"name":"Båtbyggare","terms":"båtbyggare, båtbyggeri, varv"},"craft/bookbinder":{"name":"Bokbindare","terms":"Bokbindare, bokbindning, bok, böcker, bindning, bokbinderi, bokreparatör"},"craft/brewery":{"name":"Bryggeri","terms":"Bryggeri, ölframställning, öltillverkning, öl"},"craft/carpenter":{"name":"Snickare","terms":"Snickare, byggnadssnickare, timmerman, träarbetare,  grovsnickare"},"craft/carpet_layer":{"name":"Mattläggare","terms":"Mattläggare, mattläggning, matta, golv, golvläggare"},"craft/caterer":{"name":"Catering","terms":"catering, cateringfirma, matleverantör, matleverans, ,"},"craft/chimney_sweeper":{"name":"Sotare","terms":"Sotare, skorstensfejare, skorsten, rökgång, sotarmurre"},"craft/cleaning":{"name":"Städtjänst","terms":"Städtjänst, städservice, städ, rengöring, flyttstäd"},"craft/clockmaker":{"name":"Urmakare (väggur)","terms":"Urmakare, klockmakare"},"craft/confectionery":{"name":"Godistillverkare","terms":"Godistillverkare, sötsaker, godis, karameller, godisfabrik, godsaker, konfekt, konfektyrer, choklad, pastiller"},"craft/distillery":{"name":"Destilleri","terms":"alkohol,bourbon,sprit,brandy,gin,sprit,mezcal,spritdryck,rom,scotch,sprit,tequila,vodka,whisky,whisky, Destilleri, spritdestillering, hembränning, alkoholdestillering, sprittillverkning, alkoholtillverkning"},"craft/dressmaker":{"name":"Sömmerska","terms":"Sömmerska, skräddare, Dressmaker, Klädsömmare, sömnad, sy, kvinnokläder, kläder, klädtillverkning, klänning"},"craft/electrician":{"name":"Elektriker","terms":"Elektriker, elmontör, elreparatör, montör, el, elmontör, starkströmsmontör, systembyggare, kabeldragning, elkraft"},"craft/electronics_repair":{"name":"Elektronikreparatör","terms":"elektronik, elektronikreparation, reparation, reparatör, tv-service, tv-reparatör, datorservice, datorreparation, skärmbyte, telefonreparatör, vitvaror, tvättmaskinsreparatör"},"craft/floorer":{"name":"Golvläggare","terms":"Golvläggare, golv, mattläggare, parkett, heltäckningsmatta, matta"},"craft/gardener":{"name":"Trädgårdsmästare","terms":"Trädgårdsmästare, trädgård, handelsträdgård, landskapsarkitekt"},"craft/glaziery":{"name":"Glasmästare","terms":"glasblåsare, fönster, solskydd, glaskonst, glas, målat glas"},"craft/handicraft":{"name":"Hantverksverkstad","terms":"Hantverksverkstad, Hantverkare, hantverk, konsthantverk, slöjd, handarbete, hantverk, snideri, sömnad, hemslöjd, vävning, textil, vävstuga, snickeri"},"craft/hvac":{"name":"Arbetsplats för värme, ventilation och luftkonditionering","terms":"HVAC, VVS, rörmokare, värme, ventilation, sanitet, avlopp, vatten, vattenförsörjning, styrsystem, övervakningssystem, inomhusklimat, energiförsörjning, tryckluft, gas, sprinkler, uppvärmning, installationsteknik, kyla, luftkonditionering, air condition, ventilation, luftkonditionering, AC"},"craft/insulator":{"name":"Isolering","terms":"Isolering, isolerare, isolationsmaterial, värmeisolering, ljudisolering"},"craft/joiner":{"name":"Finsnickare","terms":"Finsnickare, snickare, möbler, träarbetare, slöjd"},"craft/key_cutter":{"name":"Nyckeltillverkning","terms":"Nyckeltillverkning, nyckel, nycklar, nyckelkopiering, nyckelring, nyckelringar, hänglås"},"craft/locksmith":{"name":"Låssmed"},"craft/metal_construction":{"name":"Metallarbete","terms":"Metallarbete, metallarbetare,  kallbearbetning, metallindustri, svets, svetsare, svetsning"},"craft/painter":{"name":"Målare","terms":"Målare, färg, målarmästare, måleri, måleriarbetare, lackering, penslar, tapeter, tapetserare, tapetsering"},"craft/parquet_layer":{"name":"Parkettläggare","terms":"Parkettläggare, parkett, Parkettläggning, golv, golvläggare"},"craft/photographer":{"name":"Fotograf","terms":"Fotograf, fotografering, kamera, bildkonst, porträtt, porträttfotografering, bild"},"craft/photographic_laboratory":{"name":"Fotoframkallning","terms":"Filmframkallning, mörkrum, film, framkallning, fotoframkallning, foto, utskrift, kanvas"},"craft/plasterer":{"name":"Putsare","terms":"Putsare, puts, gips, cement, väggputs"},"craft/plumber":{"name":"Rörmokare","terms":"Rörmokare, vatten, avlopp, dränering, rör, rörmontör, rörläggare"},"craft/pottery":{"name":"Krukmakeri","terms":"Krukmakare, krukmakeri, drejare, drejning, lergods, stengods, porslin, keramik, lera, glasering, keramiker, krukgods, lerkärl"},"craft/rigger":{"name":"Riggare","terms":"Riggare, tackling, rigg, segel, segelfartyg, mast, tågvirke, segelbåt"},"craft/roofer":{"name":"Takläggare","terms":"Takläggare, takläggning, tak, takpannor, yttertak, Taktegel, tegel"},"craft/saddler":{"name":"Sadelmakare","terms":"Sadelmakare, sadelmakeri, sadel, säte, läder"},"craft/sailmaker":{"name":"Segelmakare","terms":"Segelmakare, segelmakeri, segel, segelsömnad"},"craft/sawmill":{"name":"Sågverk","terms":"Sågverk, timmer, virke, brädor, bräda, plank, trä"},"craft/scaffolder":{"name":"Ställningsbyggare","terms":"Ställningsbyggare, byggnadsställning, ställning"},"craft/sculptor":{"name":"Skulptör","terms":"skulptör, bildhuggare, skulpturer, skulptur, bildsnidare, staty"},"craft/shoemaker":{"name":"Skomakare","terms":"Skomakare, skor"},"craft/signmaker":{"name":"Skyltmakare","terms":"Skyltmakare, skyltar, skylttillverkare, neon, neonskyltar"},"craft/stonemason":{"name":"Stenhuggare","terms":"Stenhuggare, stenbrott"},"craft/tailor":{"name":"Skräddare"},"craft/tiler":{"name":"Plattsättare","terms":"Plattläggare, golvläggare, plattsättare"},"craft/tinsmith":{"name":"Tennsmed ","terms":"Tennsmed, förtennare, Tunnplåtslagare, tenn, plåtslagare"},"craft/upholsterer":{"name":"Möbelstoppare","terms":"Möbelstoppare, tapetserare, stoppning, möbler"},"craft/watchmaker":{"name":"Urmakare (små klockor)","terms":"Urmakare, armbandsur, fickur, klockreparatör"},"craft/window_construction":{"name":"Fönstertillverkare","terms":"Fönstertillverkare, dörrtillverkare, fönsterinstallatör, dörrinstallatör, dörr, dörrar, fönster, fönsterleverantör, dörrleverantör, fönstermontör, dörrmontör, glas"},"craft/winery":{"name":"Vinfabrik","terms":"Vinfabrik, vineri, vinframställnig, vin, vinproduktion, Vinframställning"},"cycleway/asl":{"name":"Cykelbox","terms":"Cykelbox, asl, cykelstopp, cykelstoppmarkering"},"demolished/building":{"name":"Nyligen riven byggnad"},"disused/amenity":{"name":"Oanvänd facilitet"},"disused/railway":{"name":"Oanvänt järnvägsobjekt"},"disused/shop":{"name":"Nedlagd affär"},"embankment":{"name":"Vägbank"},"emergency":{"name":"Nödutrustning"},"emergency/ambulance_station":{"name":"Ambulansstation","terms":"Ambulansstation, räddningstjänst, ambulans, räddning"},"emergency/defibrillator":{"name":"Defibrillator","terms":"Defibrillator, hjärtstartare, hjärthjälp"},"emergency/designated":{"name":"Åtkomst för utryckningsfordon – Avsedd för"},"emergency/destination":{"name":"Åtkomst för utryckningsfordon – Destination"},"emergency/fire_alarm":{"name":"Nödtelefon","terms":"Nödtelefon, brandtelefon"},"emergency/fire_extinguisher":{"name":"Brandsläckare","terms":"Brandsläckare, Brandpost, brand, vattenpost, brandsläckning, vattenpost, brandslang, eldsläckare, handbrandsläckare, skumsläckare, pulversläckare, vattensläckare, kolsyresläckare, koldioxidsläckare"},"emergency/fire_hose":{"name":"Brandslang","terms":"Brandslang, brandpost, vattenpost, brandsläckning, brandsläckare, brand, eldsläckare"},"emergency/fire_hydrant":{"name":"Brandpost","terms":"Brandpost, vattenpost, brandsläckning, vattenpost, brandslang"},"emergency/first_aid_kit":{"name":"Första hjälpen","terms":"Första hjälpen, första hjälpen kit, första hjälpen låda, förbandslåda, förband, bandage, plåster, plåster, sår, brännsår, sårvård"},"emergency/landing_site":{"name":"Nödlandningsplats","terms":"Nödlandningsplats, helikopter, Helikopterplatta, Helipad"},"emergency/life_ring":{"name":"Livboj","terms":"livboj, frälsarkrans, livräddningsboj, livräddning"},"emergency/lifeguard":{"name":"Badvakt","terms":"badvakt, livräddare, CPR, räddning, strandvakt, Lifeguard"},"emergency/mountain_rescue":{"name":"Fjällräddning","terms":"fjällräddning, bergsräddning, räddning"},"emergency/no":{"name":"Åtkomst för utryckningsfordon – Nej"},"emergency/official":{"name":"Åtkomst för utryckningsfordon – Officiellt"},"emergency/phone":{"name":"Nödtelefon","terms":"Nödtelefon, alarmeringscentral, nödnummer, larmtelefon, alarmtelefon"},"emergency/private":{"name":"Åtkomst för utryckningsfordon – Privat"},"emergency/siren":{"name":"Siren","terms":"Siren, larm, Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, beredskapslarm, flyglarm, Hesa Fredrik, Tyfon, mistlur, starktonssiren, varning"},"emergency/water_tank":{"name":"Vattentank för brandsläckning","terms":"Vattentank för brandsläckning, vattentank, nödtank, brandsläckningstank, brand, brandsläckning, nöd, vatten, tank, kris, reservoar, räddning, vattensamling, lagringstank, tank, cistern, vattentorn"},"emergency/yes":{"name":"Åtkomst för utryckningsfordon – Ja"},"entrance":{"name":"Entré / utgång","terms":"Ingång, utgång, entré, dörr, huvudentré"},"entrance/emergency":{"name":"Nödutgång","terms":"Nödutgång, branddörr, brandutgång, dörr, utgång"},"entrance/emergency_ward_entrance":{"name":"Entré till akutmottagning","terms":"Entré till akutmottagning, akutmottagning, akuten, olycksmottagning, akutavdelning, ambulansmottagning"},"ford":{"name":"Vadställe","terms":"Vadställe, vad, övergångsställe"},"ford_line":{"name":"Vadställe"},"golf/bunker":{"name":"Bunker","terms":"Bunker, sandfälla, sandgrop, sandhål, hinder, golf"},"golf/cartpath":{"name":"Väg för golfbil","terms":"golf, golfbana, Väg för golfbil, golfbil, gångväg, golfgångväg, stig, gång"},"golf/clubhouse":{"name":"Golfklubbhus","terms":"Klubbhus, golfhus, fritid, golfklubbhus, golfklubb, kansli, golfkansli"},"golf/driving_range":{"name":"Driving Range","terms":"golf, golfövning, driver, övning, Driving Range, drivingrange, driverang"},"golf/fairway":{"name":"Fairway","terms":"Fairway, golf"},"golf/green":{"name":"Green","terms":"puttinggreen, green, hål, golf"},"golf/hole":{"name":"Golfhål","terms":"Golfhål, hål, golf"},"golf/lateral_water_hazard":{"name":"Sidovattenhinder","terms":"Golf, golfbana, golfhinder, Sidovattenhinder, vattenhinder, vattenhål, dam, sjö, dike"},"golf/path":{"name":"Gångväg på golfbana","terms":"Gångväg på golfbana, golf, golfbana, golfgångväg, stig, gång, gångväg"},"golf/rough":{"name":"Ruff","terms":"ruff, ruffen, gräs"},"golf/tee":{"name":"Tee","terms":"Tee, utslagsplats, golf"},"golf/water_hazard":{"name":"Vattenhinde","terms":"Vattenhinde, golf, golfbana, vattenhål, dam, sjö, dike"},"healthcare":{"name":"Hälsovård","terms":"Hälsovård, klinik, mottagning, doktor, läkare, sjukdom, hälsa, institution, sjuk, kirurgi, välmående"},"healthcare/alternative":{"name":"Alternativmedicin","terms":"Alternativmedicin, alternativ medicin, akupunktur, antroposofisk, tillämpad kinesiologi, aromaterapi, ayurveda, herbalism, örtmedicin, homeopati, hydroterapi, hypnos, naturopati, osteopati, reflexologi, reiki, shiatsu, traditionell, tuina, unani"},"healthcare/alternative/chiropractic":{"name":"Kiropraktik (rygg)","terms":"Kiropraktor, Kiropraktik, ryggbesvär, ryggen, smärta, ryggsmärta, ryggrad, Kotknackare"},"healthcare/audiologist":{"name":"Audionomi (hörsel)","terms":"Audionomist, Audionomi, Audionom, öra, örat, hörsel, ljud, hörapparat"},"healthcare/birthing_center":{"name":"Förlossning","terms":"Förlossning, Förlossningsavdelning, Barnbördshus , BB, barn, baby, bäbis, bebis,  förlossning, graviditet, barnafödsel"},"healthcare/blood_donation":{"name":"Blodgivarcentral","terms":"Blodgivarcentral, blodcentral, blodgivare, blodgivning, bloddonation, ge blod, donera blod, blodbank, blodtransfusion, aferes, plasmaferes, Plateletpheresis, stamcellsdonation"},"healthcare/counselling":{"name":"Rådgivningscenter","terms":"Rådgivningscenter, rådgivning, sexrådgivning, sexualrådgivning, kostrådgivning"},"healthcare/dentist/orthodontics":{"name":"Ortodontist","terms":"Ortodontist, tandreglering, tandställning, tandvård, tand, tänder, tandläkare"},"healthcare/hospice":{"name":"Hospis (palliativ vård)","terms":"Hospis, Palliativ vård, död, döende, terminalvård"},"healthcare/laboratory":{"name":"Medicinskt laboratorium","terms":"medicinskt laboratorium, Laboratoriemedicin, laboratorium, medicinskt lab, lab, blodkontroll, provtagning, blodanalys, analys, analysrådgivning, diagnos, diagnosering, genetik, farmakologi, kemi, mikrobiologi, patologi, immunologi, transfusionsmedicin"},"healthcare/midwife":{"name":"Barnmorska","terms":"Barnmorska,  jordemo, ackuschörska, mödrahälsovård, mödravårdscentra, gynekolog, Gynekologi, Preventivmedel, ungdomsmottagning"},"healthcare/occupational_therapist":{"name":"Arbetsterapi","terms":"Arbetsterapi, terapeut, terapi, rehabilitering, ergonomi, hjälpmedel"},"healthcare/optometrist":{"name":"Optometri (ögon)","terms":"Optometri, Optometrier , ögon, glasögon, ögonlaser, linser, syn, synfel, korrektionsglas, synhjälpmedel"},"healthcare/physiotherapist":{"name":"Fysioterapi (sjukgymnastik)","terms":"Fysioterapeut, Fysioterapi, sjukgymnastik, fysisk, terapeut, terapi"},"healthcare/podiatrist":{"name":"Podiatri (fötter)","terms":"Podiatri, podiatriker, fot, fötter, naglar, fothälsa, fotkirurgi"},"healthcare/psychotherapist":{"name":"Psykoterapi","terms":"Psykoterapi, Psykoterapeut, psykologisk behandling, ångest, rådgivare, depression, mental hälsa, sinne, självmord, terapeut, terapi, psykolog,  kuratorer"},"healthcare/rehabilitation":{"name":"Rehabilitering","terms":"Rehabilitering, Rehab, terapeut, terapi"},"healthcare/speech_therapist":{"name":"Logoped (röst/tal)","terms":"Logoped, tal, terapeut, terapi, röst, språk, språkstörning, talstörning, röststörning, dysfagi"},"highway":{"name":"Vägobjekt"},"highway/bridleway":{"name":"Ridväg","terms":"Ridväg, ridstig, häst, rida, ridning, ryttare,"},"highway/bus_guideway":{"name":"Spårbuss","terms":"Spårbuss, buss, guidad buss"},"highway/bus_stop":{"name":"Busshållplats"},"highway/construction":{"name":"Avstängd väg","terms":"Väg avstängd,  avstängd väg, avstängd, stängd, vägbyggnad, väg under konstruktion, vägbygge"},"highway/corridor":{"name":"Korridor inomhus","terms":"Korridor inomhus, inomhuskorridor, korridor, inomhus, gång,förbindelsegång, gångpassage"},"highway/crossing":{"name":"Korsning"},"highway/crossing/marked":{"name":"Markerad gångpassage","terms":"Övergångsställe för gående, övergångsställe, Vägövergång, vägpassage, gångvägspassage, gångpassage, markerat övergångsställe, Markerad gångpassage"},"highway/crossing/marked-raised":{"name":"Markerad gångpassage (upphöjt)","terms":"Övergångsställe för gående, övergångsställe, Vägövergång, vägpassage, gångvägspassage, gångpassage, markerat övergångsställe, Markerat övergångsställe (upphöjt), Markerad gångpassage (upphöjt), Markerad gångpassage, fartgupp, gupp, puckel, fartpuckel, farthinder"},"highway/crossing/unmarked":{"name":"Omarkerad övergång","terms":"Övergångsställe för gående, övergångsställe, Vägövergång, vägpassage, gångvägspassage, gångpassage, omarkerat övergångsställe, Omarkerad gångpassage, Omarkerad övergång"},"highway/crossing/unmarked-raised":{"name":"Omarkerad övergång (upphöjt)","terms":"Övergångsställe för gående, övergångsställe, Vägövergång, vägpassage, gångvägspassage, gångpassage, omarkerat övergångsställe, omarkerat övergångsställe (upphöjt), Omarkerad övergång (upphöjt), Omarkerad övergång, fartgupp, gupp, puckel, fartpuckel, farthinder"},"highway/crossing/zebra":{"name":"Markerat övergångsställe"},"highway/crossing/zebra-raised":{"name":"Markerat övergångsställe (upphöjt)"},"highway/cycleway":{"name":"Cykelväg","terms":"cykelväg, cykelled, gc-väg, cykel"},"highway/cycleway/bicycle_foot":{"name":"Cykel- och gångväg","terms":"Cykel- och gångväg, gång- och cykelväg, gång och cykelväg, GC-väg, cykelbana, gångbana, cykelväg, gångväg, gående, cyklande, cykel, gång, GCM-väg"},"highway/cycleway/crossing":{"name":"Cykelkorsning"},"highway/cycleway/crossing/bicycle_foot":{"name":"Cykel- och gångkorsning","terms":"Cykel- och gångkorsning, gång- och cykelkorsning, gång och cykelkorsning, GC-korsning, cykelkorsning, gångkorsning, cykelpassage, gångpassage, övergångsställe, gående, cyklande, cykel, gång, cykelväg, gångväg, GC-passage, GC-övergång"},"highway/cycleway/crossing/marked":{"name":"Markerad cykelkorsning","terms":"Markerad cykelkorsning, cykelöverfart, cykelkorsning, cykelpassage"},"highway/cycleway/crossing/unmarked":{"name":"Omarkerad cykelkorsning","terms":"omarkerad cykelkorsning, cykelöverfart, cykelkorsning, cykelpassage"},"highway/elevator":{"name":"Hiss","terms":"Hiss"},"highway/emergency_bay":{"name":"Nöduppställningsplats","terms":"Nöduppställningsplats, nödstopp, nödtelefon, Nödstoppplats, uppställning, stopp, haveri, motorstopp"},"highway/footway":{"name":"Gångväg","terms":"gångväg, gc-väg, löparbana, motionsspår, promenad, gångbana"},"highway/footway/access_aisle":{"name":"Åtkomstgång","terms":"Åtkomstgång, lastzoon, handikapparkeringsåtkomstzon, parkeringsgång, gångväg, rullstolsgång"},"highway/footway/conveying":{"name":"Rullande trottoar","terms":"gångrullband, rullande gåband, rullande gångbana, rullande trottoar, rullband, Rullgångbana, rullramp, rulltrottoar, transportband, transportband för människor, transportband för personer"},"highway/footway/crossing":{"name":"Gångpassage"},"highway/footway/marked":{"name":"Markerat övergångsställe","terms":"Övergångsställe för gående, övergångsställe, Vägövergång, vägpassage, gångvägspassage, gångpassage, markerat övergångsställe, Markerad gångpassage"},"highway/footway/marked-raised":{"name":"Markerat övergångsställe (upphöjt)","terms":"Övergångsställe för gående, övergångsställe, Vägövergång, vägpassage, gångvägspassage, gångpassage, markerat övergångsställe, Markerat övergångsställe (upphöjt), Markerad gångpassage (upphöjt), Markerad gångpassage, fartgupp, gupp, puckel, fartpuckel, farthinder"},"highway/footway/sidewalk":{"name":"Trottoar","terms":"Trottoar, gångbana, gångväg"},"highway/footway/unmarked":{"name":"Omarkerad övergång","terms":"Övergångsställe för gående, övergångsställe, Vägövergång, vägpassage, gångvägspassage, gångpassage, omarkerat övergångsställe, Omarkerad gångpassage, Omarkerad övergång"},"highway/footway/unmarked-raised":{"name":"Omarkerad övergång (upphöjt)","terms":"Övergångsställe för gående, övergångsställe, Vägövergång, vägpassage, gångvägspassage, gångpassage, omarkerat övergångsställe, omarkerat övergångsställe (upphöjt), Omarkerad övergång (upphöjt), Omarkerad övergång, fartgupp, gupp, puckel, fartpuckel, farthinder"},"highway/footway/zebra":{"name":"Markerat övergångsställe"},"highway/footway/zebra-raised":{"name":"Markerat övergångsställe (upphöjt)"},"highway/give_way":{"name":"Väjningsplikt","terms":"väjningsplikt, företräde, väjningspliktsskylt, utfartsregeln, utfart, lämna företräde"},"highway/living_street":{"name":"Gångfartsområde","terms":"Gångfartsområde, gårdsgata, torg"},"highway/milestone":{"name":"Milsten","terms":"Milsten, milstolpe, Väghållningsten, postament"},"highway/mini_roundabout":{"name":"Minirondell","terms":"Minirondell, rondell, cirkulationsplats, trafikrondell"},"highway/motorway":{"name":"Motorväg","terms":"Motorväg, snabbled, stadsmotorväg"},"highway/motorway_junction":{"name":"Motorvägspåfart / -avfart","terms":"Påfart, avfart, motorvägspåfart, motorvägsavfart, mot, trafikplats, vägkorsning"},"highway/motorway_link":{"name":"Anslutning, motorväg","terms":"Anslutning, motorvägsanslutning, påfart, avfart, trafikplats"},"highway/passing_place":{"name":"Mötesplats","terms":"Mötesplats, passage, passeringsplats, möte"},"highway/path":{"name":"Stig","terms":"Stig, gång, led, spår, vandringsled, vandra, vandring, promenad, löparbana, motionsspår"},"highway/path/boardwalk":{"name":"Spång","terms":"Spång, brädväg, brädor, plankor, plankstig, stig, gångväg"},"highway/path/informal":{"name":"Informell stig","terms":"genväg, viltstig, kostig"},"highway/pedestrian_area":{"name":"Gågateområde","terms":"Gångfartsområde, gångfart, centrum, plaza, torg, gångväg, gångområde, gågata, gårdsgata"},"highway/pedestrian_line":{"name":"Gågata","terms":"Gågata, centrum, plaza, torg, gångväg, gångområde, gång, promenad, gångbana, gående, fotgängare, affärsgata, shoppinggata"},"highway/primary":{"name":"Primär väg","terms":"Primär väg, primärväg, riksväg, huvudväg, länsväg"},"highway/primary_link":{"name":"Anslutning, primär väg","terms":"Anslutning, påfart, avfart, huvudväg, riksväg, primär väg, primärväg"},"highway/raceway":{"name":"Motorracerbana","terms":"racerbana, motorracerbana, motorbana, tävlingsbana, motortävling, rally, rallybana, kappkörning, gokart, go-kart, tävlingsbana, bil*, formula one, F1, F-1, race*"},"highway/raceway/karting":{"name":"Kartingbana (Gokart)","terms":"Kartingbana, karting, Gokart, go kart, kart, karting, motorsport"},"highway/raceway/motocross":{"name":"Motocrossbana","terms":"Motocrossbana, motorcross, off road-bana, off-road, off road, motorcykelbana, motorsport"},"highway/residential":{"name":"Bostadsgata","terms":"Bostadsgata, gata, bostadsområde, villaväg, villagata"},"highway/rest_area":{"name":"Rastplats","terms":"Rastplats, bensinstation"},"highway/road":{"name":"Okänd väg","terms":"okänd väg, ospecificerad, okänd, obekant, främmande, outforskad"},"highway/road/bridge":{"name":"Okänd vägbro","terms":"Okänd vägbro, bro, väg"},"highway/secondary":{"name":"Sekundär väg","terms":"Sekundär väg, sekundärväg, länsväg, huvudväg"},"highway/secondary_link":{"name":"Anslutning, sekundär väg","terms":"Anslutning, påfart, avfart, huvudväg, länsväg, sekundär väg, sekundärväg"},"highway/service":{"name":"Serviceväg","terms":"Uppfart, industriväg, bakgård, parkeringsväg, campinggata,"},"highway/service/alley":{"name":"Gränd","terms":"gränd, sidogata, bigata, bakgata"},"highway/service/drive-through":{"name":"Drive-through","terms":"Drive-through, Genomkörning, hämtmat, McDrive"},"highway/service/driveway":{"name":"Uppfart","terms":"Uppfart, privat väg, garageinfart, villaväg, infart"},"highway/service/emergency_access":{"name":"Åtkomst för utryckningsfordon","terms":"Utryckningsfordon, räddningsväg, brandbil, ambulans, polis, brandkår, utryckningsväg, nödväg, utrymningsväg, Brandväg"},"highway/service/parking_aisle":{"name":"Parkeringsväg","terms":"Parkeringsväg, parkeringsplats, parkeringsgata"},"highway/services":{"name":"Rastplats med försäljning","terms":"Rastplats, restaurang, bensinstation, vägmat, snabbmat"},"highway/speed_camera":{"name":"Fartkamera","terms":"Fartkamera, fartkontroll, Trafiksäkerhetskamera, hastighetskamera"},"highway/steps":{"name":"Trappa","terms":"Trappa, trapp, rulltrappa, trappsteg, trappor, trappuppgång, trappnedgång"},"highway/steps/conveying":{"name":"Rulltrappa","terms":"Rulltrappa, rörlig trappa, trappa"},"highway/stop":{"name":"Stoppskylt","terms":"Stoppskylt, stopp, lämna företräde"},"highway/street_lamp":{"name":"Gatlampa ","terms":"Gatlampa, Gatubelysning, lampa, belysning, lyktstolpe, gatuljus"},"highway/tertiary":{"name":"Tertiär väg","terms":"Tertiär väg, allmän väg, sekundära länsväg, länsväg, huvudgata"},"highway/tertiary_link":{"name":"Anslutning, tertiär väg","terms":"Anslutning, påfart, avfart, länsväg, huvudgata, tertiär väg"},"highway/toll_gantry":{"name":"Portal för vägtull","terms":"Portal för vägtull, vägtullsportal, vägtull, portal, kamera för registreringsnummer, automatisk vägtull, tullportal, vägavgift, vägavgiftsportal, portal för vägavgift"},"highway/track":{"name":"Jordbruks-/skogsväg","terms":"Bruksväg, traktorväg, skogsväg, åkerväg, virkesväg, timmerväg, traktor, skogsmaskin, åker, timmer, jordbruk, brandväg, brandgata, jordbruksväg"},"highway/traffic_mirror":{"name":"Trafikspegel","terms":"Trafikspegel, vägspegel, utfartspegel, spegel, säkerhet, hörn, konvex"},"highway/traffic_signals":{"name":"Trafiksignaler","terms":"Trafikljus, trafiksignal, stoppljus, signalljus, ljus, stoppljus, trafikljus"},"highway/trailhead":{"name":"Start av led","terms":"Start av led, ledstart, led, spårstart, vandring, vandringsstart, start av vandringsled, cykelled, start av cykelled"},"highway/trunk":{"name":"Stamväg","terms":"stamväg, huvudväg, europaväg, riksväg, motortrafikled"},"highway/trunk_link":{"name":"Stamvägsramp","terms":"ramp, anslutning, påfart, avfart, huvudväg, europaväg"},"highway/turning_circle":{"name":"Vändplats","terms":"Vändplan, vändplats, återvändsgata"},"highway/turning_loop":{"name":"Vändslinga (refug)","terms":"Vändslinga, vändlop, vändplats, refug"},"highway/unclassified":{"name":"Mindre/oklassificerad väg","terms":"Oklassificerad väg, mindre väg, liten väg, enskild väg, skogsväg, övrig väg, industriväg, industrigata"},"historic":{"name":"Historisk plats","terms":"Historisk plats, historia, arv, historik"},"historic/archaeological_site":{"name":"Arkeologisk plats","terms":"Arkeologisk plats, arkeologi, utgrävning, historisk plats, historia, ruin"},"historic/boundary_stone":{"name":"Gränssten","terms":"Gränssten, milsten, Gränsmärke, råmärke, gränsröse"},"historic/building":{"name":"Historisk byggnad","terms":"Historisk byggnad, byggnad, historisk, historiskt, slott, sevärdighet, museum"},"historic/castle":{"name":"Slott","terms":"Slott, borg, palats, resident, herrsäte, fästning"},"historic/castle/fortress":{"name":"Historisk fästning","terms":"Historiskt fort, historisk fästning, slott, borg, militär, citadell, fästning, historisk fäste, fästning, befästning, försvar, skans, bunker, befästningsverk, fortifikation, ringmur"},"historic/castle/palace":{"name":"Palats","terms":"palats, slott, borg, château, palä, residens, praktfull byggnad, kunglig bostad, kunglig, kung, drottning, borg"},"historic/castle/stately":{"name":"Château","terms":"Château, slott, adel, palats, palä, slottsvin, vingård, vinslott, praktfull byggnad, residens, borg"},"historic/city_gate":{"name":"Stadsport","terms":"Stadsport, ringmur, port"},"historic/fort":{"name":"Historiskt fort","terms":"Historiskt fort, historisk fästning, slott, borg, militär, citadell, fästning, historisk fäste, fästning, befästning, försvar, skans, bunker, befästningsverk, fortifikation"},"historic/manor":{"name":"Herrgård","terms":"herrgård, Mansion, herrskap, adel, egendom, gods, herresäte, slot"},"historic/memorial":{"name":"Minnesmärke","terms":"Minnesmärke, minnessten, minnestavla, monument"},"historic/memorial/plaque":{"name":"Minnestavla","terms":"Minnestavla, Jubileumsplatta, minne, inskription"},"historic/monument":{"name":"Monument","terms":"monument, Minnesmärke, monument"},"historic/pillory":{"name":"Historisk skampåle","terms":"Historisk skampåle, skampåle, attraktion, stupa, spöpåle"},"historic/ruins":{"name":"Ruiner","terms":"Ruin, lämning, rest, husras, förfallen byggnad, ödehus"},"historic/tomb":{"name":"Grav","terms":"Grav, gravhög, klippgrav, krigsgrav, massgrav, Mausoleum, krypta, pyramid, Sarkofag, gravvalv, katakomb"},"historic/wayside_cross":{"name":"Kors vid väg","terms":"Vägkors, kors vid väg, krucifix, pilgrim"},"historic/wayside_shrine":{"name":"Helgedom vid väg","terms":"Helgedom längs väg, helgedom vid väg, helgedom, pilgrim"},"historic/wreck":{"name":"Skeppsvrak","terms":"Skeppsvrak, vrak, skrov, mast, skepp, båt"},"indoor":{"name":"Inomhusobjekt"},"indoor/area":{"name":"Yta inomhus","terms":"Inomhusområde, inomhus, inomhusyta, område, yta, yta inomhus"},"indoor/corridor":{"name":"Korridor inomhus","terms":"Korridor inomhus, inomhuskorridor, korridor, inomhus, gång,förbindelsegång, gångpassage"},"indoor/corridor_line":{"name":"Korridor inomhus"},"indoor/door":{"name":"Dörr inomhus","terms":"Dörr inomhus, inomhusdörr, dörr, dörram, dörröppning, ingång, utgång"},"indoor/elevator":{"name":"Innomhushisschakt","terms":"innomhushisschakt, hisschakt, hiss, schakt"},"indoor/room":{"name":"Rum","terms":"Rum, inomhusrum, cell, kammare, foajé, lobby"},"indoor/stairs":{"name":"Inomhustrappa","terms":"Inomhustrappa, trappa, trapp, trappor, trappuppgång, trappnedgång, trapphus, steg"},"indoor/wall":{"name":"Vägg inomhus","terms":"Vägg inomhus, vägg, barriär inomhus, inomhusbarriär, rumsindelning, rumsuppdelning"},"internet_access/wlan":{"name":"Surfzon","terms":"surfzon, wifi, wi-fi, hotspot, wifi hotspot, wi-fi hotspot, uppkopplingszon, trådlöst lokalt nät, trådlöst nät, öppet trådlöst nät, fritt trådlöst nät, wlan"},"junction":{"name":"Korsning","terms":"korsning, vägkorsningar, övergångsställe, järnvägskorsning, rondell, cirkulationsplats, trafiksignal, stoppskylt, stoppsignal, vägkors, trafikplats, trafikkorsning, gatukorsning"},"landuse":{"name":"Markanvändning"},"landuse/allotments":{"name":"Koloniområde","terms":"Kolonilott, lott, täppa, koloniträdgård, odlingslott, koloniområde"},"landuse/aquaculture":{"name":"Akvakultur","terms":"Fiskodling, vattenbruk, akvakultur, fisk, skaldjur, alger, vattenväxter, utplantering av fisk, Ostronodling, musselodling,  pärlodling, räkor"},"landuse/basin":{"name":"Avrinningsområde"},"landuse/brownfield":{"name":"Övergivet industriområde (Brownfield)","terms":"Industriområde, övergivet, rivet, rivningstomt, förorenat, industri, ödetomt, byggtomt, Brownfield"},"landuse/cemetery":{"name":"Gravfällt","terms":"Kyrkogård, begravningsplats, gravfält, griftegård, grav"},"landuse/churchyard":{"name":"Kyrkogård (utan gravar)"},"landuse/commercial":{"name":"Kommersiell område","terms":"Kommersiell, kommersiellt, affärsområde, handelsområde, shoppingområde, handel, butiksområde"},"landuse/construction":{"name":"Byggarbetsplats","terms":"Byggarbetsplats, bygge, Byggnad under konstruktion, Byggnad under uppförande, byggarbete,  byggnation, byggnadsplats"},"landuse/farm":{"name":"Åkermark"},"landuse/farmland":{"name":"Åkermark","terms":"Åker, åkerjord, åkerfält, fält, gärde, teg, åkerlapp, inäga, odling, odlingsfält, lantbruk, åkermark"},"landuse/farmyard":{"name":"Bondgård","terms":"Bondgård, gård, jordbruk, lantbruk, lantegendom, lantgård"},"landuse/flowerbed":{"name":"Rabatt","terms":"Rabatt, plantering, blomträdgård, blommor, blomsterrabatt"},"landuse/forest":{"name":"Skog (brukad)","terms":"Skog, skogsvård, skogsområde, skogstrakt, träd, skogsdunge, dunge, lund, skogsplantering, skogsplan, timmer"},"landuse/garages":{"name":"Garageområde","terms":"Garageområde, garage, bilstall, bilskjul, carport, varmgarage, kallgarage, bilplatser, parking"},"landuse/grass":{"name":"Gräs","terms":"Gräs, klippt gräs, refug, rondell, mittremsa"},"landuse/greenfield":{"name":"Planerad byggnation","terms":"Greenfield, planerad byggnation, framtid, urbanisering"},"landuse/greenhouse_horticulture":{"name":"Växthus för trädgårdsväxter","terms":"Växthus för trädgårdsväxter, växthus, blomma, trädgårdsodling, drivhus, orangeri, driveri, vinterträdgård, växtodling, blomsterhus, odlingshus"},"landuse/harbour":{"name":"Hamn","terms":"Hamn, kaj, marin, båt, båtplats, båtterminal"},"landuse/industrial":{"name":"Industriområde","terms":"Industriområde, fabriksområde, fabriksdistrikt, industricentrum"},"landuse/industrial/scrap_yard":{"name":"Skrotupplag","terms":"Bilskrot, skrot, bil, fordon, metall, bärgning, vrak, bildemontering, metallavfall, metallskräp, metallskrot, skrotupplag, skrotningsanläggning, skräp, metallåtervinning"},"landuse/industrial/slaughterhouse":{"name":"Slaktare","terms":"Slaktare, slakteri, slakthus, slakt, styckning, styckare, kött, chark, styckningsanläggning, nötkött, slaktare, kalv, kyckling, ko, gris, fläsk, fjäderfän"},"landuse/landfill":{"name":"Soptipp","terms":"Soptipp, återvinningscentral, avskrädeshög, avfallsanläggning, tipp"},"landuse/meadow":{"name":"Äng","terms":"Äng, slåttermark"},"landuse/military":{"name":"Militärt område","terms":"Militärt område, militärt övningsområde, regemente, försvar, krigsmakt"},"landuse/military/airfield":{"name":"Militär flygfält","terms":"Militär, militärt flygfält, militär flygplats, flygplats, landningsbana, startbana, flyg"},"landuse/military/barracks":{"name":"Kasern","terms":"kesern, sovsal, logement, militär, soldat, förläggningsbyggnad, barack"},"landuse/military/danger_area":{"name":"Farligt område","terms":"Farligt område, skjutbana, säkerhetszon, militärt skyddsområde, militärt övningsområde"},"landuse/military/naval_base":{"name":"Marinbas","terms":"Marinbas, marint förband, marinen, flottan, amfibiekåren, Kustartilleriet, flottilj, flottbas, örlogsbas"},"landuse/military/obstacle_course":{"name":"Militär hinderbana","terms":"Militär hinderbana, militär, armé, militärbas, vakt, marin, Hinderbana, hoppbana, hinderlöpning, hinderlopp"},"landuse/military/range":{"name":"Militärt övningsområde","terms":"Militärt övningsområde, övningsområde, skjutbana"},"landuse/military/training_area":{"name":"Militärt övningsfält","terms":"militärt Övningsfält, övningsfällt, skjutbana, övningsområde, luftförsvar, armé, militärbas, träning, övning, trupp, krig"},"landuse/orchard":{"name":"Fruktodling","terms":"Fruktodling, fruktträdgård, fruktträd, äppelträd"},"landuse/plant_nursery":{"name":"Plantskola","terms":"Plantskola, handelsträdgård"},"landuse/pond":{"name":"Damm"},"landuse/quarry":{"name":"Stenbrott/Sandtag","terms":"täkt, gruva, utgrävning, stenbrott, sand, stenbrytning, sten, sandtäckt, sandtag"},"landuse/railway":{"name":"Banområde","terms":"Banområde, järnvägsområde, järnväg, spårväg, järnvägskorridor, spårkorridor, tåg, tågområde, spår, spårvagn, tågspår"},"landuse/recreation_ground":{"name":"Rekreationsområde","terms":"Park, parkområde, rekreationsområde, friluftsområde, trädgård, grönområde, parkanläggning"},"landuse/religious":{"name":"Religiöst område","terms":"Religiöst område, religiös, religion, tillbedjan, kyrka, moske, moské, synagoga, kyrkogård, religiös anläggning, tempelområde, tempel, böneplats, andligt område, dyrkan, gud, helgedom, kristen, kristendom, tro, vallfärdsort, vallfärgsplats"},"landuse/reservoir":{"name":"Reservoar"},"landuse/residential":{"name":"Bostadsområde","terms":"Bostadsområde, villaområde, lägenhetsområde, getto, miljonområde, förort,"},"landuse/residential/apartments":{"name":"Lägenhetsområde","terms":"Lägenhetsområde, Lägenhetskomplex, lägenheter, lägenhet, hyreshus, bostadshus, bostadsområde, område, bostad"},"landuse/retail":{"name":"Detaljhandel","terms":"Detaljhandel, affärsområde, försäljningsområde, affärer, försäljning, shoppingcenter, shoppingområde, shopping, handel, handelsområde"},"landuse/vineyard":{"name":"Vingård","terms":"Vingård, château, vin, vinodling, vinframställning, vinfält, vineri, druvor, vindruvor"},"landuse/winter_sports":{"name":"Vintersportområde","terms":"Vintersportområde, vintersport, pist, pistområde, skidområde, skidbacke, skidort, snöbrädesområde, snowboardområde, skidor, alpint, snowboard, skidåkning"},"leisure":{"name":"Fritidsobjekt"},"leisure/adult_gaming_centre":{"name":"Center för vuxenspel","terms":"Center för vuxenspel, vuxenspel, spelmaskiner, spel, spelmaskin, flipperspel, flipper"},"leisure/amusement_arcade":{"name":"Arkadhall","terms":"arkadhall, spelhall, spelhus, arkad, arkadspel, arkadmaskin,spel, pay-to-play-spel, videospel, Spelkonsol, körsimulatorer, flipperspel, flipper"},"leisure/bandstand":{"name":"Musikestrad","terms":"musikestrad, estrad,  orkester-scen, orkesterscen,  scen,  orkester, musik, musikscen, musikpaviljong, paviljong, bandstand,"},"leisure/beach_resort":{"name":"Strandresort","terms":"Strandresort, strand, Resort, turistanläggning, hotellanläggning, semesterresort, semesteranläggning, rekreationsort, kurort, badort, turist, turism, hotell"},"leisure/bird_hide":{"name":"Torn/gömsle för fågelskådning","terms":"Fågelskådning, fågelskådare, fågelskådartorn, vilttorn, fågeltorn, fågelskådargömsel, utsiktstorn, fågelskådningstorn"},"leisure/bleachers":{"name":"Läktare","terms":"läktare, åskådarplats, åskådare, publik, sittplats, bänk,  sport"},"leisure/bowling_alley":{"name":"Bowlinghall","terms":"Bowlingbana, bowlinghall, bowling, kägelsport, kägelspel"},"leisure/common":{"name":"Allmänning","terms":"Allmänning, allmän mark, fritt tillträde, öppet område"},"leisure/dance":{"name":"Dansbana","terms":"Dansbana, danshus, rotunda, folkets park, bal, balsal, bugg, foxtrot, salsa, jive, swing, tango, valls, gammaldans"},"leisure/dancing_school":{"name":"Dansskola","terms":"Dansskola, bugg, foxtrot, gamaldans, swing, jive, vals, dans, danskurs, dansutbildning, tiodans, salsa, tango"},"leisure/disc_golf_course":{"name":"Frisbeegolfbana","terms":"Frisbeegolfbana, Frisbee, Frisbeegolf, Frisbee golf"},"leisure/dog_park":{"name":"Hundpark","terms":"Hundpark, hundrastgård, hund, rastgård, hundgård, kennel"},"leisure/escape_game":{"name":"Escape Room","terms":"Escape Room, quest room, escape game, rymningsspel, pusselrum"},"leisure/firepit":{"name":"Eldstad","terms":"Eldstad, eldgrop, lägerplats, lägereld, brasa, grill, grillplats, grillning, eldning, campingbrasa"},"leisure/fishing":{"name":"Fiskeplats","terms":"Fiskeplats, fiske, fisk, fiskare, fiskevatten"},"leisure/fitness_centre":{"name":"Gym / Fitnesscenter","terms":"gym, Fitnesscenter, träning, styrketräning, konditionsträning, motionsinstitut, styrketräningslokal, träningslokal"},"leisure/fitness_centre/yoga":{"name":"Yogastudio","terms":"Yogastudio, Yoga studio, meditation, joga"},"leisure/fitness_station":{"name":"Utomhusgym","terms":"Utomhusgym, utegym, gym, fitness, träning, träningsbana, träningsspår, motion, naturgym"},"leisure/fitness_station/balance_beam":{"name":"Balansbom (träning)","terms":"Balansbom, balans, träning, fitness, gym, Utomhusgym, utegym, naturgym, motion"},"leisure/fitness_station/box":{"name":"Träningsplattform/trapsteg","terms":"låda, hoppövning, plattform, hopp, träning, fitness, gym, utomhusgym, utegym, naturgym, motion"},"leisure/fitness_station/horizontal_bar":{"name":"Räck (träning)","terms":"räck, bar, träning, fitness, gym, pullup, pull up, pull-up, utomhusgym, utegym, naturgym, motion, Räckhäv, hävräcke"},"leisure/fitness_station/horizontal_ladder":{"name":"Armgång","terms":"Armgång, Monkey Bars, träning, träna, fitness, gym, stege, pullup, pull up, utomhusgym, utegym, naturgym, räck, bar, motion"},"leisure/fitness_station/hyperextension":{"name":"Ryggsträckare","terms":"Ryggsträckare, rygg, träning, träna, fitness, gym, utomhusgym, utegym, naturgym, Roman Chair, Hyperextension, motion, rygglyft"},"leisure/fitness_station/parallel_bars":{"name":"Barrpress","terms":"Dips, Barrpress, barr, motion, träning, träna, fitness, gym, utomhusgym, utegym, naturgym"},"leisure/fitness_station/push-up":{"name":"Armhävningsstation","terms":"Armhävningsstation, armhävning, träning, träna, fitness, gym, utomhusgym, utegym, naturgym, pushup, push up, motion"},"leisure/fitness_station/rings":{"name":"Ringar","terms":"träning, träna, fitness, gym, utomhusgym, utegym, naturgym, motion, ringar, pullup, pull up, pull-up"},"leisure/fitness_station/sign":{"name":"Träningsinstruktioner","terms":"träning, träna, fitness, gym, utomhusgym, utegym, naturgym, motion,Träningsinstruktioner, instruktionsskylt, skylt"},"leisure/fitness_station/sit-up":{"name":"Situp-ramp","terms":"träning, träna, fitness, gym, utomhusgym, utegym, naturgym, motion, situp, sit up, sit-up, crunch, Sit-up-ramp. situp-ramp"},"leisure/fitness_station/stairs":{"name":"Träningstrappa","terms":"träning, träna, fitness, gym, utomhusgym, utegym, naturgym, motion, trappa, trappor, trapp, steg, step up, hoppövning, plattform, hopp"},"leisure/garden":{"name":"Trädgård","terms":"Trädgård, park, plantering, örtgård, odlingslott, botanisk trädgård, botanisk, botanik, zoologisk trädgård"},"leisure/garden/botanical":{"name":"Botanisk trädgård","terms":"Botanisk trädgård, trädgård, botanisk, botanik, växtsamling, ovanliga växter, park, plantering"},"leisure/garden/community":{"name":"Koloniområde","terms":"Kolonilott, lott, täppa, koloniträdgård, odlingslott, koloniområde"},"leisure/golf_course":{"name":"Golfbana","terms":"Golfbana, golf, golfanläggning, golfcenter"},"leisure/hackerspace":{"name":"Hackerspace","terms":"hackerspace, hackare, hackers, lan, makerspace, hacklab, projekt"},"leisure/horse_riding":{"name":"Ridskola","terms":"Ridskola, häst, hästridning, ridning, rida, stall, ryttare, häst*, ridklubb, ridhus,"},"leisure/ice_rink":{"name":"Skridskobana ","terms":"Skridskobana, ishall, ishockey, ishockeybana, isrink, konstisbana, isbana, skridsko, skridskohall, ishockeyhall, hockey, skridskoåkning, curling"},"leisure/marina":{"name":"Marina","terms":"Marina, småbåtshamn, hamn, småbåt, segelbåt, yacht, fritidsbåt, gästhamn, båt"},"leisure/miniature_golf":{"name":"Minigolf","terms":"Minigolf, bangolf, miniatyrgolf, äventyrsgolf"},"leisure/nature_reserve":{"name":"Naturreservat","terms":"naturreservat, nationalpark, naturpark, naturområde, reservat, naturskyddsområde"},"leisure/outdoor_seating":{"name":"Uteservering","terms":"Uteservering, servering, al fresco, beer garden, ölträdgård, café, restaurang, pub, bar, utomhusmatsal, terrass, utomhus, glassbar"},"leisure/park":{"name":"Park","terms":"rekreationsområde, friluftsområde, trädgård, plantering, grönområde, lund, stadsoas, oas, esplanad, skog, park, gräs, gräsmatta, äng, lekplats, nöjesträdgård, plaza, skogsmark"},"leisure/picnic_table":{"name":"Picknickbord","terms":"Picknickbord, bord, Picknick, matbord, utflyktsbord, utebord, bänk"},"leisure/picnic_table/chess":{"name":"Schackbord","terms":"bänk, schackbräda, Schackbord, Schackspelare, spelbord, shack"},"leisure/pitch":{"name":"Idrottsplats","terms":"Idrottsplats,  idrottsplan, plan,  idrottsanläggning, arena, stadion, sportplats, fällt"},"leisure/pitch/american_football":{"name":"Plan för amerikansk fotboll","terms":"Amerikansk fotboll, Amerikansk fotbollsplan, football"},"leisure/pitch/australian_football":{"name":"Australisk fotbollsplan","terms":"Australisk fotbollsplan, Australisk fotboll, fotboll, australiensisk fotboll, Aussie, AFL"},"leisure/pitch/badminton":{"name":"Badmintonplan","terms":"Badmintonplan, badminton, Badmintonbana, fjäderboll"},"leisure/pitch/baseball":{"name":"Baseballplan","terms":"Baseball, baseballplan, baseball-plan"},"leisure/pitch/basketball":{"name":"Basketplan","terms":"Basketplan, basket, korgboll"},"leisure/pitch/beachvolleyball":{"name":"Beachvolleyplan","terms":"beachvolleyplan, beachplan, beachvolley, beachhandboll, beachfotboll, Beachvolleyboll, strandvolleyboll, volleyboll, Beachhall, Beachvolleyhall"},"leisure/pitch/boules":{"name":"Boule/Bocce-plan","terms":"Boule, Bocce, Boule, pétanque, lyonnaise"},"leisure/pitch/bowls":{"name":"Bowlsplan","terms":"Bowls, Shortmat"},"leisure/pitch/chess":{"name":"Stort schackbräde","terms":"Stort schackbräde, schackbräde, schack, schackbord, schackbräda, gårdsschack, parkschack, trädgårdsschack"},"leisure/pitch/cricket":{"name":"Cricketplan","terms":"Cricket, Cricketplan, kricket, kricketplan"},"leisure/pitch/equestrian":{"name":"Ridområde","terms":"ridning, rida, häst, Ridskola, hästridning, stall, ryttare, häst*, ridklubb, ridhus, dressyr, hästhoppning, trav, galopp"},"leisure/pitch/field_hockey":{"name":"Landhockeyplan","terms":"Landhockeyplan, Landhockey"},"leisure/pitch/horseshoes":{"name":"Kasta hästsko","terms":"Kasta hästsko, hästsko"},"leisure/pitch/netball":{"name":"Nätbollsplan","terms":"Nätbollsplan, Nätboll, netball, dambasket, basket"},"leisure/pitch/rugby_league":{"name":"Rugby League-plan","terms":"Rugby League, rugby, rugger, rugby football, rugbyplan"},"leisure/pitch/rugby_union":{"name":"Rugby Union-plan","terms":"Rugby Union-plan, rugby union, rugby, rugger, rugby football, rugbyplan"},"leisure/pitch/shuffleboard":{"name":"Shuffleboardbana","terms":"Shuffleboardbana, Shuffleboard, golvShuffleboard, bordsShuffleboard"},"leisure/pitch/skateboard":{"name":"Skateboardpark","terms":"Skateboardpark, Skate Park, skateboard, skateboardramp, halfpipe"},"leisure/pitch/soccer":{"name":"Fotbollsplan","terms":"Fotboll, fotbollsplan"},"leisure/pitch/softball":{"name":"Softballplan","terms":"softballplan, softball, brännboll, baseboll, boboll"},"leisure/pitch/table_tennis":{"name":"Pingisbord","terms":"Pingisbord, pingis, ping pong, bordtennis, Bordtennisbord, pingpong, pingpongbord"},"leisure/pitch/tennis":{"name":"Tennisbana","terms":"Tennisbana, tennisplan, tennis"},"leisure/pitch/volleyball":{"name":"Volleybollplan","terms":"Volleybollplan, volleyboll, beachvolleyboll"},"leisure/playground":{"name":"Lekplats","terms":"Lekplats, lekområde, lekpark, lek, klätterställning, gunga"},"leisure/resort":{"name":"Resort","terms":"Resort, turistanläggning, hotellanläggning, semesterresort, semesteranläggning, rekreationsort, kurort, badort, turist, turism, hotell"},"leisure/sauna":{"name":"Bastu","terms":"Bastu, sauna, badstuga, kölna"},"leisure/slipway":{"name":"Stapelbädd","terms":"Stapelbädd, Sjösättningsplats, staplar, varv, docka, fartygsdocka, torrdocka, båtramp, sjösättning, båtramp"},"leisure/slipway_point":{"name":"Sjösättningsplats","terms":"Stapelbädd, Sjösättningsplats, staplar, varv, docka, fartygsdocka, torrdocka, båtramp, sjösättning, båtramp"},"leisure/sports_centre":{"name":"Sportcenter / -anläggning","terms":"Sportcenter, sportanläggning, gym, idrottsanläggning, idrottsplats, sportpalats, simhall, motion, träningsanläggning, idrottshall, träning, sporthall, idrottsplan, fitnes"},"leisure/sports_centre/climbing":{"name":"Klättergym","terms":"Klättergym, klättringsgym, Firning, repellering, konstgjord klättervägg, klättervägg, bouldering, bergsklättring, bergsvägg, rep, topprep, topprepsklättring, klättring, repklättring"},"leisure/sports_centre/swimming":{"name":"Badanläggning","terms":"Badanläggning, badhall, simhall, simbassäng, bassäng, swimmingpool, pool, simning, badhus, motionssim, tävlingssim"},"leisure/sports_hall":{"name":"Sporthall","terms":"Sporthall, idrottshall, gym, sportarena, inomhusidrott"},"leisure/stadium":{"name":"Stadium","terms":"Stadium, arena"},"leisure/swimming_area":{"name":"Naturbadområde","terms":"Naturbadområde, naturbad, bad, strand, badstrand, dyka, vatten, badsjö, klippbad"},"leisure/swimming_pool":{"name":"Simbassäng","terms":"Simbassäng, bassäng, swimmingpool, pool, simning, simma"},"leisure/track":{"name":"Tävlingsbana (Icke motorsport)","terms":"Tävlingsbana, cykeltävling, cykellopp, hundkapplöpning, hästkapplöpning, galoppbana, travbana, löpbana, löpning, kapplöpningsbana, galoppbana"},"leisure/track/cycling":{"name":"Tävlingsbana (Cykel)","terms":"Cykelspår, cykelväg, cykelstig, cykel, cykelbana"},"leisure/track/horse_racing":{"name":"Tävlingsbana (Hästkapplöpning)","terms":"Hästkapplöpningsbana, Hästkapplöpning, kapplöpningsbana, häst, kapplöpning, trav, galopp"},"leisure/track/running":{"name":"Tävlingsbana (Löpning)","terms":"Tävlingsbana, Löpning, kapplöpningsbana, löpbana, löparbana, sprint, språng, springa"},"leisure/trampoline_park":{"name":"Trampolinpark","terms":"Trampolinpark, trampolin, studsmatta, hoppa, studsa"},"leisure/water_park":{"name":"Äventyrsbad / Vattenpark","terms":"Äventyrsbad, Vattenpark, vattenlekpark, vattenland"},"line":{"name":"Linje","terms":"Linje, streck, sträcka, utsträckning"},"man_made":{"name":"Människoskapat objekt"},"man_made/adit":{"name":"Horisontell gruvgång (Stoll)","terms":"stoll, gruva, gruvgång, horisontell gruvgång, gruvgång, gruvingång, gruvhål, dagort, sidoort, Stollen, lichtloch"},"man_made/antenna":{"name":"Antenn","terms":"Antenn, mast, sändning, mobil, mobilmast, kommunikation, radio, tv, radiomast, tv-mast, överföring"},"man_made/beacon":{"name":"Fyrbåk","terms":"Fyrbåk, beacon, båk, fyr, vårdkase, sjömärke, ledfyr, böte"},"man_made/beehive":{"name":"Bikupa","terms":"Bikupa, bi, bifarm, honung, pollinering, pollinisation, bikupa"},"man_made/breakwater":{"name":"Vågbrytare","terms":"Vågbrytare, pir, hamnarm, vågskydd, fördämning, hamnpir"},"man_made/bridge":{"name":"Broyta","terms":"broområde, broyta, bro, viadukt, akvedukt, vägport, överfart, spång, övergång, förbindelse, fällbro, vridbro"},"man_made/bunker_silo":{"name":"Plansilo","terms":"Plansilo, Ensilage, pressfoder, silo, lager, foder, djurfoder, spannmålslagring, spannmål, spannmålssilo,fodersilo"},"man_made/cairn":{"name":"Stenröse","terms":"Stenröse, röse, stenhög, rös, stenrös, röjningsröse, gränsrösen, råmärken stenar, stenstapel"},"man_made/chimney":{"name":"Skorsten","terms":"skorsten, rökgång"},"man_made/clearcut":{"name":"Kalhygge","terms":"kalhygge, hygge, skog, timmer, träd, trä, Slutavverkning, avverkning, föryngringsyta, föryngringsavverkning, avskogning, skövlat skogsområde, avverkningsområde"},"man_made/courtyard":{"name":"Innergård","terms":"innergård, torg, gård, gårdsplan, borggård, innetorg, inhägnad öppet område"},"man_made/crane":{"name":"Kran","terms":"Kran, lyftkran, vinsch, travers, telfer"},"man_made/cross":{"name":"Kors","terms":"Kors, krucifix, vägkors, pilgrim, kristet kors, kristendom, jesuskors"},"man_made/cutline":{"name":"Snittlinje i skog","terms":"Snittlinje, skiljelinje, rågång, gränslinje, gräns, brandgata, skogssektion, skidspår, pipeline, rörgata, pipelinegata, jaktgata,  skogsområde, domän"},"man_made/dovecote":{"name":"Duvslag","terms":"Duvslag, duvor, duva, fåglar, fågel, duvbostad, fågelholk, brevduvor, duvhus"},"man_made/dyke":{"name":"Vall (mot vatten)","terms":"skyddsvall, vall, Fördämningsvall, flodvall. vattenvall, strandvall"},"man_made/embankment":{"name":"Vägbank","terms":"Upphöjning, barnvall, vall, bank, Vägbank"},"man_made/flagpole":{"name":"Flaggstång","terms":"Flaggstång, flagga"},"man_made/gasometer":{"name":"Gasklocka","terms":"Gasklocka, gasbehållare, gas, gasometer, cistern, gascistern, stadsgas, naturgas"},"man_made/goods_conveyor":{"name":"Transportband","terms":"Transportband, Transportörsystem,  transportband, rullbanor, bandtransportörer och palltransportörsystem"},"man_made/groyne":{"name":"Hövd, vågbrytare vinkelrätt mot kusten","terms":"hövd, vågbrytare, pir, erosion, erosionsskydd"},"man_made/lighthouse":{"name":"Fyr","terms":"Fyr, fyrtorn, fyrskepp"},"man_made/manhole":{"name":"Gatubrunn","terms":"Gatubrunn, brunn, dagvattenbrunn, dagvatten, avlopp, telekom, telefoni, manhålslucka, Brunnslock, manlucka, manhål, avloppsbrunn, a-brunn, Brandpost, Rensbrunn"},"man_made/manhole/drain":{"name":"Dagvattenbrunn","terms":"Dagvattenbrunn, dagvatten, brunn, avrinning, regn, regnvatten, avlopp"},"man_made/manhole/gas":{"name":"Gatubrunn för gas","terms":"Manhålslucka för gas, gatubrunn, brunn, gas, manhålslucka, Brunnslock, manlucka, manhål, gas-brunn"},"man_made/manhole/power":{"name":"Manhålslucka för elkraft","terms":"Manhålslucka för elkraft, gatubrunn, brunn, el, elkraft, manhålslucka, Brunnslock, manlucka, manhål, el-brunn, ström"},"man_made/manhole/sewer":{"name":"Manhålslucka för avlopp","terms":"Manhålslucka för avlopp, gatubrunn, brunn, avlopp, manhålslucka, Brunnslock, manlucka, manhål, avloppsbrunn"},"man_made/manhole/telecom":{"name":"Manhålslucka för telekom","terms":"Manhålslucka för telekom, gatubrunn, brunn, telekom, tele, telefoni, manhålslucka, Brunnslock, manlucka, manhål, telekom-brunn, kabel, telekabel, telefon"},"man_made/manhole/water":{"name":"Manhålslucka för vattenförsörjning","terms":"Manhålslucka för vattenförsörjning, gatubrunn, brunn, vattenförsörjning, manhålslucka, Brunnslock, manlucka, manhål, vatenbrunn, dricksvatten, vatten, vattenförsörjning"},"man_made/mast":{"name":"Mast","terms":"Mast, antenn, sändarmast, mobiltelefonmast, mobilmast, kommunikationsmast, kommunikationstorn, stagas torn, mobiltelefon torn, radiomast, tv-torn, tv-mast, överföringsmast, överföringstorn, antennbärare, sändarstation, slavsändare"},"man_made/mast/communication":{"name":"Kommunikationsmast","terms":"radiomast, radiotorn, mast, antenn, mobilmast, mobilantenn, radioantenn, sändartorn, mobiltelefon, radiomast, TV-torn, TV-mast, radiosändning, kommunikationsmast, kommunikationstorn, transmissionsmast, överföringstorn, överföringsmast"},"man_made/mast/communication/mobile_phone":{"name":"Mobilmast","terms":"mast, antenn, mobilmast, mobilantenn,  mobiltelefon, kommunikationsmast, kommunikationstorn, transmissionsmast, överföringstorn, överföringsmast"},"man_made/mast/communication/radio":{"name":"Radiomast","terms":"radiomast, radiotorn, mast, antenn, radioantenn, sändartorn, radiosändning,  transmissionsmast, överföringstorn, överföringsmast"},"man_made/mast/communication/television":{"name":"TV-mast","terms":"mast, antenn, mobilmast, mobilantenn, radioantenn, sändartorn, mobiltelefon, radiomast, TV-torn, TV-mast, television, TV, TV-sändning, kommunikationsmast, kommunikationstorn, transmissionsmast, överföringstorn, överföringsmast"},"man_made/mineshaft":{"name":"Gruvschakt","terms":"Gruvschakt, gruva, grotta, tunnel, underjordisk, gruvgång"},"man_made/monitoring_station":{"name":"Mätstation","terms":"Mätstation, mätning, observation, väderstation, väder, jordbävning, seismologi, Seismolog, luftmätning, luftkvalité , luftkvalitet, gps, övervakningsstation, vattennivå, observationsrör, radon, ljud, trafik, trafikmätning"},"man_made/obelisk":{"name":"Obelisk","terms":"Obelisk, pelare"},"man_made/observatory":{"name":"Observatorium","terms":"Observatorium, astronomisk, meteorologisk, teleskop, astronom, rymd"},"man_made/petroleum_well":{"name":"Oljeborr","terms":"Oljeborr, olja, petroleum, Oljeborrning, oljetorn, oljepump"},"man_made/pier":{"name":"Pir","terms":"Pir , vågbrytare, hamnarm, hamnpir, kaj"},"man_made/pier/floating":{"name":"Flytande pir","terms":"Flytande pir,pir, vågbrytare, hamnarm, hamnpir, kaj, brygga, flytande brygga, strandpromenad"},"man_made/pipeline":{"name":"Pipeline","terms":"Pipeline, rörledning, ledning, oljeledning, avloppsledning, vattenledning"},"man_made/pipeline/underground":{"name":"Underjordisk pipeline","terms":"Underjordisk pipeline, pipeline, underjordiskt rör, rör, olja, naturgas, gas, vatten, avlopp, oljepipeline, vattenrör, avloppsrör"},"man_made/pipeline/valve":{"name":"Kran till pipeline","terms":"Kran till pipeline, kran till rör, pipelinekran, pipelineventil, kran, ventil, olja, naturgas, gas, vatten, avlopp"},"man_made/pumping_station":{"name":"Pumpstation","terms":"Pumpstation, pump, avloppspump, dräneringspump, vattenpump, oljepump, spillvattenspump, pumpaggregat"},"man_made/reservoir_covered":{"name":"Övertäckt reservoir","terms":"Övertäckt reservoar, underjordisk reservoar, vattenreservoar, vattentank"},"man_made/silo":{"name":"Silo","terms":"Ensilage, pressfoder, silo, lager, foder, djurfoder, spannmålslagring, spannmål, spannmålssilo,fodersilo"},"man_made/storage_tank":{"name":"Lagringstank","terms":"Lagringstank, tank, reservoar, vattentorn, cistern"},"man_made/storage_tank/water":{"name":"Vattentank","terms":"Vattentank, cistern, vattentorn, vattencistern, vattenlager"},"man_made/street_cabinet":{"name":"Teknikskåp","terms":"Kopplingsskåp, Gatuskåp, kabel-TV, kabeltv, övervakning, teknikskåp, telekommunikation, trafikljuskontroll, telefoni, elskåp, teleskåp"},"man_made/surveillance":{"name":"Övervakning","terms":"Övervakning, övervakningskamera, övervakningsutrustning, kamera, bevakning, bevakningskamera, bevakning, bevakningskamera"},"man_made/surveillance/camera":{"name":"Övervakningskamera","terms":"ANPR, ALPR, kamera, registreringsskylt, CCTV, vakt, övervakning, säkerhet, video, webbkamera, webcam säkerhetskamera"},"man_made/survey_point":{"name":"Trianguleringspunkt","terms":"Trianguleringspunkt, triangulering, kartritning, fixpunkt"},"man_made/torii":{"name":"Torii","terms":"Torii, japansk port, Shinto shrine,  shintohelgedom, Jinja, fågelsittpinne"},"man_made/tower":{"name":"Torn","terms":"torn, radiotorn"},"man_made/tower/bell_tower":{"name":"Klocktorn","terms":"Klocktorn, Klockgavel, klockstapel, kyrktorn, Klockstapel, kyrkklocka, klockspel, kampanil"},"man_made/tower/communication":{"name":"Kommunikationstorn","terms":"radiomast, radiotorn, mast, antenn, mobilmast, mobilantenn, radioantenn, sändartorn, mobiltelefon, radiomast, TV-torn, TV-mast, radiosändning, kommunikationsmast, kommunikationstorn, transmissionsmast, överföringstorn, överföringsmast"},"man_made/tower/cooling":{"name":"Kyltorn","terms":"Kyltorn, kraftverk, kraftstation, elkraftverk, elkraftstation, kärnkraftverk, kolkraftverk"},"man_made/tower/defensive":{"name":"Befäst torn","terms":"Befäst torn, försvarstorn, borgtorn, borg, torn, befästningstorn, befästning, försvar"},"man_made/tower/minaret":{"name":"Minaret","terms":"Minaret, minâra, bönetorn, islam, muslim, moské, muezzin, böneutropare, Muaddhin"},"man_made/tower/observation":{"name":"Utkikstorn","terms":"Utkikstorn, utsiktstorn, observationstorn, utsiktspost, observationspost, brandtorn"},"man_made/tunnel":{"name":"Tunnelområde","terms":"Tunnel, tunnelområde, underjordisk, underjordisk passage, underpassage"},"man_made/utility_pole":{"name":"El-/Telefonstolpe","terms":"elstolpe, telefonstolpe, kraftledningsstolpe, stolpe, elledningsstolpe"},"man_made/wastewater_plant":{"name":"Avloppsreningsverk","terms":"Avloppsreningsverk, reningsverk, avloppsverk, avlopp, vattenreningsverk, vattenrening"},"man_made/water_tap":{"name":"Vattenkran","terms":"Vattenkran, dricksvatten, kran, vatten, vattenfontän, vattenpunkt, vattenkälla"},"man_made/water_tower":{"name":"Vattentorn","terms":"Vattentorn, vattenreservoar, vatten"},"man_made/water_well":{"name":"Brunn","terms":"Brunn, vattenbrunn, vattenhål, källa, grundvatten"},"man_made/water_works":{"name":"Vattenverk","terms":"Vattenverk, vattenreningsanläggning, vattenreningsverk,\nvattenanläggning, vatten"},"man_made/watermill":{"name":"Vattenkvarn","terms":"Vattenkvarn, kvarn, kvarnhjul, vattenmölla, mölla, skovelhjul, skvalta, skvaltkvarn"},"man_made/windmill":{"name":"Väderkvarn","terms":"Väderkvarn, vindmölla, vädemölle, vindkraft, kvarn, mölla"},"man_made/windpump":{"name":"Vindpump","terms":"Vindpump, aerorotor, vattenpump, väderkvarn, vindkraftverk, vindkraft, vind, pump, vattenpump"},"man_made/works":{"name":"Fabrik","terms":"Fabrik, montering, bryggeri, bil, plast, bearbetning, tillverkning, raffinaderi, fabrikstillverkning, industri, verkstad, fabriksbyggnad, monteringsanläggning, bearbetningsanläggning, möbeltillverkning, oljeraffinaderi"},"marker":{"name":"Markör","terms":"Markör, identifierare, märkning, platta, stolpe, post, skylt, milsten"},"marker/utility":{"name":"Markör av samhällsservice","terms":"Markör av samhällsservice, markör av gasledning, gas, identifierare, märkning, markör, platta, stolpe, post, skylt, oljemarkör, oljeledning, markör av oljeledning, rörmarkering, ledningsmarkering, ledningsmarkör"},"marker/utility/power":{"name":"Kraftledningsmarkör","terms":"Markör, identifierare, märkning, platta, stolpe, post, skylt, Kraftledningsmarkör, kraftledning, elledning, markör av kraftledning, markering av kraftledning"},"military/bunker":{"name":"Militär bunker","terms":"militär bunker, bunker, flygförsvar, militär, arme, försvar, marin, flottan, krig"},"military/checkpoint":{"name":"Militär kontrollpunkt","terms":"militär kontrollpunkt, Kontrollpunkt, kontrollstation, vägspärr, militär kontroll, luftvapen, luftförsvar, militär, armé, bas, flotta, marin, soldat, krig, försvar, trupp, vakt"},"military/nuclear_explosion_site":{"name":"Område för kärnvapenprov","terms":"Område för kärnvapenprov, kärnvapenprov, kärnvapen, vapentest"},"military/office":{"name":"Militärkontor","terms":"militärkontor, flygvapen, armé, bas, värva, flotta, marin, rekrytera, rekrytering, soldat, krig, militär, försvar, befälskontor"},"military/trench":{"name":"Militär skyttegrav","terms":"Militär skyttegrav, militärt dike, skyttevärn, värn"},"natural":{"name":"Naturobjekt"},"natural/bare_rock":{"name":"Kala klippor ","terms":"kala klippor, klippor, häll, berghäll"},"natural/bay":{"name":"Vik","terms":"Vik, bukt"},"natural/beach":{"name":"Strand","terms":"Strand, sandstrand, badstrand, grusstrand,  badplats, strandlinje, badställe, flodstrand"},"natural/cape":{"name":"Kap (stor udde)","terms":"kap, cape, udde, bukt, vik, kust, erosion"},"natural/cave_entrance":{"name":"Grottingång","terms":"Grottingång, grotta, grottsystem, bergrum, berghåla, grottöppning, bergsöppning, grotthål"},"natural/cliff":{"name":"Klippa","terms":"klippa, brant, klippavsats, stup, bergskam, terrass, platå"},"natural/coastline":{"name":"Kustlinje","terms":"kustlinje, kustremsa, kust, hav, ö, strand, kust"},"natural/fell":{"name":"Fjäll","terms":"Fjäll, trädgräns, högfjäll, fjällandskap"},"natural/geyser":{"name":"Gejser","terms":"Gejser, källa, varmvatten, hydrogeologi, hydrotermisk explosion, ånga, het källa"},"natural/glacier":{"name":"Glaciär","terms":"Glaciär, landis, ismassa, jökel, gletscher"},"natural/grassland":{"name":"Grässlätt","terms":"Grässlätt, gräsfällt, äng"},"natural/heath":{"name":"Hed","terms":"hed, äng, gräs, slättmark, slätt, tundra, stäpp, alvar, kalmark"},"natural/hot_spring":{"name":"Het källa","terms":"het källa, termalkälla, Gejser"},"natural/mud":{"name":"Lera","terms":"Lera, våtmark, sankmark och sumpmark, lerigt, gyttja, dy, sörja, gegga"},"natural/peak":{"name":"Bergstopp","terms":"Bergstopp, berg, alp, hjässa, kalott, klack, klint, klätt, kulle, höjdpunkt, höjd, topp"},"natural/reef":{"name":"Rev","terms":"rev, barriär, korall, hav, sand, Sandbank,  korallrev, grund, undervattensgrund, undervattensskär, revel, sandrev, sandbank, bank"},"natural/ridge":{"name":"Ås","terms":"ås, höjd, bergsrygg, kam, kulle, krön, berg, bergsområde, högland, horst"},"natural/rock":{"name":"Klippa/stenbumling fäst i berggrund","terms":"Klippa/stenbumling fäst i berggrund, klippa, sten, stenbumling, bumling, berggrund"},"natural/saddle":{"name":"Bergskam","terms":"Bergskam, bergskrön, bergskrön, berg, dal, dalgång"},"natural/sand":{"name":"Sand","terms":"Sand, öken, strand"},"natural/scree":{"name":"Stensamling","terms":"Stensamling, röse, Taluskon, stenras, stenanhopning, lösa block, block"},"natural/scrub":{"name":"busksnår","terms":"busksnår, Buskskog, snår, sly"},"natural/shingle":{"name":"Grus (singel)","terms":"Grus, singel, strand, småsten, flodbädd, rundade stenfragment, klapperstensfält, klappersten"},"natural/shrub":{"name":"Buskmark","terms":"Buskmark, buskar, buskage"},"natural/spring":{"name":"Källa","terms":"källa, vattenställe, vattenhål, källsprång, källåder, källflöde, källdrag, springflöde"},"natural/stone":{"name":"Klippa/stenbumling friliggande","terms":"Klippa/stenbumling friliggande, sten, stenbumling, klippa, friliggande sten"},"natural/tree":{"name":"Träd","terms":"träd,trä,trädstam,stam,barrträd,lövträd,gran,ek,björk,stock"},"natural/tree_row":{"name":"Trädrad","terms":"Träallé, allé, trädrad, aveny, esplanad, boulevard, trädkantad väg, lövgång"},"natural/valley":{"name":"Dal","terms":"dal, dalgång, sänka"},"natural/volcano":{"name":"Vulkan","terms":"Vulkan, berg, krater, vulkankrater, lava, magma,"},"natural/water":{"name":"Vatten","terms":"vatten, vattensamling, sjö, damm, reservoar, göl, tjärn"},"natural/water/basin":{"name":"Avrinningsområde","terms":"avrinning, avrinningsområde, bassäng, infiltration, infiltrering, dagvatten, dagvattenbassäng"},"natural/water/canal":{"name":"Kanalområde","terms":"Kanalområde, Kanal, vattenväg, vattenled, ränna, segelränna, farled, vattendrag, å"},"natural/water/lake":{"name":"Sjö","terms":"Sjö, insjö, innanhav, vattensamling, pöl, lagun, tjärn, göl, vatten"},"natural/water/moat":{"name":"Vallgrav","terms":"vallgrav, kanal"},"natural/water/pond":{"name":"Tjärn","terms":"damm, tjärn, göl, liten sjö, kvarndamm, tjärn"},"natural/water/reservoir":{"name":"Reservoar","terms":"reservoar, tank, damm, fördämning"},"natural/water/river":{"name":"Flodområde","terms":"Flodområde, Å, flod, älv, fors, ström, jokk, vattendrag, vattenled"},"natural/water/stream":{"name":"Bäckområde","terms":"Bäckområde,vattendrag, bäck, dike, biflöde, flöde, ström, flod, flöde, rännil, biflod"},"natural/water/wastewater":{"name":"Avloppsvattenbassäng","terms":"Avloppsvattenbassäng, avföring, skit, avloppsvatten, reningsverk, reningsbassäng, segmenteringsbassäng"},"natural/wetland":{"name":"Våtmark","terms":"Våtmark, sankmark, myr, sump, kärr, mosse, torvmark, sumpmark, träsk, moras, mad"},"natural/wood":{"name":"Naturskog","terms":"naturskog, skog, Urskog, djungel, bush, regnskog, vildmark, träd"},"network/type/node_network":{"name":"Nod i rekreationsvägsnätverk","terms":"Nod i rekreationsvägsnätverk, nodnätverk, cykelnätverk, cykelled, vandringsled, vandringsnätverk"},"noexit/yes":{"name":"Återvändsgata","terms":"Återvändsgränd, blindgata återvändsgata, vägslut"},"office":{"name":"Kontor","terms":"Kontor, tjänster, tjänsteman, tjänstemän, byrå, expedition"},"office/accountant":{"name":"Bokhållare","terms":"bokhållare, Redovisningsekonom, bokföring, kontorist, räkenskap, tjänsteman"},"office/administrative":{"name":"Lokal myndighet"},"office/adoption_agency":{"name":"Adoptionsbyrå","terms":"Adoptionsbyrå, Adoption, barnupptagande, adoptering, adoptera"},"office/advertising_agency":{"name":"Reklambyrå","terms":"Reklambyrå, reklam, annons, annonsbyrå, annonsering, marknadsföring"},"office/architect":{"name":"Arkitektbyrå","terms":"Arkitektbyrå, arkitektkontor, Arkitekt, byggnadskonstnär, byggnadskonst, ritningar"},"office/association":{"name":"Frivilligorganisation","terms":"Frivilligorganisation, Frivillig, volontär, frivilligarbetare,  biståndsarbetare, förening, ideell, icke vinstdrivande, organisation, samhälle"},"office/bail_bond_agent":{"name":"Bail Bond-agent","terms":"Bail Bond-agent, borgen"},"office/charity":{"name":"Välgörenhetsorganisation","terms":"Välgörenhetsorganisation, Välgörenhet, hjälpverksamhet, bistånd, biståndsorganisation"},"office/company":{"name":"Företagskontor","terms":"Företagskontor, kontor, företag, expedition, kundmottagning"},"office/consulting":{"name":"Konsultkontor","terms":"Konsultkontor, konsult, konsulter, konsultföretag"},"office/coworking":{"name":"Dagkontor","terms":"Dagkontor, lånekontor, fjärrarbetsplats, distansarbete, Coworking, Kontorsplats, kontorsarbetsplats, konferensrum, mötesrum, affärslounger, tillfällig arbetsplats, tillfälligt kontor, kontor"},"office/diplomatic":{"name":"Diplomatkontor","terms":"Diplomatkontor, diplomat, ambassadör, statssändebud, envoyé, ambassad, ambassadkontor, konsulat"},"office/diplomatic/consulate":{"name":"Konsulat","terms":"Diplomatkontor, diplomat, ambassadör, statssändebud, envoyé, ambassad, ambassadkontor, konsulat"},"office/diplomatic/embassy":{"name":"Ambassad","terms":"Diplomatkontor, diplomat, ambassadör, statssändebud, envoyé, ambassad, ambassadkontor, konsulat"},"office/diplomatic/liaison":{"name":"Kontaktkontor","terms":"Diplomatkontor, diplomat, ambassadör, statssändebud, envoyé, ambassad, ambassadkontor, konsulat, kontaktkontor, sambandsman, sambandsmän, sambandscentral"},"office/educational_institution":{"name":"Utbildningskontor","terms":"Utbildningskontor, expedition, skolexpedition, rektorsexpedition, rektor, skolledning"},"office/employment_agency":{"name":"Arbetsförmedling","terms":"Arbetsförmedling, arbetsförmedlingen, arbetslös, arbetssökande, förmedling, jobb"},"office/energy_supplier":{"name":"Energibolag","terms":"Energibolag, Elbolag, el, ström, energi, gas"},"office/estate_agent":{"name":"Mäklare/bostadsförmedling","terms":"Bostadsförmedling, fastighetsförmedling, husförmedling, mäklare, egendom, mark, fastighet, fastighetsmäklare, bostadsuthyrning, fastighetsuthyrning, kontorsuthyrning"},"office/financial":{"name":"Bankkontor","terms":"Bankkontor, finanskontor, ekonomi, finans, bank, ekonomisk"},"office/financial_advisor":{"name":"Finansiell rådgivare","terms":"Finansiell rådgivare, rådgivare, bankman, arv, sparande, aktier, pension, kapitalförvaltning, ekonomi, bank, ekonomisk, bankkontor, finanskontor"},"office/forestry":{"name":"Skogsbolag","terms":"Skogsbolag, skog, skogsvaktare"},"office/foundation":{"name":"Stiftelse","terms":"Stiftelse, fond, donation"},"office/government":{"name":"Myndighet","terms":"Myndighet, myndighetskontor, statlig myndighet"},"office/government/prosecutor":{"name":"Åklagarmyndighet","terms":"Åklagarmyndighet, åklagare, justitieminister, distriktsadvokat, åtal"},"office/government/register_office":{"name":"Registreringsbyrå","terms":"Registreringsbyrå, borgerlig vigsel, stadshus, registrerade enhet, inskrivningskontor, registreringskontor, Folkbokföring, Skattemyndigheten, mantalslängder"},"office/government/tax":{"name":"Skattekontor","terms":"Skattekontor, skatt, skattemyndigheten, myndighet"},"office/guide":{"name":"Guidekontor","terms":"Guidekontor, Rundtur, Dykguide, Fjällguide, Turistguide, guide"},"office/insurance":{"name":"Försäkringskontor","terms":"Försäkringskontor, försäkringar, försäkringsförmedling"},"office/it":{"name":"IT-kontor","terms":"IT-kontor, it, dator, datorer, mjukvara, program, hårdvara, programmering, mjukvaruutveckling, systemutveckling, datorkonsult, datakonsult, konsult, konsultkontor,  it-specialist, datorspecialist"},"office/lawyer":{"name":"Advokatkontor","terms":"Advokatkontor, advokat, jurist, juridiskt ombud, rättsombud, ombud, jurist, försvarare, lagman"},"office/lawyer/notary":{"name":"Notariekontor"},"office/moving_company":{"name":"Flyttfirma","terms":"Flyttfirma, flyttning, transport, flytt, flyttlass,flyttkarl,bärare,"},"office/newspaper":{"name":"Tidningsredaktion","terms":"Tidningsredaktion, tidning, nyhetsredaktion, redaktion, tidningslokal, utgivare, tidskrift, magasin"},"office/ngo":{"name":"Icke-statlig organisation","terms":"Icke-statlig organisation, organisation, hjälporganisation, fackförening, ideell förening, ideell, förening, icke-kommersiell, frivilligorganisation, frivillig, intresseorganisation"},"office/notary":{"name":"Notarie","terms":"Notariekontor, Notarie, Notarius, Notarius publicus, signatur, fullmakt, namnteckning, påskrift, underskrift, bevittna, testamente, arv, handlingar, kontrakt, avtal, egendom, dödsbo, värdehandlningar"},"office/physician":{"name":"Läkare"},"office/political_party":{"name":"Partikontor","terms":"partikontor,partihögkvarter,politiskt parti,politik,parti,"},"office/private_investigator":{"name":"Privatdetektiv","terms":"Privatdetektiv, detektiv, deckare"},"office/quango":{"name":"Kvasiautonom icke-statlig organisation","terms":"Quango, Kvasiautonom, icke-statlig, organisation, kvasi"},"office/religion":{"name":"Religiöst kontor","terms":"Religiöst kontor, religion, församlingshem, församling, religiös"},"office/research":{"name":"Forskning och utveckling","terms":"Forskning och utveckling, forskning, utveckling, vetenskapligt studium, vetenskapligt arbete, undersökning, efterforskning, research"},"office/surveyor":{"name":"Undersökning/inspektion","terms":"Undersökning, inspektion, mätning, lantmätare, lantmäteri, riskbedömning, riskbedömare, skadebedömning, skadebedömare, opinionsundersökning, statistik, stickprovsundersökning, enkät"},"office/tax_advisor":{"name":"Skatterådgivning","terms":"Skatterådgivning, skatt, moms, ekonomi, ekonomirådgivning, skatteplanering, konsultation, skattekonsultation"},"office/telecommunication":{"name":"Telekom","terms":"Telekom, telefoni, telefoner, telefon, internet, internetcafé, surfning, surfcafé mobil, mobiltelefon, mobiltelefoni"},"office/therapist":{"name":"Terapeut","terms":"Terapeut, behandling, behandlare, psykolog, psykoterapeut, psykologi, terapi, Arbetsterapi, arbetsterapeut, Fysioterapi,sjukgymnast, logoped, Språkterapi, Talterapi, Röstterapi, Kemoterapi, cellgiftsbehandling, Radioterapi, Farmakoterapi, Samtalsterapi, Psykoterapi, Kognitiv beteendeterapi, beteendeterapi, kbt, Kognitiv terapi, Beteendeterapi, Psykoanalys, Sexterapi, Familjeterapi"},"office/travel_agent":{"name":"Resebyrå "},"office/water_utility":{"name":"Vattenleverantör","terms":"Vattenleverantör, Dricksvatten, vattenbolag"},"piste/downhill":{"name":"Utförsåkning","terms":"Utförsåkning, skidor, alpint, snowboard, pist, skidbacke, slalombacke"},"piste/downhill/halfpipe":{"name":"Halfpipe för vintersport","terms":"Utförsåkning, skidor, skida, alpint, snowboard, pist, skidbacke, slalombacke, halfpipe, half pipe, half-pipe, Halfpipe för vintersport, vintersport"},"piste/hike":{"name":"Snöskor- / vintervandring","terms":"Snöskorvandring, vintervandring, snöskor, vandring, pist, skidor, vandringsled"},"piste/ice_skate":{"name":"Skridskoled","terms":"Skridskoled, skridskor, skridskobana, isbana, skridskorink, rink, is, skridskoåkning, pist"},"piste/nordic":{"name":"Längdskidspår","terms":"Längdskidåkning, off-pist, längdskidor, Längdskidåkning, off-pist, skidspår, skidor, skating, pist, längdåkning,"},"piste/piste":{"name":"Vintersportspår / Pist","terms":"Vintersportspår, skidor, skida, off-pist, offpist, utförsåkning, utför, alpint, snowboard, skidtur, skidåkning, släde, häst, vintervandring, snöskor, is, isåkning, skridsko, skridskoåkning, pist, längdskidor, längdskidspår, alpint, alpin"},"piste/skitour":{"name":"Skidturspår","terms":"Skidturspår, skidtur, skidspår, skidor, skidåkning, skidturåkning, pist"},"piste/sled":{"name":"Pulkabacke","terms":"pulka, pulkabacke, bob, rodel, pist, släde, kälke, snowracer"},"piste/sleigh":{"name":"Slädspår","terms":"Släde, slädspår, hundsläde, häst, hästsläde, pist, slädpist, hundspann, husky, kälke"},"place":{"name":"Plats"},"place/city":{"name":"Större stad","terms":"Större stad, stad, storstad, metropol, världsstad, huvudstad"},"place/city_block":{"name":"Kvarter","terms":"Kvarter, husgrupp, bostadskomplex"},"place/farm":{"name":"Gård"},"place/hamlet":{"name":"By","terms":"By, småort, gårdssamling, gårdar, litet samhälle"},"place/island":{"name":"Ö","terms":"ö, holme, skär, kobbe, klippa, rev, atoll, skärgård, rev"},"place/islet":{"name":"Holme","terms":"holme, skärgård, atoll, ö, rev, kobbe, liten ö, skär,  grynna, havsklippa, grund"},"place/isolated_dwelling":{"name":"Isolerad boplats","terms":"Isolerad boplats, boplats, bosättning"},"place/locality":{"name":"Plats","terms":"Plats, obefolkad plats, ställe, trakt, lokalitet, läge"},"place/neighbourhood":{"name":"Kvarter","terms":"Kvarter, närområde, bostadsområde, stadsdel, område"},"place/plot":{"name":"Tomt","terms":"tomt, lott, trädgård, hustomt, privat, mark, skifte"},"place/quarter":{"name":"Kvarter / Under-Borough","terms":"Kvarter, Under-Borough, stadsdel, område, grannskap,"},"place/square":{"name":"Torg","terms":"torg, publik yta, stadstorg, plaza, marknadsplats, salutorg"},"place/suburb":{"name":"Förort / Borough","terms":"Borough, kommun, förort, förstad, kranskommun, stadsområde, stadsdel, kommundelsnämnd, område, grannskap"},"place/town":{"name":"Mellanstor stad","terms":"stad, samhälle, ort"},"place/village":{"name":"Mindre samhälle","terms":"tätort, ort"},"playground":{"name":"Lekplatsutrustning"},"playground/balance_beam":{"name":"Balansbom (lekplats)","terms":"balansbom, balans, bom, lekplats, lekområde, lekpark, lek"},"playground/basket_spinner":{"name":"Korgkarusell","terms":"Korgkarusell, karusell, lekplats, lekområde, lekpark, lek"},"playground/basket_swing":{"name":"Korggunga","terms":"Korggunga, korg, gunga, gungställning, kompisgunga, fågelbogunga, lekplats, lekområde, lekpark, lek"},"playground/climbing_frame":{"name":"Klätterställning","terms":"Klätterställning, klättra, klättring, lekplats, lekområde, lekpark, lek"},"playground/cushion":{"name":"Hoppkudde","terms":"hoppkudde, lekplats, lekområde, lekpark, lek"},"playground/horizontal_bar":{"name":"Räck (lekplats)","terms":"bar, räck, lekplats, lekområde, lekpark, lek"},"playground/rocker":{"name":"Fjädergunga","terms":"Gungdjur,Fjädergunga, lekplats, lekområde, lekpark, lek"},"playground/roundabout":{"name":"Karusell (lekplats)","terms":"karusell, lekplats, lekområde, lekpark, lek"},"playground/sandpit":{"name":"Sandlåda","terms":"sandlåda, sand, lekplats, lekområde, lekpark, lek"},"playground/seesaw":{"name":"Gungbräda","terms":"gungbräda, lekplats, lekområde, lekpark, lek"},"playground/slide":{"name":"Rutschkana","terms":"Rutschkana, rutschbana,  rutchelbana, lekplats, lekområde, lekpark, lek"},"playground/structure":{"name":"Lekhus","terms":"Lekslott, lekhus, lekstuga, lekplats, lekområde, lekpark, lek"},"playground/swing":{"name":"Gungställning","terms":"Gunga,Gungställning, lekplats, lekområde, lekpark, lek"},"playground/zipwire":{"name":"Linbana (lekplats)","terms":"linbana, lekplats, lekområde, lekpark, lek"},"point":{"name":"Punkt","terms":"Punkt, fläck, läge, ställe, plats"},"polling_station":{"name":"Tillfällig vallokal","terms":"vallokal, valurna, valsedel, val, rösta, röstning, folkomröstning, omröstning, röstmaskin, valmaskin, omröstningsapparat, valbås"},"power":{"name":"Kraftobjekt"},"power/cable":{"name":"Kraftkabel"},"power/cable/underground":{"name":"Underjordisk kraftkabel","terms":"Kraftledning, elledning, El, elförsörjning, kraft, ström, strömförsörjning, högspänningsledning, högspänning, elförsörjning, elnät, underjordisk kraftkabel"},"power/generator":{"name":"Elgenerator","terms":"Elgenerator, kraftgenerator, generator, strömtillverkning, kraftkälla"},"power/generator/method/photovoltaic":{"name":"Solpanel","terms":"Solpanel, solcell, solkraft, solcellsmodul, PV-modul, solljus, solenergi, fotovoltaik,  termisk solkraft, solkraftverk, solel"},"power/generator/source/hydro":{"name":"Vattenkraftverk","terms":"Vattenturbin, vattenkraft, vattenkraftverk, dam, generator, vattenturbin, turbin"},"power/generator/source/nuclear":{"name":"Kärnkraftsreaktor","terms":"Kärnkraftsreaktor, kärnkraft, reaktor, kärnenergi, atomenergi, atomkraft, atomkraftverk, nukleär energi, kärnkraftverk, kärnkraftvärk, kärnreaktor, kärnanläggning, kärnkraftsanläggning,"},"power/generator/source/wind":{"name":"Vindturbin","terms":"Vindturbin, vindkraft, vindkraftverk, vindmölla"},"power/line":{"name":"Högspänningsledning","terms":"kraftledning, elledning, högspänningsledning, högspänning"},"power/minor_line":{"name":"Mindre kraftledning","terms":"Kraftledning, elledning"},"power/plant":{"name":"Område för kraftproduktion","terms":"Kol, gas, generator, vattenkraft*, kärnkraft*, kraft, el, elproduktion, kraftproduktion, elkraftverk, vind*, solkraft*"},"power/plant/source/coal":{"name":"Koleldat kraftverk","terms":"Koleldat kraftverk, kolkraftverk, kol, fossilkraftverk, fossil, eldkraftverk, kraftstation"},"power/plant/source/gas":{"name":"Gaseldat kraftverk","terms":"Gaseldat kraftverk, gaskraftverk, gas, fossilkraftverk, fossil, eldkraftverk, kraftstation, naturgas, fossilgas"},"power/plant/source/hydro":{"name":"Vattendrivet kraftverk","terms":"vattendrivet kraftverk, vattenkraftverk, vatten, vattenkraft, dam, vattenturbin, turbin"},"power/plant/source/nuclear":{"name":"Kärnkraftsverk","terms":"Kärnkraftsverk, kärnkraft, atomkraft, atomkraftverk, kraftstation, generator"},"power/plant/source/solar":{"name":"Solfarm","terms":"Solfarm, solkraft, solkraftverk, ljuskraft, ljuskraftverk, solpanel, solpark"},"power/plant/source/wind":{"name":"Vindfarm","terms":"Vindfarm, vindkraft, vindkraftverk, vindpark, vindmölla, vindturbin, vind"},"power/pole":{"name":"Kraftledningsstolpe","terms":"Kraftledningsstolpe, elledningsstolpe, stolpe, kraftledningsmast, elledningsmast, mast"},"power/substation":{"name":"Fördelningsstation","terms":"Transformator, elomvandling, elskåp, fördelningsstation, stadsnätstation, elfördelning"},"power/switch":{"name":"Frånskiljare","terms":"Strömbrytare,Frånskiljare"},"power/tower":{"name":"Högspänningsmast","terms":"Högspänningsmast, kraftledningsstolpe, kraftledningsmast, mast"},"power/transformer":{"name":"Transformator","terms":"Transformator, nätstation, elomvandling"},"public_transport/platform":{"name":"Plattform för kollektivtrafik","terms":"Plattform, väntplats, påstigningsplats, avsats, perrong, kollektivtrafik, transport, transit"},"public_transport/platform/aerialway":{"name":"Linbaneplattform","terms":"linbana, aerialway, Linbanehållplats, linbaneplattform, linbaneterminal, linbanestopp, hållplats, plattform, terminal, stopp, kollektivtrafik, linjetrafik, transit, transport"},"public_transport/platform/aerialway_point":{"name":"Hållplats / Plattform för linbana"},"public_transport/platform/bus":{"name":"Bussplattform","terms":"buss, plattform, kollektivtrafik, transport, transit, hållplats, busshållplats, bussplattform, linjetrafik"},"public_transport/platform/bus_point":{"name":"Busshållplats","terms":"Busstopp, busshållplats, buss, hållplats, anhalt, station, busstation,"},"public_transport/platform/bus_tram_point":{"name":"Spårvagns- & busstopp","terms":"Spårvagns- & busstopp, spårvagnstopp, spårvagnshållplats, busstopp, busshållplats, spårvagn, spårväg, spårvagn, spårvägshållplats, spårvagnsterminal, buss, hållplats, anhalt, station, busstation, plattform, kollektivtrafik, spår"},"public_transport/platform/ferry":{"name":"Färjeplattform","terms":"färjeplattform, plattform, stopp, båtstopp, färjestopp, båthållplats, Färjeterminal, terminal, färja, båtterminal, båthållplats, Färjehållplats, Färjestation, båt, brygga, pir, kollektivtrafik, linjetrafik, station, transit, transport"},"public_transport/platform/ferry_point":{"name":"Stop / plattform för färja"},"public_transport/platform/light_rail":{"name":"Hållplats för snabbspårväg / stadsbana","terms":"Spårvägshållplats, hållplats, spårvagnsplattform, plattform, spårvagn, spårväg, spårvagnsterminal, terminal, järnväg, kollektivtrafik, kollektivtrafik, vagn, transit, transport, snabbspårväg, stadsbana, light rail, spår, järnväg"},"public_transport/platform/light_rail_point":{"name":"Hållplats för snabbspårväg / stadsbana"},"public_transport/platform/monorail":{"name":"Plattform för monorail","terms":"monorailstopp, monorailplattform, stopp, plattform, monorail, plattform, kollektivtrafik, linjetrafik, enskensbana, balkbana, räls, spår, transport"},"public_transport/platform/monorail_point":{"name":"Stopp / plattform för monorail"},"public_transport/platform/subway":{"name":"Tunnelbaneplattform","terms":"Tunnelbanestopp, Tunnelbaneplattform, tunnelbana, metro, plattform, kollektivtrafik, järnväg, spår, transport, tunnelbana, underjordisk"},"public_transport/platform/subway_point":{"name":"Tunnelbanestopp / -plattform"},"public_transport/platform/train":{"name":"Järnvägsperrong","terms":"Tågstopp, Perrong, järnvägsperrong, plattform, järnvägsplattform, järnväg, tåg, stopp, kollektivtrafik, linjetrafik, spår, transit, transport"},"public_transport/platform/train_point":{"name":"Järnvägsstopp / -perrong"},"public_transport/platform/tram":{"name":"Spårvagnsplattform","terms":"Spårvägshållplats, spårvagnshållplats, hållplats, spårvagnsplattform, plattform, spårvagn, spårväg, spårvagnsterminal, terminal, järnväg, kollektivtrafik, kollektivtrafik, vagn, transit, transport"},"public_transport/platform/tram_point":{"name":"Spårvagnshållplats / -plattform","terms":"Spårvägshållplats, spårvagnshållplats, hållplats, spårvagnsplattform, plattform, spårvagn, spårväg, spårvagnsterminal, terminal, järnväg, kollektivtrafik, kollektivtrafik, vagn, transit, transport"},"public_transport/platform/trolleybus":{"name":"Bussplattform för trådbuss","terms":"Busshållplats, bussplattform, plattform, trådbuss, hållplats, buss, kollektivtrafik, spårlös, spårvagn, vagn, transit, transport"},"public_transport/platform/trolleybus_point":{"name":"Busshållplats för trådbuss","terms":"Busshållplats, bussplattform, plattform, trådbuss, hållplats, buss, kollektivtrafik, spårlös, spårvagn, vagn, transit, transport"},"public_transport/platform_point":{"name":"Hållplats / Plattform för kollektivtrafik","terms":"Plattform, väntplats, påstigningsplats, avsats, perrong"},"public_transport/station":{"name":"Station för kollektivtrafik","terms":"Station för kollektivtrafik, station, kollektivtrafik, terminal, resecenter, bytespunkt, transport"},"public_transport/station_aerialway":{"name":"Linbanestation","terms":"Linbanestation, station, linbana, aerialway, kollektivtrafik, terminal, transit, transport"},"public_transport/station_bus":{"name":"Busstation / Bussterminal","terms":"Busstation, Bussterminal, buss, kollektivtrafik, station, terminal, transit, transport, terminal, Busshållplats, resecenter, reseterminal"},"public_transport/station_ferry":{"name":"Färjeterminal","terms":"Färjeterminal, terminal, färja, båtterminal, båthållplats, Färjehållplats, Färjestation, båt, brygga, pir, kollektivtrafik, station, transit, transport"},"public_transport/station_light_rail":{"name":"Station för snabbspårväg / stadsbana","terms":"Station för snabbspårväg, Station för light rail, snabbspårväg, light rail, lättbana, spårväg, kollektivtrafik, järnväg, spår, spårvagn, transport, spårvagn, linjetrafik, hållplats, spårvagnshållplats, spårvagnstopp, spårvagnsterminal, station, terminal, spårväg, transport, stadsbana"},"public_transport/station_monorail":{"name":"Monorailstation","terms":"monorailstation, station, terminal, monorail, plattform, räls, spår, kollektivtrafik, linjetrafik, enskensbana, balkbana, transport"},"public_transport/station_subway":{"name":"Tunnelbanestation","terms":"Tunnelbanestation,  tunnelbana, metro, , kollektivtrafik, järnväg, spår, transport, tunnelbana, underjordisk, station, terminal"},"public_transport/station_train":{"name":"Järnvägsstation","terms":"Järnvägsstation, centralstation, central, huvudbangård, tågstation, järnvägshållplats, tåghållplats, trafikplats, hållställe, linjeplats, hållplats,"},"public_transport/station_train_halt":{"name":"Mindre järnvägshållplats","terms":"Mindre järnvägshållplats, järnvägshållplats, hållplats, järnvägsstation, station, plattform, avstigning, påstigning, kollektivtrafik, järnväg, spår, tåg, transit, transport, hållställe"},"public_transport/station_tram":{"name":"Spårvagnsstation","terms":"Spårvagnsstation, spårvagn, station, spårväg, spårvägshållplats, spårvagnsterminal"},"public_transport/station_trolleybus":{"name":"Station / Terminal för trådbuss","terms":"Station / Terminal för trådbuss, station, terminal, trådbuss, buss, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats, trådbusshållplats, trådbusstopp, trådbussterminal, busshållplats, busstopp, bussterminal"},"public_transport/stop_area":{"name":"Bytespunkt / knutpunkt","terms":"bytespunkt, transit, resecenter, station, terminal, byte, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats, knutpunkt"},"public_transport/stop_position":{"name":"Stopposition för kollektivtrafik","terms":"Stopposition för kollektivtrafik, stopposition, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats"},"public_transport/stop_position_aerialway":{"name":"Stopposition för linbana","terms":"Stopposition för linbana, stopposition, linbana, linbanestation, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats, linbanehållplats, linbanestopp, linbaneterminal"},"public_transport/stop_position_bus":{"name":"Stopposition för buss","terms":"Stopposition för buss, stopposition, buss, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats, busshållplats, busstopp, bussterminal"},"public_transport/stop_position_ferry":{"name":"Stopposition för färja","terms":"Stopposition för färja, stopposition, färja, båt, linjetrafik, kollektivtrafik, transport, hållplats, busshållplats, busstopp, bussterminal"},"public_transport/stop_position_light_rail":{"name":"Stopposition för snabbspårväg / stadsbana","terms":"Stopposition för snabbspårväg, snabbspårväg, light rail, lättbana, spårväg, kollektivtrafik, järnväg, spår, spårvagn, transport, stopposition, spårvagn, linjetrafik, hållplats, spårvagnshållplats, spårvagnstopp, spårvagnsterminal, stadsbana"},"public_transport/stop_position_monorail":{"name":"Stopposition för monorail","terms":"Stopposition för monorail, stopposition, monorail, enskensbana, balkbana, räls, spår, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats"},"public_transport/stop_position_subway":{"name":"Stopposition för tunnelbana","terms":"Stopposition för tunnelbana, stopposition, tunnelbana, tunnelbanetåg, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats, tunnelbanehållplats, tunnelbanestopp, tunnelbanestation"},"public_transport/stop_position_train":{"name":"Stopposition för tåg","terms":"Stopposition för tåg, stopposition, tåg, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats, tågstopp, tågterminal, tågstation, järnvägsstopp, järnvägsterminal, järnvägsstation, järnvägshållplats"},"public_transport/stop_position_tram":{"name":"Stopposition för spårvagn","terms":"Stopposition för spårvagn, stopposition, spårvagn, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats, spårvagnshållplats, spårvagnstopp, spårvagnsterminal"},"public_transport/stop_position_trolleybus":{"name":"Stopposition för trådbuss","terms":"Stopposition för trådbuss, stopposition, trådbuss, buss, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats, trådbusshållplats, trådbusstopp, trådbussterminal, busshållplats, busstopp, bussterminal"},"railway":{"name":"Järnvägsobjekt"},"railway/abandoned":{"name":"Riven järnväg","terms":"Riven järnväg, borttagen järnväg"},"railway/buffer_stop":{"name":"Stoppbock","terms":"Stoppbock, Buffert, Buffertstopp, stoppblock"},"railway/construction":{"name":"Järnväg under konstruktion","terms":"Järnväg under konstruktion, järnväg under byggnad, järnväg under uppförande, järnväg, byggarbete, bygge, byggarbetsplats, byggnation, byggnadsplats"},"railway/crossing":{"name":"Järnvägskorsning (stig)","terms":"korsning, järnvägskorsning, järnvägsövergång, järnvägspassage, plankorsning, spårpassage, tågövergång, tågkorsning, tågpassage, stig, gångväg, cykelväg, övergångsställe, gångpassage, cykelpassage"},"railway/derail":{"name":"Spårspärr","terms":"Spårspärr, omläggningsanordning, utspårare"},"railway/disused":{"name":"Oanvänd järnväg","terms":"Oanvänd järnväg, övergiven järnväg, övergiven tågbana, oanvänd tågbana"},"railway/funicular":{"name":"Bergbana ","terms":"Bergbana, linbana, klippbana"},"railway/halt":{"name":"Mindre järnvägshållplats"},"railway/level_crossing":{"name":"Järnvägskorsning (väg)","terms":"korsning, järnvägskorsning, järnvägsövergång, järnvägspassage, plankorsning, spårpassage, tågövergång, tågkorsning, tågpassage"},"railway/light_rail":{"name":"Snabbspårväg / stadsbana","terms":"smalspårig järnväg, smalspår, järnväg, snabbspårväg,  stadsbana"},"railway/milestone":{"name":"Kilometerstolpe vid järnväg","terms":"Kilometerstolpe, kilometertavla, avståndsmärke, milsten, referenstavla, kilometerpåle"},"railway/miniature":{"name":"Miniatyrjärnväg","terms":"Miniatyrjärnväg, Åkbar miniatyrjärnväg, smalspårig järnväg, smalspår, trädgårdsjärnväg"},"railway/monorail":{"name":"Monorail","terms":"Monorail, enskensbana, balkbana, räls, spår, kollektivtrafik, linjetrafik, transport"},"railway/monorail/hanging":{"name":"Hängande monorail-spår","terms":"Hängande monorail-spår, hängande järnväg, hängande enskensbana, hängande balkbana"},"railway/narrow_gauge":{"name":"Smalspårbana","terms":"Smalspårbana, smalspår, smalspårig, smalspårig bana, smalspårig järnväg, järnväg"},"railway/platform":{"name":"Järnvägsperrong"},"railway/preserved":{"name":"Museijärnväg","terms":"Museijärnväg, historisk järnväg, historiskt tåg, bevarad järnväg, ångtåg, turisttåg, turistjärnväg"},"railway/rail":{"name":"Räls","terms":"Räls, järnvägsspår, spår, bana"},"railway/rail/highspeed":{"name":"Höghastighetsbana","terms":"Höghastighetsbana, snabbspår, höghastighet, Järnväg, snabbjärnväg, räls, järnvägsspår, spår, bana"},"railway/railway_crossing":{"name":"Korsning järnväg/järnväg","terms":"Korsande järnvägsspår, diamantkorsning, korsning, järnvägskorsning, plankorsning, tågkorsning, järnväg-järnvägskorsning,spårkors, spårkryss"},"railway/signal":{"name":"Järnvägssignal","terms":"järnvägssignal, signal, ljus, järnvägsljus, semafor, försignal,  huvudsignal, dvärgsignal"},"railway/station":{"name":"Järnvägsstation"},"railway/subway":{"name":"Tunnelbanespår","terms":"tunnelbanespår, Tunnelbana, T-bana, metro, underjordisk järnväg"},"railway/subway_entrance":{"name":"Tunnelbaneingång","terms":"Tunnelbaneingång, tunnelbanenergång, t-baneingång, t-banenedgång"},"railway/switch":{"name":"Järnvägsväxel","terms":"Järnvägsväxel, växel, järnvägskorsning, korsning, korsningsväxel"},"railway/train_wash":{"name":"Tågtvätt","terms":"Tågtvätt, loktvätt, tvätthall"},"railway/tram":{"name":"Spårvägsspår","terms":"spårvägsspår, Spårvagn, spårväg, motorvagn"},"railway/tram_crossing":{"name":"Korsning spårvagn/gångväg","terms":"Korsande spårvagnsspår, korsande spårvägsspår, korsning, korsande, plankorsning, spårvagnskorsning, spårvägsskorsning"},"railway/tram_level_crossing":{"name":"Korsning spårvagn/väg","terms":"Korsande spårvagnsspår, korsande spårvägsspår, korsning, korsande, plankorsning, spårvagnskorsning, spårvägsskorsning"},"railway/tram_stop":{"name":"Stopposition för spårvagn"},"railway/yard":{"name":"Godsbangård","terms":"Godsbangård, godsvagnstopp, godstågstation, järnvägsstation, järnvägsgård, bangård, rangerbangård, kombiterminal, Växlingsbangårdar"},"relation":{"name":"Relation","terms":"Relation, relaterat, förbindelse, förhållande, samband, anknytning, koppling, kontext"},"route/ferry":{"name":"Färjerutt","terms":"Färjerutt, båtrutt, rutt, färjelinje, båtlinje, färja, båt i linjetrafik"},"seamark":{"name":"Sjömärke"},"seamark/beacon_isolated_danger":{"name":"Punktmärke","terms":"Punktmärke, iala"},"seamark/beacon_lateral":{"name":"Farledsmärke","terms":"Farledsmärke, fastmärke, lateralmärke, farledsmärke, farled, iala"},"seamark/buoy_lateral":{"name":"Farledsboj ","terms":"Farledsboj, boj, farled, lateralboj, farledsmärke, lateralmärke"},"seamark/buoy_lateral/green":{"name":"Grön prick","terms":"grön prick, grön boj, lateralmärke, styrbordsmärke, flytande styrbordsmärke, iala"},"seamark/buoy_lateral/red":{"name":"Röd prick","terms":"röd prick, röd boj, lateralmärke, babordsmärke, flytande babordsmärke"},"seamark/mooring":{"name":"Förtöjning","terms":"Förtöjning, pollare, boj, förtöjningspåle, knap, krysshult, påle"},"shop":{"name":"Affär","terms":"Affär, shop, butik"},"shop/agrarian":{"name":"Jordbruksaffär","terms":"Jordbruksaffär, Jordbruk, jordbruksmaskiner, frön, utsäde, bekämpningsmedel, gödningsmedel, gödsel, jordbruksverktyg, utsäde, djurmat, jordbruksutrustning, lantmannaföreningen"},"shop/alcohol":{"name":"Vin-och-spritaffär","terms":"Vinaffär, spritaffär, vin- och sprit, vin- och spritaffär, systemet, systembolaget, bolaget, alkohol, öl, vin, sprit"},"shop/anime":{"name":"Anime/Manga-affär","terms":"Anime/Manga-affär, anime, manga, japan, cosplay, figurer, dakimakura"},"shop/antiques":{"name":"Antikaffär","terms":"Antikaffär, antikshop, antikt, antikvitetsaffär, antikvariat"},"shop/appliance":{"name":"Vitvaror","terms":"vitvaror, vitvaruaffär, vitvarukedja, vitvara, hushållsmaskiner, hushållsmaskin, tvättmaskin, diskmaskin, frys, kylskåp, spis, ugn, mikrovågsugn, köksfläkt"},"shop/art":{"name":"Konstaffär","terms":"Konstaffär, konst, konsthandlare, konstgalleri, galleri, konstverk, tavlor,\nstatyer, kulturer, konstutställning"},"shop/baby_goods":{"name":"Babyprodukter","terms":"Bäbis, Baby, småbarn, barnkläder, babykläder, bäbiskläder, blöjor, nappflaskor, nappar, barnvagnar, spjälsängar, Babyprodukter"},"shop/bag":{"name":"Väskaffär","terms":"Väskaffär, väskor, resväskor, bagage, bagageväskor, handväskor, handväska, plånbok"},"shop/bakery":{"name":"Bageri","terms":"Bageri, bröd, baka, bullar, bagare"},"shop/bathroom_furnishing":{"name":"Badrumsinredning","terms":"Badrumsinredning, badrum"},"shop/beauty":{"name":"Skönhetssalong","terms":"Skönhetssalong, skönhet, skönhetsbehandlingar, nagelsalong, solarium, shiatsu, massage, spa, hälsoanläggning, kuranstalt, kurort, kosmetik, smink, naglar, salong"},"shop/beauty/nails":{"name":"Nagelsalong","terms":"Nagelsalong, manikyr, pedikyr, naglar, nagelvård, manikur, handvård, händer, hand, nagel, manikyrist  manikyrera"},"shop/beauty/tanning":{"name":"Solarium","terms":"solarium, konstgjort solljus"},"shop/bed":{"name":"Sängaffär","terms":"Sängaffär, sängar, madrasser, kuddar, täcken, påslakan, lakan"},"shop/beverages":{"name":"Dryckaffär","terms":"Dryck, alkohol, läsk, dricka, läskedryck"},"shop/bicycle":{"name":"Cykelaffär","terms":"Cykelaffär, cykel, cykelreparatör, cykelförsäljning"},"shop/boat":{"name":"Båtaffär","terms":"Båtaffär, fiskebåt, jetski, jet-ski, vattenskoter, motorboat, eka, roddbåt, segelbåt, segel, båt, båttillbehör"},"shop/bookmaker":{"name":"Vadslagning","terms":"Vadslagning, vadhållning, dobbel, spel, trav, Stryktipset, måltipset"},"shop/books":{"name":"Bokhandel","terms":"Bokhandel, bokförsäljning, bokförsäljning, antikvariat"},"shop/boutique":{"name":"Boutique (Dyra kläder och accessoarer)"},"shop/brewing_supplies":{"name":"Affär för hembryggningstillbehör","terms":"Affär för hembryggningstillbehör, hembryggning, bryggning, vin, öl, vinbryggning, vintillverkning, ölbryggning, öltillverkning"},"shop/butcher":{"name":"Slaktare","terms":"slaktare,kött,köttaffär,köttstyckare,charkuterist,charkuterihandlare,styckare,chark"},"shop/camera":{"name":"Affär för kameratillbehör","terms":"Affär för kameratillbehör, kameratillbehör. kamera, kameratillbehöraffär, film, objektiv, linser, foto, fotografering"},"shop/candles":{"name":"Ljusaffär","terms":"Ljusaffär, ljus, värmeljus, mysljus, stearinljus, ljusstakar"},"shop/cannabis":{"name":"Cannabisaffär","terms":"Cannabisaffär, Cannabis, 420, marijuana,pot,reefer,weed"},"shop/car":{"name":"Bilhandlare","terms":"Bilhandlare, bilsäljare, bilförsäljning, bilfirma, bilverkstad, bilreparatör, biltillbehör"},"shop/car/second_hand":{"name":"Bilhandlare med begagnade bilar","terms":"Bilhandlare med begagnade bilar, bilar, begagnade bilar, begagnat"},"shop/car_parts":{"name":"Biltillbehör","terms":"Bildelar, biltillbehör, reservdelar, bilreservdelar, motor"},"shop/car_repair":{"name":"Bilverkstad","terms":"Bilverkstad, verkstad, bilreparatör, motor"},"shop/caravan":{"name":"Husvagnsförsäljare","terms":"Husvagnsförsäljare, husbilsförsäljare, husvagn, husbil, tältvagn"},"shop/carpet":{"name":"Mattaffär","terms":"Mattaffär, mattor, matta"},"shop/catalogue":{"name":"Katalogaffär","terms":"katalogaffär, katalog"},"shop/charity":{"name":"Second hand-butik","terms":"second hand, secondhand, begagnat, secondhandbutik, second handbutik, second hand-butik, bättre begagnat, begagnade varor, vintage, välgörenhet, välgörenhetsbutik, myrorna,  andrahandsbutik, begagnat, andrahandsbutik"},"shop/cheese":{"name":"Ostaffär","terms":"Ostaffär, ost, ostar, ostbutik"},"shop/chemist":{"name":"Kemiaffär (hygien,  kosmetika & städ)","terms":"Kemiaffär, kemi, hygien, hygienartiklar, kosmetik, smink, kosmetika, städ, städmaterial, rengöring, rengöringsmedel"},"shop/chocolate":{"name":"Chokladaffär","terms":"Chokladaffär, Choklad, pralin, praliner, konfekt"},"shop/clothes":{"name":"Klädaffär","terms":"Klädaffär, kläder, klädbutik, ekipering"},"shop/clothes/second_hand":{"name":"Affär med secondhandkläder","terms":"Affär för secondhandkläder, secondhandkläder, secondhand, kläder, klädbutik, blusar, klänningar, byxor, begagnade, skjortor, shorts, kjolar, byxor, kostymer"},"shop/clothes/underwear":{"name":"Underklädersaffär","terms":"Underklädersaffär, underkläder, bh, trosor, kalsonger, mode, underklänning, sockar, strumpor, lingeri, damunderkläder"},"shop/clothes/wedding":{"name":"Affär med bröllopskläder","terms":"Affär med bröllopskläder, brud, brudgum, brudtärna, smoking, frack, bröllopsklänning, brudklänning, bröllop, festkläder"},"shop/coffee":{"name":"Kaffeaffär","terms":"kaffeaffär, kaffeböner, kaffebönor, kaffepulver, bryggkaffe, kaffe"},"shop/collector":{"name":"Affär med samlarobjekt","terms":"Affär med samlarobjekt, antikviteter, mynt, samling, samlare, serier, dockor, figurer, Numismatik, mynt, medaljer, filateli, frimärken'"},"shop/computer":{"name":"Datorbutik","terms":"Datorbutik, datoraffär, data, dator, datorer, datorhårdvara, datorprogram, datorförsäljning"},"shop/confectionery":{"name":"Godisaffär","terms":"konfektbutik, godisaffär, godisbutik, godis, konfektyr, godis, karameller, choklad, sötsaker"},"shop/convenience":{"name":"Närbutik","terms":"Närbutik, kvartersbutik, livsmedelsbutik, livsmedel, mataffär"},"shop/copyshop":{"name":"Tryckeri","terms":"Copyshop, tryckeri, kopiering"},"shop/cosmetics":{"name":"Sminkaffär","terms":"Sminkaffär, smink, kosmetika, kosmetikaffär"},"shop/country_store":{"name":"Lanthandel","terms":"Lanthandel, landet"},"shop/craft":{"name":"Konst- & hantverksbutik","terms":"Konst, Konsthantverk, konstverk, hantverk, slöjd"},"shop/curtain":{"name":"Gardinaffär","terms":"Gardinaffär, gardiner, draperier, drapera, fönster"},"shop/dairy":{"name":"Mejeriaffär","terms":"Mejeriaffär, mejeri, mjölk, mjölkaffär, ägg, ost"},"shop/deli":{"name":"Delikatessaffär","terms":"Delikatessaffär, delikatess, delikatesser, finmat, lunch, kött, smörgås"},"shop/department_store":{"name":"Varuhus","terms":"Varuhus, affärshus"},"shop/doityourself":{"name":"Byggmarknad","terms":"Byggmarknad, bygghandel, Gör-det-själv, gördetsjälv, gör det själv, byggvaruhus, indie, byggsatser, byggsats, verktyg, järnaffär, handverktyg, elverktyg, heminredning, inredning, byggmaterial"},"shop/doors":{"name":"Affär med dörrar","terms":"Affär med dörrar, dörrar, dörr, dörrförsäljning, dörreparation, dörrepatör"},"shop/dry_cleaning":{"name":"Kemtvätt","terms":"Kemtvättar, kemisk tvätt"},"shop/e-cigarette":{"name":"Affär för elektroniska cigaretter","terms":"Affär för elektroniska cigaretter, e-cigarett, elektrisk cigarett, elcigarett"},"shop/electrical":{"name":"Affär med elutrustning","terms":"Affär med elutrustning, elutrustning, el, kabel, kablage, kablar, elektronik, fläkt, LED, belysning, amatur, kraft"},"shop/electronics":{"name":"Elektronikbutik","terms":"Elektronikbutik, hemelektronik, TV, radio, dator, datorer, kylskåp, spisar, vitvaror, tvättmaskin, torktumlare, hushållsapparater, kablar, batterier, apparater, ljud"},"shop/erotic":{"name":"Sexshop","terms":"Sex, sexshop, sexaffär, erotik, erotikaffär, erotisk, sexfilmer, porr, porrfilmer, sexleksaker, underkläder, kondomer, pornografi, porrfilmer, sexfilmer, porrtidningar"},"shop/erotic/lgbtq":{"name":"HBTQ-sexshop","terms":"Sex, sexshop, sexaffär, erotik, erotikaffär, erotisk, sexfilmer, porr, porrfilmer, sexleksaker, underkläder, kondomer, pornografi, porrfilmer, sexfilmer, porrtidningar, HBTQ-sexshop, HBTQ, gay, lesbisk"},"shop/fabric":{"name":"Tygaffär","terms":"Tygaffär, tyger, tyg, sömnad, sy"},"shop/farm":{"name":"Gårdsbutik","terms":"Gårdsbutik, närproducerat, egenproducerat"},"shop/fashion":{"name":"Modebutik"},"shop/fashion_accessories":{"name":"Affär för modeaccessoarer","terms":"Affär för modeaccessoarer, väskor, parfym, doft, hattar, smycken, handväskor, halsdukar, solglasögon, paraply, plånböcker, klockor, modeaccessoarer, accessoarer"},"shop/fireplace":{"name":"Kaminbutik","terms":"eldstad, eldstäder, kamin, kakelugn, gaskamin"},"shop/fishing":{"name":"Fiskeaffär","terms":"Fiskeaffär, fiskeutrustning, sommarfiske, vinterfiske, levande bete, bete, fiske, fiska, fisk, fiskare"},"shop/flooring":{"name":"Affär för golv","terms":"golv, parkett, klinkergolv, golvläggning"},"shop/florist":{"name":"Florist","terms":"Florist, blommor, blomförsäljning, bukett, blomsterbindare, blomsterhandlare"},"shop/frame":{"name":"Ramaffär","terms":"Ramaffär, ramar, inramning"},"shop/frozen_food":{"name":"Affär för fryst mat","terms":"Fryst mat, frysmat,  snabbmat, matlådor, fryst, frys, färdigmat, färdigrätt, färdigrätter, mat, lunch"},"shop/fuel":{"name":"Bränsleaffär","terms":"Bränsleaffär, bränslebutik, bränsle, motorbränsle, kol, träkol, eldningsolja, motorbränsle, propan, LPG, fotogen"},"shop/funeral_directors":{"name":"Begravningsbyrå","terms":"begravningsbyrå, begravningsceremoni, begravning, bodelning, jordfästning, gravsättning, kremering, begravningsentreprenör, gravsten, gravstenar"},"shop/furniture":{"name":"Möbelaffär","terms":"Möbelaffär, möbelgrossist, möbelvaruhus, inredning, stolar, soffor, soffa, stol, bord, hylla"},"shop/games":{"name":"Affär för brädspel","terms":"Affär för brädspel, brädspel, kortspel, tärningsspel, spelbutik, live action-rollspel, miniatyrer krigsspel, strategispel, spel, spelbutik"},"shop/garden_centre":{"name":"Trädgårdscenter","terms":"Trädgårdscenter, plantskola, blommor, blomkrukor, krukväxter, buskar, träd, trädgårdsväxter, trädgård, trädgårdsverktyg, planteringsjord, jord, landskap, kompost, jord"},"shop/gas":{"name":"Försäljning av gas","terms":"gas, cng, lpg, naturgas, propan, återfyllning, gasbehållare, fordonsgas, metangas, gasol, gasflaskor, gasolflaskor"},"shop/general":{"name":"Generell affär","terms":"Generell affär, byaffär"},"shop/gift":{"name":"Presentbutik","terms":"Presentbutik, presenter, gratulationskort, grattiskort, gåvor, gåva, present, souvenirbutik, souvenir, souvenirer"},"shop/greengrocer":{"name":"Grönsakshandlare","terms":"Grönsakshandlare, grönsaker, frukt, frukthandlare, frukthandel, vegetabiliskt"},"shop/hairdresser":{"name":"Hårfrisör","terms":"Hårfrisör, frisör, hår, hårklippning, hårtvätt, rakning, hårfärgning, skägg, hårförlängning, skönhet, skönhetssalong, salong, barberare, stylist, hårkreatör, hårkonstnär"},"shop/hairdresser_supply":{"name":"Affär för hårprodukter","terms":"frisörtillbehör, frisör, frisyr, hårförlängningar, hårspray, schampo, balsam, skönhetsmedel, konstgjorda naglar"},"shop/hardware":{"name":"Järnaffär","terms":"Järnaffär, järnhandlare, skruv, skruvar, bult, bultar, spik, krokar, järnbeslag, järntillbehör, metallverktyg, verktyg, bygg, el, vvs, trädgårdsredskap, redskap, handverktyg, elverktyg, köksutrustning, badrum, kök, hushållsprodukter, lås, nycklar, nyckeltillverkning"},"shop/health_food":{"name":"Hälsokostbutik","terms":"Hälsokostbutik, hälsokost, hälsomat, organisk, organist,  vitaminer, vegetarian, vegan, naturligt, kosttillskott, köttersättning, mjölkersättning"},"shop/hearing_aids":{"name":"Hörapparater","terms":"Hörapparater, hörselskada, hörselskadade, hörhjälpmedel, hörsel"},"shop/herbalist":{"name":"Medicinalväxter","terms":"medicinalväxter, örter, läkande örter"},"shop/hifi":{"name":"HiFi-butik","terms":"HIFI-butik, hifi, ljud, ljudåtergivning, förstärkare, högtalare, ljudanläggning, audio, stereo, stereoanläggning, video"},"shop/hobby":{"name":"Hobbyaffär","terms":"Hobbyaffär, hobby, manga, model, modellbygge, modellflyg, modelljärnväg"},"shop/household_linen":{"name":"Affär för hushållstextilier","terms":"Affär för hushållstextilier, textilier, linne, påslakan, bäddning, överkast, filtar, dukar, gardiner, näsdukar, servetter, örngott, kläder, lakan, handdukar, sängtextilier, hushållstextilier"},"shop/houseware":{"name":"Husgeråd","terms":"husgeråd, köksredskap, bestick, porslin, prydnadsföremål, hem, hushåll"},"shop/hunting":{"name":"Jaktbutik","terms":"Jaktaffär, jaktbutik, jakt, jaktutrustning, jaktvapen, jaktgevär"},"shop/interior_decoration":{"name":"Inredningsaffär","terms":"Inredningsaffär, inredning, dekoration"},"shop/jewelry":{"name":"Juvelerare","terms":"Juvelerare, smycken, halsband, ring, ringar, örhänge, örhängen, klocka, klockor, guld, silver, diamant, pärla, pärlor, armband"},"shop/kiosk":{"name":"Kiosk","terms":"Kiosk, gatukök, tidningar, godis, cigaretter, tobak, snus, dryck, läsk, butik, snabbmat, glass, korv"},"shop/kitchen":{"name":"Köksinredning","terms":"Köksinredning, kök, bänkskivor, köksskåp, skåpluckor"},"shop/laundry":{"name":"Tvättinrättning","terms":"Tvättinrättning, tvätteri, tvättemat, tvättomat, tvättstuga, tvättautomat, tvätt"},"shop/laundry/self_service":{"name":"Tvättinrättning med självbetjäning","terms":"Tvättinrättning med självbetjäning, Tvättinrättning, tvätteri, tvättemat, tvättstuga, tvättautomat, tvättomat, mynttvätt, tvätt"},"shop/leather":{"name":"Läderaffär","terms":"Läderaffär, läder, läderjackor, läderkläder"},"shop/lighting":{"name":"Belysningsbutik","terms":"Belysningsbutik, belysning, lampor, LED, glödlampor"},"shop/locksmith":{"name":"Låssmed","terms":"Låssmed, nyckeltillverkning, nyckelkopiering, nyckel, lås, låsinstallation, dyrkning, Låsdyrkning"},"shop/lottery":{"name":"Lotteri","terms":"Lotteri, lottdragning, bingospel, hasardspel, hasard, tombola, lottförsäljningen, lottstånd"},"shop/mall":{"name":"Köpcenter","terms":"Varuhus, shoppingcenter, affärshus, shoppingcentrum, köpcentrum, köpcenter"},"shop/massage":{"name":"Massage","terms":"Massage, massagebehandling, thaimassage"},"shop/medical_supply":{"name":"Medicinsk utrustning ","terms":"medicinsk utrustning, Träningsbollar, Bandage, Kryckor, ledstöd, Ortopedteknik, blodtrycksmätare, Glucometer,glukometer, hjälpmedel, rullstol"},"shop/military_surplus":{"name":"Affär med militäröverskott","terms":"Affär med militäröverskott, militäröverskott, militärt överskott, överskottslagret, armé, militär, arméöverskott, marinöverskott, krigsöverskott, vapen, militärkläder, militärutrustning"},"shop/mobile_phone":{"name":"Mobiltelefoner","terms":"Mobiltelefoner, mobiltelefon, mobiltelefoni, telefon, telefonbutik, mobiltelefonbutik"},"shop/model":{"name":"Affär för byggmodeller","terms":"hobby, modellbyggnad, modellfigurer, modellpaket, modellbutik, skalmodeller, modellflyg, modellbåtar, modellbygge"},"shop/money_lender":{"name":"Långivare","terms":"Långivare, utlåning, utlåningsinstitution, mikrolån, telefonlån, pantbank"},"shop/motorcycle":{"name":"Återförsäljare av motorcyklar","terms":"Motorcykel, motorcyklar, motorcykelåterförsäljare, motorcykelbutik, motorcykeltillbehör"},"shop/motorcycle_repair":{"name":"Motorcykelverkstad","terms":"Motorcykelverkstad, motorcykel, motorcyklar, verkstad, reparation, service, motorcykelservice, cykel, moped, mopedverkstad, reparatör, motorcykelreparatör"},"shop/music":{"name":"Musikaffär","terms":"Musikaffär, musikbutik, CD-affär, CD, kassett, vinyl, LP, skivaffär , skivbutik"},"shop/musical_instrument":{"name":"Musikinstrument","terms":"Musikinstrument, instrument, noter"},"shop/newsagent":{"name":"Tidningsaffär","terms":"Tidningsaffär, pressbyrå, pressbyrån, kiosk, tidningskiosk, tidningsställ, tidningar, magasin, tidskrifter"},"shop/nutrition_supplements":{"name":"Hälsokost","terms":"Hälsokost, hälsa, viktminskning, hälsoprodukter, vitaminer, mineraler, hälsoörter"},"shop/optician":{"name":"Optiker","terms":"Optiker, synundersökning, glasögon, linser, ögon"},"shop/outdoor":{"name":"Friluftsaffär","terms":"Friluftsaffär, camping, campingutrustning, vandring, vandringsutrustning, tält, klätterutrustning, klättring, friluftsliv, uteliv"},"shop/outpost":{"name":"Utlämning av online-beställningar","terms":"Utlämning av online-beställningar, online, internet, utlämning, paket, paketutlämning, posten"},"shop/paint":{"name":"Färgbutik","terms":"Färgbutik, färg, målarfärg, målning"},"shop/party":{"name":"Partybutik","terms":"Partybutik, kallasutrustning, festutrustning, festivalutrustning, kallas, fest, festival, partyutrustning, party, kallasdekoration, dekoration, ballonger, serpentiner, engångstallrikar, engångsbestick, engångsglas,  dräkter, utklädning, småpresenter"},"shop/pastry":{"name":"Konditori","terms":"konditori, kondis, cafe, café, kafé, fik, kaffeservering, bageri, sockerbageri, finbageri, sockerbagare, servering"},"shop/pawnbroker":{"name":"Pantbank","terms":"pantbank, pantbanken, pantbelåning, pantlånekontor, varubelåning, pant"},"shop/perfumery":{"name":"Parfymbutik","terms":"parfym, parfymbutik, parfymeri, kosmetika, smink"},"shop/pet":{"name":"Djurbutik","terms":"Djuraffär, djur, husdjur, hund, hundar, katt, katter, djurmat, djurtillbehör, djurburar, akvarium, hund, fisk"},"shop/pet_grooming":{"name":"Pälsvård för husdjur","terms":"Pälsvård för husdjur, pälsvård, husdjur, hund, Trimning, hundvård"},"shop/photo":{"name":"Fotoaffär ","terms":"fotoaffär, bild, foto, video, fotografi, fotoredigering, framkallning, ram, kameratillbehör, kamera, kameror, filmkamera, fotokamera, konvertering, film"},"shop/pottery":{"name":"Keramikaffär","terms":"Keramikaffär, keramik, krukor, vaser"},"shop/printer_ink":{"name":"Butik för skrivarbläck","terms":"Butik för skrivarbläck, kopieringsbläck, skrivarbläck, faxbläck, bläck, skrivartoner, toner, skrivare, kopiator, fax"},"shop/psychic":{"name":"Medium / Psykisk","terms":"Medium, Psykisk, spårdam, astrologi, kristallkula, spådom, seare, ande"},"shop/pyrotechnics":{"name":"Fyrverkerier","terms":"fyrverkerier, smällare, tomtebloss, raketer, nyårsraketer, pyroteknik"},"shop/radiotechnics":{"name":"Radio/Elektronikbutik","terms":"Radio, radiobutik, elektronik, elektronikbutik, radiotillbehör, elektronikkomponenter"},"shop/religion":{"name":"Religiös butik","terms":"Religiös, religion, biblar, psalmböcker, kyrkobutik"},"shop/rental":{"name":"Hyrbutik","terms":"Hyrbutik, hyra, uthyrning, låna"},"shop/scuba_diving":{"name":"Dykarbutik","terms":"Dykning, Dykarbutik, dykutrustning"},"shop/seafood":{"name":"Fiskaffär","terms":"Fiskaffär, fisk, skaldjur, fiskhandlare, bläckfisk, räkor, hummer, krabba, ostron, musslor"},"shop/second_hand":{"name":"Second hand","terms":"Second hand, loppis, loppmarknad, secondhand"},"shop/sewing":{"name":"Sybutik","terms":"sybutik. sömnadsbutik, sy, sömnad, nå, tråd, tyg, garn, symaskin"},"shop/shoe_repair":{"name":"Skomakare","terms":"Skomakare, skor, skoreparatör, skoreparation"},"shop/shoes":{"name":"Skoaffär","terms":"Skoaffär, skor, skobutik"},"shop/spices":{"name":"Affär för kryddor","terms":"Affär för kryddor, kryddor, chili, kanel, curry, ingefära, örter, peppar, saffran, salt, kryddbutik, kryddor, gurkmeja, wasabi"},"shop/sports":{"name":"Sportaffär","terms":"Sportaffär, sportutrustning, sportkläder, träningskläder, träningsutrustning, träningsskor, löpskor"},"shop/stationery":{"name":"Pappershandel","terms":"pappersvaror , pappershandel, papper, anteckningsböcker, grattiskort, kuvert, pennor, Kontorsmaterial, kort, papper"},"shop/storage_rental":{"name":"Hyrlager","terms":"Hyrlager, långtidslager, vinterförvaring, förråd, magasinera, Magasinering, förvaring, förrådsutrymme, båtförvaring, säsongsförvaring, möbelförvaring, bilförvaring, husvagnsförvaring"},"shop/supermarket":{"name":"Mataffär","terms":"självbetjäningsbutik, självköp, supermarket, snabbköp, dagligvarubutik, affär, mataffär, livsmedel, livsmedelsbutik, mat"},"shop/supermarket/organic":{"name":"Organisk mataffär","terms":"Organisk mataffär, organiskt, mataffär, snabbköp, supermarket, naturlig mat, mat, naturligt, organisk mat"},"shop/swimming_pool":{"name":"Butik för pooltillbehör","terms":"Pooltillbehörsbutik, badtunna, poolbutik, poolutrustningsbutik, poolinstallationsbutik, poolunderhållsbutik, poolbutikleveransbutik´, poolinstallation, poolunderhåll, poolservice, pool, basäng, jacussy"},"shop/tailor":{"name":"Skräddare","terms":"Skräddare, kläder, kostym, klänning"},"shop/tattoo":{"name":"Tatueringsstudio","terms":"Tatueringsstudio, tatueringssalong, tatuera, tatuerare, tatuering,"},"shop/tea":{"name":"Te-butik","terms":"Te, the, te, påste, örtte, thé, teblad"},"shop/telecommunication":{"name":"Telekombutik","terms":"Telekombutik, kommunikation, internetleverantör, isp, nätverk, telefon, röst, talkommunikation, tele, internet"},"shop/ticket":{"name":"Biljettförsäljning","terms":"Biljettförsäljning, biljetter, biljettkassa, biljettsäljare, biljettkontor, biljettlucka, biljettåterförsäljare"},"shop/tiles":{"name":"Kakelbutik","terms":"Kakelbutik, Klinker, kakel, plattor, plattsättare, kakelplatta"},"shop/tobacco":{"name":"Tobaksbutik","terms":"Tobaksbutik, tobak, rökning, pipa, pipor, snus, cigaretter,  cigarett, cigarr, cigarrer, röktillbehör"},"shop/tool_hire":{"name":"Verktygsuthyrning","terms":"Verktygsuthyrning, uthyrning av verktyg, verktyg, byggmaskiner, byggverktyg, uthyrning, hyrning"},"shop/toys":{"name":"Leksaksaffär","terms":"Leksaksaffär, leksaker, barnsaker"},"shop/trade":{"name":"Proffshandel","terms":"Proffshandel, proffsmarknad, proffs, byggnadsmaterial, byggmaterial, brädgård, brädor, Trähandel, trävaror, VVS-specialist, VVS, jordbruksprodukter, jordbruk, lantmannaföreningen, granngården, kakel, fönster"},"shop/travel_agency":{"name":"Resebyrå","terms":"Resebyrå, reseagent, biljettförsäljning, charter, charterflyg, charterresa"},"shop/trophy":{"name":"Affär för troféer","terms":"Affär för troféer, trofé, trofe, troféer, trofeer, priser, belöningar, utmärkelser, gravyrer, medaljer, plackat, trofébutik"},"shop/tyres":{"name":"Däckfirma","terms":"Däckfirma, däckbyte, hjulbyte, däckförsäljning, hjulförsäljning, fälgar, däck, hjul, fälg, balansering,"},"shop/vacant":{"name":"Tom lokal"},"shop/vacuum_cleaner":{"name":"Dammsugarbutik","terms":"Dammsugarbutik, dammsugare, dammsugaråterförsäljare, dammsugarpåsar, dammsugartillbehör"},"shop/variety_store":{"name":"Fyndbutik","terms":"Fyndbutik, billigt,lågpris, lågprisbutik, fynd, överskott, överskottsaffär"},"shop/video":{"name":"Videobutik","terms":"Videobutik, filmbutik, filmförsäljning, filmuthyrning, DVD, VHS"},"shop/video_games":{"name":"TV-spel","terms":"TV-spel, videospel, konsolspel, spelkonsoler, datorspel, dataspel, tvspel"},"shop/watches":{"name":"Klockaffär","terms":"Klockaffär, klockbutik, urbutik, uraffär, ur, klocka , klockor"},"shop/water":{"name":"Affär för dricksvatten","terms":"Dricksvatten, vatten"},"shop/water_sports":{"name":"Vattensport/simning ","terms":"Vattensport, simning, badkläder"},"shop/weapons":{"name":"Vapenaffär","terms":"Vapenaffär, vapen, ammunition, jakt, skjutvapen, kniv, knivar, pistol"},"shop/wholesale":{"name":"Grosistaffär","terms":"grosist, Grosistaffär, Partihandel, grosshandel, grossistverksamhet, grosshandel, engros, mängdhandel, grossistlager, lagerklubb, grossistklubb"},"shop/wigs":{"name":"Affär för peruker","terms":"Affär för peruker, peruker, hårförlängning, löshår, tupé"},"shop/window_blind":{"name":"Persienner","terms":"Persienner, spjälgardin, jalusi, markis, rullgardin, spjäljalusi"},"shop/wine":{"name":"Vinaffär","terms":"Vinaffär, systembolaget, systemet, vin, vinförsäljning"},"telecom":{"name":"Telekomobjekt"},"telecom/data_center":{"name":"Datacenter","terms":"Datacenter, datorsystem, datasystem, datalagring, informationsteknologi, IT, serverfarm, serverrum, serverhall, molnet, telekommunikation, it-center, datorcenter"},"telecom/exchange":{"name":"Telefonstation","terms":"telefonstation, telekommunikation, telefonväxel"},"tourism":{"name":"Turistobjekt"},"tourism/alpine_hut":{"name":"Fjällstation","terms":"Fjällstuga, fjällstation"},"tourism/apartment":{"name":"Turistlägenhet","terms":"Turistlägenhet, Gästlägenhet, Andelslägenhet, condo, lägenhet, lägenhetshotell, turist, hotell"},"tourism/aquarium":{"name":"Akvarium","terms":"Akvarium, fisk, hav, vatten"},"tourism/artwork":{"name":"Publik konst","terms":"Konst, publik konst, gatukonst, offentlig konst, väggmålning, målning, skulptur, staty"},"tourism/artwork/bust":{"name":"Byst","terms":"byst, figur, staty"},"tourism/artwork/graffiti":{"name":"Graffiti","terms":"Graffiti, gatukonst, graffitikonst, kladd, klotter, spray, sprayfärg"},"tourism/artwork/installation":{"name":"Konstinstallation","terms":"Konstinstallation, interaktiv konst, modern konst, konst, installation, kultur"},"tourism/artwork/mural":{"name":"Väggmålning","terms":"väggmålning, mural, fresco, målning"},"tourism/artwork/sculpture":{"name":"Skulptur","terms":"Staty, skulptur, figur, snideri, byst, monument"},"tourism/artwork/statue":{"name":"Staty","terms":"Staty, skulptur, figur, snideri, byst, monument"},"tourism/attraction":{"name":"Turistattraktion","terms":"Turistattraktion, sevärdhet, sevärdighet"},"tourism/camp_pitch":{"name":"Tältplats/husvagnsplats","terms":"Tältplats, husvagnsplats, camping, Campingplats, camping, husvagn, tält"},"tourism/camp_site":{"name":"Campingplats","terms":"Campingplats, camping, husvagn, tält, campinganläggning"},"tourism/camp_site/backcountry":{"name":"Vildmarkscamping","terms":"Vildmarkscamping, friluftscamping, vildmark, enkel camping, naturcamping, campingplats, informell camping, primitiv camping"},"tourism/camp_site/group_only":{"name":"Gruppcampingplats","terms":"Gruppcampingplats, campingplats för grupp, lägerplats, campingplats, scoutcamping, ungdomscamping"},"tourism/caravan_site":{"name":"Ställplats","terms":"Ställplats, campingplats, camping, husvagnscamping, husbilscamping, fricamping"},"tourism/chalet":{"name":"Stuga","terms":"Campingstuga, stuga, sommarstuga, ledighet, helg, helgboende, semester, semesterboende, semesterstuga, camping"},"tourism/gallery":{"name":"Konstgalleri","terms":"Konstaffär, konst, konsthandlare, konstgalleri, galleri, konstverk, tavlor,\nstatyer, kulturer, konstutställning"},"tourism/guest_house":{"name":"Gästhus","terms":"Gästhus, vandrarhem, övernattningsställe, logi, pensionat, Bed & Breakfast, B&D"},"tourism/hostel":{"name":"Vandrarhem","terms":"Vandrarhem, övernattningsställe"},"tourism/hotel":{"name":"Hotell","terms":"Hotell, hotellanläggning, värdshus"},"tourism/information":{"name":"Information","terms":"Information, informationskällan, Turistbyråer , turistkontor, karta, informationskarta, infokarta, Informationstavla"},"tourism/information/board":{"name":"Informationstavla","terms":"Informationstavla, turistinformation, information, fakta, karta, historisk information, kollektivtrafik, avgång*"},"tourism/information/board/welcome_sign":{"name":"Välkomstskylt","terms":"Välkomstskylt, skylt, välkommen, välkomna"},"tourism/information/guidepost":{"name":"Vägvisare","terms":"Vägvisare, Guidepost, Vägmärke, stigvisning, vandringsskyllt"},"tourism/information/map":{"name":"Karta","terms":"Karta, navigering, industrikarta, vägkarta, *karta, informationstavla, information, cykelkarta, stadskarta"},"tourism/information/office":{"name":"Turistbyrå","terms":"Turistbyrå, turistinformation,  resebyrå, turistkontor, turist, turism, informationskontor, reseguide, turistinformationscenter, besökscenter, besöksinformationscenter, välkomstcenter"},"tourism/information/route_marker":{"name":"Spårmarkör","terms":"Spårmarkör, ledmarkör, stigmarkör, ruttmarkör, spår, led, stig, rutt, ruttflagga, stenhög, vägmarkör, vandringsled, vandring, skoterled, skidled, ridled"},"tourism/information/terminal":{"name":"Informationsterminal","terms":"Informationsterminal, terminal, information, informationskälla, turistbyrå, turistkartor, karta, informationskarta, infokarta"},"tourism/motel":{"name":"Motel","terms":"Motell, hotell, motorhotell, väghotell"},"tourism/museum":{"name":"Museum","terms":"museum, samling, konstsamling, museibyggnad, vetenskap, historia, historik, historia, konst, arkeologi, utställning, galleri"},"tourism/museum/history":{"name":"Historiskt museum","terms":"Historiskt museum, museum, historia, artefakter, diorama, utställningar, utställning, grund, hall, institution, historisk, stadsmuseum"},"tourism/picnic_site":{"name":"Picknickplats","terms":"Picknickplats, rastplats, picknick, utflykt, camping, campingplats"},"tourism/theme_park":{"name":"Nöjespark","terms":"Temapark, nöjespark, åkattraktioner, tivoli, nöjesfält, nöjesplats"},"tourism/trail_riding_station":{"name":"Turridningsstation","terms":"Turridningsstation, tur, turridning, ridstation, ridningsstation, gästhus, häst, hästrastning, stall, häststall"},"tourism/viewpoint":{"name":"Utsiktspunkt","terms":"Utsiktsplats, utsikt, vy"},"tourism/wilderness_hut":{"name":"Stuga (för vandrare o.d.)","terms":"Stuga (för vandrare o.d.), stuga, fjällstuga, fjällstation, koja, skydd, hydda, kyffe, barack, vildmarksstuga, vandring, hajk, övernattning, Ödestuga"},"tourism/zoo":{"name":"Zoo","terms":"Zoo, zoologisk trädgård, djurpark"},"tourism/zoo/petting":{"name":"Barn-zoo","terms":"barn-zoo, klapp-zoo, zoo, djurpark, lantgårdsdjur, klappa, barn, djur, mini-zoo, minidjurpark, barndjurpark"},"tourism/zoo/safari":{"name":"Safaridjurpark","terms":"Safaripark, safari, genomkörningsdjurpark, djurpark, zoo, safaridjurpark"},"tourism/zoo/wildlife":{"name":"Vilddjurspark","terms":"Vilddjurspark, vilddjur, djurpark, zoo, inhemska djur"},"traffic_calming":{"name":"Farthinder","terms":"hastighet,* fart*, gupp, fartgupp, säkerhet, långsam, Farthinder, trafikhinder,"},"traffic_calming/bump":{"name":"Fartbula (kort gupp)","terms":"Fartbula, bula, fartgupp, farthinder, gupp, vägbula, bump"},"traffic_calming/chicane":{"name":"Sidoförskjutning (chikan)","terms":"chikan, trafikchikan, hastighet,* fart*, säkerhet, långsam, kurvor, slalom, Farthinder, trafikhinder, Sidoförskjutning"},"traffic_calming/choker":{"name":"Avsmalning","terms":"Avsmalning, choker, hastighet,* fart*, Farthinder, trafikhinder, säkerhet, långsam, Timglas, lins"},"traffic_calming/cushion":{"name":"Vägkudde","terms":"vägkudde, hastighet,* fart*, Farthinder, trafikhinder, säkerhet, långsam, Timglas, lins, gupp, fartgupp, farthinder"},"traffic_calming/dip":{"name":"Grop","terms":"grop, hastighet,* fart*, Farthinder, trafikhinder, säkerhet, långsam, fartgupp, farthinder, försänkning"},"traffic_calming/hump":{"name":"Normalt fartgupp","terms":"Cirkulärt gupp, GP-gupp, Wattska guppet, Wattgupp, standardgupp, normalt fartgupp, puckel, fartpuckel, gupp, farthinder, fartgupp"},"traffic_calming/island":{"name":"Refug","terms":"Refug, trafikö, ö, hastighet,* fart*, Farthinder, trafikhinder, säkerhet, långsam, farthinder, rondell, cirkulation, cirkulationsplats, cirkel, mittrefug, sidorefug"},"traffic_calming/rumble_strip":{"name":"Bullerräfflor","terms":"Bullerräfflor, Pennsylvaniaräfflor"},"traffic_calming/table":{"name":"Fartgupp (långt)","terms":"Platågupp, gupp, farthinder, fartgupp, Fartgupp (långt), långt fartgupp"},"traffic_sign":{"name":"Vägmärke","terms":"Trafikskyllt, skyllt, vägskyllt, vägmärke, vägvisare, trafikmärke"},"traffic_sign/city_limit":{"name":"Skyllt för tättbebyggt område","terms":"Trafikskyllt, skyllt, vägskyllt, vägmärke, vägvisare, trafikmärke, Tättbebyggt område, stad, ort, tätort, stadsgräns, gräns"},"traffic_sign/maxspeed":{"name":"Hastighetsskylt","terms":"Trafikskyllt, skyllt, vägskyllt, vägmärke, vägvisare, trafikmärke, Hastighetsskylt, Hastighetsbegränsning, fart, hastighet, maxhastighet, maxfart, hastighet, fart"},"type/boundary":{"name":"Gräns","terms":"Gräns, gränslinje, administrativ gräns"},"type/boundary/administrative":{"name":"Administrativ gräns","terms":"Administrativ gräns, gräns, stat, territorium, administrativ enhet"},"type/connectivity":{"name":"Filkoppling","terms":"Filkoppling, filer, sammankoppling av filer, vägfil, anslutning, filbyte"},"type/destination_sign":{"name":"Destinationsskylt","terms":"Destinationsskylt, vägvisning, vägvisare, skylt, destination, vägskylt"},"type/enforcement":{"name":"Trafiksäkerhetsutrustning","terms":"Trafiksäkerhetsutrustning, trafiksäkerhet, övervakning, fartkontroll, hastighetskontroll, fartkamera, hastighetskamera,"},"type/enforcement/maxspeed":{"name":"Fartkamera","terms":"Fartkamera, trafiksäkerhetskamera,  hastighetskamera, hastighet, fart, radar, Trafiksäkerhetsutrustning, trafiksäkerhet, övervakning, fartkontroll, hastighetskontroll"},"type/multipolygon":{"name":"Multipolygon"},"type/public_transport/stop_area_group":{"name":"Grupp av stopp för kollektivtrafik","terms":"bytespunkt, transit, resecenter, station, terminal, byte, kollektivtrafik, linjetrafik, transport, hållplats, knutpunkt"},"type/restriction":{"name":"Restriktion","terms":"Restriktion, inskränkning, förbehåll, begränsning"},"type/restriction/no_left_turn":{"name":"Ingen vänstersväng","terms":"Ingen vänstersväng, sväng ej vänster"},"type/restriction/no_right_turn":{"name":"Ingen högersväng","terms":"Ingen högersväng, ej högersväng, sväng ej höger"},"type/restriction/no_straight_on":{"name":"Ej rakt fram","terms":"Fortsätt ej framåt, ej rakt fram"},"type/restriction/no_u_turn":{"name":"Ingen U-sväng","terms":"Ingen U-sväng, får ej vända"},"type/restriction/only_left_turn":{"name":"Enbart vänstersväng","terms":"Enbart vänstersväng, vänstersväng, vänster"},"type/restriction/only_right_turn":{"name":"Enbart högersväng","terms":"Enbart högersväng, högersväng, höger"},"type/restriction/only_straight_on":{"name":"Enbart rakt fram","terms":"Enbart rakt fram, fortsätt framåt, får ej svänga"},"type/restriction/only_u_turn":{"name":"Enbart U-sväng","terms":"Enbart U-sväng, måste vända, U-sväng"},"type/route":{"name":"Rutt","terms":"rutt, färdväg, färdled"},"type/route/bicycle":{"name":"Cykelrutt","terms":"Cykelrutt, cykelled, cykelförbindelse, cykelnät"},"type/route/bus":{"name":"Busslinje","terms":"Bussrutt, bussväg, bussled, busslinje"},"type/route/detour":{"name":"Alternativ rutt","terms":"Alternativ rutt, alternativ väg, omväg"},"type/route/ferry":{"name":"Färjerutt","terms":"Färjerutt, båtrutt, båtlinjetrafik"},"type/route/foot":{"name":"Vandringsled","terms":"Vandringsrutt, vandringsled, stig, gångrutt, gångled, vandring, gång"},"type/route/hiking":{"name":"Vandringsled","terms":"Vandringsrutt, vandringsled, stig"},"type/route/horse":{"name":"Hästspår","terms":"Ridrutt, ridning, rida, häst, hästrutt, hästspår, ridspår"},"type/route/light_rail":{"name":"Rutt på snabbspårväg / stadsbana","terms":"Rutt på smalspårig järnväg, smalspårig järnväg, smalspår, järnväg, järnvägsrutt, tågrutt, tågnät, järnvägsförbindelse, snabbspårväg, stadsbana, rutt för snabbspårväg, rutt för stadsbana"},"type/route/monorail":{"name":"Monorailrutt","terms":"Monorail, enskensbana, balkbana, räls, spår, kollektivtrafik, linjetrafik, transport"},"type/route/pipeline":{"name":"Rörledningsrutt","terms":"Rörledningsrutt, rörledning, pipeline, oljeledning, vattenledning, avloppsledning"},"type/route/piste":{"name":"Pist/skidrutt","terms":"Pist, pistspår, skidor, skidspår, skidrutt, skidor, skidbacke, slalombacke, skidbana, utförsåkning, längdskidåkning, längdskidspår, skidtur, slädspår, skridskospår, skridskobana, skridskorutt, snöpark, slädspår"},"type/route/power":{"name":"Kraftledningsrutt","terms":"Kraftledningsrutt, kraftledning, elförsörjning, elnät"},"type/route/road":{"name":"Vägrutt","terms":"Vägrutt, vägnät, vägförbindelse"},"type/route/subway":{"name":"Tunnelbanerutt","terms":"Tunnelbanerutt, tunnelbana,"},"type/route/train":{"name":"Tågrutt","terms":"Tågrutt, tågnät, järnvägsrutt, järnväg, järnvägsförbindelse"},"type/route/tram":{"name":"Spårvagnsrutt","terms":"Spårvagnsrutt, spårvagn, spårvagnsnät, spårvagnsräls, spårvagnsförbindelse"},"type/route/trolleybus":{"name":"Trådbussrutt","terms":"Trådbussrutt, trådbuss, buss, bussrutt, kollektivtrafik, spårlös, spårvagn, vag, transit, transport"},"type/route_master":{"name":"Huvudrutt","terms":"Huvudrutt, huvudförbindelse, huvudväg"},"type/site":{"name":"Plats","terms":"Plats, ställe, läge, anläggning"},"type/waterway":{"name":"Vattendrag","terms":"Vattenväg, vattenflöde, vattendrag"},"waterway":{"name":"Vattenvägobjekt"},"waterway/boatyard":{"name":"Båtvarv","terms":"Båtvarv, varv, båtställplats, vinterförvaring,uppläggningsplats"},"waterway/canal":{"name":"Kanal","terms":"Kanal, vattenväg, vattenled"},"waterway/canal/lock":{"name":"Sluss","terms":"Sluss, kanalsluss, vattenlås, ränna, slusskammare, slussbassäng"},"waterway/dam":{"name":"Fördämning","terms":"damm, reservoar, fördämning, vattensamling"},"waterway/ditch":{"name":"Dike","terms":"Dike, fåra"},"waterway/dock":{"name":"Våt- / Torrdocka","terms":"Torrdocka, våtdocka, docka, båtvarv, båtdocka, fartygsdocka, fartygsvarv, varv, lastdocka"},"waterway/drain":{"name":"Dränering","terms":"dränering, avrinning, dagvatten, dagvattenavrinning"},"waterway/fish_pass":{"name":"Fisktrappa","terms":"Fisktrappa, ålstege, ålpassering, fiskstege, fiskvandring, fiskpassage, fisklås, fisksteg, fiskväg, fiskstege"},"waterway/fuel":{"name":"Sjömack","terms":"Sjömack, båtmack, bränslestation, tankstation båtbensninmack, båtmensinstation"},"waterway/lock_gate":{"name":"Slussport","terms":"Slussport, sluss, kanal"},"waterway/milestone":{"name":"Milsten vid vattendrag","terms":"Milsten vid vattendrag, sjöfart, kilometerstolpe, kilometertavla, avståndsmärke, milsten, referenstavla, kilometerpåle"},"waterway/river":{"name":"Flod","terms":"Å, flod, älv, fors, ström, jokk, vattendrag"},"waterway/riverbank":{"name":"Flodbank"},"waterway/sanitary_dump_station":{"name":"Marin latrintömning","terms":"Marin latrintömning, latrintömning, båttömnig, båtlatrin, sanitet, båtsanitet, toalettömning, campingtoalett, gråvatten, tömningsplats, gråvattentömning, Båt, Vattenfarkoster, sanitära, Dumpstation, utpumpning, Pumpa ut, Elsan, CDP, CTDP, kemisk toalett"},"waterway/stream":{"name":"Bäck","terms":"vattendrag, bäck, dike, biflöde, flöde, ström, flod, flöde, rännil, biflod"},"waterway/stream_intermittent":{"name":"Periodiskt vattendrag","terms":"Periodiskt vattendrag, tillfälligt vattendrag, periodiskt, tillfälligt, Arroyo, bäck, avrinning, dränering, översvämning, rännil, biflöde, vattendrag, dike, dagvatten, dränering, avrinning"},"waterway/tidal_channel":{"name":"Tidvattenskanal","terms":"Tidvattenskanal, kust, tidvatten, marin, salt kärr, tidvattenbäck, tidvatten, tidvatteninlopp, vattenväg"},"waterway/water_point":{"name":"Dricksvatten för båt","terms":"Dricksvatten för båt, Dricksvatten, vattenpåfyllning, vattentank"},"waterway/waterfall":{"name":"Vattenfall","terms":"Vattenfall, fall, fors"},"waterway/weir":{"name":"Damm","terms":"damm, reservoar, fördämning, vattensamling"}}},"imagery":{"AGIV":{"attribution":{"text":"© agentschap Informatie Vlaanderen"},"name":"AIV Flanders mest aktuella flygfoton"},"AGIV10cm":{"attribution":{"text":"© agentschap Informatie Vlaanderen"},"name":"AIV Flandern 2013–2015 flygfoton 10 cm"},"AGIVFlandersGRB":{"attribution":{"text":"© agentschap Informatie Vlaanderen"},"name":"AIV Flanders GRB"},"AIV_DHMV_II_HILL_25cm":{"attribution":{"text":"© agentschap Informatie Vlaanderen"},"name":"AIV Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, multiriktad skuggningsbild 0,25 m"},"AIV_DHMV_II_SVF_25cm":{"attribution":{"text":"© agentschap Informatie Vlaanderen"},"name":"AIV Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, Skyview factor 0,25 m"},"Bing":{"description":"Satellit- eller flygfoton.","name":"Bing-flygfoto"},"EOXAT2018CLOUDLESS":{"attribution":{"text":"Sentinel-2 cloudless - https://s2maps.eu av EOX IT Services GmbH (Innehåller modifierad data från Copernicus Sentinel 2017 & 2018)"},"description":"Efterbearbetade Sentinel-satellitbilder.","name":"eox.at 2018 cloudless"},"EsriWorldImagery":{"attribution":{"text":"Villkor & återkoppling"},"description":"Esri världsflygfoto.","name":"Esri världsflygfoto"},"EsriWorldImageryClarity":{"attribution":{"text":"Villkor & återkoppling"},"description":"Arkivbilder från Esri som kan vara tydligare och mer korrekta än det normala lagret.","name":"Esri världsflygfoto (Clarity) Beta"},"MAPNIK":{"attribution":{"text":"© OpenStreetMaps bidragsgivare, CC-BY-SA 2.0"},"description":"Standardlagret på OpenStreetMap.","name":"OpenStreetMap (standard)"},"Mapbox":{"attribution":{"text":"Villkor & återkoppling"},"description":"Satellit- eller flygfoton.","name":"Mapbox satellit"},"OSM_Inspector-Addresses":{"attribution":{"text":"© Geofabrik GmbH, OpenStreetMaps bidragsgivare, CC-BY-SA"},"name":"OSM Inspector: Adresser"},"OSM_Inspector-Geometry":{"attribution":{"text":"© Geofabrik GmbH, OpenStreetMaps bidragsgivare, CC-BY-SA"},"name":"OSM Inspector: Geometri"},"OSM_Inspector-Highways":{"attribution":{"text":"© Geofabrik GmbH, OpenStreetMaps bidragsgivare, CC-BY-SA"},"name":"OSM Inspector: Vägar"},"OSM_Inspector-Multipolygon":{"attribution":{"text":"© Geofabrik GmbH, OpenStreetMaps bidragsgivare, CC-BY-SA"},"name":"OSM Inspector: Områden"},"OSM_Inspector-Places":{"attribution":{"text":"© Geofabrik GmbH, OpenStreetMaps bidragsgivare, CC-BY-SA"},"name":"OSM Inspector: Platser"},"OSM_Inspector-Routing":{"attribution":{"text":"© Geofabrik GmbH, OpenStreetMaps bidragsgivare, CC-BY-SA"},"name":"OSM Inspector: Rutter"},"OSM_Inspector-Tagging":{"attribution":{"text":"© Geofabrik GmbH, OpenStreetMaps bidragsgivare, CC-BY-SA"},"name":"OSM Inspector: Taggning"},"SPW_ORTHO_LAST":{"name":"SPW(allonie) mest aktuella flygfoton"},"SPW_PICC":{"name":"SPW(allonie) PICC numerisk bild"},"US-TIGER-Roads-2014":{"description":"Vid zoomnivå 16+, fritt tillgänglig kartdata (public domain) från US Census. Vid lägre zoomnivåer, enbart ändringar sedan 2006 minus ändringar redan införlivats i OpenStreetMap.","name":"TIGER Roads 2014"},"US-TIGER-Roads-2017":{"description":"Gul = Fritt tillgänglig kartdata (public domain) från US Census. Röd = Data ej hittad i OpenStreetMap","name":"TIGER Roads 2017"},"US-TIGER-Roads-2018":{"description":"Gul = Fritt tillgänglig kartdata (public domain) från US Census. Röd = Data ej hittad på OpenStreetMap","name":"TIGER Roads 2018"},"US-TIGER-Roads-2019":{"description":"Gul = Fritt tillgänglig kartdata (public domain) från US Census. Röd = Data ej hittad i OpenStreetMap","name":"TIGER Roads 2019"},"USDA-NAIP":{"description":"Det senaste året av DOQQs från National Agriculture Imagery Program (NAIP) för varje stat i USA.","name":"National Agriculture Imagery Program"},"US_Forest_Service_roads_overlay":{"description":"Väg: Grön ram = oklassificerad. Brun ram = bruksväg. Underlag: grus = ljusbrun fyllning, asfalt = svart, belagd = grå, mark = vit, betong = blå, gräs = grön. Säsongsöppen = vita streck","name":"Bildlager för Skogsvägar i USA"},"UrbISOrtho2016":{"attribution":{"text":"Realiserad med hjälp från Bryssel UrbIS®© – Distribution & Copyright CIRB"},"name":"UrbIS-Ortho 2016"},"UrbISOrtho2017":{"attribution":{"text":"Realiserad med hjälp från Bryssel UrbIS®© – Distribution & Copyright CIRB"},"name":"UrbIS-Ortho 2017"},"UrbISOrtho2018":{"attribution":{"text":"Realiserad med hjälp från Bryssel UrbIS®© – Distribution & Copyright CIRB"},"name":"UrbIS-Ortho 2018"},"UrbISOrtho2019":{"attribution":{"text":"Realiserad med hjälp från Bryssel UrbIS®© – Distribution & Copyright CIRB"},"name":"UrbIS-Ortho 2019"},"UrbisAdmFR":{"attribution":{"text":"Realiserad med hjälp från Bryssel UrbIS®© – Distribution & Copyright CIRB"},"name":"UrbisAdm FR"},"UrbisAdmNL":{"attribution":{"text":"Realiserad med hjälp från Bryssel UrbIS®© – Distribution & Copyright CIRB"},"name":"UrbisAdm NL"},"Waymarked_Trails-Cycling":{"attribution":{"text":"© waymarkedtrails.org, OpenStreetMaps bidragsgivare, CC by-SA 3.0"},"name":"Waymarked Trails: Cykel"},"Waymarked_Trails-Hiking":{"attribution":{"text":"© waymarkedtrails.org, OpenStreetMaps bidragsgivare, CC by-SA 3.0"},"name":"Waymarked Trails: Vandring"},"Waymarked_Trails-MTB":{"attribution":{"text":"© waymarkedtrails.org, OpenStreetMaps bidragsgivare, CC by-SA 3.0"},"name":"Waymarked Trails: Mountainbike"},"Waymarked_Trails-Skating":{"attribution":{"text":"© waymarkedtrails.org, OpenStreetMaps bidragsgivare, CC by-SA 3.0"},"name":"Waymarked Trails: Inline skating"},"Waymarked_Trails-Winter_Sports":{"attribution":{"text":"© waymarkedtrails.org, OpenStreetMaps bidragsgivare, CC by-SA 3.0"},"name":"Waymarked Trails: Vintersport"},"basemap.at":{"attribution":{"text":"basemap.at"},"description":"Baskarta över Österrike, baserad på offentlig data.","name":"basemap.at"},"basemap.at-orthofoto":{"attribution":{"text":"basemap.at"},"description":"Ortofoto-lager tillhandahållen av basemap.at. \"Efterträdare\" till geoimage.at imagery.","name":"basemap.at ortofoto"},"basemap.at-overlay":{"attribution":{"text":"basemap.at"},"description":"Noteringsöverdrag tillhandahållen av basemap.at.","name":"basemap.at Överdrag"},"eufar-balaton":{"attribution":{"text":"EUFAR Balaton ortofoto 2010"},"description":"1940 geo-taggat fotografi från Balaton Limnological Institute.","name":"EUFAR Balaton ortofoton"},"finds.jp_KBN_2500":{"attribution":{"text":"GSI KIBAN 2500"},"description":"GSI Kiban 2500 via aginfo.cgk.affrc.go.jp. Bra för kartläggning, men lite gammal.","name":"Japan GSI KIBAN 2500"},"gothenburg-citymap":{"attribution":{"text":"© Göteborgs Stad, CC0"},"description":"Stadskartan är en översiktlig karta som beskriver Göteborg. Den innehåller generell information om mark, kommunikation, hydrografi, byggnader, adressnummer och gatunamn, administrativ indelning och övrig orienterande text.","name":"Göteborg Stadskarta"},"gothenburg-ortho":{"attribution":{"text":"© Göteborgs Stad, CC0"},"description":"Flygfoto för Göteborgs Stad","name":"Flygfoton Göteborg"},"gsi.go.jp_airphoto":{"attribution":{"text":"GSI Japan"},"description":"Japan GSI- flygfoton. Inte fullständigt Ortofotoeserade, men lite nyare och/eller annan täckningsgrad än  GSI ortho-flygfoton.","name":"Japan GSI- flygfoton"},"gsi.go.jp_seamlessphoto":{"attribution":{"text":"GSI Japan sömlössa foton"},"description":"Japan GSI sömlösa flygfoton. Samlingen med senaste bilderna från GSI ortho, flygfoton, katastroffoton m.m.","name":"Japan GSI sömlösa flygfoton"},"gsi.go.jp_std_map":{"attribution":{"text":"GSI Japan"},"description":"Japan GSI standardkarta. Stor täckning.","name":"Japan GSI standardkarta"},"helsingborg-orto":{"attribution":{"text":"© Helsingborgs kommun"},"description":"Flygfoton från Helsingborgs kommun 2016, allmänt tillgängligt","name":"Flygfoton Helsingborg"},"kalmar-orto-2014":{"attribution":{"text":"© Kalmar kommun"},"description":"Flygfoton över den norra kusten av Kalmar kommun 2014","name":"Kalmar norra, flygfoton 2014"},"kalmar-orto-2016":{"attribution":{"text":"© Kalmar kommun"},"description":"Flygfoton över den södra kusten av Kalmar kommun 2016","name":"Kalmar södra, flygfoton 2016"},"kalmar-orto-2018":{"attribution":{"text":"© Kalmar kommun"},"description":"Flygfoton över tätorter i Kalmar kommun 2018","name":"Kalmar tätort, flygfoton 2018"},"kelkkareitit":{"attribution":{"text":"© Kelkkareitit.fi"},"description":"Kelkkareitit.fi snöskoterleder från OSM (Nordisk täckning)","name":"Bildlager med nordiska skoterleder"},"lantmateriet-orto1960":{"attribution":{"text":"© Lantmäteriet, CC0"},"description":"Mosaik av svenska ortofoton från perioden 1955–1965. Äldre och yngre bilder kan förekomma.","name":"Lantmäteriets historiska ortofoton 1960"},"lantmateriet-orto1975":{"attribution":{"text":"© Lantmäteriet, CC0"},"description":"Mosaik av svenska ortofoton från perioden 1970–1980. Är under uppbyggnad.","name":"Lantmäteriets historiska ortofoton 1975"},"lantmateriet-topowebb":{"attribution":{"text":"© Lantmäteriet, CC0"},"description":"Topografisk karta över Sverige 1:50 000","name":"Lantmäteriets topografiska karta"},"linkoping-orto":{"attribution":{"text":"© Linköpings kommun"},"description":"Flygfoton från Linköpings kommun 2010, allmänt tillgängligt","name":"Flygfoton Linköping"},"mapbox_locator_overlay":{"attribution":{"text":"Villkor & återkoppling"},"description":"Visa de viktigaste objekten för att hjälpa dig att orientera dig. ","name":"Bildlager för lokalisering"},"openpt_map":{"attribution":{"text":"© OpenStreetMaps bidragsgivare, CC-BY-SA"},"name":"OpenPT-karta (bildlager)"},"openrailwaymap":{"attribution":{"text":"Rendering: OpenRailwayMap, © Kartdata OpenStreetMaps bidragsgivare"},"description":"Bildlager som visar järnvägsinfrastruktur baserat på data från OpenStreetMap","name":"OpenRailwayMap"},"openrailwaymap-maxspeeds":{"attribution":{"text":"Rendering: OpenRailwayMap, © Kartdata OpenStreetMaps bidragsgivare"},"description":"Bildlager som visar hastighetsgränser för järnväg baserat på data från OpenStreetMap","name":"OpenRailwayMap hastighetsgränser"},"openrailwaymap-signalling":{"attribution":{"text":"Rendering: OpenRailwayMap, © Kartdata OpenStreetMaps bidragsgivare"},"description":"Bildlager som visar järnvägssignaler baserat på data från OpenStreetMap","name":"OpenRailwayMap signaler"},"osm-gps":{"attribution":{"text":"© OpenStreetMaps bidragsgivare"},"description":"Publika GPS-spår uppladdade till OpenStreetMap.","name":"GPS-spår på OpenStreetMap"},"osm-mapnik-black_and_white":{"attribution":{"text":"© OpenStreetMaps bidragsgivare, CC-BY-SA"},"name":"OpenStreetMap (Standard svartvit)"},"osm-mapnik-german_style":{"attribution":{"text":"© OpenStreetMaps bidragsgivare, CC-BY-SA"},"name":"OpenStreetMap (Tysk stil)"},"osmse-ekonomiska":{"attribution":{"text":"© Lantmäteriet"},"description":"Inskanning av \"Ekonomisk karta\" från ungefär 1950–1980","name":"Lantmäteriets Ekonomiska karta 1950–1980"},"qa_no_address":{"attribution":{"text":"Simon Poole, Data ©OpenStreetMaps bidragsgivare"},"name":"QA Ingen adress"},"skobbler":{"attribution":{"text":"© Plattor: skobbler Kartdata: OpenStreetMaps contributors"},"name":"skobbler"},"skoterleder":{"attribution":{"text":"© Skoterleder.org"},"description":"Snöskoterleder","name":"Snöskoterkarta, Sverige"},"stamen-terrain-background":{"attribution":{"text":"Kartplattor av Stamen Design, under CC BY 3.0. Data från OpenStreetMap, under ODbL "},"name":"Stamen terräng"},"stockholm-orto":{"attribution":{"text":"© Stockholms kommun, CC0"},"description":"Flygfoton från Stockholms kommun 2016, CC0-licens","name":"Flygfoton Stockholm"},"susono_shizuoka_jp_orthophoto":{"attribution":{"text":"Flygfoton Susono city"},"description":"Flygfotona släppta av Susono City som öppen data.","name":"Flygfoton Susono City"},"tf-cycle":{"attribution":{"text":"Kartor © Thunderforest, Data © OpenStreetMaps bidragsgivare"},"name":"Thunderforest OpenCycleMap"},"tf-landscape":{"attribution":{"text":"Kartor © Thunderforest, Data © OpenStreetMaps bidragsgivare"},"name":"Thunderforest landskap"},"tf-outdoors":{"attribution":{"text":"Kartor © Thunderforest, Data © OpenStreetMaps bidragsgivare"},"name":"Thunderforest utomhus"},"trafikverket-baninfo":{"attribution":{"text":"© Trafikverket, CC0"},"description":"Svenska järnvägsnätverket, inklusive sidospår","name":"Trafikverkets järnvägsnätverk"},"trafikverket-baninfo-option":{"attribution":{"text":"© Trafikverket, CC0"},"description":"Svenska järnvägsnätverket med flera kartlager att välja","name":"Trafikverkets järnvägsdatabas anpassningsbar"},"trafikverket-vagnat":{"attribution":{"text":"© Trafikverket, CC0"},"description":"Svenska nationella vägdatabasen, NVDB","name":"Trafikverkets vägnätverk"},"trafikverket-vagnat-extra":{"attribution":{"text":"© Trafikverket, CC0"},"description":"Svenska nationella vägdatabasen, NVDB, med extra detaljer: Vägreferenser, hastighetsdämpare, busshållplatser, broar, tunnlar, fartkameror.","name":"Trafikverkets vägnätverk extra"},"trafikverket-vagnat-navn":{"attribution":{"text":"© Trafikverket, CC0"},"description":"Svenska nationella vägdatabasen, NVDB – Gatunamn","name":"Trafikverkets gaturnamn"},"trafikverket-vagnat-option":{"attribution":{"text":"© Trafikverket, CC0"},"description":"Svenska nationella vägdatabasen, NVDB, med flera kartlager att välja","name":"Trafikverkets vägdatabas anpassningsbar"},"wroclaw-orto2018":{"attribution":{"text":"Wrocław stadshus"},"name":"Wrocław: Flygfoton 2018"}},"community":{"Bahia-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap Bahia","description":"Anslut till gemenskapen på OpenStreetMap Bahia via Telegram","extendedDescription":"Anslut till gemenskapen för att lära dig mer om OpenStreetMap, ställa frågor eller delta på våra möten. Alla är välkomna!"},"Bay-Area-OpenStreetMappers":{"name":"Bay Area OpenStreetMappers","description":"Förbättra OpenStreetMap i San Francisco Bay Area","extendedDescription":"Den här gruppen handlar om att odla OpenStreetMap-gemenskapen här i San Francisco Bay Area. Våra evenemang är öppna för alla, från open source-entusiaster, cyklister, GIS-proffs, geocachare m.m. Precis alla som är intresserade av kartor, kartläggning och gratis kartdata är välkomna att delta i vår grupp samt delta i våra evenemang."},"Central-Pennsylvania-OSM":{"name":"Central Pennsylvania OSM","description":"Online-kartläggningsgemenskap baserat på State College, PA"},"Code-for-San-Jose-Slack":{"name":"Kod för San Jose på Slack","description":"Alla är välkomna! Registrera dig på {signupUrl} och anslut sedan till #osm-kanalen."},"DF-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap Brasília","description":"Anslut till gemenskapen på OpenStreetMap Brasília via Telegram","extendedDescription":"Anslut till gemenskapen för att lära dig mer om OpenStreetMap, ställa frågor eller delta på våra möten. Alla är välkomna!"},"Dallas-Fort-Worth-OSM":{"name":"Dallas-Fort Worth OSM","description":"OpenStreetMap-användargruppen för Dallas-Fort Worth","extendedDescription":"Dallas, Fort Worth och alla städer däremellan är överfulla med kreativa och tekniskt kunniga människor. Visionen för den här användargruppen är att hitta nya sätt att använda OSM:s fantastiska resurser."},"Galicia-Telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap Galicien","description":"OpenStreetMap Telegram för Galicien"},"Galicia-Twitter":{"name":"OpenStreetMap Galicien på Twitter","description":"Följ oss på Twitter på {url}"},"Galicia-Xeoinquedos-Twitter":{"name":"Geoinquetos på Twitter","description":"Följ oss på Twitter på {url}"},"GeoPhilly":{"name":"GeoPhilly","description":"Träffar för kart-entusiaster kring Philadelphia","extendedDescription":"GeoPhilly förenar utvecklare, geografer, data-nördar, open source-entusiaster, civila hackare och kartmissbrukare i vår gemensamma kärlek för kartor och vad de berättar för oss. Om du använder kartor som en del av ditt arbete eller bara vill lära dig mer, är det här samlingspunkten för dig! Våra aktiviteter syftar till att vara öppna, vänliga, pedagogiska och sociala och spänna allt från roliga stunder till korta föreläsningar eller till och med workshops. Kom och skapa en varierad, inspirerande geo-gemenskap i Philadelphia med oss!"},"MapColabora-mailinglist":{"name":"Mapeado Colaborativo / Geoinquietos Zaragoza","description":"E-postlista för Mapeado Colaborativo / Geoinquietos Zaragoza"},"MapColabora-meetup":{"name":"Mapeado Colaborativo / Geoinquietos Zaragoza","description":"Meetup-sida för Mapeado Colaborativo / Geoinquietos Zaragoza"},"MapColabora-twitter":{"name":"Mapeado Colaborativo / Geoinquietos Zaragoza","description":"Twitter-konto för Mapeado Colaborativo / Geoinquietos Zaragoza"},"MapMinnesota":{"name":"MapMinnesota","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare kring Minneapolis–Saint Paul","extendedDescription":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare kring Minneapolis–Saint Paul"},"MappingDC-meetup":{"name":"MappingDC","description":"Förbättra OpenStreetMap i DC-området","extendedDescription":"Vi är en grupp volontär-kartläggare med syfte att förbättra OpenStreetMap i DC-området. Vi strävar även efter att lära andra om ekosystemet i OSM, dataanalys, kartografi och GIS. Vi samlas varannan månad för att fokusera på ett område i vår stad."},"MappingWR":{"name":"MappingWR","description":"Det är lätt att hitta vägar med låg koldioxidutsläpp runt Waterloo-regionen."},"Maptime-Bogota":{"name":"Maptime Bogotá","description":"Vi är en grupp av kartläggare intresserade av OpenStreetMap kring Bogotá.","extendedDescription":"Lär dig att samla in data på fältet och digitalisera det i OpenStreetMap. Det finns inga krav på förkunskaper! Du behöver bara lusten att delta, lära dig och ha kul."},"Maptime-ME-meetup":{"name":"MaptimeME","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare runt Portland, Maine","extendedDescription":"Maptime ger, ganska bokstavligen, tid för kartläggning. Vårt uppdrag är att öppna dörrarna för kartografiska möjligheter för alla som är intresserade av att skapa tid och utrymme för samarbete, utforskning och kartskapande med hjälp av kartläggningsverktyg och -teknik."},"Maptime-Oceania-Slack":{"name":"Maptime Oceania på Slack","description":"Registrera dig på {signupUrl}"},"MaptimeHRVA-twitter":{"name":"MaptimeHRVA Twitter","description":"Följ oss på Twitter på {url}"},"Nottingham-OSM-pub-meetup":{"name":"Pub-möte en gång i månaden i East Midlands (Nottingham)","description":"Social sammankomst för kartläggare och användare i East Midlands","extendedDescription":"En grupp har träffats sedan mars 2011, ursprungligen i Nottingham, och senare i Derby och ibland någon annanstans i East Midlands. Det är sociala träffar, men det är en utmärkt plats att komma till för att ställa specifika frågor om OSM, antingen i närområdet eller i allmänhet. Under sommarmånaderna brukar vi göra lite lätt kartläggning i en timme i närheten av vår mötesplats. Gruppen som helhet har ett särskilt intresse för att kartlägga vägrestriktioner  och då och då har vi kartläggningsmöten för detta ändamål."},"OSM-AR-facebook":{"name":"OpenStreetMap Argentina på Facebook","description":"Anslut till gemenskapen på OpenStreetMap Argentina via Facebook","extendedDescription":"Nyheter från den lokala gemenskapen"},"OSM-AR-forum":{"name":"Webbforum för OpenStreetMap Argentinska","description":"Anslut till OpenStreetMap argentinska webbforum","extendedDescription":"Ideal för långa eller viktiga diskussioner. Lång svarstid."},"OSM-AR-irc":{"name":"IRC för OpenStreetMap Argentina","description":"Anslut #osm-ar på irc.oftc.net (port 6667)","extendedDescription":"Du kan stöta på den mest nördiga användaren i gemenskapen."},"OSM-AR-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-ar","description":"Historisk e-postlista. Knappt använd idag."},"OSM-AR-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap Argentina","description":"Anslut till gemenskapen på OpenStreetMap Argentina via Telegram","extendedDescription":"Den mest aktiva kanalen i gemenskapen, ideal för att chatta och få svar på dina frågor snabbt. Alla är välkomna!"},"OSM-AR-twitter":{"name":"OpenStreetMap Argentina på Twitter","description":"Följ oss på Twitter på {url}","extendedDescription":"Nyheter från den lokala gemenskapen och OpenStreetMap i allmänhet."},"OSM-Asia-mailinglist":{"name":"E-postlista för OpenStreetMap Asien","description":"Talk-asia är den officiella e-postlistan för gemenskapen i Asien"},"OSM-BGD-facebook":{"name":"OpenStreetMap Bangladesh","description":"Förbättra OpenStreetMap i Bangladesh","extendedDescription":"Kartlägger i Bangladesh? Har du frågor, vill du ansluta till gemenskapen här? Anslut dig på {url}. Alla är välkomna!","events":{"sotmasia2019":{"name":"State of the Map Asia 2019","description":"Kom till 2019 års upplaga av OpenStreetMaps regiontäckande evenemang State of the Map Asia i Dhaka","where":"Krishibid Institution Bangladesh (KIB), Dhaka, Bangladesh"}}},"OSM-BO-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-bo","description":"Talk-bo är den officiella e-postlistan för den bolivianska OSM-gemenskapen","extendedDescription":"Kartlägger i Bolivia? Har du frågor, vill komma i kontakt med gemenskapen här? Gå med på {url}. Alla är välkomna!"},"OSM-BiH-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap BiH","description":"En Telegram-grupp för gemenskapen i OSM Bosnien och Hercegovina: {url}"},"OSM-Boston":{"name":"OpenStreetMap Boston","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare runt Boston","extendedDescription":"OpenStreetMap är en fria och öppna, wiki-liknande världskarta med hundratusentals bidrag varje dag från människor precis som du. Redigering av kartan är enkelt och roligt! Följ med oss både inomhus och utomhus i vårt försök att skapa den bästa kartan över Boston-området och resten av världen!"},"OSM-CA-Slack":{"name":"OSM-CA på Slack","description":"Alla är välkomna! Registrera dig på {signupUrl}."},"OSM-CA-mailinglist":{"name":"E-postlistan OSM-CA","description":"En e-postlista för att diskutera OpenStreetMap i Canada."},"OSM-CA-telegram":{"name":"@osmca på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Canada"},"OSM-CL-facebook":{"name":"OpenStreetMap Chile på Facebook","description":"Anslut till gemenskapen i OpenStreetMap Child via Facebook","extendedDescription":"Anslut till gemenskapen för att lära dig mer om OpenStreetMap, ställa frågor eller delta på våra möten. Alla är välkomna!"},"OSM-CL-mailinglist":{"name":"E-postlista Talk-cl","description":"En e-postlista för att diskutera OpenStreetMap i Chile"},"OSM-CL-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap Chile","description":"Anslut till gemenskapen i OpenStreetMap Child via Telegram","extendedDescription":"Anslut till gemenskapen för att lära dig mer om OpenStreetMap, ställa frågor eller delta på våra möten. Alla är välkomna!"},"OSM-CL-twitter":{"name":"OpenStreetMap Chile på Twitter","description":"Följ oss på Twitter på {url}"},"OSM-CN-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap Kina","description":"Telegram-grupp för den kinesiska OSM-gemenskapen {url}"},"OSM-CO":{"name":"OpenStreetMap Colombia","description":"Nyheter om OpenStreetMap Colombia-gemenskapen och OSMCo Foundation"},"OSM-CO-facebook":{"name":"OpenStreetMap Colombia på Facebook","description":"Anslut till gemenskapen i OpenStreetMap Columbia via Facebook","extendedDescription":"Anslut till gemenskapen för att lära dig mer om OpenStreetMap. Alla är välkomna!"},"OSM-CO-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-co","description":"En e-postlista för att diskutera OpenStreetMap i Colombia"},"OSM-CO-telegram":{"name":"OSM Colombia på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Colombia "},"OSM-CO-twitter":{"name":"OpenStreetMap Colombia på Twitter","description":"Följ oss på Twitter på {url}"},"OSM-CU-telegram":{"name":"OSM Kuba på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Kuba"},"OSM-Central-Salish-Sea":{"name":"OpenStreetMap Central Salish Sea","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare runt Mount Vernon, Washington","extendedDescription":"OpenStreetMap är en världskarta skapad av människor precis som du. Det är en karta du bygger och ger bort gratis, precis som Wikipedia. Ta en titt på osm.org för mer information. Vi träffas hela tiden för att prata om kartor, skapar kartor och har kul!"},"OSM-Chattanooga":{"name":"OSM Chattanooga","description":"OpenStreetMap-användargruppen för Chattanooga, Tennessee"},"OSM-Colorado":{"name":"OpenStreetMap Colorado","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare i staten Colorado, USA","extendedDescription":"OpenStreetMap (OSM) Colorado är en lokal gemenskap med personer som är intresserade av att bidra till att skapa gratiskartor. Vi uppmuntrar alla våra kartläggare att organisera eller föreslå kartläggningsevenemang i hela staten. Meetup-aktiviteter kan vara enkla sociala träffar, enkla eller avancerade utbildningar kring OSM eller gemensamma kartläggningsatsningar."},"OSM-Discord":{"name":"OpenStreetMap Discord","description":"Kom i kontakt med andra kartläggare via Discord"},"OSM-EC-telegram":{"name":"OSM Ecuador på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Ecuador"},"OSM-ES-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-es","description":"En e-postlista för att diskutera OpenStreetMap i Spanien"},"OSM-ES-telegram":{"name":"@OSMes på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Spanien"},"OSM-Facebook":{"name":"OpenStreetMap på Facebook","description":"Gilla oss på Facebook för nyheter och uppdateringar om OpenStreetMap"},"OSM-IDN-facebook":{"name":"OpenStreetMap Indonesien","description":"Förbättra OpenStreetMap i Indonesien","extendedDescription":"Kartlägger i Indonesien? Har du frågor, vill du ansluta till gemenskapen här? Anslut dig på {Url}. Alla är välkomna!"},"OSM-IRC":{"name":"OpenStreetMap IRC","description":"Anslut #osm på irc.oftc.net (port 6667)"},"OSM-India-Puducherry-Facebook":{"name":"Rörelsen för fri mjukvara och hårdvara – Facebook","description":"Facebook-sidan FSHM för att få veta om evenemang och aktiviteter","extendedDescription":"FSHM organiserar evenemang relaterade till gratis mjukvara/hårdvara, teknologi, aktivism och OpenStreetMap. Dess Facebook-sida är det bästa vägen att hålla kontakten med dess evenemang."},"OSM-India-Puducherry-Matrix":{"name":"Rörelsen för fri mjukvara och hårdvara – Matrix","description":"FSHM:s Riot-grupp för att diskutera, dela och uppdatera om kartläggningsaktiviteter och evenemang i och omkring Puducherry","extendedDescription":"FSHM:s medlemmar delar sina kartläggningsuppdateringar / -erfarenheter i OSM genom Riot.im-gruppen, denna grupp används även för att diskutera saker relaterade till fri mjukvara / hårdvara, teknologi och aktivism."},"OSM-India-facebook":{"name":"OpenStreetMap Indien – Användarstödd kartläggning av grannskapet","description":"Förbättra OpenStreetMap i Indien","extendedDescription":"Kartlägger i Indien? Har du frågor, vill komma i kontakt med gemenskapen här? Gå med på {url}. Alla är välkomna!"},"OSM-Japan-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap Japan","description":"Telegram-grupp för den japanska OSM-gemenskapen {url}"},"OSM-Kerala-facebook":{"name":"OpenStreetMap Kerala – Användarstödd kartläggning av grannskapet","description":"Förbättra OpenStreetMap i Kerala","extendedDescription":"Kartlägger i Kerala? Har du frågor, vill du ansluta till gemenskapen här? Anslut dig på {url}. Alla är välkomna!"},"OSM-Korea-mailinglist":{"name":"E-postlista för OpenStreetMap Korea","description":"Talk-ko är en officiell e-postlista för att diskutera frågor som rör Korea"},"OSM-Korea-telegram":{"name":"OSM Korea på Telegram","description":"Inofficiell grupp för bidragsgivare till OpenStreetMap, sammanslutningar och användare i Korea för att dela och diskutera."},"OSM-MMR-facebook":{"name":"OpenStreetMap Burma","description":"Förbättra OpenStreetMap i Burma","extendedDescription":"Kartlägger i Burma? Har du frågor, vill du ansluta till gemenskapen här? Anslut dig på {Url}. Alla är välkomna!"},"OSM-MNG-facebook":{"name":"OpenStreetMap Mongoliet","description":"Förbättra OpenStreetMap i Mongoliet","extendedDescription":"Kartlägger i Mongoliet? Har du frågor, vill du ansluta till gemenskapen här? Anslut dig på {Url}. Alla är välkomna!"},"OSM-MY-facebook":{"name":"OpenStreetMap Malaysia på Facebook","description":"För chatt om allt som rör OpenStreetMap!"},"OSM-MY-forum":{"name":"Forum för OpenStreetMap Malaysia","description":"Officiellt  forum för OpenStreetMap Malaysia"},"OSM-MY-matrix":{"name":"Riot-kanal för OpenStreetMap Malaysia","description":"Alla kartläggare är välkomna! Registrera dig på {signupUrl}"},"OSM-Nepal-facebook":{"name":"OpenStreetMap Nepal","description":"Förbättra OpenStreetMap i Nepal","extendedDescription":"Kartlägger i Nepal? Har du frågor, vill du ansluta till gemenskapen här? Anslut dig på {Url}. Alla är välkomna!"},"OSM-Ottawa-meetup":{"name":"OpenStreetMap Ottawa","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare runt Ottawa"},"OSM-PE":{"name":"OpenStreetMap Peru","description":"Nyheter och resurser för OpenStreetMap Peru-gemenskapen"},"OSM-PE-facebook":{"name":"OpenStreetMap Peru på Facebook","description":"Anslut till gemenskapen i OpenStreetMap Peru via Facebook"},"OSM-PE-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-pe","description":"Den officiella e-postlistan för OpenStreetMap-gemenskapen i Peru"},"OSM-PE-matrix":{"name":"Matrix-chat för OpenStreetMap Peru","description":"Chatta med andra medlemmar i OpenStreetMap Peru-gemenskapen via Matrix."},"OSM-PE-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap Peru","description":"Anslut till gemenskapen i OpenStreetMap Peru via Telegram"},"OSM-PE-twitter":{"name":"OpenStreetMap Peru på Twitter","description":"Följ oss på Twitter på {url}"},"OSM-PH-facebook":{"name":"OpenStreetMap PH på Facebook","description":"Välkommen till OpenStreetMap Filippinerna, där vi uppmuntrar alla filippiner att bidra till OpenStreetMap-projektet."},"OSM-PH-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-ph","description":"En epostlista för att diskutera OpenStreetMap på Filippinerna"},"OSM-PH-slack":{"name":"OpenStreetMap PH på Slack","description":"Alla är välkomna! Registrera dig på {signupUrl}"},"OSM-PH-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap PH","description":"Inofficiell, lokal gemenskap på Telegram för OpenStreetMaps bidragsgivare och vänner på Filippinerna"},"OSM-PL-facebook-group":{"name":"OpenStreetMap Polens Facebook-grupp","description":"Grupp för kartläggare och användare av OpenStreetMap i Polen"},"OSM-PL-forum":{"name":"Forum för OpenStreetMap Polen","description":"Forum för den polska OpenStreetMap-gemenskapen"},"OSM-PL-github":{"name":"OpenStreetMap Polen på GitHub","description":"GitHub-organisation för den polska OpenStreetMap-gemenskapen"},"OSM-PY-telegram":{"name":"OSM Paraguay på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Paraguay"},"OSM-Portland":{"name":"OpenStreetMap Portland","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare runt Portland","extendedDescription":"OpenStreetMap (OSM) är en världskarta skapad av människor precis som du. Det är en karta du bygger och ger bort gratis, precis som Wikipedia. Ta en titt på osm.org för mer information, och kom med på ett meetup för att prata om kartor, bidra till OSM och ha kul!"},"OSM-Portland-forum":{"name":"OpenStreetMap PDX på Google Group","description":"Forum och e-postlista för OpenStreetMap-användare runt Portland","extendedDescription":"Denna grupp syfta till att samordna förbättringar av OpenStreetMap runt Portland, Oregon, för att stöda tillämpningar så som Open Trip Planer."},"OSM-Puducherry-Mailing-List":{"name":"Rörelsen för fri mjukvara och hårdvara – E-postlista","description":"E-postlistan FSHM Puducherry för att diskutera kartläggning i Puducherry  och andra saker.","extendedDescription":"FSHM organiserar evenemang relaterade till fri mjukvara/hårdvara, teknologi, aktivism och OpenStreetMap."},"OSM-RU-forum":{"name":"Forum för OpenStreetMap RU","description":"Webbforum för OpenStreetMap Ryssland"},"OSM-RU-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap RU","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Rysland"},"OSM-Reddit":{"name":"OpenStreetMap på Reddit","description":"/r/openstreetmap/ är ett bra ställe att lära sig mer om OpenStreetMap.  Fråga om vad som helst!"},"OSM-Rome-meetup":{"name":"Incontro Mappatori Romani","description":"Förbättra OpenStreetMap kring Rom","extendedDescription":"Vi siktar på att vara en resurs för människor att diskutera och dela kunskaper om hur man använder fri geografiska datasamlingar, speciellt OpenStreetMap, och öppen geo-mjukvara som hanterar, redigerar och visar geografiska data och förespråkar för dess användning i Lazio."},"OSM-Seattle":{"name":"OpenStreetMap Seattle","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare runt Seattle"},"OSM-SoCal":{"name":"OpenStreetMap södra Kalifornien","description":"Låt oss ha lite kul, bidra med något till Los Angeles och lär dig om kartläggning!","extendedDescription":"OpenStreetMap (SOM) Södra Kalifornien är för alla intresserade av kartläggning för att komma tillsammans för att arbeta med OpenStreetMap. OpenStreetMap, Wikipedia för kartor, är en gratis open source-karta över hela världen som skapats av mer än 1 000 000 volontärer runt hela världen. Alla är välkomna. Om du inte känner till OpenStreetMap lär vi dig. Om du har en idé kring ett kartläggningsprojekt, eller en t.o.m. en studieresa som en grupp människor kan göra, har du fullt stöd från oss!"},"OSM-South-Bay":{"name":"OSM South Bay","description":"Kartkvällar arrangerade av Code for San Jose","extendedDescription":"Code for San Jose, den lokala Code for America-brigaden, arrangerar en gång i månaden kart-kvällar på en torsdag kväll i centrala San José. Träffa andra kartläggare från South Bay, hjälp till i kartläggningsprojekt och hör om andra medborgarorienterade teknikprojekt. Programmerings- och GIS-kunskap är inget krav."},"OSM-TH-CNX-meetup":{"name":"OSM Meetup Chiang Mai","description":"Oregelbundna träffar för OpenStreetMap-gemenskapen i Chiang Mai","extendedDescription":"Medlemmar av OpenStreetMap-gemenskapen träffas då och då i Chiang Mai. Kom i kontakt och kolla in {url} för att se när nästa träff är planerad"},"OSM-TH-facebook":{"name":"OpenStreetMap TH på Facebook","description":"Facebook-grupp för OpenStreetMap-kartläggare i Thailand"},"OSM-TH-forum":{"name":"Forum för OpenStreetMap TH","description":"Webbforum för OpenStreetMap Thailand"},"OSM-TW-facebook":{"name":"Gemenskap för OpenStreetMap Taiwan","description":"Facebook-grupp för kartläggare och OpenStreetMap-användare för att diskutera frågor rörande Taiwan."},"OSM-TW-mailinglist":{"name":"E-postlista för OpenStreetMap Taiwan","description":"Talk-tw är en officiell e-postlista för att diskutera frågor som rör Taiwan"},"OSM-TW-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap Taiwan","description":"Telegram-grupp för den Taiwanesiska OSM-gemenskapen: {url}"},"OSM-Tampa-Bay":{"name":"OpenStreetMap Tampa Bay","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare runt Tampa Bay","extendedDescription":"Gruppen OSM Tampa Bay är till för att lokalinvånare ska förenas och bygga upp den optimala kartan över Tampa Bay med OpenStreetMap, den fria och redigerbara kartan över världen. Om du gillar kartor, data, open source, GPS, vandring, cykling, etc., kommer du att älska att arbeta med OpenStreetMap\n– så gå med! Vi kommer samman, kartlägger och pratar om nya ämnen ungefär en gång i månaden."},"OSM-Telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap","description":"Anslut till den världsomspännande gemenskapen i OpenStreetMap via Telegram på {url}"},"OSM-Twitter":{"name":"OpenStreetMap på Twitter","description":"Följ oss på Twitter på {url}"},"OSM-US":{"name":"OpenStreetMap US","description":"Vi hjälper till att utöka och förbättra OpenStreetMap i USA.","extendedDescription":"Vi stöder OpenStreetMap genom att ha årliga konferencier, tillhandahåller resurser för gemenskapen, bygger nätverk och genom att sprida ordet. Gå med i OpenStreetMap USA här: {signupUrl}"},"OSM-US-Slack":{"name":"OpenStreetMap US på Slack","description":"Alla är välkomna! Registrera dig på {signupUrl}"},"OSM-Utah":{"name":"OpenStreetMap Utah","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare runt Salt Lake City","extendedDescription":"Aktiviteter kan vara saker så som workshops där man lär sig att kartlägga, kartläggningsfester och datainsamling utomhus. Aktiviteterna kommer äga rum kring Salt Lake City, åtminstone initialt. Vi söker både efter erfarna kartläggare och nybörjare. Gå med och låt oss göra lite kartläggning!"},"OSM-Wyoming":{"name":"OpenStreetMap Wyoming","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare i staten Wyoming","extendedDescription":"OpenStreetMap (OSM) Wyoming är en lokal gemenskap med personer som är intresserade av att bidra till att skapa gratiskartor. Vi uppmuntrar alla våra kartläggare att organisera eller föreslå kartläggningsevenemang i hela staten. Meetup-aktiviteter kan vara enkla sociala träffar, enkla eller avancerade utbildningar kring OSM eller gemensamma kartläggningsatsningar."},"OSM-br-discord":{"name":"OpenStreetMap Brasil Discord","description":"Anslut till gemenskapen i OpenStreetMap Brasilien via Discord"},"OSM-br-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-br","description":"En e-postlista för att diskutera OpenStreetMap i Brasilien"},"OSM-br-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap Brasilien","description":"Anslut till gemenskapen i OpenStreetMap Brasilien via Telegram","extendedDescription":"Anslut till gemenskapen för att lära dig mer om OpenStreetMap, ställa frågor eller delta på våra möten. Alla är välkomna!"},"OSM-br-twitter":{"name":"OpenStreetMap Brasilien på Twitter","description":"Följ oss på Twitter på {url}"},"OSM-help":{"name":"OpenStreetMap-hjälp","description":"Ställ en fråga och få svar på OSM:s användardrivna frågor och svar-sida.","extendedDescription":"{url} är för alla som behöver hjälp med OpenStreetMap. Oavsett om du är en nybörjarkartläggare eller har tekniska frågor, är vi här för att hjälpa dig!"},"OSM-india-mailinglist":{"name":"E-postlista för OpenStreetMap Indien","description":"Talk-in är den officiella e-postlistan för den indiska gemenskapen"},"OSM-india-twitter":{"name":"OpenStreetMap Indien på Twitter","description":"Vi är bara ett tweet iväg: {url}"},"OSM-japan-facebook":{"name":"Gemenskap för OpenStreetMap Japan","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare i Japan"},"OSM-japan-mailinglist":{"name":"E-postlista för OpenStreetMap Japan","description":"Talk-ja är en officiell e-postlista för den japanska gemenskapen"},"OSM-japan-slack":{"name":"OpenStreetMap Japan på Slack","description":"En Slack-arbetsgrupp för den japanska OSM-gemenskapen {signupUrl}"},"OSM-japan-twitter":{"name":"OpenStreetMap Japan på Twitter","description":"Hashtag på Twitter: {url}"},"OSM-japan-website":{"name":"OpenStreetMap Japan","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare i Japan"},"OSM-sri-lanka-facebook":{"name":"OpenStreetMap Sri Lanka","description":"Förbättra OpenStreetMap i Sri Lanka","extendedDescription":"Kartlägger i Sir Lanka? Har du frågor, vill du ansluta till gemenskapen här? Anslut dig på {Url}. Alla är välkomna!"},"OSMF":{"name":"OpenStreetMap Foundation","description":"OSMF är en ideell organisation baserat i Storbritannien som stöttar OpenStreetMap-projekt.","extendedDescription":"OSMF stöder OpenStreetMap genom insamling, underhåll av servrarna som driver OSM, organiserar den årliga State of the Map-konferensen och samordnar de volontärer som håller OSM igång. Du kan visa ditt stöd och göra din röst hörd för OpenStreetMap genom att bli medlem i OSMF här: {signupUrl}","events":{"sotm2020":{"name":"State of the Map 2020","description":"Delta på den 3 dagar långa årliga världsomspännande OpenStreetMap-konferensen i  Cape Town, Sydafrika, vilken sammanför alla i gemenskapen för att umgås, dela med sig och lära.","where":"Cape Town, Sydafrika"}}},"OpenCleveland-meetup":{"name":"Open Cleveland","description":"Förbättra OpenStreetMap kring Cleveland","extendedDescription":"Open Geo Cleveland syftar till att vara en resurs för människor att diskutera och dela kunskaper om hur man använder fri geografiska datasamlingar, speciellt OpenStreetMap, och öppen geo-mjukvara som hanterar, redigerar och visar geografiska data och förespråkar för dess användning i nordöstra Ohio. Vi är också en maptime-filial =)"},"PHXGeo-meetup":{"name":"PHXGeo på Meetup","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare kring Phoenix, Arizona","extendedDescription":"Detta är en meetup-grupp för de kring Phoenix som gillar kartläggning, GIS, OpenStreetMap, kartografi och allt däremellan. "},"PHXGeo-twitter":{"name":"PHXGeo på Twitter","description":"Följ oss på Twitter på {url}"},"RS-telegram":{"name":"Telegram-grupp för OpenStreetMap Rio Grande do Sul","description":"Anslut till gemenskapen i OpenStreetMap Rio Grande do Sul via Telegram","extendedDescription":"Anslut till gemenskapen för att lära dig mer om OpenStreetMap, ställa frågor eller delta på våra möten. Alla är välkomna!"},"South-Tyrol-Mailing-List":{"name":"E-postlista för OpenStreetMap i Sydtyrolen","description":"Regional e-postlista för OpenStreetMap Italien i Sydtyrolen"},"Trentino-Mailing-List":{"name":"E-postlista för OpenStreetMap i Trento","description":"Regional e-postlista för OpenStreetMap Italien i Trentino"},"Western-Slope-facebook":{"name":"OSM-Facebook för Western Slope ","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare runt Grand Junction, Colorado"},"Western-Slope-meetup":{"name":"Western Slope (Colorado) på Meetup","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare kring Grand Junction, Colorado","extendedDescription":"Målet med denna grupp är att introducera OpenStreetMap för allmänheten, utveckla en gemenskap av kartläggare, skapa den bästa möjliga geodatan med alla till buds stående medel och därefter få ut denna data i samhället. Föreställ dig korrekta vägskyltar! Föreställ dig ytterligare förbättring av cykelvägar! Föreställ dig precis vad som helst, det är det som är glädjen med OpenStreetMap!"},"al-forum":{"name":"Forum för OSM Albanien","description":"Forum för OpenStreetMap Albanien"},"al-maptime-tirana":{"name":"Maptime Tirana","description":"Sociala evenemang organiserade runt kartläggning – nybörjare är varmt välkomna!","extendedDescription":"Maptime är en öppen inlärningsmiljö för alla kunskapsnivåer, och erbjuder riktat pedagogiskt stöd till nybörjaren. Maptime är både flexibel och strukturerad, vilket skapar möjlighet för kartläggningsguider, workshops, pågående projekt med gemensamt mål samt arbetstid för oberoende projekt eller samarbetande."},"al-telegram":{"name":"Telegram-kanal för OSM Albanien","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Albanien "},"al-twitter":{"name":"OpenStreetMap Albania på Twitter","description":"Följ oss på Twitter på {url}"},"at-forum":{"name":"Forum för OpenStreetMap Österrike","description":"Det officiella forumet för OpenStreetMap-frågor i och runt Österrike"},"at-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-at","description":"Talk-at är den officiella e-postlistan för den österrikiska OSM-gemenskapen"},"at-twitter":{"name":"OpenStreetMap Österrike på Twitter","description":"OpenStreetMap Österrike på Twitter: {url}"},"be-chapter":{"name":"Lokal filial för OpenStreetMap Belgium","description":"Vi hjälper till att utöka och förbättra OpenStreetMap i Belgien.","extendedDescription":"Om du vill hjälpa till att förbättra och utöka kartläggningsgemenskapen i Belgien, genom att göra fler människor galna i kartläggning, är OpenStreatMap Belgien den rätta platsen för dig! "},"be-facebook":{"name":"Facebook-gemenskap för OpenStreetMap BE","description":"Kartläggare och OpenStreetMap på Facebook i Belgien"},"be-forum":{"name":"Forum för OpenStreetMap BE","description":"Webbforum för OpenStreetMap Belgien"},"be-irc":{"name":"IRC för OpenStreetMap Belgien","description":"Anslut #osmbe på irc.oftc.net (port 6667)","extendedDescription":"Anslut #osmbe på irc.oftc.net (port 6667), den är bryggad med chatt-kanalen Matrix"},"be-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-be","description":"Talk-be är den officiella e-postlistan för den belgiska OSM-gemenskapen"},"be-matrix":{"name":"Matrix-kanal för OpenStreetMap BE","description":"Alla kartläggare är välkomna!","extendedDescription":"De flesta diskussionerna sker i kanalen \"OpenStreetMap Belgium\". Du kan fråga vad som helst där! De andra rummen är för specifika ämnen."},"be-meetup":{"name":"OpenStreetMap Belgien på Meetup","description":"Träffa alla som är intresserade av OpenStreetMap i verkligheten","extendedDescription":"Fysiska träffar är ett bra sätt att träffa andra kartläggare, ställa frågor till dem och lära dig jättemycket. Speciellt nya bidragsgivare är varmt välkomna!"},"be-twitter":{"name":"OpenStreetMap Belgium på Twitter","description":"OSM Belgien på Twitter: @osm_be"},"bg-forum":{"name":"Forum för OpenStreetMap Bulgarien","description":"Forum för OpenStreetMap-gemenskapen i Bulgarien"},"bg-wiki":{"name":"Wikiproject OpenStreetMap i Bulgarien","description":"Wikiproject-sida för Bulgarien"},"bi-vc-cvl_wiki":{"name":"OSMers BI-VC-CVL","description":"Kartläggare för norra Piedmont","extendedDescription":"Utöver möten varje månad, har vi en WhatsApp-grupp"},"bw-facebook":{"name":"Kartlägg Botswana på Facebook","description":"Sida om OpenStreetMap i Botswana"},"bw-twitter":{"name":"Kartlägg Botswana på Twitter","description":"Twitter om OpenStreetMap i Botswana"},"byosm":{"name":"OpenStreetMap Vitryssland","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Vitryssland"},"cape-coast-youthmappers":{"name":"University of Cape Coast YouthMappers","description":"Följ oss på Twitter: {url}","extendedDescription":"Detta är den officiella hållpunkten för Youth Mappers chapter på University of Cape Coast, Ghana. Vi älskar kartor, öppen data och att hjälpa de fattiga."},"ch-irc":{"name":"IRC för OpenStreetMap Schweiz","description":"Anslut #osm-ch på irc.oftc.net (port 6667)"},"ch-mailinglist":{"name":"E-postlista för OpenStreetMap i Schweiz/Suisse/Svizzera/Svizra","description":"E-postlista för Schweiz"},"ch-twitter":{"name":"OpenStreetMap Schweiz på Twitter","description":"Följ oss på Twitter: {url}"},"cuneo-telegram":{"name":"OpenStreetMap Cuneo-kartläggare","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Cuneo "},"czech-community":{"name":"Tjeckiska OSM-gemenskapen","description":"Kartportal, webbplats och kontaktuppgifter för OSM-medlemmar i Tjeckien"},"de-berlin-mailinglist":{"name":"E-postlista för Berlin","description":"Detta är e-postlistan för Berlins OSM-gemenskap"},"de-berlin-meetup":{"name":"OpenStreetMap Berlin-Brandenburg på Meetup","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare runt Berlin"},"de-berlin-telegram":{"name":"@osmberlin på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Berlin"},"de-berlin-twitter":{"name":"OpenStreetMap Berlin på Twitter","description":"Följ oss på Twitter: {url}"},"de-berlin-xmpp":{"name":"OpenStreetMap Berlin-Brandenburg XMPP","description":"Anslut till XMPP fleranvändarchatt: {url}"},"de-forum":{"name":"Forum för OpenStreetMap DE","description":"Webbforum för OpenStreetMap Tyskland"},"de-hamburg-telegram":{"name":"OSM Hamburg på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Hamburg: {url}"},"de-irc":{"name":"IRC för OpenStreetMap Tyskland","description":"Anslut #osm-de på irc.oftc.net (port 6667)"},"de-karlsruhe-mailinglist":{"name":"E-postlista Karlsruhe","description":"Detta är e-postlistan för Karlsruhes OSM-gemenskap"},"de-karlsruhe-meetup":{"name":"OpenStreetMap Karlsruhe på Meetup","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare runt Karlsruhe"},"de-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-de","description":"Talk-de är den officiella e-postlistan för den tyska OSM-gemenskapen"},"de-matrix":{"name":"OpenStreetMap Tyskland-Matrix","description":"Gå med #osm-de:matrix.org via https://matrix.to/#/!JoceisEAQRNMtpWVGm:matrix.org?via=matrix.org&via=fairydust.space&via=tchncs.de"},"de-mv-mailinglist":{"name":"E-postlistan Mecklenburg-Vorpommern","description":"Detta är e-postlistan för Mecklenburg-Vorpommern OSM-gemenskap"},"de-mv-twitter":{"name":"OpenStreetMap Mecklenburg-Vorpommern på Twitter","description":"Följ oss på Twitter: {url}"},"de-ostwestfalen-lippe-mailinglist":{"name":"E-postlista för OWL","description":"Detta är e-postlistan för OSM-gemenskap i Ostwestfalen-Lippe"},"de-stuttgart-mailinglist":{"name":"E-postlista för Stuttgart och Baden-Wuerttemberg","description":"Detta är e-postlistan för OSM-gemenskapen i Stuttgart och hela Baden-Wuerttemberg"},"de-stuttgart-meetup":{"name":"OpenStreetMap Stuttgart på Meetup","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare i Stuttgart-området"},"de-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap Tyskland","description":"Anslut till gemenskapen i OpenStreetMap Tyskland via Telegram på {url}"},"de-ulm_neuulm-meetup":{"name":"OpenStreetMap Ulm Neu-Ulm på Meetup","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare i Ulm- och Neu-Ulm-området"},"de-ulmeralb-meetup":{"name":"OpenStreetMap Ulmer Alb på Meetup","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare i Ulmer Alb-området"},"de-viersen-meetup":{"name":"OpenStreetMap Viersen på Meetup","description":"OSM-gemenskap och användar-meetup för Kreis Viersen och Mönchengladbach"},"dk-forum":{"name":"Webbforum för OpenStreetMap Danmark","description":"Webbforum för OpenStreetMap Danmark"},"dk-irc":{"name":"IRC för OpenStreetMap Danmark","description":"Anslut #osm-dk på irc.oftc.net (port 6667)"},"dk-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-dk","description":"En e-postlista för att diskutera OpenStreetMap i Danmark"},"es-twitter":{"name":"OpenStreetMap Spanien på Twitter","description":"Följ oss på Twitter på {url}"},"et-telegram":{"name":"@OpenStreetMapEthiopia på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Etiopien"},"fi-forum":{"name":"Forum för OpenStreetMap FI","description":"Webbforum för OpenStreetMap Finland"},"fi-irc":{"name":"IRC för OpenStreetMap Finland","description":"Anslut #osm-fi på irc.oftc.net (port 6667)"},"fi-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-fi","description":"Talk-fi är den officiella e-postlistan för den finska OSM-gemenskapen"},"fr-35-wiki":{"name":"Wiki-sida för OpenStreetMap Rennes","description":"Wiki-sida för Renes lokala OSM-grupp"},"fr-bzh-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-fr-bzh","description":"E-postlistan Talk-fr-bzh"},"fr-bzh-twitter":{"name":"OSM-BZH på Twitter","description":"OpenStreetMap BZH på Twitter: {url}"},"fr-bzh-website":{"name":"OpenStreetMap BZH webbsida","description":"Kartan som pratar Bretonska"},"fr-chapter":{"name":"Lokal filial för OpenStreetMap Franslike","description":"Vi hjälper till att utöka och förbättra OpenStreetMap i Frankrike"},"fr-facebook":{"name":"OpenStreetMap Frankrikes Facebook-sida","description":"OpenStreetMap Frankrikes Facebook-sida"},"fr-forum":{"name":"Webbforum för OpenStreetMap Frankrike ","description":"Webbforum för OpenStreetMap Frankrike"},"fr-irc":{"name":"IRC för OpenStreetMap Frankrike","description":"Anslut #osm-fr på irc.oftc.net (port 6667)"},"fr-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-fr","description":"E-postlistan Talk-fr"},"fr-telegram":{"name":"OpenStreetMap Frankrike på Telegram","description":"En telegramgrupp för OSM-gemenskapen i Frankrike: {url}"},"fr-twitter":{"name":"OpenStreetMap Frankrike på Twitter","description":"OpenStreetMap Frankrike på Twitter: {url}"},"fr-xmpp":{"name":"OpenStreetMap Frankrike på XMPP","description":"Anslut osm-fr@chat.jabberfr.org"},"galicia-wiki":{"name":"OpenStreetMap Wikiproject Galicia","description":"Allt du behöver veta om kartläggning i Galicia: {url}"},"gb-irc":{"name":"IRC för OpenStreetMap Storbritannien","description":"Anslut #osm-gb på irc.oftc.net (port 6667)","extendedDescription":"Anslut #osm-gb på irc.oftc.net (port 6667). Ha tålamod och vänta några minuter om du ställer en fråga"},"gb-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-gb","description":"Talk-gb är den officiella kommunikationslistan för storbritanniska (inklusive nordirländska) OSM-gemenskapen"},"geogeeks_perth_meetup":{"name":"GeoGeeks Perth Meetup","description":"Perth-baserad meetup-grupp för personer som är intresserade av kartläggning, geospatial data och öppen källkod. Vi kommer att arbeta med allt som innebär en känsla för platsen."},"gr-forum":{"name":"Forum för OpenStreetMap GR","description":"Webbforum för OpenStreetMap Grekland"},"gr-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-gr","description":"Talk-gr är den officiella e-postlistan för den grekiska OSM-gemenskapen"},"gr-matrix":{"name":"Matrix för OpenStreetMap Grekland","description":"Anslut #osm-gr:matrix.org på https://riot.im/app/#/room/%23osm-gr:matrix.org"},"guatemala-telegram":{"name":"OSM Guatemala på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Guatemala"},"hr-facebook":{"name":"OpenStreetMap Kroatiens Facebook-grupp","description":"OpenStreetMap Kroatiens Facebook-grupp"},"hr-forum":{"name":"Forum för OSM Kroatien","description":"Forum för OpenStreetMap Kroatien"},"hr-irc":{"name":"IRC för OpenStreetMap Kroatien","description":"Anslut #osm-hr på irc.freenode.org (port 6667)"},"hr-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-hr","description":"E-postlistan Talk-hr"},"hr-wiki":{"name":"OpenStreetMap Wikiproject Croatia","description":"Wikiproject-sida för Kroatien"},"hu-facebook":{"name":"OpenStreetMap HU på Facebook","description":"Kartläggar- och OpenStreetMap-facebook i Ungern"},"hu-forum":{"name":"Forum för OpenStreetMap HU","description":"Webbforum för OpenStreetMap Ungern"},"hu-matrix":{"name":"Matrix-rum för OpenStreetMap HU","description":"Matrix-chatt för OpenStreetMap Ungern","extendedDescription":"OpenStreetMap-chat om kartor. En av OSM-gemenskapens support-forum."},"hu-meetup":{"name":"OpenStreetMap Ungern på Meetup","description":"Plattformen för att organisera träffar i Ungen"},"il-telegram":{"name":"OSM Israel på Telegram","description":"En telegramgrupp för OpenStreetMap-gemenskapen i Israel: {url}"},"ireland-chapter":{"name":"Lokal filial för OpenStreetMap Irland","description":"Vi behöver utöka och förbättra OpenStreetMap på Irland.","extendedDescription":"OpenStreetMap Ireland ger en röst för OpenStreetMap-projektet på ön Irland, förutom att interagera med andra öppna initiativ."},"ireland-facebook":{"name":"Facebook-grupp för OpenStreetMap Irland","description":"Facebook-sida för OpenStreetMap Irland"},"ireland-irc":{"name":"IRC för OpenStreetMap Irland","description":"Anslut #osm-ie på irc.oftc.net (port 6667)","extendedDescription":"Anslut #osm-ie på irc.oftc.net (port 6667). Ha tålamod och vänta några minuter om du ställer en fråga"},"ireland-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-ie","description":"Talk-ie är e-postlistan för irländska OSM-gemenskapen"},"ireland-telegram":{"name":"OSM Irland på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Irland"},"ireland-twitter":{"name":"OpenStreetMap IE på Twitter","description":"OpenStreetMap IE på Twitter: {url}"},"is-chapter":{"name":"Lokal filial för OpenStreetMap Island","description":"Vi hjälper till att utöka och förbättra OpenStreetMap på Island."},"is-facebook":{"name":"OSM Island på Facebook","description":"Sida om OpenStreetMap på Island"},"is-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-is","description":"Talk-is är den officiella e-postlistan för den isländska OSM-gemenskapen"},"is-twitter":{"name":"OSM Island på Twitter","description":"Twitter om OpenStreetMap på Island"},"it-chapter":{"name":"Lokal filial för OpenStreetMap Italien","description":"Vi hjälper till att utöka och förbättra OpenStreetMap i Italien."},"it-facebook":{"name":"OpenStreetMap Italien på Facebook","description":"Anslut till gemenskapen i OpenStreetMap Italien via Facebook"},"it-irc":{"name":"IRC för OpenStreetMap Italien","description":"Anslut #osm-it på irc.oftc.net (port 6667)"},"it-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-it","description":"Talk-it är den officiella e-postlistan för den italienske OSM-gemenskapen"},"it-telegram":{"name":"@OpenStreetMapItalia på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Italien"},"it-twitter":{"name":"OpenStreetMap Italien på Twitter","description":"Följ oss på Twitter på {url}"},"kazakhstan-telegram":{"name":"OSM Kazakhstan på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Kazakhstan"},"kosovo-matrix":{"name":"OpenStreetMap Kosovo på Matrix (överbryggad med den på Telegram)","description":"Semi-officiell publik grupp om allt kring Kosovo. Vi välkomnar alla kartläggare var som helst på vilket språk som helst."},"kosovo-telegram":{"name":"Telegram Kosovo för OpenStreetMap","description":"Halvofficiell publik Telegram-grupp för hela Kosovo. Vi välkomnar alla kartläggare från var som helst på vilket språk som helst."},"latam-facebook":{"name":"OpenStreetMapLatinameria på Facebook","description":"Kartläggare och OpenSteetMap på Facebook i Latinamerika"},"latam-irc":{"name":"IRC för OpenStreetMap Latinamerika","description":"Anslut #osm-latam på irc.oftc.net (port 6667)"},"latam-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-latam","description":"Talk-latam är den officiella e-postlistan för den latinamerikanska OSM-gemenskapen"},"latam-matrix":{"name":"Matrix för OpenStreetMap Latinamerika","description":"Chatta med andra medlemmar i gemenskapen för OpenStreetMap Latinamerika, den är överbyggad med telegram-chatten"},"latam-telegram":{"name":"OpenStreetMap Latinamerika på Telegram","description":"Chatt med andra medlemmar av den latinamerikanska OSM-gemenskapen, den är överbryggad med Matrix-chatten"},"latam-twitter":{"name":"OpenStreetMap Latinamerika på Twitter","description":"OpenStreetMap Latinamerika på Twitter: {url}"},"latam-wiki":{"name":"OpenStreetMap Wikiproject Latinamerika","description":"Allt du behöver veta om kartläggning i Latinamerika"},"lu-github":{"name":"OpenStreetMap LU på GitHub","description":"Alla är välkomna!","extendedDescription":"OSM Luxembourg på GitHub"},"lu-irc":{"name":"IRC-kanal för OpenStreetMap LU","description":"Anslut #osm-lu på irc.oftc.net (port 6667).","extendedDescription":"Känn dig välkommen att ansluta till vårt IRC-rum, den går över Matrix. Låt os samla gemenskapen."},"lu-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-lu","description":"Officiell e-postlista för luxemburgska OSM-gemenskap"},"lu-matrix":{"name":"Matrix-kanal för OpenStreetMap LU","description":"Alla är välkomna!","extendedDescription":"Känn dig välkommen att ansluta till vårt Matrix-chattrum. Låt oss samla gemenskapen."},"mailinglist-sk-googlegroups":{"name":"Slovakiens e-postlista på google groups","description":"Officiell e-postlista för Slovakians gemenskap"},"map-kibera":{"name":"Map Kibera Trust","description":"Map Kibera är en registrerad organisation som verkar i Kenya","extendedDescription":"Map Kibera Trusts uppdrag är att öka inflytande och representation av marginaliserade samhällen genom kreativ användning av digitala verktyg för handling."},"mappa-mercia-group":{"name":"Lokalgrupp Mappa Mercia","description":"Ett hem för OpenStreetMap-entusiaster i Midlands","extendedDescription":"Mappa Mercia är ett projekt att förbättra OpenStreetMap i West Midlands, Storbritannien. Vi har gemenskapsevenemang, tillhandahåller upplärning och ger support till lokala organisationer som vill öppna upp sin data."},"md-googlegroup":{"name":"Google-grupp för OSM Moldavien","description":"Google-grupp för OpenStreetMap Moldavien"},"md-telegram":{"name":"@OSMMoldova på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Moldavien"},"ni-facebook":{"name":"OpenStreetMap NI-gemenskap","description":"Kartläggare och OpenStreetMap på Facebook i Nicaragua"},"ni-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-ni","description":"Talk-ni är den officiella e-postlistan för den nicaraguanska OSM-gemenskapen"},"ni-telegram":{"name":"OSM Nicaragua på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Nicaragua"},"ni-twitter":{"name":"OpenStreetMap Nicaragua på Twitter","description":"OSM Nicaragua på Twitter: @osm_ni"},"nl-forum":{"name":"Forum för OpenStreetMap Nederländerna","description":"Webbforum för OpenStreetMap Nederländerna"},"nl-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap Nederländerna","description":"En telegramgrupp för OSM-gemenskapen i Nederländerna: {url}"},"no-forum":{"name":"Webbforum för OpenStreetMap Norge","description":"Webbforum för OpenStreetMap Norge"},"no-irc":{"name":"IRC för OpenStreetMap Norge","description":"Chattrum för kartläggare och OpenStreetMap-användare, utvecklare och entusiaster i Norge"},"no-mailinglist":{"name":"E-postlista för OpenStreetMap i Norge","description":"E-postlista för kartläggare och OpenStreetMap-användare, utvecklare och entusiaster i Norge"},"no-telegram":{"name":"@OSM_no på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Norge"},"osm-afghanistan-facebook":{"name":"OpenStreetMap Afghanistan","description":"Förbättra OpenStreetMap i Afghanistan"},"osm-africa-telegram":{"name":"OpenStreetMap Africa Telegram","description":"OpenStreetMap Telegram för Afrika"},"osm-asia-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap Asien","description":"Anslut till vår familj:  {url}"},"osm-at":{"name":"OpenStreetMap Österrike","description":"Plattformen för information om OpenStreetMap i Österrike"},"osm-ch":{"name":"OpenStreetMap Schweiz","description":"Plattformen för information om OpenStreetMap i Schweiz"},"osm-de":{"name":"OpenStreetMap Tyskland","description":"Plattformen för information om OpenStreetMap i Tyskland"},"osm-gh-facebook":{"name":"OpenStreetMap Ghana på Facebook","description":"Facebook-grupp för folk intresserade av OpenStreetMap","extendedDescription":"Kartläggare i Ghana-gemenskapen, marknadsför OpenStreetMap projektet Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) i Ghana. Gå med oss."},"osm-gh-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap Gana","description":"OpenStreetMap Gana-gemenskapen på Telegram"},"osm-gh-twitter":{"name":"OpenStreetMap Ghana på Twitter","description":"Följ oss på Twitter: {url}"},"osm-hr":{"name":"OpenStreetMap Kroatien","description":"Plattformen för information om OpenStreetMap i Kroatien"},"osm-india-forum":{"name":"Forum för OpenStreetMap Indien","description":"Webbforum för OpenStreetMap Indien"},"osm-india-github":{"name":"OpenStreetMap Indien på GitHub","description":"Koda med oss: {url}"},"osm-india-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap Indien","description":"Anslut till vår familj:  {url}"},"osm-india-website":{"name":"OpenStreetMap Indien","description":"Kartläggare och OpenStreetMap-användare i Indien"},"osm-india-wiki":{"name":"Wiki-projekt OpenStreetMap i Indien","description":"Allt du behöver veta om kartläggning i Indien: {url}"},"osm-india-youtube":{"name":"OpenStreetMap Indien på YouTube","description":"Prenumerera på vår kanal: {url}"},"osm-iran-aparat":{"name":"OpenStreetMap Iran Aparat","description":"Prenumerera på vår kanal på {url}","extendedDescription":"En god resurs med videos om allt rörande OpenStreetMap. Mestadels i Persiska."},"osm-iran-forum":{"name":"Webbforum för OpenStreetMap Iran","description":"Webbforum för OpenStreetMap Iran","extendedDescription":"Ett webbforum för OpenStreetMap-användare i Iran. Känn dig fri att ställa frågor och diskutera med andra!"},"osm-iran-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap Iran","description":"Du är välkommen att gå med i vår Telegram-kanal på {url}. Vi har också en supergrupp med många OSM:are intresserade av Iran. Hitta dess länk i beskrivningen av kanalen."},"osm-kenya":{"name":"OSM Kenya","description":"OSM Kenya är en sammanslutning av OSM-bidragsgivare och -användare","extendedDescription":"OSM är en lokal gemenskap för personer intresserade av OpenStreetMap och inkluderar organisationer, utvecklare och YouthMappers-filialer i landet."},"osm-kerala-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap Kerala","description":"Vi kartlägger Kerala tillsammans. Anslut till vår telegram-grupp. {url}"},"osm-kerala-wiki":{"name":"OpenStreetMap Kerala","description":"Vill du veta mer om kartläggning i Kerala: {url}"},"osm-mg-facebook":{"name":"Facebook-grupp för OpenStreetMap Madagaskar","description":"Malagasy Facebook-grupp för personer intresserade av OpenStreetMap."},"osm-ni":{"name":"MapaNica.net","description":"Tillhandahåller OSM-tjänster och information för den gemenskapen i Nicaragua"},"osm-se":{"name":"OpenStreetMap.se","description":"Tillhandahåller OSM-tjänster och information för den svenska gemenskapen"},"osm-za-twitter":{"name":"OpenStreetMap Sydafrika på Twitter","description":"Följ oss på Twitter: {url}"},"osmcz-facebook":{"name":"OpenStreetMap CZ på Facebook","description":"Följ tjeckiska gemenskapen på Facebook – inkluderar översatt WeeklyOSM!"},"osmcz-twitter":{"name":"Tjeckiska twitter @osmcz","description":"Följ tjeckiska gemenskapen på Twitter – inklusive översatt WeeklyOSM!"},"osmgraz-meetup":{"name":"OSM-gemenskapsträffar i Graz","description":"Träffar en gång i månaden för OpenStreetMap-gemenskapen i Graz"},"osmgraz-twitter":{"name":"OSM-gemenskapen i Graz på Twitter","description":"OpenStreetMap-gemenskapen i Graz på Twitter"},"panama-telegram":{"name":"OSM Panama på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Panama"},"pt-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-pt","description":"Talk-pt är den officiella e-postlistan för den portugisiska OSM-gemenskapen"},"pt-telegram":{"name":"OpenStreetMap Portugal på Telegram","description":"Telegram-grupp för den portugisiska OpenStreetMap-gemenskapen {url}"},"romania-facebook":{"name":"Facebook-grupp för OpenStreetMap Rumänien","description":"Grupp för kartläggare och använder av OpenStreetMap i Rumänien"},"romania-telegram":{"name":"@OSMRomania på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Rumänien"},"sa-telegram":{"name":"OSM Saudiarabien on Telegram","description":"En telegramgrupp för OpenStreetMap-gemenskapen i Saudiarabien: {url}"},"scotland-twitter":{"name":"OpenStreetMap Alba på Twitter","description":"OpenStreetMap Alba på Twitter: {url}"},"se-facebook":{"name":"OpenStreetMap Sverige på Facebook","description":"OpenStreetMap Sverige på Facebook"},"se-forum":{"name":"Webbforum för OpenStreetMap Sverige","description":"Webbforum för OpenStreetMap Sverige"},"se-irc":{"name":"IRC för OpenStreetMap Sverige","description":"Anslut #osm.se på irc.oftc.net (port 6667)"},"se-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-se","description":"En e-postlista för att diskutera OpenStreetMap i Sverige"},"se-telegram":{"name":"OSM Sverige på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Sverige"},"se-twitter":{"name":"OpenStreetMap Sverige på Twitter","description":"Följ oss på Twitter: {url}"},"si-forum":{"name":"Forum för OpenStreetMap Slovenien","description":"Forum för den slovenska OpenStreetMap-gemenskapen"},"si-mailinglist":{"name":"E-postlista för OpenStreetMap i Slovenien","description":"E-postlista för den slovenska OpenStreetMap-gemenskapen"},"si-twitter":{"name":"OpenStreetMap Slovenien på Twitter","description":"Följ OpenStreetMap Slovenien på Twitter: {url}"},"sk-facebook":{"name":"Freemap.sk slovakiska gemenskapens Facebook-sida","description":"Freemap.sk slovakiska gemenskapens Facebook-sida"},"sk-freemap":{"name":"OpenStreetMap Slovakien Freemap-hemsida","description":"OpenStreetMaps kartwebbplats med verktyg i Slovakien och omgivande regioner"},"sk-freemap-wiki":{"name":"OpenStreetMap Freemap Slovakien Wiki","description":"OpenStreetMap-wiki för slovakiska kartläggare och gemenskap"},"sk-twitter":{"name":"OpenStreetMap Freemap Slovensko på Twitter","description":"OpenStreetMap Freemap Slovensko på Twitter: {url}"},"talk-africa":{"name":"E-postlistan Talk-africa","description":"Talk-africa är den officiella e-postlistan för den afrikanska OSM-gemenskapen"},"talk-au":{"name":"E-postlistan Talk-au","description":"Plats där australienska användare kan chatta"},"talk-cz-mailinglist":{"name":"Tjeckisk e-postlista (talk-cz)","description":"Talk-cz är den officiella e-postlistan för den tjeckiska gemenskapen"},"talk-gh":{"name":"E-postlistan Talk-gh","description":"Talk-gh är den officiella e-postlistan för OSM-gemenskapen i Ghana"},"talk-it-lazio":{"name":"OpenStreetMap IT Lazio","description":"Alla är välkomna! Registrera dig på {signupUrl}","extendedDescription":"E-postlista för området kring Rom och Lazio."},"talk-it-piemonte_mailinglist":{"name":"OSM Italiens regionala samtalslista för Piemonte","description":"Alla är välkomna! Registrera dig på {signupUrl}","extendedDescription":"E-postlista för piemonteregionen"},"talk-mg":{"name":"E-postlistan Talk-mg","description":"Plats för bidragsgivare till OpenStreetMap, sammanslutningar och användare i Madagaskar för att dela och diskutera."},"talk-nz":{"name":"E-postlistan Talk-nz","description":"Femenskapsdiskussion för Nya Zeelands OSM"},"talk-tz":{"name":"E-postlistan Talk-tz","description":"Talk-tz är den officiella e-postlistan för den Tanzanian OSM-gemenskapen"},"talk-za":{"name":"E-postlistan Talk-za","description":"Talk-za är den officiella e-postlistan för den sydafrikanska OSM-gemenskapen"},"ua-facebook":{"name":"OpenStreetMap Ukraina Facebook-grupp","description":"Anslut till gemenskapen i OpenStreetMap Ukraina via Facebook"},"ua-forum":{"name":"Forum för OpenStreetMap Ukraina","description":"Forum för den ukrainska OpenStreetMap-gemenskapen"},"ua-github":{"name":"OpenStreetMap Ukraina på GitHub","description":"OpenStreetMap Ukraina på GitHub"},"ua-osm":{"name":"OpenStreetMap Ukrainas webbsida","description":"OpenStreetMap webbsida i Ukraine"},"ua-slack":{"name":"OpenStreetMap Ukraina på Slack","description":"Anslut till gemenskapen i OpenStreetMap Ukraina via Slack"},"ua-telegram":{"name":"@osmUA på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Ukraina"},"ua-twitter":{"name":"OpenStreetMap UA på Twitter","description":"OpenStreetMap Ukraina på Twitter: {url}"},"uk-localchapter":{"name":"OpenStreetMap UK","description":"Den officiella lokala filialen för Storbritannien (inklusive Nordirland).","extendedDescription":"Vi stöder OpenStreetMap genom att hålla evenemang, tillhandahålla gemenskapsresurser, bygga partnerskap och genom att sprida ordet. Gå med i OpenStreetMap UK här: {signupUrl}"},"uk-london-twitter":{"name":"OpenStreetMap London på Twitter","description":"OpenStreetMap London på Twitter: {url}"},"uk-twitter":{"name":"OpenStreetMap UK på Twitter","description":"OpenStreetMap UK på Twitter: {url}"},"us-ma-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-us-massachusetts","description":"E-postlista for OSM-gemenskapen i Massachusetts"},"uy-forum":{"name":"Forum för OpenStreetMap UY","description":"Webbforum för OpenStreetMap Uruguay"},"uy-irc":{"name":"IRC för OpenStreetMap Uruguay","description":"Anslut #osmuruguay på irc.freenode.org (port 6667)","extendedDescription":"Anslut #osmuruguay på irc.freenode.org"},"uy-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-uy","description":"Talk-uy är den officiella e-postlistan för den uruguayanska OSM-gemenskapen"},"uzbekistan-telegram":{"name":"OSM Uzbekistan på Telegram","description":"Telegram-chatt för OpenStreetMap Uzbekistan"},"ve-forum":{"name":"Forum för OpenStreetMap VE","description":"Webbforum för OpenStreetMap Venezuela"},"ve-mailinglist":{"name":"E-postlistan Talk-ve","description":"Talk-ve är den officiella e-postlistan för den venezolanska OSM-gemenskapen"},"ve-telegram":{"name":"Telegram för OpenStreetMap Venezuela","description":"Anslut till gemenskapen i OpenStreetMap Venezuela via Telegram"},"ym-AASTU":{"name":"AASTU Youth Mappers","description":"YouthMappers-filial vid Addis Ababa Science and Technology University","extendedDescription":"The Association of Geomatics Engineering Students (AGES) syftar till att marknadsföra GIS-produkter och -tjänster samt utbilda studenter om användning av det samma. Det främjar inte bara socialisering mellan studenterna och yrkesutövare, utan ger också en plattform för att utbyta nya idéer för att hålla nya GIS- och kartläggningsevenemang och utbildning vid universitetet."},"ym-Abia-State-University":{"name":"AbsuMappersTeam","description":"YouthMappers-filial vid Abia State University","extendedDescription":"AbsuMappersTeam är ett frivilligt team av kartentusiaster som använder openstreetmap, GIS och annan open source geospatial teknik; ogy för att lösa problem. Det är en dedikerad katastrofrespons med OpenStreetMap. Det är en professionell plattform för mentorskap och empowerment för dem med passion för GIS och kartläggning. Det är ett samarbete med frivilliga för skapande av geospatial data, insamling och kartläggning av fältdata. Teamet grundades av Victor N.Sunday (Team mentor) och professor J.U.Ogbonna, teamkoordinator och fakultetsrådgivare. AbsuMapperTeam är ett dotterbolag till UniiqueMappersTeam-Port Harcourt. Teamet står för att stödja hållbar utveckling med geospatial teknologi"},"ym-African-Methodist-Episcopal-University":{"name":"YouthMappers-AMEU","description":"YouthMappers-filial vid African Methodist Episcopal University"},"ym-Ahmadu-Bello-University":{"name":"ABU Geomappers","description":"YouthMappers-filial vid Ahmadu Bello University","extendedDescription":"Vi är en grupp datadrivna humanitära kartläggare, som ägnar sig åt att tillhandahålla humanitär service som svar på katastrof och åtgärder vid dessa. Vi är glada att bidra med vår expertis och kunskap genom kartläggning och hjälpa till att sprida #OpenEvangelism genom utbildning och samarbete."},"ym-Ardhi-University":{"name":"ARU Mapper","description":"YouthMappers-filial vid Ardhi University","extendedDescription":"Som kommande geospatiala datakonsulter försöker vi utbilda och ge råd till samhället om hur de kan använda rumsliga data inte bara som en form av plats utan också som ett verktyg för beslutsfattande och förutsäger olika faror och klimatförändringar som kan skada dem eller framtida generationer."},"ym-Asian-University-for-Women":{"name":"YouthMappers vid AUW","description":"YouthMappers-filial vid Asian University for Women","extendedDescription":"Asian University for Women strävar efter att utexaminera kvinnor som kommer att vara skickliga och innovativa yrkesverksamma, serviceinriktade ledare i de företag och samhällen där de kommer att arbeta och leva, och främja interkulturell förståelse och hållbar mänsklig och ekonomisk utveckling i Asien och hela värld."},"ym-Ball-State-University":{"name":"Gamma Theta Upsilon- Iota Omega-filial","description":"YouthMappers-filial vid Ball State University","extendedDescription":"Vår filial är mycket aktivt. Vi fokuserar främst på samhällsevenemang, insamlingar och utflykter. Vi vill för närvarande utveckla fler kartrelaterade aktiviteter för att dra in andra studenter från campus som kan vara intresserade av att bidra."},"ym-Busitema-University":{"name":"Good Mappers","description":"YouthMappers-filial vid Busitema University","extendedDescription":"Good mappers är ett team av studenter vid Busitema University. Dess huvudsyfte är att skapa en gemenskap av erfarna kartläggare som kan bidra till världskartan."},"ym-California-University-of-Pennsylvania":{"name":"CalU PA GIS Club","description":"YouthMappers-filial vid California University of Pennsylvania","extendedDescription":"GIS Students vid Cal U lär sig att tillämpa rumslig teori på den verkliga världen. Universitetsutbildningen fokuserar på geografi och använder GIS i nödhantering."},"ym-Central-Washington-University":{"name":"Geography Club","description":"YouthMappers-filial vid Central Washington University","extendedDescription":"Vårt mål med att samarbeta med Youthmappers är att ge lättnad till områden som behöver humanitär kartläggning. Genom att göra det tjänar vi våra bröder och systrar runt om i världen och främjar våra egna kartografiska färdigheter."},"ym-Centre-Universitaire-de-Recherche-et-dApplication-en-Tldtection-CURAT-de-lUniversit-Felix-Houphouet-Boigny":{"name":"YouthMappers CURAT","description":"YouthMappers-filial på Centre Universitaire de Recherche et d'Application en Télédétection (CURAT) de l'Université Felix Houphouet Boigny","extendedDescription":"Vår filial syftar till att främja användningen av gemenskapsdriven fri kartläggning och användning av openstreetmap-data inom forskningsområdet och dess tillämpning vid implementering av verktyg för beslutsfattande. Hjälp eleverna att producera sin egen data för sin forskning."},"ym-Clemson-University":{"name":"Clemson Mappers","description":"YouthMappers-filial vid Clemson University","extendedDescription":"Studenter i Clemson stöds av Center for Geospatial Technologies, en gemenskap av tvärvetenskapliga geospatiala vetenskapliga utövare som stöder forsknings-, undervisnings- och uppsökande aktiviteter med hjälp av teknik som möjliggör insamling, analys och tillämpning av geospatial data. Studenter integrerar geospatial teknik inom sina vetenskapliga aktiviteter i alla discipliner och bygger upp förbindelser över hela världen."},"ym-College-of-William-and-Mary":{"name":"All over the map!","description":"YouthMappers-filial vid College of William and Mary","extendedDescription":"De studenter som finns över hela kartan stöds av Center for Geospatial Analysis, en grupp som integrerar GIS i läroplanen och ger studenter och lärare hårdvara, programvara och expertis. Studenter från alla bakgrunder använder GIS över hela campus, inklusive miljövetenskap och politik, geologi, historia, företag, sociologi, biologi, antropologi, allmän politik och marinvetenskap."},"ym-Cornell-University":{"name":"Mapping Society","description":"YouthMappers-filial vid Cornell University","extendedDescription":"Cornells studenter och lärare använder programvara med öppen data och öppen källkod för att hantera utmaningar på lokal, nationell och global skala. På så sätt främjar vi våra akademiska och personliga mål att utveckla våra egna färdigheter kring GIS och rumslig kompetens."},"ym-Cuttington-University":{"name":"Cuttington University YouthMappers","description":"YouthMappers-filial vid Cuttington University","extendedDescription":"YouthMappers vid Cuttington University, Suakoko och Bong County består av studenter från tre olika avdelningar; nämligen avdelningen för naturresurshantering \"DONRM\", Institutionen för miljövetenskaper och avdelningen för naturvetenskap. Sedan filialen inrättades februari 2017 är det totala medlemskapet 20 studenter, där varje avdelning innehåller 5 studenter."},"ym-Dedan-Kimathi-University-of-Technology":{"name":"GDEV","description":"YouthMappers-filial vid Dedan Kimathi University of Technology","extendedDescription":"GDEV är en grupp entusiastisk GIS-grupp på DeKUT som syftar till att hjälpa studenter att dela, engagera och lära av varandra i geospatiala frågor"},"ym-Dhaka-College":{"name":"YouthMappers Daka College","description":"YouthMappers-filial vid Dhaka College","extendedDescription":"YouthMappers DhakaCollege är ett tillvägagångssätt från studenter för att hjälpa till att kartlägga utsatta områden i världen som en del av humanitär verksamhet. YouthMappers ger studenterna möjlighet att hjälpa människor och använda kartläggning för humanitära ändamål. Denna öppna geografiska data kan användas för utbildning, navigering och andra humanitära ändamål."},"ym-Dhaka-University":{"name":"Openstreetmap YouthMappers","description":"YouthMappers-filial vid Dhaka University","extendedDescription":"Det är ett stort privilegium för studenterna vid University of Dhaka att kartlägga för humanitära ändamål. Vår filial ger studenterna möjlighet att hjälpa människor och använda kartläggning för humanitära ändamål."},"ym-Eastern-University":{"name":"YouthMappers vid Eastern University","description":"YouthMappers-filial vid Eastern University","extendedDescription":"YouthMappers vid Eastern University, Bangladesh har bildats för att hjälpa människor under humanitär kris. Studenterna, liksom andra kartläggare i världen, lovas att hjälpa människor att använda kartan för utbildning, navigering och andra humanitära ändamål."},"ym-Far-Eastern-University-Institute-of-Technology":{"name":"Junior Philippines Computer Society","description":"YouthMappers-filial vid Far Eastern University -Institute of Technology","extendedDescription":"FEU har erkänts som ett av de ledande universiteten på Filippinerna. Dess uppdrag är att producera akademiker som har bidragit till landets framgång. Universitetet utmanar sig ständigt för att höja gränsen för spetskompetens för att uppnå en högsta status inte bara i Filippinerna utan också i den sydostasiatiska regionen"},"ym-Federal-School-of-Surveys":{"name":"OyoMappersTeam (OMT) Oyo","description":"YouthMappers-filial vid Federal School of Surveys"},"ym-Federal-University-of-Technology-Akure":{"name":"YouthMappers Futa Space Club","description":"YouthMappers-filial vid Federal University of Technology, Akure","extendedDescription":"Vårt uppdrag är att höja nästa generation rymdledare. Bland aktiviteterna ingår forskning och kapacitetsuppbyggnad inom fjärravkänning, GIS, klimatförändring, astronomi, kosmologi, rymdteknik, global navigering, robotik och rymdutbildning."},"ym-Fourah-Bay-College":{"name":"Student's Geographical Association","description":"YouthMappers-filial vid Fourah Bay College","extendedDescription":"Student's Geographical Association- YouthMappers är en sammanslutning av Fourah Bay College-studenter med de gemensamma målen att kartlägga utsatta platser i Sierra Leone och världen i stort för lättnad och andra fördelaktiga ändamål, genomföra forskning och andra utbildningsinsatser. Kapitlet består av ungdomar med fantastiska idéer, utvecklingsorienterade med förmåga att relatera till varandra, förstå och genomföra hållbara utvecklingsprojekt som ett team."},"ym-General-Lansana-Conte-University":{"name":"YouthMappers General Lansana Conte University","description":"YouthMappers-filial vid General Lansana Conte University","extendedDescription":"YouthMappers of University General Lansana Conté är en ideell sammanslutning som är villigt att bidra till Map Guinea och andra delar av världen. Vi främjar användningen av GIS och Open data för att bygga verktyg för beslutsstöd. Vi arbetar också för att bygga upp kapacitet bland eleverna och lokala samhällen."},"ym-George-Mason-University":{"name":"Mason Mappers","description":"YouthMappers-filial vid George Mason University","extendedDescription":"Mason Mappers Student Society är en humanitär kartläggning av studentorganisationer i George Mason University GGS-avdelningen, och dess mål är att främja utbildning och kunskap inom geo-teknik, geo-infovetenskap, för att främja god global förvaltning och engagera sig i professionell utveckling samtidigt som man bygger en positiva, interaktiva geosamhällen, liksom att forma eleverna till morgondagens ledare."},"ym-Grand-Gedeh-County-Community-College":{"name":"YouthMappers vid Grand Gedeh County Community College","description":"YouthMappers-filial vid Grand Gedeh County Community College","extendedDescription":"Youth Mappers vid GGCCC enda avsikt är att lägga till platser i och runt Liberia som inte finns på kartan. Vi samlar ungdomar från högskolan inom Grand Gedeh Community College för att göra det till deras plikter att sammanföra och framföra dessa platser till offentlighetens ljus geografiskt."},"ym-Gujarat-University":{"name":"CCIM vid Ahmedabad","description":"YouthMappers-filial vid Gujarat University"},"ym-Gulu-University":{"name":"CSGU Mappers","description":"YouthMappers-filial vid Gulu University","extendedDescription":"CSGU Mappers är datorgemenskapen vid Gulu University. Denna filial är kreativt, passionerat, innovativt och redo att kartlägga Uganda och världen i stort, bortom andras fantasi."},"ym-Heidelberg-University":{"name":"disastermappers heidelberg","description":"YouthMappers-filial vid Heidelberg University","extendedDescription":"Disastermappers Heidelberg grundades 2014 som ett studentinitiativ för att bygga en plattform för utbyte mellan studenter, forskare och humanitära aktörer. Disastermappers är medlem i Missing Maps och organiserar mapathons, workshops och webinarer i Heidelberg och vidare och stöder HOT och Missing Maps genom forskning och applikationer."},"ym-Ignatius-Ajuru-University-of-Education":{"name":"IgnatiusMappersTeam (IMT)","description":"YouthMappers-filial vid Ignatius Ajuru University of Education","extendedDescription":"Vi är en YouthMappers-filial från Ignatius Ajuru University of Education som är engagerade i samhällskartläggning av vår miljö och fjärrkartläggning av motståndskraftiga samhällen. Vi är en grupp av frivilliga som använder openstreetmap och annan öppen geospatial källa för kartläggning."},"ym-Indiana-University-of-Pennsylvania":{"name":"Geospatial Science Club","description":"YouthMappers-filial vid Indiana University of Pennsylvania"},"ym-Insititue-d-Enseignement-Superieur-de-Ruhengeri":{"name":"YouthMappers vid INES Ruhengeri","description":"YouthMappers-filial vid Insititue d' Enseignement Superieur de Ruhengeri","extendedDescription":"Vi är studenter från avdelningar för landadministrtion och -förvaltning och avdelningar för markundersökning från INES-Ruhengeri. Vi är engagerade i kartläggningsaktiviteter som skapar förändringarna mot hållbar utveckling i vårt samhälle."},"ym-Institut-Suprieur-de-Management-Kolda":{"name":"Les Femmes Leaders de ISM/Kolda","description":"YouthMappers-filial vid Institut Supérieur de Management Kolda","extendedDescription":"Les Femmes Leaders de ISM/Kolda är en helt kvinnlig kartläggningsgrupp i södra Senegal som vill sätta Kolda och omgivande byar på kartan och bättre förstå hur man använder OSM."},"ym-Institute-of-Crisis-Management-Studies":{"name":"Institute of Crisis Management Studies YouthMappers","description":"YouthMappers-filial vid Institute of Crisis Management Studies","extendedDescription":"För att utveckla Crisis Mappers för att hjälpa till vid katastrofsituationer."},"ym-Institute-of-Finance-Management":{"name":"IFM mappers","description":"YouthMappers-filial vid Institute of Finance Management","extendedDescription":"Detta är en ny filial vid institutet och vi ser fram emot att använda vår finansiella utbildning som vi får här på campus och koppla samman med miljön för att utveckla vår hållbara miljö för att hjälpa samhället med effekterna av vår miljö på ekonomiska sätt genom att omvandla dem till siffror. detta förklaras allmänt i ekosystemredovisning och miljökonton"},"ym-Institute-of-Rural-Development-Planning":{"name":"Mipango YouthMappers-filial","description":"YouthMappers-filial vid Institute of Rural Development Planning","extendedDescription":"Filialen Mipango YouthMappers introducerades vid IRDP den 3 juli 2017 av Dr. Domitilla Bashemera. De ursprungliga medlemmarna var 300 (190 män och 110 kvinnor) kandidatexamenstudeter, som var registrerade som medlemmar i filialen. Gerald Zacharia är filialens president och Juster Lugira är vice president."},"ym-Institute-of-Rural-Development-Planning-Mwanza":{"name":"Youth Mappers-filial vid Institute of Rural Development Planning - Lake Zone Centre","description":"YouthMappers-filial vid Institute of Rural Development Planning Mwanza"},"ym-Institute-of-Science-and-Veterinary-Medicine":{"name":"YouthMappers ISSMV Dalaba","description":"YouthMappers-filial vid Institute of Science and Veterinary Medicine","extendedDescription":"YouthMappers ISSMV Dabala är en ideell organisation som arbetar för att främja humanitär kartläggning och användning av öppna källor och öppen data för att bygga verktyg för beslutsfattande i Guinea."},"ym-Istanbul-Technical-University":{"name":"YouthMappers ITU","description":"YouthMappers-filial vid Istanbul Technical University","extendedDescription":"YouthMappers ITU är en tvärvetenskaplig och samarbetsvillig studentgemenskap för att främja humanitär kartläggning av utsatta bosättningar och syftar till att utveckla och dela strategisk och innovativ rumslig information för framtida städer genom att använda geografiska informationssystem och öppna data."},"ym-Jacksonville-State-University":{"name":"JSU Disaster Mapping Team","description":"YouthMappers-filial vid Jacksonville State University","extendedDescription":"JSU Disaster Mapping Team är ett program vid Jacksonville State University tillägnad katastrofinsatser i nödsituationer. Detta inkluderar tornados, kraftiga åskväder, översvämningar etc. Teamet är tänkt att vara en värdefull tillgång för omgivande län och en kanal för studenterna på JSU Geoscience Department för att tillämpa det de har lärt sig i en akademisk miljö för att stödja räddningstjänster. Vårt mål är att effektivisera katastrofinsatser och återhämtningsoperationer samtidigt som du använder studentens skicklighetsuppsättningar"},"ym-Jahangirnagar-University":{"name":"YouthMappers vid IRS, Jahangirnagar University","description":"YouthMappers-filial vid Jahangirnagar University"},"ym-Jomo-Kenyatta-University-of-Agriculture-and-Technology":{"name":"Association of Geomatics Engineering Students","description":"YouthMappers-filial vid Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology","extendedDescription":"The Association of Geomatics Engineering Students (AGES) syftar till att marknadsföra GIS-produkter och -tjänster samt utbilda studenter om användning av det samma. Det främjar inte bara socialisering mellan studenterna och yrkesutövare, utan ger också en plattform för att utbyta nya idéer för att hålla nya GIS- och kartläggningsevenemang och utbildning vid universitetet."},"ym-Kansas-State-University":{"name":"Gamma Theta Upsilon: Beta Psi-filial","description":"YouthMappers-filial vid Kansas State University","extendedDescription":"Vi är Kansas State University-filalen i Gamma Theta Upsilon, ett internationellt geografisk hederssamhälle med tillhörighet till YouthMappers. Vi har varit aktiva med kartläggning för OSM och genomfört en mapathon som kallas \"Map for Nepal\", där vi använde OpenStreetMap för att digitalisera ej kartlagda områden i Nepal efter jordbävningen 2015."},"ym-Karatina-University":{"name":"Nature Club Karatina University","description":"YouthMappers-filial vid Karatina University","extendedDescription":"Denna filial syftar till att samla alla GIS-entusiaster. Den inkluderar miljöexperter, djurlivsexperter, vatten- och turismtjänstemän, för att bara nämna några. Huvudsyftet är att tillhandahålla en plattform där eleverna kan lära av varandra och i processen förstå hur man integrerar GIS-färdigheterna i sina olika karriärvägar samt erbjuder lösningar på olika miljörelaterade utmaningar."},"ym-Kathmandu-University":{"name":"Geomatics Engineering Society,GES","description":"YouthMappers-filial vid Kathmandu University","extendedDescription":"Geomatics Engineering Society (GES) grundat 2008 e.Kr. är en institutionsklubb under Department of Civil and Geomatics Engineering (DCGE) vid Kathmandu University. GES fungerar som en plattform för att utveckla studenternas färdigheter förutom deras utbildningsaktiviteter genom att fokusera på aktiviteter som teknisk träning, seminarier, samtalsprogram och interaktion med experter från relaterat område, sportaktiviteter etc."},"ym-Kenyatta-University":{"name":"Kenyatta University GIS-klubb","description":"YouthMappers-filial vid Kenyatta University","extendedDescription":"Kenyatta University GIS Club (KUGISC) grundades den 28 oktober 2016, med mer än 200 studenter och personal från alla fakulteter inom campus som medlemmar. Vi strävar efter att ge medlemmar rumslig kunskap, färdigheter och expertis som krävs för att förstå jorden. Vi hjälper till med att kartlägga resurser inom universitetet genom att integrera geospatial data i deras projekt såväl som insamling av fältarbetsdata."},"ym-Khulna-University":{"name":"Khulna University YouthMappers","description":"YouthMappers-filial vid Khulna University","extendedDescription":"KU-studenter och -lärare från flera discipliner har erfarenhet av att skapa öppna data för OSM för att hantera lokala utmaningar för utveckling, inklusive livsmedelssäkerhet och andra ämnen."},"ym-Kumi-University":{"name":"Ever Last YouthMappers","description":"YouthMappers-filial vid Kumi University","extendedDescription":"Denna energiska studentgrupp organiseras inom fakulteten för vetenskap och informationsteknik."},"ym-Kwame-Nkrumah-University-of-Science-and-Technology":{"name":"Kwame Nkrumah University of Science and Technology YouthMappers","description":"YouthMappers-filial vid Kwame Nkrumah University of Science and Technology"},"ym-Makerere-University":{"name":"Geo YouthMappers","description":"YouthMappers-filial vid Makerere University","extendedDescription":"Geo YouthMappers är en Makerere University-baserad kartläggningsfilial som uppskattas för att tillämpa den rumsliga uppfattningen på den verkliga världen. Vi har samarbetat om olika karthändelser med OSM. Vårt huvudsakliga mål är önskan att förenkla data och göra den lätt tillgänglig för katastrofberedskap. ”Vi kartlägger världen och förändrar liv."},"ym-Mbarara-University-of-Science-and-Technology":{"name":"MUST Street Mappers","description":"YouthMappers-filial vid Mbarara University of Science and Technology","extendedDescription":"MUST Street Mappers är ett Youth Mappers-filial vid Mbarara University of Science and Technology som bygger på att göra vårt land och världen i stort till en bättre plats genom kartläggning. Vi baserar oss på insamlad information för att lägga märke till mönster och databearbetning för att presentera relevant och användbar information för samhället."},"ym-McGill-University":{"name":"Open Mapping Group McGill: En medlem av McGill Undergraduate Geography Society","description":"YouthMappers-filial vid McGill University","extendedDescription":"Open Mapping Group McGill: En medlem av McGill Undergraduate Geography Society (OMG McGill) som syftar på att koppla ihop studenter med öppen geospatial data och teknik för att förbättra motståndskraft, samhällsbyggande och lärande genom kartläggning–på campus, i Montreal, i Kanada, och utomlands."},"ym-Miami-University":{"name":"Geography and Planning Society","description":"YouthMappers-filial vid Miami University","extendedDescription":"GPS vid Miami University syftar till att skapa ett nära samhälle av planerare och geografer som vill ha kul, lära sig mer om karriärer och högre utbildning inom sitt område, nätverk och arbeta tillsammans med proffs för verklig erfarenhet."},"ym-Moi-University":{"name":"Geography Students Association","description":"YouthMappers-filial vid Moi University","extendedDescription":"The Geography Students Association at Moi University (GEOSAMU) utforskar, upptäcker och syftar till att utveckla hela världen genom de ungas Geo-Spatial analyser. GEOSAMU är en del av Institutionen för geografi."},"ym-Monroe-Community-College":{"name":"MCC Mapping Corps","description":"YouthMappers-filial vid Monroe Community College"},"ym-Montgomery-College":{"name":"GeoMC","description":"YouthMappers-filial vid Montgomery College","extendedDescription":"GeoMC:s uppdrag är att ge studenter praktisk erfarenhet av att tillämpa geospatiala verktyg, samla in data och projektledning. De flesta av våra studenter har en bakgrund inom GIS och har huvudämnen inom geografi. Medlemmarna i vårt filial kommer från olika bakgrunder och vi arbetar alla tillsammans för att få en positiv inverkan i världen."},"ym-Namibia-University-of-Science-and-Technology":{"name":"Geoinformation Technology Student Society","description":"YouthMappers-filial vid Namibia University of Science and Technology"},"ym-New-York-University":{"name":"NYU mHealth Initiative Mapping Corps","description":"YouthMappers-filial vid New York University","extendedDescription":"Forskningsinitiativet för mobil hälsa eller ”mHealth” i NYU fokuserar på utveckling av system som länkar människor - vanligtvis via sina telefoner - till de platser de bor och och rör sig i, och stöder därmed ny forskning om hur telefoner och kartor kan utnyttjas för att förstå beteendemässigt beslutsfattande och i slutändan hälsoresultat."},"ym-Nimba-County-Community-College":{"name":"Nimba County Community College Youth Mappers","description":"YouthMappers-filial vid Nimba County Community College"},"ym-Njala-University-Freetown-Campus":{"name":"Njala Freetown YouthMappers","description":"YouthMappers-filial vid Njala University, Freetown Campus","extendedDescription":"Vi är studenter på Njala University Freetown Campus och studerar informationsteknik under institutionen för fysik och datavetenskap, och vi finns på Henry Street Freetown, Sierra Leone."},"ym-Njala-University-Njala-Campus":{"name":"YouthMappers Njala University, Njala Campus","description":"YouthMappers-filial vid Njala University, Njala Campus"},"ym-Ohio-Wesleyan-University":{"name":"Environment and Wildlife Club","description":"YouthMappers-filial vid Ohio Wesleyan University","extendedDescription":"Environment and Wildlife Club tittar på miljöfrågor på campus, i Delaware och till och med nationellt! Vi skapar campus- och samhällsprojekt, utforskar och njuter av friluftsliv, arbetar frivilligt och försöker främja miljöarbete i alla aspekter av våra liv."},"ym-Oklahoma-State-University":{"name":"Geography Club","description":"YouthMappers-filial vid Oklahoma State University"},"ym-Open-University-of-Tanzania":{"name":"Youth Mappers vid Open University of Tanzania","description":"YouthMappers-filial vid Open University of Tanzania","extendedDescription":"Youth Mappers vid Open University of Tanzania\n\nHar grundats av medlemmar och studenter vid Open University of Tanzania på Institutionen för geografi som huvudsakligen behöver förbättra sin karriär och hjälpa unga genom gemensamma och partnerskapsprojekt med lokala samhällsgrupper så som Mikoko Scout Group (www.msg.or.tz ) och starta samarbete med internationella högskolor och universitet för utbytesprogram relaterde till geografistudier då några program som utarbetats av Mikoko Scout Group som kommer att länka lokala universitet och andra universitet av samma intresse genom International Nature & Environmental Youth Camp 2019 (www.campsite.msg.or.tz/nature.html)\n\nVår filial kommer snart att erkännas som ett ungdomsnätverksprogram som ger studenter möjlighet att studera och genomföra forskningsstudier på lokal nivå."},"ym-Politecnico-di-Milano":{"name":"PoliMappers","description":"YouthMappers-filial vid Politecnico di Milano","extendedDescription":"PoliMappers är en frivillig studentförening baserad på Politecnico di Milano. Gruppens uppdrag är att utbilda och motivera nästa generation frivilliga kartläggare och att göra kartläggning med gratis programvara med öppen källkod inom universitetet samt grundskolor och gymnasier."},"ym-Queen-Mary-University-of-London":{"name":"Queen Mary YouthMappers","description":"YouthMappers-filial vid Queen Mary University of London","extendedDescription":"Denna filial kommer att vara en del av aktiviteterna i Queen Mary Geography Society."},"ym-Rajshahi-University-of-Engineering-Technology":{"name":"YouthMappers vid RUET","description":"YouthMappers-filial vid Rajshahi University of Engineering & Technology","extendedDescription":"\"YouthMappers at RUET\" är en humanitär kartläggningsgrupp av studenter vid Rajshahi University of Engineering & Technology (RUET) för att dela, utveckla och öva kunskapen inom GIS. Denna grupp uppmuntrar att använda geospatial data och plattform med öppen källkod för att göra lösningar för att nå den mest utsatta gruppen i världen."},"ym-SUNY-at-Fredonia":{"name":"Geoventurers","description":"YouthMappers-filial vid SUNY at Fredonia","extendedDescription":"GeoVenturers är en grupp studenter som går samman över ett antal huvudämnen på vårt campus som ser geospatial teknik som ett verktyg för att tjäna andra och för att föra samman människor. Mentoring för gruppen tar in naturvetenskaplig utbildning från institutionen för läroplan och instruktioner. Vi hoppas att vi kan få våra kunskaper att spela för att göra människors liv bättre."},"ym-Sacred-Heart-Junior-College":{"name":"Youth Mappers vid Sacred Heart Junior College","description":"YouthMappers-filial vid Sacred Heart Junior College"},"ym-Sherubtse-College":{"name":"Geographical Society","description":"YouthMappers-filial vid Sherubtse College","extendedDescription":"Geographical Society, vid Institutionen för geografi och planering, Sherubtse College, Royal University of Bhutan, med stöd från Center for Climate Change and Spatial Information, har gjort flera ansträngningar för att skapa medvetenhet och ta itu med viktiga frågor på lokal och nationell nivå. Vi samarbetar nu med det internationella studentcentrerade YouthMappers network om \"Mapping for Resilience\" och bidrar till en global 'Lycka'!"},"ym-Sokoine-University-of-Agriculture":{"name":"SMCoSE YouthMappers","description":"YouthMappers-filial vid Sokoine University of Agriculture","extendedDescription":"En filial bestående av miljövetenskap- och managementstudenter och geografistudenter under geografiska institutionen och vi kommer att använda kartläggningsteknik, baserade på systemkoncept och teorier, kan användas för att underlätta, utforska och fånga de olika förståelserna för relationer, perspektiv, och gränser som är involverade i miljömässig hållbarhet för att få en mer fullständig förståelse av konceptet och utveckla handlingsplaner."},"ym-St.-Augustine-International-University":{"name":"YouthMappers vid St Augustine International University","description":"YouthMappers-filial vid St. Augustine International University"},"ym-St.-Mawaggali-Trades-Training-Institute":{"name":"MawaggaliMappers","description":"YouthMappers-filial vid St. Mawaggali Trades Training Institute","extendedDescription":"Vi är ungdomsfilialen på St. Mawaggali Trades i Choma som vill bidra med olika humantiska uppdrag för att tjäna liv genom kartläggning."},"ym-State-University-of-New-York-Geneseo":{"name":"SUNY Geneseo GIS Association","description":"YouthMappers-filial vid State University of New York Geneseo","extendedDescription":"Vi sprider medvetenhet, stöd, utbildning, volontärarbete och karriärutvecklingsmöjligheter i geografiska informationssystem, över olika discipliner och avdelningar, i samband med SUNY Geneseo, lokalsamhället och det globala samhället."},"ym-Stella-Maris-Polytechnic":{"name":"YouthMappers-SMP","description":"YouthMappers-filial vid Stella Maris Polytechnic"},"ym-Technical-University-of-Kenya":{"name":"Geospatial Science Student Association","description":"YouthMappers-filial vid Technical University of Kenya","extendedDescription":"Det är en geografisk informationsbaserad grupp med mycket passionerade studenter inom relevanta studierektorer. Vi utbildar medlemmar om nya trender på marknaden och följer med tekniska framsteg"},"ym-Texas-Tech-University":{"name":"YouthMappers vid TTU","description":"YouthMappers-filial vid Texas Tech University","extendedDescription":"Som ett av de medgrundande filialerna i nätverket är TTU YouthMappers entusiastiska att fungera som tvärvetenskapliga ledare för att skapa öppna geografiska data och analyser som tar upp lokalt definierade utvecklingsutmaningar över hela världen. Filialen strävar efter att utbyta och samarbeta med andra filialer runt om i världen samtidigt som de erbjuder sig själva som en lokal resurs och service till Texas Tech-studentorganisationer på sätt som tillför värde till deras respektiva campusaktiviteter genom kartläggning."},"ym-The-Citadel":{"name":"YouthMappers vid The Citadel","description":"YouthMappers-filial vid The Citadel","extendedDescription":"Denna filial är också en Rotaract-klubb, som är en del av Rotary International. Flera medlemmar, såväl som ledarskap, har uttryckt intresse för YouthMappers och vi vill ansluta vår Citadel Rotaract-klubb till YouthMappers."},"ym-The-Gambia-YMCA-University-of-the-Gambia":{"name":"Connected YouthMappers","description":"YouthMappers-filial vid The Gambia YMCA / University of the Gambia","extendedDescription":"Connected YouthMappers består av hängivna unga gambier som strävar efter förändring och stöd till nationell utveckling."},"ym-The-George-Washington-University":{"name":"Humanitarian Mapping Society","description":"YouthMappers-filial vid The George Washington University","extendedDescription":"Med hjälp av modeller av ledarskap och engagemang strävar HMS efter att hjälpa och förbättra världen genom humanitära GIS-projekt (Geographic Information Systems). Denna gemenskapsgrundade filial på GWU: s campus har en uppsjö av erfarenheter att dela och samarbetar ofta direkt med USAID, Amerikanska Röda Korset och USA:s utrikesdepartement i deras DC-område för att utvidga studentledda insatser och tjäna global gemenskap."},"ym-The-Johns-Hopkins-University-SAIS":{"name":"SAIS YouthMappers","description":"YouthMappers-filial vid The Johns Hopkins University, SAIS","extendedDescription":"SAIS Youth Mappers uppdrag är att ge studenter vid Johns Hopkins University SAIS möjlighet att bli högkvalificerade humanitära kartläggare. Som en grupp inom South Asia Club är dess primära fokus att stödja humanitära kartläggningsprojekt i Indo-Stillahavsområdet."},"ym-The-Pennsylvania-State-University":{"name":"Penn State GIS Coalition","description":"YouthMappers-filial vid The Pennsylvania State University","extendedDescription":"Penn State Geospatial Information Science (GIS) Coalition är en organisation som erbjuder studenter som vill ha GIS som huvudämne, underordnat ämne eller som intresse möjligheter att utveckla kompletterande kunskaper och färdigheter som krävs för att lyckas i den professionella GIS-industrin."},"ym-The-University-of-Zambia":{"name":"YouthMappers Unza","description":"YouthMappers-filial vid The University of Zambia"},"ym-Tribhuvan-University":{"name":"Geomatics Engineering Students Association","description":"YouthMappers-filial vid Tribhuvan University","extendedDescription":"Denna organisation är studentforumet för Geomatics Engineering-studenter vid Tribhuvan University, Institute of Engineering på campus Pashchimanchal. Studenterna, som grundades sedan början av utbildningsprogrammet, har varit aktiva inom kartläggning och ledarskap och är glada över att vara en del av YouthMappers-nätverket."},"ym-UW-Madison":{"name":"BadgerMaps","description":"YouthMappers-filial vid UW-Madison","extendedDescription":"BadgerMaps är UW-campusfilial för Youthmappers, en organisation som är dedikerad till humanitära tjänster och kartläggningstjänster. Vi kopplar vårt volontärnätverk med möjligheter att skapa GIS-data för projekt som behöver det."},"ym-Uganda-Christian-University-Mbale-Campus":{"name":"Mappers for Life","description":"YouthMappers-filial vid Uganda Christian University Mbale Campus","extendedDescription":"Vi är Team Mappers för livet! Kom och gå med när vi kartlägger tillsammans! Denna grupp arbetar från Institutionen för informationsteknik vid UCU."},"ym-Uganda-Pentecostal-University":{"name":"HiTech Youth Mappers","description":"YouthMappers-filial vid Uganda Pentecostal University","extendedDescription":"En ny filial Youthmappers i västra Uganda. Redo att kartlägga och tillhandahålla öppen data med OpenStreetMap för utvecklingsändamål."},"ym-Universidad-Autonoma-de-Madrid":{"name":"YouthMappers vid UAM","description":"YouthMappers-filial vid Universidad Autonoma de Madrid"},"ym-Universidad-Distrital-Francisco-Jose-de-Caldas":{"name":"YouthMappers på Bogota","description":"YouthMappers-filial vid Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas","extendedDescription":"Universidad Distrital Francisco José de Caldas är ett offentligt forskningsuniversitet med forskarutbildning baserat i Bogotá, Colombia med en befolkning på 26 140 studenter."},"ym-Universidad-Nacional-Autnoma-de-Honduras":{"name":"PumaGis Hn","description":"YouthMappers-filial vid Universidad Nacional Autónoma de Honduras"},"ym-Universidad-Nacional-de-Colombia":{"name":"Grupo UN","description":"YouthMappers-filial vid Universidad Nacional de Colombia","extendedDescription":"Studenter förenas för att kartlägga och nätverka med universitetsstudenter över hela Colombia och över hela världen. Geografiska specialiteter inkluderar anslutning till mikrobiologi och hälsodiscipliner."},"ym-Universidad-Nacional-de-Ingenieria":{"name":"Yeka Street MGA","description":"YouthMappers-filial vid Universidad Nacional de Ingenieria","extendedDescription":"YEKA STREET är ett arbetslag bestående av studenter från Universidad Nacional de Ingenieria i Managua, Nicaragua. Med det huvudsakliga syftet att tillämpa vår kunskap och färdigheter med hjälp av många verktyg och appar för att kartlägga områden i våra städer och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt och planer för katastroflindring. Vi vill visa vägen för att lägga till fler studenter från alla karriärer och universitet i vårt land för att gå med oss i detta syfte, vilket på detta sätt ökar levnadsstendarden och minskar befolkningens sårbarhet."},"ym-Universidad-Politcnica-de-Madrid":{"name":"Mapeo Humanitario","description":"YouthMappers-filial vid Universidad Politécnica de Madrid","extendedDescription":"Geo-volontärgrupp bildades vid Moncloa Campus i november 2017. Cirka 20 medlemmar från tre universitet (Complutense, CEU och UPM). Grundstudenter, teknologie magister-studenter och doktorander samarbetar tillsammans med organisationer (MSF, Acción contra el Hambre, ...) med stöd av utbildare från Geoinquietos. Officiellt erkännande av UPM som Educative Innovation Project (kod IE1718.0411)"},"ym-Universidad-de-Antioquia":{"name":"Geomatica UDEA","description":"YouthMappers-filial vid Universidad de Antioquia","extendedDescription":"Vi är en grupp som är intresserad av geospatial data, frivillig kartografi och deltar i kartläggning med andra i vårt land och inom YouthMappers-nätverket."},"ym-Universidad-de-Costa-Rica":{"name":"YouthMappers vid Universidad de Costa Rica","description":"YouthMappers-filial vid Universidad de Costa Rica","extendedDescription":"YouthMappers från Universidad de Costa Rica föddes baserat på social handling för och av medlemmar i olika samhällen enligt teman för involvering, interaktion och representation av variabler inom ett definierat geografiskt område (ett territorium). Tack vare OpenStreetMaps-verktygen har vi livskraften i kraft Skaffa, validera och dela den information som genereras för verifiering och användning avsedd för samhällen eller den intresserade parten i sådana objektiva ämnen."},"ym-Universidad-de-La-Guajira":{"name":"Grupo Mesh","description":"YouthMappers-filial vid Universidad de La Guajira","extendedDescription":"Grupo Mesh är en studentorganisation vid Universidad de la Guajira i Colombia, inklusive studenter från programmet för miljöteknik som lär sig kartografi och öppen kartläggning."},"ym-Universidad-de-Los-Andes":{"name":"Cartografos Uniandes","description":"YouthMappers-filial vid Universidad de Los Andes","extendedDescription":"Vi är en krets av studentdeltagande som strävar efter att använda kartläggning och rumsligt resonemang som ett sätt att skapa band för samarbete och integration mellan universitetet och samhället genom att ta itu med olika rumsliga, sociala, politiska, ekonomiska och kulturella dynamiker."},"ym-Universidad-de-Puerto-Rico-Rio-Piedras":{"name":"UPR YouthMappers","description":"YouthMappers-filial vid Universidad de Puerto Rico - Rio Piedras"},"ym-Universidad-de-San-Buenaventura":{"name":"YouthMappers San Buenaventura","description":"YouthMappers-filial vid Universidad de San Buenaventura","extendedDescription":"Vi är glada att gå med i kartläggningen av YouthMappers för en bättre värld och gemenskap."},"ym-Universidade-Eduardo-Mondlane":{"name":"Comunidade YouthMappers Moçambique","description":"YouthMappers-filial vid Universidade Eduardo Mondlane","extendedDescription":"Vi är en studentgrupp som avser att gå med i det mozambikanska samhället för att skapa en motståndskraftig gemenskap av humanitär kartläggning. Gemenskapen har för avsikt att kartlägga landets fysiska ockupation och skapa öppna geografiska data, tillgängliga för allmänheten och som kan användas i flera områden utan tillhörande kostnader."},"ym-Universit-Gaston-Berger":{"name":"YouthMappers vid UGB","description":"YouthMappers-filial vid Université Gaston Berger","extendedDescription":"YouthMappers UGB består av unga studenter och forskare som brinner för kartläggning. Vårt mål är att förbättra elevernas färdigheter inom kartografi och att delta i skapandet av öppna geografiska data som svarar på utvecklingsutmaningar runt om i världen och särskilt i Afrika."},"ym-Universit-Mohammed-V-Rabat":{"name":"Brahmapoutre vid Rabat","description":"YouthMappers-filial vid Université Mohammed V Rabat","extendedDescription":"Denna filial ser deltagande i YouthMappers-programmet som ett tillfälle att dela vår kunskap och skapa nya arbetsrelationer med andra filialer i olika länder."},"ym-Universit-de-NZrkor":{"name":"Youthmappers à N'Zérékoré","description":"YouthMappers-filial vid Université de N'Zérékoré","extendedDescription":"YouthMappers är en grupp som gör det möjligt att kartlägga isolerade samhällen och fatta beslut i händelse av katastrofer eller epidemier. Det tillåter också produktion och användning av data i fri åtkomst."},"ym-Universit-des-Sciences-Sociale-et-de-Gestion-de-Bamako":{"name":"Etudiant au Laboratoire HoPE","description":"YouthMappers-filial vid Université des Sciences Sociale et de Gestion de Bamako"},"ym-Universitas-Negeri-Makassar":{"name":"Kontur Geografi","description":"YouthMappers-filial vid Universitas Negeri Makassar"},"ym-University-Muhammadiyah-Surakarta":{"name":"SpaceTime","description":"YouthMappers-filial vid University Muhammadiyah Surakarta","extendedDescription":"SpaceTime är en gemenskapskartläggning vid Geografiska fakulteten vid Muhammadiyah University of Surakarta. SpaceTime grundades av Bruce Maldy Pratama, Mukhlis Akbar och Irfandi Fauzi. De är aktiva studenter vid fakulteten för Geography University Muhammadiyah Surakarta."},"ym-University-of-California-Davis":{"name":"Mapping Club","description":"YouthMappers-filial vid University of California, Davis"},"ym-University-of-Cape-Coast":{"name":"UCC Geographical Society","description":"YouthMappers-filial vid University of Cape Coast","extendedDescription":"Vi är en sammanslutning som omfattar alla studenter som läser eller har läst geografi vid Institutionen för geografi och regional planering vid University of Cape Coast. Vårt huvudmål är att främja intresse för disciplinen inom och utanför klassrummet. Vårt motto är \"Vi förstår jorden och dess invånare.\""},"ym-University-of-Central-Florida":{"name":"Geospatial Information Society","description":"YouthMappers-filial vid University of Central Florida","extendedDescription":"Vårt uppdrag är att främja en social och pedagogisk miljö för alla studenter som är intresserade av diskussion och tillämpning av GIS. Grupp- och samhällsevenemang under läsåret organiserar studenter för att frivilligt hjälpa lokala och regionala samhällen genom att använda samhällsbaserade GIS-projekt och utbilda lokala grundskole- och gymnasieelever om användning och tillämpning av GIS."},"ym-University-of-Chicago":{"name":"Tobler Society","description":"YouthMappers-filial vid University of Chicago"},"ym-University-of-Dar-es-Salaam":{"name":"YouthMappers vid University of Dar es Salaam","description":"YouthMappers-filial vid University of Dar es Salaam","extendedDescription":"Syftet med University of Dar es Salaam YouthMappers är att använda och främja öppen källkodsdata och GIS-teknik för att kartlägga potentiella katastrofområden, tillhandahålla resurser för nödhantering, göra att medlemmarna kommer i kontakt med öppen källkod och GIS-organisationer i staden Dar es Salaam, och tillgodose alla kommande behov hos våra projektpartners."},"ym-University-of-Energy-and-Natural-Resources":{"name":"Eco-Club","description":"YouthMappers-filial vid University of Energy and Natural Resources","extendedDescription":"För att tillhandahålla en sund utbildning till alla medborgare om den försämrade miljön och ge största möjliga användning för återskrapning av miljön för människors överlevnad."},"ym-University-of-Exeter":{"name":"University of Exeter British Red Cross Missing Maps","description":"YouthMappers-filial vid University of Exeter","extendedDescription":"Vi är ett team av entusiastiska geografer med omfattande kunskap om GIS. Vi brinner för att stödja British Red Cross Society med olika humanitära hjälpinsatser. Vi är också viktiga lärare om betydelsen av att fjärranalys av kartläggningsdata och hur detta hjälper på marken. Våra mapathons har gruppbaserat akademiskt fokus som belyser olika GIS-forskning i vår geografiska avdelning, samtidigt som de fungerar som anställbarhetsmedvetenhetsevents som vi använder för att bjuda in talare att prata om deras GIS/British Red Cross careers."},"ym-University-of-Ghana":{"name":"University of Ghana YouthMappers","description":"YouthMappers-filial vid University of Ghana","extendedDescription":"UG YouthMappers består av både doktorander och studenter med kunskaper och färdigheter inom GIS och Remote Sensing. Klubben består av ett energiskt team som är redo att ta itu med sociala frågor och mildra miljöproblem genom kartläggning. Våra grundläggande principer är kapacitetsuppbyggnad, inflytande och teamwork."},"ym-University-of-Liberia-YouthMappers":{"name":"University of Liberia YouthMappers","description":"YouthMappers-filial vid University of Liberia YouthMappers","extendedDescription":"University of Liberia YouthMappers är en filialorganisation för Global YouthMappers. Vi är en ideell studentorganisation för kartläggning som fokuserar på kartläggning för Liberias utveckling och världen i stort. Syftet med denna organisation ska vara att använda teknik och geospatial kunskap som medel för att skapa och utveckla kartor; samla in och analysera data som kommer att möta lokala och globala utmaningar. Vårt mål är att stödja och skapa möjligheter för studenter att utveckla intresse och färdigheter inom kartläggningsområdet. Vi ser för oss en förenat studentgemenskap som är samarbetsvillig, aktiv och är villiga att samarbeta med University of Liberia YouthMappers för att förbättra andras liv."},"ym-University-of-Malawi":{"name":"Chanco Malawi YouthMappers","description":"YouthMappers-filial vid University of Malawi","extendedDescription":"Chanco Malawi YouthMappers är studentkartororganisationen för University of Malawis Chancellor College. Studenterna i denna filial fokuserar på kartläggning för Malawis utvecklings- och vetenskapsbehov."},"ym-University-of-Maryland-College-Park":{"name":"Geography Club","description":"YouthMappers-filial vid University of Maryland - College Park","extendedDescription":"Geografiklubbens uppdrag vid University of Maryland College Park är att engagera och uppmuntra studenter att utforska geografiska intressen inom campus och samhället."},"ym-University-of-Mines-and-Technology":{"name":"UMaT YouthMappers","description":"YouthMappers-filial vid University of Mines and Technology","extendedDescription":"UMaT YouthMappers är en grupp volontärstudenter som försöker ge studenter möjlighet att förbättra färdigheterna inom kartläggning och skapa öppna geografiska data och analyser som adresserar lokalt definierade utvecklingsutmaningar världen över."},"ym-University-of-Nairobi":{"name":"Geospatial Engineering Students Association","description":"YouthMappers-filial vid University of Nairobi","extendedDescription":"UN-studenter arbetar med den lokala OSM-gruppen, Map Kibera och GrouthTruth för att lära sig om öppen kartläggning och bidra med data för behov i deras urbana miljö."},"ym-University-of-Nigeria-Enugu-Campus":{"name":"LionMappersTeam (LMT) Enugu","description":"YouthMappers-filial vid University of Nigeria, Enugu Campus","extendedDescription":"LionMappersTeam (LMT) Enugu Campus är ett dotterbolag till YouthMappers Network, med det enda syftet att ge medlemmarna möjlighet att lära sig och förbättra sina färdigheter inom geoinformatik och att skapa öppna geografiska data och analyser som tar itu med lokalt definierade utmaningar globalt. Det är ett team av volontärer för Crowdsourced Mapping och Geographic Information provision som använder Openstreetmap, Citizen Science och annan geospatial teknik för forskning, utbildning och svar på motståndskraftiga samhällsutmaningar. Vi är engagerade i webb-kartografi, GIS och fjärranalysapplikationer och forskning. Vi brinner för frivillig geografisk information, Paticipatory GIS och Citizen Science. Våra stora aktiviteter inkluderar online-Crowdsourced-kartografi, kartläggning, träningsworkshops och uppsökningar till gymnasiet samt kartläggning av humanitära insatser/katastrofinsatser."},"ym-University-of-Nigeria-Nsukka":{"name":"LionMappersTeam (LMT) Nsukka","description":"YouthMappers-filial vid University of Nigeria, Nsukka","extendedDescription":"LionMappersTeam är ett dotterbolag till YouthMappers Network, med det enda syftet att ge medlemmarna möjlighet att lära sig och förbättra sina färdigheter inom kartläggning av vetenskap och skapa öppen geografisk data och analyser som adresserar lokalt definierade utmaningar globalt. Det är ett team av frivilliga för samhällskartläggning och geografisk information som tillhandahåller Openstreetmap, medborgarvetenskap och annan geospatial teknik för forskning, utbildning och svar på motståndskraftiga samhällsutmaningar. Vi är involverade i GIS och fjärravkänningsapplikationer och forskning. Vi är involverade i GIS och medborgarvetenskap, fältkartläggning, utbildningsverkstäder och resurser till gymnasier."},"ym-University-of-North-Texas":{"name":"UNT Geography Club","description":"YouthMappers-filial vid University of North Texas","extendedDescription":"The Geography Club är en studentorganisation vid University of North Texas som välkomnar alla studenter som är intresserade av geografi. Målet med The Geography Club är att främja intresset för geografi, grundutbildningen och geografisk avdelning tillsammans med gemenskap mellan studenter och lärare. Klubben försöker också representera studenternas behov och önskemål när det gäller studier av geografi och att tillhandahålla ett forum för presentation av innovativa idéer till förmån för universitetsgemenskapen."},"ym-University-of-Northern-Colorado":{"name":"UNCO Geography and GIS Club","description":"YouthMappers-filial vid University of Northern Colorado","extendedDescription":"Filialen Official Geography and GIS Club som är kopplat till University of Northern Colorado där vårt mål är att lära, dela och få kontakt med dem omkring oss. #MakingSenseOfTheWorld"},"ym-University-of-Oregon":{"name":"Map by Northwest","description":"YouthMappers-filial vid University of Oregon","extendedDescription":"Map By Northwest syftar till att engagera studenter vid University of Oregon i kartläggningsprojekt för att hjälpa humanitära mål och för att bedriva geografisk forskning. Vi välkomnar studenter från alla discipliner för att följa med i våra kartupplevelser."},"ym-University-of-Panama":{"name":"YouthMappers UP","description":"YouthMappers-filial vid University of Panama","extendedDescription":"Student mappers i Panama arbetar med öppna rumsliga data för att hjälpa till att identifiera, definiera, adressera och skapa mening med lokalt definierade utvecklingsutmaningar. De samarbetar med studenter från andra länder om samhällskartläggning av ämnen från ekoturism till livsmedelssäkerhet, från biologisk mångfald till inhemska frågor och främjar en humanistisk vision genom vetenskapliga perspektiv."},"ym-University-of-Port-Harcourt":{"name":"UniqueMappersTeam (UMT) Port Harcourt","description":"YouthMappers-filial vid University of Port Harcourt","extendedDescription":"UniqueMappersTeam (UMT) Port Harcourt är en åtgärdsgrupp och ett team av frivilliga för en samarbetsdriven online-kartläggning riktad mot utbildning och bemyndigande av medlemmar med trending kartläggningskompetens för att skapa öppen geospatial data och analys som adresserar lokalt definierade utmaningar för geoinformation och tillhandahålla humanitära kartläggningstjänster för att motståndskraftiga samhällen i Niger Delta, Nigeria och på andra håll. Vi främjar Crowdsoucred Mapping och geografisk information som volontär med hjälp av OpenStreetMap (OSM) -plattform och andra tillgängliga plattformar för snabbkartläggning, katastrofkartläggning, kartläggning av geo-intelligens, kartuppdateringar och utbildning. Det är dotterbolag till Campusfilialen Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT). Det är ett projektuppgiftsteam av YouthMappers som ger medlemmarna möjlighet att lära sig och förbättra sina färdigheter inom geoinformatik för att utforska globala möjligheter inom kartläggning och geoinformation."},"ym-University-of-Pretoria":{"name":"Centre for Geoinformation Science","description":"YouthMappers-filial vid University of Pretoria","extendedDescription":"De studenter som kartlägger Pretoria stöds av University of Pretorias Centre for Geoinformation Science, en plattform varifrån UP-individer och team som är involverade i geografisk informationsvetenskap (GISc) forskning, utbildning och utbildning, professionell utveckling och samhällsengagemang uppmuntras och stärkts genom samarbete, utbildning och allianser i Sydafrika och utomlands."},"ym-University-of-Redlands":{"name":"URSpatial Geo-Thinkers","description":"YouthMappers-filial vid University of Redlands","extendedDescription":"Att bygga på medlemmarnas GIS-färdigheter och kunskap om verktygen och metoderna genom tillämpat socialt engagemang samt att utbilda campusgemenskapen om kraften i kartläggning och rumsanalys genom samhällstjänstevenemang."},"ym-University-of-Rwanda-Huye-Campus":{"name":"Rwanda YouthMappers","description":"YouthMappers-filial vid University of Rwanda - Huye Campus","extendedDescription":"Baserat på engagemanget och syftet med att främja kartläggning och informationen från YouthMappers offentliga presentationer, har vi organiserat som studenter på geografiska avdelningen som är engagerade i kartläggning för att skapa en filial på vårt campus. Vi har stöttat av vår facilitator Dr. Gaspard Rwanyiziri (chef för CGIS-Rwanda) och olika lektormentorer."},"ym-University-of-South-Carolina":{"name":"Geography Graduate Student Association","description":"YouthMappers-filial vid University of South Carolina","extendedDescription":"GGSA är en helt studentdriven organisation, utformad för att fungera som en förespråkare och resurs för alla geografistudenter genom att fylla rollen som kontakt mellan institutionen och studenterna. Vårt mål är att vidareutveckla professionell, akademisk och personlig utveckling av doktorander som är intresserade av geografi och dess underdiscipliner."},"ym-University-of-Southern-California":{"name":"SC Mappers","description":"YouthMappers-filial vid University of Southern California","extendedDescription":"Vi ser världen annorlunda: vi ser den genom en rumslig lins. Med kraften i rumsligt tänkande förbinder vi plats och utrymme för att hantera globala utmaningar. Samarbeta med oss!"},"ym-University-of-Vermont":{"name":"University of Vermont Humanitarian Mapping Club","description":"YouthMappers-filial vid University of Vermont"},"ym-University-of-Victoria":{"name":"Society of Geography Students","description":"YouthMappers-filial vid University of Victoria","extendedDescription":"SOGS strävar efter att främja och representera sociala och akademiska intressen inom geografiska institutionen. Detta uttrycks av fyra huvudmål: Att tillhandahålla ett forum för diskussion av frågor som rör kvalitet och tillgänglighet för utbildning inom geografi; att tillhandahålla ett sätt att uttrycka enighet om studenternas åsikt till deparhnental fakultet genom representation vid deparkrnentalmöten och i departementskommittéer; att genomföra anangenser för sådana aktiviteter som är till förmån för studenter och anses ligga inom studerandes intresse för geografi; att fungera som en kontakt genom UVSS och Course Union Council med andra studentgrupper på campus"},"ym-University-of-Warwick":{"name":"University of Warwick Resilience Mapping Society","description":"YouthMappers-filial vid University of Warwick","extendedDescription":"Vi är en grupp entusiastiska kartläggare baserat på Warwick University. Vårt mål är att få människor engagerade i humanitär kartläggning och hjälpa dem att förstå vilken inverkan denna aktivitet har på fältet. Vi är nära anpassade till Missing Maps och Doctors Without Borders UK och fokuserar på HOT-uppgifter i våra kartläggningsaktiviteter och workshops. Våra mapathons visas på sidan SMissing Maps när de planeras."},"ym-University-of-Wyoming":{"name":"Gamma Theta Upsilon/Geography Club","description":"YouthMappers-filial vid University of Wyoming"},"ym-University-of-Zimbabwe":{"name":"UZMappers","description":"YouthMappers-filial vidUniversity of Zimbabwe","extendedDescription":"UzMappersTeam Zimbabwe är ett team av volontärer som använder OpenStreetMap för Open Data- och Humanitarian Disaster response-kartläggning. Teamet ger sina medlemmar färdigheter i geospatial teknik med öppen källkod."},"ym-University-of-the-Philippines-Resilience-Institute":{"name":"YouthMappers UP Resilience Institute","description":"YouthMappers-filial vid University of the Philippines Resilience Institute","extendedDescription":"UP Resilience Institute grundades 2016 med ett uppdrag att förbättra lokala samhällen genom tvärvetenskaplig forskning och åtgärder mot motståndskraft. Genom UP NOAH Center och hjälp från olika organisationer har vi tillhandahållit exponeringskartor för 17 provinser av de 82 provinserna och laddat upp mer än 4 miljoner fotavtryck till Open Street Maps."},"ym-University-of-the-West-Indies-Mona-Campus":{"name":"Libraries Outreach - ODL","description":"YouthMappers-filial vid University of the West Indies, Mona Campus","extendedDescription":"UWI, Mona Campus Library deltar i offentliga, uppsökande och speciella projekt. Detta gör det möjligt för vårt bibliotek att vara en katalysator för rumslig kompetens och förespråka delning av rumslig data och tillgång till jamaicanska och karibiska intressen. Vi har katastrofhjälp och kommunikationsbehov och omfattande jordvetenskapliga och geo-risker måste bättre tjäna vårt campus och samhälle. Närmare bestämt vill vi ha ett vetenskapsbibliotek för att visa upp sådant för alla lärare och studenter."},"ym-Vassar-College":{"name":"Hudson Valley Mappers","description":"YouthMappers-filial vid Vassar College","extendedDescription":"Vårt uppdrag är att tillhandahålla en tvärvetenskaplig plattform för kamrater, lärare och samhällsorganisationer att delta i lokala kartläggningsprojekt med fokus på att stärka våra lokala ekosystem, vår byggda miljö och vår samhälls hälsa. Vi försöker också bidra med geospatialt stöd för globalt humanitärt bistånd och utvecklingsarbete."},"ym-Villanova-University":{"name":"The Villanova Globeplotters","description":"YouthMappers-filial vid Villanova University","extendedDescription":"Villanova Globeplotters bygger på Villanovas Augustinska princip om osjälvisk service till det globala samfundet. Blandat med avslappnad social interaktion, strävar vi efter att ge geospatial uppsökande till dem i nöd oavsett deltagarnas ras, akademiska huvudämne, studentgruppsförening eller karriärnivå."},"ym-West-Virginia-University":{"name":"Maptime Morgantown","description":"YouthMappers-filial vid West Virginia University","extendedDescription":"Denna medlemsgrundande filial arbetar som ett samarbetsgrupp och fokuserar på att tillhandahålla en öppen inlärningsmiljö för dem som är intresserade av att arbeta med projekt som berör internationell utveckling, beredskap och geografisk informationsvetenskap.\nDe kopplar samman nybörjare och experter genom att tillhandahålla teknisk utbildning och erfarenhet av att bygga meningsfull och användbar geografisk infrastrukturinformation, samtidigt som de kopplar ihop med systerstäder runt om i världen."},"ym-Western-Michigan-University":{"name":"Geografiska klubben","description":"YouthMappers-filial vid Western Michigan University"},"ym-Yarmouk-University":{"name":"YouthMappers vid YU","description":"YouthMappers-filial vid Yarmouk University","extendedDescription":"YouthMappers-filialen vid YU är den första kartläggningsgruppen i Mellanöstern och Nordafrika där flyktingar, torka och fattigdom orsakar kriser och i akut behov av humanitära kartläggningsaktiviteter för att mildra konsekvenserna av sådana kriser. YU-kartläggarna uppmuntras att använda öppna data för att hantera utmaningar i MENA-regionen för att ge lättnad och utveckling för att fokusera på områden i regionen."}},"languageNames":{"aa":"afar","ab":"abchaziska","ace":"acehnesiska","ach":"acholi","ada":"adangme","ady":"adygeiska","ae":"avestiska","aeb":"tunisisk arabiska","af":"afrikaans","afh":"afrihili","agq":"aghem","ain":"ainu","ak":"akan","akk":"akkadiska","akz":"Alabama-muskogee","ale":"aleutiska","aln":"gegiska","alt":"sydaltaiska","am":"amhariska","an":"aragonesiska","ang":"fornengelska","anp":"angika","ar":"arabiska","arc":"arameiska","arn":"mapudungun","aro":"araoniska","arp":"arapaho","arq":"algerisk arabiska","ars":"najdiarabiska","arw":"arawakiska","ary":"marockansk arabiska","arz":"egyptisk arabiska","as":"assamesiska","asa":"asu","ast":"asturiska","av":"avariska","avk":"kotava","awa":"awadhi","ay":"aymara","az":"azerbajdzjanska","ba":"basjkiriska","bal":"baluchiska","ban":"balinesiska","bar":"bayerska","bas":"basa","bax":"bamunska","bbc":"batak-toba","bbj":"ghomala","be":"vitryska","bej":"beja","bem":"bemba","bew":"betawiska","bez":"bena","bfd":"bafut","bfq":"bagada","bg":"bulgariska","bgn":"västbaluchiska","bho":"bhojpuri","bi":"bislama","bik":"bikol","bin":"bini","bjn":"banjariska","bkm":"bamekon","bla":"siksika","bm":"bambara","bn":"bengali","bo":"tibetanska","bpy":"bishnupriya","bqi":"bakhtiari","br":"bretonska","bra":"braj","brh":"brahuiska","brx":"bodo","bs":"bosniska","bss":"bakossi","bua":"burjätiska","bug":"buginesiska","bum":"boulou","byn":"blin","byv":"bagangte","ca":"katalanska","cad":"caddo","car":"karibiska","cay":"cayuga","cch":"atsam","ccp":"chakma","ce":"tjetjenska","ceb":"cebuano","cgg":"chiga","ch":"chamorro","chb":"chibcha","chg":"chagatai","chk":"chuukesiska","chm":"mariska","chn":"chinook","cho":"choctaw","chp":"chipewyan","chr":"cherokesiska","chy":"cheyenne","ckb":"soranisk kurdiska","co":"korsikanska","cop":"koptiska","cps":"kapisnon","cr":"cree","crh":"krimtatariska","crs":"seychellisk kreol","cs":"tjeckiska","csb":"kasjubiska","cu":"kyrkslaviska","cv":"tjuvasjiska","cy":"walesiska","da":"danska","dak":"dakota","dar":"darginska","dav":"taita","de":"tyska","del":"delaware","den":"slavej","dgr":"dogrib","din":"dinka","dje":"zarma","doi":"dogri","dsb":"lågsorbiska","dtp":"centraldusun","dua":"duala","dum":"medelnederländska","dv":"divehi","dyo":"jola-fonyi","dyu":"dyula","dz":"dzongkha","dzg":"dazaga","ebu":"embu","ee":"ewe","efi":"efik","egl":"emiliska","egy":"fornegyptiska","eka":"ekajuk","el":"grekiska","elx":"elamitiska","en":"engelska","enm":"medelengelska","eo":"esperanto","es":"spanska","esu":"centralalaskisk jupiska","et":"estniska","eu":"baskiska","ewo":"ewondo","ext":"extremaduriska","fa":"persiska","fan":"fang","fat":"fanti","ff":"fulani","fi":"finska","fil":"filippinska","fit":"meänkieli","fj":"fijianska","fo":"färöiska","fon":"fonspråket","fr":"franska","frc":"cajun-franska","frm":"medelfranska","fro":"fornfranska","frp":"frankoprovensalska","frr":"nordfrisiska","frs":"östfrisiska","fur":"friulianska","fy":"västfrisiska","ga":"iriska","gaa":"gã","gag":"gagauziska","gay":"gayo","gba":"gbaya","gbz":"zoroastrisk dari","gd":"skotsk gäliska","gez":"etiopiska","gil":"gilbertiska","gl":"galiciska","glk":"gilaki","gmh":"medelhögtyska","gn":"guaraní","goh":"fornhögtyska","gom":"Goa-konkani","gon":"gondi","gor":"gorontalo","got":"gotiska","grb":"grebo","grc":"forngrekiska","gsw":"schweizertyska","gu":"gujarati","guc":"wayuu","gur":"farefare","guz":"gusii","gv":"manx","gwi":"gwichin","ha":"hausa","hai":"haida","hak":"hakka","haw":"hawaiiska","he":"hebreiska","hi":"hindi","hif":"Fiji-hindi","hil":"hiligaynon","hit":"hettitiska","hmn":"hmongspråk","ho":"hirimotu","hr":"kroatiska","hsb":"högsorbiska","hsn":"xiang","ht":"haitiska","hu":"ungerska","hup":"hupa","hy":"armeniska","hz":"herero","ia":"interlingua","iba":"ibanska","ibb":"ibibio","id":"indonesiska","ie":"interlingue","ig":"igbo","ii":"szezuan i","ik":"inupiak","ilo":"iloko","inh":"ingusjiska","io":"ido","is":"isländska","it":"italienska","iu":"inuktitut","izh":"ingriska","ja":"japanska","jam":"jamaikansk engelsk kreol","jbo":"lojban","jgo":"ngomba","jmc":"kimashami","jpr":"judisk persiska","jrb":"judisk arabiska","jut":"jylländska","jv":"javanesiska","ka":"georgiska","kaa":"karakalpakiska","kab":"kabyliska","kac":"kachin","kaj":"jju","kam":"kamba","kaw":"kawi","kbd":"kabardinska","kbl":"kanembu","kcg":"tyap","kde":"makonde","kea":"kapverdiska","ken":"kenjang","kfo":"koro","kg":"kikongo","kgp":"kaingang","kha":"khasi","kho":"khotanesiska","khq":"Timbuktu-songhai","khw":"khowar","ki":"kikuyu","kiu":"kirmanjki","kj":"kuanyama","kk":"kazakiska","kkj":"mkako","kl":"grönländska","kln":"kalenjin","km":"kambodjanska","kmb":"kimbundu","kn":"kannada","ko":"koreanska","koi":"komi-permjakiska","kok":"konkani","kos":"kosreanska","kpe":"kpelle","kr":"kanuri","krc":"karachay-balkar","kri":"krio","krj":"kinaray-a","krl":"karelska","kru":"kurukh","ks":"kashmiriska","ksb":"kisambaa","ksf":"bafia","ksh":"kölniska","ku":"kurdiska","kum":"kumykiska","kut":"kutenaj","kv":"kome","kw":"korniska","ky":"kirgiziska","la":"latin","lad":"ladino","lag":"langi","lah":"lahnda","lam":"lamba","lb":"luxemburgiska","lez":"lezghien","lfn":"lingua franca nova","lg":"luganda","li":"limburgiska","lij":"liguriska","liv":"livoniska","lkt":"lakota","lmo":"lombardiska","ln":"lingala","lo":"laotiska","lol":"mongo","lou":"louisiana-kreol","loz":"lozi","lrc":"nordluri","lt":"litauiska","ltg":"lettgalliska","lu":"luba-katanga","lua":"luba-lulua","lui":"luiseño","lun":"lunda","lus":"lushai","luy":"luhya","lv":"lettiska","lzh":"litterär kineiska","lzz":"laziska","mad":"maduresiska","maf":"mafa","mag":"magahi","mai":"maithili","mak":"makasar","man":"mande","mas":"massajiska","mde":"maba","mdf":"moksja","mdr":"mandar","men":"mende","mer":"meru","mfe":"mauritansk kreol","mg":"malagassiska","mga":"medeliriska","mgh":"makhuwa-meetto","mgo":"meta’","mh":"marshalliska","mi":"maori","mic":"mi’kmaq","min":"minangkabau","mk":"makedonska","ml":"malayalam","mn":"mongoliska","mnc":"manchuriska","mni":"manipuri","moh":"mohawk","mos":"mossi","mr":"marathi","mrj":"västmariska","ms":"malajiska","mt":"maltesiska","mua":"mundang","mus":"muskogee","mwl":"mirandesiska","mwr":"marwari","mwv":"mentawai","my":"burmesiska","mye":"myene","myv":"erjya","mzn":"mazanderani","na":"nauruanska","nan":"min nan","nap":"napolitanska","naq":"nama","nb":"norskt bokmål","nd":"nordndebele","nds":"lågtyska","ne":"nepalesiska","new":"newariska","ng":"ndonga","nia":"nias","niu":"niueanska","njo":"ao-naga","nl":"nederländska","nmg":"kwasio","nn":"nynorska","nnh":"bamileké-ngiemboon","no":"norska","nog":"nogai","non":"fornnordiska","nov":"novial","nqo":"n-kå","nr":"sydndebele","nso":"nordsotho","nus":"nuer","nv":"navaho","nwc":"klassisk newariska","ny":"nyanja","nym":"nyamwezi","nyn":"nyankole","nyo":"nyoro","nzi":"nzima","oc":"occitanska","oj":"odjibwa","om":"oromo","or":"oriya","os":"ossetiska","osa":"osage","ota":"ottomanska","pa":"punjabi","pag":"pangasinan","pal":"medelpersiska","pam":"pampanga","pap":"papiamento","pau":"palau","pcd":"pikardiska","pcm":"Nigeria-pidgin","pdc":"Pennsylvaniatyska","pdt":"mennonitisk lågtyska","peo":"fornpersiska","pfl":"Pfalz-tyska","phn":"feniciska","pi":"pali","pl":"polska","pms":"piemontesiska","pnt":"pontiska","pon":"pohnpeiska","prg":"fornpreussiska","pro":"fornprovensalska","ps":"afghanska","pt":"portugisiska","qu":"quechua","quc":"quiché","qug":"Chimborazo-höglandskichwa","raj":"rajasthani","rap":"rapanui","rar":"rarotonganska","rgn":"romagnol","rif":"riffianska","rm":"rätoromanska","rn":"rundi","ro":"rumänska","rof":"rombo","rom":"romani","root":"rot","rtm":"rotumänska","ru":"ryska","rue":"rusyn","rug":"rovianska","rup":"arumänska","rw":"kinjarwanda","rwk":"rwa","sa":"sanskrit","sad":"sandawe","sah":"jakutiska","sam":"samaritanska","saq":"samburu","sas":"sasak","sat":"santali","saz":"saurashtra","sba":"ngambay","sbp":"sangu","sc":"sardinska","scn":"sicilianska","sco":"skotska","sd":"sindhi","sdc":"sassaresisk sardiska","sdh":"sydkurdiska","se":"nordsamiska","see":"seneca","seh":"sena","sei":"seri","sel":"selkup","ses":"Gao-songhai","sg":"sango","sga":"forniriska","sgs":"samogitiska","sh":"serbokroatiska","shi":"tachelhit","shn":"shan","shu":"Tchad-arabiska","si":"singalesiska","sid":"sidamo","sk":"slovakiska","sl":"slovenska","sli":"lågsilesiska","sly":"selayar","sm":"samoanska","sma":"sydsamiska","smj":"lulesamiska","smn":"enaresamiska","sms":"skoltsamiska","sn":"shona","snk":"soninke","so":"somaliska","sog":"sogdiska","sq":"albanska","sr":"serbiska","srn":"sranan tongo","srr":"serer","ss":"swati","ssy":"saho","st":"sydsotho","stq":"saterfrisiska","su":"sundanesiska","suk":"sukuma","sus":"susu","sux":"sumeriska","sv":"svenska","sw":"swahili","swb":"shimaoré","syc":"klassisk syriska","syr":"syriska","szl":"silesiska","ta":"tamil","tcy":"tulu","te":"telugu","tem":"temne","teo":"teso","ter":"tereno","tet":"tetum","tg":"tadzjikiska","th":"thailändska","ti":"tigrinja","tig":"tigré","tiv":"tivi","tk":"turkmeniska","tkl":"tokelauiska","tkr":"tsakhur","tl":"tagalog","tlh":"klingonska","tli":"tlingit","tly":"talysh","tmh":"tamashek","tn":"tswana","to":"tonganska","tog":"nyasatonganska","tpi":"tok pisin","tr":"turkiska","tru":"turoyo","trv":"taroko","ts":"tsonga","tsd":"tsakodiska","tsi":"tsimshian","tt":"tatariska","ttt":"muslimsk tatariska","tum":"tumbuka","tvl":"tuvaluanska","tw":"twi","twq":"tasawaq","ty":"tahitiska","tyv":"tuviniska","tzm":"centralmarockansk tamazight","udm":"udmurtiska","ug":"uiguriska","uga":"ugaritiska","uk":"ukrainska","umb":"umbundu","ur":"urdu","uz":"uzbekiska","vai":"vaj","ve":"venda","vec":"venetianska","vep":"veps","vi":"vietnamesiska","vls":"västflamländska","vmf":"Main-frankiska","vo":"volapük","vot":"votiska","vro":"võru","vun":"vunjo","wa":"vallonska","wae":"walsertyska","wal":"walamo","war":"waray","was":"washo","wbp":"warlpiri","wo":"wolof","wuu":"wu","xal":"kalmuckiska","xh":"xhosa","xmf":"mingrelianska","xog":"lusoga","yao":"kiyao","yap":"japetiska","yav":"yangben","ybb":"bamileké-jemba","yi":"jiddisch","yo":"yoruba","yrl":"nheengatu","yue":"kantonesiska","za":"zhuang","zap":"zapotek","zbl":"blissymboler","zea":"zeeländska","zen":"zenaga","zgh":"marockansk standard-tamazight","zh":"kinesiska","zh-Hans":"förenklad kinesiska","zh-Hant":"traditionell kinesiska","zu":"zulu","zun":"zuni","zza":"zazaiska"},"scriptNames":{"Cyrl":"kyrilliska","Latn":"latinska","Arab":"arabiska","Guru":"gurmukhiska","Tfng":"tifinaghiska","Vaii":"vaj","Hans":"förenklade","Hant":"traditionella"}}}