Use squiggly heredocs
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / vi.json
1 {
2     "vi": {
3         "icons": {
4             "download": "tải về",
5             "information": "thông tin",
6             "remove": "xóa",
7             "undo": "hoàn tác",
8             "zoom_to": "phóng vừa",
9             "copy": "sao chép",
10             "open_wikidata": "xem tại wikidata.org",
11             "favorite": "ưa thích"
12         },
13         "toolbar": {
14             "inspect": "Kiểm tra",
15             "undo_redo": "Hoàn tác / Làm lại",
16             "recent": "Gần đây",
17             "favorites": "Ưa thích",
18             "add_feature": "Thêm Đối tượng"
19         },
20         "modes": {
21             "add_feature": {
22                 "title": "Thêm một đối tượng",
23                 "description": "Tìm các loại đối tượng để thêm vào bản đồ.",
24                 "key": "Tab",
25                 "result": "{count} kết quả",
26                 "results": "{count} kết quả"
27             },
28             "add_area": {
29                 "title": "Vùng",
30                 "description": "Thêm công viên, tòa nhà, hồ nước, hoặc vùng khác vào bản đồ.",
31                 "tail": "Nhấn vào bản đồ để bắt đầu vẽ vùng.",
32                 "filter_tooltip": "vùng"
33             },
34             "add_line": {
35                 "title": "Đường",
36                 "description": "Thêm con đường, lối đi bộ, dòng nước, hoặc đường kẻ khác vào bản đồ.",
37                 "tail": "Nhấn vào bản đồ để bắt đầu vẽ đường, đường mòn, hoặc tuyến đường.",
38                 "filter_tooltip": "đường kẻ"
39             },
40             "add_point": {
41                 "title": "Điểm",
42                 "description": "Thêm nhà hàng, đài tưởng niệm, hòm thư, hoặc địa điểm khác vào bản đồ.",
43                 "tail": "Nhấn vào bản đồ để thêm địa điểm.",
44                 "filter_tooltip": "điểm"
45             },
46             "add_note": {
47                 "title": "Ghi chú",
48                 "label": "Thêm Ghi chú",
49                 "description": "Nhận ra khuyết điểm? Hãy báo cho người khác biết.",
50                 "tail": "Nhấn chuột vào bản đồ để đăng ghi chú.",
51                 "key": "U"
52             },
53             "add_preset": {
54                 "title": "Thêm {feature}",
55                 "point": {
56                     "title": "Thêm điểm {feature}"
57                 },
58                 "line": {
59                     "title": "Thêm đường kẻ {feature}"
60                 },
61                 "area": {
62                     "title": "Thêm vùng {feature}"
63                 },
64                 "building": {
65                     "title": "Thêm tòa nhà {feature}"
66                 }
67             },
68             "browse": {
69                 "title": "Xem",
70                 "description": "Di chuyển và thu phóng bản đồ."
71             },
72             "draw_area": {
73                 "tail": "Nhấn chuột để đặt các nốt của vùng. Nhấn chuột vào nốt đầu tiên để hoàn thành vùng."
74             },
75             "draw_line": {
76                 "tail": "Nhấn chuột để đặt thêm nốt vào đường kẻ. Nhấn vào đường khác để nối đường lại. Nhấn đúp để hoàn thành đường."
77             },
78             "drag_node": {
79                 "connected_to_hidden": "Không thể sửa đổi đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
80             }
81         },
82         "operations": {
83             "add": {
84                 "annotation": {
85                     "point": "thêm địa điểm",
86                     "vertex": "thêm nốt vào lối",
87                     "relation": "thêm quan hệ",
88                     "note": "đăng ghi chú"
89                 }
90             },
91             "start": {
92                 "annotation": {
93                     "line": "bắt đầu vẽ đường kẻ",
94                     "area": "bắt đầu vẽ vùng"
95                 }
96             },
97             "continue": {
98                 "key": "A",
99                 "title": "Vẽ tiếp",
100                 "description": "Vẽ tiếp đường kẻ này.",
101                 "not_eligible": "Không thể vẽ tiếp đường kẻ nào từ chỗ này.",
102                 "multiple": "Có thể vẽ tiếp hơn một đường kẻ từ chỗ này. Hãy nhấn giữ phím Shift trong khi nhấn chuột vào đường kẻ mà bạn muốn vẽ tiếp.",
103                 "annotation": {
104                     "line": "vẽ tiếp đường kẻ",
105                     "area": "vẽ tiếp vùng"
106                 }
107             },
108             "cancel_draw": {
109                 "annotation": "hủy vẽ đối tượng"
110             },
111             "change_role": {
112                 "annotation": "thay đổi vai trò của thành viên quan hệ"
113             },
114             "change_tags": {
115                 "annotation": "thay đổi thẻ"
116             },
117             "circularize": {
118                 "title": "Làm Tròn",
119                 "description": {
120                     "line": "Làm tròn đường kẻ này.",
121                     "area": "Làm tròn vùng này."
122                 },
123                 "key": "O",
124                 "annotation": {
125                     "line": "làm tròn một đường kẻ",
126                     "area": "làm tròn một vùng"
127                 },
128                 "not_closed": "Không thể làm tròn một đối tượng không phải là đa giác kín.",
129                 "too_large": "Không thể làm tròn đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
130                 "connected_to_hidden": "Không thể làm tròn đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn.",
131                 "not_downloaded": "Không thể làm tròn đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn."
132             },
133             "orthogonalize": {
134                 "title": "Làm Vuông góc",
135                 "description": {
136                     "vertex": "Làm vuông góc này.",
137                     "line": "Làm vuông góc đường kẻ này.",
138                     "area": "Làm vuông góc vùng này."
139                 },
140                 "key": "L",
141                 "annotation": {
142                     "vertex": "làm vuông một góc",
143                     "line": "làm vuông góc một đường kẻ",
144                     "area": "làm vuông góc một vùng"
145                 },
146                 "end_vertex": "Điểm cuối không có góc mà làm vuông.",
147                 "square_enough": "Không thể làm đối tượng này vuông vuông hơn.",
148                 "not_squarish": "Không thể làm vuông một đối tượng không phải vuông vuông.",
149                 "too_large": "Không thể làm vuông đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
150                 "connected_to_hidden": "Không thể làm vuông đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn.",
151                 "not_downloaded": "Không thể làm vuông đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn."
152             },
153             "straighten": {
154                 "title": "Làm thẳng",
155                 "description": {
156                     "points": "Làm thẳng hàng điểm này.",
157                     "line": "Làm thẳng đường kẻ này."
158                 },
159                 "key": "L",
160                 "annotation": {
161                     "points": "làm thẳng một hàng điểm",
162                     "line": "làm thẳng một đường kẻ"
163                 },
164                 "too_bendy": "Không thể làm thẳng đường kẻ này vì nó ngoằn ngoèo quá mức.",
165                 "connected_to_hidden": "Không thể làm thẳng đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn.",
166                 "not_downloaded": "Không thể làm thẳng đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn."
167             },
168             "delete": {
169                 "title": "Xóa",
170                 "description": {
171                     "single": "Xóa đối tượng này vĩnh viễn.",
172                     "multiple": "Xóa các đối tượng này vĩnh viễn."
173                 },
174                 "annotation": {
175                     "point": "xóa địa điểm",
176                     "vertex": "xóa nốt khỏi lối",
177                     "line": "xóa đường kẻ",
178                     "area": "xóa vùng",
179                     "relation": "xóa quan hệ",
180                     "multiple": "xóa {n} đối tượng"
181                 },
182                 "too_large": {
183                     "single": "Không thể xóa đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
184                     "multiple": "Không thể xóa các đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ."
185                 },
186                 "incomplete_relation": {
187                     "single": "Không thể xóa đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn.",
188                     "multiple": "Không thể xóa các đối tượng này vì chúng chưa được tải về hoàn toàn."
189                 },
190                 "part_of_relation": {
191                     "single": "Không thể xóa đối tượng này vì nó trực thuộc một quan hệ lớn hơn. Bạn phải gỡ nó khỏi quan hệ trước tiên.",
192                     "multiple": "Không thể xóa các đối tượng này vì chúng trực thuộc các quan hệ lớn hơn. Bạn phải gỡ chúng khỏi các quan hệ trước tiên."
193                 },
194                 "connected_to_hidden": {
195                     "single": "Không thể xóa đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn.",
196                     "multiple": "Không thể xóa các đối tượng này vì một số nối liền với đối tượng ẩn."
197                 },
198                 "not_downloaded": {
199                     "single": "Không thể xóa đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn.",
200                     "multiple": "Không thể xóa các đối tượng này vì một số chưa được tải về hoàn toàn."
201                 },
202                 "has_wikidata_tag": {
203                     "single": "Không thể xóa đối tượng này vì nó có thẻ Wikidata.",
204                     "multiple": "Không thể xóa các đối tượng này vì một số có thẻ Wikidata."
205                 }
206             },
207             "downgrade": {
208                 "title": "Đơn giản hóa",
209                 "description": {
210                     "building_address": "Xóa các thẻ không có liên quan đến địa chỉ hoặc tòa nhà.",
211                     "building": "Xóa các thẻ không có liên quan đến tòa nhà.",
212                     "address": "Xóa các thẻ không có liên quan đến địa chỉ."
213                 },
214                 "annotation": {
215                     "building": {
216                         "single": "đơn giản hóa đối tượng thành tòa nhà bình thường",
217                         "multiple": "đơn giản hóa {n} đối tượng thành các tòa nhà bình thường"
218                     },
219                     "address": {
220                         "single": "đơn giản hóa đối tượng thành địa chỉ",
221                         "multiple": "đơn giản hóa {n} đối tượng thành các địa chỉ"
222                     },
223                     "multiple": "đơn giản hóa {n} đối tượng"
224                 },
225                 "has_wikidata_tag": {
226                     "single": "Không thể đơn giản hóa đối tượng này vì nó có thẻ Wikidata.",
227                     "multiple": "Không thể đơn giản hóa các đối tượng này vì một số có thẻ Wikidata."
228                 }
229             },
230             "add_member": {
231                 "annotation": "thêm thành viên vào quan hệ"
232             },
233             "delete_member": {
234                 "annotation": "gỡ thành viên khỏi quan hệ"
235             },
236             "reorder_members": {
237                 "annotation": "sắp xếp lại các thành viên quan hệ"
238             },
239             "connect": {
240                 "annotation": {
241                     "from_vertex": {
242                         "to_point": "nối liền lối với địa điểm",
243                         "to_vertex": "nối liền lối với lối khác",
244                         "to_line": "nối liền lối với đường kẻ",
245                         "to_area": "nối liền lối với vùng",
246                         "to_adjacent_vertex": "gộp các điểm liên tiếp trong lối",
247                         "to_sibling_vertex": "nối liền lối với chính mình"
248                     },
249                     "from_point": {
250                         "to_point": "gộp địa điểm với địa điểm khác",
251                         "to_vertex": "gộp địa điểm với điểm trong lối",
252                         "to_line": "di chuyển địa điểm sang đường kẻ",
253                         "to_area": "di chuyển địa điểm sang vùng"
254                     }
255                 },
256                 "relation": "Không thể nối liền các đối tượng này vì có vai trò quan hệ xung đột.",
257                 "restriction": "Không thể nối liền các đối tượng này vì sẽ làm hư một quan hệ “{relation}”."
258             },
259             "disconnect": {
260                 "title": "Tháo gỡ",
261                 "description": "Gỡ các lối này khỏi nhau.",
262                 "line": {
263                     "description": "Gỡ đường kẻ này khỏi các đối tượng khác."
264                 },
265                 "area": {
266                     "description": "Gỡ vùng này khỏi các đối tượng khác."
267                 },
268                 "key": "T",
269                 "annotation": "tháo gỡ đường kẻ và vùng",
270                 "too_large": {
271                     "single": "Không thể tháo gỡ đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ."
272                 },
273                 "not_connected": "Không có đủ đường kẻ hoặc vùng ở đây để tháo gỡ.",
274                 "not_downloaded": "Không thể tháo gỡ đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn.",
275                 "connected_to_hidden": "Không thể tháo gỡ đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn.",
276                 "relation": "Không thể tháo gỡ đối tượng này vì nó nối liền các thành viên của một quan hệ."
277             },
278             "merge": {
279                 "title": "Gộp",
280                 "description": "Gộp các đối tượng này.",
281                 "key": "G",
282                 "annotation": "gộp {n} đối tượng",
283                 "not_eligible": "Không thể gộp các đối tượng này.",
284                 "not_adjacent": "Không thể gộp các đối tượng này vì chúng không nối liền với nhau.",
285                 "restriction": "Không thể gộp các đối tượng này vì sẽ làm hư một quan hệ “{relation}”.",
286                 "relation": "Không thể gộp các đối tượng này vì có vai trò quan hệ xung đột.",
287                 "incomplete_relation": "Không thể gộp vì một trong số đối tượng này chưa được tải về hoàn toàn.",
288                 "conflicting_tags": "Không thể gộp các đối tượng này vì một số thẻ có giá trị xung đột.",
289                 "paths_intersect": "Không thể gộp các đối tượng này vì lối kết quả sẽ tự giao điểm."
290             },
291             "move": {
292                 "title": "Di chuyển",
293                 "description": {
294                     "single": "Di chuyển đối tượng này sang chỗ khác.",
295                     "multiple": "Di chuyển các đối tượng này sang chỗ khác."
296                 },
297                 "key": "D",
298                 "annotation": {
299                     "point": "di chuyển địa điểm",
300                     "vertex": "di chuyển nốt trong lối",
301                     "line": "di chuyển đường kẻ",
302                     "area": "di chuyển vùng",
303                     "multiple": "di chuyển hơn một đối tượng"
304                 },
305                 "incomplete_relation": {
306                     "single": "Không thể di chuyển đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn.",
307                     "multiple": "Không thể di chuyển các đối tượng này vì chúng chưa được tải về hoàn toàn."
308                 },
309                 "too_large": {
310                     "single": "Không thể di chuyển đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
311                     "multiple": "Không thể di chuyển các đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ."
312                 },
313                 "connected_to_hidden": {
314                     "single": "Không thể di chuyển đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn.",
315                     "multiple": "Không thể di chuyển các đối tượng này vì một số nối liền với đối tượng ẩn."
316                 },
317                 "not_downloaded": {
318                     "single": "Không thể di chuyển đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn.",
319                     "multiple": "Không thể di chuyển các đối tượng này vì một số chưa được tải về hoàn toàn."
320                 }
321             },
322             "reflect": {
323                 "title": {
324                     "long": "Lật qua Trục Dài",
325                     "short": "Lật qua Trục Ngắn"
326                 },
327                 "description": {
328                     "long": {
329                         "single": "Lật đối tượng này qua trục dài.",
330                         "multiple": "Lật các đối tượng này qua trục dài."
331                     },
332                     "short": {
333                         "single": "Lật đối tượng này qua trục ngắn.",
334                         "multiple": "Lật các đối tượng này qua trục ngắn."
335                     }
336                 },
337                 "key": {
338                     "long": "I",
339                     "short": "N"
340                 },
341                 "annotation": {
342                     "long": {
343                         "single": "lật đối tượng qua trục dài",
344                         "multiple": "lật hơn một đối tượng qua trục dài"
345                     },
346                     "short": {
347                         "single": "lật đối tượng qua trục ngắn",
348                         "multiple": "lật hơn một đối tượng qua trục ngắn"
349                     }
350                 },
351                 "incomplete_relation": {
352                     "single": "Không thể lật đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn.",
353                     "multiple": "Không thể lật các đối tượng này vì chúng chưa được tải về hoàn toàn."
354                 },
355                 "too_large": {
356                     "single": "Không thể lật đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
357                     "multiple": "Không thể lật các đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ."
358                 },
359                 "connected_to_hidden": {
360                     "single": "Không thể lật đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn.",
361                     "multiple": "Không thể lật các đối tượng này vì một số nối liền với đối tượng ẩn."
362                 },
363                 "not_downloaded": {
364                     "single": "Không thể lật đối đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn.",
365                     "multiple": "Không thể lật đối các đối tượng này vì một số chưa được tải về hoàn toàn."
366                 }
367             },
368             "rotate": {
369                 "title": "Xoay",
370                 "description": {
371                     "single": "Xoay đối tượng này quanh điểm trung tâm.",
372                     "multiple": "Xoay các đối tượng này quanh điểm trung tâm."
373                 },
374                 "key": "X",
375                 "annotation": {
376                     "line": "xoay đường kẻ",
377                     "area": "xoay vùng",
378                     "multiple": "xoay hơn một đối tượng"
379                 },
380                 "incomplete_relation": {
381                     "single": "Không thể xoay đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn.",
382                     "multiple": "Không thể xoay các đối tượng này vì chúng chưa được tải về hoàn toàn."
383                 },
384                 "too_large": {
385                     "single": "Không thể xoay đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
386                     "multiple": "Không thể xoay các đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ."
387                 },
388                 "connected_to_hidden": {
389                     "single": "Không thể xoay đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn.",
390                     "multiple": "Không thể xoay các đối tượng này vì một số nối liền với đối tượng ẩn."
391                 },
392                 "not_downloaded": {
393                     "single": "Không thể xoay đối tượng này vì nó chưa được tải về hoàn toàn.",
394                     "multiple": "Không thể xoay các đối tượng này vì một số chưa được tải về hoàn toàn."
395                 }
396             },
397             "reverse": {
398                 "title": "Đảo ngược",
399                 "description": {
400                     "point": "Đảo ngược hướng điểm này.",
401                     "points": "Đảo ngược hướng các điểm này.",
402                     "line": "Đảo ngược chiều đường kẻ này.",
403                     "lines": "Đảo ngược chiều các đường kẻ này.",
404                     "features": "Đảo ngược các đối tượng này."
405                 },
406                 "key": "V",
407                 "annotation": {
408                     "point": "đảo ngược hướng địa điểm",
409                     "points": "đảo ngược hướng nhiều địa điểm",
410                     "line": "đảo ngược chiều đường kẻ",
411                     "lines": "đảo ngược chiều nhiều đường kẻ",
412                     "features": "đảo ngược nhiều đối tượng"
413                 }
414             },
415             "split": {
416                 "title": "Chia cắt",
417                 "description": {
418                     "line": "Cắt đôi đường kẻ này tại nốt này.",
419                     "area": "Cắt đôi đường biên của vùng này.",
420                     "multiple": "Cắt đôi các đường kẻ và đường viền tại nốt này."
421                 },
422                 "key": "C",
423                 "annotation": {
424                     "line": "cắt đôi một đường kẻ",
425                     "area": "cắt đôi một đường biên của vùng",
426                     "multiple": "cắt đôi {n} đường kẻ và đường biên"
427                 },
428                 "not_eligible": "Không thể cắt đôi đường kẻ vào đầu hoặc cuối đường.",
429                 "multiple_ways": "Có quá nhiều đường kẻ tại đây để cắt đôi.",
430                 "connected_to_hidden": "Không thể chia cắt đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
431             },
432             "restriction": {
433                 "annotation": {
434                     "create": "thêm hạn chế rẽ",
435                     "delete": "bỏ hạn chế rẽ"
436                 }
437             },
438             "extract": {
439                 "title": "Rút trích",
440                 "key": "R",
441                 "description": {
442                     "vertex": {
443                         "single": "Rút trích điểm này từ các đường kẻ hoặc vùng đang nối liền."
444                     },
445                     "area": {
446                         "single": "Rút trích điểm từ vùng này."
447                     }
448                 },
449                 "annotation": {
450                     "single": "trích địa điểm"
451                 },
452                 "too_large": {
453                     "area": {
454                         "single": "Không thể rút trích điểm từ vùng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ."
455                     }
456                 },
457                 "restriction": {
458                     "vertex": {
459                         "single": "Không thể rút trích điểm này vì điều này sẽ làm hư một quan hệ “{relation}”."
460                     }
461                 },
462                 "connected_to_hidden": {
463                     "vertex": {
464                         "single": "Không thể rút trích điểm này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
465                     }
466                 }
467             }
468         },
469         "restriction": {
470             "controls": {
471                 "distance": "Tầm xa",
472                 "distance_up_to": "Cho tới {distance}",
473                 "via": "Theo",
474                 "via_node_only": "Chỉ nốt",
475                 "via_up_to_one": "Cho tới 1 lối",
476                 "via_up_to_two": "Cho tới 2 lối"
477             },
478             "help": {
479                 "indirect": "(gián tiếp)",
480                 "turn": {
481                     "no_left_turn": "CẤM Rẽ Trái {indirect}",
482                     "no_right_turn": "CẤM Rẽ Phải {indirect}",
483                     "no_u_turn": "CẤM Quay ngược {indirect}",
484                     "no_straight_on": "CẤM Chạy thẳng {indirect}",
485                     "only_left_turn": "CHỈ Rẽ Trái {indirect}",
486                     "only_right_turn": "CHỈ Rẽ Phải {indirect}",
487                     "only_u_turn": "CHỈ Quay ngược {indirect}",
488                     "only_straight_on": "CHỈ Chạy thẳng {indirect}",
489                     "allowed_left_turn": "Cho phép Rẽ Trái {indirect}",
490                     "allowed_right_turn": "Cho phép Rẽ Phải {indirect}",
491                     "allowed_u_turn": "Cho phép Quay ngược {indirect}",
492                     "allowed_straight_on": "Cho phép Chạy thẳng {indirect}"
493                 },
494                 "from": "TỪ",
495                 "via": "THEO",
496                 "to": "ĐẾN",
497                 "from_name": "{from} {fromName}",
498                 "from_name_to_name": "{from} {fromName} {to} {toName}",
499                 "via_names": "{via} {viaNames}",
500                 "select_from": "Nhấn chuột để chọn khúc đường {from}",
501                 "select_from_name": "Nhấn chuột để chọn {from} {fromName}",
502                 "toggle": "Nhấn chuột cho “{turn}”"
503             }
504         },
505         "undo": {
506             "tooltip": "Hoàn tác việc {action}.",
507             "nothing": "Không có gì để hoàn tác."
508         },
509         "redo": {
510             "tooltip": "Làm lại việc {action}.",
511             "nothing": "Không có gì để làm lại."
512         },
513         "tooltip_keyhint": "Phím tắt:",
514         "browser_notice": "Chường trình vẽ bản đồ này chạy tốt trong Firefox, Chrome, Safari, Opera, và Internet Explorer 11 trở lên. Xin vui lòng nâng cấp trình duyệt của bạn hoặc dùng Potlach 2 để biên tập bản đồ.",
515         "translate": {
516             "translate": "Biên dịch",
517             "localized_translation_label": "Tên Đa ngôn ngữ",
518             "localized_translation_language": "Chọn ngôn ngữ",
519             "localized_translation_name": "Tên",
520             "language_and_code": "{language} ({code})"
521         },
522         "zoom_in_edit": "Phóng to để sửa đổi",
523         "login": "Đăng nhập",
524         "logout": "Đăng xuất",
525         "loading_auth": "Đang kết nối với OpenStreetMap…",
526         "report_a_bug": "Báo cáo lỗi",
527         "help_translate": "Hợp tác biên dịch",
528         "sidebar": {
529             "key": "q",
530             "tooltip": "Bật/tắt thanh bên."
531         },
532         "feature_info": {
533             "hidden_warning": "{count} đối tượng ẩn",
534             "hidden_details": "Các đối tượng này đang ẩn: {details}"
535         },
536         "status": {
537             "error": "Không thể kết nối đến API.",
538             "offline": "API đang ngoại tuyến. Xin vui lòng thử lại sau.",
539             "readonly": "API đang ở chế độ chỉ-đọc. Bạn cần phải đợi để lưu các thay đổi.",
540             "rateLimit": "API hạn chế các kết nối vô danh. Hãy đăng nhập để khắc phục hạn chế này."
541         },
542         "commit": {
543             "title": "Đăng lên OpenStreetMap",
544             "upload_explanation": "Các thay đổi bạn đăng lên sẽ xuất hiện trên tất cả các bản đồ sử dụng dữ liệu OpenStreetMap.",
545             "upload_explanation_with_user": "Các thay đổi bạn đăng lên dưới tên {user} sẽ xuất hiện trên tất cả các bản đồ sử dụng dữ liệu OpenStreetMap.",
546             "request_review": "Tôi muốn ai đó xem lại những thay đổi này.",
547             "save": "Đăng lên",
548             "cancel": "Hủy bỏ",
549             "changes": "{count} Thay đổi",
550             "download_changes": "Tải về tập tin osmChange",
551             "errors": "Lỗi",
552             "warnings": "Cảnh báo",
553             "modified": "Đã Thay đổi",
554             "deleted": "Đã Xóa",
555             "created": "Đã Tạo",
556             "outstanding_errors_message": "Trước tiên, xin vui lòng giải quyết {count} lỗi còn lại.",
557             "comment_needed_message": "Xin vui lòng tóm lược bộ sửa đổi trước tiên.",
558             "about_changeset_comments": "Nên tóm lược sửa đổi như thế nào?",
559             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments?setlang=vi",
560             "google_warning": "Bạn đã đề cập đến Google trong lời tóm lược này. Chú ý cấm sao chép từ Google Maps.",
561             "google_warning_link": "https://www.openstreetmap.org/copyright/vi"
562         },
563         "contributors": {
564             "list": "Đóng góp bởi {users}",
565             "truncated_list": "Đóng góp bởi {users} và {count} người khác"
566         },
567         "info_panels": {
568             "key": "I",
569             "background": {
570                 "key": "B",
571                 "title": "Hình nền",
572                 "zoom": "Mức thu phóng",
573                 "vintage": "Lúc chụp",
574                 "source": "Nguồn",
575                 "description": "Miêu tả",
576                 "resolution": "Độ phân giải",
577                 "accuracy": "Độ chính xác",
578                 "unknown": "Không rõ",
579                 "show_tiles": "Hiện các Mảnh",
580                 "hide_tiles": "Ẩn các Mảnh",
581                 "show_vintage": "Hiện Lúc Chụp",
582                 "hide_vintage": "Ẩn Lúc Chụp"
583             },
584             "history": {
585                 "key": "L",
586                 "title": "Lịch sử",
587                 "selected": "{n} được chọn",
588                 "no_history": "Không có Lịch sử (Đối tượng Mới Tạo)",
589                 "version": "Phiên bản",
590                 "last_edit": "Sửa đổi Cuối cùng",
591                 "edited_by": "Người Sửa đổi",
592                 "changeset": "Bộ thay đổi",
593                 "unknown": "Không rõ",
594                 "link_text": "Lịch sử tại openstreetmap.org",
595                 "note_no_history": "Không có Lịch sử (Ghi chú Mới Tạo)",
596                 "note_comments": "Nhận xét",
597                 "note_created_date": "Ngày Tạo",
598                 "note_created_user": "Người Tạo",
599                 "note_link_text": "Ghi chú tại openstreetmap.org"
600             },
601             "location": {
602                 "key": "V",
603                 "title": "Vị trí",
604                 "unknown_location": "Vị trí Không rõ"
605             },
606             "measurement": {
607                 "key": "M",
608                 "title": "Đo lường",
609                 "selected": "{n} được chọn",
610                 "geometry": "Hình",
611                 "closed_line": "đường kẻ đóng",
612                 "closed_area": "vùng đóng",
613                 "center": "Tâm",
614                 "perimeter": "Chu vi",
615                 "length": "Chiều dài",
616                 "area": "Diện tích",
617                 "centroid": "Trọng tâm",
618                 "location": "Vị trí",
619                 "metric": "Hệ mét",
620                 "imperial": "Hệ Anh",
621                 "node_count": "Số nốt"
622             }
623         },
624         "geometry": {
625             "point": "điểm",
626             "vertex": "đỉnh",
627             "line": "đường kẻ",
628             "area": "vùng",
629             "relation": "quan hệ",
630             "note": "ghi chú"
631         },
632         "geocoder": {
633             "search": "Tìm kiếm trên toàn thế giới…",
634             "no_results_visible": "Không tìm thấy kết quả trong khu vực đang xem",
635             "no_results_worldwide": "Không tìm thấy kết quả"
636         },
637         "geolocate": {
638             "title": "Nhảy tới Vị trí của Tôi",
639             "locating": "Đang tải, vui lòng chờ đợi…"
640         },
641         "inspector": {
642             "zoom_to": {
643                 "key": "P",
644                 "title": "Phóng vừa",
645                 "tooltip_feature": "Đặt đối tượng này vào giữa bản đồ và phóng vừa.",
646                 "tooltip_note": "Đặt ghi chú này vào giữa bản đồ và phóng vừa.",
647                 "tooltip_data": "Đặt dữ liệu này vào giữa bản đồ và phóng vừa.",
648                 "tooltip_issue": "Đặt vấn đề này vào giữa bản đồ và phóng vừa."
649             },
650             "show_more": "Xem thêm",
651             "view_on_osm": "Xem tại openstreetmap.org",
652             "view_on_keepRight": "Xem tại keepright.at",
653             "all_fields": "Các thuộc tính thường gặp",
654             "all_tags": "Tất cả các thẻ",
655             "all_members": "Tất cả các thành viên",
656             "all_relations": "Tất cả các quan hệ",
657             "add_to_relation": "Thêm vào quan hệ",
658             "new_relation": "Quan hệ mới…",
659             "choose_relation": "Chọn quan hệ mẹ",
660             "role": "Vai trò",
661             "choose": "Chọn thể loại đối tượng",
662             "results": "{n} kết quả cho {search}",
663             "no_documentation_key": "Không có tài liệu.",
664             "edit_reference": "sửa/dịch",
665             "wiki_reference": "Tra cứu tài liệu",
666             "wiki_en_reference": "Tra cứu tài liệu tiếng Anh",
667             "hidden_preset": {
668                 "manual": "{features} đang ẩn. Hiển thị chúng trong hộp Dữ liệu Bản đồ.",
669                 "zoom": "{features} đang ẩn. Phóng to để hiển thị chúng."
670             },
671             "back_tooltip": "Thay đổi đối tượng",
672             "remove": "Xóa",
673             "search": "Tìm kiếm",
674             "multiselect": "Các đối tượng được chọn",
675             "unknown": "Không rõ",
676             "incomplete": "<chưa tải về>",
677             "feature_list": "Tìm kiếm đối tượng",
678             "edit": "Sửa đối tượng",
679             "check": {
680                 "yes": "Có",
681                 "no": "Không",
682                 "reverser": "Thay đổi Chiều hướng"
683             },
684             "radio": {
685                 "structure": {
686                     "type": "Kiểu",
687                     "default": "Bình thường",
688                     "layer": "Lớp"
689                 }
690             },
691             "add": "Thêm",
692             "none": "Không có",
693             "node": "Nốt",
694             "way": "Lối",
695             "relation": "Quan hệ",
696             "location": "Vị trí",
697             "add_fields": "Thêm thuộc tính:",
698             "lock": {
699                 "suggestion": "Thuộc tính “{label}” đang khóa vì đối tượng này có thẻ Wikidata. Bạn có thể xóa thẻ này hoặc sửa các thẻ khác trong phần “Tất cả các thẻ”."
700             }
701         },
702         "background": {
703             "title": "Hình nền",
704             "description": "Tùy chọn Hình nền",
705             "key": "B",
706             "backgrounds": "Hình nền",
707             "none": "Không có",
708             "best_imagery": "Nguồn hình ảnh hữu ích nhất đối với nơi này",
709             "switch": "Quay về hình nền này",
710             "custom": "Tùy biến",
711             "overlays": "Lớp phủ",
712             "imagery_problem_faq": "Báo cáo Vấn đề Hình ảnh",
713             "reset": "đặt lại",
714             "reset_all": "Đặt lại Tất cả",
715             "display_options": "Tùy chọn Hiển thị",
716             "brightness": "Độ sáng",
717             "contrast": "Độ tương phản",
718             "saturation": "Độ bão hòa",
719             "sharpness": "Độ nét",
720             "minimap": {
721                 "description": "Hiện Bản đồ Nhỏ",
722                 "tooltip": "Mở một bản đồ thu nhỏ định vị trí đang được sửa đổi.",
723                 "key": "/"
724             },
725             "panel": {
726                 "description": "Hiện Bảng Chi tiết",
727                 "tooltip": "Xem thông tin nâng cao về hình nền."
728             },
729             "fix_misalignment": "Chỉnh độ lệch hình ảnh",
730             "offset": "Kéo thả chuột ở vùng màu xám bên dưới để chỉnh độ lệch hình ảnh, hoặc nhập độ lệch được đo bằng mét."
731         },
732         "map_data": {
733             "title": "Dữ liệu Bản đồ",
734             "description": "Dữ liệu Bản đồ",
735             "key": "F",
736             "data_layers": "Các Lớp Dữ liệu",
737             "layers": {
738                 "osm": {
739                     "tooltip": "Dữ liệu từ OpenStreetMap",
740                     "title": "Dữ liệu OpenStreetMap"
741                 },
742                 "notes": {
743                     "tooltip": "Dữ liệu ghi chú từ OpenStreetMap",
744                     "title": "Ghi chú OpenStreetMap"
745                 },
746                 "keepRight": {
747                     "tooltip": "Các vấn đề bản đồ được phát hiện tự động từ keepright.at",
748                     "title": "Vấn đề KeepRight"
749                 },
750                 "improveOSM": {
751                     "tooltip": "Dữ liệu bị thiếu do improveosm.org tự động dò",
752                     "title": "Vấn đề ImproveOSM"
753                 },
754                 "custom": {
755                     "tooltip": "Kéo thả một tập tin dữ liệu vào trang hoặc bấm nút để thiết lập",
756                     "title": "Dữ liệu Bản đồ Tùy biến",
757                     "zoom": "Phóng vừa dữ liệu"
758                 }
759             },
760             "style_options": "Tùy chọn Kiểu Hiển thị",
761             "highlight_edits": {
762                 "key": "Y"
763             },
764             "map_features": "Đối tượng Bản đồ",
765             "autohidden": "Các đối tượng này đã được ẩn tự động để tránh hiển thị quá nhiều đối tượng một lúc. Bạn có thể phóng to để sửa đổi chúng.",
766             "osmhidden": "Các đối tượng này được ẩn tự động vì lớp OpenStreetMap đang ẩn."
767         },
768         "visual_diff": {
769             "highlight_edits": {
770                 "description": "Tô màu các Thay đổi",
771                 "tooltip": "Tô màu các đối tượng được sửa đổi"
772             }
773         },
774         "photo_overlays": {
775             "title": "Lớp phủ Hình ảnh",
776             "traffic_signs": {
777                 "title": "Bảng Giao thông"
778             },
779             "photo_type": {
780                 "flat": {
781                     "title": "Hình chụp Một chiều",
782                     "tooltip": "Hình ảnh chuẩn"
783                 },
784                 "panoramic": {
785                     "title": "Hình chụp Toàn cảnh",
786                     "tooltip": "Hình ảnh 360°"
787                 }
788             }
789         },
790         "feature": {
791             "points": {
792                 "description": "Địa điểm",
793                 "tooltip": "Địa điểm Quan tâm"
794             },
795             "traffic_roads": {
796                 "description": "Đường Giao thông",
797                 "tooltip": "Đường Cao tốc, Đường sá, v.v."
798             },
799             "service_roads": {
800                 "description": "Ngõ ngách",
801                 "tooltip": "Ngách, Lối trong Bãi đậu xe, Đường mòn, v.v."
802             },
803             "paths": {
804                 "description": "Đường mòn",
805                 "tooltip": "Lề đường, Đường Dạo, Đường Xe đạp, v.v."
806             },
807             "buildings": {
808                 "description": "Tòa nhà",
809                 "tooltip": "Tòa nhà, Nhà trú, Ga ra, v.v."
810             },
811             "building_parts": {
812                 "description": "Phần Tòa nhà",
813                 "tooltip": "Phần Tòa nhà 3D và Mái nhà"
814             },
815             "indoor": {
816                 "description": "Trong nhà",
817                 "tooltip": "Phòng, Hành lang, Cầu thang, v.v."
818             },
819             "landuse": {
820                 "description": "Phân vùng Sử dụng Đất",
821                 "tooltip": "Rừng Trồng cây, Nông nghiệp, Công viên, Dân cư, Thương mại, v.v."
822             },
823             "boundaries": {
824                 "description": "Biên giới",
825                 "tooltip": "Biên giới Hành chính"
826             },
827             "water": {
828                 "description": "Nước",
829                 "tooltip": "Sông, Hồ, Ao, Lưu vực, v.v."
830             },
831             "rail": {
832                 "description": "Đường sắt",
833                 "tooltip": "Đường sắt"
834             },
835             "pistes": {
836                 "description": "Đường mòn Thể thao Mùa đông",
837                 "tooltip": "Dốc Trượt tuyết, Đường Xe Trượt tuyết, Đường Trượt băng, v.v."
838             },
839             "aerialways": {
840                 "description": "Trên không",
841                 "tooltip": "Ghế Cáp treo, Xe Cáp treo Nhỏ, Đu Dây, v.v."
842             },
843             "power": {
844                 "description": "Điện năng",
845                 "tooltip": "Đường Dây điện, Nhà máy Điện, Trạm Điện Phụ, v.v."
846             },
847             "past_future": {
848                 "description": "Quá khứ & Tương lai",
849                 "tooltip": "Đề nghị, Đang Xây, Bỏ hoang, Phá hủy, v.v."
850             },
851             "others": {
852                 "description": "Các Đối tượng Khác",
853                 "tooltip": "Những Gì Khác"
854             }
855         },
856         "area_fill": {
857             "wireframe": {
858                 "description": "Không Tô (Khung lưới)",
859                 "tooltip": "Chế độ khung lưới cho phép thấy rõ hình ảnh nền.",
860                 "key": "K"
861             },
862             "partial": {
863                 "description": "Tô Mép",
864                 "tooltip": "Các vùng chỉ được tô màu vào mép (được khuyến khích cho những người mới bắt đầu vẽ bản đồ)."
865             },
866             "full": {
867                 "description": "Tô Hẳn",
868                 "tooltip": "Các vùng được tô màu hoàn toàn."
869             }
870         },
871         "settings": {
872             "custom_background": {
873                 "tooltip": "Sửa hình nền tùy biến",
874                 "header": "Tùy chọn Hình nền Tùy biến",
875                 "instructions": "Nhập định dạng URL của các mảnh bản đồ. Bạn có thể sử dụng các dấu hiệu:\n   {zoom} hoặc {z}, {x}, {y} cho định dạng mảnh Z/X/Y\n   {-y} hoặc {ty} cho tọa độ Y kiểu TMS ngược\n   {u} cho định dạng quadtile\n   {switch:a,b,c} để luân phiên các máy chủ DNS\n\nVí dụ:\n{example}",
876                 "template": {
877                     "placeholder": "Nhập định dạng URL"
878                 }
879             },
880             "custom_data": {
881                 "tooltip": "Sửa lớp dữ liệu tùy biến",
882                 "header": "Thiết lập Dữ liệu Bản đồ Tùy biến",
883                 "file": {
884                     "instructions": "Chọn tập tin dữ liệu trên máy. Các kiểu tập tin sau được hỗ trợ:\n   .gpx, .kml, .geojson, .json",
885                     "label": "Duyệt tập tin"
886                 },
887                 "or": "Hoặc",
888                 "url": {
889                     "instructions": "Nhập URL của tập tin dữ liệu hoặc định dạng URL của các mảnh bản đồ vectơ. Bạn có thể sử dụng các dấu hiệu:\n   {zoom} hoặc {z}, {x}, và {y} cho định dạng Z/X/Y",
890                     "placeholder": "Nhập URL"
891                 }
892             }
893         },
894         "restore": {
895             "heading": "Bạn có Thay đổi Chưa lưu",
896             "description": "Bạn có muốn khôi phục các thay đổi chưa lưu từ phiên làm việc trước đây không?",
897             "restore": "Phục hồi các thay đổi của tôi",
898             "reset": "Vứt bỏ các thay đổi của tôi"
899         },
900         "save": {
901             "title": "Lưu",
902             "help": "Hãy xem lại các thay đổi của bạn và đăng các thay đổi lên OpenStreetMap để cho mọi người xem.",
903             "no_changes": "Không có thay đổi nào để lưu.",
904             "error": "Đã xuất hiện lỗi khi lưu",
905             "status_code": "Máy chủ phản hồi với mã lỗi {code}",
906             "unknown_error_details": "Xin vui lòng chắc chắn rằng bạn được kết nối với Internet.",
907             "uploading": "Đang đăng các thay đổi lên OpenStreetMap…",
908             "conflict_progress": "Đang kiểm tra mâu thuẫn: {num} trên {total}",
909             "unsaved_changes": "Bạn có Thay đổi Chưa lưu",
910             "conflict": {
911                 "header": "Giải quyết sửa đổi mâu thuẫn",
912                 "count": "Mâu thuẫn {num} trong {total}",
913                 "previous": "◄ Trước",
914                 "next": "Sau ►",
915                 "keep_local": "Giữ của tôi",
916                 "keep_remote": "Lấy của họ",
917                 "restore": "Khôi phục",
918                 "delete": "Không Khôi phục",
919                 "download_changes": "Hoặc tải về tập tin osmChange",
920                 "done": "Đã hoàn tất giải quyết các mâu thuẫn!",
921                 "help": "Một người khác đã thay đổi cùng một số đối tượng với bạn trên bản đồ.\nNhấn chuột vào mỗi mục bên dưới để xem chi tiết về sự mâu thuẫn và quyết định giữ thay đổi của bạn hoặc của người kia.\n"
922             }
923         },
924         "merge_remote_changes": {
925             "conflict": {
926                 "deleted": "{user} đã xóa đối tượng này.",
927                 "location": "Bạn và {user} đều đã di chuyển đối tượng này.",
928                 "nodelist": "Bạn và {user} đều đã thay đổi các nốt của đối tượng này.",
929                 "memberlist": "Bạn và {user} đều đã thay đổi các thành viên của quan hệ này.",
930                 "tags": "Bạn đã đổi thẻ <b>{tag}</b> thành “{local}” trong khi {user} đã đổi nó thành “{remote}”."
931             }
932         },
933         "success": {
934             "just_edited": "Bạn vừa sửa đổi OpenStreetMap!",
935             "thank_you": "Cảm ơn bạn đã cải thiện bản đồ!",
936             "thank_you_location": "Cảm ơn bạn đã cải thiện bản đồ {where}.",
937             "thank_you_where": {
938                 "format": "{place}{separator}{region}",
939                 "separator": ", "
940             },
941             "help_html": "Các thay đổi của bạn sẽ xuất hiện tại OpenStreetMap trong vòng vài phút. Các bản đồ tại trang khác có thể được cập nhật chậm hơn.",
942             "help_link_text": "Chi tiết",
943             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?setlang=vi#T.C3.B4i_v.E1.BB.ABa_thay_.C4.91.E1.BB.95i_b.E1.BA.A3n_.C4.91.E1.BB.93._L.C3.A0m_sao_xem_.C4.91.C6.B0.E1.BB.A3c_c.C3.A1c_thay_.C4.91.E1.BB.95i_c.E1.BB.A7a_t.C3.B4i.3F",
944             "view_on_osm": "Xem các Thay đổi tại OSM",
945             "changeset_id": "Số bộ thay đổi của bạn: {changeset_id}",
946             "like_osm": "Bạn có ham mê OpenStreetMap chưa? Hãy liên hệ với cộng đồng:",
947             "more": "Thêm nữa",
948             "events": "Sự kiện",
949             "languages": "Ngôn ngữ: {languages}",
950             "missing": "Danh sách này thiếu gì không?",
951             "tell_us": "Báo cho chúng tôi biết!"
952         },
953         "confirm": {
954             "okay": "OK",
955             "cancel": "Hủy bỏ"
956         },
957         "splash": {
958             "welcome": "Chào mừng bạn đến với iD, chương trình vẽ bản đồ OpenStreetMap",
959             "text": "iD là một công cụ hiệu quả và dễ sử dụng để đóng góp vào bản đồ mở lớn nhất trên thế giới. Đây là phiên bản {version}. Xem thêm thông tin tại {website} và báo cáo lỗi trên {github}.",
960             "walkthrough": "Khởi đầu Hướng dẫn",
961             "start": "Tiến hành sửa đổi"
962         },
963         "source_switch": {
964             "live": "thật",
965             "lose_changes": "Bạn có các thay đổi chưa lưu. Các thay đổi này sẽ bị mất khi bạn đổi máy chủ bản đồ. Bạn có chắc chắn muốn đổi máy chủ?",
966             "dev": "thử"
967         },
968         "version": {
969             "whats_new": "Có gì mới trong iD {version}"
970         },
971         "tag_reference": {
972             "description": "Mô tả",
973             "on_wiki": "{tag} tại wiki.osm.org",
974             "used_with": "được sử dụng với {type}"
975         },
976         "zoom": {
977             "in": "Phóng to",
978             "out": "Thu nhỏ"
979         },
980         "cannot_zoom": "Không thể thu nhỏ hơn trong chế độ hiện tại.",
981         "full_screen": "Bật/tắt Chế độ Toàn màn hình",
982         "QA": {
983             "improveOSM": {
984                 "title": "Sự dò ImproveOSM",
985                 "geometry_types": {
986                     "path": "lối",
987                     "parking": "bãi đậu xe",
988                     "road": "đường sá",
989                     "both": "đường sá và bãi đậu xe"
990                 },
991                 "directions": {
992                     "east": "đông",
993                     "north": "bắc",
994                     "northeast": "đông bắc",
995                     "northwest": "tây bắc",
996                     "south": "nam",
997                     "southeast": "đông nam",
998                     "southwest": "tây nam",
999                     "west": "tây"
1000                 },
1001                 "error_types": {
1002                     "ow": {
1003                         "title": "Đường Thiếu Thẻ Một chiều",
1004                         "description": "Trong số {num_trips} chuyến đi được ghi lại trên đoạn {highway} này, {percentage}% đi từ {from_node} đến {to_node}. Thẻ “oneway” (đường một chiều) có thể bị thiếu."
1005                     },
1006                     "mr": {
1007                         "title": "Thiếu Đối tượng",
1008                         "description": "Số {num_trips} chuyến đi được ghi lại trong khu vực này gợi ý rằng một {geometry_type} tồn tại tại đây nhưng chưa được thêm vào bản đồ.",
1009                         "description_alt": "Dữ liệu bên thứ ba gợi ý rằng một {geometry_type} tồn tại tại đây nhưng chưa được thêm vào bản đồ."
1010                     },
1011                     "tr": {
1012                         "title": "Thiếu Hạn chế Rẽ",
1013                         "description": "Trong số {num_trips} chuyến đi về hướng {travel_direction} được ghi lại, {num_passed} chuyến đi rẽ từ {from_way} đến {to_way} tại {junction}. Một hạn chế rẽ “{turn_restriction}” có thể bị thiếu."
1014                     }
1015                 }
1016             },
1017             "keepRight": {
1018                 "title": "Lỗi KeepRight",
1019                 "detail_title": "Lỗi",
1020                 "detail_description": "Miêu tả",
1021                 "comment": "Nhận xét",
1022                 "comment_placeholder": "Để lại nhận xét cho người dùng khác.",
1023                 "close": "Đóng (Đã Sửa Lỗi)",
1024                 "ignore": "Bỏ qua (Không phải Lỗi)",
1025                 "save_comment": "Đăng Nhận xét",
1026                 "close_comment": "Giải quyết và Nhận xét",
1027                 "ignore_comment": "Bỏ qua và Nhận xét",
1028                 "error_parts": {
1029                     "this_node": "nốt này",
1030                     "this_way": "lối này",
1031                     "this_relation": "quan hệ này",
1032                     "this_oneway": "đường một chiều này",
1033                     "this_highway": "con đường này",
1034                     "this_railway": "đường sắt này",
1035                     "this_waterway": "đường thủy này",
1036                     "this_cycleway": "đường xe đạp này",
1037                     "this_cycleway_footpath": "đường xe đạp / đường dạo này",
1038                     "this_riverbank": "bờ sông này",
1039                     "this_crossing": "lối băng qua đường này",
1040                     "this_railway_crossing": "điểm giao đường sắt này",
1041                     "this_bridge": "cầu này",
1042                     "this_tunnel": "đường hầm này",
1043                     "this_boundary": "biên giới này",
1044                     "this_turn_restriction": "hạn chế rẽ này",
1045                     "this_roundabout": "đường vòng này",
1046                     "this_mini_roundabout": "đường vòng nhỏ này",
1047                     "this_track": "đường gom này",
1048                     "this_feature": "đối tượng này",
1049                     "highway": "đường",
1050                     "railway": "đường sắt",
1051                     "waterway": "đường thủy",
1052                     "cycleway": "đường xe đạp",
1053                     "cycleway_footpath": "đường xe đạp/dạo",
1054                     "riverbank": "bờ sông",
1055                     "place_of_worship": "nơi thờ phụng",
1056                     "pub": "quán rượu pub",
1057                     "restaurant": "nhà hàng",
1058                     "school": "trường học",
1059                     "university": "trường đại học",
1060                     "hospital": "bệnh viện",
1061                     "library": "thư viện",
1062                     "theatre": "nhà hát",
1063                     "courthouse": "tòa án",
1064                     "bank": "ngân hàng",
1065                     "cinema": "rạp phim",
1066                     "pharmacy": "nhà thuốc",
1067                     "cafe": "quán cà phê",
1068                     "fast_food": "nhà hàng ăn nhanh",
1069                     "fuel": "xăng",
1070                     "from": "từ",
1071                     "to": "đến",
1072                     "left_hand": "bên trái",
1073                     "right_hand": "bên phải"
1074                 },
1075                 "errorTypes": {
1076                     "20": {
1077                         "title": "Nhiều nốt cùng chỗ",
1078                         "description": "Có hơn một nốt ở cùng vị trí này. Các số nốt: {var1}."
1079                     },
1080                     "30": {
1081                         "title": "Vùng không đóng",
1082                         "description": "{var1} được đánh thẻ “{var2}” nên phải là đường vòng đóng."
1083                     },
1084                     "40": {
1085                         "title": "Đường một chiều không thể xảy ra",
1086                         "description": "Nốt đầu {var1} của {var2} không nối liền với lối nào khác."
1087                     },
1088                     "41": {
1089                         "description": "Nốt cuối {var1} của {var2} không nối liền với lối nào khác."
1090                     },
1091                     "42": {
1092                         "description": "Người ta không thể đi đến {var1} vì mọi lối dẫn từ nó đều là đường một chiều."
1093                     },
1094                     "43": {
1095                         "description": "Người ta không thể đi đâu từ {var1} vì mọi lối dẫn đến nó đều là đường một chiều."
1096                     },
1097                     "50": {
1098                         "title": "Gần như giao lộ",
1099                         "description": "{var1} rất gần nhưng không nối liền với lối {var2}."
1100                     },
1101                     "60": {
1102                         "title": "Thẻ phản đối",
1103                         "description": "{var1} có thẻ “{var2}” bị phản đối. Vui lòng thay thế nó bằng “{var3}”."
1104                     },
1105                     "70": {
1106                         "title": "Thẻ bị thiếu",
1107                         "description": "{var1} có thẻ trống: “{var2}”."
1108                     },
1109                     "71": {
1110                         "description": "{var1} không có thẻ nào."
1111                     },
1112                     "72": {
1113                         "description": "{var1} không phải trực thuộc lối nào và không có thẻ nào."
1114                     },
1115                     "73": {
1116                         "description": "{var1} có thẻ “{var2}” nhưng không có thẻ “highway”."
1117                     },
1118                     "74": {
1119                         "description": "{var1} có thẻ trống: “{var2}”."
1120                     },
1121                     "75": {
1122                         "description": "{var1} có tên “{var2}” nhưng không có thẻ nào khác."
1123                     },
1124                     "90": {
1125                         "title": "Đường cao tốc thiếu thẻ số tuyến",
1126                         "description": "{var1} có thẻ đường cao tốc nên phải có thẻ “ref”, “nat_ref”, hoặc “int_ref”."
1127                     },
1128                     "100": {
1129                         "title": "Nơi thờ phụng thiếu tôn giáo",
1130                         "description": "{var1} có thẻ nơi thờ phụng nên phải có thẻ “religion” (tôn giáo)."
1131                     },
1132                     "110": {
1133                         "title": "Địa điểm quan tâm thiếu tên",
1134                         "description": "{var1} có thẻ “{var2}” nên phải có thẻ “name” (tên)."
1135                     },
1136                     "120": {
1137                         "title": "Lối không có nốt",
1138                         "description": "{var1} chỉ có một nốt."
1139                     },
1140                     "130": {
1141                         "title": "Lối không nối liền",
1142                         "description": "{var1} bị cách ly khỏi bản đồ."
1143                     },
1144                     "150": {
1145                         "title": "Điểm giao đường sắt không có thẻ",
1146                         "description": "{var1} giữa con đường và đường sắt phải có thẻ “railway=crossing” hoặc “railway=level_crossing”."
1147                     },
1148                     "160": {
1149                         "title": "Lớp đường sắt mâu thuẫn",
1150                         "description": "Các lối giao lộ tại {var1} trực thuộc lớp khác (ví dụ đường hầm hoặc cầu)."
1151                     },
1152                     "170": {
1153                         "title": "Đối tượng có thẻ FIXME",
1154                         "description": "{var1} có thẻ “FIXME” (cần sửa): “{var2}”."
1155                     },
1156                     "180": {
1157                         "title": "Quan hệ không có kiểu",
1158                         "description": "{var1} thiếu thẻ “type”."
1159                     },
1160                     "190": {
1161                         "title": "Cắt ngang mà không có giao điểm",
1162                         "description": "{var1} cắt ngang với {var2} {var3} nhưng không có nốt giao điểm, cầu, hoặc đường hầm."
1163                     },
1164                     "200": {
1165                         "title": "Lối trùng nhau",
1166                         "description": "{var1} trùng khớp với {var2} {var3}."
1167                     },
1168                     "210": {
1169                         "title": "Lối tự giao điểm",
1170                         "description": "Có lỗi không rõ về lối tự giao điểm."
1171                     },
1172                     "211": {
1173                         "description": "{var1} bao gồm hơn một nốt hơn một lần: {var2}. Điều này không nhất thiết phải là lỗi."
1174                     },
1175                     "212": {
1176                         "description": "{var1} chỉ có hai nốt khác nhau và bao gồm một trong số nốt đó hơn một lần."
1177                     },
1178                     "220": {
1179                         "title": "Thẻ sai chính tả",
1180                         "description": "{var1} có thẻ “{var2}” là “{var3}” có vẻ giống “{var4}”."
1181                     },
1182                     "221": {
1183                         "description": "{var1} có thẻ “{var2}” đáng ngờ."
1184                     },
1185                     "230": {
1186                         "title": "Lớp mâu thuẫn",
1187                         "description": "{var1} nối liền các lối trực thuộc lớp khác nhau."
1188                     },
1189                     "231": {
1190                         "description": "{var1} nối liền các lối trực thuộc lớp khác nhau: {var2}.",
1191                         "layer": "(lớp: {layer})"
1192                     },
1193                     "232": {
1194                         "description": "{var1} có thẻ “layer={var2}”. Điều này không nhất thiết phải là lỗi nhưng có vẻ lạ."
1195                     },
1196                     "270": {
1197                         "title": "Giao điểm đường cao tốc bất thường",
1198                         "description": "{var1} là giao điểm của một đường cao tốc và một con đường không phải là “motorway” (đường cao tốc), “motorway_link” (nhánh ra vào đường cao tốc), “trunk” (xa lộ), “rest_area” (trạm dừng nghỉ), hoặc “construction” (đường đang xây dựng). Chỉ cho phép giao với lối “service” (ngách) hoặc “unclassified” (ngõ) nếu có “access=no” hay “access=private”, hoặc nó dẫn đến khu vực dịch vụ cho đường cao tốc, hoặc nó có thẻ “service=parking_aisle”."
1199                     },
1200                     "280": {
1201                         "title": "Vấn đề biên giới",
1202                         "description": "Biên giới này có lỗi không rõ."
1203                     },
1204                     "281": {
1205                         "title": "Biên giới thiếu tên",
1206                         "description": "{var1} không có tên."
1207                     },
1208                     "282": {
1209                         "title": "Biên giới thiếu cấp hành chính",
1210                         "description": "Biên giới {var1} có thẻ “admin_level” (cấp hành chính) không số. Đừng có pha trộn các cấp hành chính (chẳng hạn “6;7”). Luôn sử dụng số thấp nhất (quan trọng nhất) đối với các biên giới có liên quan."
1211                     },
1212                     "283": {
1213                         "title": "Biên giới không phải là đường vòng đóng",
1214                         "description": "Biên giới {var1} không phải là đường vòng đóng."
1215                     },
1216                     "284": {
1217                         "title": "Biên giới bị chia cắt",
1218                         "description": "Biên giới {var1} bị chia cắt tại đây."
1219                     },
1220                     "285": {
1221                         "title": "Cấp hành chính của biên giới quá cao",
1222                         "description": "{var1} có thẻ “admin_level={var1}” nhưng trực thuộc một quan hệ có số cấp hành chính thấp hơn, tức cấp quan trọng hơn. Lối phải có số cấp hành chính thấp nhất đối với các quan hệ chứa lối này."
1223                     },
1224                     "290": {
1225                         "title": "Vấn đề hạn chế",
1226                         "description": "Hạn chế này có lỗi không rõ."
1227                     },
1228                     "291": {
1229                         "title": "Hạn chế thiếu kiểu",
1230                         "description": "{var1} có kiểu hạn chế bất ngờ."
1231                     },
1232                     "292": {
1233                         "title": "Hạn chế thiếu lối “từ”",
1234                         "description": "{var1} cần đúng một thành viên “from” (từ) nhưng lại có {var1} cái."
1235                     },
1236                     "293": {
1237                         "title": "Hạn chế thiếu lối “đến”",
1238                         "description": "{var1} cần đúng một thành viên “to” (đến) nhưng lại có {var1} cái."
1239                     },
1240                     "294": {
1241                         "title": "Hạn chế có thành viên “từ” hoặc “đến” không phải lối",
1242                         "description": "Các thành viên “from” (từ) và “to” (đến) của {var1} đều phải là lối. {var2}."
1243                     },
1244                     "295": {
1245                         "title": "Hạn chế có thành viên “qua” không phải điểm cuối",
1246                         "description": "{var1} có nốt “via” (qua) {var2} không phải là thành viên đầu hoặc cuối của lối “{var3}” {var4}."
1247                     },
1248                     "296": {
1249                         "title": "Góc hạn chế bất thường",
1250                         "description": "{var1} có kiểu hạn chế “{var1}” nhưng các lối tạo thành góc {var2} độ. Có lẽ hạn chế có kiểu không chính xác?"
1251                     },
1252                     "297": {
1253                         "title": "Lối “đến” có hướng sai",
1254                         "description": "{var1} theo hướng không hợp với lối “to” (đến) {var2}."
1255                     },
1256                     "298": {
1257                         "title": "Hạn chế dư – đường một chiều",
1258                         "description": "{var1} có thể dư thừa. Đã cấm đi vào vì thẻ “oneway” (đường một chiều) của {var2}."
1259                     },
1260                     "300": {
1261                         "title": "Thiếu tốc độ tối đa",
1262                         "description": "{var1} thiếu thẻ “maxspeed” (tốc độ tối cao) và là đường cao tốc, xa lộ, đường chính, hoặc đường lớn."
1263                     },
1264                     "310": {
1265                         "title": "Vấn đề đường vòng",
1266                         "description": "Đường vòng này có lỗi không rõ."
1267                     },
1268                     "311": {
1269                         "title": "Đường vòng không đóng",
1270                         "description": "{var1} là một phần của đường vòng nhưng không phải là đường vòng đóng. (Các đường phân làn nối liền với đường vòng không nên có thẻ đường vòng)."
1271                     },
1272                     "312": {
1273                         "title": "Đường vòng sai hướng",
1274                         "description": "Nếu {var1} ở quốc gia lái xe {var2} thì nó ngược chiều."
1275                     },
1276                     "313": {
1277                         "title": "Đường vòng không có đủ giao điểm",
1278                         "description": "{var1} chỉ nối liền với {var2} đường khác. Đường vòng thường nối liền với 3 đường trở lên."
1279                     },
1280                     "320": {
1281                         "title": "Nối liền nhánh ra vào một cách sai",
1282                         "description": "{var1} có thẻ “{var2}” nhưng không nối liền với lối “{var3}” hoặc “{var4}” nào khác."
1283                     },
1284                     "350": {
1285                         "title": "Thẻ cầu sai",
1286                         "description": "{var1} thiếu thẻ khớp với các lối chung quanh cho biết mục đích chủ yếu của cầu này. Nên có một trong các thẻ sau: {var2}."
1287                     },
1288                     "360": {
1289                         "title": "Thẻ tên địa phương bị thiếu",
1290                         "description": "Tốt nhất là {var1} có thẻ “name:XX={var2}” cho biết rằng tên thông dụng là “{var2}” trong ngôn ngữ địa phương XX."
1291                     },
1292                     "370": {
1293                         "title": "Địa điểm giống hệt",
1294                         "description": "{var1} có cùng thẻ với lối chung quanh {var2} {var3}, có lẽ không cần các thẻ này.",
1295                         "including_the_name": "(bao gồm tên {name})"
1296                     },
1297                     "380": {
1298                         "title": "Đối tượng không vật chất có thẻ thể thao",
1299                         "description": "{var1} có thẻ “{var2}” nhưng không có thẻ vật chất, chẳng hạn “leisure” (giải trí), “building” (tòa nhà), “amenity” (tiện nghi), “highway” (đường)."
1300                     },
1301                     "390": {
1302                         "title": "Thiếu loại đường mòn",
1303                         "description": "{var1} thiếu thẻ “tracktype” (loại đường mòn)."
1304                     },
1305                     "400": {
1306                         "title": "Vấn đề hình học",
1307                         "description": "Có vấn đề không rõ về hình học tại đây."
1308                     },
1309                     "401": {
1310                         "title": "Hạn chế rẽ bị thiếu",
1311                         "description": "Các lối {var1} và {var2} nối liền tạo thành một góc rất nhọn tại đây, và không có thẻ “oneway” (đường một chiều) hoặc hạn chế cấm rẽ."
1312                     },
1313                     "402": {
1314                         "title": "Góc không thể xảy ra",
1315                         "description": "{var1} đột ngột cong lại thành góc rất nhọn tại đây."
1316                     },
1317                     "410": {
1318                         "title": "Vấn đề trang Web",
1319                         "description": "Trang Web hoặc địa chỉ URL liên lạc có lỗi không rõ."
1320                     },
1321                     "411": {
1322                         "description": "Địa chỉ URL của {var1} có thể lỗi thời: {var2} trả về mã trạng thái HTTP {var3}."
1323                     },
1324                     "412": {
1325                         "description": "Địa chỉ URL của {var1} có thể lỗi thời: {var2} chứa văn bản đáng ngờ “{var3}”."
1326                     },
1327                     "413": {
1328                         "description": "Địa chỉ URL của {var1} có thể lỗi thời: {var2} không chứa các từ khóa “{var3}”."
1329                     }
1330                 }
1331             }
1332         },
1333         "streetside": {
1334             "tooltip": "Hình ảnh Streetside của Microsoft",
1335             "title": "Bing Streetside",
1336             "report": "Báo cáo lo ngại riêng tư trong hình",
1337             "view_on_bing": "Xem tại Bản đồ Bing",
1338             "hires": "Độ phân giải cao"
1339         },
1340         "mapillary_images": {
1341             "tooltip": "Hình ảnh cấp phố do Mapillary cung cấp"
1342         },
1343         "mapillary_map_features": {
1344             "title": "Các Thể loại Đối tượng",
1345             "tooltip": "Đối tượng bản đồ do Mapillary cung cấp",
1346             "request_data": "Yêu cầu Dữ liệu"
1347         },
1348         "mapillary": {
1349             "title": "Mapillary",
1350             "signs": {
1351                 "tooltip": "Bảng giao thông do Mapillary cung cấp"
1352             },
1353             "view_on_mapillary": "Xem hình này trên Mapillary"
1354         },
1355         "openstreetcam_images": {
1356             "tooltip": "Hình ảnh cấp phố do OpenStreetCam cung cấp"
1357         },
1358         "openstreetcam": {
1359             "title": "OpenStreetCam",
1360             "view_on_openstreetcam": "Xem hình này trên OpenStreetCam"
1361         },
1362         "note": {
1363             "note": "Ghi chú",
1364             "title": "Sửa ghi chú",
1365             "anonymous": "vô danh",
1366             "closed": "(Giải quyết)",
1367             "commentTitle": "Nhận xét",
1368             "status": {
1369                 "opened": "tạo {when}",
1370                 "reopened": "mở lại {when}",
1371                 "commented": "nhận xét {when}",
1372                 "closed": "giải quyết {when}"
1373             },
1374             "newComment": "Nhận xét Mới",
1375             "inputPlaceholder": "Để lại nhận xét cho người dùng khác.",
1376             "close": "Giải quyết Ghi chú",
1377             "open": "Mở lại Ghi chú",
1378             "comment": "Nhận xét",
1379             "close_comment": "Giải quyết và Nhận xét",
1380             "open_comment": "Mở lại và Nhận xét",
1381             "report": "Báo cáo",
1382             "new": "Ghi chú Mới",
1383             "newDescription": "Miêu tả khuyết điểm.",
1384             "save": "Lưu Ghi chú",
1385             "login": "Bạn phải đăng nhập để thay đổi hoặc nhận xét về ghi chú này.",
1386             "upload_explanation": "Lời nhận xét của bạn sẽ xuất hiện để mọi người dùng OpenStreetMap xem.",
1387             "upload_explanation_with_user": "Lời nhận xét bạn đăng lên dưới tên {user} sẽ xuất hiện để mọi người dùng OpenStreetMap xem."
1388         },
1389         "help": {
1390             "title": "Trợ giúp",
1391             "key": "H",
1392             "help": {
1393                 "title": "Trợ giúp",
1394                 "welcome": "Đây là iD, chương trình vẽ bản đồ [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/). Dùng chương trình này, bạn có thể bổ sung vào OpenStreetMap ngay trực tiếp từ trình duyệt của bạn.",
1395                 "open_data_h": "Dữ liệu Mở",
1396                 "open_data": "Các sửa đổi của bạn trên bản đồ này sẽ xuất hiện cho mọi người dùng OpenStreetMap. Bạn có thể vẽ những gì mình nhớ lại, nhìn thấy trực tiếp ngoài đường, hoặc nhìn thấy trong hình chụp từ không trung hay hình ảnh cấp phố. Chú ý [cấm sao chép](https://www.openstreetmap.org/copyright) từ các nguồn thương mại, chẳng hạn như Google Maps.",
1397                 "before_start_h": "Trước khi bắt đầu",
1398                 "before_start": "Bạn nên quen với OpenStreetMap và chương trình này trước khi bắt đầu sửa đổi bản đồ. iD có chế độ hướng dẫn những căn bản sửa đổi OpenStreetMap. Nhấn chuột vào “Mở trình hướng dẫn” trong cửa sổ này để bắt đầu tìm hiểu thêm – điều này chỉ mất vào khoảng 15 phút.",
1399                 "open_source_h": "Mã nguồn mở",
1400                 "open_source": "Chương trình iD nhờ dự án mã nguồn mở cộng tác xây dựng. Bạn đang sử dụng phiên bản {version}. Mã nguồn có sẵn [tại GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).",
1401                 "open_source_help": "Mời bạn góp sức [biên dịch](https://github.com/openstreetmap/iD/blob/master/CONTRIBUTING.md#translating) hoặc [báo cáo lỗi](https://github.com/openstreetmap/iD/issues)."
1402             },
1403             "overview": {
1404                 "title": "Giới thiệu",
1405                 "navigation_h": "Điều hướng",
1406                 "navigation_drag": "Để đi tới đi lui, kéo thả và cuộn bản đồ dùng {leftclick} nút chuột trái, hoặc bấm các phím mũi tên `↓`, `↑`, `←`, `→` trên bàn phím.",
1407                 "navigation_zoom": "Cuộn để thu phóng bản đồ. Chuột thường có bánh xe ở giữa để cuộn lên xuống. Tùy bàn di chuột, bạn có thể phải vuốt hai ngón tay lên xuống hoặc vuốt cạnh bên phải. Thay thế, bạn có thể bấm các nút {plus} và {minus} hoặc các phím `+` và `-`.",
1408                 "features_h": "Các Thể loại Đối tượng",
1409                 "features": "Từ *đối tượng* chỉ những gì xuất hiện trên bản đồ, chẳng hạn con đường, tòa nhà, và địa điểm. Bạn có thể vẽ tất cả những vật tĩnh và cụ thể là một đối tượng trong OpenStreetMap. Mỗi đối tượng thực tế ứng với một *địa điểm*, *đường kẻ*, hoặc *vùng* trên bản đồ.",
1410                 "nodes_ways": "Trong OpenStreetMap, các địa điểm đôi khi được gọi *nốt* (node), và các đường kẻ và vùng đôi khi được gọi *lối* (way)."
1411             },
1412             "editing": {
1413                 "title": "Sửa & Lưu",
1414                 "select_h": "Lựa chọn",
1415                 "select_left_click": "{leftclick} Nhấn chuột trái vào một đối tượng để chọn nó. Đối tượng sẽ chớp chớp, và thanh bên sẽ có các chi tiết về đối tượng như tên và địa chỉ.",
1416                 "select_right_click": "{rightclick} Nhấn chuột phải vào một đối tượng để mở trình đơn có các tác vụ ảnh hưởng đến đối tượng như xoay, di chuyển, và xóa.",
1417                 "multiselect_h": "Chọn nhiều",
1418                 "multiselect_shift_click": "Nhấn giữ phím `{shift}` và {leftclick} nhấn chuột trái để chọn nhiều đối tượng. Như vầy dễ di chuyển hoặc xóa nhiều đối tượng cùng lúc.",
1419                 "multiselect_lasso": "Để chọn nhiều đối tượng nằm gần nhau, bạn cũng có thể nhấn giữ phím `{shift}` và kéo {leftclick} nút chuột trái để bôi đen một vùng chung quanh các đối tượng. Tất cả các nốt ở trong vùng này sẽ được chọn.",
1420                 "undo_redo_h": "Hoàn tác & Làm lại",
1421                 "undo_redo": "Các sửa đổi của bạn được lưu trữ tạm thời trên máy của bạn cho đến lúc tải nó lên máy chủ OpenStreetMap. Hoàn tác các thay đổi không muốn dùng nút {undo} **Hoàn tác**, và làm lại các thay đổi đã được hoàn tác dùng nút {redo} **Làm lại**.",
1422                 "save_h": "Lưu",
1423                 "save": "Bấm {save} **Lưu** để hoàn thành bộ thay đổi của bạn và tải nó lên OpenStreetMap. Hãy nhớ lưu các thay đổi thường xuyên!",
1424                 "save_validation": "Trong cửa sổ lưu giữ, bạn có cơ hội xem lại các thay đổi do bạn thực hiện. iD cũng kiểm tra các thay đổi một cách sơ qua và sẽ thông báo về dữ liệu có vẻ sai.",
1425                 "upload_h": "Tải lên",
1426                 "upload": "Nhập [lời tóm lược sửa đổi](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments). Sau đó, bấm **Tải lên** để đăng các thay đổi vào OpenStreetMap. Các thay đổi sẽ xuất hiện ngay trên bản đồ chính để cho mọi người xem.",
1427                 "backups_h": "Sao lưu Tự động",
1428                 "backups": "Nếu bạn chưa xong mà cần rời đóng thẻ, hoặc nếu trình duyệt gặp sự cố, các sửa đổi của bạn vẫn được lưu trữ tạm thời trong trình duyệt. Lần sau quay về chương trình vẽ trên máy tính và trình duyệt này, bạn sẽ có cơ hội khôi phục các thay đổi chưa lưu của bạn.",
1429                 "keyboard_h": "Phím tắt",
1430                 "keyboard": "Bấm phím `?` để xem danh sách các phím tắt."
1431             },
1432             "feature_editor": {
1433                 "title": "Trình kiểm tra Đối tượng",
1434                 "intro": "*Trình kiểm tra đối tượng* xuất hiện bên cạnh bản đồ, bảng này cho phép xem và sửa đổi tất cả các thông tin về đối tượng được chọn.",
1435                 "definitions": "Cờ ngang ở đầu thanh bên cho biết loại đối tượng. Phần giữa của biểu mẫu có các *thuộc tính* của đối tượng, chẳng hạn như tên và địa chỉ.",
1436                 "type_h": "Thể loại Đối tượng",
1437                 "type": "Nhấn chuột vào một thể loại để định rõ loại đối tượng. Tất cả những gì cụ thể có thể được thêm vào OpenStreetMap, nên bạn có thể chọn từ hàng ngàn thể loại.",
1438                 "type_picker": "Danh sách thể loại liệt kê các thể loại thông dụng như công viên, bệnh viện, nhà hàng, đường giao thông, và tòa nhà. Tìm kiếm thể loại, kể cả những thể loại hiếm hơn, trong hộp tìm kiếm ở đầu thanh bên. Bấm nút {inspect} **Thông tin** bên cạnh một thể loại để tìm hiểu thêm về nó.",
1439                 "fields_h": "Thuộc tính",
1440                 "fields_all_fields": "Phần “Tất cả các thuộc tính” chứa tất cả các thuộc tính thường gặp của đối tượng. Trong OpenStreetMap, tất cả các thẻ là tùy chọn, nên có thể để trống thuộc tính nào không chắc chắn.",
1441                 "fields_example": "Mỗi thể loại đối tượng có các thuộc tính riêng của nó. Thí dụ đường giao thông có thuộc tính về mặt đường và tốc độ tối đa, trong khi nhà hàng có thuộc tính về ẩm thực và giờ mở cửa.",
1442                 "fields_add_field": "Mở trình đơn “Thêm thuộc tính” để bổ sung thêm thuộc tính, chẳng hạn lời miêu tả, tên bài Wikipedia, và khả năng truy cập bằng xe lăn.",
1443                 "tags_h": "Thẻ",
1444                 "tags_all_tags": "Mở rộng phần “Tất cả các thẻ” ở cuối trình kiểm tra để sửa đổi bất cứ *thẻ* nào của đối tượng được chọn. Thẻ là đôi *chìa khóa* và *giá trị*. Mỗi thuộc tính ứng của đối tượng với ít nhất một thẻ.",
1445                 "tags_resources": "Sửa đổi thẻ của đối tượng là một tác vụ hơi nâng cao. Trước khi sửa đổi thẻ, tra cứu các tài nguyên như [OpenStreetMap Wiki](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi) hoặc [Taginfo](https://taginfo.openstreetmap.org/) để biết về các chìa khóa và giá trị thông dụng."
1446             },
1447             "points": {
1448                 "title": "Địa điểm",
1449                 "intro": "*Địa điểm* tương ứng với các nơi như cửa hàng, nhà hàng, đài tưởng niệm. Địa điểm chỉ ra một vị trí cụ thể và mô tả những gì thấy được tại vị trí đó.",
1450                 "add_point_h": "Đặt Địa điểm",
1451                 "add_point": "Để đặt một địa điểm, bấm nút {point} **Điểm** trên thanh công cụ bên trên bản đồ, hoặc bấm phím tắt `1`. Con trỏ sẽ trở thành chữ thập.",
1452                 "add_point_finish": "Để đặt địa điểm mới trên bản đồ, đưa con trỏ lên vị trí chính xác, rồi {leftclick} nhấn chuột trái hoặc bấm phím cách.",
1453                 "move_point_h": "Di chuyển Địa điểm",
1454                 "move_point": "Để di chuyển một địa điểm, đưa con trỏ lên điểm, rồi nhấn giữ {leftclick} nút chuột trái và kéo điểm đến vị trí mới.",
1455                 "delete_point_h": "Xóa Địa điểm",
1456                 "delete_point": "Đôi khi cần xóa các đối tượng không tồn tại trên thực tế. Khi xóa đối tượng khỏi OpenStreetMap, nó được loại bỏ khỏi bản đồ công cộng, nên bạn phải chắc chắn rằng nó không còn tồn tại trước khi xóa nó khỏi bản đồ.",
1457                 "delete_point_command": "Để xóa một địa điểm, {rightclick} nhấn chuột phải vào điểm để chọn nó và hiển thị trình đơn, rồi chọn mục {delete} **Xóa**."
1458             },
1459             "lines": {
1460                 "title": "Đường kẻ",
1461                 "intro": "*Đường kẻ* tương ứng với đường tâm của chẳng hạn các đường sá, đường sắt, dòng sông.",
1462                 "add_line_h": "Vẽ Đường kẻ",
1463                 "add_line": "Để vẽ một đường kẻ, bấm nút {point} **Đường** trên thanh công cụ bên trên bản đồ, hoặc bấm phím tắt `2`. Con trỏ sẽ trở thành chữ thập.",
1464                 "add_line_draw": "Sau đó, đưa con trỏ vào đầu đường và {leftclick} nhấn chuột trái hoặc bấm phím cách để bắt đầu đặt nốt trên đường. Tiếp tục đặt nốt bằng cách nhấn chuột hoặc bấm phím cách. Trong lúc vẽ đường, bạn vẫn có thể phóng to hoặc cuộn bản đồ để bổ sung thêm chi tiết.",
1465                 "add_line_finish": "Để kết thúc đường kẻ, bấm `{return}` hoặc nhấn chuột lần nữa vào nốt cuối cùng.",
1466                 "modify_line_h": "Điều chỉnh Đường kẻ",
1467                 "modify_line_dragnode": "Nhiều khi bạn sẽ gặp đường kẻ không chính xác, thí dụ một con đường không hợp với hình nền. Để điều chỉnh một đường kẻ, trước tiên {leftclick} nhấn chuột trái để chọn nó. Tất cả các nốt trên đường sẽ được đánh dấu với hình chấm nhỏ. Kéo các nốt đến các vị trí đúng.",
1468                 "modify_line_addnode": "Để tạo nốt mới dọc đường, {leftclick}**x2** nhấn đúp vào đường hoặc kéo mũi tên nhỏ ở giữa hai nốt đã tồn tại.",
1469                 "connect_line_h": "Nối liền Đường kẻ",
1470                 "connect_line": "Để bảo đảm sự chính xác của bản đồ, và để cho các ứng dụng có thể chỉ đường, xin chú ý nối liền các đường ở những giao lộ trên thực tế.",
1471                 "connect_line_display": "Các giao lộ được đánh dấu trên bản đồ với hình chấm màu xám. Nếu điểm đầu hoặc cuối đường chưa được nối liền với đối tượng nào, nó được đánh dấu với hình tròn màu trắng lớn hơn.",
1472                 "connect_line_drag": "Để nối liền đường với một đối tượng khác, kéo một nốt của đường về phía đối tượng kia, cho đến khi nốt nhảy đến đối tượng kia, và thả nốt. Mẹo vặt: Để tránh việc nối liền nốt trong việc điều chỉnh một đường kẻ, bấm giữ phím `{alt}` trong khi kéo nốt.",
1473                 "connect_line_tag": "Nếu bạn biết rằng giao lộ có đèn giao thông, chọn nốt giao lộ và chọn thể loại “Đèn giao thông” trong trình kiểm tra. Nếu có vạch qua đường, cộng thêm nốt trên đường gần giao lộ và chọn thể loại “Vạch qua đường”.",
1474                 "disconnect_line_h": "Tháo gỡ Đường kẻ",
1475                 "disconnect_line_command": "Để tháo gỡ một con đường khỏi một đối tượng khác, {rightclick} nhấn chuột phải nốt nối liền và chọn mục {disconnect} **Tháo gỡ** trong trình đơn.",
1476                 "move_line_h": "Di chuyển Đường kẻ",
1477                 "move_line_command": "Để di chuyển toàn bộ một đường kẻ, {rightclick} nhấn chuột phải vào đường kẻ và chọn mục {move} **Di chuyển** trong trình đơn. Sau đó, di chuyển con trỏ và {leftclick} nhấn chuột trái để đặt đường kẻ tại vị trí mới.",
1478                 "move_line_connected": "Nếu đường kẻ đã nối liền với đối tượng khác, nó sẽ tiếp tục nối liền với chúng sau khi bạn di chuyển đường kẻ đến vị trí khác. iD có thể ngăn chặn bạn không được di chuyển đường kẻ sang một đường kẻ đã nối liền với nó.",
1479                 "delete_line_h": "Xóa Đường kẻ",
1480                 "delete_line": "Bạn có thể xóa một đường kẻ hoàn toàn không chính xác, thí dụ một con đường không ứng với con đường thật. Xin vui lòng cẩn thận khi xóa đối tượng: bạn có thể đang xem hình nền lỗi thời. Mặc dù một con đường hình như giả tưởng, nó có thể tồn tại trên thực tế nhưng được xây sau khi hình ảnh được chụp.",
1481                 "delete_line_command": "Để xóa một đường kẻ, {rightclick} nhấn chuột phải vào đường để chọn nó và hiển thị trình đơn, rồi chọn mục {delete} **Xóa**."
1482             },
1483             "areas": {
1484                 "title": "Vùng",
1485                 "intro": "*Vùng* cho biết hình dạng của các đa giác như hồ nước, tòa nhà, và khu vực dân cư. Vẽ đường viền của vùng theo đường viền trên thực tế, thí dụ theo các tường ngoài của một tòa nhà.",
1486                 "point_or_area_h": "Địa điểm hoặc Vùng?",
1487                 "point_or_area": "Nhiều thể loại đối tượng có thể là địa điểm hoặc vùng. Bạn nên vẽ tòa nhà hoặc cơ ngơi là vùng nếu có thể. Đặt một địa điểm ở trong vùng tòa nhà để tượng trưng cho một kinh doanh chỉ chiếm một phần của tòa nhà.",
1488                 "add_area_h": "Vẽ Vùng",
1489                 "add_area_command": "Để vẽ một vùng, bấm nút {point} **Vùng** trên thanh công cụ bên trên bản đồ, hoặc bấm phím tắt `3`. Con trỏ sẽ trở thành chữ thập.",
1490                 "add_area_draw": "Sau đó, đưa con trỏ vào một góc vùng và {leftclick} nhấn chuột trái hoặc bấm phím cách để bắt đầu đặt nốt tại các góc vùng kia. Tiếp tục đặt nốt bằng cách nhấn chuột hoặc bấm phím cách. Trong lúc vẽ vùng, bạn vẫn có thể phóng to hoặc cuộn bản đồ để bổ sung thêm chi tiết.",
1491                 "add_area_finish": "Để kết thúc vùng, bấm `{return}` hoặc nhấn chuột lần nữa vào nốt đầu tiên hoặc cuối cùng.",
1492                 "square_area_h": "Góc vuông",
1493                 "square_area_command": "Nhiều vùng như tòa nhà có góc vuông. Để làm vuông các góc của một vùng, {rightclick} nhấn chuột phải vào đường viền của vùng, rồi chọn mục {orthogonalize} **Làm Vuông góc** trong trình đơn.",
1494                 "modify_area_h": "Điều chỉnh Vùng",
1495                 "modify_area_dragnode": "Nhiều khi bạn sẽ gặp vùng không chính xác, thí dụ một tòa nhà không hợp với hình nền. Để điều chỉnh một vùng, trước tiên {leftclick} nhấn chuột trái vào đường viền để chọn nó. Tất cả các nốt trên vùng sẽ được đánh dấu với hình chấm nhỏ. Kéo các nốt đến các vị trí đúng.",
1496                 "modify_area_addnode": "Để tạo nốt mới trên đường viền của vùng, {leftclick}**x2** nhấn đúp vào đường viền hoặc kéo mũi tên nhỏ ở giữa hai nốt đã tồn tại.",
1497                 "delete_area_h": "Xóa Vùng",
1498                 "delete_area": "Bạn có thể xóa một vùng hoàn toàn không chính xác, thí dụ một tòa nhà không ứng với tòa nhà thật. Xin vui lòng cẩn thận khi xóa đối tượng: bạn có thể đang xem hình nền lỗi thời. Mặc dù một tòa nhà hình như giả tưởng, nó có thể tồn tại trên thực tế nhưng được xây sau khi hình ảnh được chụp.",
1499                 "delete_area_command": "Để xóa một vùng, {rightclick} nhấn chuột phải vào vùng để chọn nó và hiển thị trình đơn, rồi chọn mục {delete} **Xóa**."
1500             },
1501             "relations": {
1502                 "title": "Quan hệ",
1503                 "intro": "*Quan hệ* là một kiểu đối tượng đặc biệt trong OpenStreetMap nhằm mục đích nhóm lại nhiều đối tượng khác. Các đối tượng thuộc về một quan hệ là các *thành viên* của quan hệ, và mỗi thành viên có thể có một *vai trò* trong quan hệ.",
1504                 "edit_relation_h": "Sửa đổi Quan hệ",
1505                 "edit_relation": "Bạn có thể mở rộng phần “Tất cả các quan hệ” ở cuối thanh bên để xem đối tượng được chọn có trực thuộc quan hệ nào hay không. Nếu có, bạn có thể nhấn chuột vào quan hệ để chọn và sửa đổi nó. Khi chọn một quan hệ, các thành viên được liệt kê trong phần “Tất cả các thành viên” ở cuối thanh bên.",
1506                 "edit_relation_add": "Để xếp một đối tượng vào một quan hệ, chọn đối tượng rồi bấm nút {plus} **Thêm** trong phần “Tất cả các quan hệ” của thanh bên. Bạn có thể chọn quan hệ từ một danh sách quan hệ lân cận hoặc tạo một quan hệ mới dùng mục “Quan hệ mới…”.",
1507                 "edit_relation_delete": "Để tháo gỡ đối tượng được chọn khỏi một quan hệ, bấm nút {delete} **Xóa** trong phần “Tất cả các quan hệ” hoặc “Tất cả các thành viên”. Nếu bạn gỡ tất cả các thành viên khỏi một quan hệ, quan hệ đó sẽ được xóa tự động.",
1508                 "maintain_relation_h": "Bảo quản Quan hệ",
1509                 "maintain_relation": "Nói chung, iD sẽ tự động quản lý các quan hệ khi bạn sửa đổi các đối tượng khác. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi thay thế các đối tượng có thể trực thuộc quan hệ. Thí dụ nếu xóa một quãng đường và thay thế nó bằng một quãng đường mới, hãy nhớ xếp quãng mới vào cùng các quan hệ (các tuyến đường, hạn chế rẽ, v.v.) như quãng ban đầu.",
1510                 "relation_types_h": "Các Thể loại Quan hệ",
1511                 "multipolygon_h": "Tổ hợp Đa giác",
1512                 "multipolygon": "Quan hệ *tổ hợp đa giác* là nhóm một hay nhiều vùng *bên ngoài* và một hay nhiều vùng bên trong. Các vùng bên ngoài định rõ đường viền ngoài của đa giác, còn các vùng bên trong định rõ các vùng con hoặc lỗ thủng bên trong đa giác.",
1513                 "multipolygon_create": "Để tạo một tổ hợp đa giác, thí dụ để vẽ tòa nhà có sân trong, vẽ vùng bên ngoài theo các tường bên ngoài, và vẽ đường kẻ hoặc vùng theo các tường chung quanh sân trong. Sau đó, bấm giữ phím `{shift}` và {leftclick} nhấn chuột trái để chọn cả hai đối tượng, {rightclick} nhấn chuột phải để mở trình đơn, và chọn mục {merge} **Hợp nhất**.",
1514                 "multipolygon_merge": "Việc hợp nhất nhiều đường kẻ hoặc vùng sẽ tạo ra một quan hệ tổ hợp đa giác mới chứa tất cả các đối tượng được chọn. iD sẽ tự động chọn các vai trò `inner` (bên trong) và `outer` (bên ngoài) tùy theo đối tượng nào nằm trong đối tượng nào.",
1515                 "turn_restriction_h": "Hạn chế Rẽ",
1516                 "turn_restriction": "Quan hệ *hạn chế rẽ* nhóm lại các quãng đường chịu ảnh hưởng của một hạn chế rẽ, các quãng đường này nối liền tại một giao lộ. Một hạn chế rẽ có một đường `from` (**từ**), một nốt hoặc đường `via` (**qua**), và một đường `to` (**đến**).",
1517                 "turn_restriction_field": "Để sửa đổi một hạn chế rẽ, chọn giao lộ giữa hai con đường trở lên. Trình kiểm tra sẽ hiển thị bản đồ nhỏ của giao lộ cho thuộc tính “Hạn chế rẽ”.",
1518                 "turn_restriction_editing": "Trong bản đồ nhỏ của thuộc tính “Hạn chế rẽ”, nhấn chuột để chọn một con đường “từ” và xem các đường “đến” kia có được đi vào hay không. Nhấn chuột vào mũi tên trên các con đường để đánh dấu cho phép hoặc hạn chế. iD tự động tạo các quan hệ với các vai trò `from`, `via`, và `to` tùy theo các mũi tên.",
1519                 "route_h": "Tuyến đường",
1520                 "route": "Quan hệ *tuyến đường* nhóm lại một hay nhiều đường kẻ thành một tuyến đường trong mạng lưới, chẳng hạn tuyến buýt, tuyến đường sắt, hoặc tuyến đường xe hơi.",
1521                 "route_add": "Để xếp một đối tượng vào một quan hệ tuyến đường, chọn đối tượng và bấm nút {plus} **Thêm** trong phần “Tất cả các quan hệ” của thanh bên. Bạn có thể chọn quan hệ từ một danh sách quan hệ lân cận hoặc tạo một quan hệ mới dùng mục “Quan hệ mới…”. ",
1522                 "boundary_h": "Biên giới",
1523                 "boundary": "Quan hệ *biên giới* nhóm lại một hay nhiều đường kẻ thành biên giới của một đơn vị hành chính.",
1524                 "boundary_add": "Để xếp một đối tượng vào một quan hệ biên giới, chọn đối tượng và bấm nút {plus} **Thêm** trong phần “Tất cả các quan hệ” của thanh bên. Bạn có thể chọn quan hệ từ một danh sách quan hệ lân cận hoặc tạo một quan hệ mới dùng mục “Quan hệ mới…”. "
1525             },
1526             "notes": {
1527                 "title": "Ghi chú",
1528                 "intro": "Lời *ghi chú* báo động cho người dùng khác rằng một đối tượng nào đó cần được sửa chữa hoặc một địa điểm cần được chú ý. Một lời ghi chú ứng với một địa điểm cụ thể trên bản đồ. Để xem các ghi chú đã tồn tại hoặc đăng ghi chú mới, bấm nút {data} **Dữ liệu Bản đồ** ở bên phải của bản đồ để kích hoạt lớp phủ ghi chú OpenStreetMap.",
1529                 "add_note_h": "Đăng Ghi chú",
1530                 "add_note": "Để tạo ghi chú mới, bấm nút {note} **Ghi chú** trên thanh công cụ bên trên bản đồ hoặc bấm phím tắt `4`. Con trỏ sẽ biến thành chữ thập. Để đặt ghi chú mới trên bản đồ, đặt con trỏ tại vị trí muốn ghi chú, rồi {leftclick} nhấn chuột trái hoặc bấm `Dấu cách`.",
1531                 "move_note": "Để di chuyển một ghi chú mới, đặt con trỏ trên nó và kéo nó đến vị trí khác dùng {leftclick} chuột trái. Không thể di chuyển một ghi chú đã được đăng.",
1532                 "update_note_h": "Giải quyết, Mở lại, và Nhận xét",
1533                 "update_note": "Bạn có thể cập nhật ghi chú bằng cách giải quyết, mở lại, hoặc đăng lời nhận xét. Đánh dấu giải quyết đối với lời ghi chú nếu khuyết điểm đã được khắc phục. Mở lại ghi chú nếu khuyết điểm vẫn chưa được khắc phục.",
1534                 "save_note_h": "Đăng Ghi chú",
1535                 "save_note": "Bạn phải đăng mỗi một thay đổi ghi chú bằng cách bấm nút bên dưới các lời nhận xét về ghi chú. Lưu ý rằng việc đăng bộ thay đổi lên OpenStreetMap sẽ **không** bao gồm các thay đổi ghi chú."
1536             },
1537             "imagery": {
1538                 "title": "Hình nền",
1539                 "intro": "Hình nền đằng sau bản đồ là tài nguyên quan trọng trong việc vẽ bản đồ. Hình nền có thể chụp từ vệ tinh, máy bay, và máy bay không người lái, hoặc quét từ sách bản đồ lịch sử, hoặc lấy từ cơ sở dữ liệu mở.",
1540                 "sources_h": "Nguồn Hình ảnh",
1541                 "choosing": "Để chọn nguồn hình ảnh để vẽ theo, bấm nút {layers} **Tùy chọn Hình nền** ở bên phải của bản đồ.",
1542                 "sources": "Theo mặc định, chương trình này hiển thị lớp hình trên không của [Bản đồ Bing](http://www.bing.com/maps/). Tùy theo vị trí đang xem, một số nguồn hình ảnh cũng có sẵn. Vì nhiều khi một trong số nguồn này có thể mới hoặc rõ hơn, bạn nên thử mọi nguồn hình ảnh trước khi sửa đổi.",
1543                 "offsets_h": "Điều chỉnh Độ lệch của Hình ảnh",
1544                 "offset": "Hình ảnh đôi khi bị chệch đối với dữ liệu bản đồ vì dịch vụ hình ảnh có lỗi. Nếu bạn nhận thấy nhiều con đường bị chệch đối với hình nền, bạn không nhất thiết phải di chuyển các đường này để trùng hợp với hình ảnh. Thay vì di chuyển các con đường, hãy chỉnh lại hình ảnh để phù hợp với dữ liệu tồn tại bằng cách mở rộng “Chỉnh độ lệch hình ảnh” ở cuối hộp Tùy chọn Hình nền.",
1545                 "offset_change": "Nhấn chuột vào các mũi tên nhỏ để điều chỉnh hình nền từng tí một, hoặc nhấn {leftclick} chuột trái vào khung màu xám và kéo tới lui cho đến khi hình ảnh phù hợp với các đối tượng."
1546             },
1547             "streetlevel": {
1548                 "title": "Hình ảnh Cấp phố",
1549                 "intro": "Hình ảnh cấp phố giúp bạn bổ sung bảng giao thông, kinh doanh, và nhiều chi tiết không nhìn được từ hình ảnh chụp từ không trung hoặc vệ tinh. Chương trình iD lấy hình ảnh cấp phố nguồn mở từ [Bing Streetside](https://www.microsoft.com/en-us/maps/streetside), [Mapillary](https://www.mapillary.com), và [OpenStreetCam](https://www.openstreetcam.org).",
1550                 "using_h": "Sử dụng Hình ảnh Cấp phố",
1551                 "using": "Để sử dụng hình ảnh cấp phố trong việc vẽ bản đồ, bấm nút {data} **Dữ liệu Bản đồ** ở bên phải của bản đồ và bật các lớp dữ liệu có sẵn.",
1552                 "photos": "Khi lớp hình ảnh được kích hoạt, bản đồ hiển thị đường kẻ theo đường đi của các máy chụp hình. Nếu phóng to đủ mức, mỗi vị trí chụp hình được đánh dấu bằng hình tròn. Nếu phóng to hơn, một hình nón cho biết hương nhìn vào lúc chụp hình.",
1553                 "viewer": "Khi bạn nhấn chuột vào một vị trí hình, khung hình chụp xuất hiện ở góc dưới bên trái của bản đồ. Khung này có nút để bước tới lui trong chuỗi hình ảnh. Nó cũng cho biết tên người chụp hình, ngày giờ chụp hình, liên kết xem hình gốc tại trang dịch vụ hình ảnh cấp phố."
1554             },
1555             "gps": {
1556                 "title": "Tuyến GPS",
1557                 "intro": "Các tuyến GPS (Hệ thống định vị toàn cầu) là nguồn dữ liệu tin tưởng nhất trong dự án OpenStreetMap. Chương trình này hỗ trợ các tập tin *.gpx*, *.geojson*, và *.kml* trên máy của bạn. Bạn có thể thu tuyến GPS dùng điện thoại thông minh, đồng hồ thể thao, hoặc thiết bị GPS khác.",
1558                 "survey": "Để biết cách khảo sát dùng thiết bị GPS, xem “[Lập bản đồ dùng điện thoại thông minh, thiết bị GPS, hoặc tờ giấy](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/)”.",
1559                 "using_h": "Sử dụng Tuyến GPS",
1560                 "using": "Để sử dụng một tuyến GPS trong việc vẽ bản đồ, kéo thả tập tin GPS vào chương trình vẽ bản đồ này. Nếu chương trình nhận ra tuyến đường, tuyến đường sẽ được tô màu hồng sẫm trên bản đồ. Bấm nút {data} **Dữ liệu Bản đồ** ở bên phải của bản đồ để bật, tắt, hoặc thu phóng vừa dữ liệu GPS do bạn thu thập.",
1561                 "tracing": "Tuyến đường GPX không được tải trực tiếp lên OpenStreetMap. Cách tốt nhất để sử dụng nó là vạch đường mới theo nó trên bản đồ.",
1562                 "upload": "Bạn cũng có thể [tải dữ liệu GPS của bạn lên OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/trace/create) để cho người khác sử dụng."
1563             },
1564             "qa": {
1565                 "title": "Bảo đảm chất lượng",
1566                 "intro": "Các *bảo đảm chất lượng* có thể nhận ra các thẻ sai, con đường không nối liền, và vấn đề khác trong OpenStreetMap để bạn sửa chữa. Để xem các vấn đề bảo đảm chất lượng hiện tại, bấm nút {data} **Dữ liệu bản đồ** ở bên phải của bản đồ và bật một lớp bảo đảm chất lượng cụ thể.",
1567                 "tools_h": "Công cụ",
1568                 "tools": "Hiện tại các công cụ [KeepRight](https://www.keepright.at/) và [ImproveOSM](https://improveosm.org/vi/) được hỗ trợ. Mai mốt iD sẽ hỗ trợ [Osmose](https://osmose.openstreetmap.fr/) và thêm công cụ bảo đảm chất lượng.",
1569                 "issues_h": "Xử lý Vấn đề",
1570                 "issues": "Một vấn đề bảo đảm chất lượng được xử lý giống như một ghi chú. Nhấn chuột vào ghim để xem các chi tiết trong thanh bên. Mỗi công cụ có khả năng khác nhau, nhưng nói chung bạn có thể nhận xét hoặc đánh dấu giải quyết vấn đề."
1571             },
1572             "field": {
1573                 "restrictions": {
1574                     "title": "Trợ giúp về Hạn chế Rẽ",
1575                     "about": {
1576                         "title": "Giới thiệu",
1577                         "about": "Hộp này cho phép kiểm tra và thay đổi các hạn chế rẽ. Nó hiển thị mô hình của giao lộ được chọn, bao gồm các đường sá nối liền.",
1578                         "from_via_to": "Một hạn chế rẽ luôn có: một **lối TỪ**, một **lối ĐẾN**; và một **nốt THEO** hoặc một **lối THEO** trở lên.",
1579                         "maxdist": "Con trượt “{distField}” điều khiển tầm xa tìm kiếm các đường sá nối liền.",
1580                         "maxvia": "Con trượt “{viaField}” điều khiển số lối theo được bao gồm khi tìm đường sá. (Mẹo vặt: càng đơn giản càng tốt.)"
1581                     },
1582                     "inspecting": {
1583                         "title": "Kiểm tra",
1584                         "about": "Rê chuột lên khúc **TỪ** nào đó để xem nó có hạn chế rẽ hay không. Mỗi khúc có thể đi **ĐẾN** sẽ được tô màu cho biết nó có hạn chế rẽ hay không.",
1585                         "from_shadow": "{fromShadow} **TỪ khúc**",
1586                         "allow_shadow": "{allowShadow} **Cho phép ĐẾN**",
1587                         "restrict_shadow": "{restrictShadow} **Cấm ĐẾN**",
1588                         "only_shadow": "{onlyShadow} **Chỉ ĐẾN**",
1589                         "restricted": "“Cấm” có nghĩa hạn chế rẽ, ví dụ “Cấm Rẽ Trái”.",
1590                         "only": "“Chỉ” có nghĩa rằng một xe đi đường này chỉ được phép tiếp tục theo lối đó, ví dụ “Chỉ Chạy thẳng”."
1591                     },
1592                     "modifying": {
1593                         "title": "Thay đổi",
1594                         "about": "Để thay đổi hạn chế rẽ, nhấn chuột vào một khúc **TỪ** ban đầu để chọn nó. Khúc được chọn sẽ chớp chớp, và tất cả các nơi có thể đi **ĐẾN** sẽ xuất hiện hình rẽ.",
1595                         "indicators": "Sau đó, nhấn chuột vào hình rẽ để luân chuyển giữa “Cho phép”, “Cấm”, và “Chỉ”.",
1596                         "allow_turn": "{allowTurn} **Cho phép ĐẾN**",
1597                         "restrict_turn": "{restrictTurn} **Cấm ĐẾN**",
1598                         "only_turn": "{onlyTurn} **Chỉ ĐẾN**"
1599                     },
1600                     "tips": {
1601                         "title": "Mẹo vặt",
1602                         "simple": "**Nên tạo hạn chế càng đơn giản càng tốt.**",
1603                         "simple_example": "Ví dụ đừng nên tạo hạn chế có lối theo nếu nốt theo đã được.",
1604                         "indirect": "**Một số hạn chế có vẻ mờ nhạt và đề chữ “(gián tiếp)”.**",
1605                         "indirect_example": "Các hạn chế này tồn tại vì một hạn chế lân cận. Chẳng hạn một hạn chế “Chỉ Chạy thẳng” sẽ gây các hạn chế “Cấm Rẽ” gián tiếp đối với các lối khác đi ngang giao lộ.",
1606                         "indirect_noedit": "Bạn không thể sửa đổi các hạn chế gián tiếp. Thay thế, sửa đổi hạn chế trực tiếp lân cận."
1607                     }
1608                 }
1609             }
1610         },
1611         "issues": {
1612             "title": "Vấn đề",
1613             "key": "E",
1614             "list_title": "Vấn đề ({count})",
1615             "errors": {
1616                 "list_title": "Lỗi ({count})"
1617             },
1618             "warnings": {
1619                 "list_title": "Cảnh báo ({count})"
1620             },
1621             "rules": {
1622                 "title": "Quy tắc"
1623             },
1624             "user_resolved_issues": "Số vấn đề bạn đã khắc phục",
1625             "warnings_and_errors": "Cảnh báo và lỗi",
1626             "no_issues": {
1627                 "message": {
1628                     "everything": "Tất cả đâu vào đấy",
1629                     "everything_in_view": "Tất cả đâu vào đấy trong khu vực đang xem",
1630                     "edits": "Các sửa đổi của bạn đâu vào đấy",
1631                     "edits_in_view": "Các sửa đổi của bạn trong khu vực đang xem là đâu vào đấy",
1632                     "no_edits": "Bạn chưa sửa đổi gì"
1633                 },
1634                 "hidden_issues": {
1635                     "none": "Các vấn đề nhận ra sẽ xuất hiện tại đây",
1636                     "elsewhere": "{count} vấn đề ngoài khu vực đang xem",
1637                     "everything_else": "{count} vấn đề đối với đối tượng khác",
1638                     "everything_else_elsewhere": "{count} vấn đề ngoài khu vực đang xem đối với đối tượng khác",
1639                     "disabled_rules": "{count} vấn đề trái quy tắc đang tắt",
1640                     "disabled_rules_elsewhere": "{count} vấn đề ngoài khu vực đang xem trái quy tắc đang tắt",
1641                     "ignored_issues": "{count} vấn đề được bỏ qua",
1642                     "ignored_issues_elsewhere": "{count} vấn đề được bỏ qua ngoài khu vực đang xem"
1643                 }
1644             },
1645             "options": {
1646                 "what": {
1647                     "title": "Kiểm tra:",
1648                     "edited": "Sửa đổi của Tôi",
1649                     "all": "Tất cả"
1650                 },
1651                 "where": {
1652                     "title": "Trong:",
1653                     "visible": "Khu vực Đang xem",
1654                     "all": "Khắp mọi nơi"
1655                 }
1656             },
1657             "suggested": "Các thay đổi được gợi ý:",
1658             "enable_all": "Bật Tất cả",
1659             "disable_all": "Tắt Tất cả",
1660             "reset_ignored": "Đặt lại {count} Vấn đề Bỏ qua",
1661             "fix_one": {
1662                 "title": "khắc phục"
1663             },
1664             "fix_all": {
1665                 "title": "Khắc phục Tất cả",
1666                 "annotation": "khắc phục nhiều vấn đề kiểm tra"
1667             },
1668             "almost_junction": {
1669                 "title": "Gần như Giao lộ",
1670                 "message": "{feature} rất gần {feature2} nhưng không nối liền",
1671                 "tip": "Tìm các đối tượng có thể cần nối liền với đối tượng gần",
1672                 "self": {
1673                     "message": "{feature} có hai điểm cuối gần nhau nhưng không nối liền"
1674                 },
1675                 "highway-highway": {
1676                     "reference": "Các đường giao nhau đáng lẽ phải có một giao điểm nối liền."
1677                 }
1678             },
1679             "close_nodes": {
1680                 "title": "Điểm Rất Gần nhau",
1681                 "tip": "Tìm các điểm thừa hoặc chụm lại",
1682                 "message": "Hai điểm trong {way} rất gần nhau",
1683                 "reference": "Các điểm thừa trong lối nên được gộp lại hoặc làm rẽ ra.",
1684                 "detached": {
1685                     "message": "{feature} quá gần {feature2}",
1686                     "reference": "Các điểm riêng không nên trùng nhau ở cùng vị trí."
1687                 }
1688             },
1689             "crossing_ways": {
1690                 "title": "Lối Đi Ngang Nhau",
1691                 "message": "{feature} đi ngang {feature2}",
1692                 "tip": "Tìm các đối tượng xuyên qua nhau một cách không chính xác",
1693                 "building-building": {
1694                     "reference": "Các tòa nhà không nên giao nhau, ngoại trừ có lớp khác nhau."
1695                 },
1696                 "building-highway": {
1697                     "reference": "Con đường xuyên qua tòa nhà đáng lẽ phải là cầu hay đường hầm hoặc có mái che hoặc lối ra vào tòa nhà."
1698                 },
1699                 "building-railway": {
1700                     "reference": "Đường sắt xuyên qua tòa nhà đáng lẽ phải là cầu hoặc đường hầm."
1701                 },
1702                 "building-waterway": {
1703                     "reference": "Đường thủy xuyên qua tòa nhà đáng lẽ phải là đường hầm hoặc có lớp khác với tòa nhà."
1704                 },
1705                 "highway-highway": {
1706                     "reference": "Con đường đi ngang con đường khác đáng lẽ phải là cầu hay đường hầm hoặc có điểm giao."
1707                 },
1708                 "highway-railway": {
1709                     "reference": "Con đường đi ngang đường sắt đáng lẽ phải là cầu hay đường hầm hoặc có điểm giao đường sắt."
1710                 },
1711                 "highway-waterway": {
1712                     "reference": "Con đường đi ngang đường thủy đáng lẽ phải là cầu hay đường hầm hoặc có nơi lội qua sông."
1713                 },
1714                 "railway-railway": {
1715                     "reference": "Đường sắt đi ngang đường sắt khác đáng lẽ phải nối liền hoặc là cầu hay đường hầm."
1716                 },
1717                 "railway-waterway": {
1718                     "reference": "Đường sắt đi ngang đường thủy đáng lẽ phải là cầu hoặc đường hầm."
1719                 },
1720                 "waterway-waterway": {
1721                     "reference": "Đường thủy chảy ngang đường thủy khác đáng lẽ phải nối liền hoặc là đường hầm."
1722                 },
1723                 "tunnel-tunnel": {
1724                     "reference": "Các đường hầm đi ngang nhau nên có lớp khác nhau."
1725                 },
1726                 "tunnel-tunnel_connectable": {
1727                     "reference": "Các đường hầm đi ngang nhau nên nối liền hoặc có lớp khác nhau."
1728                 },
1729                 "bridge-bridge": {
1730                     "reference": "Các cầu đi ngang nhau nên có lớp khác nhau."
1731                 },
1732                 "bridge-bridge_connectable": {
1733                     "reference": "Các cầu đi ngang nhau nên nối liền hoặc có lớp khác nhau."
1734                 },
1735                 "indoor-indoor": {
1736                     "reference": "Các đối tượng trong nhà xuyên qua nhau nên có lầu khác nhau."
1737                 },
1738                 "indoor-indoor_connectable": {
1739                     "reference": "Các đối tượng trong nhà xuyên qua nhau nên nối liền hoặc có lầu khác nhau."
1740                 }
1741             },
1742             "disconnected_way": {
1743                 "title": "Lối Không Nối liền",
1744                 "tip": "Tìm các con đường, đường mòn, và tuyến phà không thuộc mạng giao thông",
1745                 "routable": {
1746                     "message": {
1747                         "multiple": "{count} lối đi bị cô lập cùng nhau"
1748                     },
1749                     "reference": "Tất cả các đường sá, đường mòn, và tuyến phà đáng lẽ phải kết nối thành một mạng giao thông kết hợp để chỉ đường."
1750                 },
1751                 "highway": {
1752                     "message": "{highway} bị cô lập đối với các lối đi khác"
1753                 }
1754             },
1755             "fixme_tag": {
1756                 "message": "{feature} có yêu cầu sửa chữa",
1757                 "reference": "Thẻ “fixme” cho biết rằng một người sửa đổi về trước đã yêu cầu trợ giúp về một đối tượng cụ thể."
1758             },
1759             "generic_name": {
1760                 "message": "{feature} có tên nghi ngờ “{name}”",
1761                 "message_language": "{feature} có tên nghi ngờ “{name}” trong {language}",
1762                 "reference": "Tên đáng lè phải phản ánh tên gọi trên thực tế, thí dụ tên ghi trên bảng hiệu."
1763             },
1764             "help_request": {
1765                 "title": "Yêu cầu Trợ giúp",
1766                 "tip": "Tìm các đối tượng mà người ta yêu cầu trợ giúp"
1767             },
1768             "incompatible_source": {
1769                 "title": "Nguồn gốc Nghi ngờ",
1770                 "tip": "Tìm các đối tượng có thẻ nguồn nghi ngờ",
1771                 "google": {
1772                     "feature": {
1773                         "message": "{feature} dẫn nguồn Google"
1774                     },
1775                     "reference": "Các dịch vụ của Google thuộc quyền sở hữu nên được cấm dùng làm nguồn."
1776                 }
1777             },
1778             "incorrect_name": {
1779                 "message": "{feature} có tên sai “{name}”",
1780                 "message_language": "{feature} có tên sai “{name}” trong {language}"
1781             },
1782             "invalid_format": {
1783                 "title": "Định dạng Không hợp lệ",
1784                 "tip": "Tìm các thẻ có định dạng bất ngờ",
1785                 "email": {
1786                     "message": "{feature} có địa chỉ thư điện tử không hợp lệ",
1787                     "message_multi": "{feature} có nhiều địa chỉ thư điện tử không hợp lệ",
1788                     "reference": "Địa chỉ thư điện tử phải tuân theo định dạng “người@example.com”."
1789                 }
1790             },
1791             "mismatched_geometry": {
1792                 "title": "Kiểu Đối tượng Bất ngờ",
1793                 "tip": "Tìm các đối tượng có thẻ xung đột với hình dạng"
1794             },
1795             "missing_role": {
1796                 "title": "Vai trò bị Thiếu",
1797                 "message": "{member} không có vai trò trong {relation}",
1798                 "tip": "Tìm các thành viên quan hệ thiếu vai trò hoặc có vai trò không chính xác",
1799                 "multipolygon": {
1800                     "reference": "Các thành viên tổ hợp đa giác phải có vai trò bên trong (inner) hoặc bên ngoài (outer)."
1801                 }
1802             },
1803             "missing_tag": {
1804                 "title": "Thẻ bị Thiếu",
1805                 "tip": "Tìm các đối tượng thiếu thẻ bản chất",
1806                 "reference": "Đối tượng phải có thẻ xác định nó là gì.",
1807                 "any": {
1808                     "message": "{feature} thiếu thẻ"
1809                 },
1810                 "descriptive": {
1811                     "message": "{feature} thiếu thẻ bản chất"
1812                 },
1813                 "relation_type": {
1814                     "message": "{feature} thiếu kiểu quan hệ"
1815                 }
1816             },
1817             "old_multipolygon": {
1818                 "message": "{multipolygon} có các thẻ không đúng chỗ",
1819                 "reference": "Tổ hợp đa giác đáng lẽ phải được đặt thẻ vào quan hệ chứ không phải lối bên ngoài."
1820             },
1821             "outdated_tags": {
1822                 "title": "Thẻ Lỗi thời",
1823                 "message": "{feature} có thẻ lỗi thời",
1824                 "tip": "Tìm các đối tượng có thẻ bị phản đối cần được cập nhật",
1825                 "reference": "Lâu ngày một số thẻ thay đổi vì nhiều lý do, nên cập nhật đối tượng để sử dụng thẻ mới.",
1826                 "incomplete": {
1827                     "message": "{feature} chưa đặt thẻ đầy đủ",
1828                     "reference": "Một số đối tượng cần thêm thẻ."
1829                 },
1830                 "noncanonical_brand": {
1831                     "message": "{feature} hình như có thẻ không chuẩn đối với nhãn hiệu",
1832                     "message_incomplete": "{feature} hình như chưa đặt thẻ đầy đủ đối với nhãn hiệu",
1833                     "reference": "Nên thống nhất thẻ của các đối tượng thuộc cùng một nhãn nhiệu."
1834                 }
1835             },
1836             "point_as_vertex": {
1837                 "message": "{feature} đáng lẽ phải là điểm riêng theo các thẻ",
1838                 "reference": "Thể loại đối tượng nào đó không nên thuộc đường kẻ hoặc vùng."
1839             },
1840             "private_data": {
1841                 "title": "Thông tin Riêng tư",
1842                 "tip": "Tìm các đối tượng có thể chứa thông tin riêng tư",
1843                 "reference": "Không nên cung cấp dữ liệu nhạy cảm như số điện thoại cá nhân.",
1844                 "contact": {
1845                     "message": "{feature} có thể có thông tin liên lạc riêng tư trong các thẻ"
1846                 }
1847             },
1848             "suspicious_name": {
1849                 "title": "Tên Nghi ngờ",
1850                 "tip": "Tìm các đối tượng có tên chung hoặc nghi ngờ"
1851             },
1852             "tag_suggests_area": {
1853                 "message": "{feature} đáng lẽ phải là vùng đóng theo thẻ “{tag}”",
1854                 "reference": "Vùng phải có điểm cuối nối lại."
1855             },
1856             "unknown_road": {
1857                 "message": "{feature} thiếu cấp đường",
1858                 "reference": "Con đường thiếu cấp có thể được ẩn trên bản đồ hoặc bỏ qua khi chỉ đường."
1859             },
1860             "impossible_oneway": {
1861                 "title": "Đường Một chiều Không thể Xảy ra",
1862                 "tip": "Tìm các đối tượng một chiều gây vấn đề chỉ đường",
1863                 "waterway": {
1864                     "connected": {
1865                         "start": {
1866                             "message": "{feature} chảy ngược từ một đường thủy nối liền"
1867                         },
1868                         "end": {
1869                             "message": "{feature} chảy ngược vào một đường thủy nối liền"
1870                         },
1871                         "reference": "Khúc đường thủy nối liền phải chảy cùng hướng."
1872                     }
1873                 },
1874                 "highway": {
1875                     "start": {
1876                         "message": "Không thể tới {feature} từ đường nào",
1877                         "reference": "Phải có thể tới được con đường một chiều qua con đường khác."
1878                     },
1879                     "end": {
1880                         "message": "{feature} không có lối thoát",
1881                         "reference": "Con đường một chiều phải dẫn đến con đường khác."
1882                     }
1883                 }
1884             },
1885             "unsquare_way": {
1886                 "title": "Góc Không Vuông (Cho tới {val}°)",
1887                 "message": "{feature} có góc không vuông",
1888                 "tip": "Tìm các đối tượng có góc không vuông có thể được vẽ sơ qua",
1889                 "buildings": {
1890                     "reference": "Nhiều khi những tòa nhà có góc không vuông được vẽ một cách sơ qua, không chính xác."
1891                 }
1892             },
1893             "vertex_as_point": {
1894                 "message": "{feature} đáng lẽ phải trực thuộc đường kẻ hoặc vùng theo các thẻ",
1895                 "reference": "Thể loại đối tượng nào đó không nên là điểm riêng."
1896             },
1897             "fix": {
1898                 "address_the_concern": {
1899                     "title": "Khắc phục vấn đề"
1900                 },
1901                 "connect_almost_junction": {
1902                     "annotation": "nối liền các đối tượng rất gần nhau"
1903                 },
1904                 "connect_crossing_features": {
1905                     "annotation": "nối liền các đối tượng giao nhau"
1906                 },
1907                 "connect_endpoints": {
1908                     "title": "Nối liền các điểm cuối",
1909                     "annotation": "nối liền các điểm cuối của một lối"
1910                 },
1911                 "connect_feature": {
1912                     "title": "Nối liền đối tượng này"
1913                 },
1914                 "connect_features": {
1915                     "title": "Nơi liền các đối tượng này"
1916                 },
1917                 "connect_using_ford": {
1918                     "title": "Nối liền bằng nơi lội qua sông"
1919                 },
1920                 "continue_from_start": {
1921                     "title": "Vẽ tiếp từ điểm đầu"
1922                 },
1923                 "continue_from_end": {
1924                     "title": "Vẽ tiếp từ điểm cuối"
1925                 },
1926                 "delete_feature": {
1927                     "title": "Xóa đối tượng này"
1928                 },
1929                 "extract_point": {
1930                     "title": "Rút trích điểm này"
1931                 },
1932                 "ignore_issue": {
1933                     "title": "Bỏ qua vấn đề này"
1934                 },
1935                 "merge_close_vertices": {
1936                     "annotation": "gộp các điểm rất gần nhau trong lối"
1937                 },
1938                 "merge_points": {
1939                     "title": "Gộp các điểm này"
1940                 },
1941                 "move_points_apart": {
1942                     "title": "Trải ra các điểm này"
1943                 },
1944                 "move_tags": {
1945                     "title": "Di chuyển các thẻ",
1946                     "annotation": "di chuyển thẻ"
1947                 },
1948                 "remove_from_relation": {
1949                     "title": "Gỡ khỏi quan hệ"
1950                 },
1951                 "remove_generic_name": {
1952                     "annotation": "xóa tên chung"
1953                 },
1954                 "remove_mistaken_name": {
1955                     "annotation": "xóa tên sai"
1956                 },
1957                 "remove_private_info": {
1958                     "annotation": "xóa thông tin riêng tư"
1959                 },
1960                 "remove_proprietary_data": {
1961                     "title": "Xóa dữ liệu nào đó thuộc quyền sở hữu"
1962                 },
1963                 "remove_tag": {
1964                     "title": "Xóa thẻ",
1965                     "annotation": "xóa thẻ"
1966                 },
1967                 "remove_tags": {
1968                     "title": "Xóa các thẻ"
1969                 },
1970                 "remove_the_name": {
1971                     "title": "Xóa tên"
1972                 },
1973                 "reposition_features": {
1974                     "title": "Di chuyển các đối tượng"
1975                 },
1976                 "reverse_feature": {
1977                     "title": "Đảo ngược đối tượng này"
1978                 },
1979                 "select_preset": {
1980                     "title": "Chọn thể loại đối tượng"
1981                 },
1982                 "select_road_type": {
1983                     "title": "Chọn loại đường sá"
1984                 },
1985                 "set_as_inner": {
1986                     "title": "Đặt là cạnh bên trong"
1987                 },
1988                 "set_as_outer": {
1989                     "title": "Đặt là cạnh bên ngoài"
1990                 },
1991                 "square_feature": {
1992                     "title": "Làm vuông đối tượng này"
1993                 },
1994                 "tag_as_disconnected": {
1995                     "title": "Đặt thẻ xác nhận không nối liền",
1996                     "annotation": "đặt thẻ xác nhận rằng các đối tượng rất gần nhau không phải nối liền"
1997                 },
1998                 "tag_as_unsquare": {
1999                     "title": "Đặt thẻ xác nhận không có góc vuông",
2000                     "annotation": "đặt thẻ xác nhận rằng lối có góc không vuông"
2001                 },
2002                 "tag_this_as_higher": {
2003                     "title": "Đặt thẻ đối tượng này là cao hơn"
2004                 },
2005                 "tag_this_as_lower": {
2006                     "title": "Đặt thẻ đối tượng này là thấp hơn"
2007                 },
2008                 "upgrade_tags": {
2009                     "title": "Cập nhật các thẻ",
2010                     "annotation": "cập nhật thẻ lỗi thời"
2011                 },
2012                 "use_bridge_or_tunnel": {
2013                     "title": "Sử dụng cầu hoặc đường hầm"
2014                 },
2015                 "use_different_layers": {
2016                     "title": "Phân biệt các lớp khác nhau"
2017                 },
2018                 "use_different_layers_or_levels": {
2019                     "title": "Phân biệt các lớp hoặc lầu khác nhau"
2020                 },
2021                 "use_different_levels": {
2022                     "title": "Phân biệt các lầu khác nhau"
2023                 },
2024                 "use_tunnel": {
2025                     "title": "Sử dụng đường hầm"
2026                 }
2027             }
2028         },
2029         "intro": {
2030             "done": "xong",
2031             "ok": "OK",
2032             "graph": {
2033                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
2034                 "city": "<value for addr:city>",
2035                 "county": "<value for addr:county>",
2036                 "district": "Yên Phong",
2037                 "hamlet": "Nguyệt Cầu",
2038                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
2039                 "postcode": "221572",
2040                 "province": "Bắc Ninh",
2041                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
2042                 "state": "<value for addr:state>",
2043                 "subdistrict": "Tam Giang",
2044                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
2045                 "countrycode": "vn",
2046                 "name": {
2047                     "1st-avenue": "Ngõ 1",
2048                     "2nd-avenue": "Ngõ 2",
2049                     "4th-avenue": "Ngõ 4",
2050                     "5th-avenue": "Ngõ 5",
2051                     "6th-avenue": "Ngõ 6",
2052                     "6th-street": "Ngũ Đại Hồ",
2053                     "7th-avenue": "Ngõ 7",
2054                     "8th-avenue": "Ngõ 8",
2055                     "9th-avenue": "Ngõ 9",
2056                     "10th-avenue": "Ngõ 10",
2057                     "11th-avenue": "Ngõ 11",
2058                     "12th-avenue": "Ngõ 12",
2059                     "access-point-employment": "Văn phòng Giới thiệu Việc làm Tương lai",
2060                     "adams-street": "Đệ Nhị",
2061                     "andrews-elementary-school": "Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo",
2062                     "andrews-street": "Trần Hưng Đạo",
2063                     "armitage-street": "Mỹ Hòa",
2064                     "barrows-school": "Trường Hoa Thịnh Đốn",
2065                     "battle-street": "Thắng Lợi",
2066                     "bennett-street": "Tam Giác",
2067                     "bowman-park": "Công viên Cộng đồng",
2068                     "collins-drive": "Kiến Thức",
2069                     "conrail-railroad": "Bắc Bình – Nam Hòa",
2070                     "conservation-park": "Công viên Bảo tồn",
2071                     "constantine-street": "Ngọc Lân",
2072                     "cushman-street": "Cận Đông",
2073                     "dollar-tree": "Tiết kiệm",
2074                     "douglas-avenue": "Cựu Kim Sơn",
2075                     "east-street": "Đông Phương",
2076                     "elm-street": "Đu Đủ",
2077                     "flower-street": "Bông Hoa",
2078                     "foster-street": "Hậu Trường",
2079                     "french-street": "Đọc Lập",
2080                     "garden-street": "Vườn Hoa",
2081                     "gem-pawnbroker": "Vân Vân",
2082                     "golden-finch-framing": "Khung tranh Phượng hoàng",
2083                     "grant-avenue": "Phú Quốc",
2084                     "hoffman-pond": "Hồ Cạn",
2085                     "hoffman-street": "Liên Giang",
2086                     "hook-avenue": "Liên Hệ",
2087                     "jefferson-street": "Tự Do",
2088                     "kelsey-street": "Tây Nguyên",
2089                     "lafayette-park": "Công viên Tưởng niệm",
2090                     "las-coffee-cafe": "Cà phê Mỹ Châu",
2091                     "lincoln-avenue": "Hòa Bình",
2092                     "lowrys-books": "Văn Chương",
2093                     "lynns-garage": "Tiệm sửa xe ABC",
2094                     "main-street-barbell": "Cử tạ Tam Giang",
2095                     "main-street-cafe": "Cà phê Ngon lành",
2096                     "main-street-fitness": "Thể dục Tam Giang",
2097                     "main-street": "Thương mại",
2098                     "maple-street": "Thích Hợp",
2099                     "marina-park": "Công viên Bến Thông Hải",
2100                     "market-street": "Chợ",
2101                     "memory-isle-park": "Công viên Ngọc Lâm",
2102                     "memory-isle": "Đảo Ngọc Lâm",
2103                     "michigan-avenue": "Yên Phong",
2104                     "middle-street": "Trung Lập",
2105                     "millard-street": "Cửa Sông",
2106                     "moore-street": "Đoàn Kết",
2107                     "morris-avenue": "Tân Anh",
2108                     "mural-mall": "Đường dạo Tranh tường",
2109                     "paisanos-bar-and-grill": "Bánh cuốn Tây Hồ",
2110                     "paisley-emporium": "Tái Hồi",
2111                     "paparazzi-tattoo": "Xăm Xăm",
2112                     "pealer-street": "Mạc Tư Khoa",
2113                     "pine-street": "Cây Thông",
2114                     "pizza-hut": "Phở Tàu Bay",
2115                     "portage-avenue": "Hương Giang",
2116                     "portage-river": "Sông Hương",
2117                     "preferred-insurance-services": "Bảo hiểm Nguyễn Văn Lưu",
2118                     "railroad-drive": "Xe Lửa",
2119                     "river-city-appliance": "Đồ Gia dụng Tam Giang",
2120                     "river-drive": "Ngọc Ngà",
2121                     "river-road": "Thủy Triều",
2122                     "river-street": "Bến Tàu",
2123                     "riverside-cemetery": "Nghĩa địa Ven sông",
2124                     "riverwalk-trail": "Đường mòn Dọc sông",
2125                     "riviera-theatre": "Rạp phim Tam Giang",
2126                     "rocky-river": "Sông Đá",
2127                     "saint-joseph-river": "Sông Thông Hải",
2128                     "scidmore-park-petting-zoo": "Vườn thú Tam Giang",
2129                     "scidmore-park": "Công viên Tam Giang",
2130                     "scouter-park": "Công viên Ngọc Ngà",
2131                     "sherwin-williams": "Màu sắc",
2132                     "south-street": "Nam Phương",
2133                     "southern-michigan-bank": "Ngân hàng Bắc Ninh",
2134                     "spring-street": "Xuân Lộc",
2135                     "sturgeon-river-road": "Tứ Giang",
2136                     "three-rivers-city-hall": "Tòa thị chính Tam Giang",
2137                     "three-rivers-elementary-school": "Trường Tiểu học Tam Giang",
2138                     "three-rivers-fire-department": "Đoàn Cứu hỏa Tam Giang",
2139                     "three-rivers-high-school": "Trường Trung học phổ thông Tam Giang",
2140                     "three-rivers-middle-school": "Trường Trung học cơ sở Tam Giang",
2141                     "three-rivers-municipal-airport": "Sân bay Tam Giang",
2142                     "three-rivers-post-office": "Bưu điện Tam Giang",
2143                     "three-rivers-public-library": "Thư viện Tam Giang",
2144                     "three-rivers": "Tam Giang",
2145                     "unique-jewelry": "Kim Châu",
2146                     "walnut-street": "Hạch Đào",
2147                     "washington-street": "Hoa Thịnh Đốn",
2148                     "water-street": "Trường Sa",
2149                     "west-street": "Tây Phương",
2150                     "wheeler-street": "Cần Cù",
2151                     "william-towing": "Dũng Kéo Xe",
2152                     "willow-drive": "Cây Liễu",
2153                     "wood-street": "Hai Bà Trưng",
2154                     "world-fare": "Bốn Phương"
2155                 }
2156             },
2157             "welcome": {
2158                 "title": "Chào mừng",
2159                 "welcome": "Chào mừng, trình hướng dẫn này sẽ dạy căn bản sửa đổi OpenStreetMap.",
2160                 "practice": "Tất cả những dữ liệu trong trình hướng dẫn này chỉ để tập thôi. Các thay đổi của bạn sẽ bị hủy bỏ khi thoát trình hướng dẫn này.",
2161                 "words": "Trình hướng dẫn này sẽ định nghĩa các thuật ngữ và khái niệm mới. Các thuật ngữ mới được *in nghiêng*.",
2162                 "mouse": "Bạn có thể sử dụng thiết bị đầu vào nào đó để sửa đổi bản đồ, nhưng trình hướng dẫn này cho rằng bạn sử dụng con chuột hoặc bàn di chuột có hai nút bên trái bên phải. **Nếu bạn muốn gắn chuột, hãy gắn nó vào bây giờ rồi bấm OK.**",
2163                 "leftclick": "Khi nào hướng dẫn này xin bạn nhấn hoặc nhấn đúp chuột, hãy nhấn hoặc nhấn đúp chuột trái. Nếu dùng bàn di chuột, bạn có thể phải nhấn hoặc chạm một lần vào bàn di chuột. **Nhấn chuột {num} lần.**",
2164                 "rightclick": "Đôi khi hướng dẫn sẽ xin bạn nhấn chuột phải. Tùy máy tính, bạn có thể phải nhấn chuột trái khi giữ phím Control, chạm hai ngón tay trên bàn di chuột, hoặc sử dụng phím “menu” trên bàn phím. **Nhấn chuột phải {num} lần.**",
2165                 "chapters": "Nếu muốn bỏ qua hoặc lặp lại phần nào, bấm các nút bên dưới. Hãy bắt đầu! **Bấm “{next}” để tiếp tục.**"
2166             },
2167             "navigation": {
2168                 "title": "Điều hướng",
2169                 "drag": "Bản đồ ở giữa cho xem dữ liệu OpenStreetMap ở trên một hình nền.{br}Để đi tới đi lui, kéo thả và cuộn bản đồ, hoặc bấm các phím mũi tên trên bàn phím. **Kéo bản đồ này!**",
2170                 "zoom": "Cuộn để thu phóng bản đồ. Chuột thường có bánh xe ở giữa để cuộn lên xuống. Tùy bàn di chuột, bạn có thể phải vuốt hai ngón tay lên xuống hoặc vuốt cạnh bên phải. Thay thế, bạn có thể bấm các nút {plus} và {minus}. **Thu phóng bản đồ!**",
2171                 "features": "Từ *đối tượng* chỉ những gì xuất hiện trên bản đồ. Bạn có thể vẽ bất cứ vật tĩnh và cụ thể là một đối tượng trong OpenStreetMap.",
2172                 "points_lines_areas": "Các đối tượng bản đồ được vẽ dưới dạng *địa điểm, đường kẻ, hoặc vùng*.",
2173                 "nodes_ways": "Trong OpenStreetMap, các địa điểm đôi khi được gọi *nốt*, và các đường kẻ và vùng đôi khi được gọi *lối*.",
2174                 "click_townhall": "Nhấn chuột để chọn bất cứ đối tượng trên bản đồ. **Nhấn chuột vào địa điểm để chọn nó.**",
2175                 "selected_townhall": "Được rồi, địa điểm đã được chọn. Các đối tượng chớp chớp khi được chọn.",
2176                 "editor_townhall": "Khi nào đối tượng được chọn, *trình kiểm tra* “Sửa đối tượng” xuất hiện ở thanh bên.",
2177                 "preset_townhall": "Cờ ngang ở đầu thanh bên cho biết loại đối tượng. Địa điểm này là một {preset}.",
2178                 "fields_townhall": "Phần giữa của trình kiểm tra có các *thuộc tính* của đối tượng, chẳng hạn tên và địa chỉ.",
2179                 "close_townhall": "**Bấm phím Esc hoặc bấm nút {button} ở góc phải bên trên để đóng trình kiểm tra.**",
2180                 "search_street": "Bạn có thể tìm kiếm các đối tượng theo tên trong khu vực đang xem hoặc toàn thế giới. **Tìm “{name}”.**",
2181                 "choose_street": "**Chọn {name} trong danh sách để chọn nó.**",
2182                 "selected_street": "Được rồi, {name} được chọn.",
2183                 "editor_street": "Các thuộc tính của con đường khác với các thuộc tính của tòa thị chính.{br}Khi con đường này được chọn, trình kiểm tra chứa các thuộc tính như “{field1}” và “{field2}”. **Bấm phím Esc hoặc bấm nút {button} để đóng trình kiểm tra.**",
2184                 "play": "Thử di chuyển bản đồ và chọn những đối tượng khác để biết thêm về các loại đối tượng thường được đóng góp vào OpenStreetMap. **Khi nào sẵn sàng đi tiếp đến phần sau, bấm “{next}”.**"
2185             },
2186             "points": {
2187                 "title": "Địa điểm",
2188                 "add_point": "*Địa điểm* tương ứng với các nơi như cửa hàng, nhà hàng, đài tưởng niệm.{br}Nó chỉ ra một vị trí cụ thể và mô tả những gì thấy được tại vị trí đó. **Bấm nút {button} Điểm để thêm một địa điểm mới.**",
2189                 "place_point": "Để đặt địa điểm mới trên bản đồ, đưa con trỏ lên vị trí chính xác, rồi nhấn chuột trái hoặc bấm phím cách. **Đưa con trỏ lên tòa nhà này, rồi nhấn chuột trái hoặc bấm phím cách.**",
2190                 "search_cafe": "Có đủ thứ địa điểm. Bạn vừa đặt địa điểm ứng với một quán cà phê. **Tìm “{preset}”.**",
2191                 "choose_cafe": "**Chọn {preset} từ danh sách.**",
2192                 "feature_editor": "Địa điểm hiện là một quán cà phê. Bây giờ bạn có thể cung cấp thêm chi tiết về địa điểm này trong trình kiểm tra.",
2193                 "add_name": "Trong OpenStreetMap, tất cả các thuộc tính là tùy chọn. Để trống thuộc tính nào mà bạn không biết rõ giá trị.{br}Hãy giả bộ quen với quán này và biết tên của nó. **Định rõ tên của quán cà phê.**",
2194                 "add_close": "Trình kiểm tra sẽ tự động ghi nhớ các thay đổi của bạn. **Sau khi định rõ tên, bấm Esc, Enter, hoặc Return, hoặc bấm nút {button} để đóng trình kiểm tra.**",
2195                 "reselect": "Nhiều khi một địa điểm đã tồn tại nhưng không chính xác hoặc không tròn vẹn. Bạn có thể sửa đổi địa điểm đã tồn tại. **Nhấn chuột để chọn quán cà phê mà bạn vừa tạo ra.**",
2196                 "update": "Hãy bổ sung thêm chi tiết về quán này. Bạn có thể thay đổi tên của nó, định rõ nền ẩm thực, hoặc định rõ địa chỉ. **Thay đổi chi tiết của quán cà phê.**",
2197                 "update_close": "**Sau khi cập nhật quán cà phê xong, bấm Esc, Enter, hoặc Return, hoặc bấm nút {button} để đóng trình kiểm tra.**",
2198                 "rightclick": "Nhấn chuột phải vào đối tượng để xem *trình đơn sửa đổi* có các tác vụ có thể áp dụng vào đối tượng. **Nhấn chuột phải để chọn điểm mà bạn vừa tạo ra và hiển thị trình đơn sửa đổi.**",
2199                 "delete": "Đôi khi cần xóa các đối tượng không tồn tại trên thực tế.{br}Khi xóa đối tượng khỏi OpenStreetMap, nó được loại bỏ khỏi bản đồ công cộng, nên bạn phải chắc chắn rằng nó không còn tồn tại trước khi xóa nó khỏi bản đồ. **Bấm nút {button} để xóa địa điểm này.**",
2200                 "undo": "Bạn có thể lúc nào hoàn tác thay đổi nào cho tới khi lưu các thay đổi vào OpenStreetMap. **Bấm nút {button} để hoàn tác vụ xóa để cho địa điểm trở lại.**",
2201                 "play": "Giờ đây bạn đã biết cách tạo và sửa đổi địa điểm, hãy thử tạo vài điểm nữa! **Khi nào sẵn sàng đi tiếp đến phần sau, bấm “{next}”.**"
2202             },
2203             "areas": {
2204                 "title": "Vùng",
2205                 "add_playground": "Các vùng cho biết hình dạng của hồ nước, tòa nhà, và khu vực dân cư.{br}Bạn có thể cung cấp nhiều chi tiết hơn dùng vùng so với địa điểm. **Nhấn vào nút {button} Vùng để bắt đầu vẽ vùng mới.**",
2206                 "start_playground": "Hãy vẽ một vùng để thêm sân chơi này vào bản đồ. Để vẽ vùng, đặt các *nốt* theo đường biên của vùng. **Nhấn chuột hoặc bấm phím cách để đặt nốt đầu tiên vào một góc của sân chơi.**",
2207                 "continue_playground": "Để tiếp tục vẽ vùng này, đặt thêm nốt theo đường biên của sân chơi. Bạn có thể nối liền vùng với các đường dạo đã tồn tại.{br}Mẹo vặt: Bạn có thể giữ xuống phím “{alt}” để tránh việc nối liền nốt với các đối tượng khác. **Tiếp tục vẽ vùng ứng với sân chơi này.**",
2208                 "finish_playground": "Để hoàn tất vùng, bấm Enter hoặc Return, hoặc nhấn chuột lần nữa vào nốt đầu tiên hoặc cuối dùng. **Vẽ xong vùng ứng với sân chơi.**",
2209                 "search_playground": "**Tìm “{preset}”.**",
2210                 "choose_playground": "**Chọn {preset} từ danh sách.**",
2211                 "add_field": "Sân chơi này không có tên chính thức, nên bạn sẽ để trống hộp Tên.{br}Thay thế, hãy bổ sung chi tiết về sân chơi trong hộp Miêu tả. **Mở trình đơn “Thêm thuộc tính”.**",
2212                 "choose_field": "**Chọn {field} từ danh sách.**",
2213                 "retry_add_field": "Bạn không chọn thuộc tính {field}. Hãy thử lại.",
2214                 "describe_playground": "**Thêm lời miêu tả rồi bấm nút {button} để đóng trình kiểm tra.**",
2215                 "play": "Tuyệt vời! Hãy thử vẽ vài vùng nữa và thử những loại vùng khác để thêm vào OpenStreetMap. **Khi nào sẵn sàng đi tiếp đến phần sau, bấm “{next}”.**"
2216             },
2217             "lines": {
2218                 "title": "Đường kẻ",
2219                 "add_line": "*Đường kẻ* tương ứng với chẳng hạn các đường sá, đường sắt, dòng sông. **Bấm nút {button} Đường để bắt đầu vẽ đường mới.**",
2220                 "start_line": "Bản đồ chưa có con đường này – hãy vẽ nó!{br}Trong OpenStreetMap, chúng ta vẽ các đường kẻ theo giữa đường. Bạn có thể kéo vào thu phóng bản đồ nếu cần trong khi vẽ đường. **Nhấn chuột vào phía trên của con đường bị thiếu để bắt đầu vẽ đường kẻ mới.**",
2221                 "intersect": "Nhấn chuột hoặc bấm phím cách để thêm nốt và kéo dài đường kẻ.{br}Tương tự với nhiều loại đường kẻ, các đường bộ kết hợp nhau thành một mạng lớn hơn. Để cho các ứng dụng chỉ đường có thể hoạt động chính xác, xin chú ý nối liền các đường ở những giao lộ trên thực tế. **Nhấn vào con đường {name} để nối hai đường kẻ tại một giao lộ.**",
2222                 "retry_intersect": "Con đường phải giao với đường {name}. Hãy thử lại!",
2223                 "continue_line": "Tiếp tục vẽ đường kẻ mới theo con đường. Hãy nhớ rằng bạn có thể lúc nào kéo và thu phóng bản đồ.{br}Sau khi vẽ xong xuôi, nhấn chuột lần nữa vào nốt cuối cùng. **Hoàn tất việc vẽ con đường.**",
2224                 "choose_category_road": "**Chọn {category} từ danh sách.**",
2225                 "choose_preset_residential": "Có nhiều kiểu con đường; kiểu phổ biến nhất là ngõ dân cư. **Chọn kiểu con đường là {preset}.**",
2226                 "retry_preset_residential": "Bạn không chọn kiểu {preset}. **Nhấn chuột vào đây để thử lần nữa.**",
2227                 "name_road": "**Đặt tên cho con đường rồi bấm Esc, Enter, hay Return, hoặc bấm nút {button} để đóng trình kiểm tra.**",
2228                 "did_name_road": "Được rồi, hãy tập thay đổi hình dạng đường kẻ.",
2229                 "update_line": "Đôi khi cần thay đổi hình dạng của một đường kẻ đã tồn tại. Đây có con đường không chính xác.",
2230                 "add_node": "Bạn có thể đặt thêm nốt vào đường kẻ này để làm cho nó chính xác hơn. Một cách đặt nốt là nhấn đúp vào đường kẻ tại vị trí muốn đặt nốt. **Nhấn đúp vào đường kẻ để đặt nốt mới.**",
2231                 "start_drag_endpoint": "Khi đường kẻ được chọn, bạn có thể kéo thả nốt nào dùng chuột trái để di chuyển nó. **Kéo điểm cuối đến giao lộ các con đường này.**",
2232                 "finish_drag_endpoint": "Nơi này có vẻ đúng. **Thả chuột trái để kết thúc tác vụ di chuyển.**",
2233                 "start_drag_midpoint": "Có các hình mũi tên nhỏ *nửa đường* giữa các nốt. Bạn cũng có thể tạo nốt mới bằng cách kéo một mũi tên nửa đường đến vị trí khác. **Kéo mũi tên nửa đường để tạo nốt mới dọc theo con đường.**",
2234                 "continue_drag_midpoint": "Đường kẻ này có vẻ đẹp hơn nhỉ? Hãy tiếp tục chỉnh lại đường kẻ này bằng cách nhấn đúp vào đường kẻ hoặc kéo mũi tên nửa đường cho đến khi nó trùng khớp với con đường. **Khi nào đường kẻ được hoàn thiện xong xuôi, bấm OK.**",
2235                 "delete_lines": "Bạn nên xóa các con đường không ứng với con đường thật.{br}Đây có một {street} được chính phủ thiết kế mà không bao giờ xây dựng. Chúng ta có thể xóa các đường kẻ thừa để cải thiện bản đồ.",
2236                 "rightclick_intersection": "Con đường thật cuối cùng là {street1}, nên phải *chia cắt* {street2} tại giao lộ này và xóa quãng đường về phía bắc. **Nhấn chuột trái vào nốt giao lộ.**",
2237                 "split_intersection": "**Bấm nút {button} để cắt đôi {street}.**",
2238                 "retry_split": "Bạn không bấm nút Chia cắt. Hãy thử lại.",
2239                 "did_split_multi": "OK, {street1} hiện đường cắt đôi. Hãy xóa quãng đường ở phía bắc. **Bấm phần bên trên của {street2} để chọn nó.**",
2240                 "did_split_single": "**Bấm phần bên trên của {street2} để chọn nó.**",
2241                 "multi_select": "{selected} đã được chọn. Hãy chọn {other1} cùng lúc. Để chọn nhiều đối tượng cùng lúc, nhấn chuột trái trong khi bấm giữ Shift. **Bấm giữ Shift và nhấn chuột vào {other2}.**",
2242                 "multi_rightclick": "OK, hai đường kẻ cần xóa đã được chọn. **Nhấn chuột phải vào một đường kẻ để hiển thị trình đơn sửa đổi.**",
2243                 "multi_delete": "**Bấm nút {button} để xóa các đường kẻ thừa.**",
2244                 "retry_delete": "Bạn không bấm nút Xóa. Hãy thử lại.",
2245                 "play": "Hay quá! Hãy tiếp tục tập sửa đổi vài đường kẻ nữa. **Khi nào sẵn sàng đi tiếp đến phần sau, bấm “{next}”.**"
2246             },
2247             "buildings": {
2248                 "title": "Tòa nhà",
2249                 "add_building": "OpenStreetMap là cơ sở dữ liệu tòa nhà lớn nhất trên thế giới.{br}Mời bạn giúp xây dựng cơ sở dữ liệu này bằng cách vẽ các tòa nhà chưa có trên bản đồ. **Bấm nút {button} Vùng để thêm vùng mới.**",
2250                 "start_building": "Hãy thêm căn nhà này vào bản đồ.{br}Vẽ vùng theo các tường bên ngoài tòa nhà. **Nhấn chuột hoặc bấm phím cách để đặt nốt đầu tiên vào một góc của tòa nhà.**",
2251                 "continue_building": "Tiếp tục đặt thêm nốt để vẽ tất cả tòa nhà. Nhớ có thể phóng to để nhìn rõ khi vẽ vùng.{br}Để hoàn thành tòa nhà, bấm Enter hay Return, hoặc nhấn chuột lần nữa vào nốt đầu tiên hoặc cuối cùng. **Hoàn thành tòa nhà.**",
2252                 "retry_building": "Hình như bạn vướng mắc khi đặt nốt vào các góc tòa nhà. Hãy thử lại.",
2253                 "choose_category_building": "**Chọn {category} từ danh sách.**",
2254                 "choose_preset_house": "Có nhiều kiểu tòa nhà; tòa nhà này rõ ràng là nhà ở.{br}Nếu bạn không chắc chắn nó là kiểu nào, bạn có thể chọn kiểu Tòa nhà bình thường không sao. **Chọn kiểu {preset}.**",
2255                 "close": "**Bấm Esc hoặc nút {button} để đóng trình kiểm tra.**",
2256                 "rightclick_building": "**Nhấn chuột phải để chọn tòa nhà vừa vẽ và hiển thị trình đơn sửa đổi.**",
2257                 "square_building": "Hãy làm căn nhà này đẹp đẽ hơn. **Bấm nút {button} để làm gọn các góc của tòa nhà.**",
2258                 "retry_square": "Bạn không bấm nút Làm Vuông góc. Hãy thử lại.",
2259                 "done_square": "Để ý tòa nhà có vẻ gọn gàng hơn. Hãy xem một công cụ tiện ích nũa.",
2260                 "add_tank": "Thùng chứa nước này có hình dạng vòng tròn. **Bấm nút {button} Vùng để thêm vùng mới.**",
2261                 "start_tank": "Đừng lo, bạn không cần phải vẽ hình tròn hoàn hảo. Chỉ việc vẽ một vùng thô có vài nốt trên đường biên của thùng chứa nước. **Nhấn chuột hoặc bấm phím cách để đặt nốt đầu tiên vào đường biên của thùng chứa nước.**",
2262                 "continue_tank": "Đặt thêm vài nốt nữa chung quanh thùng chứa nước. Hình tròn sẽ bao gồm các nốt mà bạn đang đặt.{br}Để hoàn thành vùng, bấm Enter hay Return, hoặc nhấn chuột lần nữa vào nốt đầu tiên hoặc cuối cùng. **Hoàn thành thùng chứa nước.**",
2263                 "search_tank": "**Tìm “{preset}”.**",
2264                 "choose_tank": "**Chọn {preset} từ danh sách.**",
2265                 "rightclick_tank": "**Nhấn chuột phải để chọn thùng chứa nước vừa vẽ và hiển thị trình đơn sửa đổi.**",
2266                 "circle_tank": "**Bấm nút {button} để làm tròn thùng chứa nước này.**",
2267                 "retry_circle": "Bạn không bấm nút Làm Tròn góc. Hãy thử lại.",
2268                 "play": "Tuyệt vời! Hãy thử vẽ vài tòa nhà nữa và thử những tác vụ trong trình đơn sửa đổi. **Khi nào sẵn sàng đi tiếp đến phần sau, bấm “{next}”.**"
2269             },
2270             "startediting": {
2271                 "title": "Bắt đầu Sửa đổi",
2272                 "help": "Bạn sẵn sàng sửa đổi OpenStreetMap!{br}Lúc nào muốn được hướng dẫn lại hoặc xem thêm tài liệu, chỉ việc bấm nút {button} Trợ giúp hoặc phím “{key}”.",
2273                 "shortcuts": "Để xem danh sách các tác vụ cùng với phím tắt, bấm phím “{key}”.",
2274                 "save": "Hãy nhớ lưu các thay đổi của bạn thường xuyên!",
2275                 "start": "Hãy bắt đầu vẽ bản đồ!"
2276             }
2277         },
2278         "shortcuts": {
2279             "title": "Phím tắt",
2280             "tooltip": "Xem bảng phím tắt.",
2281             "toggle": {
2282                 "key": "?"
2283             },
2284             "key": {
2285                 "alt": "Alt",
2286                 "backspace": "Backspace",
2287                 "cmd": "Cmd",
2288                 "ctrl": "Ctrl",
2289                 "delete": "Delete",
2290                 "del": "Del",
2291                 "end": "End",
2292                 "enter": "Enter",
2293                 "esc": "Esc",
2294                 "home": "Home",
2295                 "option": "Option",
2296                 "pause": "Pause",
2297                 "pgdn": "PgDn",
2298                 "pgup": "PgUp",
2299                 "return": "Return",
2300                 "shift": "Shift",
2301                 "space": "Dấu cách"
2302             },
2303             "gesture": {
2304                 "drag": "kéo"
2305             },
2306             "or": "–hoặc–",
2307             "browsing": {
2308                 "title": "Xem",
2309                 "navigation": {
2310                     "title": "Điều hướng",
2311                     "pan": "Di chuyển bản đồ",
2312                     "pan_more": "Di chuyển bản đồ cả chiều rộng/cao màn hình",
2313                     "zoom": "Thu phóng",
2314                     "zoom_more": "Thu phóng rất nhiều"
2315                 },
2316                 "help": {
2317                     "title": "Trợ giúp",
2318                     "help": "Xem tài liệu trợ giúp",
2319                     "keyboard": "Xem bảng phím tắt này"
2320                 },
2321                 "display_options": {
2322                     "title": "Tùy chọn xem",
2323                     "background": "Xem hộp chọn lớp nền",
2324                     "background_switch": "Quay lại lớp nền trước",
2325                     "map_data": "Xem hộp dữ liệu bản đồ",
2326                     "fullscreen": "Bật chế độ toàn màn hình",
2327                     "sidebar": "Bật/tắt thanh bên",
2328                     "wireframe": "Bật/tắt chế độ khung lưới",
2329                     "osm_data": "Bật/tắt dữ liệu OpenStreetMap",
2330                     "minimap": "Mở/đóng bản đồ nhỏ",
2331                     "highlight_edits": "Tô màu các sửa đổi chưa lưu"
2332                 },
2333                 "selecting": {
2334                     "title": "Chọn đối tượng",
2335                     "select_one": "Chọn một đối tượng",
2336                     "select_multi": "Chọn nhiều đối tượng cùng lúc",
2337                     "lasso": "Vẽ vùng chọn chung quanh các đối tượng",
2338                     "search": "Tìm kiếm đối tượng theo tên"
2339                 },
2340                 "with_selected": {
2341                     "title": "Trong khi đối tượng được chọn",
2342                     "edit_menu": "Bật/tắt trình đơn sửa đổi",
2343                     "zoom_to": "Phóng vừa đối tượng được chọn"
2344                 },
2345                 "vertex_selected": {
2346                     "title": "Trong khi nốt được chọn",
2347                     "previous": "Chọn nốt trước trong lối",
2348                     "next": "Chọn nốt sau trong lối",
2349                     "first": "Chọn nốt đầu tiên trong lối",
2350                     "last": "Chọn nốt cuối cùng trong lối",
2351                     "change_parent": "Luân chuyển qua các lối nối nhau tại nốt"
2352                 }
2353             },
2354             "editing": {
2355                 "title": "Sửa",
2356                 "drawing": {
2357                     "title": "Vẽ",
2358                     "focus_add_feature": "Đặt con nháy vào hộp tìm kiếm đối tượng",
2359                     "add_point": "Chế độ “thêm địa điểm”",
2360                     "add_line": "Chế độ “thêm đường kẻ”",
2361                     "add_area": "Chế độ “thêm vùng”",
2362                     "add_note": "Chế độ tạo ghi chú",
2363                     "add_favorite": "Thêm đối tượng ưa thích",
2364                     "place_point": "Đặt địa điểm hoặc tạo ghi chú",
2365                     "disable_snap": "Giữ xuống để tránh nối liền với đối tượng khác khi đặt địa điểm hoặc nốt",
2366                     "stop_line": "Kết thúc vẽ đường kẻ hoặc vùng"
2367                 },
2368                 "operations": {
2369                     "title": "Thao tác",
2370                     "continue_line": "Vẽ tiếp đường kẻ từ nốt được chọn",
2371                     "merge": "Gộp các đối tượng được chọn",
2372                     "disconnect": "Tháo gỡ các đối tượng tại nốt được chọn",
2373                     "extract": "rút trích địa điểm từ đối tượng",
2374                     "split": "Cắt đôi các đường kẻ tại nốt được chọn",
2375                     "reverse": "Đảo ngược chiều các đối tượng được chọn",
2376                     "move": "Di chuyển các đối tượng được chọn",
2377                     "rotate": "Xoay đối tượng được chọn",
2378                     "orthogonalize": "Làm vuông góc lối hoặc vùng được chọn",
2379                     "straighten": "Làm thẳng đường kẻ hoặc hàng điểm",
2380                     "circularize": "Làm tròn vùng hoặc đường kẻ đóng",
2381                     "reflect_long": "Lật đối tượng qua trục dài",
2382                     "reflect_short": "Lật đối tượng qua trục ngắn",
2383                     "delete": "Xóa đối tượng hay nốt được chọn"
2384                 },
2385                 "commands": {
2386                     "title": "Lệnh",
2387                     "copy": "Sao chép các đối tượng được chọn",
2388                     "paste": "Dán các đối tượng đã sao chép",
2389                     "undo": "Hoàn tác thao tác cuối cùng",
2390                     "redo": "Làm lại thao tác cuối cùng",
2391                     "save": "Lưu các thay đổi"
2392                 }
2393             },
2394             "tools": {
2395                 "title": "Công cụ",
2396                 "info": {
2397                     "title": "Thông tin",
2398                     "all": "Bật/tắt tất cả các bảng thông tin",
2399                     "background": "Bật/tắt bảng hình nền",
2400                     "history": "Bật/tắt bảng lịch sử",
2401                     "location": "Bật/tắt bảng vị trí",
2402                     "measurement": "Bật/tắt bảng đo lường"
2403                 }
2404             }
2405         },
2406         "units": {
2407             "feet": "{quantity} foot",
2408             "miles": "{quantity} dặm",
2409             "square_feet": "{quantity} foot vuông",
2410             "square_miles": "{quantity} dặm vuông",
2411             "acres": "{quantity} mẫu Anh",
2412             "meters": "{quantity} m",
2413             "kilometers": "{quantity} km",
2414             "square_meters": "{quantity} m²",
2415             "square_kilometers": "{quantity} km²",
2416             "hectares": "{quantity} ha",
2417             "area_pair": "{area1} ({area2})",
2418             "arcdegrees": "{quantity}°",
2419             "arcminutes": "{quantity}′",
2420             "arcseconds": "{quantity}″",
2421             "north": "B",
2422             "south": "N",
2423             "east": "Đ",
2424             "west": "T",
2425             "coordinate": "{coordinate}{direction}",
2426             "coordinate_pair": "{latitude}, {longitude}"
2427         },
2428         "wikidata": {
2429             "identifier": "Mã số",
2430             "label": "Nhãn",
2431             "description": "Miêu tả"
2432         },
2433         "presets": {
2434             "categories": {
2435                 "category-barrier": {
2436                     "name": "Liên quan đến Chướng ngại"
2437                 },
2438                 "category-building": {
2439                     "name": "Liên quan đến Tòa nhà"
2440                 },
2441                 "category-golf": {
2442                     "name": "Liên quan đến Golf"
2443                 },
2444                 "category-landuse": {
2445                     "name": "Liên quan đến Sử dụng Đất"
2446                 },
2447                 "category-natural": {
2448                     "name": "Liên quan đến Thiên nhiên"
2449                 },
2450                 "category-path": {
2451                     "name": "Liên quan đến Đường mòn"
2452                 },
2453                 "category-rail": {
2454                     "name": "Liên quan đến Đường sắt"
2455                 },
2456                 "category-restriction": {
2457                     "name": "Liên quan đến Hạn chế"
2458                 },
2459                 "category-road_major": {
2460                     "name": "Liên quan đến Đường sá Lớn"
2461                 },
2462                 "category-road_minor": {
2463                     "name": "Liên quan đến Đường sá Nhỏ"
2464                 },
2465                 "category-road_service": {
2466                     "name": "Liên quan đến Ngõ ngách"
2467                 },
2468                 "category-route": {
2469                     "name": "Liên quan đến Tuyến đường"
2470                 },
2471                 "category-utility": {
2472                     "name": "Liên quan đến Cơ sở hạ tầng"
2473                 },
2474                 "category-water": {
2475                     "name": "Liên quan đến Vùng nước"
2476                 },
2477                 "category-waterway": {
2478                     "name": "Liên quan đến Đường thủy"
2479                 }
2480             },
2481             "fields": {
2482                 "access": {
2483                     "label": "Quyền Truy cập",
2484                     "options": {
2485                         "designated": {
2486                             "description": "Được xây với mục đích cho phép vận chuyển bằng phương thức này, theo bảng hay luật pháp địa phương",
2487                             "title": "Theo mục đích"
2488                         },
2489                         "destination": {
2490                             "description": "Chỉ cho phép truy cập để tới nơi",
2491                             "title": "Nơi đến"
2492                         },
2493                         "dismount": {
2494                             "description": "Chỉ cho phép nếu xuống đi bộ",
2495                             "title": "Bắt xuống đi bộ"
2496                         },
2497                         "no": {
2498                             "description": "Công chúng không được phép truy cập",
2499                             "title": "Cấm"
2500                         },
2501                         "permissive": {
2502                             "description": "Chủ cho phép rộng rãi nhưng có thể cấm sau",
2503                             "title": "Chủ cho phép"
2504                         },
2505                         "permit": {
2506                             "description": "Chỉ cho phép nếu có giấy phép hợp lệ",
2507                             "title": "Giấy phép"
2508                         },
2509                         "private": {
2510                             "description": "Chỉ có những người được chủ cho phép truy cập",
2511                             "title": "Tư nhân"
2512                         },
2513                         "yes": {
2514                             "description": "Mọi người được phép truy cập theo luật pháp",
2515                             "title": "Cho phép"
2516                         }
2517                     },
2518                     "placeholder": "Không rõ",
2519                     "types": {
2520                         "access": "Tất cả",
2521                         "bicycle": "Xe đạp",
2522                         "foot": "Người Đi bộ",
2523                         "horse": "Ngựa",
2524                         "motor_vehicle": "Xe cộ"
2525                     }
2526                 },
2527                 "access_simple": {
2528                     "label": "Quyền Truy cập"
2529                 },
2530                 "addr/interpolation": {
2531                     "label": "Kiểu",
2532                     "options": {
2533                         "all": "Tất cả",
2534                         "alphabetic": "Theo chữ cái",
2535                         "even": "Số chẵn",
2536                         "odd": "Số lẻ"
2537                     }
2538                 },
2539                 "address": {
2540                     "label": "Địa chỉ",
2541                     "placeholders": {
2542                         "block_number": "Số Ô phố",
2543                         "block_number!jp": "Số Ô phố",
2544                         "city": "Thành phố/thị xã",
2545                         "city!jp": "Thành phố/Thị trấn/Làng/Quận Đặc biệt Tokyo",
2546                         "city!vn": "Thành phố/Thị xã",
2547                         "conscriptionnumber": "123",
2548                         "country": "Quốc gia",
2549                         "county": "Huyện",
2550                         "county!jp": "Huyện",
2551                         "district": "Quận/thị xã/huyện",
2552                         "district!vn": "Quận/Thị xã/Huyện",
2553                         "floor": "Lầu",
2554                         "hamlet": "Thôn",
2555                         "housename": "Tên nhà",
2556                         "housenumber": "123",
2557                         "housenumber!jp": "Số Nhà",
2558                         "neighbourhood": "Xóm/Phó khu",
2559                         "neighbourhood!jp": "Khu phố/Phân khu",
2560                         "place": "Địa phương",
2561                         "postcode": "Mã bưu chính",
2562                         "province": "Tỉnh",
2563                         "province!jp": "Tỉnh",
2564                         "quarter": "Khu",
2565                         "quarter!jp": "Khu phố/Thị trấn",
2566                         "state": "Tiểu bang",
2567                         "street": "Đường",
2568                         "subdistrict": "Phường/xã/thị trấn",
2569                         "subdistrict!vn": "Phường/Xã/Thị trấn",
2570                         "suburb": "Khu phố",
2571                         "suburb!jp": "Quận",
2572                         "unit": "Số Phòng"
2573                     },
2574                     "terms": "địa chỉ, số địa chỉ, số nhà, số tòa nhà, số toà nhà, dia chi, so dia chi, so nha, so toa nha"
2575                 },
2576                 "admin_level": {
2577                     "label": "Cấp Hành chính"
2578                 },
2579                 "aerialway": {
2580                     "label": "Kiểu"
2581                 },
2582                 "aerialway/access": {
2583                     "label": "Quyền Truy cập",
2584                     "options": {
2585                         "both": "Ra vào",
2586                         "entry": "Vào",
2587                         "exit": "Ra"
2588                     }
2589                 },
2590                 "aerialway/bubble": {
2591                     "label": "Mái vòm"
2592                 },
2593                 "aerialway/capacity": {
2594                     "label": "Số khách (Mỗi giờ)",
2595                     "placeholder": "500, 2500, 5000…"
2596                 },
2597                 "aerialway/duration": {
2598                     "label": "Mất Thời gian (Phút)",
2599                     "placeholder": "1, 2, 3…"
2600                 },
2601                 "aerialway/heating": {
2602                     "label": "Máy sưởi"
2603                 },
2604                 "aerialway/occupancy": {
2605                     "label": "Số khách",
2606                     "placeholder": "2, 4, 8…"
2607                 },
2608                 "aerialway/summer/access": {
2609                     "label": "Quyền Truy cập (Mùa hè)",
2610                     "options": {
2611                         "both": "Ra vào",
2612                         "entry": "Vào",
2613                         "exit": "Ra"
2614                     }
2615                 },
2616                 "aeroway": {
2617                     "label": "Loại"
2618                 },
2619                 "agrarian": {
2620                     "label": "Sản phẩm"
2621                 },
2622                 "air_conditioning": {
2623                     "label": "Máy lạnh",
2624                     "terms": "máy lạnh, máy điều hòa, máy điều hoà, máy điều hòa không khí, máy điều hoà không khí, may lanh, may dieu hoa, may dieu hoa khong khi"
2625                 },
2626                 "amenity": {
2627                     "label": "Loại"
2628                 },
2629                 "animal_boarding": {
2630                     "label": "Loại Thú"
2631                 },
2632                 "animal_breeding": {
2633                     "label": "Loại Thú"
2634                 },
2635                 "animal_shelter": {
2636                     "label": "Loại Thú"
2637                 },
2638                 "architect": {
2639                     "label": "Kiến trúc sư",
2640                     "terms": "kiến trúc sư, nhà thiết kế, kien truc su, nha thiet ke"
2641                 },
2642                 "area/highway": {
2643                     "label": "Loại"
2644                 },
2645                 "artist": {
2646                     "label": "Nghệ sĩ"
2647                 },
2648                 "artwork_type": {
2649                     "label": "Kiểu"
2650                 },
2651                 "atm": {
2652                     "label": "Máy Rút tiền"
2653                 },
2654                 "attraction": {
2655                     "label": "Kiểu"
2656                 },
2657                 "baby_seat": {
2658                     "label": "Ghế Bé"
2659                 },
2660                 "backrest": {
2661                     "label": "Dựa Lưng"
2662                 },
2663                 "bar": {
2664                     "label": "Quán Rượu"
2665                 },
2666                 "barrier": {
2667                     "label": "Kiểu"
2668                 },
2669                 "basin": {
2670                     "label": "Kiểu"
2671                 },
2672                 "bath/open_air": {
2673                     "label": "Ngoài trời"
2674                 },
2675                 "bath/sand_bath": {
2676                     "label": "Tắm Cát"
2677                 },
2678                 "bath/type": {
2679                     "label": "Nét Đặc biệt",
2680                     "options": {
2681                         "foot_bath": "Ngâm Chân",
2682                         "hot_spring": "Suối Nước Nóng",
2683                         "onsen": "Suối Nước Nóng Nhật"
2684                     }
2685                 },
2686                 "beauty": {
2687                     "label": "Chuyên môn"
2688                 },
2689                 "bench": {
2690                     "label": "Băng ghế"
2691                 },
2692                 "bicycle_parking": {
2693                     "label": "Kiểu"
2694                 },
2695                 "bin": {
2696                     "label": "Thùng rác"
2697                 },
2698                 "blind": {
2699                     "label": "Người Khiếm thị Truy cập Được",
2700                     "options": {
2701                         "limited": "Hạn chế",
2702                         "no": "Không có",
2703                         "yes": "Có"
2704                     }
2705                 },
2706                 "blood_components": {
2707                     "label": "Thành phần Máu",
2708                     "options": {
2709                         "plasma": "huyết tương",
2710                         "platelets": "tiểu cầu",
2711                         "stemcells": "mẫu tế bào gốc",
2712                         "whole": "máu toàn phần"
2713                     }
2714                 },
2715                 "board_type": {
2716                     "label": "Kiểu"
2717                 },
2718                 "bollard": {
2719                     "label": "Kiểu"
2720                 },
2721                 "booth": {
2722                     "label": "Buồng"
2723                 },
2724                 "boules": {
2725                     "label": "Kiểu"
2726                 },
2727                 "boundary": {
2728                     "label": "Kiểu"
2729                 },
2730                 "brand": {
2731                     "label": "Nhãn hiệu",
2732                     "terms": "nhãn hiệu, chuỗi, hệ thống, nhan hieu, chuoi, he thong"
2733                 },
2734                 "brewery": {
2735                     "label": "Bia Tươi"
2736                 },
2737                 "bridge": {
2738                     "label": "Kiểu",
2739                     "placeholder": "Bình thường"
2740                 },
2741                 "bridge/support": {
2742                     "label": "Kiểu"
2743                 },
2744                 "building": {
2745                     "label": "Tòa nhà",
2746                     "terms": "tòa nhà, toà nhà, nhà, toa nha, nha"
2747                 },
2748                 "building/levels/underground": {
2749                     "label": "Số Hầm",
2750                     "placeholder": "2, 4, 6…",
2751                     "terms": "số hầm, số lầu hầm, số tầng hầm, số lầu dưới đất, số tầng dưới đất, hầm, lầu hầm, tầng hầm, lầu dưới đất, tầng dưới đất, so ham, so lau ham, so tang ham, so lau duoi dat, so tang duoi dat, ham, lau ham, tang ham, lau duoi dat, tang duoi dat"
2752                 },
2753                 "building/levels_building": {
2754                     "label": "Số Lầu",
2755                     "placeholder": "2, 4, 6…",
2756                     "terms": "số lầu, số tầng, lầu, tầng, so lau, so tang, lau, tang"
2757                 },
2758                 "building/material": {
2759                     "label": "Chất liệu"
2760                 },
2761                 "building_area": {
2762                     "label": "Tòa nhà"
2763                 },
2764                 "bunker_type": {
2765                     "label": "Kiểu"
2766                 },
2767                 "cables": {
2768                     "label": "Số Cáp",
2769                     "placeholder": "1, 2, 3…"
2770                 },
2771                 "camera/direction": {
2772                     "label": "Hướng (Độ theo Chiều Kim Đồng hồ)",
2773                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
2774                 },
2775                 "camera/mount": {
2776                     "label": "Hỗ trợ Camera"
2777                 },
2778                 "camera/type": {
2779                     "label": "Loại Camera",
2780                     "options": {
2781                         "dome": "Vòm",
2782                         "fixed": "Cố định",
2783                         "panning": "Cuộn"
2784                     }
2785                 },
2786                 "capacity": {
2787                     "label": "Sức chứa",
2788                     "placeholder": "50, 100, 200…"
2789                 },
2790                 "cash_in": {
2791                     "label": "Nhận tiền"
2792                 },
2793                 "castle_type": {
2794                     "label": "Kiểu"
2795                 },
2796                 "changing_table": {
2797                     "label": "Bàn Thay Tã"
2798                 },
2799                 "charge_fee": {
2800                     "label": "Giá",
2801                     "placeholder": "1 EUR, 5 USD, 100000 VND…",
2802                     "terms": "giá, số tiền, gia, so tien"
2803                 },
2804                 "charge_toll": {
2805                     "label": "Giá Thu phí",
2806                     "placeholder": "1 EUR, 5 USD, 100000 VND…",
2807                     "terms": "giá thu phí, gia thu phi"
2808                 },
2809                 "check_date": {
2810                     "label": "Lần Kiểm tra Cuối"
2811                 },
2812                 "clothes": {
2813                     "label": "Quần áo"
2814                 },
2815                 "club": {
2816                     "label": "Loại"
2817                 },
2818                 "collection_times": {
2819                     "label": "Giờ Lấy thư"
2820                 },
2821                 "colour": {
2822                     "label": "Màu sắc",
2823                     "terms": "màu sắc, màu, sắc, mau sac, mau, sac"
2824                 },
2825                 "comment": {
2826                     "label": "Tóm lược Sửa đổi",
2827                     "placeholder": "Tóm lược các đóng góp của bạn (bắt buộc)"
2828                 },
2829                 "communication_multi": {
2830                     "label": "Kiểu Giao thông"
2831                 },
2832                 "construction": {
2833                     "label": "Kiểu"
2834                 },
2835                 "consulate": {
2836                     "label": "Cấp"
2837                 },
2838                 "contact/webcam": {
2839                     "label": "URL Webcam",
2840                     "placeholder": "http://example.com/"
2841                 },
2842                 "content": {
2843                     "label": "Đồ Chứa đựng"
2844                 },
2845                 "conveying": {
2846                     "label": "Chiều Đi",
2847                     "options": {
2848                         "backward": "Ngược",
2849                         "forward": "Tiến",
2850                         "reversible": "Có thể Đảo ngược"
2851                     }
2852                 },
2853                 "conveying_escalator": {
2854                     "label": "Thang cuốn"
2855                 },
2856                 "country": {
2857                     "label": "Quốc gia"
2858                 },
2859                 "couplings": {
2860                     "label": "Số Khớp nối",
2861                     "placeholder": "1, 2, 3…"
2862                 },
2863                 "covered": {
2864                     "label": "Có Mái Che"
2865                 },
2866                 "craft": {
2867                     "label": "Loại"
2868                 },
2869                 "crane/type": {
2870                     "label": "Kiểu Cẩu",
2871                     "options": {
2872                         "floor-mounted_crane": "Cẩu Đứng trên Đất",
2873                         "portal_crane": "Cầu Chạy Cổng trục",
2874                         "travel_lift": "Máy Trục Tàu"
2875                     }
2876                 },
2877                 "crop": {
2878                     "label": "Loại Cây"
2879                 },
2880                 "crossing": {
2881                     "label": "Kiểu"
2882                 },
2883                 "crossing/island": {
2884                     "label": "Đảo An toàn"
2885                 },
2886                 "cuisine": {
2887                     "label": "Ẩm thực"
2888                 },
2889                 "currency_multi": {
2890                     "label": "Loại Tiền"
2891                 },
2892                 "cutting": {
2893                     "label": "Kiểu",
2894                     "placeholder": "Bình thường"
2895                 },
2896                 "cycle_network": {
2897                     "label": "Hệ thống"
2898                 },
2899                 "cycleway": {
2900                     "label": "Làn Xe đạp",
2901                     "options": {
2902                         "lane": {
2903                             "description": "Làn xe đạp được phân cách bằng vạch trên mặt đường",
2904                             "title": "Làn xe đạp chuẩn"
2905                         },
2906                         "none": {
2907                             "description": "Không có làn xe đạp",
2908                             "title": "Không có"
2909                         },
2910                         "opposite": {
2911                             "description": "Làn xe đạp hai chiều trên đường một chiều",
2912                             "title": "Làm xe đạp ngược chiều giao thông"
2913                         },
2914                         "opposite_lane": {
2915                             "description": "Làn xe đạp chạy ngược chiều giao thông",
2916                             "title": "Làn xe đạp ngược chiều lối"
2917                         },
2918                         "share_busway": {
2919                             "description": "Làn xe đạp cũng dành cho xe buýt",
2920                             "title": "Làn xe đạp lẫn xe buýt"
2921                         },
2922                         "shared_lane": {
2923                             "description": "Làn xe đạp không được phân cách khỏi giao thông",
2924                             "title": "Làn xe đạp dùng chung"
2925                         },
2926                         "track": {
2927                             "description": "Làn xe đạp được phân cách bằng chướng ngại",
2928                             "title": "Đường xe đạp riêng"
2929                         }
2930                     },
2931                     "placeholder": "không có",
2932                     "types": {
2933                         "cycleway:left": "Bên trái",
2934                         "cycleway:right": "Bên phải"
2935                     }
2936                 },
2937                 "dance/style": {
2938                     "label": "Thể loại Khiêu vũ"
2939                 },
2940                 "date": {
2941                     "label": "Ngày tháng"
2942                 },
2943                 "delivery": {
2944                     "label": "Giao hàng"
2945                 },
2946                 "denomination": {
2947                     "label": "Giáo phái",
2948                     "terms": "giáo phái, giáo hội, giao phai, giao hoi"
2949                 },
2950                 "denotation": {
2951                     "label": "Tầm Quan trọng"
2952                 },
2953                 "departures_board": {
2954                     "label": "Bảng Giờ đi",
2955                     "options": {
2956                         "no": "Không có",
2957                         "realtime": "Thời gian thực",
2958                         "timetable": "Thời biểu",
2959                         "yes": "Có"
2960                     }
2961                 },
2962                 "description": {
2963                     "label": "Miêu tả",
2964                     "terms": "miêu tả, mô tả, lời miêu tả, lời mô tả, mieu ta, mo ta, loi mieu ta, loi mo ta"
2965                 },
2966                 "design": {
2967                     "label": "Thiết kế"
2968                 },
2969                 "destination/ref_oneway": {
2970                     "label": "Số Đường trên Hướng Đường đến"
2971                 },
2972                 "destination/symbol_oneway": {
2973                     "label": "Ký hiệu Tiện nghi trên Hướng Đường đến"
2974                 },
2975                 "destination_oneway": {
2976                     "label": "Địa điểm trên Hướng Đường đến"
2977                 },
2978                 "devices": {
2979                     "label": "Số Thiết bị",
2980                     "placeholder": "1, 2, 3…"
2981                 },
2982                 "diameter": {
2983                     "label": "Đường kính",
2984                     "placeholder": "5 mm, 10 cm, 15 in…"
2985                 },
2986                 "diet_multi": {
2987                     "label": "Chế độ Ăn uống"
2988                 },
2989                 "diplomatic": {
2990                     "label": "Cấp"
2991                 },
2992                 "diplomatic/services": {
2993                     "label": "Dịch vụ"
2994                 },
2995                 "direction": {
2996                     "label": "Hướng (Độ theo Chiều Kim Đồng hồ)",
2997                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
2998                 },
2999                 "direction_cardinal": {
3000                     "label": "Hướng",
3001                     "options": {
3002                         "E": "Đông",
3003                         "ENE": "Đông Đông Bắc",
3004                         "ESE": "Đông Đông Nam",
3005                         "N": "Bắc",
3006                         "NE": "Đông Bắc",
3007                         "NNE": "Bắc Đông Bắc",
3008                         "NNW": "Bắc Tây Bắc",
3009                         "NW": "Tây Bắc",
3010                         "S": "Nam",
3011                         "SE": "Đông Nam",
3012                         "SSE": "Nam Đông Nam",
3013                         "SSW": "Nam Tây Nam",
3014                         "SW": "Tây Nam",
3015                         "W": "Tây",
3016                         "WNW": "Tây Tây Bắc",
3017                         "WSW": "Tây Tây Nam"
3018                     }
3019                 },
3020                 "direction_clock": {
3021                     "label": "Hướng",
3022                     "options": {
3023                         "anticlockwise": "Ngược Chiều kim Đồng hồ",
3024                         "clockwise": "Theo Chiều kim Đồng hồ"
3025                     }
3026                 },
3027                 "direction_vertex": {
3028                     "label": "Hướng Ảnh hưởng",
3029                     "options": {
3030                         "backward": "Ngược",
3031                         "both": "2 Chiều / Mọi Hướng",
3032                         "forward": "Tiến"
3033                     }
3034                 },
3035                 "dispensing": {
3036                     "label": "Phát Thuốc"
3037                 },
3038                 "display": {
3039                     "label": "Kiểu Hiển thị"
3040                 },
3041                 "distance": {
3042                     "label": "Tầm xa"
3043                 },
3044                 "dock": {
3045                     "label": "Loại"
3046                 },
3047                 "dog": {
3048                     "label": "Chó",
3049                     "options": {
3050                         "leashed": "Chỉ Cho phép khi có Dây buộc",
3051                         "no": "Cấm",
3052                         "yes": "Cho phép"
3053                     },
3054                     "terms": "chó, chó cưng, chó nuôi, chó cảnh, chó kiểng, cho, cho cung, cho nuoi, cho canh, cho kieng"
3055                 },
3056                 "door": {
3057                     "label": "Cửa"
3058                 },
3059                 "door_type": {
3060                     "label": "Loại"
3061                 },
3062                 "drive_through": {
3063                     "label": "Lối Mua hàng trên Xe"
3064                 },
3065                 "duration": {
3066                     "label": "Mất Thời gian",
3067                     "placeholder": "00:00"
3068                 },
3069                 "electrified": {
3070                     "label": "Điện khí hóa",
3071                     "options": {
3072                         "contact_line": "Dây điện Bên trên",
3073                         "no": "Không có",
3074                         "rail": "Đường ray Điện",
3075                         "yes": "Có (không xác định)"
3076                     },
3077                     "placeholder": "Dây điện Bên trên, Đường ray Điện…"
3078                 },
3079                 "elevation": {
3080                     "label": "Cao độ",
3081                     "terms": "cao độ, độ cao, số mét trên mặt biển, cao do, do cao, so met tren mat bien"
3082                 },
3083                 "email": {
3084                     "label": "Thư điện tử",
3085                     "placeholder": "vidu@example.com",
3086                     "terms": "địa chỉ thư điện tử, thư điện tử, địa chỉ điện thư, điện thư, địa chỉ e-mail, e-mail, địa chỉ email, email, dia chi thu dien tu, thu dien tu, dia chi dien thu, dien thu, dia chi e-mail, dia chi email"
3087                 },
3088                 "embankment": {
3089                     "label": "Kiểu",
3090                     "placeholder": "Bình thường"
3091                 },
3092                 "embassy": {
3093                     "label": "Cấp"
3094                 },
3095                 "emergency": {
3096                     "label": "Khẩn cấp"
3097                 },
3098                 "emergency_combo": {
3099                     "label": "Kiểu"
3100                 },
3101                 "enforcement": {
3102                     "label": "Kiểu"
3103                 },
3104                 "entrance": {
3105                     "label": "Kiểu"
3106                 },
3107                 "except": {
3108                     "label": "Ngoại lệ"
3109                 },
3110                 "faces": {
3111                     "label": "Số Mặt"
3112                 },
3113                 "fax": {
3114                     "label": "Số Fax",
3115                     "placeholder": "+84 1 234 5678",
3116                     "terms": "số fax, số điện sao, số điện thư, fax, điện sao, điện thư, so fax, so dien sao, so dien thu, dien sao, dien thu"
3117                 },
3118                 "fee": {
3119                     "label": "Phí",
3120                     "terms": "phí, miễn phí, phi, mien phi"
3121                 },
3122                 "fence_type": {
3123                     "label": "Kiểu"
3124                 },
3125                 "fire_hydrant/diameter": {
3126                     "label": "Đường kính (mm, inch, hoặc chữ)",
3127                     "terms": "đường kính, bán kính, duong kinh, ban kinh"
3128                 },
3129                 "fire_hydrant/pressure": {
3130                     "label": "Áp suất (ba)"
3131                 },
3132                 "fire_hydrant/type": {
3133                     "label": "Hình dạng",
3134                     "options": {
3135                         "pillar": "Cột",
3136                         "pipe": "Ống dẫn Đậy nắp",
3137                         "underground": "Dưới đất",
3138                         "wall": "Tường"
3139                     }
3140                 },
3141                 "fireplace": {
3142                     "label": "Lò sưởi"
3143                 },
3144                 "fishing": {
3145                     "label": "Câu cá",
3146                     "terms": "câu cá, đánh cá, cau ca, danh ca"
3147                 },
3148                 "fitness_station": {
3149                     "label": "Loại Thiết bị"
3150                 },
3151                 "fixme": {
3152                     "label": "Cần Sửa chữa"
3153                 },
3154                 "flag/type": {
3155                     "label": "Loại Cờ"
3156                 },
3157                 "floating": {
3158                     "label": "Nổi trên Mặt nước"
3159                 },
3160                 "flood_prone": {
3161                     "label": "Hay bị Lụt"
3162                 },
3163                 "ford": {
3164                     "label": "Kiểu",
3165                     "placeholder": "Bình thường"
3166                 },
3167                 "frequency": {
3168                     "label": "Tần số Hoạt động"
3169                 },
3170                 "frequency_electrified": {
3171                     "label": "Tần số Hoạt động"
3172                 },
3173                 "from": {
3174                     "label": "Từ"
3175                 },
3176                 "fuel": {
3177                     "label": "Nhiên liệu"
3178                 },
3179                 "fuel_multi": {
3180                     "label": "Loại Xăng"
3181                 },
3182                 "gauge": {
3183                     "label": "Khổ"
3184                 },
3185                 "gender": {
3186                     "label": "Giới tính",
3187                     "options": {
3188                         "female": "Nữ",
3189                         "male": "Nam",
3190                         "unisex": "Nam nữ"
3191                     },
3192                     "placeholder": "Không rõ",
3193                     "terms": "giới tính, nữ, phụ nữ, đàn bà, nam, nam nhi, đàn ông, nam nữ, chung, gioi tinh, nu, phu nu, dan ba, nam, nam nhi, dan ong, nam nu, chung"
3194                 },
3195                 "generator/method": {
3196                     "label": "Phương pháp"
3197                 },
3198                 "generator/output/electricity": {
3199                     "label": "Điện năng lượng",
3200                     "placeholder": "50 MW, 100 MW, 200 MW…"
3201                 },
3202                 "generator/source": {
3203                     "label": "Nguồn"
3204                 },
3205                 "generator/type": {
3206                     "label": "Kiểu"
3207                 },
3208                 "government": {
3209                     "label": "Cấp"
3210                 },
3211                 "grape_variety": {
3212                     "label": "Loại Nho"
3213                 },
3214                 "guest_house": {
3215                     "label": "Kiểu"
3216                 },
3217                 "handicap": {
3218                     "label": "Điểm chấp",
3219                     "placeholder": "1–18"
3220                 },
3221                 "handrail": {
3222                     "label": "Lan can",
3223                     "terms": "lan can, tay vịn, tay vin"
3224                 },
3225                 "hashtags": {
3226                     "label": "Thẻ Hash Gợi ý",
3227                     "placeholder": "#VíDụ"
3228                 },
3229                 "healthcare": {
3230                     "label": "Kiểu"
3231                 },
3232                 "healthcare/speciality": {
3233                     "label": "Chuyên môn"
3234                 },
3235                 "height": {
3236                     "label": "Chiều cao (Mét)",
3237                     "terms": "chiều cao, bề cao, chieu cao, be cao"
3238                 },
3239                 "height_building": {
3240                     "label": "Chiều cao Tòa nhà (Mét)",
3241                     "terms": "chiều cao tòa nhà, chiều cao toà nhà, bề cao tòa nhà, bề cao toà nhà, chiều cao, bề cao, chieu cao toa nha, chieu cao toa nha, be cao toa nha, be cao toa nha, chieu cao, be cao"
3242                 },
3243                 "highspeed": {
3244                     "label": "Cao tốc",
3245                     "terms": "cao tốc, đường sắt cao tốc, đsct, hsr, cao toc, duong sat cao toc, dsct"
3246                 },
3247                 "highway": {
3248                     "label": "Kiểu"
3249                 },
3250                 "historic": {
3251                     "label": "Loại"
3252                 },
3253                 "historic/civilization": {
3254                     "label": "Nền Văn hóa"
3255                 },
3256                 "historic/wreck/date_sunk": {
3257                     "label": "Ngày Chìm"
3258                 },
3259                 "historic/wreck/visible_at_high_tide": {
3260                     "label": "Nhô ra khi Thủy triều Lên"
3261                 },
3262                 "historic/wreck/visible_at_low_tide": {
3263                     "label": "Nhô ra khi Thủy triều Xuống"
3264                 },
3265                 "hoops": {
3266                     "label": "Số Vòng",
3267                     "placeholder": "1, 2, 4…"
3268                 },
3269                 "horse_dressage": {
3270                     "label": "Cưỡi ngựa Biểu diễn",
3271                     "options": {
3272                         "equestrian": "Có",
3273                         "undefined": "Không"
3274                     }
3275                 },