Localisation updates from translatewiki.net (2009-11-04)
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 vi: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Nội dung
10       diary_entry: 
11         language: Ngôn ngữ
12         latitude: Vĩ độ
13         longitude: Kinh độ
14         title: Tiêu đề
15         user: Người dùng
16       friend: 
17         friend: Người bạn
18         user: Người dùng
19       message: 
20         body: Nội dung
21         recipient: Người nhận
22         sender: Người gửi
23         title: Tiêu đề
24       trace: 
25         description: Miêu tả
26         latitude: Vĩ độ
27         longitude: Kinh độ
28         name: Tên
29         public: Công khai
30         size: Kích cỡ
31         user: Người dùng
32         visible: Thấy được
33       user: 
34         active: Tích cực
35         description: Miêu tả
36         display_name: Tên Hiển thị
37         email: Thư điện tử
38         languages: Ngôn ngữ
39         pass_crypt: Mật khẩu
40     models: 
41       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
42       changeset: Bộ thay đổi
43       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
44       country: Quốc gia
45       diary_comment: Bình luận Nhật ký
46       diary_entry: Mục Nhật ký
47       friend: Người bạn
48       language: Ngôn ngữ
49       message: Thư
50       node: Nốt
51       node_tag: Thẻ Nốt
52       notifier: Trình báo
53       old_node: Nốt Cũ
54       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
55       old_relation: Quan hệ Cũ
56       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
57       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
58       old_way: Lối Cũ
59       old_way_node: Nốt Lối Cũ
60       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
61       relation: Quan hệ
62       relation_member: Thành viên Quan hệ
63       relation_tag: Thẻ Quan hệ
64       session: Phiên
65       trace: Tuyến đường
66       tracepoint: Điểm Tuyến đường
67       tracetag: Thẻ Tuyến đường
68       user: Người dùng
69       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
70       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
71       way: Lối
72       way_node: Nốt Lối
73       way_tag: Thẻ Lối
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
82       changesetxml: Bộ thay đổi XML
83       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Bộ thay đổi {{id}}
86         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Bộ thay đổi
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
91       bounding_box: "Hộp bao:"
92       box: hộp
93       closed_at: "Lúc Đóng:"
94       created_at: "Lúc Tạo:"
95       has_nodes: 
96         one: "Có {{count}} nốt sau:"
97         other: "Có {{count}} nốt sau:"
98       has_relations: 
99         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
100         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101       has_ways: 
102         one: "Có {{count}} lối sau:"
103         other: "Có {{count}} lối sau:"
104       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
105       show_area_box: Hiện Hộp vùng
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: Bộ thay đổi sau
109         prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
110       user: 
111         name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
112         next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
113         prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Miêu tả:"
116       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
117       edited_by: "Người Sửa đổi:"
118       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
119       version: "Phiên bản:"
120     containing_relation: 
121       entry: Quan hệ {{relation_name}}
122       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
123     map: 
124       deleted: Đã xóa
125       larger: 
126         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
127         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
128         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
129         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
130       loading: Đang tải...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
133       download_xml: Tải xuống XML
134       edit: sửa đổi
135       node: Nốt
136       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
137       view_history: xem lịch sử
138     node_details: 
139       coordinates: "Tọa độ:"
140       part_of: "Trực thuộc:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
143       download_xml: Tải xuống XML
144       node_history: Lịch sử Nốt
145       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
146       view_details: xem chi tiết
147     not_found: 
148       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
149       type: 
150         changeset: bộ thay đổi
151         node: nốt
152         relation: quan hệ
153         way: lối
154     paging_nav: 
155       of: trong
156       showing_page: Đang hiện trang
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
159       download_xml: Tải xuống XML
160       relation: Quan hệ
161       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
162       view_history: xem lịch sử
163     relation_details: 
164       members: "Thành viên:"
165       part_of: "Trực thuộc:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
168       download_xml: Tải xuống XML
169       relation_history: Lịch sử Quan hệ
170       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
171       view_details: xem chi tiết
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
174       type: 
175         node: Nốt
176         relation: Quan hệ
177         way: Lối
178     start: 
179       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
180       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Dữ liệu
183       data_layer_name: Dữ liệu
184       details: Chi tiết
185       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
186       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
187       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
188       load_data: Tải Dữ liệu
189       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
190       loading: Đang tải...
191       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
192       object_list: 
193         api: Lấy vùng này dùng API
194         back: Liệt kê các đối tượng
195         details: Chi tiết
196         heading: Danh sách đối tượng
197         history: 
198           type: 
199             node: Nốt [[id]]
200             way: Lối [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Nốt [[id]]
204             way: Lối [[id]]
205         type: 
206           node: Nốt
207           way: Lối
208       private_user: người bí mật
209       show_history: Xem Lịch sử
210       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
211       wait: Xin chờ...
212       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
213     tag_details: 
214       tags: "Thẻ:"
215     way: 
216       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
217       download_xml: Tải xuống XML
218       edit: sửa đổi
219       view_history: xem lịch sử
220       way: Lối
221       way_title: "Lối: {{way_name}}"
222     way_details: 
223       also_part_of: 
224         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
225         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
226       nodes: "Nốt:"
227       part_of: "Thuộc về:"
228     way_history: 
229       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
230       download_xml: Tải xuống XML
231       view_details: xem chi tiết
232       way_history: Lịch sử Lối
233       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
234   changeset: 
235     changeset: 
236       anonymous: Vô danh
237       big_area: (lớn)
238       no_comment: (không có)
239       no_edits: (không có thay đổi)
240       show_area_box: hiện hộp vùng
241       still_editing: (đang mở)
242       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
243     changeset_paging_nav: 
244       of: trong
245       showing_page: Đang hiện trang
246     changesets: 
247       area: Vùng
248       comment: Miêu tả
249       id: ID
250       saved_at: Lúc Lưu
251       user: Người dùng
252     list: 
253       description: Những thay đổi gần đây
254       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
255       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
256       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
257       heading: Các bộ thay đổi
258       heading_bbox: Các bộ thay đổi
259       heading_user: Các bộ thay đổi
260       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
261       title: Các bộ thay đổi
262       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
263       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
264       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
265   diary_entry: 
266     diary_comment: 
267       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
268     diary_entry: 
269       comment_count: 
270         one: 1 bình luận
271         other: "{{count}} bình luận"
272       comment_link: Bình luận về mục này
273       edit_link: Sửa đổi mục này
274       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
275       reply_link: Trả lời mục này
276     edit: 
277       body: "Nội dung:"
278       language: "Ngôn ngữ:"
279       latitude: "Vĩ độ:"
280       location: "Vị trí:"
281       longitude: "Kinh độ:"
282       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
283       save_button: Lưu
284       subject: "Tiêu đề:"
285       title: Sửa đổi mục nhật ký
286       use_map_link: sử dụng bản đồ
287     feed: 
288       all: 
289         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
290         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
291       language: 
292         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
293         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
294       user: 
295         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
296         title: Các mục nhật ký của {{user}}
297     list: 
298       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
299       new: Mục Nhật ký Mới
300       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
301       newer_entries: Mục Sau
302       no_entries: Chưa có mục nhật ký
303       older_entries: Mục Trước
304       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
305       title: Các Nhật ký Cá nhân
306       user_title: Nhật ký của {{user}}
307     new: 
308       title: Mục Nhật ký Mới
309     no_such_entry: 
310       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
311       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
312       title: Mục nhật ký không tồn tại
313     no_such_user: 
314       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
315       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
316       title: Người dùng không tồn tại
317     view: 
318       leave_a_comment: Bình luận
319       login: Đăng nhập
320       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
321       save_button: Lưu
322       title: Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}
323       user_title: Nhật ký của {{user}}
324   export: 
325     start: 
326       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
327       area_to_export: Vùng để Xuất
328       embeddable_html: HTML để Nhúng
329       export_button: Xuất
330       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
331       format: "Định dạng:"
332       format_to_export: Định dạng Xuất
333       image_size: Hình có Kích cỡ
334       latitude: "Vĩ độ:"
335       licence: Giấy phép
336       longitude: "Kinh độ:"
337       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
338       mapnik_image: Hình Mapnik
339       max: tối đa
340       options: Tùy chọn
341       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
342       osmarender_image: Hình Osmarender
343       output: Đầu ra
344       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
345       scale: Tỷ lệ
346       zoom: Thu phóng
347     start_rjs: 
348       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
349       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
350       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
351       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
352       export: Xuất
353       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
354       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
355   geocoder: 
356     description: 
357       title: 
358         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
359         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
360         osm_twain: Vị trí từ <a href="http://katie.openstreetmap.org/~twain/">OpenStreetMap Twain</a>
361       types: 
362         cities: Thành phố
363         places: Địa điểm
364         towns: Thị xã
365     description_osm_namefinder: 
366       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
367     direction: 
368       east: đông
369       north: bắc
370       north_east: đông bắc
371       north_west: tây bắc
372       south: nam
373       south_east: đông nam
374       south_west: tây nam
375       west: tây
376     distance: 
377       one: khoảng 1 km
378       other: khoảng {{count}} km
379       zero: không tới 1 km
380     results: 
381       no_results: Không tìm thấy kết quả
382     search: 
383       title: 
384         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
385         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
386         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
387         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
388         osm_twain: Kết quả <a href="http://katie.openstreetmap.org/~twain/">OpenStreetMap Twain</a>
389         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
390         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
391     search_osm_namefinder: 
392       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
393       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
394     search_osm_twain: 
395       prefix_highway: Đường {{type}}
396   javascripts: 
397     map: 
398       base: 
399         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
400         mapnik: Mapnik
401         noname: Không tên
402         osmarender: Osmarender
403       overlays: 
404         maplint: Maplint
405     site: 
406       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
407       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
408   layouts: 
409     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
410     donate_link_text: quyên góp
411     edit: Sửa đổi
412     edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
413     export: Xuất
414     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
415     gps_traces: Tuyến đường GPS
416     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
417     help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
418     help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
419     help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
420     history: Lịch sử
421     history_tooltip: Lịch sử bộ thay đổi
422     home: nhà
423     home_tooltip: Về vị trí nhà
424     inbox: hộp thư ({{count}})
425     inbox_tooltip: 
426       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
427       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
428       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
429     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
430     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
431     intro_3: OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}.
432     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
433     license: 
434       alt: CC BY-SA 2.0
435       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
436     log_in: đăng nhập
437     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
438     logo: 
439       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
440     logout: đăng xuất
441     logout_tooltip: Đăng xuất
442     make_a_donation: 
443       text: Quyên góp
444       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
445     news_blog: Blog Tin tức
446     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
447     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
448     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
449     shop: Tiệm
450     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
451     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
452     sign_up: đăng ký
453     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
454     sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
455     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
456     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
457     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
458     view: Xem
459     view_tooltip: Xem bản đồ
460     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
461     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
462   map: 
463     coordinates: "Tọa độ:"
464     edit: Sửa đổi
465     view: Hiển thị
466   message: 
467     delete: 
468       deleted: Đã xóa thư
469     inbox: 
470       date: Ngày
471       from: Từ
472       my_inbox: Hộp thư đến
473       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
474       outbox: đã gửi
475       people_mapping_nearby: những người ở gần
476       subject: Tiêu đề
477       title: Hộp thư
478       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
479     mark: 
480       as_read: Thư đã đọc
481       as_unread: Thư chưa đọc
482     message_summary: 
483       delete_button: Xóa
484       read_button: Đánh dấu là đã đọc
485       reply_button: Trả lời
486       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
487     new: 
488       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
489       body: Nội dung
490       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
491       message_sent: Thư đã gửi
492       send_button: Gửi
493       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
494       subject: Tiêu đề
495       title: Gửi thư
496     no_such_user: 
497       body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
498       heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
499       title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
500     outbox: 
501       date: Ngày
502       inbox: thư đến
503       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
504       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
505       outbox: thư đã gửi
506       people_mapping_nearby: những người ở gần
507       subject: Tiêu đề
508       title: Hộp thư đã gửi
509       to: Tới
510       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
511     read: 
512       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
513       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
514       date: Ngày
515       from: Từ
516       reading_your_messages: Đọc thư
517       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
518       reply_button: Trả lời
519       subject: Tiêu đề
520       title: Đọc thư
521       to: Tới
522       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
523     sent_message_summary: 
524       delete_button: Xóa
525   notifier: 
526     diary_comment_notification: 
527       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
528       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
529       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
530       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
531       hi: Chào {{to_user}},
532       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
533     email_confirm: 
534       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
535     email_confirm_html: 
536       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
537       greeting: Chào bạn,
538       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
539     email_confirm_plain: 
540       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
541       greeting: Chào bạn,
542       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
543       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
544     friend_notification: 
545       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
546       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
547       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
548     gpx_notification: 
549       and_no_tags: và không có thẻ
550       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
551       failure: 
552         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
553         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
554         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
555         more_info_2: "vấn đề này tại:"
556         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
557       greeting: Chào bạn,
558       success: 
559         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
560         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
561       with_description: với miêu tả
562       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
563     lost_password: 
564       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
565     lost_password_html: 
566       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
567       greeting: Chào bạn,
568       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
569     lost_password_plain: 
570       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
571       greeting: Hi,
572       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
573       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
574     message_notification: 
575       banner1: "*                 Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.                  *"
576       banner2: "*              Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.              *"
577       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
578       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
579       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
580       hi: Chào {{to_user}},
581       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
582     signup_confirm: 
583       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
584     signup_confirm_html: 
585       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
586       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
587       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
588       greeting: Chào bạn!
589       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
590       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
591       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
592       more_videos_here: thêm video tại đây
593       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
594       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
595       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
596     signup_confirm_plain: 
597       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
598       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
599       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
600       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
601       current_user_2: "tại:"
602       greeting: Chào bạn!
603       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
604       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
605       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
606       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
607       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
608       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
609       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
610       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
611       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
612       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
613   oauth: 
614     oauthorize: 
615       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
616       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
617       allow_to: "Cho phép trình khách:"
618       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
619       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
620       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
621       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
622       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
623     revoke: 
624       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
625   oauth_clients: 
626     create: 
627       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
628     destroy: 
629       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
630     edit: 
631       submit: Sửa đổi
632       title: Sửa đổi chương trình của bạn
633     form: 
634       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
635       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
636       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
637       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
638       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
639       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
640       callback_url: URL Gọi lại
641       name: Tên
642       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
643       required: Bắt buộc
644       support_url: URL Trợ giúp
645       url: URL Trang chủ Chương trình
646     index: 
647       application: Tên Chương trình
648       issued_at: Lúc Cho phép
649       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
650       my_apps: Trình khách của Tôi
651       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
652       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
653       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
654       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
655       revoke: Thu hồi!
656       title: Chi tiết OAuth của Tôi
657     new: 
658       submit: Đăng ký
659       title: Đăng ký chương trình mới
660     not_found: 
661       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
662     show: 
663       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
664       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
665       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
666       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
667       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
668       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
669       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
670       authorize_url: "Cho phép URL:"
671       edit: Sửa đổi Chi tiết
672       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
673       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
674       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
675       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
676       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
677       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
678     update: 
679       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
680   site: 
681     edit: 
682       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
683       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
684       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
685       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
686       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
687       user_page_link: trang cá nhân
688     index: 
689       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
690       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
691       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
692       license: 
693         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
694         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
695         project_name: Dự án OpenStreetMap
696       permalink: Liên kết Thường trực
697       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
698     key: 
699       map_key: Chú giải
700       map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
701       table: 
702         entry: 
703           admin: Biên giới hành chính
704           allotments: Khu vườn gia đình
705           apron: 
706             - Sân đậu máy bay
707             - nhà ga hành khách
708           bridge: Đường rắn = cầu
709           bridleway: Đường cưỡi ngựa
710           brownfield: Sân để trống
711           building: Kiến trúc quan trọng
712           byway: Đường mòn đa mốt
713           cable: 
714             - Đường xe cáp
715             - ski lift
716           cemetery: Nghĩa địa
717           centre: Trung tâm thể thao
718           commercial: Khu vực thương mại
719           common: 
720             - Đất công
721             - bãi cỏ
722           construction: Đường đang xây
723           cycleway: Đường xe đạp
724           destination: Chỉ giao thông địa phương
725           farm: Ruộng
726           footway: Đường đi bộ
727           forest: Rừng trồng cây
728           golf: Sân golf
729           heathland: Vùng cây bụi
730           industrial: Khu vực công nghiệp
731           lake: 
732             - Hồ
733             - bể nước
734           military: Khu vực quân sự
735           motorway: Đường cao tốc
736           park: Công viên
737           permissive: Đường cho phép
738           pitch: Sân thể thao
739           primary: Đường chính
740           private: Đường riêng
741           rail: Đường sắt
742           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
743           resident: Khu vực nhà ở
744           retail: Khu vực buôn bán
745           runway: 
746             - Đường băng
747             - đường lăn
748           school: 
749             - Trường học
750             - đại học
751           secondary: Đường lớn
752           station: Nhà ga
753           subway: Đường ngầm
754           summit: 
755             - Đỉnh núi
756             - đồi
757           tourist: Nơi du lịch
758           track: Đường mòn
759           tram: 
760             - Đường sắt nhẹ
761             - xe điện
762           trunk: Xa lộ
763           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
764           unclassified: Đường không phân loại
765           unsurfaced: Đường không lát
766           wood: Rừng
767         heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
768     search: 
769       search: Tìm kiếm
770       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
771       submit_text: Đi
772       where_am_i: Tôi ở đâu?
773       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
774     sidebar: 
775       close: Đóng
776       search_results: Kết quả Tìm kiếm
777   trace: 
778     create: 
779       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
780       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
781     delete: 
782       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
783     edit: 
784       description: "Miêu tả:"
785       download: tải xuống
786       edit: sửa đổi
787       filename: "Tên tập tin:"
788       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
789       map: bản đồ
790       owner: "Tác giả:"
791       points: "Số nốt:"
792       save_button: Lưu các Thay đổi
793       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
794       tags: "Thẻ:"
795       tags_help: dấu phẩy phân cách
796       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
797       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
798       visibility: "Mức độ truy cập:"
799       visibility_help: có nghĩa là gì?
800       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
801     list: 
802       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
803       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
804       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
805       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
806     make_public: 
807       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
808     no_such_user: 
809       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
810       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
811       title: Người dùng không tồn tại
812     trace: 
813       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
814       by: bởi
815       count_points: "{{count}} nốt"
816       edit: sửa đổi
817       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
818       in: trong
819       map: bản đồ
820       more: thêm
821       pending: CHƯA XỬ
822       private: RIÊNG
823       public: CÔNG KHAI
824       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
825       view_map: Xem Bản đồ
826     trace_form: 
827       description: Miêu tả
828       help: Trợ giúp
829       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
830       tags: Thẻ
831       tags_help: dấu phẩy phân cách
832       upload_button: Tải lên
833       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
834       visibility: "Mức độ truy cập:"
835       visibility_help: có nghĩa là gì?
836       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
837     trace_header: 
838       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
839       see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
840       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
841       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
842     trace_optionals: 
843       tags: Thẻ
844     trace_paging_nav: 
845       of: trong
846       showing: Xem trang
847     view: 
848       delete_track: Xóa tuyến đường này
849       description: "Miêu tả:"
850       download: tải xuống
851       edit: sửa đổi
852       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
853       filename: "Tên tập tin:"
854       heading: Xem tuyến đường {{name}}
855       map: bản đồ
856       none: Không có
857       owner: "Tác giả:"
858       pending: CHƯA XỬ
859       points: "Số nốt:"
860       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
861       tags: "Thẻ:"
862       title: Xem tuyến đường {{name}}
863       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
864       uploaded: "Lúc tải lên:"
865       visibility: "Mức độ truy cập:"
866     visibility: 
867       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
868       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
869       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
870       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
871   user: 
872     account: 
873       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
874       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
875       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
876       home location: "Vị trí Nhà:"
877       latitude: "Vĩ độ:"
878       longitude: "Kinh độ:"
879       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
880       my settings: Tùy chọn
881       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
882       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
883       profile description: "Tự giới thiệu:"
884       public editing: 
885         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
886         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
887         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
888         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
889         enabled link text: có nghĩa là gì?
890         heading: "Sửa đổi công khai:"
891       public editing note: 
892         heading: Sửa đổi công khai
893         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
894       return to profile: Trở về trang cá nhân
895       save changes button: Lưu các Thay đổi
896       title: Chỉnh sửa tài khoản
897       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
898     confirm: 
899       button: Xác nhận
900       failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
901       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
902       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
903       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
904     confirm_email: 
905       button: Xác nhận
906       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
907       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
908       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
909       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
910     filter: 
911       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
912     friend_map: 
913       nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
914       your location: Vị trí của bạn
915     go_public: 
916       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
917     login: 
918       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
919       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
920       create_account: mở tài khoản
921       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
922       heading: Đăng nhập
923       login_button: Đăng nhập
924       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
925       password: "Mật khẩu:"
926       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
927       title: Đăng nhập
928     lost_password: 
929       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
930       heading: Quên mất Mật khẩu?
931       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
932       new password button: Đặt lại mật khẩu
933       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
934       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
935       title: Quên mất mật khẩu
936     make_friend: 
937       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
938       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
939       success: "{{name}} mới là người bạn."
940     new: 
941       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
942       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
943       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
944       display name: "Tên hiển thị:"
945       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
946       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
947       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
948       flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
949       heading: Mở Tài khoản Người dùng
950       license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (BY-SA)</a>.
951       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
952       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
953       password: "Mật khẩu:"
954       signup: Đăng ký
955       title: Mở tài khoản
956     no_such_user: 
957       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
958       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
959       title: Người dùng không tồn tại
960     remove_friend: 
961       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
962       success: "{{name}} không còn là người bạn."
963     reset_password: 
964       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
965       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
966       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
967       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
968       password: "Mật khẩu:"
969       reset: Đặt lại Mật khẩu
970       title: Đặt lại mật khẩu
971     set_home: 
972       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
973     view: 
974       activate_user: kích hoạt tài khoản này
975       add as friend: thêm là người bạn
976       add image: Thêm Hình
977       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
978       block_history: xem các tác vụ cấm người này
979       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
980       blocks on me: tác vụ cấm tôi
981       change your settings: thay đổi tùy chọn của bạn
982       confirm: Xác nhận
983       create_block: cấm người dùng này
984       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
985       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
986       delete image: Xóa Hình
987       delete_user: xóa tài khoản này
988       description: Miêu tả
989       diary: nhật ký
990       edits: đóng góp
991       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
992       hide_user: ẩn tài khoản này
993       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
994       km away: cách {{count}} km
995       m away: cách {{count}} m
996       mapper since: "Tham gia:"
997       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
998       my diary: nhật ký của tôi
999       my edits: đóng góp của tôi
1000       my settings: tùy chọn
1001       my traces: tuyến đường của tôi
1002       my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
1003       nearby users: "Người dùng ở gần:"
1004       new diary entry: mục nhật ký mới
1005       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1006       no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
1007       no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
1008       remove as friend: dời người bạn
1009       role: 
1010         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1011         grant: 
1012           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1013           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1014         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1015         revoke: 
1016           administrator: Rút quyền quản lý viên
1017           moderator: Rút quyền điều hành viên
1018       send message: gửi thư
1019       settings_link_text: tùy chọn
1020       traces: tuyến đường
1021       unhide_user: hiện tài khoản này
1022       upload an image: Tải lên hình
1023       user image heading: Hình người dùng
1024       user location: Vị trí của người dùng
1025       your friends: Người bạn của bạn
1026   user_block: 
1027     blocks_by: 
1028       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1029       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1030       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1031     blocks_on: 
1032       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1033       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1034       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1035     create: 
1036       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1037       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1038       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1039     edit: 
1040       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1041       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1042       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1043       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1044       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1045       show: Xem tác vụ cấm này
1046       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1047       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1048     filter: 
1049       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1050       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1051       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1052     helper: 
1053       time_future: Hết hạn {{time}}.
1054       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1055       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1056     index: 
1057       empty: Chưa ai bị cấm.
1058       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1059       title: Người dùng bị cấm
1060     model: 
1061       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1062       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1063     new: 
1064       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1065       heading: Cấm {{name}}
1066       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1067       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1068       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1069       submit: Cấm người dùng
1070       title: Cấm {{name}}
1071       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1072       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1073     not_found: 
1074       back: Trở về trang đầu
1075       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1076     partial: 
1077       confirm: Bạn có chắc không?
1078       creator_name: Người cấm
1079       display_name: Người bị cấm
1080       edit: Sửa đổi
1081       not_revoked: (không bị hủy)
1082       reason: Lý do cấm
1083       revoke: Bỏ cấm!
1084       revoker_name: Người bỏ cấm
1085       show: Hiện
1086       status: Trạng thái
1087     period: "{{count}} giờ"
1088     revoke: 
1089       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1090       flash: Đã bỏ cấm.
1091       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1092       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1093       revoke: Bỏ cấm!
1094       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1095       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1096     show: 
1097       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1098       confirm: Bạn có chắc không?
1099       edit: Sửa đổi
1100       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1101       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1102       reason: "Lý do cấm:"
1103       revoke: Bỏ cấm!
1104       revoker: "Người bỏ cấm:"
1105       show: Hiện
1106       status: Trạng thái
1107       time_future: Hết hạn {{time}}
1108       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1109       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1110     update: 
1111       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1112       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1113   user_role: 
1114     filter: 
1115       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1116       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1117       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1118       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1119     grant: 
1120       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1121       confirm: Xác nhận
1122       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1123       heading: Xác nhận cấp vai trò
1124       title: Xác nhận cấp vai trò
1125     revoke: 
1126       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1127       confirm: Xác nhận
1128       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1129       heading: Xác nhận rút vai trò
1130       title: Xác nhận rút vai trò