]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/vi.yml
Used perl -pi -e 's/^.*?"action_createpoi":/ action_createpoi:/g' *yml
[rails.git] / config / potlatch / locales / vi.yml
1 vi: 
2   a_poi: $1 địa điểm
3   a_way: $1 lối
4   action_addpoint: đang thêm nốt vào cuối lối
5   action_cancelchanges: đang hủy bỏ các thay đổi
6   action_deletepoint: đang xóa điểm
7   action_insertnode: đang gắn nốt vào lối
8   action_mergeways: đang hợp nhất hai lối
9   action_movepoi: đang chuyển địa điểm
10   action_movepoint: đang chuyển điểm
11   action_moveway: đang chuyển lối
12   action_pointtags: đang gắn thẻ vào điểm
13   action_poitags: đang gắn thẻ vào địa điểm
14   action_reverseway: đang đảo ngược lối
15   action_splitway: đang chia cắt lối
16   action_waytags: đang gắn thẻ vào lối
17   add: Thêm
18   advice_nocommonpoint: Các lối không cắt ngang nhau tại điểm nào
19   advice_tagconflict: Các thẻ không hợp - xin kiểm tra lại
20   advice_toolong: Dài quá không thể mở khóa - xin chia cắt nó thành các lối ngắn hơn
21   advice_waydragged: Đã kéo lối (Z để lùi lại)
22   cancel: Hủy bỏ
23   createrelation: Tạo quan hệ mới
24   delete: Xóa
25   deleting: đang xóa
26   dontshowagain: Không hiện thông báo này lần sau
27   drag_pois: Kéo và thả các địa điểm ưa thích
28   editinglive: Đang áp dụng ngay
29   editingmap: Sửa đổi bản đồ
30   editingoffline: Đang ngoại tuyến
31   emailauthor: \n\nXin gửi thư điện tử cho richard\@systemeD.net báo cáo lỗi và giải thích bạn làm gì lúc khi gặp lỗi.
32   error_connectionfailed: "Rất tiếc - không thể kết nối với máy chủ OpenStreetMap. Những thay đổi gần đây có thể chưa được lưu.\n\nBạn có muốn thử lại không?"
33   error_nopoi: Không tìm thấy địa điểm (có lẽ bạn đã kéo ra khỏi vùng?) nên không thể lùi lại.
34   error_nosharedpoint: Các lối $1 và $2 không còn cắt ngang nhau tại điểm nào, nên không thể lùi lại việc chia cắt lối.
35   error_noway: Không tìm thấy $1 (có lẽ bạn đã kéo ra khỏi vùng?) nên không thể lùi lại.
36   existingrelation: Xếp vào quan hệ đã tồn tại
37   findrelation: Tìm kiếm quan hệ chứa
38   gpxpleasewait: Xin chờ, đang xử lý tuyến đường GPX.
39   help: Trợ giúp
40   hint_drawmode: nhấn chuột để thêm điểm\nnhấn đúp/Enter\nđể kết thúc lối
41   hint_loading: đang tải các lối
42   hint_overendpoint: đang trên điểm kết thúc\nnhấn chuột để nối\nshift-nhấn chuột để hợp nhất
43   hint_overpoint: đang trên điểm\nnhấn chuột để nối"
44   hint_pointselected: đã chọn điểm\n(shift-nhấn chuột để\nbắt đầu lối mới)
45   hint_toolong: "dài quá không thể mở khóa:\nxin chia cắt nó thành\ncác lối ngắn hơn"
46   launch: Mở
47   norelations: Không có quan hệ trong vùng này
48   ok: OK
49   openchangeset: Đang mở bộ thay đổi
50   option_background: "Nền:"
51   option_custompointers: Hiện con trỏ bút và tay
52   option_fadebackground: Nhạt màu nền
53   option_thinlines: Hiện đường hẹp ở các tỷ lệ
54   option_warnings: Nổi các cảnh báo
55   play: Nghịch ngợm
56   point: Điểm
57   practicemode: Chế độ thử
58   prompt_accuracy: Cần chính xác - chỉ vẽ những nơi đã thăm
59   prompt_addtorelation: Xếp $1 vào quan hệ
60   prompt_changesetcomment: "Miêu tả các thay đổi:"
61   prompt_dontcopy: Đừng sao chép từ bản đồ khác
62   prompt_editlive: Áp dụng Ngay
63   prompt_editsave: Lưu Sau
64   prompt_enjoy: Và chúc vui vẻ!
65   prompt_help: Tìm hiểu cách sử dụng Potlatch, trình vẽ bản đồ này.
66   prompt_helpavailable: Mới tới đây? Có trợ giúp dưới đây ở bên trái.
67   prompt_introduction: Hãy chọn cách sử dụng ở dưới để bắt đầu sửa đổi. Nút "Bắt đầu" để cho bạn sửa đổi thẳng bản đồ chính - các thay đổi thường hiện ra mỗi thứ năm. Nút 'Nghịch ngợm' để cho bạn thử sửa đổi, các thay đổi của bạn không được lưu.\n\nHãy nhớ các quy tắc vàng của OpenStreetMap:\n\n
68   prompt_launch: Mở URL bên ngoài
69   prompt_practise: Thử vẽ bản đồ - các thay đổi của bạn không được lưu.
70   prompt_revertversion: "Lùi lại phiên bản cũ hơn:"
71   prompt_savechanges: Lưu các thay đổi
72   prompt_selectrelation: Chọn một quan hệ đã tồn tại để xếp vào, hoặc tạo ra quan hệ mới.
73   prompt_start: Bắt đầu đóng góp vào bản đồ OpenStreetMap.
74   prompt_taggedpoints: Một số điểm trên lối này đã được gắn thẻ. Bạn có chắc muốn xóa nó?
75   prompt_track: Chuyển đổi tuyến đường GPS thành các lối (khóa) để sửa đổi.
76   prompt_welcome: Hoan nghênh bạn đã đến OpenStreetMap!
77   revert: Lùi
78   reverting: đang lùi sửa
79   save: Lưu
80   start: Bắt đầu
81   tip_addrelation: Xếp vào quan hệ
82   tip_addtag: Thêm thẻ mới
83   tip_alert: Đã gặp lỗi - nhấn để xem chi tiết
84   tip_anticlockwise: Lối vòng ngược chiều kim đồng hồ - nhấn để đảo ngược
85   tip_clockwise: Lối vòng theo chiều kim đồng hồ - nhấn để đảo ngược
86   tip_direction: Hướng của lối - nhấn để đảo ngược
87   tip_gps: Hiện các tuyến đường GPS (G)
88   tip_noundo: Không có gì để lùi
89   tip_options: Tùy chỉnh (chọn nền bản đồ)
90   tip_presettype: Chọn các loại thẻ được định trước trong trình đơn.
91   tip_repeattag: Chép các thẻ từ lối được chọn trước (R)
92   tip_revertversion: Chọn phiên bản để lùi lại
93   tip_selectrelation: Thêm vào tuyến đường đã chọn
94   tip_splitway: Chia cắt lối tại điểm đã chọn (X)
95   tip_undo: Lùi $1 (Z)
96   track: Tuyến đường
97   way: Lối
98   action_createpoi: đang tạo địa điểm