Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Nội dung
13       diary_entry: 
14         language: Ngôn ngữ
15         latitude: Vĩ độ
16         longitude: Kinh độ
17         title: Tiêu đề
18         user: Người dùng
19       friend: 
20         friend: Người bạn
21         user: Người dùng
22       message: 
23         body: Nội dung
24         recipient: Người nhận
25         sender: Người gửi
26         title: Tiêu đề
27       trace: 
28         description: Miêu tả
29         latitude: Vĩ độ
30         longitude: Kinh độ
31         name: Tên
32         public: Công khai
33         size: Kích cỡ
34         user: Người dùng
35         visible: Thấy được
36       user: 
37         active: Tích cực
38         description: Miêu tả
39         display_name: Tên Hiển thị
40         email: Thư điện tử
41         languages: Ngôn ngữ
42         pass_crypt: Mật khẩu
43     models: 
44       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
45       changeset: Bộ thay đổi
46       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
47       country: Quốc gia
48       diary_comment: Bình luận Nhật ký
49       diary_entry: Mục Nhật ký
50       friend: Người bạn
51       language: Ngôn ngữ
52       message: Thư
53       node: Nốt
54       node_tag: Thẻ Nốt
55       notifier: Trình báo
56       old_node: Nốt Cũ
57       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
58       old_relation: Quan hệ Cũ
59       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
60       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
61       old_way: Lối Cũ
62       old_way_node: Nốt Lối Cũ
63       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
64       relation: Quan hệ
65       relation_member: Thành viên Quan hệ
66       relation_tag: Thẻ Quan hệ
67       session: Phiên
68       trace: Tuyến đường
69       tracepoint: Điểm Tuyến đường
70       tracetag: Thẻ Tuyến đường
71       user: Người dùng
72       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
73       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
74       way: Lối
75       way_node: Nốt Lối
76       way_tag: Thẻ Lối
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
84       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Bộ thay đổi: %{id}"
88       changesetxml: Bộ thay đổi XML
89       feed: 
90         title: Bộ thay đổi %{id}
91         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Bộ thay đổi
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
96       bounding_box: "Hộp bao:"
97       box: hộp
98       closed_at: "Lúc Đóng:"
99       created_at: "Lúc Tạo:"
100       has_nodes: 
101         one: "Có nốt sau:"
102         other: "Có %{count} nốt sau:"
103       has_relations: 
104         one: "Có quan hệ sau:"
105         other: "Có %{count} quan hệ sau:"
106       has_ways: 
107         one: "Có lối sau:"
108         other: "Có %{count} lối sau:"
109       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
110       show_area_box: Hiện Hộp vùng
111     common_details: 
112       changeset_comment: "Miêu tả:"
113       deleted_at: "Lúc Xóa:"
114       deleted_by: "Người Xóa:"
115       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
116       edited_by: "Người Sửa đổi:"
117       in_changeset: "Thuộc Bộ thay đổi:"
118       version: "Phiên bản:"
119     containing_relation: 
120       entry: Quan hệ %{relation_name}
121       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
122     map: 
123       deleted: Đã xóa
124       edit: 
125         area: Sửa đổi vùng
126         node: Sửa đổi nốt
127         note: Sửa đổi ghi chú
128         relation: Sửa đổi quan hệ
129         way: Sửa đổi lối
130       larger: 
131         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
132         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
133         note: Xem ghi chú trên bản đồ rộng hơn
134         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
135         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
136       loading: Đang tải…
137     navigation: 
138       all: 
139         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
140         next_node_tooltip: Nốt sau
141         next_note_tooltip: Ghi chú sau
142         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
143         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
144         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
145         prev_node_tooltip: Nốt trước
146         prev_note_tooltip: Ghi chú trước
147         prev_relation_tooltip: Relation trước
148         prev_way_tooltip: Lối trước
149       user: 
150         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của %{user}
151         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của %{user}
152         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của %{user}
153     node: 
154       download_xml: Tải về XML
155       edit: Sửa đổi nốt
156       node: Nốt
157       node_title: "Nốt: %{node_name}"
158       view_history: Xem lịch sử
159     node_details: 
160       coordinates: "Tọa độ:"
161       part_of: "Trực thuộc:"
162     node_history: 
163       download_xml: Tải về XML
164       node_history: Lịch sử Nốt
165       node_history_title: "Lịch sử Nốt: %{node_name}"
166       view_details: Xem chi tiết
167     not_found: 
168       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy %{type} với ID %{id}.
169       type: 
170         changeset: bộ thay đổi
171         node: nốt
172         relation: quan hệ
173         way: lối
174     note: 
175       at_by_html: cách đây %{when} bởi %{user}
176       at_html: cách đây %{when}
177       closed: "Đóng:"
178       closed_title: "Ghi chú đã giải quyết: %{note_name}"
179       comments: "Ghi chú:"
180       description: "Miêu tả:"
181       last_modified: "Sửa đổi lần cuối:"
182       open_title: "Ghi chú chưa giải quyết: %{note_name}"
183       opened: "Mở:"
184       title: Ghi chú
185     paging_nav: 
186       of: trong
187       showing_page: trang
188     redacted: 
189       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
190       redaction: Dãy ẩn %{id}
191       type: 
192         node: nốt
193         relation: quan hệ
194         way: lối
195     relation: 
196       download_xml: Tải về XML
197       relation: Quan hệ
198       relation_title: "Quan hệ: %{relation_name}"
199       view_history: Xem lịch sử
200     relation_details: 
201       members: "Thành viên:"
202       part_of: "Trực thuộc:"
203     relation_history: 
204       download_xml: Tải về XML
205       relation_history: Lịch sử Quan hệ
206       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{relation_name}"
207       view_details: Xem chi tiết
208     relation_member: 
209       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
210       type: 
211         node: Nốt
212         relation: Quan hệ
213         way: Lối
214     start_rjs: 
215       data_frame_title: Dữ liệu
216       data_layer_name: Xem Dữ liệu Bản đồ
217       details: Chi tiết
218       edited_by_user_at_timestamp: Được %{user} sửa đổi vào %{timestamp}
219       hide_areas: Ẩn các khu vực
220       history_for_feature: Lịch sử %{đối tượng}
221       load_data: Tải Dữ liệu
222       loaded_an_area_with_num_features: Bạn đã tải vùng chứa %{num_features} đối tượng. Một số trình duyệt bị trục trặc khi hiển thị nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, các trình duyệt hoạt động tốt với tối đa 100 đối tượng cùng lúc; nếu hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới.
223       loading: Đang tải…
224       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
225       notes_layer_name: Xem các Ghi chú
226       object_list: 
227         api: Lấy vùng này dùng API
228         back: Quay lại danh sách đối tượng
229         details: Chi tiết
230         heading: Danh sách đối tượng
231         history: 
232           type: 
233             node: Nốt %{id}
234             way: Lối %{id}
235         selected: 
236           type: 
237             node: Nốt %{id}
238             way: Lối %{id}
239         type: 
240           node: Nốt
241           way: Lối
242       private_user: người bí mật
243       show_areas: Hiện các khu vực
244       show_history: Xem Lịch sử
245       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ %{bbox_size} quá lớn (phải nhỏ hơn %{max_bbox_size})"
246       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
247       wait: Xin chờ…
248       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
249     tag_details: 
250       tags: "Thẻ:"
251       wiki_link: 
252         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
253         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
254       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
255     timeout: 
256       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
257       type: 
258         changeset: bộ thay đổi
259         node: nốt
260         relation: quan hệ
261         way: lối
262     way: 
263       download_xml: Tải về XML
264       edit: Sửa đổi lối
265       view_history: Xem lịch sử
266       way: Lối
267       way_title: "Lối: %{way_name}"
268     way_details: 
269       also_part_of: 
270         one: thuộc về lối %{related_ways}
271         other: thuộc về các lối %{related_ways}
272       nodes: "Nốt:"
273       part_of: "Trực thuộc:"
274     way_history: 
275       download_xml: Tải về XML
276       view_details: Xem chi tiết
277       way_history: Lịch sử Lối
278       way_history_title: "Lịch sử Lối: %{way_name}"
279   changeset: 
280     changeset: 
281       anonymous: Vô danh
282       big_area: (lớn)
283       no_comment: (không có)
284       no_edits: (không có thay đổi)
285       show_area_box: hiện hộp vùng
286       still_editing: (đang sửa)
287       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
288     changeset_paging_nav: 
289       next: Sau »
290       previous: « Trước
291       showing_page: Trang %{page}
292     changesets: 
293       area: Vùng
294       comment: Miêu tả
295       id: ID
296       saved_at: Lúc Lưu
297       user: Người dùng
298     list: 
299       description: Xem những đóng góp gần đây vào bản đồ
300       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
301       description_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
302       description_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
303       description_user: Những bộ thay đổi của %{user}
304       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
305       empty_anon_html: Chưa sửa đổi lần nào.
306       empty_user_html: Hình như bạn chưa đóng góp sửa đổi nào. Hãy bắt đầu với <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3?uselang=vi">Hướng dẫn Bắt đầu</a>.
307       heading: Các bộ thay đổi
308       heading_bbox: Các bộ thay đổi
309       heading_friend: Các bộ thay đổi
310       heading_nearby: Các bộ thay đổi
311       heading_user: Các bộ thay đổi
312       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
313       title: Các bộ thay đổi
314       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong %{bbox}
315       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
316       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
317       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
318       title_user_bbox: Những bộ thay đổi của %{user} ở trong %{bbox}
319     timeout: 
320       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
321   diary_entry: 
322     comments: 
323       ago: cách đây %{ago}
324       comment: Bình luận
325       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
326       newer_comments: Các Bình luận Sau
327       older_comments: Các Bình luận Trước
328       post: Mục nhật ký
329       when: Lúc đăng
330     diary_comment: 
331       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
332       confirm: Xác nhận
333       hide_link: Ẩn bình luận này
334     diary_entry: 
335       comment_count: 
336         other: "%{count} bình luận"
337         zero: Chưa có bình luận
338       comment_link: Bình luận về mục này
339       confirm: Xác nhận
340       edit_link: Sửa đổi mục này
341       hide_link: Ẩn mục này
342       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
343       reply_link: Trả lời mục này
344     edit: 
345       body: "Nội dung:"
346       language: "Ngôn ngữ:"
347       latitude: "Vĩ độ:"
348       location: "Vị trí:"
349       longitude: "Kinh độ:"
350       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
351       save_button: Lưu
352       subject: "Tiêu đề:"
353       title: Sửa đổi mục nhật ký
354       use_map_link: sử dụng bản đồ
355     feed: 
356       all: 
357         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
358         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
359       language: 
360         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
361         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
362       user: 
363         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
364         title: Các mục nhật ký của %{user}
365     list: 
366       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
367       new: Mục Nhật ký Mới
368       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
369       newer_entries: Mục Sau
370       no_entries: Chưa có mục nhật ký
371       older_entries: Mục Trước
372       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
373       title: Các Nhật ký Cá nhân
374       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
375       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
376       user_title: Nhật ký của %{user}
377     location: 
378       edit: Sửa
379       location: "Vị trí:"
380       view: Xem
381     new: 
382       title: Mục Nhật ký Mới
383     no_such_entry: 
384       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
385       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
386       title: Mục nhật ký không tồn tại
387     view: 
388       leave_a_comment: Bình luận
389       login: Đăng nhập
390       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
391       save_button: Lưu
392       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
393       user_title: Nhật ký của %{user}
394   editor: 
395     default: Mặc định (hiện là %{name})
396     id: 
397       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
398       name: iD
399     potlatch: 
400       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
401       name: Potlatch 1
402     potlatch2: 
403       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
404       name: Potlatch 2
405     remote: 
406       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
407       name: phần điều khiển từ xa
408   export: 
409     start: 
410       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
411       area_to_export: Vùng để Xuất
412       embeddable_html: HTML để Nhúng
413       export_button: Xuất
414       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
415       format: "Định dạng:"
416       format_to_export: Định dạng Xuất
417       image_size: Hình có Kích cỡ
418       latitude: "Vĩ độ:"
419       licence: Giấy phép
420       longitude: "Kinh độ:"
421       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
422       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
423       max: tối đa
424       options: Tùy chọn
425       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
426       output: Đầu ra
427       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
428       scale: Tỷ lệ
429       too_large: 
430         body: "Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn từ một dịch vụ sau:"
431         geofabrik: 
432           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật thường xuyên
433           title: Tải về Geofabrik
434         heading: Khu vực Lớn quá
435         metro: 
436           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
437           title: Bản trích Metro
438         other: 
439           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
440           title: Nguồn Khác
441         planet: 
442           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật thường xuyên
443           title: Quả đất OSM
444       zoom: Thu phóng
445     start_rjs: 
446       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
447       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
448       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
449       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
450       export: Xuất
451       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
452   geocoder: 
453     description: 
454       title: 
455         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
456         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
457       types: 
458         cities: Thành phố
459         places: Địa điểm
460         towns: Thị xã
461     direction: 
462       east: đông
463       north: bắc
464       north_east: đông bắc
465       north_west: tây bắc
466       south: nam
467       south_east: đông nam
468       south_west: tây nam
469       west: tây
470     distance: 
471       one: khoảng 1 km
472       other: khoảng %{count} km
473       zero: không tới 1 km
474     results: 
475       more_results: Thêm kết quả
476       no_results: Không tìm thấy kết quả
477     search: 
478       title: 
479         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
480         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
481         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
482         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
483         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
484     search_osm_nominatim: 
485       admin_levels: 
486         level10: Biên giới Khu phố
487         level2: Biên giới Quốc gia
488         level4: Biên giới Tỉnh bang
489         level5: Biên giới Miền
490         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
491         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
492         level9: Biên giới Làng
493       prefix: 
494         aerialway: 
495           chair_lift: Thang kéo Trượt tuyết Ngồi ghế
496           drag_lift: Thang kéo Trượt tuyết trên Mặt đất
497           station: Trạm Thang kéo
498         aeroway: 
499           aerodrome: Sân bay
500           apron: Sân Đậu Máy bay
501           gate: Cổng
502           helipad: Sân bay Trực thăng
503           runway: Đường băng
504           taxiway: Đường lăn
505           terminal: Nhà ga Sân bay
506         amenity: 
507           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
508           airport: Sân bay
509           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
510           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
511           atm: Máy Rút tiền Tự động
512           auditorium: Phòng hội họp
513           bank: Ngân hàng
514           bar: Quán rượu
515           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
516           bench: Ghế
517           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
518           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
519           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
520           brothel: Nhà chứa
521           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
522           bus_station: Bến Xe buýt
523           cafe: Quán Cà phê
524           car_rental: Chỗ Mướn Xe
525           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
526           car_wash: Tiệm Rửa Xe
527           casino: Sòng bạc
528           charging_station: Trạm Sạc Pin
529           cinema: Rạp phim
530           clinic: Phòng khám
531           club: Câu lạc bộ
532           college: Trường Cao đẳng
533           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
534           courthouse: Tòa
535           crematorium: Lò Hỏa táng
536           dentist: Nha sĩ
537           doctors: Bác sĩ
538           dormitory: Ký túc xá
539           drinking_water: Vòi Nước uống
540           driving_school: Trường Lái xe
541           embassy: Tòa Đại sứ
542           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
543           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
544           ferry_terminal: Trạm Phà
545           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
546           fire_station: Trạm Cứu hỏa
547           food_court: Khu Ẩm thực
548           fountain: Vòi nước
549           fuel: Cây xăng
550           grave_yard: Nghĩa địa
551           gym: Nhà Thể dục
552           hall: Hội trường
553           health_centre: Trung tâm Y tế
554           hospital: Bệnh viện
555           hotel: Khách sạn
556           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
557           ice_cream: Tiệm Kem
558           kindergarten: Tiểu học
559           library: Thư viện
560           market: Chợ
561           marketplace: Chợ phiên
562           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
563           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
564           nursery: Nhà trẻ
565           nursing_home: Viện Dưỡng lão
566           office: Văn phòng
567           park: Công viên
568           parking: Chỗ Đậu xe
569           pharmacy: Nhà thuốc
570           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
571           police: Cảnh sát
572           post_box: Hòm thư
573           post_office: Bưu điện
574           preschool: Trường Mầm non
575           prison: Nhà tù
576           pub: Quán rượu
577           public_building: Tòa nhà Công cộng
578           public_market: Chợ phiên
579           reception_area: Phòng Tiếp khách
580           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
581           restaurant: Nhà hàng
582           retirement_home: Nhà về hưu
583           sauna: Nhà Tắm hơi
584           school: Trường học
585           shelter: Nơi Trú ẩn
586           shop: Tiệm
587           shopping: Tiệm
588           shower: Vòi tắm
589           social_centre: Hội trường
590           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
591           social_facility: Cơ quan Xã hội
592           studio: Studio
593           supermarket: Siêu thị
594           swimming_pool: Hồ tắm
595           taxi: Taxi
596           telephone: Điện thoại Công cộng
597           theatre: Nhà hát
598           toilets: Vệ sinh
599           townhall: Thị sảnh
600           university: Trường Đại học
601           vending_machine: Máy Bán hàng
602           veterinary: Phẫu thuật Thú y
603           village_hall: Trụ sở Làng
604           waste_basket: Thùng rác
605           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
606           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
607         boundary: 
608           administrative: Biên giới Hành chính
609           census: Biên giới Điều tra Dân số
610           national_park: Vườn quốc gia
611           protected_area: Khu bảo tồn
612         bridge: 
613           aqueduct: Cống nước
614           suspension: Cầu Treo
615           swing: Cầu Quay
616           viaduct: Cầu Cạn
617           "yes": Cầu
618         building: 
619           "yes": Tòa nhà
620         emergency: 
621           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
622           phone: Điện thoại Khẩn cấp
623         highway: 
624           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
625           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
626           bus_stop: Trạm Xe buýt
627           byway: Đường mòn Đa mốt
628           construction: Đường Đang Xây
629           cycleway: Đường Xe đạp
630           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
631           footway: Đường Đi bộ
632           ford: Khúc Sông Cạn
633           living_street: Đường Hàng xóm
634           milestone: Mốc
635           minor: Đường Nhỏ
636           motorway: Đường Cao tốc
637           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
638           motorway_link: Đường Cao tốc
639           path: Lối
640           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
641           platform: Sân ga
642           primary: Đường Chính
643           primary_link: Đường Chính
644           proposed: Đường được Đề nghị
645           raceway: Đường đua
646           residential: Ngõ Dân cư
647           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
648           road: Đường
649           secondary: Đường Lớn
650           secondary_link: Đường Lớn
651           service: Ngách
652           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
653           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
654           steps: Cầu thang
655           stile: Cửa xoay
656           street_lamp: Đèn Đường phố
657           tertiary: Phố
658           tertiary_link: Phố
659           track: Đường mòn
660           trail: Đường mòn
661           trunk: Xa lộ
662           trunk_link: Xa lộ
663           unclassified: Ngõ
664           unsurfaced: Đường Không Lát
665         historic: 
666           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
667           battlefield: Chiến trường
668           boundary_stone: Mốc Biên giới
669           building: Tòa nhà
670           castle: Lâu đài
671           church: Nhà thờ
672           citywalls: Tường Thành phố
673           fort: Pháo đài
674           house: Nhà ở
675           icon: Thánh tượng
676           manor: Trang viên
677           memorial: Vật Tưởng niệm
678           mine: Mỏ
679           monument: Công trình Tưởng niệm
680           museum: Bảo tàng
681           ruins: Tàn tích
682           tomb: Mộ
683           tower: Tháp
684           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
685           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
686           wreck: Xác Tàu Đắm
687         landuse: 
688           allotments: Khu Vườn Gia đình
689           basin: Lưu vực
690           brownfield: Cánh đồng Nâu
691           cemetery: Nghĩa địa
692           commercial: Khu vực Thương mại
693           conservation: Bảo tồn
694           construction: Công trường Xây dựng
695           farm: Trại
696           farmland: Trại
697           farmyard: Sân Trại
698           forest: Rừng Trồng Cây
699           garages: Ga ra
700           grass: Cỏ
701           greenfield: Cánh đồng Xanh
702           industrial: Khu vực Công nghiệp
703           landfill: Nơi Đổ Rác
704           meadow: Đồng cỏ
705           military: Khu vực Quân sự
706           mine: Mỏ
707           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
708           orchard: Vườn Cây
709           park: Công viên
710           piste: Đường Trượt tuyết
711           quarry: Mỏ Đá
712           railway: Đường sắt
713           recreation_ground: Sân chơi
714           reservoir: Bể nước
715           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
716           residential: Khu vực Nhà ở
717           retail: Khu vực Buôn bán
718           road: Đất của con Đường
719           village_green: Sân Làng
720           vineyard: Vườn Nho
721           wetland: Đầm lầy
722           wood: Rừng
723         leisure: 
724           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
725           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
726           common: Đất Công
727           fishing: Hồ Đánh cá
728           fitness_station: Trạm Thể dục
729           garden: Vườn
730           golf_course: Sân Golf
731           ice_rink: Sân băng
732           marina: Bến tàu
733           miniature_golf: Golf Nhỏ
734           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
735           park: Công viên
736           pitch: Sân cỏ
737           playground: Sân chơi
738           recreation_ground: Sân Giải trí
739           sauna: Nhà Tắm hơi
740           slipway: Bến tàu
741           sports_centre: Trung tâm Thể thao
742           stadium: Sân vận động
743           swimming_pool: Hồ Bơi
744           track: Đường Chạy
745           water_park: Công viên Nước
746         military: 
747           airfield: Sân bay Không quân
748           barracks: Trại Lính
749           bunker: Boong ke
750         mountain_pass: 
751           "yes": Đèo
752         natural: 
753           bay: Vịnh
754           beach: Bãi biển
755           cape: Mũi đất
756           cave_entrance: Cửa vào Hang
757           channel: Eo biển
758           cliff: Vách đá
759           crater: Miệng Núi
760           dune: Cồn cát
761           feature: Đối tượng Thiên nhiên
762           fell: Đồi Cằn cỗi
763           fjord: Vịnh hẹp
764           forest: Rừng
765           geyser: Mạch nước Phun
766           glacier: Sông băng
767           heath: Bãi Hoang
768           hill: Đồi
769           island: Đảo
770           land: Đất
771           marsh: Đầm lầy
772           moor: Truông
773           mud: Bùn
774           peak: Đỉnh
775           point: Mũi đất
776           reef: Rạn san hô
777           ridge: Luống đất
778           river: Sông
779           rock: Đá
780           scree: Sườn Núi Đá
781           scrub: Đất Bụi rậm
782           shoal: Bãi cạn
783           spring: Suối
784           stone: Đá
785           strait: Eo biển
786           tree: Cây
787           valley: Thung lũng
788           volcano: Núi lửa
789           water: Nước
790           wetland: Đầm lầy
791           wetlands: Đầm lầy
792           wood: Rừng
793         office: 
794           accountant: Kế toán viên
795           architect: Kiến trúc sư
796           company: Công ty
797           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
798           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
799           government: Văn phòng Chính phủ
800           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
801           lawyer: Luật sư
802           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
803           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
804           travel_agent: Văn phòng Du lịch
805           "yes": Văn phòng
806         place: 
807           airport: Sân bay
808           city: Thành phố
809           country: Quốc gia
810           county: Quận hạt
811           farm: Trại
812           hamlet: Xóm
813           house: Nhà ở
814           houses: Dãy Nhà
815           island: Đảo
816           islet: Đảo Nhỏ
817           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
818           locality: Địa phương
819           moor: Truông
820           municipality: Đô thị
821           neighbourhood: Hàng xóm
822           postcode: Mã Bưu chính
823           region: Miền
824           sea: Biển
825           state: Tỉnh bang
826           subdivision: Hàng xóm
827           suburb: Ngoại ô
828           town: Thị xã/trấn
829           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
830           village: Làng
831         railway: 
832           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
833           construction: Đường sắt Đang Xây
834           disused: Đường sắt Không hoạt động
835           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
836           funicular: Đường sắt Leo núi
837           halt: Ga Xép
838           historic_station: Nhà ga Lịch sử
839           junction: Ga Đầu mối
840           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
841           light_rail: Đường sắt Nhẹ
842           miniature: Đường sắt Nhỏ
843           monorail: Đường sắt Một ray
844           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
845           platform: Ke ga
846           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
847           proposed: Đường sắt được Đề nghị
848           spur: Đường sắt Phụ
849           station: Nhà ga
850           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
851           subway: Trạm Xe điện Ngầm
852           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
853           switch: Ghi Đường sắt
854           tram: Đường Xe điện
855           tram_stop: Ga Xép Điện
856           yard: Sân ga
857         shop: 
858           alcohol: Tiệm Rượu
859           antiques: Tiệm Đồ cổ
860           art: Tiệm Nghệ phẩm
861           bakery: Tiệm Bánh
862           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
863           beverages: Tiệm Đồ uống
864           bicycle: Tiệm Xe đạp
865           books: Tiệm Sách
866           boutique: Tiệm Thời trang
867           butcher: Hàng Thịt
868           car: Tiệm Xe hơi
869           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
870           car_repair: Tiệm Sửa Xe
871           carpet: Tiệm Thảm
872           charity: Cửa hàng Từ thiện
873           chemist: Tiệm Dược phẩm
874           clothes: Tiệm Quần áo
875           computer: Tiệm Máy tính
876           confectionery: Tiệm Kẹo
877           convenience: Tiệm Tiện lợi
878           copyshop: Tiệm In ấn
879           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
880           deli: Deli
881           department_store: Cửa hàng Bách hóa
882           discount: Cửa hàng Giảm giá
883           doityourself: Tiệm Ngũ kim
884           dry_cleaning: Hấp tẩy
885           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
886           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
887           farm: Tiệm Nông cụ
888           fashion: Tiệm Thời trang
889           fish: Tiệm Cá
890           florist: Tiệm Hoa
891           food: Tiệm Thực phẩm
892           funeral_directors: Nhà tang lễ
893           furniture: Tiệm Đồ đạc
894           gallery: Thư viện Ảnh
895           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
896           general: Tiệm Đồ
897           gift: Tiệm Quà tặng
898           greengrocer: Tiệm Rau quả
899           grocery: Tiệm Tạp phẩm
900           hairdresser: Tiệm Làm tóc
901           hardware: Tiệm Ngũ kim
902           hifi: Cửa hàng Hi-fi
903           insurance: Bảo hiểm
904           jewelry: Tiệm Kim hoàn
905           kiosk: Quán
906           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
907           mall: Trung tâm Mua sắm
908           market: Chợ
909           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
910           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
911           music: Tiệm Nhạc
912           newsagent: Tiệm Báo
913           optician: Tiệm Kính mắt
914           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
915           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
916           pet: Tiệm Vật nuôi
917           pharmacy: Nhà thuốc
918           photo: Tiệm Rửa Hình
919           salon: Tiệm Làm tóc
920           second_hand: Tiệm Mua lại
921           shoes: Tiệm Giày
922           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
923           sports: Tiệm Thể thao
924           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
925           supermarket: Siêu thị
926           tailor: Tiệm May
927           toys: Tiệm Đồ chơi
928           travel_agency: Văn phòng Du lịch
929           video: Tiệm Phim
930           wine: Tiệm Rượu
931           "yes": Tiệm
932         tourism: 
933           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
934           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
935           attraction: Nơi Du lịch
936           bed_and_breakfast: Nhà trọ
937           cabin: Túp lều
938           camp_site: Nơi Cắm trại
939           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
940           chalet: Nhà ván
941           guest_house: Nhà khách
942           hostel: Nhà trọ
943           hotel: Khách sạn
944           information: Thông tin
945           lean_to: Nhà chái
946           motel: Khách sạn Dọc đường
947           museum: Bảo tàng
948           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
949           theme_park: Công viên Giải trí
950           valley: Thung lũng
951           viewpoint: Thắng cảnh
952           zoo: Vườn thú
953         tunnel: 
954           culvert: Cống
955           "yes": Đường hầm
956         waterway: 
957           artificial: Dòng nước Nhân tạo
958           boatyard: Bãi Thuyền
959           canal: Kênh
960           connector: Đường thủy Nối
961           dam: Đập
962           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
963           ditch: Mương
964           dock: Vũng tàu
965           drain: Cống
966           lock: Âu tàu
967           lock_gate: Âu tàu
968           mineral_spring: Suối Nước khoáng
969           mooring: Cột neo tàu
970           rapids: Thác ghềnh
971           river: Sông
972           riverbank: Bờ sông
973           stream: Dòng suối
974           wadi: Dòng sông Vào mùa
975           water_point: Máy bơm nước
976           waterfall: Thác
977           weir: Đập Tràn
978   javascripts: 
979     close: Đóng
980     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn chuột vào đây.
981     key: 
982       title: Chú giải Bản đồ
983       tooltip: Chú giải Bản đồ
984       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
985     map: 
986       base: 
987         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
988         hot: Nhân đạo
989         mapquest: MapQuest Mở
990         standard: Chuẩn
991         transport_map: Bản đồ Giao thông
992       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
993       layers: 
994         data: Dữ liệu Bản đồ
995         header: Lớp Bản đồ
996         notes: Ghi chú Bản đồ
997         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
998         title: Lớp
999       locate: 
1000         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
1001         title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
1002       zoom: 
1003         in: Phóng to
1004         out: Thu nhỏ
1005     notes: 
1006       new: 
1007         add: Thêm Ghi chú
1008         intro: Những thông tin bạn nhập được hiển thị cho những người dùng khác để cho họ cải thiện bản đồ. Xin vui lòng chuyển ghim vào đúng vị trí và ghi chú trong hộp bên dưới càng rõ ràng càng tốt.
1009       show: 
1010         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp; các bình luận này cần được xác nhận lại.
1011         closed_by: được giải quyết bởi <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
1012         closed_by_anonymous: được giải quyết bởi người dùng vô danh vào %{time}
1013         comment: Bình luận
1014         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
1015         commented_by: bình luận của <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
1016         commented_by_anonymous: bình luận của người dùng vô danh vào %{time}
1017         hide: Ẩn
1018         opened_by: do <a href='%{user_url}'>%{user}</a> tạo ra vào %{time}
1019         opened_by_anonymous: do người dùng vô danh tạo ra vào %{time}
1020         permalink: Liên kết Thường trực
1021         reactivate: Mở lại
1022         reopened_by: được <a href='%{user_url}'>%{user}</a> mở lại vào %{time}
1023         reopened_by_anonymous: được người dùng vô danh mở lại vào %{time}
1024         resolve: Giải quyết
1025     share: 
1026       cancel: Hủy bỏ
1027       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
1028       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
1029       download: Tải về
1030       embed: HTML
1031       format: "Định dạng:"
1032       image: Hình ảnh
1033       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
1034       include_marker: Ghim trên bản đồ
1035       link: Liên kết hoặc HTML
1036       long_link: Liên kết
1037       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
1038       scale: "Tỷ lệ:"
1039       short_link: Liên kết Ngắn gọn
1040       short_url: URL Ngắn gọn
1041       title: Chia sẻ
1042       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
1043     site: 
1044       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
1045       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
1046       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
1047       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
1048       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
1049       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
1050   layouts: 
1051     community: Cộng đồng
1052     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
1053     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
1054     copyright: Bản quyền & Giấy phép
1055     data: Dữ liệu
1056     documentation: Tài liệu
1057     documentation_title: Tài liệu về dự án
1058     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
1059     donate_link_text: quyên góp
1060     edit: Sửa đổi
1061     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
1062     export_data: Xuất Dữ liệu
1063     foundation: Quỹ OpenStreetMap
1064     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
1065     gps_traces: Tuyến đường GPS
1066     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
1067     help: Trợ giúp
1068     help_centre: Hỏi đáp
1069     help_title: Trang trợ giúp của dự án
1070     history: Lịch sử
1071     home: Về Vị trí Nhà ở
1072     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
1073     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
1074     intro_2_download: tải về
1075     intro_2_html: Bạn được phép %{download} và %{use} theo %{license}. Hãy %{create_account} để cải tiến bản đồ.
1076     intro_2_license: giấy phép mở
1077     intro_2_use: sử dụng
1078     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=vi
1079     log_in: đăng nhập
1080     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
1081     logo: 
1082       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
1083     logout: Đăng xuất
1084     make_a_donation: 
1085       text: Quyên góp
1086       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
1087     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1088     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1089     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1090     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
1091     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
1092     partners_partners: các công ty bảo trợ
1093     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
1094     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
1095     sign_up: mở tài khoản
1096     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1097     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1098     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
1099     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1100     view: Xem
1101     view_tooltip: Xem bản đồ
1102     wiki: Wiki
1103     wiki_title: Trang wiki của dự án
1104     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1105   license_page: 
1106     foreign: 
1107       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1108       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1109       title: Thông tin về bản dịch này
1110     legal_babble: 
1111       attribution_example: 
1112         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1113         title: Ví dụ ghi công
1114       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1115       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1116       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1117       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1118       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1119       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
1120       contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
1121       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1122       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1123       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1124       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1125       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
1126       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
1127       credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
1128       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1129       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1130       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1131       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1132       intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
1133       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1134       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1135       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1136       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
1137       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1138       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1139     native: 
1140       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1141       native_link: bản dịch tiếng Việt
1142       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1143       title: Giới thiệu về trang này
1144   message: 
1145     delete: 
1146       deleted: Đã xóa thư
1147     inbox: 
1148       date: Ngày
1149       from: Từ
1150       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1151       my_inbox: Hộp thư đến
1152       new_messages: "%{count} thư mới"
1153       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1154       old_messages: "%{count} thư cũ"
1155       outbox: đã gửi
1156       people_mapping_nearby: những người ở gần
1157       subject: Tiêu đề
1158       title: Hộp thư
1159     mark: 
1160       as_read: Thư đã đọc
1161       as_unread: Thư chưa đọc
1162     message_summary: 
1163       delete_button: Xóa
1164       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1165       reply_button: Trả lời
1166       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1167     new: 
1168       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1169       body: Nội dung
1170       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1171       message_sent: Thư đã gửi
1172       send_button: Gửi
1173       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1174       subject: Tiêu đề
1175       title: Gửi thư
1176     no_such_message: 
1177       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1178       heading: Thư không tồn tại
1179       title: Thư không tồn tại
1180     outbox: 
1181       date: Ngày
1182       inbox: thư đến
1183       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1184       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1185       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1186       outbox: thư đã gửi
1187       people_mapping_nearby: những người ở gần
1188       subject: Tiêu đề
1189       title: Hộp thư đã gửi
1190       to: Tới
1191     read: 
1192       back: Quay lại
1193       date: Ngày
1194       from: Từ
1195       reply_button: Trả lời
1196       subject: Tiêu đề
1197       title: Đọc thư
1198       to: Tới
1199       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1200       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1201     reply: 
1202       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1203     sent_message_summary: 
1204       delete_button: Xóa
1205   note: 
1206     description: 
1207       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
1208       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
1209       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
1210       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
1211       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
1212       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
1213       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
1214       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
1215     entry: 
1216       comment: Bình luận
1217       full: Ghi chú đầy đủ
1218     mine: 
1219       ago_html: cách đây %{when}
1220       created_at: Lúc tạo
1221       creator: Người tạo
1222       description: Miêu tả
1223       heading: Ghi chú của %{user}
1224       id: Mã số
1225       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
1226       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1227       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1228     rss: 
1229       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
1230       commented: bình luận mới (gần %{place})
1231       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
1232       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
1233       opened: mở ghi chú (gần %{place})
1234       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
1235       title: Ghi chú OpenStreetMap
1236   notifier: 
1237     diary_comment_notification: 
1238       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1239       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1240       hi: Chào %{to_user},
1241       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1242     email_confirm: 
1243       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1244     email_confirm_html: 
1245       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1246       greeting: Chào bạn,
1247       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1248     email_confirm_plain: 
1249       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1250       greeting: Chào bạn,
1251       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1252     friend_notification: 
1253       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1254       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1255       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1256       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn"
1257     gpx_notification: 
1258       and_no_tags: và không có thẻ
1259       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1260       failure: 
1261         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1262         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1263         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1264         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1265         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1266       greeting: Chào bạn,
1267       success: 
1268         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1269         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1270       with_description: với miêu tả
1271       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1272     lost_password: 
1273       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1274     lost_password_html: 
1275       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1276       greeting: Chào bạn,
1277       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1278     lost_password_plain: 
1279       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1280       greeting: Chào bạn,
1281       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1282     message_notification: 
1283       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời tại %{replyurl}
1284       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1285       hi: Chào %{to_user},
1286     note_comment_notification: 
1287       anonymous: Người dùng vô danh
1288       closed: 
1289         commented_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1290         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1291         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn"
1292         your_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1293       commented: 
1294         commented_note: "%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú bản đồ gần %{place}."
1295         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1296         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của bạn"
1297         your_note: "%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1298       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1299       greeting: Chào bạn,
1300       reopened: 
1301         commented_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1302         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1303         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn"
1304         your_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1305     signup_confirm: 
1306       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
1307       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1308       greeting: Chào bạn!
1309       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
1310       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin về cách bắt đầu.
1311   oauth: 
1312     oauthorize: 
1313       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1314       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1315       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1316       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1317       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1318       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1319       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1320       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1321       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1322     revoke: 
1323       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1324   oauth_clients: 
1325     create: 
1326       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1327     destroy: 
1328       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1329     edit: 
1330       submit: Sửa đổi
1331       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1332     form: 
1333       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1334       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1335       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1336       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1337       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1338       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1339       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1340       callback_url: URL Gọi lại
1341       name: Tên
1342       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1343       required: Bắt buộc
1344       support_url: URL Trợ giúp
1345       url: URL Trang chủ Chương trình
1346     index: 
1347       application: Tên Chương trình
1348       issued_at: Lúc Cho phép
1349       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1350       my_apps: Trình khách của Tôi
1351       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1352       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1353       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1354       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1355       revoke: Thu hồi!
1356       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1357     new: 
1358       submit: Đăng ký
1359       title: Đăng ký chương trình mới
1360     not_found: 
1361       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1362     show: 
1363       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1364       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1365       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1366       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1367       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1368       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1369       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1370       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1371       authorize_url: "Cho phép URL:"
1372       confirm: Bạn có chắc không?
1373       delete: Xóa Trình khách
1374       edit: Sửa đổi Chi tiết
1375       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1376       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1377       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1378       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1379       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1380       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1381     update: 
1382       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1383   redaction: 
1384     create: 
1385       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1386     destroy: 
1387       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1388       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1389       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1390     edit: 
1391       description: Miêu tả
1392       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1393       submit: Lưu dãy ẩn
1394       title: Sửa đổi dãy ẩn
1395     index: 
1396       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1397       heading: Danh sách dãy ẩn
1398       title: Danh sách dãy ẩn
1399     new: 
1400       description: Miêu tả
1401       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1402       submit: Ẩn dãy phiên bản
1403       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1404     show: 
1405       confirm: Bạn có chắc không?
1406       description: "Miêu tả:"
1407       destroy: Xóa dãy ẩn này
1408       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1409       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1410       title: Đang xem dãy ẩn
1411       user: "Người ẩn:"
1412     update: 
1413       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1414   site: 
1415     edit: 
1416       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1417       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1418       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1419       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1420       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1421       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1422       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1423       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1424       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1425       user_page_link: trang cá nhân
1426     index: 
1427       createnote: Thêm ghi chú
1428       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1429       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1430       license: 
1431         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
1432       permalink: Liên kết Thường trực
1433       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1434       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1435     key: 
1436       table: 
1437         entry: 
1438           admin: Biên giới hành chính
1439           allotments: Khu vườn gia đình
1440           apron: 
1441             - Sân đậu máy bay
1442             - nhà ga hành khách
1443           bridge: Đường rắn = cầu
1444           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1445           brownfield: Cánh đồng nâu
1446           building: Kiến trúc quan trọng
1447           byway: Đường mòn đa mốt
1448           cable: 
1449             - Đường xe cáp
1450             - thang kéo trượt tuyết
1451           cemetery: Nghĩa địa
1452           centre: Trung tâm thể thao
1453           commercial: Khu vực thương mại
1454           common: 
1455             - Đất công
1456             - bãi cỏ
1457           construction: Đường đang xây
1458           cycleway: Đường xe đạp
1459           destination: Chỉ giao thông địa phương
1460           farm: Ruộng
1461           footway: Đường đi bộ
1462           forest: Rừng trồng cây
1463           golf: Sân golf
1464           heathland: Vùng cây bụi
1465           industrial: Khu vực công nghiệp
1466           lake: 
1467             - Hồ
1468             - bể nước
1469           military: Khu vực quân sự
1470           motorway: Đường cao tốc
1471           park: Công viên
1472           permissive: Đường cho phép
1473           pitch: Sân cỏ
1474           primary: Đường chính
1475           private: Đường riêng
1476           rail: Đường sắt
1477           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1478           resident: Khu vực nhà ở
1479           retail: Khu vực buôn bán
1480           runway: 
1481             - Đường băng
1482             - đường băng
1483           school: 
1484             - Trường học
1485             - đại học
1486           secondary: Đường lớn
1487           station: Nhà ga
1488           subway: Đường ngầm
1489           summit: 
1490             - Đỉnh núi
1491             - đồi
1492           tourist: Nơi du lịch
1493           track: Đường mòn
1494           tram: 
1495             - Đường sắt nhẹ
1496             - xe điện
1497           trunk: Xa lộ
1498           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1499           unclassified: Đường không phân loại
1500           unsurfaced: Đường không lát
1501           wood: Rừng
1502     markdown_help: 
1503       alt: Văn bản thay thế
1504       first: Khoản mục đầu tiên
1505       heading: Đề mục
1506       headings: Đề mục
1507       image: Hình ảnh
1508       link: Liên kết
1509       ordered: Danh sách đánh số
1510       second: Khoản mục sau
1511       subheading: Đề mục con
1512       text: Văn bản
1513       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1514       unordered: Danh sách không đánh số
1515       url: URL
1516     richtext_area: 
1517       edit: Sửa đổi
1518       preview: Xem trước
1519     search: 
1520       search: Tìm kiếm
1521       search_help: "thí dụ: “Thượng Hải”, “Hai Bà Trưng, Hà Nội”, “CB2 5AQ”, hoặc “bưu điện gần Tân Sơn Nhất” – <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ…</a>"
1522       submit_text: Đi
1523       where_am_i: Tôi ở đâu?
1524       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1525     sidebar: 
1526       close: Đóng
1527       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1528   time: 
1529     formats: 
1530       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1531   trace: 
1532     create: 
1533       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1534       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1535     delete: 
1536       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1537     description: 
1538       description_with_count: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1539       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1540     edit: 
1541       description: "Miêu tả:"
1542       download: tải về
1543       edit: sửa đổi
1544       filename: "Tên tập tin:"
1545       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1546       map: bản đồ
1547       owner: "Tác giả:"
1548       points: "Số nốt:"
1549       save_button: Lưu các Thay đổi
1550       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1551       tags: "Thẻ:"
1552       tags_help: dấu phẩy phân cách
1553       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1554       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1555       visibility: "Mức độ truy cập:"
1556       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1557       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1558     georss: 
1559       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1560     list: 
1561       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1562       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1563       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1564       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1565       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1566       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1567     make_public: 
1568       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1569     offline: 
1570       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1571       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1572     offline_warning: 
1573       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1574     trace: 
1575       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1576       by: bởi
1577       count_points: "%{count} nốt"
1578       edit: sửa đổi
1579       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1580       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1581       in: trong
1582       map: bản đồ
1583       more: thêm
1584       pending: CHƯA XỬ
1585       private: RIÊNG
1586       public: CÔNG KHAI
1587       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1588       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1589       view_map: Xem Bản đồ
1590     trace_form: 
1591       description: "Miêu tả:"
1592       help: Trợ giúp
1593       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1594       tags: "Thẻ:"
1595       tags_help: dấu phẩy phân cách
1596       upload_button: Tải lên
1597       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1598       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1599       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1600       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1601     trace_header: 
1602       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1603       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1604       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1605       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1606     trace_optionals: 
1607       tags: Thẻ
1608     trace_paging_nav: 
1609       newer: Tuyến đường Mới hơn
1610       older: Tuyến đường Cũ hơn
1611       showing_page: Trang %{page}
1612     view: 
1613       delete_track: Xóa tuyến đường này
1614       description: "Miêu tả:"
1615       download: tải về
1616       edit: sửa đổi
1617       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1618       filename: "Tên tập tin:"
1619       heading: Xem tuyến đường %{name}
1620       map: bản đồ
1621       none: Không có
1622       owner: "Tác giả:"
1623       pending: CHƯA XỬ
1624       points: "Số nốt:"
1625       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1626       tags: "Thẻ:"
1627       title: Xem tuyến đường %{name}
1628       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1629       uploaded: "Lúc tải lên:"
1630       visibility: "Mức độ truy cập:"
1631     visibility: 
1632       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1633       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1634       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1635       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1636   user: 
1637     account: 
1638       contributor terms: 
1639         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1640         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1641         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1642         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1643         link text: đây là gì?
1644         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1645         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1646       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1647       delete image: Xóa hình hiện dùng
1648       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1649       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1650       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1651       gravatar: 
1652         gravatar: Sử dụng Gravatar
1653         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1654         link text: đây là gì?
1655       home location: "Vị trí Nhà:"
1656       image: "Hình:"
1657       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1658       keep image: Giữ hình hiện dùng
1659       latitude: "Vĩ độ:"
1660       longitude: "Kinh độ:"
1661       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1662       my settings: Tùy chọn
1663       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1664       new image: Thêm hình
1665       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1666       openid: 
1667         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1668         link text: đây là gì?
1669         openid: "OpenID:"
1670       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1671       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1672       profile description: "Tự giới thiệu:"
1673       public editing: 
1674         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1675         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1676         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1677         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1678         enabled link text: đây là gì?
1679         heading: "Sửa đổi công khai:"
1680       public editing note: 
1681         heading: Sửa đổi công khai
1682         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1683       replace image: Thay hình hiện dùng
1684       return to profile: Trở về trang cá nhân
1685       save changes button: Lưu các Thay đổi
1686       title: Chỉnh sửa tài khoản
1687       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1688     confirm: 
1689       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1690       button: Xác nhận
1691       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1692       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
1693       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
1694       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1695       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác nhận lần nữa.
1696       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
1697     confirm_email: 
1698       button: Xác nhận
1699       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1700       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1701       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1702       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1703     confirm_resend: 
1704       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1705       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1706     filter: 
1707       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1708     go_public: 
1709       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1710     list: 
1711       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1712       empty: Không tìm thấy người dùng.
1713       heading: Người dùng
1714       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1715       showing: 
1716         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1717         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1718       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1719       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1720       title: Người dùng
1721     login: 
1722       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1723       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1724       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1725       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1726       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
1727       heading: Đăng nhập
1728       login_button: Đăng nhập
1729       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1730       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1731       no account: Chưa có tài khoản?
1732       openid: "%{logo} OpenID:"
1733       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1734       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1735       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1736       openid_providers: 
1737         aol: 
1738           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1739           title: Đăng nhập với AOL
1740         google: 
1741           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1742           title: Đăng nhập với Google
1743         myopenid: 
1744           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1745           title: Đăng nhập với myOpenID
1746         openid: 
1747           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1748           title: Đăng nhập dùng OpenID
1749         wordpress: 
1750           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1751           title: Đăng nhập với WordPress
1752         yahoo: 
1753           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1754           title: Đăng nhập với Yahoo!
1755       password: "Mật khẩu:"
1756       register now: Mở tài khoản ngay
1757       remember: Nhớ tôi
1758       title: Đăng nhập
1759       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1760       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1761       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1762     logout: 
1763       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1764       logout_button: Đăng xuất
1765       title: Đăng xuất
1766     lost_password: 
1767       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1768       heading: Quên mất Mật khẩu?
1769       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1770       new password button: Đặt lại mật khẩu
1771       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1772       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1773       title: Quên mất mật khẩu
1774     make_friend: 
1775       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1776       button: Thêm là người bạn
1777       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
1778       heading: Kết bạn với %{user}?
1779       success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
1780     new: 
1781       about: 
1782         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1783         html: "<p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>\n<p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>"
1784       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1785       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1786       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1787       continue: Mở tài khoản
1788       display name: "Tên hiển thị:"
1789       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1790       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1791       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1792       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1793       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy định quyền riêng tư</a>)
1794       openid: "%{logo} OpenID:"
1795       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1796       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1797       password: "Mật khẩu:"
1798       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1799       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1800       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1801       title: Mở tài khoản
1802       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1803     no_such_user: 
1804       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1805       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1806       title: Người dùng không tồn tại
1807     popup: 
1808       friend: Người bạn
1809       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1810       your location: Vị trí của bạn
1811     remove_friend: 
1812       button: Hủy kết nối bạn
1813       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1814       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1815       success: "%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn."
1816     reset_password: 
1817       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1818       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1819       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1820       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1821       password: "Mật khẩu:"
1822       reset: Đặt lại Mật khẩu
1823       title: Đặt lại mật khẩu
1824     set_home: 
1825       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1826     suspended: 
1827       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1828       heading: Tài khoản bị Cấm
1829       title: Tài khoản bị Cấm
1830       webmaster: chủ trang
1831     terms: 
1832       agree: Chấp nhận
1833       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1834       consider_pd_why: đây là gì?
1835       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1836       decline: Từ chối
1837       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1838       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1839       heading: Điều kiện đóng góp
1840       legale_names: 
1841         france: Pháp
1842         italy: Ý
1843         rest_of_world: Các nước khác
1844       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1845       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1846       title: Điều kiện đóng góp
1847       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1848     view: 
1849       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1850       add as friend: Kết Bạn
1851       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1852       block_history: tác vụ cấm người này
1853       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1854       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1855       comments: Bình luận
1856       confirm: Xác nhận
1857       confirm_user: xác nhận người dùng này
1858       create_block: cấm người dùng này
1859       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1860       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1861       ct declined: Từ chối
1862       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1863       ct undecided: Chưa quyết định
1864       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1865       delete_user: xóa tài khoản này
1866       description: Miêu tả
1867       diary: Nhật ký
1868       edits: Đóng góp
1869       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1870       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1871       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1872       hide_user: ẩn tài khoản này
1873       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người dùng ở gần.
1874       km away: cách %{count} km
1875       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1876       m away: cách %{count} m
1877       mapper since: "Tham gia:"
1878       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1879       my comments: Bình luận của Tôi
1880       my diary: Nhật ký của Tôi
1881       my edits: Đóng góp của Tôi
1882       my notes: Ghi chú của Tôi
1883       my profile: Trang của Tôi
1884       my settings: Tùy chọn
1885       my traces: Tuyến đường của Tôi
1886       nearby users: Người dùng khác ở gần
1887       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1888       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1889       new diary entry: mục nhật ký mới
1890       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1891       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1892       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1893       oauth settings: thiết lập OAuth
1894       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1895       role: 
1896         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1897         grant: 
1898           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1899           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1900         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1901         revoke: 
1902           administrator: Rút quyền quản lý viên
1903           moderator: Rút quyền điều hành viên
1904       send message: Gửi Thư
1905       settings_link_text: tùy chọn
1906       spam score: "Điểm số Spam:"
1907       status: "Trạng thái:"
1908       traces: Tuyến đường
1909       unhide_user: hiện tài khoản này
1910       user location: Vị trí của người dùng
1911       your friends: Bạn bè của bạn
1912   user_block: 
1913     blocks_by: 
1914       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1915       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1916       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1917     blocks_on: 
1918       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1919       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1920       title: Các tác vụ cấm %{name}
1921     create: 
1922       flash: Cấm người dùng %{name}.
1923       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1924       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1925     edit: 
1926       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1927       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1928       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1929       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1930       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1931       show: Xem tác vụ cấm này
1932       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1933       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1934     filter: 
1935       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1936       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1937     helper: 
1938       time_future: Hết hạn %{time}.
1939       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1940       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1941     index: 
1942       empty: Chưa ai bị cấm.
1943       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1944       title: Người dùng bị cấm
1945     model: 
1946       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1947       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1948     new: 
1949       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1950       heading: Cấm %{name}
1951       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1952       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1953       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1954       submit: Cấm người dùng
1955       title: Cấm %{name}
1956       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1957       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1958     not_found: 
1959       back: Trở về trang đầu
1960       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1961     partial: 
1962       confirm: Bạn có chắc không?
1963       creator_name: Người cấm
1964       display_name: Người bị cấm
1965       edit: Sửa đổi
1966       next: Sau »
1967       not_revoked: (không bị hủy)
1968       previous: « Trước
1969       reason: Lý do cấm
1970       revoke: Bỏ cấm!
1971       revoker_name: Người bỏ cấm
1972       show: Hiện
1973       showing_page: Trang %{page}
1974       status: Trạng thái
1975     period: "%{count} giờ"
1976     revoke: 
1977       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1978       flash: Đã bỏ cấm.
1979       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1980       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1981       revoke: Bỏ cấm!
1982       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1983       title: Bỏ cấm %{block_on}
1984     show: 
1985       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1986       confirm: Bạn có chắc không?
1987       edit: Sửa đổi
1988       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1989       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1990       reason: "Lý do cấm:"
1991       revoke: Bỏ cấm!
1992       revoker: "Người bỏ cấm:"
1993       show: Hiện
1994       status: Trạng thái
1995       time_future: Hết hạn %{time}
1996       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1997       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1998     update: 
1999       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
2000       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2001   user_role: 
2002     filter: 
2003       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
2004       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
2005       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
2006       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
2007     grant: 
2008       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
2009       confirm: Xác nhận
2010       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2011       heading: Xác nhận cấp vai trò
2012       title: Xác nhận cấp vai trò
2013     revoke: 
2014       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
2015       confirm: Xác nhận
2016       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
2017       heading: Xác nhận rút vai trò
2018       title: Xác nhận rút vai trò
2019   welcome_page: 
2020     add_a_note: 
2021       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
2022       paragraph_2_html: "Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú\n<span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn."
2023       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
2024     basic_terms: 
2025       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép sửa đổi bản đồ.
2026       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà hàng hoặc một cái cây.
2027       paragraph_1_html: "Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp vào OpenStreetMap:"
2028       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
2029       title: Thuật ngữ Cơ bản
2030       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường, dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
2031     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
2032     questions: 
2033       paragraph_1_html: Bạn có cần giúp đỡ với trình vẽ, hoặc chưa chắc chắn về cách sử dụng OpenStreetMap? Hãy hỏi cộng đồng tại <a href='http://help.openstreetmap.org/'>trung tâm hỏi đáp</a>.
2034       title: Có thắc mắc?
2035     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
2036     title: Hoan nghênh!
2037     whats_on_the_map: 
2038       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ trực tuyến khác.
2039       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em> – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
2040       title: Mục đích của Bản đồ