b25d83c55901009c769b72d679a833c928d4d9f7
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 vi: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Nội dung
11       diary_entry: 
12         language: Ngôn ngữ
13         latitude: Vĩ độ
14         longitude: Kinh độ
15         title: Tiêu đề
16         user: Người dùng
17       friend: 
18         friend: Người bạn
19         user: Người dùng
20       message: 
21         body: Nội dung
22         recipient: Người nhận
23         sender: Người gửi
24         title: Tiêu đề
25       trace: 
26         description: Miêu tả
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         name: Tên
30         public: Công khai
31         size: Kích cỡ
32         user: Người dùng
33         visible: Thấy được
34       user: 
35         active: Tích cực
36         description: Miêu tả
37         display_name: Tên Hiển thị
38         email: Thư điện tử
39         languages: Ngôn ngữ
40         pass_crypt: Mật khẩu
41     models: 
42       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
43       changeset: Bộ thay đổi
44       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
45       country: Quốc gia
46       diary_comment: Bình luận Nhật ký
47       diary_entry: Mục Nhật ký
48       friend: Người bạn
49       language: Ngôn ngữ
50       message: Thư
51       node: Nốt
52       node_tag: Thẻ Nốt
53       notifier: Trình báo
54       old_node: Nốt Cũ
55       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
56       old_relation: Quan hệ Cũ
57       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
58       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
59       old_way: Lối Cũ
60       old_way_node: Nốt Lối Cũ
61       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
62       relation: Quan hệ
63       relation_member: Thành viên Quan hệ
64       relation_tag: Thẻ Quan hệ
65       session: Phiên
66       trace: Tuyến đường
67       tracepoint: Điểm Tuyến đường
68       tracetag: Thẻ Tuyến đường
69       user: Người dùng
70       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
71       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
72       way: Lối
73       way_node: Nốt Lối
74       way_tag: Thẻ Lối
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
78     setup_user_auth: 
79       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
83       changesetxml: Bộ thay đổi XML
84       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
85       feed: 
86         title: Bộ thay đổi {{id}}
87         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Bộ thay đổi
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
92       bounding_box: "Hộp bao:"
93       box: hộp
94       closed_at: "Lúc Đóng:"
95       created_at: "Lúc Tạo:"
96       has_nodes: 
97         one: "Có {{count}} nốt sau:"
98         other: "Có {{count}} nốt sau:"
99       has_relations: 
100         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
102       has_ways: 
103         one: "Có {{count}} lối sau:"
104         other: "Có {{count}} lối sau:"
105       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
106       show_area_box: Hiện Hộp vùng
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Miêu tả:"
109       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
110       edited_by: "Người Sửa đổi:"
111       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
112       version: "Phiên bản:"
113     containing_relation: 
114       entry: Quan hệ {{relation_name}}
115       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
116     map: 
117       deleted: Đã xóa
118       larger: 
119         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
120         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
121         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
122         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
123       loading: Đang tải…
124     navigation: 
125       all: 
126         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
127         next_node_tooltip: Node tiếp theo
128         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
129         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
130         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
131         prev_node_tooltip: Node trước
132         prev_relation_tooltip: Relation trước
133         prev_way_tooltip: Lối trước
134       user: 
135         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
136         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
137         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
138     node: 
139       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
140       download_xml: Tải xuống XML
141       edit: sửa đổi
142       node: Nốt
143       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
144       view_history: xem lịch sử
145     node_details: 
146       coordinates: "Tọa độ:"
147       part_of: "Trực thuộc:"
148     node_history: 
149       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
150       download_xml: Tải xuống XML
151       node_history: Lịch sử Nốt
152       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
153       view_details: xem chi tiết
154     not_found: 
155       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
156       type: 
157         changeset: bộ thay đổi
158         node: nốt
159         relation: quan hệ
160         way: lối
161     paging_nav: 
162       of: trong
163       showing_page: Đang hiện trang
164     relation: 
165       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
166       download_xml: Tải xuống XML
167       relation: Quan hệ
168       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
169       view_history: xem lịch sử
170     relation_details: 
171       members: "Thành viên:"
172       part_of: "Trực thuộc:"
173     relation_history: 
174       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
175       download_xml: Tải xuống XML
176       relation_history: Lịch sử Quan hệ
177       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
178       view_details: xem chi tiết
179     relation_member: 
180       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
181       type: 
182         node: Nốt
183         relation: Quan hệ
184         way: Lối
185     start: 
186       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
187       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
188     start_rjs: 
189       data_frame_title: Dữ liệu
190       data_layer_name: Dữ liệu
191       details: Chi tiết
192       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
193       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
194       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
195       load_data: Tải Dữ liệu
196       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
197       loading: Đang tải…
198       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
199       object_list: 
200         api: Lấy vùng này dùng API
201         back: Liệt kê các đối tượng
202         details: Chi tiết
203         heading: Danh sách đối tượng
204         history: 
205           type: 
206             node: Nốt [[id]]
207             way: Lối [[id]]
208         selected: 
209           type: 
210             node: Nốt [[id]]
211             way: Lối [[id]]
212         type: 
213           node: Nốt
214           way: Lối
215       private_user: người bí mật
216       show_history: Xem Lịch sử
217       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
218       wait: Xin chờ...
219       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
220     tag_details: 
221       tags: "Thẻ:"
222       wiki_link: 
223         key: Trang wiki miêu tả khóa {{key}}
224         tag: Trang wiki miêu tả thẻ {{key}}={{value}}
225       wikipedia_link: Bài {{page}} trên Wikipedia
226     timeout: 
227       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
228       type: 
229         changeset: bộ thay đổi
230         node: nốt
231         relation: quan hệ
232         way: lối
233     way: 
234       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
235       download_xml: Tải xuống XML
236       edit: sửa đổi
237       view_history: xem lịch sử
238       way: Lối
239       way_title: "Lối: {{way_name}}"
240     way_details: 
241       also_part_of: 
242         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
243         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
244       nodes: "Nốt:"
245       part_of: "Thuộc về:"
246     way_history: 
247       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
248       download_xml: Tải xuống XML
249       view_details: xem chi tiết
250       way_history: Lịch sử Lối
251       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
252   changeset: 
253     changeset: 
254       anonymous: Vô danh
255       big_area: (lớn)
256       no_comment: (không có)
257       no_edits: (không có thay đổi)
258       show_area_box: hiện hộp vùng
259       still_editing: (đang mở)
260       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
261     changeset_paging_nav: 
262       next: Sau »
263       previous: « Trước
264       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
265     changesets: 
266       area: Vùng
267       comment: Miêu tả
268       id: ID
269       saved_at: Lúc Lưu
270       user: Người dùng
271     list: 
272       description: Những thay đổi gần đây
273       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
274       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
275       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
276       heading: Các bộ thay đổi
277       heading_bbox: Các bộ thay đổi
278       heading_user: Các bộ thay đổi
279       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
280       title: Các bộ thay đổi
281       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
282       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
283       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
284     timeout: 
285       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
286   diary_entry: 
287     diary_comment: 
288       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
289       confirm: Xác nhận
290       hide_link: Ẩn bình luận này
291     diary_entry: 
292       comment_count: 
293         one: 1 bình luận
294         other: "{{count}} bình luận"
295       comment_link: Bình luận về mục này
296       confirm: Xác nhận
297       edit_link: Sửa đổi mục này
298       hide_link: Ẩn mục này
299       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
300       reply_link: Trả lời mục này
301     edit: 
302       body: "Nội dung:"
303       language: "Ngôn ngữ:"
304       latitude: "Vĩ độ:"
305       location: "Vị trí:"
306       longitude: "Kinh độ:"
307       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
308       save_button: Lưu
309       subject: "Tiêu đề:"
310       title: Sửa đổi mục nhật ký
311       use_map_link: sử dụng bản đồ
312     feed: 
313       all: 
314         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
315         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
316       language: 
317         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
318         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
319       user: 
320         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
321         title: Các mục nhật ký của {{user}}
322     list: 
323       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
324       new: Mục Nhật ký Mới
325       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
326       newer_entries: Mục Sau
327       no_entries: Chưa có mục nhật ký
328       older_entries: Mục Trước
329       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
330       title: Các Nhật ký Cá nhân
331       user_title: Nhật ký của {{user}}
332     location: 
333       edit: Sửa
334       location: "Vị trí:"
335       view: Xem
336     new: 
337       title: Mục Nhật ký Mới
338     no_such_entry: 
339       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
340       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
341       title: Mục nhật ký không tồn tại
342     no_such_user: 
343       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
344       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
345       title: Người dùng không tồn tại
346     view: 
347       leave_a_comment: Bình luận
348       login: Đăng nhập
349       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
350       save_button: Lưu
351       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
352       user_title: Nhật ký của {{user}}
353   editor: 
354     default: Mặc định (hiện là {{name}})
355     potlatch: 
356       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
357       name: Potlatch 1
358     potlatch2: 
359       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
360       name: Potlatch 2
361     remote: 
362       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
363       name: phần điều khiển từ xa
364   export: 
365     start: 
366       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
367       area_to_export: Vùng để Xuất
368       embeddable_html: HTML để Nhúng
369       export_button: Xuất
370       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
371       format: "Định dạng:"
372       format_to_export: Định dạng Xuất
373       image_size: Hình có Kích cỡ
374       latitude: "Vĩ độ:"
375       licence: Giấy phép
376       longitude: "Kinh độ:"
377       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
378       mapnik_image: Hình Mapnik
379       max: tối đa
380       options: Tùy chọn
381       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
382       osmarender_image: Hình Osmarender
383       output: Đầu ra
384       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
385       scale: Tỷ lệ
386       too_large: 
387         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
388         heading: Khu vực Lớn quá
389       zoom: Thu phóng
390     start_rjs: 
391       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
392       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
393       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
394       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
395       export: Xuất
396       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
397       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
398   geocoder: 
399     description: 
400       title: 
401         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
402         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
403         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
404       types: 
405         cities: Thành phố
406         places: Địa điểm
407         towns: Thị xã
408     description_osm_namefinder: 
409       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
410     direction: 
411       east: đông
412       north: bắc
413       north_east: đông bắc
414       north_west: tây bắc
415       south: nam
416       south_east: đông nam
417       south_west: tây nam
418       west: tây
419     distance: 
420       one: khoảng 1 km
421       other: khoảng {{count}} km
422       zero: không tới 1 km
423     results: 
424       more_results: Thêm kết quả
425       no_results: Không tìm thấy kết quả
426     search: 
427       title: 
428         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
429         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
430         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
431         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
432         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
433         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
434         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
435     search_osm_namefinder: 
436       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
437       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
438     search_osm_nominatim: 
439       prefix: 
440         amenity: 
441           airport: Sân bay
442           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
443           atm: Máy Rút tiền Tự động
444           auditorium: Phòng hội họp
445           bank: Ngân hàng
446           bar: Quán Rượu
447           bench: Ghế
448           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
449           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
450           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
451           bus_station: Trạm Xe buýt
452           cafe: Quán Cà phê
453           car_rental: Chỗ Mướn Xe
454           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
455           car_wash: Tiệm Rửa Xe
456           casino: Sòng bạc
457           cinema: Rạp phim
458           club: Câu lạc bộ
459           college: Trường Cao đẳng
460           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
461           courthouse: Tòa
462           crematorium: Lò Hỏa táng
463           dentist: Nha sĩ
464           doctors: Bác sĩ
465           dormitory: Ký túc xá
466           drinking_water: Vòi Nước uống
467           driving_school: Trường Lái xe
468           embassy: Tòa Đại sứ
469           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
470           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
471           ferry_terminal: Trạm Phà
472           fire_hydrant: Vòi nước Máy
473           fire_station: Trạm Cứu hỏa
474           fountain: Vòi nước
475           fuel: Cây xăng
476           grave_yard: Nghĩa địa
477           gym: Nhà Thể dục
478           health_centre: Trung tâm Y tế
479           hospital: Bệnh viện
480           hotel: Khách sạn
481           ice_cream: Tiệm Kem
482           kindergarten: Tiểu học
483           library: Thư viện
484           market: Chợ
485           marketplace: Chợ phiên
486           nursery: Nhà trẻ
487           office: Văn phòng
488           park: Công viên
489           parking: Chỗ Đậu xe
490           pharmacy: Nhà thuốc
491           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
492           police: Cảnh sát
493           post_box: Hòm thư
494           post_office: Bưu điện
495           preschool: Trường Mầm non
496           prison: Nhà tù
497           pub: Quán rượu
498           public_building: Tòa nhà Công cộng
499           public_market: Chợ phiên
500           restaurant: Nhà hàng
501           retirement_home: Nhà về hưu
502           sauna: Nhà Tắm hơi
503           school: Trường học
504           shop: Tiệm
505           shopping: Tiệm
506           supermarket: Siêu thị
507           taxi: Taxi
508           telephone: Điện thoại Công cộng
509           theatre: Nhà hát
510           toilets: Vệ sinh
511           townhall: Thị sảnh
512           university: Trường Đại học
513           vending_machine: Máy Bán hàng
514           waste_basket: Thùng rác
515           wifi: Điểm Truy cập Không dây
516           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
517         boundary: 
518           administrative: Biên giới Hành chính
519         building: 
520           bunker: Boong ke
521           church: Nhà thờ
522           city_hall: Trụ sở Thành phố
523           commercial: Tòa nhà Thương mại
524           dormitory: Ký túc xá
525           entrance: Cửa vào
526           garage: Ga ra
527           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
528           hotel: Khách sạn
529           house: Nhà ở
530           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
531           office: Tòa nhà Văn phòng
532           residential: Nhà ở
533           school: Nhà trường
534           shop: Tiệm
535           stadium: Sân vận động
536           store: Tiệm
537           tower: Tháp
538           train_station: Nhà ga
539           university: Tòa nhà Đại học
540           "yes": Tòa nhà
541         highway: 
542           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
543           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
544           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
545           byway: Đường mòn Đa mốt
546           construction: Đường Đang Xây
547           cycleway: Đường Xe đạp
548           distance_marker: Cây số
549           footway: Đường bộ
550           gate: Cổng
551           living_street: Đường Hàng xóm
552           minor: Đường Nhỏ
553           motorway: Đường Cao tốc
554           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
555           motorway_link: Đường Cao tốc
556           path: Lối
557           pedestrian: Đường bộ Lớn
558           platform: Sân ga
559           primary: Đường Chính
560           primary_link: Đường Chính
561           raceway: Đường đua
562           residential: Đường Nhà ở
563           road: Đường
564           secondary: Đường Lớn
565           secondary_link: Đường Lớn
566           service: Đường phụ
567           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
568           steps: Cầu thang
569           stile: Cửa xoay
570           tertiary: Đường Lớn
571           track: Đường mòn
572           trail: Đường mòn
573           trunk: Xa lộ
574           trunk_link: Xa lộ
575           unclassified: Đường Không Phân loại
576           unsurfaced: Đường Không Lát
577         historic: 
578           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
579           battlefield: Chiến trường
580           boundary_stone: Mốc Biên giới
581           building: Tòa nhà
582           castle: Lâu đài
583           church: Nhà thờ
584           house: Nhà ở
585           icon: Thánh tượng
586           manor: Trang viên
587           memorial: Đài Tưởng niệm
588           mine: Mỏ
589           monument: Đài Kỷ niệm
590           museum: Bảo tàng
591           ruins: Tàn tích
592           tower: Tháp
593           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
594           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
595         landuse: 
596           allotments: Khu Vườn Gia đình
597           basin: Lưu vực
598           cemetery: Nghĩa địa
599           commercial: Khu vực Thương mại
600           conservation: Bảo tồn
601           construction: Công trường Xây dựng
602           farm: Trại
603           farmland: Trại
604           farmyard: Sân Trại
605           forest: Rừng Trồng Cây
606           grass: Cỏ
607           industrial: Khu vực Công nghiệp
608           landfill: Nơi Đổ Rác
609           meadow: Đồng cỏ
610           military: Khu vực Quân sự
611           mine: Mỏ
612           mountain: Núi
613           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
614           park: Công viên
615           piste: Đường Trượt tuyết
616           plaza: Quảng trường
617           quarry: Mỏ Đá
618           railway: Đường sắt
619           recreation_ground: Sân chơi
620           reservoir: Bể nước
621           residential: Khu vực Nhà ở
622           retail: Khu vực Buôn bán
623           vineyard: Vườn Nho
624           wetland: Đầm lầy
625           wood: Rừng
626         leisure: 
627           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
628           fishing: Hồ Đánh cá
629           garden: Vườn
630           golf_course: Sân Golf
631           ice_rink: Sân băng
632           marina: Bến tàu
633           miniature_golf: Golf Nhỏ
634           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
635           park: Công viên
636           pitch: Bãi Thể thao
637           playground: Sân chơi
638           recreation_ground: Sân Giải trí
639           sports_centre: Trung tâm Thể thao
640           stadium: Sân vận động
641           swimming_pool: Hồ Bơi
642           water_park: Công viên Nước
643         natural: 
644           bay: Vịnh
645           beach: Bãi biển
646           cape: Mũi đất
647           cave_entrance: Cửa vào Hang
648           channel: Eo biển
649           cliff: Vách đá
650           coastline: Bờ biển
651           crater: Miệng Núi
652           fjord: Vịnh hẹp
653           geyser: Mạch nước Phun
654           glacier: Sông băng
655           heath: Bãi Hoang
656           hill: Đồi
657           island: Đảo
658           land: Đất
659           marsh: Đầm lầy
660           moor: Truông
661           peak: Đỉnh
662           point: Mũi đất
663           reef: Rạn san hô
664           ridge: Luống đất
665           river: Sông
666           rock: Đá
667           spring: Suối
668           strait: Eo biển
669           tree: Cây
670           valley: Thung lũng
671           volcano: Núi lửa
672           water: Nước
673           wetland: Đầm lầy
674           wetlands: Đầm lầy
675           wood: Rừng
676         place: 
677           airport: Sân bay
678           city: Thành phố
679           country: Quốc gia
680           county: Quận hạt
681           farm: Trại
682           hamlet: Xóm
683           house: Nhà ở
684           houses: Dãy Nhà
685           island: Đảo
686           islet: Đảo Nhỏ
687           locality: Địa phương
688           moor: Truông
689           municipality: Đô thị
690           postcode: Mã Bưu điện
691           region: Miền
692           sea: Biển
693           state: Tỉnh bang
694           subdivision: Hàng xóm
695           suburb: Ngoại ô
696           town: Thị xã/trấn
697           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
698           village: Làng
699         railway: 
700           construction: Đường sắt Đang Xây
701           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
702           funicular: Đường sắt Leo núi
703           historic_station: Nhà ga Lịch sử
704           junction: Ga Đầu mối
705           light_rail: Đường sắt nhẹ
706           monorail: Đường Một Ray
707           spur: Đường sắt Phụ
708           station: Nhà ga
709           subway: Trạm Xe điện Ngầm
710           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
711           tram: Đường Xe điện
712           yard: Sân ga
713         shop: 
714           bakery: Tiệm Bánh
715           bicycle: Tiệm Xe đạp
716           books: Tiệm Sách
717           butcher: Tiệm Thịt
718           car: Tiệm Xe hơi
719           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
720           car_repair: Tiệm Sửa Xe
721           carpet: Tiệm Thảm
722           chemist: Nhà thuốc
723           clothes: Tiệm Quần áo
724           computer: Tiệm Máy tính
725           confectionery: Tiệm Kẹo
726           convenience: Tiệm Tập hóa
727           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
728           doityourself: Tiệm Ngũ kim
729           drugstore: Nhà thuốc
730           dry_cleaning: Hấp tẩy
731           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
732           fashion: Tiệm Thời trang
733           fish: Tiệm Cá
734           florist: Tiệm Hoa
735           food: Tiệm Thực phẩm
736           funeral_directors: Nhà tang lễ
737           grocery: Tiệm Tạp phẩm
738           hairdresser: Tiệm Làm tóc
739           hardware: Tiệm Ngũ kim
740           insurance: Bảo hiểm
741           jewelry: Tiệm Kim hoàn
742           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
743           mall: Trung tâm Mua sắm
744           market: Chợ
745           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
746           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
747           music: Tiệm Nhạc
748           newsagent: Tiệm Báo
749           optician: Tiệm Kính mắt
750           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
751           photo: Tiệm Rửa Hình
752           salon: Tiệm Làm tóc
753           shoes: Tiệm Giày
754           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
755           sports: Tiệm Thể thao
756           supermarket: Siêu thị
757           toys: Tiệm Đồ chơi
758           travel_agency: Văn phòng Du lịch
759           video: Tiệm Phim
760         tourism: 
761           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
762           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
763           attraction: Nơi Du lịch
764           bed_and_breakfast: Nhà trọ
765           cabin: Túp lều
766           camp_site: Nơi Cắm trại
767           chalet: Nhà ván
768           hostel: Nhà trọ
769           hotel: Khách sạn
770           information: Thông tin
771           lean_to: Nhà chái
772           motel: Khách sạn Dọc đường
773           museum: Bảo tàng
774           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
775           theme_park: Công viên Giải trí
776           valley: Thung lũng
777           viewpoint: Thắng cảnh
778           zoo: Vườn thú
779         waterway: 
780           canal: Kênh
781           dam: Đập
782           rapids: Thác ghềnh
783           river: Sông
784           riverbank: Bờ sông
785           stream: Dòng suối
786           wadi: Dòng sông Vào mùa
787           waterfall: Thác
788   javascripts: 
789     map: 
790       base: 
791         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
792         mapnik: Mapnik
793         noname: Không tên
794         osmarender: Osmarender
795       overlays: 
796         maplint: Maplint
797     site: 
798       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
799       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
800       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
801       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
802       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
803       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
804   layouts: 
805     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
806     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
807     donate_link_text: quyên góp
808     edit: Sửa đổi
809     edit_with: Sửa đổi dùng {{editor}}
810     export: Xuất
811     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
812     gps_traces: Tuyến đường GPS
813     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
814     help: Trợ giúp
815     help_and_wiki: "{{help}} & {{wiki}}"
816     help_title: Trang trợ giúp của dự án
817     history: Lịch sử
818     home: nhà
819     home_tooltip: Về vị trí nhà
820     inbox: hộp thư ({{count}})
821     inbox_tooltip: 
822       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
823       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
824       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
825     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
826     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
827     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
828     intro_3_partners: wiki
829     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
830     license: 
831       alt: CC BY-SA 2.0
832       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
833     log_in: đăng nhập
834     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
835     logo: 
836       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
837     logout: đăng xuất
838     logout_tooltip: Đăng xuất
839     make_a_donation: 
840       text: Quyên góp
841       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
842     news_blog: Blog Tin tức
843     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
844     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
845     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
846     shop: Tiệm
847     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
848     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
849     sign_up: đăng ký
850     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
851     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
852     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
853     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
854     view: Xem
855     view_tooltip: Xem bản đồ
856     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
857     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
858     wiki: Wiki
859     wiki_title: Trang wiki của dự án
860   license_page: 
861     foreign: 
862       english_link: nguyên bản tiếng Anh
863       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang {{english_original_link}}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
864       title: Thông tin về bản dịch này
865     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Google Maps hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
866     native: 
867       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
868       native_link: bản dịch tiếng Việt
869       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về {{native_link}} của trang này hoặc {{mapping_link}} thay vì đọc mãi.
870       title: Giới thiệu về trang này
871   message: 
872     delete: 
873       deleted: Đã xóa thư
874     inbox: 
875       date: Ngày
876       from: Từ
877       my_inbox: Hộp thư đến
878       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
879       outbox: đã gửi
880       people_mapping_nearby: những người ở gần
881       subject: Tiêu đề
882       title: Hộp thư
883       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
884     mark: 
885       as_read: Thư đã đọc
886       as_unread: Thư chưa đọc
887     message_summary: 
888       delete_button: Xóa
889       read_button: Đánh dấu là đã đọc
890       reply_button: Trả lời
891       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
892     new: 
893       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
894       body: Nội dung
895       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
896       message_sent: Thư đã gửi
897       send_button: Gửi
898       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
899       subject: Tiêu đề
900       title: Gửi thư
901     no_such_message: 
902       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
903       heading: Thư không tồn tại
904       title: Thư không tồn tại
905     no_such_user: 
906       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
907       heading: Người dùng không tồn tại
908       title: Người dùng không tồn tại
909     outbox: 
910       date: Ngày
911       inbox: thư đến
912       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
913       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
914       outbox: thư đã gửi
915       people_mapping_nearby: những người ở gần
916       subject: Tiêu đề
917       title: Hộp thư đã gửi
918       to: Tới
919       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
920     read: 
921       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
922       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
923       date: Ngày
924       from: Từ
925       reading_your_messages: Đọc thư
926       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
927       reply_button: Trả lời
928       subject: Tiêu đề
929       title: Đọc thư
930       to: Tới
931       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
932       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
933     reply: 
934       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
935     sent_message_summary: 
936       delete_button: Xóa
937   notifier: 
938     diary_comment_notification: 
939       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
940       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
941       hi: Chào {{to_user}},
942       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
943     email_confirm: 
944       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
945     email_confirm_html: 
946       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
947       greeting: Chào bạn,
948       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
949     email_confirm_plain: 
950       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
951       greeting: Chào bạn,
952       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
953       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
954     friend_notification: 
955       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
956       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
957       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
958       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
959     gpx_notification: 
960       and_no_tags: và không có thẻ
961       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
962       failure: 
963         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
964         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
965         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
966         more_info_2: "vấn đề này tại:"
967         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
968       greeting: Chào bạn,
969       success: 
970         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
971         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
972       with_description: với miêu tả
973       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
974     lost_password: 
975       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
976     lost_password_html: 
977       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
978       greeting: Chào bạn,
979       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
980     lost_password_plain: 
981       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
982       greeting: Chào bạn,
983       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
984       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
985     message_notification: 
986       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
987       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
988       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
989       hi: Chào {{to_user}},
990     signup_confirm: 
991       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
992     signup_confirm_html: 
993       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
994       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
995       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
996       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
997       greeting: Chào bạn!
998       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
999       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
1000       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
1001       more_videos_here: thêm video tại đây
1002       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
1003       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
1004       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
1005     signup_confirm_plain: 
1006       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
1007       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
1008       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
1009       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
1010       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
1011       current_user_2: "tại:"
1012       greeting: Chào bạn!
1013       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1014       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1015       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1016       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1017       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1018       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1019       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
1020       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1021       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1022       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1023   oauth: 
1024     oauthorize: 
1025       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1026       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1027       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1028       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1029       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1030       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1031       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1032       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1033     revoke: 
1034       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
1035   oauth_clients: 
1036     create: 
1037       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1038     destroy: 
1039       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1040     edit: 
1041       submit: Sửa đổi
1042       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1043     form: 
1044       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1045       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1046       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1047       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1048       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1049       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1050       callback_url: URL Gọi lại
1051       name: Tên
1052       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1053       required: Bắt buộc
1054       support_url: URL Trợ giúp
1055       url: URL Trang chủ Chương trình
1056     index: 
1057       application: Tên Chương trình
1058       issued_at: Lúc Cho phép
1059       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1060       my_apps: Trình khách của Tôi
1061       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1062       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1063       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1064       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1065       revoke: Thu hồi!
1066       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1067     new: 
1068       submit: Đăng ký
1069       title: Đăng ký chương trình mới
1070     not_found: 
1071       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
1072     show: 
1073       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1074       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1075       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1076       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1077       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1078       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1079       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1080       authorize_url: "Cho phép URL:"
1081       edit: Sửa đổi Chi tiết
1082       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1083       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1084       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1085       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1086       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
1087       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1088     update: 
1089       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1090   site: 
1091     edit: 
1092       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1093       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1094       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1095       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1096       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
1097       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1098       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1099       user_page_link: trang cá nhân
1100     index: 
1101       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1102       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1103       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1104       license: 
1105         license_name: Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0
1106         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
1107         project_name: Dự án OpenStreetMap
1108       permalink: Liên kết Thường trực
1109       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1110       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1111     key: 
1112       map_key: Chú giải
1113       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1114       table: 
1115         entry: 
1116           admin: Biên giới hành chính
1117           allotments: Khu vườn gia đình
1118           apron: 
1119             - Sân đậu máy bay
1120             - nhà ga hành khách
1121           bridge: Đường rắn = cầu
1122           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1123           brownfield: Sân để trống
1124           building: Kiến trúc quan trọng
1125           byway: Đường mòn đa mốt
1126           cable: 
1127             - Đường xe cáp
1128             - ski lift
1129           cemetery: Nghĩa địa
1130           centre: Trung tâm thể thao
1131           commercial: Khu vực thương mại
1132           common: 
1133             - Đất công
1134             - bãi cỏ
1135           construction: Đường đang xây
1136           cycleway: Đường xe đạp
1137           destination: Chỉ giao thông địa phương
1138           farm: Ruộng
1139           footway: Đường đi bộ
1140           forest: Rừng trồng cây
1141           golf: Sân golf
1142           heathland: Vùng cây bụi
1143           industrial: Khu vực công nghiệp
1144           lake: 
1145             - Hồ
1146             - bể nước
1147           military: Khu vực quân sự
1148           motorway: Đường cao tốc
1149           park: Công viên
1150           permissive: Đường cho phép
1151           pitch: Sân thể thao
1152           primary: Đường chính
1153           private: Đường riêng
1154           rail: Đường sắt
1155           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1156           resident: Khu vực nhà ở
1157           retail: Khu vực buôn bán
1158           runway: 
1159             - Đường băng
1160             - đường lăn
1161           school: 
1162             - Trường học
1163             - đại học
1164           secondary: Đường lớn
1165           station: Nhà ga
1166           subway: Đường ngầm
1167           summit: 
1168             - Đỉnh núi
1169             - đồi
1170           tourist: Nơi du lịch
1171           track: Đường mòn
1172           tram: 
1173             - Đường sắt nhẹ
1174             - xe điện
1175           trunk: Xa lộ
1176           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1177           unclassified: Đường không phân loại
1178           unsurfaced: Đường không lát
1179           wood: Rừng
1180     search: 
1181       search: Tìm kiếm
1182       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1183       submit_text: Đi
1184       where_am_i: Tôi ở đâu?
1185       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1186     sidebar: 
1187       close: Đóng
1188       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1189   time: 
1190     formats: 
1191       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1192   trace: 
1193     create: 
1194       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1195       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1196     delete: 
1197       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1198     edit: 
1199       description: "Miêu tả:"
1200       download: tải về
1201       edit: sửa đổi
1202       filename: "Tên tập tin:"
1203       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1204       map: bản đồ
1205       owner: "Tác giả:"
1206       points: "Số nốt:"
1207       save_button: Lưu các Thay đổi
1208       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1209       tags: "Thẻ:"
1210       tags_help: dấu phẩy phân cách
1211       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1212       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1213       visibility: "Mức độ truy cập:"
1214       visibility_help: có nghĩa là gì?
1215       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1216     list: 
1217       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1218       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1219       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1220       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1221     make_public: 
1222       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1223     no_such_user: 
1224       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1225       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1226       title: Người dùng không tồn tại
1227     offline: 
1228       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1229       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1230     offline_warning: 
1231       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1232     trace: 
1233       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1234       by: bởi
1235       count_points: "{{count}} nốt"
1236       edit: sửa đổi
1237       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1238       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1239       in: trong
1240       map: bản đồ
1241       more: thêm
1242       pending: CHƯA XỬ
1243       private: RIÊNG
1244       public: CÔNG KHAI
1245       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1246       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1247       view_map: Xem Bản đồ
1248     trace_form: 
1249       description: Miêu tả
1250       help: Trợ giúp
1251       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1252       tags: Thẻ
1253       tags_help: dấu phẩy phân cách
1254       upload_button: Tải lên
1255       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1256       visibility: "Mức độ truy cập:"
1257       visibility_help: có nghĩa là gì?
1258       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1259     trace_header: 
1260       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1261       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1262       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1263       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1264       your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn
1265     trace_optionals: 
1266       tags: Thẻ
1267     trace_paging_nav: 
1268       next: Sau »
1269       previous: « Trước
1270       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1271     view: 
1272       delete_track: Xóa tuyến đường này
1273       description: "Miêu tả:"
1274       download: tải về
1275       edit: sửa đổi
1276       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1277       filename: "Tên tập tin:"
1278       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1279       map: bản đồ
1280       none: Không có
1281       owner: "Tác giả:"
1282       pending: CHƯA XỬ
1283       points: "Số nốt:"
1284       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1285       tags: "Thẻ:"
1286       title: Xem tuyến đường {{name}}
1287       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1288       uploaded: "Lúc tải lên:"
1289       visibility: "Mức độ truy cập:"
1290     visibility: 
1291       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1292       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1293       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1294       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1295   user: 
1296     account: 
1297       contributor terms: 
1298         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1299         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1300         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1301         link text: có nghĩa là gì?
1302         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1303         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1304       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1305       delete image: Xóa hình hiện dùng
1306       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1307       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1308       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1309       home location: "Vị trí Nhà:"
1310       image: "Hình:"
1311       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1312       keep image: Giữ hình hiện dùng
1313       latitude: "Vĩ độ:"
1314       longitude: "Kinh độ:"
1315       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1316       my settings: Tùy chọn
1317       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1318       new image: Thêm hình
1319       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1320       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1321       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1322       profile description: "Tự giới thiệu:"
1323       public editing: 
1324         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1325         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1326         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1327         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1328         enabled link text: có nghĩa là gì?
1329         heading: "Sửa đổi công khai:"
1330       public editing note: 
1331         heading: Sửa đổi công khai
1332         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1333       replace image: Thay hình hiện dùng
1334       return to profile: Trở về trang cá nhân
1335       save changes button: Lưu các Thay đổi
1336       title: Chỉnh sửa tài khoản
1337       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1338     confirm: 
1339       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1340       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1341       button: Xác nhận
1342       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1343       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1344       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="{{reconfirm}}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1345       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1346       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1347     confirm_email: 
1348       button: Xác nhận
1349       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1350       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1351       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1352       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1353     confirm_resend: 
1354       failure: Không tìm thấy người dùng {{name}}.
1355       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến {{email}}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1356     filter: 
1357       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1358     go_public: 
1359       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1360     list: 
1361       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1362       empty: Không tìm thấy người dùng.
1363       heading: Người dùng
1364       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1365       showing: 
1366         one: Trang {{page}} ({{first_item}} trên tổng {{items}})
1367         other: Trang {{page}} ({{first_item}}–{{last_item}} trên tổng {{items}})
1368       summary: "{{name}} do {{ip_address}} mở ngày {{date}}"
1369       summary_no_ip: "{{name}} mở ngày {{date}}"
1370       title: Người dùng
1371     login: 
1372       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="{{reconfirm}}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1373       account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.
1374       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1375       create_account: mở tài khoản
1376       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1377       heading: Đăng nhập
1378       login_button: Đăng nhập
1379       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1380       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
1381       password: "Mật khẩu:"
1382       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1383       remember: "Nhớ tôi:"
1384       title: Đăng nhập
1385       webmaster: chủ trang
1386     logout: 
1387       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1388       logout_button: Đăng xuất
1389       title: Đăng xuất
1390     lost_password: 
1391       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1392       heading: Quên mất Mật khẩu?
1393       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1394       new password button: Đặt lại mật khẩu
1395       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1396       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1397       title: Quên mất mật khẩu
1398     make_friend: 
1399       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1400       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1401       success: "{{name}} mới là người bạn."
1402     new: 
1403       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1404       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1405       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1406       continue: Tiếp tục
1407       display name: "Tên hiển thị:"
1408       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1409       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1410       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1411       flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến {{email}}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1412       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1413       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1414       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1415       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1416       password: "Mật khẩu:"
1417       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1418       title: Mở tài khoản
1419     no_such_user: 
1420       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1421       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1422       title: Người dùng không tồn tại
1423     popup: 
1424       friend: Người bạn
1425       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1426       your location: Vị trí của bạn
1427     remove_friend: 
1428       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1429       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1430     reset_password: 
1431       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1432       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1433       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1434       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1435       password: "Mật khẩu:"
1436       reset: Đặt lại Mật khẩu
1437       title: Đặt lại mật khẩu
1438     set_home: 
1439       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1440     suspended: 
1441       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1442       heading: Tài khoản bị Cấm
1443       title: Tài khoản bị Cấm
1444       webmaster: chủ trang
1445     terms: 
1446       agree: Chấp nhận
1447       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1448       consider_pd_why: có nghĩa là gì?
1449       decline: Từ chối
1450       heading: Điều kiện đóng góp
1451       legale_names: 
1452         france: Pháp
1453         italy: Ý
1454         rest_of_world: Các nước khác
1455       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1456       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1457       title: Điều kiện đóng góp
1458     view: 
1459       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1460       add as friend: thêm là người bạn
1461       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1462       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1463       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1464       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1465       confirm: Xác nhận
1466       confirm_user: xác nhận người dùng này
1467       create_block: cấm người dùng này
1468       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1469       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1470       delete_user: xóa tài khoản này
1471       description: Miêu tả
1472       diary: nhật ký
1473       edits: đóng góp
1474       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1475       hide_user: ẩn tài khoản này
1476       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1477       km away: cách {{count}} km
1478       m away: cách {{count}} m
1479       mapper since: "Tham gia:"
1480       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1481       my diary: nhật ký của tôi
1482       my edits: đóng góp của tôi
1483       my settings: tùy chọn
1484       my traces: tuyến đường của tôi
1485       nearby users: Người dùng khác ở gần
1486       new diary entry: mục nhật ký mới
1487       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1488       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1489       oauth settings: thiết lập OAuth
1490       remove as friend: dời người bạn
1491       role: 
1492         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1493         grant: 
1494           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1495           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1496         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1497         revoke: 
1498           administrator: Rút quyền quản lý viên
1499           moderator: Rút quyền điều hành viên
1500       send message: gửi thư
1501       settings_link_text: tùy chọn
1502       spam score: "Điểm số Spam:"
1503       status: "Trạng thái:"
1504       traces: tuyến đường
1505       unhide_user: hiện tài khoản này
1506       user location: Vị trí của người dùng
1507       your friends: Người bạn của bạn
1508   user_block: 
1509     blocks_by: 
1510       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1511       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1512       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1513     blocks_on: 
1514       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1515       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1516       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1517     create: 
1518       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1519       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1520       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1521     edit: 
1522       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1523       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1524       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1525       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1526       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1527       show: Xem tác vụ cấm này
1528       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1529       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1530     filter: 
1531       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1532       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1533       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1534     helper: 
1535       time_future: Hết hạn {{time}}.
1536       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1537       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1538     index: 
1539       empty: Chưa ai bị cấm.
1540       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1541       title: Người dùng bị cấm
1542     model: 
1543       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1544       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1545     new: 
1546       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1547       heading: Cấm {{name}}
1548       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1549       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1550       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1551       submit: Cấm người dùng
1552       title: Cấm {{name}}
1553       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1554       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1555     not_found: 
1556       back: Trở về trang đầu
1557       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1558     partial: 
1559       confirm: Bạn có chắc không?
1560       creator_name: Người cấm
1561       display_name: Người bị cấm
1562       edit: Sửa đổi
1563       not_revoked: (không bị hủy)
1564       reason: Lý do cấm
1565       revoke: Bỏ cấm!
1566       revoker_name: Người bỏ cấm
1567       show: Hiện
1568       status: Trạng thái
1569     period: "{{count}} giờ"
1570     revoke: 
1571       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1572       flash: Đã bỏ cấm.
1573       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1574       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1575       revoke: Bỏ cấm!
1576       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1577       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1578     show: 
1579       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1580       confirm: Bạn có chắc không?
1581       edit: Sửa đổi
1582       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1583       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1584       reason: "Lý do cấm:"
1585       revoke: Bỏ cấm!
1586       revoker: "Người bỏ cấm:"
1587       show: Hiện
1588       status: Trạng thái
1589       time_future: Hết hạn {{time}}
1590       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1591       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1592     update: 
1593       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1594       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1595   user_role: 
1596     filter: 
1597       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1598       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1599       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1600       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1601     grant: 
1602       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1603       confirm: Xác nhận
1604       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1605       heading: Xác nhận cấp vai trò
1606       title: Xác nhận cấp vai trò
1607     revoke: 
1608       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1609       confirm: Xác nhận
1610       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1611       heading: Xác nhận rút vai trò
1612       title: Xác nhận rút vai trò