Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 ---
9 vi:
10   time:
11     formats:
12       friendly: '%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M'
13   activerecord:
14     models:
15       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
16       changeset: Bộ thay đổi
17       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
18       country: Quốc gia
19       diary_comment: Bình luận Nhật ký
20       diary_entry: Mục Nhật ký
21       friend: Người bạn
22       language: Ngôn ngữ
23       message: Thư
24       node: Nốt
25       node_tag: Thẻ Nốt
26       notifier: Trình báo
27       old_node: Nốt Cũ
28       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
29       old_relation: Quan hệ Cũ
30       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
31       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
32       old_way: Lối Cũ
33       old_way_node: Nốt Lối Cũ
34       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
35       relation: Quan hệ
36       relation_member: Thành viên Quan hệ
37       relation_tag: Thẻ Quan hệ
38       session: Phiên
39       trace: Tuyến đường
40       tracepoint: Điểm Tuyến đường
41       tracetag: Thẻ Tuyến đường
42       user: Người dùng
43       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
44       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
45       way: Lối
46       way_node: Nốt Lối
47       way_tag: Thẻ Lối
48     attributes:
49       diary_comment:
50         body: Nội dung
51       diary_entry:
52         user: Người dùng
53         title: Tiêu đề
54         latitude: Vĩ độ
55         longitude: Kinh độ
56         language: Ngôn ngữ
57       friend:
58         user: Người dùng
59         friend: Người bạn
60       trace:
61         user: Người dùng
62         visible: Thấy được
63         name: Tên
64         size: Kích cỡ
65         latitude: Vĩ độ
66         longitude: Kinh độ
67         public: Công khai
68         description: Miêu tả
69       message:
70         sender: Người gửi
71         title: Tiêu đề
72         body: Nội dung
73         recipient: Người nhận
74       user:
75         email: Thư điện tử
76         active: Tích cực
77         display_name: Tên Hiển thị
78         description: Miêu tả
79         languages: Ngôn ngữ
80         pass_crypt: Mật khẩu
81   editor:
82     default: Mặc định (hiện là %{name})
83     potlatch:
84       name: Potlatch 1
85       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
86     id:
87       name: iD
88       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
89     potlatch2:
90       name: Potlatch 2
91       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
92     remote:
93       name: phần điều khiển từ xa
94       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
95   browse:
96     created: Tạo
97     closed: Đóng
98     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
99     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
100     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
101     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
102     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
103     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
104     version: Phiên bản
105     in_changeset: Bộ thay đổi
106     anonymous: vô danh
107     no_comment: (không miêu tả)
108     part_of: Trực thuộc
109     download_xml: Tải về XML
110     view_history: Xem Lịch sử
111     view_details: Xem Chi tiết
112     location: 'Vị trí:'
113     changeset:
114       title: 'Bộ thay đổi: %{id}'
115       belongs_to: Tác giả
116       node: Các nốt (%{count})
117       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
118       way: Các lối (%{count})
119       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
120       relation: Các quan hệ (%{count})
121       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
122       changesetxml: Bộ thay đổi XML
123       osmchangexml: osmChange XML
124       feed:
125         title: Bộ thay đổi %{id}
126         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
127     node:
128       title: 'Nốt: %{name}'
129       history_title: 'Lịch sử Nốt: %{name}'
130     way:
131       title: 'Lối: %{name}'
132       history_title: 'Lịch sử Lối: %{name}'
133       nodes: Các nốt
134       also_part_of:
135         one: trực thuộc lối %{related_ways}
136         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
137     relation:
138       title: 'Quan hệ: %{name}'
139       history_title: 'Lịch sử Quan hệ: %{name}'
140       members: Các thành viên
141     relation_member:
142       entry_role: '%{type} %{name} với vai trò %{role}'
143       type:
144         node: Nốt
145         way: Lối
146         relation: Quan hệ
147     containing_relation:
148       entry: Quan hệ %{relation_name}
149       entry_role: 'Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})'
150     not_found:
151       sorry: 'Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}.'
152       type:
153         node: nốt
154         way: lối
155         relation: quan hệ
156         changeset: bộ thay đổi
157     timeout:
158       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
159       type:
160         node: nốt
161         way: lối
162         relation: quan hệ
163         changeset: bộ thay đổi
164     redacted:
165       redaction: Dãy ẩn %{id}
166       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị
167         ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
168       type:
169         node: nốt
170         way: lối
171         relation: quan hệ
172     start_rjs:
173       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình
174         duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn
175         bộ dữ liệu này?
176       load_data: Tải Dữ liệu
177       loading: Đang tải…
178     tag_details:
179       tags: Thẻ
180       wiki_link:
181         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
182         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
183       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
184       telephone_link: Gọi %{phone_number}
185     note:
186       title: 'Ghi chú: %{id}'
187       new_note: Ghi chú Mới
188       description: Miêu tả
189       open_title: 'Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}'
190       closed_title: 'Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}'
191       hidden_title: 'Ghi chú ẩn #%{note_name}'
192       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
193       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
194       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
195       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
196         %{when}</abbr>
197       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
198       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây
199         %{when}</abbr>
200       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
201       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
202       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
203   changeset:
204     changeset_paging_nav:
205       showing_page: Trang %{page}
206       next: Sau »
207       previous: « Trước
208     changeset:
209       anonymous: Vô danh
210       no_edits: (không có thay đổi)
211       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
212     changesets:
213       id: ID
214       saved_at: Lúc Lưu
215       user: Người dùng
216       comment: Miêu tả
217       area: Vùng
218     list:
219       title: Các bộ thay đổi
220       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
221       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
222       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
223       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
224       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
225       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
226       no_more: Hết bộ thay đổi.
227       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
228       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
229       load_more: Tải tiếp
230     timeout:
231       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
232   diary_entry:
233     new:
234       title: Mục Nhật ký Mới
235     list:
236       title: Các Nhật ký Cá nhân
237       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
238       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
239       user_title: Nhật ký của %{user}
240       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
241       new: Mục Nhật ký Mới
242       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
243       no_entries: Chưa có mục nhật ký
244       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
245       older_entries: Mục Trước
246       newer_entries: Mục Sau
247     edit:
248       title: Sửa đổi mục nhật ký
249       subject: 'Tiêu đề:'
250       body: 'Nội dung:'
251       language: 'Ngôn ngữ:'
252       location: 'Vị trí:'
253       latitude: 'Vĩ độ:'
254       longitude: 'Kinh độ:'
255       use_map_link: sử dụng bản đồ
256       save_button: Lưu
257       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
258     view:
259       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
260       user_title: Nhật ký của %{user}
261       leave_a_comment: Bình luận
262       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} để bình luận'
263       login: Đăng nhập
264       save_button: Lưu
265     no_such_entry:
266       title: Mục nhật ký không tồn tại
267       heading: 'Không có mục với ID: %{id}'
268       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin
269         hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
270     diary_entry:
271       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
272       comment_link: Bình luận về mục này
273       reply_link: Trả lời mục này
274       comment_count:
275         zero: Chưa có bình luận
276         other: '%{count} bình luận'
277       edit_link: Sửa đổi mục này
278       hide_link: Ẩn mục này
279       confirm: Xác nhận
280     diary_comment:
281       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
282       hide_link: Ẩn bình luận này
283       confirm: Xác nhận
284     location:
285       location: 'Vị trí:'
286       view: Xem
287       edit: Sửa
288     feed:
289       user:
290         title: Các mục nhật ký của %{user}
291         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
292       language:
293         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
294         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
295       all:
296         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
297         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
298     comments:
299       has_commented_on: '%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau'
300       post: Mục nhật ký
301       when: Lúc đăng
302       comment: Bình luận
303       ago: cách đây %{ago}
304       newer_comments: Các Bình luận Sau
305       older_comments: Các Bình luận Trước
306   export:
307     title: Xuất
308     start:
309       area_to_export: Vùng để Xuất
310       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
311       format_to_export: Định dạng Xuất
312       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
313       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
314       embeddable_html: HTML để Nhúng
315       licence: Giấy phép
316       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy
317         phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
318       too_large:
319         advice: 'Nếu việc xuất dữ liệu ở trên bị thất bại, hãy nghĩ đến việc sử dụng
320           một trong những nguồn bên dưới:'
321         body: 'Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui
322           lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn
323           từ một dịch vụ sau:'
324         planet:
325           title: Quả đất OSM
326           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật
327             thường xuyên
328         overpass:
329           title: Overpass API
330           description: Tải về hộp bao này từ một mirror của cơ sở dữ liệu OpenStreetMap
331         geofabrik:
332           title: Tải về Geofabrik
333           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật
334             thường xuyên
335         metro:
336           title: Bản trích Metro
337           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
338         other:
339           title: Nguồn Khác
340           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
341       options: Tùy chọn
342       format: 'Định dạng:'
343       scale: Tỷ lệ
344       max: tối đa
345       image_size: Hình có Kích cỡ
346       zoom: Thu phóng
347       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
348       latitude: 'Vĩ độ:'
349       longitude: 'Kinh độ:'
350       output: Đầu ra
351       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
352       export_button: Xuất
353   geocoder:
354     search:
355       title:
356         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
357         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
358         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
359           Postcode</a>
360         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
361         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
362           Nominatim</a>
363         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
364         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
365           Nominatim</a>
366         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
367     search_osm_nominatim:
368       prefix:
369         aerialway:
370           chair_lift: Ghế Cáp treo
371           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
372           station: Trạm Cáp treo
373         aeroway:
374           aerodrome: Sân bay
375           apron: Sân Đậu Máy bay
376           gate: Cổng
377           helipad: Sân bay Trực thăng
378           runway: Đường băng
379           taxiway: Đường lăn
380           terminal: Nhà ga Sân bay
381         amenity:
382           airport: Sân bay
383           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
384           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
385           atm: Máy Rút tiền Tự động
386           auditorium: Phòng hội họp
387           bank: Ngân hàng
388           bar: Quán rượu
389           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
390           bench: Ghế
391           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
392           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
393           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
394           brothel: Nhà chứa
395           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
396           bus_station: Bến Xe buýt
397           cafe: Quán Cà phê
398           car_rental: Chỗ Mướn Xe
399           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
400           car_wash: Tiệm Rửa Xe
401           casino: Sòng bạc
402           charging_station: Trạm Sạc Pin
403           cinema: Rạp phim
404           clinic: Phòng khám
405           club: Câu lạc bộ
406           college: Trường Cao đẳng
407           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
408           courthouse: Tòa
409           crematorium: Lò Hỏa táng
410           dentist: Nha sĩ
411           doctors: Bác sĩ
412           dormitory: Ký túc xá
413           drinking_water: Vòi Nước uống
414           driving_school: Trường Lái xe
415           embassy: Tòa Đại sứ
416           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
417           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
418           ferry_terminal: Trạm Phà
419           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
420           fire_station: Trạm Cứu hỏa
421           food_court: Khu Ẩm thực
422           fountain: Vòi nước
423           fuel: Cây xăng
424           grave_yard: Nghĩa địa
425           gym: Nhà Thể dục
426           hall: Hội trường
427           health_centre: Trung tâm Y tế
428           hospital: Bệnh viện
429           hotel: Khách sạn
430           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
431           ice_cream: Tiệm Kem
432           kindergarten: Tiểu học
433           library: Thư viện
434           market: Chợ
435           marketplace: Chợ phiên
436           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
437           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
438           nursery: Nhà trẻ
439           nursing_home: Viện Dưỡng lão
440           office: Văn phòng
441           park: Công viên
442           parking: Chỗ Đậu xe
443           pharmacy: Nhà thuốc
444           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
445           police: Cảnh sát
446           post_box: Hòm thư
447           post_office: Bưu điện
448           preschool: Trường Mầm non
449           prison: Nhà tù
450           pub: Quán rượu
451           public_building: Tòa nhà Công cộng
452           public_market: Chợ phiên
453           reception_area: Phòng Tiếp khách
454           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
455           restaurant: Nhà hàng
456           retirement_home: Nhà về hưu
457           sauna: Nhà Tắm hơi
458           school: Trường học
459           shelter: Nơi Trú ẩn
460           shop: Tiệm
461           shopping: Tiệm
462           shower: Vòi tắm
463           social_centre: Hội trường
464           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
465           social_facility: Cơ quan Xã hội
466           studio: Studio
467           supermarket: Siêu thị
468           swimming_pool: Hồ tắm
469           taxi: Taxi
470           telephone: Điện thoại Công cộng
471           theatre: Nhà hát
472           toilets: Vệ sinh
473           townhall: Thị sảnh
474           university: Trường Đại học
475           vending_machine: Máy Bán hàng
476           veterinary: Phẫu thuật Thú y
477           village_hall: Trụ sở Làng
478           waste_basket: Thùng rác
479           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
480           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
481           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
482         boundary:
483           administrative: Biên giới Hành chính
484           census: Biên giới Điều tra Dân số
485           national_park: Vườn quốc gia
486           protected_area: Khu bảo tồn
487         bridge:
488           aqueduct: Cống nước
489           suspension: Cầu Treo
490           swing: Cầu Quay
491           viaduct: Cầu Cạn
492           "yes": Cầu
493         building:
494           "yes": Tòa nhà
495         emergency:
496           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
497           phone: Điện thoại Khẩn cấp
498         highway:
499           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
500           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
501           bus_stop: Trạm Xe buýt
502           byway: Đường mòn Đa mốt
503           construction: Đường Đang Xây
504           cycleway: Đường Xe đạp
505           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
506           footway: Đường Đi bộ
507           ford: Khúc Sông Cạn
508           living_street: Đường Hàng xóm
509           milestone: Mốc
510           minor: Đường Nhỏ
511           motorway: Đường Cao tốc
512           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
513           motorway_link: Đường Cao tốc
514           path: Lối
515           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
516           platform: Sân ga
517           primary: Đường Chính
518           primary_link: Đường Chính
519           proposed: Đường được Đề nghị
520           raceway: Đường đua
521           residential: Ngõ Dân cư
522           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
523           road: Đường
524           secondary: Đường Lớn
525           secondary_link: Đường Lớn
526           service: Ngách
527           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
528           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
529           steps: Cầu thang
530           street_lamp: Đèn Đường phố
531           stile: Cửa xoay
532           tertiary: Phố
533           tertiary_link: Phố
534           track: Đường mòn
535           trail: Đường mòn
536           trunk: Xa lộ
537           trunk_link: Xa lộ
538           unclassified: Ngõ
539           unsurfaced: Đường Không Lát
540         historic:
541           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
542           battlefield: Chiến trường
543           boundary_stone: Mốc Biên giới
544           building: Tòa nhà
545           castle: Lâu đài
546           church: Nhà thờ
547           citywalls: Tường Thành phố
548           fort: Pháo đài
549           house: Nhà ở
550           icon: Thánh tượng
551           manor: Trang viên
552           memorial: Vật Tưởng niệm
553           mine: Mỏ
554           monument: Công trình Tưởng niệm
555           museum: Bảo tàng
556           ruins: Tàn tích
557           tomb: Mộ
558           tower: Tháp
559           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
560           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
561           wreck: Xác Tàu Đắm
562         landuse:
563           allotments: Khu Vườn Gia đình
564           basin: Lưu vực
565           brownfield: Cánh đồng Nâu
566           cemetery: Nghĩa địa
567           commercial: Khu vực Thương mại
568           conservation: Bảo tồn
569           construction: Công trường Xây dựng
570           farm: Trại
571           farmland: Trại
572           farmyard: Sân Trại
573           forest: Rừng Trồng Cây
574           garages: Ga ra
575           grass: Cỏ
576           greenfield: Cánh đồng Xanh
577           industrial: Khu vực Công nghiệp
578           landfill: Nơi Đổ Rác
579           meadow: Đồng cỏ
580           military: Khu vực Quân sự
581           mine: Mỏ
582           orchard: Vườn Cây
583           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
584           park: Công viên
585           piste: Đường Trượt tuyết
586           quarry: Mỏ Đá
587           railway: Đường sắt
588           recreation_ground: Sân chơi
589           reservoir: Bể nước
590           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
591           residential: Khu vực Nhà ở
592           retail: Khu vực Buôn bán
593           road: Đất của con Đường
594           village_green: Sân Làng
595           vineyard: Vườn Nho
596           wetland: Đầm lầy
597           wood: Rừng
598         leisure:
599           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
600           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
601           common: Đất Công
602           fishing: Hồ Đánh cá
603           fitness_station: Trạm Thể dục
604           garden: Vườn
605           golf_course: Sân Golf
606           ice_rink: Sân băng
607           marina: Bến tàu
608           miniature_golf: Golf Nhỏ
609           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
610           park: Công viên
611           pitch: Sân cỏ
612           playground: Sân chơi
613           recreation_ground: Sân Giải trí
614           sauna: Nhà Tắm hơi
615           slipway: Bến tàu
616           sports_centre: Trung tâm Thể thao
617           stadium: Sân vận động
618           swimming_pool: Hồ Bơi
619           track: Đường Chạy
620           water_park: Công viên Nước
621         military:
622           airfield: Sân bay Không quân
623           barracks: Trại Lính
624           bunker: Boong ke
625         mountain_pass:
626           "yes": Đèo
627         natural:
628           bay: Vịnh
629           beach: Bãi biển
630           cape: Mũi đất
631           cave_entrance: Cửa vào Hang
632           channel: Eo biển
633           cliff: Vách đá
634           crater: Miệng Núi
635           dune: Cồn cát
636           feature: Đối tượng Thiên nhiên
637           fell: Đồi Cằn cỗi
638           fjord: Vịnh hẹp
639           forest: Rừng
640           geyser: Mạch nước Phun
641           glacier: Sông băng
642           heath: Bãi Hoang
643           hill: Đồi
644           island: Đảo
645           land: Đất
646           marsh: Đầm lầy
647           moor: Truông
648           mud: Bùn
649           peak: Đỉnh
650           point: Mũi đất
651           reef: Rạn san hô
652           ridge: Luống đất
653           river: Sông
654           rock: Đá
655           scree: Sườn Núi Đá
656           scrub: Đất Bụi rậm
657           shoal: Bãi cạn
658           spring: Suối
659           stone: Đá
660           strait: Eo biển
661           tree: Cây
662           valley: Thung lũng
663           volcano: Núi lửa
664           water: Nước
665           wetland: Đầm lầy
666           wetlands: Đầm lầy
667           wood: Rừng
668         office:
669           accountant: Kế toán viên
670           architect: Kiến trúc sư
671           company: Công ty
672           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
673           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
674           government: Văn phòng Chính phủ
675           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
676           lawyer: Luật sư
677           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
678           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
679           travel_agent: Văn phòng Du lịch
680           "yes": Văn phòng
681         place:
682           airport: Sân bay
683           city: Thành phố
684           country: Quốc gia
685           county: Quận hạt
686           farm: Trại
687           hamlet: Xóm
688           house: Nhà ở
689           houses: Dãy Nhà
690           island: Đảo
691           islet: Đảo Nhỏ
692           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
693           locality: Địa phương
694           moor: Truông
695           municipality: Đô thị
696           neighbourhood: Hàng xóm
697           postcode: Mã Bưu chính
698           region: Miền
699           sea: Biển
700           state: Tỉnh bang
701           subdivision: Hàng xóm
702           suburb: Ngoại ô
703           town: Thị xã/trấn
704           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
705           village: Làng
706         railway:
707           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
708           construction: Đường sắt Đang Xây
709           disused: Đường sắt Không hoạt động
710           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
711           funicular: Đường sắt Leo núi
712           halt: Ga Xép
713           historic_station: Nhà ga Lịch sử
714           junction: Ga Đầu mối
715           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
716           light_rail: Đường sắt Nhẹ
717           miniature: Đường sắt Nhỏ
718           monorail: Đường sắt Một ray
719           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
720           platform: Ke ga
721           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
722           proposed: Đường sắt được Đề nghị
723           spur: Đường sắt Phụ
724           station: Nhà ga
725           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
726           subway: Trạm Xe điện Ngầm
727           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
728           switch: Ghi Đường sắt
729           tram: Đường Xe điện
730           tram_stop: Ga Xép Điện
731           yard: Sân ga
732         shop:
733           alcohol: Tiệm Rượu
734           antiques: Tiệm Đồ cổ
735           art: Tiệm Nghệ phẩm
736           bakery: Tiệm Bánh
737           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
738           beverages: Tiệm Đồ uống
739           bicycle: Tiệm Xe đạp
740           books: Tiệm Sách
741           boutique: Tiệm Thời trang
742           butcher: Hàng Thịt
743           car: Tiệm Xe hơi
744           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
745           car_repair: Tiệm Sửa Xe
746           carpet: Tiệm Thảm
747           charity: Cửa hàng Từ thiện
748           chemist: Tiệm Dược phẩm
749           clothes: Tiệm Quần áo
750           computer: Tiệm Máy tính
751           confectionery: Tiệm Kẹo
752           convenience: Tiệm Tiện lợi
753           copyshop: Tiệm In ấn
754           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
755           deli: Deli
756           department_store: Cửa hàng Bách hóa
757           discount: Cửa hàng Giảm giá
758           doityourself: Tiệm Ngũ kim
759           dry_cleaning: Hấp tẩy
760           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
761           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
762           farm: Tiệm Nông cụ
763           fashion: Tiệm Thời trang
764           fish: Tiệm Cá
765           florist: Tiệm Hoa
766           food: Tiệm Thực phẩm
767           funeral_directors: Nhà tang lễ
768           furniture: Tiệm Đồ đạc
769           gallery: Thư viện Ảnh
770           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
771           general: Tiệm Đồ
772           gift: Tiệm Quà tặng
773           greengrocer: Tiệm Rau quả
774           grocery: Tiệm Tạp phẩm
775           hairdresser: Tiệm Làm tóc
776           hardware: Tiệm Ngũ kim
777           hifi: Cửa hàng Hi-fi
778           insurance: Bảo hiểm
779           jewelry: Tiệm Kim hoàn
780           kiosk: Quán
781           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
782           mall: Trung tâm Mua sắm
783           market: Chợ
784           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
785           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
786           music: Tiệm Nhạc
787           newsagent: Tiệm Báo
788           optician: Tiệm Kính mắt
789           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
790           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
791           pet: Tiệm Vật nuôi
792           pharmacy: Nhà thuốc
793           photo: Tiệm Rửa Hình
794           salon: Tiệm Làm tóc
795           second_hand: Tiệm Mua lại
796           shoes: Tiệm Giày
797           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
798           sports: Tiệm Thể thao
799           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
800           supermarket: Siêu thị
801           tailor: Tiệm May
802           toys: Tiệm Đồ chơi
803           travel_agency: Văn phòng Du lịch
804           video: Tiệm Phim
805           wine: Tiệm Rượu
806           "yes": Tiệm
807         tourism:
808           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
809           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
810           attraction: Nơi Du lịch
811           bed_and_breakfast: Nhà trọ
812           cabin: Túp lều
813           camp_site: Nơi Cắm trại
814           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
815           chalet: Nhà ván
816           guest_house: Nhà khách
817           hostel: Nhà trọ
818           hotel: Khách sạn
819           information: Thông tin
820           lean_to: Nhà chái
821           motel: Khách sạn Dọc đường
822           museum: Bảo tàng
823           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
824           theme_park: Công viên Giải trí
825           valley: Thung lũng
826           viewpoint: Thắng cảnh
827           zoo: Vườn thú
828         tunnel:
829           culvert: Cống
830           "yes": Đường hầm
831         waterway:
832           artificial: Dòng nước Nhân tạo
833           boatyard: Bãi Thuyền
834           canal: Kênh
835           connector: Đường thủy Nối
836           dam: Đập
837           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
838           ditch: Mương
839           dock: Vũng tàu
840           drain: Cống
841           lock: Âu tàu
842           lock_gate: Âu tàu
843           mineral_spring: Suối Nước khoáng
844           mooring: Cột neo tàu
845           rapids: Thác ghềnh
846           river: Sông
847           riverbank: Bờ sông
848           stream: Dòng suối
849           wadi: Dòng sông Vào mùa
850           waterfall: Thác
851           water_point: Máy bơm nước
852           weir: Đập Tràn
853       admin_levels:
854         level2: Biên giới Quốc gia
855         level4: Biên giới Tỉnh bang
856         level5: Biên giới Miền
857         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
858         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
859         level9: Biên giới Làng
860         level10: Biên giới Khu phố
861     description:
862       title:
863         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
864           Nominatim</a>
865         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
866       types:
867         cities: Thành phố
868         towns: Thị xã
869         places: Địa điểm
870     results:
871       no_results: Không tìm thấy kết quả
872       more_results: Thêm kết quả
873     distance:
874       one: khoảng 1 km
875       zero: không tới 1 km
876       other: khoảng %{count} km
877     direction:
878       south_west: tây nam
879       south: nam
880       south_east: đông nam
881       east: đông
882       north_east: đông bắc
883       north: bắc
884       north_west: tây bắc
885       west: tây
886   layouts:
887     logo:
888       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
889     home: Về Vị trí Nhà ở
890     logout: Đăng xuất
891     log_in: Đăng nhập
892     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
893     sign_up: Mở Tài khoản
894     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
895     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
896     edit: Sửa đổi
897     history: Lịch sử
898     export: Xuất
899     data: Dữ liệu
900     export_data: Xuất Dữ liệu
901     gps_traces: Tuyến GPS
902     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
903     user_diaries: Nhật ký
904     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
905     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
906     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
907     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
908     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và
909       cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
910     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
911     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark},
912       cũng như %{partners} khác.
913     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
914     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
915     partners_bytemark: Bytemark Hosting
916     partners_partners: các công ty bảo trợ
917     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
918     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực
919       hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
920     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong
921       lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
922     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
923     help: Trợ giúp
924     about: Giới thiệu
925     copyright: Bản quyền
926     community: Cộng đồng
927     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
928     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
929     foundation: Quỹ OpenStreetMap
930     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
931     make_a_donation:
932       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
933       text: Quyên góp
934     learn_more: Tìm hiểu Thêm
935     more: Thêm
936   license_page:
937     foreign:
938       title: Thông tin về bản dịch này
939       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link},
940         trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
941       english_link: nguyên bản tiếng Anh
942     native:
943       title: Giới thiệu về trang này
944       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang
945         này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
946       native_link: bản dịch tiếng Việt
947       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
948     legal_babble:
949       title_html: Bản quyền và Giấy phép
950       intro_1_html: |-
951         OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a
952         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data
953         Commons</a> (ODbL).
954       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác
955         phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap
956         và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên
957         các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy
958         phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a>
959         đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
960       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành
961         theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative
962         \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
963       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
964       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng
965         góp vào OpenStreetMap”.
966       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo
967         Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của
968         chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn
969         có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang
970         bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không
971         muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên
972         kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không
973         cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ
974         các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap”
975         trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến
976         creativecommons.org.
977       credit_3_html: |-
978         Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.
979         Ví dụ:
980       attribution_example:
981         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
982         title: Ví dụ ghi công
983       more_title_html: Tìm hiểu thêm
984       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và
985         cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi
986         đáp Pháp lý</a>.
987       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không
988         thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản
989         đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy
990         định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy
991         định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy
992         định Sử dụng Nominatim</a>.
993       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
994       contributors_intro_html: 'Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân
995         và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia
996         và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:'
997       contributors_at_html: '<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://data.wien.gv.at/">Bang
998         Viên</a> (theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi">CC
999         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Bang
1000         Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">bản
1001         sửa đổi CC BY Áo</a>).'
1002       contributors_ca_html: '<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®,
1003         GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan
1004         (Sở Địa lý, Statistics Canada).'
1005       contributors_fi_html: "<strong>Phần Lan</strong>: Chứa dữ liệu từ\nCơ sở dữ
1006         liệu Địa hình của Cục Khảo sát Địa lý Quốc gia Phần Lan (NLS) và các tập hợp
1007         dữ liệu khác theo \n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501\">Giấy
1008         phép dữ liệu mở NLS</a>."
1009       contributors_fr_html: '<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp
1010         (<i lang="fr" xml:lang="fr">Direction générale des Impôts</i>).'
1011       contributors_nl_html: '<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a
1012         href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1013       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn
1014         từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.'
1015       contributors_za_html: '<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href="http://www.ngi.gov.za/">Tổng
1016         cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo
1017         lưu.'
1018       contributors_gb_html: '<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance
1019         Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12.'
1020       contributors_footer_1_html: |-
1021         Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a
1022         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki.
1023       contributors_footer_2_html: '  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không
1024         ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự
1025         chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.'
1026       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1027       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ
1028         bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc
1029         các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1030       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung
1031         vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng,
1032         xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá
1033         trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang
1034         khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1035   welcome_page:
1036     title: Hoan nghênh!
1037     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu
1038       mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy
1039       cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1040     whats_on_the_map:
1041       title: Mục đích của Bản đồ
1042       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em>
1043         – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ
1044         mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1045       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không
1046         hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải
1047         xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ
1048         trực tuyến khác.
1049     basic_terms:
1050       title: Thuật ngữ Cơ bản
1051       paragraph_1_html: 'Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp
1052         vào OpenStreetMap:'
1053       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép
1054         sửa đổi bản đồ.
1055       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà
1056         hàng hoặc một cái cây.
1057       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường,
1058         dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1059       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên
1060         của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1061     questions:
1062       title: Có thắc mắc?
1063       paragraph_1_html: |-
1064         OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1065         <a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>.
1066     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1067     add_a_note:
1068       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1069       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ
1070         tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1071       paragraph_2_html: |-
1072         Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú
1073         <span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn.
1074   fixthemap:
1075     title: Báo cáo lỗi / Sửa bản đồ
1076     how_to_help:
1077       title: Cách giúp đỡ
1078       join_the_community:
1079         title: Tham gia cộng đồng
1080         explanation_html: Nếu bạn nhận thấy một vấn đề trong dữ liệu bản đồ của chúng
1081           tôi, chẳng hạn thiếu con đường hoặc địa chỉ của bạn, cách xử lý tốt nhất
1082           là tham gia cộng đồng OpenStreetMap để thêm hoặc sửa dữ liệu lấy.
1083       add_a_note:
1084         instructions_html: |-
1085           Chỉ việc bấm <a class='icon note'></a> hoặc hình tượng này trên bản đồ.
1086           Nút này sẽ thả một ghim vào bản đồ để bạn kéo thả vào vị trí đúng. Miêu tả vấn đề và bấm Lưu. Những người khác sẽ điều tra.
1087     other_concerns:
1088       title: Vấn đề khác
1089       explanation_html: Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng dữ liệu của chúng tôi
1090         hoặc về nội dung của bản đồ, xin vui lòng xem thông tin pháp lý tại <a href='/copyright'>trang
1091         bản quyền</a>, hoặc liên lạc với <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups?uselang=vi'>nhóm
1092         làm việc</a> thích hợp của Quỹ OpenStreetMap.
1093   help_page:
1094     title: Trợ giúp
1095     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án,
1096       hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
1097     welcome:
1098       url: /welcome
1099       title: Chào mừng đến với OSM
1100       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
1101     help:
1102       url: https://help.openstreetmap.org/
1103       title: help.openstreetmap.org
1104       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của
1105         OSM.
1106     wiki:
1107       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
1108       title: wiki.openstreetmap.org
1109       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
1110   about_page:
1111     next: Tiếp
1112     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
1113     used_by: '%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng trăm trang Web, ứng dụng di
1114       động, và thiết bị phần cứng'
1115     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo
1116       quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp
1117       thế giới.
1118     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
1119     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những
1120       người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản
1121       đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
1122     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
1123     community_driven_html: |-
1124       Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.
1125       Cộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.
1126       Để tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,
1127       <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>.
1128     open_data_title: Dữ liệu Mở
1129     open_data_html: 'OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó
1130       cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng
1131       góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu
1132       theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới
1133       cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href=''%{copyright_path}''>trang
1134       Bản quyền và Giấy phép</a>.'
1135     partners_title: Nhà bảo trợ
1136   notifier:
1137     diary_comment_notification:
1138       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn'
1139       hi: Chào %{to_user},
1140       header: '%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap
1141         với tiêu đề %{subject}:'
1142       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl},
1143         hoặc trả lời tại %{replyurl}
1144     message_notification:
1145       hi: Chào %{to_user},
1146       header: '%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:'
1147       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời
1148         tại %{replyurl}
1149     friend_notification:
1150       subject: '[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn'
1151       had_added_you: '%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap.'
1152       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1153       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1154     gpx_notification:
1155       greeting: Chào bạn,
1156       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1157       with_description: với miêu tả
1158       and_the_tags: 'và các thẻ sau:'
1159       and_no_tags: và không có thẻ
1160       failure:
1161         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại'
1162         failed_to_import: 'không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:'
1163         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1164         more_info_2: 'vấn đề này tại:'
1165         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi
1166       success:
1167         subject: '[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công'
1168         loaded_successfully: |-
1169           %{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số
1170           %{possible_points} điểm.
1171     signup_confirm:
1172       subject: '[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap'
1173       greeting: Chào bạn!
1174       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1175       confirm: 'Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này.
1176         Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của
1177         bạn:'
1178       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số
1179         thông tin về cách bắt đầu.
1180     email_confirm:
1181       subject: '[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn'
1182     email_confirm_plain:
1183       greeting: Chào bạn,
1184       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1185         thành %{new_address}.
1186       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1187         để xác nhận thay đổi này.
1188     email_confirm_html:
1189       greeting: Chào bạn,
1190       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url}
1191         thành %{new_address}.
1192       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1193         để xác nhận thay đổi này.
1194     lost_password:
1195       subject: '[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu'
1196     lost_password_plain:
1197       greeting: Chào bạn,
1198       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1199         có địa chỉ thư điện tử này.
1200       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1201         để đặt lại mật khẩu.
1202     lost_password_html:
1203       greeting: Chào bạn,
1204       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
1205         có địa chỉ thư điện tử này.
1206       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới
1207         để đặt lại mật khẩu.
1208     note_comment_notification:
1209       anonymous: Người dùng vô danh
1210       greeting: Chào bạn,
1211       commented:
1212         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của
1213           bạn'
1214         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú
1215           mà bạn đang quan tâm'
1216         your_note: '%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần
1217           %{place}.'
1218         commented_note: '%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú
1219           bản đồ gần %{place}.'
1220       closed:
1221         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn'
1222         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà
1223           bạn đang quan tâm'
1224         your_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1225         commented_note: '%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận,
1226           ghi chú gần %{place}.'
1227       reopened:
1228         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn'
1229         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn
1230           đang quan tâm'
1231         your_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}.'
1232         commented_note: '%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi
1233           chú gần %{place}.'
1234       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1235   message:
1236     inbox:
1237       title: Hộp thư
1238       my_inbox: Hộp thư đến
1239       outbox: đã gửi
1240       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1241       new_messages: '%{count} thư mới'
1242       old_messages: '%{count} thư cũ'
1243       from: Từ
1244       subject: Tiêu đề
1245       date: Ngày
1246       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1247       people_mapping_nearby: những người ở gần
1248     message_summary:
1249       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1250       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1251       reply_button: Trả lời
1252       delete_button: Xóa
1253     new:
1254       title: Gửi thư
1255       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1256       subject: Tiêu đề
1257       body: Nội dung
1258       send_button: Gửi
1259       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1260       message_sent: Thư đã gửi
1261       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp
1262         tục gửi thư.
1263     no_such_message:
1264       title: Thư không tồn tại
1265       heading: Thư không tồn tại
1266       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1267     outbox:
1268       title: Hộp thư đã gửi
1269       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1270       inbox: thư đến
1271       outbox: thư đã gửi
1272       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1273       to: Tới
1274       subject: Tiêu đề
1275       date: Ngày
1276       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1277       people_mapping_nearby: những người ở gần
1278     reply:
1279       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả
1280         lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1281         xác để trả lời.
1282     read:
1283       title: Đọc thư
1284       from: Từ
1285       subject: Tiêu đề
1286       date: Ngày
1287       reply_button: Trả lời
1288       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1289       back: Quay lại
1290       to: Tới
1291       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc
1292         một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính
1293         xác để đọc nó.
1294     sent_message_summary:
1295       delete_button: Xóa
1296     mark:
1297       as_read: Thư đã đọc
1298       as_unread: Thư chưa đọc
1299     delete:
1300       deleted: Đã xóa thư
1301   site:
1302     index:
1303       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1304       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1305       permalink: Liên kết Thường trực
1306       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1307       createnote: Thêm ghi chú
1308       license:
1309         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát
1310           hành theo giấy phép mở
1311       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor
1312         đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1313     edit:
1314       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1315       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép
1316         sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1317       user_page_link: trang cá nhân
1318       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1319       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ
1320         OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải
1321         về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài
1322         cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1323       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch,
1324         hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ
1325         Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1326       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết
1327         tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi
1328       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2,
1329         bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1330       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1331       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe)
1332         trong HTML.
1333     sidebar:
1334       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1335       close: Đóng
1336     search:
1337       search: Tìm kiếm
1338       where_am_i: Tôi ở đâu?
1339       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1340       submit_text: Đi
1341     key:
1342       table:
1343         entry:
1344           motorway: Đường cao tốc
1345           trunk: Xa lộ
1346           primary: Đường chính
1347           secondary: Đường lớn
1348           unclassified: Đường không phân loại
1349           unsurfaced: Đường không lát
1350           track: Đường mòn
1351           byway: Đường mòn đa mốt
1352           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1353           cycleway: Đường xe đạp
1354           footway: Đường đi bộ
1355           rail: Đường sắt
1356           subway: Đường ngầm
1357           tram:
1358           - Đường sắt nhẹ
1359           - xe điện
1360           cable:
1361           - Đường xe cáp
1362           - ghế cáp treo
1363           runway:
1364           - Đường băng
1365           - đường băng
1366           apron:
1367           - Sân đậu máy bay
1368           - nhà ga hành khách
1369           admin: Biên giới hành chính
1370           forest: Rừng trồng cây
1371           wood: Rừng
1372           golf: Sân golf
1373           park: Công viên
1374           resident: Khu vực nhà ở
1375           tourist: Nơi du lịch
1376           common:
1377           - Đất công
1378           - bãi cỏ
1379           retail: Khu vực buôn bán
1380           industrial: Khu vực công nghiệp
1381           commercial: Khu vực thương mại
1382           heathland: Vùng cây bụi
1383           lake:
1384           - Hồ
1385           - bể nước
1386           farm: Ruộng
1387           brownfield: Cánh đồng nâu
1388           cemetery: Nghĩa địa
1389           allotments: Khu vườn gia đình
1390           pitch: Sân cỏ
1391           centre: Trung tâm thể thao
1392           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1393           military: Khu vực quân sự
1394           school:
1395           - Trường học
1396           - đại học
1397           building: Kiến trúc quan trọng
1398           station: Nhà ga
1399           summit:
1400           - Đỉnh núi
1401           - đồi
1402           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1403           bridge: Đường rắn = cầu
1404           private: Đường riêng
1405           permissive: Đường cho phép
1406           destination: Chỉ giao thông địa phương
1407           construction: Đường đang xây
1408     richtext_area:
1409       edit: Sửa đổi
1410       preview: Xem trước
1411     markdown_help:
1412       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1413       headings: Đề mục
1414       heading: Đề mục
1415       subheading: Đề mục con
1416       unordered: Danh sách không đánh số
1417       ordered: Danh sách đánh số
1418       first: Khoản mục đầu tiên
1419       second: Khoản mục sau
1420       link: Liên kết
1421       text: Văn bản
1422       image: Hình ảnh
1423       alt: Văn bản thay thế
1424       url: URL
1425   trace:
1426     visibility:
1427       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1428       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh
1429         không có thứ tự)
1430       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1431       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy
1432         điểm có tên và thời điểm)
1433     create:
1434       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1435       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào
1436         cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận
1437         thư điện tử lúc khi nó xong.
1438     edit:
1439       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1440       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1441       filename: 'Tên tập tin:'
1442       download: tải về
1443       uploaded_at: 'Lúc tải lên:'
1444       points: 'Số nốt:'
1445       start_coord: 'Tọa độ đầu đường:'
1446       map: bản đồ
1447       edit: sửa đổi
1448       owner: 'Tác giả:'
1449       description: 'Miêu tả:'
1450       tags: 'Thẻ:'
1451       tags_help: dấu phẩy phân cách
1452       save_button: Lưu các Thay đổi
1453       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1454       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1455       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1456     trace_form:
1457       upload_gpx: 'Tải lên Tập tin GPX:'
1458       description: 'Miêu tả:'
1459       tags: 'Thẻ:'
1460       tags_help: dấu phẩy phân cách
1461       visibility: 'Mức độ Truy cập:'
1462       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1463       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1464       upload_button: Tải lên
1465       help: Trợ giúp
1466       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1467     trace_header:
1468       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1469       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1470       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1471       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ
1472         đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng
1473         đợi kịp.
1474     trace_optionals:
1475       tags: Thẻ
1476     view:
1477       title: Xem tuyến đường %{name}
1478       heading: Xem tuyến đường %{name}
1479       pending: CHƯA XỬ
1480       filename: 'Tên tập tin:'
1481       download: tải về
1482       uploaded: 'Lúc tải lên:'
1483       points: 'Số nốt:'
1484       start_coordinates: 'Tọa độ đầu đường:'
1485       map: bản đồ
1486       edit: sửa đổi
1487       owner: 'Tác giả:'
1488       description: 'Miêu tả:'
1489       tags: 'Thẻ:'
1490       none: Không có
1491       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1492       delete_track: Xóa tuyến đường này
1493       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1494       visibility: 'Mức độ truy cập:'
1495     trace_paging_nav:
1496       showing_page: Trang %{page}
1497       older: Tuyến đường Cũ hơn
1498       newer: Tuyến đường Mới hơn
1499     trace:
1500       pending: CHƯA XỬ
1501       count_points: '%{count} nốt'
1502       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1503       more: thêm
1504       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1505       view_map: Xem Bản đồ
1506       edit: sửa đổi
1507       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1508       public: CÔNG KHAI
1509       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1510       private: RIÊNG
1511       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1512       by: bởi
1513       in: trong
1514       map: bản đồ
1515     list:
1516       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1517       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1518       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1519       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1520       tagged_with: ' có thẻ %{tags}'
1521       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a>
1522         hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang
1523         wiki</a>.
1524     delete:
1525       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1526     make_public:
1527       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1528     offline_warning:
1529       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1530     offline:
1531       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1532       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1533     georss:
1534       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1535     description:
1536       description_with_count: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1537       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1538   application:
1539     require_cookies:
1540       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong
1541         trình duyệt để tiếp tục.
1542     require_moderator:
1543       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1544     setup_user_auth:
1545       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao
1546         diện Web để biết chi tiết.
1547       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập
1548         giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận
1549         các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
1550   oauth:
1551     oauthorize:
1552       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1553       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn,
1554         %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này.
1555         Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1556       allow_to: 'Cho phép trình khách:'
1557       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1558       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1559       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1560       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1561       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1562       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1563       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1564     oauthorize_success:
1565       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1566       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1567       verification: Mã xác minh là %{code}.
1568     oauthorize_failure:
1569       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1570       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản
1571         của bạn.
1572       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1573     revoke:
1574       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1575   oauth_clients:
1576     new:
1577       title: Đăng ký chương trình mới
1578       submit: Đăng ký
1579     edit:
1580       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1581       submit: Sửa đổi
1582     show:
1583       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1584       key: 'Từ khóa Tiêu dùng:'
1585       secret: 'Mật khẩu Tiêu dùng:'
1586       url: 'URL của Dấu Yêu cầu:'
1587       access_url: 'URL của Dấu Truy cập:'
1588       authorize_url: 'Cho phép URL:'
1589       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1590       edit: Sửa đổi Chi tiết
1591       delete: Xóa Trình khách
1592       confirm: Bạn có chắc không?
1593       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1594       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1595       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1596       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1597       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1598       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1599       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1600       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1601     index:
1602       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1603       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1604       list_tokens: 'Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:'
1605       application: Tên Chương trình
1606       issued_at: Lúc Cho phép
1607       revoke: Thu hồi!
1608       my_apps: Trình khách của Tôi
1609       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn
1610         %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth
1611         được.
1612       registered_apps: 'Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:'
1613       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1614     form:
1615       name: Tên
1616       required: Bắt buộc
1617       url: URL Trang chủ Chương trình
1618       callback_url: URL Gọi lại
1619       support_url: URL Trợ giúp
1620       requests: 'Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:'
1621       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1622       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1623       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1624       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1625       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1626       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1627       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1628     not_found:
1629       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1630     create:
1631       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1632     update:
1633       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1634     destroy:
1635       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1636   user:
1637     login:
1638       title: Đăng nhập
1639       heading: Đăng nhập
1640       email or username: 'Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:'
1641       password: 'Mật khẩu:'
1642       openid: '%{logo} OpenID:'
1643       remember: Nhớ tôi
1644       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1645       login_button: Đăng nhập
1646       register now: Mở tài khoản ngay
1647       with username: 'Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng
1648         và mật khẩu của bạn:'
1649       with openid: 'Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:'
1650       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1651       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1652       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1653       no account: Chưa có tài khoản?
1654       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin
1655         hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt
1656         tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1657       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động
1658         bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1659         để thảo luận về điều này.
1660       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1661       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID
1662         của bạn
1663       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1664       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1665       openid_providers:
1666         openid:
1667           title: Đăng nhập dùng OpenID
1668           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1669         google:
1670           title: Đăng nhập với Google
1671           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1672         yahoo:
1673           title: Đăng nhập với Yahoo!
1674           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1675         wordpress:
1676           title: Đăng nhập với WordPress
1677           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1678         aol:
1679           title: Đăng nhập với AOL
1680           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1681     logout:
1682       title: Đăng xuất
1683       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1684       logout_button: Đăng xuất
1685     lost_password:
1686       title: Quên mất mật khẩu
1687       heading: Quên mất Mật khẩu?
1688       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1689       new password button: Đặt lại mật khẩu
1690       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng
1691         tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1692       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới
1693         để bạn đặt nó lại.
1694       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1695     reset_password:
1696       title: Đặt lại mật khẩu
1697       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1698       password: 'Mật khẩu:'
1699       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1700       reset: Đặt lại Mật khẩu
1701       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1702       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1703     new:
1704       title: Mở tài khoản
1705       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài
1706         khoản tự động cho bạn.
1707       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a>
1708         để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1709       about:
1710         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1711         html: |-
1712           <p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>
1713           <p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>
1714       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các
1715         Điều kiện Đóng góp</a>.
1716       email address: 'Địa chỉ Thư điện tử:'
1717       confirm email address: 'Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:'
1718       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi"
1719         title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy
1720         định quyền riêng tư</a>)
1721       display name: 'Tên hiển thị:'
1722       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn
1723         có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1724       openid: '%{logo} OpenID:'
1725       password: 'Mật khẩu:'
1726       confirm password: 'Xác nhận Mật khẩu:'
1727       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1728       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật
1729         khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1730       openid association: |-
1731         <p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>
1732         <ul>
1733           <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>
1734           <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>
1735         </ul>
1736       continue: Mở tài khoản
1737       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1738       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các
1739         Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang
1740         wiki này</a>.
1741       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1742     terms:
1743       title: Điều kiện đóng góp
1744       heading: Điều kiện đóng góp
1745       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho
1746         biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của
1747         bạn hiện tại và tương lai.
1748       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi
1749         thuộc về phạm vi công cộng
1750       consider_pd_why: đây là gì?
1751       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1752       guidance: 'Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href="%{summary}">bản
1753         tóm tắt dễ đọc</a> và <a href="%{translations}">một số bản dịch không chính
1754         thức</a>'
1755       agree: Chấp nhận
1756       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1757       decline: Từ chối
1758       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản
1759         Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1760       legale_select: 'Vui lòng chọn quốc gia cư trú:'
1761       legale_names:
1762         france: Pháp
1763         italy: Ý
1764         rest_of_world: Các nước khác
1765     no_such_user:
1766       title: Người dùng không tồn tại
1767       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1768       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính
1769         tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1770     view:
1771       my diary: Nhật ký của Tôi
1772       new diary entry: mục nhật ký mới
1773       my edits: Đóng góp của Tôi
1774       my traces: Tuyến đường của Tôi
1775       my notes: Ghi chú của Tôi
1776       my messages: Hộp Tin nhắn
1777       my profile: Trang của Tôi
1778       my settings: Tùy chọn
1779       my comments: Bình luận của Tôi
1780       oauth settings: thiết lập OAuth
1781       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1782       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1783       send message: Gửi Thư
1784       diary: Nhật ký
1785       edits: Đóng góp
1786       traces: Tuyến đường
1787       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1788       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1789       add as friend: Kết Bạn
1790       mapper since: 'Tham gia:'
1791       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1792       ct status: 'Điều khoản đóng góp:'
1793       ct undecided: Chưa quyết định
1794       ct declined: Từ chối
1795       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1796       latest edit: 'Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:'
1797       email address: 'Địa chỉ thư điện tử:'
1798       created from: 'Địa chỉ IP khi mở:'
1799       status: 'Trạng thái:'
1800       spam score: 'Điểm số Spam:'
1801       description: Miêu tả
1802       user location: Vị trí của người dùng
1803       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người
1804         dùng ở gần.
1805       settings_link_text: tùy chọn
1806       your friends: Bạn bè của bạn
1807       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1808       km away: cách %{count} km
1809       m away: cách %{count} m
1810       nearby users: Người dùng khác ở gần
1811       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1812       role:
1813         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1814         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1815         grant:
1816           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1817           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1818         revoke:
1819           administrator: Rút quyền quản lý viên
1820           moderator: Rút quyền điều hành viên
1821       block_history: tác vụ cấm người này
1822       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1823       comments: Bình luận
1824       create_block: cấm người dùng này
1825       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1826       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1827       confirm_user: xác nhận người dùng này
1828       hide_user: ẩn tài khoản này
1829       unhide_user: hiện tài khoản này
1830       delete_user: xóa tài khoản này
1831       confirm: Xác nhận
1832       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1833       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1834       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1835       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1836     popup:
1837       your location: Vị trí của bạn
1838       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1839       friend: Người bạn
1840     account:
1841       title: Chỉnh sửa tài khoản
1842       my settings: Tùy chọn
1843       current email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:'
1844       new email address: 'Địa chỉ Thư điện tử Mới:'
1845       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1846       openid:
1847         openid: 'OpenID:'
1848         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1849         link text: đây là gì?
1850       public editing:
1851         heading: 'Sửa đổi công khai:'
1852         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1853         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1854         enabled link text: đây là gì?
1855         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1856         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1857       public editing note:
1858         heading: Sửa đổi công khai
1859         text: |-
1860           Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi">tìm hiểu tại sao</a>).
1861           <ul>
1862           <li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>
1863           <li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>
1864           </ul>
1865       contributor terms:
1866         heading: 'Các Điều khoản Đóng góp:'
1867         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1868         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1869         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc
1870           lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1871         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về
1872           phạm vi công cộng.
1873         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1874         link text: đây là gì?
1875       profile description: 'Tự giới thiệu:'
1876       preferred languages: 'Ngôn ngữ Ưu tiên:'
1877       preferred editor: 'Trình vẽ Ưa thích:'
1878       image: 'Hình:'
1879       gravatar:
1880         gravatar: Sử dụng Gravatar
1881         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1882         link text: đây là gì?
1883       new image: Thêm hình
1884       keep image: Giữ hình hiện dùng
1885       delete image: Xóa hình hiện dùng
1886       replace image: Thay hình hiện dùng
1887       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1888       home location: 'Vị trí Nhà:'
1889       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1890       latitude: 'Vĩ độ:'
1891       longitude: 'Kinh độ:'
1892       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản
1893         đồ?
1894       save changes button: Lưu các Thay đổi
1895       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1896       return to profile: Trở về trang cá nhân
1897       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1898         Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1899       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1900     confirm:
1901       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1902       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
1903       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện
1904         tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
1905       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1906       button: Xác nhận
1907       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1908       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
1909       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác
1910         nhận lần nữa.
1911     confirm_resend:
1912       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản,
1913         bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác
1914         nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào
1915         danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1916       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1917     confirm_email:
1918       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1919       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử
1920         mới.
1921       button: Xác nhận
1922       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1923       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1924     set_home:
1925       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1926     go_public:
1927       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới
1928         được phép sửa đổi.
1929     make_friend:
1930       heading: Kết bạn với %{user}?
1931       button: Thêm là người bạn
1932       success: '%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!'
1933       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
1934       already_a_friend: '%{name} đã là người bạn.'
1935     remove_friend:
1936       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1937       button: Hủy kết nối bạn
1938       success: '%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn.'
1939       not_a_friend: '%{name} đã không phải người bạn.'
1940     filter:
1941       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1942     list:
1943       title: Người dùng
1944       heading: Người dùng
1945       showing:
1946         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1947         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1948       summary: '%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}'
1949       summary_no_ip: '%{name} mở ngày %{date}'
1950       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1951       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1952       empty: Không tìm thấy người dùng.
1953     suspended:
1954       title: Tài khoản bị Cấm
1955       heading: Tài khoản bị Cấm
1956       webmaster: chủ trang
1957       body: |-
1958         <p>
1959           Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.
1960         </p>
1961         <p>
1962           Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.
1963           Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.
1964         </p>
1965   user_role:
1966     filter:
1967       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người
1968         dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1969       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1970       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1971       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1972     grant:
1973       title: Xác nhận cấp vai trò
1974       heading: Xác nhận cấp vai trò
1975       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1976       confirm: Xác nhận
1977       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
1978         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1979     revoke:
1980       title: Xác nhận rút vai trò
1981       heading: Xác nhận rút vai trò
1982       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1983       confirm: Xác nhận
1984       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm
1985         tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1986   user_block:
1987     model:
1988       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác
1989         vụ cấm.
1990       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1991     not_found:
1992       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1993       back: Trở về trang đầu
1994     new:
1995       title: Cấm %{name}
1996       heading: Cấm %{name}
1997       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi
1998         tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có
1999         thể không rành.
2000       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
2001       submit: Cấm người dùng
2002       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
2003       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời
2004         gian hợp lý.
2005       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
2006       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2007     edit:
2008       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2009       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
2010       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều
2011         chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng
2012         có thể không rành.
2013       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây
2014         giờ.
2015       submit: Cập nhật tác vụ cấm
2016       show: Xem tác vụ cấm này
2017       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2018       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
2019     filter:
2020       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
2021       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo
2022         xuống.
2023     create:
2024       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời
2025         gian hợp lý trước khi cấm họ.
2026       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi
2027         cấm họ.
2028       flash: Cấm người dùng %{name}.
2029     update:
2030       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể
2031         sửa đổi nó.
2032       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
2033     index:
2034       title: Người dùng bị cấm
2035       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
2036       empty: Chưa ai bị cấm.
2037     revoke:
2038       title: Bỏ cấm %{block_on}
2039       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
2040       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
2041       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
2042       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
2043       revoke: Bỏ cấm!
2044       flash: Đã bỏ cấm.
2045     period: '%{count} giờ'
2046     partial:
2047       show: Hiện
2048       edit: Sửa đổi
2049       revoke: Bỏ cấm!
2050       confirm: Bạn có chắc không?
2051       display_name: Người bị cấm
2052       creator_name: Người cấm
2053       reason: Lý do cấm
2054       status: Trạng thái
2055       revoker_name: Người bỏ cấm
2056       not_revoked: (không bị hủy)
2057       showing_page: Trang %{page}
2058       next: Sau »
2059       previous: « Trước
2060     helper:
2061       time_future: Hết hạn %{time}.
2062       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
2063       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
2064     blocks_on:
2065       title: Các tác vụ cấm %{name}
2066       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
2067       empty: '%{name} chưa bị cấm.'
2068     blocks_by:
2069       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
2070       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
2071       empty: '%{name} chưa cấm ai.'
2072     show:
2073       title: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2074       heading: '%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}'
2075       time_future: Hết hạn %{time}
2076       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
2077       status: Trạng thái
2078       show: Hiện
2079       edit: Sửa đổi
2080       revoke: Bỏ cấm!
2081       confirm: Bạn có chắc không?
2082       reason: 'Lý do cấm:'
2083       back: Xem tất cả tác vụ cấm
2084       revoker: 'Người bỏ cấm:'
2085       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
2086   note:
2087     description:
2088       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
2089       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
2090       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
2091       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
2092       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
2093       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
2094       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
2095       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
2096     rss:
2097       title: Ghi chú OpenStreetMap
2098       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong
2099         khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
2100       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
2101       opened: mở ghi chú (gần %{place})
2102       commented: bình luận mới (gần %{place})
2103       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
2104       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
2105     entry:
2106       comment: Bình luận
2107       full: Ghi chú đầy đủ
2108     mine:
2109       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2110       heading: Ghi chú của %{user}
2111       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
2112       id: Mã số
2113       creator: Người tạo
2114       description: Miêu tả
2115       created_at: Lúc tạo
2116       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
2117       ago_html: cách đây %{when}
2118   javascripts:
2119     close: Đóng
2120     share:
2121       title: Chia sẻ
2122       cancel: Hủy bỏ
2123       image: Hình ảnh
2124       link: Liên kết hoặc HTML
2125       long_link: Liên kết
2126       short_link: Liên kết Ngắn gọn
2127       embed: HTML
2128       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
2129       format: 'Định dạng:'
2130       scale: 'Tỷ lệ:'
2131       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
2132       download: Tải về
2133       short_url: URL Ngắn gọn
2134       include_marker: Ghim trên bản đồ
2135       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
2136       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
2137       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
2138     key:
2139       title: Chú giải Bản đồ
2140       tooltip: Chú giải Bản đồ
2141       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
2142     map:
2143       zoom:
2144         in: Phóng to
2145         out: Thu nhỏ
2146       locate:
2147         title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
2148         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
2149       base:
2150         standard: Chuẩn
2151         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
2152         transport_map: Bản đồ Giao thông
2153         mapquest: MapQuest Mở
2154         hot: Nhân đạo
2155       layers:
2156         header: Lớp Bản đồ
2157         notes: Ghi chú Bản đồ
2158         data: Dữ liệu Bản đồ
2159         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
2160         title: Lớp
2161       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
2162       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
2163     site:
2164       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
2165       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
2166       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
2167       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
2168       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
2169       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
2170     notes:
2171       new:
2172         intro: Bản đồ có thiếu gì hay sai lầm không? Hãy báo cho chúng tôi để chúng
2173           tôi sửa chữa bản đồ. Chỉ việc kéo ghim vào vị trí đúng và viết lời giải
2174           thích vấn đề. (Xin vui lòng đừng nhập thông tin cá nhân hoặc sao chép từ
2175           danh bạ hoặc bản đồ có bản quyền.)
2176         add: Thêm Ghi chú
2177       show:
2178         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp;
2179           các bình luận này cần được xác nhận lại.
2180         hide: Ẩn
2181         resolve: Giải quyết
2182         reactivate: Mở lại
2183         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
2184         comment: Bình luận
2185     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn
2186       chuột vào đây.
2187   redaction:
2188     edit:
2189       description: Miêu tả
2190       heading: Sửa đổi dãy ẩn
2191       submit: Lưu dãy ẩn
2192       title: Sửa đổi dãy ẩn
2193     index:
2194       empty: Không có dãy ẩn để xem.
2195       heading: Danh sách dãy ẩn
2196       title: Danh sách dãy ẩn
2197     new:
2198       description: Miêu tả
2199       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
2200       submit: Ẩn dãy phiên bản
2201       title: Đang ẩn dãy phiên bản
2202     show:
2203       description: 'Miêu tả:'
2204       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
2205       title: Đang xem dãy ẩn
2206       user: 'Người ẩn:'
2207       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
2208       destroy: Xóa dãy ẩn này
2209       confirm: Bạn có chắc không?
2210     create:
2211       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
2212     update:
2213       flash: Các thay đổi đã được lưu.
2214     destroy:
2215       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm
2216         trong trước khi xóa dãy ẩn.
2217       flash: Đã xóa dãy ẩn.
2218       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
2219 ...