]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/vi.yml
c413bc8058039d9a1d370aad1d7d80bf3d3a3726
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Ninomax
6 vi: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Nội dung
11       diary_entry: 
12         language: Ngôn ngữ
13         latitude: Vĩ độ
14         longitude: Kinh độ
15         title: Tiêu đề
16         user: Người dùng
17       friend: 
18         friend: Người bạn
19         user: Người dùng
20       message: 
21         body: Nội dung
22         recipient: Người nhận
23         sender: Người gửi
24         title: Tiêu đề
25       trace: 
26         description: Miêu tả
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         name: Tên
30         public: Công khai
31         size: Kích cỡ
32         user: Người dùng
33         visible: Thấy được
34       user: 
35         active: Tích cực
36         description: Miêu tả
37         display_name: Tên Hiển thị
38         email: Thư điện tử
39         languages: Ngôn ngữ
40         pass_crypt: Mật khẩu
41     models: 
42       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
43       changeset: Bộ thay đổi
44       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
45       country: Quốc gia
46       diary_comment: Bình luận Nhật ký
47       diary_entry: Mục Nhật ký
48       friend: Người bạn
49       language: Ngôn ngữ
50       message: Thư
51       node: Nốt
52       node_tag: Thẻ Nốt
53       notifier: Trình báo
54       old_node: Nốt Cũ
55       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
56       old_relation: Quan hệ Cũ
57       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
58       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
59       old_way: Lối Cũ
60       old_way_node: Nốt Lối Cũ
61       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
62       relation: Quan hệ
63       relation_member: Thành viên Quan hệ
64       relation_tag: Thẻ Quan hệ
65       session: Phiên
66       trace: Tuyến đường
67       tracepoint: Điểm Tuyến đường
68       tracetag: Thẻ Tuyến đường
69       user: Người dùng
70       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
71       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
72       way: Lối
73       way_node: Nốt Lối
74       way_tag: Thẻ Lối
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
78     setup_user_auth: 
79       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
83       changesetxml: Bộ thay đổi XML
84       download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
85       feed: 
86         title: Bộ thay đổi {{id}}
87         title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Bộ thay đổi
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Người Sửa đổi:"
92       bounding_box: "Hộp bao:"
93       box: hộp
94       closed_at: "Lúc Đóng:"
95       created_at: "Lúc Tạo:"
96       has_nodes: 
97         one: "Có {{count}} nốt sau:"
98         other: "Có {{count}} nốt sau:"
99       has_relations: 
100         one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
101         other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
102       has_ways: 
103         one: "Có {{count}} lối sau:"
104         other: "Có {{count}} lối sau:"
105       no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
106       show_area_box: Hiện Hộp vùng
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Miêu tả:"
109       edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
110       edited_by: "Người Sửa đổi:"
111       in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
112       version: "Phiên bản:"
113     containing_relation: 
114       entry: Quan hệ {{relation_name}}
115       entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
116     map: 
117       deleted: Đã xóa
118       larger: 
119         area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
120         node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
121         relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
122         way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
123       loading: Đang tải…
124     navigation: 
125       all: 
126         next_changeset_tooltip: Bộ thay đổi sau
127         next_node_tooltip: Node tiếp theo
128         next_relation_tooltip: Quan hệ sau
129         next_way_tooltip: Đường tiếp theo
130         prev_changeset_tooltip: Bộ thay đổi trước
131         prev_node_tooltip: Node trước
132         prev_relation_tooltip: Relation trước
133         prev_way_tooltip: Lối trước
134       user: 
135         name_changeset_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
136         next_changeset_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
137         prev_changeset_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
138     node: 
139       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
140       download_xml: Tải xuống XML
141       edit: sửa đổi
142       node: Nốt
143       node_title: "Nốt: {{node_name}}"
144       view_history: xem lịch sử
145     node_details: 
146       coordinates: "Tọa độ:"
147       part_of: "Trực thuộc:"
148     node_history: 
149       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
150       download_xml: Tải xuống XML
151       node_history: Lịch sử Nốt
152       node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
153       view_details: xem chi tiết
154     not_found: 
155       sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
156       type: 
157         changeset: bộ thay đổi
158         node: nốt
159         relation: quan hệ
160         way: lối
161     paging_nav: 
162       of: trong
163       showing_page: Đang hiện trang
164     relation: 
165       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
166       download_xml: Tải xuống XML
167       relation: Quan hệ
168       relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
169       view_history: xem lịch sử
170     relation_details: 
171       members: "Thành viên:"
172       part_of: "Trực thuộc:"
173     relation_history: 
174       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
175       download_xml: Tải xuống XML
176       relation_history: Lịch sử Quan hệ
177       relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
178       view_details: xem chi tiết
179     relation_member: 
180       entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
181       type: 
182         node: Nốt
183         relation: Quan hệ
184         way: Lối
185     start: 
186       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
187       view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
188     start_rjs: 
189       data_frame_title: Dữ liệu
190       data_layer_name: Dữ liệu
191       details: Chi tiết
192       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
193       edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
194       history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
195       load_data: Tải Dữ liệu
196       loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
197       loading: Đang tải…
198       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
199       object_list: 
200         api: Lấy vùng này dùng API
201         back: Liệt kê các đối tượng
202         details: Chi tiết
203         heading: Danh sách đối tượng
204         history: 
205           type: 
206             node: Nốt [[id]]
207             way: Lối [[id]]
208         selected: 
209           type: 
210             node: Nốt [[id]]
211             way: Lối [[id]]
212         type: 
213           node: Nốt
214           way: Lối
215       private_user: người bí mật
216       show_history: Xem Lịch sử
217       unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
218       wait: Xin chờ...
219       zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
220     tag_details: 
221       tags: "Thẻ:"
222       wiki_link: 
223         key: Trang wiki miêu tả khóa {{key}}
224         tag: Trang wiki miêu tả thẻ {{key}}={{value}}
225       wikipedia_link: Bài {{page}} trên Wikipedia
226     timeout: 
227       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của {{type}} có ID {{id}} quá lâu.
228       type: 
229         changeset: bộ thay đổi
230         node: nốt
231         relation: quan hệ
232         way: lối
233     way: 
234       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
235       download_xml: Tải xuống XML
236       edit: sửa đổi
237       view_history: xem lịch sử
238       way: Lối
239       way_title: "Lối: {{way_name}}"
240     way_details: 
241       also_part_of: 
242         one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
243         other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
244       nodes: "Nốt:"
245       part_of: "Thuộc về:"
246     way_history: 
247       download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
248       download_xml: Tải xuống XML
249       view_details: xem chi tiết
250       way_history: Lịch sử Lối
251       way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
252   changeset: 
253     changeset: 
254       anonymous: Vô danh
255       big_area: (lớn)
256       no_comment: (không có)
257       no_edits: (không có thay đổi)
258       show_area_box: hiện hộp vùng
259       still_editing: (đang mở)
260       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
261     changeset_paging_nav: 
262       next: Sau »
263       previous: « Trước
264       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
265     changesets: 
266       area: Vùng
267       comment: Miêu tả
268       id: ID
269       saved_at: Lúc Lưu
270       user: Người dùng
271     list: 
272       description: Những thay đổi gần đây
273       description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
274       description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
275       description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
276       heading: Các bộ thay đổi
277       heading_bbox: Các bộ thay đổi
278       heading_user: Các bộ thay đổi
279       heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
280       title: Các bộ thay đổi
281       title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
282       title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
283       title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
284     timeout: 
285       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
286   diary_entry: 
287     diary_comment: 
288       comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
289       confirm: Xác nhận
290       hide_link: Ẩn bình luận này
291     diary_entry: 
292       comment_count: 
293         one: 1 bình luận
294         other: "{{count}} bình luận"
295       comment_link: Bình luận về mục này
296       confirm: Xác nhận
297       edit_link: Sửa đổi mục này
298       hide_link: Ẩn mục này
299       posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
300       reply_link: Trả lời mục này
301     edit: 
302       body: "Nội dung:"
303       language: "Ngôn ngữ:"
304       latitude: "Vĩ độ:"
305       location: "Vị trí:"
306       longitude: "Kinh độ:"
307       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
308       save_button: Lưu
309       subject: "Tiêu đề:"
310       title: Sửa đổi mục nhật ký
311       use_map_link: sử dụng bản đồ
312     feed: 
313       all: 
314         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
315         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
316       language: 
317         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
318         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
319       user: 
320         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
321         title: Các mục nhật ký của {{user}}
322     list: 
323       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
324       new: Mục Nhật ký Mới
325       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
326       newer_entries: Mục Sau
327       no_entries: Chưa có mục nhật ký
328       older_entries: Mục Trước
329       recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
330       title: Các Nhật ký Cá nhân
331       user_title: Nhật ký của {{user}}
332     location: 
333       edit: Sửa
334       location: "Vị trí:"
335       view: Xem
336     new: 
337       title: Mục Nhật ký Mới
338     no_such_entry: 
339       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
340       heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
341       title: Mục nhật ký không tồn tại
342     no_such_user: 
343       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
344       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
345       title: Người dùng không tồn tại
346     view: 
347       leave_a_comment: Bình luận
348       login: Đăng nhập
349       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
350       save_button: Lưu
351       title: Nhật ký của {{user}} | {{title}}
352       user_title: Nhật ký của {{user}}
353   export: 
354     start: 
355       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
356       area_to_export: Vùng để Xuất
357       embeddable_html: HTML để Nhúng
358       export_button: Xuất
359       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
360       format: "Định dạng:"
361       format_to_export: Định dạng Xuất
362       image_size: Hình có Kích cỡ
363       latitude: "Vĩ độ:"
364       licence: Giấy phép
365       longitude: "Kinh độ:"
366       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
367       mapnik_image: Hình Mapnik
368       max: tối đa
369       options: Tùy chọn
370       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
371       osmarender_image: Hình Osmarender
372       output: Đầu ra
373       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
374       scale: Tỷ lệ
375       too_large: 
376         body: Khu vực này quá lớn để xuất dữ liệu OpenStreetMap XML được. Xin hãy phóng to hoặc lựa chọn khu vực nhỏ hơn.
377         heading: Khu vực Lớn quá
378       zoom: Thu phóng
379     start_rjs: 
380       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
381       change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
382       click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
383       drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
384       export: Xuất
385       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
386       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
387   geocoder: 
388     description: 
389       title: 
390         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
392         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
393       types: 
394         cities: Thành phố
395         places: Địa điểm
396         towns: Thị xã
397     description_osm_namefinder: 
398       prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
399     direction: 
400       east: đông
401       north: bắc
402       north_east: đông bắc
403       north_west: tây bắc
404       south: nam
405       south_east: đông nam
406       south_west: tây nam
407       west: tây
408     distance: 
409       one: khoảng 1 km
410       other: khoảng {{count}} km
411       zero: không tới 1 km
412     results: 
413       more_results: Thêm kết quả
414       no_results: Không tìm thấy kết quả
415     search: 
416       title: 
417         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
418         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
419         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
420         osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
421         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
422         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
423         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
424     search_osm_namefinder: 
425       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
426       suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
427     search_osm_nominatim: 
428       prefix: 
429         amenity: 
430           airport: Sân bay
431           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
432           atm: Máy Rút tiền Tự động
433           auditorium: Phòng hội họp
434           bank: Ngân hàng
435           bar: Quán Rượu
436           bench: Ghế
437           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
438           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
439           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
440           bus_station: Trạm Xe buýt
441           cafe: Quán Cà phê
442           car_rental: Chỗ Mướn Xe
443           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
444           car_wash: Tiệm Rửa Xe
445           casino: Sòng bạc
446           cinema: Rạp phim
447           club: Câu lạc bộ
448           college: Trường Cao đẳng
449           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
450           courthouse: Tòa
451           crematorium: Lò Hỏa táng
452           dentist: Nha sĩ
453           doctors: Bác sĩ
454           dormitory: Ký túc xá
455           drinking_water: Vòi Nước uống
456           driving_school: Trường Lái xe
457           embassy: Tòa Đại sứ
458           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
459           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
460           ferry_terminal: Trạm Phà
461           fire_hydrant: Vòi nước Máy
462           fire_station: Trạm Cứu hỏa
463           fountain: Vòi nước
464           fuel: Cây xăng
465           grave_yard: Nghĩa địa
466           gym: Nhà Thể dục
467           health_centre: Trung tâm Y tế
468           hospital: Bệnh viện
469           hotel: Khách sạn
470           ice_cream: Tiệm Kem
471           kindergarten: Tiểu học
472           library: Thư viện
473           market: Chợ
474           marketplace: Chợ phiên
475           nursery: Nhà trẻ
476           office: Văn phòng
477           park: Công viên
478           parking: Chỗ Đậu xe
479           pharmacy: Nhà thuốc
480           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
481           police: Cảnh sát
482           post_box: Hòm thư
483           post_office: Bưu điện
484           preschool: Trường Mầm non
485           prison: Nhà tù
486           pub: Quán rượu
487           public_building: Tòa nhà Công cộng
488           public_market: Chợ phiên
489           restaurant: Nhà hàng
490           retirement_home: Nhà về hưu
491           sauna: Nhà Tắm hơi
492           school: Trường học
493           shop: Tiệm
494           shopping: Tiệm
495           supermarket: Siêu thị
496           taxi: Taxi
497           telephone: Điện thoại Công cộng
498           theatre: Nhà hát
499           toilets: Vệ sinh
500           townhall: Thị sảnh
501           university: Trường Đại học
502           vending_machine: Máy Bán hàng
503           waste_basket: Thùng rác
504           wifi: Điểm Truy cập Không dây
505           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
506         boundary: 
507           administrative: Biên giới Hành chính
508         building: 
509           bunker: Boong ke
510           church: Nhà thờ
511           city_hall: Trụ sở Thành phố
512           commercial: Tòa nhà Thương mại
513           dormitory: Ký túc xá
514           entrance: Cửa vào
515           garage: Ga ra
516           hospital: Tòa nhà Bệnh viện
517           hotel: Khách sạn
518           house: Nhà ở
519           industrial: Tòa nhà Công nghiệp
520           office: Tòa nhà Văn phòng
521           residential: Nhà ở
522           school: Nhà trường
523           shop: Tiệm
524           stadium: Sân vận động
525           store: Tiệm
526           tower: Tháp
527           train_station: Nhà ga
528           university: Tòa nhà Đại học
529           "yes": Tòa nhà
530         highway: 
531           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
532           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
533           bus_stop: Chỗ Đậu Xe buýt
534           byway: Đường mòn Đa mốt
535           construction: Đường Đang Xây
536           cycleway: Đường Xe đạp
537           distance_marker: Cây số
538           footway: Đường bộ
539           gate: Cổng
540           living_street: Đường Hàng xóm
541           minor: Đường Nhỏ
542           motorway: Đường Cao tốc
543           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
544           motorway_link: Đường Cao tốc
545           path: Lối
546           pedestrian: Đường bộ Lớn
547           platform: Sân ga
548           primary: Đường Chính
549           primary_link: Đường Chính
550           raceway: Đường đua
551           residential: Đường Nhà ở
552           road: Đường
553           secondary: Đường Lớn
554           secondary_link: Đường Lớn
555           service: Đường phụ
556           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
557           steps: Cầu thang
558           stile: Cửa xoay
559           tertiary: Đường Lớn
560           track: Đường mòn
561           trail: Đường mòn
562           trunk: Xa lộ
563           trunk_link: Xa lộ
564           unclassified: Đường Không Phân loại
565           unsurfaced: Đường Không Lát
566         historic: 
567           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
568           battlefield: Chiến trường
569           boundary_stone: Mốc Biên giới
570           building: Tòa nhà
571           castle: Lâu đài
572           church: Nhà thờ
573           house: Nhà ở
574           icon: Thánh tượng
575           manor: Trang viên
576           memorial: Đài Tưởng niệm
577           mine: Mỏ
578           monument: Đài Kỷ niệm
579           museum: Bảo tàng
580           ruins: Tàn tích
581           tower: Tháp
582           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
583           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
584         landuse: 
585           allotments: Khu Vườn Gia đình
586           basin: Lưu vực
587           cemetery: Nghĩa địa
588           commercial: Khu vực Thương mại
589           conservation: Bảo tồn
590           construction: Công trường Xây dựng
591           farm: Trại
592           farmland: Trại
593           farmyard: Sân Trại
594           forest: Rừng Trồng Cây
595           grass: Cỏ
596           industrial: Khu vực Công nghiệp
597           landfill: Nơi Đổ Rác
598           meadow: Đồng cỏ
599           military: Khu vực Quân sự
600           mine: Mỏ
601           mountain: Núi
602           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
603           park: Công viên
604           piste: Đường Trượt tuyết
605           plaza: Quảng trường
606           quarry: Mỏ Đá
607           railway: Đường sắt
608           recreation_ground: Sân chơi
609           reservoir: Bể nước
610           residential: Khu vực Nhà ở
611           retail: Khu vực Buôn bán
612           vineyard: Vườn Nho
613           wetland: Đầm lầy
614           wood: Rừng
615         leisure: 
616           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
617           fishing: Hồ Đánh cá
618           garden: Vườn
619           golf_course: Sân Golf
620           ice_rink: Sân băng
621           marina: Bến tàu
622           miniature_golf: Golf Nhỏ
623           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
624           park: Công viên
625           pitch: Bãi Thể thao
626           playground: Sân chơi
627           recreation_ground: Sân Giải trí
628           sports_centre: Trung tâm Thể thao
629           stadium: Sân vận động
630           swimming_pool: Hồ Bơi
631           water_park: Công viên Nước
632         natural: 
633           bay: Vịnh
634           beach: Bãi biển
635           cape: Mũi đất
636           cave_entrance: Cửa vào Hang
637           channel: Eo biển
638           cliff: Vách đá
639           coastline: Bờ biển
640           crater: Miệng Núi
641           fjord: Vịnh hẹp
642           geyser: Mạch nước Phun
643           glacier: Sông băng
644           heath: Bãi Hoang
645           hill: Đồi
646           island: Đảo
647           land: Đất
648           marsh: Đầm lầy
649           moor: Truông
650           peak: Đỉnh
651           point: Mũi đất
652           reef: Rạn san hô
653           ridge: Luống đất
654           river: Sông
655           rock: Đá
656           spring: Suối
657           strait: Eo biển
658           tree: Cây
659           valley: Thung lũng
660           volcano: Núi lửa
661           water: Nước
662           wetland: Đầm lầy
663           wetlands: Đầm lầy
664           wood: Rừng
665         place: 
666           airport: Sân bay
667           city: Thành phố
668           country: Quốc gia
669           county: Quận hạt
670           farm: Trại
671           hamlet: Xóm
672           house: Nhà ở
673           houses: Dãy Nhà
674           island: Đảo
675           islet: Đảo Nhỏ
676           locality: Địa phương
677           moor: Truông
678           municipality: Đô thị
679           postcode: Mã Bưu điện
680           region: Miền
681           sea: Biển
682           state: Tỉnh bang
683           subdivision: Hàng xóm
684           suburb: Ngoại ô
685           town: Thị xã/trấn
686           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
687           village: Làng
688         railway: 
689           construction: Đường sắt Đang Xây
690           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
691           funicular: Đường sắt Leo núi
692           historic_station: Nhà ga Lịch sử
693           junction: Ga Đầu mối
694           light_rail: Đường sắt nhẹ
695           monorail: Đường Một Ray
696           spur: Đường sắt Phụ
697           station: Nhà ga
698           subway: Trạm Xe điện Ngầm
699           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
700           tram: Đường Xe điện
701           yard: Sân ga
702         shop: 
703           bakery: Tiệm Bánh
704           bicycle: Tiệm Xe đạp
705           books: Tiệm Sách
706           butcher: Tiệm Thịt
707           car: Tiệm Xe hơi
708           car_dealer: Cửa hàng Xe hơi
709           car_repair: Tiệm Sửa Xe
710           carpet: Tiệm Thảm
711           chemist: Nhà thuốc
712           clothes: Tiệm Quần áo
713           computer: Tiệm Máy tính
714           confectionery: Tiệm Kẹo
715           convenience: Tiệm Tập hóa
716           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
717           doityourself: Tiệm Ngũ kim
718           drugstore: Nhà thuốc
719           dry_cleaning: Hấp tẩy
720           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
721           fashion: Tiệm Thời trang
722           fish: Tiệm Cá
723           florist: Tiệm Hoa
724           food: Tiệm Thực phẩm
725           funeral_directors: Nhà tang lễ
726           grocery: Tiệm Tạp phẩm
727           hairdresser: Tiệm Làm tóc
728           hardware: Tiệm Ngũ kim
729           insurance: Bảo hiểm
730           jewelry: Tiệm Kim hoàn
731           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
732           mall: Trung tâm Mua sắm
733           market: Chợ
734           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
735           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
736           music: Tiệm Nhạc
737           newsagent: Tiệm Báo
738           optician: Tiệm Kính mắt
739           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
740           photo: Tiệm Rửa Hình
741           salon: Tiệm Làm tóc
742           shoes: Tiệm Giày
743           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
744           sports: Tiệm Thể thao
745           supermarket: Siêu thị
746           toys: Tiệm Đồ chơi
747           travel_agency: Văn phòng Du lịch
748           video: Tiệm Phim
749         tourism: 
750           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
751           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
752           attraction: Nơi Du lịch
753           bed_and_breakfast: Nhà trọ
754           cabin: Túp lều
755           camp_site: Nơi Cắm trại
756           chalet: Nhà ván
757           hostel: Nhà trọ
758           hotel: Khách sạn
759           information: Thông tin
760           lean_to: Nhà chái
761           motel: Khách sạn Dọc đường
762           museum: Bảo tàng
763           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
764           theme_park: Công viên Giải trí
765           valley: Thung lũng
766           viewpoint: Thắng cảnh
767           zoo: Vườn thú
768         waterway: 
769           canal: Kênh
770           dam: Đập
771           rapids: Thác ghềnh
772           river: Sông
773           riverbank: Bờ sông
774           stream: Dòng suối
775           wadi: Dòng sông Vào mùa
776           waterfall: Thác
777   javascripts: 
778     map: 
779       base: 
780         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
781         mapnik: Mapnik
782         noname: Không tên
783         osmarender: Osmarender
784       overlays: 
785         maplint: Maplint
786     site: 
787       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
788       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
789       edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
790       history_disabled_tooltip: Phóng to để xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
791       history_tooltip: Xem danh sách sửa đổi trong khu vực này
792       history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
793   layouts: 
794     copyright: Bản quyền &amp; Giấy phép
795     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
796     donate_link_text: quyên góp
797     edit: Sửa đổi
798     export: Xuất
799     export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
800     gps_traces: Tuyến đường GPS
801     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
802     help: Trợ giúp
803     help_and_wiki: "{{help}} & {{wiki}}"
804     help_title: Trang trợ giúp của dự án
805     history: Lịch sử
806     home: nhà
807     home_tooltip: Về vị trí nhà
808     inbox: hộp thư ({{count}})
809     inbox_tooltip: 
810       one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
811       other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
812       zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
813     intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
814     intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
815     intro_3: OpenStreetMap hoạt động nhờ sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}. Các nhà bảo trợ khác được liệt kê tại {{partners}}.
816     intro_3_partners: wiki
817     intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
818     license: 
819       alt: CC BY-SA 2.0
820       title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
821     log_in: đăng nhập
822     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
823     logo: 
824       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
825     logout: đăng xuất
826     logout_tooltip: Đăng xuất
827     make_a_donation: 
828       text: Quyên góp
829       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
830     news_blog: Blog Tin tức
831     news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
832     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
833     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
834     shop: Tiệm
835     shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
836     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
837     sign_up: đăng ký
838     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
839     tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
840     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
841     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
842     view: Xem
843     view_tooltip: Xem bản đồ
844     welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
845     welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
846     wiki: Wiki
847     wiki_title: Trang wiki của dự án
848   license_page: 
849     foreign: 
850       english_link: nguyên bản tiếng Anh
851       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang {{english_original_link}}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
852       title: Thông tin về bản dịch này
853     legal_babble: "<h2>Bản quyền và Giấy phép</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các bản đồ và dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các bản đồ và dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.\n</p>\n\n<h3>Cách ghi công OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Nếu bạn đang sử dụng các hình ảnh bản đồ OpenStreetMap, chúng tôi yêu cầu rằng lời ghi công của bạn ít nhất đề “© những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”. Nếu bạn chỉ đang sử dụng dữ liệu bản đồ, chúng tôi xin câu “Dữ liệu © những người đóng góp vào OpenStreetMap, CC-BY-SA”.\n</p>\n<p>\n  Lúc nào có thể, “OpenStreetMap” nên có liên kết đến <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a> và “CC-BY-SA” đến <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết (thí dụ trong tác phẩm in giấy), chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến www.openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này) và đến www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Tìm hiểu thêm</h3>\n<p>\n  Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi\">Hỏi đáp Pháp lý</a>.\n</p>\n<p>\n  Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Google Maps hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi người hay công ty giữ bản quyền cho phép rõ ràng.\n</p>\n<p>\n  Tuy OpenStreetMap là dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí để cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi\">Quy định Sử dụng Hình ảnh Bản đồ</a>, và <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim?uselang=vi#Usage_Policy\">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Những người đóng góp vào đây</h3>\n<p>\n  Giấy phép CC-BY-SA của chúng tôi bắt bạn phải “ghi công Tác giả Đầu tiên bằng cách hợp với phương tiện Bạn đang sử dụng”. Những cá nhân vẽ bản đồ OSM không yêu cầu lời ghi công dứt khoát hơn “những người đóng góp vào OpenStreetMap”, nhưng trong những trường hợp dữ liệu của cơ quan khảo sát quốc gia hoặc nguồn lớn khác đã được nhập vào OpenStreetMap, có thể có lý ghi công nguồn này bằng cách ghi công họ thẳng hoặc đặt liên kết đến trang này.\n</p>\n\n<!--\nThông tin cho những người giữ gìn trang này\n\nSau đây chỉ là những tổ chức có điều khoản bắt phải ghi công họ trước khi OpenStreetMap nhập dữ liệu của họ được. Đây không phải là tập hợp thông tin đầy đủ về các lượt nhập. Phần này chỉ có được sử dụng khi nào cần thiết để tuân theo các điều khoản trong giấy phép của dữ liệu được nhập.\n\nTrước khi bổ sung vào phần này, hãy thảo luận với các quản lý viên hệ thống của OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Ba Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu từ các <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">bản đồ UMP-pcPL</a>. Bản quyền những người đóng góp UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu.</li>\n   <li><strong>Úc</strong>: Bao gồm dữ liệu về ngoại ô dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Úc.</li>\n   <li><strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào.\n</p>"
854     native: 
855       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
856       native_link: bản dịch tiếng Việt
857       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về {{native_link}} của trang này hoặc {{mapping_link}} thay vì đọc mãi.
858       title: Giới thiệu về trang này
859   message: 
860     delete: 
861       deleted: Đã xóa thư
862     inbox: 
863       date: Ngày
864       from: Từ
865       my_inbox: Hộp thư đến
866       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
867       outbox: đã gửi
868       people_mapping_nearby: những người ở gần
869       subject: Tiêu đề
870       title: Hộp thư
871       you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
872     mark: 
873       as_read: Thư đã đọc
874       as_unread: Thư chưa đọc
875     message_summary: 
876       delete_button: Xóa
877       read_button: Đánh dấu là đã đọc
878       reply_button: Trả lời
879       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
880     new: 
881       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
882       body: Nội dung
883       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
884       message_sent: Thư đã gửi
885       send_button: Gửi
886       send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
887       subject: Tiêu đề
888       title: Gửi thư
889     no_such_message: 
890       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
891       heading: Thư không tồn tại
892       title: Thư không tồn tại
893     no_such_user: 
894       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên đó.
895       heading: Người dùng không tồn tại
896       title: Người dùng không tồn tại
897     outbox: 
898       date: Ngày
899       inbox: thư đến
900       my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
901       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
902       outbox: thư đã gửi
903       people_mapping_nearby: những người ở gần
904       subject: Tiêu đề
905       title: Hộp thư đã gửi
906       to: Tới
907       you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
908     read: 
909       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
910       back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
911       date: Ngày
912       from: Từ
913       reading_your_messages: Đọc thư
914       reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
915       reply_button: Trả lời
916       subject: Tiêu đề
917       title: Đọc thư
918       to: Tới
919       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
920       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
921     reply: 
922       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “{{user}}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
923     sent_message_summary: 
924       delete_button: Xóa
925   notifier: 
926     diary_comment_notification: 
927       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
928       header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
929       hi: Chào {{to_user}},
930       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
931     email_confirm: 
932       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
933     email_confirm_html: 
934       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
935       greeting: Chào bạn,
936       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
937     email_confirm_plain: 
938       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
939       greeting: Chào bạn,
940       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
941       hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
942     friend_notification: 
943       befriend_them: Cũng có thể thêm họ vào danh sách người bạn tại {{befriendurl}}.
944       had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
945       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}}.
946       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
947     gpx_notification: 
948       and_no_tags: và không có thẻ
949       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
950       failure: 
951         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
952         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
953         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
954         more_info_2: "vấn đề này tại:"
955         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
956       greeting: Chào bạn,
957       success: 
958         loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
959         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
960       with_description: với miêu tả
961       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
962     lost_password: 
963       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
964     lost_password_html: 
965       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
966       greeting: Chào bạn,
967       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
968     lost_password_plain: 
969       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
970       greeting: Chào bạn,
971       hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
972       hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
973     message_notification: 
974       footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
975       footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
976       header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
977       hi: Chào {{to_user}},
978     signup_confirm: 
979       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
980     signup_confirm_html: 
981       ask_questions: Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại <a href="http://help.openstreetmap.org/">trang hỏi đáp</a>.
982       click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
983       current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
984       get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a>, theo dõi tin tức gần đây tại <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenGeoData</a> hay <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, hoặc đọc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog</a> và nghe <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast</a> của nhà sáng lập Steve Coast!
985       greeting: Chào bạn!
986       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
987       introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
988       more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
989       more_videos_here: thêm video tại đây
990       user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
991       video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
992       wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
993     signup_confirm_plain: 
994       ask_questions: "Có thể đặt bất kỳ câu hỏi mà bạn có về OpenStreetMap tại trang hỏi đáp:"
995       blog_and_twitter: "Theo dõi tin tức gần đây tại blog OpenStreetMap và Twitter:"
996       click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
997       click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
998       current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
999       current_user_2: "tại:"
1000       greeting: Chào bạn!
1001       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
1002       introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
1003       more_videos: "Có thêm video tại đây:"
1004       opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của nhà sáng lập OpenStreetMap, Steve Coast, cũng chứa podcast:"
1005       the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
1006       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi
1007       user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
1008       user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
1009       wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
1010       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi
1011   oauth: 
1012     oauthorize: 
1013       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1014       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1015       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1016       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1017       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1018       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1019       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1020       request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1021     revoke: 
1022       flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
1023   oauth_clients: 
1024     create: 
1025       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1026     destroy: 
1027       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1028     edit: 
1029       submit: Sửa đổi
1030       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1031     form: 
1032       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1033       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1034       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1035       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1036       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1037       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1038       callback_url: URL Gọi lại
1039       name: Tên
1040       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1041       required: Bắt buộc
1042       support_url: URL Trợ giúp
1043       url: URL Trang chủ Chương trình
1044     index: 
1045       application: Tên Chương trình
1046       issued_at: Lúc Cho phép
1047       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1048       my_apps: Trình khách của Tôi
1049       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1050       no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1051       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1052       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1053       revoke: Thu hồi!
1054       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1055     new: 
1056       submit: Đăng ký
1057       title: Đăng ký chương trình mới
1058     not_found: 
1059       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
1060     show: 
1061       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1062       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1063       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1064       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1065       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
1066       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1067       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1068       authorize_url: "Cho phép URL:"
1069       edit: Sửa đổi Chi tiết
1070       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1071       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1072       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1073       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa HMAC-SHA1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
1074       title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
1075       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1076     update: 
1077       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1078   site: 
1079     edit: 
1080       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1081       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1082       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1083       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
1084       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1085       user_page_link: trang cá nhân
1086     index: 
1087       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1088       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1089       js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
1090       license: 
1091         license_name: Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0
1092         notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
1093         project_name: Dự án OpenStreetMap
1094       permalink: Liên kết Thường trực
1095       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1096     key: 
1097       map_key: Chú giải
1098       map_key_tooltip: Chú giải bản đồ
1099       table: 
1100         entry: 
1101           admin: Biên giới hành chính
1102           allotments: Khu vườn gia đình
1103           apron: 
1104             - Sân đậu máy bay
1105             - nhà ga hành khách
1106           bridge: Đường rắn = cầu
1107           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1108           brownfield: Sân để trống
1109           building: Kiến trúc quan trọng
1110           byway: Đường mòn đa mốt
1111           cable: 
1112             - Đường xe cáp
1113             - ski lift
1114           cemetery: Nghĩa địa
1115           centre: Trung tâm thể thao
1116           commercial: Khu vực thương mại
1117           common: 
1118             - Đất công
1119             - bãi cỏ
1120           construction: Đường đang xây
1121           cycleway: Đường xe đạp
1122           destination: Chỉ giao thông địa phương
1123           farm: Ruộng
1124           footway: Đường đi bộ
1125           forest: Rừng trồng cây
1126           golf: Sân golf
1127           heathland: Vùng cây bụi
1128           industrial: Khu vực công nghiệp
1129           lake: 
1130             - Hồ
1131             - bể nước
1132           military: Khu vực quân sự
1133           motorway: Đường cao tốc
1134           park: Công viên
1135           permissive: Đường cho phép
1136           pitch: Sân thể thao
1137           primary: Đường chính
1138           private: Đường riêng
1139           rail: Đường sắt
1140           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1141           resident: Khu vực nhà ở
1142           retail: Khu vực buôn bán
1143           runway: 
1144             - Đường băng
1145             - đường lăn
1146           school: 
1147             - Trường học
1148             - đại học
1149           secondary: Đường lớn
1150           station: Nhà ga
1151           subway: Đường ngầm
1152           summit: 
1153             - Đỉnh núi
1154             - đồi
1155           tourist: Nơi du lịch
1156           track: Đường mòn
1157           tram: 
1158             - Đường sắt nhẹ
1159             - xe điện
1160           trunk: Xa lộ
1161           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1162           unclassified: Đường không phân loại
1163           unsurfaced: Đường không lát
1164           wood: Rừng
1165     search: 
1166       search: Tìm kiếm
1167       search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
1168       submit_text: Đi
1169       where_am_i: Tôi ở đâu?
1170       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1171     sidebar: 
1172       close: Đóng
1173       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1174   time: 
1175     formats: 
1176       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1177   trace: 
1178     create: 
1179       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1180       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1181     delete: 
1182       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1183     edit: 
1184       description: "Miêu tả:"
1185       download: tải về
1186       edit: sửa đổi
1187       filename: "Tên tập tin:"
1188       heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1189       map: bản đồ
1190       owner: "Tác giả:"
1191       points: "Số nốt:"
1192       save_button: Lưu các Thay đổi
1193       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1194       tags: "Thẻ:"
1195       tags_help: dấu phẩy phân cách
1196       title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
1197       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1198       visibility: "Mức độ truy cập:"
1199       visibility_help: có nghĩa là gì?
1200       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1201     list: 
1202       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1203       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
1204       tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
1205       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1206     make_public: 
1207       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1208     no_such_user: 
1209       body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1210       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1211       title: Người dùng không tồn tại
1212     offline: 
1213       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1214       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1215     offline_warning: 
1216       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1217     trace: 
1218       ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
1219       by: bởi
1220       count_points: "{{count}} nốt"
1221       edit: sửa đổi
1222       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1223       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1224       in: trong
1225       map: bản đồ
1226       more: thêm
1227       pending: CHƯA XỬ
1228       private: RIÊNG
1229       public: CÔNG KHAI
1230       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1231       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1232       view_map: Xem Bản đồ
1233     trace_form: 
1234       description: Miêu tả
1235       help: Trợ giúp
1236       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1237       tags: Thẻ
1238       tags_help: dấu phẩy phân cách
1239       upload_button: Tải lên
1240       upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
1241       visibility: "Mức độ truy cập:"
1242       visibility_help: có nghĩa là gì?
1243       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1244     trace_header: 
1245       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1246       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1247       traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1248       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1249       your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn
1250     trace_optionals: 
1251       tags: Thẻ
1252     trace_paging_nav: 
1253       next: Sau »
1254       previous: « Trước
1255       showing_page: Đang hiện trang {{page}}
1256     view: 
1257       delete_track: Xóa tuyến đường này
1258       description: "Miêu tả:"
1259       download: tải về
1260       edit: sửa đổi
1261       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1262       filename: "Tên tập tin:"
1263       heading: Xem tuyến đường {{name}}
1264       map: bản đồ
1265       none: Không có
1266       owner: "Tác giả:"
1267       pending: CHƯA XỬ
1268       points: "Số nốt:"
1269       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1270       tags: "Thẻ:"
1271       title: Xem tuyến đường {{name}}
1272       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1273       uploaded: "Lúc tải lên:"
1274       visibility: "Mức độ truy cập:"
1275     visibility: 
1276       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1277       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1278       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1279       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1280   user: 
1281     account: 
1282       contributor terms: 
1283         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1284         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1285         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1286         link text: có nghĩa là gì?
1287         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1288         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1289       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1290       delete image: Xóa hình hiện dùng
1291       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1292       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1293       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1294       home location: "Vị trí Nhà:"
1295       image: "Hình:"
1296       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1297       keep image: Giữ hình hiện dùng
1298       latitude: "Vĩ độ:"
1299       longitude: "Kinh độ:"
1300       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1301       my settings: Tùy chọn
1302       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1303       new image: Thêm hình
1304       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1305       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1306       profile description: "Tự giới thiệu:"
1307       public editing: 
1308         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1309         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1310         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1311         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1312         enabled link text: có nghĩa là gì?
1313         heading: "Sửa đổi công khai:"
1314       public editing note: 
1315         heading: Sửa đổi công khai
1316         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1317       replace image: Thay hình hiện dùng
1318       return to profile: Trở về trang cá nhân
1319       save changes button: Lưu các Thay đổi
1320       title: Chỉnh sửa tài khoản
1321       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1322     confirm: 
1323       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1324       before you start: Có lẽ bạn muốn vội vàng bắt đầu vẽ bản đồ, nhưng trước tiên xin vui lòng tự giới thiệu về bạn trong biểu mẫu ở dưới.
1325       button: Xác nhận
1326       heading: Xác nhận tài khoản người dùng
1327       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1328       reconfirm: Nếu mở tài khoản lâu rồi có thể cần <a href="{{reconfirm}}">gửi mình một thư xác nhận mới</a>.
1329       success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1330       unknown token: Hình như dấu hiệu đó không tồn tại.
1331     confirm_email: 
1332       button: Xác nhận
1333       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1334       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1335       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1336       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
1337     confirm_resend: 
1338       failure: Không tìm thấy người dùng {{name}}.
1339       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến {{email}}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1340     filter: 
1341       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1342     go_public: 
1343       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1344     list: 
1345       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1346       empty: Không tìm thấy người dùng.
1347       heading: Người dùng
1348       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1349       showing: 
1350         one: Trang {{page}} ({{first_item}} trên tổng {{items}})
1351         other: Trang {{page}} ({{first_item}}–{{last_item}} trên tổng {{items}})
1352       summary: "{{name}} do {{ip_address}} mở ngày {{date}}"
1353       summary_no_ip: "{{name}} mở ngày {{date}}"
1354       title: Người dùng
1355     login: 
1356       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="{{reconfirm}}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1357       account suspended: Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.<br />Vui lòng liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.
1358       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1359       create_account: mở tài khoản
1360       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
1361       heading: Đăng nhập
1362       login_button: Đăng nhập
1363       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1364       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">Tìm hiểu thêm về thay đổi giấy phép sắp tới của OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License?uselang=vi">bản dịch</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming?uselang=vi">thảo luận</a>)
1365       password: "Mật khẩu:"
1366       please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
1367       remember: "Nhớ tôi:"
1368       title: Đăng nhập
1369       webmaster: chủ trang
1370     logout: 
1371       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1372       logout_button: Đăng xuất
1373       title: Đăng xuất
1374     lost_password: 
1375       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1376       heading: Quên mất Mật khẩu?
1377       help_text: Điền vào địa chỉ thư điện tử của bạn khi đăng ký, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1378       new password button: Đặt lại mật khẩu
1379       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1380       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1381       title: Quên mất mật khẩu
1382     make_friend: 
1383       already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
1384       failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
1385       success: "{{name}} mới là người bạn."
1386     new: 
1387       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1388       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1389       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1390       continue: Tiếp tục
1391       display name: "Tên hiển thị:"
1392       display name description: Tên đăng ký của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1393       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1394       fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
1395       flash create success message: Cám ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến {{email}}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1396       heading: Mở Tài khoản Người dùng
1397       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1398       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1399       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
1400       password: "Mật khẩu:"
1401       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1402       title: Mở tài khoản
1403     no_such_user: 
1404       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1405       heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
1406       title: Người dùng không tồn tại
1407     popup: 
1408       friend: Người bạn
1409       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1410       your location: Vị trí của bạn
1411     remove_friend: 
1412       not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
1413       success: "{{name}} không còn là người bạn."
1414     reset_password: 
1415       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1416       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1417       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1418       heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
1419       password: "Mật khẩu:"
1420       reset: Đặt lại Mật khẩu
1421       title: Đặt lại mật khẩu
1422     set_home: 
1423       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1424     suspended: 
1425       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với {{webmaster}} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1426       heading: Tài khoản bị Cấm
1427       title: Tài khoản bị Cấm
1428       webmaster: chủ trang
1429     terms: 
1430       agree: Chấp nhận
1431       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1432       consider_pd_why: có nghĩa là gì?
1433       decline: Từ chối
1434       heading: Điều kiện đóng góp
1435       legale_names: 
1436         france: Pháp
1437         italy: Ý
1438         rest_of_world: Các nước khác
1439       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1440       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1441       title: Điều kiện đóng góp
1442     view: 
1443       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1444       add as friend: thêm là người bạn
1445       ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
1446       block_history: xem các tác vụ cấm người này
1447       blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
1448       blocks on me: tác vụ cấm tôi
1449       confirm: Xác nhận
1450       confirm_user: xác nhận người dùng này
1451       create_block: cấm người dùng này
1452       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1453       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1454       delete_user: xóa tài khoản này
1455       description: Miêu tả
1456       diary: nhật ký
1457       edits: đóng góp
1458       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1459       hide_user: ẩn tài khoản này
1460       if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
1461       km away: cách {{count}} km
1462       m away: cách {{count}} m
1463       mapper since: "Tham gia:"
1464       moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
1465       my diary: nhật ký của tôi
1466       my edits: đóng góp của tôi
1467       my settings: tùy chọn
1468       my traces: tuyến đường của tôi
1469       nearby users: Người dùng khác ở gần
1470       new diary entry: mục nhật ký mới
1471       no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
1472       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1473       oauth settings: Thiết lập OAuth
1474       remove as friend: dời người bạn
1475       role: 
1476         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1477         grant: 
1478           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1479           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1480         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1481         revoke: 
1482           administrator: Rút quyền quản lý viên
1483           moderator: Rút quyền điều hành viên
1484       send message: gửi thư
1485       settings_link_text: tùy chọn
1486       spam score: "Điểm số Spam:"
1487       status: "Trạng thái:"
1488       traces: tuyến đường
1489       unhide_user: hiện tài khoản này
1490       user location: Vị trí của người dùng
1491       your friends: Người bạn của bạn
1492   user_block: 
1493     blocks_by: 
1494       empty: "{{name}} chưa cấm ai."
1495       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
1496       title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
1497     blocks_on: 
1498       empty: "{{name}} chưa bị cấm."
1499       heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
1500       title: Các tác vụ cấm {{name}}
1501     create: 
1502       flash: Cấm người dùng {{name}}.
1503       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1504       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1505     edit: 
1506       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1507       heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1508       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1509       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1510       reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1511       show: Xem tác vụ cấm này
1512       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1513       title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
1514     filter: 
1515       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1516       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1517       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
1518     helper: 
1519       time_future: Hết hạn {{time}}.
1520       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
1521       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1522     index: 
1523       empty: Chưa ai bị cấm.
1524       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1525       title: Người dùng bị cấm
1526     model: 
1527       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1528       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1529     new: 
1530       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1531       heading: Cấm {{name}}
1532       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1533       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1534       reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1535       submit: Cấm người dùng
1536       title: Cấm {{name}}
1537       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1538       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1539     not_found: 
1540       back: Trở về trang đầu
1541       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
1542     partial: 
1543       confirm: Bạn có chắc không?
1544       creator_name: Người cấm
1545       display_name: Người bị cấm
1546       edit: Sửa đổi
1547       not_revoked: (không bị hủy)
1548       reason: Lý do cấm
1549       revoke: Bỏ cấm!
1550       revoker_name: Người bỏ cấm
1551       show: Hiện
1552       status: Trạng thái
1553     period: "{{count}} giờ"
1554     revoke: 
1555       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1556       flash: Đã bỏ cấm.
1557       heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
1558       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
1559       revoke: Bỏ cấm!
1560       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
1561       title: Bỏ cấm {{block_on}}
1562     show: 
1563       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1564       confirm: Bạn có chắc không?
1565       edit: Sửa đổi
1566       heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1567       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1568       reason: "Lý do cấm:"
1569       revoke: Bỏ cấm!
1570       revoker: "Người bỏ cấm:"
1571       show: Hiện
1572       status: Trạng thái
1573       time_future: Hết hạn {{time}}
1574       time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
1575       title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
1576     update: 
1577       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1578       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1579   user_role: 
1580     filter: 
1581       already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
1582       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
1583       not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
1584       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1585     grant: 
1586       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
1587       confirm: Xác nhận
1588       fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1589       heading: Xác nhận cấp vai trò
1590       title: Xác nhận cấp vai trò
1591     revoke: 
1592       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
1593       confirm: Xác nhận
1594       fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1595       heading: Xác nhận rút vai trò
1596       title: Xác nhận rút vai trò