]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/gcf.yml
Add Guadeloupean Creole French translation of web site. Closes #2255.
[rails.git] / config / locales / gcf.yml
1 gcf:
2   map:
3     view: "Kat"
4     edit: "Édité"
5     coordinates: "Sitiyasion"
6   browse:
7     changeset:
8       changeset: "Niméwo chanjeman : {{id}}"
9       download: "Téléchajé {{changeset_xml_link}} ouben {{osmchange_xml_link}}"
10       changesetxml: "Niméwo Chanjeman XML"
11       osmchangexml: "osmChanjeman XML"
12     changeset_details:
13       created_at: "Kréyé lè :"
14       closed_at: "Fini lè :"
15       belongs_to: "Sé ta :"
16       bounding_box: "karé limit :"
17       no_bounding_box: "Pa ti ni karé limit pou niméwo chanjeman la sa."
18       show_area_box: "Montré karé limit la"
19       box: "bwet"
20       has_nodes: "Ti ni sé {{count}} pwen la sa :"
21       has_ways: "Ti ni sé {{count}} lin la sa :"
22       has_relations: "Ti ni sé {{count}} rèlasion la sa:"
23     common_details:
24       edited_at: "Édité lè :"
25       edited_by: "Édité pa :"
26       version: "Vèsion :"
27       in_changeset: "Adan niméwo chanjeman :"
28     containing_relation:
29       entry: "Rèlasion {{relation_name}}"
30       entry_role: "Rèlasion {{relation_name}} (adan wol {{relation_role}})"
31     map:
32       loading: "Ka Chajé..."
33       deleted: "Fasé"
34     node_details:
35       part_of: "Adan:"
36     node_history:
37       node_history: "istwa Pwen"
38       download: "Chajé {{download_xml_link}} ouben {{view_details_link}}"
39       download_xml: "Chajé XML"
40       view_details: "Vwè plis biten"
41     node:
42       node: "Pwen"
43       node_title: "Pwen : {{node_name}}"
44       download: "Chajé {{download_xml_link}} ouben {{view_history_link}}"
45       download_xml: "Chajé XML"
46       view_history: "Vwè istwa la"
47     not_found:
48       sorry: "Woy, pa ti ni {{type}} èvè niméwo {{id}}."
49     paging_nav:
50       showing_page: "Paj la ka vin"
51       of: "a"
52     relation_details:
53       members: "Manm :"
54       part_of: "Adan :"
55     relation_history:
56       relation_history: "Istwa rèlasion"
57       relation_history_title: "Istwa rèlasion: {{relation_name}}"
58     start:
59       view_data: "Vwè sé doné la asi dènié kat la"
60       manually_select: "Chwazi manielman on dôt zonn"
61     start_rjs:
62       data_frame_title: "Doné"
63       zoom_or_select: "Gwosi ouben chwazi on zonn asi kat la pou vwèy"
64       drag_a_box: "Désiné on rektang asi kat la pou chwazi on zonn"
65       manually_select: "Chwazi manielman on dot zonn"
66       loaded_an_area_with_num_features: "Ou chwazi on zonn ki ti ni [[num_features]] éléman  adan. Ti ni onlo navigatè ki pa ka sipòté tou sa zafè. Yo ka travay mié lè yo ti ni mwens ki 100 zéléman pou vwè: Si ou di wi navigatè aw ka riské vini mòlòkoy ouben pwan pann. Si ou sèten ou vlé vwè sé doné la ou pé pijé bouton la ki an ba."
67       load_data: "Chajé sé doné la"
68       unable_to_load_size: "Pa ni moyen chajé sé doné la: karé limit la ka mèziré [[bbox_size]] y tro gran (y dwèt pli piti ki {{max_bbox_size}})"
69       loading: "Y ka chajé..."
70       show_history: "Vwè listwa la"
71       wait: "Atann..."
72       history_for_feature: "Istwa a [[feature]]"
73       details: "Plis bitin"
74       private_user: "Itilizatè privé"
75       edited_by_user_at_timestamp: "Édité pa [[user]] lè [[timestamp]]"
76   diary_entry:
77     new:
78       title: "Nouvel nèf an jounal la"
79     list:
80       new: "Nouvel nèf an jounal la"
81       new_title: "Mèt on nouvel nèf an jounal aw"
82       no_entries: "Pa ni nouvel an jounal aw"
83       recent_entries: "Nouvel fré:"
84       older_entries: "Nouvel rasi"
85       newer_entries: "Nouvel pi fré"
86     edit:
87       subject: "Sijè:"
88       body: "Mésaj:"
89       language: "Lang:"
90       location: "Ki koté:"
91       latitude: "Latitid:"
92       longitude: "Longitid:"
93       use_map_link: "Sèvi èvè kat la"
94       save_button: "Enrèjistré"
95       marker_text: "Ola jounal la ka koumansé"
96     no_such_entry:
97       heading: "Pa ti ni nouvel èvè niméwo la sa : {{id}}"
98       body: "Woy, pa ti ni pon nouvel adan jounal la ouben komantè èvè niméwo la sa {{id}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon."
99     no_such_user:
100       body: "Woy, Pa ti ni pon itilizatè non ay sé {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon."
101     diary_entry:
102       posted_by: "Sé {{link_user}} ki voyé sa , koté {{created}} i maké an {{language_link}}"
103       comment_link: "Palé asi nouvel la sa"
104       reply_link: "Réponn nouvel la sa"
105       comment_count:
106         one: "On Komantè"
107         other: "{{count}} Komantè"
108       edit_link: "Modifié nouvel la sa"
109     diary_comment:
110       comment_from: "Komantè a {{link_user}} koté {{comment_created_at}}"
111   layouts:
112     welcome_user: "Bienvini, {{user_link}}"
113     inbox: "Bwet a let ({{count}})"
114     logout: "Chapé"
115     log_in: "Rantré"
116     sign_up: "Enskriw"
117     view: "Vwè"
118     edit: "Modifié"
119     history: "Istwa sa ou fè"
120     export: "Voyé déwò"
121     gps_traces: "Chimen GPS"
122     user_diaries: "Jounal"
123     tag_line : "Lyannaj pou kat lib"
124     intro_1: "OpenStreetMap sé on lyannaj a moun kon vou pou fè on Kat lib tou pa tou asi la Tè."
125     intro_2: "OpenStreetMap ka pewmèt vou vwè, modifié, itilizé doné jéografik tou pa tou asi la Tè."
126     intro_3: "OpenStreetMap ka rété pou ayen aka {{ucl}} épi {{bytemark}}."
127     osm_offline: "Base a doné a OpenStreetMap dékonekté atchelman ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien."
128     osm_read_only: "Atchelman ou pé li selamn base a doné a OpenStreetMap ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien."
129     donate: "Ba OpenStreetMap on Fòs, {{link}} Pou fè matériel la vansé."
130     donate_link_text: "Bay Chabon"
131     help_wiki: "On ti pal & Wiki(koman fè)"
132     news_blog: "Blog a nouvel"
133     shop: "Boutik"
134     sotm : 'Vini Zòt an konférans 2009 a OpenStreetMap, <a href="http://www.stateofthemap.org">The State of the Map</a>, 10-12 juyé  Amsterdanm!'
135     alt_donation: "Ba OpenStreetMap On Fòs"
136   notifier:
137     diary_comment_notification:
138       banner1: "*            Souplé pa réponn a mésaj la sa.             *"
139       banner2: "*           Sèvi èvè sit a OpenStreetMap pou réponn.           *"
140   site:
141     index:
142       js_1: "Ou ka sèvi èvè on navigatè ki pa ka sipòté Javascript ouben Javascript éten."
143       js_2: "OpenStreetMap ka sèvi èvè Javascript pou kat glisad."
144       js_3: "Si ou pé pa sèvi èvè Javascript, eséyé sèvi èvè<a href='http://tah.openstreetmap.org/Browse/'>navigatè fix a Tiles@Home</a>."
145       permalink: "Permalink"
146       license:
147         notice: "Asi lisans {{license_name}} pou {{project_name}} èvè moun ay."
148         license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"
149         project_name: "projè OpenStreetMap"
150     edit:
151       not_public: "Ou pé pa réglé édision aw pou yo piblik."
152       not_public_description: "Pou modifié kat la fok édision aw piblik. Ou pé rann édision aw piblik asi {{user_page}}."
153       user_page_link: "paj_itilizatè"
154       anon_edits: "({{link}})"
155       anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
156       anon_edits_link_text: "Ka y ni la."
157       flash_player_required: "Ou bizwen on lektè Flash pou itilizé Potlatch ki sé éditè Flash a OpenStreetMap. Ou pé<a href='http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash'>télécharjé Flash Player asi site a Adobe</a>. <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing'>Ni dot opsion</a> pour modifié OpenStreetMap."
158       potlatch_unsaved_changes: "Ou ti ni modifikasion ou pa anrègistré. (Pou anrègistré adan Potlatch, fow déséleksioné lin la ou pwen ou asiy la,si ou ka édité an mod list. Ouben kliké asi Anregistré si ou ti ni bouton la sa.)"
159     sidebar:
160       search_results: "Rézilta a chèché aw"
161       close: "Fèmé"
162     search:
163       search: "Chèché"
164       where_am_i: "Ki moun an yé?"
165       submit_text: "Voyé"
166       search_help: "Egzanp : 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', ouben 'biwo la poste owa Fodfrans' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>Lòt Egzanp ...</a>"
167     key:
168       map_key: "Léjann a kat la"
169   user:
170     login:
171       heading: "Konekté"
172       please login: "Konectéw souplé ouben {{create_user_link}}."
173       create_account: "Kréyé kont aw"
174       email or username: "Adres imél ouben nom itilizaté aw :"
175       password: "Kòd aw: "
176       lost password link: "Ou pèd kòd aw?"
177       login_button: "Konektéw"
178     lost_password:
179       heading: "Ou pèd kòd aw?"
180       email address: "Adres imél aw :"
181       new password button: "Voyé on nouvo kòd"
182     new:
183       heading: "Ouvè on kont itilizatè"
184       no_auto_account_create: "Malérezman, alè kilé, nou pé pa ouvè kont automatikman."
185       contact_webmaster: "Kontakté <a href='mailto:webmaster@openstreetmap.org'>mèt web la</a> pou y ouvè an kont baw - nou ké éséyé travay pli vit posib."
186       fill_form: "Ranpli fòmilè la aprè sa nou ké voyé an imél pou activé kont aw."
187       license_agreement: "Lè ou ka kréyé kont aw, ou ka aksepté kè tout travay aw voyé asi Openstreetmap.org evè tout doné kréyé èvè zouti konekté asi Openstreetmap.org asi lisans (y pa esklisif) <a href='http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/'>Creative Commons license (by-sa)</a>."
188       email address: "Adres imél : "
189       confirm email address: "konfimé adres imél : "
190       not displayed publicly : 'Sa pa vizib piblikman (Ay vwè<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section an email addresses">prencip an nou asi konfidansialité</a>)'
191       display name: "Non aw afiché : "
192       password: "Kòd : "
193       confirm password: "Konfirmé kòd aw: "
194       signup: "Enskriw"
195       flash create success message: "Itilizatè bien kréyé. Ay gadé imél konfirmasion, ou kay pé travay asi kat la adan on ti moman:-)<br /><br />Ou pé ké pé konektéw si ou pa konfirmé imél aw apré ou risivrè imél konfirmasion. <br /><br />Si ou ka itilizé on lojiciel kont spanm ka voyé kestion pou konfirmé si sé on moun aw, mété adan list a moun aw adres la sa: webmaster@openstreetmap.org paskè nou pé pa réponn tou sé imél la sa."
196     no_such_user:
197       body: "Malérezman, pa ti ni pon itilisatè èvè non la sa {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon."
198     view:
199       my diary: "Jounal an mwen"
200       new diary entry: "On dot nouvel an jounal la"
201       my edits: "Édision an mwen"
202       my traces: "Chimen an mwen"
203       my settings: "Opsion an mwen"
204       send message: "Voyé on mésaj"
205       diary: "Jounal"
206       edits: "Édision"
207       traces: "Chimen"
208       remove as friend: "Woté on zanmi"
209       add as friend: "Ajouté on zanmi"
210       mapper since: "Arpantè dèpi: "
211       user image heading: "Foto itilizatè"
212       delete image: "Woté on imaj"
213       upload an image: "Voyé on imaj"
214       add image: "Ajouté on imaj"
215       description : "Deskription"
216       user location: "Ola itilizatè yé"
217       no home location: "Pa ni pon koté défini."
218       if set location: "Si ou ka ba on koté ou yé, On bel ti kat ké aprarèt. Ou pé défini koté la ou yé la asi paj aw {{settings_link}}."
219       settings_link_text: "Opsion"
220       your friends: "Kanmarad aw"
221       no friends: "Ou poko ni pon zanmi"
222       km away: "{{count}} km"
223       nearby users: "Itilizatè owa aw : "
224       no nearby users: "Ou poko ni itilizatè owa aw."
225       change your settings: "Chanjé opsion aw"
226     friend_map:
227       your location: "Koté ou yé"
228       nearby mapper: "Arpantè owa aw: "
229     account:
230       my settings: "Mes options"
231       email never displayed publicly: "(Pa janmen maké piblikman)"
232       public editing:
233         heading: "Édision piblik: "
234         enabled: "Aktif. Y pa anonnim, y pé édité doné."
235         enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
236         enabled link text: "Ka sa yé?"
237         disabled: "Inaktif y pé pa édité doné ; tout édision pasé anonim."
238         disabled link text: "Poukwa an pé pa édité?"
239       profile description: "Deskripsion a profil la : "
240       home location: "La ou ka rété : "
241       no home location: "Ou po ko mèt la ou ka rété."
242       latitude: "Latitid: "
243       longitude: "Longitid: "
244       update home location on click: "Eskè y fo modifié la ou ka rété lè ou ka kliké asi kat la?"
245       save changes button: "Enrèjisré tout chanjman"
246       make edits public button: "Mèt tou sa an fè piblik"
247       return to profile: "Rouvin' asi pwofil la"
248       flash update success confirm needed: "Enfowmasion asi itilisatè la bien anrèjistré. Gadé bwet imél aw pou konfirmé adres nouvo imél aw"
249       flash update success: "Efowmasion asi itilisatè la bien anrejistré."
250     confirm:
251       heading: "Konfirmé kont a itilizatè la"
252       press confirm button: "Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé kont aw aktif menm."
253       button: "Konfirmé"
254     confirm_email:
255       heading: "Konfirmé chanjman a adres imél aw"
256       press confirm button: "Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé nouvo adres imél aw."
257       button: "Konfirmé"
258     set_home:
259       flash success: "La ou ka rété la bien anrèjistré"
260     go_public:
261       flash success: "Tou sa ou fè jis alè ki lé piblik ou pa otorizé édité."