Update to iD v1.8.0
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / vi.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Vùng",
5             "description": "Thêm công viên, tòa nhà, hồ nước, hoặc vùng khác vào bản đồ.",
6             "tail": "Nhấn vào bản đồ để bắt đầu vẽ vùng."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Đường",
10             "description": "Thêm con đường, lối đi bộ, dòng nước, hoặc đường kẻ khác vào bản đồ.",
11             "tail": "Nhấn vào bản đồ để bắt đầu vẽ đường, đường mòn, hoặc tuyến đường."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Điểm",
15             "description": "Thêm nhà hàng, đài tưởng niệm, hòm thư, hoặc địa điểm khác vào bản đồ.",
16             "tail": "Nhấn vào bản đồ để thêm địa điểm."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Xem",
20             "description": "Di chuyển và thu phóng bản đồ."
21         },
22         "draw_area": {
23             "tail": "Nhấn chuột để thêm nốt vào vùng. Nhấn nốt đầu tiên để hoàn thành vùng."
24         },
25         "draw_line": {
26             "tail": "Nhấn chuột để thêm nốt vào đường kẻ. Nhấn vào đường khác để nối đường lại. Nhấn đúp để hoàn thành đường."
27         }
28     },
29     "operations": {
30         "add": {
31             "annotation": {
32                 "point": "thêm địa điểm",
33                 "vertex": "thêm nốt vào lối",
34                 "relation": "thêm quan hệ"
35             }
36         },
37         "start": {
38             "annotation": {
39                 "line": "bắt đầu vẽ đường kẻ",
40                 "area": "bắt đầu vẽ vùng"
41             }
42         },
43         "continue": {
44             "key": "A",
45             "title": "Vẽ tiếp",
46             "description": "Vẽ tiếp đường kẻ này.",
47             "not_eligible": "Không thể vẽ tiếp đường kẻ nào từ chỗ này.",
48             "multiple": "Có thể vẽ tiếp hơn một đường kẻ từ chỗ này. Hãy nhấn giữ phím Shift trong khi nhấn chuột vào đường kẻ mà bạn muốn vẽ tiếp.",
49             "annotation": {
50                 "line": "vẽ tiếp đường kẻ",
51                 "area": "vẽ tiếp vùng"
52             }
53         },
54         "cancel_draw": {
55             "annotation": "hủy vẽ đối tượng"
56         },
57         "change_role": {
58             "annotation": "thay đổi vai trò của thành viên quan hệ"
59         },
60         "change_tags": {
61             "annotation": "thay đổi thẻ"
62         },
63         "circularize": {
64             "title": "Làm Tròn",
65             "description": {
66                 "line": "Làm tròn đường kẻ này.",
67                 "area": "Làm tròn vùng này."
68             },
69             "key": "O",
70             "annotation": {
71                 "line": "làm tròn một đường kẻ",
72                 "area": "làm tròn một vùng"
73             },
74             "not_closed": "Không thể làm tròn một đối tượng không phải là đa giác kín.",
75             "too_large": "Không thể làm tròn đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
76             "connected_to_hidden": "Không thể làm tròn đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
77         },
78         "orthogonalize": {
79             "title": "Làm Vuông góc",
80             "description": {
81                 "line": "Làm vuông góc đường kẻ này.",
82                 "area": "Làm vuông góc vùng này."
83             },
84             "key": "L",
85             "annotation": {
86                 "line": "làm vuông góc một đường kẻ",
87                 "area": "làm vuông góc một vùng"
88             },
89             "not_squarish": "Không thể làm vuông một đối tượng không phải vuông vuông.",
90             "too_large": "Không thể làm vuông đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
91             "connected_to_hidden": "Không thể làm vuông đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
92         },
93         "straighten": {
94             "title": "Làm thẳng",
95             "description": "Làm thẳng đường kẻ này.",
96             "key": "L",
97             "annotation": "làm thẳng một đường kẻ",
98             "too_bendy": "Không thể làm thẳng đường kẻ này vì nó ngoằn ngoèo quá mức.",
99             "connected_to_hidden": "Không thể làm thẳng đường kẻ này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
100         },
101         "delete": {
102             "title": "Xóa",
103             "description": "Xóa đối tượng vĩnh viễn.",
104             "annotation": {
105                 "point": "xóa địa điểm",
106                 "vertex": "xóa nốt khỏi lối",
107                 "line": "xóa đường kẻ",
108                 "area": "xóa vùng",
109                 "relation": "xóa quan hệ",
110                 "multiple": "xóa {n} đối tượng"
111             },
112             "incomplete_relation": "Không thể xóa đối tượng chưa được tải về hoàn toàn.",
113             "part_of_relation": "Không thể xóa đối tượng này vì nó trực thuộc một quan hệ lớn hơn. Bạn phải gỡ nó khỏi quan hệ trước tiên.",
114             "connected_to_hidden": "Không thể xóa đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
115         },
116         "add_member": {
117             "annotation": "thêm thành viên vào quan hệ"
118         },
119         "delete_member": {
120             "annotation": "gỡ thành viên khỏi quan hệ"
121         },
122         "connect": {
123             "annotation": {
124                 "point": "nối liền lối với địa điểm",
125                 "vertex": "nối liền đường kẻ với đường khác",
126                 "line": "nối liền lối với đường kẻ",
127                 "area": "nối liền đường kẻ với vùng"
128             }
129         },
130         "disconnect": {
131             "title": "Tháo gỡ",
132             "description": "Gỡ các lối này khỏi nhau.",
133             "key": "T",
134             "annotation": "tháo gỡ đường kẻ và vùng",
135             "not_connected": "Không có đủ đường kẻ hoặc vùng ở đây để tháo gỡ.",
136             "connected_to_hidden": "Không thể tháo gỡ đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
137         },
138         "merge": {
139             "title": "Gộp",
140             "description": "Gộp các đường kẻ này.",
141             "key": "G",
142             "annotation": "gộp {n} đường kẻ",
143             "not_eligible": "Không thể gộp các đối tượng này.",
144             "not_adjacent": "Không thể gộp các đường kẻ không nối liền với nhau.",
145             "restriction": "Không thể gộp các đường kẻ này vì ít nhất một trong những đường kẻ trực thuộc quan hệ “{relation}”.",
146             "incomplete_relation": "Không thể gộp vì một trong số đối tượng này chưa được tải về hoàn toàn.",
147             "conflicting_tags": "Không thể gộp các đường kẻ này vì một số thẻ có giá trị xung đột."
148         },
149         "move": {
150             "title": "Di chuyển",
151             "description": "Di chuyển đối tượng này sang chỗ khác.",
152             "key": "D",
153             "annotation": {
154                 "point": "di chuyển địa điểm",
155                 "vertex": "di chuyển nốt trong lối",
156                 "line": "di chuyển đường kẻ",
157                 "area": "di chuyển vùng",
158                 "multiple": "di chuyển hơn một đối tượng"
159             },
160             "incomplete_relation": "Không thể di chuyển đối tượng chưa được tải về hoàn toàn.",
161             "too_large": "Không thể di chuyển đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
162             "connected_to_hidden": "Không thể di chuyển đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
163         },
164         "rotate": {
165             "title": "Xoay",
166             "description": "Xoay đối tượng này quanh điểm trung tâm.",
167             "key": "X",
168             "annotation": {
169                 "line": "xoay đường kẻ",
170                 "area": "xoay vùng"
171             },
172             "too_large": "Không thể xoay đối tượng này vì chỉ có thấy được một phần rất nhỏ.",
173             "connected_to_hidden": "Không thể xoay đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
174         },
175         "reverse": {
176             "title": "Đảo ngược",
177             "description": "Đảo ngược chiều đường kẻ này.",
178             "key": "V",
179             "annotation": "đảo ngược đường kẻ"
180         },
181         "split": {
182             "title": "Chia cắt",
183             "description": {
184                 "line": "Cắt đôi đường kẻ này tại nốt này.",
185                 "area": "Cắt đôi đường biên của vùng này.",
186                 "multiple": "Cắt đôi các đường kẻ và đường viền tại nốt này."
187             },
188             "key": "C",
189             "annotation": {
190                 "line": "cắt đôi một đường kẻ",
191                 "area": "cắt đôi một đường biên của vùng",
192                 "multiple": "cắt đôi {n} đường kẻ và đường biên"
193             },
194             "not_eligible": "Không thể cắt đôi đường kẻ vào đầu hoặc cuối đường.",
195             "multiple_ways": "Có quá nhiều đường kẻ tại đây để cắt đôi.",
196             "connected_to_hidden": "Không thể chia cắt đối tượng này vì nó nối liền với một đối tượng ẩn."
197         },
198         "restriction": {
199             "help": {
200                 "select": "Nhấn chuột để chọn một khúc đường.",
201                 "toggle": "Nhấn chuột để thêm hoặc bỏ hạn chế rẽ.",
202                 "toggle_on": "Nhấn chuột để thêm hạn chế “{restriction}”.",
203                 "toggle_off": "Bấm để bỏ hạn chế “{restriction}”."
204             },
205             "annotation": {
206                 "create": "thêm hạn chế rẽ",
207                 "delete": "bỏ hạn chế rẽ"
208             }
209         }
210     },
211     "undo": {
212         "tooltip": "Hoàn tác việc {action}.",
213         "nothing": "Không có gì để hoàn tác."
214     },
215     "redo": {
216         "tooltip": "Làm lại việc {action}.",
217         "nothing": "Không có gì để làm lại."
218     },
219     "tooltip_keyhint": "Phím tắt:",
220     "browser_notice": "Chường trình vẽ bản đồ này chạy tốt trong Firefox, Chrome, Safari, Opera, và Internet Explorer 9 trở lên. Xin vui lòng nâng cấp trình duyệt của bạn hoặc dùng Potlach 2 để biên tập bản đồ.",
221     "translate": {
222         "translate": "Biên dịch",
223         "localized_translation_label": "Tên đa ngôn ngữ",
224         "localized_translation_language": "Chọn ngôn ngữ",
225         "localized_translation_name": "Tên"
226     },
227     "zoom_in_edit": "Phong to để Sửa đổi",
228     "logout": "đăng xuất",
229     "loading_auth": "Đang kết nối với OpenStreetMap…",
230     "report_a_bug": "Báo cáo lỗi",
231     "help_translate": "Hợp tác biên dịch",
232     "feature_info": {
233         "hidden_warning": "{count} đối tượng ẩn",
234         "hidden_details": "Các đối tượng này đang ẩn: {details}"
235     },
236     "status": {
237         "error": "Không thể kết nối đến API.",
238         "offline": "API đang ngoại tuyến. Xin vui lòng thử lại sau.",
239         "readonly": "API đang ở chế độ chỉ-đọc. Bạn cần phải đợi để lưu các thay đổi."
240     },
241     "commit": {
242         "title": "Lưu các Thay đổi",
243         "description_placeholder": "Tóm lược các đóng góp của bạn",
244         "message_label": "Tóm lược sửa đổi",
245         "upload_explanation": "Các thay đổi bạn thực hiện sẽ xuất hiện trên tất cả các bản đồ sử dụng dữ liệu OpenStreetMap.",
246         "upload_explanation_with_user": "Các thay đổi bạn thực hiện dưới tên {user} sẽ xuất hiện trên tất cả các bản đồ sử dụng dữ liệu OpenStreetMap.",
247         "save": "Lưu",
248         "cancel": "Hủy bỏ",
249         "changes": "{count} Thay đổi",
250         "warnings": "Cảnh báo",
251         "modified": "Đã Thay đổi",
252         "deleted": "Đã Xóa",
253         "created": "Đã Tạo"
254     },
255     "contributors": {
256         "list": "Đóng góp bởi {users}",
257         "truncated_list": "Đóng góp bởi {users} và {count} người khác"
258     },
259     "infobox": {
260         "selected": "{n} được chọn",
261         "geometry": "Hình dạng",
262         "closed": "đóng",
263         "center": "Trung tâm",
264         "perimeter": "Chu vi",
265         "length": "Chiều dài",
266         "area": "Diện tích",
267         "centroid": "Trọng tâm",
268         "location": "Vị trí",
269         "metric": "Hệ mét",
270         "imperial": "Hệ Anh"
271     },
272     "geometry": {
273         "point": "điểm",
274         "vertex": "đỉnh",
275         "line": "đường kẻ",
276         "area": "vùng",
277         "relation": "quan hệ"
278     },
279     "geocoder": {
280         "search": "Tìm kiếm trên toàn thế giới…",
281         "no_results_visible": "Không tìm thấy kết quả trong khu vực đang xem",
282         "no_results_worldwide": "Không tìm thấy kết quả"
283     },
284     "geolocate": {
285         "title": "Nhảy tới Vị trí của Tôi"
286     },
287     "inspector": {
288         "no_documentation_combination": "Không có tài liệu về tổ hợp thẻ này",
289         "no_documentation_key": "Không có tài liệu về chìa khóa này",
290         "show_more": "Xem thêm",
291         "view_on_osm": "Xem tại openstreetmap.org",
292         "all_tags": "Tất cả các thẻ",
293         "all_members": "Tất cả các thành viên",
294         "all_relations": "Tất cả các quan hệ",
295         "new_relation": "Quan hệ mới…",
296         "role": "Vai trò",
297         "choose": "Chọn thể loại đối tượng",
298         "results": "{n} kết quả cho {search}",
299         "reference": "Tra cứu OpenStreetMap Wiki",
300         "back_tooltip": "Thay đổi đối tượng",
301         "remove": "Xóa",
302         "search": "Tìm kiếm",
303         "multiselect": "Các đối tượng được chọn",
304         "unknown": "Không rõ",
305         "incomplete": "<chưa tải về>",
306         "feature_list": "Tìm kiếm đối tượng",
307         "edit": "Sửa đối tượng",
308         "check": {
309             "yes": "Có",
310             "no": "Không"
311         },
312         "none": "Không có",
313         "node": "Nốt",
314         "way": "Lối",
315         "relation": "Quan hệ",
316         "location": "Vị trí",
317         "add_fields": "Thêm chi tiết:"
318     },
319     "background": {
320         "title": "Hình nền",
321         "description": "Tùy chọn Hình nền",
322         "percent_brightness": "Độ sáng {opacity}%",
323         "none": "Không có",
324         "custom": "Tùy biến",
325         "custom_button": "Sửa hình nền tùy biến",
326         "custom_prompt": "Nhập định dạng URL của các mảnh bản đồ. Bạn có thể sử dụng các dấu hiệu {z}, {x}, {y} cho định dạng Z/X/Y hoặc {u} cho định dạng quadtile.",
327         "fix_misalignment": "Điều chỉnh lại",
328         "reset": "đặt lại",
329         "minimap": {
330             "description": "Bản đồ nhỏ",
331             "tooltip": "Mở một bản đồ thu nhỏ định vị trí đang được sửa đổi."
332         }
333     },
334     "map_data": {
335         "title": "Dữ liệu Bản đồ",
336         "description": "Dữ liệu Bản đồ",
337         "data_layers": "Các Lớp Dữ liệu",
338         "fill_area": "Cách Tô màu các Vùng",
339         "map_features": "Các Thể loại Đối tượng",
340         "autohidden": "Các đối tượng này đã được ẩn tự động để tránh hiển thị quá nhiều đối tượng một lúc. Bạn có thể phóng to để sửa đổi chúng."
341     },
342     "feature": {
343         "points": {
344             "description": "Địa điểm",
345             "tooltip": "Địa điểm quan tâm"
346         },
347         "major_roads": {
348             "description": "Đường Lớn",
349             "tooltip": "Đường Cao tốc, Ngõ phố, v.v."
350         },
351         "minor_roads": {
352             "description": "Đường Nhỏ",
353             "tooltip": "Ngõ ngách, Lối trong Bãi đậu xe, Đường đất, v.v."
354         },
355         "paths": {
356             "description": "Đường mòn",
357             "tooltip": "Lề đường, Đường Dạo, Đường Xe đạp, v.v."
358         },
359         "buildings": {
360             "description": "Tòa nhà",
361             "tooltip": "Tòa nhà, Nhà trú, Ga ra, v.v."
362         },
363         "landuse": {
364             "description": "Phân vùng Sử dụng Đất",
365             "tooltip": "Rừng Trồng cây, Nông nghiệp, Công viên, Dân cư, Thương mại, v.v."
366         },
367         "boundaries": {
368             "description": "Biên giới",
369             "tooltip": "Biên giới Hành chính"
370         },
371         "water": {
372             "description": "Nước",
373             "tooltip": "Sông, Hồ, Ao, Lưu vực, v.v."
374         },
375         "rail": {
376             "description": "Đường sắt",
377             "tooltip": "Đường sắt"
378         },
379         "power": {
380             "description": "Điện năng",
381             "tooltip": "Đường Dây điện, Nhà máy Điện, Trạm Điện Phụ, v.v."
382         },
383         "past_future": {
384             "description": "Quá khứ & Tương lai",
385             "tooltip": "Đề nghị, Đang Xây, Bỏ hoang, Phá hủy, v.v."
386         },
387         "others": {
388             "description": "Khác",
389             "tooltip": "Những gì khác"
390         }
391     },
392     "area_fill": {
393         "wireframe": {
394             "description": "Không Tô (Khung lưới)",
395             "tooltip": "Chế độ khung lưới cho phép thấy rõ hình ảnh nền."
396         },
397         "partial": {
398             "description": "Tô Mép",
399             "tooltip": "Các vùng chỉ được tô màu vào mép (được khuyến khích cho những người mới bắt đầu vẽ bản đồ)."
400         },
401         "full": {
402             "description": "Tô Hẳn",
403             "tooltip": "Các vùng được tô màu hoàn toàn."
404         }
405     },
406     "restore": {
407         "heading": "Bạn có thay đổi chưa lưu",
408         "description": "Bạn có thay đổi chưa lưu từ một phiên làm việc trước đây. Bạn có muốn khôi phục các thay đổi này không?",
409         "restore": "Mở lại",
410         "reset": "Đặt lại"
411     },
412     "save": {
413         "title": "Lưu",
414         "help": "Lưu các thay đổi vào OpenStreetMap để cho mọi người xem.",
415         "no_changes": "Không có thay đổi nào để lưu.",
416         "error": "Đã xuất hiện lỗi khi lưu",
417         "status_code": "Máy chủ phản hồi với mã lỗi {code}",
418         "unknown_error_details": "Xin vui lòng chắc chắn rằng bạn được kết nối với Internet.",
419         "uploading": "Đang tải các thay đổi lên OpenStreetMap.",
420         "unsaved_changes": "Bạn có Thay đổi Chưa lưu",
421         "conflict": {
422             "header": "Giải quyết sửa đổi mâu thuẫn",
423             "count": "Mâu thuẫn {num} trong {total}",
424             "previous": "◄ Trước",
425             "next": "Sau ►",
426             "keep_local": "Giữ của tôi",
427             "keep_remote": "Lấy của họ",
428             "restore": "Khôi phục",
429             "delete": "Không Khôi phục",
430             "download_changes": "Hoặc tải về các thay đổi của bạn.",
431             "done": "Đã hoàn tất giải quyết các mâu thuẫn!",
432             "help": "Một người khác đã thay đổi cùng một số đối tượng với bạn trên bản đồ.\nNhấn chuột vào mỗi mục bên dưới để xem chi tiết về sự mâu thuẫn và quyết định giữ thay đổi của bạn hoặc của người kia.\n"
433         }
434     },
435     "merge_remote_changes": {
436         "conflict": {
437             "deleted": "{user} đã xóa đối tượng này.",
438             "location": "Bạn và {user} đều đã di chuyển đối tượng này.",
439             "nodelist": "Bạn và {user} đều đã thay đổi các nốt của đối tượng này.",
440             "memberlist": "Bạn và {user} đều đã thay đổi các thành viên của quan hệ này.",
441             "tags": "Bạn đã đổi thẻ <b>{tag}</b> thành “{local}” trong khi {user} đã đổi nó thành “{remote}”."
442         }
443     },
444     "success": {
445         "edited_osm": "Bạn đã sửa đổi OSM!",
446         "just_edited": "Bạn vừa sửa đổi OpenStreetMap!",
447         "view_on_osm": "Xem tại OSM",
448         "facebook": "Chia sẻ trên Facebook",
449         "twitter": "Chia sẻ trên Twitter",
450         "google": "Chia sẻ trên Google+",
451         "help_html": "Các thay đổi của bạn sẽ xuất hiện trên lớp “Chuẩn” trong vòng vài phút. Một số lớp và tính năng khác có thể được cập nhật chậm hơn \n(<a href='https://help.openstreetmap.org/questions/4705/why-havent-my-changes-appeared-on-the-map' target='_blank'>chi tiết</a>).\n"
452     },
453     "confirm": {
454         "okay": "OK",
455         "cancel": "Hủy bỏ"
456     },
457     "splash": {
458         "welcome": "Chào mừng bạn đến với iD, chương trình vẽ bản đồ OpenStreetMap",
459         "text": "iD là một công cụ hiệu quả và dễ sử dụng để đóng góp vào bản đồ mở lớn nhất trên thế giới. Đây là phiên bản {version}. Xem thêm thông tin tại {website} và báo cáo lỗi trên {github}.",
460         "walkthrough": "Mở trình hướng dẫn",
461         "start": "Tiến hành sửa đổi"
462     },
463     "source_switch": {
464         "live": "thật",
465         "lose_changes": "Bạn có các thay đổi chưa lưu. Các thay đổi này sẽ bị mất khi bạn đổi máy chủ bản đồ. Bạn có chắc chắn muốn đổi máy chủ?",
466         "dev": "thử"
467     },
468     "tag_reference": {
469         "description": "Mô tả",
470         "on_wiki": "{tag} tại wiki.osm.org",
471         "used_with": "được sử dụng với {type}"
472     },
473     "validations": {
474         "untagged_point": "Địa điểm không có thẻ",
475         "untagged_line": "Đường kẻ không có thẻ",
476         "untagged_area": "Vùng không có thẻ",
477         "many_deletions": "Bạn có chắc chắn muốn xóa {n} đối tượng? Các đối tượng này sẽ bị xóa khỏi bản đồ công cộng tại openstreetmap.org.",
478         "tag_suggests_area": "Thẻ {tag} có lẽ dành cho vùng nhưng được gắn vào đường kẻ",
479         "untagged_point_tooltip": "Chọn loại điểm.",
480         "untagged_line_tooltip": "Chọn loại đường kẻ.",
481         "untagged_area_tooltip": "Chọn loại vùng.",
482         "deprecated_tags": "Không khuyến khích sử dụng các thẻ: {tags}"
483     },
484     "zoom": {
485         "in": "Phóng to",
486         "out": "Thu nhỏ"
487     },
488     "cannot_zoom": "Không thể thu nhỏ hơn trong chế độ hiện tại.",
489     "full_screen": "Bật/tắt Chế độ Toàn màn hình",
490     "gpx": {
491         "local_layer": "Tập tin GPX địa phương",
492         "drag_drop": "Kéo thả một tập tin .gpx vào trang hoặc bấm nút bên phải để duyệt",
493         "zoom": "Phóng vừa tuyến đường GPX",
494         "browse": "Chọn một tập tin .gpx"
495     },
496     "mapillary": {
497         "tooltip": "Hình ảnh từ con đường do Mapillary cung cấp",
498         "title": "Lớp phủ Hình ảnh (Mapillary)",
499         "view_on_mapillary": "Xem hình này trên Mapillary"
500     },
501     "help": {
502         "title": "Trợ giúp",
503         "help": "# Trợ giúp\n\nĐây là trình vẽ của [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), bản đồ có mã nguồn mở và dữ liệu mở cho phép mọi người cùng sửa đổi. Bạn có thể sử dụng chương trình này để bổ sung và cập nhật dữ liệu bản đồ tại khu vực của bạn. Bạn có thể cải tiến bản đồ thế giới mở để cho mọi người sử dụng.\n\nCác sửa đổi của bạn trên bản đồ này sẽ xuất hiện cho mọi người dùng OpenStreetMap. Để sửa bản đồ, bạn cần phải [đăng nhập](https://www.openstreetmap.org/login).\n\n[Trình vẽ iD](http://ideditor.com/) là một dự án cộng tác và xuất bản [tất cả mã nguồn tại GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD). \n",
504         "editing_saving": "# Sửa đổi & Lưu giữ\n\nĐây là một chương trình vẽ trực tuyến, hiện tại bạn đang truy cập nó qua một trang Web.\n\n### Lựa chọn Đối tượng\n\nĐể lựa chọn một đối tượng, thí dụ con đường hay một điểm, nhấn chuột vào nó trên bản đồ. Khi đối tượng được chọn, bạn sẽ thấy một biểu mẫu ở bên phải chứa các chi tiết về đối tượng, cũng như một trình đơn giống bảng màu của họa sĩ chứa các tác vụ để thực hiện với đối tượng.\n\nĐể lựa chọn nhiều đối tượng cùng lúc, nhấn giữ phím Shift và nhấn chuột vào từng đối tượng một. Thay thế, nhấn giữ Shift và kéo chuột trên bản đồ để vẽ hộp bao. Các đối tượng nằm vào hộp này sẽ được chọn.\n\n### Lưu giữ Sửa đổi\n\nKhi bạn sửa đổi các tuyến đường, tòa nhà, và địa điểm, các thay đổi này được lưu giữ trên máy cho đến khi bạn đăng nó lên máy chủ. Đừng lo nhầm lẫn: chỉ việc nhấn vào các nút Hoàn tác và Làm lại.\n\nNhấn “Lưu” để hoàn thành các sửa đổi, thí dụ bạn vừa vẽ xong một khu và muốn bắt đầu vẽ khu mới. Trình vẽ sẽ trình bày các thay đổi để bạn xem lại, cũng như các gợi ý và cảnh báo nếu bạn đã sửa nhầm lẫn.\n\nSau khi vẽ xong, bạn sẽ nhập lời tóm lược các thay đổi và nhấn “Lưu” lần nữa để đăng các thay đổi lên [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/). Các thay đổi sẽ xuất hiện tại trang web này để mọi người xem và cập nhật nếu có sai sót.\n\nNếu bạn chưa xong mà cần rời khỏi máy tính, bạn có thể đóng trình vẽ này. Lần sau trở lại, trình vẽ này sẽ cho phép khôi phục các thay đổi chưa lưu của bạn (miễn là bạn sử dụng cùng máy tính và trình duyệt).\n\n### Sử dụng Chương trình\n\nXem [bảng phím tắt đầy đủ](http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:iD/Shortcuts?uselang=vi).\n",
505         "roads": "# Đường sá\n\nTrình vẽ này cho phép tạo, sửa, và xóa các con đường. Con đường không nhất thiết phải là đường phố: có thể vẽ đường cao tốc, đường mòn, đường đi bộ, đường xe đạp…\n\n### Lựa chọn\n\nNhấn vào con đường để lựa chọn nó. Con đường sẽ được tô sáng, một trình đơn công cụ sẽ xuất hiện bên cạnh đường, và thanh bên sẽ trình bày các chi tiết của con đường.\n\n### Sửa đổi\n\nNhiều khi bạn sẽ gặp những con đường bị chệch đối với hình nền hoặc tuyến đường GPS. Bạn có thể chỉnh lại các con đường này để chính xác hơn.\n\nTrước tiên, nhấn vào con đường cần chỉnh lại. Đường sẽ được tô sáng và các nốt sẽ xuất hiện để bạn kéo sang vị trí đúng hơn. Để thêm chi tiết, nhấn đúp vào một khúc đường chưa có nốt, và một nốt mới sẽ xuất hiện để bạn kéo.\n\nNếu con đường nối với đường khác trên thực tiếp, nhưng trên bản đồ thì chưa nối liền, hãy kéo một nốt của một con đường sang đường kia để nối liền hai con đường. Nối liền các đường tại giao lộ là một điều rất quan trọng tăng khả năng chỉ đường.\n\nĐể di chuyển toàn bộ con đường cùng lúc, nhấn vào công cụ “Di chuyển” hoặc nhấn phím tắt `M`, chuyển chuột sang vị trí mới, rồi nhấn chuột để hoàn thành việc di chuyển.\n\n### Xóa\n\nHãy tưởng tượng bạn gặp một con đường hoàn toàn sai: bạn không thấy được con đường trong hình ảnh trên không và, theo lý tưởng, cũng đã ghé vào chỗ đó để xác nhận rằng nó không tồn tại. Nếu trường hợp này, bạn có thể xóa con đường hoàn toàn khỏi bản đồ. Xin cẩn thận khi xóa đối tượng: giống như mọi sửa đổi khác, mọi người sẽ thấy được kết quả. Ngoài ra, hình ảnh trên không nhiều khi lỗi thời – con đường có thể mới xây – thành thử tốt nhất là ghé vào chỗ đó để quan sát chắc chắn, nếu có thể.\n\nĐể xóa một con đường, lựa chọn nó bằng cách nhấn vào nó, rồi nhấn vào hình thùng rác hoặc nhấn phím Delete.\n\n### Tạo mới\n\nBạn có tìm ra một con đường chưa được vẽ trên bản đồ? Hãy bắt đầu vẽ đường kẻ mới bằng cách nhấn vào nút “Đường” ở phía trên bên trái của trình vẽ, hoặc nhấn phím tắt `2`.\n\nNhấn vào bản đồ tại điểm bắt đầu của con đường. Hoặc nếu con đường chia ra từ đường khác đã tồn tại, trước tiên nhấn chuột tại giao lộ giữa hai con đường này.\n\nSau đó, nhấn chuột lần lượt theo lối đường dùng hình ảnh trên không hoặc tuyến đường GPS. Khi nào con đường giao với đường khác, nhấn chuột tại giao lộ để nối liền hai con đường này. Sau khi vẽ xong, nhấn đúp vào nốt cuối dùng hoặc nhấn phím Return hay Enter.\n",
506         "gps": "# GPS\n\nHệ thống định vị toàn cầu, còn gọi GPS, là nguồn dữ liệu tin tưởng nhất trong dự án OpenStreetMap. Trình vẽ này hỗ trợ các tuyến đường thu thập được từ máy GPS, tức tập tin `.gpx` trên máy tính của bạn. Bạn có thể thu loại tuyến đường GPS này bằng một ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh hoặc máy thu GPS.\n\nĐọc thêm về cách thu thập dữ liệu bằng GPS tại “[Mapping with a smartphone, GPS, or paper](http://learnosm.org/en/mobile-mapping/)”.\n\nĐể sử dụng một tuyến đường GPX trong việc vẽ bản đồ, kéo thả tập tin GPX vào trình vẽ bản đồ này. Nếu trình vẽ nhận ra tuyến đường, tuyến đường sẽ được tô màu hồng sẫm trên bản đồ. Mở hộp “Dữ liệu Bản đồ” ở thanh công cụ bên phải để bật tắt hoặc thu phóng lớp GPX này.\n\nTuyến đường GPX không được tải trực tiếp lên OpenStreetMap. Cách tốt nhất để sử dụng nó là vạch đường theo nó trên bản đồ, cũng như [tải nó lên OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create) để cho người khác sử dụng.\n",
507         "imagery": "# Hình ảnh\n\nẢnh hàng không là tài nguyên quan trọng trong việc vẽ bản đồ. Có sẵn một số nguồn hình ảnh chụp từ máy bay và vệ tinh, cũng như một số nguồn thông tin mở, trong trình đơn “Tùy chọn Hình nền” ở bên phải của trình vẽ này.\n\nTheo mặc định, trình vẽ hiển thị lớp trên không của [Bản đồ Bing](http://www.bing.com/maps/), nhưng có sẵn nguồn khác tùy theo vị trí đang xem trong trình duyệt. Ngoài ra có hình ảnh rất rõ tại nhiều vùng ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, và Đan Mạch.\n\nHình ảnh đôi khi bị chệch đối với dữ liệu bản đồ vì dịch vụ hình ảnh có lỗi. Nếu bạn nhận thấy nhiều con đường bị chệch đối với hình nền, xin đừng di chuyển các đường này để trùng hợp với hình ảnh. Thay vì di chuyển các con đường, hãy chỉnh lại hình ảnh để phù hợp với dữ liệu tồn tại bằng cách nhấn “Chỉnh lại hình nền bị chệch” ở cuối hộp Tùy chọn Hình nền.\n",
508         "addresses": "# Địa chỉ\n\nĐịa chỉ là những thông tin rất cần thiết trên bản đồ.\n\nTuy bản đồ thường trình bày các địa chỉ như một thuộc tính của đường sá, nhưng OpenStreetMap liên kết các địa chỉ với các tòa nhà hoặc miếng đất dọc đường.\n\nBạn có thể thêm thông tin địa chỉ vào các hình dạng tòa nhà hoặc các địa điểm quan tâm. Tốt nhất là lấy thông tin địa chỉ từ kinh nghiệm cá nhân, thí dụ đi dạo trên phố và ghi chép các địa chỉ hoặc nhớ lại những chi tiết từ hoạt động hàng ngày của bạn. Cũng như bất cứ chi tiết nào, dự án này hoàn toàn cấm sao chép từ các nguồn thương mại như Bản đồ Google.\n",
509         "inspector": "# Trình kiểm tra\n\nTrình kiểm tra là hộp ở bên trái của trang cho phép sửa đổi các chi tiết của các đối tượng được chọn.\n\n### Chọn một Thể loại Đối tượng\n\nSau khi thêm địa điểm, đường kẻ, hoặc vùng vào bản đồ, bạn có thể cho biết đối tượng này tượng trưng cho gì, chẳng hạn con đường, siêu thị, hoặc quán cà phê. Trình kiểm tra trình bày các nút tiện để chọn các thể loại đối tượng thường gặp, hoặc bạn có thể gõ một vài chữ mô tả vào hộp tìm kiếm để tìm ra các thể loại khác.\n\nNhấn vào hình “i” ở góc phía dưới bên phải của một nút thể loại để tìm hiểu thêm về thể loại đó. Nhấn vào nút để chọn thể loại đó.\n\n### Điền đơn và Gắn thẻ\n\nSau khi bạn chọn thể loại, hoặc nếu chọn một đối tượng đã có thể loại, trình kiểm tra trình bày các trường văn bản và điều khiển để xem và sửa các thuộc tính của đối tượng như tên và địa chỉ.\n\nỞ dưới các điều khiển có một trình đơn “Thêm chi tiết” cho phép bổ sung thêm chi tiết, chẳng hạn tên bài [Wikipedia](http://www.wikipedia.org/) và mức hỗ trợ xe lăn.\n\nNhấn vào “Tất cả các thẻ” ở cuối trình kiểm tra để gắn bất cứ thẻ nào vào đối tượng. [Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) là một công cụ rất hữu ích để tìm ra những phối hợp thẻ phổ biến.\n\nCác thay đổi trong trình kiểm tra được tự động áp dụng vào bản đồ. Bạn có thể nhấn vào nút “Hoàn tác” vào bất cứ lúc nào để hoàn tác các thay đổi.\n",
510         "buildings": "# Tòa nhà\n\nOpenStreetMap là cơ sở dữ liệu tòa nhà lớn nhất trên thế giới. Mời bạn cùng xây dựng và cải tiến cơ sở dữ liệu này.\n\n### Lựa chọn\n\nNhấn vào một vùng tòa nhà để lựa chọn nó. Đường biên của vùng sẽ được tô sáng, một trình đơn giống bảng màu của họa sĩ sẽ xuất hiện gần con trỏ, và thanh bên sẽ trình bày các chi tiết về tòa nhà.\n\n### Sửa đổi\n\nĐôi khi vị trí hoặc các thẻ của một tòa nhà không chính xác.\n\nĐể di chuyển toàn bộ tòa nhà cùng lúc, lựa chọn vùng, rồi nhấn vào công cụ “Di chuyển”. Chuyển con trỏ sang vị trí mới và nhấn chuột để hoàn thành việc di chuyển.\n\nĐể sửa hình dạng của một tòa nhà, kéo các nốt của đường biên sang các vị trí chính xác.\n\n### Vẽ mới\n\nMột trong những điều gây nhầm lẫn là một tòa nhà có thể là vùng hoặc có thể là địa điểm. Nói chung, khuyên bạn _vẽ tòa nhà là vùng nếu có thể_. Nếu tòa nhà chứa hơn một công ty, chỗ ở, hoặc gì đó có địa chỉ, hãy đặt một địa điểm riêng cho mỗi địa chỉ đó và đưa mỗi địa điểm vào trong vùng của tòa nhà.\n\nĐể bắt đầu vẽ tòa nhà, nhấn vào nút “Vùng” ở phía trên bên trái của trình vẽ. Nhấn chuột tại các góc tường, rồi “đóng” vùng bằng cách nhấn phím Return hay Enter hoặc nhấn vào nốt đầu tiên.\n\n### Xóa\n\nHãy tưởng tượng bạn gặp một tòa nhà hoàn toàn sai: bạn không thấy được tòa nhà trong hình ảnh trên không và, theo lý tưởng, cũng đã ghé vào chỗ đó để xác nhận rằng nó không tồn tại. Nếu trường hợp này, bạn có thể xóa tòa nhà hoàn toàn khỏi bản đồ. Xin cẩn thận khi xóa đối tượng: giống như mọi sửa đổi khác, mọi người sẽ thấy được kết quả. Ngoài ra, hình ảnh trên không nhiều khi lỗi thời – có thể mới xây tòa nhà – thành thử tốt nhất là ghé vào chỗ đó để quan sát chắc chắn, nếu có thể.\n\nĐể xóa một tòa nhà, lựa chọn nó bằng cách nhấn vào nó, rồi nhấn vào hình thùng rác hoặc nhấn phím Delete.\n",
511         "relations": "# Quan hệ\n\nQuan hệ là loại dữ liệu đặc biệt trong OpenStreetMap có khả năng nhóm lại nhiều đối tượng. Có hai loại quan hệ phổ biến nhất: các *quan hệ tuyến đường* nhóm lại các khúc đường trên một xa lộ, còn các *tổ hợp đa giác* (multipolygon) ghép lại một vài đường kẻ định rõ hình dạng của một khu vực có nhiều đa giác riêng hoặc một khu vực có lỗ.\n\nCác đối tượng trực thuộc quan hệ là các *thành viên*. Trong thanh bên, bạn có thể xem đối tượng trực thuộc những quan hệ nào. Nhấn chuột vào một quan hệ ở đấy để chọn nó. Khi nào quan hệ được chọn, các thành viên sẽ được liệt kê trong thanh bên và tô đậm trên bản đồ.\n\nNói chung, iD sẽ tự động quản lý các quan hệ trong lúc sửa đổi. Bạn chỉ cần chú ý rằng, khi nào bạn xóa một khúc đường để vẽ chính xác hơn, bạn phải chắc chắn rằng khúc đường mới cũng trực thuộc cùng quan hệ với khúc đường cũ.\n\n## Sửa đổi Quan hệ\n\niD cho phép sửa đổi các chi tiết cơ bản của quan hệ.\n\nĐể đưa một đối tượng vào quan hệ, chọn đối tượng, bấm nút “+” trong phần “Tất cả các quan hệ” của thanh bên, và chọn quan hệ từ trình đơn hoặc nhập tên của quan hệ.\n\nĐể tạo một quan hệ mới, chọn đối tượng đầu tiên để đưa vào quan hệ, bấm nút “+” trong phần “Tất cả các quan hệ” của thanh bên, và chọn “Quan hệ mới…”.\n\nĐể tháo gỡ một đối tượng khỏi quan hệ, chọn đối tượng vào nhấn chuột vào hình thùng rác bên cạnh quan hệ mà bạn không muốn bao gồm đối tượng.\n\nDùng công cụ “Gộp” để vẽ tổ hợp đa giác, tức thủng lỗ vào một vùng. Vẽ hai vùng (ứng với cạnh bên trong và bên ngoài), giữ phím Shift trong khi nhấn chuột vào các vùng để chọn chúng, và bấm nút “Gộp” (hình +).\n"
512     },
513     "intro": {
514         "navigation": {
515             "title": "Điều hướng",
516             "drag": "Bản đồ ở giữa cho xem dữ liệu OpenStreetMap ở trên một hình nền. Bạn có thể kéo thả và cuộn nó để đi tới đi lui, giống như một bản đồ trực tuyến bình thường. **Kéo bản đồ này!**",
517             "select": "Có ba hình thức đối tượng tượng trưng cho tất cả các chi tiết trên bản đồ: địa điểm, đường kẻ, vùng. Nhấn vào một đối tượng để lựa chọn nó. **Nhấn vào địa điểm để lựa chọn nó.**",
518             "header": "Đầu đề cho biết thể loại đối tượng.",
519             "pane": "Khi lựa chọn một đối tượng, bạn sẽ thấy biểu mẫu để sửa đối tượng. Đầu đề của biểu mẫu cho biết thể loại đối tượng, và dưới đó có các thuộc tính của đối tượng, chẳng hạn tên và địa chỉ. **Bấm nút Đóng ở phía trên bên phải để đóng biểu mẫu.**"
520         },
521         "points": {
522             "title": "Địa điểm",
523             "add": "Một địa điểm chỉ ra và mô tả một vị trí, chẳng hạn tiệm quán, nhà hàng, đài tưởng niệm. **Nhấn nút Điểm để thêm một địa điểm mới.**",
524             "place": "Nhấn vào bản đồ để đặt địa điểm. **Đặt địa điểm trên tòa nhà.**",
525             "search": "Có đủ thứ địa điểm. Bạn vừa đặt một địa điểm Quán Cà phê. **Tìm “{name}”.**",
526             "choose": "***Chọn Quán Cà phê từ danh sách.***",
527             "describe": "Địa điểm hiện là một quán cà phê. Bây giờ bạn có thể cung cấp thêm chi tiết về địa điểm này trong biểu mẫu. **Nhập tên của địa điểm.**",
528             "close": "Nhấn vào nút Đóng để đóng biểu mẫu. **Đóng biểu mẫu.**",
529             "reselect": "Nhiều khi một địa điểm đã tồn tại nhưng không chính xác hoặc không đầy đủ. Chúng ta có thể sửa đổi địa điểm đã tồn tại. **Lựa chọn địa điểm mà bạn vừa tạo ra.**",
530             "fixname": "**Đổi tên và đóng biểu mẫu.**",
531             "reselect_delete": "Có thể xóa bất cứ đối tượng nào trên bản đồ. **Nhấn vào điểm mà bạn vừa vẽ.**",
532             "delete": "Một trình đơn nhìn giống bảng màu của họa sĩ bọc quanh địa điểm. Nó chứa các tác vụ có thể thực hiện với địa điểm, thí dụ xóa. **Xóa địa điểm này.**"
533         },
534         "areas": {
535             "title": "Vùng",
536             "add": "Các vùng cho biết hình dạng của hồ nước, tòa nhà, và khu vực dân cư. Bạn có thể cung cấp nhiều chi tiết hơn dùng vùng so với địa điểm. **Nhấn vào nút Vùng để bắt đầu vẽ vùng mới.**",
537             "corner": "Để vẽ vùng, đặt các nốt theo đường biên của vùng. **Đặt nốt đầu tiên vào một góc của sân chơi trẻ em.**",
538             "place": "Đặt thêm nốt để tiếp tục vẽ vùng, rồi nhấn vào nốt đầu tiên để “đóng” vùng này. **Vẽ một vùng cho sân chơI trẻ em.**",
539             "search": "**Tìm “{name}”.**",
540             "choose": "**Chọn Sân chơi từ danh sách.**",
541             "describe": "**Đặt tên và đóng biểu mẫu.**"
542         },
543         "lines": {
544             "title": "Đường kẻ",
545             "add": "Các đường kẻ tượng trưng cho đường sá, đường sắt, dòng sông chẳng hạn. **Nhấn vào nút Đường để bắt đầu vẽ đường mới.**",
546             "start": "**Nhấn vào cuối đường để bắt đầu vẽ con đường.**",
547             "intersect": "Nhấn chuột để thêm nốt và kéo dài đường kẻ. Bạn có thể kéo bản đồ vào lúc vẽ đường để xem vùng chung quanh. Tương tự với nhiều loại đường kẻ, các đường bộ kết hợp nhau thành một mạng lớn hơn. Để cho các ứng dụng chỉ đường có thể hoạt động chính xác, xin chú ý nối liền các đường ở những giao lộ trên thực tế. **Nhấn vào đường Flower Street để nối hai đường kẻ tại một giao lộ.**",
548             "finish": "Để kết thúc đường kẻ, nhấn vào nốt cuối cùng lần nữa. **Kết thúc đường.**",
549             "road": "**Chọn Đường Giao thông từ danh sách.**",
550             "residential": "Có nhiều kiểu con đường; kiểu phổ biến nhất là Ngõ Dân cư. **Chọn kiểu con đường là Ngõ Dân cư.**",
551             "describe": "**Đặt tên cho con đường và đóng biểu mẫu.**",
552             "restart": "Con đường phải giao với đường Flower Street.",
553             "wrong_preset": "Bạn không chọn kiểu đường Ngõ Dân cư. **Nhấn chuột vào đây để thử lần nữa.**"
554         },
555         "startediting": {
556             "title": "Bắt đầu Sửa đổi",
557             "help": "Có sẵn trình hướng dẫn này và thêm tài liệu tại đây.",
558             "save": "Hãy nhớ lưu các thay đổi của bạn thường xuyên!",
559             "start": "Hãy bắt đầu vẽ bản đồ!"
560         }
561     },
562     "presets": {
563         "categories": {
564             "category-building": {
565                 "name": "Tòa nhà"
566             },
567             "category-golf": {
568                 "name": "Golf"
569             },
570             "category-landuse": {
571                 "name": "Sử dụng Đất"
572             },
573             "category-path": {
574                 "name": "Đường mòn"
575             },
576             "category-rail": {
577                 "name": "Đường sắt"
578             },
579             "category-restriction": {
580                 "name": "Hạn chế"
581             },
582             "category-road": {
583                 "name": "Đường"
584             },
585             "category-route": {
586                 "name": "Tuyến đường"
587             },
588             "category-water-area": {
589                 "name": "Nước"
590             },
591             "category-water-line": {
592                 "name": "Nước"
593             }
594         },
595         "fields": {
596             "access": {
597                 "label": "Quyền Truy cập",
598                 "options": {
599                     "designated": {
600                         "description": "Được xây với mục đích cho phép vận chuyển bằng phương thức này, theo bảng hay luật pháp địa phương",
601                         "title": "Theo mục đích"
602                     },
603                     "destination": {
604                         "description": "Chỉ cho phép truy cập để tới nơi",
605                         "title": "Nơi đến"
606                     },
607                     "dismount": {
608                         "description": "Chỉ cho phép nếu xuống đi bộ",
609                         "title": "Bắt xuống đi bộ"
610                     },
611                     "no": {
612                         "description": "Công chúng không được phép truy cập",
613                         "title": "Cấm"
614                     },
615                     "permissive": {
616                         "description": "Chủ cho phép rộng rãi nhưng có thể cấm sau",
617                         "title": "Chủ cho phép"
618                     },
619                     "private": {
620                         "description": "Chỉ có những người được chủ cho phép truy cập",
621                         "title": "Tư nhân"
622                     },
623                     "yes": {
624                         "description": "Mọi người được phép truy cập theo luật pháp",
625                         "title": "Cho phép"
626                     }
627                 },
628                 "placeholder": "Không rõ",
629                 "types": {
630                     "access": "Tất cả",
631                     "bicycle": "Xe đạp",
632                     "foot": "Người Đi bộ",
633                     "horse": "Ngựa",
634                     "motor_vehicle": "Xe cộ"
635                 }
636             },
637             "access_simple": {
638                 "label": "Quyền Truy cập",
639                 "placeholder": "có"
640             },
641             "access_toilets": {
642                 "label": "Quyền Truy cập"
643             },
644             "address": {
645                 "label": "Địa chỉ",
646                 "placeholders": {
647                     "city": "Thành phố/thị xã",
648                     "conscriptionnumber": "123",
649                     "country": "Quốc gia",
650                     "district": "Quận/thị xã/huyện",
651                     "hamlet": "Thôn",
652                     "housename": "Tên nhà",
653                     "housenumber": "123",
654                     "place": "Địa phương",
655                     "postcode": "Mã bưu chính",
656                     "province": "Tỉnh",
657                     "state": "Tiểu bang",
658                     "street": "Đường",
659                     "subdistrict": "Phường/xã/thị trấn",
660                     "suburb": "Khu phố"
661                 }
662             },
663             "admin_level": {
664                 "label": "Cấp Hành chính"
665             },
666             "aerialway": {
667                 "label": "Kiểu"
668             },
669             "aerialway/access": {
670                 "label": "Quyền Truy cập",
671                 "options": {
672                     "both": "Ra vào",
673                     "entry": "Vào",
674                     "exit": "Ra"
675                 }
676             },
677             "aerialway/bubble": {
678                 "label": "Mái vòm"
679             },
680             "aerialway/capacity": {
681                 "label": "Số khách (Mỗi giờ)",
682                 "placeholder": "500, 2500, 5000…"
683             },
684             "aerialway/duration": {
685                 "label": "Mất Thời gian (Phút)",
686                 "placeholder": "1, 2, 3…"
687             },
688             "aerialway/heating": {
689                 "label": "Máy sưởi"
690             },
691             "aerialway/occupancy": {
692                 "label": "Số khách",
693                 "placeholder": "2, 4, 8…"
694             },
695             "aerialway/summer/access": {
696                 "label": "Quyền Truy cập (Mùa hè)",
697                 "options": {
698                     "both": "Ra vào",
699                     "entry": "Vào",
700                     "exit": "Ra"
701                 }
702             },
703             "aeroway": {
704                 "label": "Loại"
705             },
706             "amenity": {
707                 "label": "Loại"
708             },
709             "area/highway": {
710                 "label": "Loại"
711             },
712             "artist": {
713                 "label": "Nghệ sĩ"
714             },
715             "artwork_type": {
716                 "label": "Kiểu"
717             },
718             "atm": {
719                 "label": "Máy Rút tiền"
720             },
721             "backrest": {
722                 "label": "Dựa Lưng"
723             },
724             "barrier": {
725                 "label": "Kiểu"
726             },
727             "bench": {
728                 "label": "Ghế"
729             },
730             "bicycle_parking": {
731                 "label": "Kiểu"
732             },
733             "boundary": {
734                 "label": "Kiểu"
735             },
736             "brand": {
737                 "label": "Nhãn hiệu"
738             },
739             "building": {
740                 "label": "Tòa nhà"
741             },
742             "building_area": {
743                 "label": "Tòa nhà"
744             },
745             "capacity": {
746                 "label": "Sức chứa",
747                 "placeholder": "50, 100, 200…"
748             },
749             "cardinal_direction": {
750                 "label": "Chiều",
751                 "options": {
752                     "E": "Đông",
753                     "ENE": "Đông Đông Bắc",
754                     "ESE": "Đông Đông Nam",
755                     "N": "Bắc",
756                     "NE": "Đông Bắc",
757                     "NNE": "Bắc Đông Bắc",
758                     "NNW": "Bắc Tây Bắc",
759                     "NW": "Tây Bắc",
760                     "S": "Nam",
761                     "SE": "Đông Nam",
762                     "SSE": "Nam Đông Nam",
763                     "SSW": "Nam Tây Nam",
764                     "SW": "Tây Nam",
765                     "W": "Tây",
766                     "WNW": "Tây Tây Bắc",
767                     "WSW": "Tây Tây Nam"
768                 }
769             },
770             "clock_direction": {
771                 "label": "Chiều",
772                 "options": {
773                     "anticlockwise": "Ngược Chiều kim Đồng hồ",
774                     "clockwise": "Theo Chiều kim Đồng hồ"
775                 }
776             },
777             "collection_times": {
778                 "label": "Giờ Lấy thư"
779             },
780             "construction": {
781                 "label": "Kiểu"
782             },
783             "content": {
784                 "label": "Đồ Chứa đựng"
785             },
786             "country": {
787                 "label": "Quốc gia"
788             },
789             "covered": {
790                 "label": "Có Mái Che"
791             },
792             "craft": {
793                 "label": "Loại"
794             },
795             "crop": {
796                 "label": "Loại cây"
797             },
798             "crossing": {
799                 "label": "Kiểu"
800             },
801             "cuisine": {
802                 "label": "Ẩm thực"
803             },
804             "cycleway": {
805                 "label": "Làn Xe đạp",
806                 "options": {
807                     "lane": {
808                         "description": "Làn xe đạp được phân cách bằng vạch trên mặt đường",
809                         "title": "Làn xe đạp chuẩn"
810                     },
811                     "none": {
812                         "description": "Không có làn xe đạp",
813                         "title": "Không có"
814                     },
815                     "opposite": {
816                         "description": "Làn xe đạp hai chiều trên đường một chiều",
817                         "title": "Làm xe đạp ngược chiều giao thông"
818                     },
819                     "opposite_lane": {
820                         "description": "Làn xe đạp chạy ngược chiều giao thông",
821                         "title": "Làn xe đạp ngược chiều lối"
822                     },
823                     "share_busway": {
824                         "description": "Làn xe đạp cũng dành cho xe buýt",
825                         "title": "Làn xe đạp lẫn xe buýt"
826                     },
827                     "shared_lane": {
828                         "description": "Làn xe đạp không được phân cách khỏi giao thông",
829                         "title": "Làn xe đạp dùng chung"
830                     },
831                     "track": {
832                         "description": "Làn xe đạp được phân cách bằng chướng ngại",
833                         "title": "Đường xe đạp riêng"
834                     }
835                 },
836                 "placeholder": "không có",
837                 "types": {
838                     "cycleway:left": "Bên trái",
839                     "cycleway:right": "Bên phải"
840                 }
841             },
842             "delivery": {
843                 "label": "Giao hàng"
844             },
845             "denomination": {
846                 "label": "Giáo phái"
847             },
848             "denotation": {
849                 "label": "Tầm Quan trọng"
850             },
851             "description": {
852                 "label": "Miêu tả"
853             },
854             "drive_through": {
855                 "label": "Lối Mua hàng trên Xe"
856             },
857             "electrified": {
858                 "label": "Điện khí hóa",
859                 "options": {
860                     "contact_line": "Dây điện Bên trên",
861                     "no": "Không có",
862                     "rail": "Đường ray Điện",
863                     "yes": "Có (không xác định)"
864                 },
865                 "placeholder": "Dây điện Bên trên, Đường ray Điện…"
866             },
867             "elevation": {
868                 "label": "Cao độ"
869             },
870             "emergency": {
871                 "label": "Khẩn cấp"
872             },
873             "entrance": {
874                 "label": "Kiểu"
875             },
876             "except": {
877                 "label": "Ngoại lệ"
878             },
879             "fax": {
880                 "label": "Số Fax",
881                 "placeholder": "+84 1 234 5678"
882             },
883             "fee": {
884                 "label": "Phí"
885             },
886             "fire_hydrant/type": {
887                 "label": "Kiểu",
888                 "options": {
889                     "pillar": "Cột",
890                     "pond": "Ao",
891                     "underground": "Dưới đất",
892                     "wall": "Tường"
893                 }
894             },
895             "fixme": {
896                 "label": "Cần Sửa chữa"
897             },
898             "fuel": {
899                 "label": "Nhiên liệu"
900             },
901             "fuel/biodiesel": {
902                 "label": "Bán Diesel Sinh học"
903             },
904             "fuel/diesel": {
905                 "label": "Bán Diesel"
906             },
907             "fuel/e10": {
908                 "label": "Bán E10"
909             },
910             "fuel/e85": {
911                 "label": "Bán E85"
912             },
913             "fuel/lpg": {
914                 "label": "Bán Prôpan"
915             },
916             "fuel/octane_100": {
917                 "label": "Bán Xăng Xe đua"
918             },
919             "fuel/octane_91": {
920                 "label": "Bán Xăng Bình thường"
921             },
922             "fuel/octane_95": {
923                 "label": "Bán Xăng Trung hạng"
924             },
925             "fuel/octane_98": {
926                 "label": "Bán Xăng Thượng hạng"
927             },
928             "gauge": {
929                 "label": "Khổ"
930             },
931             "gender": {
932                 "label": "Giới tính",
933                 "options": {
934                     "female": "Nữ",
935                     "male": "Nam",
936                     "unisex": "Chung"
937                 },
938                 "placeholder": "Không rõ"
939             },
940             "generator/method": {
941                 "label": "Phương pháp"
942             },
943             "generator/source": {
944                 "label": "Nguồn"
945             },
946             "generator/type": {
947                 "label": "Kiểu"
948             },
949             "golf_hole": {
950                 "label": "Số",
951                 "placeholder": "Số lỗ (1–18)"
952             },
953             "handicap": {
954                 "label": "Điểm chấp",
955                 "placeholder": "1–18"
956             },
957             "highway": {
958                 "label": "Kiểu"
959             },
960             "historic": {
961                 "label": "Loại"
962             },
963             "hoops": {
964                 "label": "Số Vòng",
965                 "placeholder": "1, 2, 4…"
966             },
967             "iata": {
968                 "label": "IATA"
969             },
970             "icao": {
971                 "label": "ICAO"
972             },
973             "incline": {
974                 "label": "Độ dốc"
975             },
976             "incline_steps": {
977                 "label": "Độ dốc",
978                 "options": {
979                     "down": "Xuống",
980                     "up": "Lên"
981                 }
982             },
983             "information": {
984                 "label": "Kiểu"
985             },
986             "internet_access": {
987                 "label": "Truy cập Internet",
988                 "options": {
989                     "no": "Không có",
990                     "terminal": "Máy tính công cộng",
991                     "wired": "Qua dây điện",
992                     "wlan": "Wi-Fi",
993                     "yes": "Có"
994                 }
995             },
996             "lamp_type": {
997                 "label": "Kiểu"
998             },
999             "landuse": {
1000                 "label": "Mục đích"
1001             },
1002             "lanes": {
1003                 "label": "Số Làn",
1004                 "placeholder": "1, 2, 3…"
1005             },
1006             "layer": {
1007                 "label": "Lớp"
1008             },
1009             "leaf_cycle": {
1010                 "label": "Thời gian Mọc Lá",
1011                 "options": {
1012                     "deciduous": "Rụng Lá",
1013                     "evergreen": "Thường xanh",
1014                     "mixed": "Pha trộn",
1015                     "semi_deciduous": "Bán Rụng Lá",
1016                     "semi_evergreen": "Bán Thường xanh"
1017                 }
1018             },
1019             "leaf_cycle_singular": {
1020                 "label": "Thời gian Mọc Lá",
1021                 "options": {
1022                     "deciduous": "Rụng Lá",
1023                     "evergreen": "Thường xanh",
1024                     "semi_deciduous": "Bán Rụng Lá",
1025                     "semi_evergreen": "Bán Thường xanh"
1026                 }
1027             },
1028             "leaf_type": {
1029                 "label": "Loại Lá",
1030                 "options": {
1031                     "broadleaved": "Hình Quạt",
1032                     "leafless": "Không có",
1033                     "mixed": "Pha trộn",
1034                     "needleleaved": "Hình Kim"
1035                 }
1036             },
1037             "leaf_type_singular": {
1038                 "label": "Loại Lá",
1039                 "options": {
1040                     "broadleaved": "Hình Quạt",
1041                     "leafless": "Không có",
1042                     "needleleaved": "Hình Kim"
1043                 }
1044             },
1045             "leisure": {
1046                 "label": "Loại"
1047             },
1048             "length": {
1049                 "label": "Chiều dài (Mét)"
1050             },
1051             "level": {
1052                 "label": "Tầng"
1053             },
1054             "levels": {
1055                 "label": "Số Tầng",
1056                 "placeholder": "2, 4, 6…"
1057             },
1058             "lit": {
1059                 "label": "Có Đèn Sáng"
1060             },
1061             "location": {
1062                 "label": "Vị trí"
1063             },
1064             "man_made": {
1065                 "label": "Loại"
1066             },
1067             "maxspeed": {
1068                 "label": "Tốc độ Tối đa",
1069                 "placeholder": "40, 50, 60…"
1070             },
1071             "mtb/scale": {
1072                 "label": "Độ hiểm trở Đạp xe Leo núi",
1073                 "options": {
1074                     "0": "0: Sỏi/đất chắc, không có trở ngại, uốn từ từ",
1075                     "1": "1: Mặt có một tí phần không chặt, trở ngại nhỏ, uốn từ từ",
1076                     "2": "2: Mặt có nhiều phần không chặt, trở ngại lớn, chữ chi dễ dàng",
1077                     "3": "3. Mặt trơn, trở ngại lớn, chữ chi đột ngột",
1078                     "4": "4. Mặt không chặt hoặc hòn đá, chữ chi nguy hiểm",
1079                     "5": "5. Cực hiểm trở, sân đầy hòn đá, lở đất",
1080                     "6": "6. Không thể đạp xe trừ những người lão luyện nhất"
1081                 },
1082                 "placeholder": "0, 1, 2, 3…"
1083             },
1084             "mtb/scale/imba": {
1085                 "label": "Độ hiểm trở Đường mòn IMBA",
1086                 "options": {
1087                     "0": "Dễ nhất (hình tròn màu trắng)",
1088                     "1": "Dễ (hình tròn màu xanh lục)",
1089                     "2": "Trung bình (hình vuông màu xanh lam)",
1090                     "3": "Khó (hình thoi màu đen)",
1091                     "4": "Cực Khó (2 hình thoi màu đen)"
1092                 },
1093                 "placeholder": "Dễ, Trung bình, Khó…"
1094             },
1095             "mtb/scale/uphill": {
1096                 "label": "Độ hiểm trở Đạp xe Leo lên núi",
1097                 "options": {
1098                     "0": "0: Độ dốc trung bình <10%, sỏi/đất chắc, không có trở ngại",
1099                     "1": "1: Độ dốc trung bình <15%, sỏi/đất chắc, vài thứ nhỏ",
1100                     "2": "2: Độ dốc trung bình <20%, mặt vững, đá/rễ bằng cỡ tay",
1101                     "3": "3: Độ dốc trung bình <25%, mặt thay đổi, đá/rễ bằng cỡ tay",
1102                     "4": "4: Độ dốc trung bình <30%, phẩm chất kém, đá/rễ lớn",
1103                     "5": "5: Rất dốc, thường phải đẩy hoặc vác xe đạp"
1104                 },
1105                 "placeholder": "0, 1, 2, 3…"
1106             },
1107             "name": {
1108                 "label": "Tên",
1109                 "placeholder": "Tên phổ biến (nếu có)"
1110             },
1111             "natural": {
1112                 "label": "Thiên nhiên"
1113             },
1114             "network": {
1115                 "label": "Hệ thống"
1116             },
1117             "note": {
1118                 "label": "Chú thích"
1119             },
1120             "office": {
1121                 "label": "Kiểu"
1122             },
1123             "oneway": {
1124                 "label": "Một chiều",
1125                 "options": {
1126                     "no": "Không phải",
1127                     "undefined": "Có lẽ Không phải",
1128                     "yes": "Một chiều"
1129                 }
1130             },
1131             "oneway_yes": {
1132                 "label": "Một chiều",
1133                 "options": {
1134                     "no": "Không phải",
1135                     "undefined": "Có lẽ Một chiều",
1136                     "yes": "Một chiều"
1137                 }
1138             },
1139             "opening_hours": {
1140                 "label": "Giờ Mở cửa"
1141             },
1142             "operator": {
1143                 "label": "Cơ quan Chủ quản"
1144             },
1145             "par": {
1146                 "label": "Điểm chuẩn",
1147                 "placeholder": "3, 4, 5…"
1148             },
1149             "park_ride": {
1150                 "label": "Trung chuyển"
1151             },
1152             "parking": {
1153                 "label": "Kiểu",
1154                 "options": {
1155                     "carports": "Nhà xe",
1156                     "garage_boxes": "Ga ra",
1157                     "lane": "Làn đường",
1158                     "multi-storey": "Cao tầng",
1159                     "sheds": "Lán",
1160                     "surface": "Ngoài trời",
1161                     "underground": "Ngầm"
1162                 }
1163             },
1164             "phone": {
1165                 "label": "Số Điện thoại",
1166                 "placeholder": "+84 1 234 5678"
1167             },
1168             "piste/difficulty": {
1169                 "label": "Độ Hiểm trở",
1170                 "options": {
1171                     "advanced": "Nâng cao (Mỹ: thoi đen; Âu: đen; Nhật: đen)",
1172                     "easy": "Dễ (Mỹ: tròn lục; Âu: xanh lục; Nhật: lục)",
1173                     "expert": "Lão luyện (Mỹ: 2 thoi đen; Âu: cam)",
1174                     "extreme": "Cực độ (cần thiết bị leo núi)",
1175                     "freeride": "Tự do (xa đường; Âu: vàng)",
1176                     "intermediate": "Trung bình (Mỹ: vuông lam; Âu: đỏ; Nhật: đỏ)",
1177                     "novice": "Tập"
1178                 },
1179                 "placeholder": "Dễ, Trung bình, Nâng cao…"
1180             },
1181             "piste/grooming": {
1182                 "label": "Kiểu Ủi Tuyết",
1183                 "options": {
1184                     "backcountry": "Hẻo lánh",
1185                     "classic": "Cổ điển",
1186                     "classic+skating": "Cổ điển và Trượt băng",
1187                     "mogul": "Mogul",
1188                     "scooter": "Xe máy Trượt tuyết",
1189                     "skating": "Trượt băng"
1190                 }
1191             },
1192             "piste/type": {
1193                 "label": "Kiểu",
1194                 "options": {
1195                     "downhill": "Xuống dốc",
1196                     "hike": "Đi bộ đường dài",
1197                     "ice_skate": "Trượt băng",
1198                     "nordic": "Trượt tuyết Bắc Âu",
1199                     "playground": "Vui chơi",
1200                     "skitour": "Skitour",
1201                     "sled": "Xe Trượt tuyết",
1202                     "sleigh": "Xe trượt tuyết",
1203                     "snow_park": "Vườn Tuyết"
1204                 }
1205             },
1206             "place": {
1207                 "label": "Kiểu"
1208             },
1209             "population": {
1210                 "label": "Dân số"
1211             },
1212             "power": {
1213                 "label": "Kiểu"
1214             },
1215             "power_supply": {
1216                 "label": "Nguồn Điện"
1217             },
1218             "railway": {
1219                 "label": "Kiểu"
1220             },
1221             "recycling/cans": {
1222                 "label": "Nhận Đồ Hộp"
1223             },
1224             "recycling/clothes": {
1225                 "label": "Nhận Quần áo"
1226             },
1227             "recycling/glass": {
1228                 "label": "Nhận Đồ Thủy tinh"
1229             },
1230             "recycling/glass_bottles": {
1231                 "label": "Nhận Chai Thủy tinh"
1232             },
1233             "recycling/paper": {
1234                 "label": "Nhận Tờ giấy"
1235             },
1236             "recycling/plastic": {
1237                 "label": "Nhận Đồ Nhựa"
1238             },
1239             "recycling/type": {
1240                 "label": "Kiểu Tái chế",
1241                 "options": {
1242                     "centre": "Trung tâm Tái chế",
1243                     "container": "Thùng"
1244                 }
1245             },
1246             "ref": {
1247                 "label": "Số"
1248             },
1249             "relation": {
1250                 "label": "Kiểu"
1251             },
1252             "religion": {
1253                 "label": "Tôn giáo"
1254             },
1255             "restriction": {
1256                 "label": "Kiểu"
1257             },
1258             "restrictions": {
1259                 "label": "Hạn chế rẽ"
1260             },
1261             "route": {
1262                 "label": "Kiểu"
1263             },
1264             "route_master": {
1265                 "label": "Kiểu"
1266             },
1267             "sac_scale": {
1268                 "label": "Độ hiểm trở Đi bộ Đường dài",
1269                 "options": {
1270                     "alpine_hiking": "T4: Đi bộ Đường dài Anpơ",
1271                     "demanding_alpine_hiking": "T5: Đi bộ Đường dài Anpơ Rán sức",
1272                     "demanding_mountain_hiking": "T3: Đi bộ Đường dài Núi Rán sức",
1273                     "difficult_alpine_hiking": "T6: Đi bộ Đường dài Anpơ Khó",
1274                     "hiking": "T1: Đi bộ Đường dài",
1275                     "mountain_hiking": "T2: Đi bộ Đường dài Núi"
1276                 },
1277                 "placeholder": "Đi bộ Đường dài Núi, Đi bộ Đường dài Anpơ…"
1278             },
1279             "sanitary_dump_station": {
1280                 "label": "Trạm Đổ Chất thải Vệ sinh"
1281             },
1282             "seasonal": {
1283                 "label": "Tùy Mùa"
1284             },
1285             "service": {
1286                 "label": "Kiểu"
1287             },
1288             "service/bicycle/chain_tool": {
1289                 "label": "Dụng cụ Cắt Xích",
1290                 "options": {
1291                     "no": "Không có",
1292                     "undefined": "Có lẽ Không có",
1293                     "yes": "Có"
1294                 }
1295             },
1296             "service/bicycle/pump": {
1297                 "label": "Bơm",
1298                 "options": {
1299                     "no": "Không có",
1300                     "undefined": "Có lẽ Không có",
1301                     "yes": "Có"
1302                 }
1303             },
1304             "service_rail": {
1305                 "label": "Kiểu Dịch vụ",
1306                 "options": {
1307                     "crossover": "Đường Xuyên chéo",
1308                     "siding": "Đường Tránh",
1309                     "spur": "Đường Nhánh",
1310                     "yard": "Đường Sân ga"
1311                 }
1312             },
1313             "shelter": {
1314                 "label": "Chỗ che"
1315             },
1316             "shelter_type": {
1317                 "label": "Kiểu"
1318             },
1319             "shop": {
1320                 "label": "Kiểu"
1321             },
1322             "sloped_curb": {
1323                 "label": "Lề đường Dốc"
1324             },
1325             "smoking": {
1326                 "label": "Hút thuốc",
1327                 "options": {
1328                     "dedicated": "Dành riêng cho người hút thuốc (ví dụ quán hút thuốc)",
1329                     "isolated": "Ở nơi hút thuốc có tường",
1330                     "no": "Hoàn toàn cấm hút thuốc",
1331                     "outside": "Cho phép ở ngoài trời",
1332                     "separated": "Ở nơi hút thuốc không có tường",
1333                     "yes": "Cho phép ở bất cứ nơi nào"
1334                 },
1335                 "placeholder": "Cấm, Nơi dành riêng, Cho phép…"
1336             },
1337             "smoothness": {
1338                 "label": "Độ nhẵn",
1339                 "options": {
1340                     "bad": "Bánh xe Bền: Xe hơi, xích lô, xe đạp dã ngoại",
1341                     "excellent": "Bánh xe Trượt: Giày patanh, ván trượt",
1342                     "good": "Bánh xe Mỏng: Xe đạp đua",
1343                     "horrible": "Xa đường: Xe xa đường nặng",
1344                     "impassable": "Không thể qua được bằng bánh xe",
1345                     "intermediate": "Bánh xe: Xe đạp lai, xe lăn, vét pa",
1346                     "very_bad": "Gầm Cao: Xe xa đường nhẹ",
1347                     "very_horrible": "Xa đường Chuyên dụng: Máy kéo, ATV"
1348                 },
1349                 "placeholder": "Bánh xe Trượt, Bánh xe, Xa đường…"
1350             },
1351             "social_facility_for": {
1352                 "label": "Dân được phục vụ",
1353                 "placeholder": "Vô gia cư, Khuyết tật, Trẻ em, v.v."
1354             },
1355             "source": {
1356                 "label": "Nguồn"
1357             },
1358             "sport": {
1359                 "label": "Môn Thể thao"
1360             },
1361             "sport_ice": {
1362                 "label": "Môn Thể thao"
1363             },
1364             "sport_racing": {
1365                 "label": "Môn Thể thao"
1366             },
1367             "structure": {
1368                 "label": "Cấu trúc",
1369                 "options": {
1370                     "bridge": "Cầu",
1371                     "cutting": "Đường xẻ",
1372                     "embankment": "Đường đắp cao",
1373                     "ford": "Nơi Lội qua Sông",
1374                     "tunnel": "Đường hầm"
1375                 },
1376                 "placeholder": "Không rõ"
1377             },
1378             "studio_type": {
1379                 "label": "Loại"
1380             },
1381             "substation": {
1382                 "label": "Kiểu"
1383             },
1384             "supervised": {
1385                 "label": "Canh gác"
1386             },
1387             "surface": {
1388                 "label": "Mặt"
1389             },
1390             "tactile_paving": {
1391                 "label": "Gạch dành cho Người Khiếm thị"
1392             },
1393             "takeaway": {
1394                 "label": "Mang về",
1395                 "options": {
1396                     "no": "Không có",
1397                     "only": "Chỉ có Mang về",
1398                     "yes": "Có"
1399                 },
1400                 "placeholder": "Có, Không có, Chỉ có Mang về…"
1401             },
1402             "toilets/disposal": {
1403                 "label": "Phương pháp thải",
1404                 "options": {
1405                     "bucket": "Thùng",
1406                     "chemical": "Hóa chất",
1407                     "flush": "Bấm",
1408                     "pitlatrine": "Mương"
1409                 }
1410             },
1411             "tourism": {
1412                 "label": "Loại"
1413             },
1414             "towertype": {
1415                 "label": "Kiểu Tháp"
1416             },
1417             "tracktype": {
1418                 "label": "Loại Đường mòn",
1419                 "options": {
1420                     "grade1": "Rất Chắc: Mặt lát hoặc bằng cốt liệu chắc",
1421                     "grade2": "Khá Chắc: Sỏi đá pha một tí nguyên liệu mềm",
1422                     "grade3": "Pha trộn đều các nguyên liệu cứng mềm",
1423                     "grade4": "Khá Mềm: Đất/cát/cỏ pha một tí nguyên liệu cứng",
1424                     "grade5": "Rất Mềm: Đất/cát/cỏ"
1425                 },
1426                 "placeholder": "Rất chắc, Khá Chắc, Mềm…"
1427             },
1428             "traffic_signals": {
1429                 "label": "Kiểu"
1430             },
1431             "trail_visibility": {
1432                 "label": "Tầm nhìn trên Đường mòn",
1433                 "options": {
1434                     "bad": "Kém: Không có cắm bảng, đôi khi không thấy được lối đi hoặc không có lối đi",
1435                     "excellent": "Tốt: Lối đi rõ ràng hoặc có cắm bảng từng quãng một",
1436                     "good": "Khá: Có bảng thấy được nhưng đôi khi cần phải mò mẫm",
1437                     "horrible": "Tồi: Nhiều khi không có lối đi, cần biết dò đường một chút",
1438                     "intermediate": "Trung bình: Ít bảng, lối đi thấy được phần lớn",
1439                     "no": "Không có lối đi, rất cần biết dò đường"
1440                 },
1441                 "placeholder": "Tốt, Khá, Trung bình…"
1442             },
1443             "trees": {
1444                 "label": "Loại cây"
1445             },
1446             "tunnel": {
1447                 "label": "Đường hầm"
1448             },
1449             "vending": {
1450                 "label": "Loại Hàng hóa"
1451             },
1452             "water": {
1453                 "label": "Loại"
1454             },
1455             "water_point": {
1456                 "label": "Trạm Đóng Bình Nước uống"
1457             },
1458             "waterway": {
1459                 "label": "Loại"
1460             },
1461             "website": {
1462                 "label": "Trang Web",
1463                 "placeholder": "http://example.com/"
1464             },
1465             "wetland": {
1466                 "label": "Loại"
1467             },
1468             "wheelchair": {
1469                 "label": "Đi Xe lăn Được"
1470             },
1471             "width": {
1472                 "label": "Chiều ngang (Mét)"
1473             },
1474             "wikipedia": {
1475                 "label": "Wikipedia"
1476             }
1477         },
1478         "presets": {
1479             "address": {
1480                 "name": "Địa chỉ",
1481                 "terms": "địa chỉ, số địa chỉ, số nhà, số tòa nhà, dia chi, so dia chi, so nha, so toa nha"
1482             },
1483             "aerialway": {
1484                 "name": "Cáp treo",
1485                 "terms": "cáp treo, thang kéo, cap treo, thang keo"
1486             },
1487             "aerialway/cable_car": {
1488                 "name": "Xe Cáp treo Lớn",
1489                 "terms": "xe cáp treo lớn, toa cáp treo lớn, xe cap treo lon, toa cap treo lon"
1490             },
1491             "aerialway/chair_lift": {
1492                 "name": "Ghế Cáp treo",
1493                 "terms": "ghế cáp treo, thang kéo ngồi ghế, thang kéo ghế, ghe cap treo, thang keo ngoi ghe, thang keo ghe"
1494             },
1495             "aerialway/gondola": {
1496                 "name": "Xe Cáp treo Nhỏ",
1497                 "terms": "xe cáp treo nhỏ, toa cáp treo nhỏ, xe cap treo nho, toa cap treo nho"
1498             },
1499             "aerialway/magic_carpet": {
1500                 "name": "Băng chuyền Trượt tuyết",
1501                 "terms": "băng chuyền trượt tuyết, băng tải trượt tuyết, bang chuyen truot tuyet, bang tai truot tuyet"
1502             },
1503             "aerialway/platter": {
1504                 "name": "Đĩa Treo",
1505                 "terms": "đĩa treo, thang kéo đĩa, dia treo, thang keo dia"
1506             },
1507             "aerialway/pylon": {
1508                 "name": "Tháp Cáp treo",
1509                 "terms": "tháp cáp treo, tháp thang kéo"
1510             },
1511             "aerialway/rope_tow": {
1512                 "name": "Cáp kéo",
1513                 "terms": "cáp kéo, cap keo"
1514             },
1515             "aerialway/station": {
1516                 "name": "Trạm Cáp treo",
1517                 "terms": "trạm cáp treo, trạm thang kéo, trạm cáp treo, trạm thang kéo"
1518             },
1519             "aerialway/t-bar": {
1520                 "name": "T-bar",
1521                 "terms": "t-bar"
1522             },
1523             "aeroway": {
1524                 "name": "Hàng không",
1525                 "terms": "đường băng, đường lăn, đường máy bay, đường phi cơ, duong bang, duong lan, duong may bay, duong phi co"
1526             },
1527             "aeroway/aerodrome": {
1528                 "name": "Sân bay",
1529                 "terms": "máy bay, phi cơ, tàu bay, sân bay, phi trường, cảng hàng không, không cảng, may bay, phi co, tau bay, san bay, phi truong, cang hang khong, khong cang"
1530             },
1531             "aeroway/apron": {
1532                 "name": "Sân bãi",
1533                 "terms": "thềm đế, sân bãi, thềm, sân đậu, them de, san bai, them, san dau"
1534             },
1535             "aeroway/gate": {
1536                 "name": "Cổng Sân bay",
1537                 "terms": "cổng sân bay, cửa sân bay, ga sân bay, cửa máy bay, cửa phi cơ, cong san bay, cua san bay, ga san bay, cua may bay, cua phi co"
1538             },
1539             "aeroway/hangar": {
1540                 "name": "Nhà Máy bay",
1541                 "terms": "nhà máy bay, nhà để máy bay, nhà phi cơ, nhà để phi cơ, nha may bay, nha de may bay, nha phi co, nha de phi co"
1542             },
1543             "aeroway/helipad": {
1544                 "name": "Sân bay Trực thăng",
1545                 "terms": "máy bay trực thăng, máy bay lên thẳng, sân bay trực thăng, sân bay lên thẳng, phi trường trực thăng, sàn đỗ trực thăng, sàn đáp trực thăng, may bay truc thang, may bay len thang, san bay truc thang, san bay len thang, phi truong truc thang, san do truc thang, san dap truc thang"
1546             },
1547             "aeroway/runway": {
1548                 "name": "Đường băng",
1549                 "terms": "phi đạo, đường cất hạ cánh, đường cất cánh, đường hạ cánh, phi dao, duong cat ha canh, duong cat canh, duong ha canh"
1550             },
1551             "aeroway/taxiway": {
1552                 "name": "Đường lăn",
1553                 "terms": "đường lăn, duong lan"
1554             },
1555             "aeroway/terminal": {
1556                 "name": "Ga Sân bay",
1557                 "terms": "sân bay, phi trường, cảng hàng không, không cảng, nhà ga, san bay, phi truong, cang hang khong, khong cang, nha ga"
1558             },
1559             "amenity": {
1560                 "name": "Tiện nghi",
1561                 "terms": "tiện nghi, tien nghi"
1562             },
1563             "amenity/arts_centre": {
1564                 "name": "Trung tâm Nghệ thuật",
1565                 "terms": "nghệ thuật, mỹ thuật, trung tâm nghệ thuật, trung tâm mỹ thuật, nhà nghệ thuật, hội trường nghệ thuật, nghe thuat, my thuat, trung tam nghe thuat, trung tam my thuat, nha nghe thuat, hoi truong nghe thuat"
1566             },
1567             "amenity/atm": {
1568                 "name": "Máy Rút tiền",
1569                 "terms": "máy rút tiền, máy rút tiền tự động, atm, may rut tien, may rut tien tu dong"
1570             },
1571             "amenity/bank": {
1572                 "name": "Ngân hàng",
1573                 "terms": "ngân hàng, nhà băng, ngân hàng công đoàn, nhà băng công đoàn, công đoàn tín dụng, ngan hang, nha bang, ngan hang cong doan, nha bang cong doan, cong doan tin dung"
1574             },
1575             "amenity/bar": {
1576                 "name": "Quán rượu",
1577                 "terms": "quán rượu, quán nhậu, quán bia, tiệm rượu, tiệm nhậu, tiệm bia, quan ruou, quan nhau, quan bia, tiem ruou, tiem nhau, tiem bia"
1578             },
1579             "amenity/bbq": {
1580                 "name": "Vỉ nướng",
1581                 "terms": "vỉ, vỉ nướng thịt, bbq, vi, vi nuong thit"
1582             },
1583             "amenity/bench": {
1584                 "name": "Ghế",
1585                 "terms": "ghế dài, ghế, ghế ngồi, chỗ ngồi, ghe dai, ghe, ghe ngoi, cho ngoi"
1586             },
1587             "amenity/bicycle_parking": {
1588                 "name": "Chỗ Đậu Xe đạp",
1589                 "terms": "chỗ đậu xe đạp, đậu xe đạp, cho dau xe dap, dau xe dap"
1590             },
1591             "amenity/bicycle_rental": {
1592                 "name": "Cho thuê Xe đạp",
1593                 "terms": "dịch vụ cho mướn xe đạp, chỗ mướn xe đạp, tiệm mướn xe đạp, mướn xe đạp, dịch vụ cho thuê xe đạp, chỗ thuê xe đạp, tiệm thuê xe đạp, thuê xe đạp, dich vu cho muon xe dap, cho muon xe dap, tiem muon xe dap, muon xe dap, dich vu cho thue xe dap, cho thue xe dap, tiem thue xe dap, thue xe dap"
1594             },
1595             "amenity/bicycle_repair_station": {
1596                 "name": "Quầy Sửa Xe đạp",
1597                 "terms": "quầy sửa xe đạp, quay sua xe dap"
1598             },
1599             "amenity/biergarten": {
1600                 "name": "Vườn Bia",
1601                 "terms": "vườn bia, vườn uống bia, vườn nhậu, vuon bia, vuon uong bia, vuon nhau"
1602             },
1603             "amenity/boat_rental": {
1604                 "name": "Cho thuê Tàu",
1605                 "terms": "dịch vụ cho thuê tàu, chỗ thuê tàu, tiệm thuê tàu, thuê tàu, dịch vụ cho mướn tàu, chỗ mướn tàu, tiệm mướn tàu, mướn tàu, dịch vụ cho thuê thuyền, chỗ thuê thuyền, tiệm thuê thuyền, thuê thuyền, dịch vụ cho mướn thuyền, chỗ mướn thuyền, tiệm mướn thuyền, mướn thuyền, dich vu cho thue tau, cho thue tau, tiem thue tau, thue tau, dich vu cho muon tau, cho muon tau, tiem muon tau, muon tau, dich vu cho thue thuyen, cho thue thuyen, tiem thue thuyen, thue thuyen, dich vu cho muon thuyen, cho muon thuyen, tiem muon thuyen, muon thuyen"
1606             },
1607             "amenity/bureau_de_change": {
1608                 "name": "Đổi tiền",
1609                 "terms": "đổi tiền, chuyển đổi tiền tệ, nơi đổi tiền, quán đổi tiền, máy đổi tiền, trạm đổi tiền, doi tien, chuyen doi tien te, noi doi tien, quan doi tien, may doi tien, tram doi tien"
1610             },
1611             "amenity/bus_station": {
1612                 "name": "Ga Xe buýt",
1613                 "terms": "ga xe buýt, nhà ga xe buýt, nhà ga buýt, ga buýt, ga xe buyt, nha ga xe buyt, nha ga buyt, ga buyt"
1614             },
1615             "amenity/cafe": {
1616                 "name": "Quán Cà phê",
1617                 "terms": "cà phê, quán cà phê, trà, quán trà, ca phe, quan ca phe, tra, quan tra"
1618             },
1619             "amenity/car_rental": {
1620                 "name": "Cho thuê Xe",
1621                 "terms": "dịch vụ cho thuê xe, chỗ thuê xe, tiệm thuê xe, thuê xe, dịch vụ cho mướn xe, chỗ mướn xe, tiệm mướn xe, mướn xe, dich vu cho thue xe, cho thue xe, tiem thue xe, thue xe, dich vu cho muon xe, cho muon xe, tiem muon xe, muon xe"
1622             },
1623             "amenity/car_sharing": {
1624                 "name": "Chia sẻ Xe",
1625                 "terms": "chia sẻ xe, chia se xe"
1626             },
1627             "amenity/car_wash": {
1628                 "name": "Rửa xe",
1629                 "terms": "tiệm rửa xe, rửa xe, tiem rua xe, rua xe"
1630             },
1631             "amenity/casino": {
1632                 "name": "Sòng bạc",
1633                 "terms": "sòng bạc, casino, ca si nô, ca-si-nô, đánh bạc, cờ bạc, song bac, ca si no, ca-si-no, danh bac, co bac"
1634             },
1635             "amenity/charging_station": {
1636                 "name": "Trạm Sạc Pin",
1637                 "terms": "trạm sạc pin, trạm sạc xe hơi điện, tram sac pin, tram sac xe hoi dien"
1638             },
1639             "amenity/childcare": {
1640                 "name": "Giữ trẻ",
1641                 "terms": "nhà trẻ, giữ trẻ, giữ con nít, giữ đứa bé, nha tre, giu tre, giu con nit, giu dua be"
1642             },
1643             "amenity/cinema": {
1644                 "name": "Rạp phim",
1645                 "terms": "rạp phim, rạp điện ảnh, xi nê, xi-nê, xinê, phim, điện ảnh, rap phim, rap dien anh, xi ne, xi-ne, xine, phim, dien anh"
1646             },
1647             "amenity/clinic": {
1648                 "name": "Trạm Y tế",
1649                 "terms": "trạm y tế, trung tâm y tế, trạm xá, bệnh xá, tram y te, trung tam y te, tram xa, benh xa"
1650             },
1651             "amenity/clock": {
1652                 "name": "Đồng hồ",
1653                 "terms": "đồng hồ, dong ho"
1654             },
1655             "amenity/college": {
1656                 "name": "Sân trường Cao đẳng",
1657                 "terms": "sân trường cao đẳng, trường cao đẳng, cao đẳng, CĐ, san truong cao dang, truong cao dang, cao dang, CD"
1658             },
1659             "amenity/community_centre": {
1660                 "name": "Trung tâm Cộng đồng",
1661                 "terms": "trung tâm cộng đồng, hội trường cộng đồng, trung tam cong dong, hoi truong cong dong"
1662             },
1663             "amenity/compressed_air": {
1664                 "name": "Khí Nén",
1665                 "terms": "khí nén, không khí nén, khi nen, khong khi nen"
1666             },
1667             "amenity/courthouse": {
1668                 "name": "Tòa",
1669                 "terms": "tòa án, tòa, toà án, toà, toa an, toa"
1670             },
1671             "amenity/dentist": {
1672                 "name": "Nha sĩ",
1673                 "terms": "văn phòng nha sĩ, văn phòng nha sỹ, văn phòng bác sĩ nha khoa, văn phòng bác sỹ nha khoa, văn phòng chữa răng, van phong nha si, van phong nha sy, van phong bac si nha khoa, van phong bac sy nha khoa, van phong chua rang"
1674             },
1675             "amenity/doctor": {
1676                 "name": "Bác sĩ",
1677                 "terms": "văn phòng bác sĩ, văn phòng bác sỹ, văn phòng thầy thuốc, van phong bac si, van phong bac sy, van phong thay thuoc"
1678             },
1679             "amenity/dojo": {
1680                 "name": "Võ đường",
1681                 "terms": "võ đường, trường võ thuật, phòng tập võ thuật, võ thuật, karate, judo, nhu đạo, vo duong, truong vo thuat, phong tap vo thuat, vo thuat, nhu dao"
1682             },
1683             "amenity/drinking_water": {
1684                 "name": "Nước Uống",
1685                 "terms": "máy nước, vòi nước uống, nước uống, uống, may nuoc, voi nuoc uong, nuoc uong, uong"
1686             },
1687             "amenity/embassy": {
1688                 "name": "Tòa đại sứ",
1689                 "terms": "tòa đại sứ, toà đại sứ, toa dai su, toa dai su"
1690             },
1691             "amenity/fast_food": {
1692                 "name": "Nhà hàng Ăn nhanh",
1693                 "terms": "nhà hàng ăn nhanh, quán ăn nhanh, tiệm ăn nhanh, cửa hàng ăn nhanh, food-to-go, food 2 go, nha hang an nhanh, quan an nhanh, tiem an nhanh, cua hang an nhanh"
1694             },
1695             "amenity/fire_station": {
1696                 "name": "Trạm Cứu hỏa",
1697                 "terms": "trạm cứu hỏa, cứu hỏa, trạm cứu hoả, cứu hoả, trạm chữa cháy, chữa cháy, tram cuu hoa, cuu hoa, tram chua chay, chua chay"
1698             },
1699             "amenity/fountain": {
1700                 "name": "Vòi nước",
1701                 "terms": "vòi nước, voi nuoc"
1702             },
1703             "amenity/fuel": {
1704                 "name": "Cây xăng",
1705                 "terms": "cây xăng, cột xăng, xăng, ét xăng, ét-xăng, trạm xăng dầu, nhiên liệu, cay xang, cot xang, xang, et xang, et-xang, tram xang dau, nhien lieu"
1706             },
1707             "amenity/grave_yard": {
1708                 "name": "Nghĩa địa tại Nhà thờ",
1709                 "terms": "nghĩa địa tại nhà thờ, nghĩa trang, bãi tha ma, mộ, nghia dia tai nha tho, nghia trang, bai tha ma, mo"
1710             },
1711             "amenity/grit_bin": {
1712                 "name": "Thùng Muối để Làm Tan Tuyết",
1713                 "terms": "thùng muối để làm tan tuyết, thùng cát để làm tan tuyết, thung muoi de lam tan tuyet, thung cat de lam tan tuyet"
1714             },
1715             "amenity/hospital": {
1716                 "name": "Sân Bệnh viện",
1717                 "terms": "sân bệnh viện, sân nhà thương, sân trung tâm y tế, san benh vien, san nha thuong, san trung tam y te"
1718             },
1719             "amenity/kindergarten": {
1720                 "name": "Sân Nhà trẻ",
1721                 "terms": "sân nhà trẻ, sân nhà giữ trẻ, sân trường mẫu giáo, sân trường mầm non, san nha tre, san nha giu tre, san truong mau giao, san truong mam non"
1722             },
1723             "amenity/library": {
1724                 "name": "Thư viện",
1725                 "terms": "thư viện, phòng đọc sách, thu vien, phong doc sach"
1726             },
1727             "amenity/marketplace": {
1728                 "name": "Chợ phiên",
1729                 "terms": "chợ phiên, chợ trời, chợ xổm, chợ, cho phien, cho troi, cho xom, cho"
1730             },
1731             "amenity/motorcycle_parking": {
1732                 "name": "Chỗ Đậu Xe máy",
1733                 "terms": "chỗ đậu xe máy, đậu xe máy, chỗ đậu mô-tô, chỗ đậu mô tô, đậu mô-tô, chỗ đậu mô tô, chỗ đậu xe hai bánh, đậu xe hai bánh, chỗ đậu xe ba bánh, đậu xe ba bánh, cho dau xe may, dau xe may, cho dau mo-to, cho dau mo to, dau mo-to, dau mo to, cho dau xe hai banh, dau xe hai banh, cho dau xe ba banh, dau xe ba banh"
1734             },
1735             "amenity/nightclub": {
1736                 "name": "Câu lạc bộ Giải trí",
1737                 "terms": "câu lạc bộ giải trí, clb giải trí, câu lạc bộ đêm, clb đêm, vũ trường, hộp đêm, câu lạc bộ, sàn nhảy về đêm, cau lac bo giai tri, clb giai tri, cau lac bo dem, clb dem, vu truong, hop dem, cau lac bo, san nhay ve dem"
1738             },
1739             "amenity/parking": {
1740                 "name": "Bãi Đậu xe",
1741                 "terms": "bãi đậu xe, sân đậu xe, đậu xe, bãi đỗ xe, sân đỗ xe, đỗ xe, bai dau xe, san dau xe, dau xe, bai do xe, san do xe, do xe"
1742             },
1743             "amenity/parking_entrance": {
1744                 "name": "Lối Ra vào Ga ra",
1745                 "terms": "lối ra vào ga ra, lối ra vào ga-ra, lối ra ga ra, lối vào ga ra, lối ra ga-ra, lối ra ga-ra, loi ra vao ga ra, loi ra vao ga-ra, loi ra ga ra, loi vao ga ra, loi ra ga-ra, loi ra ga-ra"
1746             },
1747             "amenity/pharmacy": {
1748                 "name": "Nhà thuốc",
1749                 "terms": "nhà thuốc, tiệm thuốc, nha thuoc, tiem thuoc"
1750             },
1751             "amenity/place_of_worship": {
1752                 "name": "Nơi Thờ phụng",
1753                 "terms": "nơi thờ phụng, nhà thờ, giáo xứ, thánh đường, hội đường, noi tho phung, nha tho, giao xu, thanh duong, hoi duong"
1754             },
1755             "amenity/place_of_worship/buddhist": {
1756                 "name": "Chùa Phật giáo",
1757                 "terms": "chùa, chùa chiền, phù đồ, tháp, tháp-bà, thạt, tịnh xá, thiện đường, đạo trường, đạo Phật, Phật giáo, Phật, chua, chua chien, phu do, thap, thap-ba, that, tinh xa, thien duong, dao truong, dao Phat, Phat giao, Phat"
1758             },
1759             "amenity/place_of_worship/christian": {
1760                 "name": "Nhà thờ",
1761                 "terms": "nhà thờ, Ki-tô giáo, Kitô giáo, Thiên Chúa giáo, đạo Thiên Chúa, Công giáo, Tin Lành, giáo xứ, thánh đường, nha tho, Ki-to giao, Kito giao, Thien Chua giao, dao Thien Chua, Cong giao, Tin Lanh, giao xu, thanh duong"
1762             },
1763             "amenity/place_of_worship/jewish": {
1764                 "name": "Nhà thờ Do Thái giáo",
1765                 "terms": "Do Thái giáo, đạo Do Thái, hội đường, Do Thai giao, dao Do Thai, hoi duong"
1766             },
1767             "amenity/place_of_worship/muslim": {
1768                 "name": "Nhà thờ Hồi giáo",
1769                 "terms": "Hồi giáo, nhà thờ, Hoi giao, nha tho"
1770             },
1771             "amenity/police": {
1772                 "name": "Đồn Cảnh sát",
1773                 "terms": "cảnh sát, sở cảnh sát, đồn cảnh sát, trạm cảnh sát, sen đầm, sở sen đầm, đội sen đầm, hiến binh, sở hiến binh, đồn hiến binh, công an, sở công an, đồn công an, trạm công an, canh sat, so canh sat, don canh sat, tram canh sat, sen dam, so sen dam, doi sen dam, hien binh, so hien binh, don hien binh, cong an, so cong an, don cong an, tram con an"
1774             },
1775             "amenity/post_box": {
1776                 "name": "Hòm thư",
1777                 "terms": "hòm thư, hộp thư, thùng thư, hom thu, hop thu, thung thu"
1778             },
1779             "amenity/post_office": {
1780                 "name": "Bưu điện",
1781                 "terms": "nhà bưu điện, bưu điện, bưu chính, nha buu dien, buu dien, buu chinh"
1782             },
1783             "amenity/pub": {
1784                 "name": "Quán rượu Pub",
1785                 "terms": "quán rượu pub, quán nhậu pub, tiệm rượu pub, tiệm nhậu pub, pub, quan ruou pub, quan nhau pub, tiem ruou pub, tiem nhau pub"
1786             },
1787             "amenity/public_bookcase": {
1788                 "name": "Tủ sách Công cộng",
1789                 "terms": "tủ sách công cộng, tu sach cong cong"
1790             },
1791             "amenity/ranger_station": {
1792                 "name": "Trạm Kiểm lâm",
1793                 "terms": "trạm kiểm lâm, trạm lâm nghiệp, tram kiem lam, tram lam nghiep"
1794             },
1795             "amenity/recycling": {
1796                 "name": "Tái chế",
1797                 "terms": "tái chế, thu hồi, rác rưởi, rác thải, sọt rác, tai che, thu hoi, rac ruoi, rac thai, sot rac"
1798             },
1799             "amenity/register_office": {
1800                 "name": "Văn phòng Hộ tịch",
1801                 "terms": "văn phòng hộ tịch, phòng hộ tịch, sở hộ tịch, van phong ho tich, phong ho tich, so ho tich"
1802             },
1803             "amenity/restaurant": {
1804                 "name": "Nhà hàng",
1805                 "terms": "quán ăn, nhà hàng, tiệm ăn, nhà ăn, phòng ăn, quán ăn nhanh, nhà hàng ăn nhanh, quán ăn qua loa, căng tin, căng-tin, xe đẩy, quán rượu, quán bia, tiệm rượu, hiệu chả cá, quán chả nướng, quán phở, tiệm phở, quán cơm, quán bánh cuốn, tiệm bánh cuốn, quán bánh mì, tiệm bánh mì, quán bánh xèo, tiệm bánh xèo, quán chè, tiệm chè, quán gỏi cuốn, quán bún, quán hải sản, quán gà, quán cà ri, quán cà-ri, tiệm cà ri, tiệm cà-ri, quan an, nha hang, tiem an, nha an, phong an, quan an nhanh, nha hang an nhanh, quan an qua loa, can tin, cang-tin, xe day, quan ruou, quan bia, tiem ruou, hieu cha ca, quan cha nuong, quan pho, tiem pho, quan com, quan banh cuon, tiem banh cuon, quan banh mi, tiem banh mi, quan banh xeo, tiem banh xeo, quan che, tiem che, quan goi cuon, quan bun, quan hai san, quan ga, quan ca ri, quan ca-ri, tiem ca ri, tiem ca-ri"
1806             },
1807             "amenity/sanitary_dump_station": {
1808                 "name": "Trạm Đổ Chất thải dành cho Nhà lưu động",
1809                 "terms": "trạm đổ chất thải dành cho nhà lưu động, trạm đổ chất thải vệ sinh dành cho nhà lưu động, tram do chat thai danh cho nha luu dong, tram do chat thai ve sinh danh cho nha luu dong"
1810             },
1811             "amenity/school": {
1812                 "name": "Sân Trường",
1813                 "terms": "sân trường, sân trường học, sân nhà trường, sân trung tâm giáo dục, san truong, san truong hoc, san nha truong, san trung tam giao duc"
1814             },
1815             "amenity/shelter": {
1816                 "name": "Nhà trú",
1817                 "terms": "nhà trú, chỗ che chở, nhà trú bão, nhà trú mưa, nhà trú ẩn, điểm trú bão, điểm trú mưa, điểm trú ẩn, túp lều, mái, nóc, cho che cho, nha tru bao, nha tru mua, nha tru an, diem tru bao, diem tru mau, diem tru an, tup leu, mai, noc"
1818             },
1819             "amenity/social_facility": {
1820                 "name": "Dịch vụ Xã hội",
1821                 "terms": "dịch vụ xã hội, người vô gia cư, người khuyết tật, trẻ em, trung tâm điều trị nghiện ma túy, trung tâm điều trị nghiện rượu, dich vu xa hoi, nguoi vo gia cu, nguoi khuyet tat, tre em, trung tam dieu tri nghien ma tuy, trung tam dieu tri nghien ruou"
1822             },
1823             "amenity/social_facility/food_bank": {
1824                 "name": "Phân phát Thực phẩm",
1825                 "terms": "nhà phân phát thực phẩm, dịch vụ phân phối thực phẩm, cơ quan cung cấp thực phẩm, cơ quan cung cấp thức ăn, cơ quan cung cấp đồ ăn, giao thức ăn cho người đói, food bank, nha phan phat thuc pham, dich vu phan phoi thuc pham, co quan cung cap thuc pham, co quan cung cap thuc an, co quan cung cap do an, giao thuc an cho nguoi doi"
1826             },
1827             "amenity/social_facility/group_home": {
1828                 "name": "Nhà trọ Cộng đồng Người già",
1829                 "terms": "nhà trọ cộng đồng người già, nhà tập thể của người già, group home, nha tro cong dong nguoi gia, nha tap the cua nguoi gia"
1830             },
1831             "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
1832                 "name": "Cứu trợ Người Vô gia cư",
1833                 "terms": "trung tâm cứu trợ người vô gia cư, trung tâm cho người vô gia cư, nhà tạm trú cho người vô gia cư, trung tam cuu tro nguoi vo gia cu, trung tam cho nguoi vo gia cu, nha tam tru cho nguoi vo gia cu"
1834             },
1835             "amenity/studio": {
1836                 "name": "Studio",
1837                 "terms": "studio, xtuđiô, đài radio, đài rađiô, kênh radio, kênh rađiô, đài vô tuyến, kênh vô tuyến, đài phát thanh, đài TV, kênh TV, đài tivi, kênh tivi, đài truyền hình, kênh truyền hình, đài quảng bá, đài kênh quảng bá, phát tin, kênh phát tin, studio, xtudio, dai radio, dai radio, kenh radio, kenh radio, dai vo tuyen, kenh vo tuyen, dai phat thanh, dai TV, kenh TV, dai tivi, kenh tivi, dai truyen hinh, kenh truyen hinh, dai quang ba, dai kenh quang ba, phat tin, kenh phat tin"
1838             },
1839             "amenity/swimming_pool": {
1840                 "name": "Hồ Bơi",
1841                 "terms": "hồ bơi, hồ tắm, ho boi, ho tam"
1842             },
1843             "amenity/taxi": {
1844                 "name": "Bến Tắc xi",
1845                 "terms": "bến tắc xi, bến tắc-xi, bến taxi, ben tac xi ben tac-xi, ben taxi"
1846             },
1847             "amenity/telephone": {
1848                 "name": "Điện thoại",
1849                 "terms": "điện thoại, gọi, dien thoai, goi"
1850             },
1851             "amenity/theatre": {
1852                 "name": "Nhà hát",
1853                 "terms": "nhà hát, rạp hát, sân khấu, kịch, nha hat, rap hat, san khau, kich"
1854             },
1855             "amenity/toilets": {
1856                 "name": "Phòng Vệ sinh",
1857                 "terms": "cầu tiêu, buồng tắm, nhà vệ sinh, phòng vệ sinh, nhà xí, nhà tiêu, nhà xia, cau tieu, buong tam, nha ve sinh, phong ve sinh, nha xi, nha tieu, nha xia"
1858             },
1859             "amenity/townhall": {
1860                 "name": "Tòa thị chính Thị xã",
1861                 "terms": "tòa thị chính, tòa thị chánh, toà thị chính, toà thị chánh, trụ sở thành phố, trụ sở thị xã, trụ sở làng, toa thi chinh, toa thi chanh, tru so thanh pho, tru so thi xa, tru so lang"
1862             },
1863             "amenity/university": {
1864                 "name": "Sân trường Đại học",
1865                 "terms": "sân trường đại học, sân viện đại học, sân trường cao đẳng, trường đại học, viện đại học, trường cao đẳng, ĐH, CĐ, san truong dai hoc, san vien dai hoc, san truong cao dang, truong dai hoc, vien dai hoc, truong cao dang"
1866             },
1867             "amenity/vending_machine": {
1868                 "name": "Máy bán hàng",
1869                 "terms": "máy bán hàng, máy bán hàng tự động, máy bán nước uống, máy bán đồ ăn, máy bán kẹo, máy bán dao cạo, máy bán tem, quán ăn tự động, may ban hang, may ban hang tu dong, may ban nuoc uong, may ban do an, may ban keo, may ban dao cao, may ban tem, quan an tu dong"
1870             },
1871             "amenity/veterinary": {
1872                 "name": "Thú y",
1873                 "terms": "bác sĩ thú y, bác sỹ thú y, thầy thuốc thú y, bệnh viện thú y, nhà thương thú y, trung tâm thú y, bác sĩ chó, bác sỹ chó, bác sĩ mèo, bác sỹ mèo, bac si thu y, bac sy thu y, thay thuoc thu y, benh vien thu y, nha thuong thu y, trung tam thu y, bac si cho, bac sy cho, bac si meo, bac sy meo"
1874             },
1875             "amenity/waste_basket": {
1876                 "name": "Thùng rác",
1877                 "terms": "thùng rác, sọt rác, thung rac, sot rac"
1878             },
1879             "area": {
1880                 "name": "Vùng",
1881                 "terms": "khu vực, vùng, khu, khu vuc, vung"
1882             },
1883             "area/highway": {
1884                 "name": "Mặt Đường",
1885                 "terms": "mặt đường, mat duong"
1886             },
1887             "barrier": {
1888                 "name": "Chướng ngại",
1889                 "terms": "chướng ngai, chặn, chuong ngai, chan"
1890             },
1891             "barrier/block": {
1892                 "name": "Tấm Bê tông",
1893                 "terms": "tấm bê tông, tấm bê-tông, tam be tong, tam be-tong"
1894             },
1895             "barrier/bollard": {
1896                 "name": "Cột Bê tông",
1897                 "terms": "cột bê tông, cột be-tông, cot be tong, cot be tong"
1898             },
1899             "barrier/cattle_grid": {
1900                 "name": "Bẫy Trâu bò Trên đường",
1901                 "terms": "bẫy trâu bò trên đường"
1902             },
1903             "barrier/city_wall": {
1904                 "name": "Tường thành",
1905                 "terms": "tường thành, tường thành phố, tuong thanh, tuong thanh pho"
1906             },
1907             "barrier/cycle_barrier": {
1908                 "name": "Hàng rào Ngăn Xe đạp",
1909                 "terms": "hàng rào ngăn xe đạp, chướng ngại xe đạp, chặn xe đạp, hang rao ngan xe dap, chuong ngai xe dap, chan xe dap"
1910             },
1911             "barrier/ditch": {
1912                 "name": "Mương",
1913                 "terms": "mương, hào, rãnh, muong, hao, ranh"
1914             },
1915             "barrier/entrance": {
1916                 "name": "Cửa vào",
1917                 "terms": "cửa vào, lối vào, cua vao, loi vao"
1918             },
1919             "barrier/fence": {
1920                 "name": "Hàng rào",
1921                 "terms": "hàng rào, hang rao"
1922             },
1923             "barrier/gate": {
1924                 "name": "Cổng",
1925                 "terms": "cổng, cổng vào, cong, cong vao"
1926             },
1927             "barrier/hedge": {
1928                 "name": "Hàng rào Cây",
1929                 "terms": "hàng rào cây, hàng cây, hang rao cay, hang cay"
1930             },
1931             "barrier/kissing_gate": {
1932                 "name": "Cửa Hàng rào Chắn Trâu bò",
1933                 "terms": "cửa hàng rào chắn trâu bò, cua hang rao chan trau bo"
1934             },
1935             "barrier/lift_gate": {
1936                 "name": "Rào chắn Đóng mở",
1937                 "terms": "rào chắn đóng mở, rao chan dong mo"
1938             },
1939             "barrier/retaining_wall": {
1940                 "name": "Tường Chắn Đất",
1941                 "terms": "tường chắn đất, tuong chan dat"
1942             },
1943             "barrier/stile": {
1944                 "name": "Bậc trèo",
1945                 "terms": "bậc trèo, bac treo"
1946             },
1947             "barrier/toll_booth": {
1948                 "name": "Nhà thu phí",
1949                 "terms": "nhà thu phí, thu phí, trả tiền, nha thu phi, thu phi, tra tien"
1950             },
1951             "barrier/wall": {
1952                 "name": "Tường",
1953                 "terms": "tường, tuong"
1954             },
1955             "boundary/administrative": {
1956                 "name": "Ranh giới Hành chính",
1957                 "terms": "biên giới hành chính, ranh giới hanh chính, bien gioi hanh chinh, ranh gioi hanh chinh"
1958             },
1959             "building": {
1960                 "name": "Tòa nhà",
1961                 "terms": "tòa nhà, toà nhà, toa nha"
1962             },
1963             "building/apartments": {
1964                 "name": "Khu chung cư",
1965                 "terms": "khu chung cư, khu chung cu"
1966             },
1967             "building/barn": {
1968                 "name": "Chuồng",
1969                 "terms": "chuồng, chuồng trâu bò, chuồng ngựa, kho thóc, chuong, chuong trau bo, chuong ngua, kho thoc"
1970             },
1971             "building/bunker": {
1972                 "name": "Boong ke",
1973                 "terms": "boong ke, boong-ke, boongke"
1974             },
1975             "building/cabin": {
1976                 "name": "Nhà tranh",
1977                 "terms": "nhà tranh, túp lều, nhà gỗ, nha tranh, tup leu, nha go"
1978             },
1979             "building/cathedral": {
1980                 "name": "Nhà thờ Chánh tòa",
1981                 "terms": "nhà thờ chánh tòa, nhà thờ chánh toà, nhà thờ chính tòa, nhà thờ chính toà, vương cung thánh đường, đại vương cung thánh đường, tiểu vương cung thánh đường, nha tho chanh toa, nha tho chinh toa, vuong cung thanh duong, dai vuong cung thanh duong, tieu vuong cung thanh duong"
1982             },
1983             "building/chapel": {
1984                 "name": "Nhà nguyện",
1985                 "terms": "nhà nguyện, nhà thờ nhỏ, nha nguyen, nha tho nho"
1986             },
1987             "building/church": {
1988                 "name": "Nhà thờ",
1989                 "terms": "nhà thờ, Ki-tô giáo, Kitô giáo, Thiên Chúa giáo, đạo Thiên Chúa, Công giáo, Tin Lành, giáo xứ, thánh đường, nha tho, Ki-to giao, Kito giao, Thien Chua giao, dao Thien Chua, Cong giao, Tin Lanh, giao xu, thanh duong"
1990             },
1991             "building/college": {
1992                 "name": "Tòa nhà Trường Cao đẳng",
1993                 "terms": "tòa nhà trường cao đẳng, toà nhà trường cao đẳng, toa nha truong cao dang"
1994             },
1995             "building/commercial": {
1996                 "name": "Tòa nhà Thương mại",
1997                 "terms": "tòa nhà thương mại, toà nhà thương mại, toa nha thuong mai"
1998             },
1999             "building/construction": {
2000                 "name": "Tòa nhà đang Xây dựng",
2001                 "terms": "tòa nhà đang xây dựng, toà nhà đang xây dựng, nhà đang xây, toa nha dang xay dung, nha dang xay"
2002             },
2003             "building/detached": {
2004                 "name": "Nhà Tách biệt",
2005                 "terms": "nhà tách biệt, nhà biệt lập, nha tach biet, nha biet lap"
2006             },
2007             "building/dormitory": {
2008                 "name": "Ký túc xá",
2009                 "terms": "ký túc xá, kí túc xá, ký túc sá, kí túc sá, cư xá, ky tuc xa, ki tuc xa, ky tuc sa, ki tuc sa, cu xa"
2010             },
2011             "building/entrance": {
2012                 "name": "Cửa Ra vào",
2013                 "terms": "cửa ra vào, cửa ra, cửa vào, cổng vào, lối vào, cua ra vao, cua ra, cua vao, cong vao, loi vao"
2014             },
2015             "building/garage": {
2016                 "name": "Ga ra",
2017                 "terms": "ga ra, ga-ra"
2018             },
2019             "building/garages": {
2020                 "name": "Dãy Ga ra",
2021                 "terms": "dãy ga ra, dãy ga-ra, dãy nhà để xe, day ga ra, day ga-ra, day nha de xe"
2022             },
2023             "building/greenhouse": {
2024                 "name": "Nhà kính",
2025                 "terms": "nhà kính, nhà kiếng, nhà trồng rau, nhà trồng hoa, nha kinh, nha kieng, nha trong rau, nha trong hoa"
2026             },
2027             "building/hospital": {
2028                 "name": "Tòa nhà Bệnh viện",
2029                 "terms": "tòa nhà bệnh viện, toà nhà bệnh viện, tòa nhà nhà thường, toà nhà nhà thường"
2030             },
2031             "building/hotel": {
2032                 "name": "Tòa nhà Khách sạn",
2033                 "terms": "tòa nhà khách sạn, toà nhà khách sạn"
2034             },
2035             "building/house": {
2036                 "name": "Nhà ở",
2037                 "terms": "nhà ở, căn nhà, tòa nhà, toà nhà, nha o, can nha, toa nha"
2038             },
2039             "building/hut": {
2040                 "name": "Túp lều",
2041                 "terms": "túp lều, tup leu"
2042             },
2043             "building/industrial": {
2044                 "name": "Tòa nhà Công nghiệp",
2045                 "terms": "tòa nhà công nghiệp, toà nhà công nghiệp, toa nha cong nghiep"
2046             },
2047             "building/kindergarten": {
2048                 "name": "Nhà trẻ",
2049                 "terms": "nhà trẻ, nhà giữ trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, nha tre, nha giu tre, truong mau giao, truong mam non"
2050             },
2051             "building/public": {
2052                 "name": "Tòa nhà Công cộng",
2053                 "terms": "tòa nhà công cộng, toà nhà công cộng"
2054             },
2055             "building/residential": {
2056                 "name": "Tòa nhà Dân cư",
2057                 "terms": "tòa nhà dân cư, toà nhà dân cư, nhà ở, căn nhà, toa nha dan cu, nha o, can nha"
2058             },
2059             "building/retail": {
2060                 "name": "Tòa nhà Bán lẻ",
2061                 "terms": "tòa nhà bán lẻ, toà nhà bán lẻ, toa nha ban le"
2062             },
2063             "building/roof": {
2064                 "name": "Mái Che",
2065                 "terms": "mái che, mái, mái nhà, nóc, mai che, mai, mai nha, noc"
2066             },
2067             "building/school": {
2068                 "name": "Nhà Trường",
2069                 "terms": "nhà trường, trường học, học viện, nha truong, truong học, hoc vien"
2070             },
2071             "building/semidetached_house": {
2072                 "name": "Nhà Bán tách biệt",
2073                 "terms": "nhà bán tách biệt, nhà bán biệt lập, nha ban tach biet, nha ban biet lap"
2074             },
2075             "building/shed": {
2076                 "name": "Lán",
2077                 "terms": "lán, lán trại, lều lán, túp lều, chuồng, lan, lan trai, leu lan, tup leu, chuong"
2078             },
2079             "building/stable": {
2080                 "name": "Chuồng Ngựa",
2081                 "terms": "chuồng ngựa, chuong ngua"
2082             },
2083             "building/static_caravan": {
2084                 "name": "Nhà Lưu động để Một Chỗ",
2085                 "terms": "nhà lưu động để một chỗ, nhà di động để một chỗ, nha luu dong de mot cho, nha di dong de mot cho"
2086             },
2087             "building/terrace": {
2088                 "name": "Dãy Nhà",
2089                 "terms": "dãy nhà, day nha"
2090             },
2091             "building/train_station": {
2092                 "name": "Nhà ga",
2093                 "terms": "nhà ga,nha ga"
2094             },
2095             "building/university": {
2096                 "name": "Tòa nhà Đại học",
2097                 "terms": "tòa nhà đại học, toà nhà đại học, tòa nhà trường đại học, toà nhà trường đại học, toa nha dai hoc, toa nha truong dai hoc"
2098             },
2099             "building/warehouse": {
2100                 "name": "Nhà kho",
2101                 "terms": "nhà kho, kho, kho tàng, kho bãi, nha kho, kho tang, kho bai"
2102             },
2103             "craft": {
2104                 "name": "Nghề",
2105                 "terms": "nghề, nghề nghiệp, nghệ, nghệ nghiềp, nghe, nghe nghiep"
2106             },
2107             "craft/basket_maker": {
2108                 "name": "Đan Rổ rá",
2109                 "terms": "nghề đan rổ rá, người đan rổ rá, tiệm đan rổ rá, nghe dan ro ra, nguoi dan ro ra, tiem dan ro ra"
2110             },
2111             "craft/beekeeper": {
2112                 "name": "Nuôi Ong",
2113                 "terms": "người nuôi ong, mật ong, nguoi nuoi ong, mat ong"
2114             },
2115             "craft/blacksmith": {
2116                 "name": "Rèn Kim loại",
2117                 "terms": "thợ rèn kim loại, thợ sắt, thợ thép, thợ thiếc, tho ren kim loai, tho sat, tho thep, tho thiec"
2118             },
2119             "craft/boatbuilder": {
2120                 "name": "Xây Thuyền",
2121                 "terms": "người xây thuyền, tiệm xây thuyền, nguoi xay thuyen, tiem xay thuyen"
2122             },
2123             "craft/bookbinder": {
2124                 "name": "Đóng Sách",
2125                 "terms": "thợ đóng sách, thợ đóng cuốn, thợ đóng sổ, tho dong sach, tho dong cuon, tho dong so"
2126             },
2127             "craft/brewery": {
2128                 "name": "Ủ Bia",
2129                 "terms": "nhà máy bia, nhà máy rượu, người ủ rượu, người ủ bia, nha may bia, nha may ruou, nguoi u ruou, nguoi u bia"
2130             },
2131             "craft/carpenter": {
2132                 "name": "Đóng Đồ Gỗ",
2133                 "terms": "thợ mộc, người đóng đồ gỗ, tho moc, nguoi dong do go"
2134             },
2135             "craft/carpet_layer": {
2136                 "name": "Lắp Thảm",
2137                 "terms": "người lắp thảm, người trải thảm, nguoi lap tham, nguoi trai tham"
2138             },
2139             "craft/caterer": {
2140                 "name": "Suất ăn",
2141                 "terms": "người suất ăn, nguoi suat an"
2142             },
2143             "craft/clockmaker": {
2144                 "name": "Xây Đồng hồ",
2145                 "terms": "thợ đồng hồ, người làm đồng hồ, người xây đồng hồ, tho dong ho, nguoi lam dong ho, nguoi xay dong ho"
2146             },
2147             "craft/confectionery": {
2148                 "name": "Tiệm Kẹo",
2149                 "terms": "tiệm kẹo, tiệm mứt kẹo, tiệm sô-cô-la, tiệm sôcôla, tiệm súc-cù-là, cửa hàng kẹo, cửa hàng mứt kẹo, cửa hàng sô-cô-la, cửa hàng sôcôla, cửa hàng súc-cù-là, hiệu kẹo, hiệu mứt kẹo, hiệu sô-cô-la, hiệu sôcôla, hiệu súc-cù-là, quán kẹo, quán mứt kẹo, quán sô-cô-la, quán sôcôla, quán súc-cù-là, tiem keo, tiem mut keo, tiem so-co-la, tiem socola, tiem suc-cu-la, cua hang keo, cua hang mut keo, cua hang so-co-la, cua hang socola, cua hang suc-cu-la, hieu keo, hieu mut keo, hieu so-co-la, hieu socola, hieu suc-cu-la, quan keo, quan mut keo, quan so-co-la, quan socola, quan suc-cu-la"
2150             },
2151             "craft/dressmaker": {
2152                 "name": "May Áo Phụ nữ",
2153                 "terms": "may áo phụ nữ, may quần áo phụ nữ, may áo đàn bà, may quần áo đàn bà, may ao phu nu, may quan ao phu nu, may ao dan ba, may quan ao dan ba"
2154             },
2155             "craft/electrician": {
2156                 "name": "Lắp Điện",
2157                 "terms": "thợ lắp điện, người lắp điện, tho lap dien, nguoi lap dien"
2158             },
2159             "craft/gardener": {
2160                 "name": "Làm vườn",
2161                 "terms": "người làm vườn, người trồng hoa, người cắt cỏ, nguoi lam vuon, nguoi trong hoa, nguoi cat co"
2162             },
2163             "craft/glaziery": {
2164                 "name": "Lắp Kính",
2165                 "terms": "người lắp kính, người lắp kiếng, tiệm lắp kính, tiệm lắp kiếng, cửa hàng lắp kính, cửa hàng lắp kiếng, nguoi lap kinh, nguoi lap kieng, tiem lap kinh, tiem lap kieng, cua hang lap kinh, cua hang lap kieng"
2166             },
2167             "craft/handicraft": {
2168                 "name": "Thủ công",
2169                 "terms": "thợ thủ công, tho thu cong"
2170             },
2171             "craft/hvac": {
2172                 "name": "HVAC",
2173                 "terms": "người thiết kế HVAC, máy điều hòa không khí, máy điều hoà không khí, máy lạnh, máy sưởi, máy thông gió, nguoi thiet ke hvac, may dien hoa khong khi, may lanh, may suoi, may thong gio"
2174             },
2175             "craft/insulator": {
2176                 "name": "Lắp Bông Thủy tinh",
2177                 "terms": "người lắp bông thủy tinh, người lắp bông thuỷ tinh, nguoi lap bong thuy tinh"
2178             },
2179             "craft/jeweler": {
2180                 "name": "Kim hoàn",
2181                 "terms": "thợ kim hoàn, người bán đồ nữ trang, người làm đồ nữa trang, chuỗi hạt, đồng hồ đeo tay, mề đay, ngọc đá, tho kim hoan, nguoi ban do nu trang, nguoi lam do nua trang, chuoi hat, dong ho deo tay, me day, ngoc da"
2182             },
2183             "craft/key_cutter": {
2184                 "name": "Làm thêm Chìa khóa",
2185                 "terms": "tiệm làm thêm chìa khóa, tiệm làm thêm chìa khoá, cửa hàng làm thêm chìa khóa, cửa hàng làm thêm chìa khoá, quầy làm thêm chìa khóa, quầy làm thêm chìa khoá, người làm thêm chìa khóa, người làm thêm chìa khoá, cờ-lê, clê, tiem lam them chia khoa, cua hang lam them chia khoa, quay lam them chia khoa, nguoi lam them chia khoa, co-le, cle"
2186             },
2187             "craft/locksmith": {
2188                 "name": "Thợ Khóa",
2189                 "terms": "thợ khóa, thợ khoá, ổ khóa, ổ khoá, cắt khóa, cắt khoá, tho khoa, o khoa, cat khoa"
2190             },
2191             "craft/metal_construction": {
2192                 "name": "Đồ Kim loại",
2193                 "terms": "tiệm làm đồ kim loại, cửa hàng làm đồ kim loại, xưởng làm đồ kim loại, chỗ làm đồ kim loại, người làm đồ kim loại, tay vịn, lan can, cổng, dốc, cầu thang, băng tải, bảng, biển, tiem lam do kim loai, cua hang lam do kim loai, xuong lam do kim loai, cho lam do kim loai, nguoi lam do kim loai, tay vin, cong, doc, cau thang, bang tai, bang, bien"
2194             },
2195             "craft/optician": {
2196                 "name": "Kính mắt",
2197                 "terms": "tiệm bán kính mắt, tiệm bán kiếng mắt, cửa hàng bán kính mắt, cửa hàng bán kiếng mắt, bác sĩ mắt, bác sỹ mắt, bác sĩ chữa mắt, bác sỹ chữa mắt, tiem ban kinh mat, tiem ban kieng mat, cua hang ban kinh mat, cua hang ban kieng mat, bac si mat, bac sy mat, bac si chua mat, bac sy chua mat"
2198             },
2199             "craft/painter": {
2200                 "name": "Thợ Sơn",
2201                 "terms": "thợ sơn, họa sĩ, hoạ sĩ, họa sỹ, hoạ sỹ, sơn tường, sơn cửa, tho son, hoa si, hoa sy, son tuong, son cua"
2202             },
2203             "craft/photographer": {
2204                 "name": "Chụp hình",
2205                 "terms": "nhà chụp hình, nhà nhiếp ảnh, phòng chụp hình, phòng nhiếp ảnh, cửa hàng chụp hình, tiệm chụp hình, tiệm nhiếp ảnh, cửa hàng nhiếp ảnh, chân dung, bức tranh, hình ảnh, máy ảnh, nha chup hinh, nha nhiep anh, phong chup hinh, phong nhiep anh, cua hang chup hinh, tiem chup hinh, tiem nhiep anh, cua hang nhiep anh, chan dung, buc tranh, hinh anh, may anh"
2206             },
2207             "craft/photographic_laboratory": {
2208                 "name": "Rửa Hình",
2209                 "terms": "buồng tối, tiệm rửa ảnh, tiệm rửa hình, cửa hàng rửa ảnh, cửa hàng rửa hình, buong toi, tiem rua anh, tiem rua hinh, cua hang rua anh, cua hang rua hinh"
2210             },
2211             "craft/plasterer": {
2212                 "name": "Trát Vữa",
2213                 "terms": "thợ trát vữa, người trát vữa, tho trat vua, nguoi trat vua"
2214             },
2215             "craft/plumber": {
2216                 "name": "Sửa Ống nước",
2217                 "terms": "thợ ống nước, thợ sửa ống nước, người sửa ống nước, cầu tiêu, bồn rửa tay, bồn rửa mặt, bồn vệ sinh, chậu treo tường, tho ong nuoc, tho sua ong nuoc, nguoi sua ong nuoc, cau tieu, bon rua tay, bon rua mat, bon ve sinh, chau treo tuong"
2218             },
2219             "craft/pottery": {
2220                 "name": "Thợ Gốm",
2221                 "terms": "thợ gốm, người làm đồ gốm, bát chén, tho gom, nguoi lam do gom, bat chen"
2222             },
2223             "craft/rigger": {
2224                 "name": "Dựng Cột Buồm",
2225                 "terms": "người dựng cột buồm, nguoi dung cot buom"
2226             },
2227             "craft/roofer": {
2228                 "name": "Lợp Nhà",
2229                 "terms": "thợ lợp mái nhà, thợ lợp ngói nhà, thợ lợp nhà, người lợp mái nhà, người lợp ngói nhà, người lợp nhà, tho lop mai nha, tho lop ngoi nha, tho lop nha, nguoi lop mai nha, nguoi lop ngoi nha, nguoi lop nha"
2230             },
2231             "craft/saddler": {
2232                 "name": "Yên cương",
2233                 "terms": "người làm yên cương, người bán yên cương, người sửa yên cương, tiệm yên cương, cửa hàng yên cương, chỗ bán yên cương, ghế xe, ghế thuyền, nguoi lam yen cuong, nguoi ban yen cuong, nguoi sua yen cuong, tiem yen cuong, cua hang yen cuong, cho ban yen cuong, ghe xe, ghe thuyen"
2234             },
2235             "craft/sailmaker": {
2236                 "name": "Dựng Buồm",
2237                 "terms": "người dựng buồm, người làm buồm, tiệm dựng buồm, cửa hàng dựng buồm, chỗ dựng buồm, nguoi dung buom, nguoi lam buom, tiem dung buom, cua hang dung buom, cho dung buom"
2238             },
2239             "craft/sawmill": {
2240                 "name": "Nhà máy Cưa",
2241                 "terms": "nhà máy cưa, nha may cua"
2242             },
2243             "craft/scaffolder": {
2244                 "name": "Xây Giàn",
2245                 "terms": "người xây giàn, người lắp dựng giàn, nguoi xay gian, nguoi lap dung gian"
2246             },
2247             "craft/sculpter": {
2248                 "name": "Điêu khắc",
2249                 "terms": "nhà điều khắc, thợ chạm trổ, bức tượng điêu khắc, nha dieu khac, tho cham tro, buc tuong dieu khac"
2250             },
2251             "craft/shoemaker": {
2252                 "name": "Đóng Giày",
2253                 "terms": "thợ đóng giày dép, người đóng giày dép, người làm giày dép, thợ sửa giày dép, người sửa giày dép, tho dong giay dep, nguoi dong giay dep, nguoi lam giay dep, tho sua giay dep, nguoi sua giay dep"
2254             },
2255             "craft/stonemason": {
2256                 "name": "Xây Đá",
2257                 "terms": "thợ xây đá, người xây đá, tho xay da, nguoi xay da"
2258             },
2259             "craft/sweep": {
2260                 "name": "Quét Bồ hóng",
2261                 "terms": "người quét bồ hóng, người cạo ống khói, thợ quét bồ hóng, thợ quét ống khói, nguoi quet bo hong, nguoi cao ong khoi, tho quet bo hong, tho quet ong khoi"
2262             },
2263             "craft/tailor": {
2264                 "name": "May Quần áo",
2265                 "terms": "thợ may quần áo, người may quần áo, người sửa quần áo, tho may quan ao, nguoi may quan ao, nguoi sua quan ao"
2266             },
2267             "craft/tiler": {
2268                 "name": "Lợp Ngói",
2269                 "terms": "thợ lợp ngói, thợ lợp mái, thợ lắp ngói, thợ lắp ngói, thợ lát ngói, thợ lát mái, người lợp ngói, người lợp mái, người lắp ngói, người lắp ngói, người lát ngói, người lát mái, tho lop ngoi, tho lop mai, tho lap ngoi, tho lap ngoi, tho lat ngoi, tho lat mai, nguoi lop ngoi, nguoi lop mai, nguoi lap ngoi, nguoi lap ngoi, nguoi lat ngoi, nguoi lat mai"
2270             },
2271             "craft/tinsmith": {
2272                 "name": "Thợ Thiếc",
2273                 "terms": "thợ thiếc, người làm đồ thiếc, xưởng làm đồ thiếc, tho thiec, nguoi lam do thiec, xuong lam do thiec"
2274             },
2275             "craft/upholsterer": {
2276                 "name": "Bọc Ghế",
2277                 "terms": "người bọc ghế, người làm nệm ghế, nguoi boc ghe, nguoi lam nem ghe"
2278             },
2279             "craft/watchmaker": {
2280                 "name": "Sửa Đồng hồ",
2281                 "terms": "người sửa đồng hồ đeo tay, người làm đồng hồ đeo tay, tiệm sửa đồng hồ đeo tay, tiệm làm đồng hồ đeo tay, cửa hàng sửa đồng hồ đeo tay, cửa hàng làm đồng hồ đeo tay, chỗ sửa đồng hồ đeo tay, chỗ làm đồng hồ đeo tay, nguoi sua dong ho deo tay, nguoi lam dong ho deo tay, tiem sua dong ho deo tay, tiem lam dong ho deo tay, cua hang sua dong ho deo tay, cua hang lam dong ho deo tay, cho sua dong ho deo tay, cho lam dong ho deo tay"
2282             },
2283             "craft/window_construction": {
2284                 "name": "Xây Cửa sổ",
2285                 "terms": "thợ xây cửa sổ, người xây cửa sổ, tho xay cua so, nguoi xay cua so"
2286             },
2287             "craft/winery": {
2288                 "name": "Nhà máy Rượu vang",
2289                 "terms": "nhà máy rượu vang, nha may ruou vang"
2290             },
2291             "embankment": {
2292                 "name": "Đường đắp cao",
2293                 "terms": "đường đắp cao, đê, duong dap cao, de"
2294             },
2295             "emergency/ambulance_station": {
2296                 "name": "Trạm Xe cứu thương",
2297                 "terms": "trạm xe cứu thương, trạm xe cấp cứu, tram xe cuu thuong, tram xe cap cuu"
2298             },
2299             "emergency/fire_hydrant": {
2300                 "name": "Trụ Cứu hỏa",
2301                 "terms": "trụ cứu hỏa, trụ cứu hoả, trụ chữa cháy, cột cứu hỏa, cột cứu hoả, cột chữa cháy, tru cuu hoa, tru chua chay, cot cuu hoa, cot chua chay"
2302             },
2303             "emergency/phone": {
2304                 "name": "Điện thoại Khẩn cấp",
2305                 "terms": "điện thoại khẩn cấp, dien thoai khan cap"
2306             },
2307             "entrance": {
2308                 "name": "Lối Ra vào",
2309                 "terms": "lối vào, cửa ra vào, cửa ra, cửa vào, cổng vào, loi vao, cua ra vao, cua ra, cua vao, cong vao"
2310             },
2311             "footway/crossing": {
2312                 "name": "Lối Đi bộ qua Đường",
2313                 "terms": "lối đi bộ qua đường, lối đi bộ sang đường, lối băng qua đường, lối đi bộ có đèn chớp, lối đi bộ có đèn nhấp nháy, loi di bo qua duong, loi di bo sang duong, loi bang qua duong, loi di bo co den chop, loi di bo co den nhap nhay"
2314             },
2315             "footway/crosswalk": {
2316                 "name": "Vạch Qua Đường",
2317                 "terms": "vạch qua đường, vạch sang đường, vạch đi bộ qua đường, vạch đi bộ sang đường, vạch kẻ qua đường, vạch kẻ sang đường, đường ngựa vằn, vach qua duong, vach sang duong, vach di bo qua duong, vach di bo sang duong, vach ke qua duong, vach ke sang duong, duong ngua van"
2318             },
2319             "footway/sidewalk": {
2320                 "name": "Lề đường",
2321                 "terms": "lề đường, vỉa hè, đường đi bộ, đường dạo, le duong, vie he, duong di bo, duong dao"
2322             },
2323             "ford": {
2324                 "name": "Nơi Lội qua Sông",
2325                 "terms": "nơi lội qua sông, chỗ lội qua sông, nơi lội qua suối, chỗ lội qua suối, nơi cạn, chỗ cạn, noi loi qua song, cho loi qua song, noi lo qua suoi, cho loi qua suoi, noi can, cho can"
2326             },
2327             "golf/bunker": {
2328                 "name": "Bẫy Cát",
2329                 "terms": "bẫy cát, hố cát, boongke, boong-ke, boong ke, bunker, bay cat, ho cat"
2330             },
2331             "golf/fairway": {
2332                 "name": "Đường Bóng Lăn",
2333                 "terms": "đường bóng lăn, duong bong lan"
2334             },
2335             "golf/green": {
2336                 "name": "Khu Gạt bóng",
2337                 "terms": "khu gạt bóng, vùng gạt bóng, sân gạt bóng, khu gat bong, vung gat bong, san gat bong"
2338             },
2339             "golf/hole": {
2340                 "name": "Lỗ Golf",
2341                 "terms": "lỗ golf, lỗ gôn, hố golf, hố gôn, lo golf, lo gon, ho golf, ho gon"
2342             },
2343             "golf/lateral_water_hazard": {
2344                 "name": "Bẫy Nước Cắt ngang",
2345                 "terms": "bẫy nước cắt ngang, chướng ngại nước cắt ngang, dòng sông, dòng suối, bay nuoc cat ngang, chuong ngai nuoc cat ngang, dong song, dong suoi"
2346             },
2347             "golf/rough": {
2348                 "name": "Cỏ Cao",
2349                 "terms": "vùng cỏ cao, chướng ngại cỏ, cỏ gồ ghề, bụi rậm, vung co cao, chuong ngai co, co go ghe, bui ram"
2350             },
2351             "golf/tee": {
2352                 "name": "Điểm Phát bóng",
2353                 "terms": "điểm phát bóng, vị trí phát bóng, diem phat bong, vi tri phat bong"
2354             },
2355             "golf/water_hazard": {
2356                 "name": "Bẫy Nước",
2357                 "terms": "bẫy nước, chướng ngại nước, ao hồ, ao nước, hồ nước, bay nuoc, chuong ngai nuoc, ao ho, ao nuoc, ho nuoc"
2358             },
2359             "highway": {
2360                 "name": "Đường Giao thông",
2361                 "terms": "đường giao thông, đường, duong giao thong, duong"
2362             },
2363             "highway/bridleway": {
2364                 "name": "Đường mòn Ngựa",
2365                 "terms": "đường mòn ngựa, đường cưỡi ngựa, đường đi ngựa, duong mon ngua, duong cuoi ngua, duong di ngua"
2366             },
2367             "highway/bus_stop": {
2368                 "name": "Trạm Xe buýt",
2369                 "terms": "trạm xe buýt, trạm xe bus, tram xe buyt, tram xe bus"
2370             },
2371             "highway/corridor": {
2372                 "name": "Hành lang trong Nhà",
2373                 "terms": "hành lang trong nhà, lối đi trong nhà, hanh lang trong nha, loi di trong nha"
2374             },
2375             "highway/crossing": {
2376                 "name": "Lối Qua Đường",
2377                 "terms": "lối qua đường, lối sang đường, lối băng qua đường, loi qua duong, loi sang duong, loi bang qua duong"
2378             },
2379             "highway/crosswalk": {
2380                 "name": "Vạch Qua Đường",
2381                 "terms": "vạch qua đường, vạch sang đường, vạch đi bộ qua đường, vạch đi bộ sang đường, vạch kẻ qua đường, vạch kẻ sang đường, đường ngựa vằn, vach qua duong, vach sang duong, vach di bo qua duong, vach di bo sang duong, vach ke qua duong, vach ke sang duong, duong ngua van"
2382             },
2383             "highway/cycleway": {
2384                 "name": "Đường Xe đạp",
2385                 "terms": "đường xe đạp, đường mòn xe đạp, duong xe dap, duong mon xe dap"
2386             },
2387             "highway/footway": {
2388                 "name": "Đường Dạo",
2389                 "terms": "đường đi bộ, hè, vỉa hè, đường mòn, phố, đường đi dạo, đường dạo, duong di bo, he, via he, duong mon, pho, duong di dao, duong dao"
2390             },
2391             "highway/living_street": {
2392                 "name": "Đường Dân sinh",
2393                 "terms": "đường dân sinh, dân sinh, phố sống, khu nhà ở, duong dan sinh, dan sinh, pho song, khu nha o"
2394             },
2395             "highway/mini_roundabout": {
2396                 "name": "Bùng binh Nhỏ",
2397                 "terms": "bùng binh nhỏ, đường vòng nhỏ, bung binh nho, duong vong nho"
2398             },
2399             "highway/motorway": {
2400                 "name": "Đường Cao tốc",
2401                 "terms": "đường cao tốc, đường chạy nhanh, đường nhanh, quốc lộ, QL, xa lộ liên tiểu bang, xa lộ liên bang, duong cao toc, duong chay nhanh, duong nhanh, quoc lo, xa lo lien tieu bang, xa lo lien bang"
2402             },
2403             "highway/motorway_junction": {
2404                 "name": "Giao lộ Đường Cao tốc",
2405                 "terms": "giao lộ đường cao tốc, giao lộ quốc lộ, giao lộ xa lộ liên tiểu bang, giao lộ xa lộ liên bang, lối ra đường cao tốc, lối ra quốc lộ, lối ra xa lộ liên tiểu bang, lối ra xa lộ liên bang, giao lo duong cao toc, giao lo quoc lo, giao lo xa lo lien tieu bang, giao lo xa lo lien bang, loi ra duong cao toc, loi ra quoc lo, loi ra xa lo lien tieu bang, loi ra xa lo lien bang"
2406             },
2407             "highway/motorway_link": {
2408                 "name": "Nhánh Ra vào Đường Cao tốc",
2409                 "terms": "đường nhánh cao tốc, đoạn nhánh cao tốc, đường nhánh rẽ cao tốc, đoạn nhánh rẽ cao tốc, đường nhánh chuyển đường cao tốc, nhánh chuyển đường cao tốc, lối ra vào đường cao tốc, lối ra đường cao tốc, lối vào đường cao tốc, nhánh ra đường cao tốc, nhánh vào đường cao tốc, đường nối đường cao tốc, duong nhanh cao toc, doan nhanh cao toc, duong nhanh re cao toc, doan nhanh re cao toc, duong nhanh chuyen duong cao toc, nhanh chuyen duong cao toc, loi ra vao duong cao toc, loi ra duong cao toc, loi vao duong cao toc, nhanh ra duong cao toc, nhanh vao duong cao toc, duong noi duong cao toc"
2410             },
2411             "highway/path": {
2412                 "name": "Lối",
2413                 "terms": "đường mòn, duong mon"
2414             },
2415             "highway/pedestrian": {
2416                 "name": "Đường Đi bộ",
2417                 "terms": "đường đi bộ, đường dành cho người đi bộ, duong di bo, duong danh cho nguoi di bo"
2418             },
2419             "highway/primary": {
2420                 "name": "Đường Chính",
2421                 "terms": "đường chính, quốc lộ, QL, xa lộ, XL, đường liên tỉnh, ĐLT, duong chinh, quoc lo, xa lo, duong lien tinh"
2422             },
2423             "highway/primary_link": {
2424                 "name": "Nhánh Ra vào Đường Chính",
2425                 "terms": "đường nhánh đường chính, đường nhánh quốc lộ, đường nhánh xa lộ, đoạn nhánh đường chính, đoạn nhánh quốc lộ, đoạn nhánh xa lộ, đường nhánh rẽ đường chính, đường nhánh rẽ quốc lộ, đường nhánh rẽ xa lộ, đoạn nhánh rẽ đường chính, đoạn nhánh rẽ quốc lộ, đoạn nhánh rẽ xa lộ, đường nhánh chuyển đường chính, đường nhánh chuyển quốc lộ, đường nhánh chuyển xa lộ, nhánh chuyển đường chính, nhánh chuyển quốc lộ, nhánh chuyển xa lộ, lối ra vào đường chính, lối ra vào quốc lộ, lối ra vào xa lộ, lối ra đường chính, lối ra quốc lộ, lối ra xa lộ, lối vào đường chính, lối vào quốc lộ, lối vào xa lộ, nhánh ra đường chính, nhánh ra quốc lộ, nhánh ra xa lộ, nhánh vào đường chính, nhánh vào quốc lộ, nhánh vào xa lộ, đường nối đường chính, đường nối quốc lộ, đường nối xa lộ, duong nhanh duong chinh, duong nhanh quoc lo, duong nhanh xa lo, doan nhanh duong chinh, doan nhanh quoc lo, doan nhanh xa lo, duong nhanh re duong chinh, duong nhanh re quoc lo, duong nhanh re xa lo, doan nhanh re duong chinh, doan nhanh re quoc lo, doan nhanh re xa lo, duong nhanh chuyen duong chinh, duong nhanh chuyen quoc lo, duong nhanh chuyen xa lo, nhanh chuyen duong chinh, nhanh chuyen quoc lo, nhanh chuyen xa lo, loi ra vao duong chinh, loi ra vao quoc lo, loi ra vao xa lo, loi ra duong chinh, loi ra quoc lo, loi ra xa lo, loi vao duong chinh, loi vao quoc lo, loi vao xa lo, nhanh ra duong chinh, nhanh ra quoc lo, nhanh ra xa lo, nhanh vao duong chinh, nhanh vao quoc lo, nhanh vao xa lo, duong noi duong chinh, duong noi quoc lo, duong noi xa lo"
2426             },
2427             "highway/raceway": {
2428                 "name": "Đường Đua Ô tô",
2429                 "terms": "đường đua xe hơi, đường đua ô tô, đường đua ô-tô, đường đua ôtô, trường đua xe hơi, trường đua ô tô, trường đua ô-tô, trường đua ôtô, duong dua xe, truong dua xe, duong dua xe hoi, duong dua o to, duong dua o-to, duong dua oto, truong dua xe hoi, truong dua o to, truong dua o-to, truong dua oto"
2430             },
2431             "highway/residential": {
2432                 "name": "Ngõ Dân cư",
2433                 "terms": "ngõ dân cư, ngõ dân sinh, ngõ, đường dân cư, dân cư, đường dân sinh, dân sinh, kiệt, ngo dan cu, ngo dan sinh, ngo, duong dan cu, dan cu, duong dan sinh, dan sinh, kiet"
2434             },
2435             "highway/rest_area": {
2436                 "name": "Khu Vệ sinh và Nơi Nghỉ ngơi",
2437                 "terms": "khu vệ sinh, phòng vệ sinh, nơi nghỉ ngơi, chỗ nghỉ ngơi, trạm thông tin, khu ve sinh, phong ve sinh, noi nghi ngoi, cho nghi ngoi, tram thong tin"
2438             },
2439             "highway/road": {
2440                 "name": "Đường Nói chung",
2441                 "terms": "đường nói chung, đường không rõ, duong noi chung, duong khong ro"
2442             },
2443             "highway/secondary": {
2444                 "name": "Đường Lớn",
2445                 "terms": "đường lớn, tỉnh lộ, đường tỉnh, TL, đại lộ, duong lon, tinh lo, duong tinh, dai lo"
2446             },
2447             "highway/secondary_link": {
2448                 "name": "Nhánh Ra vào Đường Lớn",
2449                 "terms": "đường nhánh lớn, đoạn nhánh lớn, đường nhánh rẽ lớn, đoạn nhánh rẽ lớn, đường nhánh chuyển đường lớn, nhánh chuyển đường lớn, lối ra vào đường lớn, lối ra đường lớn, lối vào đường lớn, nhánh ra đường lớn, nhánh vào đường lớn, đường nối đường lớn, đường nhánh tỉnh lộ, đoạn nhánh tỉnh lộ, đường nhánh rẽ tỉnh lộ, đoạn nhánh rẽ tỉnh lộ, đường nhánh chuyển đường tỉnh lộ, nhánh chuyển đường tỉnh lộ, lối ra vào tỉnh lộ, lối ra tỉnh lộ, lối vào tỉnh lộ, nhánh ra tỉnh lộ, nhánh vào tỉnh lộ, đường nối tỉnh lộ, đường nhánh đại lộ, đoạn nhánh đại lộ, đường nhánh rẽ đại lộ, đoạn nhánh rẽ đại lộ, đường nhánh chuyển đường đại lộ, nhánh chuyển đường đại lộ, lối ra vào đại lộ, lối ra đại lộ, lối vào đại lộ, nhánh ra đại lộ, nhánh vào đại lộ, đường nối đại lộ, duong nhanh lon, doan nhanh lon, duong nhanh re lon, doan nhanh re lon, duong nhanh chuyen duong lon, nhanh chuyen duong lon, loi ra vao duong lon, loi ra duong lon, loi vao duong lon, nhanh ra duong lon, nhanh vao duong lon, duong noi duong lon, duong nhanh tinh lo, doan nhanh tinh lo, duong nhanh re tinh lo, doan nhanh re tinh lo, duong nhanh chuyen duong tinh lo, nhanh chuyen duong tinh lo, loi ra vao tinh lo, loi ra tinh lo, loi vao tinh lo, nhanh ra tinh lo, nhanh vao tinh lo, duong noi tinh lo, duong nhanh dai lo, doan nhanh dai lo, duong nhanh re dai lo, doan nhanh re dai lo, duong nhanh chuyen duong dai lo, nhanh chuyen duong dai lo, loi ra vao dai lo, loi ra dai lo, loi vao dai lo, nhanh ra dai lo, nhanh vao dai lo, duong noi dai lo"
2450             },
2451             "highway/service": {
2452                 "name": "Ngách",
2453                 "terms": "ngách, hẻm, đường lánh nạn, đường đê, đường kênh, đường công vụ, ngach, hem, duong lanh nan, duong de, duong kenh, duong cong vu"
2454             },
2455             "highway/service/alley": {
2456                 "name": "Ngõ hẻm",
2457                 "terms": "ngõ hẻm, hẻm, ngo hem, hem"
2458             },
2459             "highway/service/drive-through": {
2460                 "name": "Lối Mua hàng trên Xe",
2461                 "terms": "lối mua hàng trên xe, dịch vụ mua hàng không cần đậu xe, dịch vụ mua hàng không cần đỗ xe, đứng hàng, hàng xe, xe, loi mua hang tren xe, dich vu mua hang khong can dau xe, dich vu mua hang khong can do xe, dung hang, hang xe"
2462             },
2463             "highway/service/driveway": {
2464                 "name": "Lối đi vào Nhà",
2465                 "terms": "lối đi vào nhà, đường lái xe vào nhà, loi di vao nha, duong lai xe vao nha"
2466             },
2467             "highway/service/emergency_access": {
2468                 "name": "Dành cho Dịch vụ Khẩn cấp",
2469                 "terms": "đường dành cho dch vụ khẩn cấp, dịch vụ khẩn cấp, khẩn cấp, duong danh cho dch vu khan cap, dich vu khan cap, khan cap"
2470             },
2471             "highway/service/parking_aisle": {
2472                 "name": "Lối trong Bãi đậu xe",
2473                 "terms": "lối trong bãi đậu xe, lối trong sân đậu xe, loi trong bai dau xe, loi trong san dau xe"
2474             },
2475             "highway/services": {
2476                 "name": "Trạm Dừng chân",
2477                 "terms": "trạm dừng chân đường bộ, trạm dừng chân đường cao tốc, trạm dừng chân dọc đường, trạm dừng nghỉ đường bộ, trạm dừng nghỉ đường cao tốc, trạm dừng nghỉ dọc đường, tiệm mua sắm, nhà hàng ăn nhanh, cây xăng, khu vệ sinh, trạm thông tin, tram dung chan duong bo, tram dung chan duong cao toc, tram dung chan doc duong, tram dung nghi duong bo, tram dung nghi duong cao toc, tram dung nghi doc duong, tiem mua sam, nha hang an nhanh, cay xang, khu ve sinh, tram thong tin"
2478             },
2479             "highway/steps": {
2480                 "name": "Cầu thang",
2481                 "terms": "cầu thang, cau thang"
2482             },
2483             "highway/stop": {
2484                 "name": "Bảng Dừng lại",
2485                 "terms": "bảng dừng lại, biển dừng lại, bảng dừng xe, biển dừng xe, bang dung lai, bien dung lai, bang dung xe, bien dung xe"
2486             },
2487             "highway/street_lamp": {
2488                 "name": "Cột Đèn",
2489                 "terms": "cột đèn, đèn đường phố, cot den, den duong pho"
2490             },
2491             "highway/tertiary": {
2492                 "name": "Phố",
2493                 "terms": "phố, đường, đường liên huyện, huyện lộ, pho, duong, duong lien huyen, huyen lo"
2494             },
2495             "highway/tertiary_link": {
2496                 "name": "Nhánh Ra vào Phố",
2497                 "terms": "đường nhánh phố, đoạn nhánh phố, đường nhánh rẽ phố, đoạn nhánh rẽ phố, đường nhánh chuyển đường phố, nhánh chuyển đường phố, lối ra vào phố, lối ra phố, lối vào phố, nhánh ra phố, nhánh vào phố, đường nối phố, duong nhanh pho, doan nhanh pho, duong nhanh re pho, doan nhanh re pho, duong nhanh chuyen duong pho, nhanh chuyen duong pho, loi ra vao pho, loi ra pho, loi vao pho, nhanh ra pho, nhanh vao pho, duong noi pho"
2498             },
2499             "highway/track": {
2500                 "name": "Đường mòn",
2501                 "terms": "đường mòn, duong mon"
2502             },
2503             "highway/traffic_signals": {
2504                 "name": "Đèn Giao thông",
2505                 "terms": "đèn giao thông, đèn tín hiệu giao thông, đèn tín hiệu, đèn điều khiển giao thông, đèn điều khiển, đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh đỏ, đèn ngã tư, đèn ngã ba, den giao thong, den tin hieu giao thong, den tin hieu, den dieu khien giao thong, den dieu khien, den xanh den do, den xanh do, den nga tu, den nga ba"
2506             },
2507             "highway/trunk": {
2508                 "name": "Xa lộ",
2509                 "terms": "xa lộ, XL, xa lo"
2510             },
2511             "highway/trunk_link": {
2512                 "name": "Nhánh Ra vào Xa lộ",
2513                 "terms": "đường nhánh xa lộ, đoạn nhánh xa lộ, đường nhánh rẽ xa lộ, đoạn nhánh rẽ xa lộ, đường nhánh chuyển đường xa lộ, nhánh chuyển đường xa lộ, lối ra vào xa lộ, lối ra xa lộ, lối vào xa lộ, nhánh ra xa lộ, nhánh vào xa lộ, đường nối xa lộ, duong nhanh xa lo, doan nhanh xa lo, duong nhanh re xa lo, doan nhanh re xa lo, duong nhanh chuyen duong xa lo, nhanh chuyen duong xa lo, loi ra vao xa lo, loi ra xa lo, loi vao xa lo, nhanh ra xa lo, nhanh vao xa lo, duong noi xa lo"
2514             },
2515             "highway/turning_circle": {
2516                 "name": "Cuối đường Vòng tròn",
2517                 "terms": "cuối đường vòng tròn, ngõ cụt, phố cụt, cul-de-sac, cuoi duong vong tron, ngo cut, pho cut"
2518             },
2519             "highway/unclassified": {
2520                 "name": "Ngõ",
2521                 "terms": "ngõ, kiệt, ngo, kiet"
2522             },
2523             "historic": {
2524                 "name": "Nơi Lịch sử",
2525                 "terms": "nơi lịch sử, tưởng niệm lịch sử, kỷ niệm lịch sử, kỉ niệm lịch sử, noi lich su, tuong niem lich su, ky niem lich su, ki niem lich su"
2526             },
2527             "historic/archaeological_site": {
2528                 "name": "Khu vực Khảo cổ",
2529                 "terms": "khu vực khảo cổ, khẩo cổ học, khu vuc khao co, khao co hoc"
2530             },
2531             "historic/boundary_stone": {
2532                 "name": "Mốc Biên giới",
2533                 "terms": "mốc biên giới, mốc ranh giới, moc bien gioi, moc ranh gioi"
2534             },
2535             "historic/castle": {
2536                 "name": "Lâu đài",
2537                 "terms": "lâu đài, lau dai"
2538             },
2539             "historic/memorial": {
2540                 "name": "Vật Tưởng niệm",
2541                 "terms": "đài tưởng niệm, đài kỷ niệm, đài kỉ niệm, tượng kỷ niệm, tượng kỉ niệm, bia kỷ niệm, bia kỉ niệm, dai tuong niem, dai ky niem, dai ki niem, tuong ky niem, tuong ki niem, bia ky niem, bia ki niem"
2542             },
2543             "historic/monument": {
2544                 "name": "Công trình Tưởng niệm",
2545                 "terms": "đài tưởng niệm, đài kỷ niệm, đài kỉ niệm, tượng kỷ niệm, tượng kỉ niệm, công trình kỷ niệm, công trình kỉ niệm, lăng mộ, dai tuong niem, dai ky niem, dai ki niem, tuong ky niem, tuong ki niem, cong trinh ky niem, cong trinh ki niem, lang mo"
2546             },
2547             "historic/ruins": {
2548                 "name": "Tàn tích",
2549                 "terms": "tàn tích, di tích"
2550             },
2551             "historic/wayside_cross": {
2552                 "name": "Thánh Giá Dọc đường",
2553                 "terms": "Thánh Giá dọc đường, thập giá dọc đường, thập tự giá dọc đường, thập ác dọc đường, Thanh Gia doc duong, thap gia doc duong, thap tu gia doc duong, thap ac doc duong"
2554             },
2555             "historic/wayside_shrine": {
2556                 "name": "Đền thánh Dọc đường",
2557                 "terms": "đền thánh dọc đường, nhà thờ nhỏ dọc đường, den thanh doc duong, nha tho nho doc duong"
2558             },
2559             "junction": {
2560                 "name": "Giao lộ",
2561                 "terms": "giao lộ, chỗ đường gặp nhau, nơi đường gặp nhau, giao lo, cho duong gap nhau, noi duong gap nhau"
2562             },
2563             "landuse": {
2564                 "name": "Sử dụng Đất",
2565                 "terms": "kiểu sử dụng đất, kiểu dùng đất, kieu su dung dat, kieu dung dat"
2566             },
2567             "landuse/allotments": {
2568                 "name": "Khu Vườn Gia đình",
2569                 "terms": "khu vườn gia đình, khu vườn cộng đồng, khu vuon gia dinh, khu vuon cong dong"
2570             },
2571             "landuse/basin": {
2572                 "name": "Lưu vực",
2573                 "terms": "lưu vực, lưu vực sông, luu vuc, luu vuc song"
2574             },
2575             "landuse/cemetery": {
2576                 "name": "Nghĩa địa",
2577                 "terms": "nghĩa địa, nghĩa trang, bãi tha ma, mộ, nghia dia, nghia trang, bai tha ma, mo"
2578             },
2579             "landuse/churchyard": {
2580                 "name": "Sân Nhà thờ",
2581                 "terms": "sân nhà thờ, khu đất nhà thờ, sân nhà thờ chính tòa, khu đất nhà thờ chính tòa, sân nhà thờ chính toà, khu đất nhà thờ chính toà, sân nhà thờ chánh tòa, khu đất nhà thờ chánh tòa, sân nhà thờ chánh toà, khu đất nhà thờ chánh tòa, san nha tho, khu dat nha tho, san nha tho chinh toa, khu dat nha tho chinh toa, san nha tho chanh toa, khu dat nha tho chanh toa"
2582             },
2583             "landuse/commercial": {
2584                 "name": "Đất Thương mại",
2585                 "terms": "đất thương mại, khu vực thương mại, vùng thương mại, phố thương mại, văn phòng, công ty, công ti, đất buôn bán, khu vực buôn bán, vùng buôn bán, dat thuong mai, khu vuc thuong mai, vung thuong mai, pho thuong mai, van phong, cong ty, cong ti, dat buon ban, khu vuc buon ban, vung buon ban"
2586             },
2587             "landuse/construction": {
2588                 "name": "Công trường Xây dựng",
2589                 "terms": "công trường xây dựng, đang xây dựng, cong truong xay dung, dang xay dung"
2590             },
2591             "landuse/farm": {
2592                 "name": "Đất Nông nghiệp",
2593                 "terms": "đất nông nghiệp, đất trang trại, đất nông trại, đồn điền, điền trang, sơn trang, cánh đồng, dat nong nghiep, dat trang trai, dat nong trai, don dien, dien trang, son trang, canh dong"
2594             },
2595             "landuse/farmland": {
2596                 "name": "Đất Nông nghiệp",
2597                 "terms": "đất nông nghiệp, đất trang trại, đất nông trại, đồn điền, điền trang, sơn trang, cánh đồng, dat nong nghiep, dat trang trai, dat nong trai, don dien, dien trang, son trang, canh dong"
2598             },
2599             "landuse/farmyard": {
2600                 "name": "Sân Trại",
2601                 "terms": "sân trại, nhà trại, trang trại, san trai, nha trai, trang trai"
2602             },
2603             "landuse/forest": {
2604                 "name": "Rừng Trồng cây",
2605                 "terms": "rừng trồng cây, rừng lâm nghiệp, lâm học, rung trong cay, rung lam nghiep, lam hoc"
2606             },
2607             "landuse/garages": {
2608                 "name": "Ga ra",
2609                 "terms": "ga ra, ga-ra, dãy ga ra, dãy ga-ra, dãy nhà để xe, day ga ra, day ga-ra, day nha de xe"
2610             },
2611             "landuse/grass": {
2612                 "name": "Cỏ",
2613                 "terms": "cỏ, đồng cỏ, bãi cỏ, co, dong co, bai co"
2614             },
2615             "landuse/industrial": {
2616                 "name": "Đất Công nghiệp",
2617                 "terms": "đất công nghiệp, khu vực công nghiệp, vùng công nghiệp nhà máy, xưởng, dat cong nghiep, khu vuc cong nghiep, vung cong nghiep, nha may, xuong"
2618             },
2619             "landuse/landfill": {
2620                 "name": "Bãi rác",
2621                 "terms": "bãi rác thải, bãi rác, bãi chứa rác, bãi chôn rác, bãi chất thải, bãi chôn chất thải, bai rac thai, bai rac, bai chua rac, bai chon rac, bai chat thai, bai chon chat thai"
2622             },
2623             "landuse/meadow": {
2624                 "name": "Đồng cỏ",
2625                 "terms": "đồng cỏ, bãi cỏ, dong co, bai co"
2626             },
2627             "landuse/military": {
2628                 "name": "Đất Quân đội",
2629                 "terms": "đất quân đội, căn cứ quân đội, khu vực quân đội, vùng quân đội, căn cứ không quân, đất không quân, căn cứ hải quân, đất hải quân, đất quân sự, khu vực quân sự, vùng quân sự, lính, bộ đội, dat quan doi, can cu quan doi, khu vuc quan doi, vung quan doi, can cu khong quan, dat khong quan, can cu hai quan, dat hai quan, dat quan su, khu vuc quan su, vung quan su, linh, bo doi"
2630             },
2631             "landuse/orchard": {
2632                 "name": "Vườn Cây",
2633                 "terms": "vườn cây, vườn trồng cây, vườn cây ăn trái, vườn cây ăn quả, vườn trái cây, vuon cay, vuon trong cay, vuon cay an trai, vuon cay an qua, vuon trai cay"
2634             },
2635             "landuse/plant_nursery": {
2636                 "name": "Vườn ươm",
2637                 "terms": "vườn ươm, vuon uom"
2638             },
2639             "landuse/quarry": {
2640                 "name": "Mỏ Đá",
2641                 "terms": "mỏ đá, nơi lấy đá, mo da, noi lay da"
2642             },
2643             "landuse/residential": {
2644                 "name": "Đất Dân cư",
2645                 "terms": "đất dân cư, khu vực dân cư, vùng dân cư, khu vực nhà ở, vùng nhà ở, đất dân sinh, khu vực dân sinh, vùng dân sinh, hàng xóm, dat dan cu, khu vuc dan cu, vung dan cu, khu vuc nha o, vung nha o, dat dan sinh, khu vuc dan sinh, vung dan sinh, hang xom"
2646             },
2647             "landuse/retail": {
2648                 "name": "Khu vực Bán lẻ",
2649                 "terms": "khu vực bán lẻ, vùng bán lẻ, đất bán lẻ, khu vực buôn bán, vùng buôn bán, đất buôn bán, tiệm, cửa hàng, khu vuc ban le, vung ban le, dat ban le, khu vuc buon ban, vung buon ban, dat buon ban, tiem, cua hang"
2650             },
2651             "landuse/vineyard": {
2652                 "name": "Vườn Nho",
2653                 "terms": "vườn nho, vuon nho"
2654             },
2655             "leisure": {
2656                 "name": "Giải trí",
2657                 "terms": "giải trí, thể thao, thể dục, giai tri, the thao, the duc"
2658             },
2659             "leisure/adult_gaming_centre": {
2660                 "name": "Trung tâm Đánh bạc",
2661                 "terms": "trung tâm đánh bạc, máy đánh bạc, trung tam danh bac, may danh bac"
2662             },
2663             "leisure/bowling_alley": {
2664                 "name": "Khu Bowling",
2665                 "terms": "khu bowling, trung tâm bowling, khu bóng gỗ, trung tam bowling, khu bong go"
2666             },
2667             "leisure/common": {
2668                 "name": "Đất công",
2669                 "terms": "đất công, mảnh đất công, đất công cộng, dat cong, manh dat cong, dat cong cong"
2670             },
2671             "leisure/dog_park": {
2672                 "name": "Công viên dành cho Chó",
2673                 "terms": "công viên chó, công viên cho chó, công viên dành cho chó, công viên chó chạy nhảy, cong vien cho, cong vien cho cho, cong vien danh cho cho, cong vien cho chay nhay"
2674             },
2675             "leisure/firepit": {
2676                 "name": "Hố Lửa",
2677                 "terms": "hố lửa, lửa trại, lửa mừng, ho lua, lua trai, lua mung"
2678             },
2679             "leisure/garden": {
2680                 "name": "Vườn",
2681                 "terms": "vườn, làm vườn, vuon, lam vuon"
2682             },
2683             "leisure/golf_course": {
2684                 "name": "Sân Golf",
2685                 "terms": "sân golf, sân gôn, san golf, san gon"
2686             },
2687             "leisure/ice_rink": {
2688                 "name": "Sân Băng",
2689                 "terms": "sân băng, sân trượt băng, trượt băng, khúc côn cầu, san bang, san truot bang, truot bang, khuc con cau"
2690             },
2691             "leisure/marina": {
2692                 "name": "Bến tàu",
2693                 "terms": "bến tàu, ben tau"
2694             },
2695             "leisure/nature_reserve": {
2696                 "name": "Khu Bảo tồn Thiên nhiên",
2697                 "terms": "khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực bảo tồn thiên nhiên, khu cấm săn bắn, khu vực cấm săn bắn, khu cấm câu cá, khu vực cấm câu cá, khu bao ton thien nhien, khu vuc bao ton thien nhien, khu cam san ban, khu vuc cam san ban, khu cam cau ca, khu vuc cam cau ca"
2698             },
2699             "leisure/park": {
2700                 "name": "Công viên",
2701                 "terms": "công viên, vườn, vườn hoa, vườn cây, bãi cỏ, bãi cỏ xanh, thảm cỏ xanh, vành đai xanh, khu vui chơi, khu vui chơi trẻ em, khu chơi trẻ em, sân chơi, quảng trường, rừng, cong vien, vuon, vuon hoa, vuon cay, bai co, bai co xanh, tham co xanh, vanh dai xanh, khu vui choi, khu vui choi tre em, khu choi tre em, san choi, quang truong, rung"
2702             },
2703             "leisure/picnic_table": {
2704                 "name": "Bàn ăn Ngoài trời",
2705                 "terms": "bàn ăn ngoài trời, bàn ghế dã ngoại, bàn ghế dài, ban an ngoai troi, ban ghe da ngoai, ban ghe dai"
2706             },
2707             "leisure/pitch": {
2708                 "name": "Sân cỏ",
2709                 "terms": "sân cỏ, sân thể thao, sân vận động, SVĐ, san co, san the thao, san van dong, SVD"
2710             },
2711             "leisure/pitch/american_football": {
2712                 "name": "Sân cỏ Bóng bầu dục Mỹ",
2713                 "terms": "sân cỏ bóng bầu dục Mỹ, sân bóng bầu dục Mỹ, san co bong bau duc My, san bong bau duc My"
2714             },
2715             "leisure/pitch/baseball": {
2716                 "name": "Sân cỏ Bóng chày",
2717                 "terms": "sân cỏ bóng chày, san co bong chay"
2718             },
2719             "leisure/pitch/basketball": {
2720                 "name": "Sân Bóng rổ",
2721                 "terms": "sân bóng rổ, san bong ro"
2722             },
2723             "leisure/pitch/rugby_league": {
2724                 "name": "Sân cỏ Bóng bầu dục Liên đoàn",
2725                 "terms": "sân cỏ bóng bầu dục liên đoàn, sân cỏ banh bầu dục liên đoàn, sân cỏ bóng rugby league, sân cỏ banh rugby league, san co bong bau duc lien doan, san co banh bau duc lien doan, san co bong rugby league, san co banh rugby league"
2726             },
2727             "leisure/pitch/rugby_union": {
2728                 "name": "Sân cỏ Bóng bầu dục Liên minh",
2729                 "terms": "sân cỏ bóng bầu dục liên minh, sân cỏ banh bầu dục liên minh, sân cỏ bóng rugby union, sân cỏ banh rugby union, san co bong bau duc lien minh, san co banh bau duc lien minh, san co bong rugby union, san co banh rugby union"
2730             },
2731             "leisure/pitch/skateboard": {
2732                 "name": "Công viên Trượt ván",
2733                 "terms": "công viên trượt ván, sân trượt ván, công viên trượt patin, sân trượt patin, cong vien truot van, san truot van, cong vien truot patin, san truot patin"
2734             },
2735             "leisure/pitch/soccer": {
2736                 "name": "Sân cỏ Bóng đá",
2737                 "terms": "sân cỏ bóng đá, sân cỏ banh đá, sân cỏ đá banh, san co bong da, san co banh da, san co da banh"
2738             },
2739             "leisure/pitch/tennis": {
2740                 "name": "Sân Quần vợt",
2741                 "terms": "sân quần vợt, san quan vot"
2742             },
2743             "leisure/pitch/volleyball": {
2744                 "name": "Sân Bóng chuyền",
2745                 "terms": "sân bóng chuyền, san bong chuyen"
2746             },
2747             "leisure/playground": {
2748                 "name": "Sân chơi",
2749                 "terms": "sân chơi, khu vui chơi, khu vui chơi trẻ em, đồ chơi, công viên trẻ em, cầu tuột, đu, xích đu, thang leo, san choi, khu vui choi, khu vui choi tre em, do choi, cong vien tre em, cau tuot, du, xich du, thang leo"
2750             },
2751             "leisure/running_track": {
2752                 "name": "Đường Chạy",
2753                 "terms": "đường chạy, đường chạy đua, đường chạy điền kinh, duong chay, duong chay dua, duong chay dien kinh"
2754             },
2755             "leisure/slipway": {
2756                 "name": "Đường Trượt tàu",
2757                 "terms": "đường trượt tàu, duong truot tau"
2758             },
2759             "leisure/sports_center": {
2760                 "name": "Trung tâm Thể dục Thể thao",
2761                 "terms": "trung tâm thể thao, trung tâm thể dục, tòa nhà thể thao, toà nhà thể thao, tòa nhà thể dục, toà nhà thể dục, trung tâm bơi lội, trung tâm spa, trung tâm thể dục, sân vận động trong nhà, SVĐ trong nhà, trung tam the thao, trung tam theo duc, toa nha the thao, toa nha the duc, trung tam boi loi, trung tam spa, trung tam the duc, san van dong trong nha, svd trong nha"
2762             },
2763             "leisure/stadium": {
2764                 "name": "Sân vận động",
2765                 "terms": "sân vận động, SVĐ, san van dong, SVD"
2766             },
2767             "leisure/swimming_pool": {
2768                 "name": "Hồ Bơi",
2769                 "terms": "hồ bơi, hồ tắm, ho boi, ho tam"
2770             },
2771             "leisure/track": {
2772                 "name": "Đường Đua (Không phải Ô tô)",
2773                 "terms": "đường đua, trường đua, đường đua ngựa, đường đua xe đạp, duong dua, truong dua, duong dua ngua, duong dua xe dap"
2774             },
2775             "line": {
2776                 "name": "Đường kẻ",
2777                 "terms": "đường kẻ, đường, lối, duong ke, duong, loi"
2778             },
2779             "man_made": {
2780                 "name": "Công trình",
2781                 "terms": "công trình, nhân tạo, cong trinh, nhan tao"
2782             },
2783             "man_made/adit": {
2784                 "name": "Lối vào Mỏ",
2785                 "terms": "lối vào mỏ, đường vào mỏ, loi vao mo, duong vao mo"
2786             },
2787             "man_made/breakwater": {
2788                 "name": "Đê Chắn Sóng",
2789                 "terms": "đê chắn sóng, de chan song"
2790             },
2791             "man_made/cutline": {
2792                 "name": "Vành đai Chặt cây",
2793                 "terms": "vành đai chặt cây, hàng cây chặt, vanh dai chat cay, hang cay chat"
2794             },
2795             "man_made/embankment": {
2796                 "name": "Đê",
2797                 "terms": "đê, bờ đê, de, bo de"
2798             },
2799             "man_made/flagpole": {
2800                 "name": "Cột cờ",
2801                 "terms": "cột cờ, kỳ đài, kì đài, cot co, ky dai, ki dai"
2802             },
2803             "man_made/lighthouse": {
2804                 "name": "Hải đăng",
2805                 "terms": "hải đăng, đèn biển, hai dang, den bien"
2806             },
2807             "man_made/mast": {
2808                 "name": "Cột Radio",
2809                 "terms": "cột radio, cột rađiô, cột ra-đi-ô, cột vô tuyến, tháp radio, tháp rađiô, tháp ra-đi-ô, tháp vô tuyến, anten radio, anten rađiô, an-ten ra-đi-ô, cột tv, cột tivi, tháp tv, tháp tivi, anten tv, anten tivi, cot radio, cot ra-di-o, cot vo tuyen, thap radio, thap ra-di-o, thap vo tuyen, anten radio, anten ra-di-o, cot tv, cot vivi, thap tv, thap tivi, anten tv, anten tivi"
2810             },
2811             "man_made/observation": {
2812                 "name": "Tháp Quan sát",
2813                 "terms": "tháp quan sát, trạm quan sát, tầng quan sát, thap quan sat, tram quan sat, tang quan sat"
2814             },
2815             "man_made/petroleum_well": {
2816                 "name": "Giếng Dầu",
2817                 "terms": "giếng dầu, gieng dau"
2818             },
2819             "man_made/pier": {
2820                 "name": "Cầu tàu",
2821                 "terms": "cầu tàu, bến tàu, đạp ngăn sóng, cầu dạo chơi, cau tau, ben tau, dap ngan song, cau dao choi"
2822             },
2823             "man_made/pipeline": {
2824                 "name": "Đường ống",
2825                 "terms": "đường ống, tuyến đường ống, duong ong, tuyen duong ong"
2826             },
2827             "man_made/silo": {
2828                 "name": "Xilô",
2829                 "terms": "xilô, xi-lô, xi lô, xilo, xi-lo, xi lo"
2830             },
2831             "man_made/storage_tank": {
2832                 "name": "Thùng Chứa",
2833                 "terms": "thùng chứa, bể chứa, bình chứa, xi-téc, xi-tẹc, bể nước, thung chua, be chua, binh chua, xi-tec, be nuoc"
2834             },
2835             "man_made/survey_point": {
2836                 "name": "Điểm Khảo sát",
2837                 "terms": "điểm khảo sát, diem khao sat"
2838             },
2839             "man_made/tower": {
2840                 "name": "Tháp",
2841                 "terms": "tháp, thap"
2842             },
2843             "man_made/wastewater_plant": {
2844                 "name": "Nhà máy Nước thải",
2845                 "terms": "nhà máy nước thải, nhà máy xử lý nước thải, nhà máy xử lí nước thải, nha may nuoc thai, nha may xu ly nuoc thai, nha may xu li nuoc thai"
2846             },
2847             "man_made/water_tower": {
2848                 "name": "Tháp nước",
2849                 "terms": "tháp nước, thap nuoc"
2850             },
2851             "man_made/water_well": {
2852                 "name": "Giếng nước",
2853                 "terms": "giếng nước, gieng nuoc"
2854             },
2855             "man_made/water_works": {
2856                 "name": "Nhà máy Nước",
2857                 "terms": "nhà máy nước, nha may nuoc"
2858             },
2859             "military/airfield": {
2860                 "name": "Căn cứ Không quân",
2861                 "terms": "căn cứ không quân, sân bay, phi trường, trường bay, can cu khong quan, san bay, phi truong, truong bay"
2862             },
2863             "military/barracks": {
2864                 "name": "Trại lính",
2865                 "terms": "trại lính, doanh trại, trai linh, doanh trai"
2866             },
2867             "military/bunker": {
2868                 "name": "Boong ke",
2869                 "terms": "boong ke, boong-ke, boongke"
2870             },
2871             "military/checkpoint": {
2872                 "name": "Trạm Kiểm soát",
2873                 "terms": "trạm kiểm soát, tram kiem soat"
2874             },
2875             "military/danger_area": {
2876                 "name": "Khu vực Nguy hiểm",
2877                 "terms": "khu vực nguy hiểm, vùng nguy hiểm, khu vuc nguy hiem, vung nguy hiem"
2878             },
2879             "military/naval_base": {
2880                 "name": "Căn cứ Hải quân",
2881                 "terms": "căn cứ hải quân, can cu hai quan"
2882             },
2883             "military/obstacle_course": {
2884                 "name": "Đường Chạy vượt Chướng ngại vật",
2885                 "terms": "đường chạy vượt chướng ngại vật, duong chay vuot chuong ngai vat"
2886             },
2887             "military/range": {
2888                 "name": "Tầm đạn",
2889                 "terms": "tầm đạn, tầm súng, tam dan, tam sung"
2890             },
2891             "military/training_area": {
2892                 "name": "Khu Tập luyện",
2893                 "terms": "khu tập luyện, khu luyện tập, khu tap luyen, khu luyen tap"
2894             },
2895             "natural": {
2896                 "name": "Thiên nhiên",
2897                 "terms": "thiên nhiên, tự nhiên, thien nhien, tu nhien"
2898             },
2899             "natural/bay": {
2900                 "name": "Vịnh",
2901                 "terms": "vịnh, vinh"
2902             },
2903             "natural/beach": {
2904                 "name": "Bãi biển",
2905                 "terms": "bãi biển, bai bien"
2906             },
2907             "natural/cave_entrance": {
2908                 "name": "Cửa Hang",
2909                 "terms": "cửa hang, lối vào hang, cua hang, loi vao hang"
2910             },
2911             "natural/cliff": {
2912                 "name": "Vách đá",
2913                 "terms": "vách đá, vach da"
2914             },
2915             "natural/coastline": {
2916                 "name": "Bờ biển",
2917                 "terms": "bờ biển, bờ sông, bờ, bo bien, bo song, bo"
2918             },
2919             "natural/fell": {
2920                 "name": "Đồi Cằn cỗi",
2921                 "terms": "đồi cằn cỗi, đồi đá, núi cằn cỗi, núi đá, doi can coi, doi da, nui can coi, nui da"
2922             },
2923             "natural/glacier": {
2924                 "name": "Sông băng",
2925                 "terms": "sông băng, song bang"
2926             },
2927             "natural/grassland": {
2928                 "name": "Đồng cỏ",
2929                 "terms": "đồng cỏ, bãi cỏ, sân cỏ, dong co, bai co, san co"
2930             },
2931             "natural/heath": {
2932                 "name": "Bãi hoang",
2933                 "terms": "bãi hoang, bai hoang"
2934             },
2935             "natural/peak": {
2936                 "name": "Đỉnh núi",
2937                 "terms": "đồi, núi, đỉnh núi, đỉnh, chỏm núi, chỏm, chóp núi, chóp, chỏm chóp, doi, nui, dinh nui, dinh, chom nui, chom, chop nui, chop, chom chop"
2938             },
2939             "natural/saddle": {
2940                 "name": "Đèo núi",
2941                 "terms": "đèo núi, deo nui"
2942             },
2943             "natural/scree": {
2944                 "name": "Sườn Núi Đá",
2945                 "terms": "sườn núi đá, sườn đồi đá, ta-luy, ta luy, taluy, bãi đá, suon nui da, suon doi da, bai da"
2946             },
2947             "natural/scrub": {
2948                 "name": "Đất Bụi rậm",
2949                 "terms": "đất bụi rậm, dat bui ram"
2950             },
2951             "natural/spring": {
2952                 "name": "Suối",
2953                 "terms": "suối nước, suoi nuoc"
2954             },
2955             "natural/tree": {
2956                 "name": "Cây",
2957                 "terms": "cây, cay"
2958             },
2959             "natural/tree_row": {
2960                 "name": "Hàng Cây",
2961                 "terms": "hàng cây cối, dãy cây cối, hang cay coi, day cay coi"
2962             },
2963             "natural/volcano": {
2964                 "name": "Núi lửa",
2965                 "terms": "núi lửa, nui lua"
2966             },
2967             "natural/water": {
2968                 "name": "Nước",
2969                 "terms": "nước, nuoc"
2970             },
2971             "natural/water/lake": {
2972                 "name": "Hồ",
2973                 "terms": "hồ, hồ nước, ho, ho nuoc"
2974             },
2975             "natural/water/pond": {
2976                 "name": "Ao nước",
2977                 "terms": "hồ nhỏ, ao, ao cá, hồ cá, hồ đánh cá, ho nho, ao, ao ca, ho ca, ho danh ca"
2978             },
2979             "natural/water/reservoir": {
2980                 "name": "Bể nước",
2981                 "terms": "bể nước, be nuoc"
2982             },
2983             "natural/wetland": {
2984                 "name": "Đầm lầy",
2985                 "terms": "đầm lầy, dam lay"
2986             },
2987             "natural/wood": {
2988                 "name": "Rừng",
2989                 "terms": "rừng, cây cối, rung, cay coi"
2990             },
2991             "office": {
2992                 "name": "Văn phòng",
2993                 "terms": "văn phòng, sở, van phong, so"
2994             },
2995             "office/accountant": {
2996                 "name": "Tư vấn Kế toán",
2997                 "terms": "tư vấn kế toán, kế toán viên, văn phòng kế toán, nhân viên kế toán, dịch vụ khai thuế, văn phòng khai thuế, tài chính, tài chánh, tu van ke toan, ke toan vien, van phong ke toan, nhan vien ke toan, dich vu khai thue, van phong khai thue, tai chinh, tai chanh"
2998             },
2999             "office/administrative": {
3000                 "name": "Cơ quan Địa phương",
3001                 "terms": "cơ quan địa phương, hội đồng địa phương, công sở địa phương, sở hành chính địa phương, co quan dia phuong, hoi dong dia phuong, cong so dia phuong, so hanh chinh dia phuong"
3002             },
3003             "office/architect": {
3004                 "name": "Kiến trúc sư",
3005                 "terms": "kiến trúc sư, kien truc su"
3006             },
3007             "office/company": {
3008                 "name": "Văn phòng Công ty",
3009                 "terms": "văn phòng công ty, văn phòng công ti, văn phòng cty, trụ sở công ty, trụ sở công ti, trụ sở cty, van phong cong ty, van phong cong ti, van phong cty, tru so cong ty, tru so cong ti, tru so cty"
3010             },
3011             "office/educational_institution": {
3012                 "name": "Trường học",
3013                 "terms": "trường học, trường cao đẳng, trường đại học, học viện, hội đồng giáo dục, học khu, khu học chánh, nha học chánh, truong hoc, trường cao đẳng, trường đại học, học viện, hoi dong giao duc, hoc khu, khu hoc chanh, nha hoc chanh"
3014             },
3015             "office/employment_agency": {
3016                 "name": "Cơ quan Giới thiệu Việc làm",
3017                 "terms": "cơ quan giới thiệu việc làm, cơ quan việc làm, văn phòng giới thiệu việc làm, co quan gioi thieu viec lam, co quan viec lam, van phong gioi thieu viec lam"
3018             },
3019             "office/estate_agent": {
3020                 "name": "Văn phòng Bất động sản",
3021                 "terms": "văn phòng bất động sản, địa ốc viên, chuyên viên địa ốc, chuyên viên bất động sản, van phong bat dong san, dia oc vien, chuyen vien dia oc, chuyen vien bat dong san"
3022             },
3023             "office/financial": {
3024                 "name": "Văn phòng Tài chính",
3025                 "terms": "văn phòng tài chính, văn phòng tài chánh, van phong tai chinh, van phong tai chanh"
3026             },
3027             "office/government": {
3028                 "name": "Công sở",
3029                 "terms": "công sở, cơ quan chính phủ, cơ quan chính quyền, cong so, co quan chinh phu, co quan chinh quyen"
3030             },
3031             "office/insurance": {
3032                 "name": "Văn phòng Bảo hiểm",
3033                 "terms": "văn phòng bảo hiểm, van phong bao hiem"
3034             },
3035             "office/it": {
3036                 "name": "Văn phòng Tin học",
3037                 "terms": "văn phòng tin học, chuyên viên tin học, văn phòng công nghệ thông tin, văn phòng CNTT, van phong tin hoc, chuyen vien tin hoc, van phong cong nghe thong tin, van phong CNTT"
3038             },
3039             "office/lawyer": {
3040                 "name": "Văn phòng Luật sư",
3041                 "terms": "văn phòng luật sư, van phong luat su"
3042             },
3043             "office/newspaper": {
3044                 "name": "Tờ báo",
3045                 "terms": "tờ báo, nhật báo, tuần báo, tạp chí, to bao, nhat bao, tuan bao, tap chi"
3046             },
3047             "office/ngo": {
3048                 "name": "Tổ chức Phi chính phủ",
3049                 "terms": "tổ chức phi chính phủ, văn phòng NGO, văn phòng ONG, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức bất vụ lợi, quỹ từ thiện, hiệp hội thương mại, to chuc phi chinh phu, van phong NGO, van phong ONG, to chuc phi loi nhuan, to chuc bat vu loi, quy tu thien, hiep hoi thuong mai"
3050             },
3051             "office/physician": {
3052                 "name": "Văn phòng Bác sĩ",
3053                 "terms": "văn phòng bác sĩ, văn phòng bác sỹ, văn phòng thầy thuốc, van phong bac si, van phong bac sy, van phong thay thuoc"
3054             },
3055             "office/political_party": {
3056                 "name": "Đảng Chính trị",
3057                 "terms": "văn phòng đảng chính trị, văn phòng đảng chánh trị, van phong dang chinh tri, van phong dang chanh tri"
3058             },
3059             "office/research": {
3060                 "name": "Văn phòng Nghiên cứu",
3061                 "terms": "văn phòng nghiên cứu, van phong nghien cuu"
3062             },
3063             "office/telecommunication": {
3064                 "name": "Văn phòng Viễn thông",
3065                 "terms": "văn phòng viễn thông, tiệm viễn thông, cửa hàng viễn thông, trụ sở công ty viễn thông, trụ sở công ti viễn thông, trụ sở cty viễn thông, van phong vien thong, tiem vien thong, cua hang vien thong, tru so cong ty vien thong, tru so cong ti vien thong, tru so cty vien thong"
3066             },
3067             "office/therapist": {
3068                 "name": "Nhà trị liệu",
3069                 "terms": "nhà trị liệu, bác sĩ chuyên khoa, thầy thuốc chuyên khoa, nha tri lieu, bac si chuyen khoa, thay thuoc chuyen khoa"
3070             },
3071             "office/travel_agent": {
3072                 "name": "Văn phòng Du lịch",
3073                 "terms": "văn phòng du lịch, công ty du lịch, công ti du lịch, cty du lịch, đại lý du lịch, đại lí du lịch, du lịch theo nhóm, tour, vé máy bay, van phong du lich, cong ty du lich, cong ti du lich, cty du lich, dai ly du lich, dai li du lich, du lich theo nhom, ve may bay"
3074             },
3075             "piste": {
3076                 "name": "Đường Trượt tuyết",
3077                 "terms": "đường trượt tuyết, đường mòn trượt tuyết, duong truot tuyet, duong mon truot tuyet"
3078             },
3079             "place": {
3080                 "name": "Địa phương",
3081                 "terms": "địa phương, nơi, dia phuong, noi"
3082             },
3083             "place/city": {
3084                 "name": "Thành phố",
3085                 "terms": "thành phố, TP, thành thị, đô thị, thanh pho, thanh thi, do thi"
3086             },
3087             "place/farm": {
3088                 "name": "Trại",
3089                 "terms": "trại,nông nghiệp,trang trại,đồn điền,trai,nong nghiep,trang trại,don dien"
3090             },
3091             "place/hamlet": {
3092                 "name": "Thôn",
3093                 "terms": "thôn, ấp, thôn ấp, xóm, liên gia, thon, ap, thon ap, xom, lien gia"
3094             },
3095             "place/island": {
3096                 "name": "Đảo",
3097                 "terms": "đảo, hòn đảo, quần đảo, đảo san hô, san hô, cồn cát, cồn,